Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam"

Transcriptie

1 Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam Opleiding: Integrale Veiligheid, hbo-bachelor Croho: Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 3 juni 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2008

2 2/63 NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND, hbo-bacheloropleiding Integrale Veiligheid (vt/dt/du)

3 Inhoud Inhoud 3 Deel A: Onderwerpen Voorwoord Inleiding Werkwijze Oordeelsvorming Oordelen per facet en onderwerp 11 Deel B: Facetten 13 Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding 15 Onderwerp 2 Programma 19 Onderwerp 3 Inzet van personeel 32 Onderwerp 4 Voorzieningen 36 Onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg 39 Onderwerp 6 Resultaten 42 Deel C: Bijlagen 47 Bijlage 1: Onafhankelijkheidsverklaring panelleden 48 Bijlage 2: Deskundigheden panelleden 53 Bijlage 3: Bezoekprogramma 57 Bijlage 4: Overzichtslijst van door de opleiding ter inzage gelegd materiaal 58 Bijlage 5: Domeinspecifieke referentiekader en opleidingscompetenties 61 NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND, hbo-bacheloropleiding Integrale Veiligheid (vt/dt/du) 3/63

4 4/63 NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND, hbo-bacheloropleiding Integrale Veiligheid (vt/dt/du)

5 Deel A: Onderwerpen NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND, hbo-bacheloropleiding Integrale Veiligheid (vt/dt/du) 5/63

6 6/63 NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND, hbo-bacheloropleiding Integrale Veiligheid (vt/dt/du)

7 1.1 Voorwoord Dit rapport is het verslag van het panel dat in opdracht van NQA de opleiding Integrale Veiligheid van Hogeschool INHOLLAND heeft onderzocht. Het beschrijft de werkwijze, de bevindingen en de conclusies. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van de accreditatie van hogere beroepsopleidingen. Het onderzoek is begonnen in april 2008, toen het zelfevaluatierapport bij NQA is aangeleverd. Als onderdeel van het onderzoek heeft het panel de opleiding gevisiteerd op 3 juni Het panel bestond uit: drs. M.J.I. (Monique) Quint (voorzitter, domeinpanellid); dr. J.B.A. (Jan) Prins (domeinpanellid); M.S. (Mischa) van der Geld (studentpanellid); drs. R.V. (Remco) van der Dussen (NQA-auditor). Dit panel voldoet aan de eisen zoals gesteld in het document Protocol ter beoordeling van de werkwijze van visiterende en beoordelende instanties van de NVAO (oktober 2007). Het panel beschikt over relevante werkvelddeskundigheid en over vakdeskundigheid. Onder vakdeskundigheid wordt verstaan het vertrouwd zijn met de meest recente ontwikkelingen en vertrouwd met lesgeven en beoordeling en toetsing minstens op het niveau/oriëntatie van de te beoordelen opleiding. Daarnaast beschikt het panel over onderwijsdeskundigheid, studentgebonden deskundigheid en visitatiedeskundigheid (zie bijlage 2). Het rapport bestaat uit drie delen: Deel A: een hoofdrapport, het Onderwerprapport, waarin de oordelen van het panel over de basiskwaliteit van de opleiding op onderwerpniveau worden uitgesproken met daarbij de overwegingen waarop die oordelen zijn gebaseerd. Het gaat hier om oordelen in de gradatie positief/negatief. Tevens wordt hier het eindoordeel geformuleerd. Deel B: een Facetrapport waarin op facetniveau door het panel oordelen en argumenten ter onderbouwing van dat oordeel worden gegeven. De oordelen gaan uit van de vierpuntsschaal (onvoldoende, voldoende, goed en excellent) conform het voorschrift van de NVAO. Uitzondering hierop is facet 2.6, als gevolg van aanvullende instructies van de NVAO wordt hier het oordeel voldaan of niet voldaan gegeven. Dit Facetrapport vormt de basis van het Onderwerprapport. Deel C: hierin zijn alle relevante bijlagen opgenomen. 1.2 Inleiding Hogeschool Inholland heeft haar opleidingen ondergebracht in 16 Schools op diverse locaties in de Randstad. De hogeschool heeft circa 2700 werknemers en, in , ongeveer studenten. De hogeschool verzorgt onderwijs op het gebied van de kennisdomeinen economie, rechten, techniek, kunst, educatie, vrije tijd, toerisme, communicatie, gezondheidszorg, social work, landbouw en natuurlijke omgeving. NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND, hbo-bacheloropleiding Integrale Veiligheid (vt/dt/du) 7/63

8 In het instellingsplan Samen werken aan de kennis van morgen heeft de hogeschool haar speerpunten geformuleerd voor de periode van : - de integratie van kennis, onderzoek en praktijk - de verdere professionalisering van de eigen organisatie - de focus op inhoudelijke thema s - de banden met de regio s waar vestigingen zijn van de hogeschool - de internationale oriëntatie. Alle opleidingen van de hogeschool hebben dezelfde major/minor structuur. De major beslaat de helft van het totale curriculum. Naast de major beslaan alle curricula twee minors: een specialisatieminor, gericht op beroepsspecifieke kwalificaties en een differentiatieminor. De differentiatieminor is verdiepend of verbredend. De opleiding Integrale Veiligheid (IV) valt samen met twaalf andere opleidingen onder de School of Economics. De School heeft haar opleidingen organisatorisch ondergebracht in onderstaande clusters: Clusters Opleidingen Finance Leisure Management Marketing Deltoid Accountancy, Bedrijfseconomie, Financial Services Management, Fiscale Economie Hoger Toeristische en Recreatief Onderwijs Bedrijfskundige Informatica, Bestuurskunde en Overheidsmanagement, Integrale Veiligheid, Management, Economie en Recht, Personeel en Arbeid Commerciële Economie, International Business and Languages, International Business and Management Studies De deeltijdopleidingen van de clusters Finance, Management en Marketing De deeltijdopleidingen van de School zijn sinds het studiejaar 2006/2007 ondergebracht in een apart cluster onder aansturing van een opleidingsmanager deeltijdopleidingen. De deeltijdmanager is verantwoordelijk voor zowel de inhoud als de organisatie van de deeltijdopleidingen. De deeltijdmanager beschikt over een team docenten waarin alle betreffende deeltijdopleidingen zijn vertegenwoordigd. Deze teamleden vormen de verbindende schakels met de voltijdopleidingen. De School of Management heeft een afdeling in Rotterdam, waar de opleiding IV is gehuisvest. De School wordt geleid door de directeur die verantwoordelijk is voor de School. Onder de directeur vallen de programmadirecteur en de opleidingsmanagers die rechtstreeks een groep of cluster van opleidingen aansturen. Zij vormen het managementteam van de School. De docenten van de opleiding IV vormen met de docenten van de opleidingen Bestuurskunde en Overheidsmanagement (BOM) en Bedrijfskundige Informatica (BI) één team van 16 personen. Dit team heeft tweewekelijks overleg met de opleidingsmanager. Enkele leden van dit team hebben tevens zitting in het deeltijdteam. Het deeltijdteam heeft eveneens tweewekelijks overleg met de deeltijd-opleidingsmanager. De omvang van het team IV bedraagt 13 personen met een totale formatieomvang van 8,70 fte. 8/63 NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND, hbo-bacheloropleiding Integrale Veiligheid (vt/dt/du)

9 De opleiding IV bestaat in Nederland sinds 2002 en wordt vanaf het studiejaar 2003/2004 door Hogeschool Inholland aangeboden. Tot op heden wordt de opleiding alleen op de locatie Rotterdam aangeboden. Avans Hogeschool en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden bieden ook een opleiding IV aan. De opleiding van Inholland biedt een voltijdse, een deeltijdse en een duale variant aan. In het studiejaar 2007/2008 volgen achtereenvolgens 196 voltijd-, 41 deeltijd- en 8 duaalstudenten de opleiding. De opleiding heeft hiermee een marktaandeel van bijna 25%. De jaarlijkse instroom van voltijdstudenten bedraagt tussen de 45 en 75. Er stromen ongeveer 12 deeltijdstudenten en ongeveer 3 duale studenten jaarlijks in. 1.3 Werkwijze De beoordeling van de opleiding door het panel verliep volgens de werkwijze zoals die is neergelegd in het Beoordelingsprotocol van NQA. Deze werkwijze wordt hieronder beschreven. Het onderzoek vond plaats op basis van het domeinspecifieke referentiekader dat voor de opleiding geldt (zie facet 1.1). NQA onderscheidt drie fasen in het visiteren: de voorbereidingsfase, het eigenlijke bezoek door het panel en de rapportagefase. Hieronder volgt een korte toelichting per fase. De voorbereidingsfase Allereerst heeft een NQA-auditor het zelfevaluatierapport gecontroleerd op kwaliteit en compleetheid (de validatie) en daarmee op bruikbaarheid voor de visitatie. Vervolgens bereidden de panelleden zich in de periode april-mei 2008 inhoudelijk voor op het bezoek d.d. 3 juni Zij bestudeerden het zelfevaluatierapport (en bijlagen), formuleerden hun voorlopige oordelen op basis van argumenten en zij formuleerden vraagpunten. Zij gaven hun bevindingen door aan de NQA-auditor. Op basis van een overzicht van voorlopige oordelen inventariseerde de NQA-auditor ten slotte kernpunten en prioriteiten voor materialenonderzoek en gesprekken. Tijdens een vergadering op 23 mei 2008 is het bezoek door het panel (inhoudelijk) voorbereid. De opleiding heeft in haar zelfevaluatierapport kenbaar gemaakt voor welk domeinspecifiek referentiekader zij kiest. De NQA-auditor heeft met de domeindeskundigen in het panel bekeken of sprake is van adequate domeinspecifieke doelstellingen, of dat nadere aanvulling dan wel nadere specificatie nodig is. In het facetrapport is aangegeven op welke landelijke beroeps- en opleidingsprofielen het domeinspecifieke kader (en het opleidingsprogramma) is gebaseerd. Het bezoek door het panel NQA heeft een bezoekprogramma ontwikkeld voor de (dag-)indeling van het bezoek door het panel dat is aangepast aan de specifieke situatie van de opleiding (bijlage 3). Er vonden gesprekken plaats met het opleidingsmanagement, docenten, studenten, afgestudeerden en met werkveldvertegenwoordigers. Aan het begin en tijdens het bezoek heeft het panel ter inzage gevraagd materiaal bestudeerd. Tussen de gesprekken door heeft het panel ruimte ingelast om de bevindingen uit te wisselen en te komen tot gezamenlijke en meer definitieve (tussen-)oordelen. NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND, hbo-bacheloropleiding Integrale Veiligheid (vt/dt/du) 9/63

10 De bevindingen zijn door de panelleden beargumenteerd. Aan het einde van het bezoek heeft de voorzitter een mondelinge terugkoppeling gegeven van enkele indrukken en ervaringen van het panel, zonder expliciete oordelen uit te spreken. Na het bezoek heeft het panel enkele aanvullende documenten opgevraagd, waaronder enkele scripties van het studiejaar De fase van rapporteren Door NQA is, op basis van de bevindingen van het panel, een tweeledige rapportage opgesteld, bestaande uit een facetrapport en een onderwerprapport, waarin de kwaliteit van de opleiding is beoordeeld. Met dit rapport kan de opleiding accreditatie aanvragen bij de NVAO. De opleiding heeft in augustus 2008 een concept van het Facetrapport (deel B) voor een controle op feitelijke onjuistheden ontvangen. Naar aanleiding daarvan zijn enkele wijzigingen aangebracht. In het Onderwerprapport (deel A) wordt door NQA een oordeel op de onderwerpen en op de opleiding als geheel gegeven. Dit rapport is in september 2008 voor een controle op feitelijke onjuistheden aan de opleiding voorgelegd. Het definitieve rapport is door het panel vastgesteld in december Het visitatierapport is uiteindelijk in december 2008 ter beschikking gesteld aan de opleiding, die het samen met de accreditatieaanvraag kan indienen bij de NVAO. 1.4 Oordeelsvorming In dit hoofdstuk wordt per onderwerp een oordeel uitgesproken op basis van weging van de facetten die van dat onderwerp deel uitmaken. Bij deze weging spelen de beslisregels zoals die door NQA in het Beoordelingsprotocol zijn geformuleerd en nader uitgewerkt in de notitie Handreiking voor oordeelsvorming een belangrijke rol. Tevens is bij de beoordeling rekening gehouden met accenten die de opleiding eventueel legt, het domeinspecifieke kader en een vergelijking met andere relevante opleidingen op een aantal aspecten. Het eindoordeel is voorzien van een aanvullende tekst als sprake is van: weging van de oordelen op facetniveau; benchmarking; generieke bevindingen die het facetniveau overschrijden; bepaalde accenten respectievelijk best practices. In de oordelen per onderwerp wordt steeds een herhaling gegeven van de oordelen op de facetten gevolgd door een weging die leidt tot het eindoordeel. De (uitgebreide) argumentatie is te vinden in het facetrapport. Daar waar een argumentatie/beoordeling voor de deeltijdse en duale variant afwijkt van de voltijdse, is dit expliciet vermeld. Indien niet vermeld, gelden voor de deeltijd- en duale opleiding dezelfde argumentatie/oordelen als voor de voltijdopleiding, aangezien de deeltijd- en duale opleiding inhoudelijk voornamelijk is gebaseerd op dezelfde module-inhouden als de voltijdopleiding. Volgorde en onderwijsmethodieken kunnen daarbij verschillen. 10/63 NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND, hbo-bacheloropleiding Integrale Veiligheid (vt/dt/du)

11 1.5 Oordelen per facet en onderwerp Totaaloverzicht van oordelen op facet- en onderwerpniveau Onderwerp/Facet Hs. INHOLLAND Integrale Veiligheid Voltijd Deeltijd Duaal Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding 1.1 Domeinspecifieke eisen Goed Goed Goed 1.2 Niveau bachelor Voldoende Voldoende Voldoende 1.3 Oriëntatie HBO bachelor Goed Goed Goed Totaaloordeel Positief Positief Positief Onderwerp 2 Programma 2.1 Eisen HBO Goed Goed Goed 2.2 Relatie doelstellingen en inhoud programma Voldoende Voldoende Voldoende 2.3 Samenhang in opleidingsprogramma Onvoldoende Onvoldoende Onvoldoende 2.4 Studielast Goed Goed Goed 2.5 Instroom Goed Voldoende Goed 2.6 Duur Voldaan Voldaan Voldaan 2.7 Afstemming tussen vormgeving en inhoud Goed Goed Goed 2.8 Beoordeling en toetsing Goed Goed Goed Totaaloordeel Positief Positief Positief Onderwerp 3 Inzet van personeel 3.1 Eisen HBO Voldoende Voldoende Voldoende 3.2 Kwantiteit personeel Goed Goed Goed 3.3 Kwaliteit personeel Voldoende Voldoende Voldoende Totaaloordeel Positief Positief Positief Onderwerp 4 Voorzieningen 4.1 Materiële voorzieningen Goed Goed Goed 4.2 Studiebegeleiding Voldoende Voldoende Voldoende Totaaloordeel Positief Positief Positief Onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg 5.1 Evaluatie resultaten Voldoende Voldoende Voldoende 5.2 Maatregelen tot verbetering Voldoende Voldoende Voldoende 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en het beroepenveld Voldoende Voldoende Voldoende Totaaloordeel Positief Positief Positief Onderwerp 6 Resultaten 6.1 Gerealiseerd niveau Voldoende Voldoende Voldoende 6.2 Onderwijsrendement Voldoende Voldoende Voldoende Totaaloordeel Positief Positief Positief NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND, hbo-bacheloropleiding Integrale Veiligheid (vt/dt/du) 11/63

12 Doelstellingen opleiding De facetten 1.1 en 1.3 zijn beoordeeld met Goed. Het facet 1.2 is beoordeeld met Voldoende. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief. Programma Voor de drie varianten geldt het volgende. De onvoldoende beoordeling op het facet 2.3 ( Samenhang ) is voor het panel geen aanleiding geweest om het gehele onderwerp als negatief te beschouwen. Volgens het panel is de basiskwaliteit van de onderhavige opleiding door deze onvoldoende niet in het geding. Het panel heeft hierbij het volgende in overweging genomen. Het panel is van mening dat de onvoldoende score onder 2.3 zonder meer wordt gecompenseerd door de overige scores binnen het kwaliteitsonderwerp. Het panel is van oordeel dat de overige facetten beantwoorden aan de criteria van basiskwaliteit. De facetten 2.1, 2.4, 2.5, 2.7 en 2.8 zijn beoordeeld met Goed. Het facet 2.6 is beoordeeld met Voldaan. Het facet 2.2 is beoordeeld met Voldoende. Het positieve oordeel op enkele andere zwaarwegende onderdelen binnen het onderwerp Programma, zoals de goede vertaling van actuele trends in de maatschappij in het onderwijs, de adequate uitvoering van het toetsbeleid en de goede vormgeving van het onderwijs in het didactische concept, heeft hierbij een doorslaggevende rol gespeeld. Tevens is het panel van mening dat het onderwijsprogramma geen struikelblokken of andere studiebelemmerende factoren kent en dat de studielast op een evenwichtige manier verdeeld is. Alles overwegende en op basis van de beoordelingen per facet concludeert het panel dat het niveau van het onderwerp Programma voldoet aan de criteria van basiskwaliteit. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief. Inzet van personeel De facetten 3.1 en 3.3 zijn beoordeeld met Voldoende. Het facet 3.2 is beoordeeld met Goed. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief. Voorzieningen Het facet 4.1 is beoordeeld met Goed. Het facet 4.2 is beoordeeld met Voldoende. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief. Interne kwaliteitszorg Alle facetten van het onderwerp zijn beoordeeld met Voldoende. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief. Resultaten Alle facetten van het onderwerp zijn beoordeeld met Voldoende. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief. Totaaloordeel Op grond van voorgaand schema en de inhoudelijke onderbouwing daarvan blijkt dat de opleiding op de zes onderwerpen positief scoort. De conclusie is dat het totaaloordeel over de opleiding POSITIEF is. 12/63 NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND, hbo-bacheloropleiding Integrale Veiligheid (vt/dt/du)

13 Deel B: Facetten NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND, hbo-bacheloropleiding Integrale Veiligheid (vt/dt/du) 13/63

14 14/63 NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND, hbo-bacheloropleiding Integrale Veiligheid (vt/dt/du)

15 Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding Facet 1.1 Domeinspecifieke eisen Goed Criterium - De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk). Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: In het Opleidingsprofiel Integrale Veiligheid Inholland zijn alle beleidsuitgangspunten van de opleiding uitgewerkt. De opleiding ontleent haar eindkwalificaties geformuleerd in competenties aan het landelijk vastgestelde Beroepsprofiel Integrale Veiligheid (2004). Dit beroepsprofiel wordt gebruikt door Avans Hogeschool, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en Hogeschool Inholland. De opleiding Integrale Veiligheid richt zich op de overheid en op bedrijven die zichzelf, hun burgers of klanten en werknemers bescherming moeten bieden. Het begrip integraal staat voor een brede aanpak waarbij (potentiële) veiligheidsvraagstukken, de plaatsen waar die zich (kunnen gaan) voordoen en de min of meer problematische doelgroepen die daarbij zijn betrokken, vanuit meerdere invalshoeken tegelijk en in samenhang worden aangepakt. De opleiding hanteert twee sets van competenties, namelijk de competenties van het landelijk beroepsprofiel (bijlage 5) en de generieke management competenties die gebruikt worden voor alle opleidingen van het cluster Management van de School of Economics. In het zelfevaluatierapport wordt de relatie tussen de competenties uit het landelijke beroepsprofiel en de generieke Managementcompetenties gelegd. In het opleidingsprofiel worden vier faseniveaus gehanteerd: beroepsgeschikt, stagebekwaam, beroepsgevormd en startbekwaam. De vier faseniveaus zijn gedefinieerd in termen van wat de student zou moeten kunnen. In het zelfevaluatierapport is te lezen dat de opleiding zich profileert als een opleiding waar studenten door middel van het praktijkgerichte onderwijs direct inzetbaar zijn als beginnend veiligheidsdeskundige en als een opleiding waar studenten een ruim keuzepakket aangeboden krijgen. Tijdens het visitatiebezoek is de opleiding als een brede managementopleiding getypeerd waarbij in het onderwijs veel aandacht wordt besteed aan beleidsontwikkeling en -uitvoering van overheid, gemeenten en wijken. Een bijdrage voor de internationale positionering wordt geleverd door een onderzoek naar raakvlakken in het kader van het Speerpuntenplan 2007/2008 van de School of Economics. Dit betreft een onderzoek naar raakvlakken tussen opleidingen van Inholland en buitenlandse opleidingen. Met betrekking tot de onderhavige opleiding heeft het onderzoek geleid tot het rapport Security Management. Het rapport gaat in op de inhouden van soortgelijke opleidingen uit achttien landen, waaronder de VS, België, Litouwen, Ierland, en de UK. In alle gevallen vormen deze opleidingen differentiaties van bredere domeinen op de gebieden van Social Work, Psychology, Law en Commerce en kennen dan ook een specifieke invalshoek. NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND, hbo-bacheloropleiding Integrale Veiligheid (vt/dt/du) 15/63

16 Conclusie van het onderzoek is dat een autonome opleiding Integrale Veiligheid uniek is en dat het landelijke beroepsprofiel vanuit de volle breedte van veiligheid is ingevuld. Het panel heeft de competenties van de opleiding bestudeerd en is van mening dat de gerichtheid van de opleiding op het landelijke competentie- en beroepsprofiel in voldoende mate is vastgelegd in het opleidingsprofiel van de opleiding. Hiermee zijn de eindkwalificaties van de opleiding ontleend aan de competenties die door het beroepenveld en vakgenoten geëist worden van beroepsbeoefenaars. De clustercompetenties van Management maakt het de studenten mogelijk om managementfuncties in te nemen in het beroepsdomein. Facet 1.2 Niveau bachelor Voldoende Criterium - De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een bachelor. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: In het zelfevaluatierapport is een tabel opgenomen waarin een koppeling wordt gemaakt tussen de hbo-kernkwalificaties, de Dublin descriptoren en de Inholland Managementcompetenties. De tabel geeft per Dublin descriptor aan welke competenties de vereisten van de desbetreffende descriptor reflecteren. Hiermee heeft de opleiding op heldere wijze een overzicht gemaakt van de afstemming van enerzijds de Inholland Managementcompetenties en anderzijds de Dublin descriptoren. Enkele voorbeelden van de relatie: Kennis en inzicht komen onder meer aan de orde binnen de competenties op het gebied van Adviseren, Employability en Projectmanagement. Binnen de competenties wordt vastgelegd dat de afgestudeerde kan adviseren over maatschappelijke vraagstukken en de eigen loopbaan vorm kan geven. Het toepassen van kennis en inzicht komt bijvoorbeeld tot uiting in de competenties Onderzoeken, Beleid & organisatieontwerp en Leiderschap. De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om processen en structuren in kaart te brengen en vast te leggen opdat de organisatie haar doelen optimaal kan realiseren. De descriptor oordeelsvorming komt zoal aan de orde binnen de competenties Innoveren, Zelfmanagement en Empowerment. De afgestudeerde is in staat een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de beroepsgroep en signaleert veranderingen in de omgeving. Het effectief en geïntegreerd communiceren in meerdere talen valt onder de competentie Communicatie en wordt geplaatst bij de descriptor communicatie. De descriptor leervaardigheden komt onder meer aan de orde bij de competentie waar de studenten in staat zijn om zijn (studie)loopbaan vorm te geven. Gezien het feit dat de opleiding een dekkingsmatrix heeft opgesteld waarin inzichtelijk wordt op welke wijze de Inholland Managementcompetenties de landelijk vastgestelde competenties van Integrale Veiligheid dekken (zie 1.1), concludeert het panel dat de eindtermen voldoen aan de vereisten van de Dublin descriptoren. Daar de relatie tussen de landelijke competenties en de Dublin-descriptoren hierdoor op indirecte wijze is vormgegeven, beoordeelt het panel dit facet met een voldoende. 16/63 NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND, hbo-bacheloropleiding Integrale Veiligheid (vt/dt/du)

17 Facet 1.3 Oriëntatie HBO bachelor Goed Criteria - De eindkwalificaties zijn mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties. - De eindkwalificaties weerspiegelen het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor een hbo-opleiding vereist is of dienstig is. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de competenties die door het beroepenveld in samenspraak met de opleiding zijn vastgesteld. De competenties zijn gevalideerd door de Beroepenveldcommissie. De integrale veiligheidskundige is in staat de samenhang, coördinatie en samenwerking tussen beleidsterreinen, actoren en deelprocessen te bewerkstelligen die nodig zijn om onveiligheid effectief aan te kunnen pakken. Met een brede visie op veiligheidsproblematiek, expertise, een integrale benadering en oog voor optimale publiek-private samenwerking, levert de opleiding een bijdrage aan een veiligere samenleving. Afgestudeerden van de opleiding beschikken over de door het beroepenveld verlangde competenties en kunnen op hbo-niveau functioneren als experts integrale veiligheid met verdere groeimogelijkheden tot interactieve beleidskundigen of managers. Uit het opleidingsprofiel blijkt dat afgestudeerden op diverse terreinen op het gebied van veiligheid hun emplooi kan vinden. De belangrijkste werkgevers zijn overheden (rijk, provincie en gemeenten), de politie en grote bedrijven. De startfunctie voor de afgestudeerde Integrale Veiligheid zal doorgaans van het type expert integrale veiligheid zijn. NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND, hbo-bacheloropleiding Integrale Veiligheid (vt/dt/du) 17/63

18 Enkele voorbeelden van werkgevers met mogelijke terreinen zijn: Organisatie Terrein Rijksoverheid Rampen-/crisisbeheersing Milieu en Volksgezondheid Welzijn Provincie Rampen-/crisisbeheersing Milieu Verkeer Gemeente Overlast geluid/vuil Welzijn Wijk- en buurtbeheer Brandweer Rampen-/crisisbeheersing Brandpreventie Pro-actie Politie Openbare orde Opsporing Hulpverlening Defensie Mensensmokkel Illegaal verblijf Politietaak defensie Woningcorporaties Overlast Wijk- en buurtbeheer Vernieling Grote bedrijven Objectbeveiliging Informatiebeveiliging Brandpreventie Arbo-diensten Arbeidsomstandigheden De opleiding heeft een Beroepenveldcommissie (BVC) die adviseert over de actualiteit en relevantie van de competenties van de opleiding. Het panel heeft dit vastgesteld na bestudering van de verslagen van deze commissie en het visitatiegesprek met enkele vertegenwoordigers. In de ogen van het panel kan de representatieve afspiegeling van het werkveld wat betreft de samenstelling van de BVC versterkt worden. Het panel heeft de competenties bestudeerd vanuit het perspectief van de oriëntatie van de opleiding. Het panel heeft eerder (onder 1.1) vastgesteld dat de competenties in voldoende mate aansluiten bij de eisen van vakgenoten en de relevante beroepspraktijk. Het beroepsbeeld en de rollen zijn tot stand gekomen in het landelijk overleg met diverse vertegenwoordigers van het werkveld. Het panel is van mening dat de competenties het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar in het domein integrale veiligheid weerspiegelen. 18/63 NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND, hbo-bacheloropleiding Integrale Veiligheid (vt/dt/du)

19 Onderwerp 2 Programma Facet 2.1 Eisen HBO Goed Criteria - Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek. - Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied/de discipline. - Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Actuele literatuur vormt de basis voor de kennisontwikkeling van studenten. De door docenten voorgeschreven literatuur wordt, voordat deze wordt opgenomen op de boekenlijst, door het opleidingsmanagement getoetst op niveau, actualiteit en relevantie. Studiehandleidingen wijzen studenten op de verplichte en te raadplegen bronnen. Het panel heeft de literatuurlijst bestudeerd en heeft vastgesteld dat de gebruikte literatuur goed is. De literatuur betreft recente artikelen uit vaktijdschriften, standaardwerken en publicaties op het internet. In de bibliotheek is vakliteratuur aanwezig op het gebied van de integrale veiligheid, zoals Alert, Blauw en Externe Veiligheid. De opleiding ontleent studiemateriaal aan de beroepspraktijk en gebruikt deze informatie om actuele cases op te stellen. Deze cases worden vanuit de vastgestelde thema s geschreven door docenten. Hiervoor zijn docenten op zoek naar nieuwe trends en nieuwe inhouden, zoals De tafel van Elf, Convenant hennepaanpak Rotterdam, Convenant Mensenhandel en Atlas voor gemeenten. In de studiehandleidingen worden beroepssituaties beschreven die representatief zijn voor het toekomstig werkdomein van de studenten. Voorbeelden van dergelijke beroepssituaties zijn de Oplosgroep die in opdracht van een bedrijf een BHV-plan moet ontwikkelen en Loverboys waar studenten op zoek gaan naar een dadergerichte aanpak. Vanaf het begin van de opleiding koppelt de student zijn leerervaringen aan praktijkervaringen in projecten en bij onderzoek binnen het beroepsdomein, zoals een onderzoek naar veiligheid in en rondom Centraal Station in Rotterdam, een veiligheidsscan in deelgemeenten van Rotterdam en een in- en externe analyse van een non-profit organisatie. Docenten en begeleiders kennen de actuele ontwikkelingen binnen het veiligheidsdomein door het bijwonen van seminars, het bezoeken van organisaties en het lezen van vakliteratuur of omdat zij, naast hun docentschap, werkzaam zijn in het beroepsdomein. Afgelopen jaar is onder andere deelgenomen aan Congres op stoom, een congres over nieuwe trends in de rampenbestrijding en het Veiligheidscongres in de Doelen. Ook gastdocenten, lectoren en excursies zijn middelen om voortdurend in te spelen op actuele ontwikkelingen met betrekking tot veiligheid. NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND, hbo-bacheloropleiding Integrale Veiligheid (vt/dt/du) 19/63

20 De opleiding organiseert verschillende excursies, onder andere naar de Rotterdamse gemeenteraad, het voetbalstadion Feyenoord, Brussel en de RET. Contacten tussen studenten en de actuele beroepspraktijk komen ook tot stand door de inzet van gastdocenten. Gastdocenten laten de studenten onder meer kennismaken met verschillende veiligheidsaspecten. Voorbeelden hiervan zijn de colleges over georganiseerde misdaad door de Recherche en colleges over Crowd control door The Security Company. Het panel heeft een overzicht van gastdocenten gezien. Veel van de ingezette gastdocenten zijn afkomstig uit de publieke sector, waardoor het geheel een enigszins eenzijdig karakter krijgt (zie 3.1). De gastdocenten zijn in de ogen van het panel van voldoende kwaliteit. Praktijkgericht onderzoek speelt tijdens de gehele opleiding een rol. Het formuleren van een probleemstelling, het maken van een onderzoeksopzet, het uitvoeren van een onderzoek en het analyseren van de resultaten komen in verschillende onderwijsperioden terug en worden mede verzorgd door lectoren, zo is te lezen in het zelfevaluatierapport. De opleiding biedt trainingen onderzoeksvaardigheden, -methodieken en cursussen aan om studenten te leren op de juiste wijze bronnen te gebruiken, zoals in het eerste studiejaar een training zoektechnieken op internet en een training rapporteren waarin ook aandacht wordt besteed aan bronvermelding door medewerkers van de bibliotheek. Het curriculum waarborgt adequaat de interactie met de beroepspraktijk. De behandeling van beroepsauthentieke opdrachten (de casus) tijdens elke onderwijsperiode in het eerste en tweede jaar, plaatst de student als het ware in de beroepspraktijk. Studenten voeren hierbij diverse rollen uit als adviseur, onderzoeker of manager. De stage- en afstudeerperioden leveren in de eindfase van de opleiding een belangrijke bijdrage aan de interactie met de beroepspraktijk. De ontwikkeling van (beroeps)vaardigheden vormt een integraal onderdeel van competentiebeheersing en wordt geoefend en getraind in workshops. Voorbeelden van de ontwikkeling van beroepsvaardigheden zijn: Training klantgerichtheid, Methoden en technieken, Presenteren, creativiteit en brainstormen. Studenten worden getraind op het maken van (risico-)inschattingen op het gebied van rampenbestrijding, op het formuleren van een ideale samenwerkingsvorm voor veiligheidsproblemen en het opstellen van een risicoanalyse. Het eerste studiejaar is gericht op het verzamelen van gegevens en het tweede jaar op de verwerking van kwantitatieve gegevens, het trekken van conclusies, opstellen van aanbevelingen en het samenstellen van een adviesrapport. Duale studenten volgen het programma vanaf het derde jaar in duale vorm. Vanaf dat jaar worden de onderwijs- en werkervaringen geïntegreerd. In individuele leerwerkovereenkomsten is vastgelegd welke competenties studenten zich op de opleiding dan wel op de werkplek kunnen eigen maken. Duale studenten dienen dan ook te beschikken over een relevante werkplek (zie ook 2.5). Dit waarborgt de ontwikkeling van relevante beroepsvaardigheden, alsmede de interactie met de beroepspraktijk. Vaardigheden die nodig zijn om beroepsmatig te handelen komen nadrukkelijk aan de orde bij de stage en het afstuderen en bij het beroepsmatig functioneren van duale en deeltijdstudenten. Voorbeelden hiervan zijn onder meer: het denken in meerdere scenario s, projecten initiëren, uitvoeren, begeleiden en evalueren, samenwerken en onderhandelen. 20/63 NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND, hbo-bacheloropleiding Integrale Veiligheid (vt/dt/du)

21 Tijdens het visitatiebezoek gaven studenten aan dat de relatie met de beroepspraktijk niet altijd even duidelijk is, zeker voor de eerste- en tweedejaars. Dit signaal wordt bevestigd in studentenevaluaties, al geeft men hier aan dat men zeer tevreden is over de actualiteit van het onderwijs. Het panel is van mening dat de invulling van het programma voldoet aan de vereisten van een hbo-opleiding. In de ogen van het panel doet de opleiding er veel aan om de beroepspraktijk zoveel mogelijk in het programma terug te laten komen. Er zijn voldoende praktijkgerichte elementen, al valt er nog winst te behalen om in de relatie met de beroepspraktijk meer structuur aan te brengen. De opleiding slaagt er in de relevante actuele trends in de maatschappij te volgen en te vertalen in het onderwijs. Facet 2.2 Relatie doelstellingen en inhoud programma Voldoende Criteria - Het programma is een adequate concretisering van de eindkwalificaties, qua niveau, oriëntatie en domeinspecifieke eisen. - De eindkwalificaties van de doelstellingen zijn adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het programma. - De inhoud van het programma biedt studenten de mogelijkheden om de geformuleerde eindkwalificaties te bereiken. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De vertaling van doelstellingen naar leertaken vindt plaats op basis van een voor de School of Economics vastgelegde systematiek. De basis hiervoor is de zogenoemde competentiekaart. Deze competentiekaart is een vertaling in onderwijstermen, oftewel de uitwerking van de competenties in het curriculum door middel van een toetsblauwdruk en in indicatoren geformuleerde leerdoelen. Het programma is opgebouwd uit een major en meerdere (type) minors. De eerste twee jaren bestaan voor 60 EC uit de onderdelen van major en voor 60 EC uit de specialisatieminor Integrale Veiligheid. Binnen de major (25% van het gehele curriculum, exclusief stage en afstuderen) verwerft de student de algemene beroepscompetenties van het domein Management. In de major wordt het onderwijs aangeboden in een opleidingsspecifieke context, wat wil zeggen dat sprake is van voor Integrale Veiligheid relevante beroepssituaties. De specialisatieminor (25% van het curriculum) is gericht op het verwerven van de voor de opleiding specifieke beroepscompetenties. Differentiatieminors (25% van het gehele curriculum) zijn samenhangende, verdiepende of verbredende onderwijspakketten van minimaal 15 EC. Middels differentiatieminors kan de student zich profileren. De stage (voor voltijd) en de werk-en-leerervaringen (voor duaal en deeltijd) hebben (in de resterende 25% van het curriculum) een belangrijke functie in de competentieontwikkeling van de student en dus in mindere mate het in praktijk brengen van het geleerde. NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND, hbo-bacheloropleiding Integrale Veiligheid (vt/dt/du) 21/63

22 De inhoud van een differentiatieminor kan zijn: o een verdere specialisatie bieden of een extra specialisatie; o op een heel ander terrein liggen dan de specialisatieminor en dus een verbreding inhouden; o gericht op doorstroom naar een hbo- of wo-masteropleiding. De student maakt zijn keuzes aan de hand van de eigen gewenste ontwikkeling en op basis van de gewenste voorkenniseisen die aan de differentiatieminors worden gesteld. Het gekozen pakket dient aan te sluiten op de opleidingscompetenties. Daarbij moet duidelijk zijn welke competenties de student kan verwerven met de keuze die hij maakt. Bij zijn keuze wordt de student gecoacht door zijn studieloopbaanbegeleider en de examencommissie moet de keuze goedkeuren. Het panel waardeert de ruime differentiatiemogelijkheden voor de student. Anderzijds loopt de opleiding door het ontbreken van objectiveerbare criteria waar de onderdelen van een individuele leerweg aan getoetst kunnen worden, het risico dat studiepunten worden behaald met onderdelen van een studieprogramma die vanuit de te bereiken eindkwalificaties gezien niet relevant kunnen zijn. Tijdens het visitatiebezoek heeft het panel vastgesteld dat de bewaking van dit risico versterkt kan worden. Tijdens het visitatiebezoek heeft het panel vastgesteld dat in de studiehandleidingen voor elke onderwijsperiode leertaken, leerdoelen (uitgewerkt in indicatoren), werk- en toetsvormen zijn beschreven. De opleiding heeft in een competentieoverzicht de relatie tussen de geformuleerde eindkwalificaties en de programmaonderdelen inzichtelijk gemaakt. In het document wordt per competentie van het cluster Management de onderstaan aspecten aangegeven: o De Managementcompetentie. o De indicatoren. o Een invulling van de indicatoren. o Een schema waarin verwezen wordt naar de competenties uit het landelijke profiel Integrale Veiligheid, de niveaus waarop de competenties ontwikkeld worden en de onderwijsperioden waarin deze ontwikkeling plaats vindt. o De IV-competentie. o De kennis- en vaardigheidsaspecten die in het curriculum de aandacht krijgen en die gezien worden als noodzakelijke elementen om de competenties te kunnen uitvoeren. Het panel is van mening dat het bovengenoemde schema een goede weergave is van de competenties en de relatie met de onderwijsperiode waarin deze competenties aan bod komen. Hierdoor is een expliciete relatie gelegd tussen de leerdoelen per module en de geformuleerde eindkwalificaties. Het panel heeft geen inzicht gekregen in welke competenties die studenten via differentiatieminors behalen (zie 2.3). Het panel heeft de verschillende programma s (voltijd, duaal en deeltijd) bestudeerd vanuit het perspectief van de geformuleerde eindkwalificaties, zoals neergelegd in het opleidingsprofiel. Het panel kan zich vinden in de wijze waarop in het aangeleverd materiaal een relatie is gelegd tussen de eindkwalificaties en de programmaonderdelen. Het panel heeft vastgesteld dat de beschrijvingen van de programmaonderdelen, zoals de informatie via de studiehandleidingen, de relatie met de competenties expliciet leggen. 22/63 NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND, hbo-bacheloropleiding Integrale Veiligheid (vt/dt/du)

23 Het panel is dan ook van oordeel dat de programma s zo zijn ingericht en gestructureerd dat voltijdse, deeltijdse en duale studenten in staat zijn om de geformuleerde eindkwalificaties te behalen. Aangezien de opleiding de invulling van de vrijheidsgraden van de student op een gestructureerdere wijze kan monitoren aan de geformuleerde eindkwalificaties, beoordeelt het panel dit facet met een voldoende. Facet 2.3 Samenhang in opleidingsprogramma Onvoldoende Criterium - Studenten volgen een inhoudelijk samenhangend opleidingsprogramma. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De beleidsuitgangspunten van de opleiding voor structuur en samenhang van het curriculum zijn vastgelegd in het Opleidingsprofiel. De opleiding stelt zich ten doel om een inhoudelijk samenhangend studieprogramma te ontwikkelen en aan te bieden binnen iedere periode en binnen de vier jaren. De toetsblauwdruk vormt de leidraad om de beoogde samenhang tussen de opeenvolgende perioden te realiseren. De checklist onderwijskwaliteit is voor de opleiding de leidraad om de beoogde samenhang binnen een periode te realiseren. De thematische opzet van het programma vormt de basis van de samenhang binnen een onderwijsperiode. De projecten, cursussen, trainingen, opdrachten en toetsen worden via deze thema s (integraal) met elkaar in verband gebracht en gerelateerd aan de beroepspraktijk. Zo dient elke onderwijseenheid bij te dragen aan het doel dat studenten de voor het beroepsdomein benodigde competenties verwerven. Er is sprake van een concentrische opbouw van de competentieontwikkeling. Alle competenties komen jaarlijks terug in het onderwijsprogramma steeds op een hoger, complexer niveau. Het leerproces wordt diepgaander en de eisen aan de studenten hoger: studenten worden op steeds complexer niveau uitgedaagd tot het toepassen en integreren van eerder opgedane kennis en vaardigheden en tot het steeds zelfstandiger functioneren. Deze toenemende mate van competentiebeheersing wordt gemarkeerd met de eerder beschreven faseniveaus. De opleiding heeft echter niet kunnen aantonen dat er binnen de toenemende complexiteit ook sprake is van inhoudelijk samenhangende onderwijseenheden. Het per periode verhogen van het niveau alleen biedt volgens het panel geen garantie dat de programmaonderdelen inhoudelijk goed op elkaar aansluiten. De INHOLLAND-systematiek kent naast de specialisatieminors (25% van het curriculum) verdiepende en de verbredende differentiatieminors (25%) die dienen aan te sluiten bij de individuele leerroute van de student. De slb er bewaakt dat deze minors bijdragen aan de ontwikkeling van de competenties. Bij intekening voor differentiatieminors dient een student zijn keuze schriftelijk te motiveren. Het panel heeft enkele van deze motivatieformulieren met een paraaf van de slb er gezien. Een aantal verdiepende minors is vooraf door de examencommissie als relevant beoordeeld, voor de overige minors moet via het motivatieformulier de instemming van de examencommissie worden gevraagd. Het merendeel van de studenten, 69 procent, kiest voor een verdiepende minor integrale veiligheid die al vooraf door de examencommissie is goedgekeurd. Niet NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND, hbo-bacheloropleiding Integrale Veiligheid (vt/dt/du) 23/63

24 alle verzoeken voor het volgen van een minor worden gehonoreerd. Zo heeft de examencommissie de minor Recht en Veiligheid niet goedgekeurd vanwege het hoge juridische gehalte van deze minor. Het panel heeft geen twijfels over de kwaliteit van de minors, maar de opleiding heeft niet overtuigend aangetoond dat de rode draad - de inhoudelijke relatie of het bindende element dat men Integrale Veiligheid kan noemen - tussen de major en de verschillende minors is geborgd (zie ook facet 2.2). Als voorbeeld kan hier genoemd worden dat er bij de deeltijd minors worden aangeboden, die niet bij de voltijdse opleiding voorkomen en omgekeerd. De opleiding geeft aan dat de portfolio s mede als doel hebben om samenhang te brengen in de individuele routes van studenten. Het panel heeft tijdens het visitatiebezoek enkele digitale en papieren portfolio s bekeken. In de ogen van het panel leken de portfolio s nog niet volledig en waren de portfolio s niet strikt bijgehouden door studenten en/of gecontroleerd door een docent/slb er. Volgens de opleiding wordt de samenhang van de programma s voor deeltijdse en duale studenten bewaakt door de interactie tussen leren op school en leren in de werksituatie. De slb er stelt samen met de bedrijfscoach vast via welke activiteiten een student kan aantonen dat hij over de gewenste competenties en het competentieniveau beschikt. Het panel heeft niet kunnen vaststellen welke samenhang er tussen de binnen- en buitenschoolse activiteiten van deeltijdse en duale studenten bestaat. Evaluatieresultaten die betrekking hebben op de samenhang binnen het programma scoren in 2006 en 2007 onder de streefnorm van de hogeschool, respectievelijk 2.7 en 2.8. Het panel stelt vast dat er een stijgende lijn waarneembaar is, aangezien de score in bedroeg en daarmee net boven de streefnorm van de opleiding uitkomt. Studenten en alumni gaven tijdens het visitatiebezoek aan geen klachten te hebben wat de samenhang betreft. Het panel heeft de inhoudelijke samenhang van het curriculum bestudeerd en komt tot de conclusie dat de samenhang op papier voldoende is beschreven en vastgelegd. In de uitvoering heeft het panel nog enkele tekortkomingen geconstateerd die een inhoudelijk samenhangend studiepad voor studenten mogelijk in de weg staan. Er is weliswaar een opbouw in complexiteit, maar de opleiding heeft niet voldoende aangetoond waaruit de inhoudelijke samenhang tussen de onderwijseenheden bestaat. Hetzelfde geldt voor de inhoudelijke relatie tussen major en minors. Het panel mist inhoudelijke structuur bij de opbouw van leergebieden en het onderwijsprogramma, bijvoorbeeld door het gebruik van doorlopende leerlijnen, waardoor de verticale samenhang niet vanzelfsprekend is. Tevens is de samenhang tussen binnen- en buitenschoolse activiteiten, die met name voor de duale en de deeltijdse variant van belang is, niet duidelijk geworden. Gezien het bovenstaande is het voor het panel niet vanzelfsprekend dat een student Integrale Veiligheid ene inhoudelijk samenhangend studiepad doorloopt en beoordeelt het panel dit facet met een onvoldoende. 24/63 NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND, hbo-bacheloropleiding Integrale Veiligheid (vt/dt/du)

25 Facet 2.4 Studielast Goed Criterium - Het programma is studeerbaar doordat factoren, die betrekking hebben op dat programma en die de studievoortgang belemmeren zoveel mogelijk worden weggenomen. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De beleidsuitgangspunten van de opleiding voor de studielast zijn vastgelegd in het opleidingsprofiel. De checklist onderwijskwaliteit vormt voor de opleiding een leidraad om de beoogde studielast binnen een periode vast te stellen. De studielast wordt uitgedrukt in credits; een credit is gelijk aan 28 uren studie, in overeenstemming met het European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). De studielast bedraagt 240 credits. Dat betekent een studielast van 60 credits per studiejaar, hetgeen gelijk staat met 1680 uren studie, verdeeld over 42 weken per studiejaar. Ieder cursusjaar is opgedeeld in vier perioden. De duur van iedere periode bedraagt tien weken. Door deze vaste indeling wordt de student in staat gesteld zijn studie evenwichtig te spreiden over de perioden en de studiejaren. In de studiehandleidingen expliciteert de opleiding waar de studielast concreet uit bestaat. De studielast bestaat, naast de benodigde studietijd voor zelfstandige studie en groepsactiviteiten, uit een vast aantal contactmomenten. In het eerste jaar zijn er 20 contacturen per week, in het tweede jaar 16, in het derde en vierde jaar 12 (mede in verband met de stage bij de voltijdstudenten en het afstudeertraject). Het deeltijdprogramma voorziet gedurende twee dagdelen per week aan contactmomenten. Dit geldt eveneens voor duale studenten vanaf het derde studiejaar. Omdat de competentieontwikkeling mede plaats vindt door de werkzaamheden die deeltijd en duale studenten als werknemers in een relevante organisatie uitvoeren kan volstaan worden met minder contactmomenten, zo stelt de opleiding. De opleiding beoogt de studeerbaarheid van het programma te bevorderen door een duidelijke en tijdige planning per studiejaar, een goede spreiding van de studieactiviteiten en door bewaking van de competentieontwikkeling door de studieloopbaanbegeleiders via het portfolio. Studieloopbaanbegeleiders signaleren knelpunten en adviseren de studenten over de voortgang. Uit evaluatieresultaten blijkt dat studenten niet positief zijn over de aspecten rond de lesroosters. In periode- en jaarevaluaties evenals gesprekken met studentenpanels wordt de studeerbaarheid gemeten. Uit evaluatieresultaten blijkt dat studenten zeer positief zijn over de studeerbaarheid van het programma. De studielast is voldoende gespreid over het jaar en het programma is haalbaar in de tijd die ervoor staat. Het panel is van oordeel dat de studielast op papier op een evenwichtige manier over de onderwijsperioden verdeeld is. Hat panel heeft vastgesteld dat de geprogrammeerde en gerealiseerde studielast goed in evenwicht zijn. Het programma kent in de ogen van het panel geen noemenswaardige drempels of struikelblokken. NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND, hbo-bacheloropleiding Integrale Veiligheid (vt/dt/du) 25/63

26 Facet 2.5 Instroom vt+du: Goed dt: Voldoende Criterium - Het programma sluit qua vorm en inhoud aan bij de kwalificaties van de instromende studenten: vwo, havo, middenkaderopleiding of specialistenopleiding (WEB) of daarmee vergelijkbare kwalificaties, blijkend uit toelatingsonderzoek. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De procedures rond de toelating zijn vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Voor de opleiding gelden de in het algemeen geldende eisen voor toelating tot een hbo-opleiding. Met studenten die zich aanmelden voor de deeltijdopleiding wordt een intakegesprek gevoerd, waarbij beoordeeld wordt of en in hoeverre studie en werk geïntegreerd kunnen worden. Tijdens het bezoek is gebleken dat het intakegesprek niet een vast onderdeel vormt van de toelatingsprocedure van deeltijdstudenten. Het is het panel dan ook niet duidelijk op welke wijze en op welke inhoudelijke gronden de opleiding vrijstelling(en) verleent. Studenten die de duale variant willen volgen, worden daarover door hun studieloopbaanbegeleider geadviseerd op basis van de studieprestaties die zij in de eerste twee studiejaren hebben behaald. Naast de behaalde studieresultaten vormen zelfdiscipline en de mate waarin studenten kunnen plannen belangrijke criteria. Duale studenten dienen vanaf het derde studiejaar te beschikken over een relevante werkplek. Dat wil zeggen een werkplek waar zij in staat zijn de competenties (mede) te ontwikkelen. Om die reden stelt de opleiding dan ook eisen aan die werkplekken. De beoordeling van de geschiktheid van de werkplek gebeurt door de taakgroep Doorstroom aan de hand van de volgende criteria: o de te beoordelen functie die de student vervult of gaat vervullen heeft bij aanvang van de duale periode minimaal het niveau Beroepsgevormd ; o de werkzaamheden vallen binnen het domein van IV; o op de werkplek wordt de student begeleid door een praktijkbegeleider van ten minste hbo-niveau; o de werkplek is voorzien van ICT-faciliteiten om te kunnen studeren op afstand. Wanneer aan één of meerdere bovengenoemde criteria niet voldaan wordt, kan de werkplek van de duale instromer niet geaccepteerd worden als leerwerkplek. De kwaliteit van de werkplek wordt bewaakt door de studieloopbaanbegeleider die contact onderhoudt met de praktijkbegeleider. De opleiding maakt (nog) geen gebruik van een EVC-procedure. De hogeschool heeft voor alle opleidingen de Code of Conduct voor buitenlandse studenten ondertekend. Om de aansluiting met de vooropleiding voor voltijdstudenten zo goed mogelijk te laten verlopen, zijn tijdens het eerste jaar binnen het studieloopbaanbegeleidingstraject groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken per periode ingeroosterd. Tijdens deze bijeenkomsten wordt onder andere aandacht besteed aan studiehouding en leerstijlen. 26/63 NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND, hbo-bacheloropleiding Integrale Veiligheid (vt/dt/du)

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam

Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam Opleiding: HBO-Rechten, hbo-bachelor Croho: 39205 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 28 mei 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2008

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam

Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam Opleiding: Bestuurskunde & Overheidsmanagement hbo-bachelor Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Croho: 34464 Visitatiedatum: 25 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, locatie Eindhoven Opleiding: Fiscale Economie, hbo bachelor Croho: 34409 Varianten: voltijd/deeltijd

Fontys Hogescholen, locatie Eindhoven Opleiding: Fiscale Economie, hbo bachelor Croho: 34409 Varianten: voltijd/deeltijd Fontys Hogescholen, locatie Eindhoven Opleiding: Fiscale Economie, hbo bachelor Croho: 34409 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 5 februari 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, mei 2007

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Financial Services Management HBO bachelor, locatie Arnhem Croho: 34414 Varianten: voltijd & deeltijd

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Financial Services Management HBO bachelor, locatie Arnhem Croho: 34414 Varianten: voltijd & deeltijd Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Financial Services Management HBO bachelor, locatie Arnhem Croho: 34414 Varianten: voltijd & deeltijd Visitatiedatum: 25 juni 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND. Visitatiedatum: 8 november 2006

Hogeschool INHOLLAND. Visitatiedatum: 8 november 2006 Hogeschool INHOLLAND Opleiding: Personeel en Arbeid, bachelor Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Locaties: Alkmaar, Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Rotterdam en Utrecht. Visitatiedatum: 8 november 2006 Netherlands

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, Eindhoven

Fontys Hogescholen, Eindhoven Fontys Hogescholen, Eindhoven Opleiding: Management Economie en Recht; hbo-bachelor Croho: 34435 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 16 april 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli

Nadere informatie

Bijlage A Competenties van de opleiding

Bijlage A Competenties van de opleiding Bijlage A Competenties van de opleiding A.1 Curriculum opleiding Werktuigbouwkunde Bouwstenen Stenden Hogeschool heeft de strategische keuze gemaakt om al haar opleidingen op te bouwen met behulp van (deels

Nadere informatie

Visitatiedatum: 11 september 2007

Visitatiedatum: 11 september 2007 Hogeschool INHOLLAND Opleiding: Accountancy; bachelor, croho: 34406 Locaties: Alkmaar, Amsterdam/Diemen, Rotterdam Opleiding: Bedrijfseconomie; bachelor, croho: 34401 Locaties: Alkmaar, Amsterdam/Diemen,

Nadere informatie

Avans Hogeschool, s-hertogenbosch

Avans Hogeschool, s-hertogenbosch Avans Hogeschool, s-hertogenbosch Opleiding: Integrale veiligheid, hbo bachelor Croho: 39201 Varianten: voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 12 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND Opleiding: Sociaal Juridische Dienstverlening, hbo bachelor; Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Locaties: Rotterdam/Den Haag

Hogeschool INHOLLAND Opleiding: Sociaal Juridische Dienstverlening, hbo bachelor; Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Locaties: Rotterdam/Den Haag Hogeschool INHOLLAND Opleiding: Sociaal Juridische Dienstverlening, hbo bachelor; Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Locaties: Rotterdam/Den Haag Visitatiedatum: 31 oktober 2006 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: HBO-Rechten, bachelor Locaties: Arnhem en Nijmegen Croho: 39205 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 8 april 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, Tilburg en Sittard

Fontys Hogescholen, Tilburg en Sittard Fontys Hogescholen, Tilburg en Sittard Opleiding: Leraar voortgezet onderwijs 1e graad Lichamelijke Opvoeding hbo-bachelor Croho: 35025 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 2 april 2008 Netherlands

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Elektrotechniek, hbo-bachelor; Croho: 34267 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 27 mei 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2008

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Opleiding: Management, Economie en Recht; hbo-bachelor, croho: 34435 Locatie: Zwolle Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 16 april 2009 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, School of Agriculture and Technology

Hogeschool INHOLLAND, School of Agriculture and Technology Hogeschool INHOLLAND, School of Agriculture and Technology Opleiding: Luchtvaarttechnologie, bachelor Variant: voltijd Visitatiedata: 5 en 6 april 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, augustus

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND. Visitatiedatum: 13 september 2007

Hogeschool INHOLLAND. Visitatiedatum: 13 september 2007 Hogeschool INHOLLAND Opleidingen: Fiscale Economie en Financial Services Management, hbo-bachelor; Croho: 34414 (FE), 34409 (FSM) Varianten: voltijd (FE), voltijd en deeltijd (FSM) Locaties: Rotterdam

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Tilburg

AVANS Hogeschool, Tilburg AVANS Hogeschool, Tilburg Opleiding: Technische Bedrijfskunde; hbo-bachelor Croho: 34421 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 9 oktober 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2008

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Pedagogiek hbo-bachelor Locatie: Leeuwarden en Zwolle Croho: 35158 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 9 juni 2009 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Alkmaar

Hogeschool INHOLLAND, Alkmaar Hogeschool INHOLLAND, Alkmaar Opleiding: Technische bedrijfskunde; hbo-bachelor Croho: 34421 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 1 oktober 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool College van bestuur Haagse Hogeschool Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Commerciële Economie, hbo-bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Locaties: Arnhem en Nijmegen Visitatiedatum: 19 juni 2007 Netherlands Quality

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd, deeltijd

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd, deeltijd Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 4 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Hogeschool HBO Nederland

Hogeschool HBO Nederland Hogeschool HBO Nederland Opleiding: Variant: Locaties: Management, Economie & Recht; voltijd hbo-bachelor; Amsterdam, Arnhem, Breda, Groningen, Rotterdam, Utrecht, Weert en Zwolle Visitatiedatum: 2 november

Nadere informatie

Fontys Hogescholen. Opleiding: Financial Services Management hbo bachelor Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Croho: 34414 Locatie: Eindhoven

Fontys Hogescholen. Opleiding: Financial Services Management hbo bachelor Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Croho: 34414 Locatie: Eindhoven Fontys Hogescholen Opleiding: Financial Services Management hbo bachelor Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Croho: 34414 Locatie: Eindhoven Visitatiedatum: 8 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Opleiding: Docent Beeldende Kunst & Vormgeving, hbo-bachelor; Croho: 39100 Varianten: voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 11 september 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen, Groningen

Hanzehogeschool Groningen, Groningen Hanzehogeschool Groningen, Groningen Opleiding: Elektrotechniek; hbo-bachelor Croho: 34267 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 15 april 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli 2008

Nadere informatie

Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Hogeschool Arnhem en Nijmegen Hogeschool Arnhem en Nijmegen Opleiding: Management in Zorg, hbo-bachelor Locatie: Nijmegen Croho: 34538 Varianten: deeltijd Visitatiedatum: 26 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland 17 december 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wanneer een Toets Nieuwe Opleiding? 4 3 Werkwijze Toets Nieuwe Opleiding 5 4 Aanvraagdossier ten behoeve van

Nadere informatie

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Informatievergadering Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Wie zijn we? Besluit Vlaamse Regering Visitatieprotocol Planning ZER en beoordelingskader Visitatieproces Visitatiecommissie 23/04/2014 2

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Opleidingen: Accountancy en Bedrijfseconomie, hbo-bachelor; Varianten: Accountancy voltijd/deeltijd/duaal Bedrijfseconomie voltijd Visitatiedatum: 27 juni 2006 Netherlands

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Bedrijfseconomie, hbo bachelor; Croho: 34401 Varianten: voltijd en deeltijd

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Bedrijfseconomie, hbo bachelor; Croho: 34401 Varianten: voltijd en deeltijd Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Bedrijfseconomie, hbo bachelor; Croho: 34401 Varianten: voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 20 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Alkmaar. Visitatiedata: 16 en 17 maart 2005

Hogeschool INHOLLAND, Alkmaar. Visitatiedata: 16 en 17 maart 2005 Hogeschool INHOLLAND, Alkmaar Opleiding: Varianten: Werktuigbouwkunde voltijd en deeltijd Visitatiedata: 16 en 17 maart 2005 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november 2005 2 NQA visitatie Hogeschool

Nadere informatie

Avans Hogeschool, Breda

Avans Hogeschool, Breda Avans Hogeschool, Breda Opleiding: Management in de Zorg; hbo-bachelor Varianten: deeltijd Croho: 34538 Visitatiedatum: 26 september 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2007 2/55 NQA

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Management & Innovation, hbo-master Locatie: Nijmegen Croho: 70036 Varianten: deeltijd Visitatiedatum: 24 april 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Breda

AVANS Hogeschool, Breda AVANS Hogeschool, Breda Opleiding: Management, Economie en Recht; hbo-bachelor Croho: 34435 Varianten: voltijd/duaal Visitatiedatum: 24 september 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch

AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch Opleiding: Varianten: Civiele Techniek voltijd en duaal Visitatiedata: 29 en 30 september 2004 NQA (Netherlands Quality Agency) 2 NQA visitatie Avans Hogeschool vestiging

Nadere informatie

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING MARIANNE KOK/HERBERT WOLDBERG/HVA Toelichting bij opt opstelellen van eindkwalificaties van een opleiding bij de HvA 1 Het opleidingsprofiel: De beroepspraktijk draagt

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Delft

Hogeschool INHOLLAND, Delft Hogeschool INHOLLAND, Delft Opleiding: Plattelandsvernieuwing, bachelor Variant: voltijd Visitatiedata: 20 en 21 april 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, augustus 2005 2 NQA - visitatie Hogeschool

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleidingen: Informatica en Technische Informatica; hbo-bachelor Locaties: Arnhem en Nijmegen Croho: 34479 (I) en 34476 (TI) Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum:

Nadere informatie

Avans Hogeschool, Tilburg

Avans Hogeschool, Tilburg Avans Hogeschool, Tilburg Opleidingen: Varianten: Bouwkunde, Bouwtechnische Bedrijfskunde en Civiele Techniek voltijd en duaal Visitatiedata: 4 en 5 november 2004 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht,

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleidingen: HBO-bachelor; Integrale Veiligheid (voltijd en deeltijd), croho 39201 Hogere Europese Beroepen Opleiding (vt), croho 34419 Visitatiedatum: 26 en 27 september

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

Hogeschool INHolland, Amsterdam

Hogeschool INHolland, Amsterdam Hogeschool INHolland, Amsterdam Opleiding: Pedagogiek; hbo-bachelor Croho: 35158 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 28 mei 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2009 2/69 NQA

Nadere informatie

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009 Bi Bijlage 2 Protocol toetsing Associatedegreeprogramma door de NVAO 15 december 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toets Associate-degreeprogramma in de hbo-bachelor 4 2.1 2.2 Criteria De status van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Breda

AVANS Hogeschool, Breda AVANS Hogeschool, Breda Opleiding: Management, Economie & Recht HBO-bachelor Croho: 34435 Varianten: deeltijd Visitatiedatum: 26 maart 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2009 2/55

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND. Opleidingen: Voedingsmiddelentechnologie, bachelor Varianten: voltijd/duaal. Visitatiedata: 2 en 3 juni 2005

Hogeschool INHOLLAND. Opleidingen: Voedingsmiddelentechnologie, bachelor Varianten: voltijd/duaal. Visitatiedata: 2 en 3 juni 2005 Hogeschool INHOLLAND Opleidingen: Voedingsmiddelentechnologie, bachelor Varianten: voltijd/duaal Visitatiedata: 2 en 3 juni 2005 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november 2005 2 NQA - visitatie

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleidingen: Lerarenopleidingen Algemene Vakken; hbo-bachelor Locatie: Leeuwarden, Groningen Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedata: 8, 9 en 10 september 2009 Netherlands

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Nijmegen Opleiding: Ergotherapie hbo bachelor Croho: 34574 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 31 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2007

Nadere informatie

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende.

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende. College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB ZWOLLE Besluit datum 10 februari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde van de Christelijke

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Croho: Opleiding: Croho: Accountancy, hbo-bachelor 34406; varianten: voltijd/deeltijd/duaal Fiscale Economie, hbo-bachelor 34409; varianten: voltijd Visitatiedatum:

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Huidtherapie, hbo-bachelor. Farmakunde, hbo-bachelor. Visitatiedatum: 16 maart 2006

Hogeschool Utrecht. Huidtherapie, hbo-bachelor. Farmakunde, hbo-bachelor. Visitatiedatum: 16 maart 2006 Hogeschool Utrecht Opleiding: Variant: Opleiding: Varianten: Huidtherapie, hbobachelor voltijd Farmakunde, hbobachelor voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 16 maart 2006 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Sitard

Hogeschool Zuyd, Sitard Hogeschool Zuyd, Sitard Opleiding: MZD bachelor; deeltijd Croho: 34538 Opleiding: PBM, bachelor; voltijd Croho: 34125 Visitatiedatum: 14 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Choho: 33405 Varianten: voltijd, deeltijd, duaal

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Choho: 33405 Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Choho: 33405 Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Visitatiedatum: 16 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM College van bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding hbo-master Integraal Leiderschap

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Amsterdam

Hogeschool INHOLLAND, Amsterdam Hogeschool INHOLLAND, Amsterdam Opleiding: Master Advanced Nursing Practice Niveau: hbo-master Croho: 49246 Varianten: duaal Visitatiedatum: 15 oktober 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Commerciële Economie, bachelor (incl. specialisatieprogramma SportMarketing & Management) Croho: 34402 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 16 mei

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Breda

AVANS Hogeschool, Breda AVANS Hogeschool, Breda Opleiding: Opleiding tot Leraar Basisonderwijs; hbo-bachelor Croho: 34808 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedata: 7 en 8 oktober 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport Hogeschool Dirksen B.V. De heer D. van der Mark, directeur Postbus 3090 6802 DB ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht, locatie Utrecht

Hogeschool Utrecht, locatie Utrecht Hogeschool Utrecht, locatie Utrecht Opleiding: hbo-master Dovenstudies/ Leraar Nederlandse Gebarentaal Croho: 44104 Variant: deeltijd Visitatiedatum: 18 december 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Elektrotechniek, hbo-bachelor; Croho: 34267 Varianten: voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 5 maart 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2008

Nadere informatie

Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg

Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg 5 Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Master Special Educational Needs, bestaande uit 4 opleidingen: - de opleiding leraar speciaal onderwijs algemeen (LSO dt); - de opleiding leraar speciaal

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen

Hanzehogeschool Groningen Hanzehogeschool Groningen Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor; Croho: 34402 Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Visitatiedatum: 25 april 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober

Nadere informatie

Fontys Hogeschool Werktuigbouwkunde

Fontys Hogeschool Werktuigbouwkunde Fontys Hogeschool Werktuigbouwkunde Opleiding: Werktuigbouwkunde, hbo-bachelor Varianten: voltijd/deeltijd/duaal/automotive Visitatiedata: 24 en 25 februari 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht,

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD), hbo-bachelor; Croho: 34616 Varianten: voltijd en deeltijd

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD), hbo-bachelor; Croho: 34616 Varianten: voltijd en deeltijd Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD), hbo-bachelor; Croho: 34616 Varianten: voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 12 september 2007 Netherlands Quality

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Locaties: Varianten: Management, Economie en Recht; hbo-bachelor, croho: 34435 Arnhem / Nijmegen voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 23 april 2009 Netherlands

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Sittard

Hogeschool Zuyd, Sittard Hogeschool Zuyd, Sittard Opleiding: Small Business & Retail Management Niveau: hbo bachelor Croho: 34422 Varianten: voltijd/duaal Visitatiedatum: 26 en 27 september 2007 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Werktuigbouwkunde; hbobachelor Varianten: voltijd, duaal en deeltijd Visitatiedata: 27 en 28 oktober 2005 Aanvullende onderzoek aug./sept. 2006 Netherlands Quality

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, hbo-bachelor; Visitatiedatum: 10 oktober 2006

Hogeschool Rotterdam. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, hbo-bachelor; Visitatiedatum: 10 oktober 2006 Hogeschool Rotterdam Opleiding: Varianten: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, hbo-bachelor; voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 10 oktober 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2006

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Haarlem

Hogeschool INHOLLAND, Haarlem Hogeschool INHOLLAND, Haarlem Opleiding: Business Engineering; hbo-bachelor Croho: 39233 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 7 oktober 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2008 2/62 NQA

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Bedrijfswiskunde; hbo-bachelor Locatie: Leeuwarden Croho: 35168 Varianten: voltijd/deeltijd

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Bedrijfswiskunde; hbo-bachelor Locatie: Leeuwarden Croho: 35168 Varianten: voltijd/deeltijd Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Bedrijfswiskunde; hbo-bachelor Locatie: Leeuwarden Croho: 35168 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 16 juni 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Lerarenopleidingen Algemene Vakken; hbo-bachelor, Croho-nummers z.o.z. Locatie: Nijmegen Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedata: 20, 21, en 22 april 2009

Nadere informatie

(versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005

(versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005 (versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2501 CD The Hague

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, Eindhoven

Fontys Hogescholen, Eindhoven Fontys Hogescholen, Eindhoven Opleiding: Technische Bedrijfskunde; hbo-bachelor Croho: 34421 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 24 april 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Diemen, Rotterdam en Den Haag

Hogeschool INHOLLAND, Diemen, Rotterdam en Den Haag Hogeschool INHOLLAND, Diemen, Rotterdam en Den Haag Opleiding: Varianten: Communicatie Voltijd, deeltijd en duaal Visitatiedata : 26 en 27 mei 2004 2 Inhoud 3 Deel A: Onderwerpen 5 1.1 Voorwoord 7 1.2

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Bedrijfseconomie en Final Services Management, hbo-bachelor; voltijd en deeltijd (BE), voltijd (FSM) 34401 (BE), 34414 (FSM)

Hogeschool Rotterdam. Bedrijfseconomie en Final Services Management, hbo-bachelor; voltijd en deeltijd (BE), voltijd (FSM) 34401 (BE), 34414 (FSM) Hogeschool Rotterdam Opleidingen: Varianten: Croho: Bedrijfseconomie en Final Services Management, hbo-bachelor; voltijd en deeltijd (BE), voltijd (FSM) 34401 (BE), 34414 (FSM) Visitatiedatum: 5 oktober

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde Hogeschool Rotterdam HBO-Bachelor Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde Netherlands Quality Agency (NQA) juli 2010 2/85 NQA - HRO: audit bestaande hbo-bacheloropleidingen LE en LTV

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Nederland

Christelijke Hogeschool Nederland Christelijke Hogeschool Nederland Opleiding: Media en Entertainment Management hbo-bachelor, croho: 34952 Locatie: Leeuwarden Variant: Voltijd Visitatiedatum: 19 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie

REGELING EN BEOORDELINGSKADER ACCREDITATIE BIJSCHOLINGSPROGRAMMA S GGZ AGOOG

REGELING EN BEOORDELINGSKADER ACCREDITATIE BIJSCHOLINGSPROGRAMMA S GGZ AGOOG REGELING EN BEOORDELINGSKADER ACCREDITATIE BIJSCHOLINGSPROGRAMMA S GGZ AGOOG Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl REGELING EN BEOORDELINGSKADER

Nadere informatie

Hanzehogeschool, Groningen

Hanzehogeschool, Groningen Hanzehogeschool, Groningen Opleiding: Technische Informatica, hbo-bachelor Croho: 34475 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 15 april 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2008 NQA - visitatie

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland. Opleiding: Management Economie en Recht hbo-bachelor Locatie: Vlissingen en Terneuzen Croho: 34435 Varianten: voltijd/deeltijd

Hogeschool Zeeland. Opleiding: Management Economie en Recht hbo-bachelor Locatie: Vlissingen en Terneuzen Croho: 34435 Varianten: voltijd/deeltijd Hogeschool Zeeland Opleiding: Management Economie en Recht hbo-bachelor Locatie: Vlissingen en Terneuzen Croho: 34435 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 28 mei 2009 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Avans+ Opleiding: Master Business Administration Croho: 70039 Varianten: Duaal

Avans+ Opleiding: Master Business Administration Croho: 70039 Varianten: Duaal Avans+ Opleiding: Master Business Administration Croho: 70039 Varianten: Duaal Datum 1 ste visitatiebezoek: 22 augustus 2007 Datum 2 de visitatiebezoek: 02 juni 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen, Leeuwarden

Hanzehogeschool Groningen, Leeuwarden Hanzehogeschool Groningen, Leeuwarden Opleiding: HBO-bachelor Vormgeving (Academie voor Popcultuur), Croho: 39111 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Nijmegen Opleiding: Opleidingskunde, hbo bachelor Varianten: Voltijd en deeltijd

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Nijmegen Opleiding: Opleidingskunde, hbo bachelor Varianten: Voltijd en deeltijd Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Nijmegen Opleiding: Opleidingskunde, hbo bachelor Varianten: Voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 8 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli 2007

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor; Croho: 34402 Varianten: Voltijd / Deeltijd / Duaal

Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor; Croho: 34402 Varianten: Voltijd / Deeltijd / Duaal Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor; Croho: 34402 Varianten: Voltijd / Deeltijd / Duaal Visitatiedatum: 22 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie

Visitatiedatum: 8 oktober 2008

Visitatiedatum: 8 oktober 2008 Hogeschool HBO Nederland, locaties: Diemen-Zuid, Arnhem, Breda, Groningen, Rotterdam, Utrecht, Weert en Zwolle Opleiding: Bedrijfskunde, Croho: 34035 Variant: voltijd hbo-bachelor Visitatiedatum: 8 oktober

Nadere informatie

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie