Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule"

Transcriptie

1 Preambule Voor u ligt het Sociaal Plan 2007 van Trias Jeugdhulp. De directe aanleiding voor het opstellen van dit Sociaal Plan is de behoefte van de Raad van Bestuur van Trias Jeugdhulp, de Ondernemingsraad en de betrokken werknemersorganisaties om op adequate en zorgvuldige wijze in te kunnen spelen op toekomstige veranderingen in de organisatie. Dit raamplan dient als uitgangspunt ter beperking van de gevolgen van o.a. toekomstige reorganisaties en fusies Alle betrokkenen vinden het belangrijk dat bij dergelijke veranderingen optimaal recht wordt gedaan aan de (rechts)positie van werknemers en de continuïteit van de bedrijfsvoering van de organisatie. Partijen willen benadrukken dat zij het van wezenlijk belang vinden dat het zowel de verantwoordelijkheid van de werknemer als de verantwoordelijkheid van de werkgever is de betrokken werknemer van werk naar werk te helpen. Door het overeenkomen van dit Sociaal Plan 2007 komen individuele rechten, voortgekomen uit het voorgaande Sociale Plan van Trias en haar betreffende rechtsvoorgangers, niet te vervallen en blijven voor de betrokken medewerkers van toepassing. Organisatiewijzigingen die nog als gevolg van de fusie, waaruit Trias ontstaan is, worden doorgevoerd is dit Sociaal Plan niet van toepassing, maar blijft het Sociaal Plan mei 2002 van toepassing 2

2 De ondergetekenden: Werkgever: Stichting Trias Jeugdhulp, etc enerzijds en de werknemersorganisaties: de vereniging ABVA KABO/FNV, etc en de vereniging CNV Publieke Zaak, etc anderzijds, komen het volgende Sociaal Plan overeen: 1 Algemeen 1.1 Werkingssfeer Dit sociaal plan is van toepassing op de in dienst zijnde werknemers van de Stichting Trias Jeugdhulp. Het regelt de personele gevolgen van voorkomende reorganisaties, waarbij voor werknemers functies vervallen dan wel ingrijpend wijzigen. 1.2 Andere bepalingen De regelingen zoals beschreven in dit Sociaal Plan gelden onverlet de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek en de CAO Jeugdzorg. Ook afspraken vastgelegd in de individuele arbeidsovereenkomst van de werknemer blijven naast dit Sociaal Plan van kracht. 1.3 Meerdere aanspraken Indien een werknemer aanspraken heeft uit hoofde van het Sociaal Plan ten behoeve van de vormgeving van het samenwerkingsverband c.q. fusie van De Ambelt Jeugdhulp, MOC De Reggeberg en De Zwolse Jeugdhuizen, en daaruit voortvloeiende reorganisaties, gaan deze aanspraken voor, tenzij de aanspraken uit hoofde van dit Sociaal Plan gunstiger zijn voor de werknemer. 1.4 Hardheidsclausule In gevallen waarin dit Sociaal Plan leidt tot een onbillijke situatie voor de werknemer, zal de werkgever in de voor de werknemer gunstige zin van het hierin bepaalde afwijken. In een dergelijke situatie zal de werknemer schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij de Raad van Bestuur, op grond waarvan toetsing van de onbillijkheid kan plaatsvinden. Indien tussen werkgever en werknemer verschil van mening ontstaat over de toepassing van de hardheidsclausule, dan wordt over dit verschil van inzicht advies gevraagd bij de in het kader van dit Sociaal Plan ingestelde bezwarencommissie. Het advies van de bezwarencommissie is zwaarwegend. 3

3 1.5 Looptijd Het Sociaal Plan treedt in werking op het moment van ondertekening door partijen. De looptijd van het Sociaal Plan is twee jaar. Partijen kunnen overeenkomen de regelingen in dit Sociaal Plan tijdens de looptijd aan te passen. Drie maanden voor het verstrijken van de looptijd voeren partijen overleg over de mogelijkheid en wijze van verlenging. 2 Begripsbepalingen In dit Sociaal Plan wordt verstaan onder: 2.1 Anciënniteitprincipe Het principe waarbij op grond van het aantal dienstjaren een onderscheid wordt gemaakt tussen werknemers die een gelijke aanspraak hebben. 2.2 Bezwarencommissie De commissie als bedoeld in artikel 8 van dit Sociaal Plan. 2.3 Bovenformativiteit Er is sprake van bovenformativiteit als er functies in de oude organisatiestructuur komen te vervallen en de betrokken werknemers nog niet herplaatst zijn in de nieuwe organisatiestructuur. Ook kan bovenformativiteit ontstaan doordat de beschikbare formatie voor een bepaalde functie afneemt. Boventallig is de werknemer wiens functie is komen te vervallen in het formatieplaatsenplan, of voor wiens functie in de nieuwe organisatie minder formatie beschikbaar is, en die nog niet is geplaatst. 2.4 Diensttijd De tijd die de werknemer ononderbroken krachtens een of meer arbeidsovereenkomsten werkzaam is geweest bij de werkgever of diens rechtsvoorgangers. 2.5 Formatieplaatsenplan Een overzicht van functies en formatieplaatsen in de nieuwe situatie (na reorganisatie). 2.6 Functie Een door de werknemer uitgeoefende set van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, zoals die tussen werkgever en werknemer bij arbeidsovereenkomst zijn overeengekomen en zoals deze in de functiebeschrijving zijn opgenomen. 2.7 Gelijke functie Een functie die qua taakinhoud, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, functieeisen en salarisniveau overeenkomt met de functie die de werknemer uitoefent direct voorafgaande aan de reorganisatie. 2.8 Gelijkwaardige functie Een functie is gelijkwaardig wanneer de functie zich op hetzelfde salarisniveau bevindt en de functie-eisen niet of nagenoeg niet afwijken. 2.9 Herplaatsingskandidaat Een werknemer van wie de functie vervalt of ingrijpend wijzigt, of die een functie bekleedt waarin de formatie afneemt en die nog geen andere functie heeft gevonden. 4

4 2.10 Inwisselbare functies Functies die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat de verrichte werkzaamheden en handelingen worden verricht op grond van een, in het algemeen, gelijke opdracht (taakstelling) en zijn gericht op globaal eenzelfde resultaat. De doelgroep waarop de werkzaamheden zich richten is hierbij niet van belang Plaats van tewerkstelling De plaats waar of van waaruit de werknemer gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht Reorganisatie Een wijziging in of van de organisatie met ingrijpende gevolgen voor één of meerdere werknemers. Hierbij kan worden gedacht aan: beëindiging van (een deel van) de werkzaamheden van de organisatie; een belangrijke wijziging van de organisatiestructuur, waardoor taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op een andere wijze worden verdeeld; overdracht van activiteiten, waardoor werknemers anders worden ingezet; fusie; ombouw van hulpverleningsaanbod Salaris Het tussen werkgever en werknemer overeengekomen bruto maandloon, exclusief vergoedingen en/of toelagen, en inclusief de vakantietoeslag en eindejaarsuitkering Werkgever De rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie, als genoemd in de aanhef, evenals de betreffende rechtsvoorgangers Werknemer Degene die een arbeidsovereenkomst met de onder 2.12 genoemde werkgever heeft aangegaan en geen lid is van de Raad van Bestuur; niet incidenteel gedurende de schoolvakanties werkzaam is voor een periode niet langer dan maximaal 6 weken achtereen; niet in de organisatie werkzaam is uitsluitend ter vervulling van een stage. 3 Uitgangspunten bij reorganisatie 3.1 Met dit Sociaal Plan willen partijen bereiken dat gedwongen ontslag wordt voorkomen. 3.2 Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd lopen van rechtswege af en worden slechts verlengd of omgezet in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd als: is vastgesteld dat er inhoudelijke argumentatie is en voldoende financiële ruimte voor langere of structurele opvulling van de formatie; en er geen herplaatsbare werknemers zijn of andere werknemers die op grond van rechten aanspraak kunnen maken op de vrijkomende formatie; en de contractant (met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd) de functie tot nu toe naar tevredenheid heeft vervuld. 5

5 4 Plaatsingsbeleid en procedure 4.1 Algemeen Als gevolg van een reorganisatie kunnen de volgende wijzigingen in functie of formatie plaatsvinden: het vervallen er van; het wijzigen er van; het uitoefenen van werkzaamheden op een andere plaats van tewerkstelling Een plaatsingsprocedure wordt toegepast om werknemers te plaatsen in de nieuwe situatie. Dit geschiedt op grond van een formatieplaatsenplan. Voorafgaande aan de plaatsingsprocedure wordt vastgesteld welke functies gelijk blijven, welke wijzigen en welke functies nieuw zijn In de plaatsingsprocedure worden personen en functies kwalitatief en kwantitatief zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Na toepassing van de plaatsingsprocedure ontstaat een overzicht van welke werknemers de functies in de nieuwe situatie gaan vervullen, welke werknemers herplaatsingskandidaat worden en voor welke functies een vacature ontstaat Uitgangspunten bij plaatsing: De werknemer volgt zijn functie. De werknemer voldoet aan de functie-eisen zoals deze in het formatieplaatsenplan zijn opgenomen. Indien aan de werknemer dezelfde functie wordt aangeboden is de werknemer per definitie geschikt voor de functie. Ook bij een andere functie op gelijkwaardig niveau wordt uitgegaan van de geschiktheid van de betrokken werknemer voor de functie. Bij de geschiktheid wordt ook rekening gehouden met bijzondere persoonlijke omstandigheden. Bij gewijzigde of nieuwe functies is het voldoen aan de functie-eisen of binnen redelijke termijn daaraan kunnen voldoen, doorslaggevend. Functies in een formatieplaatsenplan worden opgevuld in de volgorde: o werknemer volgt functie; o werknemers die herplaatsingskandidaat zijn; o interne kandidaten; o externe kandidaten. 4.2 Vaststellen boventalligheid Het boventallig stellen van een werknemer geschiedt op basis van het anciënniteitprincipe (laagste anciënniteit eerst) per categorie inwisselbare functies, zoals aangegeven in het formatieplaatsenplan. Als peildatum voor de bepaling van het aantal dienstjaren geldt de datum waarop het desbetreffende formatieplaatsenplan is vastgesteld De werknemers die niet onmiddellijk geplaatst worden en derhalve boventallig zijn, krijgen de status van herplaatsingskandidaat. Dit zal de betreffende medewerkers door werkgever schriftelijk bevestigd worden. 4.3 (Her)plaatsing 6

6 4.3.1 In het geval dat een werknemer herplaatsbaar is wordt geprobeerd herplaatsing in een andere functie te realiseren. Gedurende een periode van 6 maanden (de herplaatsingsperiode) spant de werkgever zich in om functies aan te bieden. De keuze om een functie te accepteren of af te wijzen ligt bij de werknemer. Indien de werknemer er binnen 6 maanden niet in geslaagd is een andere functie intern of extern te verwerven, zal een ontslagprocedure worden gestart. Na ontvangst van de ontslagvergunning of toestemming kan, met inachtneming van de geldende opzegtermijn, het dienstverband opgezegd. Het gestelde in artikel 57 van de CAO is dan van toepassing Met elke herplaatsingskandidaat wordt een belangstellingsgesprek gevoerd om te inventariseren welke mogelijkheden voor herplaatsing en wensen er zijn. Aan een dergelijk gesprek kunnen door partijen geen rechten worden ontleend. Van het gesprek wordt een verslag opgemaakt, dat door of vanwege de werkgever en door de werknemer voor akkoord wordt ondertekend Er wordt naar gestreefd om elke werknemer te (her)plaatsen in een functie die hij of zij ambieert. Wanneer er meer kandidaten dan functies zijn, wordt op grond van de volgende principes geselecteerd: Voldoen aan de functie-eisen op grond van kennis, ervaring en opleiding, dan wel binnen afzienbare termijn daaraan kunnen voldoen; Indien meerdere herplaatsingkandidaten voldoen aan de functie-eisen, geldt het anciënniteitprincipe Indien aan de werknemer een functie wordt aangeboden, wordt de volgende volgorde in acht genomen: a. dezelfde, gelijke of inwisselbare functie; b. een gelijkwaardige functie; c. een hogere functie; d. een lagere functie (maximaal één functiegroep lager, of nog lager als de werknemer daarmee instemt) Aan een werknemer die in het kader van een eerdere reorganisatie in een lagere functie is herplaatst, zal bij een volgende reorganisatie niet zonder zijn of haar instemming wederom een lagere functie mogen worden aangeboden. Voor een medewerker die in een eerdere reorganisatie in een lagere functie is geplaats zal werkgever bij eventueel volgende reorganisaties er naar streven deze medewerker op het oude functieniveau terug te plaatsen De werknemer is verplicht om in alle redelijkheid mee te werken aan voorgestelde functiewijzigingen. Dit geldt ook bij, naar het oordeel van de werkgever, noodzakelijke om-, her- en bijscholing. De studiekosten en studietijd komen volledig voor rekening van de werkgever, zonder terugbetalingsverplichting voor de werknemer Bij een vacature van de oude functie (voorafgaande aan de reorganisatie) heeft de herplaatste werknemer, indien deze daartoe de wens heeft aangegeven, tot uiterlijk 1 jaar na herplaatsing in een nieuwe functie, recht op herplaatsing in de oude functie. Het initiatief hiertoe wordt door de werknemer genomen na de vacaturestelling. Bij meerdere rechthebbenden is artikel van toepassing Voor de werknemer die binnen de herplaatsingsperiode van zes maanden buiten Trias Jeugdhulp een andere baan vindt, geldt het volgende: 7

7 Voor elke maand dat de betrokken werknemer eerder ontslag neemt dan dat de herplaatsingsperiode duurt, krijgt deze een geldbedrag ter hoogte van een half bruto maandsalaris, met een maximum van 3 bruto maandsalarissen. Een eventuele aanspraak op wachtgeld op basis van de CAO Jeugdzorg vervalt als gebruik wordt gemaakt van dit artikel. 4.4 Herhaalde plaatsing Indien binnen 6 maanden na herplaatsing in een nieuwe functie blijkt dat de betrokken werknemer buiten zijn schuld niet geschikt is voor de functie, zal de werkgever de werknemer een andere functie aanbieden. Deze situatie wordt niet beschouwd als het weigeren van een functie. De plaatsingsprocedure is wederom geheel van toepassing Drie maanden nadat de werknemer in een nieuwe functie is herplaatst evalueert de werkgever, in overleg met de werknemer, het functioneren van de werknemer in de nieuwe functie. Blijkt bij deze evaluatie dat de werknemer de functie niet ambieert, dan zal de werkgever, voor zover mogelijk, aan de werknemer nog eenmaal een functie aanbieden De werknemer heeft vervolgens twee weken bedenktijd om op dit nieuwe functieaanbod in te gaan. Indien de werknemer niet op dit aanbod ingaat, kan de werkgever ontslag aanvragen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. 4.5 Faciliteiten ten behoeve van een nieuwe werkkring De werknemer wordt desgevraagd betaald verlof verleend ten behoeve van sollicitatie. Indien de potentiële nieuwe werkgever de reiskosten ten behoeve van de sollicitatie niet vergoed, dan worden deze door de werkgever vergoed De werkgever zal de werknemer, indien deze daarom verzoekt, niet binden aan de opzegtermijn Indien de werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst bij een andere werkgever heeft afgesloten, zal op verzoek van de werknemer onbetaald verlof (zonder behoud van salaris) worden verleend. Dit om de wettelijke proeftijd volgens het Burgerlijk Wetboek bij de nieuwe werkgever te overbruggen Wanneer de arbeidsovereenkomst bij de nieuwe werkgever een overeenkomst voor bepaalde tijd is, kan de werknemer onbetaald verlof (zonder behoud van salaris) worden verleend voor de periode van maximaal 1 jaar. Indien de werknemer bij de werkgever terugkeert draagt de werkgever er zorg voor dat, indien over de periode van het buitengewoon verlof bij de nieuwe werkgever geen de pensioenopbouw heeft plaatsgevonden, de pensioenopbouw over die periode volledig wordt voortgezet Indien een werknemer een functie bij een andere werkgever accepteert waarin minder dan het oorspronkelijk aantal uren gewerkt wordt dan zal werkgever tijdelijk het salaris aanvullen. Hierbij geldt het volgende: a. Werknemer dient een functie van minimaal 80% van het oorspronkelijk aantal uren te accepteren; b. De overeenkomst dient minimaal voor een jaar te zijn aangegaan; c. Werkgever vult het salaris gedurende 1 jaar aan waarbij het uurloon van de oorspronkelijke functie als grondslag genomen wordt; 8

8 d. Aanvulling vindt uitsluitend plaats over het basis uurloon; e. Indien tijdens de aanvullingsperiode het aantal uren in de nieuwe functie wordt verhoogd, dan dient werknemer dit onverwijld te melden aan werkgever. Indien de verhoging tot gevolg heeft dat het nieuw aantal uren en de aanvulling gezamenlijk meer bruto loon oplevert dan het oorspronkelijke bruto basis loon, dan zal de aanvulling dusdanig verlaagd worden dat nieuwe loon en aanvulling gelijk zijn aan het oorspronkelijke bruto basis loon; f. De aanvulling wordt toegekend indien werknemer binnen 5 maanden na de start van de herplaatsingperiode geen nieuwe functie heeft kunnen vinden; g. De aanvulling vervalt indien werknemer binnen het gestelde jaar bij de nieuwe werkgever uit dienst treedt. Het moment van vervallen van de toeslag is gelijk aan het moment van uit dienst treden Indien een werknemer een functie accepteert waarin minder dan het oorspronkelijke bruto salaris wordt betaald dan zal werkgever tijdelijk het salaris aanvullen. Hierbij geldt het volgende: a. Werkgever vult maximaal 20% van het oorspronkelijke basis uurloon aan en wordt als volgt berekend: oorspronkelijk bruto basis uurloon minus nieuw bruto basis uurloon; b. De overeenkomst dient minimaal voor een jaar te zijn aangegaan; c. Werkgever vult het salaris gedurende maximaal 1 jaar aan; d. Indien tijdens de aanvullingsperiode het salaris in de nieuwe functie wordt verhoogd, dan dient werknemer dit onverwijld te melden aan werkgever. Indien de verhoging tot gevolg heeft dat het nieuwe uurloon en de aanvulling gezamenlijk meer zijn dan het oorspronkelijke basis uurloon, dan zal de aanvulling dusdanig verlaagd worden dat nieuwe uurloon en aanvulling gelijk zijn aan het oorspronkelijke basis uurloon; e. De aanvulling wordt toegekend indien werknemer binnen 5 maanden na de start van de herplaatsingperiode geen nieuwe functie heeft kunnen vinden; f. De aanvulling vervalt indien werknemer binnen het gestelde jaar bij de nieuwe werkgever uit dienst treedt. Het moment van vervallen van de toeslag is gelijk aan het moment van uit dienst treden Artikel en artikel kunnen niet gelijktijdig van toepassing zijn. Indien er sprake is van zowel parttime werken als teruggang in uurloon zal de meest gunstige regeling voor de werknemer van toepassing zijn Indien een beroep gedaan wordt op artikel of artikel kan geen beroep gedaan worden op de vertrekbonus uit artikel Indien de werknemer ontslag neemt als gevolg van het formatieplaatsenplan, wordt een eventuele terugbetalingsverplichting op grond van de regeling Studiefaciliteiten kwijtgescholden De werknemer die in overleg met de werkgever zelf ontslag neemt en binnen twaalf maanden na beëindiging van het dienstverband op grond van een jubileum recht zou hebben gehad op een jubileumuitkering, krijgt deze uitkering bij zijn of haar vertrek 9

9 uitbetaald. Deze uitkering wordt niet uitbetaald als de nieuwe werkgever een vergelijkbare regeling kent en de dienstjaren bij de (vorige) werkgever(s) daarin volledig worden meegenomen. 5 Salarisgarantie 5.1 De werknemer die als gevolg van een reorganisatie een andere functie aanvaardt, waaraan een lager salarisniveau is verbonden dan aan de eerder vervulde functie, behoudt op grond van het gestelde in de navolgende bepalingen aanspraak op het brutosalaris en de uitloop van de maximumschaal behorende bij de functie, die eerder werd uitgeoefend. 5.2 De in lid 5.1 bedoelde aanspraak wordt als volgt berekend: Uitgegaan wordt van de omvang van het dienstverband in de oude functie in de maand voorafgaand aan de functieverandering; Indien de arbeidsovereenkomst op enig tijdstip na de functieverandering een minder aantal uren omvat dan in de oude situatie, wordt de aanspraak naar rato van dit mindere aantal uren berekend. 5.3 Het brutosalaris wordt aangepast aan de algemene loonontwikkeling van de CAO Jeugdzorg. 5.4 De hiervoor bedoelde aanspraak komt te vervallen: Bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst; Indien de salariëring van de werknemer, als bedoeld in lid 1, de garantieaanspraak overschrijdt, anders dan ten gevolge van uitbreiding van de overeengekomen arbeidsduur; Als de werknemer op een later tijdstip een functie aanvaardt waarvan het salarisniveau gelijk of hoger is aan dat van de voorheen uitgeoefende functie, waaraan de garantieaanspraak wordt ontleend, en welke in overeenstemming is met de opleiding en ervaring van de werknemer. 6 Toeslagen 6.1 De medewerker die gedurende vijf jaar of langer direct voorafgaande aan een reorganisatie een ORT-toeslag, dan wel toeslag wegens het werken op inconveniënte uren of een toeslag wegens bereikbaarheidsdienst ontvangt, en die uitsluitend ten gevolge van een reorganisatie een functie gaat vervullen, waarbij geen of een lagere aanspraak bestaat op deze toelage, behoudt gedurende twaalf maanden aanspraak op deze toelage. Na het verstrijken van deze termijn wordt de toeslag als volgt afgebouwd: 66% van de toeslag gedurende het tweede jaar; 33% van de toeslag gedurende het derde jaar. 6.2 Aan de medewerker die korter dan vijf jaar direct voorafgaande aan de reorganisatie een toeslag als bedoeld in lid 6.1 heeft genoten, behoudt gedurende zes maanden deze toeslag. Na het verstrijken van deze termijn wordt de toeslag als volgt afgebouwd: 66% van de toeslag gedurende de daaropvolgende zes maanden en vervolgens 33% van de toeslag gedurende de zes maanden die daarop volgen. 10

10 De termijn waarbinnen de toeslag(en) wordt afgebouwd duurt niet langer dan de periode gedurende welke men de toeslag(en) heeft genoten. 6.3 Voor de toepassing van dit artikel is de toeslag gelijk aan het gemiddelde van de toeslag per maand in de twaalf maanden voorafgaande aan de functiewijziging. 6.4 Indien de werknemer een functie aanvaardt waarvan de som van het salaris en de toeslagen hoger is dan de som van het salaris en de toeslagen bij de oorspronkelijke functie, vervalt de toeslagengarantie. 7 Wijziging plaats van tewerkstelling 7.1 Het werken op een andere locatie van Trias Jeugdhulp mag voor de werknemer, die herplaatst wordt, geen reden tot afwijzing van de aangeboden functie zijn. 7.2 In geval van een wijziging van de plaats van tewerkstelling als gevolg van reorganisatie, legt de werkgever aan de werknemer, tegen zijn wens, geen verhuisverplichting op, tenzij aantoonbaar is dat een verhuizing, gelet op de aard van de functie, noodzakelijk is. 7.3 Een werknemer die in verband met een wijziging van de plaats van tewerkstelling extra reiskosten moet maken, krijgt deze extra reiskosten vergoed gedurende een periode van 12 maanden. Na deze periode vindt er als volgt een afbouw plaats: 66% van de extra reiskosten wordt vergoed in het tweede jaar; 33% van de extra reiskosten wordt vergoed in het derde jaar. 7.4 Voor de werknemer die ten gevolge van de wijziging van de plaats van tewerkstelling wordt geconfronteerd met een langere reistijd woon-werkverkeer, wordt deze extra reistijd gedurende een periode van twaalf maanden gecompenseerd. De compensatie betreft maximaal 1 uur per dag. 8 Bezwarencommissie 8.1 Algemeen Partijen bij dit Sociaal Plan stellen een bezwarencommissie in, bestaande uit drie personen, die niet werkzaam zijn bij Trias Jeugdhulp De taak van de bezwarencommissie is het op verzoek van de werknemer adviseren over de toepassing van de in dit Sociaal Plan neergelegde bepalingen De samenstelling van de bezwarencommissie is als volgt: Een lid wordt benoemd door de werkgever; Een lid wordt benoemd door de werknemersorganisaties gezamenlijk; De voorzitter wordt door de hierboven genoemde leden gezamenlijk benoemd. Het secretariaat van de bezwarencommissie wordt gevoerd door de werkgever De commissie wordt voor de eerste keer samengesteld op het moment dat het eerste verzoek is ingediend. 8.2 Werkwijze 11

11 8.2.1 De werknemer kan zich na aanzegging van een individuele functiewijziging of na schriftelijke ontvangst van enig ander besluit op grond van dit Sociaal Plan, wenden tot de bezwarencommissie, met bezwaren inzake: De inhoud van de hem of haar toebedeelde functie en de plaats van deze functie in de nieuwe organisatiestructuur; De individuele toepassing van dit Sociaal Plan. Dit bezwaar moet binnen 30 dagen na aanzegging of schriftelijke bevestiging bij de bezwarencommissie ingediend zijn De mondelinge behandeling van het bezwaar vindt zo spoedig mogelijk plaats. De commissie streeft naar behandeling binnen 30 dagen na indiening van het bezwaarschrift Tijdens de behandeling worden de betrokken werknemer en de werkgever gehoord, waarbij zij zich door een raadsman kunnen doen bijstaan. De mondelinge behandeling geschiedt niet in het openbaar, tenzij de bezwarencommissie anders besluit, gehoord hebbende de bezwaarde en de werkgever De beraadslagingen van de bezwarencommissie geschieden in een voltallige vergadering, welke niet openbaar is. De leden van de commissie zijn tot geheimhouding verplicht Werkgever en bezwaarde zijn verplicht alle gevraagde medewerking aan de bezwarencommissie te verlenen De bezwarencommissie doet een uitspraak over het al dan niet ontvankelijk zijn van het door de werknemer ingediende bezwaar. Ook doet de bezwarencommissie een uitspraak over het al dan niet gegrond zijn van het bezwaar De uitspraak wordt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 30 dagen na de beraadslagingen, met redenen omkleed, aan de bezwaarde en de werkgever meegedeeld De uitspraak van de bezwarencommissie geldt als een zwaarwegend advies. De werkgever is verplicht, indien het bezwaar gegrond is verklaard, een nieuw gemotiveerd besluit te nemen De werknemer die zich tot de bezwarencommissie heeft gewend, wordt in zijn of haar bezwaar niet ontvankelijk verklaard, indien het bezwaar voor de aanmelding bij de bezwarencommissie bij de rechter aanhangig is gemaakt Indien tijdens de behandeling van het bezwaar door de werkgever en/of de werknemer het bezwaar aanhangig wordt gemaakt bij de rechter, ziet de bezwarencommissie af van verdere behandeling. 12

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Kinderopvang Dronten, gevestigd te Dronten 2. Stichting Peuterspeelzaal Dronten, gevestigd te Dronten. enerzijds en de FNV gevestigd te Utrecht en CNV, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, Stichting Centrum Vaartserijn, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak,

Nadere informatie

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO.

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Fryslân (SMO Fryslân) te Leeuwarden 2. Opvang en Ondersteuning (O&O) te Leek, bestaande uit: stichting Blijenhof te Bergum stichting

Nadere informatie

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD Concept Sociaal plan onderhandelaarakkoord De ondergetekenden, Mozaiek welzijnsdiensten, gevestigd te Tiel enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds,

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Wijkwerk Leeuwarden te Leeuwarden (SWL) 2. Stichting Welzijn OuderenLeeuwarden te Leeuwarden (SWOL) 3. Stichting Startpunt voor Inburgering in de Nederlandse

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties 8300 Concept SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Vieja-Utrecht, gevestigd te Utrecht, 2. Stichting Hera, gevestigd te Arnhem, 3. Stichting (nieuwe organisatie), gevestigd te Ede enerzijds en de Vereniging

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd te den Haag en De Unie

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING De ondergetekenden, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (LdH W&G), gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Almere enerzijds en de

Nadere informatie

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 De ondergetekenden: Werkgever: Raad van Bestuur De Wever en Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV,

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen. HOOFDSTUK I: ALGEMENE

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan Reorganisatie Welzijnswerk Culemborg

Concept Sociaal Plan Reorganisatie Welzijnswerk Culemborg Concept Sociaal Plan Reorganisatie Welzijnswerk Culemborg Doc: CLB socplan V170506 De ondergetekenden, 1. De stichting Palet (hierna: Palet), gevestigd te Culemborg; 2. De stichting Welzijn Ouderen (hierna:

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 juli januari De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en

SOCIAAL PLAN 1 juli januari De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en SOCIAAL PLAN 1 juli 2017-1 januari 2018 De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en de Vereniging FNV gevestigd te Amsterdam, en CNV Connectief, gevestigd te Utrecht, anderzijds,

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

13. Organisatie- en personeelsformatieplan

13. Organisatie- en personeelsformatieplan SOCIAAL PLAN overname Brummi (Hieronder wordt verstaan Pamada B.V., Berenboog B.V., Twinkel B.V., Het Berenhuis B.V., Boli B.V. en BSO Okidoki B.V.) 2 4 juli 2008 De ondergetekenden, 1. Brummi (waaronder

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Concept Sociaal plan (versie 14-12)

Concept Sociaal plan (versie 14-12) Concept Sociaal plan (versie 14-12) De ondergetekenden, 1. Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN), gevestigd te Utrecht 2. Manpower Services bv, gevestigd te Amsterdam enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) De ondergetekenden, 1. Stichting Mantelzorg Almere (SMA), gevestigd te Almere; 2. Stichting Vrijwilligers Centrale Almere (VCA), gevestigd te Almere 3. Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties.

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties. SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie van - Stichting Cardia - Stichting Duinrust en de daaruit volgende reorganisaties. Definitieve versie d.d. 14 september 2009 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgevers: en hun

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Topaz

Doorlopend Sociaal Plan Topaz Doorlopend Sociaal Plan Topaz Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van de stichting Topaz (verder te noemen Topaz). Het sociaal plan is

Nadere informatie

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO:

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO: Sociaal Convenant De ondergetekenden Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis SOCIAAL PLAN ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis 19 december 2008 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds,

SOCIAAL PLAN. de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Buat, Platform voor Molukkers, gevestigd te Utrecht 2. IOC, Inspraakorgaan Chinezen, gevestigd te Utrecht 3. IOT, Inspraakorgaan Turken, gevestigd te Utrecht 4. Lize,

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND De ondergetekenden, SMO Helmond enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen: HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan

Concept Sociaal Plan 0 Concept Sociaal Plan Ten behoeve van STAMM CMO Drenthe, statutair gevestigd te Assen CSP-8 25 09 2009 / PA 1 van 22 DE ONDERGETEKENDEN: De werkgever: STAMM CMO Drenthe, hierna te noemen werkgever enerzijds,

Nadere informatie

2 Algemene bepalingen

2 Algemene bepalingen Onderhandelaarsakkoord De ondergetekenden, Stichting Ambulante Fiom, gevestigd te s-hertogenbosch enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan

Nadere informatie

Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.

Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Sociaal Plan Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Rutgers; De vakbonden: De Vereniging AbvaKabo FNV,

Nadere informatie

01-05-2011 tot en met 30-04-2013

01-05-2011 tot en met 30-04-2013 01-05-2011 tot en met 30-04-2013 Pagina 1 van 20 De werkgever: DE ONDERGETEKENDEN: - Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land gevestigd te Emmeloord enerzijds en - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Sociaal Plan. De ondergetekenden, Namens de Stichting Peuterspeelzalen Boxtel gevestigd te Boxtel. Albert Habraken, voorzitter

Sociaal Plan. De ondergetekenden, Namens de Stichting Peuterspeelzalen Boxtel gevestigd te Boxtel. Albert Habraken, voorzitter Sociaal Plan Stichting Peuterspeelzalen Boxtel en Kindercentrum Kindertuin vormen per 1 januari 2011 de nieuwe organisatie Kindercentrum Kindertuin Peuterspeelzaal b.v. De ondergetekenden, Namens de Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stichting Vluchtelingenwerk en Inburgering Regio Deventer

Sociaal Plan. Stichting Vluchtelingenwerk en Inburgering Regio Deventer Sociaal Plan Stichting Vluchtelingenwerk en Inburgering Regio Deventer Van toepassing op krimp van de sectie Inburgering met een looptijd tot 1 april 2007 Datum: 13 december 2006 Inleiding Hierbij treft

Nadere informatie

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie.

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. Verklaring Aldus overeengekomen te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, op 10 december 2003 de werkgever de organisatie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan Stichting Ouderenzorg Kapelle Sociaal Plan Juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Wederzijdse rechten en plichten...3 3. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen... 4 4. Adviescommissie Sociale Begeleiding...

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN 3

CONCEPT SOCIAAL PLAN 3 CONCEPT SOCIAAL PLAN 3 De ondergetekenden, De Stichting Kinderopvang Hoogeveen (SKH) te Hoogeveen enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Vereniging CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN (concept) 1 november 2009 tot en met 31 december 2012

SOCIAAL PLAN (concept) 1 november 2009 tot en met 31 december 2012 SOCIAAL PLAN (concept) november 009 tot en met december 0 Inhoudsopgave Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 0 Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE. Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw

SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE. Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw 2e concept oktober 2008 Door: Jan Willem Nuismer, manager PO&O Harm Hoekstra, directeur / bestuurder

Nadere informatie

Sociaal Statuut. Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn

Sociaal Statuut. Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn Sociaal Statuut Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn Social statuut Surplus-Welzijn Versie d.d. 28 juni 2007 Inleiding: Pre-ambule

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Timon, gevestigd te Zeist 2. Stichting Teen Challenge Vlaardingen, gevestigd te Vlaardingen enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer,

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Tragel Zorg, INHOUDSOPGAVE 1. DOEL, UITGANGSPUNTEN EN WERKINGSFEER...5 1.1. Doelstelling...5 1.2. Uitgangspunten...5 1.3. Werkingssfeer...6 2. BEGRIPSBEPALINGEN...7

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012

SOCIAAL PLAN. voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012 SOCIAAL PLAN voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012 Inhoud Preambule 3 Inleiding 3 Artikel 1: begripsbepalingen 3 Artikel 2: werkingssfeer en geldigheidsduur

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 2 6. Overgangsprotocol bij fusie 4 7.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN Concept d.d. 26-03-2012 SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN In het kader van reorganisatie door bedrijfseconomische omstandigheden en het verlies van werkgelegenheid Het Sociaal Plan regelt de personele gevolgen

Nadere informatie

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet Sociaal Plan In het kader van het Herontwerp Zorgpalet April 2009 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Sociaal Plan Herontwerp Zorgpalet 1. Inleiding 3 2. Werkgelegenheidsgarantie 3 3. Uitgangspunten en afspraken

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10 (aangepast Artikel) Reorganisatie en/of fusie; Regeling Sociaal Plan Artikel 49 1 De werkgever vraagt over een voornemen tot reorganisatie, en/of fusie dan wel afsplitsing aan de OR tijdig tevoren advies,

Nadere informatie

Sociaal plan Vorming De bibliotheek

Sociaal plan Vorming De bibliotheek Sociaal plan Vorming De bibliotheek Werkgever De Stichting ProBiblio, gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur mevrouw A. Rube, hierna

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 3 6. Regels bij organisatieverandering/organisatieverandering

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Werkingsfeer 2 4. Uitgangspunten 2 5. Looptijd 2 6. Hardheidsclausule 2

Nadere informatie

Sociaal Plan Zorgbalans 1 november 2008 tot en met 30 juni 2010 Principeakkoord 13 okt. 2008

Sociaal Plan Zorgbalans 1 november 2008 tot en met 30 juni 2010 Principeakkoord 13 okt. 2008 Sociaal Plan Zorgbalans 1 november 2008 tot en met 30 juni 2010 Principeakkoord 13 okt. 2008 Sociaal Plan Stichting Zorgbalans, Sociaal Plan 2008-2010 Zorgbalans.doc; 13 oktober 2008-1 - INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Concept sociaal plan. de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te den Haag anderzijds,

Concept sociaal plan. de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te den Haag anderzijds, Concept sociaal plan De ondergetekenden, 1. Federatie VluchtelingenWerk Midden-Nederland, gevestigd te Utrecht 2. Stichting VluchtelingenWerk Utrecht (SVU), gevestigd te Utrecht 3. Stichting VluchtelingenWerk

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden,

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1 de Stichting Leo Stichting Groep, gevestigd te Apeldoorn, 2 de Stichting Leo Stichting Beheer, gevestigd te Apeldoorn, 3 de Stichting Bredervoort LSG, gevestigd

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan Onderhandelingsakkoord

Concept Sociaal Plan Onderhandelingsakkoord Concept Sociaal Plan Onderhandelingsakkoord Ten behoeve van Timpaan Kinderopvang B.V., statutair gevestigd te Gorredijk en Stichting Timpaan Peuterspeelzalen, statutair gevestigd te Gorredijk 1 van 23

Nadere informatie

Sociaal Plan voorlegversie voor achterbanraadpleging Opgesteld P&O, d.d. 9 juli 2008 Pagina 1 van 23

Sociaal Plan voorlegversie voor achterbanraadpleging Opgesteld P&O, d.d. 9 juli 2008 Pagina 1 van 23 Pagina 1 van 23 01-08-2008 tot en met 31-12-2010 De werkgever: DE ONDERGETEKENDEN: - Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land gevestigd te Emmeloord enerzijds en - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer

Nadere informatie

Doorlopend sociaal plan

Doorlopend sociaal plan Doorlopend sociaal plan Stichting Curamus te Hulst 1 januari 2015 1 januari 2016 Inhoudsopgave pagina Voorwoord bestuurder 4 Ondertekening 5 Hoofdstuk 1, Begrippenlijst 6 Hoofdstuk 2, Algemene bepalingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen. Voorwoord;

SOCIAAL PLAN. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen. Voorwoord; Voorwoord; Per 1 juli 2006 zal er een fusie plaats vinden tussen Stichting NetWerk Almelo, Stichting Welzijn Ouderen Almelo, Stichting Verbetering Onderwijskansen Almelo en Stichting SCOOP. Binnen Stichting

Nadere informatie

Concept Sociaal Statuut

Concept Sociaal Statuut Ondergetekenden: 1. De Stichting Sportbedrijf Smallingerland, gevestigd en kantoorhoudende te Drachten hierna te noemen: het Sportbedrijf 2. De vakbonden ABVAKABO-FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD SOCIAAL KADER. Nederlandse Rode Kruis. 1 juni 2015 tot en met 31 december 2017

PRINCIPE AKKOORD SOCIAAL KADER. Nederlandse Rode Kruis. 1 juni 2015 tot en met 31 december 2017 PRINCIPE AKKOORD SOCIAAL KADER Nederlandse Rode Kruis 1 juni 2015 tot en met 31 december 2017 Update april 2016 De ondergetekenden: De vereniging Het Nederlandse Rode Kruis, gevestigd te Den Haag, hierna

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis. Ten behoeve van Integraal Management

SOCIAAL PLAN. Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis. Ten behoeve van Integraal Management SOCIAAL PLAN Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis Ten behoeve van Integraal Management Concept Januari 2006 Directie 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis, gevestigd te

Nadere informatie

Sociaal Plan. (conceptversie 1.7) 12 februari ten behoeve van de fusie tussen. Stichting Oranje Nassau s Oord, Renkum

Sociaal Plan. (conceptversie 1.7) 12 februari ten behoeve van de fusie tussen. Stichting Oranje Nassau s Oord, Renkum Sociaal Plan (conceptversie 1.7) 12 februari 2009 ten behoeve van de fusie tussen Stichting Oranje Nassau s Oord, Renkum en Stichting Rumah Kita, Wageningen DE ONDERGETEKENDEN: De werkgevers: De Stichting

Nadere informatie

Sociaal Plan. 31 augustus 2010, Amersfoort

Sociaal Plan. 31 augustus 2010, Amersfoort Sociaal Plan 31 augustus 2010, Amersfoort Inhoudsopgave Verklaring... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 1.1 Werkingssfeer... 4 1.2 Uitgangspunten... 4 1.3 Werkingsduur... 5 1.4 Verstrekken van inlichtingen...

Nadere informatie

verklaren dat bij het opstellen van hiernavolgend sociaal plan de volgende overwegingen een rol hebben gespeeld:

verklaren dat bij het opstellen van hiernavolgend sociaal plan de volgende overwegingen een rol hebben gespeeld: SOCIAAL PLAN De ondergetekenden: Stichting Nederlands Jeugdinstituut, hierna ook genoemd NJi, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak,

Nadere informatie

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren.

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Addendum GGZ WNB Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Werknemersorganisaties: FNV- Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) De ondergetekenden, Inhoudsopgave:

CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) De ondergetekenden, Inhoudsopgave: CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) 16 maart 2007 De ondergetekenden, 1. Stichting De Speelhoek 2. SKON Kinderopvang (SKON) te Utrecht enerzijds en 3. De Vereniging De Unie

Nadere informatie

(concept) Sociaal Plan Zorgbelang Drenthe 1 december december 2010

(concept) Sociaal Plan Zorgbelang Drenthe 1 december december 2010 (concept) Sociaal Plan Zorgbelang Drenthe 1 december 2009 31 december 2010 Zorgbelang Drenthe Postbus 278 9400 AG Assen telefoon 0592-243844 e-mail info@zorgbelang-drenthe.nl website www.zorgbelang-drenthe.nl

Nadere informatie

NU'91 district oost

NU'91 district oost SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Zozijn ( van werk naar werk) SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING ZOZIJN INHOUDSOPGAVE Preambule GRONDSLAGEN SOCIAAL PLAN 1 Doel 2 Uitgangspunten met betrekking tot

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV Overdrachtsprotocol MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV 1 Inhoudsopgave Voorwoord Doel Blz. 4 Werkingssfeer Blz. 4 Overgang dienstverband Blz. 4 Geen Gedwongen ontslagen Blz.

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Amerpoort

Sociaal Plan Stichting Amerpoort Sociaal Plan Stichting Amerpoort INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Algemene bepalingen... 4 1.1 Doel Sociaal Plan... 4 1.2 Afspraken... 4 1.3 Werkingssfeer... 4 1.4 Looptijd... 4 1.5 Bezwaar en beroep...

Nadere informatie

Sociaal Plan/principe akkoord 1april 2011 Opgesteld P&O Pagina 1 van tot en met

Sociaal Plan/principe akkoord 1april 2011 Opgesteld P&O Pagina 1 van tot en met Pagina 1 van 20 01-05-2011 tot en met 30-04-2013 De werkgever: DE ONDERGETEKENDEN: - Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land gevestigd te Emmeloord enerzijds en - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING AGOGISCHE ZORGCENTRA ZEELAND

SOCIAAL PLAN STICHTING AGOGISCHE ZORGCENTRA ZEELAND Documentnaam: Codering: Vaststelling RvB: Sociaal Plan 2007-2011 Goedkeuring Datum ingang: RvT: Instemming/advies OR: Advies CR/JR/POR: SOCIAAL PLAN STICHTING AGOGISCHE ZORGCENTRA ZEELAND 2007-2011 Referentie:

Nadere informatie

Sociaal Plan GGNet 2009-2012

Sociaal Plan GGNet 2009-2012 Sociaal Plan GGNet 2009-2012 Datum : 2 juni 2009 Betreft : Sociaal Plan 2009-2012 Versie : onderhandelaarsakkoord Kenmerk : JHR/IE/02.06. INHOUDSOPGAVE 1. PREAMBULE... 4 2. GRONDSLAGEN SOCIAAL PLAN...

Nadere informatie