Sociaal Plan Odion Sociaal Plan 2014 Procedure

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan Odion Sociaal Plan 2014 Procedure"

Transcriptie

1 Sociaal Plan Odion 2014 Vaststellingsdatum : Status : Definitief Evaluatiedatum : Bladnr: 1 v 25

2 Inhoud Verklaring... 3 Preambule Doel en afspraken Doel Sociaal Plan 1.2 Uitgangspunten, algemene afspraken Algemene bepalingen Werkingssfeer 2.2. Geldigheidsduur 2.3. Hardheidsclausule 2.4. Interpretatie 2.5. Beschikbaarstelling Sociaal Plan 3. Begripsbepalingen Regels bij reorganisatie (Nieuwe) organisatiestructuur en formatieplaatsenplan 4.2. Besluitvorming 5. Boventalligheid, plaatsing en herplaatsingen Plaatsing 5.2 Vaststellen boventalligheid 5.3 Persoonlijk bericht 5.4 Belangstellingsregistratie 5.5 Herplaatsing 5.6 Functieaanbod 5.7 Ontbreken overeenstemming 5.8 Herhaalde plaatsing 5.9 Persoonlijk mobiliteitsplan 5.10 Vacatures 5.11 Tijdelijke tewerkstelling 6. Algemene rechten in het kader van het Sociaal Plan Salaris bij hogere functie 6.2. Salaris bij lagere functie 6.3. Onregelmatigheidstoeslag 6.4 Scholing 6.5 Reiskosten woon- werkverkeer 6.6 Aantoonbare meerkosten 7. Mobiliteitsbevorderende maatregelen Opzegtermijn 7.2 Sollicitatie 7.3 Onbetaald verlof 7.4 Detacheren 7.5 Studiekosten 7.6 Jubilea 7.7 Loonsuppletie 7.8 Outplacement Bijlage 1 : Bezwarencommissie Bijlage 2: Formulier belangstellingsregistratie Vaststellingsdatum : Status : Definitief Evaluatiedatum : Bladnr: 2 v 25

3 Verklaring Aldus overeengekomen te Purmerend op 31 oktober 2013 De werkgever Stichting Odion De organisaties van werknemers ABVAKABO FNV C. de Beurs H.J.M. Steen Raad van Bestuur CNV Publieke Zaak R. Meenink-Bouwman NU 91 E. Tibbe Vaststellingsdatum : Status : Definitief Evaluatiedatum : Bladnr: 3 v 25

4 Preambule Voor u ligt het Sociaal Plan van Odion. De directe aanleiding voor het opstellen van het Sociaal Plan is de behoefte van de Raad van Bestuur van Odion, de Ondernemingsraad en de betrokken werknemersorganisaties om op een adequate en zorgvuldige wijze maatregelen te kunnen treffen die ten doel hebben om de zorg en dienstverlening van Odion evenwichtig, effectief en efficiënt te kunnen blijven organiseren. Uitgangspunt is dat bij veranderingen optimaal recht wordt gedaan aan de continuïteit van de bedrijfsvoering enerzijds en anderzijds de rechtspositie van de medewerkers. Organisatieveranderingen zijn onvermijdelijk. Voor werknemers kan een dergelijke organisatieverandering een wijziging van werkplek of functie betekenen. Het onderhavig Sociaal Plan beschrijft de rechten en plichten van werkgever en werknemer en is primair gericht op begeleiding naar ander werk; in algemene zin op mobiliteit, intern dan wel extern. Bij het uitbrengen van dit Sociaal Plan wil Odion benadrukken dat het zijn medewerkers hard nodig heeft om de zo belangrijke taken op een goede manier in te vullen. Uitgangspunt voor het sociaal en personeelsbeleid binnen Odion is goed werkgeverschap, met respect en waardering voor iedere werknemer. Odion ziet het als een uitdaging om ieders talenten zo optimaal mogelijk te kunnen benutten ten behoeve van de persoonlijke tevredenheid en het bedrijfsresultaat. In het Sociaal Plan worden randvoorwaarden geschapen om deze visie op personeelsbeleid in een veranderende organisatie en een veranderende omgeving vorm te geven. Vaststellingsdatum : Status : Definitief Evaluatiedatum : Bladnr: 4 v 25

5 1. Doel en afspraken 1.1. Doel Sociaal Plan Het Sociaal Plan heeft als doel om, met als vertrekpunt de bestaande individuele rechtspositie, optredende rechtspositionele gevolgen voor één of meer werknemers, die voortvloeien uit interne veranderingen in de organisatie, zoveel mogelijk op te vangen. Het Sociaal Plan voorziet daartoe in een serie maatregelen, in aanvulling op de CAO Gehandicaptenzorg Uitgangspunten algemene afspraken a. Er zullen als gevolg van reorganisaties geen gedwongen ontslagen plaatsvinden, tenzij er sprake is van een situatie van het ontbreken van overeenstemming zoals in het Sociaal Plan beschreven in hoofdstuk 5.7, 5.8 en 5.9 b. De werkgever, verder te noemen Odion, en werknemer zijn verplicht om mee te werken aan de uitvoering van dit Sociaal Plan. c. De werknemer dient te werken in een functie waarvoor hij de capaciteiten en de competenties heeft en waarin zijn mogelijkheden en ambities zoveel mogelijk tot hun recht komen. d. Bij het invullen van nieuwe functies hebben medewerkers die re-integreren, indien zij geschikt zijn voor die nieuwe functie, voorrang op herplaatsingskandidaten. e. Iedere werknemer heeft er recht op te weten welke rechten en plichten van toepassing zijn en op welke voorzieningen een beroep kan worden gedaan. f. Extra zorgvuldig zal worden omgegaan met werknemers in kwetsbare situaties. De werkgever zal specifiek aandacht besteden aan oudere werknemers en aan werknemers die vanwege beperkingen en/of na een proces van re-integratie in een andere functie zijn geplaatst. De werkgever zal zich daarbij richten op het optimaal aanpassen van functie, werkplek en arbeidstijden. g. Indien een situatie ontstaat waarin een werknemer buiten zijn schuld niet inpasbaar is in de nieuwe situatie na reorganisatie, komen werkgever en werknemer op basis van maatwerk tot een oplossing. h. Veranderingen dienen voor de direct betrokkenen duidelijk en bespreekbaar te zijn. Er wordt voldoende gelegenheid en tijd geboden om actief invloed uit te oefenen op de veranderingen. i. Gedurende een organisatieveranderingstraject informeert de werkgever de werknemers en de ondernemingsraad zo volledig mogelijk over de ontwikkelingen en de stand van zaken. j. Indien er zich, naar het oordeel van een van de partijen, onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor van de werkgever in alle redelijkheid niet verlangd kan worden zich aan het Sociaal Plan te houden, zullen partijen bij dit Sociaal Plan in overleg treden teneinde te komen tot een wijziging van het bestaande Sociaal Plan, dan wel tot de opstelling van een nieuw Sociaal Plan. Vaststellingsdatum : Status : Definitief Evaluatiedatum : Bladnr: 5 v 25

6 k. Partijen zullen, indien één daartoe de wens te kennen geeft, jaarlijks overleg plegen over de voortgang en eventuele bijstelling van het Sociaal Plan op grond van nieuwe inzichten en regelgeving. Een vertegenwoordiging van de ondernemingsraad zal aan deze evaluatie deelnemen. l. Dit Sociaal plan voorziet in het opvangen van de rechtspositionele gevolgen voor medewerkers die voortvloeien uit interne veranderingen in de organisatie en heeft derhalve geen betrekking op medewerkers met wie om andere reden (bijvoorbeeld tekortkoming in de nakoming van de arbeidsovereenkomst, dringende reden, arbeidsongeschiktheid of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd) het dienstverband eindigt. Vaststellingsdatum : Status : Definitief Evaluatiedatum : Bladnr: 6 v 25

7 2. Algemene bepalingen 2.1 Werkingssfeer Dit Sociaal Plan heeft betrekking op de sociale en rechtspositionele gevolgen voor een of meer werknemers als gevolg van een besluit van of namens de Raad van Bestuur. Indien de werkgever voornemens is over te gaan tot uitbesteding van werkzaamheden of als zich een situatie voordoet zoals het aangaan van een alliantie, fusie of samenwerking zullen partijen als aanvulling op dit Sociaal Plan nadere afspraken maken over de rechtspositie van de betrokken werknemers. Deze afspraken zullen dan als bijlage en dus als onderdeel van dit Sociaal Plan worden opgenomen Geldigheidsduur Dit Sociaal Plan treedt in werking op 1 januari 2014 en is geldig voor een jaar tot 1 januari Partijen kunnen in onderling overleg dit Sociaal Plan tussentijds wijzigen. Uiterlijk drie maanden voor de einddatum zullen partijen in overleg treden over een eventuele verlenging van de werkingsduur. Indien geen opzegging heeft plaatsgevonden door een van de partijen, wordt het Sociaal Plan met een jaar verlengd. Garanties met een langere werkingsduur dan dit Sociaal Plan worden ook na ommekomst van het Sociaal Plan gehandhaafd. De geldigheidsduur van dit Sociaal Plan kan worden beperkt gezien het gestelde in hoofdstuk 1.2. lid j. 2.3 Hardheidsclausule In gevallen waarin de toepassing van het Sociaal Plan leidt tot een onbillijke situatie voor de individuele werknemer zal de werkgever in een voor de werknemer gunstige zin van dit Sociaal Plan afwijken Interpretatie Interpretatie van dit Sociaal Plan is voorbehouden aan de opstellers van dit plan te weten Raad van Bestuur en Werknemersorganisaties. 2.5 Beschikbaarstelling Sociaal Plan De werkgever draagt er zorg voor dat elke werknemer kennis kan nemen van de inhoud van dit Sociaal Plan. Vaststellingsdatum : Status : Definitief Evaluatiedatum : Bladnr: 7 v 25

8 3. Begripsbepalingen Voor de begrippen die in dit Sociaal Plan worden gehanteerd, wordt verwezen naar de begripsbepalingen in de CAO Gehandicaptenzorg. Voor zover anders of niet omschreven volgt hier een nadere begripsbepaling. Werkgever : Raad van Bestuur van Odion, verder te noemen Odion Werknemer : de persoon die een arbeidsovereenkomst heeft met de werkgever. Anciënniteit: de diensttijd aaneengesloten doorgebracht bij Odion en diens rechtsvoorganger(s). Onder aaneengesloten wordt in dit verband verstaan dat bij een onderbreking van langer dan drie maanden de voorafgaande diensttijd niet meetelt. Detacheren : het gedurende een bepaalde tijd bij een andere werkgever werkzaam zijn, waarbij het dienstverband met de werkgever gehandhaafd blijft Formatieplaatsenplan : een overzicht van functies en formatieplaatsen in de nieuwe situatie (na reorganisatie) met een omschrijving van de vereiste capaciteiten, inhoud en niveau van die functies. Functieniveau : het gewicht dat aan een functie is toegekend conform de indeling van de Functiewaarderingssystematiek voor de Gezondheidszorg (FWG). Herplaatsingkandidaat: werknemer die als gevolg van boventalligheid in aanmerking komt voor herplaatsing. Overplaatsing: een locatiewijziging/verhuizing binnen een functiegroep, waarbij géén sprake is van boventalligheid. Re-integratiekandidaat : de werknemer die door (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid in een andere/aangepaste functie moet worden geplaatst. Reorganisatie : een verandering in de organisatie met rechtspositionele gevolgen voor één of meer werknemers als gevolg van een besluit door of namens de Raad van Bestuur. Ongewijzigde functie: een functie die in belangrijke mate overeenkomt met de tot dan toe uitgeoefende functie. Dit kan blijken uit nagenoeg dezelfde vereiste competenties, taken/bevoegdheden, plaats in de organisatie en gelijke inschaling. Wanneer er op onderdelen aanpassing plaatsvindt, kan volstaan worden met een kort inwerk/begeleidingstraject van de werknemer. Gewijzigde functie: een zodanige wijziging van het takenpakket waardoor de functie overwegend een andere inhoud krijgt, wat blijkt uit de gestelde functie-eisen. De wijzigingen in deze functies zijn ingrijpend van aard. Hierbij spelen een of meer van de volgende aspecten een rol; de organisatorische context waarin de functie moet worden uitgeoefend, verandert aanmerkelijk, een wijziging in verantwoordelijkheden en bevoegdheden, wijziging in de span of control, verandering van aandachtsvelden, breedte van het takenpakket. Nieuwe functie: een functie die in het oude formatieplaatsenplan niet voorkwam en een zodanig ander samenstel heeft van competenties, taken/bevoegdheden, plaats in de organisatie, inschaling dat een vergelijking met een bestaande functie niet mogelijk is. Vaststellingsdatum : Status : Definitief Evaluatiedatum : Bladnr: 8 v 25

9 Gelijkwaardige functie: een functie die qua opleidingsniveau, arbeidstijd, ervaring, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vrijwel gelijk is aan de functie die door de werknemer wordt vervuld en die ook op eenzelfde salarisniveau is ingedeeld. Passende functie: Een functie die qua benodigde opleiding, arbeidstijd, ervaring, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in redelijkheid geacht wordt aan te sluiten bij de capaciteiten, mogelijkheden en ervaring van de medewerker en waarbij als geldt dat het salarisniveau niet meer dan een functiegroep afwijkt van de functie die de medewerker voor de organisatieverandering vervulde. Er wordt rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden. Geschikte functie: een functie die buiten het domein van de passende functie valt en die qua inhoud en verantwoordelijkheden naar de mening van werknemer en Odion kan worden uitgeoefend en die de werknemer bereid is te accepteren. Overbruggingsfunctie: een functie waarin een werknemer tijdelijk geplaatst wordt met werkzaamheden die redelijkerwijs aan betrokkene kunnen worden opgedragen. Bezwarencommissie: een commissie die op verzoek van de werkgever of de werknemer kan adviseren over de toepassing van de in dit Sociaal Plan vastgestelde bepalingen. Onregelmatigheidstoeslag (ORT): Vergoeding die een werknemer ontvangt voor het verrichten van een onregelmatige dienst. In de CAO staat omschreven in hoofdstuk 7, artikel wat een onregelmatige dienst is. Vaststellingsdatum : Status : Definitief Evaluatiedatum : Bladnr: 9 v 25

10 4. Regels bij reorganisatie 4.1 (Nieuwe) organisatiestructuur en formatieplaatsenplan De (nieuwe) organisatiestructuur wordt door de werkgever opgesteld. In de voorstellen worden de volgende onderwerpen belicht: Overwegingen en aanleiding van de reorganisatie/aanpassing; Oude en nieuwe organisatiestructuur; Aantal direct betrokken medewerkers; Gevolgen voor medewerkers; Plan van aanpak; Formatieplaatsenplan. Aangegeven wordt of er sprake is van onmiddellijke plaatsing dan wel of er sprake is van boventalligheid en als gevolg hiervan herplaatsing. 4.2 Besluitvorming Odion zal de (nieuwe) organisatiestructuur en het daarbij behorende formatieplaatsenplan en stappenplan voor advies voorleggen aan de Ondernemingsraad conform het gestelde in artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden, waarna vaststelling door de werkgever plaatsvindt. Het aldus vastgestelde plan wordt aan de Ondernemingsraad en op verzoek aan de werknemersorganisaties bekend gemaakt. Over veranderingen in de organisatie met rechtspositionele gevolgen waarop artikel 25 van de WOR niet van toepassing is, zal de OR op een transparante en heldere wijze geïnformeerd worden, zodat de OR in een overlegvergadering haar invloed kan aanwenden. Vaststellingsdatum : Status : Definitief Evaluatiedatum : Bladnr: 10 v 25

11 5. Plaatsing, boventalligheid, en herplaatsingen 5.1 Plaatsing Na vaststelling van het formatieplaatsenplan wordt bepaald welke functies ongewijzigd, gewijzigd en nieuw zijn en wie geplaatst kan worden in een ongewijzigde functie. Indien er niet voldoende functies beschikbaar zijn, wordt aan de hand van het anciënniteitsbeginsel (zie ook opmerking bij 5.2) bepaald welke werknemer binnen de functie boventallig wordt en wie geplaatst wordt. De werknemers die niet onmiddellijk geplaatst worden en daarom boventallig zijn, krijgen de status van herplaatsingkandidaat en worden geplaatst op een herplaatsinglijst. Indien sprake is van een overplaatsing zonder dat er sprake is van boventalligheid dan geldt het uitgangspunt; werknemer volgt cliënt. 5.2 Vaststellen boventalligheid Boventallig is de werknemer wiens functie in de nieuwe organisatiestructuur/ personeelsformatie is komen te vervallen of voor wiens functie in de nieuwe organisatie minder formatie beschikbaar is, en die nog niet geplaatst is in de nieuwe organisatiestructuur. Het boventallig stellen van een werknemer geschiedt op basis van anciënniteit. Als peildatum voor de bepaling van het aantal dienstjaren geldt de datum waarop het desbetreffende formatieplaatsenplan wordt vastgesteld. Indien strikte toepassing van het anciënniteitbeginsel ertoe leidt dat een eenzijdige leeftijdsopbouw ontstaat, dan zal nader overleg plaatsvinden tussen de ondertekenaars van dit sociaal plan. 5.3 Persoonlijk bericht Op basis van het formatieplaatsenplan en de hierin vastgestelde functiebeschrijving krijgt elke boventallige werknemer schriftelijke en persoonlijk bericht over de specifieke situatie die op hem of haar van toepassing is. 5.4 Belangstellingsregistratie Met elke herplaatsingkandidaat wordt een individueel belangstellingsgesprek gehouden door de (direct-) leidinggevende. Er wordt geïnventariseerd welke capaciteiten, wensen en verwachtingen de werknemer heeft. Aan een dergelijk gesprek kunnen door partijen geen rechten worden ontleend. Het gesprek wordt op een daartoe bestemd en als bijlage opgenomen formulier vastgelegd en door beide partijen voor waarheidsgetrouw getekend. De werkgever draagt er zorg voor dat de voorkeuren van de betrokken werknemers zoveel als mogelijk worden meegenomen in de besluitvorming over herplaatsing van de werknemer. 5.5 Herplaatsing De uitgangspunten bij herplaatsing zijn: Vaststellingsdatum : Status : Definitief Evaluatiedatum : Bladnr: 11 v 25

12 Er wordt naar gestreefd om elke werknemer te herplaatsen in een functie die hij of zij ambieert en die past bij zijn of haar capaciteiten, mogelijkheden en ervaring. Wanneer er meer kandidaten dan functies zijn, zal er op grond van de volgende principes geselecteerd worden: a. voldoen aan de functie-eisen op grond van kennis, ervaring en/of opleiding dan wel binnen afzienbare termijn daaraan kunnen voldoen. b. indien meerdere herplaatsingkandidaten voldoen aan de functie-eisen, geldt het anciënniteitprincipe. Herplaatsing mag niet leiden tot meer boventalligheid dan op grond van het formatieplaatsenplan al was vastgesteld in de betreffende functiegroep. De werknemer is verplicht om in alle redelijkheid mee te werken aan voorgestelde functiewijzigingen. 5.6 Functieaanbod Indien aan de werknemer een functie wordt aangeboden, wordt de volgende volgorde in acht genomen: a. een ongewijzigde functie; b. een gelijkwaardige functie; c. een passende functie, maximaal één functiegroep hoger of lager; d. een overbruggingsfunctie; e. een geschikte functie. Tenminste 4 weken vóór de inwerkingtreding van de functiewijziging, ontvangt de werknemer een schriftelijke bevestiging van de wijziging, onder vermelding van de omschrijving van de nieuwe functie en de uit de wijziging voortvloeiende consequenties. Tevens worden daarbij de eventuele leerpunten, evaluatiemomenten, begeleiding en ondersteuning, en eventuele (bij- en na)scholing die zijn afgesproken hierin bevestigd. De wijzigingen worden daarmee bekrachtigd en beschouwd als een aanhangsel bij de arbeidsovereenkomst. Dit functieaanbod wordt gedaan conform hetgeen hierboven is vastgelegd 5.7 Ontbreken overeenstemming Een aanbod van een ongewijzigde functie kan niet worden geweigerd. Als de werknemer van oordeel is dat een functieaanbod van een gelijkwaardige, passende of overbruggingsfunctie niet acceptabel is, dient de werknemer dit binnen twee weken schriftelijk en met redenen omkleed, aan de Raad van Bestuur van Odion te laten weten. Wanneer de Raad van Bestuur bij haar standpunt blijft, dan wijst zij de werknemer op de mogelijkheid binnen 14 dagen bezwaar aan te tekenen bij de Bezwarencommissie om de redelijkheid van het functieaanbod te beoordelen. Als de Bezwarencommissie van oordeel is dat het aanbod van een gelijkwaardige, passende of overbruggingsfunctie niet acceptabel is, dan wordt dit aanbod als niet gedaan beschouwd. Indien de Bezwarencommissie van oordeel is dat het functieaanbod ten onrechte is geweigerd, dan krijgt de werknemer, na ontvangst van het bericht van de Bezwarencommissie, nog twee weken de gelegenheid het functieaanbod alsnog te accepteren. Volhardt de werknemer in zijn weigering dan kan de werkgever een Vaststellingsdatum : Status : Definitief Evaluatiedatum : Bladnr: 12 v 25

13 ontslagprocedure in werking stellen. De Raad van Bestuur zal de werknemer over deze procedure en de consequenties van het ontslag schriftelijk informeren. 5.8 Herhaalde plaatsing Indien door toepassing van het formatieplaatsenplan de werknemer werkzaam is in een andere functie en binnen zes maanden blijkt dat betrokkene, buiten zijn schuld, daarvoor niet geschikt is, dan zal de werkgever indien er een passende functie vacant is, deze aan de werknemer aanbieden. Als de werknemer dit aanbod weigert, geldt de procedure zoals beschreven in artikel 5.7: Ontbreken overeenstemming. Indien er geen passende functie vacant is, zal de werkgever een aanbod doen overeenkomstig het gestelde in artikel 5.9: Persoonlijk mobiliteitsplan Ook indien de werknemer binnen de genoemde termijn van zes maanden te kennen geeft de andere functie niet te ambiëren, zal de werkgever indien er een passende functie vacant is, deze aan de werknemer aanbieden met dien verstande dat de werknemer in dit geval de keuze heeft tussen het accepteren van het aanbod, dan wel zijn ambities bij te stellen en werkzaam te blijven in de geaccepteerde functie. Dit artikel zal slechts eenmalig worden toegepast. 5.9 Persoonlijk mobiliteitsplan Als op grond van het formatieplaatsenplan de verwachting is dat binnen een termijn van drie maanden geen kans op herplaatsing bij de werkgever in een gelijkwaardige of passende functie aanwezig is stelt de werknemer een persoonlijk mobiliteitsplan op. De werknemer doet dit in overleg met en ondersteund door de werkgever binnen de periode van één maand na het verstrijken van de termijn. Een persoonlijk mobiliteitsplan bestaat uit de volgende onderdelen: a. een reëel toekomstperspectief binnen of buiten de organisatie b. de benodigde faciliteiten in de vorm van loopbaanbegeleiding, scholing en de kosten daarvan c. de activiteiten die worden ondernomen om geplaatst te worden d. de periode waarin het individueel mobiliteitsplan wordt uitgevoerd en afgerond. Het persoonlijk mobiliteitsplan wordt ondertekend door werknemer en werkgever. Indien de werknemer, naar het oordeel van de werkgever, onredelijk weigert mee te werken aan het opstellen van een persoonlijk mobiliteitsplan kan de werkgever overgaan tot ontslag. Indien naar het oordeel van de werkgever de werknemer de afspraken in het mobiliteitsplan verwijtbaar niet nakomt, kan de werkgever overgaan tot ontslag. De werkgever deelt aan de werknemer dit voornemen tot ontslag mee. De werkgever wijst de werknemer daarbij op de mogelijkheid om tegen dit voornemen binnen 14 dagen bezwaar te maken bij de Bezwarencommissie. Wordt dit bezwaar ingediend dan zet de werkgever het voornemen pas om in een besluit als de Bezwarencommissie de werknemer in het ongelijk heeft gesteld of als de werknemer afziet van de gang naar de bezwarencommissie. Werkgever en werknemer maken afspraken over tussentijdse evaluaties tijdens het mobiliteitstraject. Dit om de voortgang te bewaken en indien nodig tussentijds bij te stellen om de slaagkans te vergroten. Als de werknemer niet verwijtbaar geen (verdere) uitvoering kan geven aan het persoonlijk Vaststellingsdatum : Status : Definitief Evaluatiedatum : Bladnr: 13 v 25

14 mobiliteitsplan dan worden er opnieuw tussen werkgever en werknemer afspraken gemaakt over het te verwachten toekomstperspectief. Vaststellingsdatum : Status : Definitief Evaluatiedatum : Bladnr: 14 v 25

15 5.10 Vacatures Indien tijdens de geldigheidsduur van dit Sociaal Plan een vacature ontstaat, neemt de werkgever de volgende bepalingen in acht: a. bij gebleken geschiktheid op basis van harde functie-eisen als opleiding en ervaring wordt de vacature aangeboden aan herplaatsing kandidaten. Hiervoor komen reintegratiekandidaten en herplaatsing kandidaten in aanmerking; b. vervolgens wordt de vacature aangeboden aan medewerkers die bij een eerdere reorganisatie gedwongen hun functie hebben moeten neerleggen en die niet in een zelfde of gelijkwaardige functie konden worden geplaatst. Dit laatste indien zij dat nadrukkelijk bij de overplaatsing als gevolg van de betreffende reorganisatie kenbaar hebben gemaakt en overigens onder de bepaling dat aanspraken op deze regeling maximaal twee jaar gelden. c. vervolgens volgt de gangbare interne procedure d. in laatste instantie kan de werkgever de functie extern openstellen Tijdelijke tewerkstelling Indien een zelfde, gelijkwaardige of passende functie nog niet beschikbaar is, maar in de toekomst wel wordt voorzien, kan de boventallige medewerker voor de periode van maximaal een jaar worden ingezet op een overbruggingsfunctie met werkzaamheden die redelijkerwijs aan betrokkene kunnen worden opgedragen. De arbeidsvoorwaarden blijven onverminderd van kracht dan wel de werknemer ontvangt een toeslag bij tijdelijke tewerkstelling in een hogere functie. Plaatsing van boventallige werknemers in de algemene flexpool, met behoud van salaris inclusief vooruitzichten, is gelijk aan plaatsing in een overbruggingsfunctie. Via de flexpool kunnen deze werknemers voor een periode van maximaal één jaar op diverse locaties in verschillende functies worden ingezet, afhankelijk van de ervaring en opleiding van de werknemer. Er geldt een wederzijdse inspanning tussen werkgever en werknemer om in deze periode te komen tot een herplaatsing intern of extern. Vaststellingsdatum : Status : Definitief Evaluatiedatum : Bladnr: 15 v 25

16 6 Algemene rechten in het kader van het Sociaal Plan Salaris bij hogere functie Indien de werknemer binnen de organisatie een aangeboden functie aanvaardt en deze functie hoger is ingedeeld, vergeleken met de oorspronkelijke functie, ontvangt de werknemer vanaf het moment van daadwerkelijke uitoefening van de hogere functie het salaris, inclusief de uitloopmogelijkheden, behorende bij de nieuwe functie. De werknemer wordt in de nieuwe FWG schaal overgeschaald conform de CAO afspraken met betrekking tot bevordering. Indien de werknemer die geplaatst is in een hogere functie binnen zes maanden te kennen geeft weer teruggeplaatst te willen worden in de oorspronkelijke functie (zie 5.8) dan ontvangt de werknemer bij terugplaatsing het salaris behorend bij de oorspronkelijke functie Salaris bij lagere functie Indien de werknemer binnen de organisatie een passende functie aanvaardt en deze functie op een lager niveau is ingedeeld dan de huidige functie, behoudt de werknemer, voor zijn/haar oorspronkelijke percentage dienstverband, de oude salarisschaal inclusief de daarbij behorende uitloop en de CAO-loonontwikkelingen. Effectuering van deze salarisgarantie vindt plaats door indeling van de werknemer in de salarisschaal behorende bij de nieuwe functie onder gelijktijdige toekenning van een toelage tot het salaris in de oude functieschaal. Wanneer na of bij het aanvaarden van een functie op een lager niveau urenuitbreiding plaatsvindt, is op deze urenuitbreiding het salaris van toepassing behorende bij de nieuwe functie. Voor deze uren geldt dus niet de salarisgarantie als bovenbedoeld. De aanspraak op de salarisgarantie komt te vervallen, indien de werkgever binnen twee jaar de werknemer een passende functie aanbiedt, waarvan het salarisniveau gelijk is aan of hoger dan de voorheen uitgeoefende functie waaraan de salarisgarantie is ontleend en de werknemer deze functie weigert. De salarisgarantie vervalt eveneens indien de werknemer op enig moment op eigen verzoek wordt aangesteld in een lager ingedeelde functie dan de in verband met deze reorganisatie aangeboden en geaccepteerde functie Onregelmatigheidstoeslag De werknemer die rechtstreeks als gevolg van de reorganisatie en door omstandigheden die niet het gevolg zijn van eigen keuzes niet langer in aanmerking komt voor een onregelmatigheidstoeslag of wordt geconfronteerd met een vermindering daarvan, komt in aanmerking voor de afbouwregeling ORT. De voorwaarde voor de tegemoetkoming is, dat: De werknemer in dezelfde instelling op het moment van de beëindiging of vermindering van de ORT tenminste drie jaren onafgebroken onregelmatige dient heeft verricht. De tegemoetkoming bedraagt gedurende het eerste jaar 75%, gedurende het tweede jaar 50% en gedurende het derde jaar 25%. Voor de berekening van de tegemoetkoming wordt uitgegaan van het verschil tussen: Vaststellingsdatum : Status : Definitief Evaluatiedatum : Bladnr: 16 v 25

17 enerzijds het salaris verhoogd met het gemiddelde per maand in de voorafgaande maanden genoten vergoeding voor onregelmatige dienst; anderzijds het al dan niet nieuwe salaris met de eventueel nog te genieten gemiddelde vergoeding voor onregelmatige dienst (over een periode van drie maanden na de beëindiging of vermindering te meten). 6.4 Scholing Indien voor het vervullen van de gewijzigde functie, naar het oordeel van de werkgever omof bijscholing noodzakelijk is, voorziet de werkgever hierin. De werknemer is verplicht aan een dergelijke scholing mee te werken. De kosten en tijd voor deze scholing worden volledig vergoed door de werkgever. Wanneer het dienstverband eindigt, is geen terugbetaling verschuldigd. 6.5 Reiskosten woon- werkverkeer Aantoonbare meerkosten woon- werkverkeer, direct in verband met de verandering van standplaats, worden (op basis van openbaar vervoer 2 de klasse) vergoed voor de duur van twee jaar. De werknemer dient een schriftelijk verzoek in bij de werkgever met onderbouwing van de aantoonbare meerkosten. 6.6 Aantoonbare meerkosten Indien de werknemer als gevolg van het werken op een andere standplaats, of door het werken op andere tijden dan wel het werken op meer dagen dan voorheen, meerkosten heeft dan zal de werkgever deze meerkosten vergoeden. Voorwaarde hierbij is dat de meerkosten aantoonbaar verband houden met de gewijzigde omstandigheden. Deze regeling geldt zolang de meerkosten moeten worden gemaakt maar uiterlijk 2 jaar. De werknemer dient een schriftelijk verzoek in bij de werkgever met onderbouwing van de aantoonbare meerkosten. Vaststellingsdatum : Status : Definitief Evaluatiedatum : Bladnr: 17 v 25

18 7. Mobiliteitsbevorderende maatregelen Deze bepalingen zijn van toepassing op alle werknemers die ten gevolge van een reorganisatie door de werkgever schriftelijk als boventallig zijn aangewezen en die niet binnen een termijn van drie maanden herplaatst kunnen worden. Wanneer de werkgever aan de werknemer een passende functie heeft aangeboden en de werknemer aanvaardt een dienstbetrekking elders, dan zijn de bepalingen in dit hoofdstuk niet van toepassing. 7.1 Opzegtermijn Indien de werknemer daarom verzoekt, zal bij vrijwillige uitdiensttreding de werkgever afzien van de geldende opzegtermijn. Werkgever en werknemer bepalen in goed overleg de datum van uitdiensttreding Sollicitatie Aan de werknemer die niet een zelfde of gelijkwaardige functie krijgt aangeboden, wordt desgevraagd betaald verlof verleend ten behoeve van sollicitatie. Indien de potentiële nieuwe werkgever de reiskosten (in principe binnen Nederland) ten behoeve van sollicitatie niet op zich neemt, worden deze door de werkgever vergoed Onbetaald verlof Indien een werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst bij een andere werkgever heeft afgesloten, zal op verzoek van de werknemer onbetaald verlof worden verleend voor de duur van de wettelijke proeftijd. Dit om de wettelijke proeftijd volgens het Burgerlijk Wetboek bij de nieuwe werkgever te kunnen overbruggen. Wanneer de arbeidsovereenkomst bij de nieuwe werkgever een overeenkomst voor bepaalde tijd is, kan de werknemer onbetaald verlof worden verleend voor de periode van maximaal 1 jaar. Wanneer sprake is van een aanstelling voor de duur van een project kan de werknemer een verzoek indienen het onbetaald verlof te verlengen voor de duur van het project, ook wanneer dit betekent dat hierdoor de termijn van een jaar wordt overschreden. 7.4 Detacheren Indien er geen functie beschikbaar is, kan de werkgever de werknemer met diens instemming detacheren bij een andere organisatie. De arbeidsovereenkomst met de werkgever blijft volledig van kracht en de kosten die direct verband houden met de detachering komen voor rekening van de werkgever. 7.5 Studiekosten. Indien op de werknemer op het moment van indiensttreding bij een nieuwe werkgever de uitvoeringsregeling studiekosten van toepassing is, wordt hem een eventuele terugbetalingsverplichting kwijtgescholden. Indien de nieuwe werkgever de verplichtingen inzake studiekosten niet overneemt, is Odion gehouden de regeling te blijven toepassen als ware de werknemer in zijn dienst gebleven. Vaststellingsdatum : Status : Definitief Evaluatiedatum : Bladnr: 18 v 25

19 7.6 Jubilea De boventallige werknemer die vrijwillig ontslag neemt en binnen 12 maanden na beëindiging van het dienstverband op grond van een jubileum recht zou hebben gehad op een jubileumuitkering krijgt deze uitkering bij zijn vertrek uitbetaald. Deze uitkering wordt niet uitbetaald als de nieuwe werkgever een vergelijkbare regeling kent en daarbij de jaren bij de vorige werkgevers meerekent bij de bepaling van het aantal dienstjaren. 7.7 Loonsuppletie Recht op loonsuppletie heeft de werknemer, waarvan is vastgesteld dat deze binnen een redelijke termijn van maximaal een jaar geen geschikte andere functie kan worden aangeboden, op eigen initiatief een functie heeft verworven bij een andere werkgever waarvoor hij een lager salaris ontvangt. Voor de periode van maximaal een jaar kent de werkgever een suppletie toe tot maximaal het salaris dat gold bij beëindiging van het dienstverband, naar rato van het nieuwe dienstverband. 7.8 Outplacement De boventallige werknemer die geen of onvoldoende perspectief heeft bij de werkgever, kan outplacement als faciliteit aangeboden krijgen om zodoende meer mogelijkheden te hebben om een andere functie te vinden. Outplacement is onderdeel van een totaal pakket in het kader van de individuele (afscheids)regeling van een werknemer die boventallig is en waarvoor geen reële dan wel concrete mogelijkheden zijn voor het aanbieden van een gelijkwaardige, passende functie of een andere nieuwe functie binnen de termijn van een jaar. De kosten van het overeengekomen outplacementtraject zijn voor rekening van de werkgever. 7.9 Afscheidsregeling als vrijwillige keuze Wanneer de boventallige werknemer de route van werk naar werk zoals vastgelegd in het sociaal plan niet wenst te volgen dan kan een vaststellingsovereenkomst overeengekomen worden, met tenminste de wachtgeldregeling conform CAO. Aangevuld met een budget voor studie of externe ondersteuning van 500,- voor ieder dienstjaar, oplopend tot maximaal 3.000,- op basis van declaratie. of Wanneer de boventallige werknemer, of een werknemer die plaats maakt voor een boventallige werknemer, op eigen verzoek ontslag neemt binnen de in de weergegeven tabel bepaalde maanden, gerekend vanaf het schriftelijk persoonlijk bericht van boventalligheid, wordt een mobiliteitspremie vrijwillig vertrek toegekend. De mobiliteitspremie vrijwillig vertrek is een bruto uitkering, bestaande uit een aantal maandsalarissen, waarbij het aantal uit te keren maanden wordt bepaald op grond van: het aantal verstreken maanden na het persoonlijk bericht boventalligheid en het moment waarop de arbeidsovereenkomst eindigt; het aantal dienstjaren op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt. Vaststellingsdatum : Status : Definitief Evaluatiedatum : Bladnr: 19 v 25

20 Maanden na datum persoonlijk bericht Aantal dienstjaren 1 tot Geen 2 tot 3 2,5 1,5 0,5 3 tot tot tot of meer Wanneer van de vertrekregeling gebruik gemaakt wordt voorafgaand aan pensionering of vervroegde uittreding zal de premie omgezet worden in een vrijstelling van werk met behoud van salaris. De vergoeding kan nooit meer zijn dan de verwachte inkomensderving tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, dat wil zeggen nooit meer dan het verschil tussen 100% van het brutosalaris over de periode van het einde van de arbeidsovereenkomst tot de pensioengerechtigde leeftijd. Werknemers die gebruik maken van de mobiliteitspremie vrijwillig vertrek doen afstand van eventuele aanspraken op grond van de CAO of het Sociaal Plan inzake wachtgeld en/of loonsuppletie. Vaststellingsdatum : Status : Definitief Evaluatiedatum : Bladnr: 20 v 25

21 Bijlage 1 8. Bezwarencommissie Sociaal Plan 8.1 Instelling Partijen bij dit Sociaal Plan stellen een Bezwarencommissie in bestaande uit drie personen. 8.2 Taak De Bezwarencommissie geeft een bindend advies bij bezwaren over een besluit van de werkgever inzake de individuele toepassing van dit Sociaal Plan. 8.3 Samenstelling één lid en een plaatsvervanger worden benoemd door de werkgever, niet zijnde een aan de werkgever verbonden functionaris. één lid en een plaatsvervanger worden benoemd door de vakorganisaties, partij bij dit Sociaal Plan. De twee leden van de Bezwarencommissie benoemen gezamenlijk een derde, onafhankelijk lid, tevens voorzitter van de Bezwarencommissie. De Bezwarencommissie wordt bijgestaan door een secretaris. Het secretariaat wordt door de werkgever gevoerd. 8.4 Procedure indiening bezwaren De individuele werknemer kan zich met een bezwaar schriftelijk wenden tot de Bezwarencommissie. De ingediende bezwaren moeten betrekking hebben op de individuele toepassing van dit Sociaal Plan. Bij besluiten van de werkgever in het kader van dit Sociaal Plan, waartegen de werknemer bezwaar kan aantekenen bij de Bezwarencommissie, zal de werkgever aangeven op welke wijze en binnen welke termijn bezwaar kan worden aangetekend. Een bezwaar wordt schriftelijk ingediend door toezending van een met redenen omkleed verzoek aan de Bezwarencommissie. De werknemer, die het bezwaar aanhangig maakt, doet hiervan direct mededeling aan de werkgever, onder bijvoeging van een kopie van het verzoekschrift. Na ontvangst van het verzoek dient de werkgever uiterlijk binnen drie weken een met redenen omkleed verweerschrift in bij de Bezwarencommissie. Een kopie hiervan zendt de werkgever aan de werknemer die het bezwaar aanhangig heeft gemaakt. De voorzitter van de Bezwarencommissie kan, indien hij dit wenselijk acht, werkgever en werknemer opdragen aanvullende stukken in te dienen binnen een door hem gestelde termijn. 8.5 Procedure behandeling bezwaren Voor de behandeling worden werknemer en werkgever tenminste veertien dagen van tevoren uitgenodigd. Tijdens de behandeling worden werknemer en werkgever gehoord, waarbij zij zich door een raadsman kunnen laten bijstaan. Vaststellingsdatum : Status : Definitief Evaluatiedatum : Bladnr: 21 v 25

22 Indien werknemer of werkgever getuigen en/of deskundigen willen doen horen, dienen zij hiervan tenminste acht dagen voor de dag, waarop de mondelinge behandeling plaatsvindt schriftelijk mededeling te doen, onder opgave van naam, adres en beroep van de getuigen en/of deskundigen. Aan de wederpartij dient hiervan onverwijld mededeling te worden gedaan. Werknemer, werkgever en hun raadsman worden in de gelegenheid gesteld ook zelf vragen te stellen aan de wederpartij en aan de getuigen en/of deskundigen. De mondelinge behandeling van het bezwaar is openbaar, tenzij de Bezwarencommissie anders beslist. Alle stukken die werkgever en werknemer indienen bij de Bezwarencommissie voor de behandeling van het bezwaar worden voorafgaand aan de behandeling door de Bezwarencommissie ter beschikking gesteld aan zowel de werkgever als de werknemer. De beraadslagingen geschieden in een voltallige vergadering, welke niet openbaar is. De tijdens deze zitting gedane mededelingen zijn geheim. De Bezwarencommissie kan bepalen de behandeling schriftelijk te doen. De Bezwarencommissie neemt de beslissing met meerderheid van stemmen. De stemming geschiedt mondeling. Geen der leden mag zich van stemming onthouden. Inzake geschillen omtrent de procedure van bezwaar beslist de Bezwarencommissie. De uitspraak bevat: - De naam van de werknemer die het bezwaar heeft ingediend. - De essentie van het bezwaarschrift en eventuele reacties. - De motieven van het besluit. - Dagtekening en ondertekening door commissieleden en voorzitter. De werkgever en de bezwaarde zijn verplicht alle gevraagde medewerking aan de Bezwarencommissie te verlenen. De uitspraak van de Bezwarencommissie wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vier weken na de beraadslagingen aan de bezwaarde en de werkgever meegedeeld. De uitspraak wordt door de werkgever en de bezwaarde als een bindend advies opgevat, waarvan alleen op basis van een uitspraak van de kantonrechter kan worden afgeweken. Vaststellingsdatum : Status : Definitief Evaluatiedatum : Bladnr: 22 v 25

23 Bijlage 2 FORMULIER BELANGSTELLINGSREGISTRATIE a. Algemene gegevens Naam Adres Geboortedatum Functie Afdeling Datum in dienst Omvang Salaris Werktijden Datum boventallig % of uren per week Functiegroep Inpassingsnr. b. Gevolgde opleidingen Datum diploma Op dit moment bezig met een opleiding? ο ja ο nee Zo ja, welke Datum afronding Heeft u hiervoor een overeenkomst met Odion? ο ja ο nee c. Verloop dienstverband: Functie Van Tot d. Voorkeursfuncties, ambitie en motivatie Functie Afdeling/locatie Motivatie 1. Vaststellingsdatum : Status : Definitief Evaluatiedatum : Bladnr: 23 v 25

24 2. 3. Functie waarvoor scholing vereist is: Functie Opleiding Bent u bereid een opleiding te volgen voor bovenstaande functies? ο ja ο nee e. Wijzigen percentage dienstverband Ja nee bespreekbaar opmerkingen Langer werken ο ο ο Korter werken ο ο ο Andere werktijden ο ο ο Vervroegd uittreden ο ο ο f. Ongewenste functie, afdeling, werktijden + toelichting g. Omstandigheden die herplaatsingkansen vergroten/verkleinen, waaronder bijvoorbeeld competenties, capaciteiten en eerdere werkervaringen. h. Zijn er herplaatsingmogelijkheden te verwachten bij Odion? (toelichting) i. Opmerkingen en/of aanvullingen Datum: Handtekening werknemer: Handtekening leidinggevende: Vaststellingsdatum : Status : Definitief Evaluatiedatum : Bladnr: 24 v 25

25 Bijbehorende Documenten beleid: 5.01 Algemeen Personeelsbeleid formulieren: Belangstellingsregistratie formulier Norm(en) Sociaal beleid Elementen van het sociaal beleid Vaststellingsdatum : Status : Definitief Evaluatiedatum : Bladnr: 25 v 25

Sociaal Plan Odion

Sociaal Plan Odion Sociaal Plan Odion 2011 2013 Inhoud Verklaring... 3 Preambule... 4 1. Doel en afspraken... 5 1.1 Doel Sociaal Plan 1.2 Uitgangspunten, algemene afspraken... 2. Algemene bepalingen... 7 2.1. Werkingssfeer

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie.

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. Verklaring Aldus overeengekomen te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, op 10 december 2003 de werkgever de organisatie

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 2 6. Overgangsprotocol bij fusie 4 7.

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 3 6. Regels bij organisatieverandering/organisatieverandering

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Werkingsfeer 2 4. Uitgangspunten 2 5. Looptijd 2 6. Hardheidsclausule 2

Nadere informatie

Sociaal plan. Prinsenstichting

Sociaal plan. Prinsenstichting Sociaal plan Prinsenstichting 2012-2014 Inhoud Preambule blz. 3 1. Doel en uitgangspunten blz. 4 1.1 Doel Sociaal Plan 1.2 Uitgangspunten 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule, interpretatie

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule Preambule Voor u ligt het Sociaal Plan 2007 van Trias Jeugdhulp. De directe aanleiding voor het opstellen van dit Sociaal Plan is de behoefte van de Raad van Bestuur van Trias Jeugdhulp, de Ondernemingsraad

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Sociaal plan Stichting Coloriet

Sociaal plan Stichting Coloriet Sociaal plan Stichting Coloriet 2008. Lelystad, december 2007 versie 17 december 2007 Inhoud Verklaring Preambule 1. Doel en afspraken 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule en interpretatie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet Sociaal Plan In het kader van het Herontwerp Zorgpalet April 2009 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Sociaal Plan Herontwerp Zorgpalet 1. Inleiding 3 2. Werkgelegenheidsgarantie 3 3. Uitgangspunten en afspraken

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 1 februari 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel... 3 1.2. Uitgangspunten... 3 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016 Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016/concept akkoord/dec 2011 Inhoud

Nadere informatie

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties 8300 Concept SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

Sociaal Plan Kennemer Gasthuis

Sociaal Plan Kennemer Gasthuis Sociaal Plan Kennemer Gasthuis 2011 2012 Definitieve concepttekst na laatst besproken wijzigingen 19 augustus 2011 Inhoud Préambule 1. Doel en uitgangspunten 1.1 Doel Sociaal Plan 1.2 Uitgangspunten 2.

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zorggroep Groningen 2e concept januari 2011 Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN

SOCIAAL PLAN SOCIAAL PLAN 2010-2011 Stichting Zonnehuisgroep Amstelland 1 INHOUDSOPGAVE SOCIAAL PLAN Pagina 1. Doel en afspraken 3 1.1 Doel sociaal plan 1.2 Openbreken Sociaal Plan 1.3 Afspraken 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan Stichting Ouderenzorg Kapelle Sociaal Plan Juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Wederzijdse rechten en plichten...3 3. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen... 4 4. Adviescommissie Sociale Begeleiding...

Nadere informatie

Sociaal Plan medewerkers vallend onder de CAO W&MD 1 juni januari 2015

Sociaal Plan medewerkers vallend onder de CAO W&MD 1 juni januari 2015 - dd. 5/7-2011 origineel naar Archief 2 9 JU1 2Glf Libertas Leiden uw welzijn onze zorg Sociaal Plan medewerkers vallend onder de CAO W&MD 1 juni 2011-1 januari 2015 ten behoeve van bezuinigingen van de

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Vieja-Utrecht, gevestigd te Utrecht, 2. Stichting Hera, gevestigd te Arnhem, 3. Stichting (nieuwe organisatie), gevestigd te Ede enerzijds en de Vereniging

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN 2013 voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen op basis van de maatregelen en voorgestelde organisatiewijzigingen in

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 De ondergetekenden: Werkgever: Raad van Bestuur De Wever en Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds,

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Wijkwerk Leeuwarden te Leeuwarden (SWL) 2. Stichting Welzijn OuderenLeeuwarden te Leeuwarden (SWOL) 3. Stichting Startpunt voor Inburgering in de Nederlandse

Nadere informatie

01-05-2011 tot en met 30-04-2013

01-05-2011 tot en met 30-04-2013 01-05-2011 tot en met 30-04-2013 Pagina 1 van 20 De werkgever: DE ONDERGETEKENDEN: - Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land gevestigd te Emmeloord enerzijds en - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer

Nadere informatie

Stichting Sint Jacob Sociaal Plan

Stichting Sint Jacob Sociaal Plan Stichting Sint Jacob Sociaal Plan 2007-2009 Stichting Sint Jacob Maart 2007 Sociaal plan stichting sint Jacob 2007-2009 Préambule Bij de totstandkoming van het onderliggende Sociaal Plan van Stichting

Nadere informatie

Sociaal plan Vorming De bibliotheek

Sociaal plan Vorming De bibliotheek Sociaal plan Vorming De bibliotheek Werkgever De Stichting ProBiblio, gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur mevrouw A. Rube, hierna

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Topaz

Doorlopend Sociaal Plan Topaz Doorlopend Sociaal Plan Topaz Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van de stichting Topaz (verder te noemen Topaz). Het sociaal plan is

Nadere informatie

Versie 19 mei Sociaal plan. ten behoeve van de organisatieveranderingen van de. Stichting Zorggroep De Vechtstreek

Versie 19 mei Sociaal plan. ten behoeve van de organisatieveranderingen van de. Stichting Zorggroep De Vechtstreek Versie 19 mei 2009 Sociaal plan ten behoeve van de organisatieveranderingen van de Stichting Zorggroep De Vechtstreek INHOUDSOPGAVE Overeenkomst 4 Preambule 5 1. Doel en afspraken 6 1.1. Doel Sociaal Plan

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN DOORLOPEND SOCIAAL PLAN STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN 2006-2010 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave DOORLOPEND SOCIAAL PLAN...1 STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN...1 2006-2010... 1 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Principe akkoord. Sociaal Plan Jeroen Bosch Ziekenhuis. 1 mei 2017 tot 1 mei 2019

Principe akkoord. Sociaal Plan Jeroen Bosch Ziekenhuis. 1 mei 2017 tot 1 mei 2019 Principe akkoord Sociaal Plan Jeroen Bosch Ziekenhuis 1 mei 2017 tot 1 mei 2019 Hoofdstuk 1. Achtergrond, doelstelling en visie... 3 Hoofdstuk 2. Uitgangspunten... 4 Hoofdstuk 3. Werkingssfeer, hardheidsclausule

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING De ondergetekenden, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (LdH W&G), gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Almere enerzijds en de

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

Sociaal Plan

Sociaal Plan Sociaal Plan 2012 2017 Opgesteld door : Personeelszaken Versie : 4 Vastgesteld door : Datum vaststelling : Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Verklaring... 3 Voorwoord... 4 1. Doel en uitgangspunten... 5

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) De ondergetekenden, 1. Stichting Mantelzorg Almere (SMA), gevestigd te Almere; 2. Stichting Vrijwilligers Centrale Almere (VCA), gevestigd te Almere 3. Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan. GGZ ingeest

Doorlopend Sociaal Plan. GGZ ingeest Doorlopend Sociaal Plan GGZ ingeest Inhoudsopgave Verklaring 4 Pre-ambule 5 1. Doel en afspraken 6 2. Werkingssfeer en geldigheidsduur 9 3. Begripsbepalingen 10 4. Regels bij reorganisatie 14 4.1 (nieuwe)

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Kinderopvang Dronten, gevestigd te Dronten 2. Stichting Peuterspeelzaal Dronten, gevestigd te Dronten. enerzijds en de FNV gevestigd te Utrecht en CNV, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Amerpoort

Sociaal Plan Stichting Amerpoort Sociaal Plan Stichting Amerpoort INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Algemene bepalingen... 4 1.1 Doel Sociaal Plan... 4 1.2 Afspraken... 4 1.3 Werkingssfeer... 4 1.4 Looptijd... 4 1.5 Bezwaar en beroep...

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10 (aangepast Artikel) Reorganisatie en/of fusie; Regeling Sociaal Plan Artikel 49 1 De werkgever vraagt over een voornemen tot reorganisatie, en/of fusie dan wel afsplitsing aan de OR tijdig tevoren advies,

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009

CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009 CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009 Documentstatus Status Auteur Datum Versie Eerste aanzet Concept MD 03-11-2008 1.0 Na overleg vakbonden 05-11-08 Concept MD 19-11-2008 1.1 Na overleg vakbonden 26-11-08 Concept

Nadere informatie

Sociaal Plan. Albert Schweitzer ziekenhuis

Sociaal Plan. Albert Schweitzer ziekenhuis Albert üeliweitser ziekenhuis Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis 5 december 2014 Definitieve versie Verklaring Het Albert Schweitzer ziekenhuis en de vakorganisaties zijn navolgend Sociaal Plan

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. ZA GROEP (werktitel)

SOCIAAL PLAN. ZA GROEP (werktitel) SOCIAAL PLAN 1 september 2006 t/m 31 december 2009 ZA GROEP (werktitel) Stichting Amstelring Stichting Zonnehuisgroep Amstelland looptijd sociaal plan van 1 september 2006 tot en met 31 december 2009 1

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN 1 april 2014 1 april 2015 Aldus overeengekomen: De werkgever:.. De werknemersorganisaties: ABVAKABO FNV:.... CNV Publieke Zaak: NU 91 Beroepsorganisatie van de verpleging Nieuwe

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis SOCIAAL PLAN ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis 19 december 2008 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal Plan Zorgbalans 1 november 2008 tot en met 30 juni 2010 Principeakkoord 13 okt. 2008

Sociaal Plan Zorgbalans 1 november 2008 tot en met 30 juni 2010 Principeakkoord 13 okt. 2008 Sociaal Plan Zorgbalans 1 november 2008 tot en met 30 juni 2010 Principeakkoord 13 okt. 2008 Sociaal Plan Stichting Zorgbalans, Sociaal Plan 2008-2010 Zorgbalans.doc; 13 oktober 2008-1 - INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan VVT 1 januari juli 2013

Concept Sociaal Plan VVT 1 januari juli 2013 Concept Sociaal Plan VVT 1 januari 2012 1 juli 2013 ten behoeve van organisatieveranderingen van de Stichting Libertas Leiden gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan Sociaal Plan VVT (WMO, Facilitair

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd te den Haag en De Unie

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 3 6. Regels bij organisatieverandering/organisatieverandering

Nadere informatie

NU'91 district oost SOCIAAL PLAN SHERPA tot 2010

NU'91 district oost SOCIAAL PLAN SHERPA tot 2010 SOCIAAL PLAN SHERPA 2008 tot 2010 Sociaal plan Sherpa 2008 tot 2010 pag. 1 van 18 Inhoudsopgave Pagina Verklaring 3 Voorwoord 4 1. Doel en uitgangspunten 5 2. Algemene bepalingen 6 3. Regels bij reorganisatie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

DE ROOYSE WISSEL. Sociaal Plan Organisatieontwikkeling

DE ROOYSE WISSEL. Sociaal Plan Organisatieontwikkeling Forensisch Psychiatrisch Centrum Forensisch Psychiatrisch Centrum DE ROOYSE WISSEL Sociaal Plan Organisatieontwikkeling Aanleiding In de CAO GGZ is in hoofdstuk 15B, artikel 2, bepaald dat de werkgever

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling RC GGz Weert juli 2005

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling RC GGz Weert juli 2005 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling RC GGz Weert juli 2005 RC GGz Weert 1 4-7-05 INHOUDSOPGAVE Preambule 3 1. Doel 4 2. Uitgangspunten 4 3. Hardheidsclausule 4 4. Overgangsprotocol (bij fusie)

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

Doorlopend sociaal plan

Doorlopend sociaal plan Doorlopend sociaal plan Stichting Curamus te Hulst 1 januari 2015 1 januari 2016 Inhoudsopgave pagina Voorwoord bestuurder 4 Ondertekening 5 Hoofdstuk 1, Begrippenlijst 6 Hoofdstuk 2, Algemene bepalingen

Nadere informatie

Sociaal Plan CORDAAN

Sociaal Plan CORDAAN Sociaal Plan CORDAAN 20 oktober 2008 1 november 2011 Van werk naar werk, Cordaan gaat samen met u voor een passende oplossing voor iedereen 0 Inhoud Overeenkomst 3 Preambule 4 Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

Nadere informatie

Sociaal Plan Organisatie Ontwikkeling GGZ Delfland

Sociaal Plan Organisatie Ontwikkeling GGZ Delfland Principe Akkoord Sociaal Plan Organisatie- Ontwikkeling GGZ Delfland 1 Sociaal Plan Organisatie Ontwikkeling GGZ Delfland Dit Sociaal Plan Organisatieontwikkeling bevat maatregelen en voorzieningen die

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN GGD JANUARI 2012 TOT 1 JANUARI Conceptversie 0.6

SOCIAAL PLAN GGD JANUARI 2012 TOT 1 JANUARI Conceptversie 0.6 SOCIAAL PLAN GGD 3.0 1 JANUARI 2012 TOT 1 JANUARI 2013 Conceptversie 0.6 Goes, 16 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 INLEIDING... 4 2 DOEL... 5 3 DEFINITIES... 5 4 UITGANGSPUNTEN... 8 5 WERKINGSFEER...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ZIEKENHUIS AMSTELLAND

SOCIAAL PLAN ZIEKENHUIS AMSTELLAND SOCIAAL PLAN 2015-2017 ZIEKENHUIS AMSTELLAND Concept naar vakbonden 20-11-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 4 Begripsbepalingen blz. 5 Werkingssfeer en geldigheidsduur blz. 7 Doel en uitgangspunten blz.

Nadere informatie

Lelystad, 11 januari 2012. Sociaal Plan Triade

Lelystad, 11 januari 2012. Sociaal Plan Triade Lelystad, 11 januari 2012 Sociaal Plan Triade Inhoud Verklaring Preambule 1. Doel en afspraken 1.1 Doel 1.2 Afspraken 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule en interpretatie 2.1 Werkingssfeer

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO.

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Fryslân (SMO Fryslân) te Leeuwarden 2. Opvang en Ondersteuning (O&O) te Leek, bestaande uit: stichting Blijenhof te Bergum stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties.

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties. SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie van - Stichting Cardia - Stichting Duinrust en de daaruit volgende reorganisaties. Definitieve versie d.d. 14 september 2009 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgevers: en hun

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Tragel Zorg, INHOUDSOPGAVE 1. DOEL, UITGANGSPUNTEN EN WERKINGSFEER...5 1.1. Doelstelling...5 1.2. Uitgangspunten...5 1.3. Werkingssfeer...6 2. BEGRIPSBEPALINGEN...7

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Libra Revalidatie & Audiologie. 1 juli juli 2021

SOCIAAL PLAN. Stichting Libra Revalidatie & Audiologie. 1 juli juli 2021 SOCIAAL PLAN Stichting Libra Revalidatie & Audiologie 1 juli 2018 1 juli 2021 1 INHOUDSOPGAVE OVEREENKOMST BEGRIPSBEPALINGEN EN DEFINITIES 1. DOEL 2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 3. BIJZONDERE UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Sociaal Plan Frion. Frion Personeel & Organisatie. Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008)

Sociaal Plan Frion. Frion Personeel & Organisatie. Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008) Sociaal Plan Frion Frion Personeel & Organisatie Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008) Inhoudsopgave Aanleiding 3 Preambule 4 Inleiding 6 Begripsbepalingen 6 3. Algemene bepalingen 10 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Sociaal Plan. De Riethorst Stromenland Postbus AA Geertruidenberg. Bestemd voor alle medewerkers van De Riethorst Stromenland

Sociaal Plan. De Riethorst Stromenland Postbus AA Geertruidenberg. Bestemd voor alle medewerkers van De Riethorst Stromenland De Riethorst Stromenland Postbus 35 4930 AA Geertruidenberg Sociaal Plan Bestemd voor alle medewerkers van De Riethorst Stromenland Naam document: Sociaal Plan Soort document: HKZ-norm(en): Vaststelling

Nadere informatie

Leidraad bij reorganisaties

Leidraad bij reorganisaties Regels en regelingen in het kader van de organisatie- en formatieontwikkeling bij Waterbedrijf Groningen Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippen 3. Algemeen 4. Informatie, inspraak en overleg

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord

Onderhandelaarsakkoord Onderhandelaarsakkoord Sociaal plan MCA Gemini groep Medisch Centrum Alkmaar en Gemini Ziekenhuis 1 september 2011 tot 1 januari 2013 Inhoud Verklaring Preambule 1. Doel en uitgangspunten 2. Werkingssfeer,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Geldig van 1 juli 2012 tot 1 juli 2015

SOCIAAL PLAN Geldig van 1 juli 2012 tot 1 juli 2015 SOCIAAL PLAN Geldig van 1 juli 2012 tot 1 juli 2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 3 Verklaring 1. Doel en uitgangspunten 5 2. Werkingsfeer en geldigheidsduur 7 3. Begripsbepalingen 8 4. Organisatiewijzigingen

Nadere informatie

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD Concept Sociaal plan onderhandelaarakkoord De ondergetekenden, Mozaiek welzijnsdiensten, gevestigd te Tiel enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

NU'91 district oost

NU'91 district oost SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Zozijn ( van werk naar werk) SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING ZOZIJN INHOUDSOPGAVE Preambule GRONDSLAGEN SOCIAAL PLAN 1 Doel 2 Uitgangspunten met betrekking tot

Nadere informatie

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Principe akkoord Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Juli 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen.pagina 2 Hoofdstuk 2 Plaatsingsprocedure.. pagina 8 Hoofdstuk 3 (Her)plaatsing overige

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

SOCIAAL PLAN Onze Lieve Vrouwe Gasthuis SOCIAAL PLAN 2012-2014 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis december 2011 concept versie 5 d.d. 29 november 2011 Inhoudsopgave Verklaring... 3 Preambule... 4 1. Doel en Uitgangspunten... 5 1.1. Doel Sociaal Plan...5

Nadere informatie