Hogeschool Zuyd, Heerlen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hogeschool Zuyd, Heerlen"

Transcriptie

1 Hogeschool Zuyd, Heerlen Opleiding: Netwerk Infrastructuur Design; hbo-bachelor Croho: Varianten: Voltijd Visitatiedatum: 23 september 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2008

2 2/53 NQA - visitatie Hogeschool Zuyd, Heerlen: hbo-bacheloropleiding Netwerk Infrastructuur Design (vt)

3 Inhoud Inhoud 3 Deel A: Onderwerpen Voorwoord Inleiding Werkwijze Oordeelsvorming Oordelen per facet en onderwerp 11 Deel B: Facetten 13 Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding 15 Onderwerp 2 Programma 18 Onderwerp 3 Inzet van personeel 28 Onderwerp 4 Voorzieningen 30 Onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg 32 Onderwerp 6 Resultaten 35 Deel C: Bijlagen 39 Bijlage 1: Onafhankelijkheidsverklaring panelleden 40 Bijlage 2: Deskundigheden panelleden 45 Bijlage 3: Bezoekprogramma 49 Bijlage 4: Overzichtslijst van door de opleiding ter inzage gelegd materiaal 51 Bijlage 5: Domeinspecifieke referentiekader en opleidingscompetenties 52 NQA - visitatie Hogeschool Zuyd, Heerlen: hbo-bacheloropleiding Netwerk Infrastructuur Design (vt) 3/53

4 4/53 NQA - visitatie Hogeschool Zuyd, Heerlen: hbo-bacheloropleiding Netwerk Infrastructuur Design (vt)

5 Deel A: Onderwerpen NQA - visitatie Hogeschool Zuyd, Heerlen: hbo-bacheloropleiding Netwerk Infrastructuur Design (vt) 5/53

6 6/53 NQA - visitatie Hogeschool Zuyd, Heerlen: hbo-bacheloropleiding Netwerk Infrastructuur Design (vt)

7 1.1 Voorwoord Dit rapport is het verslag van het panel dat in opdracht van NQA de opleiding Netwerk Infrastructuur Design (NID) van Hogeschool Zuyd heeft onderzocht. Het beschrijft de werkwijze, de bevindingen en de conclusies. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van de accreditatie van hogere beroepsopleidingen. Het onderzoek is begonnen in juli 2008, toen het zelfevaluatierapport bij NQA is aangeleverd. Als onderdeel van het onderzoek heeft het panel de opleiding gevisiteerd op 23 september Het panel bestond uit: prof. dr. ir. E.R. (Erik) Fledderus (voorzitter, domeinpanellid); prof. ir. J.W.J. (Jaap) van Till (domeinpanellid); D.P. (David) Arntzenius (studentpanellid); drs. R.V. (Remco) van der Dussen (NQA-auditor). Dit panel voldoet aan de eisen zoals gesteld in het document Protocol ter beoordeling van de werkwijze van visiterende en beoordelende instanties van de NVAO (oktober 2007). Het panel beschikt over relevante werkvelddeskundigheid en over vakdeskundigheid. Onder vakdeskundigheid wordt verstaan het vertrouwd zijn met de meest recente ontwikkelingen en vertrouwd met lesgeven en beoordeling en toetsing minstens op het niveau/oriëntatie van de te beoordelen opleiding. Daarnaast beschikt het panel over onderwijsdeskundigheid, studentgebonden deskundigheid en visitatiedeskundigheid (zie bijlage 2). Het rapport bestaat uit drie delen: Deel A: een hoofdrapport, het Onderwerprapport, waarin de oordelen van het panel over de basiskwaliteit van de opleiding op onderwerpniveau worden uitgesproken met daarbij de overwegingen waarop die oordelen zijn gebaseerd. Het gaat hier om oordelen in de gradatie positief/negatief. Tevens wordt hier het eindoordeel geformuleerd. Deel B: een Facetrapport waarin op facetniveau door het panel oordelen en argumenten ter onderbouwing van dat oordeel worden gegeven. De oordelen gaan uit van de vierpuntsschaal (onvoldoende, voldoende, goed en excellent) conform het voorschrift van de NVAO. Uitzondering hierop is facet 2.6, als gevolg van aanvullende instructies van de NVAO wordt hier het oordeel voldaan of niet voldaan gegeven. Dit Facetrapport vormt de basis van het Onderwerprapport. Deel C: hierin zijn alle relevante bijlagen opgenomen. 1.2 Inleiding De Hogeschool Zuyd is in 2001 ontstaan na een fusie tussen de Hogeschool Limburg en de Hogeschool Maastricht. De hogeschool heeft ruim 50 bacheloropleidingen en zes masteropleidingen, verdeeld over zes sectoren: economie, gedrag & maatschappij, gezondheidszorg, kunsten, onderwijs en techniek. In het studiejaar waren er ruim studenten en bijna medewerkers, geclusterd in 21 faculteiten. Het onderwijs wordt aangeboden op drie locaties: Heerlen, Maastricht en Sittard. NQA - visitatie Hogeschool Zuyd, Heerlen: hbo-bacheloropleiding Netwerk Infrastructuur Design (vt) 7/53

8 De hogeschool heeft haar ambities beschreven in het Innovatieplan Het plan beschrijft zes Programma s waarop ze zich in de genoemde periode wil richten: 1. Programma Euregionale Kennispoort 2. Programma Grensverleggend onderwijs 3. Programma Zuydgebieden 4. Programma Corporate Governance 5. Programma ICT van de hogeschool 6. Programma Medewerkers van de hogeschool. De programma s komen voort uit ontwikkelingen in de omgeving die de hogeschool benoemt als een groeiende kenniseconomie, globalisering en de toenemende rol van Europa, en meer behoefte aan transparantie en verantwoording. De zes programma s hebben invloed op het beleid en de uitvoering daarvan op faculteits- en opleidingsniveau Er zijn 21 faculteiten met gezamenlijk 50 opleidingen. Een van deze is de Faculteit ICT met vijf opleidingen op drie locaties en een Expertisecentrum ICT. De opleiding Netwerk Infrastructuur Design (NID) is gehuisvest op de locatie Heerlen, samen met het opleidingscluster Informatica/Technische Informatica en het Expertisecentrum ICT. In Maastricht bevindt zich de opleiding Communication & MultimediaDesign en in Sittard de opleiding Information Management. De laatste opleiding is een planningsneutrale conversie van de opleiding InformatieDienstverlening en -Management en de opleiding Bedrijfskundige Informatica, die momenteel in afbouw zijn. De voormalige tweejarige opleiding Kort HBO-I bestaat niet meer sinds 1 januari Het is van belang op te merken dat een van de afstudeervarianten van deze korte opleiding, namelijk Netwerkbeheer, de basis was van de opleiding NID. Dit verklaart waarom er vrij kort na het ontstaan van de opleiding NID al afgestudeerden waren. De belangrijkste toevoegingen in de eerste twee studiejaren betreffen de integratie van het CNAP-programma (Cisco Networking Academic Program). De Hogeschool Zuyd is daarmee de eerste HBO-instelling van Nederland die dit in het curriculum van een opleiding opgenomen heeft. Het is een wereldwijd onderwijsprogramma waarmee studenten competenties ontwikkelen op het gebied van netwerktechnologie door middel van e-learning. De Networking Academy levert een web-based onderwijsprogramma, online assessments, het volgen van competentieontwikkeling bij studenten, labmanuals, training en ondersteuning van docenten en externe certificering. Naderhand zijn ook leeronderdelen van het MCSEprogramma (Microsoft Certified System Engineer) in de opleiding opgenomen. De formele manager van de opleiding NID is de directeur van de faculteit ICT. De feitelijke en inhoudelijke aansturing vindt plaats door de directeur en een driemanschap van seniordocenten. Deze drie docenten verdelen onderling de coördinatiewerkzaamheden (twee inhoudelijk en een organisatorisch-logistiek). Strategisch beleid wordt op faculteitsniveau ontwikkeld binnen het tweewekelijks managementoverleg. Dit bestaat uit de directeur, de coördinatoren van de opleidingen CMD, IM en I /TI, een van de drie seniordocenten van NID, de coördinator beheer en kwaliteit en de manager van het Expertisecentrum ICT. 8/53 NQA - visitatie Hogeschool Zuyd, Heerlen: hbo-bacheloropleiding Netwerk Infrastructuur Design (vt)

9 1.3 Werkwijze De beoordeling van de opleiding door het panel verliep volgens de werkwijze zoals die is neergelegd in het Beoordelingsprotocol van NQA. Deze werkwijze wordt hieronder beschreven. Het onderzoek vond plaats op basis van het domeinspecifieke referentiekader dat voor de opleiding geldt (zie facet 1.1). NQA onderscheidt drie fasen in het visiteren: de voorbereidingsfase, het eigenlijke bezoek door het panel en de rapportagefase. Hieronder volgt een korte toelichting per fase. De voorbereidingsfase Allereerst heeft een NQA-auditor het zelfevaluatierapport gecontroleerd op kwaliteit en compleetheid (de validatie) en daarmee op bruikbaarheid voor de visitatie. Vervolgens bereidden de panelleden zich in de periode augustus/september 2008 inhoudelijk voor op het bezoek d.d. 23 september Zij bestudeerden het zelfevaluatierapport (en bijlagen), formuleerden hun voorlopige oordelen op basis van argumenten en zij formuleerden vraagpunten. Zij gaven hun bevindingen door aan de NQA-auditor. Op basis van een overzicht van voorlopige oordelen inventariseerde de NQA-auditor ten slotte kernpunten en prioriteiten voor materialenonderzoek en gesprekken. Tijdens een vergadering op 10 september 2008 is het bezoek door het panel voorbereid. De opleiding heeft in haar zelfevaluatierapport kenbaar gemaakt voor welk domeinspecifiek referentiekader zij kiest. De NQA-auditor heeft met de domeindeskundigen in het panel bekeken of sprake is van adequate domeinspecifieke doelstellingen, of dat nadere aanvulling dan wel nadere specificatie nodig is. In het facetrapport is aangegeven op welke landelijke beroeps- en opleidingsprofielen het domeinspecifieke kader (en het opleidingsprogramma) is gebaseerd. Het bezoek door het panel NQA heeft een bezoekprogramma ontwikkeld voor de (dag-)indeling van het bezoek door het panel dat is aangepast aan de specifieke situatie van de opleiding (bijlage 3). Er vonden gesprekken plaats met het opleidingsmanagement, docenten, studenten, afgestudeerden en met werkveldvertegenwoordigers. Aan het begin en tijdens het bezoek heeft het panel ter inzage gevraagd materiaal bestudeerd. Tussen de gesprekken door heeft het panel ruimte ingelast om de bevindingen uit te wisselen en te komen tot gezamenlijke en meer definitieve (tussen-)oordelen. De bevindingen zijn door de panelleden beargumenteerd. Aan het einde van het bezoek heeft de voorzitter een mondelinge terugkoppeling gegeven van enkele indrukken en ervaringen van het panel, zonder expliciete oordelen uit te spreken. De fase van rapporteren Door NQA is, op basis van de bevindingen van het panel, een tweeledige rapportage opgesteld, bestaande uit een facetrapport en een onderwerprapport, waarin de kwaliteit van de opleiding is beoordeeld. Met dit rapport kan de opleiding accreditatie aanvragen bij de NVAO. NQA - visitatie Hogeschool Zuyd, Heerlen: hbo-bacheloropleiding Netwerk Infrastructuur Design (vt) 9/53

10 De opleiding heeft in oktober 2008 een concept van het Facetrapport (deel B) voor een controle op feitelijke onjuistheden ontvangen. Naar aanleiding daarvan zijn enkele wijzigingen aangebracht. In het Onderwerprapport (deel A) wordt door NQA een oordeel op de onderwerpen en op de opleiding als geheel gegeven. Dit rapport is in november 2008 voor een controle op feitelijke onjuistheden aan de opleiding voorgelegd. Het definitieve rapport is door het panel vastgesteld in november Het visitatierapport is uiteindelijk in december 2008 ter beschikking gesteld aan de opleiding, die het samen met de accreditatieaanvraag kan indienen bij de NVAO. 1.4 Oordeelsvorming In dit hoofdstuk wordt per onderwerp een oordeel uitgesproken op basis van weging van de facetten die van dat onderwerp deel uitmaken. Bij deze weging spelen de beslisregels zoals die door NQA in het Beoordelingsprotocol zijn geformuleerd en nader uitgewerkt in de notitie Handreiking voor oordeelsvorming een belangrijke rol. Tevens is bij de beoordeling rekening gehouden met accenten die de opleiding eventueel legt, het domeinspecifieke kader en een vergelijking met andere relevante opleidingen op een aantal aspecten. Het eindoordeel is voorzien van een aanvullende tekst als sprake is van: weging van de oordelen op facetniveau; benchmarking; generieke bevindingen die het facetniveau overschrijden; bepaalde accenten respectievelijk best practices. In de oordelen per onderwerp wordt steeds een herhaling gegeven van de oordelen op de facetten gevolgd door een weging die leidt tot het eindoordeel. De (uitgebreide) argumentatie is te vinden in het facetrapport. 10/53 NQA - visitatie Hogeschool Zuyd, Heerlen: hbo-bacheloropleiding Netwerk Infrastructuur Design (vt)

11 1.5 Oordelen per facet en onderwerp Totaaloverzicht van oordelen op facet- en onderwerpniveau Onderwerp/Facet Netwerk Infrastructuur Design Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding 1.1 Domeinspecifieke eisen Goed 1.2 Niveau bachelor Goed 1.3 Oriëntatie HBO bachelor Goed Totaaloordeel Positief Onderwerp 2 Programma 2.1 Eisen HBO Voldoende 2.2 Relatie doelstellingen en inhoud programma Voldoende 2.3 Samenhang in opleidingsprogramma Goed 2.4 Studielast Goed 2.5 Instroom Goed 2.6 Duur Voldaan 2.7 Afstemming tussen vormgeving en inhoud Voldoende 2.8 Beoordeling en toetsing Voldoende Totaaloordeel Positief Onderwerp 3 Inzet van personeel 3.1 Eisen HBO Goed 3.2 Kwantiteit personeel Goed 3.3 Kwaliteit personeel Goed Totaaloordeel Positief Onderwerp 4 Voorzieningen 4.1 Materiële voorzieningen Goed 4.2 Studiebegeleiding Goed Totaaloordeel Positief Onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg 5.1 Evaluatie resultaten Goed 5.2 Maatregelen tot verbetering Goed 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en het beroepenveld Goed Totaaloordeel Positief Onderwerp 6 Resultaten 6.1 Gerealiseerd niveau Goed 6.2 Onderwijsrendement Goed Totaaloordeel Positief NQA - visitatie Hogeschool Zuyd, Heerlen: hbo-bacheloropleiding Netwerk Infrastructuur Design (vt) 11/53

12 Doelstellingen opleiding Aan de facetten 1.1, 1.2 en 1.3 is het oordeel goed toegekend. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief. Programma Aan de facetten 2.1, 2.2, 2.7 en 2.8 is het oordeel voldoende toegekend. Het oordeel goed is aan de facetten 2.3, 2.4 en 2.5 toegekend. Facet 2.6 is voldaan. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief. Inzet van personeel Aan de facetten 3.1, 3.2 en 3.3 is het oordeel goed toegekend. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief. Voorzieningen Aan de facetten 4.1 en 4.2 is het oordeel goed toegekend. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief. Interne kwaliteitszorg Aan de facetten 5.1, 5.2 en 5.3 is het oordeel goed toegekend. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief. Resultaten Aan de facetten 6.1 en 6.2 is het oordeel goed toegekend. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief. Totaaloordeel Op grond van voorgaand schema en de inhoudelijke onderbouwing daarvan blijkt dat de opleiding op de zes onderwerpen positief scoort. De conclusie is dat het totaaloordeel over de opleiding POSITIEF is. 12/53 NQA - visitatie Hogeschool Zuyd, Heerlen: hbo-bacheloropleiding Netwerk Infrastructuur Design (vt)

13 Deel B: Facetten NQA - visitatie Hogeschool Zuyd, Heerlen: hbo-bacheloropleiding Netwerk Infrastructuur Design (vt) 13/53

14 14/53 NQA - visitatie Hogeschool Zuyd, Heerlen: hbo-bacheloropleiding Netwerk Infrastructuur Design (vt)

15 Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding Facet 1.1 Domeinspecifieke eisen Goed Criterium - De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk). Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De opleiding Netwerk Infrastructuur Design (NID) heeft ten doel gesteld dat een afgestudeerde in staat is om computernetwerken zowel op kleine als op grote schaal te ontwerpen met het oog op infrastructuur en netwerk services, zodanig dat ze probleemloos kunnen functioneren en beheerd kunnen worden volgens de hedendaagse bedrijfstandaarden. De eindkwalificaties zijn geformuleerd in competenties. De competenties zijn met het landelijk werkveld binnen het HBO-I afgestemd en zijn vastgelegd in het document Beroepscompetenties NID. De opleiding gebruikt de aspecten analyseren, adviseren, ontwerpen, realiseren en beheren om te voldoen aan de verwachtingen van de beroepspraktijk, zoals afgesproken binnen HBO-I. De afgestudeerde zal zich hierdoor diverse competenties eigen maken die gewenst zijn in het beroep van Netwerk Infrastructuur Designer. De opleiding heeft deze competenties op een eigen wijze verder gespecificeerd en ingevuld, waarbij het zwaartepunt ligt in het ontwerpen, realiseren en beheren van grote infrastructurele netwerken en het verstrekken van adviezen op basis van analyse van de bedrijfsprocessen, (internationale) ontwikkelingen op ICT-gebied en de raakvlakken hiertussen. Zie bijlage 5 voor de competenties van de opleiding. De opleiding kent twee afstudeerprofielen, namelijk Network Design (ND) en Network Forensic Research (NFR). De opleiding heeft voor de profielen aanvullende competenties geformuleerd, zie bijlage 5. De competenties van het profiel ND liggen met name op het gebied van ontwerpen, realiseren en beheren van grote netwerken. De competenties van de afgestudeerde NFR liggen met name bij het verrichten van onderzoek en opstellen van adviezen/bevindingen bij grote netwerken met betrekking tot vaststelling van onrechtmatige handelingen die hebben plaatsgevonden en bij het ter zake kundig rapporteren van deze adviezen/bevindingen. Het vakgebied van de NID er heeft weinig raakvlakken met de traditionele IT-disciplines informatica en technische informatica. Uit een benchmark blijkt dat de opleiding uniek is binnen het Nederlandse hbo-onderwijs, alsook in de ons omringende landen. Het toenemend belang van een goed doordacht totaalontwerp van de netwerken in relatie tot de bedrijfsprocessen en de bestaande ICT-voorzieningen heeft in de beroepspraktijk geleid tot het ontstaan van de discipline van de NID er, die gekenmerkt wordt door een goede theoretische scholing en een ontwikkeld abstractievermogen. De opleiding heeft een deel van de geformuleerde competenties laten aansluiten bij en ingevuld met certificeringstrajecten van Cisco Netwerk Academic Program (CNAP) en Microsoft Academy. De door Cisco en Microsoft gewenste competenties zijn vervat in NQA - visitatie Hogeschool Zuyd, Heerlen: hbo-bacheloropleiding Netwerk Infrastructuur Design (vt) 15/53

16 hun opleidingstrajecten. Deze zijn internationaal geaccepteerd. Daarmee voldoen de desbetreffende competenties de facto aan de eisen van (inter)nationale vakgenoten. Het panel heeft vastgesteld dat de competenties van de opleiding voldoen aan de eisen die vakgenoten en de beroepspraktijk stellen aan opleidingen in het ICT-domein. Aansluiting bij landelijke HBO-I competenties staat borg daarvoor. Het panel is dan ook van oordeel dat de opleiding voldoet aan het criterium dat geldt voor dit facet. Facet 1.2 Niveau bachelor Goed Criterium - De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een bachelor. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Het verband tussen de competenties van de opleiding en de Dublin descriptoren is vastgelegd in de vorm van een matrix. De Dublin descriptoren zijn hierbij geconcretiseerd in toetsbare gedragsindicatoren. Het panel is van mening dat de competenties van de opleiding aansluiten bij de Dublin descriptoren. De opleiding concretiseert deze descriptoren naar de eigen situatie en legt de relatie met de eigen opleidingsdoelen vast qua structuur en inhoud. Per Dublin descriptor komt het panel tot de volgende conclusies: - Kennis en inzicht: Aangezien de opleiding kiest voor een competentiegerichte benadering, vormt de kennis en inzicht die studenten ontwikkelen een geïntegreerd onderdeel van elke geformuleerde eindkwalificatie. Hierdoor reflecteren alle geformuleerde eindkwalificaties de vereisten van deze Dublin descriptor. Zo dienen afgestudeerden onder meer in staat te zijn (bestaande) ICTmiddelen te beheren en te optimaliseren, alsmede een nieuwe beheerorganisatie met betrekking tot ICT-middelen te realiseren. Hieruit blijkt een niveau dat is vastgelegd in deze Dublin descriptor. - Toepassing kennis en inzicht: De vereisten van deze descriptor komen onder meer naar voren in de competenties die betrekking hebben op analyseren en adviseren. - Oordeelsvorming: de competenties beantwoorden in voldoende mate aan de omschrijving van deze descriptor. Zo dient een afgestudeerde op basis van een analyse, een beoordeling en een geaccordeerd advies de verbetering van een bestaand netwerk te realiseren. - Communicatie: de vereisten van deze descriptor worden voldoende weerspiegeld in de competentie waarin is vastgelegd dat de afgestudeerde in staat is om een gedegen rapportage samen te stellen, met onder meer een analyse van de knelpunten. - Leervaardigheden: de studenten dienen in staat te zijn ICT- en andere ontwikkelingen ten behoeve van ontwerp, realisatie en beheer van een bestaand of nieuw netwerk bij te houden. Hieruit blijkt een niveau dat is vastgelegd in deze Dublin descriptor. 16/53 NQA - visitatie Hogeschool Zuyd, Heerlen: hbo-bacheloropleiding Netwerk Infrastructuur Design (vt)

17 Facet 1.3 Oriëntatie HBO bachelor Goed Criteria - De eindkwalificaties zijn mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties. - De eindkwalificaties weerspiegelen het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor een hbo-opleiding vereist is of dienstig is. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Het beroepenveld waarin de Netwerk Infrastructuur Designer werkt bestaat uit de ICTleveranciers, aanbieders, de ICT-dienstverleners en alle organisaties die ICT gebruiken. Binnen het vakgebied wordt een veelheid aan functiebenamingen gehanteerd. De afgestudeerde van het afstudeerprofiel ND werkt samen in multidisciplinaire teams met gebruikers, managers en ICT-specialisten. Voorbeelden van functies waarin de afgestudeerde van het afstudeerprofiel ND van de opleiding NID kan functioneren zijn: 1. Netwerk Infrastructuur professional 2. Netwerk Services professional 3. Netwerk Designer 4. ICT-manager 5. Netwerk Consultant 6. Beheerspecialist 7. Backoffice manager 8. Network sales specialist De afgestudeerde van het afstudeerprofiel NFR werkt samen in multidisciplinaire teams met managers, ICT-specialisten en branchespecifieke diensten. Voorbeelden van functies waarin de afgestudeerde van het afstudeerprofiel NFR van de opleiding NID kan functioneren zijn: 1. Netwerk Infrastructuur professional 2. Netwerk Services professional 3. ICT-manager 4. Digitaal rechercheur (politie) 5. Digitaal onderzoeker (bedrijfsleven) 6. IT security consultant 7. IT security manager De opleiding heeft overleg met vertegenwoordigers van haar werkveld over onder meer de competenties. De werkveldcommissie waarvan de leden werkzaam zijn in het werkveld in beleidsvormende en/of strategische functies. Resultaten van tweejaarlijkse enquêtes onder werkveld en alumni leiden tot verdere input op dit punt. Ten slotte dragen ook de contacten van de opleiding met de stagebedrijven, de afstudeerbegeleiders, de gastsprekers en de vele contacten bij de uitvoering van projecten in het leerbedrijf NID Solutions, bij aan de beeldvorming en visie. Het panel heeft de eindkwalificaties bestudeerd vanuit het perspectief van de oriëntatie van de opleiding. Het panel heeft eerder (onder 1.1) vastgesteld dat de eindkwalificaties in voldoende mate aansluiten bij de eisen van vakgenoten en de relevante beroepspraktijk. Het beroepsbeeld en de beroepsrollen zijn tot stand gekomen in overleg met diverse vertegenwoordigers van het werkveld. Daarbij merkt het panel op dat zij het NQA - visitatie Hogeschool Zuyd, Heerlen: hbo-bacheloropleiding Netwerk Infrastructuur Design (vt) 17/53

18 begrip manager heeft opgevat als beheerder. Het panel is van mening dat de eindkwalificaties het niveau van een (startende) IT er die in staat is door te groeien naar leidinggevend niveau voldoende weerspiegelen. Onderwerp 2 Programma Facet 2.1 Eisen HBO Voldoende Criteria - Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek. - Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied/de discipline. - Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De vakliteratuur, verplicht en aanbevolen, is opgenomen in de leermiddelenlijst. Het panel heeft de leermiddelenlijst bestudeerd en vastgesteld dat de opleiding gebruik maakt van op de praktijkgerichte studieboeken en lesmaterialen, onder andere van Cisco Network Academy Program (CNAP) en Microsoft Academy, waarbij de opleiding steeds de laatste versies hiervan gebruikt en op deze wijze de actuele stand van zaken volgt. In de ogen van panel is de vakliteratuur goed. Het is het panel echter opgevallen dat de opleiding weinig gebruik maakt van artikelen uit vaktijdschriften. Studenten worden in beperkte mate door docenten gestimuleerd om zelfstandig op zoek te gaan naar actuele ontwikkelingen in het vakgebied of de maatschappij. Binnen de diverse leerlijnen wordt door docenten regelmatig overleg gevoerd over actuele ontwikkelingen en de incorporatie daarvan in de onderwijsmodulen. Tevens wordt jaarlijks tijdens de twee opleidingsdagen door het gehele team besproken en beslist hoe deze ontwikkelingen verwerkt worden in het curriculum van het volgende cursusjaar. Dit omvat uiteraard ook de daarbij te gebruiken studiematerialen. Als voorbeeld van een recente curriculumaanpassing kan worden genoemd de toevoeging van Linux aan het curriculum. Aanpassing van de inhoud van het Cisco-programma heeft geleid tot de invoering van nieuw studiemateriaal. Tijdens het visitatiebezoek heeft het panel vastgesteld dat docenten in de zoektocht naar relevante ontwikkelingen zich soms terughoudend opstellen. De opleiding geeft aan dat dit komt door de hoge werkdruk bij docenten. De student doet stage (30 EC) gedurende het vijfde semester bij een bedrijf of instelling, en een afstudeerproject (30 EC) gedurende het achtste semester, eveneens bij een bedrijf of instelling. De kennismaking met de beroepspraktijk heeft daarmee voldoende omvang naar de mening van het panel. 18/53 NQA - visitatie Hogeschool Zuyd, Heerlen: hbo-bacheloropleiding Netwerk Infrastructuur Design (vt)

19 In het kader van de module Capita Selecta worden elk jaar minimaal zestien gastcolleges gegeven door deskundige vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Uitwisseling van (actuele) kennis met bedrijven vindt daarnaast plaats tijdens de door NID georganiseerde bedrijvendagen en de hogeschoolbrede manifestatie Kennis-In-Bedrijf. Sinds 2007 organiseert de opleiding NID jaarlijks een internationaal congres over Network Forensics waar ook studenten in aanraking komen met de laatste inzichten op dit gebied. Tijdens het visitatiebezoek heeft het panel vastgesteld dat studenten de gastcolleges buitengewoon positief waarderen. Het leerbedrijf NID Solutions zorgt voor opdrachten uit het beroepenveld die door studenten worden uitgevoerd waarbij zij intensief contact hebben met de opdrachtgever. Diverse opdrachtgevers zijn bedrijven die internationaal opereren en specifieke eisen (Engels in woord en geschrift) stellen t.a.v. communicatie, rapportage en te hanteren standaards. Hieraan wordt aandacht besteed in onderwijseenheden als Engels, Schriftelijk Rapporteren, Interviewtechnieken en andere. Er zijn opdrachten in het kader van ontwerpen en realiseren en er zijn onderzoeksopdrachten. Modules bevatten aan de praktijk ontleende opdrachten (casussen) die qua inhoud regelmatig worden aangepast aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen op basis van regelmatige contacten met het beroepenveld en/of actuele vakliteratuur (zoals updates van het Cisco Network Academic Program). Concrete ontwikkelingen waarop de opleiding structureel inhaakt, mede op basis van signalen uit het werkveld, liggen op het gebied van: - De toenemende complexiteit van netwerkinfrastructuur en netwerk services (VOIP, brede toepassing van Wireless, vernieuwingen in de domeinstructuren) - Groeiend maatschappelijk en economisch belang van goed beveiligde netwerken (extra keuzemodules m.b.t. security en herziening van andere vanuit dit oogpunt). - Ontdekking, bestrijding en voorkomen van computercriminaliteit (nieuw afstudeerprofiel Network Forensic Research). - Verbetering en innovatie van opsporingstechnieken (eveneens NFR). De opleiding heeft kennis, vaardigheden en gedrag verweven in praktijkopdrachten. De opdrachten in de major zijn afgeleid van praktijksituaties. De opdrachten in het afstudeerprofiel zijn grotendeels reële praktijkopdrachten. Praktijkervaringen worden opgedaan tijdens stage en afstuderen. In de studentenmonitor is de waardering voor het aspect actualiteit 3.5 op een vijfpuntsschaal en uit blok-enquêtes blijkt dat op dit punt de waardering hoger is dan voor de overige aspecten. Het panel is van mening dat de invulling van het programma voldoet aan de vereisten van een hbo-opleiding. Het panel heeft waardering voor de wijze waarop studenten worden voorbereid op hun toekomstig beroep. Door het volgen van de eisen en normen van diverse gezaghebbende IT-organisaties in de gehele opleiding, is de beroepspraktijk verankerd in elke onderwijseenheid van de opleiding. Actuele ontwikkelingen en de relevante beroepservaring komen via verschillende wegen terecht in het onderwijs. Het panel is van mening dat de opleiding bij het volgen van relevante actuele technische, commerciële en maatschappelijke ontwikkelingen in binnen- en buitenland die in dit vakgebied snel op elkaar kunnen volgen meer pro-actief en sturend kan opereren, NQA - visitatie Hogeschool Zuyd, Heerlen: hbo-bacheloropleiding Netwerk Infrastructuur Design (vt) 19/53

20 bijvoorbeeld door het meer gebruiken van artikelen. Om deze reden beoordeelt het panel dit facet met een voldoende. Facet 2.2 Relatie doelstellingen en inhoud programma Voldoende Criteria - Het programma is een adequate concretisering van de eindkwalificaties, qua niveau, oriëntatie en domeinspecifieke eisen. - De eindkwalificaties van de doelstellingen zijn adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het programma. - De inhoud van het programma biedt studenten de mogelijkheden om de geformuleerde eindkwalificaties te bereiken. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De opleiding heeft de competenties beschreven in drie niveaus. Het eerste niveau (basis) is breed vormend met het accent op basiskennis en attitude. Op het tweede niveau (associatie) worden de kennisgebieden verbonden en kan de student onder begeleiding van een IT-deskundige professionele taken uitvoeren. Op het derde niveau (professionalisering) werkt de student zelfstandig aan grotere opdrachten/projecten. De opleiding heeft in een matrix de competenties gekoppeld aan de leerdoelen van de modulen. Iedere module is beschreven in het zogenoemde moduleprofiel. Het panel heeft enkele moduleprofielen bestudeerd. Het moduleprofiel beschrijft de module vanuit de context, de relevante authentieke beroepssituatie, beroepstaak en beroepsproducten. Op deze wijze is een direct verband ontstaan tussen competenties en de prestaties die geleverd moeten worden om deze competenties aan te tonen. In de moduleprofielen zijn eveneens de toets- en werkvormen nader vastgelegd. De opleiding is hiermede transparant met betrekking tot de bijdragen van de modules aan de opleidingsdoelen alsmede de door de student te leveren prestaties in het kader van zijn competentieontwikkeling. In de modulehandleidingen worden de leerdoelen nog verder geconcretiseerd naar leeractiviteiten. Het panel heeft vastgesteld dat de opleiding de competenties heeft gekoppeld aan de programmaonderdelen. Door het gebruik van leerlijnen, moduleprofielen en niveauverschillen, blijkt dat de opleiding is opgebouwd vanuit de geformuleerde eindkwalificaties en dat alle eindkwalificaties zijn verankerd in het curriculum. Het panel waardeert de wijze waarop de beroepsproducten een schakel vormen tussen de competenties en het programma. Het panel is van mening dat de competenties op een evenwichtigere manier over het programma gespreid kunnen worden. Op deze wijze kunnen de (eind)werkstukken aan gewicht winnen, bijvoorbeeld waar het gaat om het geven van een afgewogen advies, of andere aspecten waar adviseren en communicatieve vaardigheden een rol spelen. Om deze reden beoordeelt het panel dit facet met een voldoende. 20/53 NQA - visitatie Hogeschool Zuyd, Heerlen: hbo-bacheloropleiding Netwerk Infrastructuur Design (vt)

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Communication & Multimedia Design, hbo-bachelor; Croho: 34092 Variant: Voltijd Visitatiedatum: 10 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Fiscale Economie, HBO bachelor; Croho: 34409 Varianten: voltijd en deeltijd Locaties: Arnhem en Nijmegen Visitatiedatum: 14 juni 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Maastricht Faculteit Internationale Communicatie Cluster HBO-Bacheloropleidingen: International Business and Languages; Oriëntaalse

Hogeschool Zuyd, Maastricht Faculteit Internationale Communicatie Cluster HBO-Bacheloropleidingen: International Business and Languages; Oriëntaalse Hogeschool Zuyd, Maastricht Faculteit Internationale Communicatie Cluster HBO-Bacheloropleidingen: International Business and Languages; Oriëntaalse Talen en Communicatie; Vertaalacademie; Croho: 34407

Nadere informatie

Fontys Hogeschool, Venlo

Fontys Hogeschool, Venlo Fontys Hogeschool, Venlo Opleiding: Industrieel Product Ontwerpen, HBO bachelor; Croho-nr 34389 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 15 maart 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november 2007

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Physician Assistant; hbo-master Locatie: Nijmegen Croho: 49115 Varianten: duaal Visitatiedatum: 19 maart 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juni

Nadere informatie

Haagse Hogeschool, Den Haag

Haagse Hogeschool, Den Haag Haagse Hogeschool, Den Haag Toets nieuwe opleiding Opleiding: Master in Risicomanagement, hbo-master; Variant: deeltijd Visitatiedatum: 8 november 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, januari

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd Visitatiedatum: 24 april 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli

Nadere informatie

Stenden Hogeschool. Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008

Stenden Hogeschool. Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008 Stenden Hogeschool Opleiding: Opleiding tot Leraar Basisonderwijs; hbo-bachelor Locaties: Leeuwarden, Groningen, Emmen Croho: 34808 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008 Netherlands

Nadere informatie

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Visitatiedata: 28 en 29 september 2005 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Haarlem

Hogeschool INHOLLAND, Haarlem Hogeschool INHOLLAND, Haarlem Opleiding: Bouwmanagement & Vastgoed hbo-bachelor Croho: 39232 Varianten: voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 23 september 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Visitatiedata: 26 april 2006

LOI Hogeschool. Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Visitatiedata: 26 april 2006 LOI Hogeschool Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Variant: deeltijd Visitatiedata: 26 april 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Noordelijke Hogeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/77 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen Opleidingen: Tolk en Vertaler Varianten: Deeltijd Visitatiedata: 6 en 7 april 2005 25 augustus 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, september 2005 2 NQA

Nadere informatie

hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim

hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070)

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica LOI Hogeschool Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) November 2010 2/73 Managementsamenvatting Dit

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd. Fontys Hogescholen

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd. Fontys Hogescholen Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd Fontys Hogescholen Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

LOI Hogeschool. HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde. Beperkte opleidingsbeoordeling

LOI Hogeschool. HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde. Beperkte opleidingsbeoordeling LOI Hogeschool HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/63 NQA LOI Hogeschool: hbo-bacheloropleiding Bouwkunde (BOB) Inleiding Dit

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA)

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA) Zuyd Hogeschool Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 0 /7 NQA Zuyd Hogeschool: Cluster BE/AC - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim. HBO-Bachelor Communicatie

Christelijke Hogeschool Windesheim. HBO-Bachelor Communicatie Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Netherlands Quality Agency (NQA) November 2010 2/67 NQA CHW: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Communicatie Managementsamenvatting Dit rapport

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Heerlen. HBO-Bachelor Facility Management

Hogeschool Zuyd, Heerlen. HBO-Bachelor Facility Management Hogeschool Zuyd, Heerlen HBO-Bachelor Facility Management Netherlands Quality Agency (NQA) Oktober 2010 2/61 NQA Hs. Zuyd: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Facility Management Managementsamenvatting

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Breda

AVANS Hogeschool, Breda AVANS Hogeschool, Breda Bedrijfskundige Informatica Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) 19 september 2011 2/55 NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie