Kwaliteit van HTM is mensenwerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteit van HTM is mensenwerk"

Transcriptie

1 Kwaliteit van HTM is mensenwerk De invloed van continue kwaliteitsmeting op de bedrijfscultuur Marije Heerikhuisen HTM Personenvervoer N.V. Corina Rensen HTM Personenvervoer N.V. Anne Wil Boterman HTM Personenvervoer N.V. Bijdrage aan het colloquium Oog voor de Reiziger, 11 september 2009 Driebergen

2 Kwaliteit van HTM is mensenwerk De invloed van continue kwaliteitsmeting op de bedrijfscultuur Samenvatting Sinds eind 2007 wordt bij HTM Personenvervoer N.V. een continue kwaliteitsmeting gedaan onder vaste reizigers. De resultaten van deze metingen worden gecommuniceerd naar alle lagen van het bedrijf. Dit heeft tot gevolg dat zowel managers als uitvoerend personeel zich steeds bewuster worden van het belang van kwaliteit (meting) en de wensen van de klant. In dit paper worden de bevindingen van de start van Kwaliteit van HTM tot aan nu beschreven; welke invloed heeft een continue kwaliteitsmeting op de bedrijfscultuur. Verder geeft dit paper antwoord op de vraag: Is het meten van klanttevredenheid voldoende voor een betere dienstverlening? 1. Inleiding: Marktwerking en kwaliteit In de huidige tijdgeest van concessies en aanbestedingen in het openbaar vervoer, zijn opdrachtgevers op zoek naar een waarborging van de kwaliteit voor de reiziger. Deze waarborging zien zij onder andere terug in een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek, zoals de Landelijke OV Klantenbarometer (1). Veelal wordt de score van de vervoerder in de Landelijke OV Klantenbarometer onderdeel van een bonus/malus constructie. Daarnaast is het ook van belang om de gemaakte kwaliteitsafspraken zoals overeengekomen in het contract tussen opdrachtgever en vervoerder te monitoren en indien nodig te kunnen bijsturen. Voor de Landelijke OV Klantenbarometer wordt één maal per jaar gemeten in de periode oktober december en de score wordt gepubliceerd door KpVV. Zowel voor HTM als andere partijen in de markt biedt deze rapportage onvoldoende houvast om te fungeren als kwaliteitsinstrument. Dit blijkt onder andere uit het feit dat ook de provincie Noord-Brabant een continu kwaliteitsonderzoek uit laat voeren en uit het door het NEA onlangs geïntroduceerde initiatief voor oprichting van de Vervoermonitor (2). Met deze Vervoermonitor wil men continu op nauwkeurige en objectieve wijze de prestaties van de vervoerder ten opzichte van het afgesloten contract gaan meten. HTM heeft in 2007 besloten om zelf continu onderzoek te doen zodat er een op HTM afgestemd kwaliteitsinstrument ontstaat. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door hetzelfde bureau dat de Landelijke OV Klantenbarometer uitvoert en betrekt haar opdrachtgever bij de resultaten. Door continu te meten is snel te signaleren waar de knelpunten voor de reiziger liggen en kan er direct geacteerd worden. Hiermee werkt HTM aan langdurige relaties door continu rekening te houden met de wensen, verlangens en voorwaarden van onze klanten en van de opdrachtgever. Daarnaast streeft HTM naar operational excellence ofwel een hoge betrouwbaarheid, kwaliteit en efficiency zodat de reizigers en de opdrachtgever waar voor hun geld krijgen

3 2. Kwaliteitszorg in het OV vraagt om een specifieke aanpak Elk openbaarvervoer bedrijf kan in theorie het openbaarvervoer in Haaglanden verzorgen, maar wil HTM in tijden van marktwerking over een aantal jaar nog bestaansrecht hebben, dan zal ze zich moeten onderscheiden. Voor openbaar vervoer geldt dat de vervoerder maar één kans heeft om het goed te doen richting een reiziger. Het is niet mogelijk om een reis op voorraad te hebben en een klant kan een reis niet ruilen als hij ontevreden is. Concrete en tastbare zaken zoals een schoon en werkend voertuig, geschikte en goed onderhouden infrastructuur, maar ook een halte waar de juiste dienstregeling hangt en waar het glas nog netjes inzit moeten dus goed op orde zijn. Toch zijn er diverse interne en externe factoren die het exploitatieproces kunnen verstoren, zoals stremmingen in de keten (ook in die van een collega vervoerder), aanrijdingen, mensen die overlast veroorzaken, omleidingen en falende techniek zijn voorbeelden van factoren die je als vervoerder zelf niet altijd in de hand hebt. Indien een vervoerder hier niet of niet juist op acteert, kan dit op den duur imagoschade en reizigersverlies tot gevolg hebben. Immers, een slechte ervaring wordt door klanten vaker doorverteld dan een goede (3). 2.1 De menselijke factor telt Vaak wordt de oplossing voor kwaliteitsverbetering gezocht in dure technologische oplossingen, bijvoorbeeld als het gaat om het informeren van reizigers. Het duurt echter enige tijd voordat innovatie een oplossing brengt voor het probleem. Maar is de reiziger altijd gebaat bij een technologische oplossing? Daarnaast zijn concessieperioden vaak te kort voor het doen van grote investeringen. In de dienstverlenende sector wordt onderscheid gemaakt tussen een producerend subsysteem en een afleverend subsysteem (4). Deze overlappen elkaar enigszins. Bij het producerende subsysteem worden de verschillende elementen van de dienst zichtbaar voor de klant gecreëerd en een gedeelte niet. Bij het afleverend subsysteem zijn alle handelingen zichtbaar voor de klant en maakt de klant hier ook zelf onderdeel van uit (ook wel frontoffice genoemd). Vooral op de afleverende systemen baseert de klant zijn beeldvorming, waardering en mate van gebruik. Elke dienstverlenende organisatie zal zich bewust moeten zijn van deze systemen en hun relaties. Juist bij het frontoffice waar het contact en de interactie met de reiziger plaatsvindt, moet rekening worden gehouden met de reiziger omdat hier de doorslag wordt gegeven in de klantbeoordeling. De wensen van reizigers zijn te vatten in de Klantwensenpiramide (5). Deze is zichtbaar in figuur 1. De Klantwensenpiramide is een op theoretische en empirische kennis berustend model dat de hiërarchische verhouding van de wensen van openbaar vervoergebruikers voorstelt. Figuur 1: piramide van Maslow, toegepast op openbaar vervoer ( Hagen, M.) In de piramide staat uitgedrukt hoe de klantwensen zich tot elkaar verhouden. Helemaal onderaan staan veiligheid en betrouwbaarheid. Dat is geen overweging maar een noodzakelijke randvoorwaarde. Daarboven staan de generieke wensen gemak en snelheid; dit zijn dissatisfiers. Alle reizigers zijn teleurgesteld wanneer deze kwaliteiten onder de maat zijn. Boven de streep staan satisfiers: leuke extra s die het reizen plezieriger maken. Deze vergroten de individuele waarde van het openbaar vervoer. Als ze er niet zijn, is het nog niet direct een reden om af te haken, maar als ze er wel zijn kan dit net het gene zijn waarmee een vervoerder zich in positieve zin kan onderscheiden

4 De Klantwensenpiramide laat zien dat niet alleen het operationele personeel een rol vervult in de klantbeleving en klantgerichtheid. Ook het maken van beleid of het initiëren van projecten speelt hierin een belangrijke rol. Bijvoorbeeld bij het ontwerp van een dienstregeling. Tevens zijn de baten van kwaliteitszorg moeilijk te kwantificeren maar de gedachte erachter is dat oog voor de reiziger uiteindelijk uitmondt in een beter imago, tevreden reizigers en op de langere termijn zelfs reizigersgroei. KpVV en Goudappel Coffeng hebben de Klantwensenpiramide verder geconcretiseerd. Dit is zichtbaar in figuur 2. Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteitsaspecten die tot eenzelfde laag van de piramide behoren, onderling sterk samenhangen (6). Dit laat zien dat ook de aspecten die achter de schermen worden bepaald uitstralen naar de beleving op straat. Dit betekent dat als mensen de informatie op de haltes positief beoordelen, ze frequentie en stiptheid ook vaak een hoog cijfer geven. Helaas geldt deze regel ook andersom: als iemand reissnelheid minder goed beoordeelt, denkt deze persoon vaak ook negatief over informatie bij vertraging en de frequentie. Figuur 2: samenhang klantoordelen OV Klantenbarometer (van Beek, Konijnendijk) Een klantgerichte instelling maakt op veel punten het verschil. Bijvoorbeeld door het melden van defecte verlichting aan abri s heeft operationeel personeel invloed op het gevoel van veiligheid op een halte. Het extra omroepen van informatie tijdens omleidingen en calamiteiten is een aanvulling op de bestaande informatiemiddelen waardoor deze informatie meer reizigers bereikt. Operationeel personeel wat in contact staat met de reizigers, zijn de ogen en oren van HTM op straat. De mensen achter de schermen kunnen deze praktijkervaring op hun beurt gebruiken voor het vinden van oplossingen om bepaalde zaken voor de reiziger te verbeteren, bijvoorbeeld bij het plannen van onderhoudswerkzaamheden aan de infrastructuur. Kortom: mensen vervoeren mensen. Om deze gedachte kracht bij te zetten organiseert HTM themadagen en cursussen klantgerichtheid voor het personeel. Hier wordt op een uitgebreide maar luchtige manier bij klantgericht werken stilgestaan. Er is gekozen voor een interactief, afwisselend en dagvullend programma. De groepen zijn bewust klein gehouden waardoor voldoende ruimte is voor discussie. Alledaagse situaties worden besproken. Ook wordt gediscussieerd over maatregelen welke genomen kunnen worden om de klantgerichtheid te vergroten. Dit levert boeiende en nuttige informatie op

5 2.2 Kwaliteitszorg vereist een klantgerichte bedrijfscultuur Kwaliteitsverbetering heeft te maken met de aard van de bedrijfscultuur. HTM hecht groot belang aan kwaliteit en klanttevredenheid en werkt aan een klantgerichte organisatie: de klant wordt genoemd als één van de drie kernwaarden in de besturingsfilosofie. Het vertalen van deze kernwaarden naar concrete doelstellingen op afdelingsniveau en het tot uiting laten komen in operationele kwaliteitsdefinities waar medewerkers zich in herkennen is belangrijk. Een goede vorm van participerend leiderschap en het stimuleren van samenwerking tussen afdelingen sluit aan bij de wens tot verbeteren van klanttevredenheid. Dit is de reden waarom HTM bij de cursus leidinggeven ook veel aandacht besteedt aan het inspireren en motiveren van managers en medewerkers. Het communiceren van verwachtingen in duidelijke taal is hierbij van belang. Creativiteit van medewerkers wordt zeer op prijs gesteld. Kwaliteit bij HTM zit in mensen, betrokkenheid en motivatie is hierbij belangrijk. 3. Hoe meet HTM de kwaliteit? Binnen de HTM organisatie vinden veel onderzoeken plaats op specifieke gebieden. Middels op zichzelf staande enquêtes, afgenomen onder reizigers op locatie of via de telefoon, worden diverse onderwerpen die de reiziger bezighouden verder uitgediept. Bijvoorbeeld het gevoel van sociale veiligheid in de Haagse Tramtunnel. Ook wordt regelmatig een imago-onderzoek uitgevoerd onder reizigers en opdrachtgevers en worden bij de ontwikkeling van nieuwe producten klantenpanels opgezet. Bij HTM wordt de medewerker ook als onderdeel van de keten gezien welke een invloed heeft op de uiteindelijke kwaliteit van het product. Een tevredenheidonderzoek onder medewerkers behoort in dit geval ook tot een onderdeel van kwaliteitszorg. Kwaliteit wordt gezien als het voldoen aan de wensen van de klant, binnen een efficiënte organisatie en goed gestroomlijnde werkprocessen. Uitgangspunt is dat het altijd beter kan, in alle aspecten van de bedrijfsvoering. Het managen van de kwaliteit van de dagelijkse exploitatie vindt plaats door het monitoren van de diverse procesindicatoren. Dit zijn de graadmeters van de (dagelijkse) performance en deze geven voortdurend inzicht of de afgesproken normen worden gehaald. Voorbeelden van deze procesindicatoren zijn: vertrekdiscipline, rijtijden, rituitval, operationele snelheid en stiptheid. Van 2001 tot en met 2005 heeft HTM om het jaar een, op de barometer aanvullend klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder reizigers, De Kwaliteitsmeter. Dit onderzoek leverde niet de gewenste opvolging en stijging in klantwaardering op. Omdat er behoefte is aan een structurele informatiestroom over het kwaliteitsniveau van de dienstverlening, is in 2007 gekozen voor een methode die continu inzicht geeft in de gehele keten en over de totale dienstverlening van HTM. Dit is het project HTM Kwaliteitsmeting. Voor alle klanten (zowel reizigers als opdrachtgevers) geldt dat door inzicht te krijgen in de wensen van deze klanten er betere dienstverlening kan plaats vinden wat weer een positief effect heeft op de klanttevredenheid en klantenbinding

6 4. HTM Kwaliteitsmeting De HTM Kwaliteitsmeting is als proef gestart en vanaf begin 2008 loopt het als officieel project binnen HTM. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door DTV Consultants. Met dit onafhankelijke onderzoek kan HTM de mening en beleving van haar reizigers meten. DTV Consultants is onder andere verantwoordelijk voor het verwerken van de enquêtes en het maken van de rapportages. Met HTM vindt overleg plaats over de onderwerpen van het onderzoek en de vorm van de rapportage. 4.1 Deelnemers Mensen die regelmatig met HTM reizen en ouder zijn dan 16 jaar kunnen zich als deelnemer opgeven. HTM streeft naar betrouwbare resultaten op lijnniveau. Dit houdt dus in dat deelnemers zich opgeven voor een vaste lijn. Inclusief overstaplijnen, kan men zich voor drie lijnen aanmelden. Op dit moment heeft HTM ongeveer 400 deelnemers. Via internet krijgen de zij elke twee weken een opdracht om een reis op een bepaalde lijn te beoordelen. De bevindingen worden ingevuld op een hiervoor door DTV Consultants gemaakte en beheerde website (7). Voor het invullen van deze enquête krijgen zij één punt ( 0,50 ). Het bij elkaar gespaard tegoed wordt uitgekeerd in de vorm van cadeaubonnen. 4.2 Beoordelingsaspecten De aspecten die door het panel worden beoordeeld zijn afgeleid van de Landelijke OV Klantenbarometer en op maat gemaakt voor HTM. Onderdelen van de enquête zijn bijvoorbeeld kans op een zitplaats, de halte, de kwaliteit van de reisinformatie, de HTM website, verkrijgbaarheid van vervoerbewijzen, maar ook de klantvriendelijkheid van het personeel. Deze waarnemingen worden verzameld en per kwartaal gebundeld in een rapportage. De resultaten van de rapportage zijn betrouwbaar op techniekniveau (bus, tram en RandstadRail), vestigingsniveau, en na een jaar zelfs op lijnniveau. 4.3 Snel actie op klantreactie Respondenten hebben binnen de enquête ruimte waar zij een opmerking over hun reis kwijt kunnen. Dit is bijvoorbeeld een melding dat bij een halte het licht in de abri kapot is of dat er geen goede dienstregeling hangt. Ook storingen aan dynamische reisinformatie systemen of voertuigen worden gemeld. DTV Consultants voegt alle opmerkingen samen in één overzicht. In dit overzicht wordt ook aanvullende informatie over de reis opgenomen. Hierbij kan gedacht worden aan lijn, richting, voertuignummer, datum en tijdstip van reizen. HTM krijgt deze opmerkingen wekelijks binnen, waardoor er direct knelpunten kunnen worden verholpen. Het werkt motiverend dat ook complimenten tussen zitten van respondenten die zien dat er iets is verbeterd. Andere opmerkingen zorgen er voor dat interne processen worden herzien of monden uit in grotere projecten. Zo kreeg HTM in het begin veel opmerkingen over het benauwde klimaat in de RandstadRail voertuigen. Uiteindelijk is naar aanleiding van deze reizigersopmerkingen het klimaatbeheersingssysteem opnieuw ingesteld, waardoor de klachten aanzienlijk zijn afgenomen. Om te zorgen dat ook respondenten betrokken blijven en te laten zien dat er met de resultaten echt iets gedaan wordt maakt HTM elk kwartaal een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief worden activiteiten vermeld die HTM onderneemt om het de reiziger naar de zin te maken. Ook worden onderwerpen behandeld waar veel vragen of klachten over binnen komen

7 4.4 Resultaten Ongeveer elke twee maanden ontvangt HTM van DTV een rapportage met alle resultaten van het afgelopen half jaar. Deze rapportage wordt verspreid onder alle leidinggevenden en de opdrachtgever. Daarnaast wordt een poster gemaakt met de belangrijkste resultaten gedifferentieerd naar bus, tram, RandstadRail en de vervoervestingen. Deze posters worden verspreid door het bedrijf opgehangen. Naar aanleiding van de eerste rapportage heeft de directie tevens een drietal speerpunten aangewezen, waar HTM aparte projecten voor is gestart: - het verbeteren van informatie bij ongeplande stremmingen en calamiteiten; - het verbeteren van dynamische reisinformatie; - de mate waarin het voertuig schoon is. De trams bij HTM scoren met name op dit laatste punt minder goed. Om dit te verbeteren is in januari 2009 op dit gebied een proef met zogenaamde keerpuntreiniging gestart. Dit houdt in dat medewerkers van het schoonmaakbedrijf aan diverse eindpunten de voertuigen indien nodig reinigen. Deze proef loopt nog tot begin juli. Bijna alle RandstadRail en tramlijnen vallen binnen deze proef. Ondanks dat de trams verouderd zijn en dus moeilijker schoon te houden is er dankzij dit onderzoek toch een stijging te zien in het klantoordeel

8 4.5 Kwaliteitsonderzoek samengevat In figuur 3 is het proces omtrent de HTM Kwaliteitsmeting schematisch weergegeven. Deelnemer HTM Kwaltiteitsmeting Enquête: 2x per maand Opmerking/klacht: indien relevant HTM deelnemerscommunicatie Nieuwsbrief met verbeteracties: 4x per jaar Extra promotie acties: 6x per jaar Beloning : 1 x per week Input website continu DTV Consultants Rapportage: 5 x per jaar Overall jaarrapport:1 x per jaar Opmerkingenoverzicht: 1 x per week Beheer beloningssysteem deelnemers: continu Beheer website continu HTM optie voor aanvullend onderzoek: Het stellen van 5 extra vragen: 5x per jaar HTM interne communicatie Voortgang resultaten Speerpunten Posters op vestigingen n.a.v. nieuwe resultaten 6x per jaar Aandacht in personeelsblad: 2x per jaar Intranet: continu Werkoverleggen Aparte analyses op verzoek van probleemeigenaren: naar behoefte Nieuwsbrief met verbeteracties: 4 x per jaar Opmerkingenoverzicht: 1 x per week Rapportage naar opdrachtgever Rapportage naar Ondernemingsraad en Raad van Commissarissen Presentaties in Management teams: naar behoefte. Inventarisatie behoefte aanvullend onderzoek 5x per jaar Verwacht resultaat HTM: Tevreden reizigers Optimalistatie van interne processen Hogere betrouwbaarheid, kwaliteit en efficiency Hogere score in de Landelijke OV Klantenbarometer Reizigersgroei Imagoverbetering Figuur 3: schematische weergave HTM Kwaliteitsmeting - 8 -

9 5. Is het meten van klanttevredenheid voldoende voor een betere dienstverlening? Uit ervaring blijkt dat alleen het houden van een klanttevredenheidsonderzoek niet voldoende is. Het is des te belangrijker hoe er met de resultaten wordt omgegaan. Door de resultaten om te zetten naar doelstellingen die aan het einde van het jaar bereikt moeten zijn wordt het onderzoek gebruikt als kwaliteitsinstrument. Het is noodzakelijk om hier continu over te blijven communiceren. Door een aantal keer per jaar de huidige score zichtbaar te maken, heeft men de mogelijkheid voortgang inzichtelijk te hebben en op tijd het gestelde doel te kunnen halen. HTM maakt overzichten op vestigings- en techniekniveau (bus, tram en RandstadRail). Door deze transparantie en openheid treed het Deming principe in werking. (plan, do, check, actie.) Door het gestelde doel (Plan) gaat men zich inzetten om het target te halen (do). Door halverwege te meten (check), kan men hierop acteren (actie). De Demingcyclus (8) is bedacht om de kwaliteit van bepaalde bedrijfsprocessen te verbeteren, maar op deze wijze is het ook toepasbaar op menselijk gedrag. Door medewerkers via diverse kanalen regelmatig op de hoogte te houden van de behaalde resultaten, blijft het klanttevredenheidsonderzoek actueel en werkt het motiverend. Bijsturen (Act) Meten en evalueren (Check) Figuur 4: Demingcyclus Doelstelling bepalen (Plan) Handelen Binnen HTM komt steeds meer aandacht voor de verbetering van kwaliteit en het stimuleren van reizigersgroei. Er is zelfs een 1 HTM! bokaal in het leven geroepen om een afdeling of project te belonen wat zich inzet voor een betere kwaliteit en wat samenwerking versterkt. De interne slogan van HTM is: Samen de goede kant op! Onderstaand een aantal HTM-ers aan het woord over de continue kwaliteitsmeting en het belang ervan. Renée Huiting, assistent bedrijfsleider tramvestiging Elk kwartaal ontvangen we de resultaten van de HTM Kwaliteitsmeting. Tussendoor krijgen we weekmeldingen met losse opmerkingen van reizigers. Die laatste zijn vooral erg handig. Je kunt er gelijk mensen op aanspreken. De resultaten van het onderzoek worden besproken in het werkoverleg en getoond op schermen in de vestiging. Er worden werkgroepen geformeerd om verbetering toe te passen. Een ervan gaat over de vriendelijkheid van de bestuurder. Maar wat doet een vriendelijke bestuurder? Hoe denkt een reiziger daarover? Marco Collee, speerpunthouder reinheid voertuigen Een van de speerpunten is reinheid voertuigen. Hiervoor hebben we een schoonmaakcontract afgesloten op basis van resultaatgericht schoonmaken in plaats van periodiek schoonmaken. Dit is een vrij nieuwe methode. Onafhankelijke personen beoordelen regelmatig de reinheid en bepalen de bonus/malus voor het schoonmaakbedrijf. Bestuurders kunnen na elke schoonmaakbeurt een checklist invullen en maken ook regelmatig gebruik van de vrije ruimte voor opmerkingen. Reinheid heeft met beleving te maken. Reizigers zien niet dat we schoonmaken, omdat dit gebeurt aan de eindpunten. Een stinkende tram die brandschoon is wordt anders ervaren dan een vieze tram die naar bloemetjes ruikt. Het voordeel van continue kwaliteitsmeting is dat het effect van een proef of maatregel snel inzichtelijk is. (Do) - 9 -

10 Conclusie Sinds de invoering van marktwerking wordt kwaliteit in het openbaar vervoer steeds belangrijker voor zowel reizigers als opdrachtgevers. De relatief korte concessies zorgen ervoor dat innovatie vaak te lang duurt om de kwaliteit voor de reiziger te merkbaar te verbeteren. HTM vindt innovatie belangrijk, maar zoekt ook naar andere oplossingen voor kwaliteitsverbetering. HTM hecht groot belang aan klantgerichtheid. Dit is zelfs één van de drie peilers waarop de besturingsfilosofie is gebaseerd. Doordat HTM een dienstverlenende organisatie is, zijn klantcontacten en interactie met de reiziger erg belangrijk. Hierop baseert een reiziger zijn klantoordeel. Juist op de momenten dat het exploitatieproces verstoord wordt of de comfortabele reis voor een reiziger in gevaar komt, kan het personeel het verschil maken. Inleven in de klant en hiernaar handelen, zowel voor als achter de schermen, kan het voor de reiziger makkelijker maken. Het meten van klanttevredenheid alleen is niet voldoende. Het is een samenhang van factoren. De snelste kwaliteitsimpuls kan gegeven worden door het hanteren van een klantgerichte bedrijfscultuur, vanaf het management tot de werkvloer. Door onder andere continu te meten hoe de reiziger over HTM denkt en hier intern aandacht aan te besteden, wordt klantgerichtheid constant intern op de kaart gezet. Er wordt gestreefd naar hogere scores. Op deze manier blijkt het meten van kwaliteit te werken als kwaliteitsinstrument voor zowel de waarborging van de klantgerichte bedrijfscultuur als voor een beter product voor de individuele reiziger. Er wordt bij het oplossen van problemen, maken van beleid en het uitvoeren van projecten een steeds grotere rol weggelegd voor de mening van de reiziger. Referenties: Pol H.: Effectief klachtenmanagement: Kluwer, 1999, ISBN Keuning D. en Eppink D.J.: Management en Organisatie, theorie en toepassing: 7 e druk, EPN, 2000, ISBN Konijnendijk T. en van Beek P.: Klantoordelen opnieuw onderzocht en gerubriceerd: Kennis Platform Verkeer en Vervoer, Goudappel Coffeng, bijdrage aan het Colloquium Vervoerplanologisch Speurwerk 20 en 21 november 2008 Santpoort Tan, D.S.: Kwaliteitsmanagement in balans: 1 e druk, ThiemeMeulenhoff, 2006, ISBN

Everything should be kept as simple as possible, but not simpler Albert Einstein. Integraal kijken naar behoeften van de klant.

Everything should be kept as simple as possible, but not simpler Albert Einstein. Integraal kijken naar behoeften van de klant. Everything should be kept as simple as possible, but not simpler Albert Einstein Integraal kijken naar behoeften van de klant Joke van Veen De opdracht van NS - maximale reizigersgroei en klanttevredenheid

Nadere informatie

Rapportage OV Monitoring U-OV

Rapportage OV Monitoring U-OV Bestuur Regio Utrecht Eindrapportage Rapportage OV Monitoring U-OV Kwartaal 3, 2014 Bestuur Regio Utrecht Eindrapportage Rapportage OV Monitoring U-OV Kwartaal 3, 2014 Datum 21 oktober 2014 Kenmerk BRU192/Ebm/1524.03

Nadere informatie

Doorlopend inzicht in de klanttevredenheid

Doorlopend inzicht in de klanttevredenheid drs. D. van 't Zelfde NEA Transportonderzoek en opleiding B.V. Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 VOORDELEN FREQUENTER KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 4 2.1 Doorlopend inzicht in de klanttevredenheid 4 2.2 Bijsturen

Nadere informatie

Reizigersoverleg Brabant. 1) Klanttevredenheidsonderzoek april 2015 Aan het onderzoek hebben 440 panelleden deelgenomen.

Reizigersoverleg Brabant.  1) Klanttevredenheidsonderzoek april 2015 Aan het onderzoek hebben 440 panelleden deelgenomen. Geacht panellid, In heeft u deelgenomen aan één of meerdere onderzoeken van het digitaal reizigerspanel. 1) Klanttevredenheidsonderzoek 1 7 april en 1 mei 2) Informatievoorziening 20 juli 17 augustus 3)

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

UW PARTNER IN SCHOONMAAKONDERHOUD

UW PARTNER IN SCHOONMAAKONDERHOUD UW PARTNER IN SCHOONMAAKONDERHOUD Voorwoord Voor u ligt de brochure van Fm Portal Schoon BV (nader genoemd; FPS). In deze brochure treft u informatie aan over onze dienstverlening. Als uw interesse in

Nadere informatie

Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf. Improve through Reflection

Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf. Improve through Reflection Improve through Reflection Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf Tevredenheidsonderzoek onder klanten, medewerkers en interne klanten. Advies en verbetermanagement. eindgebruikers. de beleving

Nadere informatie

VOERTUIGEISEN Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

VOERTUIGEISEN Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Monitoring = samenwerking Samenvatting Monitoring in het openbaar vervoer is op dit moment met name gericht op het controleren van de vervoerder en het signaleren van ontwikkelingen. De huidige wijze van

Nadere informatie

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - oktober 2015. Benchmarkrapportage

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - oktober 2015. Benchmarkrapportage Kritische prestatie indicatoren Benchmarkrapportage kwaliteit datastromen reisinformatie - oktober 2015 Benchmarkrapportage Een uitgave van NDOV Beheer Publicatiedatum: 27 november 2015 Inhoudsopgave 3

Nadere informatie

De klantwaardering over onze basis dienstverlening heeft een plafond bij het rapportcijfer 7

De klantwaardering over onze basis dienstverlening heeft een plafond bij het rapportcijfer 7 Pagina 2/7 De klantwaardering over onze basis dienstverlening heeft een plafond bij het rapportcijfer 7 De meeste klantoordelen uit het vervoerplan zijn zogenaamde dissatisfiers. Een dissatisfier gaat

Nadere informatie

Oog voor de klant, 11 septermber Waardering door de klant. En dan? Paul van Beek Goudappel Coffeng

Oog voor de klant, 11 septermber Waardering door de klant. En dan? Paul van Beek Goudappel Coffeng Oog voor de klant, 11 septermber 2009 Waardering door de klant. En dan? Paul van Beek Goudappel Coffeng (namens het team van Goudappel Coffeng en DTV) Samenvatting Deze bijdrage gaat in op de vraag hoe

Nadere informatie

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - november Benchmarkrapportage

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - november Benchmarkrapportage Kritische prestatie indicatoren Benchmarkrapportage kwaliteit datastromen reisinformatie - november 2015 Benchmarkrapportage Een uitgave van NDOV Beheer Publicatiedatum: 29 december 2015 Inleiding NDOV

Nadere informatie

Monitor Klant & Calamiteit

Monitor Klant & Calamiteit Monitor Klant & Calamiteit De dienstverlening van NS bij verstoringen onder de loep genomen door de reiziger en NS. Kim Hauwert NS Reizigers, Marktonderzoek & Advies, kim.hauwert@ns.nl Martien Beintema

Nadere informatie

Connexxion Internetpanel Zuid-Holland 2004

Connexxion Internetpanel Zuid-Holland 2004 Connexxion Internetpanel Zuid-Holland 2004 Samenvatting van de resultaten Connexxion Afdeling Marketing & Verkoop December 2004 1. Inleiding In het voorjaar van 2004 konden busreizigers in Zuid-Holland

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan Bureau Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan CULEMBORG, DECEMBER 2014, VERSIE 1 BUREAU WAARDENBURG B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Belanghebbenden (stakeholders) 3 2.1 Interne doelgroepen

Nadere informatie

Concessie Rail Gemeenteraad Den Haag Gertjan Nijsink, projectleider concessieverleningen Vervoersautoriteit MRDH 2 september 2015

Concessie Rail Gemeenteraad Den Haag Gertjan Nijsink, projectleider concessieverleningen Vervoersautoriteit MRDH 2 september 2015 Concessie Rail 2016 Gemeenteraad Den Haag Gertjan Nijsink, projectleider concessieverleningen Vervoersautoriteit MRDH 2 september 2015 Context Twee railconcessies: Rail Rotterdam: Tram en Metro (inclusief

Nadere informatie

Klantoordelen opnieuw onderzocht en gerubriceerd

Klantoordelen opnieuw onderzocht en gerubriceerd Klantoordelen opnieuw onderzocht en gerubriceerd Theo Konijnendijk Kennisplatform Verkeer en Vervoer theo.konijnendijk@kpvv.nl Paul van Beek Goudappel Coffeng pvbeek@goudappel.nl Bijdrage aan het Colloquium

Nadere informatie

Leidinggeven aan kwaliteitszorg

Leidinggeven aan kwaliteitszorg Leidinggeven aan kwaliteitszorg Van kwaliteitsbewustwording naar continue kwaliteitsverbetering Drs Jan Polderman Utrecht, 24 januari 2007 1 2 Kwaliteitszorg; een instrument kiezen? Aanbevelingen schoolleiders

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

een innovatie en essentiële verandering voor Connexxion Jan Hollander, 9 oktober 2012

een innovatie en essentiële verandering voor Connexxion Jan Hollander, 9 oktober 2012 een innovatie en essentiële verandering voor Connexxion Jan Hollander, 9 oktober 2012 Inhoud presentatie Inleiding Openbaar Vervoer Connexxion Logistiek Centrum Theorie voor de praktijk: de verandermatrix

Nadere informatie

Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder

Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder Wij helpen u graag Onze medewerkers staan voor u klaar om u een goede reis te bezorgen Agenda Even voorstellen Wat is contractmanagement Hoe heeft NS dit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1.1 Inleiding De acht deelnemende gemeenten in Noord-Groningen willen meer grip krijgen op de kwaliteit van het doelgroepenvervoer. Daarom hebben zij Mobycon gevraagd

Nadere informatie

Goed geregeld voor de Rotterdammer!!

Goed geregeld voor de Rotterdammer!! Goed geregeld voor de Rotterdammer!! Stedelijk kader Rotterdamse dienstverlening 2015-2018 (uitwerking van de kaders) naar een volgende fase in onze dienstverlening 1. Onze ambitie De stad Rotterdam staat

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken bij buitenlandse spoorwegen - opzet en uitkomsten

Klanttevredenheidsonderzoeken bij buitenlandse spoorwegen - opzet en uitkomsten Klanttevredenheidsonderzoeken bij buitenlandse spoorwegen - opzet en uitkomsten Adriaan Roeleveld, NS Reizigers / Business Development Postbus 2025 IV17.33 3500 HA Utrecht adriaan.roeleveld@ns.nl Bijdrage

Nadere informatie

Het Limburgse Openbaar Vervoer in cijfers 2011

Het Limburgse Openbaar Vervoer in cijfers 2011 Het Limburgse Openbaar Vervoer in cijfers 2011 Het Limburgse Openbaar Vervoer in Cijfers 2011 Maastricht, juli 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting 7 Algemeen 7 1. Algemeen 10 1.1 Reizigers en reizigerskilometers

Nadere informatie

Raad van Kinderen denkt mee over HTM s bijdrage aan de stad Den Haag

Raad van Kinderen denkt mee over HTM s bijdrage aan de stad Den Haag HTM Raad van Kinderen 2017 1 Een vriendelijk woord is wat iedereen graag hoort! Raad van Kinderen denkt mee over HTM s bijdrage aan de stad Den Haag HTM heeft een eigen Raad van Kinderen. Met een Raad

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland 25 juni 2014 Versie 1.0 Inhoudsopgave Doelstelling en Onderzoeksvragen 3 Werkwijze 4 Onderzoeksdoelgroep 5 Achtergrondinformatie

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN

KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN Rapport KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN voorjaar 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/41 Datum Juni 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

Hoe je meer bereikt met sturen op klanttevredenheid. Robert van Loon Client Services Director

Hoe je meer bereikt met sturen op klanttevredenheid. Robert van Loon Client Services Director Hoe je meer bereikt met sturen op klanttevredenheid Robert van Loon Client Services Director Inhoud Waarom sturen op klanttevredenheid? Hoe effectief feedback verzamelen? Hoe je medewerkers betrekt en

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Trendanalyses klantenbarometer

Trendanalyses klantenbarometer Trendanalyses klantenbarometer Beeld plaatsen ter grootte van dit kader Alex van Ingen Paul van Beek Luc Wismans Resultaten 19 februari 2013 2 Inhoud Achtergrond Selectie van vier trends Nadere analyse

Nadere informatie

FUMO deelnemersonderzoek 2015

FUMO deelnemersonderzoek 2015 FUMO deelnemersonderzoek 2015 FUMO Projectgroep Tevredenheidsonderzoek 5 november 2015 1 Inleiding Om te achterhalen op welke wijze de deelnemers aankijken tegen de prestaties van de FUMO, heeft de directie

Nadere informatie

De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak

De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak en de link met kritieke succesfactoren KPI s in de schoonmaak Margriet van Dijken Heel kort nog de theorie van KPI s in de schoonmaak Er gaat tegenwoordig geen

Nadere informatie

KLANTOORDEEL R-NET 2014

KLANTOORDEEL R-NET 2014 Rapport KLANTOORDEEL R-NET 2014 Resultaten OV-Klantenbarometer Randstadnet (R-Net) Maart 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015

Nadere informatie

Recept 5: Hoe faciliteren we verbetering? Een recept voor een cultuur van verbeteren

Recept 5: Hoe faciliteren we verbetering? Een recept voor een cultuur van verbeteren Recept 5: Hoe faciliteren we verbetering? Een recept voor een cultuur van verbeteren Het gerecht Het resultaat: medewerkers met oog voor verbetering, in een organisatiecultuur waarin continu verbeteren

Nadere informatie

Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij

Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij Dienstverleningsvisie gemeente Heerde Versie 31 juli 2014 Pagina 1 Inleiding De gemeente Heerde ontvangt dagelijks haar klanten om producten of diensten te verlenen. Deze

Nadere informatie

Rapportage KTO OV panel Noord-Holland Maart Provincie Noord- Holland

Rapportage KTO OV panel Noord-Holland Maart Provincie Noord- Holland Rapportage KTO OV panel Noord-Holland Maart 2014 Provincie Noord- Holland Donderdag 22 mei 2014 Concessie Haarlem-IJmond Donderdag 22 mei 2014 Projectnummer: 13082 Rapportage KTO OV panel Noord-Holland

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Verbeterplan visitatie 2011-2014

Verbeterplan visitatie 2011-2014 Verbeterplan visitatie 2011-2014 Managementafspraken 2011 Hoofddoelen volgend uit visitatieonderzoek 2010 Zes perspectieven en acht hoofddoelen klanten 1. Professionele klanten: Habion onderhoudt voldoende

Nadere informatie

Het Meethuis Naar een nieuw systeem van klanttevredenheidsmetingen. Menno de Bruyn Nederlandse Spoorwegen Marktonderzoek & Advies

Het Meethuis Naar een nieuw systeem van klanttevredenheidsmetingen. Menno de Bruyn Nederlandse Spoorwegen Marktonderzoek & Advies Het Meethuis Naar een nieuw systeem van klanttevredenheidsmetingen Menno de Bruyn Nederlandse Spoorwegen Marktonderzoek & Advies Jeroen Gemke Nederlandse Spoorwegen Marktonderzoek & Advies Paper voor Colloquium

Nadere informatie

Samenvatting. ENERQI Gids (Rapport nummer D3.2) 20 februari 2012

Samenvatting. ENERQI Gids (Rapport nummer D3.2) 20 februari 2012 Samenvatting ENERQI Gids (Rapport nummer D3.2) 20 februari 2012 Coordinator: DTV Consultants, Mr. Willem Buijs, PO Box 3559, 4800 DN, Breda Tel: +31 76 513 66 00 ENERQI@dtvconsultants.nl Start van het

Nadere informatie

CO2 - COMMUNICATIEPLAN. Communicatieplan 2016

CO2 - COMMUNICATIEPLAN. Communicatieplan 2016 CO2 - COMMUNICATIEPLAN Communicatieplan 2016 Auteur : G. v.d. Velde Pagina 0 van 4 Communicatie betreffende de CO2 footprint en het CO2 reductieprogramma. 1. Inleiding Dit communicatieplan is een bijlage

Nadere informatie

Rapport REIZIGERSONDERZOEK. Gedecentraliseerde treindiensten Limburg 26 september

Rapport REIZIGERSONDERZOEK. Gedecentraliseerde treindiensten Limburg 26 september Rapport REIZIGERSONDERZOEK Gedecentraliseerde treindiensten Limburg 26 september 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2017/109 Datum

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Producten. Advies coaching en training Strategie Financieel

Producten. Advies coaching en training Strategie Financieel Het bedrijf Wij zijn een full concept bureau voor de automotive en Aftersales Specialist. Wij staan voor flexibel, transparant en praktische oplossingen. Producten Advies coaching en training Strategie

Nadere informatie

Enquête over onderhoud

Enquête over onderhoud Enquête over onderhoud In november 2014 legden we het Bo-Ex Panel een enquête voor met als onderwerp Onderhoud. Het thema onderhoud is erg breed. Daarom kozen we vooral te vragen naar ervaringen bij de

Nadere informatie

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 In oktober 2016 organiseerde de Stadsregio Amsterdam een publieksraadpleging over het nieuwe OV Lijnennet. Een online vragenlijst maakte onderdeel uit van

Nadere informatie

Van meten naar resultaat

Van meten naar resultaat Klantgericht ondernemen Van meten naar resultaat Platform Klantgericht Ondernemen dr. Zanna van der Aa 23 januari 2013 MindThem Muurdijk 3 6852 HH Huissen info@mindthem.nl www.mindthem.nl Even voorstellen

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. maart Benchmarkrapportage

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. maart Benchmarkrapportage Kritische prestatie indicatoren Benchmarkrapportage maart 2016 Benchmarkrapportage Een uitgave van NDOV Beheer Publicatiedatum: 29 april 2016 Levering datastromen brondata vervoerders Dit overzicht geeft

Nadere informatie

Milieu Management V1.4

Milieu Management V1.4 V1.4 Milieu Management Pagina 1 van 6 V1.4 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 3 2. INLEIDING 3 3. DOELSTELLING 3 4. BEPALEN PRIORITEITEN 3 5. INKOOP 4 6. MANAGEMENT INFORMATIE 4 7. COMMUNICATIE 5 8. EVALUATIE 6

Nadere informatie

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - mei Benchmarkrapportage

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - mei Benchmarkrapportage Kritische prestatie indicatoren Benchmarkrapportage kwaliteit datastromen reisinformatie - mei 2016 Benchmarkrapportage Een uitgave van CROW-NDOV Publicatiedatum: 30 juni 2016 Levering datastromen brondata

Nadere informatie

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en doel 3 2. Uitvoeringsverantwoording 5 3. Resultaten 8 4. Conclusies 47 Klanttevredenheid Regiotaxi Utrecht najaar 2009 2 Aanleiding

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

Checklist MTO voor OR-en

Checklist MTO voor OR-en Checklist MTO voor OR-en Wat is een MTO: Een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) is een belangrijk instrument om een beeld te krijgen van wat medewerkers van de organisatie vinden, hoe zij in hun werk

Nadere informatie

VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ)

VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ) VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ) Binnen onze vzw Jeugdzorg Sint-Vincentius zien we kwaliteit als een dynamisch en evolutief gegeven (cfr. Prose-model). Wij willen in eerste instantie een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Concessiemonitor MRDH - Januari 2016

Concessiemonitor MRDH - Januari 2016 Concessiemonitor MRDH - Januari 216 Concessie Rail Concessie Bus Rotterdam e.o. Samengesteld door RET Bedrijfsbureau Exploitatie en Regie & Ontwikkeling Stiptheid beginpunt Gegevens van deze maand Te vroeg

Nadere informatie

Kennisnemen van Het rapport Bussen in Brabant. Trends in het regionaal openbaar vervoer

Kennisnemen van Het rapport Bussen in Brabant. Trends in het regionaal openbaar vervoer Statenmededeling Onderwerp Bussen in Brabant, Trendmonitor OV 2012-2016 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Het rapport Bussen in Brabant. Trends in het regionaal openbaar vervoer

Nadere informatie

EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012. 29 mei 2012

EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012. 29 mei 2012 EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' 1 MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012 2 DE STRATEGY-TO-PERFORMANCE GAP (MANKINS EN STEELE) 3 37% Gemiddelde prestatie verliezen

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

WHITEPAPER De nieuwe relatie tussen organisaties en hun klanten

WHITEPAPER De nieuwe relatie tussen organisaties en hun klanten WHITEPAPER De nieuwe relatie tussen organisaties en hun klanten Expectations Management B.V. Burg. Van Nispenstraat 8A 7001 BS Doetinchem 0314-640523 mvb@expectations.nl Inleiding Deze White Paper beschrijft

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Persbericht 14 februari 2014

Persbericht 14 februari 2014 Persbericht 14 februari 2014 NS kijkt terug op turbulent 2013 en scherpt koers aan Jaarcijfers 2013 NV Nederlandse Spoorwegen 2013 was voor NS een zwaar jaar. Na het uit dienst nemen van de Fyra/V250 moest

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen A-GARDEN.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van het energiemanagement

Nadere informatie

Aanbevelingen, conclusies en verbeteracties gebaseerd op resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek NV Schade 2012/ 2013

Aanbevelingen, conclusies en verbeteracties gebaseerd op resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek NV Schade 2012/ 2013 Aanbevelingen, conclusies en verbeteracties gebaseerd op resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek NV Schade 2012/ 2013 November 2013 Aanbevelingen, conclusies en verbeteracties Het Klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

KWALITEIT 1 SITUATIE 2 TEST

KWALITEIT 1 SITUATIE 2 TEST KWALITEIT drs. D. Dresens & drs. S. van den Eshof 1 SITUATIE Managers spreken tegenwoordig steeds vaker over kwaliteit. 'De organisatie moet maximale kwaliteit leveren.' Maar wat is kwaliteit? Alhoewel

Nadere informatie

GEGEVENSSET GEPUBLICEERD BIJLAGE 1 ND-OV. Dyn. Aankomststaat. Dyn. Vertrekstaat DVS AR-NU

GEGEVENSSET GEPUBLICEERD BIJLAGE 1 ND-OV. Dyn. Aankomststaat. Dyn. Vertrekstaat DVS AR-NU SITUATIE per 1 sept. 2017 Modaliteit meest actuele versie ==> Dienstregeling (KV1)/ IFF Actuele voertuig positie en stiptheid (KV6) Stad-Streek Vrije tekst berichten (KV15) Mutaties operationele dienstuitvoering

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Datum: Januari 2013 Bezoekadres Dorpsstraat 20 7683 BJ Den Ham Postadres Postbus 12 7683 ZG Den Ham T +31 (0) 546 67 88 88 F +31 (0) 546 67 28 25 E

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

Belangrijkste learnings vanuit klantonderzoek winter 2011/2012 Onderzoek naar sentiment en kennis onder klanten in het kader van de winter.

Belangrijkste learnings vanuit klantonderzoek winter 2011/2012 Onderzoek naar sentiment en kennis onder klanten in het kader van de winter. Belangrijkste learnings vanuit klantonderzoek winter 2011/2012 Onderzoek naar sentiment en kennis onder klanten in het kader van de winter. Veldwerk uitgevoerd voor de winter: november 2011 onder 2400

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan 2015 CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk bestrating

Nadere informatie

Onderwijs. Achtergrond. Corporate Communicatie Scan. www.godding-co.nl

Onderwijs. Achtergrond. Corporate Communicatie Scan. www.godding-co.nl Onderwijs Corporate Communicatie Scan Godding & co corporate communicatie Bredaseweg 86 5038 NH Tilburg 013-518 6158 013-518 6159 info@godding-co.nl De communicatiescan geeft inzicht in uw communicatiebeleid.

Nadere informatie

ISO Crises! What Crises?

ISO Crises! What Crises? 30 maart 2006 ISO Crises! What Crises? kennisteam kwaliteitsmanagement Agenda 13.00 uur opening DB ISO, crises, what crises GB discussie olv DB afronding/conclusies 15.00 uur einde GB 1 Onderwerp KKT-enquête

Nadere informatie

IIII UIU II II 111. Provincie Zeeland. Gedeputeerde Staten. bericht op brief van: de voorzitter van Provinciale Staten pa. Statengriffie.

IIII UIU II II 111. Provincie Zeeland. Gedeputeerde Staten. bericht op brief van: de voorzitter van Provinciale Staten pa. Statengriffie. Griffier van de Staten Geleidebrief informatief Naam voorstel 14015012 GS brief van 7 oktober 2014 jaarlijkse rapportage klachtenafhandeling OV 2013 Betreft vergadering Commissie Economie en Mobiliteit

Nadere informatie

6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector

6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector 6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector Hoe kun je dienstverleners het beste betrekken bij klantonderzoek? Ik ben de afgelopen jaren onder de indruk geraakt van een specifieke vorm van 3 e generatie

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097 van Gedeputeerde Staten op vragen van M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097 Onderwerp Bereikbaarheid en toegankelijkheid van het openbaar vervoer in de Provincie Zuid-Holland Aan de leden

Nadere informatie

Trendmonitor De Trendmonitor 2015

Trendmonitor De Trendmonitor 2015 Trend monitor Trendmonitor De Trendmonitor laat trends en ontwikkelingen van belangrijke indicatoren op het gebied van openbaar vervoer zien. Deze zijn belicht vanuit verschillende perspectieven op een

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V.

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V. Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Henzen Wegenbouw B.V. Auteur(s): Dhr. P. Henzen, (Directie) Mevr. H. Nawijn (CO 2-functionaris)

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Veolia Transport Reizigerspanel. Samenvatting klanttevredenheidsonderzoeken 2011

Veolia Transport Reizigerspanel. Samenvatting klanttevredenheidsonderzoeken 2011 Veolia Transport Reizigerspanel Samenvatting klanttevredenheidsonderzoeken 2011 In 2011 heeft Veolia Transport Limburg een aantal klanttevredenheidsonderzoeken en discussieavonden georganiseerd. Bij deze

Nadere informatie

ACTIES. OndernemingScan. Een objectieve kijk. voor groei. vanuit de Ervaringsgerichte Groei Methode. de methode om toegevoegde waarde te genereren

ACTIES. OndernemingScan. Een objectieve kijk. voor groei. vanuit de Ervaringsgerichte Groei Methode. de methode om toegevoegde waarde te genereren OndernemingScan Een objectieve kijk vanuit de Ervaringsgerichte Groei Methode de methode om toegevoegde waarde te genereren ACTIES voor groei 1 De OndernemingScan, onderdeel van de Ervaringsgerichte Groei

Nadere informatie

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Ben jij onze nieuwe resultaatgerichte people Manager? Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Rijnbrink Groep (circa 200 medewerkers) adviseert en

Nadere informatie

Groeien in & met klantbeleving Hoe groot is in uw onderneming het risico dat u uw klanten voor lief neemt?

Groeien in & met klantbeleving Hoe groot is in uw onderneming het risico dat u uw klanten voor lief neemt? Groeien in & met klantbeleving Hoe groot is in uw onderneming het risico dat u uw klanten voor lief neemt? Dominantieval Klanten voor lief nemen is een risico. Uit een publicatie van Harvard management

Nadere informatie

VRAGEN NR. 84. Haarlem, 26 september Onderwerp: Vragen van D. Graatsma (SP).

VRAGEN NR. 84. Haarlem, 26 september Onderwerp: Vragen van D. Graatsma (SP). VRAGEN NR. 84 Haarlem, 26 september 2006 Onderwerp: Vragen van D. Graatsma (SP). De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement

Nadere informatie

Top 10 missers in klantenservice

Top 10 missers in klantenservice Top 10 missers in klantenservice Omdat klanten aandacht verdienen Zijn uw medewerkers continu op de hoogte van de laatste acties? Is binnen uw organisatie steeds duidelijk wat de status van een klantvraag

Nadere informatie

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu TECHNISCH BEHEER Zorgeloze kwaliteit TECHNISCH BEHEER Onze samenleving verandert snel. Waar in het verleden volstaan kon worden met een eenvoudig inspanningscontract voldoet dit veelal niet meer aan de

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL BID MANAGER CONNEXXION

FUNCTIEPROFIEL BID MANAGER CONNEXXION FUNCTIEPROFIEL BID MANAGER CONNEXXION DE ONDERNEMING Connexxion, ontstaan in 1999, heeft sinds 2007 het internationale Transdev als aandeelhouder. Daarnaast is BNG minderheidsaandeelhouder. Connexxion

Nadere informatie

Er is altijd iets te doen.

Er is altijd iets te doen. Er is altijd iets te doen. STORE SUPPORT HELPT HORNBACH DE BESTE TE BLIJVEN Store Support, dat is toch dat bureau dat met behulp van mystery shoppers klanttevredenheid meet? Klopt, maar Store Support doet

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en de ziekenhuiszorg? Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en

Nadere informatie