Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden"

Transcriptie

1 Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden Versie : 4.0 Datum: Datum ondertekening Opsteller: Pieter Han Post 1

2 Inhoud 1. Preambule 3 2. Inleiding 4 3. Doel 4 4. Werkingssfeer en duur 5 5. Uitgangspunten 5 6. Hardheidsclausule-interpretatie 5 7. Bezwaar en beroep 5 8. Begripsbepalingen 6/7 9. Organisatiestructuur en personele bezetting Formatieplaatsenplan Medezeggenschap (Her)plaatsing Procedure Overgang naar een andere cao Algemene rechten bij plaatsing of herplaatsing Salaris bij gelijke en hogere functie Salaris bij lager functie Reiskosten woon-werkverkeer Regelingen ter stimulering van de externe mobiliteit Opzegtermijn Sollicitatie Studiekosten Verhuiskosten Mobiliteitspremie Outplacement Detachering Adviescommissie sociaal plan Taak Samenstelling Bevoegdheden Reglement Verplichte adviesaanvragen Uitbrengen advies Afwijken advies Geheimhouding Belangenbehartiging medewerker Rapportage 13 2

3 1 Preambule Partijen bij deze overeenkomst: De werkgever De werknemersorganisaties: J. van Blarikom L. Hoogendoorn Voorzitter Raad van Bestuur Abvakabo FNV Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden M. Dons CNV Publieke Zaak J. Kuijpers FBZ M. Froklage NU 91 3

4 2 lnleiding Zeeuwse Gronden stelt zichzelf als doel om als zorgverlener haar cliënten goede zorg te bieden en tegelijkertijd voor haar medewerkers een goed werkgever te zijn. De realisering van deze doelen in een periode van veranderingen op het gebied van financiering zal in de komende periode de nodige flexibiliteit van het personeelsbestand verlangen. Naast de financiële gevolgen die de overheveling van een deel van onze activiteiten van AWBZ naar WMO met zich met zich mee zullen brengen, zullen wij in de komende periode ook te maken krijgen met uitbreiding van onze activiteiten. Deze uitbreiding heeft enerzijds te maken met het in de toekomst kunnen voldoen aan de eisen die vanuit de WMO aan ons gesteld gaan worden en anderzijds uitbreiding in de zin van het starten van in ieder geval één nieuwe locatie. Gezien het bovenstaande betekent dit voor Zeeuwse Gronden dat kostenbeheersing en efficiëntie op het gebied van de bedrijfsvoering een grote rol zullen spelen. Voor de medewerkers betekent dit, dat van hen een redelijke mate van flexibiliteit verwacht zal worden. Wij willen met nadruk de mogelijkheid openstellen om medewerkers op verschillende werkplekken of functies in te kunnen zetten. Zo mogelijk op hetzelfde niveau, maar wij sluiten niet uit dat dit ook kan betekenen dat een (tijdelijke) lagere functie aangeboden kan worden. Dit sociaal plan is geschreven met het oogmerk om een balans te vinden tussen zekerheid voor de medewerker en bewegingsvrijheid voor de organisatie. Het biedt ruimte voor gedwongen mobiliteit van medewerkers door middel van een uitgewerkte plaatsingsprocedure en de mogelijkheid voor maatwerkoplossingen voor medewerkers die structureel niet herplaatsbaar zijn. Wij gaan uit van een looptijd van 3 jaar van dit sociaal plan. Nu is het uitgangspunt een normale bedrijfsvoering waarin rekening gehouden wordt met toenemende fluctuaties in de omvang, aard en plaats van activiteiten en de daar aan gekoppelde verandering in budgetten. Als er zich extreme veranderingen mochten voordoen die op dit moment nog niet voorzienbaar zijn, zal Zeeuwse Gronden in overleg treden met de bij dit sociaal plan betrokken werknemersorganisaties. Ook in het geval dat er sprake is van een fusie, afstoting van één of meer onderdelen of afsplitsing van een onderdeel in een aparte rechtspersoon of een relatief grote bezuiniging met gevolgen voor de omvang van de formatie, zal Zeeuwse Gronden in overleg treden met de werknemersorganisaties. Voor zover genoemde situaties daar aanleiding toe geven zullen aanvullende afspraken in een addendum bij dit Sociaal Plan opgenomen worden. 3 Doel Het doel van dit sociaal plan is de nadelige gevolgen voor medewerkers van Zeeuwse Gronden als gevolg van door de Raad van Bestuur gefiatteerde reorganisatieveranderingen bij Zeeuwse Gronden zoveel als mogelijk te beperken. Het uitgangspunt is dat gedwongen ontslag van medewerkers als gevolg van het vervallen van een arbeidsplaats wordt voorkomen. 4

5 4 Werkingssfeer en -duur Het sociaal plan is van toepassing op alle medewerkers die in dienst zijn bij Zeeuwse Gronden. Medewerkers met een tijdelijk dienstverband vallen onder de toepassing van dit sociaal plan voor de duur van hun contract. Dit sociaal plan is geldig vanaf datum ondertekening tot 1 juli Hierna zal een evaluatie plaatsvinden en besloten worden tot verlenging of aanpassing. Drie maanden voor de einddatum zal hierover overleg plaatsvinden. 5 Uitgangspunten 1. Voor zowel werkgever als medewerker geldt een inspanningsverplichting en een flexibele houding om in redelijkheid, billijkheid en te goeder trouw mee te werken aan de uitvoering van dit sociaal plan. 2. Er is sprake van een wederzijdse inspanningsverplichting voor werkgever en medewerker om tot een oplossing te komen in situaties van boventalligheid waarbij geen passende functie aanwezig is. 3. Voor de looptijd van dit sociaal plan geldt de garantie van geen gedwongen ontslagen, tenzij zich een van de volgende omstandigheden voordoet: a. er is sprake van weigering van een passende interne functie; b. er is sprake van niet meewerken aan of niet nakomen van afspraken gedurende het mobiliteitstraject. 4. De door te voeren veranderingen dienen voor de direct betrokkenen duidelijk en bespreekbaar te zijn. Gedurende het reorganisatie- of veranderingstraject worden de medewerkers van Zeeuwse Gronden en de ondernemingsraad volledig geïnformeerd over de ontwikkelingen, de stand van zaken en de eventuele personele consequenties. 5. Zeeuwse Gronden houdt bij de toepassing van dit plan extra rekening met medewerkers in kwetsbare situaties. Uitgangspunt is redelijkheid en billijkheid en onoverkomelijke meningsverschillen kunnen voorgelegd worden aan de adviescommissie. 6 Hardheidsclausule-interpretatie In gevallen waarin geconstateerd wordt dat de toepassing van het sociaal plan leidt tot een onredelijke of onbillijke situatie voor de individuele medewerker, zal de werkgever in een voor de medewerker gunstige zin van dit sociaal plan afwijken. Hieraan kunnen door andere medewerkers geen rechten worden ontleend. Alvorens tot de toepassing van deze clausule over te gaan, kan door de werkgever het advies van de adviescommissie gevraagd worden. De interpretatie van dit sociaal plan is voorbehouden aan partijen. 7 Bezwaar en beroep De werkgever stelt een adviescommissie in die zich bezighoudt met de toepassingen van de in dit sociaal plan vastgestelde bepalingen. De samenstelling, taak en werkwijze van deze commissie worden in artikel 12 uiteengezet. 5

6 8 Begripsbepalingen Begrippen die in dit sociaal plan worden gehanteerd, zijn gebaseerd op de begripsbepalingen in de CAO-GGZ. Afspiegelingsbeginsel: De methode (conform de Beleidsregels Ontslagtaak UWV Werkbedrijf) om boventalligheid te bepalen per categorie uitwisselbare functies over de bedrijfsvestiging waarbij de werknemers worden ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen (jonger dan 15, 25-34, 35-44, en ouder dan 55 jaar). De verdeling van de te plaatsen werknemers over de leeftijdsgroepen is zodanig dat de leeftijdsopbouw voor en na de reorganisatie verhoudingsgewijs gelijk is. Binnen elke leeftijdsgroep wordt de werknemer met de langste diensttijd als eerste geplaatst. Anciënniteit Het aantal aaneengesloten dienstjaren dat een medewerker bij de organisatie heeft gewerkt met inbegrip van de diensttijd bij de rechtsvoorgangers. Bedrijfsvestiging Boventallig Stichting Wonen en Psychiatrie (Zeeuwse Gronden) Er is sprake van boventalligheid in de situatie dat: a. de functie van een medewerker geheel of in belangrijke mate vervalt; b. het aantal medewerkers in de oude structuur, het aantal formatieplaatsen in de nieuwe structuur overtreft, waarbij uitgegaan wordt van functies die naar aard en FWG-niveau vergelijkbaar zijn; c. andere functie-eisen van toepassing zijn en, ondanks genoten bijscholing, medewerkers niet binnen de afgesproken periode aan de nieuwe functie-eisen kunnen voldoen. Er kan pas uitvoering gegeven worden aan de artikelen 9.5 e.v. nadat de boventalligheid door de werkgever schriftelijk aan de medewerker is meegedeeld. Formatieplaatsenplan Een overzicht van functies en formatieplaatsen in de oude nieuwe situatie met een duiding van het FWG-niveau. Functie-of FWG-niveau De functiegroep waarin een functie is ingedeeld conform de vigerende versie van functiewaardering (FWG 3.0). Functiewijziging Gelijke functie Indien in het takenpakket zodanige wijzigingen worden aangebracht dat de functie overwegend een andere inhoud krijgt. Functie met een zelfde inhoud en waardering als de functie die de medewerker voor de (her) plaatsing had. Gelijkwaardige functie Een functie met een gelijk functieniveau (functiegroep) als de huidige functie en die zoveel mogelijk overeenkomt met de huidige functie qua verantwoordelijkheden en bevoegdheden maar die qua inhoud en taken verschilt van de huidige functie. Geschikte functie Een functie, niet vallend binnen het domein van passende functie, die de werkgever bereid is aan te bieden en die de werknemer bereid is te aanvaarden. Herplaatsing ls aan de orde als op grond van het formatieplaatsenplan de oude functie is vervallen en de medewerker in een andere functie op een andere locatie of afdeling wordt geplaatst. Herplaatsingskandidaat Een boventallige medewerker die in aanmerking komt voor herplaatsing. Herplaatsingslijst Hogere functie Lagere functie De lijst waarop de namen van de medewerkers staan vermeld, die ten gevolge van de organisatiewijziging of re-integratie als gevolg van arbeidsongeschiktheid, boventallig zijn geworden. Een medewerker wordt door een besluit van de bestuurder op de lijst geplaatst. Een functie die in een hogere functiegroep dan de huidige functie met daarbij behorende functiegroep is ingedeeld. Een functie die in een lagere FWG-schaal dan de huidige functie is ingedeeld. 6

7 Medewerker Mobiliteitstraject Nieuwe functie Organisatiewijziging of reorganisatie Overplaatsing Passende functie Standplaats De persoon die een arbeidsovereenkomst is aangegaan met de werkgever, tenzij betrokkene - de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt; - lid van de raad van bestuur is; - incidenteel gedurende de schoolvakanties werkzaam is voor een periode van maximaal 6 weken achtereen; - incidenteel op afroep of anderszins werkzaamheden verricht; - in de instelling werkzaam is uitsluitend ter vervulling van een stage. De activiteiten die zijn gericht op interne of externe plaatsing van een boventallige medewerker. Dit traject start op de dag dat de medewerker boventallig is verklaard en eindigt op het moment van definitieve plaatsing of einde arbeidsovereenkomst. Nieuwe functie: een functie die niet in de bestaande maar wel in het nieuwe formatieplaatsenplan voorkomt en die in de beschrijving op de niveau bepalende FGW-gezichtspunten wezenlijk afwijkt van functies in het oude formatieplaatsenplan. Hierbij is de functie-inhoud en niet de benaming van de functie leidend. Een verandering in de organisatie met rechtspositionele gevolgen voor een of meer medewerkers als gevolg van een besluit van de raad van bestuur. ls aan de orde als de oude functie blijft bestaan, maar moet worden uitgeoefend op een andere werkplek en of locatie. Een functie die aan een medewerker qua opleiding, vakbekwaamheid, ervaring en persoonlijke omstandigheden kan worden opgedragen. Als passend wordt beschouwd een functie op gelijkwaardig niveau, een functie op één functiegroep hoger niveau en een functie die maximaal één functiegroep lager is ingedeeld. Als passend wordt tevens beschouwd indien de medewerker binnen 12 maanden verwacht wordt te kunnen voldoen aan de gestelde functie-eisen. De overeengekomen contractuele arbeidsduur vormt hierbij het uitgangspunt. ls de locatie waar een medewerker het merendeel van zijn werkzaamheden verricht. Voor medewerkers, waarbij het criterium van het merendeel van zijn werkzaamheden niet tot vaststelling van een standplaats leidt, zal de werkgever een standplaats bepalen. Uitwisselbare functies Functies die op grond van functie-inhoud, functie-eisen, competenties en FWG-indeling als uitwisselbaar worden beschouwd,, zoals bedoeld in de beleidsregels ontslagtaak van het UWV Werkbedrijf. Het formatieplaatsenplan is hiertoe het toetsingsinstrument. Woon- en werkverkeer Over het algemeen wordt een afstand voor woon-werkverkeer als passend beschouwd voor zover de reistijd woon-werk per auto niet meer is dan een uur (enkele reis). Voor parttimers die per dag minder werken dan 7,2 uur, wordt de reistijd naar rato van het aantal uren per dag berekend. Indien ingeval van herplaatsing een en ander leidt tot onoverkomelijke bezwaren, (met name bij geen rijbewijs), wordt gezocht naar een maatwerkoplossing en kan een beroep gedaan worden op de hardheidsclausule. 7

8 9 Organisatiestructuur en personele bezetting 9.1 Formatieplaatsenplan ln een formatieplaatsenplan met toelichting wordt op afdelingsniveau door de werkgever vastgelegd op welke onderdelen de organisatiewijziging betrekking heeft, hoe de organisatiestructuur wordt ingericht en uit welke organisatorische eenheden de organisatie is opgebouwd. Het formatieplaatsenplan omschrijft de omvang en soort functies naar aard en niveau en een vergelijking van de oude met de nieuwe situatie waarin zichtbaar wordt welke functies naar aard, niveau en omvang gelijk blijven, verdwijnen of wijzigen. Ook wordt aangegeven binnen welke periode de organisatieverandering dient te worden gerealiseerd en de ingangsdatum van de gewenste situatie. 9.2 Medezeggenschap De werkgever zal het formatieplaatsenplan met de toelichting voor advies voorleggen aan de ondernemingsraad conform de Wet op de Ondernemingsraden, waarna vaststelling door de werkgever plaatsvindt. Binnen het kader van het recht op adequate informatie informeert de werkgever de ondernemingsraad in een vroegtijdig stadium over de voornemens tot organisatiewijziging. 9.3 (Her)plaatsing Het uitgangspunt bij plaatsing is werknemer volgt functie. Indien dit niet inpasbaar is op basis van het formatieplaatsenplan, is er na toepassing van het afspiegelingsbeginsel sprake van boventalligheid en wordt een werknemer na belangstellingsregistratie herplaatst in een passende functie. Indien er echter meer kandidaten dan plaatsen zijn wordt de werknemer met de langste diensttijd het eerst herplaatst. Bij het aanbieden van een passende functie wordt onderstaande volgorde in acht genomen: a. een gelijkwaardige functie; b. een hogere functie; c. een lagere functie (maximaal een functiegroep lager ingedeeld). In aanvulling op het bovenstaande bestaat ook de mogelijkheid dat de medewerker een andere, zogenaamde geschikte, functie aangeboden krijgt. Deze mogelijkheid impliceert vrijwilligheid van de betreffende medewerker. Weigering heeft dan ook geen gevolgen voor de volgens dit plan te volgen procedure. De medewerker heeft twee weken bedenktijd om op het aanbod in te gaan. Weigering van het aanbod wordt door de medewerker schriftelijk met motivatie aan de werkgever kenbaar gemaakt. De voorgenomen plaatsing zal voor advies worden voorgelegd aan de adviescommissie. Indien de commissie het bezwaar van de medewerker onderschrijft, zal de werkgever de plaatsing als niet gedaan beschouwen en wordt de medewerker opnieuw als te plaatsen kandidaat beschouwd, tenzij er zwaarwegende redenen zijn die het belang van de individuele medewerker overstijgen, die zich hiertegen verzetten. Indien de commissie het bezwaar van de medewerker niet onderschrijft, is de werkgever gerechtigd de werknemer op de aangeboden functie te plaatsen. 8

9 Na zwaarwegende advisering door deze commissie neemt de werkgever een besluit of de medewerker definitief wordt geplaatst in de aangeboden functie. Dit besluit wordt schriftelijk bevestigd aan de medewerker. Indien de commissie het bezwaar van de medewerker niet onderschrijft en de medewerker definitief wordt geplaatst en hier niet mee akkoord gaat, is de werkgever gerechtigd een procedure in gang te zetten met als doel beëindiging van de arbeidsovereenkomst in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Indien de werkgever besluit om het aanbod in te trekken wordt gekeken of de medewerker een plaatsingsaanbod kan worden gedaan. De medewerker is verplicht om in alle redelijkheid mee te werken aan voorgestelde functiewijziging. Dit geldt ook bij, naar het oordeel van de werkgever, noodzakelijke om-, heren bijscholing. De studiekosten en studietijd hiervan komen volledig voor rekening van de werkgever, zonder terugbetalingsverplichting voor de medewerker. Indien na plaatsing in een nieuwe functie binnen zes maanden blijkt dat de betrokken medewerker buiten zijn schuld niet geschikt is voor de functie, komt deze medewerker opnieuw in aanmerking voor plaatsing vanaf de datum dat deze ongeschiktheid is vast komen te staan. ln dat geval wordt de hiervoor beschreven situatie niet beschouwd als weigering van een functie en is de hierboven gemelde procedure wederom geheel van toepassing. 9.4 Procedure Met elke herplaatsingskandidaat wordt door het afdelingshoofd een intakegesprek gevoerd om te verkennen welke herplaatsingsmogelijkheden en wensen er zijn. Aan een dergelijk gesprek kunnen geen rechten worden ontleend. De belangstelling wordt op uniforme wijze geregistreerd. Hierbij zal gebruikt gemaakt worden van het formulier dat als bijlage aan dit plan gevoegd is. Er wordt naar gestreefd om elke te herplaatsen medewerker te plaatsen in een functie die aansluit bij de mogelijkheden en de belangstelling van de medewerker. Herplaatsing mag niet leiden tot meer boventalligheid dan op grond van het formatieplaatsenplan al was vastgesteld in de betreffende functiegroep. 9.5 Overgang naar een andere cao De werknemer kan door de toepassing van dit sociaal plan worden herplaatst in een functie/organisatieonderdeel met een andere cao dan de cao die tot de plaatsing van toepassing was. Als de plaatsing leidt tot toepassen van een andere cao worden de nadelige verschillen voor de werknemer zodanig gecompenseerd, dat het totale pakket aan arbeidsvoorwaarden inclusief pensioenrechten minimaal gelijk blijft als onder de cao die voorafgaand van toepassing was. 9

10 10 Algemene rechten bij plaatsing of herplaatsing 10.1 Salaris bij gelijke en hogere functie Indien de medewerker een functie aanvaardt en deze functie op gelijkwaardig niveau is ingedeeld, vergeleken met de huidige functie, behoudt de medewerker vanaf het moment van daadwerkelijke uitoefening van de andere functie hetzelfde salaris als voorheen en het perspectief indien dit in de oorspronkelijke functie gunstiger was. Aanvaardt de medewerker een functie die hoger is ingedeeld dan de huidige functie dan ontvangt de medewerker vanaf het moment dat hij alle taken in deze voor hem of haar nieuwe functie naar behoren uitoefent tevens twee bevorderingsperiodieken (artikel 9. Hoofdstuk 7 CAO GGZ) Salaris bij lagere functie Indien de medewerker een andere functie aanvaardt en deze functie op een lager niveau is ingedeeld dan de huidige functie, behoudt de medewerker het salaris behorende bij zijn oorspronkelijke functie, inclusief zijn uitgroei in de schaal tot aan het maximum van de oorspronkelijke functieschaal. De medewerker wordt ingedeeld in het FWG-niveau van de nieuwe, lagere, functie. Het verschil in salaris tussen de nieuwe, lagere, functie en zijn oorspronkelijke functie wordt vereffend door een persoonlijke toeslag zodat het salaris en de salaris uitgroei in zijn nieuwe functie overeenkomt met het salaris en de salaris uitgroei in zijn oorspronkelijke functie. De toeslag is een vast looncomponent en vormt mede de grondslag voor de pensioen- opbouw, de vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering en het uurloon. De salarisgarantie is gebaseerd op de omvang van het dienstverband met de werkgever in de maand voorafgaand aan de functieverandering. Als de medewerker op eigen verzoek minder uren gaat werken dan in het in de vorige zin bedoelde dienstverband, wordt de aanspraak naar rato van dit mindere aantal uren berekend. Bij uitbreiding van de omvang van het dienstverband geldt uitsluitend het FWG-niveau van de nieuwe, lagere, functie. De salarisgarantie komt te vervallen indien binnen twee jaar de werkgever aan de medewerker een gelijke functie of gelijkwaardige functie aanbiedt, waarvan het salarisniveau gelijk is aan dat van de oorspronkelijke functie, waaraan de aanspraak op de salarisgarantie is ontleend en dat aanbod door de medewerker niet wordt aanvaard, terwijl daarvoor naar het oordeel van de werkgever geen goede gronden aanwezig zijn Reiskosten woon-werkverkeer Indien een medewerker naar een andere locatie wordt overgeplaatst of herplaatst, worden aantoonbare meerkosten voor het woon-werkverkeer vergoed op basis van het vigerende fiscaal vrijgesteld bedrag per extra kilometer voor een periode van 3 jaar, waarbij de meerkosten worden vergoed. Voor de werknemer die tengevolge van de wijziging van de plaats van tewerkstelling wordt geconfronteerd met een langere reistijd woon-werkverkeer, wordt deze extra tijd tot de arbeidsduur gerekend voor een periode van maximaal 6 maanden. Bij de bepaling van deze tijd wordt uitgegaan van de routeplanner van de ANWB. Naar keuze van de werkgever wordt gebruik gemaakt van de meest gebruikelijke of de snelste route. 10

11 11 Regelingen ter stimulering van de externe mobiliteit Indien een medewerker die boventallig is vertrekt of een medewerker die door vertrek aantoonbaar en daadwerkelijk plaats maakt voor een boventallige medewerker, zal op verzoek van deze medewerker overleg plaatsvinden met werkgever over facilitering van dit vertrek Opzegtermijn Indien de medewerker daarom verzoekt, zal de werkgever bij vrijwillige uitdiensttreding afzien van de geldende opzegtermijn voor de medewerker. Werkgever en medewerker bepalen in goed overleg de datum van uitdiensttreding Sollicitatie Aan de medewerker wordt desgevraagd betaald verlof verleend ten behoeve van aantoonbare sollicitaties Studiekosten De medewerker die op eigen verzoek ontslag neemt, in het kader van de boventalligheid, kan worden vrijgesteld van (een gedeelte van) de verplichting tot terugbetaling van studiekosten Verhuiskosten Voor de medewerker die vrijwillig ontslag neemt, in het kader van de boventalligheid, worden de eventueel terug te betalen verhuiskosten kwijtgescholden Mobiliteitspremie Wanneer een boventallige medewerker op eigen verzoek ontslag neemt kan een mobiliteitspremie worden toegekend. De hoogte van de mobiliteitspremie wordt door werkgever en medewerker in onderling overleg vastgesteld. Bij ontslag voor een gedeelte van het dienstverband kan de mobiliteitspremie slechts worden toegekend voor het aantal uren dat de medewerker werkelijk ontslag neemt. Bij de aanvaarding van de mobiliteitspremie kan geen beroep gedaan worden op de overige aanspraken verwoord in dit sociaal plan, behoudens expliciet genoemd Outplacement Met medewerkers voor wie structureel geen uitzicht is op een passende functie of op verzoek van de medewerker, wordt in overleg met de medewerker en na instemming van de medewerker een outplacementtraject afgesproken. Het resultaat van het overleg wordt vastgelegd in een schriftelijke (beëindigings-) overeenkomst. 11

12 11.7 Detachering Met medewerkers voor wie structureel geen uitzicht is op een passende functie of op verzoek van de medewerker, kan, in overleg met de medewerker en na instemming van de medewerker, een detacheringstraject, worden afgesproken gedurende maximaal 12 maanden met het oog op het verkrijgen van een nieuwe functie. Dit onder de conditie dat de externe werkgever de intentie uitspreekt dat bij gebleken geschiktheid de medewerker een arbeidsovereenkomst aangeboden krijgt. De arbeidsovereenkomst blijft volledig van kracht en de kosten die direct verband houden met de detachering komen voor rekening van de werkgever. De duur van de detachering kan in bijzondere gevallen worden verlengd. Het resultaat van het overleg wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. 12 Adviescommissie sociaal plan De werkgever stelt een adviescommissie sociaal plan in Taak De taak van de commissie is uitsluitend het, op verzoek van werkgever dan wel medewerker, adviseren over de toepassing van dit sociaal plan in geval van een reorganisatie. De commissie brengt over de verrichte werkzaamheden periodiek verslag uit aan de werkgever en geanonimiseerd aan de ondernemingsraad en betrokken werknemersorganisaties Samenstelling De commissie bestaat uit ten hoogste drie externe leden. De leden worden benoemd door de werkgever, waarbij één lid wordt voorgedragen door de werkgever en één lid wordt voorgedragen door de werknemersorganisaties partij bij dit plan. Deze twee leden kiezen gezamenlijk een voorzitter. De commissie sociaal plan wordt bijgestaan door een secretaris. Het secretariaat wordt door de werkgever gevoerd Bevoegdheden De commissie heeft het recht tot het horen van de betrokken medewerker(s) ende leidinggevende(n) en deskundigen. De kosten hiervan worden gedragen door de werkgever voor zover deze daarmee heeft ingestemd Reglement De commissie stelt zo spoedig mogelijk na haar aantreden een reglement op dat haar werkwijze adequaat regelt. 12

13 12.5 Verplichte adviesaanvragen De werkgever is verplicht de commissie om advies te vragen wanneer hij in het kader van een reorganisatie of organisatiewijziging voornemens is: a. een medewerker te plaatsen of te herplaatsen terwijl hij daarover niet met de medewerker tot overeenstemming kan komen; b. een medewerker te verplichten tot om- of bijscholing in verband met een functiewijziging Uitbrengen advies De commissie geeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 weken na inschakeling, advies over de voorgelegde kwestie. Deze termijn kan met 3 weken worden verlengd. De commissie geeft een schriftelijk advies aan de werkgever. Medewerker ontvangt een kopie van het advies Afwijken advies De uitspraak van de commissie is voor beide partijen zwaarwegend, maar niet bindend. Indien de werkgever afwijkt van het advies, moet hiervan, schriftelijk gemotiveerd, mededeling aan de commissie worden gedaan in afschrift aan de medewerker Geheimhouding Voor de aan de commissie verstrekte persoonlijke gegevens geldt een geheimhoudingsplicht Belangenbehartiging medewerker De medewerker mag zich, indien hij dat wenst, op eigen kosten door een derde laten bijstaan Rapportage De commissie sociaal plan zal halfjaarlijks een geanonimiseerde rapportage verstrekken van haar activiteiten aan de werknemersorganisaties, ondernemingsraad en raad van bestuur. 13

14 Bijlage 1 Formulier belangstellingsregistratie a. Algemene gegevens Naam: Geboortedatum: Functie: Afdeling: Datum in dienst: Deeltijdpercentage: Huidige werktijden: ο alle diensten ο maandag van tot ο vrijdag van tot ο dinsdag van tot ο zaterdag van tot ο woensdag van tot ο zondag van tot ο donderdag van tot Gevolgde opleidingen Datum diploma Op dit moment bezig met een opleiding? ο ja ο nee Zo ja, welke: Datum afronding: Op basis van een studieovereenkomst? ο ja ο nee 14

15 Verloop dienstverband: Functie Ingangsdatum Voorkeursfuncties: Functie Afdeling Functie waarvoor scholing vereist is: Functie Opleiding Bent u bereid een opleiding te volgen voor bovenstaande functies? ο ja ο nee b. Wijzigen deeltijdpercentage Ja nee bespreekbaar opmerkingen Langer werken ο ο ο o Korter werken ο ο ο Andere werktijden ο ο ο 15

16 c. Ongewenste functie, afdeling, werktijden Omstandigheden die herplaatsingskansen verkleinen/vergroten d. Opmerkingen en/of aanvullingen Akkoord/gezien: Handtekening werknemer:.. Datum:.. Akkoord/gezien: Handtekening werkgever:. Datum: 16

Sociaal Plan Stichting Amerpoort

Sociaal Plan Stichting Amerpoort Sociaal Plan Stichting Amerpoort INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Algemene bepalingen... 4 1.1 Doel Sociaal Plan... 4 1.2 Afspraken... 4 1.3 Werkingssfeer... 4 1.4 Looptijd... 4 1.5 Bezwaar en beroep...

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Amerpoort

Sociaal Plan Stichting Amerpoort Sociaal Plan Stichting Amerpoort INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen... 4 2. Algemene bepalingen... 7 2.1 Doel Sociaal Plan... 7 2.2 Afspraken... 7 2.3 Beperkende bepalingen... 7 2.4 Geldigheidsduur...

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren.

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Addendum GGZ WNB Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Werknemersorganisaties: FNV- Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

Sociaal plan Emergis. bedrijfsvoering. centrum voor geestelijke gezondheidszorg. personeel en organisatie Postbus AR Goes

Sociaal plan Emergis. bedrijfsvoering. centrum voor geestelijke gezondheidszorg. personeel en organisatie Postbus AR Goes bedrijfsvoering personeel en organisatie Postbus 253 4460 AR Goes Bezoekadres Oostmolenweg 103 Kloetinge (gem. Goes) Sociaal plan Emergis Telefoon 0113 26 70 00 Telefax 0113 23 01 96 Versie 0.16 onderhandelaarsakkoord

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Werkingsfeer 2 4. Uitgangspunten 2 5. Looptijd 2 6. Hardheidsclausule 2

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Topaz

Doorlopend Sociaal Plan Topaz Doorlopend Sociaal Plan Topaz Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van de stichting Topaz (verder te noemen Topaz). Het sociaal plan is

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 2 6. Overgangsprotocol bij fusie 4 7.

Nadere informatie

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule Preambule Voor u ligt het Sociaal Plan 2007 van Trias Jeugdhulp. De directe aanleiding voor het opstellen van dit Sociaal Plan is de behoefte van de Raad van Bestuur van Trias Jeugdhulp, de Ondernemingsraad

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 3 6. Regels bij organisatieverandering/organisatieverandering

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN SYMFORA MEANDER CENTRUM VOOR PSYCHIATRIE

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN SYMFORA MEANDER CENTRUM VOOR PSYCHIATRIE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN SYMFORA MEANDER CENTRUM VOOR PSYCHIATRIE 1 INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN SYMFORA MEANDER CENTRUM VOOR PSYCHIATRIE 1 PREAMBULE 3 2 INLEIDING 4 3 DOEL EN UITGANGSPUNTEN VAN

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties 8300 Concept SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

Addendum. Algemeen Sociaal Plan

Addendum. Algemeen Sociaal Plan Addendum behorende bij het Algemeen Sociaal Plan 2013 2014 bij organisatieveranderingen in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven Versie 0.4 Augustus 2016 Inhoud Pagina Inhoud 2 Overeenkomst Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014 l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND,r Sociaal plan Frion 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Algemene bepalingen... 5 3. Algemene voorwaarden... 7 4. Herplaatsingsprocedure... 9 5. Mobiliteitsbevorderende

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN EN FUSIECONVENANT MEERKANTEN EN SYMFORA EN HUN FUSIESTICHTING

INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN EN FUSIECONVENANT MEERKANTEN EN SYMFORA EN HUN FUSIESTICHTING INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN EN FUSIECONVENANT MEERKANTEN EN SYMFORA EN HUN FUSIESTICHTING 0 FUSIECONVENANT 2 1 PREAMBULE 4 2 INLEIDING 5 3 DOEL EN UITGANGSPUNTEN VAN HET SOCIAAL PLAN 6 4 HARDHEIDSCLAUSULE

Nadere informatie

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 De ondergetekenden: Werkgever: Raad van Bestuur De Wever en Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV,

Nadere informatie

CONCE. Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Datum : 29-04-2014

CONCE. Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Datum : 29-04-2014 Sociaal plan Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Pagina : 1 Inhoudsopgave 1. Preambule. 3 2. Algemene bepalingen.. 5 3. Begripsbepalingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015 S o c i a a l P l a n O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g G G Z D e l f l a n d 2015-2018 Proceseigenaar Auteur : E.F.M. Amkreutz : E. Kats Versie : Concept 5.0 Datum : 21 april 2015 Ingangsdatum

Nadere informatie

Sociaal Plan

Sociaal Plan Sociaal Plan 2012 2017 Opgesteld door : Personeelszaken Versie : 4 Vastgesteld door : Datum vaststelling : Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Verklaring... 3 Voorwoord... 4 1. Doel en uitgangspunten... 5

Nadere informatie

Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona

Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona Pro Persona Voor een gezonde geest Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona Pro Persona Datum : 11 juni 2009 1/15 Voor een gezonde geest Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ZGT. Looptijd van 1 april 2014 tot 1 januari 2016

SOCIAAL PLAN ZGT. Looptijd van 1 april 2014 tot 1 januari 2016 SOCIAAL PLAN ZGT Looptijd van 1 april 2014 tot 1 januari 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 2 2. Begripsbepalingen 3 3. Looptijd en werkingssfeer 6 4. Algemene afspraken/uitgangspunten 7 5. Boventalligheid

Nadere informatie

Sociaal Plan GGNet 2009-2012

Sociaal Plan GGNet 2009-2012 Sociaal Plan GGNet 2009-2012 Datum : 2 juni 2009 Betreft : Sociaal Plan 2009-2012 Versie : onderhandelaarsakkoord Kenmerk : JHR/IE/02.06. INHOUDSOPGAVE 1. PREAMBULE... 4 2. GRONDSLAGEN SOCIAAL PLAN...

Nadere informatie

Sociaal plan Stichting Coloriet

Sociaal plan Stichting Coloriet Sociaal plan Stichting Coloriet 2008. Lelystad, december 2007 versie 17 december 2007 Inhoud Verklaring Preambule 1. Doel en afspraken 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule en interpretatie

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zorggroep Groningen 2e concept januari 2011 Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan Stichting Ouderenzorg Kapelle Sociaal Plan Juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Wederzijdse rechten en plichten...3 3. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen... 4 4. Adviescommissie Sociale Begeleiding...

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN DE WEVER OKTOBER OKTOBER 2020

SOCIAAL PLAN DE WEVER OKTOBER OKTOBER 2020 SOCIAAL PLAN DE WEVER OKTOBER 2018 - OKTOBER 2020 Versiedatum 2 oktober 2018 Ondergetekenden A. De Wever, (hierna te noemen werkgever), vertegenwoordigd door De Raad van Bestuur hierna te noemen werkgever

Nadere informatie

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie.

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. Verklaring Aldus overeengekomen te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, op 10 december 2003 de werkgever de organisatie

Nadere informatie

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo.

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Inleiding Deze regeling (hierna te noemen: de Regeling), is bedoeld om de opvang van de sociale gevolgen te

Nadere informatie

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Definitief akkoord Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan 2014-2019 Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Ondergetekenden, - Stichting Zuyderland Medisch Centrum

Nadere informatie

Addendum Doorlopend Sociaal Plan. Stichting Eleos

Addendum Doorlopend Sociaal Plan. Stichting Eleos Addendum Doorlopend Sociaal Plan Stichting Eleos Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Algemene bepalingen...3 3. Boventalligheid...4 4. Mobiliteit...5 5. Overige bepalingen...7 6. Monitoring en evaluatie...7

Nadere informatie

2. Gevolgen van toepassing van dit addendum voor de inhoud van het sociaal plan

2. Gevolgen van toepassing van dit addendum voor de inhoud van het sociaal plan Addendum, behorend bij Sociaal Plan Arkin 01-02-2014/31-01-2016 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Arkin staat voor de opgave om een gezonde bedrijfsvoering te behouden bij teruglopende inkomsten. Als

Nadere informatie

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016 Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016/concept akkoord/dec 2011 Inhoud

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep. Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep. Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM Inhoudsopgave Inhoud Pagina nummer Preambule 4 1 Doel 6 2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Sociaal Plan. GGZ Drenthe

Sociaal Plan. GGZ Drenthe Sociaal Plan GGZ Drenthe CONCEPT VERSIE 27 JANUARI 2014 Inhoudopgave Preambule 4 Deel 1 Doelstelling en looptijd Sociaal Plan 5 Deel 2 Algemene bepalingen 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Werkingssfeer 5 2.3

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet Sociaal Plan In het kader van het Herontwerp Zorgpalet April 2009 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Sociaal Plan Herontwerp Zorgpalet 1. Inleiding 3 2. Werkgelegenheidsgarantie 3 3. Uitgangspunten en afspraken

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis SOCIAAL PLAN ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis 19 december 2008 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan. GGz Breburg en Indigo Brabant B.V 1 juni 2016 tot en met 31 mei 2018

Doorlopend Sociaal Plan. GGz Breburg en Indigo Brabant B.V 1 juni 2016 tot en met 31 mei 2018 Doorlopend Sociaal Plan GGz Breburg en Indigo Brabant B.V 1 juni 2016 tot en met 31 mei 2018 1 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule... 4 2 Begripsbepalingen... 6 3 Algemene bepalingen... 8 4 Regels bij reorganisatie...

Nadere informatie

DE ROOYSE WISSEL. Sociaal Plan Organisatieontwikkeling

DE ROOYSE WISSEL. Sociaal Plan Organisatieontwikkeling Forensisch Psychiatrisch Centrum Forensisch Psychiatrisch Centrum DE ROOYSE WISSEL Sociaal Plan Organisatieontwikkeling Aanleiding In de CAO GGZ is in hoofdstuk 15B, artikel 2, bepaald dat de werkgever

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Tragel Zorg, INHOUDSOPGAVE 1. DOEL, UITGANGSPUNTEN EN WERKINGSFEER...5 1.1. Doelstelling...5 1.2. Uitgangspunten...5 1.3. Werkingssfeer...6 2. BEGRIPSBEPALINGEN...7

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING AGOGISCHE ZORGCENTRA ZEELAND

SOCIAAL PLAN STICHTING AGOGISCHE ZORGCENTRA ZEELAND Documentnaam: Codering: Vaststelling RvB: Sociaal Plan 2007-2011 Goedkeuring Datum ingang: RvT: Instemming/advies OR: Advies CR/JR/POR: SOCIAAL PLAN STICHTING AGOGISCHE ZORGCENTRA ZEELAND 2007-2011 Referentie:

Nadere informatie

Sociaal Plan Kennemer Gasthuis

Sociaal Plan Kennemer Gasthuis Sociaal Plan Kennemer Gasthuis 2011 2012 Definitieve concepttekst na laatst besproken wijzigingen 19 augustus 2011 Inhoud Préambule 1. Doel en uitgangspunten 1.1 Doel Sociaal Plan 1.2 Uitgangspunten 2.

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 doorlopend sociaal plan versie definitief 15 november 2008 1 Ondergetekenden: De stichting ziekenhuis Bernhoven gevestigd te Bernheze, te noemen de

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009

CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009 CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009 Documentstatus Status Auteur Datum Versie Eerste aanzet Concept MD 03-11-2008 1.0 Na overleg vakbonden 05-11-08 Concept MD 19-11-2008 1.1 Na overleg vakbonden 26-11-08 Concept

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR98200_2

CVDR. Nr. CVDR98200_2 CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR98200_2 21 december 2017 Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent het sociaal kader Regeling Sociaal Kaderplan

Nadere informatie

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN Sociaal Overgangsprotocol Triversum GGZ NHN Verklaring, DE ONDERGETEKENDEN: de STICHTING GGZ Noord-Holland-Noord, statutair gevestigd te Heiloo en kantoorhoudende te Heerhugowaard., hierna te noemen:

Nadere informatie

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans Maak nu werk van je werk Inhoudsopgave De zorg verandert, dus werken bij Kwintes ook 4 Neem het heft in eigen handen 6 Vrijwillige mobiliteit, Scenario

Nadere informatie

Sociaal Plan Frion. Frion Personeel & Organisatie. Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008)

Sociaal Plan Frion. Frion Personeel & Organisatie. Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008) Sociaal Plan Frion Frion Personeel & Organisatie Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008) Inhoudsopgave Aanleiding 3 Preambule 4 Inleiding 6 Begripsbepalingen 6 3. Algemene bepalingen 10 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol. Inhoudsopgave. Verklaring. Uitgangspunten van het sociaal overdrachtsprotocol

Sociaal Overdrachtsprotocol. Inhoudsopgave. Verklaring. Uitgangspunten van het sociaal overdrachtsprotocol Sociaal Overdrachtsprotocol Inhoudsopgave Verklaring Uitgangspunten van het sociaal overdrachtsprotocol 1. Doel en kader 1.1 Doel Sociaal Overdrachtsprotocol 1.2 Afspraken 1.3 Algemeen kader 2. Werkingssfeer,

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014

Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014 Principe akkoord Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014 01-03-2014 tot 01-01-2015 voor ledenraadpleging van de vakbonden op 18 maart 2014 Addendum 18 februari

Nadere informatie

NU'91 district oost

NU'91 district oost SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Zozijn ( van werk naar werk) SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING ZOZIJN INHOUDSOPGAVE Preambule GRONDSLAGEN SOCIAAL PLAN 1 Doel 2 Uitgangspunten met betrekking tot

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN Concept d.d. 26-03-2012 SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN In het kader van reorganisatie door bedrijfseconomische omstandigheden en het verlies van werkgelegenheid Het Sociaal Plan regelt de personele gevolgen

Nadere informatie

Sociaal Plan Organisatie in beweging

Sociaal Plan Organisatie in beweging Sociaal Plan Organisatie in beweging INHOUDSOPGAVE Pagina Preambule 2 1. Inleiding 3 2. Algemene bepalingen en uitgangspunten 4 2.1. Doel 4 2.2. Werkingssfeer en looptijd 4 2.3. Uitgangspunten 4 2.4. Hardheidsclausule

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan NOVO december 2012 CONCEPT SOCIAAL PLAN NOVO

Doorlopend Sociaal Plan NOVO december 2012 CONCEPT SOCIAAL PLAN NOVO CONCEPT SOCIAAL PLAN NOVO 2012-2016 Datum: december 2011 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 1 2. Begripsbepalingen... 3 3. Doel... 5 4. Geldigheidsduur... 5 5. Uitgangspunten... 6 6. Hardheidsclausule... 6

Nadere informatie

Sociaal Plan. Result Laboratorium. 9 maart 2016 Onderhandelingsakkoord

Sociaal Plan. Result Laboratorium. 9 maart 2016 Onderhandelingsakkoord Sociaal Plan Result Laboratorium 9 maart 2016 Onderhandelingsakkoord Aldus overeengekomen op 30 maart 2016, CNV Zorg en Welzijn onderdeel van CNV Connectief, gevestigd te Utrecht, Dhr. M. Dons FNV, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken Van werk naar werk

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken Van werk naar werk Sociaal Plan Stichting Isala klinieken 2008 Van werk naar werk I Verklaring: Ondergetekenden: 1. De Stichting Isala klinieken, gevestigd te Zwolle, hierna te noemen de werkgever en 2. Vakbonden Zowel gezamenlijk

Nadere informatie

Principe-akkoord. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep. Betreft : versie Sociaal Plan januari Toepassing van dit addendum

Principe-akkoord. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep. Betreft : versie Sociaal Plan januari Toepassing van dit addendum ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia Groep

Nadere informatie

Sociaal Plan medewerkers vallend onder de CAO W&MD 1 juni januari 2015

Sociaal Plan medewerkers vallend onder de CAO W&MD 1 juni januari 2015 - dd. 5/7-2011 origineel naar Archief 2 9 JU1 2Glf Libertas Leiden uw welzijn onze zorg Sociaal Plan medewerkers vallend onder de CAO W&MD 1 juni 2011-1 januari 2015 ten behoeve van bezuinigingen van de

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg concept 16 januari 2014 Inleiding De Stichting Surplus Zorg (verder te noemen: de werkgever) vindt het belangrijk om organisatiewijzigingen op een adequate en zorgvuldige

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 Eigenaar: MH/RJ/LB/AJ/AF/RJ Pagina 1 van 24 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...6 2 Begripsbepalingen...8 3 Algemene bepalingen...12 4 Regels bij organisatieverandering...15

Nadere informatie

Sociaal Plan. Zorggroep Rijnmond. Sociaal Plan Zorggroep Rijnmond 31 januari 2012

Sociaal Plan. Zorggroep Rijnmond. Sociaal Plan Zorggroep Rijnmond 31 januari 2012 Sociaal Plan Zorggroep Rijnmond 2012 Status: vastgesteld Datum: Verklaring Het Sociaal Plan is het resultaat van onderhandelingen tussen de hieronder genoemde werkgever en organisaties van werknemers.

Nadere informatie

Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 januari 2013

Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 januari 2013 Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 januari 2013 Inhoud 1. Preambule...4 2. Begripsbepalingen...5 3. Algemene bepalingen...8 3.1 Werkingsduur...8 3.2 Tussentijdse wijziging/onvoorziene omstandigheden...8

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN 1 april 2014 1 april 2015 Aldus overeengekomen: De werkgever:.. De werknemersorganisaties: ABVAKABO FNV:.... CNV Publieke Zaak: NU 91 Beroepsorganisatie van de verpleging Nieuwe

Nadere informatie

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD Concept Sociaal plan onderhandelaarakkoord De ondergetekenden, Mozaiek welzijnsdiensten, gevestigd te Tiel enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN (concept) 1 november 2009 tot en met 31 december 2012

SOCIAAL PLAN (concept) 1 november 2009 tot en met 31 december 2012 SOCIAAL PLAN (concept) november 009 tot en met december 0 Inhoudsopgave Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 0 Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Datum: december 2011 Datum concept: 24-02-2012 Documenteigenaar: Nicole ter Bogt 1/18 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Werkingssfeer... 5 3 Geldigheidsduur... 5 4 Uitgangspunten... 5 5 Begripsbepaling...

Nadere informatie

Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 juli juli 2018

Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 juli juli 2018 1 juli 2016 1 juli 2018 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten, werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule en afwijkingen... 4 1.1 Uitgangspunten... 4 1.2 Werkingssfeer... 4 1.3 Geldigheidsduur en overlegclausule...

Nadere informatie

Sociaal Plan. Albert Schweitzer ziekenhuis

Sociaal Plan. Albert Schweitzer ziekenhuis Albert üeliweitser ziekenhuis Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis 5 december 2014 Definitieve versie Verklaring Het Albert Schweitzer ziekenhuis en de vakorganisaties zijn navolgend Sociaal Plan

Nadere informatie

Sociaal Plan' Gelre ziekenhuizen. Datum opmaak Datum revisie. 9 mei2007 november 2011. Voorwoord

Sociaal Plan' Gelre ziekenhuizen. Datum opmaak Datum revisie. 9 mei2007 november 2011. Voorwoord I Sociaal Plan' Gelre ziekenhuizen Datum opmaak Datum revisie 9 mei2007 november 2011 Voorwoord In dit Sociaal Plan worden de rechten en plichten vastgelegdie gelden voor zowel werkgever als werknemers,

Nadere informatie

Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN

Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN 1 Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de personele gevolgen binnen Stichting Thuiszorg Rotterdam en Huishoudelijke Verzorging TR BV naar aanleiding van de reorganisatie 2011 2 DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen 4 3. Doel 8 4. Geldigheidsduur

Nadere informatie

Sociaal Plan Organisatie Ontwikkeling GGZ Delfland

Sociaal Plan Organisatie Ontwikkeling GGZ Delfland Principe Akkoord Sociaal Plan Organisatie- Ontwikkeling GGZ Delfland 1 Sociaal Plan Organisatie Ontwikkeling GGZ Delfland Dit Sociaal Plan Organisatieontwikkeling bevat maatregelen en voorzieningen die

Nadere informatie

Concept. Sociaal Plan 2014

Concept. Sociaal Plan 2014 Concept Sociaal Plan 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Artikel 1 Uitgangspunten pag. 3 Artikel 2 Begripsbepalingen pag. 5 Artikel 3 Werkwijze bij reorganisaties pag. 7 Artikel 4 (Her)plaatsingsbeleid

Nadere informatie

Sociaal Plan en Addendum Yulius GGZ

Sociaal Plan en Addendum Yulius GGZ Contact: José Versloot T 088 405 4360 j.versloot@yulius.nl Sociaal Plan en Addendum Yulius GGZ Samen door hectische tijden Looptijd:. -01-2015 tot -01-2018 Document kenmerken Naam document: Sociaal Plan

Nadere informatie

Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject

Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject Een sociaal statuut ten behoeve van het hoger management en de medewerkers van de sector Dienstverlening & Vastgoed Onderhandelaarsakkoord 04 oktober 2011 Inhoudopgave

Nadere informatie

SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE. Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw

SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE. Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw 2e concept oktober 2008 Door: Jan Willem Nuismer, manager PO&O Harm Hoekstra, directeur / bestuurder

Nadere informatie

Lelystad, 11 januari 2012. Sociaal Plan Triade

Lelystad, 11 januari 2012. Sociaal Plan Triade Lelystad, 11 januari 2012 Sociaal Plan Triade Inhoud Verklaring Preambule 1. Doel en afspraken 1.1 Doel 1.2 Afspraken 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule en interpretatie 2.1 Werkingssfeer

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND De ondergetekenden, SMO Helmond enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen: HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie