DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Forum GGz Nijmegen MEI 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Forum GGz Nijmegen MEI 2006"

Transcriptie

1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Forum GGz Nijmegen MEI 2006 P&O GGz Nijmegen/Notities & regelingen Forum/ /HA.fv; Ingangsdatum juli

2 INHOUDSOPGAVE Preambule Inleiding Werkingssfeer Geldigheidsduur Tussentijdse evaluatie Uitgangspunten van het sociaal plan organisatieontwikkeling Begripsbepalingen/definities Plaatsingsbeleid en plaatsingsprocedure Vaststellen boventalligheid 7.2 Herplaatsing 8. Algemene bepalingen Nadere regelingen Organisatiestructuur en personeelsbezetting Functiewijziging Vergoedingen Commissie sociale begeleiding Instelling Taak Verplichte adviesaanvraag Samenstelling Bevoegdheden Reglement Uitbrengen advies Schriftelijk advies Afwijken advies Geheimhouding Belangenbehartiging werknemer 14. Medezeggenschap P&O GGz Nijmegen/Notities & regelingen Forum/ /HA.fv; Ingangsdatum juli

3 PREAMBULE Ondergetekenden, de werkgever, Stichting Forum GGz Nijmegen, Nijmeegsebaan 61, 6525 DX Nijmegen en de volgende werknemersorganisaties, ABVAKABO, FNV, CNV, FBZ, NU 91 zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van het doorlopende sociaal plan organisatieontwikkeling Stichting Forum GGz Nijmegen. In het, door deze partijen overeengekomen doorlopend sociaal plan organisatieontwikkeling zijn maatregelen en voorzieningen opgenomen om eventuele nadelige gevolgen van organisatiewijzigingen voor werknemers op te vangen. Aldus overeengekomen te Nijmegen, 30 MEI 2006 De werkgever Stichting Forum GGz Nijmegen de werknemersorganisaties ABVAKABO FNV de heer R. Sponselee MBA/MBI mevrouw C.J.L. Tulner Raad van Bestuur regiobestuurder CNV Publieke Zaak de heer mr. P.G.M.M. Dijkman adviseur FBZ de heer mr. B.H.G. Steehouder juridisch medewerker NU 91 de heer G. Smit districtsmedewerker P&O GGz Nijmegen/Notities & regelingen Forum/ /HA.fv; Ingangsdatum juli

4 1. INLEIDING In de CAO GGZ wordt de verplichting voor de werkgever aangegeven om met de werknemersorganisaties een doorlopend sociaal plan organisatieontwikkeling overeen te komen, waarin maatregelen en voorzieningen dienen te zijn opgenomen om eventuele nadelige gevolgen van organisatiewijzigingen voor werknemers op te vangen. Dit sociaal plan organisatieontwikkeling dat Stichting Forum GGz Nijmegen met de werknemersorganisaties overeenkomt voorziet hierin. Het doorlopend sociaal plan organisatieontwikkeling en het Human Resources-beleid Het Human Resourcesbeleid van Stichting Forum GGz Nijmegen richt zich onder meer op de verdere professionalisering en ontwikkeling van de werknemers gezien tegen de achtergrond van de ontwikkeling van de Stichting Forum GGz Nijmegen, Pompestichting en GGz Nijmegen. Binnen Stichting Forum GGz Nijmegen is besloten om alle ondersteunende diensten van beide organisaties te positioneren. Dat betekent dat medewerkers met een arbeidsovereenkomst of met GGz Nijmegen of met Pompestichting overgaan naar Stichting Forum GGz Nijmegen. Succesfactoren binnen HRM-beleid zijn: de arbeidsmarkt, flexibiliteit, inventiviteit, veranderingsgezindheid, motivatie en deskundigheid, managementstijl en zorg voor medewerkers. In preventieve zin zullen personele instrumenten zoals het jaargesprek, het beoordelingsgesprek, het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en meer specifieke onderwerpen als MD traject en opleidingsbeleid belangrijke voorwaarden voor vormen. P&O GGz Nijmegen/Notities & regelingen Forum/ /HA.fv; Ingangsdatum juli

5 2. WERKINGSSFEER Dit doorlopend sociaal plan organisatieontwikkeling geldt voor Stichting Forum GGz Nijmegen (werkgever) en de werknemers, die met Stichting Forum GGz Nijmegen een dienstverband krijgen. 3. GELDIGHEIDSDUUR Dit sociaal plan organisatieontwikkeling gaat in per 1 juli 2006 en heeft een doorlopend karakter (maximaal 5 jaar) tot beide partijen een nieuw doorlopend sociaal plan organisatieontwikkeling of aanvullingen en/of wijzigingen op dit plan overeenkomen. Het initiatief hiertoe kan door een of beide partijen worden genomen en is onder meer afhankelijk van veranderende omstandigheden en/of inzichten in de zorg(ontwikkeling), de arbeidsverhoudingen, de Human Resources-beleidsontwikkeling, de bedrijfsvoering of de financiële positie van Stichting Forum GGz Nijmegen. Voor aanvullingen en/of wijzigingen zijn partijen gehouden om in voorkomend geval na zorgvuldig overleg binnen een periode van maximaal twee maanden de aanvullingen en/of wijzigingen overeen te komen. Voor het overeenkomen van een nieuw sociaal plan organisatieontwikkeling geldt een termijn van drie maanden. Voor beide termijnen geldt dat de partijen hiervan alleen kunnen afwijken met wederzijdse instemming om redenen van billijkheid en zorgvuldigheid. 4. TUSSENTIJDSE EVALUATIE Over de uitvoering van dit sociaal plan organisatieontwikkeling vindt tenminste een maal per jaar overleg plaats tussen de werkgever en de werknemersorganisaties. 5. UITGANGSPUNTEN DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING - Stichting Forum GGz Nijmegen staat voor goed werkgeverschap; - Als gevolg van een reorganisatie of bij het aangaan van een samenwerkingsverband zal geen gedwongen ontslag plaatsvinden, tenzij er sprake is van een situatie zoals omschreven in artikel 7.2 onder g en h; - Voor zowel werknemers als werkgever geldt een inspanningsverplichting om in redelijkheid, billijkheid en goede trouw mee te werken aan de uitvoering van dit Sociaal Plan; - De werkgever zal de voorgenomen organisatieveranderingen met de daarbij behorende formatieplaatsenplannen ter advisering voorleggen aan de ondernemingsraad; - Veranderingen die zullen worden doorgevoerd dienen door de direct betrokkenen duidelijk te zijn. Gedurende het veranderingstraject zullen de werknemers en Ondernemingsraad zo volledig mogelijk worden geïnformeerd over de ontwikkelingen en de stand van zaken; - Indien zich onvoorziene externe omstandigheden voordoen waardoor, naar het oordeel van partijen, van de werkgever niet verlangd kan worden zich aan dit Sociaal Plan te houden zullen partijen bij dit Sociaal Plan in overleg treden teneinde te komen tot een wijziging van het bestaande Sociaal Plan. P&O GGz Nijmegen/Notities & regelingen Forum/ /HA.fv; Ingangsdatum juli

6 6. BEGRIPSBEPALINGEN/DEFINITIES In dit sociaal plan wordt verstaan onder: a) Boventalligheid: van boventalligheid in de zin van overformatie is sprake als (delen van) functies in het kader van een fusieproces worden opgeheven, wijzigen c.q. organisatorisch gezien anders en eventueel elders worden ingevuld. De desbetreffende medewerker wordt dan boventallig omdat de oude functie verdwijnt of in aantal minder terugkomt en waarvoor een nieuwe functie voor deze medewerker in de plaats moet komen. b) Een zelfde functie: een functie op hetzelfde niveau, met dezelfde hoofdtaken en dezelfde functie-eisen als de huidige functie. c) Formatieplaatsenplan: een ten behoeve van de nieuwe situatie op te stellen indicatief overzicht van functies in de instelling met een omschrijving van de vereiste capaciteiten en het verwachte niveau en de inhoud van die functies. Bij een reorganisatie waarbij een beperkt aantal afdelingen, clusters, circuits of diensten betrokken is dienen de nieuwe organisatiestructuur en het formatieplaatsenplan te worden opgesteld voor die afdelingen voor welke ten gevolge van deze reorganisatie veranderingen optreden. d) Gelijkwaardige functie: een functie met als kenmerk dat de uit te voeren werkzaamheden en handelingen worden verricht op grond van een in algemene zin gelijke opdracht (taakstelling) en zijn gericht op globaal een zelfde resultaat als de functie welke de werknemer in de oude situatie bekleedde en dezelfde functieschaal. e) Geschikte functie: een functie die qua inhoud en verantwoordelijkheden naar de mening van zowel werknemer als werkgever in alle redelijkheid door de werknemer kan worden uitgeoefend. f) Gewijzigde functie: een functie met een ten opzichte van de huidige functie, fundamentele wijziging van tenminste de hoofdtaken en de functie-eisen. g) Medezeggenschapsorgaan: de Ondernemingsraad van de Stichting Forum GGz Nijmegen. h) Passende functie: een functie die de werknemer redelijkerwijs in verband met zijn persoonlijkheid en omstandigheden kan worden opgedragen. Met persoonlijkheid en omstandigheden wordt hier onder andere bedoeld: de aard en de inhoud van de nieuwe werkzaamheden, het niveau van de functie, de salariëring, de capaciteiten, ervaring, leeftijd, oorspronkelijke werkomgeving en vastgestelde promotiemogelijkheden van de werknemer. Een passende functie kan een hoger, een gelijk alsook een max. 1 salarisschaal lager salarisniveau hebben. i) Plaatsingsprocedure: de wijze van totstandkoming van invulling van vacante functies. j) Transferlijst: het overzicht van werknemers aan wie vooralsnog geen passende functie kan worden aangeboden, dan wel van werknemers die kenbaar hebben gemaakt de gewijzigde of nieuwe functie niet (meer) te ambiëren en die als gevolg van de organisatiewijziging bovenformatief zijn geworden. k) Werkgever: Stichting Forum GGz Nijmegen. l) Werknemer: persoon die volgens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht eventueel in combinatie met een leerovereenkomst in het kader van een aan een stichting verbonden beroepsopleiding in dienst is van de onder l) genoemde werkgever en: - niet in de instelling werkzaam is uitsluitend ter vervulling van een stage. - niet incidenteel gedurende de schoolvakanties werkzaam is voor een periode niet langer dan maximaal 8 weken achtereen; - niet incidenteel werkzaamheden verricht op afroep. P&O GGz Nijmegen/Notities & regelingen Forum/ /HA.fv; Ingangsdatum juli

7 7. PLAATSINGSBELEID EN PLAATSINGSPROCEDURE De werkgever stelt de nieuwe organisatiestructuur en het nieuwe formatieplaatsenplan vast. Met de personele invulling van het formatieplaatsenplan zal gestart worden na afronding van de inspraak- en overlegprocedures en na vaststelling van de organisatiestructuur en het formatieplaatsenplan. De invulling zal plaatsvinden conform onderstaande plaatsingsbeleid en procedure. Hoofd P&O coördineert de procedure Vaststellen boventalligheid Boventallig is de werknemer wiens functie in de nieuwe organisatiestructuur/personeelsformatie is komen te vervallen of voor wiens functie in de nieuwe organisatie minder formatie beschikbaar is, en die nog niet geplaatst is in de nieuwe organisatiestructuur. Indien er meerdere kandidaten aan de eisen voldoen dan er beschikbare formatieplaatsen zijn, wordt het anciënniteitprincipe toegepast. Daarbij wordt de kandidaat geplaatst die de hoogste score heeft. Van het anciënniteitprincipe kan worden afgeweken na instemming van de OR en melding aan de vakorganisaties. Uitwerking van het anciënniteitprincipe: dienstjaren score leeftijd score < 1 1 t/m 2 3 t/m 4 5 t/m 6 7 t/m 8 9 t/m t/m t/m t/m 30 > < t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m 50 > dienstjaren: weegfactor 2 leeftijdsjaren: weegfactor 1 De formule voor de totaalscore is: (score dienstjaren * 2) + (score leeftijd *1) Dienstjaren: het aantal volle maanden tezamen aaneengesloten doorgebracht in dienst van de instelling en eventuele rechtsvoorgangers, gedeeld door 12. Een onderbreking van het dienstverband, veroorzaakt door de eisen die de verzorging van kinderen aan de werknemer stelt zonder dat elders een betaalde functie van gelijke omvang is vervuld, wordt niet als onderbreking van de aaneengesloten diensttijd beschouwd. Het boventallig stellen van een werknemer geschiedt op basis van het anciënniteitprincipe (laagste anciënniteit eerst) per categorie inwisselbare functies zoals aangegeven in het formatieplaatsenplan en wordt schriftelijk aan de werknemer medegedeeld. Als peildatum voor de bepaling van het aantal dienstjaren geldt de datum waarop het desbetreffende formatieplaatsenplan wordt vastgesteld. De werknemers die niet onmiddellijk geplaatst worden en derhalve boventallig zijn, krijgen de status van herplaatsingkandidaat. P&O GGz Nijmegen/Notities & regelingen Forum/ /HA.fv; Ingangsdatum juli

8 7.2. Herplaatsing De uitgangspunten bij herplaatsing zijn: a) Met elke herplaatsingkandidaat wordt een belangstellingsgesprek gevoerd om te verkennen welke herplaatsingmogelijkheden en wensen er zijn. Aan een dergelijk gesprek kunnen door partijen geen rechten worden ontleend. Het gesprek wordt op een daartoe bestemd formulier vastgelegd en door beide partijen voor waarheidsgetrouw getekend. b) Herplaatsing mag niet leiden tot meer boventalligheid dan op grond van het formatieplaatsenplan reeds was vastgesteld in de betreffende functiegroep. c) Er wordt naar gestreefd om elke werknemer te herplaatsen in een functie die hij of zij ambieert. Wanneer er meer kandidaten dan functies zijn, zal er op grond van de volgende principes geselecteerd worden: - Voldoen aan de functie-eisen op grond van kennis, ervaring en/of opleiding dan wel binnen afzienbare termijn daaraan kunnen voldoen. - Indien meerdere herplaatsingkandidaten voldoen aan de functie-eisen, geldt het anciënniteitprincipe. d) Indien aan de werknemer een passende functie wordt aangeboden, wordt de volgende volgorde in acht genomen: a. dezelfde of een inwisselbare functie; b. een gelijkwaardige functie; c. een hogere functie; d. een lagere functie, die een functiegroep lager is ingedeeld. Indien er geen passende functie beschikbaar is kan aan de werknemer een geschikte functie worden aangeboden, zijnde een functie die buiten het domein passende functie valt, maar die de werknemer bereid is te aanvaarden. Aan een werknemer die in het kader van een eerdere reorganisatie in een lagere functie is herplaatst, zal bij een volgende reorganisatie niet zonder zijn instemming wederom een lagere functie mogen worden aangeboden. e) De werknemer is verplicht om in alle redelijkheid mee te werken aan voorgestelde functiewijzigingen. Dit geldt ook bij, naar het oordeel van de werkgever (verantwoordelijk management), noodzakelijke om-, her-, en bijscholing. De studiekosten en studietijd hiervan komen volledig voor rekening van de werkgever, zonder terugbetalingsverplichting voor de werknemer. f) Bij een vacature van de oude functie heeft de herplaatste werknemer, indien deze schriftelijk de wens daartoe te kennen heeft gegeven, tot uiterlijk 12 maanden na herplaatsing in een nieuwe functie, recht op herplaatsing in de oude functie. Het initiatief hiertoe wordt door de werknemer genomen na vacaturestelling. Indien er voor de vacature meerdere rechthebbenden wegens gelijke geschiktheid in aanmerking komen, is het anciënniteitprincipe van toepassing. P&O GGz Nijmegen/Notities & regelingen Forum/ /HA.fv; Ingangsdatum juli

9 g) Een aanbod van dezelfde of een inwisselbare functie kan niet worden geweigerd. Als de werknemer van oordeel is dat een functieaanbod van een gelijkwaardige, hogere of lagere functie niet acceptabel is, dient de werknemer dit binnen drie weken aan de werkgever te laten weten. Vervolgens wordt door de werkgever een tweede aanbod gedaan van een gelijkwaardige, hogere of lagere functie. De werknemer heeft drie weken bedenktijd om op het laatste aanbod in te gaan. Als de werknemer ook dit aanbod weigert, vraagt de werkgever de commissie Sociale begeleiding om de redelijkheid van beide functieaanbiedingen te toetsen. Als de commissie Sociale Begeleiding van oordeel is dat een van de aangeboden functies niet redelijk is, dan wordt dit aanbod als niet gedaan beschouwd. Het vorenstaande is eveneens het geval indien de commissie Sociale Begeleiding beide functie aanbiedingen als niet redelijk beschouwt. Indien de commissie Sociale Begeleiding van oordeel is dat beide functies ten onrechte zijn geweigerd, dan wordt de werknemer hierover door de werkgever schriftelijk geïnformeerd. De werknemer krijgt na ontvangst van het bericht van de werkgever nog vijf werkdagen de gelegenheid het 2 e functieaanbod dat door de commissie Sociale Begeleiding als redelijk is gekwalificeerd alsnog te accepteren. Het 1 e functieaanbod hoeft door de werkgever niet open gehouden te worden. Volhardt de werknemer in zijn weigering dan is de werkgever gerechtigd een ontslagprocedure in werking te stellen. De werkgever zal de werknemer over deze procedure en de consequenties van het ontslag schriftelijk informeren. h) Indien binnen twaalf maanden na herplaatsing in een nieuwe functie blijkt dat de betrokken werknemer buiten zijn schuld niet geschikt is voor de functie, dan wordt dit niet beschouwd als het weigeren van een functie. De werkgever zal dan met inachtneming van hetgeen gesteld is onder g. van dit punt, de werknemer een ander functieaanbod doen. Het vorenstaande is eveneens het geval indien de werknemer schriftelijk binnen de genoemde termijn van twaalf maanden te kennen geeft de nieuwe functie niet te ambiëren. Als de werknemer dit aanbod, voor zover het een tweede aanbod is, weigert, dan vraagt de werkgever de commissie Sociale Begeleiding om de redelijkheid van de functieaanbieding te toetsen. Als de commissie Sociale Begeleiding van oordeel is dat de aangeboden functie niet acceptabel is, dan wordt dit aanbod als niet gedaan beschouwd. Indien de commissie Sociale Begeleiding van oordeel is dat de functie ten onrecht is geweigerd, dan wordt de werknemer hierover door de werkgever schriftelijk geïnformeerd. De werknemer krijgt na ontvangst van het bericht van de werkgever nog twee weken de gelegenheid de functie alsnog te accepteren. Volhardt de werknemer in zijn weigering dan is de werkgever gerechtigd een ontslagprocedure in werking te stellen. De werkgever zal de werknemer over deze procedure en de consequenties van het ontslag schriftelijk informeren. P&O GGz Nijmegen/Notities & regelingen Forum/ /HA.fv; Ingangsdatum juli

10 Genoemde mogelijkheden worden in het volgende schema weergegeven. STROOMSCHEMA functieaanbod bij plaatsing Aanbod (gelijkwaardig, hoger of lager) functie Acceptatie Binnen 12 maanden geen ambitie Binnen 12 maanden buiten schuld niet geschikt Weigering 1 e aanbod Nieuw aanbod 2 e aanbod Weigering Toetsing weigering, cie. Sociale Begeleiding Werkgever gelijk, ontslag, of alsnog accepteren Werknemer gelijk, nieuw aanbod 8. ALGEMENE BEPALINGEN P&O GGz Nijmegen/Notities & regelingen Forum/ /HA.fv; Ingangsdatum juli

11 a) Werkingssfeer Dit Sociaal Plan is van toepassing op de werknemers genoemd onder hoofdstuk 7 en is opgesteld ten behoeve van een reorganisatie of aangaan samenwerkingsverband. Voor Stichting Forum GGz Nijmegen is dit Sociaal Plan ook uitgangspunt bij een fusie. Voor werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst geldt dat het Sociaal Plan van toepassing is tot het moment dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt. Indien aan een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na het verstrijken van die tijd een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangeboden, waarbij kennelijk sprake is van een voortzetting van bestaande werkzaamheden, is het Sociaal Plan voor deze werknemer van toepassing. De werkgever verstrekt aan iedere direct betrokken werknemer een exemplaar van het Sociaal Plan. De werkgever en werknemer zijn verplicht volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van dit Sociaal Plan. b) Looptijd Dit Sociaal Plan treedt in werking op 1 juli c) Interpretatie Interpretatie van het doorlopend Sociaal Plan is voorbehouden aan partijen die genoemd Sociaal Plan hebben afgesloten. 9. NADERE REGELINGEN In het geval van een organisatiewijziging zullen nadere regelingen worden afgestemd en uitgewerkt in overleg met fusiepartner(s) en overlegorganen. a) Hardheidsclausule In gevallen waarin de toepassing van dit Sociaal Plan leidt tot onbillijke situatie voor de individuele werknemer zal de werkgever in een voor de werknemer gunstige zin van dit Sociaal Plan afwijken, doch eerst nadat de commissie Sociale Begeleiding zich over deze zaak heeft uitgesproken en de onbillijkheid heeft vastgesteld. b) Verhuisplicht en verhuiskostenvergoeding bij standplaatswijziging Indien organisatiewijzigingen met zich meebrengen, dat de standplaats van de werknemer wijzigt, kan door werknemer onder de hierna vermelde voorwaarden aanspraak worden gemaakt op vergoeding, tegemoetkoming en/of compensatie in verband daarmee. verhuiskostenvergoeding Hierbij gaat het om een tegemoetkoming in de verhuiskosten. In aanmerking komen werknemers die meer dan 30 km verwijderd komen te wonen van de nieuwe standplaats, of van wie de reistijd met meer dan een half uur (enkele reis) wordt verlengd en de nieuwe reistijd (enkele reis) daardoor meer dan een uur gaat bedragen. De werknemer dient binnen 3 jaar na de standplaatswijziging een woning te betrekken op een afstand van ten hoogte 30 km. van de nieuwe standplaats en indien deze regeling is toegekend op grond van de reistijd, binnen een half uur reizen (enkele reis) van de standplaats. De reistijd wordt vastgesteld op basis van de dienstregeling van het openbaar vervoer. c) Sollicitatieverlof Aan de medewerker die extern solliciteert, zal hiertoe, in overleg, betaald verlof worden verleend. d) Salaris bij lagere functie Wordt een lagere functiegroep van kracht, dan behoudt de werknemer zijn aanspraak op salariëring P&O GGz Nijmegen/Notities & regelingen Forum/ /HA.fv; Ingangsdatum juli

12 en uitloop volgens de salarisschaal die in zijn arbeidsovereenkomst vastligt. 10. ORGANISATIESTRUCTUUR EN PERSONEELSBEZETTING a) Bestaande situatie De werkgever zal bij het van toepassing worden van dit sociaal plan de bestaande organisatiestructuur en de personeelsbezetting aan de OR bekend maken. b) Vergelijking bestaande en nieuwe situatie De personeelsbezetting dient zodanig te zijn dat een vergelijking gemaakt kan worden met het genoemde formatieplaatsenplan. c) Besluitvorming De werkgever zal de nieuwe organisatiestructuur en het daarbij behorende formatieplaatsenplan, zodra de daarop betrekking hebbende stukken gereed zijn, voor advies voorleggen aan de OR, waarna vaststelling door de werkgever plaatsvindt. Het aldus vastgestelde plan wordt aan de OR bekend gemaakt. d) Wijzigingen Het aanbrengen van belangrijke wijzigingen in de nieuwe organisatiestructuur en het daarbij behorende formatieplaatsenplan kan eerst geschieden nadat de procedure rondom besluitvorming is gevolgd. 11. FUNCTIEWIJZIGING a) Overleg Zodra de wijziging van een functie bekend is, zal de werkgever zo vroeg mogelijk met de betrokken werknemer overleg plegen en zullen consequenties van de wijziging aan betrokkene worden meegedeeld. b) Bevestiging Tenminste vier weken voor de inwerkingtreding van zijn functiewijziging ontvangt de werknemer een schriftelijke bevestiging van de wijziging onder vermelding van een omschrijving van de nieuwe functie alsmede van de consequenties, voortvloeiende uit deze wijziging. c) Begeleiding Ingeval van een functiewijziging zal de werkgever de werknemer in de nieuwe functie zoveel mogelijk begeleiden. Aan de werknemer wordt zo nodig een inwerkperiode geboden, welke gebruikelijk is voor het soort functie. d) Scholing Indien voor het vervullen van de nieuwe functie, naar het oordeel van de werkgever om- of bijscholing noodzakelijk is, zal de werkgever hierin voorzien. Eventuele kosten verbonden aan de om- of bijscholing komen voor rekening van de werkgever. 12. VERGOEDINGEN P&O GGz Nijmegen/Notities & regelingen Forum/ /HA.fv; Ingangsdatum juli

13 a) Reiskosten woon-werkverkeer en reistijdcompensatie Werknemers die als gevolg van de herplaatsing dagelijks een kortere reisafstand moeten afleggen, ontvangen een vergoeding overeenkomstig de CAO-GGZ. Indien de reisafstand woon-werkverkeer als gevolg van de herplaatsing toeneemt, worden de extra gemaakte reiskosten (de meerkilometers ten opzichte van de voorgaande reisafstand) vergoed op basis van het goedkoopste tarief van het openbaar vervoer. Deze extra vergoeding blijft van kracht tot één jaar na de datum van overplaatsing. De meerreiskosten zullen als volgt worden vergoed: - 100% in het 1 e jaar - 75% in het 2 e jaar - 50% in het 3 e jaar. De meerreistijd wordt als werktijd beschouwd voor de periode van één jaar. In individuele situaties waarin openbaar vervoer niet goed mogelijk is kan een tijdelijke aanvullende tegemoetkoming in de kosten worden overeengekomen voor maximaal één jaar. In dergelijke gevallen stelt de werkgever een regeling op, die ter toetsing aan de commissie Sociale Begeleiding wordt voorgelegd. Indien naar meerdere werkplekken wordt gereisd, geldt een van deze als standplaats voor de functie. De standplaats wordt in de arbeidsovereenkomst opgenomen. De reistijdencompensatie geldt voor een tijdelijke standplaats voor de duur van de tijdelijkheid, ofwel het project. b) Verhuiskosten De werknemer die vrijwillig ontslag neemt in het kader van boventalligheid worden de eventueel terug te betalen verhuiskosten kwijtgescholden. 13. COMMISSIE SOCIALE BEGELEIDING Instelling De werkgever stelt bij het aangaan van een samenwerkingsverband of reorganisatie een commissie Sociale Begeleiding in. De eventuele onkosten van deze commissie worden vergoed door de werkgever Taak De taak van de commissie is uitsluitend op verzoek van werkgever dan wel werknemer adviseren over de toepassing van de binnen Stichting Forum GGz Nijmegen gehanteerde rechtsposities neergelegde bepalingen inclusief Sociaal Plan Stichting Forum GGz Nijmegen. De commissie brengt over de verrichte werkzaamheden jaarlijks verslag uit aan de werkgever en Ondernemingsraad Verplichte adviesaanvraag De werkgever is verplicht de commissie om advies te vragen wanneer hij voornemens is: a. een werknemer te ontslaan; b. een besluit te nemen met betrekking tot een gewijzigde functie of herplaatsing bij gebrek aan overeenstemming met de werknemer; c. een werknemer te verplichten tot om- of bijscholing in verband met een gewijzigde functie. P&O GGz Nijmegen/Notities & regelingen Forum/ /HA.fv; Ingangsdatum juli

14 13.4. Samenstelling De commissie bestaat uit vijf leden, niet zijnde bestuurslid, Raad van Bestuur of lid van een inspraakorgaan. Twee leden worden benoemd door de werkgever. Twee leden worden benoemd door de OR. Gezamenlijk zoeken zij een vijfde lid als onafhankelijk voorzitter van de commissie Sociale Begeleiding Bevoegdheden De commissie heeft het recht: a. tot het horen van de betrokken werknemer(s) en de directe leidinggevende(n); b. tot het horen van deskundigen. De eventuele kosten van deze deskundigen worden gedragen door de werkgever voorzover deze daarmee vooraf heeft ingestemd Reglement De commissie stelt zo snel mogelijk na haar aantreden een reglement op dat haar werkwijze adequaat regelt. Het reglement van de commissie bevat in ieder geval voorschriften omtrent: a. de gevallen waarin de commissie ten behoeve van de uitoefening van haar taak bijeenkomt; b. de wijze van bijeenroeping van de commissie; c. het aantal leden dat aanwezig moet zijn om een vergadering te kunnen houden, alsmede een voorziening, dat wanneer het quorum niet is gehaald, de daarna belegde vergadering doorgang zal kunnen vinden, ongeacht het aantal opgekomen leden; d. de uitoefening van het stemrecht in de vergaderingen; e. de voorziening in het voorzitterschap en het secretariaat. Direct na de vaststelling van haar reglement verstrekt de commissie een exemplaar hiervan aan de werkgever en aan de inspraakorganen ter info Uitbrengen advies De commissie geeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie weken na inschakeling, advies over de voorgelegde kwestie. Deze termijn kan met drie weken worden verlengd. Indien van toepassing dient de werkgever tijdens de behandeling door de commissie een aanbod gestand te doen Schriftelijk advies De adviezen van de commissie worden schriftelijk en gemotiveerd ter hand gesteld aan de werkgever en de werknemer Afwijken advies Van het advies van de commissie kan slechts op zwaarwichtige gronden worden afgeweken. Indien de werkgever dan wel de werknemer afwijkt van het advies, doet hij hiervan gemotiveerd schriftelijk mededeling aan de commissie en aan de werknemer dan wel aan de werkgever Geheimhouding Ten aanzien van de aan de begeleidingscommissie verstrekte persoonlijke gegevens geldt een P&O GGz Nijmegen/Notities & regelingen Forum/ /HA.fv; Ingangsdatum juli

15 geheimhoudingsplicht Belangenbehartiging werknemer Met betrekking tot de toepassing van het bepaalde in dit sociaal plan bij de begeleidingscommissie te bepleiten, heeft de werknemer de gelegenheid zich door een derde te laten bijstaan. Eventuele kosten hiervan komen voor rekening van de werknemer. 14. MEDEZEGGENSCHAP Ingeval van het aangaan van een samenwerkingsverband wordt door de werkgever(s) z.s.m. de mogelijkheid tot inrichting van een nieuwe medezeggenschapstructuur onderzocht. De werkgever bevordert een gezamenlijke overlegstructuur. Zolang er nog geen nieuwe formele medezeggenschapsorganen bestaan, worden de rechten en plichten van de oude medezeggenschapsorganen gehandhaafd. P&O GGz Nijmegen/Notities & regelingen Forum/ /HA.fv; Ingangsdatum juli

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan Stichting Ouderenzorg Kapelle Sociaal Plan Juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Wederzijdse rechten en plichten...3 3. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen... 4 4. Adviescommissie Sociale Begeleiding...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie.

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. Verklaring Aldus overeengekomen te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, op 10 december 2003 de werkgever de organisatie

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zorggroep Groningen 2e concept januari 2011 Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule Preambule Voor u ligt het Sociaal Plan 2007 van Trias Jeugdhulp. De directe aanleiding voor het opstellen van dit Sociaal Plan is de behoefte van de Raad van Bestuur van Trias Jeugdhulp, de Ondernemingsraad

Nadere informatie

Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje. Sociaal Plan

Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje. Sociaal Plan Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje Sociaal Plan Versie 8, 10 april 2005 Inhoudsopgave Overeenkomst 3 Overwegingen 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Werkingssfeer

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 2 6. Overgangsprotocol bij fusie 4 7.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN EN FUSIECONVENANT MEERKANTEN EN SYMFORA EN HUN FUSIESTICHTING

INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN EN FUSIECONVENANT MEERKANTEN EN SYMFORA EN HUN FUSIESTICHTING INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN EN FUSIECONVENANT MEERKANTEN EN SYMFORA EN HUN FUSIESTICHTING 0 FUSIECONVENANT 2 1 PREAMBULE 4 2 INLEIDING 5 3 DOEL EN UITGANGSPUNTEN VAN HET SOCIAAL PLAN 6 4 HARDHEIDSCLAUSULE

Nadere informatie

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet Sociaal Plan In het kader van het Herontwerp Zorgpalet April 2009 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Sociaal Plan Herontwerp Zorgpalet 1. Inleiding 3 2. Werkgelegenheidsgarantie 3 3. Uitgangspunten en afspraken

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING AGOGISCHE ZORGCENTRA ZEELAND

SOCIAAL PLAN STICHTING AGOGISCHE ZORGCENTRA ZEELAND Documentnaam: Codering: Vaststelling RvB: Sociaal Plan 2007-2011 Goedkeuring Datum ingang: RvT: Instemming/advies OR: Advies CR/JR/POR: SOCIAAL PLAN STICHTING AGOGISCHE ZORGCENTRA ZEELAND 2007-2011 Referentie:

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Topaz

Doorlopend Sociaal Plan Topaz Doorlopend Sociaal Plan Topaz Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van de stichting Topaz (verder te noemen Topaz). Het sociaal plan is

Nadere informatie

Sociaal plan Stichting Coloriet

Sociaal plan Stichting Coloriet Sociaal plan Stichting Coloriet 2008. Lelystad, december 2007 versie 17 december 2007 Inhoud Verklaring Preambule 1. Doel en afspraken 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule en interpretatie

Nadere informatie

Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona

Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona Pro Persona Voor een gezonde geest Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona Pro Persona Datum : 11 juni 2009 1/15 Voor een gezonde geest Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN SYMFORA MEANDER CENTRUM VOOR PSYCHIATRIE

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN SYMFORA MEANDER CENTRUM VOOR PSYCHIATRIE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN SYMFORA MEANDER CENTRUM VOOR PSYCHIATRIE 1 INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN SYMFORA MEANDER CENTRUM VOOR PSYCHIATRIE 1 PREAMBULE 3 2 INLEIDING 4 3 DOEL EN UITGANGSPUNTEN VAN

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

Sociaal Plan' Gelre ziekenhuizen. Datum opmaak Datum revisie. 9 mei2007 november 2011. Voorwoord

Sociaal Plan' Gelre ziekenhuizen. Datum opmaak Datum revisie. 9 mei2007 november 2011. Voorwoord I Sociaal Plan' Gelre ziekenhuizen Datum opmaak Datum revisie 9 mei2007 november 2011 Voorwoord In dit Sociaal Plan worden de rechten en plichten vastgelegdie gelden voor zowel werkgever als werknemers,

Nadere informatie

Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden

Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden Versie : 4.0 Datum: Datum ondertekening Opsteller: Pieter Han Post 1 Inhoud 1. Preambule 3 2. Inleiding 4 3. Doel 4 4. Werkingssfeer en duur

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

Principe-akkoord. Sociaal Plan

Principe-akkoord. Sociaal Plan Principe-akkoord Sociaal Plan In het kader van de overname van het Klinisch Chemisch Laboratorium van het Delfzicht Ziekenhuis door het Medisch Laboratorium Noord. Groningen, 17 oktober 2006 Versie 5;

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep. Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep. Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM Inhoudsopgave Inhoud Pagina nummer Preambule 4 1 Doel 6 2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Amerpoort

Sociaal Plan Stichting Amerpoort Sociaal Plan Stichting Amerpoort INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Algemene bepalingen... 4 1.1 Doel Sociaal Plan... 4 1.2 Afspraken... 4 1.3 Werkingssfeer... 4 1.4 Looptijd... 4 1.5 Bezwaar en beroep...

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan NOVO december 2012 CONCEPT SOCIAAL PLAN NOVO

Doorlopend Sociaal Plan NOVO december 2012 CONCEPT SOCIAAL PLAN NOVO CONCEPT SOCIAAL PLAN NOVO 2012-2016 Datum: december 2011 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 1 2. Begripsbepalingen... 3 3. Doel... 5 4. Geldigheidsduur... 5 5. Uitgangspunten... 6 6. Hardheidsclausule... 6

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING De ondergetekenden, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (LdH W&G), gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Almere enerzijds en de

Nadere informatie

Sociaal Plan Frion. Frion Personeel & Organisatie. Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008)

Sociaal Plan Frion. Frion Personeel & Organisatie. Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008) Sociaal Plan Frion Frion Personeel & Organisatie Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008) Inhoudsopgave Aanleiding 3 Preambule 4 Inleiding 6 Begripsbepalingen 6 3. Algemene bepalingen 10 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen 4 3. Doel 8 4. Geldigheidsduur

Nadere informatie

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016 Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016/concept akkoord/dec 2011 Inhoud

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 3 6. Regels bij organisatieverandering/organisatieverandering

Nadere informatie

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren.

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Addendum GGZ WNB Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Werknemersorganisaties: FNV- Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

Voor de toepassing van de sociale leidraad wordt verstaan onder:

Voor de toepassing van de sociale leidraad wordt verstaan onder: CVDR Officiële uitgave van Heerhugowaard. Nr. CVDR130831_1 7 mei 2019 Sociale Leidraad Sociale leidraad 2012 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van de sociale leidraad

Nadere informatie

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO:

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO: Sociaal Convenant De ondergetekenden Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN FLEVOMEER BIBLIOTHEEK

SOCIAAL PLAN FLEVOMEER BIBLIOTHEEK FlevoMeer Bibliotheek SOCIAAL PLAN FLEVOMEER BIBLIOTHEEK Oktober 2006 1 Sociaal Plan Als besproken in het Directeurenoverleg op 5 oktober en vastgesteld op 17 oktober 2005 door de besturen van de bibliotheekstichtingen

Nadere informatie

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties 8300 Concept SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag

Nadere informatie

Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject

Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject Een sociaal statuut ten behoeve van het hoger management en de medewerkers van de sector Dienstverlening & Vastgoed Onderhandelaarsakkoord 04 oktober 2011 Inhoudopgave

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Verklaring: MCA Gemini Groep, Medisch Specialisten Noord West en de werknemersorganisaties

Nadere informatie

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Definitief akkoord Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan 2014-2019 Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Ondergetekenden, - Stichting Zuyderland Medisch Centrum

Nadere informatie

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Werkingsfeer 2 4. Uitgangspunten 2 5. Looptijd 2 6. Hardheidsclausule 2

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN DOORLOPEND SOCIAAL PLAN STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN 2006-2010 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave DOORLOPEND SOCIAAL PLAN...1 STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN...1 2006-2010... 1 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

Sociaal plan Vorming De bibliotheek

Sociaal plan Vorming De bibliotheek Sociaal plan Vorming De bibliotheek Werkgever De Stichting ProBiblio, gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur mevrouw A. Rube, hierna

Nadere informatie

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 De ondergetekenden: Werkgever: Raad van Bestuur De Wever en Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN GGD JANUARI 2012 TOT 1 JANUARI Conceptversie 0.6

SOCIAAL PLAN GGD JANUARI 2012 TOT 1 JANUARI Conceptversie 0.6 SOCIAAL PLAN GGD 3.0 1 JANUARI 2012 TOT 1 JANUARI 2013 Conceptversie 0.6 Goes, 16 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 INLEIDING... 4 2 DOEL... 5 3 DEFINITIES... 5 4 UITGANGSPUNTEN... 8 5 WERKINGSFEER...

Nadere informatie

Sociaal Plan GGNet 2009-2012

Sociaal Plan GGNet 2009-2012 Sociaal Plan GGNet 2009-2012 Datum : 2 juni 2009 Betreft : Sociaal Plan 2009-2012 Versie : onderhandelaarsakkoord Kenmerk : JHR/IE/02.06. INHOUDSOPGAVE 1. PREAMBULE... 4 2. GRONDSLAGEN SOCIAAL PLAN...

Nadere informatie

Reglement Dienstraden

Reglement Dienstraden Reglement Dienstraden Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Hoofdstuk 2: Samenstelling, zittingstermijn en verkiezing Hoofdstuk 3: Functie, taak en bevoegdheden van de Dienstraad Hoofdstuk 4: Werkwijze van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

NU'91 district oost SOCIAAL PLAN SHERPA tot 2010

NU'91 district oost SOCIAAL PLAN SHERPA tot 2010 SOCIAAL PLAN SHERPA 2008 tot 2010 Sociaal plan Sherpa 2008 tot 2010 pag. 1 van 18 Inhoudsopgave Pagina Verklaring 3 Voorwoord 4 1. Doel en uitgangspunten 5 2. Algemene bepalingen 6 3. Regels bij reorganisatie

Nadere informatie

NU'91 district oost

NU'91 district oost SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Zozijn ( van werk naar werk) SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING ZOZIJN INHOUDSOPGAVE Preambule GRONDSLAGEN SOCIAAL PLAN 1 Doel 2 Uitgangspunten met betrekking tot

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

Sociaal Plan Odion

Sociaal Plan Odion Sociaal Plan Odion 2011 2013 Inhoud Verklaring... 3 Preambule... 4 1. Doel en afspraken... 5 1.1 Doel Sociaal Plan 1.2 Uitgangspunten, algemene afspraken... 2. Algemene bepalingen... 7 2.1. Werkingssfeer

Nadere informatie

Lelystad, 11 januari 2012. Sociaal Plan Triade

Lelystad, 11 januari 2012. Sociaal Plan Triade Lelystad, 11 januari 2012 Sociaal Plan Triade Inhoud Verklaring Preambule 1. Doel en afspraken 1.1 Doel 1.2 Afspraken 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule en interpretatie 2.1 Werkingssfeer

Nadere informatie

RAAM SOCIAAL PLAN REORGANISATIE BUREAU JEUGDZORG FRIESLAND

RAAM SOCIAAL PLAN REORGANISATIE BUREAU JEUGDZORG FRIESLAND RAAM SOCIAAL PLAN REORGANISATIE BUREAU JEUGDZORG FRIESLAND 2005-2008 LEEUWARDEN, 9 MEI 2005 INHOUDSOPGAVE Verklaring 2 1. Inleiding 3 2. Algemene uitgangspunten 3 3. Algemeen 4 4. Begripsbepalingen 4 5.

Nadere informatie

Sociaal Plan BEZT. Sociaal Plan BEZT. Bartholomeus Gasthuis. Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0. Versie 2.

Sociaal Plan BEZT. Sociaal Plan BEZT. Bartholomeus Gasthuis. Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0. Versie 2. Sociaal Plan BEZT Bartholomeus Gasthuis Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0 Versie 2.0 1 Inhoudsopgave Inleiding Begrippenkader Doel Algemene bepalingen Afspraken Organisatiestructuur

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum SOCIAAL PLAN Stichting Trajectum d.d. juni 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord/Inleiding 3 1. Doel Sociaal Plan 4 2. Algemene bepalingen 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Doel en looptijd 5 2.3 Werkingssfeer

Nadere informatie

Sociaal Convenant 28 juni 2018

Sociaal Convenant 28 juni 2018 Sociaal Convenant 28 juni 2018 Inhoudsopgave Ondertekening...1 Inleiding...2 1. Begrippen...3 2. Afspraken...5 3. Bezwarencommissie...8 4. Hardheidsclausule bij onbillijke situatie... 10 5. Overige bepalingen...

Nadere informatie

De Stichting [naam], gevestigd te [adres] (hierna aangeduid als XXXXX ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie];

De Stichting [naam], gevestigd te [adres] (hierna aangeduid als XXXXX ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie]; Sociaal Overdrachtsprotocol Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 hebben drie grote stelselwijzigingen plaatsgevonden in het sociale domein waarbij activiteiten van overheid naar gemeenten zijn gedecentraliseerd.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN 1 april 2014 1 april 2015 Aldus overeengekomen: De werkgever:.. De werknemersorganisaties: ABVAKABO FNV:.... CNV Publieke Zaak: NU 91 Beroepsorganisatie van de verpleging Nieuwe

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN (concept) 1 november 2009 tot en met 31 december 2012

SOCIAAL PLAN (concept) 1 november 2009 tot en met 31 december 2012 SOCIAAL PLAN (concept) november 009 tot en met december 0 Inhoudsopgave Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 0 Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo.

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Inleiding Deze regeling (hierna te noemen: de Regeling), is bedoeld om de opvang van de sociale gevolgen te

Nadere informatie

Apeldoorn/Zwolle, 14 juni 2010 Versie: 4 Vastgesteld d.d. Geldig tot 24 maanden na fusiedatum. Sociaal Plan Fusie De Vogellanden ViaReva 2011

Apeldoorn/Zwolle, 14 juni 2010 Versie: 4 Vastgesteld d.d. Geldig tot 24 maanden na fusiedatum. Sociaal Plan Fusie De Vogellanden ViaReva 2011 Apeldoorn/Zwolle, 14 juni 2010 Versie: 4 Vastgesteld d.d. Geldig tot 24 maanden na fusiedatum Sociaal Plan Fusie De Vogellanden ViaReva 2011 Inhoudsopgave: Pagina Inleiding 3 1 Definities en begrippen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Geldig van 1 juli 2012 tot 1 juli 2015

SOCIAAL PLAN Geldig van 1 juli 2012 tot 1 juli 2015 SOCIAAL PLAN Geldig van 1 juli 2012 tot 1 juli 2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 3 Verklaring 1. Doel en uitgangspunten 5 2. Werkingsfeer en geldigheidsduur 7 3. Begripsbepalingen 8 4. Organisatiewijzigingen

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan. GGZ Breburg Groep

Doorlopend Sociaal Plan. GGZ Breburg Groep Doorlopend Sociaal Plan GGZ Breburg Groep Breda, maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Doel... 6 3 Uitgangspunten... 6 4 Hardheidsclausule... 7 5 Begripsbepalingen... 8 6 Regels bij reorganisatie/organisatiewijzing...

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol. Inhoudsopgave. Verklaring. Uitgangspunten van het sociaal overdrachtsprotocol

Sociaal Overdrachtsprotocol. Inhoudsopgave. Verklaring. Uitgangspunten van het sociaal overdrachtsprotocol Sociaal Overdrachtsprotocol Inhoudsopgave Verklaring Uitgangspunten van het sociaal overdrachtsprotocol 1. Doel en kader 1.1 Doel Sociaal Overdrachtsprotocol 1.2 Afspraken 1.3 Algemeen kader 2. Werkingssfeer,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Esdégé-Reigersdaal. voor de periode bij reorganisatieprocessen van

SOCIAAL PLAN. Esdégé-Reigersdaal. voor de periode bij reorganisatieprocessen van SOCIAAL PLAN bij reorganisatieprocessen van Esdégé-Reigersdaal voor de periode 2017-2018 Broek op Langedijk februari 2017 Ondergetekenden, 1. De stichting Esdégé-Reigersdaal, gevestigd te Heerhugowaard,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen 1 INLEIDING Woonzorggroep Samen hecht grote waarde aan goed werkgeverschap en streeft vanuit die gedachte

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Datum: december 2011 Datum concept: 24-02-2012 Documenteigenaar: Nicole ter Bogt 1/18 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Werkingssfeer... 5 3 Geldigheidsduur... 5 4 Uitgangspunten... 5 5 Begripsbepaling...

Nadere informatie

TEN BEHOEVE VAN DE FUSIE VAN TUSSEN ST. ZORGGROEP NOORDDIJKNOORD ST. VERZORGINGS- EN VERPLEEGHUIS MAARTENSHOF

TEN BEHOEVE VAN DE FUSIE VAN TUSSEN ST. ZORGGROEP NOORDDIJKNOORD ST. VERZORGINGS- EN VERPLEEGHUIS MAARTENSHOF TEN BEHOEVE VAN DE FUSIE VAN TUSSEN ST. ZORGGROEP NOORDDIJKNOORD EN ST. VERZORGINGS- EN VERPLEEGHUIS MAARTENSHOF INHOUDSOPGAVE Begrippenlijst 2 1. Werkingssfeer 4 2. Geldigheidsduur 4 3. a. Periodiek overleg

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum SOCIAAL PLAN Stichting Trajectum d.d. juni 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord/Inleiding 3 1. Doel Sociaal Plan 4 2. Algemene bepalingen 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Doel en looptijd 5 2.3 Werkingssfeer

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Vieja-Utrecht, gevestigd te Utrecht, 2. Stichting Hera, gevestigd te Arnhem, 3. Stichting (nieuwe organisatie), gevestigd te Ede enerzijds en de Vereniging

Nadere informatie

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 1 februari 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel... 3 1.2. Uitgangspunten... 3 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Amerpoort

Sociaal Plan Stichting Amerpoort Sociaal Plan Stichting Amerpoort INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen... 4 2. Algemene bepalingen... 7 2.1 Doel Sociaal Plan... 7 2.2 Afspraken... 7 2.3 Beperkende bepalingen... 7 2.4 Geldigheidsduur...

Nadere informatie

Sociaal Plan Zorgbalans 1 november 2008 tot en met 30 juni 2010 Principeakkoord 13 okt. 2008

Sociaal Plan Zorgbalans 1 november 2008 tot en met 30 juni 2010 Principeakkoord 13 okt. 2008 Sociaal Plan Zorgbalans 1 november 2008 tot en met 30 juni 2010 Principeakkoord 13 okt. 2008 Sociaal Plan Stichting Zorgbalans, Sociaal Plan 2008-2010 Zorgbalans.doc; 13 oktober 2008-1 - INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE. Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw

SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE. Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw 2e concept oktober 2008 Door: Jan Willem Nuismer, manager PO&O Harm Hoekstra, directeur / bestuurder

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP Voor Wsw-medewerkers 1 maart 2014-1 januari 2018 Business Post Deo INLEIDING In dit Sociaal Plan hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en de EMCOgroep als

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Triade

CONCEPT. Sociaal Plan Triade CONCEPT Sociaal Plan Triade Lelystad, 18 mei 2009 Sociaal Plan Triade 2009 concept versie 6 1-18 Inhoud Verklaring Preambule 1. Doel en afspraken 1.1 Doel 1.2 Afspraken 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur,

Nadere informatie

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE van versienummer Versie 2.0 atum 11 juni 2007 Samenvatting SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE 1 Inleiding In de periode van medio maart tot medio juni zijn vakbonden en werkgever met

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV Overdrachtsprotocol MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV 1 Inhoudsopgave Voorwoord Doel Blz. 4 Werkingssfeer Blz. 4 Overgang dienstverband Blz. 4 Geen Gedwongen ontslagen Blz.

Nadere informatie

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V.

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Het college van burgemeester en wethouders van de ge Gelet op Ii Het advies van de Ondernemingsraad van de gemeente Emmen; ii& Het besluit van het college van 11

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis SOCIAAL PLAN ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis 19 december 2008 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT AVEANT Geldig van 1 mei 2007 tot 1 januari 2008

SOCIAAL STATUUT AVEANT Geldig van 1 mei 2007 tot 1 januari 2008 SOCIAAL STATUUT AVEANT 2007 Geldig van 1 mei 2007 tot 1 januari 2008 Sociaal Statuut 2007 versie 17 april 2007 Voorwoord Op 1 januari 2006 is Aveant als resultante van de fusie tussen Thuiszorg Stad Utrecht

Nadere informatie