Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Noordelijke Hogeschool Leeuwarden"

Transcriptie

1 Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Communication & Multimedia Design, hbo-bachelor; Croho: Variant: Voltijd Visitatiedatum: 10 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2007

2 2/51 NQA - visitatie NHL: hbo-bacheloropleiding Communication & Multimedia Design (vt)

3 Inhoud Inhoud 3 Deel A: Onderwerpen Voorwoord Inleiding Werkwijze Oordeelsvorming Oordelen per facet en onderwerp 10 Deel B: Facetten 13 Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding 15 Onderwerp 2 Programma 17 Onderwerp 3 Inzet van personeel 26 Onderwerp 4 Voorzieningen 29 Onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg 31 Onderwerp 6 Resultaten 33 Deel C: Bijlagen 37 Bijlage 1: Onafhankelijkheidsverklaring panelleden 38 Bijlage 2: Deskundigheden panelleden 43 Bijlage 3: Bezoekprogramma 47 Bijlage 4: Overzichtslijst van door de opleiding ter inzage gelegd materiaal 48 Bijlage 5: Domeinspecifieke en opleidingscompetenties 49 NQA - visitatie NHL: hbo-bacheloropleiding Communication & Multimedia Design (vt) 3/51

4 4/51 NQA - visitatie NHL: hbo-bacheloropleiding Communication & Multimedia Design (vt)

5 Deel A: Onderwerpen NQA - visitatie NHL: hbo-bacheloropleiding Communication & Multimedia Design (vt) 5/51

6 6/51 NQA - visitatie NHL: hbo-bacheloropleiding Communication & Multimedia Design (vt)

7 1.1 Voorwoord Dit rapport is het verslag van het panel dat in opdracht van NQA de opleiding Communication & Multimediadesign van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) heeft onderzocht. Het beschrijft de werkwijze, de bevindingen en de conclusies. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van de accreditatie van hogere beroepsopleidingen. Het onderzoek is begonnen in mei 2007, toen het zelfevaluatierapport bij NQA is aangeleverd. Als onderdeel van het onderzoek heeft het panel de opleiding gevisiteerd op 10 juli Het panel bestond uit: Mw. drs. J.E.D. Ossewold (voorzitter, domeinpanellid); Dhr. A.W. Mulder (domeinpanellid); Mw. L. de Boois (studentpanellid); Mw. drs. M.J.J. van Beers (NQA-auditor). Dit panel voldoet aan de eisen zoals gesteld in het document Protocol ter beoordeling van de werkwijze van visiterende en beoordelende instanties van de NVAO (22 augustus 2005). Het panel beschikt over relevante werkvelddeskundigheid en over vakdeskundigheid. Onder vakdeskundigheid wordt verstaan het vertrouwd zijn met de meest recente ontwikkelingen en vertrouwd met lesgeven en beoordeling en toetsing minstens op het niveau/oriëntatie van de te beoordelen opleiding. Daarnaast beschikt het panel over onderwijsdeskundigheid, studentgebonden deskundigheid en visitatiedeskundigheid (zie bijlage 2). Het rapport bestaat uit drie delen: Deel A: een hoofdrapport, het Onderwerprapport, waarin de oordelen van het panel over de basiskwaliteit van de opleiding op onderwerpniveau worden uitgesproken met daarbij de overwegingen waarop die oordelen zijn gebaseerd. Het gaat hier om oordelen in de gradatie positief/negatief. Tevens wordt hier het eindoordeel geformuleerd. Deel B: een Facetrapport waarin op facetniveau door het panel oordelen en argumenten ter onderbouwing van dat oordeel worden gegeven. De oordelen gaan uit van de vierpuntsschaal (onvoldoende, voldoende, goed en excellent) conform het voorschrift van de NVAO. Uitzondering hierop is facet 2.6, als gevolg van aanvullende instructies van de NVAO wordt hier het oordeel voldaan of niet voldaan gegeven. Dit Facetrapport vormt de basis van het Onderwerprapport. Deel C: hierin zijn alle relevante bijlagen opgenomen. 1.2 Inleiding De stichting Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) is een instelling voor hoger beroepsonderwijs die is ontstaan in De NHL verzorgt hbo-bachelor en hbomasteropleidingen in Leeuwarden en telt momenteel bijna studenten en ongeveer 1000 personeelsleden. De Hogeschool bestaat uit vier instituten en een ondersteunend facilitair bedrijf. De instituten bestaan uit afdelingen waaronder één of meerdere opleidingen zijn gebracht. NQA - visitatie NHL: hbo-bacheloropleiding Communication & Multimedia Design (vt) 7/51

8 Eén van de instituten is het Instituut Techniek, dat is verdeeld in vijf afdelingen. Een van deze afdelingen is Communication & Multimedia Design, waarbinnen de opleiding CMD valt. CMD is de enige opleiding binnen deze afdeling. De bacheloropleiding Communication & Multimedia Design leidt op tot multimediaspecialist, op het snijvlak van techniek en inhoud op het gebied van multimediaontwikkeling. De NHL heeft in 2000 bij het CRHO de opleiding CMD aangevraagd en is toen in 2001 van start gegaan. In het eerste jaar is de opleiding direct gestart met 180 eerstejaars. In de zomer van 2005 zijn de eerste studenten afgestudeerd. De opleiding CMD wordt aangeboden in een voltijdvariant. Momenteel telt de opleiding 674 studenten en zijn er 46 mensen werkzaam bij de opleiding. 1.3 Werkwijze De beoordeling van de opleiding door het panel verliep volgens de werkwijze zoals die is neergelegd in het Beoordelingsprotocol van NQA. Deze werkwijze wordt hieronder beschreven. Het onderzoek vond plaats op basis van het domeinspecifieke referentiekader dat voor de opleiding geldt (zie facet 1.1). NQA onderscheidt drie fasen in het visiteren: de voorbereidingsfase, het eigenlijke bezoek door het panel en de rapportagefase. Hieronder volgt een korte toelichting per fase. De voorbereidingsfase Allereerst heeft een NQA-auditor het zelfevaluatierapport gecontroleerd op kwaliteit en compleetheid (de validatie) en daarmee op bruikbaarheid voor de visitatie. Vervolgens bereidden de panelleden zich in de periode mei 2007 inhoudelijk voor op het bezoek 10 juli Zij bestudeerden het zelfevaluatierapport (en bijlagen), formuleerden in een beoordelingsformat hun voorlopige oordelen op basis van argumenten en zij formuleerden vraagpunten. Zij gaven hun bevindingen door aan de NQA-auditor. Op basis van een overzicht van voorlopige oordelen inventariseerde de NQA-auditor tenslotte kernpunten en prioriteiten voor materialenonderzoek en gesprekken. Tijdens een voorbereidende vergadering is het bezoek door het panel voorbereid. De opleiding heeft in haar zelfevaluatierapport kenbaar gemaakt voor welk domeinspecifiek referentiekader zij kiest. De NQA-auditor heeft met de domeindeskundigen in het panel bekeken of sprake is van adequate domeinspecifieke doelstellingen, of dat nadere aanvulling dan wel nadere specificatie nodig is. In het facetrapport is aangegeven op welke landelijke beroeps- en opleidingsprofielen het domeinspecifieke kader (en het opleidingsprogramma) is gebaseerd. De opleiding heeft vooraf aangegeven dat zij voor het facet Afstemming tussen vormgeving en inhoud een excellent (bijzonder kwaliteit) wil aanvragen, overeenkomstig de procedure van de NVAO (Addendum Bijzondere Kwaliteitskenmerken, 2006). Het panel heeft daarom 8/51 NQA - visitatie NHL: hbo-bacheloropleiding Communication & Multimedia Design (vt)

9 extra aandacht hieraan besteed tijdens de voorbereiding en tijdens het bezoek aan de opleiding. Het bezoek door het panel NQA heeft een bezoekprogramma ontwikkeld voor de (dag-)indeling van het bezoek door het panel dat is aangepast aan de specifieke situatie van de opleiding (bijlage 3). Er vonden gesprekken plaats met het opleidingsmanagement, docenten, studenten, afgestudeerden en met werkveldvertegenwoordigers. Aan het begin en tijdens het bezoek heeft het panel ter inzage gevraagd materiaal bestudeerd. Tussen de gesprekken door heeft het panel ruimte ingelast om de bevindingen uit te wisselen en te komen tot gezamenlijke en meer definitieve (tussen-)oordelen. De bevindingen zijn door de panelleden beargumenteerd. Aan het einde van het bezoek heeft de voorzitter een mondelinge terugkoppeling gegeven van enkele indrukken en ervaringen van het panel, zonder expliciete oordelen uit te spreken. De fase van rapporteren Door NQA is, op basis van de bevindingen van het panel, een tweeledige rapportage opgesteld, bestaande uit een facetrapport en een onderwerprapport, waarin de kwaliteit van de opleiding is beoordeeld. Met dit rapport kan de opleiding accreditatie aanvragen bij de NVAO. De opleiding heeft in september 2007 een concept van het Facetrapport (deel B) voor een controle op feitelijke onjuistheden ontvangen. Naar aanleiding daarvan zijn enkele wijzigingen aangebracht. In het Onderwerprapport (deel A) wordt door NQA een oordeel op de onderwerpen en op de opleiding als geheel gegeven. Dit rapport is in december 2007 voor een controle op feitelijke onjuistheden aan de opleiding voorgelegd. Het definitieve rapport is door het panel vastgesteld in december Het visitatierapport is uiteindelijk in december 2007 ter beschikking gesteld aan de opleiding, die het samen met de accreditatieaanvraag kan indienen bij de NVAO. 1.4 Oordeelsvorming In dit hoofdstuk wordt per onderwerp een oordeel uitgesproken op basis van weging van de facetten die van dat onderwerp deel uitmaken. Bij deze weging spelen de beslisregels zoals die door de NQA in het Beoordelingsprotocol zijn geformuleerd en nader uitgewerkt in de notitie Handreiking voor oordeelsvorming een belangrijke rol. Tevens is bij de beoordeling rekening gehouden met accenten die de opleiding eventueel legt, het domeinspecifieke kader en een vergelijking met andere relevante opleidingen op een aantal aspecten. Het eindoordeel is voorzien van een aanvullende tekst als sprake is van: weging van de oordelen op facetniveau; benchmarking; generieke bevindingen die het facetniveau overschrijden; bepaalde accenten respectievelijk best practices. In de oordelen per onderwerp wordt steeds een herhaling gegeven van de oordelen op de facetten gevolgd door een weging die leidt tot het eindoordeel. De (uitgebreide) argumentatie is te vinden in het facetrapport. NQA - visitatie NHL: hbo-bacheloropleiding Communication & Multimedia Design (vt) 9/51

10 1.5 Oordelen per facet en onderwerp Totaaloverzicht van oordelen op facet- en onderwerpniveau Onderwerp/Facet Opleiding CMD Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding 1.1 Domeinspecifieke eisen Voldoende 1.2 Niveau bachelor Goed 1.3 Oriëntatie HBO bachelor Goed Totaaloordeel Positief Onderwerp 2 Programma 2.1 Eisen HBO Voldoende 2.2 Relatie doelstellingen en inhoud programma Goed 2.3 Samenhang in opleidingsprogramma Goed 2.4 Studielast Goed 2.5 Instroom Goed 2.6 Duur Voldaan 2.7 Afstemming tussen vormgeving en inhoud Excellent 2.8 Beoordeling en toetsing Goed Totaaloordeel Positief Onderwerp 3 Inzet van personeel 3.1 Eisen HBO Goed 3.2 Kwantiteit personeel Goed 3.3 Kwaliteit personeel Goed Totaaloordeel Positief Onderwerp 4 Voorzieningen 4.1 Materiële voorzieningen Goed 4.2 Studiebegeleiding Goed Totaaloordeel Positief Onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg 5.1 Evaluatie resultaten Goed 5.2 Maatregelen tot verbetering Goed 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en het beroepenveld Goed Totaaloordeel Positief Onderwerp 6 Resultaten 6.1 Gerealiseerd niveau Goed 6.2 Onderwijsrendement Voldoende Totaaloordeel Positief 10/51 NQA - visitatie NHL: hbo-bacheloropleiding Communication & Multimedia Design (vt)

11 Doelstellingen opleiding Het facet Domeinspecifieke eisen is beoordeeld als voldoende, de overige facetten als goed. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief. Programma Het facet Eisen HBO is beoordeeld als voldoende, het facet Duur als voldaan, het facet Afstemming tussen vormgeving en inhoud als excellent en de overige facetten als goed. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief. Inzet van personeel De drie facetten binnen dit onderwerp zijn beoordeeld als goed. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief. Voorzieningen Het facet Materiële voorzieningen en het facet Studiebegeleiding zijn beoordeeld als goed. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief. Interne kwaliteitszorg De drie facetten binnen dit onderwerp zijn beoordeeld als goed. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief. Resultaten Het gerealiseerd niveau is beoordeeld als goed, het facet rendementen als voldoende. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief. Totaaloordeel Op grond van voorgaand schema en de inhoudelijke onderbouwing daarvan blijkt dat de opleiding op de zes onderwerpen positief scoort. De conclusie is dat het totaaloordeel over de opleiding POSITIEF is. NQA - visitatie NHL: hbo-bacheloropleiding Communication & Multimedia Design (vt) 11/51

12 12/51 NQA - visitatie NHL: hbo-bacheloropleiding Communication & Multimedia Design (vt)

13 Deel B: Facetten NQA - visitatie NHL: hbo-bacheloropleiding Communication & Multimedia Design (vt) 13/51

14 14/51 NQA - visitatie NHL: hbo-bacheloropleiding Communication & Multimedia Design (vt)

15 Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding Facet 1.1 Domeinspecifieke eisen Voldoende Criteria - De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk). Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De zeven opleidingen Communication & Multimedia Design (CMD) in Nederland delen een landelijk opgesteld competentieprofiel (Landelijk Beroeps- en competentieprofiel Communication & Multimedia Design, CMD, 2005). De opleiding CMD van de NHL maakt deel uit van het landelijk overleg waarin dit profiel is vastgelegd. In het beroepsprofiel zijn naast algemene beroepscompetenties ook domeinspecifieke competenties geformuleerd. De opleiding heeft een eigen set van competenties en maakt in een matrix inzichtelijk dat deze competenties aansluiten bij het landelijk beroeps- en opleidingsprofiel (Beroeps- en opleidingsprofiel CMD NHL). CMD heeft ervoor gekozen om in haar beroeps- en opleidingsprofiel met een indeling in kerntaken te werken, om zo in het profiel de relatie met de in de praktijk te vervullen beroepen te leggen. De student verwerft tijdens de studie alle verplichte competenties uit de major CMD op het in de tabel vermelde niveau. Dit verplichte deel vult hij aan met eigen keuzes voor competenties uit het beroeps- en opleidingsprofiel, ofwel verplichte competenties op een hoger niveau dan verplicht, ofwel facultatieve competenties. De kerntaken in het beroeps- en opleidingsprofiel zijn niet allemaal even zwaar. In het landelijk beroeps- en opleidingsprofiel staat wat betreft positionering ten opzichte van andere opleidingen beschreven: CMD wil echter vanuit beheersing van multimedia- en communicatietechnieken komen tot vormgevingsoplossingen binnen een gegeven digitaal communicatie- en/of kennisuitwisselingsvraagstuk. De opleiding onderschrijft dit standpunt niet en heeft dat bij het landelijk platform aangegeven. In de visie van de opleiding CMD werkt de multimediaspecialist vanuit de inhoud, de over te dragen boodschap en niet vanuit de techniek. De opleiding CMD redeneert vanuit de vraag uit de beroepspraktijk. De opleiding onderscheidt zich hiermee van andere CMD-opleidingen. Het panel stelt vast dat de opleiding zich baseert op de competenties waarmee de opleiding in 2001 is gestart en vindt deze adequaat. De opleiding heeft sindsdien in overleg met medewerkers en opleidingsadviesraad grondige praktische wijzigingen doorgevoerd, waaronder het reduceren van het aantal competenties en realiseert naar aanleiding van de ontwikkelingen op het multimediavakgebied in een nieuw competentieprofiel in samenwerking met het beroepenveld, studenten en onderwijskundigen. Het panel is het met de opleiding eens dat het profiel gemoderniseerd kan worden. In eventuele nieuwe competenties zouden sociale, NQA - visitatie NHL: hbo-bacheloropleiding Communication & Multimedia Design (vt) 15/51

16 maatschappelijke en culturele ontwikkelingen sterker vertegenwoordigd kunnen zijn. De opleiding heeft geen internationale vergelijking van de eigen of de landelijke competenties. Een landelijke aanpak lijkt de opleiding op dit punt optimaal, de opleiding heeft daarom de noodzaak voor internationale vergelijking aangekaart bij het landelijk platform. Dit initiatief heeft nog geen resultaat opgeleverd. Op basis van deze twee punten komt het panel tot het oordeel voldoende in plaats van goed. Facet 1.2 Niveau bachelor Goed Criteria - De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een Bachelor. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De studenten kunnen de competenties op drie niveaus behalen te weten basis (B), gevorderd (G) en expert (E). Bij de invulling van de competenties zijn een drietal benaderingen van niveauverschil gehanteerd, te weten de mate van complexiteit: van basisniveau in bekende situaties of vanuit bekende methoden en technieken tot nieuwe onbekende situaties, waarbij relaties gelegd moeten worden of nieuwe zelf te ontwikkelen methoden moeten worden gehanteerd; de mate van zelfstandigheid: van begeleid werken (basis) tot zelfstandig werken (expert); en de mate van uitvoering: van uitvoerend werk naar beleidsmatige of ontwerpactiviteiten. Bij het opstellen van zowel het landelijke als het opleidingsberoepsprofiel is zorggedragen voor de dekking van Dublin descriptoren en hbo-kwalificaties. Op basis van de matrix van Dublin descriptoren en hbo-kwalificaties met het landelijke en het eigen beroeps- en opleidingsprofiel stelt het panel vast dat de opleidingscompetenties het hbo-bachelorniveau weerspiegelen. Een voorbeeld hiervan is de competentie making judgements die terugkomt in projectmatig werken, projectmanagement, acquireren en verwerven, eindproducten, bedrijfsomgeving, en initiatief en resultaatgericht. Facet 1.3 Oriëntatie HBO bachelor Goed Criteria - De eindkwalificaties zijn mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties. - De eindkwalificaties weerspiegelen het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor een HBO-opleiding vereist is of dienstig is. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De opleiding Communication & Multimedia Design leidt op tot multimediaspecialist, een nieuwe aanduiding voor een beroep dat het gat tussen techniek en inhoud op het 16/51 NQA - visitatie NHL: hbo-bacheloropleiding Communication & Multimedia Design (vt)

17 gebied van multimediaontwikkeling dicht. Het begrip multimedia wordt als volgt afgebakend: de integratie via computertechnologie van op zichzelf staande mediavormen als film, video, muziek, fotografie, tekst en dergelijke tot één digitaal product. Multimedia-producten hebben doorgaans een interactief karakter. Het ontwerpen en ontwikkelen van multimediaproducten vereist specifieke kennis en vaardigheden: elke keer weer zal overwogen moeten worden hoe beeld, geluid, tekst en interactie geïntegreerd het beste kunnen worden aangeboden. De multimediaspecialist kan een aantal kerntaken of -opgaven vervullen: - Interaction designer (ID): De interaction designer analyseert een praktijkprobleem en komt vanuit die analyse tot een interactief concept en een functioneel ontwerp. Daarbij overlegt hij met opdrachtgevers, developers, vormgevers en andere deskundigen. - Multimedia developer (MD): De multimedia developer verzorgt het technisch ontwerp en bouwt multimediaproducten. Hij selecteert, bewerkt en integreert hoogwaardig beeld-, geluid- en tekstmateriaal tot een nieuwe, interactieve toepassing. - Multimedia consultant (MC): De consultant adviseert opdrachtgevers, inventariseert hun wensen en bepaalt de daarmee samenhangende mogelijkheden van de techniek. Hij werkt daartoe samen met andere deskundigen op bijvoorbeeld het gebied van vormgeving en programmeren. - Contentmanager (CM): De contentmanager zet aangeleverde inhoud van gebruikers om naar effectieve inhoud in een bestaande multimediatoepassing. Ook is hij verantwoordelijk voor het invoeren van nieuwe multimediatoepassingen in de organisatie. Het beroeps- en opleidingsprofiel is gevalideerd door de opleidingsadviesraad. De reeds eerder verkregen validatie door de opleidingsadviesraad is in maart 2007 officieel vastgelegd door ondertekening van het beroeps- en opleidingsprofiel. Het landelijk overleg van CMD-opleidingen onderschrijft het beroeps- en opleidingsprofiel van de NHL. Het landelijk opgestelde profiel vormt 70% van het beroeps- en opleidingsprofiel van de opleiding. Onderwerp 2 Programma Facet 2.1 Eisen HBO Voldoende Criteria - Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek. - Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied / de discipline. - Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk. NQA - visitatie NHL: hbo-bacheloropleiding Communication & Multimedia Design (vt) 17/51

18 Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Studenten van de opleiding CMD beginnen in het eerste jaar in de major, vanaf het tweede jaar werken zij binnen minoren aan projecten. Ook in het eerste jaar werken studenten projectmatig aan echte opdrachten uit de beroepspraktijk. De opleiding Communication & Multimedia Design werkt met vraaggestuurd en praktijkgestuurd onderwijs, waarbij alle opdrachten direct uit de beroepspraktijk afkomstig zijn. De student werkt zo gedurende de gehele studie met opdrachten en opdrachtgevers uit de praktijk en de oplossing van de student wordt in de praktijk gebruikt. De leervraag van studenten is een criterium voor het aannemen van opdrachten uit de praktijk. Het panel heeft de opdrachten gezien en stelt vast dat deze allemaal direct uit de praktijk komen. Deze opdrachten worden verworven door het Kenniscentrum Multimedia. In de hoofdfase van de studie werken studenten in minoren, waarbij de projecten afkomstig zijn van het Kenniscentrum Multimedia. Het kenniscentrum onderhoudt contacten met de externe relaties van de opleiding en werft opdrachten voor het onderwijs. De minoren waar studenten uit kunnen kiezen zijn Educatie en Multimedia, 3D, Gamedesign, Crossmedia, Rich Internet Applications, Concepting, Ondernemen en de vrije minor. De minor Educatie en Multimedia is gerealiseerd vanuit het lectoraat ICT en veranderende didactiek. In het derde jaar lopen studenten een half jaar stage in de beroepspraktijk. In het vierde jaar studeren zij af op een kernonderwerp uit de multimediawereld. Docenten en studenten CMD zijn betrokken bij projecten van de Internetacademie. De Internetacademie richt zich op kennis, kunde, innovatie en onderzoek op het gebied van internet, intranet, extranet en mobiele toepassingen ter verbetering van bedrijfsprocessen in de brede zin van het woord. Parallel aan de projecten worden in de vorm van ondersteuning nieuwe vaardigheden en kennis aangeboden in consults, colleges en andere vormen van kennisoverdracht. Kennis en vaardigheden worden zodoende direct geplaatst in de context van de beroepsuitoefening. Vanaf het begin van de opleiding gaat de student zelf op zoek naar benodigde kennis en aan te leren vaardigheden. Wat betreft het gebruik van vakliteratuur heeft CMD in samenwerking met de mediatheek, contentbeheer en ict van de NHL in 2006 een project opgezet om een Digitale Boekenkast in te richten. Het project behelst de inrichting van het Digitale Bronnenportal voor de onderwijsafdeling CMD. Doel is het verzamelen en centraal beschikbaar stellen van interessante, relevante, en betrouwbare websites voor het vakgebied CMD, zodat studenten en docenten op eenvoudige wijze bruikbare informatie kunnen vinden. In de visie van de opleiding is de student binnen het competentiegericht onderwijs genoodzaakt relevante, actuele literatuur te raadplegen om het gewenste competentieniveau te bereiken. De opleiding definieert bij de competentie de multimediaspecialist verdiept zich in eigen en aangrenzende vakgebieden als één van de criteria dat de student gebruikte bronnen beoordeelt op relevantie en betrouwbaarheid en benadrukt daarmee het belang van het bewust omgaan met literatuur. Het panel heeft de literatuurlijst van de opleiding ingezien en stelt vast dat 18/51 NQA - visitatie NHL: hbo-bacheloropleiding Communication & Multimedia Design (vt)

19 deze voldoende actueel is, maar dat de literatuur zwaarder aangezet mag worden voor wat betreft niveau en diepgang in de opleiding. De literatuur is praktijkgericht en voor een belangrijk deel Engelstalig. Vanuit CMD hebben tot nu toe 15 studenten gebruik gemaakt van het starterscentrum Stable. Stable is een samenwerkingsverband tussen de drie hogescholen in Leeuwarden (NHL, CHN, VHL). Tijdens een periode van 12 maanden worden studenten intensief begeleid door een interne coach, afkomstig van één van de drie deelnemende hogescholen, en een externe coach uit het werkveld. In de communities werken studenten en docenten samen aan opdrachten uit de beroepspraktijk. Studenten leren hierbij ook van het functioneren van de docenten in de beroepssituatie. De docenten beoordelen de gebruikte bronnen als actueel. De mening van de studenten over de actualiteit en relevantie van de bronnen is verdeeld. Het panel stelt op basis van inzage in de POP s vast dat studenten nog te weinig kennisbronnen vastleggen hierin. De opleiding heeft ook in een evaluatie geconstateerd dat de student veelal nog niet zijn kennisbronnen in het POP benoemt en beargumenteert. In is een nieuw POP-format ingevoerd, dat vanuit een beschrijving van de te ondernemen activiteiten uitgroeit tot een compleet plan met criteria en normen dat geschikt is voor beoordeling in een assessment. De norm in het kwaliteitssysteem zal daarom worden aangepast naar De student benoemt en verantwoordt zijn kennisbronnen als bewijsvoering bij een assessment. Uit een evaluatie onder studenten in de minoren blijkt dat zij tevreden zijn over de praktijkgerichtheid van de opleiding (Studentenenquête en Medewerkersenquête). Ook de werkveldvertegenwoordigers die het panel heeft gesproken zijn tevreden over de praktijkgerichtheid. Het panel stelt op basis van de gesprekken en het materiaal vast dat de opleiding goed aansluit bij de actuele ontwikkelingen, onder andere via de praktijkopdrachten en via gastdocenten. Het panel concludeert dat de actualiteit en beroepsvaardigheden sterk vertegenwoordigd zijn in het programma, maar dat de vastlegging van het theoretisch kader verbeterd kan worden. Hierdoor komt het panel tot het oordeel voldoende. Facet 2.2 Relatie doelstellingen en inhoud programma Goed Criteria - Het programma is een adequate concretisering van de eindkwalificaties, qua niveau, oriëntatie en domeinspecifieke eisen. - De eindkwalificaties van de doelstellingen zijn adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het programma. - De inhoud van het programma biedt studenten de mogelijkheden om de geformuleerde eindkwalificaties te bereiken. NQA - visitatie NHL: hbo-bacheloropleiding Communication & Multimedia Design (vt) 19/51

20 Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: In het Programma Onderwijskader (2004) heeft de NHL geformuleerd, wat de ontwikkelingen zijn betreffende het opleidingsdidactisch model (competentieleren); de structuur (opleidingen, majors, minors en keuzeruimten); en het Learning Centre. Via de projecten verwerft de student een aantal uiteenlopende competenties in samenhang. Bij iedere volgende opdracht voegt hij andere competenties uit het beroeps- en opleidingsprofiel toe. Bovendien neemt de complexiteit toe, waardoor verbreding en verdieping plaatsvindt (vergelijk facet 1.2). Het panel stelt op basis van de gesprekken vast dat de studenten goed weten aan welke competenties zij werken en hoe zij deze gedurende de studie kunnen behalen. Voor elk project in de propedeuse en elke minor in de hoofdfase is een project- of minorwijzer opgesteld, waarin de projecten, overzichten van colleges en competenties, de wijze van beoordelen en de projectplanning zijn opgenomen. In de hoofdfase zijn er voor alle minoren minorwijzers, waarin de inhoud en het verloop van de minor, de competenties waaraan men kan werken, de wijze van kennisoverdracht, de gebruikte bronnen en de wijze van beoordelen worden beschreven. De student werkt bij de opleiding Communication & Multimedia Design rechtstreeks aan de competenties uit het beroeps- opleidingsprofiel CMD en wordt daar ook op beoordeeld. Hij neemt de competenties met bijbehorende criteria en normen op in zijn POP en koppelt ze aan projecten en andere opdrachten. De student legt zelf de competenties vast waaraan hij in het betreffende project wil gaan werken. Het panel stelt vast dat zelfreflectie sterk geïntegreerd is in het curriculum via het POP en tevens ook via het mentoraat, tutoren en peerreview. Elke competentie is op drie niveaus beschikbaar: basis, gevorderd en expert. Het uitstroomniveau wordt per competentie aangegeven in het competentieprofiel. De student verdeelt in de propedeuse de verplichte majorcompetenties zelf over de projecten. In de hoofdfase deelt de student de verplichte majorcompetenties en facultatieve competenties zelf in. Bij de stage en het afstuderen komt een aantal verplichte majorcompetenties aan de orde, dat de student zelf aanvult met facultatieve competenties of competenties op een hoger niveau. Op basis van de gesprekken stelt het panel vast dat het bij de studenten duidelijk is hoe en wanneer zij aan welke competenties werken. Facet 2.3 Samenhang in opleidingsprogramma Goed Criteria - Studenten volgen een inhoudelijk samenhangend opleidingsprogramma. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De integraliteit van het programma wordt geborgd door projectmatig en competentiegericht te werken. De student brengt vanuit zijn Persoonlijk Ontwikkelingsplan een eigen samenhang en integratie aan binnen de kaders van het competentieprofiel. Hij werkt steeds aan een samenhangende set competenties, 20/51 NQA - visitatie NHL: hbo-bacheloropleiding Communication & Multimedia Design (vt)

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Fiscale Economie, HBO bachelor; Croho: 34409 Varianten: voltijd en deeltijd Locaties: Arnhem en Nijmegen Visitatiedatum: 14 juni 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Stenden Hogeschool. Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008

Stenden Hogeschool. Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008 Stenden Hogeschool Opleiding: Opleiding tot Leraar Basisonderwijs; hbo-bachelor Locaties: Leeuwarden, Groningen, Emmen Croho: 34808 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008 Netherlands

Nadere informatie

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Visitatiedata: 28 en 29 september 2005 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen Opleidingen: Tolk en Vertaler Varianten: Deeltijd Visitatiedata: 6 en 7 april 2005 25 augustus 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, september 2005 2 NQA

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Haarlem

Hogeschool INHOLLAND, Haarlem Hogeschool INHOLLAND, Haarlem Opleiding: Bouwmanagement & Vastgoed hbo-bachelor Croho: 39232 Varianten: voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 23 september 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Visitatiedata: 26 april 2006

LOI Hogeschool. Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Visitatiedata: 26 april 2006 LOI Hogeschool Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Variant: deeltijd Visitatiedata: 26 april 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Noordelijke Hogeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/77 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool CROHO registratie 34478 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en 16 december

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica LOI Hogeschool Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) November 2010 2/73 Managementsamenvatting Dit

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2010 2/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim. HBO-Bachelor Communicatie

Christelijke Hogeschool Windesheim. HBO-Bachelor Communicatie Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Netherlands Quality Agency (NQA) November 2010 2/67 NQA CHW: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Communicatie Managementsamenvatting Dit rapport

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, mei 2010 2/65 NQA ITV Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Tolk-Vertaler

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Christelijke Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517

Nadere informatie

Dutch Validation Council

Dutch Validation Council Dutch Validation Council BEOORDELINGSRAPPORT Information Engineering Hogeschool van Amsterdam Den Haag November, 2004 Dutch Validation Council (DVC) Raamweg 17 2596 HL DEN HAAG T: 070 3 450 201 F: 070

Nadere informatie

Hogeschool Inholland. Opleiding tot Verpleegkundige. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool Inholland. Opleiding tot Verpleegkundige. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool Inholland Opleiding tot Verpleegkundige Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2012 2/69 NQA Hogeschool Inholland: Uitgebreide Opleidingsbeoordeling Opleiding

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd. Fontys Hogescholen

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd. Fontys Hogescholen Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd Fontys Hogescholen Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Communicatie. Beperkte opleidingsbeoordeling

Hogeschool Rotterdam. Communicatie. Beperkte opleidingsbeoordeling Hogeschool Rotterdam Communicatie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/51 NQA Hogeschool Rotterdam: Communicatie BOB Inleiding Dit visitatierapport bevat de beoordeling

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Amsterdam Fashion Institute, opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070)

Nadere informatie