SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april april Alleen geldig op printdatum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum"

Transcriptie

1 SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN 1 april april 2015

2 Aldus overeengekomen: De werkgever:.. De werknemersorganisaties: ABVAKABO FNV:.... CNV Publieke Zaak: NU 91 Beroepsorganisatie van de verpleging Nieuwe Unie 1991, gevestigd te Utrecht...

3 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Voorwoord/Inleiding 4 2. Werkingssfeer Doelgroep Geldigheidsduur Periodiek Overleg 5 3. Hardheidsclausule 5 4. Formatieplaatsenplan/personeelsbezetting 5 5. Werkgelegenheidsgarantie 5 6. Plaatsingsprocedure Belangstellingsregistratie Volgfuncties Gewijzigde functies Nieuwe functies Boventalligheid 6 7. Herplaatsing Algemene uitgangspunten bij herplaatsing Rechten en plichten Bevestiging 8 8. Mobiliteitsbevorderende faciliteiten Werkingssfeer Sollicitatie Om- en bijscholing boventallige werknemers Detachering Outplacement Afzien van een opzegtermijn Terugkeergarantie Loonsuppletie Eenmalige uitkering Studiekosten Jubilea Verhuiskosten Aanvullingen mobiliteitsbevorderende faciliteiten Bijzondere rechten en plichten van de werknemer Algemeen Salaris bij hogere/gelijke functie Salaris bij lage functie Andere CAO Onregelmatigheidstoeslag Verhuiskosten Reiskosten woon-werkverkeer Bezwarencommissie Sociale Begeleiding Algemeen Samenstelling Bezwarencommissie Reglement Werkwijze van de Bezwarencommissie Belangenbehartiging werknemer Begrippenlijst 13

4 1. VOORWOORD / INLEIDING De missie en visie van Vanboeijen; Goed leven, Mooi Werk, Met elkaar! Dat is waar we voor staan. We staan met elkaar ook voor veel veranderingen. De omgeving is erg in beweging, evenals de financiën en de wetgeving. Krimpende budgetten en ingrijpende wijzigingen in het financieringssysteem, een kritische houding van zorgkantoor/zorgverzekeraars en toenemende marktwerking, dwingen tot transparante en efficiënte werkprocessen, kleinschaligheid, nieuwe organiseervormen en meer diversiteit en flexibiliteit. Maatregelen van de overheid of financiers kunnen zo omvangrijk zijn, dat ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn. Waarschijnlijk is dat Vanboeijen de komende jaren al haar creativiteit en flexibiliteit aan zal moeten spreken om het voortbestaan van de organisatie te garanderen. Iedere medewerker zal gestimuleerd worden hieraan een bijdrage te leveren, waarbij persoonlijk leiderschap belangrijker is dan bestaande rechten. Alleen op die manier zullen we erin blijven slagen om vanuit onze gedeelde waarden te blijven samen werken aan ieders persoonlijk perspectief. Duidelijk is dat beweging de komende jaren binnen Vanboeijen een constante zal zijn, evenals daarmee gepaard gaande organisatiewijzigingen. Deze veranderingen kunnen qua aard en inhoud verschillen, maar hebben, in welke vorm ook, gevolgen voor de werknemers. Om de gevolgen van organisatiewijzigingen voor werknemers, in termen van werkgelegenheid, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden, adequaat op te vangen heeft de Raad van Bestuur van Vanboeijen met organisaties van werknemers in aanwezigheid van de Medezeggenschapsraad (MZR) als toehoorder afspraken gemaakt over hoe de belangen van werknemers, die directe gevolgen ondervinden van organisatiewijzigingen, gewaarborgd kunnen worden. Deze afspraken zijn vastgelegd in het onderhavige Sociaal Plan. Het Sociaal Plan is bedoeld om eventuele nadelige gevolgen van reorganisatie of bezuinigingen, conform de WOR, voor werknemers, in termen van werkgelegenheid, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden, zoveel mogelijk te beperken. Het plan bevat procedures, maatregelen en regelingen om een zorgvuldige behandeling van de werknemer te waarborgen en bij verlies van de functie de werknemer te begeleiden en te ondersteunen naar een andere functie. Gezien de huidige ontwikkelingen en de vorderende samenwerking met de Zijlen is de looptijd van dit sociaal plan 1 jaar. Na dit jaar zullen we gezamenlijk met de Zijlen optrekken voor de totstandkoming van een nieuw Sociaal plan. Het Sociaal Plan gaat uit van wettelijke kaders en de vigerende CAO. 2. WERKINGSSFEER 2.1. Doelgroep Dit Sociaal Plan heeft betrekking op de organisatiewijzigingen, die verband houden met reorganisaties conform de WOR, tijdens de geldigheidsduur van dit Sociaal Plan. Het Sociaal Plan is van toepassing op de werkgever en de werknemer als bedoeld in de begrippenlijst Geldigheidsduur Dit Sociaal Plan heeft een looptijd van 1 jaar; de ingangsdatum is 1 april 2014 en de einddatum 1 april Indien veranderingen in de omstandigheden daartoe aanleiding geven, wordt op initiatief van één van de partijen bij dit Sociaal Plan gezamenlijk overleg gevoerd over tussentijdse aanvullingen en/of wijzigingen. Aanvullen of wijzigen van het Sociaal Plan geschiedt, nadat overleg tussen partijen hierover tot overeenstemming heeft geleid. Uiterlijk een half jaar voor het verstrijken van de looptijd voeren partijen bij dit Sociaal Plan, op uitnodiging van de werkgever, overleg over een eventuele verlenging. Indien geen der partijen uiterlijk 6 maanden voor de datum waarop dit Sociaal Plan eindigt te kennen geeft dit Sociaal Plan te willen beëindigen of wijzigen, wordt de duur van dit plan geacht stilzwijgend telkens voor een jaar te zijn verlengd. Individuele garanties, welke zijn ontstaan als gevolg van toepassing van dit Sociaal Plan en/of eerder overeengekomen Sociaal Plannen, zullen ook na het verstrijken van de looptijd blijven gelden.

5 2.3. Periodiek Overleg Tweemaal per jaar of zoveel vaker als door één van de partijen gewenst, vindt overleg plaats tussen partijen over de uitvoering van dit Sociaal Plan, over recente ontwikkelingen en over eventuele wijzigingen of aanpassingen. 3. HARDHEIDSCLAUSULE In gevallen waarin de toepassing van het Sociaal Plan leidt tot een onbillijke situatie voor de individuele werknemer, zal in een voor de werknemer gunstige zin van dit Sociaal Plan kunnen worden afgeweken. 4. FORMATIEPLAATSENPLAN / PERSONEELSBEZETTING De werkgever zal met het oog op organisatiewijzigingen, die verband houden met reorganisaties conform de WOR, per situatie waarop het Sociaal Plan van toepassing is, een plan opstellen. Het plan omvat de reden voor de wijziging, de kern van de veranderingen, de nieuwe structuur, een formatieplaatsenplan met het aantal en de soorten functies die vervuld moeten worden, alsmede de relaties tussen functionarissen en de organisatorische eenheden. De werkgever zal het plan, voorzien van een invoeringstraject, conform de WOR, voorleggen aan de medezeggenschapsraad. In het formatieplaatsenplan zal worden aangegeven welke functies ongewijzigd zijn en welke gewijzigd zijn c.q. nieuw zijn. Indien de functie ongewijzigd is, maar het aantal formatieplaatsen voor de functie lager is door de organisatiewijziging, zal de toewijzing van de ongewijzigde functie plaatsvinden op basis van het afspiegelingsbeginsel. Over de voorgenomen besluiten omtrent organisatiewijzigingen worden de medezeggenschapsraad en de werknemersorganisaties tijdig geïnformeerd, conform de criteria en bepalingen van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). 5. WERKGELEGENHEIDSGARANTIE Gedurende de looptijd van het Sociaal Plan zullen er geen gedwongen ontslagen vallen, als direct gevolg van een organisatiewijziging binnen Vanboeijen. Bij onvoorziene situaties vindt overleg plaats met de vakorganisaties over de dan ontstane situatie. Aan dit uitgangspunt is de voorwaarde verbonden dat werknemers bereid moeten zijn de eventuele (functie-)veranderingen die voortvloeien uit een nieuwe organisatieopzet, een andere functie of standplaats, te accepteren. Eén en ander met inachtneming van de in dit plan opgenomen regels en procedures. De werkgever bevordert de ontwikkeling en groei van het personeel en versterkt de interne personele mobiliteit. De werkgever streeft ernaar de werknemer zodanig in te zetten dat diens deskundigheid optimaal tot zijn recht komt. Hiertegenover staat dat werknemers een eigen verantwoordelijkheid hebben met betrekking tot employability zoals verwoord in dit Sociaal Plan. Werknemers en werkgever dienen bereid te zijn zich in te spannen en mee te werken aan elke passende oplossing in het kader van dit Sociaal Plan. 6. PLAATSINGSPROCEDURE 6.1. Belangstellingsregistratie Voordat de plaatsingsprocedure van start gaat, wordt onder de werknemers van het organisatieonderdeel waar de wijziging plaatsvindt een belangstellingsregistratie gehouden. Bij de belangstellingsregistratie wordt: met de betrokken werknemers nagegaan welke functies beschikbaar zijn voor de betrokken werknemer; nagegaan welke functies de werknemer ambieert; nagegaan of er sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden, waarmee rekening dient te worden gehouden in de plaatsingsprocedure; vastgesteld wordt of de stamgegevens van de werknemer, zoals die bij de werkgever bekend zijn, juist zijn;

6 geïnventariseerd welke, eventuele niet schriftelijk vastgelegde, rechten tussen werknemer en werkgever c.q. leidinggevende, vóór de organisatiewijziging, zijn overeengekomen. De resultaten van deze belangstellingsregistratie worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend door werkgever en werknemer. De werknemer ontvangt vervolgens een kopie. De gegevens uit de belangstellingsregistratie dienen tezamen met het formatieplaatsenplan als basis bij de plaatsingsgesprekken. Indien de functie of standplaats van een werknemer wijzigt, treedt de werkgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium met betrokken werknemer in overleg Volgfuncties Indien de functie van de werknemer terugkeert in het nieuwe formatieplaatsenplan van het organisatieonderdeel is sprake van een volgfunctie. De werknemer heeft recht op plaatsing in deze volgfunctie (conform het beginsel: mens volgt werk). Indien meer werknemers uit het organisatieonderdeel beschikbaar zijn voor een volgfunctie, dan wordt het afspiegelingsbeginsel toegepast. Kandidaten met een contract voor onbepaalde tijd gaan voor op kandidaten met een contract voor bepaalde tijd. De kandidaat met het hoogste aantal dienstjaren volgens de beleidsregels van het UWV, gaat voor. Wanneer meer werknemers een gelijk aantal dienstjaren hebben, dan heeft de werknemer met het hoogste aantal onafgebroken dienstjaren in de voorgaande functie voorrang. Na toepassing van deze criteria zal bij gelijke uitkomst de leeftijd de doorslag geven, met dien verstande dat degene met de laagste leeftijd wijkt voor degene met de hoogste leeftijd Gewijzigde functies Bij gewijzigde functies in het formatieplaatsenplan van het organisatieonderdeel worden werknemers op basis van de objectieve functie-eisen geplaatst Nieuwe functies Bij nieuwe functies in het formatieplaatsenplan van het organisatieonderdeel kan de werkgever besluiten werknemers te plaatsen op basis van geschiktheid. Hiervoor is de gebruikelijke werving en selectie procedure van toepassing Boventalligheid Als gevolg van organisatiewijzigingen (en reorganisatie) kunnen de werkzaamheden van een medewerker komen te vervallen. Indien de werkzaamheden van een medewerker zijn komen te vervallen en de medewerker is op, basis van bovenstaande criteria, niet geplaatst, wordt hij aangemerkt als boventallig. Het boventallig stellen van een werknemer wordt schriftelijk aan de werknemer medegedeeld onder vermelding van de datum van ingang. De werknemers die boventallig zijn, krijgen de status van herplaatsingkandidaat en voor hen is onderstaande mobiliteitsprocedure van toepassing. Binnen de mobiliteitsprocedure wordt, in onderling overleg, onderstaande ondersteuning aangeboden: opvang voor het accepteren en verwerken van de situatie; uitvoeren assessment /potentieelmeting; opstellen competentieprofiel (gericht op concrete in- en externe plaatsingsmogelijkheden); sollicitatietraining/arbeidsmarktoriëntatie; individuele om-, her- en bijscholing gericht op concrete plaatsingsmogelijkheden; actieve begeleiding bij herplaatsing/sollicitaties. Coaching naar perspectief Het traject van opnemen in het bestand van de mobiliteitsprocedure tot en met definitieve plaatsing zal maximaal 12 maanden duren, waarbij deze termijn in uitzonderingsgevallen met drie maanden kan worden verlengd. De reden hiervoor kan uitsluitend zijn dat het traject buiten de schuld van de werknemer langer duurt en een succesvolle plaatsing voor handen ligt. 7. HERPLAATSING 7.1. Algemene uitgangspunten bij herplaatsing: In eerste instantie zal de inspanning gericht zijn op herplaatsing binnen de totale organisatie. Daar waar mogelijk wordt rekening gehouden met de standplaats. Wanneer er meer kandidaten dan functies zijn, zal er op grond van de volgende principes geselecteerd worden: voldoen aan de functie-eisen op grond van kennis, ervaring en/of opleiding, dan wel binnen afzienbare termijn (maximaal 6 maanden) daaraan kunnen voldoen;

7 indien meerdere herplaatsingkandidaten voldoen aan de functie-eisen, geldt vervolgens het anciënniteitprincipe. Volgfunctie dan wel gelijkwaardige functie Er wordt naar gestreefd elke werknemer te herplaatsen op een gelijkwaardige functie, met dezelfde contractomvang. Een gelijkwaardige functie is een functie op hetzelfde werk- en denkniveau die qua inhoud en taken verschilt van de huidige functie, doch waarvoor een zelfde opleiding en ervaring vereist zijn. Passende functie Indien geen gelijkwaardige functie kan worden aangeboden wordt een passende functie aangeboden met dezelfde contractomvang. Een passende functie is een functie die, gelet op het niveau van de huidige functie, de genoten opleiding, werkervaring, persoonlijke capaciteiten en -omstandigheden en de omvang van het huidige dienstverband redelijkerwijs aan de werknemer kan worden opgedragen, daarin begrepen de werknemer die binnen maximaal 6 maanden kan voldoen aan de betreffende functie-eisen. Een passende functie kan een hoger, een gelijk, als ook een lager, maar dan wel maximaal twee FWG niveaus lager, salarisniveau hebben. Geschikte functie Indien er geen gelijkwaardige of passende functie beschikbaar zijn, zal aan de werknemer een geschikte functie worden aangeboden met dezelfde contractomvang. Een geschikte functie bestaat uit taken waarvan blijkt dat zowel werkgever als werknemer van mening zijn dat deze door werknemer uitgevoerd kunnen worden Rechten en plichten De werknemer zal in redelijkheid mee werken aan voorgestelde functiewijzigingen. Dit geldt ook bij, naar het oordeel van de werkgever, noodzakelijke om her- en bijscholing. De studiekosten en studietijd hiervan komen voor rekening van werkgever. De inspanningen en resultaten van de medewerker maakt hij/zij zichtbaar door het bijhouden van een portfolio.de eisen die hier aan gesteld worden zijn in gezamenlijkheid tussen werkgever en werknemer vastgesteld. Indien de medewerker, zonder opgaaf van reden, niet in staat is een portfolio te overleggen en/of mee te werken aan herplaatsing, dan is werkgever, gehoord hebbende de bezwarencommissie, gerechtigd om arbeidsrechtelijke maatregelen te treffen. De werkgever zal de werknemer over de consequenties van de relevante maatregel vooraf schriftelijk informeren. Het recht van de medewerker is zich tot de bezwarencommissie te wenden. Een aanbod van een volg-/gelijkwaardige of passende functie kan niet worden geweigerd. Als de werknemer van oordeel is dat het functieaanbod niet acceptabel is, dient de werknemer dit binnen 10 dagen - onder opgaaf van zijn redenen - aan werkgever te laten weten. Werkgever vraagt dan de Bezwarencommissie om de functieaanbieding te toetsen. Als de Bezwarencommissie van oordeel is dat de aangeboden functie niet gelijkwaardig of passend is, dan wordt dit aanbod als niet gedaan beschouwd. Indien de Bezwarencommissie van oordeel is dat de functie ten onrechte is geweigerd, dan wordt de werknemer hierover door de werkgever schriftelijk geïnformeerd. De werknemer krijgt na ontvangst van het bericht van de werkgever nog vijf werkdagen de gelegenheid het functieaanbod dat door de Bezwarencommissie als redelijk is gekwalificeerd. Volhardt de werknemer in zijn weigering, dan is werkgever gerechtigd een ontslagprocedure in werking te stellen. Werkgever zal de werknemer over de consequenties van het ontslag schriftelijk informeren. Indien binnen zes maanden na herplaatsing in een nieuwe functie blijkt dat de betrokken werknemer buiten zijn schuld niet geschikt is voor de functie, hetgeen volgens de interne beoordelingsprocedure en criteria dient te zijn vastgesteld, dan wordt dit niet beschouwd als het weigeren van een functie. De werkgever zal dan met inachtneming van hetgeen gesteld is onder hoofdstuk 6 en 7, de werknemer een ander functieaanbod doen. Indien een werknemer in het kader van de plaatsingsprocedure in een lagere functie is geplaatst, heeft de werkgever de inspanningsverplichting om deze werknemer, waar mogelijk op zijn oude niveau terug te brengen. Indien, binnen drie jaar na plaatsing op een lagere functie, alsnog een gelijkwaardige of passende functie vrijkomt die beter dan de andere functie aansluit bij de salarisschaal behorend bij de oorspronkelijke functie van de werknemer, biedt Vanboeijen de werknemer die op een lagere functie is geplaatst deze functie aan. Weigert de werknemer deze functie te aanvaarden, dan vervalt met deze weigering de 'salarisgarantie bij lagere functie' die op grond van dit Sociaal Plan van toepassing is. Aanbieding van deze gelijkwaardige of passende functie

8 vindt plaats nadat gebleken is dat er geen herplaatsingkandidaten beschikbaar zijn voor deze vacant gestelde functie, en voordat de vacature in- of extern bekend wordt gemaakt 7.3. Bevestiging In het geval dat werkgever en werknemer overeenstemming hebben over de functiewijziging en/of standplaatswijziging, ontvangt de werknemer een schriftelijke bevestiging onder vermelding van de volgende aspecten: Reden van functiewijziging. Motivering van de gelijkwaardigheid/passendheid van de nieuwe werkzaamheden. Ingangsdatum. Salarisschaal. Bijzondere rechten als bedoeld in hoofdstuk 6. Functiebeschrijving. Standplaats. 8. MOBILITEITSBEVORDERENDE FACILITEITEN 8.1. Werkingssfeer De mobiliteitsbevorderende maatregelen zijn van toepassing op alle werknemers die ten gevolge van een organisatiewijziging door de werkgever schriftelijk als boventallig zijn aangewezen en op de herplaatsinglijst zijn geplaatst Sollicitatie Aan de werknemer wordt desgevraagd betaald verlof verleend voor sollicitatie. Indien de potentiële nieuwe werkgever de reiskostenvergoeding voor sollicitatie niet op zich neemt, wordt deze door de werkgever vergoed op basis van het tarief openbaar vervoer tweede klas Om- en bijscholing boventallige werknemers Om de kansen op een nieuwe werkplek binnen of buiten de organisatie te vergroten (of om binnen een nieuwe functie kennis en vaardigheden te verkrijgen) zullen er faciliteiten voor om- en bijscholing geboden kunnen worden. Alvorens hiertoe mogelijk wordt overgegaan, moet een duidelijk perspectief voor een nieuwe functie aanwezig zijn Detachering De werkgever kan, met instemming van de werknemer, de werknemer detacheren bij een andere werkgever. Deze detachering wordt vastgelegd in een detacheringovereenkomst. De detacheringsperiode is maximaal een jaar, met een eventuele een verlenging, binnen deze periode blijft de bestaande arbeidsovereenkomst ongewijzigd van kracht. Daarna treedt de werknemer zo mogelijk in dienst van de organisatie waar hij gedetacheerd was of keert, indien dat onmogelijk is, terug naar de "eigen" organisatie. Indien de werknemer zijn mogelijkheden extern wil onderzoeken, bestaat de mogelijkheid om via een detacheringsconstructie via een uitzendbureau te gaan werken. Alle rechten van de arbeidsovereenkomst blijven gedurende de detachering bestaan. Deze maximale detachering is een jaar. Indien er schriftelijke garanties voor een structurele baan bestaan, kan deze periode verlengd worden tot maximaal twee jaar Outplacement Wanneer de boventallige werknemer heeft aangegeven geen perspectief te zien binnen Vanboeijen, noch op eigen kracht extern aan werk blijkt te kunnen komen, wordt outplacement als faciliteit aangeboden voor zover er een reële kans bestaat dat dit zal uitmonden in een externe plaatsing. Werkgever en werknemer overleggen voorafgaand over de vorm, de inhoud en de tijdsduur (van maximaal 12 maanden met een uitloop van 3 maanden) van het outplacementtraject. Uitgangspunt is dat de kosten van het overeengekomen outplacementtraject voor rekening zijn van de werkgever. Indien het ondanks de outplacement inspanningen, van zowel de werkgever als de werknemer, niet lukt om binnen de afgesproken periode ander werk te vinden en dit ook niet binnen afzienbare tijd te verwachten valt, kan de werkgever overgaan tot het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op basis van het wegvallen van de werkzaamheden. Mocht dit van toepassing zijn dan heeft de werknemer recht op aanvulling van de WW-uitkering op basis van de wachtgeldregeling uit de vigerende CAO.

9 8.6. Afzien van een opzegtermijn Indien de werknemer daarom verzoekt, kan bij vrijwillige uitdiensttreding door werkgever afgezien worden van de geldende opzegtermijn. Werkgever en werknemer bepalen in goed overleg de datum van uitdiensttreding Terugkeergarantie Indien de werknemer overweegt een dienstbetrekking elders te aanvaarden, wordt desgevraagd éénmalig onbetaald verlof verleend, met als doel gedurende deze periode de (wettelijke maximale) proeftijd bij een andere werkgever door te brengen. De werkgever behoudt, binnen deze periode bij een andere organisatie, bij terugkeer naar de oorspronkelijk werkgever alle rechten voortvloeiend uit dit Sociaal Plan. Indien de werknemer elders een dienstbetrekking voor bepaalde tijd aanvaardt, wordt desgewenst éénmalig onbetaald verlof verleend voor de periode van maximaal 12 maanden. De werknemer behoudt bij terugkeer binnen deze periode alle rechten voortvloeiend uit dit Sociaal Plan Loonsuppletie Indien een werknemer een functie elders aanvaardt met een lager uurloon, dan zal de oorspronkelijke werkgever dit maximaal een jaar aanvullen. De aanvulling bedraagt het verschil tussen het oude en nieuwe uurloon maal het aantal contractuele uren bij de oorspronkelijke werkgever. Gedurende 12 maanden wordt 75 % van de aanvulling verstrekt Eenmalige uitkering De boventallige werknemer die op eigen verzoek ontslag neemt binnen de in de weergegeven tabel bepaalde maanden, gerekend vanaf de schriftelijke verklaring van boventalligheid, wordt een mobiliteitspremie toegekend. De mobiliteitspremie is een bruto uitkering, bestaande uit een aantal hele of halve maandsalarissen, waarbij het uit te keren aantal wordt bepaald op grond van: het aantal verstreken maanden na de boventalligheidverklaring op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt; het aantal dienstjaren op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt. De uitkering wordt vastgesteld op basis van het laatst verdiende bruto maandsalaris in overeenstemming met onderstaande tabel: Moment van beëindiging gerekend v.a. datum boventalligheid 1 maand 2 maanden 3 maanden 4 maanden 5 maanden 6 maanden Aantal dienstjaren 1 tot 2 2 1,5 1 0,5 Geen Geen 2 tot 3 2,5 2 1,5 1 0,5 Geen 3 tot 4 3 2,5 2 1,5 1 0,5 4 tot 5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 5 tot ,5 4 3,5 3 2,5 10 en meer 7 6,5 6 5,5 5 4,5 De uitkering wordt vastgesteld naar rato van de omvang van het dienstverband onder inhouding van de wettelijke premies. Onder salaris wordt verstaan: het voor de werknemer geldende bruto maandsalaris, exclusief vergoedingen en toeslagen, vakantiegeld en eindejaarsuitkering. De werknemer dient minimaal 6 maanden in dienst te zijn van de werkgever om in aanmerking te kunnen komen voor de eenmalige uitkering. Indien de werknemer gebruik maakt van deze regeling ziet hij af van de uit dit Sociaal Plan voortvloeiende rechten en vervallen de aanspraken op de overige regelingen en faciliteiten uit dit Sociaal Plan Studiekosten Indien de werknemer op het moment van beëindiging van het dienstverband een financiële vergoeding ontvangt op basis van een regeling studiefaciliteiten, en een nieuwe werkgever de verplichtingen van de oude werkgever hierin niet overneemt, is de werkgever gehouden de regeling af te kopen. De werkgever zal bij ontslag van de werknemer de nog door de werknemer terug te betalen studiekosten kwijtschelden.

10 8.11. Jubilea Indien de werknemer binnen 12 maanden na beëindiging van de arbeidsovereenkomst op grond van een jubileum recht zou hebben gehad op een uitkering conform de CAO dan wordt deze uitkering bij vertrek aan hem uitbetaald Verhuiskosten Eventuele terugbetalingen van de werknemer in de uitvoeringsregeling verhuiskostenvergoeding van de CAO worden de boventallige werknemer bij ontslag, of zelf genomen ontslag, kwijtgescholden. 9. BIJZONDERE RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE WERKNEMER 9.1. Algemeen De werknemer behoudt zijn rechten voor zover schriftelijk vastgelegd in het kader van de bestaande arbeidsovereenkomst. Afspraken op basis van eerdere organisatiewijzigingen die gebaseerd zijn op voorgaande Sociale Plannen binnen Vanboeijen blijven behouden Salaris bij hogere/gelijke functie Indien de werknemer een functie aanvaardt en deze functie is in vergelijking met de huidige functie op een hoger of een gelijkwaardig niveau ingedeeld, dan ontvangt de werknemer vanaf het moment van daadwerkelijke uitoefening van die andere functie het salaris, inclusief de uitloopmogelijkheden, behorende bij de nieuwe functie. De werknemer wordt in de nieuwe functionele schaal horizontaal ingeschaald (afhankelijk van relevantie opleiding en werkervaring). Er zullen geen aanloopschalen worden gehanteerd Salaris bij lagere functie Indien de werknemer binnen de organisatie een functie aanvaardt en deze functie op een lager niveau is ingedeeld dan de huidige functie, behoudt de werknemer de oude salarisschaal, inclusief de daarbij behorende uitloop en het eventueel overeengekomen perspectief. Eventuele herwaardering binnen de FWG mag niet leiden tot lagere salarisaanspraken dan de afspraken op grond van dit Sociaal Plan Onregelmatigheidstoeslag Indien de werknemer als gevolg van organisatiewijzigingen niet meer in aanmerking komt voor onregelmatigheidstoeslag dan wel als een vermindering van genoemde toeslag optreedt, heeft de werknemer recht op een tegemoetkoming indien tenminste 3 jaren onafgebroken onregelmatige dienst is verricht. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het verschil tussen: - enerzijds het salaris, verhoogd met de gemiddeld per maand in de voorgaande 12 maanden genoten vergoeding voor onregelmatige dienst; - anderzijds het al dan niet nieuwe salaris, verhoogd met de eventueel nog te genieten gemiddelde vergoeding voor onregelmatige dienst (over een periode van 3 maanden na de in lid 1 bedoelde beëindiging of vermindering te meten). De tegemoetkoming bedraagt gedurende het eerste jaar 75%, gedurende het tweede jaar 50% en gedurende het derde jaar 25% Verhuiskosten Indien het voor de werknemer noodzakelijk is te verhuizen, wat kan voorkomen indien het voor de uitoefening van de functie essentieel is binnen een bepaalde tijd beschikbaar te zijn, dan heeft de werknemer recht op de vergoedingen genoemd in de vigerende CAO Reiskosten woon-werkverkeer Indien een werknemer bij verandering van standplaats meer kilometers moet reizen, zijnde woon-werkverkeer, ten opzichte van de huidige situatie, dan heeft hij recht op een afbouwregeling met betrekking tot de meerkosten woon-werkverkeer. De afbouwregeling bestaat uit een vergoeding voor meerkosten, welke boven op de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer van de vigerende CAO worden gemaakt en wel als volgt: - het eerste jaar 75% van de meerkosten; - het tweede jaar 50% van de meerkosten; - het derde jaar 25% van de meerkosten; - vanaf het vierde jaar worden de kosten vergoed conform de vigerende CAO.

11 Onder meerkosten wordt verstaan het verschil tussen de werkelijke reiskosten woon-werkverkeer op basis van het laagste tarief openbaar vervoer en de tegemoetkoming in de kosten conform de reiskostenregeling van de vigerende CAO. Voor het bepalen van de reisafstand woon-werkverkeer wordt het deur tot deur principe gehanteerd. 10. BEZWARENCOMMISSIE SOCIALE BEGELEIDING Algemeen De werkgever stelt een Bezwarencommissie Sociale Begeleiding in. De onkosten van deze commissie worden gedragen door de werkgever. De taak van de commissie is uitsluitend het op schriftelijk verzoek van werkgever of werknemer adviseren over de toepassing van de in dit Sociaal Plan neergelegde bepalingen. De werknemer dient zijn (schriftelijk gemotiveerde) bezwaar in bij de werkgever die het bezwaarschrift doorleidt naar de Bezwarencommissie De commissie brengt jaarlijks over de verrichte werkzaamheden verslag uit aan de werkgever en geanonimiseerd aan de centrale ondernemingsraad. De commissie heeft het recht: - tot het horen van de betrokken werknemer(s) en de direct leidinggevende(n); - tot het horen van deskundigen. De eventuele kosten van deze deskundigen worden gedragen door de werkgever voor zover deze daarmee heeft ingestemd. De Bezwarencommissie zal worden ingesteld na ontvangst van het eerste bezwaar en zal ontbonden worden op datum van een halfjaar na de einddatum van de looptijd van het Sociaal Plan Samenstelling Bezwarencommissie De commissie bestaat uit 3 externe leden: 1 lid op voordracht van de werkgever; 1 lid op voordracht van de werknemersorganisaties; 1 extern lid door de andere leden te kiezen die de rol vervult van voorzitter. De werkgever installeert de commissie en zorgt voor de noodzakelijke secretariële ondersteuning i.v.m. de verslaglegging en correspondentie Reglement De commissie stelt spoedig na haar aantreden een reglement op dat haar werkwijze adequaat regelt. Direct na de vaststelling van haar reglement verstrekt de commissie een exemplaar hiervan aan de werkgever en aan de medezeggenschapsraad Werkwijze van de Bezwarencommissie Het verzoek van werkgever of werknemer wordt door de Bezwarencommissie binnen 3 weken na ontvangst een advies gegeven. De Bezwarencommissie rondt het onderzoek zoals hierboven bedoeld, binnen 3 weken af in de vorm van een advies; Het advies wordt door de Bezwarencommissie schriftelijk en gemotiveerd aan werkgever en werknemer uitgebracht; Het besluit van werkgever, n.a.v. het advies van de commissie wordt, binnen 4 weken, schriftelijk en gemotiveerd aan werknemer bekend gemaakt. Van het advies van de commissie kan slechts op zwaarwichtige gronden worden afgeweken. Indien de werkgever in het definitieve besluit afwijkt van het advies, dan doet hij hiervan gemotiveerd schriftelijk mededeling aan de commissie en aan de werknemer. Het besluit van de werkgever is bindend, via de burgerlijk rechter kan de werknemer eventueel een vervolgprocedure aanspannen; Ten aanzien van de aan de commissie verstrekte persoonlijke gegevens geldt een geheimhoudingsplicht Belangenbehartiging werknemer De werknemer heeft het recht zich bij de behandeling door de Bezwarencommissie (op eigen kosten) door een derde te laten bijstaan.

12 11. BEGRIPPENLIJST A. Werkgever De Raad van Bestuur van Stichting Vanboeijen. B. Werknemer De persoon die in de zin van het Burgerlijk Wetboek een arbeidsovereenkomst en/of een leer- /arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft met de werkgever. Tevens betreft dit personen met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd doch uiterlijk voor de looptijd van het contract. De bestuurder is geen werknemer in de zin van dit Sociaal Plan. Voorts is geen werknemer in de zin van dit Sociaal Plan degene die incidenteel werkzaamheden op afroep verricht; uitzendkracht is; werkzaam is uitsluitend ter vervulling van een stage; door derden is gedetacheerd. C. Organisatieonderdeel Onder een organisatieonderdeel wordt verstaan een in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband, als bedoeld en uitgewerkt in de Beleidsregels Ontslagtaak CWI. Met de OR wordt in overleg met de bestuurder vastgesteld over welke organisatieonderdelen in dit verband wordt gesproken D. Organisatiewijziging Alle wijzigingen in de organisatie waardoor functies verdwijnen, in aantal reduceren, of worden verplaatst, bijvoorbeeld als gevolg van organisatiewijziging, deconcentratie enz. E. Formatieplaatsenplan Het formatieplaatsenplan omvat een ten behoeve van een nieuwe situatie op te stellen overzicht van functies in de onderneming en/of van het organisatieonderdeel waar een nieuwe situatie ontstaat met een omschrijving van het verwachte niveau en de inhoud van de functies in de nieuwe situatie, inclusief het bijbehorende salarisniveau, het aantal functies en de omvang van de formatie. F. Organisatiestructuur De organisatiestructuur omvat het aantal en de soorten functies die vervuld moeten worden en de relatie tussen functionarissen, groepen, afdelingen en diensten. Bij een organisatiewijziging, waarbij een beperkt deel van de onderneming is betrokken, worden de nieuwe organisatiestructuur en het formatieplaatsenplan opgesteld voor die afdelingen of diensten, waarvoor als gevolg van de organisatiewijziging veranderingen optreden. G. Fte (full time equivalent) De rekeneenheid die wordt gehanteerd om een functie in het aantal arbeidsuren uit te drukken. De grootte van één formatieplaats is gerelateerd aan een voltijds dienstverband. H. Afspiegelingsbeginsel Het beginsel om de plaatsings- dan wel ontslagvolgorde te bepalen per categorie uitwisselbare functies van een organisatieonderdeel op basis van de leeftijdsopbouw binnen de betreffende categorie uitwisselbare functies. Het personeel van de categorie uitwisselbare functies wordt ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen, te weten: van 15 tot 25 jaar; van 25 tot 35 jaar; van 35 tot 45 jaar; van 45 tot 55 jaar; van 55 jaar en ouder. De verdeling van de te plaatsen werknemers / ontslagen over de leeftijdsgroepen dient zo plaats te vinden dat de leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies vóór en ná de inkrimping verhoudingsgewijs zoveel mogelijk gelijk is. Vervolgens wordt binnen elke leeftijdsgroep de werknemer met het langste dienstverband als eerste geplaatst c.q. de werknemer met het kortste dienstverband wordt als eerste voor ontslag voorgedragen.

13 I. Peildatum CWI Beleidsregels ontslag De datum waarop het nieuwe formatie(plaatsen)plan ingaat, is de peildatum voor het toepassen van de Beleidsregels CWI t.a.v. het afspiegelingsbeginsel. J. Categorieën uitwisselbare functies Groepen van functies die naar aard, inhoud, omstandigheden, functieniveau en beloning wederkerig, vergelijkbaar en gelijkwaardig zijn. K. Functie Een samenhangend geheel van door een werknemer te verrichten taken. L. Volgfunctie Een functie in dezelfde functiegroep, waarbij de functie-inhoud en de functie-eisen niet wezenlijk afwijken in vergelijking met de functie die de werknemer vervulde voor de organisatieverandering M. Uitwisselbare functies Functies die naar aard, inhoud, functieniveau, beloning en omstandigheden wederkerig vergelijkbaar en gelijkwaardig zijn, één en ander zoals bedoeld in de beleidsregels Ontslagtaak CWI. N. Gewijzigde functie Een functie waarin het takenpakket zodanig aanmerkelijk is gewijzigd, dat de functie overwegend een andere inhoud heeft gekregen. O. Nieuwe functie Een functie die in het oude formatieplaatsenplan niet voorkwam. P. Gelijkwaardige functie Een gelijkwaardige functie is een functie op hetzelfde niveau die qua inhoud en taken verschilt van de huidige functie, doch waarvoor eenzelfde opleiding en ervaring vereist zijn. Q. Passende functie Een passende functie is een functie die, gelet op de opleiding, ervaring en persoonlijke omstandigheden van de werknemer redelijkerwijs kan worden opgedragen en die maximaal 1 functieniveau lager is. R. Geschikte functie Een geschikte functie is een functie waarvan zowel werkgever als werknemer van mening zijn dat deze door de werknemer uitgevoerd kan worden. S. Standplaats De geografische locatie van waaruit de werknemer gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht of in overwegende mate werkzaam is. T. Diensttijd De tijd die de werknemer op basis van uitzendovereenkomst, overeenkomst tot opdracht, detachering en arbeidsovereenkomst voor werkgever(en diens rechtsvoorgangers) heeft gewerkt. Indien de diensttijd is onderbroken, telt de diensttijd voor de onderbreking mee, mits de onderbreking niet meer dan 3 maanden heeft bedragen. U. Maandsalaris Het tussen werkgever en werknemer overeengekomen bruto maandloon of periodeloon inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering en het gemiddelde (over drie maanden) van de variabele loonbestanddelen. V. Transferlijst Lijst waarop wordt bijgehouden welke werknemers herplaatsingskandidaat zijn volgens dit Sociaal Plan. W. Herplaatsingskandidaat Werknemer die, wegens een organisatiewijziging waarop dit Sociaal Plan van toepassing is niet meer werkzaam is / kan zijn in de eigen functie en voor wie de werkgever de inspanningsverplichting heeft een andere functie binnen of buiten de organisatie te zoeken. De werknemer die op grond van de toepassing van een sociaal plan met salarisgarantie een functie vervult.

14 X. Herplaatsingstermijn De periode die begint met het aanmerken van de werknemer als een herplaatsingskandidaat en die eindigt op het moment van herplaatsing of op het moment, waarop de werkgever de procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst start. Waar in dit Sociaal Plan hij staat, kan desgewenst zij worden gelezen.

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet Sociaal Plan In het kader van het Herontwerp Zorgpalet April 2009 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Sociaal Plan Herontwerp Zorgpalet 1. Inleiding 3 2. Werkgelegenheidsgarantie 3 3. Uitgangspunten en afspraken

Nadere informatie

Principeakkoord SOCIAAL PLAN ZORGGROEP LEVESTE MIDDENVELD

Principeakkoord SOCIAAL PLAN ZORGGROEP LEVESTE MIDDENVELD Principeakkoord SOCIAAL PLAN ZORGGROEP LEVESTE MIDDENVELD 2010-2011 Aldus overeengekomen: De werkgever: Zorggroep Leveste Middenveld:. Raad van Bestuur De heer M.J. Rutgers. Raad van Bestuur De heer C.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

PRINCIPEAKKOORD SOCIAAL PLAN. Thuiszorg Het Friese Land

PRINCIPEAKKOORD SOCIAAL PLAN. Thuiszorg Het Friese Land PRINCIPEAKKOORD SOCIAAL PLAN Thuiszorg Het Friese Land Datum: 1 maart 2011 1 Aldus overeengekomen: De werkgever: Stichting Thuiszorg Het Friese Land De heer K. Kuilman Directeur/bestuurder Leeuwarden d.d.

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN OVERGANG VAN PERSONEEL VAN SKEWIEL TRYNWÂLDEN NAAR ZORGGROEP TELLENS

SOCIAAL PLAN OVERGANG VAN PERSONEEL VAN SKEWIEL TRYNWÂLDEN NAAR ZORGGROEP TELLENS SOCIAAL PLAN OVERGANG VAN PERSONEEL VAN SKEWIEL TRYNWÂLDEN NAAR ZORGGROEP TELLENS juni 2009 sociaal plan Skewiel/Tellens juni 2009 1 1. VOORWOORD/ INLEIDING Het Sociaal Plan is bedoeld om de nadelige gevolgen

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

Van werk naar werk dat doen we samen

Van werk naar werk dat doen we samen Onderhandelingsakkoord d.d.19-12-2013 Van werk naar werk dat doen we samen SOCIAAL PLAN 2014-2017 Wilhelmina Ziekenhuis Assen Sociaal Plan WZA 2014 2017 1/21 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1 Werkingssfeer...

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ZORGGROEP LEVESTE MIDDENVELD 2014-2016

SOCIAAL PLAN ZORGGROEP LEVESTE MIDDENVELD 2014-2016 SOCIAAL PLAN ZORGGROEP LEVESTE MIDDENVELD 2014-2016 Aldus overeengekomen: De werkgever: Zorggroep Leveste Middenveld:. Raad van Bestuur De heer E.J. Janson. Raad van Bestuur De heer M.C. Kuin. Raad van

Nadere informatie

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie.

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. Verklaring Aldus overeengekomen te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, op 10 december 2003 de werkgever de organisatie

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN DOORLOPEND SOCIAAL PLAN STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN 2006-2010 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave DOORLOPEND SOCIAAL PLAN...1 STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN...1 2006-2010... 1 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Thuiszorg Het Friese Land

SOCIAAL PLAN. Thuiszorg Het Friese Land SOCIAAL PLAN Thuiszorg Het Friese Land 2013-2014 Datum: 14 juni 2012 1 Aldus overeengekomen: De werkgever: Stichting Thuiszorg Het Friese Land De heer K. Kuilman Directeur/bestuurder Leeuwarden d.d. De

Nadere informatie

Sociaal Plan. GGZ Drenthe

Sociaal Plan. GGZ Drenthe Sociaal Plan GGZ Drenthe CONCEPT VERSIE 27 JANUARI 2014 Inhoudopgave Preambule 4 Deel 1 Doelstelling en looptijd Sociaal Plan 5 Deel 2 Algemene bepalingen 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Werkingssfeer 5 2.3

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zorggroep Groningen 2e concept januari 2011 Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN STEINMETZ DE COMPAAN

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN STEINMETZ DE COMPAAN DOORLOPEND SOCIAAL PLAN STEINMETZ DE COMPAAN 2010-2012 Versie datum 15 juni 2010 Voorwoord Dit Sociaal Plan beoogt de eventuele nadelige gevolgen van organisatiewijzigingen voor werknemers, in termen van

Nadere informatie

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014 l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND,r Sociaal plan Frion 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Algemene bepalingen... 5 3. Algemene voorwaarden... 7 4. Herplaatsingsprocedure... 9 5. Mobiliteitsbevorderende

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum SOCIAAL PLAN Stichting Trajectum d.d. juni 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord/Inleiding 3 1. Doel Sociaal Plan 4 2. Algemene bepalingen 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Doel en looptijd 5 2.3 Werkingssfeer

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009

CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009 CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009 Documentstatus Status Auteur Datum Versie Eerste aanzet Concept MD 03-11-2008 1.0 Na overleg vakbonden 05-11-08 Concept MD 19-11-2008 1.1 Na overleg vakbonden 26-11-08 Concept

Nadere informatie

LANGLOPEND SOCIAAL PLAN THUISZORG HET FRIESE LAND

LANGLOPEND SOCIAAL PLAN THUISZORG HET FRIESE LAND LANGLOPEND SOCIAAL PLAN THUISZORG HET FRIESE LAND 1. VOORWOORD/ INLEIDING Het Sociaal Plan is bedoeld om de nadelige gevolgen van organisatiewijzigingen voor werknemers, in termen van werkgelegenheid,

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Datum: december 2011 Datum concept: 24-02-2012 Documenteigenaar: Nicole ter Bogt 1/18 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Werkingssfeer... 5 3 Geldigheidsduur... 5 4 Uitgangspunten... 5 5 Begripsbepaling...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje. Sociaal Plan

Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje. Sociaal Plan Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje Sociaal Plan Versie 8, 10 april 2005 Inhoudsopgave Overeenkomst 3 Overwegingen 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Werkingssfeer

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN 2015/2017

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN 2015/2017 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN 2015/2017 Ommelander Ziekenhuis Groep INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. Inleiding blz. 5 3. Werkingsfeer blz. 7 3.1. Geldigheidsduur blz. 7 3.2. Periodiek Overleg blz. 7 3.3.

Nadere informatie

LANGLOPEND SOCIAAL PLAN STICHTING OOSTERLENGTE 1 MEI JANUARI 2011

LANGLOPEND SOCIAAL PLAN STICHTING OOSTERLENGTE 1 MEI JANUARI 2011 LANGLOPEND SOCIAAL PLAN STICHTING OOSTERLENGTE 1 MEI 2008-1 JANUARI 2011 Langlopend Sociaal Plan Stichting Oosterlengte / 1 mei 2008 1 januari 2011 1 LANGLOPEND SOCIAAL OOSTERLENGTE 1. VOORWOORD/ INLEIDING

Nadere informatie

LANGLOPEND SOCIAAL PLAN ACCARE Op basis van dit sociaal plan houden de bonden de ledenraadpleging met de achterban.

LANGLOPEND SOCIAAL PLAN ACCARE Op basis van dit sociaal plan houden de bonden de ledenraadpleging met de achterban. LANGLOPEND SOCIAAL PLAN ACCARE Op basis van dit sociaal plan houden de bonden de ledenraadpleging met de achterban. 1. VOORWOORD/ INLEIDING Accare heeft regelmatig te maken met kleine en grote reorganisaties.

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep. Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep. Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM Inhoudsopgave Inhoud Pagina nummer Preambule 4 1 Doel 6 2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN GGZ Friesland

SOCIAAL PLAN GGZ Friesland SOCIAAL PLAN GGZ Friesland 1. VOORWOORD/INLEIDING Het Sociaal Plan 1 is bedoeld om de nadelige gevolgen van organisatiewijzigingen voor werknemers, in termen van werkgelegenheid, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden,

Nadere informatie

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Werkingsfeer 2 4. Uitgangspunten 2 5. Looptijd 2 6. Hardheidsclausule 2

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN LVF LABORATORIUM

SOCIAAL PLAN LVF LABORATORIUM Concept SOCIAAL PLAN LVF 2007-2012 LABORATORIUM voor de VOLKSGEZONDHEID in Friesland Concept mei 2007 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...4 2. WERKINGSSFEER...5 2.1 Geldigheidsduur...5 2.2 Periodiek Overleg...

Nadere informatie

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016 Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016/concept akkoord/dec 2011 Inhoud

Nadere informatie

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule Preambule Voor u ligt het Sociaal Plan 2007 van Trias Jeugdhulp. De directe aanleiding voor het opstellen van dit Sociaal Plan is de behoefte van de Raad van Bestuur van Trias Jeugdhulp, de Ondernemingsraad

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Topaz

Doorlopend Sociaal Plan Topaz Doorlopend Sociaal Plan Topaz Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van de stichting Topaz (verder te noemen Topaz). Het sociaal plan is

Nadere informatie

Sociaal Plan. Sociaal Plan 2016. Titel document Eigenaar Datum

Sociaal Plan. Sociaal Plan 2016. Titel document Eigenaar Datum Sociaal Plan Sociaal Plan 2016 15 december 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Doel 5 2. Werkingssfeer 5 3. Mobiliteit 7 4. Bepaling boventalligheid, bedrijfsvestiging en peildatum 8 5. Procedure van plaatsing,

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 3 6. Regels bij organisatieverandering/organisatieverandering

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN 2013/2015

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN 2013/2015 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN 2013/2015 Ommelander Ziekenhuis Groep INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. Inleiding blz. 5 3. Werkingsfeer blz. 7 3.1. Geldigheidsduur blz. 7 3.2. Periodiek Overleg blz. 7 3.3.

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans Maak nu werk van je werk Inhoudsopgave De zorg verandert, dus werken bij Kwintes ook 4 Neem het heft in eigen handen 6 Vrijwillige mobiliteit, Scenario

Nadere informatie

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren.

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Addendum GGZ WNB Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Werknemersorganisaties: FNV- Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 1 februari 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel... 3 1.2. Uitgangspunten... 3 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule

Nadere informatie

Februari 2009 LANGLOPEND SOCIAAL PLAN LENTIS

Februari 2009 LANGLOPEND SOCIAAL PLAN LENTIS Februari 2009 LANGLOPEND SOCIAAL PLAN LENTIS 1. VOORWOORD/ INLEIDING Het Sociaal Plan is bedoeld om de nadelige gevolgen van organisatiewijzigingen voor werknemers, in termen van werkgelegenheid, rechtspositie

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona

Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona Pro Persona Voor een gezonde geest Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona Pro Persona Datum : 11 juni 2009 1/15 Voor een gezonde geest Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Fokus Exploitatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Fokus Exploitatie 1 SOCIAAL PLAN Stichting Fokus Exploitatie 2 Inhoudsopgave 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 4 3. Wijziging 4 4. Definities 4 5. Mogelijkheid tot bezwaar 5 6. Hardheidsclausule 5 7. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN 2013 voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen op basis van de maatregelen en voorgestelde organisatiewijzigingen in

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING PROMENS CARE. Sociaal Plan Oktober 2010 versie definitief

SOCIAAL PLAN STICHTING PROMENS CARE. Sociaal Plan Oktober 2010 versie definitief SOCIAAL PLAN STICHTING PROMENS CARE Oktober 2010 versie definitief INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding 4 Artikel 1. Overwegingen 5 2. Uitgangspunten 5 3. Werkingssfeer 6 4. Werkingsduur 6 5. Begripsbepalingen

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen 4 3. Doel 8 4. Geldigheidsduur

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN DE WEVER OKTOBER OKTOBER 2020

SOCIAAL PLAN DE WEVER OKTOBER OKTOBER 2020 SOCIAAL PLAN DE WEVER OKTOBER 2018 - OKTOBER 2020 Versiedatum 2 oktober 2018 Ondergetekenden A. De Wever, (hierna te noemen werkgever), vertegenwoordigd door De Raad van Bestuur hierna te noemen werkgever

Nadere informatie

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Principe akkoord Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Juli 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen.pagina 2 Hoofdstuk 2 Plaatsingsprocedure.. pagina 8 Hoofdstuk 3 (Her)plaatsing overige

Nadere informatie

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 SOCIAAL PLAN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONELE GEVOLGEN BINNEN STICHTING THUISZORG ROTTERDAM ALS GEVOLG VAN DE UITVOERING VAN HET

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

Sociaal plan Stichting Coloriet

Sociaal plan Stichting Coloriet Sociaal plan Stichting Coloriet 2008. Lelystad, december 2007 versie 17 december 2007 Inhoud Verklaring Preambule 1. Doel en afspraken 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule en interpretatie

Nadere informatie

Sociaal Plan. De Riethorst Stromenland Postbus AA Geertruidenberg. Bestemd voor alle medewerkers van De Riethorst Stromenland

Sociaal Plan. De Riethorst Stromenland Postbus AA Geertruidenberg. Bestemd voor alle medewerkers van De Riethorst Stromenland De Riethorst Stromenland Postbus 35 4930 AA Geertruidenberg Sociaal Plan Bestemd voor alle medewerkers van De Riethorst Stromenland Naam document: Sociaal Plan Soort document: HKZ-norm(en): Vaststelling

Nadere informatie

Sociaal Plan Zorgbalans 1 november 2008 tot en met 30 juni 2010 Principeakkoord 13 okt. 2008

Sociaal Plan Zorgbalans 1 november 2008 tot en met 30 juni 2010 Principeakkoord 13 okt. 2008 Sociaal Plan Zorgbalans 1 november 2008 tot en met 30 juni 2010 Principeakkoord 13 okt. 2008 Sociaal Plan Stichting Zorgbalans, Sociaal Plan 2008-2010 Zorgbalans.doc; 13 oktober 2008-1 - INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Leidraad bij reorganisaties

Leidraad bij reorganisaties Regels en regelingen in het kader van de organisatie- en formatieontwikkeling bij Waterbedrijf Groningen Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippen 3. Algemeen 4. Informatie, inspraak en overleg

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Amerpoort

Sociaal Plan Stichting Amerpoort Sociaal Plan Stichting Amerpoort INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen... 4 2. Algemene bepalingen... 7 2.1 Doel Sociaal Plan... 7 2.2 Afspraken... 7 2.3 Beperkende bepalingen... 7 2.4 Geldigheidsduur...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De Vitalis Zorg Groep. - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden -

SOCIAAL PLAN. De Vitalis Zorg Groep. - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden - SOCIAAL PLAN Vitalis WoonZorg Groep - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden - Ten behoeve van de werknemers van De Sterren en De Vitalis Zorg Groep die ten gevolge van de fusie

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken Van werk naar werk

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken Van werk naar werk Sociaal Plan Stichting Isala klinieken 2008 Van werk naar werk I Verklaring: Ondergetekenden: 1. De Stichting Isala klinieken, gevestigd te Zwolle, hierna te noemen de werkgever en 2. Vakbonden Zowel gezamenlijk

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Amerpoort

Sociaal Plan Stichting Amerpoort Sociaal Plan Stichting Amerpoort INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Algemene bepalingen... 4 1.1 Doel Sociaal Plan... 4 1.2 Afspraken... 4 1.3 Werkingssfeer... 4 1.4 Looptijd... 4 1.5 Bezwaar en beroep...

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN GGD JANUARI 2012 TOT 1 JANUARI Conceptversie 0.6

SOCIAAL PLAN GGD JANUARI 2012 TOT 1 JANUARI Conceptversie 0.6 SOCIAAL PLAN GGD 3.0 1 JANUARI 2012 TOT 1 JANUARI 2013 Conceptversie 0.6 Goes, 16 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 INLEIDING... 4 2 DOEL... 5 3 DEFINITIES... 5 4 UITGANGSPUNTEN... 8 5 WERKINGSFEER...

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord. Sociaal Plan Kwadrantgroep 1 januari 2014 1 januari 2015 31-01-2014

Onderhandelaarsakkoord. Sociaal Plan Kwadrantgroep 1 januari 2014 1 januari 2015 31-01-2014 Onderhandelaarsakkoord Sociaal Plan Kwadrantgroep 1 januari 2014 1 januari 2015 31-01-2014 Drachten, januari 2014 INHOUDSOPGAVE BLZ Overeenkomst 1 Voorwoord 2 1 Begripsbepalingen 3 2 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Sociaal Convenant 28 juni 2018

Sociaal Convenant 28 juni 2018 Sociaal Convenant 28 juni 2018 Inhoudsopgave Ondertekening...1 Inleiding...2 1. Begrippen...3 2. Afspraken...5 3. Bezwarencommissie...8 4. Hardheidsclausule bij onbillijke situatie... 10 5. Overige bepalingen...

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

Sociaal Plan

Sociaal Plan Sociaal Plan 2012 2017 Opgesteld door : Personeelszaken Versie : 4 Vastgesteld door : Datum vaststelling : Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Verklaring... 3 Voorwoord... 4 1. Doel en uitgangspunten... 5

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 2 6. Overgangsprotocol bij fusie 4 7.

Nadere informatie

Sociaal Plan' Gelre ziekenhuizen. Datum opmaak Datum revisie. 9 mei2007 november 2011. Voorwoord

Sociaal Plan' Gelre ziekenhuizen. Datum opmaak Datum revisie. 9 mei2007 november 2011. Voorwoord I Sociaal Plan' Gelre ziekenhuizen Datum opmaak Datum revisie 9 mei2007 november 2011 Voorwoord In dit Sociaal Plan worden de rechten en plichten vastgelegdie gelden voor zowel werkgever als werknemers,

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan NOVO december 2012 CONCEPT SOCIAAL PLAN NOVO

Doorlopend Sociaal Plan NOVO december 2012 CONCEPT SOCIAAL PLAN NOVO CONCEPT SOCIAAL PLAN NOVO 2012-2016 Datum: december 2011 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 1 2. Begripsbepalingen... 3 3. Doel... 5 4. Geldigheidsduur... 5 5. Uitgangspunten... 6 6. Hardheidsclausule... 6

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ORGANISATIE-ONTWIKKELING PROFESSOR HEYMANSSTICHTING

SOCIAAL PLAN ORGANISATIE-ONTWIKKELING PROFESSOR HEYMANSSTICHTING SOCIAAL PLAN ORGANISATIE-ONTWIKKELING PROFESSOR HEYMANSSTICHTING Professor Heymansstichting Augustus 2005 INHOUDSOPGAVE Begrippenlijst 3 1. Inleiding 5 2. Werkingssfeer 6 3. Geldigheidsduur 6 4. Verplichtingen

Nadere informatie

TEN BEHOEVE VAN DE FUSIE VAN TUSSEN ST. ZORGGROEP NOORDDIJKNOORD ST. VERZORGINGS- EN VERPLEEGHUIS MAARTENSHOF

TEN BEHOEVE VAN DE FUSIE VAN TUSSEN ST. ZORGGROEP NOORDDIJKNOORD ST. VERZORGINGS- EN VERPLEEGHUIS MAARTENSHOF TEN BEHOEVE VAN DE FUSIE VAN TUSSEN ST. ZORGGROEP NOORDDIJKNOORD EN ST. VERZORGINGS- EN VERPLEEGHUIS MAARTENSHOF INHOUDSOPGAVE Begrippenlijst 2 1. Werkingssfeer 4 2. Geldigheidsduur 4 3. a. Periodiek overleg

Nadere informatie

Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject

Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject Een sociaal statuut ten behoeve van het hoger management en de medewerkers van de sector Dienstverlening & Vastgoed Onderhandelaarsakkoord 04 oktober 2011 Inhoudopgave

Nadere informatie

Sociaal Plan. LabNoord

Sociaal Plan. LabNoord Sociaal Plan LabNoord Sluiting Basislaboratorium St. Lucas Ziekenhuis LabNoord P&O: E. Dijkstra 29 november 2007 Sociaal Plan LabNoord Sluiting basislaboratorium St. Lucas Ziekenhuis Versie 5, definitief

Nadere informatie

VAN WERK NAAR WERK SOCIAAL PLAN EVEAN GROEP

VAN WERK NAAR WERK SOCIAAL PLAN EVEAN GROEP VAN WERK NAAR WERK SOCIAAL PLAN EVEAN GROEP 2009 Deel A 1. VOORWOORD/ INLEIDING Het Sociaal Plan is bedoeld om de nadelige gevolgen van organisatiewijzigingen voor werknemers, in termen van werkgelegenheid,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd te den Haag en De Unie

Nadere informatie

CONCE. Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Datum : 29-04-2014

CONCE. Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Datum : 29-04-2014 Sociaal plan Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Pagina : 1 Inhoudsopgave 1. Preambule. 3 2. Algemene bepalingen.. 5 3. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015 S o c i a a l P l a n O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g G G Z D e l f l a n d 2015-2018 Proceseigenaar Auteur : E.F.M. Amkreutz : E. Kats Versie : Concept 5.0 Datum : 21 april 2015 Ingangsdatum

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Libra Revalidatie & Audiologie. 1 juli juli 2021

SOCIAAL PLAN. Stichting Libra Revalidatie & Audiologie. 1 juli juli 2021 SOCIAAL PLAN Stichting Libra Revalidatie & Audiologie 1 juli 2018 1 juli 2021 1 INHOUDSOPGAVE OVEREENKOMST BEGRIPSBEPALINGEN EN DEFINITIES 1. DOEL 2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 3. BIJZONDERE UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 15 APRIL 2017 T/M 31 MAART Pagina 1 van 21

SOCIAAL PLAN 15 APRIL 2017 T/M 31 MAART Pagina 1 van 21 SOCIAAL PLAN 15 APRIL 2017 T/M 31 MAART 2019 Pagina 1 van 21 Het Sociaal Plan is het resultaat van onderhandelingen tussen werkgever en de vakorganisaties CNV en NU 91. Ondertekening Datum: Proteion Dhr.

Nadere informatie

Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden

Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden Versie : 4.0 Datum: Datum ondertekening Opsteller: Pieter Han Post 1 Inhoud 1. Preambule 3 2. Inleiding 4 3. Doel 4 4. Werkingssfeer en duur

Nadere informatie

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD Concept Sociaal plan onderhandelaarakkoord De ondergetekenden, Mozaiek welzijnsdiensten, gevestigd te Tiel enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

VAN WERK NAAR WERK SOCIAAL PLAN STICHTING PHILADELPHIA ZORG

VAN WERK NAAR WERK SOCIAAL PLAN STICHTING PHILADELPHIA ZORG VAN WERK NAAR WERK SOCIAAL PLAN STICHTING PHILADELPHIA ZORG 2009 Deel A Sociaal Plan Stichting Philadelphia Zorg, deel A, 16 maart 2009 t.b.v. ledenraadpleging, pagina 1 van 21 1. VOORWOORD/ INLEIDING

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg concept 16 januari 2014 Inleiding De Stichting Surplus Zorg (verder te noemen: de werkgever) vindt het belangrijk om organisatiewijzigingen op een adequate en zorgvuldige

Nadere informatie

Doorlopend sociaal plan

Doorlopend sociaal plan Doorlopend sociaal plan Stichting Curamus te Hulst 1 januari 2015 1 januari 2016 Inhoudsopgave pagina Voorwoord bestuurder 4 Ondertekening 5 Hoofdstuk 1, Begrippenlijst 6 Hoofdstuk 2, Algemene bepalingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum SOCIAAL PLAN Stichting Trajectum d.d. juni 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord/Inleiding 3 1. Doel Sociaal Plan 4 2. Algemene bepalingen 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Doel en looptijd 5 2.3 Werkingssfeer

Nadere informatie