Hogeschool INHOLLAND Opleiding: Sociaal Juridische Dienstverlening, hbo bachelor; Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Locaties: Rotterdam/Den Haag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hogeschool INHOLLAND Opleiding: Sociaal Juridische Dienstverlening, hbo bachelor; Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Locaties: Rotterdam/Den Haag"

Transcriptie

1 Hogeschool INHOLLAND Opleiding: Sociaal Juridische Dienstverlening, hbo bachelor; Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Locaties: Rotterdam/Den Haag Visitatiedatum: 31 oktober 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2006

2 2 NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening

3 Inhoud 3 Deel A: Onderwerpen Voorwoord Inleiding Werkwijze Oordeelsvorming Oordelen per onderwerp Schematisch overzicht oordelen Totaaloordeel 13 Deel B: Facetten 15 Onderwerp 1 Doelstellingen van de opleiding 17 Onderwerp 2 Programma 19 Onderwerp 3 Inzet van personeel 30 Onderwerp 4 Voorzieningen 33 Onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg 36 Onderwerp 6 Resultaten 39 Deel C: Bijlagen 43 Bijlage 1 Onafhankelijkheidsverklaring panelleden 44 Bijlage 2 Deskundigheden panelleden 51 Bijlage 3 Bezoekprogramma 55 Bijlage 4 Overzichtslijst van door de opleiding ter inzage gelegd materiaal 57 NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening 3

4 4 NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening

5 Deel A: Onderwerpen NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening 5

6 6 NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening

7 1.1 Voorwoord Dit rapport is het verslag van het panel dat in opdracht van NQA de opleiding Sociaal Juridische Diensverlening (SJD) van de Hogeschool INHOLLAND heeft onderzocht. Het beschrijft de werkwijze, de bevindingen en de conclusies. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van de accreditatie van hogere beroepsopleidingen. Het onderzoek is feitelijk gestart in juli 2006 het moment waarop de opleiding haar zelfevaluatierapport bij NQA heeft aangeleverd. Als onderdeel van het onderzoek was er een panelbezoek aan de opleiding. Dit bezoek vond plaats op 31 oktober In het panel hebben de volgende personen zitting genomen: De heer mr. H.J.L.M. van de Luytgaarden (voorzitter en domeinpanellid); De heer P. Ph. Voorhoeve (domeinpanellid); De heer P. van Achteren (studentpanellid); De heer drs. G.J.H. Vermeulen (NQA-auditor); Mevrouw I.J.M. de Jong (NQA-auditor). Dit panel voldoet aan de eisen zoals gesteld in het document Protocol ter beoordeling van de werkwijze van visiterende en beoordelende instanties van de NVAO (22 augustus 2005). Het panel beschikt over domeinspecifieke deskundigheid, onderwijs- en auditdeskundigheid en deskundigheid over de internationale ontwikkelingen van de discipline (zie bijlage 2). Het rapport bestaat uit drie delen: Deel A: een hoofdrapport, het Onderwerprapport, waarin de oordelen van het panel over de basiskwaliteit van de opleiding op onderwerpniveau worden uitgesproken met daarbij de overwegingen waarop die oordelen zijn gebaseerd. Het gaat hier om oordelen in de gradatie positief/negatief. Tevens wordt hier het eindoordeel geformuleerd. Deel B: een Facetrapport waarin op facetniveau door het panel oordelen en argumenten ter onderbouwing van dat oordeel worden gegeven. De oordelen gaan uit van de vierpuntsschaal (onvoldoende, voldoende, goed en excellent) zoals die door de NVAO is voorgeschreven. Dit facetrapport vormt de basis van het Onderwerprapport. Deel C: hierin zijn alle relevante bijlagen opgenomen. 1.2 Inleiding De Hogeschool INHOLLAND is in 2002 ontstaan uit een fusie tussen vier hogescholen en is verspreid over 23 locaties in de hele randstad. De Hogeschool INHOLLAND telt in studenten en medewerkers. Het onderwijs is georganiseerd binnen zestien Schools. Richtinggevend voor de ontwikkelingen binnen de hogeschool zijn de documenten Grenzeloos dichtbij ( ) en Samen werken aan de kennis van morgen ( ). Het onderwijsconcept is vastgelegd in de publicatie Backbone, INbeeld (2003) Deze notitie bevat de kern voor de onderwijsvernieuwing binnen de hogeschool. NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening 7

8 De opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) bestaat sinds Vanaf 1991 wordt de opleiding aangeboden door Hogeschool INHOLLAND. Tot september 1999 ressorteerde de opleiding onder de faculteit Hoger Sociaal-Agogisch Onderwijs, later Gedrag en Maatschappij genoemd. Daarna behoorde de opleiding tot de unit Management en Juridische Dienstverlening om vanaf 2001 ondergebracht te worden bij de School of Economics. Vanaf 2003 is de opleiding, samen met de opleiding HBO-Rechten, ondergebracht bij de School of Law. Vanwege de inhoudelijke verwantschap tussen beide opleidingen zijn alle docenten in beginsel inzetbaar voor zowel de opleiding SJD als voor de opleiding HBO-Rechten. Uitgedrukt in formatie omvang: ca. 60% van de docentenformatie wordt ingezet bij de SJD-opleiding. De opleiding SJD bevindt zich op het moment van visiteren in een overgangsfase van een modulair systeem naar de major-minorstructuur. Vanaf 2002 wordt de opleiding competentiegericht aangeboden. De major-minorstructuur is ingevoerd in Op het moment van visiteren is er nog één studiejaar, het vierde studiejaar, dat nog niet in de majorminorstructuur is ondergebracht. De major onderdelen van de School of Law worden door studenten van beide opleidingen gevolgd en omvatten de helft van de opleiding, 120 van de 240 EC. In de major onderdelen van de opleidingen komen de domeincompetenties, evenals de voor HBO-Rechten en SJD gemeenschappelijke beroepscompetenties, aan de orde. De meer specifieke SJD competenties komen aan de orde in de specialisatieminor SJD van in totaal 60 EC. De opleiding SJD wordt door Hogeschool INHOLLAND aangeboden op twee locaties namelijk in Rotterdam en in Den Haag. In beide steden worden de voltijd, deeltijd en duale opleiding aangeboden. In Rotterdam volgen in het studiejaar 2006/2007 respectievelijk 462, 85 en 43 studenten de SJD opleiding, in totaal 590 studenten. In Den Haag studeren in het studiejaar 2006/2007 respectievelijk 155, 55 en 2 studenten, in totaal 212 studenten. De opleiding is in 2002 in Den Haag gestart. Aan het einde van het studiejaar 2005/2006 zijn de eerste Haagse SJD studenten afgestudeerd. Wat betreft de aansturing zijn de opleidingen in Den Haag en Rotterdam één geheel. Er is één managementteam, waarin naast de Schooldirecteur en de opleidingsmanager van HBO- Rechten, de opleidingsmanager van de opleiding SJD in Den Haag en de opleidingsmanager van de opleiding SJD in Rotterdam zitting hebben. De opleidingscommissie en examencommissie functioneren voor zowel de opleiding in Rotterdam als voor die in Den Haag. Er is één docententeam dat bestaat uit docenten die in principe zowel in Rotterdam als in Den Haag lesgeven en met elkaar het onderwijs ontwikkelen. Studiedagen en andere teambijeenkomsten worden eveneens belegd voor het gehele docententeam. 8 NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening

9 1.3 Werkwijze De beoordeling van de opleiding door het panel heeft plaatsgevonden conform de werkwijze zoals die is neergelegd in het Beoordelingsprotocol van NQA. Deze werkwijze wordt hieronder beschreven. De visitatie vond plaats op basis van het domeinspecifieke referentiekader dat voor de opleiding geldt (zie facet 1.1). NQA onderscheidt drie fasen in het visiteren: de voorbereidingsfase, het eigenlijke bezoek door het panel en de rapportagefase. Hieronder volgt een korte toelichting per fase. De voorbereidingsfase Allereerst heeft een NQA-auditor het zelfevaluatierapport gecontroleerd op kwaliteit en compleetheid (de informatieanalyse) en daarmee op bruikbaarheid voor de visitatie. Nadat het zelfevaluatierapport met de bijlagen in orde was bevonden, heeft de auditor met de opleiding tezamen besproken welke facetten of welke thema s naar verwachting de meeste aandacht zullen krijgen tijdens het bezoek van het panel aan de opleiding (de agenderende audit). Daardoor konden de opleiding en het visitatiepanel zich op adequate wijze voorbereiden op dit bezoek. In diezelfde periode (oktober 2006) bereiden de panelleden zich inhoudelijk voor op het bezoek in oktober Zij bestudeerden het zelfevaluatierapport (en bijlagen), formuleerden in een beoordelingsformat hun voorlopige oordelen op basis van argumenten en zij formuleerden vraagpunten. Zij gaven hun bevindingen door aan de NQA-auditor. Op basis van een overzicht van voorlopige oordelen inventariseerde de NQA-auditor tenslotte kernpunten en prioriteiten voor materialenonderzoek en gesprekken. Tijdens een voorbereidende vergadering is het bezoek door het panel concreet voorbereid. De opleiding heeft in haar zelfevaluatierapport kenbaar gemaakt voor welk domeinspecifiek referentiekader zij kiest. De NQA-auditor heeft met de domeindeskundige(n) in het panel bekeken of sprake is van adequate domeinspecifieke doelstellingen, of dat nadere aanvulling dan wel nadere specificatie nodig is. In het facetrapport is aangegeven op welke landelijke beroeps- en opleidingsprofielen het domeinspecifieke kader (en het opleidingsprogramma) is gebaseerd. Het bezoek door het panel NQA heeft een bezoekprogramma ontwikkeld voor de (dag-)indeling van het bezoek door het panel dat is aangepast aan de specifieke situatie van de opleiding (bijlage 3). Er vonden gesprekken plaats met het opleidingsmanagement. Verder is gesproken met docenten, studenten, alumni en met werkveldvertegenwoordigers. Aan het begin en tijdens het bezoek is ter inzage gevraagd materiaal bestudeerd. Daarnaast is het gebouw en de facilitaire situatie bekeken op werkbaarheid en studentvriendelijkheid. Tussen de gesprekken door heeft het panel zogenaamde schakelmomenten ingelast om de bevindingen uit te wisselen en te komen tot gezamenlijke en meer definitieve (tussen-)oordelen. De bevindingen zijn door de panelleden beargumenteerd. Aan het einde van het bezoek heeft de voorzitter een mondelinge terugkoppeling gegeven van enkele indrukken en ervaringen van het panel, zonder expliciete oordelen uit te spreken. NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening 9

10 De fase van rapporteren Door NQA is, op basis van de bevindingen van het panel, een tweeledige rapportage opgesteld, bestaande uit een facetrapport en een onderwerprapport, waarin de kwaliteit van de opleiding is beoordeeld. In het facetrapport wordt door NQA gerapporteerd op facetniveau. In het onderwerprapport wordt door NQA een oordeel op de onderwerpen en op de opleiding als geheel gegeven. Met het rapport wordt door de opleiding accreditatie aangevraagd bij de NVAO. De opleiding heeft in november 2006 een concept van dit rapport voor een controle op feitelijke onjuistheden ontvangen. Naar aanleiding daarvan zijn enkele wijzigingen aangebracht. Vervolgens is het rapport in december 2006 voor een tweede controle op feitelijke onjuistheden aan de opleiding voorgelegd. Het definitieve rapport is door het panel vastgesteld in december Het visitatierapport is uiteindelijk in december 2006 ter beschikking gesteld aan de opleiding, die het samen met de accreditatieaanvraag kan indienen bij de NVAO. 1.4 Oordeelsvorming In dit hoofdstuk wordt per onderwerp een oordeel uitgesproken op basis van weging van de facetten die van dat onderwerp deel uitmaken. Bij deze weging spelen de beslisregels zoals die door de NQA in het Beoordelingsprotoco zijn geformuleerd en nader uitgewerkt in de notitie Handreiking voor oordeelsvorming een belangrijke rol. Tevens is bij de beoordeling rekening gehouden met accenten die de opleiding eventueel legt, het domeinspecifieke kader en een vergelijking met andere relevante opleidingen op een aantal aspecten. Het eindoordeel is voorzien van een aanvullende tekst als sprake is van: weging van de oordelen op facetniveau; benchmarking; generieke bevindingen die het facetniveau overschrijden; bepaalde accenten respectievelijk best practices. In de oordelen per onderwerp wordt steeds een herhaling gegeven van de oordelen op de facetten. De (uitgebreide) argumentatie is te vinden in het facetrapport. Daar waar een argumentatie/beoordeling voor de deeltijd of duaal afwijkt van de voltijd, is dit expliciet vermeld. Indien niet vermeld, gelden voor de duale- en de deeltijdopleiding dezelfde argumenten/oordelen als voor de voltijdopleiding, aangezien de duale- en de deeltijdopleiding inhoudelijk voornamelijk zijn gebaseerd op dezelfde module-inhouden als de voltijdopleiding. Volgorde en onderwijsmethodieken kunnen daarbij verschillen. 10 NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening

11 1.5 Oordelen per onderwerp Doelstellingen opleiding Alle facetten behorende bij dit onderwerp zijn minimaal met voldoende beoordeeld. De oordelen op het onderwerp zijn voor beide opleidingen met bijbehorende varianten derhalve positief Programma Alle facetten behorende bij dit onderwerp zijn minimaal met voldoende beoordeeld. De oordelen op het onderwerp zijn voor beide opleidingen met bijbehorende varianten derhalve positief Inzet van personeel Facet 3.1 en 3.3 zijn beiden met goed beoordeeld. Facet 3.2 Kwantiteit personeel is met een onvoldoende beoordeeld. Het panel stelt vast dat de werkdruk een belangrijk knelpunt is. De hoge werkdruk wordt vooral veroorzaakt door een aantal vacatures gecombineerd met werkzaamheden die samenhangen met het nieuwe curriculum. Ook heeft het panel geconstateerd dat ondanks de werkdruk docenten zorgdragen voor goed onderwijs. Dit is vooral mogelijk doordat zij zich bereid tonen extra inspanningen te plegen door meer uren te werken. Het panel vindt dat deze situatie niet mag voortduren en dat er een structurele oplossing moet worden gezocht. Het opleidingsmanagement is zich van deze situatie bewust en acties zijn inmiddels in gang gezet. De docent-studentratio is inmiddels gewijzigd in 1:30 en 50% van de vacatures zijn vervuld. De oordelen op het onderwerp zijn voor beide opleidingen met bijbehorende varianten derhalve positief Voorzieningen Alle facetten behorende bij dit onderwerp zijn minimaal met voldoende beoordeeld. De oordelen op het onderwerp zijn voor beide opleidingen met bijbehorende varianten derhalve positief Interne kwaliteitszorg Alle facetten behorende bij dit onderwerp zijn minimaal met voldoende beoordeeld. De oordelen op het onderwerp zijn voor beide opleidingen met bijbehorende varianten derhalve positief Resultaten Facet 6.1 is met voldoende beoordeeld. Het oordeel op het facet 6.2 is voor een aantal varianten onvoldoende. Een kanttekening hierbij is dat sommige oordelen zijn gebaseerd op een beperkt aantal studenten. Het panel is niettemin van mening dat de opleiding het rendement in een aantal varianten zal moeten verbeteren. Toch is het panel van mening dat het gerealiseerde niveau van de afgestudeerden van groter belang is dan het numerieke rendement van de opleiding. Op basis hiervan beoordeelt het panel het onderwerp Resultaten positief. NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening 11

12 1.6 Schematisch overzicht oordelen Totaaloverzicht van oordelen op facet- en onderwerpniveau SJD Rotterdam Onderwerp/Facet Opleiding SJD Voltijd Opleiding SJD Deeltijd Opleiding SJD Duaal Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding 1.1 Domeinspecifieke eisen Goed Goed Goed 1.2 Niveau bachelor Goed Goed Goed 1.3 Oriëntatie HBO bachelor Goed Goed Goed Totaaloordeel Positief Positief Positief Onderwerp 2 Programma 2.1 Eisen HBO Goed Goed Goed 2.2 Relatie doelstellingen en inhoud programma Goed Goed Goed 2.3 Samenhang in opleidingsprogramma Goed Goed Goed 2.4 Studielast Voldoende Voldoende Voldoende 2.5 Instroom Goed Goed Goed 2.6 Duur Goed Goed Goed 2.7 Afstemming tussen vormgeving en inhoud Goed Goed Goed 2.8 Beoordeling en toetsing Voldoende Voldoende Voldoende Totaaloordeel Positief Positief Positief Onderwerp 3 Inzet van Personeel 3.1 Eisen HBO Goed Goed Goed 3.2 Kwantiteit personeel Onvoldoende Onvoldoende Onvoldoende 3.3 Kwaliteit personeel Goed Goed Goed Totaaloordeel Positief Positief Positief Onderwerp 4 Voorzieningen 4.1 Materiële voorzieningen Voldoende Voldoende Voldoende 4.2 Studiebegeleiding Goed Goed Goed Totaaloordeel Positief Positief Positief Onderwerp 5 Interne kwaliteitzorg 5.1 Evaluatie resultaten Voldoende Voldoende Voldoende 5.2 Maatregelen tot verbetering Voldoende Voldoende Voldoende 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en het beroepenveld Goed Goed Goed Totaaloordeel Positief Positief Positief Onderwerp 6 Resultaten 6.1 Gerealiseerde niveau Voldoende Voldoende Voldoende 6.2 Onderwijsrendement Voldoende Onvoldoende Onvoldoende Totaaloordeel Positief Positief Positief 12 NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening

13 Totaaloverzicht van oordelen op facet- en onderwerpniveau SJD Den Haag Onderwerp/Facet Opleiding SJD Voltijd Opleiding SJD Deeltijd Opleiding SJD Duaal Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding 1.1 Domeinspecifieke eisen Goed Goed Goed 1.2 Niveau bachelor Goed Goed Goed 1.3 Oriëntatie HBO bachelor Goed Goed Goed Totaaloordeel Positief Positief Positief Onderwerp 2 Programma 2.1 Eisen HBO Goed Goed Goed 2.2 Relatie doelstellingen en inhoud programma Goed Goed Goed 2.3 Samenhang in opleidingsprogramma Goed Goed Goed 2.4 Studielast Voldoende Voldoende Voldoende 2.5 Instroom Goed Goed Goed 2.6 Duur Goed Goed Goed 2.7 Afstemming tussen vormgeving en inhoud Goed Goed Goed 2.8 Beoordeling en toetsing Voldoende Voldoende Voldoende Totaaloordeel Positief Positief Positief Onderwerp 3 Inzet van Personeel 3.1 Eisen HBO Goed Goed Goed 3.2 Kwantiteit personeel Onvoldoende Onvoldoende Onvoldoende 3.3 Kwaliteit personeel Goed Goed Goed Totaaloordeel Positief Positief Positief Onderwerp 4 Voorzieningen 4.1 Materiële voorzieningen Voldoende Voldoende Voldoende 4.2 Studiebegeleiding Goed Goed Goed Totaaloordeel Positief Positief Positief Onderwerp 5 Interne kwaliteitzorg 5.1 Evaluatie resultaten Voldoende Voldoende Voldoende 5.2 Maatregelen tot verbetering Voldoende Voldoende Voldoende 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en het beroepenveld Goed Goed Goed Totaaloordeel Positief Positief Positief Onderwerp 6 Resultaten 6.1 Gerealiseerde niveau Voldoende Voldoende Voldoende 6.2 Onderwijsrendement Voldoende Voldoende Onvoldoende Totaaloordeel Positief Positief Positief 1.7 Totaaloordeel Op grond van voorgaand schema en de inhoudelijke onderbouwing daarvan in paragraaf 1.5 waaruit blijkt dat de opleidingen op de zes de onderwerpen positief scoren, is de conclusie dat het totaaloordeel over de opleidingen POSITIEF is. NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening 13

14 14 NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening

15 Deel B: Facetten NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening 15

16 16 NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening

17 Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding Facet 1.1 Domeinspecifieke eisen Goed Criteria - De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk). Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De eindcompetenties SJD INHOLLAND (voltijd, deeltijd en duaal) zijn ontwikkeld en vastgesteld in samenwerking met de andere hbo-opleidingen SJD binnen het Landelijk Opleidings Overleg-SJD (LOO-SJD). Dit landelijk overleg heeft in 2001 zes SJD kerncompetenties op hbo-niveau vastgesteld. Deze kerncompetenties vormen de basis voor het competentiegerichte onderwijsprogramma, zoals dat sinds 2002/2003 en sinds de invoering van de major-minorstructuur in 2004/2005 ontwikkeld is. Enkele belangrijke competenties zijn: De SJD er is in staat juridische of juridisch georiënteerde vragen en problemen van cliënten te behandelen en is daarbij in staat sociale, maatschappelijke, culturele en persoonlijke omstandigheden bij de kwestie te betrekken en op basis daarvan een plan van aanpak te maken en De SJD er is in staat de discretionaire ruimte te benutten om, binnen de gegeven kaders van de organisatie en mogelijkheden van weten regelgeving, oplossingen op maat te realiseren. Hij is in staat op een beroepsmatige manier te reflecteren op zijn handelen en een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van het beroep. In het document Domeincompetenties Juridische Bachelor van het Landelijk Overleg Opleidingen SJD (2004) wordt een geactualiseerde versie van het landelijk opgestelde en gevalideerde beroepsprofiel beschreven zoals die voor de major-minorstructuur 2004/2005 gebruikt is. De eindcompetenties SJD zijn door vertegenwoordigers van de beroepspraktijk gevalideerd. Door het LOO-SJD wordt eind 2006 een volgende landelijke legitimeringsconferentie georganiseerd over de eindcompetenties SJD. De kerncompetenties zijn door de gezamenlijke SJD-opleidingen vastgesteld en voorgelegd aan en besproken met een landelijke vertegenwoordiging van het beroepenveld. Ook de beroepenveldcommissie van de opleiding SJD INHOLLAND heeft de kerncompetenties in een vergadering (september 2004) besproken. Deze commissie heeft ingestemd met de competenties, het panel heeft hier verslagen van gezien. De opleiding geeft in het Bewijsdocument aan dat de kerncompetenties besproken zijn met de Juridische faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam. Het panel is van oordeel dat de eindcompetenties SJD INHOLLAND aansluiten bij de beroepspraktijk van SJD ers. NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening 17

18 Facet 1.2 Niveau bachelor Goed Criteria - De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een bachelor. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Voor de definiëring van het bachelorniveau maakt de opleiding zowel gebruik van de nationaal geaccepteerde generieke kwalificaties voor hbo-bacheloropleidingen van de HBO-raad als van de internationaal geaccepteerde Dublin descriptoren. De opleiding heeft in het document Dublin descriptoren, generieke HBO-kwalificaties en beroepscompetenties (mei 2005) de koppeling gemaakt tussen de eindcompetenties, de Dublin descriptoren en de generieke HBO-kwalificaties. Zo is toepassen kennis en inzicht gekoppeld aan de compenties: diagnostiseren, adviseren en onderkennen. Oordeelsvorming is gekoppeld aan de competenties: positioneren, adviseren, dienstverlenen en onderkennen. Het panel is van oordeel dat de opleiding aantoont dat de eindcompetenties aansluiten bij internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een bachelor. Facet 1.3 Oriëntatie HBO bachelor Goed Criteria - De eindkwalificaties zijn mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties. - De eindkwalificaties weerspiegelen het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor een hbo-opleiding vereist is of dienstig is. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Bij dit facet worden de argumenten van de facetten 1.1 en 1.2 meegenomen. De relatie opleidingsdoelstellingen-werkveld is landelijk gewaarborgd. Via het LOO-SJD wordt een landelijke werkveldcommissie eind 2006 wederom gevraagd de eindcompetenties te valideren. De opleiding onderhoudt contact met de beroepenveldcommissie SJD INHOLLAND, die vier maal per jaar bijeenkomt. In de commissie zijn diverse instellingen en organisaties op het brede terrein van de sociaal juridische dienstverlening vertegenwoordigd. De leden van de beroepenveldcommissie informeren de opleiding over recente en actuele ontwikkelingen in de beroepspraktijk en bespreken veranderingen in het onderwijs. Het panel stelt op basis van het gesprek met vertegenwoordigers uit het werkveld vast dat de beroepenveldcommissie betrokken wordt bij de vormgeving van het onderwijsprogramma. Dit blijkt ook uit de notulen van de beroepenveldcommissie. 18 NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening

19 De opleiding SJD leidt op voor een breed werkveld. De SJD-bachelor kan in beginsel dienstverlenend werken daar waar wet- en regelgeving en de belangen van burgers, overheden en organisaties elkaar raken. Daarbij kunnen SJD ers zowel aan de zijde van het private belang, als aan de zijde van het publieke belang werken. De organisaties zijn niet altijd vergelijkbaar, maar de werkzaamheden van SJD ers binnen de organisaties hebben een sterke overlap. De accenten in de opleiding liggen daarom steeds op de sociaal-juridische aspecten qua taakstelling van de organisatie. Daarbij speelt op de achtergrond het ruimere kader van de zich steeds veranderende samenleving een belangrijke rol. De SJD-bachelor kan werkzaam zijn bij zowel non-profitorganisaties als profitorganisaties: gemeentelijke sociale diensten m.b.t. werk en inkomen (sociale diensten, schuldhulpverlening), Centrum voor Werk en Inkomen, vakbonden, juridisch loket en sociaal raadsliedenwerk, consumentenorganisaties, woningbouwcorporaties, bewindvoering notariaat en/ of schuldhulpverlening, organisaties voor arbeidsreïntegratie, aan het strafrecht gelieerde organisaties als reclassering, bureau Halt en penitentiaire inrichtingen, slachtofferhulp, verslavingszorg, overheidsdiensten justitie (IND), sociale zaken en advocatenkantoren. Ook andere, meer commercieel georiënteerde organisaties, komen in toenemende mate in aanraking met het sociale recht, de regulering van overheidswege en de mondigheid van de consument/burger. Onderwerp 2 Programma Facet 2.1 Eisen HBO Goed Criteria - Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek. - Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied / de discipline. - Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De verplichte literatuur is opgenomen in de studiehandleiding en/of het blokboek. De literatuurlijsten worden samengesteld door de betrokken docenten en na onderling overleg door de opleidingsmanager vastgesteld. In de studiehandleidingen komen daarnaast aan de orde: beroepstaken, competenties, roosterinformatie, toetsmatrix, studiebelasting en studiepunten, docenten, inleverdata, toetsen en herkansingen. Naast de verplichte literatuur wordt er (vak)literatuur aanbevolen, die studenten geacht worden te gebruiken bij de uitwerking van casussen, bij het schrijven van werkstukken, projectverslagen en scripties. Uitgangspunt is dat de studenten vanaf het begin van hun studie in aanraking komen met vakliteratuur en deze vakliteratuur leren gebruiken en NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening 19

20 duiden in de uitoefening van hun beroep. Het panel heeft de literatuurlijsten bestudeerd en vindt de literatuur relevant, actueel en goed van niveau. Het panel vindt ook dat de Engelstalige literatuur van een behoorlijk niveau is. Studenten komen in alle jaren van de opleiding in aanraking met toegepast onderzoek. In het eerste en tweede jaar leren studenten een probleemstelling en onderzoeksvraag naar aanleiding van een casus te formuleren. Studenten voeren een kleinschalig verdiepend onderzoek uit in de laatste fase van de stage in het derde leerjaar. In het vierde jaar voeren studenten onderzoeksopdrachten uit in het kader van het afstudeeronderzoek. Twee docenten zijn sinds 2005 betrokken bij onderzoek in kenniskringen; één bij de kenniskring Dynamiek van de Stad, de ander bij Public Governance. De thematiek van beide kenniskringen sluit aan bij het SJD beroepenveld. De School of Law heeft inmiddels een eigen lectoraat, Veiligheid en Vrijheidsbeleving, waarvoor de personele invulling van lectoraat en kenniskring op dit moment gaande is. Het panel stelt vast dat de effecten van de lectoraten op het curriculum nog beperkt zijn. Gezien de korte periode waarin de lectoraten operationeel zijn, is dit een logisch gegeven. De opleiding streeft naar groei van de lectoraten. Het studiemateriaal wordt zoveel mogelijk gebaseerd op situaties uit het werkveld. Elk studieonderdeel begint met één of meer kritische beroepssituaties, deze zijn gebaseerd op situaties, casuïstiek en processen uit de beroepspraktijk. In de onderwijssituaties wordt naast literatuur gebruik gemaakt van uit de beroepspraktijk afkomstige geanonimiseerde dossiers, casuïstiek, protocollen en procedures. Het panel vindt het studiemateriaal actueel en praktijkgericht. Studenten komen in ruime mate in aanraking met de beroepspraktijk. De opleiding maakt gebruik van gastdocenten uit de beroepspraktijk van onder andere woningcorporaties, sociale dienst, rechtbank, advocatuur. Docenten doen daarvoor een beroep op hun netwerk en daarnaast komen contacten tot stand door het Bureau Externe Relaties SJD. Het bureau heeft als doelen: het beheren van het bestaande netwerk van voor de opleiding relevante instellingen in de regio, het uitbreiden van dat netwerk en het inbrengen van hun visie op en/of wensen over het onderwijsprogramma. Daarbij wordt ongeveer twee maal per jaar een bezoek gebracht aan de bedrijven. De vertegenwoordigers uit het werkveld hebben in het gesprek met het panel aangegeven dat zij het als prettig ervaren dat er één aanspreekpunt is voor de opleiding, zij ervaren de klantgerichte houding van de opleiding als positief. Studenten komen in aanraking met de actuele beroepspraktijk door praktijkgerichte opdrachten en excursies naar instellingen in eerste en tweede studiejaar, bijvoorbeeld naar de rechtbank, de Raad van State, woningcorporaties en een asielzoekerscentrum. In het derde jaar besteden de voltijdstudenten minimaal een half jaar aan de stage (30 EC). Studenten zorgen zelf voor een passend stagebedrijf. Zij moeten vooraf leerdoelen en een plan van aanpak opstellen. De stagebegeleider moet goedkeuring verlenen voor het plan en het stagebedrijf, voordat de student op stage mag. Na de stage schrijft de student een zelfreflectie op basis van de vooraf opgestelde doelen. Het panel heeft deze plannen met reflectie ingezien en oordeelt hier positief over. Daarnaast vindt het panel de stageopdrachten en de stageverslagen van een goed niveau. De vertegenwoordigers van het werkveld hebben aangegeven positief te zijn over de stagiaires die zij van de opleiding in dienst krijgen. 20 NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening

21 De deeltijdstudenten werken vanaf het tweede jaar bij voorkeur ten minste vijftien uur per week in een sociaal juridische omgeving. De opleiding hanteert verschillende constructies waarbinnen deeltijdstudenten de praktijkcomponent van de opleiding kunnen behalen. Het panel heeft van alumni van de deeltijdopleiding vernomen dat de opleiding aandacht heeft voor het werk wat de student naast de studie uitvoert. Indien dit niet voldoende aansluit, zal de opleiding de student dringend verzoeken naar een andere functie of werkgever uit te zien. De duale studenten volgen de eerste twee jaar het onderwijs gezamenlijk met de voltijdstudenten en kiezen ervoor om de laatste twee jaar van de opleiding in duale vorm af te ronden. Daarbij differentiëren zij net als de voltijdstudenten in differentiatieminors. Studenten moeten op minimaal twee verschillende terreinen of afdelingen binnen de organisatie hun competenties behalen. Zij moeten een functie vinden bij een bedrijf of instelling die relevant is voor de opleiding. Daarbij is de praktijkcomponent als vanzelf in het leerproces van de student ondergebracht. Het panel heeft in het gesprek met alumni vernomen dat de opleiding studenten aanspoort een andere werkplek of stageplaats te zoeken, wanneer de huidige functie niet aansluit bij de opleiding. De duale en deeltijdstudenten geven in het gesprek met het panel aan dat de opleiding goed aansluit op de praktijk waarin zij werkzaam zijn. In de Handleiding afstuderen wordt de systematiek rond het afstuderen uiteengezet. Studenten worden op het afstuderen voorbereid in de onderwijseenheid Voorbereiden afstuderen. De afstudeeropdracht heeft een studielast van 20 EC voor voltijd- en deeltijdstudenten en 15 EC voor de duale studenten. Het doel van de afstudeeropdracht is dat studenten aantonen dat zij op hbo-niveau over de voor SJD relevante beroepscompetenties beschikken. Studenten schrijven een afstudeervoorstel dat goedgekeurd moet worden door de afstudeerbegeleider. Het onderwerp moet beroepsrelevant zijn, maar hoeft niet aan een bedrijf gekoppeld te zijn. Studenten konden tot (laatste cohort doet nu het vierde jaar), kiezen uit drie afstudeerrichtingen: de algemene richting, de richting Social Financial Planning (SFP) en de richting Integrale Traject Begeleiding (ITB). In de afstudeerrichting SFP specialiseren studenten zich in de financiële dienstverlening en in de schuldhulpproblematiek. De afstudeerrichting ITB biedt de studenten training in de theorie en praktijk van de intensieve begeleiding van specifieke doelgroepen en is ondergebracht bij het projectenbureau Het Jonge Noorden. In de nieuwe major-minorstructuur kunnen studenten de afstudeerrichtingen als differentiatieminor kiezen. De opleiding heeft, in samenwerking met een Belgische en Litouwse Bachelor, de afgelopen jaren het zogenaamde LÆSSO-project ontwikkeld. Hierin staat het ontwikkelen van een Engelstalig sociaal juridisch onderwijsprogramma van 30 EC met een sterke EU dimensie centraal. Het LÆSSO-programma zal een blijvend onderdeel vormen van de curricula van de drie opleidingen en is tevens een verdiepende minor voor SJD studenten van INHOLLAND. In dit programma vindt uitwisseling van docenten en studenten van de drie deelnemende instellingen plaats. Het panel constateert dat de internationale ambities van de opleiding hoog zijn, maar dat er in de praktijk weinig studenten daadwerkelijk naar het buitenland gaan. NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening 21

22 Uit het Studenttevredenheidsonderzoek (2006) blijkt dat SJD-studenten van mening zijn dat de opleiding voldoende actueel is (score 3.9, allen op een vijfpuntsschaal), dat zij voldoende beeld krijgen van en contact hebben met het beroepenveld (score respectievelijk 3.6 en 3.2). De studenten zijn van mening dat de opleiding materiaal gebruikt dat aan de beroepspraktijk ontleend is (score 3.1). Studenten geven aan weinig gestimuleerd te worden naar het buitenland te gaan (score 2.5) en dat de opleiding niet voldoende aandacht heeft voor internationale ontwikkelingen (score 2.7). Daarbij wil het panel opmerken dat de onderzoeken vorig jaar zijn afgenomen en dat het LÆSSOproject vanaf studiejaar door studenten gekozen kan worden als differentiatieminor. Uit de Keuzegids Hoger Onderwijs (2006) blijkt dat studenten tevreden zijn over de inhoud van het programma (score 6.6 op een tienpuntsschaal). Facet 2.2 Relatie doelstellingen en inhoud programma Goed Criteria - Het programma is een adequate concretisering van de eindkwalificaties, qua niveau, oriëntatie en domeinspecifieke eisen. - De eindkwalificaties van de doelstellingen zijn adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het programma. - De inhoud van het programma biedt studenten de mogelijkheden om de geformuleerde eindkwalificaties te bereiken. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Op het moment van visiteren zijn de vierdejaarsstudenten de laatsten die het onderwijsprogramma in de modulaire structuur volgen (2002/ /2007). De huidige eerste-, tweede- en derdejaars volgen het competentiegerichte programma volgens de major-minorstructuur. Het competentiegericht onderwijsprogramma in de modulaire structuur waren enerzijds de landelijke HBO-kenmerken en SJD- competenties, en anderzijds inhoudelijke werkvelden en/of sociaal juridische problemen het uitgangspunt. De competenties zijn uiteengelegd in deelcompetenties en indicatoren, sociaalagogische, juridische, gedragsmatige en algemene beroepscompetenties. De competenties zijn verdeeld over drie niveaus: propedeuse, hoofd- en afstudeerfase. Uitgangspunt voor de opleiding SJD volgens major-minorstructuur (2004/2005) zijn voor de major de zes kerncompetenties van SJD. Deze eindcompetenties zijn ingedeeld in faseniveaus: aan het eind van het eerste studiejaar is de student beroepsgeschikt, aan het eind van het tweede studiejaar stagebekwaam, aan het eind van het derde studiejaar beroepsgevormd en aan het eind van het vierde studiejaar startbekwaam. Bij de (deel)competenties zijn indicatoren vastgesteld. Deze indicatoren voor het beoogde niveau, zijn geëxpliciteerd in de competentiekaarten per jaar en per blok. 22 NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening

23 Het panel stelt, op basis van het bestuderen van het studiemateriaal, vast dat de eindcompetenties adequaat uitgewerkt zijn in leerdoelen. Deze leerdoelen zijn met bijbehorende competenties terug te vinden in de studiehandleidingen. Het panel is van oordeel dat de inhoud van het programma de geformuleerde eindkwalificaties afdoende dekt. Facet 2.3 Samenhang in opleidingsprogramma Goed Criteria - Studenten volgen een inhoudelijk samenhangend opleidingsprogramma. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De opleiding bestaat uit 16 onderwijsperiodes, verdeeld over vier jaar. Elk studiejaar is opgebouwd uit vier onderwijsperiodes van tien weken. Elke onderwijsperiode bestaat uit zeven collegeweken en drie collegevrije weken. In deze collegevrije weken worden tentamens en hertentamens afgenomen en projecten afgerond. De major (totaal 120 EC) volgen studenten samen met studenten van HBO-Rechten. De specialisatieminor (speciefiek SJD, 60 EC) en de major liggen vast en de student kiest één of meerdere differentiatieminors (totaal 60 EC). Naast de majors en minors loopt studieloopbaanbegeleiding als rode draad door alle jaren heen. Het studieprogramma in het eerste jaar staat in het teken van de introductie van studenten in de opleiding en het werkveld SJD. Met behulp van studieloopbaanbegeleiding oriënteren studenten zich vanaf het eerste jaar op hun studiekeuze en op de onderlinge samenhang in het studieprogramma. Het tweede studiejaar is een verbreding en verdieping van de competentieontwikkeling in het eerste jaar. Alle competenties en alle SJD-disciplines komen weer aan de orde, alleen op een hoger niveau van complexiteit. Aan het eind van het tweede jaar zijn studenten stagebekwaam. Zij bereiden zich daarop voor in het onderdeel Stageoriëntatie. Voor de deeltijdstudenten ligt de nadruk in het tweede jaarsonderdeel Stageoriëntatie meer op netwerken en - indien nodig - het zoeken van een baan die beter bij de opleiding aansluit. Deeltijdstudenten kunnen de praktijkcompetenties in de eerste helft van het derde leerjaar behalen. Zij kunnen dan, afhankelijk van hun werkervaring, kiezen voor een stage. Sommige competenties zullen zij door middel van werkervaring reeds hebben behaald. Deze studenten kunnen dit aantonen door middel van het uitvoeren van diverse opdrachten. Duale studenten volgen de eerste twee jaar hetzelfde programma als de voltijdstudenten. Na twee jaar zijn zij voldoende competent om een weloverwogen keuze te kunnen maken bij het zoeken naar een leer-werkplek in het derde en vierde jaar. Aan het eind van het derde studiejaar is de student beroepsgevormd. In dit studiejaar staat de ontwikkeling van de student naar zelfverantwoordelijk leren centraal. Voor deeltijd- en duaalstudenten wordt dit tevens vormgegeven door de voor SJD relevante werkplek. NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening 23

24 Het vierde jaar staat voor alle varianten in het teken van de minors en het afstuderen. Na het afstuderen is de student startbekwaam. Docenten evalueren de consistentie in de opbouw van het curriculum en de samenhang in de onderwijsperioden, in samenspraak met de projectgroep die het onderwijs ontwikkelt, en studentenpanels. Uit de Studenttevredenheidsonderzoek (2006) blijkt dat studenten een overwegend positief oordeel hebben over de samenhang in het curriculum (score 3.4). Uit de Keuzegids Hoger Onderwijs 2006 blijkt dat studenten tevreden zijn over de samenhang in het curriculum (score 6.5). Facet 2.4 Studielast Voldoende Criteria - Het programma is studeerbaar doordat factoren, die betrekking hebben op dat programma en die de studievoortgang belemmeren zoveel mogelijk worden weggenomen. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) wordt het aantal te behalen EC voor elke onderwijseenheid vermeld. Het standaard aantal EC per onderwijseenheid is 5 of een veelvoud hiervan. De opleiding hanteert een studielast van 40 uur per week. Deze tijd wordt besteed aan (werk) colleges, zelfstudie en praktijkopdrachten. De opleiding signaleert studiebelemmerende factoren door de studieloopbaanbegeleiding en monitoring van de studievoortgang. Het evalueren van aspecten van de studeerbaarheid is in de studentpanels een regelmatig terugkerend onderwerp. Uit verslagen van de studentpanels blijkt dat er een enkele keer onevenwichtigheid in studielast bestaat tussen de onderdelen in een onderwijsperiode. De aard, de zwaarte en omvang van de te bestuderen literatuur verschilt soms voor verschillende studieonderdelen met hetzelfde aantal EC. Echter uit evaluaties van afzonderlijke onderwijsheden blijkt dat de studenten over het algemeen ervaren dat de aangegeven zwaarte en de studielast met elkaar overeenkomen. De opleiding heeft verschillende drempels in het programma opgenomen. Aan het einde van het eerste jaar geeft de opleiding een studieadvies dat een bindend karakter heeft wanneer het negatief is, om problemen later in de studie voor te zijn. De student moet minimaal 40 EC behalen in het eerste jaar om door te kunnen stromen naar het tweede jaar. De propedeuse moet behaald zijn voordat studenten door kunnen stromen naar het derde jaar. Naast de kwantitatieve norm worden kwalitatieve eisen gesteld. De studenten moeten in de propedeuse de onderwijseenheid waarin recht en communicatie aan bod komen met een voldoende hebben afgesloten. Voltijdstudenten hebben toegang tot de stage als zij hun propedeuse plus 45 EC uit het tweede jaar hebben behaald. Ook moeten zij met goed gevolg de onderwijseenheid Stagevoorbereiding hebben afgerond. 24 NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening

25 Voor aanvang van iedere periode wordt er een kick-off voor studenten georganiseerd. De docenten die het onderwijs is het betreffende periode verzorgen, informeren de studenten over de gang van zaken in de komende periode. De student heeft elk jaar twee mogelijkheden om een toets af te leggen. In het OER is vastgelegd dat studenten hun cijfers van tentamens en verslagen binnen tien werkdagen kunnen terug vinden op het intranet van de Hogeschool. Studenten geven in het gesprek met het panel aan dat de uitslagen van toetsen niet altijd op tijd zijn. Uit het Studenttevredenheidsonderzoek (2006) blijkt dat studenten ontevreden zijn over de termijn waarop zij uitslagen van tentamens krijgen (score 1.6) en over de inhoudelijke terugkoppeling op de toetsen (score 2.5). Hierop heeft de opleiding, in overleg met medewerkers van de administratie, docenten, leerjaarcoördinatoren en opleidingsmanagers, geëxperimenteerd met een andere wijze van tentameninzage. Het panel stelt vast dat de voortgang van de verbeteringen gemonitord wordt in de Verbeterbarometer en dat de opleiding zich inzet om tot een hogere tevredenheid van studenten te komen. Uit het Studenttevredenheidsonderzoek (2006) blijkt dat studenten matig tevreden zijn over het naleven van de roosters (score 2.9) en het tijdig beschikbaar hebben van het rooster (score 2.6). De opleiding erkent dit probleem en heeft maatregelen getroffen ter verbetering. Deze maatregelen hebben geleid tot het eerder beschikbaar zijn van roosters, echter nog niet volledig volgens de normen van de opleiding. Studenten geven in het gesprek met het panel aan dat het programma studeerbaar is. Deeltijdstudenten melden dat een goede planning en prioritering tussen privé, de opleiding en werk noodzakelijk is om de opleiding goed te doorlopen. Uit het Studenttevredenheidsonderzoek (2006) blijkt dat de opleiding (propedeuse en hoofdfase) te doen is in de tijd die ervoor staat (score respectievelijk 3.9 en 3.8). In de Keuzegids Hoger Onderwijs (2006) waarderen de studenten de studeerbaarheid met een 6.6. Zij zijn minder tevreden over de spreiding van de studielast over het jaar (score 2.9). Facet 2.5 Instroom Goed Criteria - Het programma sluit qua vorm en inhoud aan bij de kwalificaties van de instromende studenten: vwo, havo, middenkaderopleiding of specialistenopleiding (WEB) of daarmee vergelijkbare kwalificaties, blijkend uit toelatingsonderzoek. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Om toegelaten te worden tot de voltijd-, deeltijd en duale opleiding SJD worden de volgende instroomeisen gehanteerd: - Een havo- of vwo-diploma (alle profielen) of; - Een mbo-diploma (niveau 4) of; - Een vergelijkbaar buitenlands diploma inclusief geautoriseerde vertaling en een NUFFIC verklaring/internationale diplomavergelijking. NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening 25

26 Aspirant-studenten die niet aan de toelatingseisen voldoen en 21 jaar of ouder zijn, kunnen deelnemen aan een toelatingsonderzoek. Hierbij wordt de student getoetst op drie aspecten: Nederlands, Engels en maatschappijleer. Op elk onderdeel moet minstens een 5,5 worden gescoord. Aspirant-studenten met een buitenlandse vooropleiding waarvan het diploma is gelijkgesteld aan het Nederlandse diploma van havo, vwo of mbo worden toegelaten tot de opleiding SJD. Deze studenten moeten het Nederlands op NT2-niveau beheersen. Bij inschrijving moeten het vereiste diploma, de uitslag van de NT2-test en een geldige verblijfsvergunning worden ingeleverd bij de studentenadministratie. De opleiding verzorgt voorlichting via folders, de website, open dagen en proefstudeerdagen. Studenten kunnen daarnaast een persoonlijk studiekeuzeadvies aanvragen bij de opleiding. Om de studenten vertrouwd te maken met de opleiding en het onderwijsconcept wordt er aan het begin van de opleiding een introductieweek georganiseerd. Tijdens deze introductieweek wordt uitleg gegeven over de major-minorstructuur, competentiegericht leren en de gehanteerde werkvormen, zoals werkcolleges, projectmatig werken, trainingen en studieloopbaanbegeleiding. In het landelijk overleg van SJD-opleidingen is besloten een driejarig traject aan te bieden aan mbo ers met een diploma Sociaal Juridisch Medewerker op niveau 4. Voorheen werd de versnelling van de studie gerealiseerd door deze studenten vrijstelling te geven voor het eerste jaar. Sinds het studiejaar volgen deze studenten in het eerste en tweede jaar hetzelfde programma als de reguliere studenten. De versnelling van de studie wordt door inkorting van het derde en vierdejaarsprogramma gerealiseerd. Deeltijdstudenten kunnen vrijstellingen krijgen op basis van eerder verworven competenties. Zij moeten opdrachten uitvoeren om aan te tonen dat zij de competenties werkelijk op het juiste niveau bezitten. De opleiding heeft in onder eerstejaarsstudenten onderzoek gedaan naar de aansluiting van de vooropleiding op het hbo-onderwijs. Op het criterium Inhoud waardeert 47% de opleiding met neutraal en 25% met goed. Van de studenten waardeert 36% het niveau van de opleiding met neutraal en 40% waardeert het niveau met goed. Uit het gesprek met de studenten en de alumni blijkt dat de studenten geen aansluitingsproblemen ervaren. Facet 2.6 Duur Goed Criteria - De opleiding voldoet aan formele eisen m.b.t. de omvang van het curriculum: hbobachelor: 240 studiepunten. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De opleiding voldoet aan de landelijk vastgestelde opleidingsomvang van 240 EC. De verdeling van de 240 EC is vastgelegd in het OER. De major beslaat 120 EC en de twee minors beslaan elk 60 EC. 26 NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening

27 De opleiding bestaat uit 16 onderwijsperiodes, verdeeld over vier jaar. Het studiejaar is opgebouwd uit vier onderwijsperiodes van tien weken. Facet 2.7 Afstemming tussen vormgeving en inhoud Goed Criteria - Het didactisch concept is in lijn met de doelstellingen. - De werkvormen sluiten aan bij het didactisch concept. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Studenten worden competentiegericht opgeleid. Het onderwijsconcept van de opleiding SJD is gebaseerd op enerzijds het document Backbone INbeeld (2003) van de hogeschool INHOLLAND en anderzijds op de kerncompetenties van sociaal-juridisch dienstverleners. De opleiding SJD heeft de uitgangspunten van Backbone vertaald in doelstellingen voor het onderwijsprogramma: - het afleveren van breed en snel inzetbare, competente professionals; - het bieden van variatie in het onderwijs; - het bieden van de mogelijkheid om individuele keuzes te maken; - het plaats- en tijdonafhankelijk leren; - onderwijs dicht bij de markt; - het bevorderen van internationalisering; - het bevorderen van (maatschappelijk) ondernemerschap. Onderdeel van het concept van de opleiding is het concentrisch leren. Eenzelfde soort casus komt elk studiejaar terug waarbij studenten moeten laten zien steeds meer en ingewikkelder juridische, methodische, communicatieve en sociaal wetenschappelijke dimensies en niveaus (micro, meso en macro) in dat probleem te onderkennen, te analyseren en aan te pakken. De opleiding heeft in haar Bewijsdocument een overzicht opgenomen met daarin de onderwijsvormen die gericht zijn op het ontwikkelen van beroepsvaardigheden. Expliciet worden genoemd: Integrale verwerkingsopdracht, juridische vaardigheden, methodische vaardigheden, communicatieve vaardigheden, training in het werkveld, projectonderwijs, afstudeerprojecten en studieloopbaanbegeleiding. De belangrijkste in het onderwijs gehanteerde werkvormen zijn: begeleiding van en opdrachten voor individuele studenten of kleine groepen; integratie opdrachten, probleem-gestuurd onderwijs (PGO) en projectonderwijs in tutorgroepen; werkcolleges en bij uitzondering hoorcolleges; intervisie en studieloopbaanbegeleiding; zelfstudie, thuis, op school of in de praktijk. Het panel is van oordeel dat het competentiegerichte onderwijs serieus wordt ingevoerd en dat de werkvormen aansluiten bij het competentiegerichte onderwijs. In het gesprek met het panel geven studenten aan dat zij tevreden zijn met de werkvormen die zij aangeboden krijgen, ze worden uitgedaagd en krijgen een afwisselend palet aan werkvormen aangeboden. NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening 27

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam

Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam Opleiding: HBO-Rechten, hbo-bachelor Croho: 39205 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 28 mei 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2008

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND. Visitatiedatum: 8 november 2006

Hogeschool INHOLLAND. Visitatiedatum: 8 november 2006 Hogeschool INHOLLAND Opleiding: Personeel en Arbeid, bachelor Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Locaties: Alkmaar, Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Rotterdam en Utrecht. Visitatiedatum: 8 november 2006 Netherlands

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam

Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam Opleiding: Bestuurskunde & Overheidsmanagement hbo-bachelor Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Croho: 34464 Visitatiedatum: 25 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: HBO-Rechten, bachelor Locaties: Arnhem en Nijmegen Croho: 39205 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 8 april 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, locatie Eindhoven Opleiding: Fiscale Economie, hbo bachelor Croho: 34409 Varianten: voltijd/deeltijd

Fontys Hogescholen, locatie Eindhoven Opleiding: Fiscale Economie, hbo bachelor Croho: 34409 Varianten: voltijd/deeltijd Fontys Hogescholen, locatie Eindhoven Opleiding: Fiscale Economie, hbo bachelor Croho: 34409 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 5 februari 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, mei 2007

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Elektrotechniek, hbo-bachelor; Croho: 34267 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 27 mei 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2008

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Opleidingen: Accountancy en Bedrijfseconomie, hbo-bachelor; Varianten: Accountancy voltijd/deeltijd/duaal Bedrijfseconomie voltijd Visitatiedatum: 27 juni 2006 Netherlands

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, School of Agriculture and Technology

Hogeschool INHOLLAND, School of Agriculture and Technology Hogeschool INHOLLAND, School of Agriculture and Technology Opleiding: Luchtvaarttechnologie, bachelor Variant: voltijd Visitatiedata: 5 en 6 april 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, augustus

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam

Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam Opleiding: Integrale Veiligheid, hbo-bachelor Croho: 39201 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 3 juni 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen

Hanzehogeschool Groningen Hanzehogeschool Groningen Opleidingen: Sociaal Juridische Dienstverlening, hbo-bachelor; Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedata: 26 april 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2006

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Commerciële Economie, hbo-bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Locaties: Arnhem en Nijmegen Visitatiedatum: 19 juni 2007 Netherlands Quality

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND. Opleidingen: Voedingsmiddelentechnologie, bachelor Varianten: voltijd/duaal. Visitatiedata: 2 en 3 juni 2005

Hogeschool INHOLLAND. Opleidingen: Voedingsmiddelentechnologie, bachelor Varianten: voltijd/duaal. Visitatiedata: 2 en 3 juni 2005 Hogeschool INHOLLAND Opleidingen: Voedingsmiddelentechnologie, bachelor Varianten: voltijd/duaal Visitatiedata: 2 en 3 juni 2005 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november 2005 2 NQA - visitatie

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Financial Services Management HBO bachelor, locatie Arnhem Croho: 34414 Varianten: voltijd & deeltijd

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Financial Services Management HBO bachelor, locatie Arnhem Croho: 34414 Varianten: voltijd & deeltijd Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Financial Services Management HBO bachelor, locatie Arnhem Croho: 34414 Varianten: voltijd & deeltijd Visitatiedatum: 25 juni 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Opleiding: Management, Economie en Recht; hbo-bachelor, croho: 34435 Locatie: Zwolle Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 16 april 2009 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Fontys Hogescholen. Opleiding: Financial Services Management hbo bachelor Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Croho: 34414 Locatie: Eindhoven

Fontys Hogescholen. Opleiding: Financial Services Management hbo bachelor Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Croho: 34414 Locatie: Eindhoven Fontys Hogescholen Opleiding: Financial Services Management hbo bachelor Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Croho: 34414 Locatie: Eindhoven Visitatiedatum: 8 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Delft

Hogeschool INHOLLAND, Delft Hogeschool INHOLLAND, Delft Opleiding: Plattelandsvernieuwing, bachelor Variant: voltijd Visitatiedata: 20 en 21 april 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, augustus 2005 2 NQA - visitatie Hogeschool

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus 5375 6802 EJ ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen

Hanzehogeschool Groningen Hanzehogeschool Groningen Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor; Croho: 34402 Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Visitatiedatum: 25 april 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Choho: 33405 Varianten: voltijd, deeltijd, duaal

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Choho: 33405 Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Choho: 33405 Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Visitatiedatum: 16 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende.

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende. College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB ZWOLLE Besluit datum 10 februari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde van de Christelijke

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Tilburg

AVANS Hogeschool, Tilburg AVANS Hogeschool, Tilburg Opleiding: Technische Bedrijfskunde; hbo-bachelor Croho: 34421 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 9 oktober 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2008

Nadere informatie

Avans Hogeschool, s-hertogenbosch

Avans Hogeschool, s-hertogenbosch Avans Hogeschool, s-hertogenbosch Opleiding: Integrale veiligheid, hbo bachelor Croho: 39201 Varianten: voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 12 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen

Hanzehogeschool Groningen Hanzehogeschool Groningen Opleiding: Varianten: Verpleegkunde, hbo bachelor voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 27 april 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2006 2 NQA - visitatie

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, hbo-bachelor; Visitatiedatum: 10 oktober 2006

Hogeschool Rotterdam. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, hbo-bachelor; Visitatiedatum: 10 oktober 2006 Hogeschool Rotterdam Opleiding: Varianten: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, hbo-bachelor; voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 10 oktober 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2006

Nadere informatie

Hogeschool HBO Nederland

Hogeschool HBO Nederland Hogeschool HBO Nederland Opleiding: Variant: Locaties: Management, Economie & Recht; voltijd hbo-bachelor; Amsterdam, Arnhem, Breda, Groningen, Rotterdam, Utrecht, Weert en Zwolle Visitatiedatum: 2 november

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Delft

Hogeschool INHOLLAND, Delft Hogeschool INHOLLAND, Delft Opleiding: Food & Business, hbo bachelor Variant: voltijd Visitatiedata: 20 april 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, augustus 2006 2 NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND,

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Alkmaar. Visitatiedata: 16 en 17 maart 2005

Hogeschool INHOLLAND, Alkmaar. Visitatiedata: 16 en 17 maart 2005 Hogeschool INHOLLAND, Alkmaar Opleiding: Varianten: Werktuigbouwkunde voltijd en deeltijd Visitatiedata: 16 en 17 maart 2005 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november 2005 2 NQA visitatie Hogeschool

Nadere informatie

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten Document / Informatie P = Prettig ; N = Noodzakelijk Algemene input voor schrijven zelfevaluatie 1. (P) Interne rapport tussentijdse audit op onderwijskwaliteit/accre-ditatiewaardigheid Suggesties NQA

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Alkmaar

Hogeschool INHOLLAND, Alkmaar Hogeschool INHOLLAND, Alkmaar Opleiding: Technische bedrijfskunde; hbo-bachelor Croho: 34421 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 1 oktober 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

Visitatiedatum: 11 september 2007

Visitatiedatum: 11 september 2007 Hogeschool INHOLLAND Opleiding: Accountancy; bachelor, croho: 34406 Locaties: Alkmaar, Amsterdam/Diemen, Rotterdam Opleiding: Bedrijfseconomie; bachelor, croho: 34401 Locaties: Alkmaar, Amsterdam/Diemen,

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Commerciële Economie, bachelor (incl. specialisatieprogramma SportMarketing & Management) Croho: 34402 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 16 mei

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch

AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch Opleiding: Varianten: Civiele Techniek voltijd en duaal Visitatiedata: 29 en 30 september 2004 NQA (Netherlands Quality Agency) 2 NQA visitatie Avans Hogeschool vestiging

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND. Visitatiedatum: 13 september 2007

Hogeschool INHOLLAND. Visitatiedatum: 13 september 2007 Hogeschool INHOLLAND Opleidingen: Fiscale Economie en Financial Services Management, hbo-bachelor; Croho: 34414 (FE), 34409 (FSM) Varianten: voltijd (FE), voltijd en deeltijd (FSM) Locaties: Rotterdam

Nadere informatie

hbo-bachelor Sociaal-Juridische Dienstverlening (240 ECTS) 22 oklober 2012 voltijd, deeltijd

hbo-bachelor Sociaal-Juridische Dienstverlening (240 ECTS) 22 oklober 2012 voltijd, deeltijd se a ccr editati eorgani sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor SociaalJuridische Dienstverlening van de Hanzehogeschool roningen datum 7 mei2013

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Opleiding: Vrijetijdsmanagement, hbo bachelor Croho: 34438 Varianten: voltijd. Visitatiedatum: 4 juni 2007

Hogeschool Rotterdam. Opleiding: Vrijetijdsmanagement, hbo bachelor Croho: 34438 Varianten: voltijd. Visitatiedatum: 4 juni 2007 Hogeschool Rotterdam Opleiding: Vrijetijdsmanagement, hbo bachelor Croho: 34438 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 4 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november 2007 2/54 NQA - visitatie

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, Eindhoven

Fontys Hogescholen, Eindhoven Fontys Hogescholen, Eindhoven Opleiding: Management Economie en Recht; hbo-bachelor Croho: 34435 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 16 april 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Opleiding: Small Business and Retail Management Niveau: HBO-bachelor Croho: 34422 Varianten: voltijd en duaal

Hogeschool Rotterdam. Opleiding: Small Business and Retail Management Niveau: HBO-bachelor Croho: 34422 Varianten: voltijd en duaal Hogeschool Rotterdam Opleiding: Small Business and Retail Management Niveau: HBO-bachelor Croho: 34422 Varianten: voltijd en duaal Visitatiedatum: 16 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Sittard

Hogeschool Zuyd, Sittard Hogeschool Zuyd, Sittard Opleiding: Small Business & Retail Management Niveau: hbo bachelor Croho: 34422 Varianten: voltijd/duaal Visitatiedatum: 26 en 27 september 2007 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool College van bestuur Haagse Hogeschool Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland 17 december 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wanneer een Toets Nieuwe Opleiding? 4 3 Werkwijze Toets Nieuwe Opleiding 5 4 Aanvraagdossier ten behoeve van

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleidingen: HBO-bachelor; Integrale Veiligheid (voltijd en deeltijd), croho 39201 Hogere Europese Beroepen Opleiding (vt), croho 34419 Visitatiedatum: 26 en 27 september

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Huidtherapie, hbo-bachelor. Farmakunde, hbo-bachelor. Visitatiedatum: 16 maart 2006

Hogeschool Utrecht. Huidtherapie, hbo-bachelor. Farmakunde, hbo-bachelor. Visitatiedatum: 16 maart 2006 Hogeschool Utrecht Opleiding: Variant: Opleiding: Varianten: Huidtherapie, hbobachelor voltijd Farmakunde, hbobachelor voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 16 maart 2006 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleidingen: Informatica en Technische Informatica; hbo-bachelor Locaties: Arnhem en Nijmegen Croho: 34479 (I) en 34476 (TI) Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum:

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen, Groningen

Hanzehogeschool Groningen, Groningen Hanzehogeschool Groningen, Groningen Opleiding: Elektrotechniek; hbo-bachelor Croho: 34267 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 15 april 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli 2008

Nadere informatie

Fontys Hogeschool, Venlo

Fontys Hogeschool, Venlo Fontys Hogeschool, Venlo Opleiding: International Business Economics, hbo-bachelor; Varianten: voltijd Visitatiedatum: 22 februari 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2006 2 NQA -

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen

Hanzehogeschool Groningen Hanzehogeschool Groningen Opleidingen: Fysiotherapie, bachelor Variant: voltijd Visitatiedata: 25 en 26 april 2005 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2005 2 NQA - visitatie Hanzehogeschool

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool ,nvao r nederlands-vlaam se accreditatie organisatie S uif Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool datum

Nadere informatie

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Informatievergadering Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Wie zijn we? Besluit Vlaamse Regering Visitatieprotocol Planning ZER en beoordelingskader Visitatieproces Visitatiecommissie 23/04/2014 2

Nadere informatie

Avans Hogeschool, Breda

Avans Hogeschool, Breda Avans Hogeschool, Breda Opleiding: Management in de Zorg; hbo-bachelor Varianten: deeltijd Croho: 34538 Visitatiedatum: 26 september 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2007 2/55 NQA

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland te Vlissingen

Hogeschool Zeeland te Vlissingen Hogeschool Zeeland te Vlissingen Opleiding: Civiele Techniek Visitatiedatum: 24 september 2004 2 Inhoud 3 Deel A: Onderwerpen 5 1.1 Voorwoord 7 1.2 Inleiding 7 1.3 Werkwijze 8 1.4 Oordeelsvorming 9 1.5

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd, deeltijd

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd, deeltijd Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 4 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam Cluster Paramedisch Opleidingen: Ergotherapie, Fysiotherapie en Logopedie; hbo-bachelor Variant: voltijd

Hogeschool Rotterdam Cluster Paramedisch Opleidingen: Ergotherapie, Fysiotherapie en Logopedie; hbo-bachelor Variant: voltijd Hogeschool Rotterdam Cluster Paramedisch Opleidingen: Ergotherapie, Fysiotherapie en Logopedie; hbo-bachelor Variant: voltijd Visitatiedata: 19 en 20 september 2005 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Werktuigbouwkunde; hbobachelor Varianten: voltijd, duaal en deeltijd Visitatiedata: 27 en 28 oktober 2005 Aanvullende onderzoek aug./sept. 2006 Netherlands Quality

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao w nederlands -vlaa m se accreditatieorganisatie sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Juridisch medewerker van de Hogeschool van

Nadere informatie

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD)

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM College van bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding hbo-master Integraal Leiderschap

Nadere informatie

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING MARIANNE KOK/HERBERT WOLDBERG/HVA Toelichting bij opt opstelellen van eindkwalificaties van een opleiding bij de HvA 1 Het opleidingsprofiel: De beroepspraktijk draagt

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Opleiding Muziek Bijlage Muziektheater

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Opleiding Muziek Bijlage Muziektheater ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Opleiding Muziek Bijlage Muziektheater Studiejaar 2013-2014 1 Aanvulling OER 2012-2013 Muziektheater Inhoud en opbouw van het studieprogramma van de Muziektheaterafdeling

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Diemen, Rotterdam en Den Haag

Hogeschool INHOLLAND, Diemen, Rotterdam en Den Haag Hogeschool INHOLLAND, Diemen, Rotterdam en Den Haag Opleiding: Varianten: Communicatie Voltijd, deeltijd en duaal Visitatiedata : 26 en 27 mei 2004 2 Inhoud 3 Deel A: Onderwerpen 5 1.1 Voorwoord 7 1.2

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Breda

AVANS Hogeschool, Breda AVANS Hogeschool, Breda Opleiding: Management, Economie en Recht; hbo-bachelor Croho: 34435 Varianten: voltijd/duaal Visitatiedatum: 24 september 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Bedrijfseconomie, hbo bachelor; Croho: 34401 Varianten: voltijd en deeltijd

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Bedrijfseconomie, hbo bachelor; Croho: 34401 Varianten: voltijd en deeltijd Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Bedrijfseconomie, hbo bachelor; Croho: 34401 Varianten: voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 20 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Hogeschool Arnhem en Nijmegen Hogeschool Arnhem en Nijmegen Opleiding: Management in Zorg, hbo-bachelor Locatie: Nijmegen Croho: 34538 Varianten: deeltijd Visitatiedatum: 26 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Media,

Nadere informatie

Hogeschool Journalistiek, Fontys Tilburg. Visitatiedata: 15 en 16 maart 2005

Hogeschool Journalistiek, Fontys Tilburg. Visitatiedata: 15 en 16 maart 2005 Hogeschool Journalistiek, Fontys Tilburg Opleiding: Journalistiek Visitatiedata: 15 en 16 maart 2005 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2005 2 NQA - visitatie Fontys Hogeschool, Tilburg

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Variant: Voeding en Diëtetiek (VD), hbo-bachelor voltijd Visitatiedatum: 28 april 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, november 2005 2 NQA - visitatie

Nadere informatie

Fontys Hogeschool, Eindhoven

Fontys Hogeschool, Eindhoven Fontys Hogeschool, Eindhoven Opleiding: Bedrijfseconomie, hbo bachelor Croho: 34401 Varianten: voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 28 februari 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007

Nadere informatie

Concept. Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA

Concept. Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA Versie juli 2013 Concept Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders April 2012 0 Inhoud Gebruikte begrippen en afkortingen... 2 Inleiding... 5 Opbouw

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Technische Bedrijfskunde, bachelor Locatie: Arnhem Croho: 34421 Varianten: voltijd/deeltijd

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Technische Bedrijfskunde, bachelor Locatie: Arnhem Croho: 34421 Varianten: voltijd/deeltijd Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Technische Bedrijfskunde, bachelor Locatie: Arnhem Croho: 34421 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 24 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Heerlen

Hogeschool Zuyd, Heerlen Hogeschool Zuyd, Heerlen Opleiding: Fysiotherapie, hbo-bachelor Variant: voltijd Visitatiedata: 12 oktober 2005 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2005 Inhoud 2 NQA - visitatie Hogeschool

Nadere informatie

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Opleiding: Variant: Bachelor of Arts and Economics Voltijd Visitatiedatum: 28 september 2006 Netherlands Quality Agency (NQA ) Utrecht, december 2006 2 NQA - visitatie

Nadere informatie

Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE

Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE 28-03-2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Betreft: Fontys Hogescholen, Tilburg Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek

Nadere informatie

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Opleiding: Docent Beeldende Kunst & Vormgeving, hbo-bachelor; Croho: 39100 Varianten: voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 11 september 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Sittard Opleiding: International Business & Management Studies, hbo bachelor Varianten: voltijd

Hogeschool Zuyd, Sittard Opleiding: International Business & Management Studies, hbo bachelor Varianten: voltijd Hogeschool Zuyd, Sittard Opleiding: International Business & Management Studies, hbo bachelor Varianten: voltijd Visitatiedata: 11 en 12 oktober 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Fontys Hogeschool Eindhoven

Fontys Hogeschool Eindhoven Fontys Hogeschool Eindhoven Opleiding: Varianten: Accountancy, hbo-bachelor; voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 21 maart 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2006 2 NQA - visitatie Fontys

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Sittard Opleiding: Sociaal Juridische Dienstverlening, hbo-bachelor; Varianten: voltijd en deeltijd

Hogeschool Zuyd, Sittard Opleiding: Sociaal Juridische Dienstverlening, hbo-bachelor; Varianten: voltijd en deeltijd Hogeschool Zuyd, Sittard Opleiding: Sociaal Juridische Dienstverlening, hbo-bachelor; Varianten: voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 19 september 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Avans Hogeschool s-hertogenbosch Avans Hogeschool s-hertogenbosch Opleiding: Technische Informatica; hbo-bachelor Variant: voltijd Croho: 34475 Visitatiedatum: 28 maart 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, augustus 2007 2/70

Nadere informatie

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009 Bi Bijlage 2 Protocol toetsing Associatedegreeprogramma door de NVAO 15 december 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toets Associate-degreeprogramma in de hbo-bachelor 4 2.1 2.2 Criteria De status van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Nederland

Christelijke Hogeschool Nederland Christelijke Hogeschool Nederland Opleiding: Media en Entertainment Management hbo-bachelor, croho: 34952 Locatie: Leeuwarden Variant: Voltijd Visitatiedatum: 19 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Civiele Techniek

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Civiele Techniek AVANS Hogeschool HBO-Bachelor Civiele Techniek Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/57 NQA - Avans Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleidingen Civiele Techniek Managementsamenvatting

Nadere informatie

AVANS Hogeschool; s-hertogenbosch

AVANS Hogeschool; s-hertogenbosch AVANS Hogeschool; s-hertogenbosch Opleiding: Bestuurskunde/Overheidsmanagement hbo-bachelor Croho: 34464 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 11 juni 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Fontys Hogeschool Werktuigbouwkunde

Fontys Hogeschool Werktuigbouwkunde Fontys Hogeschool Werktuigbouwkunde Opleiding: Werktuigbouwkunde, hbo-bachelor Varianten: voltijd/deeltijd/duaal/automotive Visitatiedata: 24 en 25 februari 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht,

Nadere informatie