Sociaal plan Stichting Coloriet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal plan Stichting Coloriet"

Transcriptie

1 Sociaal plan Stichting Coloriet Lelystad, december 2007 versie 17 december 2007

2 Inhoud Verklaring Preambule 1. Doel en afspraken 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule en interpretatie 2.1. Werkingssfeer 2.2. Geldigheidsduur 2.3. Hardheidsclausule 2.4. Interpretatie 3. Regels bij reorganisatie 3.1. (Nieuwe) organisatiestructuur en formatieplaatsenplan 3.2. Besluitvorming 4. Overplaatsing 5. Boventalligheid en herplaatsingen 5.1. Vaststellen boventalligheid 5.2. Belangstellingsregistratie 5.3 Herplaatsing 5.4. Overige maatregelen en rechten 6. Algemene rechten in het kader van de Sociaal plan 6.1. Opzegtermijn 6.2 Sollicitatie 6.3 Onbetaald verlof 6.4 Tijdelijk werken in deeltijd 6.5 Salaris bij hogere/gelijke functie 6.6 Salaris bij lagere functie 6.7 Onregelmatigheidstoeslag 6.8 Studiekosten 6.9 Jubilea 6.10 Reiskosten 6.11 Loonsuppletie 6.12 Outplacement 6.13 Voorstellen door de werknemer 6.14 Voorstellen door Coloriet 7. Adviescommissie Sociale Begeleiding 7.1 Taak 7.2 Verplichte adviesaanvraag 7.3 Samenstelling 7.4 Bevoegdheden 7.5 Uitbrengen advies 7.6 Afwijken advies 7.7 Geheimhouding 7.8 Reglement 7.9 Belangenbehartiging werknemer Bijlagen 1. Begripsbepalingen 2. Schematische weergave plaatsingsprocedure 3. Belangstellingsregistratieformulier Sociaal plan Stichting Coloriet 2008 versie 17 december 2007

3 Verklaring Aldus overeengekomen te Lelystad,. Coloriet De organisatie van werknemers Stichting Coloriet ABVAKABO FNV Mw. drs. J.C. Groenenberg Directeur / bestuurder W. W.M van der Hoorn regiobestuurder CNV Publieke Zaak R. Meenink -Bouwman bestuurder FBZ mr. B.G.H. Steehouder juridisch medewerker NU '91 A. Agterberg districtsmedewerker West Unie Zorg en Welzijn H. Pethke regiobestuurder Sociaal plan Stichting Coloriet 2008 versie 17 december 2007

4 4 Preambule Voor u ligt het sociaal plan Stichting Coloriet De directe aanleiding voor het opstellen van dit sociaal plan is de behoefte van de directie van Stichting Coloriet (Coloriet), de Ondernemingsraad van Coloriet en de betrokken werknemersorganisaties om op adequate en zorgvuldige wijze in te kunnen spelen op komende veranderingen in de organisatie. Alle betrokkenen achten het van groot belang dat bij dergelijke veranderingen optimaal recht wordt gedaan aan de continuïteit van de bedrijfsvoering, maar uiteraard ook aan de (rechts)positie van de medewerkers. Om als bedrijf ook in de toekomst het juiste antwoord te kunnen blijven geven op de eisen die de cliënten van Coloriet en de wetgeving stellen, maar ook om bedrijfsmatig verantwoord te blijven werken, kan een dergelijke organisatieverandering een wijziging van werkplek of van functie betekenen. In het sociaal plan staan de rechten en plichten van Coloriet en werknemers tengevolge van een organisatieverandering zo concreet en duidelijk mogelijk weergegeven. Uitgangspunt bij het sociale beleid van Coloriet is goed werkgeverschap waaruit respect en waardering spreekt voor iedere werknemer. De zorg die dagelijks gerealiseerd wordt ten behoeve van de cliënten van Coloriet komt ook de werknemers van Coloriet toe. Zij zijn immers het kapitaal van de organisatie. Coloriet wil daarom ieders talenten zo optimaal mogelijk benutten en behouden. Alleen dan komt de kracht van een organisatie boven en kan Coloriet opereren als een vitale en toonaangevende onderneming. Het sociaal plan biedt de garanties om aan deze visie concreet vorm te geven.

5 1. Doel en afspraken Doel sociaal plan Het sociaal plan heeft als doel om met handhaving van reeds bestaande rechtspositie optredende personele, sociale en rechtspositionele gevolgen voor 1 of meer werknemers, als gevolg van een besluit van of namens het bestuur, die voortvloeien uit veranderingen in de organisatie, zoveel mogelijk op te vangen. Het sociaal plan voorziet daartoe in een serie maatregelen in aanvulling op de CAO Verpleging en Verzorging Afspraken In dit plan zijn de volgende afspraken gemaakt: a. Er zullen als gevolg van reorganisaties geen gedwongen ontslagen plaatsvinden, tenzij er sprake is van een situatie als omschreven in hoofdstuk 5, punt 5.3 lid g. b. De werknemer is verplicht om mee te werken aan de uitvoering van dit sociaal plan. c. De werknemer dient te werken in een functie waarin zij 1 optimaal kan functioneren. De capaciteiten en vaardigheden van de werknemer moeten zoveel mogelijk tot hun recht komen. Een werknemer kan vrijwillig afzien van het recht op plaatsing op basis van anciënniteit. d. Uitgaande van de continuïteit van zorgverlening en bedrijfsvoering zal een voortdurende afweging plaatsvinden van sociale, economische en organisatorische factoren. Dit sociaal plan laat onverlet hetgeen is vastgelegd in de geldende rechtspositie en de individuele arbeidsovereenkomst. e. Indien er zich, naar het gezamenlijke oordeel van partijen, onvoorziene externe omstandigheden voordoen waardoor van Coloriet in alle redelijkheid niet verlangd kan worden zich aan het sociaal plan te houden, zullen partijen bij dit sociaal plan in overleg treden teneinde te komen tot een wijziging of aanvulling van het sociaal plan. f. Onverlet het bepaalde in punt e. zullen partijen, indien één partij daartoe de wens te kennen geeft, jaarlijks overleg plegen over de voortgang in en uitvoering van het sociaal plan. g. Iedere werknemer heeft er recht op te weten welke rechten en plichten van toepassing zijn en op welke voorzieningen een beroep kan worden gedaan. h. Extra zorgvuldig zal worden omgegaan met werknemers in kwetsbare situaties. De werkgever zal zich daarbij richten op het optimaal aanpassen van functies, werkplek en arbeidstijden. i. Veranderingen die worden doorgevoerd dienen voor de direct betrokkenen duidelijk en bespreekbaar te zijn. Er zal voldoende gelegenheid en tijd worden geboden om actief invloed uit te kunnen oefenen op de veranderingen. Gedurende reorganisaties zullen de werknemers en de ondernemingsraad door Coloriet worden geïnformeerd over de ontwikkelingen en stand van zaken. Coloriet informeert de betrokken werknemersorganisaties in deze op hoofdlijnen. 1 waar zij/haar wordt genoemd in dit sociaal plan, kan ook hij/zijn worden gelezen.

6 6 j. De studiekosten en lestijd voortkomende uit noodzakelijke om-, her- en bijscholing die in het kader van de uitvoering van het sociaal plan wordt gevolgd, komen volledig voor rekening van de werkgever. De terugbetalingsregeling zoals die geldt, is niet van toepassing.

7 7 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule en interpretatie 2.1. Werkingssfeer Dit sociaal plan vindt toepassing bij een reorganisatie, zijnde een verandering in de organisatie met personele, sociale en rechtspositionele gevolgen voor 1 of meer werknemers als gevolg van een besluit van of namens het bestuur. Dit geldt voor alle werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde of bepaalde tijd met de werkgever. Voor de werknemer met een dienstverband voor bepaalde tijd zijn de regelingen in dit sociaal plan van toepassing tot en met de datum waarop het dienstverband voor bepaalde tijd eindigt Geldigheidsduur Dit sociaal plan treedt in werking op 1 januari 2008 en is geldig voor een periode van 1 jaar, tot 31 december Indien één der partijen het sociaal plan niet 3 maanden voor de expiratiedatum schriftelijk heeft opgezegd, dan zal de geldigheidsduur automatisch met 1 jaar worden verlengd Hardheidsclausule In gevallen waarin de toepassing van het sociaal plan leidt tot een onbillijke situatie voor de individuele werknemer zal Coloriet in een voor de werknemer gunstige zin van dit sociaal plan afwijken. Hierbij kan de adviescommissie worden gehoord Interpretatie Interpretatie van dit sociaal plan is voorbehouden aan partijen bij dit plan.

8 3. Regels bij reorganisatie Een verandering in de organisatie met personele, sociale en rechtspositionele gevolgen voor 1 of meer werknemers als gevolg van een besluit door of namens het bestuur, wordt in dit sociaal plan aangeduid als een reorganisatie. De (uitvoerings-)besluiten over een reorganisatie, worden door of namens de directie genomen na ontvangst van advies en/of instemming van de ondernemingsraad. 3.1 (Nieuwe) organisatiestructuur en formatieplaatsenplan De (nieuwe) organisatiestructuur wordt door Coloriet opgesteld. De organisatiestructuur omvat het aantal en de soorten functies die vervuld moeten worden en de functies die uitwisselbaar zijn. Aangegeven wordt onder welke leiding het project, de organisatie-eenheid of de betreffende functie(s) wordt of worden gebracht. Op basis van de (nieuwe) organisatiestructuur zal Coloriet een formatieplaatsenplan opstellen. Door Coloriet zal worden aangegeven of er sprake is van overplaatsing dan wel of er sprake is van boventalligheid en als gevolg hiervan herplaatsing. 3.2 Besluitvorming Coloriet zal de (nieuwe) organisatiestructuur en het daarbij behorende formatieplaatsenplan en stappenplan voor advies voorleggen aan de ondernemingsraad conform artikel 25 van de WOR, waarna vaststelling door Coloriet plaatsvindt. Het aldus vastgestelde plan wordt aan de ondernemingsraad en op verzoek aan de werknemersorganisaties bekend gemaakt. 8

9 9 4. Overplaatsing Indien bij een reorganisatie één of meer werknemers binnen dezelfde categorie uitwisselbare functies overgeplaatst worden van één afdeling of organisatieonderdeel naar het andere, gelden de volgende regels: a. Met de werknemer wiens functie zal moeten worden uitgeoefend op een andere locatie of organisatieonderdeel zal een belangstellingsregistratie worden uitgevoerd. b. Overplaatsing geschiedt op basis van het formatieplaatsenplan, waarbij rekening wordt gehouden met de volgende uitgangspunten: - mens volgt functie/aandachtsgebied, d.w.z. als een functie in ongewijzigde vorm terugkomt na een reorganisatie, de medewerker de functie volgt - dienstverbandpercentage, aantal uren in arbeidsovereenkomst - anciënniteit - zo mogelijk wordt rekening gehouden met de eerder gemaakte afspraken ten aanzien van werktijden. c. De werknemer is gehouden om in alle redelijkheid mee te werken aan een voorgestelde overplaatsing. Dit geldt ook bij noodzakelijke om-, her- en bijscholing. De studiekosten en lestijd hiervan komen voor rekening van Coloriet. d. Indien uit de belangstellingsregistratie blijkt dat er voor overplaatsing meerdere belangstellenden zijn, die voldoen aan de gestelde functie-eisen en dus gelijkwaardig zijn, is anciënniteit bepalend. e. Indien door overplaatsing aantoonbare problemen ontstaan in de privé sfeer van der werknemer vanwege de werktijden, dan zullen in overleg met de leidinggevende tijdelijke voorzieningen worden getroffen. De duur van de voorziening wordt bepaald door de aard van de problemen en de mogelijkheden deze op te lossen. In principe wordt uitgegaan van maximaal 6 maanden.

10 5. Boventalligheid en herplaatsingen Vaststellen boventalligheid Boventallig is de werknemer wiens functie in de nieuwe organisatiestructuur/ personeelsformatie, al dan niet door toepassing van de plaatsingsregels, is komen te vervallen en die nog niet herplaatst is in de nieuwe organisatiestructuur. Het boventallig stellen van een werknemer geschiedt op basis van het anciënniteitprincipe per categorie uitwisselbare functies en wordt schriftelijk aan de werknemer medegedeeld. Als peildatum voor de bepaling van het aantal dienst- en functiejaren geldt de datum waarop het desbetreffende formatieplaatsenplan wordt vastgesteld. Mocht er na hantering van het anciënniteitprincipe een onevenredige verdeling in de personeelsopbouw ontstaan dan zal in overleg met werkgeversorganisaties worden gekeken of het afspiegelingsbeginsel een hanteerbaarder beginsel is om een evenredige personeelsopbouw te bewerkstellingen. Werknemers van wie de functie komt te vervallen of niet geplaatst worden en daardoor boventallig zijn, krijgen de status van herplaatsingkandidaat Belangstellingsregistratie a. Na vaststelling van het formatieplaatsenplan wordt er gestart met een schriftelijke belangstellingsregistratie onder de herplaatsingskandidaten. Door middel van het belangstellingsregistratieformulier wordt op uniforme wijze de belangstelling van de werknemers vastgelegd. Met de werknemers die dit wensen wordt een belangstellingsgesprek gevoerd. b. In de belangstellingsregistratie komt in ieder geval aan de orde welke herplaatsingmogelijkheden en wensen er zijn. Tevens worden de gegevens ten aanzien van gevolgde opleidingen, werkervaring en bijzondere omstandigheden geïnventariseerd. c. Aan een belangstellingsregistratie en het gesprek kunnen geen rechten worden ontleend. De registratie wordt verricht ten behoeve van een goede plaatsing en herplaatsing van werknemers. d. De gegevens van de belangstellingsregistratie zullen vertrouwelijk worden behandeld en zullen na beëindiging van een reorganisatie worden vernietigd. e. Het belangstellingsregistratieformulier is in bijlage 3 opgenomen en wordt door de werknemers voor waarheidsgetrouw getekend. 5.3 Herplaatsing De uitgangspunten bij herplaatsing zijn: a. Herplaatsing mag niet leiden tot meer boventalligheid dan op grond van het formatieplaatsenplan reeds was vastgesteld in de betreffende functiegroep. b. Er wordt naar gestreefd om elke werknemer te herplaatsen in een functie die zij ambieert. Wanneer er meer kandidaten dan functies zijn, zal er op grond van de volgende principes geselecteerd worden: a. voldoen aan de functie-eisen op grond van kennis en/of opleiding en vaardigheden, dan wel binnen afzienbare termijn daaraan kunnen voldoen. b. indien meerdere herplaatsingkandidaten voldoen aan de functie-eisen, geldt het anciënniteitprincipe.

11 11 c. Indien aan de werknemer een functie wordt aangeboden, wordt de volgende volgorde in acht genomen: a. dezelfde functie; b. een gelijkwaardige of passende functie; c. een hogere functie; d. een lagere functie, die 1 functiegroep lager is ingedeeld of indien de werknemer daarmee instemt meer dan 1 functiegroep lager. d. Werknemer is verplicht om in alle redelijkheid mee te werken aan voorgestelde functiewijzigingen. Dit geldt ook bij noodzakelijke om- her- en bijscholing. De studiekosten en lestijd hiervan komen volledig voor rekening van Coloriet, zonder terugbetalingsverplichting voor de werknemer. e. Bij een vacature van de oorspronkelijke of gelijkwaardige functie heeft de herplaatste of overgeplaatste werknemer, indien deze de wens daartoe te kennen heeft gegeven, tot uiterlijk 1 jaar na herplaatsing in een nieuwe functie, recht op herplaatsing in de oorspronkelijke functie. Indien er voor de vacature meerdere belangstellenden in aanmerking komen die voldoen aan de functie-eisen, is anciënniteit van toepassing. f. Bij herplaatsing in een lagere functie, kan de werkgever bij het ontstaan van een vacature van de oorspronkelijke of gelijkwaardige functie, de werknemer tot uiterlijk 1 jaar na herplaatsing, verplichten deze vacature in te gaan vullen. g. Een aanbod van dezelfde functie kan niet worden geweigerd. Als de werknemer van oordeel is dat een functieaanbod van een gelijkwaardige, hogere of lagere functie niet acceptabel is, dient de werknemer dit binnen een week aan de werkgever te laten weten. De werkgever vraagt vervolgens de adviescommissie om advies uit te brengen over de passendheid van de aangeboden functie. De adviescommissie brengt binnen 3 weken hierover een advies uit. Als de adviescommissie van oordeel is dat de aangeboden functie niet passend is, dan zal door de werkgever een nieuw passend aanbod worden gedaan. Indien de adviescommissie van oordeel is dan de aangeboden functie passend is, en de werknemer accepteert de aangeboden functie binnen 2 weken bedenktijd niet, dan kan Coloriet een ontslagprocedure in werking te stellen. Coloriet zal de werknemer over de consequenties van het ontslag schriftelijk informeren. h. Indien binnen 6 maanden na herplaatsing in een nieuwe functie blijkt dat de betrokken werknemer buiten zijn schuld niet geschikt is voor de functie dan wordt dit niet beschouwd als het weigeren van een functie. Coloriet zal dan met inachtneming van hetgeen gesteld is onder f. van dit punt, de werknemer een ander functieaanbod doen. i. In bijlage 2 is een schematische weergave van de plaatsingsprocedure opgenomen Overige maatregelen en rechten in het kader van herplaatsing Indien er (nog) geen sprake is van plaatsing binnen de vastgestelde formatie kunnen de navolgende maatregelen genomen worden:

12 a. Tijdelijke plaatsing Coloriet kan de werknemer voor wie nog geen functie voorhanden is, ten behoeve van de vervulling van een tijdelijke vacature of in het kader van vervanging, tijdelijk plaatsen in een ander verband of op een andere locatie in dezelfde functie, een gelijkwaardige functie of een functie in 1 functiegroep lager of hoger. In overleg met de werknemer worden er afspraken gemaakt over de duur van de tijdelijke plaatsing. De arbeidsvoorwaarden blijven onverminderd van kracht dan wel de werknemer ontvangt een toeslag bij tijdelijke plaatsing in een hogere functie. Tevens zal gedurende de periode van tijdelijke plaatsing de werknemer het recht behouden op een volledige vergoeding voor onregelmatige dienst, tenzij de werknemer bij de tijdelijke plaatsing meer uren werkzaam zal zijn in onregelmatige dienst. Er wordt uitgegaan van een berekening van een gemiddelde vergoeding voor onregelmatige dienst van een half jaar voor de ingangsdatum van de tijdelijke plaatsing. b. Tijdelijk detacheren Indien er geen functie beschikbaar is, kan Coloriet de werknemer met diens instemming tijdelijk detacheren bij een andere organisatie. De arbeidsovereenkomst met Coloriet blijft volledig van kracht en de kosten die direct verband houden met de detachering komen voor rekening van Coloriet. c. Vacatures Indien tijdens de geldigheidsduur van dit sociaal plan een vacature ontstaat, neemt Coloriet volgens het werving en selectiebeleid de bepalingen in acht dat de vacature eerst wordt aangeboden aan re-integratiekandidaten en daarna wordt aangeboden aan herplaatsingskandidaten. d. Vrijstelling van werk Er kan een situatie ontstaan dat om de herplaatsingkansen te vergroten het nodig is de werknemer vrij te stellen van werk. Coloriet en werknemer maken hiertoe in onderling overleg nadere afspraken. Tijdens de periode van vrijstelling van werk blijft de arbeidsovereenkomst volledig intact. 12

13 6. Algemene rechten in het kader van het sociaal plan 13 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle werknemers die tengevolge van een reorganisatie door Coloriet schriftelijk als boventallig zijn aangewezen en op degenen die op grond van een reorganisatie naar een andere functie in de organisatie overstappen waardoor er daadwerkelijk vacatureruimte ontstaat voor boventallige werknemers. Tevens gelden deze bepalingen voor de werknemer die door zijn (gedeeltelijk) vertrek uit de organisatie daadwerkelijk een functie (gedeeltelijk) vrijmaakt voor een boventallige werknemer. Deze niet boventallige verklaarde werknemer kan slechts een beroep op deze bepalingen doen, indien door Coloriet van tevoren schriftelijk is bevestigd dat de overstap naar een andere functie dan wel het vertrek uit de organisatie vacatureruimte voor boventallige werknemers creëert c.q. een functie geheel of gedeeltelijk vrijmaakt voor een boventallige werknemer Opzegtermijn Indien de werknemer daarom verzoekt, zal bij vrijwillige uitdiensttreding Coloriet afzien van de geldende opzegtermijn. Coloriet en werknemer bepalen in goed overleg de datum van uitdiensttreding Sollicitatie Aan de werknemer wordt desgevraagd betaald verlof verleend ten behoeve van sollicitatie. Indien de potentiële nieuwe werkgever de reiskosten (in principe binnen Nederland) ten behoeve van sollicitatie niet op zich neemt, worden deze door Coloriet vergoed Onbetaald verlof Indien een werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst bij een andere werkgever heeft afgesloten, zal op verzoek van de werknemer onbetaald verlof worden verleend. Dit om de wettelijke proeftijd volgens het Burgerlijk Wetboek bij de nieuwe werkgever te kunnen overbruggen. Wanneer de arbeidsovereenkomst bij de nieuwe werkgever een overeenkomst voor bepaalde tijd is, kan de werknemer onbetaald verlof worden verleend voor de periode van maximaal 1 jaar Tijdelijk werken in deeltijd Werknemers die boventallig zijn en binnen Coloriet (nog meer) in deeltijd gaan werken waardoor er vacatureruimte vrijkomt, kunnen gedurende een periode van maximaal 2 jaar een aanvulling op het salaris ontvangen ten grootte van de helft van het percentage dat de werknemer minder is gaan werken. Hierbij geldt als voorwaarde dat er noch binnen, noch buiten de organisatie andere betaalde werkzaamheden worden verricht. Deze afspraak vervalt als er binnen die 2 jaar weer vacatureruimte vrijkomt in dezelfde of gelijkwaardige functie Salaris bij hogere/gelijkwaardige functie Indien de werknemer binnen de organisatie een functie aanvaardt en deze functie hoger of op gelijkwaardig niveau is ingedeeld, vergeleken met de huidige functie, ontvangt de werknemer vanaf het moment van daadwerkelijke uitoefening van de andere functie het salaris, inclusief de uitloopmogelijkheden, behorende bij de nieuwe functie. De werknemer wordt in de functionele schaal horizontaal overgeschaald of naast hoger. Er zullen geen aanloopschalen worden gehanteerd.

14 Salaris bij lagere functie Indien de werknemer binnen de organisatie gedwongen wordt of vrijwillig binnen de organisatie een functie aanvaardt en deze functie op een lager niveau is ingedeeld dan de huidige functie, behoudt de werknemer, voor haar oorspronkelijke percentage dienstverband, de oude salarisschaal inclusief de daarbij behorende uitloop en de algemene CAO loonaanpassingen. De invoering van nieuwe FWG- systematieken mag niet leiden tot lagere salarisaanspraken dan de aanspraken op grond van dit sociaal plan. Wanneer na of bij het aanvaarden van een functie op een lager niveau urenuitbreiding plaatsvindt, is op deze urenuitbreiding het salaris van toepassing behorende bij de nieuwe functie. Voor deze uren geldt dus niet de salarisgarantie als bovenbedoeld Onregelmatigheidstoeslag De werknemer die tengevolge van een reorganisatie niet meer in aanmerking komt voor onregelmatigheidstoeslag of hierdoor een vermindering van genoemde toeslag krijgt heeft recht op de compensatieregeling conform de afbouwregeling in de CAO. Werknemers die structureel op grond van de functie in hun arbeidsovereenkomst, alleen 's avonds, 's nachts of tijdens weekenden werken en werknemers van 55 jaar en ouder, behouden, onverminderd het bepaalde in de compensatieregeling in de CAO, 50% van hun gemiddelde onregelmatigheidstoeslag (tekst CAO Sociale Begeleiding) Studiekosten Indien op de boventallige werknemer op het moment van indiensttreding bij een nieuwe werkgever de uitvoeringsregeling studiekosten van toepassing is, wordt hem een eventuele terugbetalingsverplichting kwijtgescholden. Indien de nieuwe werkgever de verplichtingen inzake studiekosten niet overneemt, is Coloriet gehouden de regeling te blijven toepassen als ware de werknemer in zijn dienst gebleven Jubilea De boventallige werknemer die vrijwillig ontslag neemt en binnen 12 maanden na beëindiging van het dienstverband op grond van een jubileum recht zou hebben gehad op een jubileumuitkering krijgt deze uitkering bij zijn vertrek uitbetaald. Deze uitkering wordt niet uitbetaald als de nieuwe werkgever een vergelijkbare regeling kent en daarbij de jaren bij de vorige werkgever meerekent bij de bepaling van het aantal dienstjaren Reiskosten Indien de boventallige werknemer vrijwillig ontslag neemt en bij de nieuwe werkgever voor de kosten van woon/ werkverkeer een vergoeding ontvangt welke lager is dan de vergoeding op grond van de Uitvoeringsregeling reiskosten woon/ werkverkeer van de CAO, kent Coloriet aan de werknemer gedurende een periode van 1 jaar een aanvulling op deze vergoeding toe tot het bedrag van voornoemde uitvoeringsregeling. Indien de boventallige werknemer herplaatst wordt op een andere locatie van Coloriet en hierdoor een grotere afstand woon-werkverkeer moet worden afgelegd worden de meerkilometers gedurende 2 jaar volledig vergoed op basis van het kilometertarief openbaar vervoer 2 e klasse Loonsuppletie Indien de boventallige werknemer zelf ontslag neemt en bij een andere werkgever een lager betaalde functie aanvaardt, ontvangt de werknemer gedurende twee jaar een aanvulling op het nieuwe bruto salaris tot het oude bruto salaris, naar rato van het nieuwe dienstverband. Deze aanvulling bedraagt maximaal 30% van het oude bruto salaris.

15 De bruto-aanvulling wordt als volgt gegeven: - het eerste jaar 100% aanvulling - het tweede jaar 50% aanvulling Outplacement De boventallige werknemer die geen of onvoldoende perspectief heeft bij Coloriet, kan outplacement als faciliteit aangeboden krijgen om zodoende meer mogelijkheden te hebben om elders een passende baan te vinden. De kosten van het overeengekomen outplacementtraject zijn voor rekening van Coloriet Voorstellen door de werknemer Individuele werknemers die als gevolg van een reorganisatie boventallig worden, kunnen met voorstellen komen die leiden tot verbetering van hun toekomstperspectief of het realiseren van een nieuw toekomstperspectief, daaronder begrepen een mogelijk overeen te komen premie bij vrijwillig ontslag. Deze voorstellen kunnen aan Coloriet worden voorgelegd en zullen in de geest van de vigerende rechtspositie worden besproken en beoordeeld. Acceptatie door Coloriet en werknemer van een dergelijk voorstel kan leiden tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst en finale kwijting. Indien een voorstel leidt tot een dergelijk besluit kan een werknemer geen beroep meer doen op andere maatregelen uit het sociaal plan Voorstellen door Coloriet Coloriet kan een boventallige werknemer voorstellen doen inzake afkoop van bovengenoemde regelingen. De hoogte van de afkoop zal tussen Coloriet en werknemer in onderling overleg worden overeengekomen. Tevens kan Coloriet een boventallige werknemer een aanbod doen voor een premie bij vrijwillig ontslag. Het betreffende aanbod is gedurende drie maanden geldig, ingaande de datum dat het aanbod is gedaan. De acceptatie door Coloriet en werknemer van een afkoopregeling leidt tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst en finale kwijting. De werknemer die van dit artikel gebruik maakt, kan verder geen beroep doen op andere maatregelen uit het sociaal plan.

16 16 7. Adviescommissie Sociale Begeleiding Met het oog op een zorgvuldige en billijke toepassing en uitvoering van het sociaal plan wordt een adviescommissie Sociale Begeleiding geïnstalleerd. Deze commissie adviseert de adviesvrager (Coloriet of werknemer) schriftelijk over de toepassing van het sociaal plan in geval van een reorganisatie. De uitspraak (schriftelijk) van de commissie wordt door Coloriet als advies opgevat waarvan slechts op zwaarwichtige gronden kan worden afgeweken. De kosten van deze commissie worden vergoed door Coloriet. Zowel werknemer als Coloriet kunnen bij de adviescommissie Sociale Begeleiding advies inwinnen. 7.1 Taak De taak van de commissie is uitsluitend het, op verzoek van Coloriet dan wel werknemer, adviseren over de toepassing van dit sociaal plan en over de daarin neergelegde bepalingen. De commissie brengt over de verrichte werkzaamheden periodiek verslag uit aan Coloriet en geanonimiseerd aan de ondernemingsraad en betrokken werknemersorganisaties. 7.2 Verplichte adviesaanvraag Coloriet is verplicht de commissie om advies te vragen wanneer Coloriet voornemens is: - een besluit te nemen met betrekking tot een functiewijziging bij gebrek aan overeenstemming met de werknemer; - de werknemer te verplichten tot om- en bijscholing in verband met een functiewijziging; - een werknemer op non-actief te stellen; - een werknemer te ontslaan conform het bepaalde in hoofdstuk 5 punt 5.3 lid g. 7.3 Samenstelling De commissie bestaat uit ten hoogste drie leden, niet zijnde een lid van de directie of lid van de ondernemingsraad. Een lid wordt benoemd door Coloriet en een ander lid door de ondernemingsraad/vakbonden. De twee leden van de commissie wijzen gezamenlijk een derde, onafhankelijk lid, tevens voorzitter van de commissie aan. 7.4 Bevoegdheden De commissie heeft het recht: a. tot het horen van de betrokken werknemer(s) en de direct leidinggevende(n); b. tot het horen van deskundigen. De eventuele kosten van deze deskundigen worden gedragen door Coloriet voor zover deze daarmee heeft ingestemd. 7.5 Uitbrengen advies De commissie geeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie weken na inschakeling, advies over de voorgelegde kwestie. Deze termijn kan met drie weken worden verlengd. Indien van toepassing dient de werkgever een aanbod aan de betrokken medewerker(s) tijdens de behandeling door de commissie gestand te doen. De adviezen van de commissie worden schriftelijk ter hand gesteld aan de werkgever en de werknemer. 7.6 Afwijken advies Van het advies van de commissie kan slechts op zwaarwichtige gronden worden afgeweken. Indien de werkgever dan wel de medewerker afwijkt van het advies, doet Coloriet hier-

17 17 van gemotiveerd schriftelijk mededeling aan de commissie en aan de werknemer dan wel de werkgever. 7.7 Geheimhouding Ten aanzien van de aan de commissie verstrekte persoonlijke gegevens geldt een geheimhoudingsplicht. 7.8 Reglement De commissie stelt ten spoedigste na haar intrede een reglement op dat haar werkwijzen adequaat regelt. 7.9 Belangenbehartiging werknemer Onverminderd de bevoegdheden van de werknemer persoonlijk zijn belangen met betrekking tot de toepassing van het bepaalde in dit sociaal plan bij de commissie te bepleiten, heeft de werknemer de gelegenheid zich op eigen kosten door een derde te laten bijstaan.

18 BIJLAGE 1 18 BEGRIPSBEPALINGEN Voor de begrippen die in dit sociaal plan worden gehanteerd, wordt verwezen naar de begripsbepalingen in de CAO V&V. Voor zover anders of niet omschreven volgt hier een nadere begripsbepaling. Anciënniteit: zowel het aantal functiejaren als het aantal dienstjaren aaneengesloten doorgebracht bij Coloriet en diens rechtsvoorganger(s). Voor elke functiemaand en elke dienstmaand wordt één punt toegekend (voor beiden geldt een volle kalendermaand). De kandidaat met de meeste punten komt in aanmerking voor overplaatsing of herplaatsing. Onder aaneengesloten wordt in dit verband verstaan dat bij een onderbreking van langer dan een half jaar de voorafgaande diensttijd niet meetelt. Belangstellingsregistratie: in de registratie wordt vastgelegd welke voorkeur een werknemer heeft ten aanzien van het nieuwe formatieplaatsenplan en wat haar kwalificaties zijn. Boventallig: boventallig is de werknemer wiens functie in de oude organisatiestructuur/personeelsformatie is komen te vervallen c.q. komt te vervallen en die nog niet herplaatst is in de (nieuwe) organisatiestructuur. Boventalligheid kan ook worden veroorzaakt doordat de beschikbare formatie voor een bepaalde functie afneemt. Van boventalligheid is eerst sprake als dit door de werkgever aan de werknemer schriftelijk met redenen omkleed is medegedeeld. Dezelfde functie: de functie die met de werknemer in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen. Formatieplaats: een formatieplaats wordt als eenheid gehanteerd om een functie in een aantal arbeidsuren uit te drukken. De grootte van één formatieplaats is gerelateerd aan een voltijds dienstverband. Formatieplaatsenplan: een overzicht van functies en formatieplaatsen in de nieuwe situatie (na reorganisatie). De taak- functieomschrijvingen, met een omschrijving van eisen, inhoud en niveau van alle functies, op basis van de bestaande FWG-systematiek, kan door partijen worden opgevraagd bij de verantwoordelijke manager. Functiewijziging: een functie is een afgerond geheel van taken. Er is sprake van wijziging in de functie indien in het takenpakket zodanige wijzigingen worden aangebracht dat de functie overwegend een andere inhoud krijgt. Functieniveau: het gewicht (de zwaarte) dat (die) aan een functie is toegekend conform de indeling van de Functiewaarderingssystematiek voor de Gezondheidszorg (FWG). Gelijkwaardige functie: een functie die qua opleiding en functieniveau gelijkwaardig is aan de oude functie van een werknemer Herplaatsing: is aan de orde bij boventalligheid. Herplaatsingkandidaat: werknemer die als gevolg van boventalligheid in aanmerking komt voor herplaatsing.

19 Hogere functie: een functie die in een hogere functiegroep is ingeschaald. 19 Lagere functie: een functie die in één lagere functiegroep is ingeschaald. Nieuwe functie: een functie die qua functie-inhoud en functie-eisen in het oude formatieplaatsenplan niet voorkwam en op essentiële gezichtspunten afwijkt van bestaande functies. Onderling uitwisselbare functies: functies die op grond van functie-inhoud, functie-eisen en functieniveau als uitwisselbaar worden beschouw. Overplaatsing: is aan de orde als de oude functie blijft bestaan maar moet worden uitgeoefend op een andere werkplek en/of locatie. Outplacement: externe of interne begeleiding van één of meer werknemers bij sollicitatie of in het algemeen bij het zoekproces naar een nieuwe functie of baan buiten de organisatie, in opdracht van Coloriet, met het doel de zoekactiviteiten te stimuleren en de effectiviteit van de sollicitatie te vergroten. Passende functie: een functie die, gelet op het niveau van de huidige functie, de genoten of binnen afzienbare tijd af te ronden opleiding, werkervaring, persoonlijke capaciteiten en omstandigheden alsmede omvang huidig dienstverband redelijkerwijs aan de werknemer kan worden opgedragen, daarin begrepen de werknemer die binnen maximaal één jaar kan voldoen aan de betreffende functie-eisen. Voor zover dezelfde functie of uitwisselbare functie niet tot de mogelijkheden behoort, wordt een gelijkwaardige functie of een functie die één functiegroep hoger of lager is gewaardeerd op grond van het vigerend functiewaarderingssysteem eveneens als passend beschouwd. Preventieve noodzaak tot herplaatsing: herplaatsing ter voorkoming van arbeidsongeschiktheid en herplaatsing wanneer de huidige functie niet meer als passend wordt beschouwd, dit ter beoordeling van de leidinggevende. Reorganisatie: een verandering in de organisatie met personele, sociale en rechtspositionele gevolgen voor 1 of meer werknemers als gevolg van een besluit door of namens het bestuur. Tijdelijk detacheren: het gedurende een bepaalde tijd bij een andere werkgever werkzaam zijn, waarbij het dienstverband met Coloriet gehandhaafd blijft. Werkgever: Stichting Coloriet. Werknemer: de persoon die in de zin van het Burgerlijk Wetboek en volgens de CAO Verpleeg- en verzorgingshuizen een (leer)arbeidsovereenkomst is aangegaan met bovengenoemde werkgever. Wet op de Ondernemingsraden (WOR) artikel 25: artikel in de WOR die aangeeft voor welke besluiten de Ondernemingsraad adviesplichtig is, o.a. - beëindiging van de werkzaamheden van een deel van de onderneming; - inkrimping, uitbreiding of verandering van werkzaamheden; - wijziging in de organisatie of in de verdeling van bevoegdheden; - wijziging in de plaats van vestiging.

20 BIJLAGE 2 20 SCHEMATISCHE WEERGAVE PLAATSINGSPROCEDURE OVERPLAATSING: Dezelfde of passende functie BOVENTALLIG EN HERPLAATSING: Passende, hogere of lagere functie Weigering Toetsing redelijkheid door Adviescommissie Functieaanbod niet redelijk Functieaanbod wel redelijk Bevestiging functieaanbod en plaatsing in functie Acceptatie Hernieuwd functieaanbod Weigering 2 weken gelegenheid om te accepteren Toetsing redelijkheid door Adviescommissie Bij volharden weigering, voordracht ontslag

21 BIJLAGE 3 21 FORMULIER BELANGSTELLINGSREGISTRATIE a. Algemene gegevens Naam: Geboortedatum: Functie: Afdeling: Datum in dienst: Deeltijdpercentage: Werktijden: 0 alle diensten 0 maandag van tot 0 vrijdag van tot 0 dinsdag van tot 0 zaterdag van tot 0 woensdag van tot 0 zondag van tot 0 donderdag van tot Gevolgde opleidingen Datum diploma Op dit moment bezig met een opleiding? 0 ja 0 nee Zo ja, welke Datum afronding Op basis van een studieovereenkomst? 0 ja 0 nee Verloop dienstverband: Functie: Ingangsdatum:

22 Voorkeurfuncties 22 Functie: Afdeling: Functie waar voor scholing vereist is: Functie: Opleiding: Bent u bereid een opleiding te volgen voor bovenstaande functies? 0 ja 0 nee b. Wijziging deeltijdpercentage Ja nee bespreekbaar opmerkingen: Langer werken: Korter werken: Andere werktijden: c. Ongewenste functie, afdeling, werktijden: Omstandigheden die herplaatsingskansen vergroten of verkleinen: d. Opmerkingen en/of aanvullingen Datum gesprek Afgenomen door Voor gezien: (handtekening geïnterviewde)

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Triade

CONCEPT. Sociaal Plan Triade CONCEPT Sociaal Plan Triade Lelystad, 18 mei 2009 Sociaal Plan Triade 2009 concept versie 6 1-18 Inhoud Verklaring Preambule 1. Doel en afspraken 1.1 Doel 1.2 Afspraken 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur,

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 1 februari 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel... 3 1.2. Uitgangspunten... 3 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

Lelystad, 11 januari 2012. Sociaal Plan Triade

Lelystad, 11 januari 2012. Sociaal Plan Triade Lelystad, 11 januari 2012 Sociaal Plan Triade Inhoud Verklaring Preambule 1. Doel en afspraken 1.1 Doel 1.2 Afspraken 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule en interpretatie 2.1 Werkingssfeer

Nadere informatie

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet Sociaal Plan In het kader van het Herontwerp Zorgpalet April 2009 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Sociaal Plan Herontwerp Zorgpalet 1. Inleiding 3 2. Werkgelegenheidsgarantie 3 3. Uitgangspunten en afspraken

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 2 6. Overgangsprotocol bij fusie 4 7.

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 3 6. Regels bij organisatieverandering/organisatieverandering

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie.

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. Verklaring Aldus overeengekomen te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, op 10 december 2003 de werkgever de organisatie

Nadere informatie

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Werkingsfeer 2 4. Uitgangspunten 2 5. Looptijd 2 6. Hardheidsclausule 2

Nadere informatie

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016 Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016/concept akkoord/dec 2011 Inhoud

Nadere informatie

Sociaal Plan Odion

Sociaal Plan Odion Sociaal Plan Odion 2011 2013 Inhoud Verklaring... 3 Preambule... 4 1. Doel en afspraken... 5 1.1 Doel Sociaal Plan 1.2 Uitgangspunten, algemene afspraken... 2. Algemene bepalingen... 7 2.1. Werkingssfeer

Nadere informatie

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan Stichting Ouderenzorg Kapelle Sociaal Plan Juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Wederzijdse rechten en plichten...3 3. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen... 4 4. Adviescommissie Sociale Begeleiding...

Nadere informatie

Sociaal Plan Kennemer Gasthuis

Sociaal Plan Kennemer Gasthuis Sociaal Plan Kennemer Gasthuis 2011 2012 Definitieve concepttekst na laatst besproken wijzigingen 19 augustus 2011 Inhoud Préambule 1. Doel en uitgangspunten 1.1 Doel Sociaal Plan 1.2 Uitgangspunten 2.

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Topaz

Doorlopend Sociaal Plan Topaz Doorlopend Sociaal Plan Topaz Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van de stichting Topaz (verder te noemen Topaz). Het sociaal plan is

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord

Onderhandelaarsakkoord Onderhandelaarsakkoord Sociaal plan MCA Gemini groep Medisch Centrum Alkmaar en Gemini Ziekenhuis 1 september 2011 tot 1 januari 2013 Inhoud Verklaring Preambule 1. Doel en uitgangspunten 2. Werkingssfeer,

Nadere informatie

Sociaal plan. Prinsenstichting

Sociaal plan. Prinsenstichting Sociaal plan Prinsenstichting 2012-2014 Inhoud Preambule blz. 3 1. Doel en uitgangspunten blz. 4 1.1 Doel Sociaal Plan 1.2 Uitgangspunten 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule, interpretatie

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zorggroep Groningen 2e concept januari 2011 Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009

CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009 CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009 Documentstatus Status Auteur Datum Versie Eerste aanzet Concept MD 03-11-2008 1.0 Na overleg vakbonden 05-11-08 Concept MD 19-11-2008 1.1 Na overleg vakbonden 26-11-08 Concept

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Geldig van 1 juli 2012 tot 1 juli 2015

SOCIAAL PLAN Geldig van 1 juli 2012 tot 1 juli 2015 SOCIAAL PLAN Geldig van 1 juli 2012 tot 1 juli 2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 3 Verklaring 1. Doel en uitgangspunten 5 2. Werkingsfeer en geldigheidsduur 7 3. Begripsbepalingen 8 4. Organisatiewijzigingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ZIEKENHUIS AMSTELLAND

SOCIAAL PLAN ZIEKENHUIS AMSTELLAND SOCIAAL PLAN 2015-2017 ZIEKENHUIS AMSTELLAND Concept naar vakbonden 20-11-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 4 Begripsbepalingen blz. 5 Werkingssfeer en geldigheidsduur blz. 7 Doel en uitgangspunten blz.

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Sociaal Plan Odion Sociaal Plan 2014 Procedure

Sociaal Plan Odion Sociaal Plan 2014 Procedure Sociaal Plan Odion 2014 Vaststellingsdatum : 04-10-2007 Status : Definitief Evaluatiedatum : 01-12-2013 Bladnr: 1 v 25 Inhoud Verklaring... 3 Preambule... 4 1. Doel en afspraken... 5 1.1 Doel Sociaal Plan

Nadere informatie

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties 8300 Concept SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN

SOCIAAL PLAN SOCIAAL PLAN 2010-2011 Stichting Zonnehuisgroep Amstelland 1 INHOUDSOPGAVE SOCIAAL PLAN Pagina 1. Doel en afspraken 3 1.1 Doel sociaal plan 1.2 Openbreken Sociaal Plan 1.3 Afspraken 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan. GGZ ingeest

Doorlopend Sociaal Plan. GGZ ingeest Doorlopend Sociaal Plan GGZ ingeest Inhoudsopgave Verklaring 4 Pre-ambule 5 1. Doel en afspraken 6 2. Werkingssfeer en geldigheidsduur 9 3. Begripsbepalingen 10 4. Regels bij reorganisatie 14 4.1 (nieuwe)

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule Preambule Voor u ligt het Sociaal Plan 2007 van Trias Jeugdhulp. De directe aanleiding voor het opstellen van dit Sociaal Plan is de behoefte van de Raad van Bestuur van Trias Jeugdhulp, de Ondernemingsraad

Nadere informatie

Versie 19 mei Sociaal plan. ten behoeve van de organisatieveranderingen van de. Stichting Zorggroep De Vechtstreek

Versie 19 mei Sociaal plan. ten behoeve van de organisatieveranderingen van de. Stichting Zorggroep De Vechtstreek Versie 19 mei 2009 Sociaal plan ten behoeve van de organisatieveranderingen van de Stichting Zorggroep De Vechtstreek INHOUDSOPGAVE Overeenkomst 4 Preambule 5 1. Doel en afspraken 6 1.1. Doel Sociaal Plan

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN DOORLOPEND SOCIAAL PLAN STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN 2006-2010 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave DOORLOPEND SOCIAAL PLAN...1 STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN...1 2006-2010... 1 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

1 april 2016 tot 1 april 2018

1 april 2016 tot 1 april 2018 Sociaal plan Noordwest Ziekenhuisgroep 1 april 2016 tot 1 april 2018 Versie: Onderhandelaarsakkoord 26 april 2016 Inhoud Verklaring Preambule 1. Doel en uitgangspunten 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur,

Nadere informatie

NU'91 district oost SOCIAAL PLAN SHERPA tot 2010

NU'91 district oost SOCIAAL PLAN SHERPA tot 2010 SOCIAAL PLAN SHERPA 2008 tot 2010 Sociaal plan Sherpa 2008 tot 2010 pag. 1 van 18 Inhoudsopgave Pagina Verklaring 3 Voorwoord 4 1. Doel en uitgangspunten 5 2. Algemene bepalingen 6 3. Regels bij reorganisatie

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Amerpoort

Sociaal Plan Stichting Amerpoort Sociaal Plan Stichting Amerpoort INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Algemene bepalingen... 4 1.1 Doel Sociaal Plan... 4 1.2 Afspraken... 4 1.3 Werkingssfeer... 4 1.4 Looptijd... 4 1.5 Bezwaar en beroep...

Nadere informatie

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 De ondergetekenden: Werkgever: Raad van Bestuur De Wever en Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV,

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN SYMFORA MEANDER CENTRUM VOOR PSYCHIATRIE

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN SYMFORA MEANDER CENTRUM VOOR PSYCHIATRIE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN SYMFORA MEANDER CENTRUM VOOR PSYCHIATRIE 1 INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN SYMFORA MEANDER CENTRUM VOOR PSYCHIATRIE 1 PREAMBULE 3 2 INLEIDING 4 3 DOEL EN UITGANGSPUNTEN VAN

Nadere informatie

Sociaal Plan Rijnland Zorggroep tot

Sociaal Plan Rijnland Zorggroep tot Versie 13 februari 2013 Sociaal Plan Rijnland Zorggroep 1-3-2013 tot 1-3-2018 VERKLARING Aldus overeengekomen te Leiderdorp, De werkgever De organisatie van werknemers Rijnland Zorggroep ABVAKABO FNV NU'91

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN 2013 voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen op basis van de maatregelen en voorgestelde organisatiewijzigingen in

Nadere informatie

Sociaal Plan' Gelre ziekenhuizen. Datum opmaak Datum revisie. 9 mei2007 november 2011. Voorwoord

Sociaal Plan' Gelre ziekenhuizen. Datum opmaak Datum revisie. 9 mei2007 november 2011. Voorwoord I Sociaal Plan' Gelre ziekenhuizen Datum opmaak Datum revisie 9 mei2007 november 2011 Voorwoord In dit Sociaal Plan worden de rechten en plichten vastgelegdie gelden voor zowel werkgever als werknemers,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN 1 april 2014 1 april 2015 Aldus overeengekomen: De werkgever:.. De werknemersorganisaties: ABVAKABO FNV:.... CNV Publieke Zaak: NU 91 Beroepsorganisatie van de verpleging Nieuwe

Nadere informatie

Sociaal Plan Zorgbalans 1 november 2008 tot en met 30 juni 2010 Principeakkoord 13 okt. 2008

Sociaal Plan Zorgbalans 1 november 2008 tot en met 30 juni 2010 Principeakkoord 13 okt. 2008 Sociaal Plan Zorgbalans 1 november 2008 tot en met 30 juni 2010 Principeakkoord 13 okt. 2008 Sociaal Plan Stichting Zorgbalans, Sociaal Plan 2008-2010 Zorgbalans.doc; 13 oktober 2008-1 - INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep. Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep. Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM Inhoudsopgave Inhoud Pagina nummer Preambule 4 1 Doel 6 2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Libra Revalidatie & Audiologie. 1 juli juli 2021

SOCIAAL PLAN. Stichting Libra Revalidatie & Audiologie. 1 juli juli 2021 SOCIAAL PLAN Stichting Libra Revalidatie & Audiologie 1 juli 2018 1 juli 2021 1 INHOUDSOPGAVE OVEREENKOMST BEGRIPSBEPALINGEN EN DEFINITIES 1. DOEL 2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 3. BIJZONDERE UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Sociaal Plan medewerkers vallend onder de CAO W&MD 1 juni januari 2015

Sociaal Plan medewerkers vallend onder de CAO W&MD 1 juni januari 2015 - dd. 5/7-2011 origineel naar Archief 2 9 JU1 2Glf Libertas Leiden uw welzijn onze zorg Sociaal Plan medewerkers vallend onder de CAO W&MD 1 juni 2011-1 januari 2015 ten behoeve van bezuinigingen van de

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. ZA GROEP (werktitel)

SOCIAAL PLAN. ZA GROEP (werktitel) SOCIAAL PLAN 1 september 2006 t/m 31 december 2009 ZA GROEP (werktitel) Stichting Amstelring Stichting Zonnehuisgroep Amstelland looptijd sociaal plan van 1 september 2006 tot en met 31 december 2009 1

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Tragel Zorg, INHOUDSOPGAVE 1. DOEL, UITGANGSPUNTEN EN WERKINGSFEER...5 1.1. Doelstelling...5 1.2. Uitgangspunten...5 1.3. Werkingssfeer...6 2. BEGRIPSBEPALINGEN...7

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan. Organisatieontwikkeling stichting Groenhuysen

Doorlopend Sociaal Plan. Organisatieontwikkeling stichting Groenhuysen eindconcept versie 9 oktober 2006 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling stichting Groenhuysen 2006-2010 Roosendaal, oktober 2006 Verklaring Aldus overeengekomen te Roosendaal,.oktober 2006 De

Nadere informatie

Sociaal Plan. De Riethorst Stromenland Postbus AA Geertruidenberg. Bestemd voor alle medewerkers van De Riethorst Stromenland

Sociaal Plan. De Riethorst Stromenland Postbus AA Geertruidenberg. Bestemd voor alle medewerkers van De Riethorst Stromenland De Riethorst Stromenland Postbus 35 4930 AA Geertruidenberg Sociaal Plan Bestemd voor alle medewerkers van De Riethorst Stromenland Naam document: Sociaal Plan Soort document: HKZ-norm(en): Vaststelling

Nadere informatie

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren.

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Addendum GGZ WNB Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Werknemersorganisaties: FNV- Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

Sociaal Plan. Mytylstichting Amstelrade. Amstelveen

Sociaal Plan. Mytylstichting Amstelrade. Amstelveen Sociaal Plan Mytylstichting Amstelrade Amstelveen Amstelveen, 15 oktober 2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Doel, werkingssfeer en duur 4 3. Uitgangspunten 4 4. Bezwaar en beroep 4 5.

Nadere informatie

Sociaal Plan. Albert Schweitzer ziekenhuis

Sociaal Plan. Albert Schweitzer ziekenhuis Albert üeliweitser ziekenhuis Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis 5 december 2014 Definitieve versie Verklaring Het Albert Schweitzer ziekenhuis en de vakorganisaties zijn navolgend Sociaal Plan

Nadere informatie

Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject

Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject Een sociaal statuut ten behoeve van het hoger management en de medewerkers van de sector Dienstverlening & Vastgoed Onderhandelaarsakkoord 04 oktober 2011 Inhoudopgave

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis SOCIAAL PLAN ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis 19 december 2008 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

Sociaal Plan

Sociaal Plan Sociaal Plan 2012 2017 Opgesteld door : Personeelszaken Versie : 4 Vastgesteld door : Datum vaststelling : Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Verklaring... 3 Voorwoord... 4 1. Doel en uitgangspunten... 5

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan NOVO december 2012 CONCEPT SOCIAAL PLAN NOVO

Doorlopend Sociaal Plan NOVO december 2012 CONCEPT SOCIAAL PLAN NOVO CONCEPT SOCIAAL PLAN NOVO 2012-2016 Datum: december 2011 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 1 2. Begripsbepalingen... 3 3. Doel... 5 4. Geldigheidsduur... 5 5. Uitgangspunten... 6 6. Hardheidsclausule... 6

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De Vitalis Zorg Groep. - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden -

SOCIAAL PLAN. De Vitalis Zorg Groep. - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden - SOCIAAL PLAN Vitalis WoonZorg Groep - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden - Ten behoeve van de werknemers van De Sterren en De Vitalis Zorg Groep die ten gevolge van de fusie

Nadere informatie

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Definitief akkoord Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan 2014-2019 Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Ondergetekenden, - Stichting Zuyderland Medisch Centrum

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Vitree - concept versie 4- Doorlopend Sociaal Plan Geldigheidsduur: van 1 januari 2012 tot 1 januari 2015 Sociaal Plan Vitree Pagina 1 van 26 Inhoudsopgave Inleiding Pagina 5 Hoofdstuk 1. Doel

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN EN FUSIECONVENANT MEERKANTEN EN SYMFORA EN HUN FUSIESTICHTING

INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN EN FUSIECONVENANT MEERKANTEN EN SYMFORA EN HUN FUSIESTICHTING INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN EN FUSIECONVENANT MEERKANTEN EN SYMFORA EN HUN FUSIESTICHTING 0 FUSIECONVENANT 2 1 PREAMBULE 4 2 INLEIDING 5 3 DOEL EN UITGANGSPUNTEN VAN HET SOCIAAL PLAN 6 4 HARDHEIDSCLAUSULE

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

SOCIAAL PLAN Onze Lieve Vrouwe Gasthuis SOCIAAL PLAN 2012-2014 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis december 2011 concept versie 5 d.d. 29 november 2011 Inhoudsopgave Verklaring... 3 Preambule... 4 1. Doel en Uitgangspunten... 5 1.1. Doel Sociaal Plan...5

Nadere informatie

Na overleg met de vakbonden SOCIAAL PLAN. Stichting Riwis Zorg & Welzijn

Na overleg met de vakbonden SOCIAAL PLAN. Stichting Riwis Zorg & Welzijn Na overleg met de vakbonden SOCIAAL PLAN Stichting Riwis Zorg & Welzijn 2011-2016 INHOUDSOPGAVE Verklaring Preambule 1. Doel en uitgangspunten 1.1 Doel Sociaal Plan 1.2 Uitgangspunten 2. Werkingssfeer,

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan VVT 1 januari juli 2013

Concept Sociaal Plan VVT 1 januari juli 2013 Concept Sociaal Plan VVT 1 januari 2012 1 juli 2013 ten behoeve van organisatieveranderingen van de Stichting Libertas Leiden gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan Sociaal Plan VVT (WMO, Facilitair

Nadere informatie

Sociaal plan. Maasstad Ziekenhuis. Colofon. Datum Referentie Status Auteur. 15 september 2009 TU/DB/ Definitief D.J. Berghout

Sociaal plan. Maasstad Ziekenhuis. Colofon. Datum Referentie Status Auteur. 15 september 2009 TU/DB/ Definitief D.J. Berghout Maasstad Ziekenhuis Colofon Referentie Status Auteur TU/DB/ Definitief D.J. Berghout Inhoud 2 van 30 Verklaring... 4 Inleiding... 5 Ondernemingsraad en vakbonden... 5 1 Doel en uitgangspunten... 6 1.1

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Sociaal plan. Maasstad Ziekenhuis. Colofon. Datum Referentie Status Auteur. 13 augustus 2009 TU/DB/ Concept 4 D.J. Berghout

Sociaal plan. Maasstad Ziekenhuis. Colofon. Datum Referentie Status Auteur. 13 augustus 2009 TU/DB/ Concept 4 D.J. Berghout Maasstad Ziekenhuis Colofon Datum Referentie Status Auteur TU/DB/ Concept 4 D.J. Berghout Inhoud Datum 2 van 29 Verwijderd: 5 Ingevoegd: 5 Verwijderd: 4 Verwijderd: 7 Ingevoegd: 7 Verwijderd: 5 Verwijderd:

Nadere informatie

Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden

Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden Versie : 4.0 Datum: Datum ondertekening Opsteller: Pieter Han Post 1 Inhoud 1. Preambule 3 2. Inleiding 4 3. Doel 4 4. Werkingssfeer en duur

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling RC GGz Weert juli 2005

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling RC GGz Weert juli 2005 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling RC GGz Weert juli 2005 RC GGz Weert 1 4-7-05 INHOUDSOPGAVE Preambule 3 1. Doel 4 2. Uitgangspunten 4 3. Hardheidsclausule 4 4. Overgangsprotocol (bij fusie)

Nadere informatie

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014 l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND,r Sociaal plan Frion 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Algemene bepalingen... 5 3. Algemene voorwaarden... 7 4. Herplaatsingsprocedure... 9 5. Mobiliteitsbevorderende

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

Sociaal Plan. IJsselland Ziekenhuis. 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013

Sociaal Plan. IJsselland Ziekenhuis. 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013 Sociaal Plan IJsselland Ziekenhuis 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013 Versie concept 03 13 december 2011 Inhoudsopgave Bladzijde Inleiding 5 1. Doel en uitgangspunten 1.1. Doel Sociaal Plan 1.2.

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Datum: december 2011 Datum concept: 24-02-2012 Documenteigenaar: Nicole ter Bogt 1/18 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Werkingssfeer... 5 3 Geldigheidsduur... 5 4 Uitgangspunten... 5 5 Begripsbepaling...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN DE WEVER OKTOBER OKTOBER 2020

SOCIAAL PLAN DE WEVER OKTOBER OKTOBER 2020 SOCIAAL PLAN DE WEVER OKTOBER 2018 - OKTOBER 2020 Versiedatum 2 oktober 2018 Ondergetekenden A. De Wever, (hierna te noemen werkgever), vertegenwoordigd door De Raad van Bestuur hierna te noemen werkgever

Nadere informatie

Status: concept Datum: 16 december PDF created with pdffactory Pro trial version

Status: concept Datum: 16 december PDF created with pdffactory Pro trial version Sociaal Plan Veranderprocessen HagaZiekenhuis 2009-2012 Status: concept Datum: 16 december 2008 INHOUDSOPGAVE Verklaring... 3 Begripsbepalingen... 4 1. Kaders Sociaal Plan... 6 1.1Inleiding...6 1.2Doel

Nadere informatie

DE ROOYSE WISSEL. Sociaal Plan Organisatieontwikkeling

DE ROOYSE WISSEL. Sociaal Plan Organisatieontwikkeling Forensisch Psychiatrisch Centrum Forensisch Psychiatrisch Centrum DE ROOYSE WISSEL Sociaal Plan Organisatieontwikkeling Aanleiding In de CAO GGZ is in hoofdstuk 15B, artikel 2, bepaald dat de werkgever

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Amerpoort

Sociaal Plan Stichting Amerpoort Sociaal Plan Stichting Amerpoort INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen... 4 2. Algemene bepalingen... 7 2.1 Doel Sociaal Plan... 7 2.2 Afspraken... 7 2.3 Beperkende bepalingen... 7 2.4 Geldigheidsduur...

Nadere informatie

Sociaal Plan GGNet 2009-2012

Sociaal Plan GGNet 2009-2012 Sociaal Plan GGNet 2009-2012 Datum : 2 juni 2009 Betreft : Sociaal Plan 2009-2012 Versie : onderhandelaarsakkoord Kenmerk : JHR/IE/02.06. INHOUDSOPGAVE 1. PREAMBULE... 4 2. GRONDSLAGEN SOCIAAL PLAN...

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stichting ATAL-Medial

Sociaal Plan. Stichting ATAL-Medial Looptijd 1 juni 2012 1 juni 2015 Inhoudsopgave VERKLARING...4 PREAMBULE...5 Hoofdstuk 1 Doel en afspraken... 6 1.1. Doel...6 1.2. Afspraken...6 Hoofdstuk 2 Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule,

Nadere informatie

Sociaal Plan. Zorggroep Rijnmond. Sociaal Plan Zorggroep Rijnmond 31 januari 2012

Sociaal Plan. Zorggroep Rijnmond. Sociaal Plan Zorggroep Rijnmond 31 januari 2012 Sociaal Plan Zorggroep Rijnmond 2012 Status: vastgesteld Datum: Verklaring Het Sociaal Plan is het resultaat van onderhandelingen tussen de hieronder genoemde werkgever en organisaties van werknemers.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Sociaal Plan Organisatie Ontwikkeling GGZ Delfland

Sociaal Plan Organisatie Ontwikkeling GGZ Delfland Principe Akkoord Sociaal Plan Organisatie- Ontwikkeling GGZ Delfland 1 Sociaal Plan Organisatie Ontwikkeling GGZ Delfland Dit Sociaal Plan Organisatieontwikkeling bevat maatregelen en voorzieningen die

Nadere informatie

Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona

Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona Pro Persona Voor een gezonde geest Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona Pro Persona Datum : 11 juni 2009 1/15 Voor een gezonde geest Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 3 6. Regels bij organisatieverandering/organisatieverandering

Nadere informatie

RAAM SOCIAAL PLAN REORGANISATIE BUREAU JEUGDZORG FRIESLAND

RAAM SOCIAAL PLAN REORGANISATIE BUREAU JEUGDZORG FRIESLAND RAAM SOCIAAL PLAN REORGANISATIE BUREAU JEUGDZORG FRIESLAND 2005-2008 LEEUWARDEN, 9 MEI 2005 INHOUDSOPGAVE Verklaring 2 1. Inleiding 3 2. Algemene uitgangspunten 3 3. Algemeen 4 4. Begripsbepalingen 4 5.

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen 4 3. Doel 8 4. Geldigheidsduur

Nadere informatie

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015 S o c i a a l P l a n O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g G G Z D e l f l a n d 2015-2018 Proceseigenaar Auteur : E.F.M. Amkreutz : E. Kats Versie : Concept 5.0 Datum : 21 april 2015 Ingangsdatum

Nadere informatie

Doorlopend sociaal plan

Doorlopend sociaal plan Doorlopend sociaal plan Stichting Curamus te Hulst 1 januari 2015 1 januari 2016 Inhoudsopgave pagina Voorwoord bestuurder 4 Ondertekening 5 Hoofdstuk 1, Begrippenlijst 6 Hoofdstuk 2, Algemene bepalingen

Nadere informatie

Principe akkoord. Sociaal Plan Jeroen Bosch Ziekenhuis. 1 mei 2017 tot 1 mei 2019

Principe akkoord. Sociaal Plan Jeroen Bosch Ziekenhuis. 1 mei 2017 tot 1 mei 2019 Principe akkoord Sociaal Plan Jeroen Bosch Ziekenhuis 1 mei 2017 tot 1 mei 2019 Hoofdstuk 1. Achtergrond, doelstelling en visie... 3 Hoofdstuk 2. Uitgangspunten... 4 Hoofdstuk 3. Werkingssfeer, hardheidsclausule

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van reorganisaties van de. Stichting Amaris Zorggroep

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van reorganisaties van de. Stichting Amaris Zorggroep SOCIAAL PLAN Ten behoeve van reorganisaties van de Stichting Amaris Zorggroep INHOUD 2 Overeenkomst 4 Preambule 6 1. Doel en afspraken 7 pagina 1.1. Doel Sociaal Plan 7 1.2. Afspraken 7 2. Werkingssfeer,

Nadere informatie

NU'91 district oost

NU'91 district oost SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Zozijn ( van werk naar werk) SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING ZOZIJN INHOUDSOPGAVE Preambule GRONDSLAGEN SOCIAAL PLAN 1 Doel 2 Uitgangspunten met betrekking tot

Nadere informatie

JANUARI Sociaal Plan Fusie en Digitalisering Stichting Bevolkingsonderzoek midden-west

JANUARI Sociaal Plan Fusie en Digitalisering Stichting Bevolkingsonderzoek midden-west JANUARI 2009 Sociaal Plan Fusie en Digitalisering Stichting Bevolkingsonderzoek midden-west INHOUDSOPGAVE Pagina INLEIDING 3 Hoofdstuk 1 DOEL 5 Hoofdstuk 2 AFSPRAKEN 5 Hoofdstuk 3 BEGRIPSBEPALINGEN 6 Hoofdstuk

Nadere informatie