Jaarplan SOPOH Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit."

Transcriptie

1 SOPOH Jaarplan Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1

2 Voorwoord Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 2 Thema Onderwijs Passend onderwijs 3 Project cultuureducatie 4 Thema personeel de leerkracht doet er toe 5 Project opleiden in de school Thema organisatie SOPOH-Academie 7 Project opleiden in de school Mediawijsheid 8 Toelichtingen/aanvullingen 9 Verklaring 10 GEACHTE LEZER, Voor u ligt het SOPOH-jaarplan Het jaarplan is een afgeleide van het SOPOH-koersplan In het SOPOH-koersplan staat verwoord op welke wijze inhoud wordt gegeven aan de ontwikkeling van het onderwijs op SOPOHscholen. Elk jaar van het koersplan stelt SOPOH een aantal ontwikkelonderwerpen centraal die verwoord worden in een jaarplan. Per ontwikkelonderwerp staat uitgewerkt waarom, hoe, wat, wanneer, wie en met welk (beoogd) resultaat aan het ontwikkelonderwerp wordt gewerkt. De ontwikkelonderwerpen dragen bij aan de kwaliteit van het onderwijs op de SOPOH-scholen. In het Koersplan staat immers dat de kwaliteit op 1 staat en dat de opbrengsten meer dan voldoende moeten zijn. De onderwerpen dragen ook bij aan de kracht van de leerkracht en de aantrekkelijkheid van de scholen. Halverwege het schooljaar evalueert het CvB de voortgang van haar ont- wikkelplannen en stuurt waar nodig bij of heroverweegt keuzes. Het jaarplan is samengesteld en vormgegeven door het CVB en besproken met de directeuren van de scholen, de stafmedewerkers van het SOPOH kantoor, de Raad van Toezicht en de GMR. Hoofddorp, augustus 2014 Evert van Putten Peter Schreuder College van Bestuur SOPOH 2

3 Onderwijs: Passend onderwijs In het schooljaar zet SOPOH vier extra onderwijsassistenten in om het passend onderwijs in de SOPOHscholen te ondersteunen, waardoor de resultaten van de kernvakken taal, rekenen en lezen positief worden beïnvloed. Door de inzet van de onderwijsassistenten ontstaat een verhoging van 10% bovenop de gemiddelde vaardigheidsgroei (binnen het niveau waarbinnen de eerste score valt). In het schooljaar heeft SO- POH vier onderwijsassistenten benoemd die speciaal in SOPOH-scholen worden ingezet om die scholen te ondersteunen bij het vergroten van het resultaat voor de kernvakken taal, rekenen en lezen. Elke onderwijsassistent biedt ondersteuning aan een groep, een groepje leerlingen en/of biedt individuele ondersteuning aan een leerling. Het startpunt van begeleiding is de vaardigheidsscore van de LVS toetsen van juni De toetsen van het LVS die in januari 2015 afgenomen worden laten zien, dat de vaardigheidsscore ten minste 10% is gegroeid bovenop de gemiddelde vaardigheidsgroei. De directeur maakt een plan van aanpak en een weekplanning voor de onderwijsassistent. In dit plan staat duidelijk beschreven welke doelen worden nagestreefd en welk resultaat ten minste moet worden behaald. De onderwijsassistenten worden bovenschools gefinancierd. Dit houdt in dat de onderwijsassistenten geen deel uit maken van een formatie van een van de scholen. Het budget dat gebruikt wordt om de kosten te dekken is het SOPOH investeringsbudget. De kosten voor bedragen ,00. VERANTWOORDING De directeuren van de scholen waar de onderwijsassistent werkzaamheden verricht, verantwoorden de inzet van de onderwijs assistent aan het CvB middels een plan van aanpak en een weekplanning. In januari 2015 wordt bepaald of de te verwachten resultaten zijn behaald. Aan de hand hiervan wordt bepaald of de onderwijsassistent moet blijven of haar werkzaamheden op een andere SOPOH school kan voortzetten. In januari 2015 wordt gekeken naar de resultaten van de vakken taal, rekenen en lezen en of de behaalde doelen zijn behaald. Mede afhankelijk hiervan blijft de onderwijsassistent op de school of wordt hij/zij geplaatst op een andere school. In juni 2015 wordt eveneens bepaald of de onderwijsassistenten in het schooljaar opnieuw kunnen worden ingezet. 3

4 Onderwijs: Project cultuureducatie In het schooljaar en het schooljaar zal SOPOH mogelijk participeren in een project gericht op het versterken van cultuureducatie in het primair onderwijs. In samenwerking met vijf schoolbesturen onder begeleiding van Plein C- bureau voor cultuureducatie in Alkmaar zal een project worden gestart om de kracht van de leerkracht op het gebied van cultuureducatie te versterken. Door deel te nemen aan dit project zal ook in de SOPOH-scholen de kracht van de leerkracht zijn vergroot op het gebied van cultuureducatie. Het project m.b.t. cultuureducatie wordt mogelijk gestart vanaf 1 januari Het project heeft als doel manieren te creëren om de deskundigheid van leerkrachten m.b.t. cultuureducatie te vergroten. Binnen SOPOH zijn inmiddels twee scholen bereid gevonden die in dit project willen participeren. (er is ruimte voor maximaal vijf scholen) Het project duurt twee schooljaren. Door deel te nemen aan dit project wordt een netwerk gecreëerd waar kennis en kunde kan worden gedeeld, ontstaat een grotere diversiteit aan mogelijkheden om cultuureducatie in de school vorm te geven en wordt de individuele kracht van de leerkracht op het gebied van cultuureducatie vergroot. Kosten van deelname aan het project bedragen 5000,00 per jaar. (totaal dus ) De kosten komen ten laste van het investeringsbudget. VERANTWOORDING Vanuit het CvB zal de heer Schreuder deelnemen aan de besprekingen m.b.t. dit project en de directeuren van de scholen die willen participeren, informeren. Afhankelijk van de haalbaarheid van het project zal SOPOH in het najaar van 2014 beslissen wel of niet te participeren in het project. 4

5 Personeel: de leerkracht doet er toe In het schooljaar beschikt SOPOH over een SOPOH directeur die opgeleid is om assessments af te nemen met behulp van het instrument De Competentie Thermometer om binnen SOPOH het personeelsbeleid en de begeleiding van het personeel op het gebied van functioneren en beoordelen te ondersteunen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van leerkrachten bij wie vragen zijn over de kwaliteit van de competenties waarover leerkrachten moeten beschikken. Hierdoor ontstaan mogelijkheden om vanuit diverse invalshoeken het functioneren en het beoordelen van de leerkracht te beschrijven. Het resultaat dat hiermee wordt beoogd is dat met het gebruik van het instrument ten minste twintig leerkrachten een helder beeld krijgen van de kwaliteit van hun competenties. De heer N. Vonk is in april 2014 opgeleid om het instrument de Competentie Thermometer toe te kunnen passen. In het schooljaar krijgt de heer Vonk voor 0,1 fte tijd en ruimte om SO- POH-personeel assessments af te nemen. Assessments die afgenomen worden, hebben tot doel in kaart te brengen op welke wijze de ontwikkeling van de leerkracht op het gebied van de competenties uit de Wet BIO is gevorderd. Aan de hand van het resultaat van het assessment wordt een persoonlijk ontwikkelplan geschreven door de leerkracht. Directeuren kunnen bij het CvB aangeven dat zij een leerkracht hebben die zij graag beoordeeld willen zien. Ook bij leerkrachten die in aanmerking komen voor een vaste aanstelling bij SOPOH, wordt een assessment afgenomen. Opleiding de heer Vonk 2500,00 Inzet de heer Vonk schooljaar ,00 Licentiekosten instrument per onderzoek 100 ( x 20) 2000,00 Ten laste van het SOPOH investeringsbudget totaal ,00 VERANTWOORDING Het CvB en de heer Vonk spreken elkaar drie keer in het schooljaar over het gebruik van de CT-meter. In oktober, januari en juni. In de drie afgesproken gesprekken wordt gesproken over: - De inzet van de CT-meter; - Het resultaat van het gebruik van de CTmeter; - De ervaringen die zijn opgedaan door de heer Vonk; - De voortgang in het gebruik van het instrument. 5

6 Personeel: Project opleiden in de school 2.0 In het schooljaar participeert SOPOH in het project Opleiden in de school 2.0. In dit project werkt SOPOH samen met andere besturen en de PABO Leiden om tien studenten op een andere wijze te begeleiden naar het leraarschap dan volgens de reguliere manier. Het doel hiervan is de leraar in opleiding nog beter toe te rusten om uiteindelijk zelfstandig het vak te kunnen uitoefenen. Doordat SOPOH deelneemt in dit project heeft SOPOH de kans om toekomstige leraren die later mogelijk een baan kunnen vinden op één van de SOPOH-scholen goed op te leiden. Op basisschool t Joppe zullen vijf van de tien studenten een stageplek vinden om opgeleid te worden vanuit het project Opleiden in de school 2.0. De direc- teur van t Joppe en de stagecoördinator mevr. J. Faber zijn nauw bij dit project betrokken. Door studenten op een andere wijze te begeleiden en meer in de school aanwezig te laten zijn, worden zij beter toegerust om het vak van leerkracht uit te kunnen oefenen. De deelnemende school, t Joppe, doet ervaring op in het intensiever begeleiden van de student. De student leert nog meer aspecten van het leraarschap in de praktijk. Op dit moment is nog niet duidelijk op welke wijze SOPOH gevraagd wordt financieel bij te dragen, daar er subsidie vanuit de overheid beschikbaar is voor dit project. Mocht SOPOH toch iets moeten bijdragen dan is hier maximaal voor beschikbaar. Het bedrag komt ten laste van het investeringsbudget. 6 VERANTWOORDING Vanuit het CvB is de heer Van Putten nauw betrokken bij dit project. In bijeenkomsten worden de bevindingen gemonitord. Tijdens het directeurenoverleg doet de directeur van t Joppe verslag van de voortgang van het project. De projectgroep zal aan het einde van het schooljaar de resultaten van het project bespreken en bepalen welk vervolg er moet worden afgesproken. Het resultaat van dit project moet zijn dat in het volgend schooljaar ten minste nog vijf andere scholen bereid zijn studenten op de nieuwe wijze te begeleiden.

7 organisatie: coördinator activiteiten SOPOH-Academie In het schooljaar heeft het CvB een coördinator benoemd om alle activiteiten die onder de SOPOH- Academie vallen te organiseren en te coördineren. De coördinator is benoemd voor 0,4 fte en verricht de werkzaamheden vanuit het SOPOH kantoor. De coördinator heeft aan het einde van het schooljaar ten minste acht bijeenkomsten georganiseerd in het kader van deskundigheidsbevordering. De coördinator krijgt de opdracht netwerkbijeenkomsten te organiseren, professionele leergemeenschappen op te zetten en allerlei activiteiten te ontplooien die te maken hebben met deskundigheidsbevordering. Verder is hij/ zij contactpersoon voor School aan Zet. Daarnaast inventariseert hij/zij welke E- modules beschikbaar moeten komen voor deskundigheidsbevordering voor het volgende schooljaar. De kosten van de coördinator bedragen: 0.4 x 61250,00 = De kosten komen ten laste van het investeringsbudget. VERANTWOORDING Het CvB voert maandelijks overleg met de coördinator en voert eenmaal in de zes weken overleg met de coach om de voortgang van de ontwikkelingen te bespreken. Halverwege het schooljaar en aan het einde van het schooljaar wordt verslag gedaan aan het directeurenberaad over de gecreëerde ontwikkelingen. Ook wordt dan besproken op welke wijze de SOPOH-Academie een vervolg krijgt. Aan het einde van het schooljaar wordt onderzoek gedaan naar de ervaringen en bevindingen van het gebruik van de E-modules van de SOPOH- Academie en de deelname aan allerlei bijeenkomsten. De tevredenheid wordt gepeild. Het te verwachten resultaat is ten minste ruim voldoende. 7

8 Organisatie: SOPOH-Academie In het schooljaar start SO- POH met de SOPOH-Academie. De SO- POH-Academie is een voorziening die gecreëerd is om alle SOPOH medewerkers te ondersteunen bij deskundigheidsbevordering. Nieuw hierbij is dat via internet medewerkers kunnen inloggen op de SOPOH-Academie waar via E-learning modules beschikbaar zijn met tal van onderwerpen. Aan het einde van het schooljaar hebben alle medewerkers ten minste kennis en kunde vergaard op het gebied van Passend Onderwijs en de Meldcode Kindermishandeling, zodat de kracht van de leerkracht m.b.t. deze onderwerpen is versterkt. De SOPOH-Academie is een verzamelbegrip voor alles wat met deskundigheidsbevordering te maken heeft. In het schooljaar zijn E- modules beschikbaar over de onderwerpen Passend Onderwijs en de Meldcode Kindermishandeling. Met de kennis en kunde vanuit de beschikbare modules wordt er in de scholen gericht gewerkt aan afspraken over beide onderwerpen. Verder worden er netwerkbijeenkomsten georganiseerd en professionele leergemeenschappen gevormd. Ten slotte wordt gewerkt aan het samen inkopen van scholing en andere zaken die een link hebben met de SOPOH- Academie. In samenwerking met School aan Zet wordt vorm gegeven aan Samen leren vormgeven. Een programma dat SOPOH-scholen ondersteunt bij het opzetten van netwerken en professionele leergemeenschappen en ontwikkelingen op gang brengt om samen te willen leren. De E-modules van de SOPOH-Academie worden via Heutink ICT verzorgd. SOPOH betaalt hiervoor licentiekosten. Voor het schooljaar en het schooljaar bedragen deze Voor alle andere activiteiten die georganiseerd gaan worden, is een budget beschikbaar van maximaal De kosten worden ten laste van het investeringsbudget geboekt. VERANTWOORDING Het CvB voert maandelijks overleg met de coördinator en voert eenmaal in de zes weken overleg met de coach om de voortgang van de ontwikkelingen te bespreken. Halverwege het schooljaar en aan het einde van het schooljaar wordt verslag gedaan aan het directeurenberaad over de gecreëerde ontwikkelingen. Ook wordt dan besproken op welke wijze de SOPOH-Academie een vervolg krijgt. Aan het einde van het schooljaar wordt onderzoek gedaan naar de ervaringen en bevindingen van het gebruik van de E-modules van de SOPOH-Academie en de deelname aan allerlei bijeenkomsten. De tevredenheid wordt gepeild. Het te verwachten resultaat is ten minste ruim voldoende. 8

9 Organisatie: Mediawijsheid In het schooljaar heeft SOPOH een coach mediawijsheid benoemd om de scholen te ondersteunen bij het vormgeven van lessen in mediawijsheid. Met het aanbieden van deze ondersteuning hebben alle scholen de mogelijkheid op een vergelijkbare manier inhoud te geven aan lessen over mediawijsheid. Aan het einde van het schooljaar is zichtbaar in elke school op welke manier mediawijsheid een plek heeft gekregen in het onderwijsaanbod, zodat de leerkracht in staat is de lessen te verzorgen en de leerlingen kennis en kunde hebben opgedaan over dit onderwerp. In juli 2014 heeft het CvB een coach mediawijsheid benoemd. De coach heeft een aanstelling van 0,2 fte en verricht haar werkzaamheden vanuit het SOPOH kantoor. De coach benadert elke school en spreekt per school af op welke wijze de school haar ondersteuning zal inzetten. Elke school laat zich door de coach begeleiden, zodat het onderwijs over dit onderwerp kan worden geborgd. De kosten van de coach mediawijsheid bedragen: 0,4 x = De kosten komen ten laste van het investeringsbudget. Het CvB voert maandelijks overleg met de coördinator en voert eenmaal in de zes weken overleg met de coach om de voortgang van de ontwikkelingen te bespreken. 9 Halverwege het schooljaar en aan het einde van het schooljaar wordt verslag gedaan aan het directeurenberaad over de gecreëerde ontwikkelingen. Ook wordt dan besproken op welke wijze de SOPOH-Academie een vervolg krijgt. Aan het einde van het schooljaar wordt onderzoek gedaan naar de ervaringen en bevindingen van het gebruik van de E-modules van de SOPOHAcademie en de deelname aan allerlei bijeenkomsten. De tevredenheid wordt gepeild. Het te verwachten resultaat is ten minste ruim voldoende.

10 10

11 Toelichting/aanvullingen, Toelichting/aanvullingen: Alle genoemde ontwikkelonderwerpen zijn gerelateerd aan het koersplan van SOPOH voor de periode Thema is het versterken van de kracht van de leerkracht. In het schooljaar wordt een begin gemaakt met het creëren van faciliteiten om te kunnen voldoen aan de doelstellingen uit het koersplan. Alle ontwikkelingen worden door het CvB gemonitord en de voortgang ervan wordt besproken in meerdere overlegmomenten van de verschillende gremia binnen SOPOH. Op deze manier kan iedereen betrokken blijven bij de ontwikkelingen die het onderwijs en de kwaliteit daarvan in de SOPOH-scholen zal versterken. Financieel overzicht van de ontwikkelonderwerpen voor het schooljaar SOPOH-koersplan Onderdeel Wat Kosten Onderwijs 4 onderwijsassistenten Onderwijs Cultuureducatie Personeel Competenties 0,1 fte Opleiding begeleiding Licentiekosten Organisatie Opleiden in de school SOPOH Academy coördinatie 0,4 fte Coach Mediawijsheid 0,2 fte E-modules via Heutink ICT Activiteiten budget Totaal

12 verklaring Alle leden van de Raad van Toezicht van SOPOH, Alle leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, Alle directeuren van de SOPOH-scholen, Alle stafmedewerkers van het SOPOH-kantoor hebben ingestemd met het jaarplan Hoofddorp, Evert van Putten Peter Schreuder College van Bestuur SOPOH SOPOH Kantoor Wilhelminalaan 55, 2132 DV Hoofddorp T: , 12

Jaarplan SOPOH 2015-2016. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2015-2016. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2015-2016 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting PR-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

SOPOH KOERSPLAN

SOPOH KOERSPLAN SOPOH KOERSPLAN 2014-2018 Jaarplan 2017-2018 SOPOH-jaarplan 2017-2018 Pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 3 Personeel... 5 De kracht van de leerkracht... 5 Onderwijs... 6 Passend onderwijs... 6 Kwaliteit

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017)

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) 1 1a) Leiderschap / Coachend leiderschap vormgeven vanuit de geformuleerde visie (sbf 1) 7.1 Project SPP: Basiscompetenties

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 Matthijsje

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 Matthijsje Schoolondersteuningsprofiel 00CV00 Matthijsje Inhoudsopgave Inhoud Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 8 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen

Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen 12 november 2014 Speciaal M voor erfgoedinstellingen CCA in Amsterdam organiseerde de MoccaAcademie op 12 november een netwerkbijeenkomst. In een eerder verstuurde

Nadere informatie

Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën

Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën SOPOH KOERSPLAN Personeel Onderwijs 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. Openbare Basisschool De Octopus

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. Openbare Basisschool De Octopus Jaarverslag 2014 2015 Medezeggenschapsraad Openbare Basisschool De Octopus 1 Inhoud Inhoud....2 Inleiding... 3 MR openbare basisschool De Octopus... 3 Schooljaar 2014-2015... 4 2 Inleiding Dit is het jaarverslag

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen Bovenschools Jaarplan 2015 niet apart maar samen INHOUD 1. Inleiding 3 2. Verantwoording beleidsvoornemens 3 3. Samenvatting beleidsvoornemens 3 4. Beleidsvoornemens uitgewerkt 6 4.1 beleid 6 4.2 leiderschap

Nadere informatie

KMPO 2016/2017. Plan van aanpak

KMPO 2016/2017. Plan van aanpak KMPO 2016/2017 Plan van aanpak Inleiding De kwaliteitsmeter PO is afgenomen in april 2017. In de richtlijnen zijn criteria voor zwakke en sterke punten opgesteld. Hieronder de analyse van de zwakke en

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool de Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool de Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 Basisschool de Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut

Jaarplan o.b.s. De Boomhut Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2017-2018 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Nieuwsbrief... Schooljaar , nr. 1 datum: 1 november 2010

Nieuwsbrief... Schooljaar , nr. 1 datum: 1 november 2010 Nieuwsbrief... Schooljaar 2010-2011, nr. 1 datum: 1 november 2010 Opening Kindcampus Grootstal Drie partijen, Kleur - Kinder- en Jeugdzorg, onderdeel van Dichterbij, KION en Stichting Sint Josephscholen

Nadere informatie

Basisondersteuning Basisschool De Dobbelsteen mei 2014 Conclusies ondersteuningsprofiel

Basisondersteuning Basisschool De Dobbelsteen mei 2014 Conclusies ondersteuningsprofiel Basisondersteuning Basisschool De Dobbelsteen mei 2014 Conclusies ondersteuningsprofiel De school voert een actief veiligheidsbeleid. Het laatste veiligheidsplan is geschreven op 13-05-2013 Hierin staat

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Schoolondersteuningsprofiel 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld?

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld? Ongetwijfeld heeft iedereen wel eens de term PASSEND ONDERWIJS voorbij zien komen. Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen zijn al een aantal jaar druk bezig alles vorm te geven zoals het in

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Beleid TussenSchoolseOpvang.

Beleid TussenSchoolseOpvang. Beleid TussenSchoolseOpvang. In dit beleidsplan beschrijft Novem de visie en de keuzes die op basis van deze visie gemaakt zijn t.a.v. de tussenschoolse opvang. VISIE NOVEM Novem is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool de Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool de Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool de Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB personeel 14-11-2011 Juni 2011 3.14 Taskforce Meer Mans personeel/taskforce Meer Mans Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Doelen 3 1.2 Feiten 4 1.3 Mogelijke

Nadere informatie

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen Managementstructuur Stichting Leerzaam Notitie Uitwerking van de hoofdlijnen April 2012 Inhoud Schema Managementstructuur en overleg Stichting Leerzaam Toelichting op Managementstructuur en overleg Stichting

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Blinkertschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Blinkertschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Blinkertschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool 19VX. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Competenties Schoolleider. Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit

Competenties Schoolleider. Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit Competenties Schoolleider Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit SOPOH Competenties schoolleiding 1 Inleiding: Voor het benoemen van de competenties voor de functionerings-/

Nadere informatie

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Jaarplan 2017-: Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Januari Juni 1718 K2 Besprekingen resultaten Er worden meerdere relevante instrumenten

Nadere informatie

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets is overzichtelijk en ziet er aantrekkelijk uit IEP Eindtoets - informatie voor ouders Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets voor een goed beeld van uw kind Vanaf

Nadere informatie

Opleidingsschool Mijnplein-KPZ: De stage-leergroep is een onlosmakelijk onderdeel van onze opleidingsscholen

Opleidingsschool Mijnplein-KPZ: De stage-leergroep is een onlosmakelijk onderdeel van onze opleidingsscholen Opleidingsschool Mijnplein-KPZ: De stage-leergroep is een onlosmakelijk onderdeel van onze opleidingsscholen Interview met Maarten Bauer (voorzitter CvB Mijnplein) Maarten Bauer (Voorzitter CvB mijnplein)

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden

Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden In dit document laten wij u met een aantal voorbeelden zien op welke wijze het Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning besteed

Nadere informatie

Jaarplan 2013-2014. Still going strong.

Jaarplan 2013-2014. Still going strong. Jaarplan 2013-2014 Still going strong. Een jaarplan is afgeleid van het schoolplan Alle plannen voor 2011-2015 Eerst alle plannen keurig verdeeld over vier jaar; Bijstellingen door evaluaties; Toevoegingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Graankorrel

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Graankorrel RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Graankorrel Plaats : Kudelstaart BRIN-nummer : 11DV Onderzoeksnummer : 125655 Datum schoolbezoek : 19 maart 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Nieuw in Amsterdam. De IB academie van het openbaar basisonderwijs. Ben je IB-er en wil je verder of heb je de ambitie IB-er te worden?

Nieuw in Amsterdam. De IB academie van het openbaar basisonderwijs. Ben je IB-er en wil je verder of heb je de ambitie IB-er te worden? Nieuw in Amsterdam De IB academie van het openbaar basisonderwijs Ben je IB-er en wil je verder of heb je de ambitie IB-er te worden? Meld je dan nu aan! Stilstaan is achteruit gaan Paul Beke,57 jaar,

Nadere informatie

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets is overzichtelijk en ziet er aantrekkelijk uit IEP Eindtoets - informatie voor ouders Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets voor een goed beeld van uw kind Vanaf

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013

Jaarverslag 2012-2013 Jaarverslag 2012-2013 obs Het Palet Brinn: 16MB Floris Versterstraat 2B 8932 BR Leeuwarden 058-21248833 directie.palet@proloog.nl Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Wat waren we van plan? 4 Onderwijs 4 Zorg

Nadere informatie

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep Organisatie- en functieprofiel Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep (S14 CAO-VO) Versie 17/04/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Erwin van Rooijen,

Nadere informatie

Kleutertoetsen ja/nee? De onderzoekende leraar Lidy Peters, september 2015

Kleutertoetsen ja/nee? De onderzoekende leraar Lidy Peters, september 2015 Kleutertoetsen ja/nee? De onderzoekende leraar Lidy Peters, september 2015 Een oproep van.? Als je dingen moet doen waarvan je denkt dat ze geen zin hebben, stop ermee! Doe alleen waarvan je zeker weet:

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie pilot taalklas schooljaar

Tussentijdse evaluatie pilot taalklas schooljaar Tussentijdse evaluatie pilot taalklas schooljaar 2013-2014 Start taalklas In oktober 2013 is de gemeente Asten in samenwerking met het schoolbestuur van stichting PRODAS gestart met een pilot taalklas

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Roncallischool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Roncallischool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Roncallischool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Roncalli. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

o.b.s. De Wieden Schooljaarplan

o.b.s. De Wieden Schooljaarplan o.b.s. De Wieden Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Beulakerwiede 4 Plaats Zwolle Telefoon 038-4542762 E-Mail i.jousma@ooz.nl Datum 8-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs... 4

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets is overzichtelijk en ziet er aantrekkelijk uit IEP Eindtoets - informatie voor ouders Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets voor een goed beeld van uw kind Sinds

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij de Petrusschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij de Petrusschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij de Petrusschool Plaats : Rijswijk Zh BRIN-nummer : 03PQ Onderzoeksnummer : 127565 Datum schoolbezoek : 9 oktober 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Doel van het jaarverslag Dit jaarverslag is opgesteld door de schoolleiding na vaststelling in de MR en met het team. Het geeft een overzicht van de behaalde resultaten in schooljaar

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HILMARE SCHOOLJAAR 2014-2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HILMARE SCHOOLJAAR 2014-2015 Hillegom, 12-10-2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HILMARE SCHOOLJAAR 2014-2015 Voorwoord: Voor u ligt het jaarverslag 2014-2015 van de MR van OBS Hilmare. Het jaarverslag is een verantwoordingsdocument

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Informatiefolder Voor ouders 2014 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders

Informatiefolder Voor ouders 2014 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Informatiefolder Voor ouders 2014 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Jeugd 1. Opvoedingsondersteuning 2. Opstap 3. Naschoolse activiteiten 4. Rots en Water, weerbaarheidsproject

Nadere informatie

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder)

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder) Projectplan Titel van het project: Naam van de lokale projectleiders: Betrokken partijen binnen het project: Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski

Nadere informatie

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen.

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen. Zoetermeer, april 2014. NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS NUMMER 10 Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. De Troubadour, Vredenburg

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. De Troubadour, Vredenburg SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 De Troubadour, Vredenburg 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Troubadour, Vredenburg. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 03JH00 Basisschool Jeroen Bosch

Schoolondersteuningsprofiel. 03JH00 Basisschool Jeroen Bosch Schoolondersteuningsprofiel 03JH00 Basisschool Jeroen Bosch Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Activiteitenplan. VCPO Noord-Groningen. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 2015-2016

Activiteitenplan. VCPO Noord-Groningen. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 2015-2016 Activiteitenplan Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 2015-2016 VCPO Noord-Groningen Het activiteitenplan 2015-2016 is in concept ter vergadering besproken door de GMR van de VCPO Noord-Groningen op

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Medezeggenschapsraad KBS De Vijf-er Datum: 27-10-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Samenstelling MR... 2 3. Activiteiten MR... 3 4. Besluitenlijst MR... 4 4. Aandachtpunten

Nadere informatie

Openbaar Onderwijs Muiden - Muiderberg

Openbaar Onderwijs Muiden - Muiderberg Aan: Leden van de MR Ouderraden Vinkenbaan en PC Hooft Directie, Remko van der Heijden Medezeggenschapsraad Notulen MR-vergadering Datum: woensdag 20 september 2017 Tijd: 19.30 22.00 start met eigen vergadering

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer

Schoolondersteuningsprofiel. 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer Schoolondersteuningsprofiel 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer WERKPLAN 2014-2015 Van de Medezeggenschapsraad van De Lindenlommer Versie 2014 definitief Werkplan MR Lindenlommer Inhoudsopgave: 1. Missie... 2 1.1. Visie... 2 1.2. Doelen... 2 2. Taak... 2 3. Werkwijze...

Nadere informatie

Opbrengstgerichte nieuwsflits

Opbrengstgerichte nieuwsflits Jaargang 16 Nummer 14 Vrijdag 27 maart 2015 Opbrengstgerichte nieuwsflits In deze nieuwsflits willen we u informeren over de opbrengsten van de verschillende Cito toetsen van midden schooljaar 2014/2015

Nadere informatie

Positie van de intern begeleider in de school binnen Passend Onderwijs Apeldoorn PO

Positie van de intern begeleider in de school binnen Passend Onderwijs Apeldoorn PO Positie van de intern begeleider in de school binnen Passend Onderwijs Apeldoorn PO Inleiding: Alle basisscholen in ons SWV hebben een intern begeleider. Historisch gezien is er een intern begeleider sinds

Nadere informatie

Managementrapportage. Stichting Tabijn. Februari en maart 2011

Managementrapportage. Stichting Tabijn. Februari en maart 2011 Managementrapportage Stichting Tabijn Februari en maart 2011 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator 1 Algemene voorwaarden cultuurcoördinator Opleidingsniveau & denkniveau HBO denk- & werkniveau Opleiding; (Master) opleiding Richtlijn uren coördinatie; 40 uur Randvoorwaarden; Open en transparante communicatie

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl

Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl Betreft : Jaarverslag 2014-2015 Alblasserdam september 2015, Aan de ouder(s)

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Vlinderboom

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Vlinderboom DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ De Vlinderboom School/instelling: De Vlinderboom Plaats: Loon op Zand BRIN-nummer: 18MF Onderzoeksnummer: 110180 Onderzoek uitgevoerd op: 19 augustus 2008

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Koersplan - Geloof in de toekomst

Koersplan - Geloof in de toekomst Koersplan - Geloof in de toekomst Storytelling als innerlijk kompas De s8ch8ng hanteert het verhaal van Springmuis voor draagvlak en gemeenschappelijke taal. Springmuis gaat op reis naar het onbekende.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 7 93 Werken in het onderwijs Nr. 44 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP.

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP. JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2016 2017 Jaar 2016 2017 School De Tovervogel School De Tovervogel Schoolleider Sjannie Spijkers Schoolleider Sjannie Spijkers Datum Juni 2016 Datum Juni 2017 Thema SCHOOL & OMGEVING

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 OBS De Oerstek Noardburgum Datum: 1 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam OBS De Oerstek Schoolnaam OBS De Oerstek Datum 20-05-2015

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom Plaats : Almere BRIN-nummer : 23ZV Onderzoeksnummer : 126477 Datum schoolbezoek : 5 juni Rapport vastgesteld te Utrecht op 16

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

Koersplan SOPOH. voor ieder kind het beste bereiken. met Passie, Plezier en Professionaliteit.

Koersplan SOPOH. voor ieder kind het beste bereiken. met Passie, Plezier en Professionaliteit. SOPOH Koersplan voor ieder kind het beste bereiken met Passie, Plezier en Professionaliteit. Inleiding >>>>>> In dit koersplan maken we de ambities van SOPOH concreet in doelstellingen en resultaten die

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar R.K. Basisschool "De Kring" Koornlaan 2-4 1815 GE Alkmaar Tel.: 072-5117973 E-mail: de.kring@saks.nl http://www.kring-saks.nl Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014-2015 Voorwoord In dit jaarverslag

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 15TG00 OBS De TWA Fisken

Schoolondersteuningsprofiel. 15TG00 OBS De TWA Fisken Schoolondersteuningsprofiel 15TG00 OBS De TWA Fisken Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Notulen Aanwezig: Annika, Caroline, David, Maike en Paul Afwezig: Jeske en Johan

Notulen Aanwezig: Annika, Caroline, David, Maike en Paul Afwezig: Jeske en Johan Notulen Aanwezig: Annika, Caroline,, Maike en Afwezig: Jeske en Johan MR datum: maandag 25-09-2017 aanvang: 20.00 uur Agendapun Inhoud Door wie Status t 1. Opening 2. Notulen MR 29-05-2017 Geen opmerkingen

Nadere informatie

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015.

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015. SOPOH Begroting 2015 Bijgestelde van De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer Begroting 2015 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Begroting SOPOH 2012

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Mariaschool Schooljaar 2011/2012

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Mariaschool Schooljaar 2011/2012 Jaarverslag Medezeggenschapsraad Mariaschool Schooljaar 2011/2012 Algemeen De Medezeggenschapsraad (hierna: MR) is een in de Wet Medezeggenschap (hierna: WMS) op scholen voorgeschreven orgaan, welke uit

Nadere informatie

U in de OndersteuningsPlanRaad? Ja, waarom niet?

U in de OndersteuningsPlanRaad? Ja, waarom niet? U in de OndersteuningsPlanRaad? Ja, waarom niet? Passend Onderwijs & OndersteuningsPlanRaad Wat is passend onderwijs? Passend onderwijs is m.i.v. 1 augustus 2014 de nieuwe manier waarop onderwijs aan kinderen,

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

De visie van Amersfoortse PO-scholen en VO-scholen op het onderwijs in Amersfoort in 2030

De visie van Amersfoortse PO-scholen en VO-scholen op het onderwijs in Amersfoort in 2030 De van Amersfoortse PO-scholen en VO-scholen op het onderwijs in Amersfoort in 2030 Denkstap 1 Denkstap 2 Relevante trends en Visie factoren Denkstap 1: Trends en factoren Denkstap 1 Welke trends en factoren

Nadere informatie

Jaarverslag MR Dirk van Dijkschool

Jaarverslag MR Dirk van Dijkschool Jaarverslag MR Dirk van Dijkschool 2013-2014 Jaarverslag MR Dirk van Dijkschool 2013-2014 1 / 6 Inhoud 1 Voorwoord... 3 2 Samenstelling MR... 3 3 Analyse Cito-toets... 3 4 Schoolondersteuningsprofiel...

Nadere informatie

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Jaarplan Versie: augustus 2017 Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Aanleiding Voor u ligt het jaarplan van schooljaar. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Houten. Jaarplan 2015

Rekenkamercommissie Houten. Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Houten Jaarplan 2015 oktober 2014 COLOFON: De rekenkamercommissie van de gemeente Houten wordt gevormd door drie externe leden en bestaat uit: Hester Tjalma (voorzitter) Peter Siebers

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs mei 2013 Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Cambium te Heerde Preambule Het bestuur van Stichting Cambium en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

3.12 Notitie Vervangingspool

3.12 Notitie Vervangingspool Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 18 januari 2012 A (P)GMR 30 januari 2012 22 februari 2012 3.12 Notitie Vervangingspool Personeel/Notitie Vervangingspool Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut

Jaarplan o.b.s. De Boomhut Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2016-2017 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie