Samenvatting Jaar verslag 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting Jaar verslag 2013"

Transcriptie

1 Samenvatting Jaar verslag 2013

2 Samenvatting Jaar verslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Missie 4 Toezicht en organisatie 5 Medewerkers 7 Onderwijs 8 Financiën 10 Toekomst 11 Onze scholen 12 VOORWOORD In 1996 is de Bisschop Möller Stichting (BMS) opgericht. Tegenwoordig bestuurt en beheert de BMS 31 basisscholen in Friesland, waar ruim vijfhonderd vaste medewerkers werken en ongeveer 5700 kinderen onderwijs volgen. Als maatschappelijke organisatie die opereert met publieke gelden, wil de BMS transparant zijn. In dit verkorte jaarverslag leggen wij verantwoording af over de wijze waarop onze plannen zijn gerealiseerd en welke resultaten er in 2013 zijn bereikt. Reacties op dit jaarverslag stel ik zeer op prijs. De volledige tekst van het jaarverslag, vastgesteld door het College van Bestuur op 19 mei 2014, is ter inzage beschikbaar. Dick Lieftink Voorzitter College van Bestuur BMS BMS // Archipelweg 135, 8921 CX t e w

3 De BMS staat voor brede persoonlijke ontwikkeling Organogram GMR RvT CvB BMT Regio-overleg Servicebureau RvT = Raad van Toezicht CvB = College van Bestuur GMR = Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad BMT = Bovenschools managementteam MR = Medezeggenschapsraad SAC = Schooladviescommissie OV = Oudervereniging OR = Ouderraad AC = Adviescommissie MR Directeur SAC MISSIE Team OV / OR / AC De BMS streeft naar het in stand houden en verbeteren van het katholieke onderwijs in Friesland. Wij staan wij voor een brede persoonlijke ontwikkeling voor ieder kind. Kernwaarden Kwaliteit Wij bieden kinderen en medewerkers een veilige, hoogwaardige en inspirerende werk- en leeromgeving. Daardoor kan iedereen zich zo volledig mogelijk ontplooien. Spiritualiteit Wij streven naar het creëren van een sfeer binnen de scholen waarbij geloof een belangrijke rol speelt, maar waar ook ruimte is voor een bredere levensbeschouwing. Gemeenschapszin Wij streven naar het creëren van een sfeer binnen de scholen waarbij geloof een belangrijke rol speelt, maar waar ook ruimte is voor een bredere levensbeschouwing. Strategie De BMS streeft naar de instandhouding van haar 31 katholieke scholen. De schooldirecteuren zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de scholen. De stichting bepaalt samen met de directeuren per locatie hoe de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd wordt. Ook ouders en teamleden spelen in dit proces een belangrijke rol. Speerpunten in 2013 Het actieplan Re-invention en de notitie Het managen van Diversiteit en Verwachtingen vormden de basis voor het stichtingsbeleid van de BMS in Dit waren de speerpunten: het aanscherpen van de identiteit van de stichting. Vanuit de nieuwe identiteit werken aan een gezamenlijk marktbeleid voor de BMS; strategie opstellen om verwachte krimp van 10% in leerlingenaantal op te vangen; onderwijskwaliteit borgen door te focussen op resultaatgerichtheid en taakvolwassenheid; evenwicht tussen kosten en baten herstellen door efficiëntere bedrijfsvoering. Effectief beleid Het beleid van de BMS is in 2013 positief geweest want: ondanks de krimp van het aantal leerlingen in de provincie Friesland groeide de stichting in leerlingenaantal; het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven, dat in de afgelopen jaren ernstig was verstoord, is met het financieel resultaat over 2013 volledig hersteld; alle 31 uitvoeringslocaties beschikken nog steeds over de status 'groen' en voldoen aan de eisen van het toezichtkader van de onderwijsinspectie. In 2013 heeft een verdere doorontwikkeling plaatsgevonden van de in 2011 geformuleerde speerpunten. Identiteitsontwikkeling Resultaatgericht werken Strategische schoolplanning Effectief en Efficiënt schoolmanagement Strategisch medewerkersbeleid ICT beleid Investeringen TOEZICHT EN ORGANISATIE Good Governance Bij goed onderwijsbestuur draait het om besturing, control, verantwoording en toezicht. In het kader van Good Governance hanteert de BMS de code 'goed onderwijsbestuur'. In het kader van de continuïteit heeft de RvT regelmatig adviserend overleg met het CvB. Het meerjarenbeleidsplan bevat een beschrijving van interne en externe ontwikkelingen (risico's en kansen) die in de jaarplannen beleidsmatig worden vertaald. Een meerjarenbegroting, vertaald in jaarbegrotingen geeft een goede mogelijkheid de financiële ontwikkelingen te bespreken met het CvB. Raad van Toezicht De hoofdtaak van de Raad van Toezicht is toezicht houden op de kwaliteit van het bestuur, het financiële beleid, het behalen van de gestelde doelen, werkgeverschap en reglementering van besturing en verantwoording. Ook bepaalt de Raad de kaders door het meerjarenbeleid op strategisch en financieel gebied vast te stellen. Verder heeft de Raad goedkeurings- en vaststellingsbevoegdheden, fungeert als klankbord en vervult een adviesrol. Samenstelling De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat betrokkenheid bij katholiek onderwijs, deskundigheid en verankering in de samenleving en de maatschappelijke omgeving is gewaarborgd. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een bezoldiging van 1.500,- per lid. Vergaderingen De Raad van Toezicht heeft in 2013 acht keer regulier vergaderd. Belangrijke aandachtspunten waren de ontwikkeling van meerjarenbeleid, Passend Onderwijs en het op orde houden van de financiën en de formatie. Commissies De in 2012 ingestelde commissies, audit commissie en remuneratie commissie, kennen een ongewijzigde samenstelling. College van Bestuur Het College van Bestuur bestaat uit een professionele bestuurder en is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur is integraal verantwoordelijk voor: de dagelijkse leiding van de BMS; de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid op stichtingsniveau; de totale organisatie van de stichting. 4 5

4 De schooldirecteuren vallen onder het College van Bestuur. Het College van Bestuur van de Bisschop Möller Stichting kent vanaf 1 september 2011 een eenhoofdig bestuur, de heer D. Lieftink is voorzitter van het College van Bestuur. Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is het orgaan binnen de stichting waarin ouders en personeelsleden zijn vertegenwoordigd. De GMR heeft instemmingsrecht op een aantal beleidsterreinen, wanneer het alle of een meerderheid van de scholen binnen de stichting betreft. De GMR is samengesteld uit vijf ouders en vier personeelsleden. Organisatie Naast de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad omvat de BMS de volgende overlegorganen: staf en administratieve ondersteuning; regio-overleg directeuren; medezeggenschapsraad per basisschool; ouderorgaan per basisschool. Code goed bestuur De Bisschop Möller Stichting is een maatschappelijke instellingen binnen het primair onderwijs met een specifieke verantwoordelijkheid. Zij verzorgt de vorming en opleiding van kinderen in de leeftijd van 4 tot circa 12 jaar en zorgt voor kwalitatief goed onderwijs. Deze verantwoordelijkheid kenmerkt zich op de volgende aspecten: ieder kind het maximale rendement uit zijn of haar mogelijkheden kan halen, doordat hij of zij het best mogelijke onderwijs krijgt; de scholen adequate opbrengsten realiseren; de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen als democratisch burger en lid van de samenleving (burgerschap); de leerlingen zich er van bewust worden dat leren positief bijdraagt aan hun ontwikkeling en een leven lang aan de orde zou moeten zijn; de medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen en onder optimale omstandigheden hun bijdrage aan deze processen kunnen leveren (goed werkgeverschap); de beschikbare middelen op een effectieve en verantwoorde wijze worden ingezet ter realisatie van deze opdracht. Sinds 2007 heeft de Stichting een bestuurlijke structuur waarin een platte organisatie met een duidelijke scheiding van toezicht en bestuur de basis vormt. Er is gekozen voor een model met een Raad van Toezicht (RvT) en een College van Bestuur (CvB). De RvT mandateert taken en bevoegdheden aan het CvB. De Raad van Toezicht bepaalt de kaders van de Stichting middels de vaststelling van het meerjaren strategisch- en financieel beleid. Het College van Bestuur en de directeuren hebben binnen deze kaders hun taken en bevoegdheden zoals deze zijn vastgesteld in het Managementstatuut. Het College van Bestuur is rechtstreeks verantwoording schuldig aan de Raad van Toezicht. De BMS staat voor samen leren, samen leven MEDEWERKERS Bij de BMS werkten in vaste medewerkers verdeeld over 350 fte. In 2012 waren dit 511 medewerkers verdeeld over 346 fte. Beweging in 2013 Het jaar 2013 heeft veel flexibiliteit gevraagd van medewerkers. Er was sprake van gedwongen overplaatsingen naar een andere school. Medewerkers zijn aan de slag gegaan in een nieuw team onder leiding van een andere directeur. Daarnaast is veel beweging ontstaan door vrijwillige mobiliteit. Zowel bij gedwongen als ook bij vrijwillige mobiliteit is door medewerkers veel geïnvesteerd. Hiermee is wederom gedwongen ontslag van medewerkers voorkomen. In 2013 zijn opnieuw tijdelijke formatieplaatsen ingevuld door Payroll medewerkers. De verhouding vast-flex is respectievelijk 94% en 5,6% binnen de BMS. Lerende organisatie Bij de BMS gaan we uit van het principe van de lerende organisatie als bouwsteen voor kwaliteitsverbetering. De ontwikkeling van het toekomstig basisonderwijs vraagt om medewerkers die zich voortdurend blijven ontwikkelen binnen hun vakgebied. In de begroting 2013 is uitgetrokken voor scholing en opleiding. De werkelijke kosten bedroegen % 12% Leerkrachten 9% 79% Onderwijzend personeel 12% Onderwijsondersteunend personeel 9% Directie Ziekteverzuim Het ziekteverzuim onder personeelsleden van de BMS bedroeg over het jaar 2013 gemiddeld 6,6%. In 2012 was dat 5,7%. De meldingsfrequentie is met 0,9 vergelijkbaar met vorig schooljaar (0,86). Het landelijk gemiddelde bedraag 6,7%. 6 7

5 ONDERWIJS Strategie De missie van de BMS komt tot uiting in het onderwijsbeleid. De BMS streeft naar onderwijs van onbesproken kwaliteit. Scholen geven onderwijs op maat, binnen de mogelijkheden van de schoolorganisatie en de competenties van teamleden. Ze gaan daarbij zo goed mogelijk om met verschillen. Per school wordt dit vastgelegd in het schoolplan. Inspectie Gedurende het kalenderjaar 2013 zijn de scholen door de onderwijsinspectie bezocht. Alle scholen zijn positief beoordeeld en groen bevonden. Alle onderzoeken kwamen voort uit de vierjarencyclus en bestonden uit een kort verkennend onderzoek waarin op hoofdlijnen de school beoordeeld werd. Prestatiebox Schoolbesturen ontvangen naast de reguliere lumpsumbekostiging ook een bedrag via de zogenoemde prestatiebox. Het gaat om budgeten voor taal en rekenen en cultuureducatie. Deze bekostiging is bedoeld voor opbrengstgericht werken, professionalisering van leraren, schoolleiders en cultuureducatie. Schoolbesturen maken een strategisch meerjarenplan. De BMS heeft hier in 2013 een schooleigen invulling aan gegeven: Opbrengstgericht werken Elf scholen hebben zich onder aansturing van de directeur Onderwijs en Kwaliteit aangesloten bij het project School aan Zet: een 3 jaren lopend project waarin de scholen zich door externe, ervaren crisesmanagers laten begeleiden om te komen tot het zakelijker en planmatiger in kaart brengen van en daarop aansluitend aansturing van de opbrengstverbetering door de directeur. De elf scholen hebben zich tot twee netwerken onder leiding van de directeur Onderwijs en Kwaliteit gevormd en wisselen verbeterplannen en methoden uit. Professionalisering Om tot meer stichtinggestuurde professionalisering van de medewerkers te kunnen komen heeft de stichting de BMSacademie opgericht. Het aanbod wordt deels vanuit het BMT vastgesteld en een deel sluit aan bij de vraag van 'het veld'. Doordat de cursussen in eigen beheer worden aangeboden is sturing op de kwaliteit, de inhouden en de uitvoering mogelijk; de verwachting is dat dit zich in cursustevredenheid vertaald. Dat zal het eventueel volgen van een vervolgcursus bevorderen. Een aantal cursussen zijn 'niet-vrijblijvend' aangeboden. Deelname aan de netwerken over communicatie en het netwerk intern begeleiders zijn hier voorbeelden van. De regie van de academie is bij de directeur Onderwijs en Kwaliteit belegd. In de BMSacademie komen drie kwaliteitsversterkende ontwikkelingen bijeen: scholing van het management; bestaand en aanstormend talent; scholing gebaseerd op de schooleigen strategische beleidsontwikkeling voor team en individuele scholing waarbij expliciet gebruik wordt gemaakt van interne expertise en netwerken (zowel inhoudelijk of organisatorisch); educatief partnerschap; ouderbijeenkomsten op school of stichtingsniveau waarin 'vraag en aanbod' elkaar ontmoet, informeert en stimuleert gezamenlijke keuzes te maken. Cultuur en educatie Hiertoe zijn in 2012 afspraken gemaakt die in 2013 resulteren in netwerken op provinciaal niveau alsook regionaal niveau die financieel worden ondersteund door provinciale subsidiestromen. Passend onderwijs De stuurgroep passend onderwijs heeft het bestuurlijke wordingsproces Passend Onderwijs primair onderwijs na een intensief jaar afgerond. Dit traject leidt augustus 2014 tot een Friesland-brede, bestuurlijke construct dat borg staat voor het uitgangspunt dat alle besturen van bao, sbao en so zich committeren aan het zo goed mogelijk aanbieden van thuis-nabij en aangepast onderwijs. Ook committeren zij zich aan het in stand houden van de noodzakelijke voorzieningen van sbao en so maar ook expertise/deskundigen die het bao (kunnen) begeleiden in de ontwikkeling naar een passend onderwijsaanbod. Eveneens zal aan goede verbinding van Jeugdzorg en onderwijs gewerkt worden. De complicatie daarbij is dat Jeugdzorg gelijktijdig van een provinciale- naar een gemeentelijke aansturing overgaat. In 2013 is hard gewerkt aan het omzetten van de stuurgroep naar een bestuur waarbij alle wettelijke verplichtingen middels good governance veilig belegd zijn. De bestuursvorm is de stichtingsvorm, waarin alle denominaties gelijkwaardig slagvaardig vertegenwoordigd zijn, evenals het speciaal onderwijs (cluster 3 en 4). De BMS heeft oog voor het mysterie van het leven In het bestuur van Passend Onderwijs hebben twee leden van het BMT van de BMS zitting; ze vertegenwoordigen tevens de collega besturen LSV en Catent. Weer samen naar School De zorgbegeleiding en toeleiding van bao naar sbao en so vindt tot augustus 2014 plaats vanuit het project Weer samen naar School. Een werkgroep, onder leiding van de directeur Onderwijs en Kwaliteit, stuurt en organiseert daartoe een stichtingseigen deskundigenbeoordeling voor de aanmelding van zorgkinderen. Ze organiseert driemaal per jaar een studiemiddag voor de intern begeleiders, twee maal per jaar een studiemiddag voor leerkrachten groep 1&2, eens per jaar een bijeenkomst voor groep 8 leerkrachten en eens per jaar de Onderwijsdag voor directeuren en intern begeleiders. Deze bijeenkomsten hadden in 2013 (ter voorbereiding op passend onderwijs) het thema 'zoeken naar de ware aard van het kind' en 'het helder communiceren met ouders' en werden geleid door een externe spreker. Er is opgeroepen deze thema s in alle geledingen van de scholen op te pakken. Klachtenregeling In 2013 hebben een paar consultatieve contacten plaatsgevonden met de vertrouwenspersoon (vanuit ouders en directeuren). Deze hebben in één geval geleid tot een formele klachtenprocedure. Deze procedure loopt nog (onder de regie van de directeur Onderwijs en Kwaliteit). Materiële zaken Op het terrein van materiële zaken hebben zich in 2013 geen grote veranderingen voorgedaan. Vanaf 2013 is de gezamenlijke inkoop vanuit de BMS uitgebreid. Huisvesting in 2013 Verbouwing van de St. Radboudschool in Jirnsum is opgeleverd. Verbouw en nieuwbouw van de St. Mattheusschool in Joure is opgeleverd. Aanbesteding nieuwbouw St. Ludgerusschool in Workum is opgeleverd. De Sprong locatie Johan de Wale gaat, als initiator van het eerste Integraal Kind Centrum (IKC), gebruik maken van het naast de school gelegen complex. 8 9

6 FINANCIËN TOEKOMST Leerlingenaantal Het ministerie gaat uit van bekostiging van personeel op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober in het voorgaande jaar. Dit wordt de T-(minus)1-systematiek genoemd. De BMS kiest echter sinds 2010 voor een bekostiging op basis van teldatum 1 oktober van betreffende schooljaar, de T-systematiek. Ook in 2013 heeft BMS de inzet van personeel gebaseerd op het daadwerkelijk aantal leerlingen op 1 oktober Externe prognoses van het aantal kinderen in Friesland laten een dalende trend zien. Desondanks is in 2013 het leerlingaantal van de BMS opnieuw gestegen. Treasurybeleid Het treasurybeleid is conform het financieel beleidsplan van de Stichting uitgevoerd. Het beleid is conform het voorschrift beleggen en belenen van het ministerie. De liquiditeiten van de stichting zijn ondergebracht bij twee grote Nederlandse banken. Positieve exploitatie De stichting heeft het kalenderjaar 2013 met een positief exploitatieresultaat van afgesloten. Een forse verbetering in vergelijking met de begroting en het jaar ervoor. Dit wordt vooral verklaard door een hogere Rijksbijdrage vanuit het Herfstakkoord * Leerlingen * De daling van het leerlingenaantal in 2011 is het gevolg van de overdracht van de Jozelfschool op Texel aan Stichting Sarkon. Ook de vermogenspositie van de BMS in 2013 is ten opzichte van 2012 verbeterd. De stichting is in staat op korte en lange termijn aan haar verplichtingen te voldoen. Uit de financiële resultaten blijkt dat de stichting qua baten in belangrijke mate afhankelijk is van de overheid (ministerie en gemeente): het vormt 96% van de inkomsten. Personele lasten vormen 83% van de totale lasten. De salariskosten zijn ten opzichte van 2012 gestegen met 1,4 %. Dit wordt met name veroorzaakt door een hogere brutoloonlast en door stijging van de werkgeverslasten. De stijging van de lasten ten opzichte van de begroting wordt vooral verklaard door een overschrijding van medewerkers- en huisvestingskosten. De medewerkerskosten liggen per saldo boven de begroting. Dit wordt vooral verklaard door extra inzet van medewerkers als gevolg van groei. De Stichting formuleert haar ambities en rol naar de scholen voor de komende planperiode in het Stichtingjaarplan en het Stichtingmeerjarenpnan Daarbij wordt de lijn van de in 2011 geformuleerde speerpunten doorgetrokken. De ambities hebben betrekking op: de kwaliteit van het onderwijs, de medewerkers en de bedrijfsvoering; de vormgeving van spiritualiteit en gemeenschapszin; het aanbod van de BMS en het aantal leerlingen. De rol naar de scholen heeft betrekking op de BMS als: strategisch regievoerder en marketeer; kwaliteitsbeheerder; werkgever; facilitair centrum. Financiële resultaten 2012 Baten Realisatie 2013 Begroting 2013 Realisatie 2012 Rijksbijdrage OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totale Baten Inkomsten 2013 Lasten Realisatie 2013 Begroting 2013 Realisatie 2012 Personele lasten Afschrijvingslasten Huisvestingslasten Overige lasten Totale Lasten Resultaat Realisatie 2013 Begroting 2013 Realisatie 2012 Financiële baten en lasten Netto exploitatieresultaat % Rijksbijdrage OCW 1% 4% Overige overheidsbijdragen Overige inkomsten 10 11

7 \ ONZE SCHOLEN wij zijn de BMS De Toekomst Bakhuizen 12. Sint Jozef Heerenveen 22. Kardinaal de Jongschool Nes 2. St. Ludgerusschool Balk 13. St. Radboud Jirnsum 23. St. Bonifaciusschool Reahûs 5 3. St. Gregoriusschool Blauwhuis 14. St. Mattheüsschool Joure 24. It Klimmerblêd Sint Nicolaasga Sint Maartenschool Bolsward 5. Sint Bonifatius Dokkum 6. De Wiekslag Drachten 7. St. Lukas Drachten 8. Sint Radbodusschool Dronryp 9. De Kabas Franeker 10. St. Michaëlschool Harlingen 11. St. Jozefschool Heeg 15. De Sprong - Idzerdastins 16. Sint Thomasschool 17. Sint Paulusschool 18. De Sprong - J. de Walestraat 19. De Sprong - Techum 20. Sint Jozef Lemmer 21. St. Martinus Makkum 25. Thomas van Aquinoschool Sneek 26. St. Bonifatiusschool Sneek 27. St. Franciscusschool Wolvega 28. Mgr. Scholtensschool Wolvega 29. St. Ludgerusschool Workum 30. Bonifatiusschool Woudsend 31. Teake Jan Roordaschool Wytgaard BMS 2014 // 13

8 wij zijn de BMS

Samenvatting Jaar verslag 2012

Samenvatting Jaar verslag 2012 Samenvatting Jaar verslag Samenvatting Jaar verslag Inhoudsopgave Voorwoord 3 Missie 4 Toezicht en organisatie 5 Medewerkers 6 Onderwijs 7 Financiën 8 Toekomst 9 Onze scholen 10 VOORWOORD In 1996 is de

Nadere informatie

Kwaliteit Spiritualiteit Gemeenschapszin

Kwaliteit Spiritualiteit Gemeenschapszin wij zijn de BMS BMS,ONDERWIJS MET KLEUR Uw kind maakt binnenkort de stap naar de basisschool, een grote stap die u weloverwogen wilt nemen. De BMS biedt uitstekend onderwijs op scholen waar kinderen zich

Nadere informatie

Jaar ver slag Samenvatting

Jaar ver slag Samenvatting Jaar ver slag 2014 Samenvatting Jaar ver slag 2014 Samenvatting Inhoudsopgave Voorwoord 3 Missie 4 Doelen en resultaten 5 Toezicht en organisatie 7 Medewerkers 9 Onderwijs 10 Financiën 12 Toekomst 14 Onze

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

Bisschop Möller Stichting Jaarverslag 2009

Bisschop Möller Stichting Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 2 3 Voorwoord Het katholiek onderwijs in Fryslân en Texel kent inmiddels een traditie van 145 jaar. In 1864 werd de katholieke Elisabeth meisjesschool in Leeuwarden opgericht.

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV 1. Situatieschets SKOVV Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei (SKOVV) is de stichting voor katholiek basisonderwijs in Ede, Bennekom, Renkum, Wageningen,

Nadere informatie

voor SKBO en Stichting OOG

voor SKBO en Stichting OOG Directeur Financien, Facilitair en Beheer voor SKBO en Stichting OOG SKBO en Stichting OOG Per januari 2018 vormen SKBO en stichting OOG één organisatie. Zij gaan een fusie aan en bundelen hun krachten.

Nadere informatie

Toezichtkader Bestuur

Toezichtkader Bestuur Toezichtkader Bestuur Vastgesteld bestuur CBO Zeist e.o. : 12 november 2013 Vastgesteld GMR : 19 november 2013 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 2 1.2 Wat zijn de ontwikkelingen... 2 2. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2.

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard Jaarverslag 2013-2014 Breda, september 2014 0 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van kbs de Boomgaard voor het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Clusterdirecteur. Basisschool De Drijfveer en Christoffel Waalre. Veldhoven, 4 april 2013.

FUNCTIEPROFIEL. Clusterdirecteur. Basisschool De Drijfveer en Christoffel Waalre. Veldhoven, 4 april 2013. FUNCTIEPROFIEL Clusterdirecteur Basisschool De Drijfveer en Christoffel Waalre Veldhoven, 4 april 2013. De organisatie SKOzoK is de afkorting van Samen Koersen op Zichtbare Onderwijs Kwaliteit. SKOzoK

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Vastgesteld mei 2015 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Planning MR 4 Kernthema s 4 Speerpunten 4

Nadere informatie

Colleges van B&W en Gemeenteraden van gemeenten waarvoor Talent Primair actief is.

Colleges van B&W en Gemeenteraden van gemeenten waarvoor Talent Primair actief is. Informatie bulletin Colleges van B&W en Gemeenteraden van gemeenten waarvoor Talent Primair actief is. maart 2017 Inleiding Met de wethouder/portefeuillehouders van de betrokken gemeentes in Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Profiel voor de nieuwe bestuurder Voorzitter college van bestuur van

Profiel voor de nieuwe bestuurder Voorzitter college van bestuur van Profiel voor de nieuwe bestuurder Voorzitter college van bestuur van Karen Kragt & Nicole Boevé Van der Laan & Company BV Baarn, 21 juli 2016 1 Over Tabijn Tabijn is een stichting voor katholiek, protestants-christelijk,

Nadere informatie

De MR is ook een klankbord namens de ouders. Zo wordt zij door de directie en het team gehoord bij onderwerpen die ouders direct aangaan.

De MR is ook een klankbord namens de ouders. Zo wordt zij door de directie en het team gehoord bij onderwerpen die ouders direct aangaan. Jaarverslag PCBS t Noorderlicht Goes 2015-2016 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van protestants-christelijke basisschool t Noorderlicht te Goes voor het schooljaar

Nadere informatie

belangstellenden Datum: Juli 2004

belangstellenden Datum: Juli 2004 STICHTINGSKATERN Status: informatie Aan: belangstellenden Van: CvB Vivente Datum: Juli 2004 Bijlagen: geen stichtingskatern...1 Het ontstaan van Vivente...3 Grondslag en doel van de stichting...3 Donateur...3

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs Juliana van Stolberg Castricum JAARVERSLAG 2013-2014

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs Juliana van Stolberg Castricum JAARVERSLAG 2013-2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs Juliana van Stolberg Castricum JAARVERSLAG 2013-2014 1.Inleiding Dit jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van de openbare basisschool Juliana van Stolberg (obs JvS) betreft

Nadere informatie

Organisatie- en functieprofiel. Achterhoek VO. Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering

Organisatie- en functieprofiel. Achterhoek VO. Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering Organisatie- en functieprofiel Achterhoek VO Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering Versie 20 januari 2017 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem voor meer informatie contact

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout. Schooljaar 2015-2016

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout. Schooljaar 2015-2016 Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool St. Jozef willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Directeur Personeel, Onderwijs en Kwaliteit voor SKBO en Stichting OOG

Directeur Personeel, Onderwijs en Kwaliteit voor SKBO en Stichting OOG Directeur Personeel, Onderwijs en Kwaliteit voor SKBO en Stichting OOG SKBO en Stichting OOG Per januari 2018 vormen SKBO en stichting OOG één organisatie. Zij gaan een fusie aan en bundelen hun krachten.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. SINT MAARTENSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL" School : r.k.b.s. "Sint Maartenschool" Plaats : Bolsward BRIN-nummer : 16UZ Onderzoeksnummer : 88793 Datum schoolbezoek : 12 december 2006 Datum

Nadere informatie

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken Kwaliteit in Beweging Stichting Op Kop Agenda 1. Introductie 2. Kwaliteit in Beweging 3. Invoering van de methodiek en ervaringen binnen Stichting Op Kop 4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan

Nadere informatie

Jaarverslag MR Beatrixschool

Jaarverslag MR Beatrixschool Jaarverslag MR Beatrixschool Schooljaar 2012-2013 Een jaarverslag om als Medezeggenschapsraad ouders/verzorgers en medewerkers te informeren over, en te betrekken bij zaken, die veelal jaarlijks, aan bod

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

Workshop AVS-congres 15 maart 2013. Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot

Workshop AVS-congres 15 maart 2013. Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot Workshop AVS-congres 15 Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot 1 Programma 1. Kennismaking 2. Wat zijn de verwachtingen? 3. Krimp in Nederland 4. Krimp in de Achterhoek 5. Situatie OPONOA in vogelvlucht

Nadere informatie

Voor het realiseren van het toezicht op het bestuur kent de RvT de volgende functies:

Voor het realiseren van het toezicht op het bestuur kent de RvT de volgende functies: Toezichtkar 1. Visie op toezicht In statuten van is vastgelegd dat Stichting een Raad van Toezicht kent. De Raad houdt toezicht op het beleid en uitvoering van bevoegdhen door het College van Bestuur (CvB).

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2015-2017 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het college

Nadere informatie

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Werving en selectie 2 leden raad van toezicht Hoorn, juli 2015 Marja de Kruif, senior adviseur Samen inspirerend lerend de toekomst in 1 Wie zijn wij? De

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 29577 Onderzoeksnummer : 282182 Edocs

Nadere informatie

Profieldocument lid Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument lid Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument lid Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2. Overgang

Nadere informatie

Toelichting voorstel voor vorming van een Samenwerkingsbestuur

Toelichting voorstel voor vorming van een Samenwerkingsbestuur Toelichting voorstel voor vorming van een Samenwerkingsbestuur Ledenvergadering Vereniging Christelijk Basisonderwijs t Bildt en Leeuwarderadeel 2 juni 2015 Paulien Huizenga Onderwerpen 1. Informatie huidige

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband passend onderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING. Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband passend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband passend onderwijs Maart 2016 Opdrachtgever Samenwerkingsverband PO De Meierij Auteur J.L.P. Bustin Versie Eindversie maart 2016 Project 5BVBA4797

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Planning & control cyclus

Planning & control cyclus Stichting Acis openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard versie Planning & control cyclus Geschreven door: L.J. van Heeren Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 6 februari 2013, na goedkeuring

Nadere informatie

GMR mei 2007. 1. Inleiding

GMR mei 2007. 1. Inleiding GMR mei 2007 1. Inleiding De doelstellingen voor vandaag: 1. Verhelderen van de relatie tussen de SKPO aansturingsvisie, de rol van de verschillende organisatielagen en rol van de staf. 2. Het budget voor

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR ORGANOGRAM Samenwerkingsstichting Kans &Kleur ADVIES / ONDERSTEUNING LIJN FORMELE INSPRAAK Bestuur AMBTELIJK SECRETARIAAT BESTUURSBUREAU-

Nadere informatie

samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs

samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs 1 Communicatieplan In onderstaand communicatieplan staat beschreven

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Bij de invoering van het model met een Raad van Toezicht is een aanpassing van het managementstatuut noodzakelijk.

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs Utrecht, maart 2016 INHOUD 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Wettelijk

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere Datum 29 november 2011 Versiebeheer Versie definitief Status Vastgesteld RvT 29 november 2011 29 november 2011 Versie def pagina 1 van 8 Inhoudsopgave

Nadere informatie

MR Basisschool Sint Antonius email: MR@antonius-alverna.nl. MR Jaarverslag schooljaar 2009-2010

MR Basisschool Sint Antonius email: MR@antonius-alverna.nl. MR Jaarverslag schooljaar 2009-2010 MR Basisschool Sint Antonius email: MR@antonius-alverna.nl MR Jaarverslag schooljaar 2009-2010 Inleiding Hierbij het jaarverslag van de MR over het schooljaar 2009-2010. Wederom heeft dit verslag een sterk

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht Doelstelling De Raad van Toezicht (hierna: RvT) houdt op grond van de bepalingen in de WPO (Wet op het primair onderwijs), de statuten, het bestuursreglement en Code Goed

Nadere informatie

Strategisch Kader VO-raad

Strategisch Kader VO-raad Strategisch Kader VO-raad 2015-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Strategische doelstellingen 3. Visie, rol en missie 4. Interne en externe ontwikkelingen 5. Inhoudelijk strategische lijnen 5.1 Onderwijs dat

Nadere informatie

Profieldocument. Lid Raad van Toezicht SPO. Utrecht

Profieldocument. Lid Raad van Toezicht SPO. Utrecht Profieldocument Lid Raad van Toezicht SPO Utrecht Almere 17 oktober 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over SPO Utrecht 3 2. Informatie over de vacature lid Raad van Toezicht 6 2.1 Ontstaan van de vacature

Nadere informatie

Overname De Pels door Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Overname De Pels door Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht voorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Kenmerk 14.009146 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 17 juli 2014 Jaargang en nummer 2014 59 Overname De Pels door Stichting openbaar

Nadere informatie

Managementstatuut MOVARE

Managementstatuut MOVARE Managementstatuut MOVARE 1. Inleiding Verschillende ontwikkelingen binnen het onderwijs hebben de aanzet gegeven tot veranderingen in de bestuurlijke verhoudingen. Zo hebben schaalvergroting, deregulering,

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

V E R S L A G. Onderwijsresultaten. Verslag van de ontwikkelingen. binnen Stg BOOM

V E R S L A G. Onderwijsresultaten. Verslag van de ontwikkelingen. binnen Stg BOOM V E R S L A G van de ontwikkelingen binnen Stg. BOOM voor het jaar 2013 2014 Het verslag betreft vooral de onderwijsresultaten, personele en financiële ontwikkelingen en de huisvesting. Ondanks het teruglopende

Nadere informatie

Best Practices Verantwoorden van Klasse(n)

Best Practices Verantwoorden van Klasse(n) Scholengroep de Gelderveste geeft een duidelijk en beknopt overzicht van het strategische beleidsplan voor de komende jaren. Daarnaast wordt vanuit het bestuur per onderwerp aangegeven wat afgerond is

Nadere informatie

PROFIELSCHETS CLUSTERDIRECTEUR MET SPECIFIEKE BOVENSCHOOLSE TAKEN

PROFIELSCHETS CLUSTERDIRECTEUR MET SPECIFIEKE BOVENSCHOOLSE TAKEN PROFIELSCHETS CLUSTERDIRECTEUR MET SPECIFIEKE BOVENSCHOOLSE TAKEN 1. Situatieschets In dit eerste hoofdstuk wordt kort de algemene situatie beschreven van de Katholieke Scholenstichting Utrecht (hierna:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Pre-ambule Het uitgangspunt voor het bevoegd gezag van de Stichting Onderwijsgroep Galilei, openbaar voortgezet onderwijs Voorne-Putten is het besturen

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Preambule Het bestuur van SKBG Onderwijs en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR, van de volgende scholen: -

Nadere informatie

Managementstatuut Versie 07-06-2012

Managementstatuut  Versie 07-06-2012 Managementstatuut Versie 07-06-2012 1 Basis Wet en regelgeving WVO art. 32c / Statuten art. 6 lid 3 Archief CvB CA 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen

Nadere informatie

Toezicht- en bestuursfunctie Holding i.o. Profiel Voorzitter CvB

Toezicht- en bestuursfunctie Holding i.o. Profiel Voorzitter CvB Toezicht- en bestuursfunctie Holding i.o. Profiel Voorzitter CvB 14 oktober 2015 1. DE KERN: DE OPDRACHT EN HET BESTUUR Holding i.o. Onderwijsgroep Primus & Scholennetwerk De Basis De holding is een relatief

Nadere informatie

Leren & ontwikkelen. doe je samen

Leren & ontwikkelen. doe je samen Leren & ontwikkelen doe je samen VIER SpeerpunteN Onze missie en visie bepalen, samen met externe ontwikkelingen (zoals wet- en regelgeving, nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen), ons beleid

Nadere informatie

Overleg met de Toezichthouder

Overleg met de Toezichthouder Overleg met de Toezichthouder Handreiking Goede Medezeggenschap Handreiking goede medezeggenschap Overleg met de toezichthouder Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks

Nadere informatie

Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2015-2016

Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2015-2016 Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2015-2016 Sint-Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Telefoon: 0521-512820 www.clemensschool.nl mrstclemensschool@catent.nl Jaarprogramma MR Pagina 1 Inhoud

Nadere informatie

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Vacature voor: directeur basisonderwijs. Het bestuur van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) is op zoek naar een directeur om met ingang van het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad De Bouwsteen. Jaarplan MR De Bouwsteen 8

Jaarplan Medezeggenschapsraad De Bouwsteen. Jaarplan MR De Bouwsteen 8 Jaarplan 2013-2014 Medezeggenschapsraad De Bouwsteen Christelijke basisschool De Bouwsteen Vlasakker 3 Postbus 5256 3295 ZK s-gravendeel 078 673 3260 Jaarplan MR De Bouwsteen 8 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

De Bestuursfilosofie van PRIMO-Opsterland kent een tweetal sporen:

De Bestuursfilosofie van PRIMO-Opsterland kent een tweetal sporen: Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Opsterland BESTUURSFILOSOFIE 1. Inleiding De Bestuursfilosofie van PRIMO-Opsterland kent een tweetal sporen: Spoor 1: Voor het schooljaar 2006-2007

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MEERWEGEN SCHOLENGROEP

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MEERWEGEN SCHOLENGROEP STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2017-2020 MEERWEGEN SCHOLENGROEP 1 VOORWOORD In dit strategisch beleidsplan presenteert de Meerwegen scholengroep haar speerpunten voor de jaren 2017 2020. We hebben deze gekozen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht

Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Code Goed Bestuur... 4 3 Juridische structuur en organisatiestructuur... 5 4 Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht... 6 5 Verslag

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Voorwoord Dit jaarverslag 2013 laat zien dat we als samenwerkende stichtingen OPSO en SPOOR steeds meer verbinding met elkaar zoeken en dat we steeds dichter naar elkaar toe groeien.

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Anninksschool Schooljaar

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Anninksschool Schooljaar Jaarverslag Medezeggenschapsraad Anninksschool Schooljaar 2014-2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van de Anninksschool over het schooljaar 2014-2015. Met dit verslag

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai

Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai Jaarverslag 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Waai schooljaar 2014-2015 De MR Voorwoord Dit jaarverslag geeft een samenvatting

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management Henk Hendriks Van Beekveld & Terpstra Studiedagen LVC 3 Cuijk 20 januari

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1001498 Reek, Yvonne van den SAM-MO Erik Lievers. Toekomstperspectief Primato

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1001498 Reek, Yvonne van den SAM-MO Erik Lievers. Toekomstperspectief Primato SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001498 Reek, Yvonne van den SAM-MO Erik Lievers ONDERWERP Toekomstperspectief Primato AGENDANUMMER SAMENVATTING In januari

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 94316 Onderzoeksnummer : 286673 Datum onderzoek : oktober

Nadere informatie

JAARPLAN 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Liduinaschool

JAARPLAN 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Liduinaschool JAARPLAN 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Liduinaschool Inhoud Algemeen... 3 1. Visie, uitgangspunten en werkwijze... 4 2. Regelingen en beleidsplannen... 4 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden... 5

Nadere informatie

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium Stichting Atrium Managementstatuut Stichting Atrium Juni 2012 MANAGEMENTSTATUUT STICHTING ATRIUM VOOR KATHOLIEK PRIMAIR ONDERWIJS IN LANGEDIJK EN OMSTREKEN Elke onderwijsinstelling moet beschikken over

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR leden 4. Structurele onderwerpen 5. Vergaderdata

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie