SOCIAAL PLAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIAAL PLAN"

Transcriptie

1 SOCIAAL PLAN Stichting Zonnehuisgroep Amstelland 1

2 INHOUDSOPGAVE SOCIAAL PLAN Pagina 1. Doel en afspraken Doel sociaal plan 1.2 Openbreken Sociaal Plan 1.3 Afspraken 2. Begripsbepalingen Werkingsfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule, interpretatie, 6 beschikbaarstelling en toepassing 3.1 Werkingssfeer 3.2 Geldigheidsduur 3.3 Hardheidsclausule 3.4 Interpretatie 3.5 Beschikbaarstelling Sociaal Plan 3.6 Toepassing 4. Regels bij reorganisatie Nieuwe organisatiestructuur en formatieplaatsenplan 4.2 Categorieën functies 5. Boventalligheid en herplaatsingen Vervallen functie 5.2 Boventalligheid en mobiliteitsplan 5.3 Vrijstelling van werkzaamheden 5.4 Herplaatsing en vacatures 5.5 reiskosten bij herplaatsing of overplaatsing binnen de ZA groep 6. Algemene rechten/mobiliteitsbeleid Opzegtermijn 6.2 Studiekosten 6.3 Verhuiskosten 6.4 Jubilea 6.5 Aanvaarding van een functie met een lager salaris bij een andere werkgever 6.6 Onbetaald verlof 6.7 Onregelmatigheidstoeslag (ORT) 6.8 Reiskosten 6.9 Voorstellen door de werknemer 6.10 Voorstellen door de werkgever 7. Arbeidsvoorwaarden Salaris bij hogere functie 7.2 Salaris bij lagere functie 8. Overige maatregelen en rechten in het kader van herplaatsing Detacheren 8.2 Vacatures Bijlage 1 Herplaatsingsprocedure 14 Bijlage 2 Bezwarencommissie Bijlage 3 Belangstellingsregistratieformulier

3 3

4 VERKLARING Aldus overeengekomen te Amstelveen, De werkgever De organisatie van werknemers Mevrouw M.A. Sprecher-Israëls Raad van Bestuur Stichting Zonnehuisgroep Amstelland De heer A.M.M. Agterberg Districtsmedewerker NU 91 De heer H. van den Wijngaard Bestuurder zorg ABVA KABO FNV 4

5 1 Doel en afspraken 1.1. Doel Sociaal Plan Het Sociaal Plan heeft als doel om optredende rechtspositionele gevolgen voor werknemers, die voortvloeien uit veranderingen in de organisatie, zoveel mogelijk op te vangen Openbreken Sociaal Plan Zonnehuisgroep Amstelland en vakorganisaties komen overeen dat overleg kan worden gevoerd over het open breken van het Sociaal Plan. Indien er zich onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor van partijen in alle redelijkheid niet verlangd kan worden zich aan het Sociaal Plan te houden, zullen partijen bij dit Sociaal Plan in overleg treden teneinde te komen tot een wijziging van het bestaande Sociaal Plan, tot de opstelling van een nieuw Sociaal Plan dan wel tot de beëindiging van dit Sociaal Plan. Naast organisatiewijzigingen kunnen ook wijzigingen van de overheid of financiers zo omvangrijk en ingrijpend zijn dat het voortbestaan van de organisatie wordt bedreigd of ernstig wordt ondermijnd. Dan kunnen er andere passende maatregelen noodzakelijk zijn dan in dit Sociaal Plan overeengekomen. 1.3 Afspraken a) Er zullen als gevolg van reorganisaties geen gedwongen ontslagen plaatsvinden, tijdens de in art. 3.2.A beschreven geldigheidsduur, tenzij er sprake is van een situatie als omschreven in art. 5.2 en art 5.4.d. b) De werkgever en werknemer zijn verplicht om mee te werken aan de uitvoering van de geldende CAO en dit Sociaal Plan. De CAO die voor de ingangsdatum van het Sociaal Plan van toepassing was op een medewerker, blijft van toepassing gedurende de looptijd van die CAO. c) De werknemer dient te werken in een functie waarin hij/zij optimaal kan functioneren. De capaciteiten en competenties van de werknemer moeten zo veel mogelijk tot zijn recht komen. Een werknemer kan vrijwillig afzien van het recht op plaatsing op basis van anciënniteit. De werkgever kan hier gebruik van maken. d) Partijen zullen, indien één daartoe de wens te kennen geeft, jaarlijks overleg plegen over de voortgang en eventuele bijstelling van het Sociaal Plan op grond van nieuwe inzichten en regelgeving. e) Iedere werknemer heeft er recht op te weten welke rechten en plichten van toepassing zijn en op welke voorzieningen een beroep kan worden gedaan. f) Veranderingen die worden doorgevoerd dienen voor de direct betrokkenen duidelijk en bespreekbaar te zijn. Er zal, in redelijkheid, voldoende gelegenheid en tijd worden geboden om actief invloed uit te kunnen oefenen op de veranderingen. Gedurende deze veranderingen zullen de werknemers en de ondernemingsraad door de werkgever zo volledig mogelijk worden geïnformeerd over de ontwikkelingen en stand van zaken. De werkgever informeert de betrokken vakorganisaties in hoofdlijnen. 5

6 2 Begripsbepalingen Anciënniteit: de diensttijd aaneengesloten doorgebracht bij de huidige werkgever en diens rechtsvoorganger(s). Onder aaneengesloten wordt in dit verband verstaan dat bij een onderbreking van langer dan drie maanden de voorafgaande diensttijd niet meetelt. Belangstellingsregistratie: het vastleggen van de voorkeur door een werknemer ten aanzien van herplaatsingsmogelijkheden en kwalificaties (zie bijlage 4) Boventallig: houdt in dat de werknemer wiens functie als gevolg van een reorganisatie is komen te vervallen c.q. komt te vervallen en die nog niet geplaatst is in de (nieuwe) organisatiestructuur. Minimaal aantal uren waarop een werknemer boventallig kan worden verklaard bedraagt 6 uren op weekbasis. Bruto maandinkomen: het op het moment van de datum van beëindiging dienstverband geldende bruto maandloon (exclusief het eventuele WIA-inkomensdeel en inclusief ORT) inclusief eventuele van toepassing zijnde vaste toeslagen en toelagen. Exclusief de negatieve effecten tengevolge van deelname aan spaarloon- of flexibele arbeidsvoorwaarden. Bezwarencommissie: De Bezwarencommissie geeft een advies bij de bezwaren tegen een besluit van de Raad van Bestuur inzake de individuele toepassing van dit Sociaal Plan Detacheren: het, in overleg met de werknemer, gedurende een bepaalde tijd bij een andere werkgever werkzaam zijn, waarbij het dienstverband met de werkgever gehandhaafd blijft. Dezelfde functie: de functie die met de werknemer in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen, mits die niet zodanig is gewijzigd dat de functie overwegend een andere inhoud heeft gekregen. Finale kwijting: werkgever en werknemer hebben op de datum van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst elkaar over en weer niets meer te vorderen. Formatieplaats: een formatieplaats wordt als eenheid gehanteerd om een functie in een aantal arbeidsuren uit te drukken. De grootte van één formatieplaats is gerelateerd aan een voltijds dienstverband. Formatieplaatsenplan: een overzicht van de formatieplaatsen, de functies en de bijbehorende FWG- Schalen Functiewijziging: een wijziging in de functie indien in het takenpakket zodanige wijzigingen worden aangebracht dat de functie overwegend een andere inhoud krijgt. Functieniveau: het gewicht (de zwaarte) dat (die) aan een functie is toegekend conform de indeling van de vigerende versie van de Functiewaarderingssystematiek voor de Gezondheidszorg (FWG). Gelijkwaardige functie: een functie die qua opleidingsniveau en functiewaarderingsniveau gelijkwaardig is aan de oude functie van een werknemer, maar die qua inhoud daarvan kan verschillen. Herplaatsing: is aan de orde bij boventalligheid, en betreft de procedure waarbij voor een werknemer een andere passende functie wordt gezocht. 6

7 Hogere functie: een functie die in maximaal één hogere FWG schaal is ingeschaald. Lagere functie: een functie die in maximaal één lagere FWG schaal is ingeschaald. Mobiliteitsbureau: bureau dat boventallig verklaarde werknemers zal begeleiden met de interne en externe mobiliteit. Outplacement: externe of interne begeleiding van één of meer werknemers bij sollicitatie of in het algemeen bij het zoekproces naar een nieuwe functie buiten de organisatie, in opdracht van de werkgever, met het doel de zoekactiviteiten te stimuleren en de effectiviteit van de sollicitatie te vergroten. Overplaatsing: procedure waarbij voor een medewerker de functie moet worden uitgeoefend op een andere standplaats en / of locatie. Passende functie: een functie die, gelet op het niveau van de huidige functie, de genoten of binnen zes maanden af te ronden opleiding, werkervaring, persoonlijke capaciteiten en omstandigheden alsmede omvang huidig dienstverband redelijkerwijs aan de werknemer kan worden opgedragen. Een passende functie kan hoger, een gelijk als ook één maximaal FWG-schaal lager salarisniveau hebben. Persoonlijk mobiliteitsplan: plan dat de boventallige werknemer met de werkgever zal afspreken, na de eerste drie maanden in het mobiliteitsbureau, om binnen of buiten de organisatie een nieuw toekomstperspectief te vinden. Plaatsingsprocedure: op basis van de belangstellingsregistratie kan de werkgever bij twee of meer geschikte kandidaten een keuze maken. Afhankelijk van de functie en van de werknemer(s) kan gebruik worden gemaakt van een (deel) assessment. Reorganisatie: een belangrijke verandering in de organisatie met rechtspositionele gevolgen voor werknemers. Salaris: het salaris zoals bedoeld in de geldende CAO. Werkgever: Stichting Zonnehuisgroep Amstelland gevestigd te Amstelveen Werknemer: de persoon die een (leer)arbeidsovereenkomst heeft met de werkgever en valt onder de werkingssfeer van de geldende CAO. 7

8 3. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule, interpretatie, beschikbaarstelling en toepassing. 3.1 Werkingssfeer Het Sociaal Plan is van toepassing op de werkgever, Stichting Zonnehuisgroep Amstelland, en de werknemers die de gevolgen ondervinden van veranderingen in de organisatie. 3.2 Geldigheidsduur A Dit Sociaal plan treedt in werking op het moment van besluit van de Raad van Bestuur tot reorganisatie van een betreffend onderdeel van de organisatie en eindigt zes maanden na de uitvoering van die reorganisatie. B Indien door partijen uiterlijk een half jaar voor de expiratiedatum niet wordt opgezegd dan zal de geldigheidsduur automatisch met een jaar worden verlengd. 3.3 Hardheidsclausule In situaties waarin de toepassing van het Sociaal Plan leidt tot een onbillijke situatie voor de individuele werknemer, zal de werkgever in een voor de werknemer gunstige zin van dit Sociaal Plan afwijken. 3.4 Interpretatie Interpretatie van dit Sociaal Plan is voorbehouden aan partijen bij dit plan. 3.5 Beschikbaarstelling Sociaal Plan De werkgever draagt er zorg voor dat elke werknemer waarvan het aannemelijk is dat deze bij een reorganisatie betrokken zal raken in het bezit wordt gesteld van dit Sociaal Plan. Tevens is het Sociaal Plan op verzoek beschikbaar en voor elke werknemer beschikbaar op het intranet. 3.6 Toepassing Dit Sociaal Plan is van toepassing bij veranderingen in de organisatie, zoals genoemd in art

9 4 Regels bij reorganisatie 4.1 (Nieuwe) organisatiestructuur en formatieplaatsenplan De (nieuwe) organisatiestructuur wordt, per reorganisatie, door de werkgever opgesteld. De organisatiestructuur omvat het aantal en de soorten functies die vervuld moeten worden. Aangegeven wordt onder welke leiding de organisatie-eenheid of de betreffende functie(s) wordt of worden gebracht. Op basis van de (nieuwe) organisatiestructuur zal de werkgever een formatieplaatsenplan opstellen en zal per reorganisatie advies worden gevraagd aan de ondernemingsraad. 4.2 Categorieën functies In het kader van een reorganisatie ontstaan vijf categorieën functies te weten: Ongewijzigde functies Ongewijzigde functies met formatiereductie Vervallen functies (Deels) gewijzigde functies Nieuwe functies Voor de ongewijzigde, (deels) gewijzigde en vervallen functies geldt het volgende schema: Is de functie (deels) gewijzigd/ Vervallen? Nee Blijft het totaal aantal Arbeidsplaatsen (fte) gelijk? Ja Functie blijft in oude en nieuwe organisatie gelijk. Man/vrouw volgt werk Nee, verminderd Ja Aan de hand van het anciënniteitprincipe wordt bepaald wie de functie in de nieuwe organisatie gaat vervullen Middels het belangstellingsregistratieformulier (bijlage 4) kan de werknemer belangstelling kenbaar maken voor maximaal drie functies in de nieuwe organisatie. Zie de herplaatsingsprocedure in bijlage 1. De werkgever zal hiertoe een Plaatsings Adviescommissie installeren (zie bijlage 3) 9

10 5. Boventalligheid en herplaatsingen 5.1 Vervallen functie Indien de functie van de werknemer vervalt, zal de werkgever de werknemer dit binnen twee weken schriftelijk mededelen. 5.2 Boventalligheid en mobiliteitsplan Op de datum van reorganisatie kunnen functies (minimaal 6 contracturen per week) komen te vervallen en kunnen de betreffende werknemers boventallig worden verklaard op basis van het Formatieplaatsenplan. De werkgever zal deze boventalligheid schriftelijk aan werknemer bevestigen. Binnen twee weken, waarin dit in redelijkheid van de werknemer gevraagd kan worden, zal de werknemer belangstelling kenbaar maken voor maximaal drie functies in de nieuwe organisatie. Per datum boventalligheid gaat de werknemer in eerste instantie voor een periode van maximaal drie maanden (gerekend vanaf de datum van de schriftelijke bevestiging) over naar het Mobiliteitsbureau. Het hoofd van het mobiliteitsbureau is vanaf dat moment de hiërarchisch leidinggevende. Wanneer de werknemer na een periode van drie maanden nog geen andere functie heeft kunnen aanvaarden dan zal de werknemer, met ondersteuning van het mobiliteitsbureau, een mobiliteitsplan opstellen. De kosten van het opstellen en uitvoeren van het mobiliteitsplan zijn voor rekening van de werkgever. Hier krijgt de werknemer opnieuw maximaal drie maanden voor. Dit mobiliteitsplan moet gericht zijn op verbetering van het toekomstperspectief binnen of buiten de organisatie. In het persoonlijke mobiliteitsplan wordt in ieder geval door de werknemer vastgelegd: welke activiteiten, niet op her- of omscholing gericht, door werknemer en werkgever worden ontplooid om de werknemer geplaatst te krijgen in een voor hem passende functie buiten de organisatie; welke activiteiten door werknemer en werkgever gestart kunnen worden om de werknemer te her- of omscholen in een functie waarvoor buiten de organisatie een redelijke kans aanwezig is een passende functie te verkrijgen; of gebruik zal worden gemaakt van redelijke voorstellen van de werknemer of de werkgever en van welke voorstellen; de periode waarbinnen de activiteiten zullen plaatsvinden. Indien de werknemer aan de werkgever heeft aangegeven een mobiliteitsplan te gaan opstellen en de werknemer deze afspraak niet nakomt naar het oordeel van de werkgever, of indien de werknemer naar het oordeel van de werkgever onredelijk weigert mee te werken aan het opstellen van een persoonlijk mobiliteitsplan, kan de werkgever besluiten om overgaan tot ontslag. Tegen dit besluit kan de werknemer bezwaar aantekenen bij de bezwarencommissie. Wanneer de bezwarencommissie van oordeel is dat de werknemer onredelijk is in de weigering of de afspraak om tot een mobiliteitsplan verwijtbaar niet is nagekomen, is de werkgever gerechtigd over te gaan tot ontslag, met dien verstande dat werknemer nog twee weken de gelegenheid heeft om een mobiliteitsplan af te spreken met de werkgever. 5.3 Vrijstelling van werkzaamheden De werknemer die is overgeplaatst naar het Mobiliteitsbureau zal door de werkgever vrijgesteld worden van het verrichten van werkzaamheden. De werknemer die vrijgesteld is van werkzaamheden behoudt alle rechten voortvloeiende uit de CAO (inclusief ORT en opbouw vakantierechten). 10

11 5.4 Herplaatsing en vacatures a) Er kunnen zich situaties voordoen dat gekozen zal moeten worden uit twee of meer kandidaten. Hiervoor zijn in de onderstaande volgorde objectieve selectiecriteria vastgesteld: 1. Geschiktheid: Voldoen aan de functie-eisen op grond van kennis, ervaring / of opleiding dan wel binnen, in principe, zes maanden daaraan kunnen voldoen. 2. Anciënniteit: Indien meerdere herplaatsingkandidaten voldoen aan de functie-eisen, geldt het anciënniteitprincipe. b) Indien aan de werknemer een functie wordt aangeboden, wordt de volgende volgorde in acht genomen: een gelijkwaardige functie; een passende functie een hogere functie; een lagere functie die maximaal één FWG schaal lager is ingedeeld. c) De werknemer is verplicht om in alle redelijkheid en in overleg: mee te werken aan voorgestelde functiewijzigingen; bereid te zijn op andere dan tot dusverre gebruikelijke tijdstippen en/of plaatsen te werken; mee te werken aan het volgen van de, naar het oordeel van de werkgever (verantwoordelijk management), noodzakelijke om-, her-, en bijscholing. Het belangstellingsregistratieformulier zal het uitgangspunt zijn bij het overleg bij de onder c genoemde zaken. Wanneer de werknemer van mening is dat hij in redelijkheid en billijkheid niet aan de wens van de werkgever kan voldoen dan kan hij bezwaar maken bij de bezwarencommissie. d) Een aanbod van een gelijkwaardige, passende, hogere of lagere functie kan niet worden geweigerd. Indien een herplaatsbare werknemer van oordeel is dat een functieaanbod van dezelfde functie, een gelijkwaardige functie, een passende functie, een hogere functie dan wel een lagere functie niet acceptabel is, dient de werknemer dit binnen twee weken aan de werkgever schriftelijk te laten weten. De werkgever neemt een besluit. Tegen dit besluit kan de werknemer bij de bezwarencommissie bezwaar aantekenen. Wordt de werkgever in het gelijk gesteld, dan kan de werknemer terugkomen op zijn besluit en de functie alsnog aanvaarden. Blijft de werknemer weigeren dan kan de werkgever een ontslagprocedure starten. Wanneer de werknemer in het gelijk wordt gesteld dan wordt het aanbod als niet gedaan beschouwd. e) Indien binnen zes maanden na herplaatsing in een nieuwe functie blijkt dat de betrokken werknemer buiten zijn schuld niet geschikt is voor de functie, dan wordt dit niet beschouwd als het weigeren van een functie. Werknemer keert terug in het Sociaal Plan voor de voor de werknemer resterende looptijd zonodig verlengd met de terugkeergarantie. Bij herplaatsing zorgt de ontvangende partij voor bevestiging van de definitieve plaatsing. f) De herplaatsingsprocedure is opgenomen in bijlage Reiskosten bij herplaatsing of overplaatsing binnen de ZA groep Indien de werknemer als gevolg van herplaatsing of overplaatsing binnen de Zonnehuisgroep Amstelland extra reiskosten voor woon-werk verkeer gaat maken maar daarmee nog niet in aanmerking te komt voor een vergoeding zullen de kosten conform de geldende CAO vergoed worden. Deze regeling kent een looptijd van 24 maanden gerekend vanaf de datum van de wijziging voor de werknemer. 11

12 6. Algemene rechten in het kader van het Sociaal Plan / Mobiliteitsbeleid Om het natuurlijk verloop gericht te stimuleren, is een aantal maatregelen ontwikkeld die in de volgende bepalingen worden vastgelegd. Deze bepalingen zijn van toepassing op alle werknemers die: tengevolge van een reorganisatie door de werkgever schriftelijk als boventallig zijn aangewezen; op grond van een reorganisatie naar een andere functie in de organisatie overstappen waardoor er daadwerkelijk vacatureruimte ontstaat voor boventallige werknemers; door (gedeeltelijk) vertrek uit de organisatie daadwerkelijk een functie (gedeeltelijk) vrijmaken voor een boventallige werknemer. 6.1 Opzegtermijn Indien de werknemer daarom verzoekt, zal bij vrijwillig ontslag de werkgever zoveel mogelijk afzien van de geldende opzegtermijn. Werkgever en werknemer bepalen in goed overleg de datum van uitdiensttreding. 6.2 Studiekosten De werknemer die vrijwillig ontslag neemt wordt de eventueel terug te betalen studiekosten kwijtgescholden wanneer de werknemer de status van boventallige heeft gekregen. 6.3 Verhuiskosten De werknemer die vrijwillig ontslag neemt wordt de eventueel terug te betalen verhuiskosten vergoeding kwijtgescholden wanneer de werknemer de status van boventallige heeft gekregen. 6.4 Jubilea De werknemer die vrijwillig ontslag neemt en binnen 12 maanden na beëindiging van het dienstverband op grond van een jubileum recht zou hebben gehad op een jubileumuitkering op grond van de geldende CAO, krijgt deze uitkering bij zijn vertrek bruto uitbetaald. Deze uitkering wordt niet betaald als de nieuwe werkgever een vergelijkbare regeling kent en daarbij de jaren bij vorige werkgevers meerekent bij de bepaling van het aantal dienstjaren. 6.5 Aanvaarding van een functie met een lager salaris bij een andere werkgever Indien de werknemer buiten de organisatie een functie aanvaardt en deze functie, ongeacht het dienstverbandpercentage, een lager bruto maandsalaris ontvangt dan de huidige functie, dan ontvangt deze werknemer een aanvulling inclusief de gemiddelde ORT over de afgelopen twaalf maanden. Voorwaarde is dat deze werknemer minimaal 80% van het laatstverdiende salaris moet verdienen. Deze aanvulling wordt als volgt toegekend: De eerste 6 maanden 100% aanvulling De volgende 6 maanden 50% aanvulling De aanvulling wordt driemaandelijks vastgesteld aan de hand van de maandelijks door de betreffende werknemer in te leveren loonstrook van de nieuwe werkgever. Bij verhoging van het salaris bij de nieuwe werkgever wordt derhalve de hoogte van de aanvulling verlaagd. Bij een vrijwillige verlaging van het dienstverbandpercentage bij de nieuwe werkgever vervalt de aanvulling. De aanvulling vervalt tevens wanneer de betreffende werknemer de loonstroken van de nieuwe werkgever niet inlevert. 12

13 Wanneer de werknemer meer uren gaat werken bij de nieuwe werkgever, waardoor het salaris wordt verhoogd blijft de werknemer recht houden op de overeengekomen aanvulling. 6.6 Onbetaald verlof Indien de werknemer een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten bij een nieuwe werkgever, zal op basis van een vooraf ingediend verzoek van de werknemer onbetaald verlof worden verleend voor de periode van de proeftijd, hetgeen schriftelijk wordt vastgelegd. Indien de werknemer na de periode van onbetaald verlof terugkeert bij de huidige werkgever, voor het resterende deel van het voor de werknemer geldende sociaal plan, en er een pensioenbreuk zou optreden omdat de nieuwe werkgever niet viel onder de werkingssfeer van de pensioenverzkeraar, zal de huidige werkgever na terugkeer van de werknemer, zorg dragen voor ononderbroken voortzetting van deelname en de volledige kosten van het werkgevers- en werknemersdeel voor zijn rekening nemen gedurende de periode van het onbetaald verlof voor zover wetgeving dit toelaat. 6.7 Onregelmatigheidstoeslag (ORT) De werknemer die tengevolge van de reorganisatie niet meer in aanmerking komt voor onregelmatigheidstoeslag dan wel een vermindering van genoemde toeslag krijgt, heeft recht op de navolgende compensatie op het moment van boventallig verklaren. Werknemers die te maken krijgen met een vermindering van ORT, krijgen deze vermindering in de vorm van een tegemoetkoming als volgt gecompenseerd: - Het eerste jaar 100% van de vermindering; - Het tweede jaar 75% van de vermindering; - Het derde jaar 50% van de vermindering. Bij bovengenoemde tegemoetkoming geldt als voorwaarde dat de periode gedurende welk de tegemoetkoming wordt betaald niet langer kan zijn dan de tijdsperiode waarover ORT is genoten. De vermindering wordt berekend over vergelijkbare periodes van drie (representatieve) maanden in de oude situatie en de nieuw ingetreden situatie. Indien over drie maanden geen representatief beeld wordt verkregen dan wordt de vergelijking gemaakt op jaarbasis. Een periode waarin ouderschapsverlof dan wel onbetaald verlof is genoten wordt buiten beschouwing gelaten. 6.8 Reiskosten Indien de werknemer een dienstverband aangaat met een andere werkgever die geen vergoeding geeft voor de kosten van woon-werkverkeer dan wel een vergoeding verstrekt die lager is dan de vergoeding op grond van de Uitvoeringsregeling reiskosten woon-werkverkeer kent de werkgever aan de werknemer gedurende een periode van een jaar deze vergoeding c.q. een aanvulling op deze vergoeding toe tot het bedrag van genoemde regeling. 6.9 Voorstellen door de werknemer Individuele werknemers die als gevolg van een reorganisatie boventallig worden, kunnen met redelijke voorstellen komen die leiden tot verbetering van hun toekomstperspectief of het realiseren van een nieuw toekomstperspectief. Deze voorstellen kunnen aan de werkgever worden voorgelegd en zullen worden besproken en beoordeeld Voorstellen door de werkgever De werkgever kan een boventallige werknemer redelijke voorstellen doen die bij acceptatie leiden tot aanpassing van het dienstverband of beëindiging van de arbeidsovereenkomst en finale kwijting. 13

14 7. Arbeidsvoorwaarden 7.1 Salaris bij hogere functie Indien de boventallige werknemer binnen de organisatie een functie aanvaardt en deze functie op een hoger niveau is ingedeeld, vergeleken met de huidige functie, ontvangt de werknemer nog geen salarisverhoging. Het hogere salaris wordt pas definitief vastgesteld en met terugwerkende kracht toegekend bij de definitieve plaatsing na zes maanden. Indien binnen zes maanden na herplaatsing in een nieuwe functie op een hoger niveau blijkt dat de betrokken werknemer buiten zijn schuld niet geschikt is voor de functie dan behoudt de werknemer bij terugplaatsing het salaris behorende bij de oude functie. 7.2 Salaris bij lagere functie Indien de werknemer binnen de organisatie een functie aanvaardt en deze functie op een lager niveau (één FWG-schaal) is ingedeeld dan de huidige functie, behoudt de werknemer het salaris en het salarisperspectief (zijnde de nog te doorlopen treden in de huidige salarisschaal) behorende bij de functie die hij voor herplaatsing bekleedde. Het salaris waarover de garantie geldt wordt aangepast aan de geldende CAO indexering. Wanneer na of bij het aanvaarden van een functie op een lager niveau de werknemer op eigen aangeven en vrijwillig zijn dienstverbandpercentage vermeerdert, wordt het salaris waarover de salarisgarantie geldt naar rato aangepast. Zodra er binnen een jaar na herplaatsing in een functie op een lager niveau (één FWG-schaal) een functie vrijkomt die passend is, heeft de werkgever de inspanningsverplichting deze functie aan te bieden aan de betrokken werknemer. Indien de werknemer het aanbod weigert, hetgeen hij dan beargumenteerd kenbaar dient te maken aan de werkgever binnen tien werkdagen na ontvangst van het functieaanbod, kan de werkgever de salarisgarantie intrekken. De werknemer kan tegen dit besluit bezwaar aantekenen bij de bezwarencommissie. 14

15 8. Overige maatregelen en rechten in het kader van herplaatsing 8.1 Detacheren Indien er geen functie beschikbaar is, kan de werkgever de werknemer detacheren bij een andere organisatie of binnen de Zonnehuisgroep Amstelland na instemming van de werknemer en akkoord van het hoofd Mobiliteitsbureau. De detachering is gericht op het vergroten van het loopbaanperspectief voor de werknemer. Gedurende de periode van de detachering zullen de termijnen zoals genoemd in 5.2 worden opgeschort. Werkgever en werknemer bepalen in overleg de duur van de detachering. Gedurende de detachering blijft de arbeidsovereenkomst met de werkgever volledig van kracht en de kosten die direct verband houden met de detachering komen voor rekening van de werkgever. 8.2 Vacatures Indien tijdens de geldigheidsduur van dit Sociaal Plan een vacature ontstaat, neemt de werkgever de volgende bepalingen in acht: de vacature wordt gemeld bij het mobiliteitsbureau. Het mobiliteitsbureau zorgt ervoor dat de vacatures bekend zijn bij de boventalligen. Wanneer er geen boventalligen in aanmerking komen voor de vacature wordt de vacature vrij gegeven voor interne werving; een vacature wordt intern gepubliceerd voor een periode van twee weken; indien de onder de eerste twee aandachtspunten genoemde vacaturestelling geen geschikte kandidaten heeft opgeleverd, is de werkgever gerechtigd over te gaan tot externe werving. 15

16 Bijlage 1 Herplaatsing procedure voor medewerkers met een vervallen functie of een (deels) gewijzigde functie Huidige functie is vervallen of (deels) gewijzigd Werknemer wordt boventallig verklaard Belangstellingsregistratie gedurende 2 weken dat de werknemer in staat is de belangstelling kenbaar te maken Plaatsingsprocedure Werknemer krijgt geen aanbod of komt op basis van de benoemingscriteria niet in aanmerking Medewerker krijgt gelijke, gelijkwaardige of passende functie aangeboden Voor een periode van in eerste instantie 3 maanden naar Mobiliteitsbureau Medewerker accepteert aanbod Terugkeergarantie van 6 maanden Medewerker weigert aanbod Bezwaarmogelijkheid bezwarencommissie Plaatsing Geen plaatsing Nieuw aanbod Bezwaar afgewezen Boventalligheid Is opgeheven Plaatsing Boventalligheid opgeheven Evaluatie mbt eenmalige verlenging voor drie maanden met mobiliteitsplan Geen uitzicht op plaatsing Boventalligheid is opgeheven na verlopen van terugkeergarantie Evaluatie met vakorganisaties Alsnog acceptatie Beëindiging arbeidsovereenkomst Geen aanspraak op sociaal plan Verlenging voor bepaalde tijd bij concreet uitzicht op een andere functie Geen acceptatie 16

17 Bijlage 2: Bezwarencommissie 1 Instelling Partijen bij dit Sociaal Plan stellen een Bezwarencommissie in bestaande uit drie personen 2 Taak De Bezwarencommissie geeft een advies bij de bezwaren tegen een besluit van de Raad van Bestuur inzake de individuele toepassing van dit Sociaal Plan. 3 Samenstelling Eén lid en één plaatsvervangend lid worden benoemd door de Raad van Bestuur, niet zijde een aan de werkgever verbonden functionaris. Eén lid en één plaatsvervangend lid worden benoemd door de Vakorganisaties partij bij dit Sociaal Plan. De twee leden van de Bezwarencommissie benoemen gezamenlijk een derde, onafhankelijk lid, tevens voorzitter van de Bezwarencommissie. 4 Procedure indiening bezwaren De individuele werknemer kan zich met een bezwaar schriftelijk wenden tot de Bezwarencommissie De ingediende bezwaren moeten betrekking hebben op de individuele toepassing van dit Sociaal Plan. Het bezwaar moet binnen twee weken nadat een besluit van de Raad van Bestuur is kenbaar gemaakt, bij de Bezwarencommissie worden ingediend. Een bezwaar wordt schriftelijk ingediend door toezending van een met redenen omkleed verzoek aan de Bezwarencommissie. De werknemer, die het bezwaar aanhangig maakt, doet hiervan direct mededeling aan de Raad van Bestuur, onder toevoeging van een kopie van het verzoekschrift. Na ontvangst van het verzoek dient de Raad van Bestuur uiterlijk binnen twee weken een met redenen omkleed verweerschrift in bij de Bezwarencommissie. Een kopie hiervan zendt de Raad van Bestuur aan de werknemer die het bezwaar aanhangig heeft gemaakt. De voorzitter van de Bezwarencommissie kan, indien hij dit wenselijk acht, de Raad van Bestuur en de werknemer opdragen aanvullende stukken in te dienen binnen een door hem gestelde termijn. 5 Procedure behandeling bezwaren De mondelinge behandeling van het bezwaar vindt als regel plaats binnen 6 weken na ontvangst van het verzoekschrift. Voor de behandeling worden de Raad van Bestuur en de medewerkers ten minste veertien dagen van te voren uitgenodigd. Tijdens de behandeling worden werknemer en de Raad van Bestuur gehoord, waarbij zij zich door een raadsman kunnen laten bijstaan of laten vertegenwoordigen. Indien de werknemer of de Raad van Bestuur getuigen en/of deskundigen willen doen horen, dienen zij hiervan ten minste acht dagen voor de dag, waarop de mondelinge behandeling plaatsvindt schriftelijk mededeling te doen, onder opgave van naam, adres en beroep van de getuigen en/of deskundigen. Aan de wederpartij dient hiervan onverwijld mededeling te worden gedaan. Werknemer, Raad van Bestuur en hun raadslieden worden in de gelegenheid gesteld ook zelf vragen te stellen aan de wederpartij en aan getuigen en/of deskundigen. De mondelinge behandeling van het bezwaar is openbaar, tenzij de Bezwarencommissie anders beslist. 17

18 De beraadslagingen geschieden in een voltallige vergadering, welke niet openbaar is. De tijdens deze zitting gedane mededelingen zijn geheim. De Bezwarencommissie kan bepalen de behandeling schriftelijk te doen. De bezwarencommissie neemt een beslissing met meerderheid van stemmen. De stemming geschiedt mondeling. Geen van de leden mag zich van stemming onthouden. Inzake geschillen omtrent de procedure van bezwaar beslist de Bezwarencommissie. 6 Uitspraak De uitspraak van de Bezwarencommissie bevat: - de naam van de werknemer, die het bezwaar heeft ingediend - de essentie van het bezwaar en eventuele reacties - de motieven van het besluit - dagtekening en ondertekening door de commissieleden en voorzitter De Raad van Bestuur en de werknemer zijn verplicht alle gevraagde medewerking te verlenen aan de Bezwarencommissie. De uitspraak van de Bezwarencommissie wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vier weken na de beraadslagingen aan de werknemer en de Raad van Bestuur meegedeeld. De uitspraak wordt door de Raad van Bestuur als een advies opgevat, waarvan alleen op basis van zwaarwegende argumenten kan worden afgeweken. In de jaarlijkse evaluatie tussen partijen zal getoetst worden of en in welke gevallen de Raad van Bestuur het advies van de bezwarencommissie niet heeft overgenomen. 18

19 Bijlage 3: Formulier Belangstellingsregistratie a. Algemene gegevens Naam: Personeelsnummer: Geboortedatum: Functie : Afdeling: Datum in dienst: Deeltijdpercentage: Werktijden: ο alle diensten ο maandag van tot ο vrijdag van tot ο dinsdag van tot ο zaterdag van tot ο woensdag van tot ο zondag van tot ο donderdag van tot Gevolgde opleidingen* Datum diploma * desgewenst CV toevoegen Op dit moment bezig met een opleiding? ο ja ο nee Zo ja, welke Datum afronding Ervaring / Verloop dienstverband*: Werkgever* Functie Periode * desgewenst CV toevoegen 19

20 Voorkeursfuncties Functie Afdeling Functienr Bent u bereid een opleiding te volgen voor bovenstaande functies? ο ja ο nee b. Wijzigen deeltijdpercentage en / of werktijden Ja nee bespreekbaar opmerkingen Langer werken ο ο ο Korter werken ο ο ο Andere werktijden ο ο ο Omstandigheden die wijzigingen in werktijden bemoeilijken / verhinderen c. Opmerkingen en/of aanvullingen 20

SOCIAAL PLAN. ZA GROEP (werktitel)

SOCIAAL PLAN. ZA GROEP (werktitel) SOCIAAL PLAN 1 september 2006 t/m 31 december 2009 ZA GROEP (werktitel) Stichting Amstelring Stichting Zonnehuisgroep Amstelland looptijd sociaal plan van 1 september 2006 tot en met 31 december 2009 1

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie.

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. Verklaring Aldus overeengekomen te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, op 10 december 2003 de werkgever de organisatie

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 2 6. Overgangsprotocol bij fusie 4 7.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Werkingsfeer 2 4. Uitgangspunten 2 5. Looptijd 2 6. Hardheidsclausule 2

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 3 6. Regels bij organisatieverandering/organisatieverandering

Nadere informatie

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 1 februari 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel... 3 1.2. Uitgangspunten... 3 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule

Nadere informatie

Sociaal Plan Looptijd: van..(datum ondertekening) tot 1 januari 2012

Sociaal Plan Looptijd: van..(datum ondertekening) tot 1 januari 2012 Stichting de Reeve en Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland - concept - Sociaal Plan Looptijd: van..(datum ondertekening) tot 1 januari 2012 Pagina 1 van 21 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1. Doel en

Nadere informatie

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016 Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016/concept akkoord/dec 2011 Inhoud

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

Sociaal plan Stichting Coloriet

Sociaal plan Stichting Coloriet Sociaal plan Stichting Coloriet 2008. Lelystad, december 2007 versie 17 december 2007 Inhoud Verklaring Preambule 1. Doel en afspraken 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule en interpretatie

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

Sociaal Plan Odion

Sociaal Plan Odion Sociaal Plan Odion 2011 2013 Inhoud Verklaring... 3 Preambule... 4 1. Doel en afspraken... 5 1.1 Doel Sociaal Plan 1.2 Uitgangspunten, algemene afspraken... 2. Algemene bepalingen... 7 2.1. Werkingssfeer

Nadere informatie

Sociaal Plan medewerkers vallend onder de CAO W&MD 1 juni januari 2015

Sociaal Plan medewerkers vallend onder de CAO W&MD 1 juni januari 2015 - dd. 5/7-2011 origineel naar Archief 2 9 JU1 2Glf Libertas Leiden uw welzijn onze zorg Sociaal Plan medewerkers vallend onder de CAO W&MD 1 juni 2011-1 januari 2015 ten behoeve van bezuinigingen van de

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule Preambule Voor u ligt het Sociaal Plan 2007 van Trias Jeugdhulp. De directe aanleiding voor het opstellen van dit Sociaal Plan is de behoefte van de Raad van Bestuur van Trias Jeugdhulp, de Ondernemingsraad

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet Sociaal Plan In het kader van het Herontwerp Zorgpalet April 2009 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Sociaal Plan Herontwerp Zorgpalet 1. Inleiding 3 2. Werkgelegenheidsgarantie 3 3. Uitgangspunten en afspraken

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

Sociaal plan. Prinsenstichting

Sociaal plan. Prinsenstichting Sociaal plan Prinsenstichting 2012-2014 Inhoud Preambule blz. 3 1. Doel en uitgangspunten blz. 4 1.1 Doel Sociaal Plan 1.2 Uitgangspunten 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule, interpretatie

Nadere informatie

Sociaal Plan Zorgbalans 1 november 2008 tot en met 30 juni 2010 Principeakkoord 13 okt. 2008

Sociaal Plan Zorgbalans 1 november 2008 tot en met 30 juni 2010 Principeakkoord 13 okt. 2008 Sociaal Plan Zorgbalans 1 november 2008 tot en met 30 juni 2010 Principeakkoord 13 okt. 2008 Sociaal Plan Stichting Zorgbalans, Sociaal Plan 2008-2010 Zorgbalans.doc; 13 oktober 2008-1 - INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

SOCIAAL PLAN Onze Lieve Vrouwe Gasthuis SOCIAAL PLAN 2012-2014 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis december 2011 concept versie 5 d.d. 29 november 2011 Inhoudsopgave Verklaring... 3 Preambule... 4 1. Doel en Uitgangspunten... 5 1.1. Doel Sociaal Plan...5

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN 2013 voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen op basis van de maatregelen en voorgestelde organisatiewijzigingen in

Nadere informatie

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties 8300 Concept SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan VVT 1 januari juli 2013

Concept Sociaal Plan VVT 1 januari juli 2013 Concept Sociaal Plan VVT 1 januari 2012 1 juli 2013 ten behoeve van organisatieveranderingen van de Stichting Libertas Leiden gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan Sociaal Plan VVT (WMO, Facilitair

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan. GGZ ingeest

Doorlopend Sociaal Plan. GGZ ingeest Doorlopend Sociaal Plan GGZ ingeest Inhoudsopgave Verklaring 4 Pre-ambule 5 1. Doel en afspraken 6 2. Werkingssfeer en geldigheidsduur 9 3. Begripsbepalingen 10 4. Regels bij reorganisatie 14 4.1 (nieuwe)

Nadere informatie

Sociaal Plan Odion Sociaal Plan 2014 Procedure

Sociaal Plan Odion Sociaal Plan 2014 Procedure Sociaal Plan Odion 2014 Vaststellingsdatum : 04-10-2007 Status : Definitief Evaluatiedatum : 01-12-2013 Bladnr: 1 v 25 Inhoud Verklaring... 3 Preambule... 4 1. Doel en afspraken... 5 1.1 Doel Sociaal Plan

Nadere informatie

Stichting Sint Jacob Sociaal Plan

Stichting Sint Jacob Sociaal Plan Stichting Sint Jacob Sociaal Plan 2007-2009 Stichting Sint Jacob Maart 2007 Sociaal plan stichting sint Jacob 2007-2009 Préambule Bij de totstandkoming van het onderliggende Sociaal Plan van Stichting

Nadere informatie

Sociaal Plan Kennemer Gasthuis

Sociaal Plan Kennemer Gasthuis Sociaal Plan Kennemer Gasthuis 2011 2012 Definitieve concepttekst na laatst besproken wijzigingen 19 augustus 2011 Inhoud Préambule 1. Doel en uitgangspunten 1.1 Doel Sociaal Plan 1.2 Uitgangspunten 2.

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Topaz

Doorlopend Sociaal Plan Topaz Doorlopend Sociaal Plan Topaz Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van de stichting Topaz (verder te noemen Topaz). Het sociaal plan is

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zorggroep Groningen 2e concept januari 2011 Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 De ondergetekenden: Werkgever: Raad van Bestuur De Wever en Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV,

Nadere informatie

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Definitief akkoord Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan 2014-2019 Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Ondergetekenden, - Stichting Zuyderland Medisch Centrum

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN GGD JANUARI 2012 TOT 1 JANUARI Conceptversie 0.6

SOCIAAL PLAN GGD JANUARI 2012 TOT 1 JANUARI Conceptversie 0.6 SOCIAAL PLAN GGD 3.0 1 JANUARI 2012 TOT 1 JANUARI 2013 Conceptversie 0.6 Goes, 16 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 INLEIDING... 4 2 DOEL... 5 3 DEFINITIES... 5 4 UITGANGSPUNTEN... 8 5 WERKINGSFEER...

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

Doorlopend sociaal plan

Doorlopend sociaal plan Doorlopend sociaal plan Stichting Curamus te Hulst 1 januari 2015 1 januari 2016 Inhoudsopgave pagina Voorwoord bestuurder 4 Ondertekening 5 Hoofdstuk 1, Begrippenlijst 6 Hoofdstuk 2, Algemene bepalingen

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren.

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Addendum GGZ WNB Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Werknemersorganisaties: FNV- Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

Sociaal Plan. De Riethorst Stromenland Postbus AA Geertruidenberg. Bestemd voor alle medewerkers van De Riethorst Stromenland

Sociaal Plan. De Riethorst Stromenland Postbus AA Geertruidenberg. Bestemd voor alle medewerkers van De Riethorst Stromenland De Riethorst Stromenland Postbus 35 4930 AA Geertruidenberg Sociaal Plan Bestemd voor alle medewerkers van De Riethorst Stromenland Naam document: Sociaal Plan Soort document: HKZ-norm(en): Vaststelling

Nadere informatie

Versie 19 mei Sociaal plan. ten behoeve van de organisatieveranderingen van de. Stichting Zorggroep De Vechtstreek

Versie 19 mei Sociaal plan. ten behoeve van de organisatieveranderingen van de. Stichting Zorggroep De Vechtstreek Versie 19 mei 2009 Sociaal plan ten behoeve van de organisatieveranderingen van de Stichting Zorggroep De Vechtstreek INHOUDSOPGAVE Overeenkomst 4 Preambule 5 1. Doel en afspraken 6 1.1. Doel Sociaal Plan

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Geldig van 1 juli 2012 tot 1 juli 2015

SOCIAAL PLAN Geldig van 1 juli 2012 tot 1 juli 2015 SOCIAAL PLAN Geldig van 1 juli 2012 tot 1 juli 2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 3 Verklaring 1. Doel en uitgangspunten 5 2. Werkingsfeer en geldigheidsduur 7 3. Begripsbepalingen 8 4. Organisatiewijzigingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ZIEKENHUIS AMSTELLAND

SOCIAAL PLAN ZIEKENHUIS AMSTELLAND SOCIAAL PLAN 2015-2017 ZIEKENHUIS AMSTELLAND Concept naar vakbonden 20-11-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 4 Begripsbepalingen blz. 5 Werkingssfeer en geldigheidsduur blz. 7 Doel en uitgangspunten blz.

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

Lelystad, 11 januari 2012. Sociaal Plan Triade

Lelystad, 11 januari 2012. Sociaal Plan Triade Lelystad, 11 januari 2012 Sociaal Plan Triade Inhoud Verklaring Preambule 1. Doel en afspraken 1.1 Doel 1.2 Afspraken 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule en interpretatie 2.1 Werkingssfeer

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis SOCIAAL PLAN ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis 19 december 2008 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd

Nadere informatie

01-05-2011 tot en met 30-04-2013

01-05-2011 tot en met 30-04-2013 01-05-2011 tot en met 30-04-2013 Pagina 1 van 20 De werkgever: DE ONDERGETEKENDEN: - Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land gevestigd te Emmeloord enerzijds en - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum SOCIAAL PLAN Stichting Trajectum d.d. juni 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord/Inleiding 3 1. Doel Sociaal Plan 4 2. Algemene bepalingen 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Doel en looptijd 5 2.3 Werkingssfeer

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN DOORLOPEND SOCIAAL PLAN STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN 2006-2010 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave DOORLOPEND SOCIAAL PLAN...1 STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN...1 2006-2010... 1 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan Stichting Ouderenzorg Kapelle Sociaal Plan Juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Wederzijdse rechten en plichten...3 3. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen... 4 4. Adviescommissie Sociale Begeleiding...

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen 4 3. Doel 8 4. Geldigheidsduur

Nadere informatie

Sociaal Plan Organisatie Ontwikkeling GGZ Delfland

Sociaal Plan Organisatie Ontwikkeling GGZ Delfland Principe Akkoord Sociaal Plan Organisatie- Ontwikkeling GGZ Delfland 1 Sociaal Plan Organisatie Ontwikkeling GGZ Delfland Dit Sociaal Plan Organisatieontwikkeling bevat maatregelen en voorzieningen die

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING De ondergetekenden, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (LdH W&G), gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Almere enerzijds en de

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Sociaal plan Vorming De bibliotheek

Sociaal plan Vorming De bibliotheek Sociaal plan Vorming De bibliotheek Werkgever De Stichting ProBiblio, gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur mevrouw A. Rube, hierna

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN 1 april 2014 1 april 2015 Aldus overeengekomen: De werkgever:.. De werknemersorganisaties: ABVAKABO FNV:.... CNV Publieke Zaak: NU 91 Beroepsorganisatie van de verpleging Nieuwe

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep. Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep. Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM Inhoudsopgave Inhoud Pagina nummer Preambule 4 1 Doel 6 2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord

Onderhandelaarsakkoord Onderhandelaarsakkoord Sociaal plan MCA Gemini groep Medisch Centrum Alkmaar en Gemini Ziekenhuis 1 september 2011 tot 1 januari 2013 Inhoud Verklaring Preambule 1. Doel en uitgangspunten 2. Werkingssfeer,

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Vitree - concept versie 4- Doorlopend Sociaal Plan Geldigheidsduur: van 1 januari 2012 tot 1 januari 2015 Sociaal Plan Vitree Pagina 1 van 26 Inhoudsopgave Inleiding Pagina 5 Hoofdstuk 1. Doel

Nadere informatie

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015 S o c i a a l P l a n O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g G G Z D e l f l a n d 2015-2018 Proceseigenaar Auteur : E.F.M. Amkreutz : E. Kats Versie : Concept 5.0 Datum : 21 april 2015 Ingangsdatum

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN INLEIDING

SOCIAAL PLAN INLEIDING SOCIAAL PLAN als bedoeld in artikel 8:3 van de CAR, voor de overgang van personeelsleden van de gemeente Geldrop-Mierlo naar de gemeente Helmond, afdeling Werk en Inkomen op 1 januari 2010. INLEIDING Voor

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Tragel Zorg, INHOUDSOPGAVE 1. DOEL, UITGANGSPUNTEN EN WERKINGSFEER...5 1.1. Doelstelling...5 1.2. Uitgangspunten...5 1.3. Werkingssfeer...6 2. BEGRIPSBEPALINGEN...7

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Amerpoort

Sociaal Plan Stichting Amerpoort Sociaal Plan Stichting Amerpoort INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Algemene bepalingen... 4 1.1 Doel Sociaal Plan... 4 1.2 Afspraken... 4 1.3 Werkingssfeer... 4 1.4 Looptijd... 4 1.5 Bezwaar en beroep...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Libra Revalidatie & Audiologie. 1 juli juli 2021

SOCIAAL PLAN. Stichting Libra Revalidatie & Audiologie. 1 juli juli 2021 SOCIAAL PLAN Stichting Libra Revalidatie & Audiologie 1 juli 2018 1 juli 2021 1 INHOUDSOPGAVE OVEREENKOMST BEGRIPSBEPALINGEN EN DEFINITIES 1. DOEL 2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 3. BIJZONDERE UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Kinderopvang Dronten, gevestigd te Dronten 2. Stichting Peuterspeelzaal Dronten, gevestigd te Dronten. enerzijds en de FNV gevestigd te Utrecht en CNV, gevestigd

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Sociaal plan. Leger des Heils W&G en Leger des Heils J&R. Definitief concept Versie 20160503

Sociaal plan. Leger des Heils W&G en Leger des Heils J&R. Definitief concept Versie 20160503 Sociaal plan Leger des Heils W&G en Leger des Heils J&R Definitief concept Versie 20160503 Inhoudsopgave: 1. Hoofdlijnen van het sociaal plan 1.1. Gedeelde verantwoordelijkheid 1.2. Fasen van het sociaal

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN (concept) 1 november 2009 tot en met 31 december 2012

SOCIAAL PLAN (concept) 1 november 2009 tot en met 31 december 2012 SOCIAAL PLAN (concept) november 009 tot en met december 0 Inhoudsopgave Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 0 Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Sociaal Plan Rijnland Zorggroep tot

Sociaal Plan Rijnland Zorggroep tot Versie 13 februari 2013 Sociaal Plan Rijnland Zorggroep 1-3-2013 tot 1-3-2018 VERKLARING Aldus overeengekomen te Leiderdorp, De werkgever De organisatie van werknemers Rijnland Zorggroep ABVAKABO FNV NU'91

Nadere informatie

Sociaal Plan BEZT. Sociaal Plan BEZT. Bartholomeus Gasthuis. Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0. Versie 2.

Sociaal Plan BEZT. Sociaal Plan BEZT. Bartholomeus Gasthuis. Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0. Versie 2. Sociaal Plan BEZT Bartholomeus Gasthuis Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0 Versie 2.0 1 Inhoudsopgave Inleiding Begrippenkader Doel Algemene bepalingen Afspraken Organisatiestructuur

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014 l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND,r Sociaal plan Frion 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Algemene bepalingen... 5 3. Algemene voorwaarden... 7 4. Herplaatsingsprocedure... 9 5. Mobiliteitsbevorderende

Nadere informatie

Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject

Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject Een sociaal statuut ten behoeve van het hoger management en de medewerkers van de sector Dienstverlening & Vastgoed Onderhandelaarsakkoord 04 oktober 2011 Inhoudopgave

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Datum: december 2011 Datum concept: 24-02-2012 Documenteigenaar: Nicole ter Bogt 1/18 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Werkingssfeer... 5 3 Geldigheidsduur... 5 4 Uitgangspunten... 5 5 Begripsbepaling...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

Sociaal Plan De Zorgcirkel 1 juli 2007 tot 1 juli 2009

Sociaal Plan De Zorgcirkel 1 juli 2007 tot 1 juli 2009 Sociaal Plan De Zorgcirkel 1 juli 2007 tot 1 juli 2009 Ondergetekenden, Stichting Zorgcirkel Waterland, gevestigd te Purmerend en vertegenwoordigd door Stichting Zorgspectrum Westerhout, gevestigd te Alkmaar

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling RC GGz Weert juli 2005

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling RC GGz Weert juli 2005 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling RC GGz Weert juli 2005 RC GGz Weert 1 4-7-05 INHOUDSOPGAVE Preambule 3 1. Doel 4 2. Uitgangspunten 4 3. Hardheidsclausule 4 4. Overgangsprotocol (bij fusie)

Nadere informatie

DE ROOYSE WISSEL. Sociaal Plan Organisatieontwikkeling

DE ROOYSE WISSEL. Sociaal Plan Organisatieontwikkeling Forensisch Psychiatrisch Centrum Forensisch Psychiatrisch Centrum DE ROOYSE WISSEL Sociaal Plan Organisatieontwikkeling Aanleiding In de CAO GGZ is in hoofdstuk 15B, artikel 2, bepaald dat de werkgever

Nadere informatie

Sociaal Plan CORDAAN

Sociaal Plan CORDAAN Sociaal Plan CORDAAN 20 oktober 2008 1 november 2011 Van werk naar werk, Cordaan gaat samen met u voor een passende oplossing voor iedereen 0 Inhoud Overeenkomst 3 Preambule 4 Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

Nadere informatie

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD Concept Sociaal plan onderhandelaarakkoord De ondergetekenden, Mozaiek welzijnsdiensten, gevestigd te Tiel enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ZGT. Looptijd van 1 april 2014 tot 1 januari 2016

SOCIAAL PLAN ZGT. Looptijd van 1 april 2014 tot 1 januari 2016 SOCIAAL PLAN ZGT Looptijd van 1 april 2014 tot 1 januari 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 2 2. Begripsbepalingen 3 3. Looptijd en werkingssfeer 6 4. Algemene afspraken/uitgangspunten 7 5. Boventalligheid

Nadere informatie

Sociaal Plan' Gelre ziekenhuizen. Datum opmaak Datum revisie. 9 mei2007 november 2011. Voorwoord

Sociaal Plan' Gelre ziekenhuizen. Datum opmaak Datum revisie. 9 mei2007 november 2011. Voorwoord I Sociaal Plan' Gelre ziekenhuizen Datum opmaak Datum revisie 9 mei2007 november 2011 Voorwoord In dit Sociaal Plan worden de rechten en plichten vastgelegdie gelden voor zowel werkgever als werknemers,

Nadere informatie

Sociaal Plan

Sociaal Plan Sociaal Plan 2012 2017 Opgesteld door : Personeelszaken Versie : 4 Vastgesteld door : Datum vaststelling : Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Verklaring... 3 Voorwoord... 4 1. Doel en uitgangspunten... 5

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Sociaal Plan Organisatie in beweging

Sociaal Plan Organisatie in beweging Sociaal Plan Organisatie in beweging INHOUDSOPGAVE Pagina Preambule 2 1. Inleiding 3 2. Algemene bepalingen en uitgangspunten 4 2.1. Doel 4 2.2. Werkingssfeer en looptijd 4 2.3. Uitgangspunten 4 2.4. Hardheidsclausule

Nadere informatie