4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden"

Transcriptie

1 4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Bij de invoering van het model met een Raad van Toezicht is een aanpassing van het managementstatuut noodzakelijk. De functie van algemeen directeur verdwijnt uit het functiegebouw en daarmee alle bepalingen die de verhouding tussen bestuur en algemeen directeur regelen. De verhouding tussen de bestuurder en de Raad van Toezicht is geregeld in de statuten en maakt derhalve geen onderdeel uit van het managementstatuut. De functie lid managementteam heeft een ander benaming gekregen: regiodirecteur. Voor het overige is aangesloten bij het bestaande managementstatuut. I KADER EN UITGANGSPUNTEN Dit managementstatuut beschrijft hoe de aansturing van de scholen plaatsvindt en zet de verhouding tussen het bevoegd gezag en het management uiteen. Het bevoegd gezag wordt gevormd door de professionele bestuurder, die handelt onder toezicht van de Raad van Toezicht. Het managementteam wordt gevormd door de bestuurder samen met de regiodirecteuren. Uitgangspunten voor het besturingsmodel 1. De geldende wettelijke kaders. 2. De doel- en grondslagformulering die zijn vastgelegd in de stichtingsstatuten, zijn kaderstellend. 3. Het stichtingsbeleidsplan. 4. Resultaatgericht management. 5. Verantwoordelijkheden laag in de organisatie. 6. Scholen hebben een zo groot mogelijke eigen beleidsruimte. Ad 1: geldende wettelijke kaders De wijze waarop binnen de organisatie met elkaar wordt omgegaan, is altijd gebonden aan bestaande wettelijke kaders. Daar liggen de grenzen voor wat wel en niet kan/mag. Ad 2: doel- en grondslagformulering Hiermee wordt de identiteit van de organisatie als kaderstellend vastgesteld. Ad 3: stichtingsbeleidsplan De scholen functioneren beleidsmatig binnen het door het bestuur vastgestelde strategisch stichtingsbeleidsplan. Op de verschillende beleidsterreinen (onderwijs en kwaliteit, personeel, financiën, huisvesting en beheer, organisatie en communicatie) zijn integraal samenhangende uitspraken gedaan die richtinggevend zijn voor het beleid in de scholen. De consequentie hiervan is dat op schoolniveau integraal beleid wordt gevoerd. Ad 4: resultaatgericht management Het strategisch beleid wordt geoperationaliseerd in doelen die in een managementcontract met de directeuren gelden als te behalen resultaten. Op deze wijze wordt gestuurd op doelen die in contracten zijn vastgelegd. De directeuren zijn voor hun scholen integraal beleidsmatig verantwoordelijk. Ad 5: verantwoordelijkheden laag in de organisatie Om het beleidsvormend vermogen zo groot mogelijk te laten zijn, wordt beleidsverantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie neergelegd. Ad 6: scholen hebben een zo groot mogelijke eigen beleidsruimte

2 Uitgangspunt is dat scholen een eigen gezicht hebben. Dat betekent dat zij de ruimte krijgen om de doelen die in het managementcontract zijn geformuleerd op hun eigen wijze te realiseren. Het betekent ook dat het bestuur geen andere richtlijnen geeft over de wijze waarop de school georganiseerd is. De organisatorische opzet In de schoolorganisatie onderscheiden we de volgende organisatorische eenheden die voor de beleidsontwikkeling relevant zijn: 1. De bestuurder. 2. Het managementteam. 3. Het directeurenoverleg. 4. De scholen. 1. de bestuurder De bestuurder is belast met het bevoegd gezag en als zodanig eindverantwoordelijk voor al hetgeen in de organisatie plaatsvindt. Hij stelt het stichtingsbeleidsplan vast en bepaalt het bovenschools beleid op alle beleidsterreinen. Hij doet dat in overleg met het directeurenoverleg. De bestuurder is onder toezicht van de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor de realisatie van het stichtingsbeleidsplan. 2. het managementteam Het managementteam is het werkoverleg bestaande uit de bestuurder en de regiodirecteuren. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de aansturing van de scholen. Regiodirecteuren zijn op basis van mandaat ieder verantwoordelijk voor de aansturing van een aantal scholen. De bestuurder regelt de taakverdeling onder de regiodirecteuren. Het managementteam zorgt voor het behalen van de gewenste onderwijsresultaten door het adequaat inzetten van personele en financiële middelen. Het managementteam zorgt voor de noodzakelijke coördinatie tussen de verschillende scholen, stimuleert dat het beleid wordt gerealiseerd door de schooldirecties, legt afspraken in managementcontracten vast, bewaakt het uitvoeringsproces en beoordeelt de resultaten. 3. het directeurenoverleg In het directeurenoverleg hebben alle directeuren en de regiodirecteuren zitting. De bestuurder is voorzitter. Daarnaast vindt overleg plaats met de directeuren van een groep scholen in een subregio. Dit overleg staat onder voorzitterschap van regiodirecteur. In dit overleg: a. wordt stichtingsbeleid voorbereid en ontwikkeld door de richtinggevende uitspraken van het bestuur te vertalen in beleid; b. vindt afstemming plaats van zaken die noodzakelijk zijn voor de realisering van het stichtingsbeleidsplan; c. worden ervaringen en kennis met elkaar uitgewisseld; d. wordt lokaal besproken en afgestemd. In het voltallige directeurenoverleg ligt het accent op a, in het overleg in de subregio s op b, c en d. De taken en bevoegdheden van het directeurenoverleg zijn vastgelegd in het managementstatuut. 4. de scholen De scholen voeren het binnen de stichting geformuleerde beleid uit en leveren bijdragen aan de ontwikkeling daarvan. De directeuren voeren integraal management en hebben hun organisatie zo ingericht dat zij op eigen wijze doelen en resultaten realiseren die in het managementcontract staan geformuleerd. Reglement en instrument Om het samenwerken tussen de vier organisatorische eenheden zo goed mogelijk te laten verlopen, maakt de bestuurder afspraken over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot: 1. de doelen waarop wordt gestuurd 2. de wijze waarop het bestuur zich organiseert

3 3. de grenzen waarbinnen de scholen hun gang kunnen gaan 4. de samenwerking tussen bestuurder en management. Deze afspraken worden voor een deel neergelegd in een managementstatuut en voor een deel vertaald naar bestuurlijke instrumenten. Uitgangspunt is zo weinig mogelijk in regelgeving op te nemen om de flexibiliteit en de ontwikkeling van de vernieuwingen niet te blokkeren. Bij de instrumenten die nodig zijn om het besturen van de organisatie mogelijk te maken, moet gedacht worden aan het stichtingsbeleidsplan, het managementcontract, managementrapportages, financiële kwartaaloverzichten en jaarverslagen. Op schoolniveau volgt de follow up in het schoolplan en/of ander schoolspecifiek beleidsplan. Ad 1 de doelen waarop wordt gestuurd Deze zijn vermeld in het managementcontract. Ad 2 de wijze waarop het bestuur zich organiseert Dit wordt geregeld in de statuten en het bestuursreglement. Ad 3 de grenzen waarbinnen de scholen hun gang kunnen gaan Deze worden bepaald door de statuten, het managementstatuut, het stichtingsbeleidsplan en de afspraken zoals deze gemaakt worden in het directeurenoverleg. Ad 3 de samenwerking tussen bestuurder en management. Dit is geregeld in het managementstatuut en wordt gereguleerd door besturingsinstrumenten.

4 II BEGRIPSBEPALINGEN Bestuur Bestuurder Regiodirecteur Schooldirecteur Directeurenoverleg Managementcontract Opdragen Stichtingsbeleidsplan Meerjarenbegroting Schoolplan Stichtingsjaarplan Jaarplan Voorbereiden Opstellen Toetsen Vaststellen Uitvoeren Het bestuur van Stichting Openbaar Onderwijs Alblasserwaard-Vijfheerenlanden De functionaris die als zodanig is benoemd door de Raad van Toezicht Degene die gemandateerd is taken in verband met voorbereiding en uitvoering van het stichtingsbeleidsplan uit te voeren en die binnen de toegewezen regio het schoolbeleid vaststelt Degene die binnen het stichtingsbeleidsplan verantwoordelijk is voor het strategisch beleid van de school Het binnen de totale organisatie overeengekomen overleg van directeuren en leden van het regiodirecteuren onder voorzitterschap van de bestuurder Het document waarin de afspraken zijn opgenomen die de bestuurder met de regiodirecteur of de regiodirecteur met de schooldirecteur heeft gemaakt Het door of onder verantwoordelijkheid van het bestuur opdragen van specifieke taken of bevoegdheden aan een regiodirecteur of aan de schooldirecteur met de daarbij behorende middelen Het strategisch kaderstellend beleidsplan van de stichting en daarmee richtinggevend voor de schoolplannen. Strategisch beleid geeft de hoofdlijnen weer van het bestuursbeleid en de strategische keuzes daarbinnen voor de komende 3 tot 5 jaar. De begroting waarin de financiële aspecten van het stichtingsbeleidsplan worden vastgelegd Strategisch plan op schoolniveau, waarin deelbeleidsplannen een plek krijgen. Strategisch beleid geeft de hoofdlijnen weer van het schoolbeleid en de strategische keuzes daarbinnen voor de komende 3 tot 5 jaar. De uitwerking van het stichtingsbeleidsplan op stichtingsniveau voor één jaar, inclusief begroting De uitwerking van het schoolplan voor één jaar, inclusief begroting Het verrichten van werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de voorbereiding van een voorstel of reeks beleidsalternatieven. Het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden om tot een concreet voorstel te komen dat door anderen uiteindelijk wordt vastgesteld. Het nagaan of een voorstel consistent is met de bestaande regelingen of wettelijke bepalingen. Het formaliseren van een voorstel. Het tot stand brengen van een gewenst en gedefinieerd

5 resultaat binnen aangegeven richtlijnen en volgens het vastgesteld plan of beleid. In deze lijst van begrippen zijn de begrippen verdwenen die op de huidige bestuurlijke rol duiden, zoals fiatteren en marginale toetsing en bestuurlijk toetsingskader. III DE ARTIKELEN IIIA TAKEN EN BEVOEGDHEDEN Bestuurder Artikel 1 1. De bestuurder oefent al de bij wet en statuten aan het bevoegd gezag toegekende taken en bevoegdheden uit, onverminderd het bepaalde in dit artikel en de bevoegdheden van de Raad van Toezicht. 2. de regiodirecteur oefent de bij dit managementstatuut opgedragen en in het managementcontract vastgelegde taken en bevoegdheden uit namens en onder verantwoordelijkheid van de bestuurder. 3. De schooldirecteur oefent de bij dit managementstatuut opgedragen en in het managementcontract vastgelegde taken en bevoegdheden uit namens en onder verantwoordelijkheid van de regiodirecteur. 4. De bestuurder kan gemotiveerd de overdracht van taken en/of bevoegdheden te allen tijde ongedaan maken. Het artikel over de verhouding tussen bestuur en algemeen directeur komt te vervallen. Het artikel over de taken en bevoegdheden van de algemeen directeur komen te vervallen. Artikel 2 1. De bestuurder benoemt de regiodirecteuren en de schooldirecteuren. 2. De bestuurder wijst een van de regiodirecteuren aan die de bestuurder vervangt bij afwezigheid of ziekte. 3. De bestuurder belast de regiodirecteuren met taken en bevoegdheden op een of meer specifieke beleidsgebieden. 4. De bestuurder stelt het stichtingsbeleidsplan vast. 5. De bestuurder stelt de begroting en de jaarrekening vast. 6. De bestuurder stelt, na overleg in het directeurenoverleg, procedures vast voor de totstandkoming van in ieder geval het onderwijskundig, het financieel en het sociaal jaarverslag. 7. De bestuurder geeft leiding aan het managementteam. 8. De bestuurder is de voorzitter van het directeurenoverleg. 9. De bestuurder geeft leiding aan het stafbureau. 10. Benoeming, ontslag en het treffen van orde- en disciplinaire maatregelen ten aanzien van schooldirectieleden en regiodirecteuren zijn voorbehouden aan de bestuurder. Het laatste lid is, met enige aanpassing, aan dit artikel toegevoegd. Het staat in het huidige managementstatuut in het deel over de plannen, waar het niet op zijn plaats is. Regiodirecteur Artikel 3 1. De regiodirecteur heeft de volgende taken:

6 a. Geeft leiding aan de schooldirecteuren in zijn regio door middel van onder meer: toetsing en vaststelling van schoolplan, schoolgids, schoolformatieplan, scholingsplan en schoolbegroting; b. Maakt met iedere directeur in zijn regio afspraken over de uitvoering van het stichtingsbeleidsplan en legt deze vast in een managementcontract; c. Is voorzitter van het directieoverleg in zijn regio d. Voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de schooldirecteuren in zijn regio; e. Voert minimaal 1 x per jaar overleg met de MR van de scholen en vertegenwoordigt het bevoegd gezag in de GrMR (indien aanwezig) in zijn regio; f. Informeert schriftelijk 3x per jaar de bestuurder over verloop en resultaten van het gevoerde beleid van de scholen in de regio; g. Is verantwoordelijk voor de uitvoering van beleid binnen zijn regio; h. Draagt in samenspraak met de andere regio zorg voor de uitvoering van beleid binnen de stichting (met een specialisatie op een of meer van de terreinen onderwijs, kwaliteit, huisvesting, financiën, personeel en organisatie); i. Legt verantwoording af aan de bestuurder; j. Is belast met de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van de bestuurder; k. Is mede belast met de voorbereiding en uitvoering van het strategisch en algemeen financieel beleid; l. Vertegenwoordigt binnen de gemeenten in de eigen regio de bestuurder in in- en extern overleg; m. Verricht enkele taken die voortvloeien uit zijn managementfunctie; n. Benoemt na overleg met de bestuurde de personeelsleden van de scholen in zijn regio op voordracht van de schooldirecteuren. 2. De regiodirecteur is bevoegd: a. Het bovenschools beleid op de beleidsterreinen onderwijs, organisatie, huisvesting, personeel, financiën en kwaliteit mede te ontwikkelen, uit te voeren en te evalueren en is bevoegd binnen het stichtingsbeleid besluiten te nemen. b. Het schoolbeleid op de beleidsterreinen onderwijs, organisatie, huisvesting, personeel, financiën en kwaliteit vast te stellen en te evalueren; c. Te besluiten over algemene aspecten van management, beheer en bedrijfsvoering binnen de onderwijsorganisatie in zijn regio; d. M.b.t. lokaal beleid binnen de regio mede te ontwikkelen, te besluiten, uit te voeren en te evalueren; e. De bestuurder te adviseren; f. Uitgaven te doen met inachtneming van de door de bestuurder vastgestelde begrotingen; g. Maatregelen en/of besluiten van schooldirecteuren of derden te schorsen indien hij dit noodzakelijk vindt. Schooldirecteur Artikel 4 1. De schooldirecteur heeft de volgende taken: a. Geeft leiding aan en is verantwoordelijk voor zijn school; b. Voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met het personeel van zijn school; c. Stelt binnen de kaders van het stichtingsbeleidsplan een schoolplan op, dat in ieder geval de volgende beleidsterreinen bevat: onderwijs, personeel, financiën, huisvesting en beheer, organisatie en communicatie; d. Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgestelde schoolbeleid; e. Informeert de regiodirecteur in zijn regio over verloop en resultaten van het gevoerde beleid; f. Legt verantwoording af aan de regiodirecteur; g. Adviseert de regiodirecteur over de aanstelling en het ontslag van locatiepersoneel.

7 2. De schooldirecteur is bevoegd: a. Het schoolplan op de beleidsterreinen onderwijs, personeel, financiën, huisvesting en beheer, organisatie en communicatie te ontwikkelen, voor te stellen, uit te voeren en te evalueren; b. De bestuurder en de regiodirecteur te informeren; c. Uitgaven te doen met inachtneming van de door de bestuurder vastgestelde begrotingen. Artikel 5 1. De schooldirecteur ontwikkelt het concept-schoolplan. 2. Het schoolplan bevat minimaal: a. Het vaststellen van te bereiken doelen; b. De wijze van uitvoering op hoofdlijnen; c. Een tijdsindicatie van realisering van vastgestelde doelen; d. Een evaluatie van het gevoerde beleid. Directeurenoverleg Artikel 6 1. Het directeurenoverleg vergadert minimaal twee keer per jaar. Daarnaast vindt een keer per twee maanden gestructureerd directeurenoverleg plaats in kleiner verband of subregio s. 2. De organisatorische vormgeving en de samenstelling worden in goed overleg tussen de bestuurder en de schooldirecteuren bepaald. 3. De bestuurder is voorzitter van het directeurenoverleg. Het overleg in de subregio s vindt plaats onder leiding van een regiodirecteur. 4. In de genoemde overleggen wordt de dagelijkse gang van zaken besproken en worden ervaringen uitgewisseld. 5. In het directeurenoverleg wordt het stichtingsbeleid voorbereid en de uitvoering ervan gevolgd. 6. In het directeurenoverleg vindt afstemming plaats van die zaken die van belang zijn voor een goede uitvoering van het stichtingsbeleidsplan. 7. Regio-overleg en directeurenoverleg hebben een adviserende functie. 8. Het directeurenoverleg doet voorstellen voor de procedures voor de totstandkoming van in ieder geval het onderwijskundig, het financieel en het sociaal jaarverslag. Artikel 7 1. De bestuurder stelt het directeurenoverleg in de gelegenheid advies uit te brengen over: a) De vaststelling en wijziging van de (meerjaren)begroting. b) De vaststelling van de jaarrekening. c) De criteria die worden toepast bij de verdeling van de totale lumpsum tussen de gemeenschappelijke voorzieningen op bovenschools niveau en de voorzieningen op schoolniveau. d) De criteria en spelregels die worden toepast bij het verschuiven van middelen tussen de afzonderlijke scholen. 2. De bestuurder stelt het directeurenoverleg zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed op de hoogte of aan het uitgebrachte advies gevolg wordt gegeven. Dit artikel is toegevoegd om expliciet te voldoen aan het bepaalde in artikel 31 WPO lid 1. Daarin staat dat in het managementstatuut ten minste een regeling is opgenomen betreffende de bevoegdheden van de directeur en indien toepassing is gegeven aan artikel 29, vijfde lid, tevens van de bevoegdheden van het in dat artikellid bedoelde personeel voor zover dat is belast met managementtaken met betrekking tot de scholen en de scholen, bedoeld in de Wet op de expertisecentra, met betrekking tot de toedeling, bestemming en aanwending van de bekostiging. Voor de hier geformuleerde regeling is aangesloten bij het voorstel dat door AVS

8 en VOS/ABB is opgesteld. IIIB DE PLANNEN Stichtingsbeleidsplan Artikel 8 Het stichtingsbeleidsplan omvat in ieder geval: 1. Strategische uitspraken over de onderscheiden beleidsterreinen, de stichtingsbegroting en de toelating van leerlingen; 2. De ontwikkelingen van het onderwijsaanbod op de scholen binnen de stichting; 3. Een opsomming van de bestuursinstrumenten; 4. Beleidsplannen voor die onderdelen waarvan is overeengekomen dat het om gezamenlijk beleid voor alle scholen gaat. Schoolplan Artikel 9 Het schoolplan omvat strategisch beleid op schoolniveau op de onderscheiden beleidsterreinen. Poer beleidsterrein wordt het schoolbeleid verder uitgewerkt. IIIC OVERIG Overleg en medezeggenschap Artikel De bestuurder voert het overleg met de GMR of een geleding daarvan. 2. De regiodirecteur voert namens het bestuur het overleg met de groepsmedezeggenschapsraden of een geleding daarvan binnen zijn regio over: - lokaal onderwijsbeleid dat van invloed is op de scholen van de stichting in elke afzonderlijke gemeente Hier is de beperking tot openbare scholen vervangen door de scholen van de stichting, die immers ook een niet openbare school bestuurt. - lokale thema s en - meningsvormend de beleidsvoorstellen die in de GMR worden besproken. 3. De schooldirecteur voert met betrekking tot het schooleigen beleid het overleg met (een geleding van) de MR. 4. De bestuurder draagt zorg voor de noodzakelijke faciliteiten voor de medezeggenschapsorganen zoals vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut. 5. De bestuurder draagt er zorg voor dat de leden van de medezeggenschapsorganen niet uit hoofde van hun lidmaatschap van de raad worden benadeeld in hun positie. Artikel 11 De bestuurder voert samen met een in het directeurenoverleg afgesproken delegatie van schooldirecteuren het overleg over aangelegenheden van algemeen belang voor de bijzondere rechtstoestand van het personeel met de daarvoor in aanmerking komende personeelscentrales. Rapportage en verantwoording De bepalingen rond de rapportage van algemeen directeur naar bestuur komen te vervallen.

9 Artikel 12 Informatieverstrekking over realisering van de gemaakte afspraken in het managementcontract door de regiodirecteur aan de bestuurder, vindt plaats door middel van managementrapportages. Deze rapportages bevatten in ieder geval: 1. informatie over de uitvoering van beleid binnen de stichting; 2. informatie over de uitvoering van beleid binnen zijn regio; 3. info over de algemene gang van zaken binnen zijn regio. Artikel 13 Informatieverstrekking over realisering van de gemaakte afspraken in het managementcontract genoemd in artikel 10 (aanpassen), door de schooldirecteur aan de regiodirecteur, vindt plaats door middel van kwartaalrapportages. Deze rapportages bevatten in ieder geval: 1. informatie over de uitvoering van de verschillende plannen; 2. informatie over de algemene gang van zaken binnen de school. 3. een overzicht van inkomsten en uitgaven en de stand van zaken met betrekking tot de begrotingsbewaking. Artikel 14 De schooldirecteuren stellen jaarlijks voor 1 oktober het onderwijskundig jaarverslag van hun school op. De schooldirecteuren voorzien de bestuurder van de benodigde gegevens voor 1 februari i.v.m. het opstellen van het financieel jaarverslag en het sociaal jaarverslag. De bestuurder stelt jaarlijks op basis van de in het vorige lid beschikbare documenten en gegevens de in lid 1 en lid 2 genoemde jaarverslagen op stichtingsniveau vast. Vernietiging en schorsing van besluiten Artikel 15 Besluiten van de schooldirecteuren en regiodirecteuren kunnen wegens strijd met enige geldende regel en/of wegens schade aan de belangen van de stichting door de bestuurder bij gemotiveerd besluit worden geschorst en/of vernietigd. Werkingsduur Artikel Dit managementstatuut heeft een werkingsduur van drie jaar. Tijdig, dat wil zeggen ten minste drie maanden voor de expiratiedatum, zal worden bezien of herziening nodig of gewenst is. Is herziening niet aan de orde, dan wordt de werkingsduur voor ten minste 1 jaar verlengd. 2. Indien gedurende het overleg over de herziening de termijn van drie jaar verstrijkt, blijft het vigerende statuut van toepassing totdat het nieuwe managementstatuut is vastgesteld. 3. Vaststelling, wijziging of intrekking van dit managementstatuut zijn onderwerp van medezeggenschap overeenkomstig het bepaalde in het binnen de stichting geldende reglement voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Slotbepaling Artikel 17 Ter zake van onderwerpen die in dit managementstatuut niet zijn voorzien of bij interpretatiegeschillen besluit de bestuurder.

MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006

MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006 MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006 BEGRIPSBEPALING Bestuur Het bestuur van Stichting Cambium Algemeen directeur Schooldirecteur Directeurenberaad Managementcontract

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. VCO Midden- en Oost-Groningen.

MANAGEMENTSTATUUT. VCO Midden- en Oost-Groningen. MANAGEMENTSTATUUT VCO Midden- en Oost-Groningen. INHOUDSOPGAVE pagina Besturingsmodel 3 Begripsbepalingen 4 De artikelen 6 Taakverdeling 6 Het bestuur 6 Raad van beheer 6 Het directeurenoverleg 7 De directeur

Nadere informatie

Bestuurs- en directiestatuut Stichting Fluenta

Bestuurs- en directiestatuut Stichting Fluenta Bestuurs- en directiestatuut Stichting Fluenta Vastgesteld in 2004 door de vier rechtsvoorgangers van de Stichting Fluenta in het fusierapport; de formele inwerkingtreding van dit statuut is 1 augustus

Nadere informatie

Besturingsmodel en managementstatuut voor primair en voortgezet onderwijs

Besturingsmodel en managementstatuut voor primair en voortgezet onderwijs Besturen op hoofdlijnen Besturingsmodel en managementstatuut voor primair en voortgezet onderwijs De bestuurlijke organisatie van het primair en het voortgezet onderwijs is aan het veranderen. Veel besturen

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT HERVORMDE SCHOOLVERENIGING TE NIJKERK

MANAGEMENTSTATUUT HERVORMDE SCHOOLVERENIGING TE NIJKERK MANAGEMENTSTATUUT HERVORMDE SCHOOLVERENIGING TE NIJKERK 1 Inhoudsopgave Besturingsmodel... 3 Begripsbepalingen... 4 De artikelen... 6 Taakverdeling... 6 Het bestuur... 6 De Algemeen Directeur... 7 Het

Nadere informatie

Directiestatuut. m.i.v. 1 januari 2011. Christelijk Lyceum Veenendaal

Directiestatuut. m.i.v. 1 januari 2011. Christelijk Lyceum Veenendaal Directiestatuut m.i.v. 1 januari 2011 Christelijk Lyceum Veenendaal Inhoudsopgave 1 Bestuurlijke organisatie en ontwikkelingen... 3 1.1 Uitgangspunten voor de besturing... 3 1.2 De organisatorische opzet...

Nadere informatie

Managementstatuut. Vergaderstuk Begripsbepalingen:

Managementstatuut. Vergaderstuk Begripsbepalingen: Vergaderstuk 11.03.28.07.01 Managementstatuut Begripsbepalingen: De Stichting Raad van Toezicht College van Bestuur Schooldirectie Directieoverleg Managementstatuut Bestuurscontract Managementcontract

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Islamitische School. Amsterdam

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Islamitische School. Amsterdam MANAGEMENTSTATUUT Stichting Islamitische School Amsterdam Preambule Op grond van artikel 31 van de Wet op het primair onderwijs (Wpo) dient het bestuur een managementstatuut vast te stellen. In het managementstatuut

Nadere informatie

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan Een gezam nlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) MANAGEMENTSTATUUT Tekst wettelijke bepaling managementstatuut 3 Inhoud Artikel 1. Een definitiebepaling; Artikel 2. Vaststelling

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Bevoegd gezag: Bestuur Stichting Facetscholen, voor openbaar primair onderwijs

Nadere informatie

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium Stichting Atrium Managementstatuut Stichting Atrium Juni 2012 MANAGEMENTSTATUUT STICHTING ATRIUM VOOR KATHOLIEK PRIMAIR ONDERWIJS IN LANGEDIJK EN OMSTREKEN Elke onderwijsinstelling moet beschikken over

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT VAN. VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND. December 2012

MANAGEMENTSTATUUT VAN. VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND. December 2012 MANAGEMENTSTATUUT VAN VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND December 2012 1 Preambule Dit managementstatuut is op te vatten als het managementstatuut ex artikel 31 van de

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE VAN DE STICHTING HSK. Katwijk aan Zee. Over een nieuwe taakverdeling tussen bestuur, algemeen directeur, locatiedirecteuren

BESTURINGSFILOSOFIE VAN DE STICHTING HSK. Katwijk aan Zee. Over een nieuwe taakverdeling tussen bestuur, algemeen directeur, locatiedirecteuren BESTURINGSFILOSOFIE VAN DE STICHTING HSK Katwijk aan Zee Over een nieuwe taakverdeling tussen bestuur, algemeen directeur, locatiedirecteuren Concepttekst 17 maart 2006 t.b.v. GMR Inleiding Het bestuur

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland.

Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland. Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland. 1 Inhoudsopgave Art. 1. Definitiebepaling Art. 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut Art. 3. Taken

Nadere informatie

Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP

Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP 2016 Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP Inleiding De Pieter Zandt scholengemeenschap gaat uit van de Stichting voor Christelijk (Speciaal) Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Managementstatuut. Esprit Scholen

Managementstatuut. Esprit Scholen Managementstatuut Esprit Scholen Amsterdam, Opnieuw vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht, door het College van Bestuur d.d. 6 december 2013 Managementstatuut van Onderwijsstichting Esprit,

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting CPO Noordkwartier

Managementstatuut Stichting CPO Noordkwartier Managementstatuut Stichting CPO Noordkwartier managementstatuut stichting Noordkwartier d.d. 1 januari 2013 onderwijsbureau meppel/md - pagina 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel

Nadere informatie

Managementstatuut Voortgezet Onderwijs SCOPE scholengroep

Managementstatuut Voortgezet Onderwijs SCOPE scholengroep Managementstatuut Voortgezet Onderwijs SCOPE scholengroep Begripsbepalingen Artikel 1 College van Bestuur Sectordirecteur Vestigingsdirecteur Directeur Personeel SCOPE VO-directie Unitleider Locatieleider

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie

Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van

Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van Directiestatuut Onderwijsgroep Galilei Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van OSG de Eilanden te Spijkenisse, OSG

Nadere informatie

Managementstatuut MOVARE

Managementstatuut MOVARE Managementstatuut MOVARE 1. Inleiding Verschillende ontwikkelingen binnen het onderwijs hebben de aanzet gegeven tot veranderingen in de bestuurlijke verhoudingen. Zo hebben schaalvergroting, deregulering,

Nadere informatie

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Pre-ambule Het uitgangspunt voor het bevoegd gezag van de Stichting Onderwijsgroep Galilei, openbaar voortgezet onderwijs Voorne-Putten is het besturen

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT TEN BEHOEVE VAN HET PRIMAIR ONDERWIJS. A. Statuut. Preambule

MANAGEMENTSTATUUT TEN BEHOEVE VAN HET PRIMAIR ONDERWIJS. A. Statuut. Preambule MANAGEMENTSTATUUT TEN BEHOEVE VAN HET PRIMAIR ONDERWIJS A. Statuut Preambule Dit managementstatuut is gebaseerd op het besturingsmodel Besturen op hoofdlijnen, zoals dat door het bestuur van de vereniging

Nadere informatie

STICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND. Managementstatuut

STICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND. Managementstatuut STICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND Managementstatuut Dit managementstatuut bevat wijzigingen op het per 2008 vastgestelde statuut. De wijzigingen zijn op 6 december 2011 besproken in het CMT,

Nadere informatie

Managementstatuut Versie 07-06-2012

Managementstatuut  Versie 07-06-2012 Managementstatuut Versie 07-06-2012 1 Basis Wet en regelgeving WVO art. 32c / Statuten art. 6 lid 3 Archief CvB CA 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. November ENMS, Laan van Poot 353 Den Haag

MANAGEMENTSTATUUT. November ENMS, Laan van Poot 353 Den Haag MANAGEMENTSTATUUT November 2010 ENMS, Laan van Poot 353 Den Haag Begripsbepaling In dit statuut wordt verstaan onder: a. bestuur: het bestuur van de Vereniging voor Montessorionderwijs te Den Haag ( de

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Bestuursen. Managementstatuut

Bestuursen. Managementstatuut Bestuursen Managementstatuut Vastgesteld, bestuur 29-01-2008 1 Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in de gemeente Dalfsen Preambule Dit statuut regelt de mandatering van taken en bevoegdheden

Nadere informatie

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden.

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden. Advies van: J. van Elderen Diro: Vastgesteld d.d. 4-6-2009, na evaluatie en wijziging: 14-7-2011 Bestuursvergadering: In concept vastgesteld 19-5-2009 MR: Positief advies op 9-11-09 en 13-1-10: evaluatie

Nadere informatie

Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi

Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi Statuut van de algemene directie van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi. I. Preambule Door

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi

Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Februari 2001 Managementstatuut voor de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi. I. Preambule Door middel

Nadere informatie

Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut

Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut 1. Inleiding Als uitvloeisel van de Wet goed onderwijs, goed bestuur is het bevoegd gezag op grond van artikel 17b, tweede lid van de Wet op het

Nadere informatie

Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden

Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden STICHTING VRIJE SCHOOL NOORD EN OOST-Nederland Definitief besluit d.d. 2 mei 2016 Pagina 1 Inleiding Middels

Nadere informatie

Managementstatuut SKOM

Managementstatuut SKOM Managementstatuut SKOM Het managementstatuut regelt de verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen enerzijds het bestuur en anderzijds de algemeen directeur en tussen de algemeen directeur en de schoolleiders.

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT van DE HAAGSE SCHOLEN 2014

MANAGEMENTSTATUUT van DE HAAGSE SCHOLEN 2014 MANAGEMENTSTATUUT van DE HAAGSE SCHOLEN 2014 Inhoudsopgave Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Bijlage: Definitiebepalingen Vaststelling

Nadere informatie

Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02

Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02 Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02 Versie 43.0 INHOUD Algemene bepalingen voor het managementstatuut Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling

Nadere informatie

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Managementstatuut SWV VO 30-06 versie 24 maart 2014 INHOUD Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Artikel 3

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging Managementstatuut

Stichting Haagsche Schoolvereeniging Managementstatuut Stichting Haagsche Schoolvereeniging Managementstatuut eambule Dit managementstatuut regelt de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur en de directeuren van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging.

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06

MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06 MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06 Artikel 1 - Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder: Vereniging: de Vereniging Samenwerkingsverband PO 30.06; Algemene vergadering:

Nadere informatie

BOUWSTENEN VOOR EEN. Een gezamenlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) MANAGEMENTSTATUUT

BOUWSTENEN VOOR EEN. Een gezamenlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) MANAGEMENTSTATUUT BOUWSTENEN VOOR EEN Een gezamenlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) MANAGEMENTSTATUUT BOUWSTENEN VOOR EEN Een gezamenlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort

Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort Preambule Dit managementstatuut is een uitwerkingsdocument van het bestuursreglement en regelt de mandatering van bestuurlijke taken, verantwoordelijkheden en

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort

Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort Preambule Het college van bestuur (bestuur) van de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort bestuurt volgens het uitgangspunt dat pluriformiteit en eigenheid

Nadere informatie

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3. Artikel 3 Taken en bevoegdheden bestuur 3

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3. Artikel 3 Taken en bevoegdheden bestuur 3 Managementstatuut Stichting SWV-VO Bergen op Zoom e.o. INHOUD Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3 Artikel 3

Nadere informatie

Bestuurs- en managementstatuut

Bestuurs- en managementstatuut Bestuurs- en managementstatuut Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de gemeente Oldebroek eo. De Akker Postbus 7 8090 AA Wezep T 038 3763118 E info@vpcpodeakker.nl W www.schoolverenigingdeakker.nl

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum; als bedoeld in art. 14 lid 2 van de statuten;

MANAGEMENTSTATUUT. het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum; als bedoeld in art. 14 lid 2 van de statuten; MANAGEMENTSTATUUT 1. Het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum heeft op grond van het bepaalde in art. 32c van de Wet op het voortgezet onderwijs jo. art. 14 lid 3 van de verenigingsstatuten

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND MANAGEMENTSTATUUT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND MANAGEMENTSTATUUT Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland PREAMBULE De Wet op het voortgezet onderwijs ("Wvo"), bepaalt dat bijzondere

Nadere informatie

Managementstatuut. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard

Managementstatuut. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard Algemeen deel De Stichting Acis Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard kent een college van bestuur (cvb of het bestuur) dat het

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014 Inhoudsopgave Inleiding MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Bijlage:

Nadere informatie

Managementstatuut. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard

Managementstatuut. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Managementstatuut Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Algemeen deel De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard kent een statutair algemeen directeur/bestuurder die het

Nadere informatie

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere Datum 29 november 2011 Versiebeheer Versie definitief Status Vastgesteld RvT 29 november 2011 29 november 2011 Versie def pagina 1 van 8 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bestuurs- en managementstatuut. Stichting Zaan Primair. Vastgesteld door de Voorzitter CvB op 21 juni 2013

Bestuurs- en managementstatuut. Stichting Zaan Primair. Vastgesteld door de Voorzitter CvB op 21 juni 2013 Bestuurs- en managementstatuut Stichting Zaan Primair Vastgesteld door de Voorzitter CvB op 21 juni 2013 Na positief advies van de GMR 22 april 2013; goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 20 juni 2013

Nadere informatie

Bestuurs- en managementreglement, incl.huishoudelijk reglement

Bestuurs- en managementreglement, incl.huishoudelijk reglement Stoekeplein 8a 7902 HM Hoogeveen tel.: 0528-234494 info@pricoh.nl www.pricoh.nl PricoH heeft acht prima(ir) christelijke basisscholen onder haar beheer. Binnen deze acht scholen werken ruim 200 medewerkers,

Nadere informatie

Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. Statuut Medezeggenschap

Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. Statuut Medezeggenschap Statuut Medezeggenschap Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 Organisatie Medezeggenschap... 4 Artikel 2 Medezeggenschapsorganen... 4 Artikel 3a Omvang en

Nadere informatie

Bestuurs- en directiestatuut

Bestuurs- en directiestatuut Bestuurs- en directiestatuut SWV PO 30-02 Incl. de taken en bevoegdheden van de Algemene Ledenvergadering als toezichthoudend orgaan Vereniging Samenwerkingsverband PO Roosendaal-Moerdijk e.o. 30-02 November

Nadere informatie

Directiestatuut van de stichting

Directiestatuut van de stichting Vademecum SSOE hoofdstuk 2.3 / blad 1 van 5 Directiestatuut van de stichting Dit reglement is een directiestatuut in de zin van artikel 31 van de Wet op de expertise centra, artikel van de statuten van

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT HAAGS PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS Vaststelling en wijziging van het managementstatuut

MANAGEMENTSTATUUT HAAGS PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS Vaststelling en wijziging van het managementstatuut ONTWERP (versie maart 2006) RIS136857a_12-JUL-2006 MANAGEMENTSTATUUT HAAGS PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS 2006 Inhoudsopgave Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7

Nadere informatie

Directiestatuut. Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland

Directiestatuut. Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland Directiestatuut Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland Vastgesteld in de ledenraad op 26 maart 2014 PREAMBULE Dit directiestatuut is aanvullend op de in de Verenigingsstatuten verankerde

Nadere informatie

Directiestatuut. Preambule. Begripsbepaling

Directiestatuut. Preambule. Begripsbepaling Directiestatuut aanpassing n.a.v. nieuwe statuten september 2013 Preambule Op basis van artikel 15 van de statuten mandateert het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Zuid-Holland West,

Nadere informatie

Bestuurs- en managementstatuut. Stichting Zaan Primair

Bestuurs- en managementstatuut. Stichting Zaan Primair Bestuurs- en managementstatuut Stichting Zaan Primair Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 10 februari 2016 Positief advies van de GMR op 15 februari 2016 Vastgesteld door de voorzitter CvB op 17 maart

Nadere informatie

Directiestatuut. Montessori Vereniging Vreugd en Rust

Directiestatuut. Montessori Vereniging Vreugd en Rust Directiestatuut Montessori Vereniging Vreugd en Rust Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Zelfbeheer... 2 1.2 De positie van de directie... 2 1.3 Het managementrapportagesysteem... 2 2. De verhouding tussen

Nadere informatie

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken Kwaliteit in Beweging Stichting Op Kop Agenda 1. Introductie 2. Kwaliteit in Beweging 3. Invoering van de methodiek en ervaringen binnen Stichting Op Kop 4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan

Nadere informatie

managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs

managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs behorende bij de statuten van Ons Middelbaar Onderwijs van 1 januari 2011 2011. Ons Middelbaar Onderwijs Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Management statuut. Maart 2014

Management statuut. Maart 2014 Management statuut Maart 2014 INHOUDSOPGAVE 1. AANLEIDING... 3 2. WIE IS WAARVOOR VERANTWOORDELIJK?... 4 2.1 ALGEMEEN... 4 2.2 BELANGENBEHARTIGING EN VERTEGENWOORDIGING... 4 2.3 PLANVORMING... 4 2.4 FINANCIEEL

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut. van CSG Liudger te Drachten

Medezeggenschapsstatuut. van CSG Liudger te Drachten Medezeggenschapsstatuut van CSG Liudger te Drachten Versie: 15 september 2014 Inhoudsopgave 1 Preambule 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 2 Inrichting van de medezeggenschap

Nadere informatie

Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs.

Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs. Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs. Per 1 augustus 2010 is de Wet Goed onderwijs Goed onderwijsbestuur in

Nadere informatie

PR1MAIR. De stichting Onderwijs Primair vindt medezeggenschap belangrijk. Het is een kader voor de participatie van ouders en leerlingen.

PR1MAIR. De stichting Onderwijs Primair vindt medezeggenschap belangrijk. Het is een kader voor de participatie van ouders en leerlingen. ONDERWIJSPR PR1MAIR Stichting Openbaar Primair Onderwijs Krimpenerwaard. Montfoort en Oudewater Inleiding De stichting Onderwijs Primair vindt medezeggenschap belangrijk. Het is een kader voor de participatie

Nadere informatie

Managementreglement Stichting SiNTLucas

Managementreglement Stichting SiNTLucas Managementreglement Stichting SiNTLucas INLEIDING Het managementreglement geeft inhoud aan de concretisering en afstemming van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het college van bestuur,

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut VGPONN

Medezeggenschapsstatuut VGPONN Medezeggenschapsstatuut VGPONN 1. Pre ambule Communicatie en openheid zijn essentieel voor het functioneren van de onderwijsorganisatie als geheel en in het bijzonder voor de schoolleiding om medewerking

Nadere informatie

SKPO: Organisatie Directiestatuut / blad 1. Directiestatuut

SKPO: Organisatie Directiestatuut / blad 1. Directiestatuut SKPO: Organisatie Directiestatuut / blad 1 Directiestatuut Is wettelijk verplicht (artikel 31 van de Wet op het Primair Onderwijs: "Het bevoegd gezag stelt een directiestatuut vast") Is vastgesteld voor

Nadere informatie

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Schoolleider DA De schoolleider legt verantwoording af aan het bestuur. In het managementstatuut zijn (gedetailleerd) de taken en bevoegdheden van de schoolleider

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar, primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR

Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR DocOMO 23377 versie 2 MEDEZEGGENSCHAPSBEVOEGDHEDEN MR EN GMR 2010. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Functiebeschrijving en Functiewaardering. Directeur - Bestuurder

Functiebeschrijving en Functiewaardering. Directeur - Bestuurder Functiebeschrijving en Functiewaardering van de functie Directeur - Bestuurder voor op basis van het overheidsfunctiewaarderingssysteem; met behulp van Fuwasys PO Rotterdam, 4 januari 2011 (versie 1) drs

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut VGPO Accretio

Medezeggenschapsstatuut VGPO Accretio Medezeggenschapsstatuut VGPO Accretio Pre-ambule Communicatie en openheid zijn essentieel voor het functioneren van de onderwijsorganisatie als geheel en in het bijzonder voor de schoolleiding om medewerking

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs mei 2013 Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Cambium te Heerde Preambule Het bestuur van Stichting Cambium en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013)

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Inhoudsopgave Preambule Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Aard en werkingsduur

Nadere informatie

Reglement voor de raden van advies. Ons Middelbaar Onderwijs

Reglement voor de raden van advies. Ons Middelbaar Onderwijs Reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs 2011. Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG)

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) Dit reglement Raad van Bestuur vervangt het reglement Raad van Bestuur van kracht sinds 01-04-2006, is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Bijlage 2 bij managementstatuut verantwoordelijkheidsverdeling

Bijlage 2 bij managementstatuut verantwoordelijkheidsverdeling Bijlage 2 bij managementstatuut verantwoordelijkheidsverdeling Werkdocument schematisch overzicht verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuur algemene directie en schooldirecties Begrippenverklaring

Nadere informatie

Directiestatuut Horizon College

Directiestatuut Horizon College Directiestatuut Horizon College Pagina 1 van 6 Directiestatuut Horizon College Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Directeur de sectordirecteur, de directeur van het Facilitair Bedrijf en de directeur Bestuurs-

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur

Reglement College van Bestuur Reglement College van Bestuur Meerwegen scholengroep Stichting PCVOE Versie 1.0 Vastgesteld door CvB op: 3 oktober 2011 Goedgekeurd door RvT op: 26 september 2011 1 Preambule Dit Reglement College van

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap Openbare ScholenGroep Schoonoord

Statuut Medezeggenschap Openbare ScholenGroep Schoonoord Bezoekadres Blikkenburgerlaan 2 3703 CV Zeist Postadres Postbus 16 3700 AA Zeist T 030 698 21 40 F 030 698 21 80 www.osgs.nl info@osgs.nl KvK 30250155 Datum Onderwerp Statuut GMR Contactpersoon A. Juli,

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van stichting Onderwijsgroep Galilei te Spijkenisse.

Medezeggenschapsstatuut van stichting Onderwijsgroep Galilei te Spijkenisse. Medezeggenschapsstatuut van stichting Onderwijsgroep Galilei te Spijkenisse. Dit statuut betreft de volgende scholen die onder hetzelfde bevoegd gezag staan: OSG de Eilanden te Spijkenisse, OSG de Ring

Nadere informatie

Toezichtkader Bestuur

Toezichtkader Bestuur Toezichtkader Bestuur Vastgesteld bestuur CBO Zeist e.o. : 12 november 2013 Vastgesteld GMR : 19 november 2013 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 2 1.2 Wat zijn de ontwikkelingen... 2 2. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap. Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe

Statuut Medezeggenschap. Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe Statuut Medezeggenschap Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe november 2012 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 De medezeggenschapsorganen...

Nadere informatie

Schooldirectiestatuut. 2College. per 1 augustus 2007

Schooldirectiestatuut. 2College. per 1 augustus 2007 Schooldirectiestatuut 2College per 1 augustus 2007 Tilburg, 3 september 2007 PREAMBULE Het schooldirectiestatuut regelt de verhouding tussen de algemeen directeur van 2College en de vestigingsdirecteuren

Nadere informatie

Statuut. Medezeggenschap Primair Onderwijs. Vastgesteld d.d. 3 november Lucas Onderwijs Basisonderwijs Voortgezet onderwijs Speciaal onderwijs

Statuut. Medezeggenschap Primair Onderwijs. Vastgesteld d.d. 3 november Lucas Onderwijs Basisonderwijs Voortgezet onderwijs Speciaal onderwijs Statuut Medezeggenschap Primair Onderwijs Vastgesteld d.d. 3 november 2014 1/6 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Paragraaf 2 De medezeggenschapsorganen 3 Artikel 2 Medezeggenschapsorganen

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap. van. Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen

Statuut Medezeggenschap. van. Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen van Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen waaronder begrepen: De Brug (brinnummer 02GQ) De Driehoek (09OE) Het Klaverblad (brinnummer 01JW) De Stuifheuvel (brinnummer 19RT) De Vijverhof (brinnummer 02WE)

Nadere informatie

REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM. Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer..

REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM. Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer.. REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer.. HOOFDSTUK 1 Artikel 1 De structuur van de ambtelijke

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur Codering LEE10-201 Organisatie Leerplein055 Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11 - Vb Werkterrein Management

Nadere informatie

Procedure benoeming directeur

Procedure benoeming directeur Procedure benoeming directeur 1. ALGEMEEN 1.1. De algemeen directeur maakt kenbaar dat de vacature vacant wordt. Met het mandaat van het bestuur is hij namens het bevoegd gezag leidend gedurende de werving-

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Preambule Het bestuur van SKBG Onderwijs en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR, van de volgende scholen: -

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie