Stichting Sint Jacob Sociaal Plan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Sint Jacob Sociaal Plan"

Transcriptie

1 Stichting Sint Jacob Sociaal Plan Stichting Sint Jacob Maart 2007 Sociaal plan stichting sint Jacob

2 Préambule Bij de totstandkoming van het onderliggende Sociaal Plan van Stichting Sint Jacob is in aanmerking genomen dat de jaren 2007 en 2008 voor Stichting Sint Jacob in het kader zullen staan van veranderingen als gevolg van de wet- en regelgeving op het terrein van de gezondheidszorg in Nederland en van de vastgestelde strategische koers voor Sint Jacob van juni De belangrijkste hiervan zijn de nieuwe AWBZ, de WMO, de nieuwe financieringsmethode (outputfinanciering), extramuralisering en bouwen. Deze veranderingen noodzaken Stichting Sint Jacob tot aanpassingen in de organisatie en de werkwijze, zowel op het gebied van de primaire zorg- en dienstverlening, als bij de facilitaire organisatie inclusief de restauratieve dienst en de stafafdelingen, en wel omdat bij ongewijzigde bedrijfsvoering en werkwijze de continuïteit van de organisaties gevaar loopt tengevolge van teruglopende inkomsten (tengevolge van het niet adequaat kunnen inspelen op de ontwikkelingen in de markt) en gelijkblijvende of zelfs stijgende kosten. Strategische uitgangspunten Sint Jacob: 1) Sint Jacob bouwt de komende twee jaar aan versterking van de eigen organisatie en marktpositie en de kwaliteit van de dienstverlening 2) Sint Jacob gaat partnerships en samenwerkingsverbanden aan gericht op synergie en toegevoegde waarde 3) Sint Jacob richt haar focus, organisatie en bouwplannen op het zo lang mogelijk normaal wonen van ouder wordende mensen 4) Sint Jacob ontwikkelt zich van een intramurale organisatie en werkwijze naar een veel meer extramuraal gerichte organisatie met bijbehorende werkwijze en productenassortiment 5) De cultuur van Sint Jacob is kwaliteits- en klantgericht ( Ja is het uitgangspunt) en draagt zorg voor continue verbeteringen in werkproces en organisatie Meer dan ooit zal het voor de continuïteit van sint Jacob aankomen op het realiseren van de best mogelijke balans tussen zichtbaar leveren van kwaliteit in zorg en realiseren van een gezonde financiële bedrijfsvoering. Dat zal een noodzakelijke voorwaarde vormen voor het blijven bieden van werk aan zo veel mogelijk werknemers van stichting Sint Jacob. Daarbij is niet uit te sluiten dat vanwege het realiseren van een gezonde bedrijfsvoering, besloten kan worden tot overname door derden van onderdelen van de organisatie. Indien dat aan de orde is zal de werkgever opnieuw in overleg treden met de vakbonden. Het onderliggende Sociaal Plan beoogt een fair en correct proces te bieden voor het omgaan met de gevolgen van organisatie- en formatiewijzigingen die binnen Stichting Sint Jacob nodig worden geacht gedurende de looptijd. Daarmee wordt een basisveiligheid geboden voor werknemers. Stichting Sint Jacob: Sociaal Plan pagina 2 van 20

3 Bij de opstelling van dit Sociaal Plan is er van uitgegaan dat gedwongen ontslagen zullen worden vermeden. De werkgever garandeert dit voor 2007 maar zal voor 2008 dit nader overwegen aan de hand van de opgedane ervaringen en bereikte resultaten bij het herplaatsen van medewerkers. Indien noodzakelijk zal de werkgever hierover opnieuw in gesprek gaan met de vakbonden. Bij het opstellen van dit Sociaal Plan zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: - zo veel mogelijk werknemers van werk naar werk te begeleiden - eerlijke en gelijke kansen bieden aan werknemers in vergelijkbare posities - optimaal afstemmen van werknemers en salarisniveaus op functies en functieeisen - bewaken van continuïteit en flexibiliteit naar de toekomst in leeftijdsverdeling en inzetbaarheid van werknemers - erkennen van belang en eigen verantwoordelijkheid van de werknemers van stichting Sint Jacob. - de beschikbare financiële mogelijkheden van stichting Sint Jacob. De nadere uitwerking hiervan is te herkennen in de diverse hoofdstukken van dit Sociaal Plan. Dit plan beoogt een stabiele basis te vormen tijdens een periode van verandering en herpositionering voor stichting Sint Jacob en haar werknemers. INHOUD Overeenkomst 4 1 Begripsbepalingen 5 2 Algemene bepalingen 8 3 Organisatiestructuur en besluitvorming 9 4 Plaatsingsprocedure 10 5 Mobiliteitsbevorderende maatregelen 13 6 Bijzondere rechten van de werknemer 16 7 Bezwarencommissie 18 8 Slotbepaling 20 Stichting Sint Jacob: Sociaal Plan pagina 3 van 20

4 Overeenkomst Bij stichting Sint Jacob vinden in het budgetjaar 2007 en 2008 formatiewijzigingen plaats. Werkgever en werknemersorganisaties komen overeen onderstaand Sociaal Plan toe te passen bij alle komende formatiewijzigingen binnen stichting Sint Jacob in 2007 en Namens de Werknemersorganisaties: Namens de werkgever: Raad van Bestuur Stichting Sint Jacob Drs. J.C.H. Louwers ABVAKABO FNV G. Noortman CNV Publieke Zaak R. Meenink-Bouwman De Unie Zorg en Welzijn D. Leeman NU 91 A.M.M. Agterberg FBZ B.H.G. Steehouer N.B.: Een origineel exemplaar met handtekeningen is aanwezig bij het bestuurssecretariaat van stichting Sint Jacob. Haarlem, maart 2007 Stichting Sint Jacob: Sociaal Plan pagina 4 van 20

5 1 Begripsbepalingen 1.1 De werkgever Stichting Sint Jacob 1.2 De werknemer De persoon, die een arbeidsovereenkomst heeft met de onder 1.1 genoemde werkgever en die: - de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt; - niet incidenteel gedurende de schoolvakanties werkzaam is voor een periode van maximaal 6 weken achtereen; - niet incidenteel werkzaamheden verricht op afroep (bijv. via een contract met uitgestelde prestatieplicht); - niet in de instelling werkzaam is uitsluitend ter vervulling van een stage; - geen uurdocent is - niet deel uitmaakt van de Raad van Bestuur van Sint Jacob 1.3 Formatiewijziging Een wijziging in het formatieplaatsenplan van Stichting Sint Jacob in 2007 of 2008 met personele consequenties. 1.4 Formatieplaatsenplan Een ten behoeve van een formatiewijziging op te stellen overzicht van functies, functiebeschrijvingen en benodigde FTE s per functieniveau per organisatie-eenheid. 1.5 Tijdelijke plaatsing De omstandigheid waarbij de werkgever de boventallige werknemer, ten behoeve van de vervulling van een tijdelijke vacature of in het kader van vervanging tijdelijk plaatst op een andere locatie in dezelfde functie, in een gelijkwaardige functie òf in een functie één functiegroep hoger, dan wel één of twee functiegroepen lager (twee functiegroepen lager slechts na instemming van betrokken medewerker). Daarbij worden in overleg met de werknemer afspraken gemaakt over de duur van de tijdelijke plaatsing. De maximale periode voor een tijdelijke plaatsing is een jaar. De arbeidsvoorwaarden blijven onverminderd van kracht. Bij tijdelijke plaatsing op een andere locatie zullen de additionele reiskosten worden vergoed. 1.6 Detachering De omstandigheid waarbij de werkgever de boventallige werknemer, met diens instemming detacheert bij een andere organisatie. De arbeidsovereenkomst met de werkgever blijft volledig van kracht en de kosten die direct verband houden met de detachering komen voor rekening van de werkgever. Stichting Sint Jacob: Sociaal Plan pagina 5 van 20

6 1.7 Nieuwe functie Een functie die nog niet voor kwam in de formatie zoals deze was voor de formatiewijziging, dan wel een functie waarbij een zodanige wijzigingen in het takenpakket van de functie ontstaat, dat sprake is van een overwegend andere functie-inhoud. 1.8 Passende functie Een functie die, gelet op het niveau van de huidige functie, de genoten of binnen redelijke termijn af te ronden opleiding, werkervaring, persoonlijke capaciteiten, -omstandigheden redelijkerwijs aan de werknemer kan worden opgedragen. Voor zover dezelfde functie niet tot de mogelijkheden behoort, wordt een functie, die qua vereiste opleiding en ervaring vergelijkbaar is, of een functie die maximaal 1 functiegroep lager is gewaardeerd op grond van het vigerende functiewaarderingssysteem, eveneens als passend beschouwd. 1.9 Gelijkwaardige functie Een functie op hetzelfde functieniveau, waarbij de functie-eisen niet of nauwelijks afwijken in vergelijking met de functie die de werknemer vervulde voor de formatiewijziging Hogere functie Een functie die in een hogere functiegroep is ingeschaald 1.11 Lagere functie Een functie die in een lagere functiegroep is ingeschaald 1.12 Boventallig Boventallig is de werknemer, die niet in een functie is geplaatst en waarvoor geen passende functie voorhanden is. Van boventalligheid is eerst sprake als dit door de werkgever aan de werknemer schriftelijk met redenen omkleed is medegedeeld Anciënniteitprincipe Het principe waarbij op grond van het aantal dienstjaren een onderscheid wordt gemaakt tussen werknemers die een gelijke aanspraak hebben. De werknemer met de meeste dienstjaren wordt als eerste geplaatst en bij gelijke uitkomst van diensttijd gaat de oudere werknemer bij plaatsing voor de jongere werknemer Diensttijd respectievelijk dienstjaren/anciënniteit De diensttijd doorgebracht bij de werkgever en zijn rechtsvoorganger(s). Het gaat om de tijd die op grond van een arbeidsovereenkomst aaneengesloten is doorgebracht. Hieronder valt ook de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alsmede de overeenkomst tot opdracht die voorafging aan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, mits niet onderbroken door meer dan drie maanden. Een periode van onbetaald verlof geldt ook als diensttijd. Stichting Sint Jacob: Sociaal Plan pagina 6 van 20

7 1.15 Salaris Het tussen werkgever en werknemer overeengekomen bruto maand- of periodesalaris, exclusief toeslagen en/of vergoedingen en exclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering, conform de vigerende CAO Werknemersorganisaties De werknemersorganisaties, die partij zijn bij dit Sociaal Plan, te weten: ABVAKABO FNV CNV Publieke Zaak De Unie Zorg en Welzijn NU 91 FBZ 1.17 CAO De voor de werknemer vigerende collectieve arbeidsovereenkomst CAO V&V Bezwarencommissie Sociaal Plan De commissie als bedoeld in hoofdstuk Mobiliteitsbureau Voor de uitvoering van dit Sociaal Plan tijdelijk ingesteld bureau voor begeleiding en uitvoering van interne mobiliteit en andere relevante toepassingen van artikelen van dit Sociaal Plan. Stichting Sint Jacob: Sociaal Plan pagina 7 van 20

8 2 Algemene bepalingen 2.1 Werkingssfeer Het Sociaal Plan is van toepassing op de werkgever en op de werknemers die gevolgen ondervinden van formatiewijzigingen. 2.2 Nieuwe formatieplaatsen De werkgever verplicht zich, om in 2007 en 2008 niet te zullen overgaan tot het aannemen van nieuw personeel, voordat is bezien of boventallige werknemers op een wijze als aangegeven in dit Sociaal Plan de desbetreffende functies kunnen gaan vervullen. 2.3 Geldigheidsduur Het Sociaal Plan is geldig vanaf 1 april 2007 tot en met 31 maart Uiterlijk drie maanden voor de expiratiedatum zullen partijen in overleg treden over eventuele verlenging van de werkingsduur. Garanties met een langere werkingsduur dan dit Sociaal Plan worden ook na ommekomst van het Sociaal Plan gehandhaafd. Indien er zich, naar het gezamenlijk oordeel van partijen, onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor van de werkgever in redelijkheid niet kan worden verlangd zich aan het Sociaal Plan te houden, zullen partijen bij dit Sociaal Plan in overleg treden teneinde te komen tot een wijziging van het bestaande Sociaal Plan, dan wel tot de opstelling van een nieuw Sociaal Plan. Bij de opstelling van dit Sociaal Plan is er van uitgegaan dat gedwongen ontslagen zullen worden vermeden. De werkgever garandeert dit voor 2007 maar zal voor 2008 dit nader overwegen aan de hand van de opgedane ervaringen en bereikte resultaten bij het herplaatsen van medewerkers. Indien noodzakelijk zal de werkgever hierover opnieuw in gesprek gaan met de vakbonden. 2.4 Plichten werkgever, werknemer Dit Sociaal Plan wordt verstrekt aan alle werknemers op wie dit van toepassing is. De werkgever en de werknemers op wie dit Sociaal Plan van toepassing is, zijn gehouden hun volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering ervan. 2.5 Afspraken op grond van vorig Sociaal Plan Afspraken op grond van het sociaal plan voor de voedingsreorganisatie die in gunstige zin afwijken van dit plan blijven van kracht. 2.6 Hardheidsclausule In gevallen waarin dit Sociaal Plan zou leiden tot een kennelijk onbillijke situatie voor de individuele werknemer, zal de werkgever in een voor de werknemer gunstige zin afwijken van dit Sociaal Plan. Stichting Sint Jacob: Sociaal Plan pagina 8 van 20

9 3 Organisatiestructuur en besluitvorming 3.1 Vergelijking bestaande en nieuwe situatie De beschrijving van voorgenomen formatiewijzigingen zal zodanig zijn, dat een vergelijking gemaakt kan worden tussen het bestaande formatieplaatsenplan met personeelsbezetting en de formatie in functies en FTE van de nieuwe organisatiestructuur. 3.2 Nieuwe organisatiestructuur De nieuwe organisatiestructuur wordt door de raad van bestuur opgesteld. De nieuwe organisatiestructuur omvat het aantal soorten functies, die vervuld moeten worden en de relatie tussen functionarissen, groepen, locaties, regio s en diensten. 3.3 Formatieplaatsenplan Op basis van de nieuwe organisatiestructuur zal de raad van bestuur een formatieplaatsenplan ontwerpen en dit ter advisering voorleggen aan de Ondernemingsraad. Stichting Sint Jacob: Sociaal Plan pagina 9 van 20

10 4 Plaatsingsprocedure 4.1 Als gevolg van een reorganisatie kunnen functies vervallen of wijzigen. Tevens kunnen nieuwe functies ontstaan. Als gevolg hiervan gaat interne mobiliteit ontstaan. Plaatsingen, die hier het gevolg van zijn geschieden op basis van het formatieplaatsenplan, met in achtneming van de volgende uitgangspunten: - Mens volgt functie - Geschiktheid - Het anciënniteitprincipe Mens volgt functie betekent dat, wanneer als gevolg van een reorganisatie een functie integraal en ongewijzigd terugkomt of verplaatst wordt binnen de organisatie, er geen sprake is van boventalligheid en vacaturestelling, de medewerker haar functie volgt. Geschiktheid betekent dat indien een functie in de nieuwe organisatiestructuur als passend wordt aangemerkt voor een plaatsingskandidaat, deze kandidaat voldoet aan de criteria die ontleend worden aan de definitie van passende functie. Dit impliceert ook dat de medewerkster voldoet aan de functie-eisen. Toepassing van het anciënniteitprincipe betekent, dat ingeval van boventalligheid de medewerker met de meeste dienstjaren als eerste wordt geplaatst en dat bij gelijke uitkomst van diensttijd de oudere medewerker als eerste hiervoor in aanmerking komt Bij plaatsing geldt als eerste uitgangspunt dat de werknemer zijn functie volgt. Bij plaatsing op nieuwe of hogere functies geldt een andere procedure, zie Het tweede uitgangspunt is dat de werknemer voldoet aan de functie-eisen zoals deze in het formatieplaatsenplan en de functiebeschrijving zijn opgenomen of daar binnen redelijke termijn aan kan voldoen. Wanneer het aantal in aanmerking komende kandidaten het aantal beschikbare formatieplaatsen overtreft, wordt het anciënniteitprincipe toegepast Startpunt is het formatieplaatsenplan De taak/functie omschrijvingen met daarin opgenomen taken verantwoordelijkheden, bevoegdheden en functie-eisen/competenties zijn vastgesteld Werknemers voor wie geldt dat hun (oude) functie onveranderd en in dezelfde omvang terugkomt in de nieuwe organisatie, worden geplaatst in de nieuwe organisatie. Stichting Sint Jacob: Sociaal Plan pagina 10 van 20

11 4.2.4 Wanneer er sprake is van het onveranderd terugkomen van een functie terwijl de beschikbare formatie in de nieuwe organisatie kleiner is dan in de oude, dan geschiedt plaatsing volgens het principe van anciënniteit. Degenen die niet geplaatst kunnen worden, komen als herplaatsingskandidaat voor herplaatsing in aanmerking Indien de oorspronkelijke functie niet meer kan worden aangeboden, garandeert de werkgever voor iedereen een passende functie op hetzelfde functie niveau of één niveau lager. Bij plaatsing op een dergelijke functie gelden in volgorde de volgende criteria: - geschikt voor de functie of binnen een periode van 6 maanden door middel van scholing en/of opleiding geschikt te maken voor de functie - indien meerdere werknemers geschikt zijn voor de functie zal de werkgever de werknemer met de hoogste anciënniteit als eerste plaatsen Bij de invulling van hogere functies en nieuwe functies kan de werkgever selectie toepassen. Zij garandeert dat indien hierdoor externe kandidaten worden geplaatst dit niet zal leiden tot boventalligheid bij werknemers die hun oorspronkelijke functie verliezen Plaatsingsvolgorde Indien de werknemer een passende functie wordt aangeboden, wordt de volgende volgorde in acht genomen: 1. De oorspronkelijke functie 2. Een gelijkwaardige functie 3. Een andere functie op hetzelfde functieniveau 4. Een lagere functie op 1 functieniveau lager Degenen die niet geplaatst kunnen worden, worden boventallig verklaard en komen als herplaatsingskandiaat voor herplaatsing in aanmerking Niet aanvaarden functie Indien een aanbod van een passende functie door de werknemer niet wordt aanvaard, terwijl daarvoor naar oordeel van de werkgever geen goede gronden aanwezig zijn, zal de werkgever de Bezwarencommissie vragen de passendheid van de aangeboden functie te toetsen binnen een termijn van twee weken. Als de Bezwarencommissie van oordeel is dat de aangeboden functie niet passend is, dan wordt dit aanbod als niet gedaan beschouwd. Indien de Bezwarencommissie van oordeel is dat de functie ten onrechte is geweigerd, dan wordt de werknemer hierover door de werkgever schriftelijk geïnformeerd. De werknemer krijgt na de ontvangst van het bericht van de werkgever nog twee weken de gelegenheid de functie alsnog te accepteren. Volhardt de werknemer in zijn weigering dan is de werkgever gerechtigd een ontslagprocedure in werking te stellen. Voor deze vorm van ontslag is de wachtgeldregeling niet van toepassing. De werkgever zal de werknemer over de consequenties van de weigering schriftelijk informeren. Stichting Sint Jacob: Sociaal Plan pagina 11 van 20

12 Herhaalde plaatsing 1 Indien na plaatsing in een aangeboden functie binnen zes maanden blijkt dat de betrokken werknemer buiten zijn schuld niet geschikt is voor de functie, zal de werkgever een andere functie aanbieden. Deze situatie wordt niet beschouwd als weigering van een functie. De plaatsingsprocedure is wederom geheel van toepassing. 2 Indien de werknemer binnen een termijn van zes maanden, ondanks dien aantoonbare inspanningen, beargumenteerd te kennen geeft de geaccepteerde functie niet te ambiëren, zal de werkgever, voor zover mogelijk, nog éénmaal een passende functie aanbieden Recht op terugplaatsing Indien er vacature ontstaat voor de functie die de werknemer bekleedde voorafgaand aan de formatiewijziging, dan heeft de geplaatste werknemer, indien zij dit te kennen geeft, gedurende een periode van 1 jaar recht op terugplaatsing. Indien er voor de vacature meerdere geschikte rechthebbenden zich melden, is het anciënniteitprincipe van toepassing. De werkgever kan, indien hij dit wenst, de werknemer ook verplichten deze vacant gestelde functie te aanvaarden. Deze verplichting vervalt na 2 jaar. De plaatsing mag niet tot gevolg hebben dat het aantal plaatsingskandidaten toeneemt, meer dan op grond van het formatieplan is vastgesteld in de betreffende functie Persoonlijke omstandigheden Met persoonlijke omstandigheden zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden. Hierbij zal op basis van redelijkheid een zorgvuldige afweging van het organisatiebelang enerzijds en het werknemersbelang anderzijds gemaakt worden Begeleiding In geval van plaatsing in een nieuwe functie zal de werkgever de werknemer in die nieuwe functie zoveel mogelijk begeleiden. Aan de werknemer wordt zo nodig een inwerkperiode geboden, die gebruikelijk is voor het soort functie Scholing Indien voor het vervullen van de nieuwe functie naar het oordeel van de werkgever om- of bijscholing noodzakelijk is, zal de werkgever hierin voorzien. Eventuele kosten verbonden aan de om- of bijscholing komen voor rekening van de werkgever, zonder terugbetalingsverplichting voor de werknemer. De scholingstijd wordt aangemerkt als werktijd Bevestiging Tenminste 4 weken voor de inwerkingtreding van zijn functiewijziging ontvangt de werknemer een schriftelijke bevestiging van de wijziging onder vermelding van een omschrijving van de nieuwe functie alsmede van de consequenties voortvloeiend uit deze wijziging. Stichting Sint Jacob: Sociaal Plan pagina 12 van 20

13 5 Mobiliteitsbevorderende maatregelen 5.1 Doelgroep De faciliteiten en financiële regelingen zijn van toepassing op werknemers behorende tot: 1. de boventallige werknemers 2. de werknemers die plaats maken voor een werknemer die boventallig is, tot het moment waarop de gewenste wijziging van de formatie is gerealiseerd. Een niet-boventallig verklaarde werknemer kan slechts een beroep doen op deze bepalingen indien door de werkgever van tevoren schriftelijk is bevestigd dat het vertrek uit de organisatie vacatureruimte voor boventallige werknemers creëert c.q. een functie geheel of gedeeltelijk vrijmaakt voor een boventallige werknemer en de werkgever derhalve akkoord is met het van toepassing verklaren van de regelingen op betrokken werknemer. 5.2 Regeling begeleide uitstroom De regeling bestaat uit bemiddeling door middel van begeleiding via een mobiliteitsplan. Toepassing externe mobiliteit Voor werknemers, waarvoor zich na een maand van ingang van boventalligheid nog geen interne plaatsingsmogelijkheid heeft voorgedaan wordt gekeken of externe plaatsing mogelijk is; de activiteiten om dit te bevorderen worden vastgelegd in een persoonlijk mobiliteitsplan. Dit laat onverminderd de maatregelen voor interne mobiliteit. Dit plan bestaat uit de volgende stappen: - Het mobiliteitsbureau zorgt voor een analyse om zodoende de kans op externe mobiliteit vast te stellen. - Op basis hiervan wordt het persoonlijke mobiliteitsplan opgesteld dat leidt tot een nieuw en reëel toekomstperspectief binnen of buiten de organisatie. De werkgever betaalt de kosten van eventueel aan te wenden externe deskundigheid om het mobiliteitsplan inhoud te geven. Eventuele reiskosten en tijd om het mobiliteitsplan uit te voeren komen volledig voor rekening van de werkgever. - Indien naar het oordeel van de werkgever de werknemer de afspraken in het mobiliteitsplan verwijtbaar niet nakomt, kan de werkgever overgaan tot ontslag van de werknemer. De werkgever zal de werknemer alvorens tot ontslag over te gaan wijzen op de mogelijke consequenties van zijn nalatigheid. De werkgever zal de werknemer in deze situatie beschouwen als verwijtbaar werkloos. Werkgever en werknemer zullen afspraken maken over tussentijdse evaluaties tijdens het mobiliteitstraject. Dit om de voortgang te bewaken en indien nodig tussentijds bij te stellen om de slaagkans te vergroten. Als de werknemer niet verwijtbaar geen (verdere) uitvoering kan geven aan het persoonlijke mobiliteitsplan dan worden er opnieuw tussen werkgever en werknemer afspraken gemaakt over het te verwachten toekomstperspectief. Stichting Sint Jacob: Sociaal Plan pagina 13 van 20

14 In het persoonlijke mobiliteitsplan wordt in ieder geval vastgelegd: welke activiteiten, niet op her- of omscholing gericht, worden ontplooid om de werknemer geplaatst te krijgen in een voor hem passende functie binnen of buiten de organisatie; welke activiteiten te zijner tijd gestart kunnen worden om de werknemer te her- of omscholen in een functie waarvoor binnen of buiten de organisatie een redelijke kans aanwezig is een passende functie te verkrijgen; de periode waarbinnen de activiteiten zullen plaatsvinden. 5.3 Voorstellen door de werknemer Individuele werknemers die als gevolg van een reorganisatie boventallig worden, kunnen met voorstellen komen die leiden tot verbetering van hun toekomstperspectief of het realiseren van een nieuw toekomstperspectief, daaronder begrepen een mogelijk overeen te komen premie bij vrijwillig ontslag. Deze voorstellen kunnen aan de werkgever worden voorgelegd en zullen in de geest van de vigerende rechtspositie worden besproken en beoordeeld. Acceptatie door werkgever en werknemer van een dergelijk voorstel kan leiden tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst en finale kwijting. Indien een voorstel leidt tot een dergelijk besluit kan een werknemer geen beroep meer doen op andere maatregelen uit het Sociaal Plan. 5.4 Voorstellen door de werkgever De werkgever kan een boventallige werknemer een aanbod doen voor een premie bij vrijwillig ontslag. De acceptatie door werkgever en werknemer van een afkoopregeling leidt tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst en finale kwijting. De werknemer die van dit artikel gebruik maakt, kan verder geen beroep doen op andere maatregelen uit het Sociaal Plan. 5.5 Afzien van opzegtermijnen Bij de werknemer die met het oog op het formatieplaatsenplan zelf ontslag wenst te nemen, zal de werkgever zoveel mogelijk afzien van de geldende opzegtermijn, indien de werknemer daarom verzoekt. 5.6 Onbetaald verlof en terugkeergarantie Indien de werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst bij een andere werkgever heeft gesloten met een proeftijd, zal op verzoek van de werknemer onbetaald verlof worden verleend voor de duur van de wettelijke proeftijd. Wanneer de arbeidsovereenkomst bij de nieuwe werkgever een overeenkomst voor bepaalde tijd is, zal de werknemer een terugkeergarantie worden verleend voor de periode van maximaal een jaar. 5.7 Vrijwillig deeltijdontslag Werknemers die op verzoek van de werkgever in deeltijd gaan werken en daarmee ruimte maken voor boventalligen, kunnen gedurende een periode van maximaal een jaar een aanvulling op het salaris ontvangen ter grootte van de helft van het percentage dat de werknemer minder is gaan werken. Recht Stichting Sint Jacob: Sociaal Plan pagina 14 van 20

15 op aanvulling bestaat gedurende een periode van twee maanden vermeerderd met twee maanden voor elk dienstjaar. Voor de bepaling van het aantal dienstjaren geldt het gestelde zoals aangegeven bij het begrip "anciënniteit" in dit Sociaal Plan. 5.8 Overige voorwaarden bij beëindiging dienstverband De werknemers die in afwachting van de beëindiging van het dienstverband zijn vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden worden geacht om hun vakantiedagen te hebben opgenomen in de periode voor de beëindiging van het dienstverband, tenzij het saldo de resterende duur van het dienstverband overstijgt. De resterende vakantiedagen die niet zijn genoten c.q. niet geacht worden te zijn opgenomen of waarvan op individuele basis schriftelijk is vastgelegd dat de dagen voor enig doel opgespaard zijn, worden bij de beëindiging van het dienstverband in geld uitgekeerd. Indien de werknemer per datum einde dienstverband nog een schuld heeft aan werkgever uit hoofde van PC-privé-regeling en/of het fietsenplan, dan wordt deze schuld per datum einde dienstverband door werkgever kwijtgescholden. Eventuele fiscale consequenties neemt werkgever voor haar rekening. De werknemer, die met het oog op het formatieplaatsenplan in overleg met de werkgever zelf ontslag neemt en binnen 24 maanden na beëindiging van het dienstverband op grond van een jubileum recht zou hebben gehad op een jubileumuitkering krijgt deze uitkering bij zijn vertrek uitbetaald. Deze uitkering wordt niet betaald als de nieuwe werkgever een vergelijkbare regeling kent en daarbij de jaren bij de vorige werkgever meerekent bij de bepaling van het aantal dienstjaren. De werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst eindigt en waarvoor bij de nieuwe werkgever geen kinderopvangfaciliteiten/tegemoetkoming kosten kinderopvang beschikbaar zijn kan nog drie maanden gebruik maken van de regeling die hij via Stichting Sint Jacob betrekt. De vergoeding die de werknemer betaalt/ontvangt blijft gelijk. Na deze periode wordt de werknemer geacht een alternatief te hebben gevonden. Indien de nieuwe werkgever bereid is de kinderopvangfaciliteit over te nemen, is bovenstaande regeling niet aan de orde. Stichting Sint Jacob: Sociaal Plan pagina 15 van 20

16 6 Bijzondere rechten van de werknemer Onderstaande bijzondere rechten zijn van toepassing bij herplaatsing in een andere functie. 6.1 Salaris bij functie op hoger salarisniveau Indien de werknemer een andere functie aanvaardt en deze functie is hoger of op gelijkwaardig niveau ingedeeld vergeleken met de huidige functie, dan ontvangt de werknemer vanaf het moment van daadwerkelijke uitoefening van die andere functie het salaris, inclusief de uitloopmogelijkheden behorende bij de andere functie. 6.2 Salaris bij lagere functie Indien de werknemer wordt geplaatst op een functie die lager is gewaardeerd, wordt het oude salaris, inclusief uitloop, gegarandeerd. 6.3 O.R.T. De werknemer, die tengevolge van een formatiewijziging niet meer in aanmerking komt voor onregelmatigheidstoeslag, dan wel een vermindering van genoemde toeslag krijgt, heeft recht op een compensatie, mits aan twee voorwaarden wordt voldaan: * De werknemer heeft tenminste 3 jaar onafgebroken onregelmatige dienst verricht op het moment van de beëindiging of vermindering van de O.R.T., en * Het salaris in de nieuwe situatie, inclusief de eventueel nog te genieten gemiddelde toeslag voor onregelmatige dienst (te meten over een periode van 3 maanden na de beëindiging of de vermindering), is lager dan het salaris in de oude situatie (te meten over een representatieve periode van 3 maanden voor de beëindiging of de vermindering). - De compensatie bedraagt dan gedurende het eerste jaar 100% van het verschil tussen het salaris in de oude en de nieuwe situatie, gedurende het tweede jaar 75% gedurende het derde jaar 50% en gedurende het vierde jaar 25%. Structurele salarisverhogingen als gevolg van loonontwikkeling in de CAO worden bij de berekening van deze compensatie buiten beschouwing gelaten. - Bij werknemers die ten tijde van het verliezen van recht op onregelmatigheidstoeslag, als gevolg van de toepassing van dit Sociaal Plan, de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt vindt geen afbouw plaats van bovengenoemde compensatie. In die gevallen bedraagt de compensatie 100% van het verschil tussen het salaris in de oude en de nieuwe situatie, totdat de 60-jarige leeftijd is bereikt. Bij werknemers die voorafgaand aan de datum van het verliezen van recht op O.R.T als gevolg van de toepassing van dit Sociaal Plan, structureel op grond van hun arbeidsovereenkomst, onafgebroken meer dan 10 jaar, alleen s avonds, s nachts of tijdens weekenden werkten, bedraagt de compensatie 100% van het verschil tussen het salaris in de oude en de nieuwe situatie, gedurende de 5 jaar volgend op die datum van het verliezen van recht op O.R.T. Stichting Sint Jacob: Sociaal Plan pagina 16 van 20

17 - Bij werknemers die voorafgaand aan de datum van het verliezen van recht op O.R.T als gevolg van de toepassing van dit Sociaal Plan, structureel op grond van hun arbeidsovereenkomst, onafgebroken meer dan 5 jaar, alleen s avonds, s nachts of tijdens weekenden werkten, bedraagt de compensatie 100% van het verschil tussen het salaris in de oude en de nieuwe situatie, gedurende de 3 jaar volgend op die datum van het verliezen van recht op O.R.T. - Deze compensatie wordt in alle in dit artikel genoemde gevallen definitief beëindigd op het moment dat het verschil tussen het salaris in de oude en de nieuwe situatie niet meer nadelig is voor de werknemer. Stichting Sint Jacob: Sociaal Plan pagina 17 van 20

18 7 Bezwarencommissie 7.1 Instelling Partijen bij dit Sociaal Plan stellen een Bezwarencommissie in bestaande uit drie personen. 7.2 Taak De Bezwarencommissie geeft een bindend advies bij bezwaren over een besluit van de werkgever inzake de individuele toepassing van dit Sociaal Plan. 7.3 Samenstelling 1 lid en 1 plaatsvervanger worden benoemd door de werkgever, niet zijnde een aan de werkgever (zie 1.1) verbonden functionaris. 1 lid en 1 plaatsvervanger worden benoemd door de vakorganisaties, partij bij dit Sociaal Plan (zie 1.15). De twee leden van de Bezwarencommissie benoemen gezamenlijk een derde, onafhankelijk lid, tevens voorzitter van de Bezwarencommissie. De Bezwarencommissie wordt bijgestaan door een secretaris. Het secretariaat wordt door de werkgever gevoerd. 7.4 Procedure indiening bezwaren De individuele werknemer kan zich met een bezwaar schriftelijk wenden tot de Bezwarencommissie. De ingediende bezwaren moeten betrekking hebben op de individuele toepassing van dit Sociaal Plan. Bij besluiten van de werkgever in het kader van dit Sociaal Plan, waartegen de werknemer bezwaar kan aantekenen bij de Bezwarencommissie, zal de werkgever aangeven op welke wijze en binnen welke termijn bezwaar kan worden aangetekend. Een bezwaar wordt schriftelijk ingediend door toezending van een met redenen omkleed verzoek aan de Bezwarencommissie. De werknemer, die het bezwaar aanhangig maakt, doet hiervan direct mededeling aan de werkgever, onder bijvoeging van een kopie van het verzoekschrift. Na ontvangst van het verzoek dient de werkgever uiterlijk binnen drie weken een met redenen omkleed verweerschrift in bij de Bezwarencommissie. Een kopie hiervan zendt de werkgever aan de werknemer die het bezwaar aanhangig heeft gemaakt. De voorzitter van de Bezwarencommissie kan, indien hij dit wenselijk acht, werkgever en werknemer opdragen aanvullende stukken in te dienen binnen een door hem gestelde termijn. 7.5 Procedure behandeling bezwaren Voor de behandeling worden werknemer en werkgever tenminste veertien dagen van tevoren uitgenodigd. Tijdens de behandeling worden werknemer en werkgever gehoord, waarbij zij zich door een raadsman kunnen laten bijstaan. Stichting Sint Jacob: Sociaal Plan pagina 18 van 20

19 Indien werknemer of werkgever getuigen en/of deskundigen willen doen horen, dienen zij hiervan tenminste acht dagen voor de dag, waarop de mondelinge behandeling plaatsvindt schriftelijk mededeling te doen, onder opgave van naam, adres en beroep van de getuigen en/of deskundigen. Aan de wederpartij dient hiervan onverwijld mededeling te worden gedaan. Werknemer, werkgever en hun raadsman worden in de gelegenheid gesteld ook zelf vragen te stellen aan de wederpartij en aan de getuigen en/of deskundigen. De mondelinge behandeling van het bezwaar is openbaar, tenzij de Bezwarencommissie anders beslist. Alle stukken die werkgever en werknemer indienen bij de Bezwarencommissie voor de behandeling van het bezwaar worden voorafgaand aan de behandeling door de Bezwarencommissie ter beschikking gesteld aan zowel de werkgever als de werknemer. De beraadslagingen geschieden in een voltallige vergadering, welke niet openbaar is. De tijdens deze zitting gedane mededelingen zijn geheim. De Bezwarencommissie kan bepalen de behandeling schriftelijk te doen. De Bezwarencommissie neemt de beslissing met meerderheid van stemmen. De stemming geschiedt mondeling. Geen der leden mag zich van stemming onthouden. Inzake geschillen omtrent de procedure van bezwaar beslist de Bezwarencommissie. De uitspraak bevat: - De naam van de werknemer die het bezwaar heeft ingediend. - De essentie van het bezwaarschrift en eventuele reacties. - De motieven van het besluit. - Dagtekening en ondertekening door commissieleden en voorzitter. De werkgever en de bezwaarde zijn verplicht alle gevraagde medewerking aan de Bezwarencommissie te verlenen. De uitspraak van de Bezwarencommissie wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vier weken na de beraadslagingen aan de bezwaarde en de werkgever meegedeeld. De uitspraak wordt door de werkgever en de bezwaarde als een bindend advies opgevat, waarvan alleen op basis van een uitspraak van de kantonrechter kan worden afgeweken. Stichting Sint Jacob: Sociaal Plan pagina 19 van 20

20 8 Slotbepaling Wijziging Met instemming van partijen kan dit Sociaal Plan tussentijds worden gewijzigd, indien zich daartoe naar het oordeel van partijen zwaarwegende omstandigheden voordoen. Interpretatie van dit Sociaal Plan is voorbehouden aan partijen bij dit plan. Stichting Sint Jacob: Sociaal Plan pagina 20 van 20

adviseren onze ouders Sint Jacob omdat wij er trots op zijn.

adviseren onze ouders Sint Jacob omdat wij er trots op zijn. Préambule A. Bij Sint Jacob zijn regelmatige veranderingen aan de orde die gevolgen hebben voor de rechtspositie van de erbij betrokken werknemers. Dit soort veranderingen vraagt om een alerte opstelling

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie.

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. Verklaring Aldus overeengekomen te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, op 10 december 2003 de werkgever de organisatie

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 2 6. Overgangsprotocol bij fusie 4 7.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 3 6. Regels bij organisatieverandering/organisatieverandering

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN

SOCIAAL PLAN SOCIAAL PLAN 2010-2011 Stichting Zonnehuisgroep Amstelland 1 INHOUDSOPGAVE SOCIAAL PLAN Pagina 1. Doel en afspraken 3 1.1 Doel sociaal plan 1.2 Openbreken Sociaal Plan 1.3 Afspraken 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 1 februari 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel... 3 1.2. Uitgangspunten... 3 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule

Nadere informatie

Sociaal Plan Odion

Sociaal Plan Odion Sociaal Plan Odion 2011 2013 Inhoud Verklaring... 3 Preambule... 4 1. Doel en afspraken... 5 1.1 Doel Sociaal Plan 1.2 Uitgangspunten, algemene afspraken... 2. Algemene bepalingen... 7 2.1. Werkingssfeer

Nadere informatie

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016 Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016/concept akkoord/dec 2011 Inhoud

Nadere informatie

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule Preambule Voor u ligt het Sociaal Plan 2007 van Trias Jeugdhulp. De directe aanleiding voor het opstellen van dit Sociaal Plan is de behoefte van de Raad van Bestuur van Trias Jeugdhulp, de Ondernemingsraad

Nadere informatie

Sociaal Plan Zorgbalans 1 november 2008 tot en met 30 juni 2010 Principeakkoord 13 okt. 2008

Sociaal Plan Zorgbalans 1 november 2008 tot en met 30 juni 2010 Principeakkoord 13 okt. 2008 Sociaal Plan Zorgbalans 1 november 2008 tot en met 30 juni 2010 Principeakkoord 13 okt. 2008 Sociaal Plan Stichting Zorgbalans, Sociaal Plan 2008-2010 Zorgbalans.doc; 13 oktober 2008-1 - INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Definitief akkoord Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan 2014-2019 Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Ondergetekenden, - Stichting Zuyderland Medisch Centrum

Nadere informatie

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Werkingsfeer 2 4. Uitgangspunten 2 5. Looptijd 2 6. Hardheidsclausule 2

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan Stichting Ouderenzorg Kapelle Sociaal Plan Juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Wederzijdse rechten en plichten...3 3. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen... 4 4. Adviescommissie Sociale Begeleiding...

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond.

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. C O N C E P T SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. De overgang van provinciale en gemeentelijke milieutaken naar

Nadere informatie

Sociaal Plan Odion Sociaal Plan 2014 Procedure

Sociaal Plan Odion Sociaal Plan 2014 Procedure Sociaal Plan Odion 2014 Vaststellingsdatum : 04-10-2007 Status : Definitief Evaluatiedatum : 01-12-2013 Bladnr: 1 v 25 Inhoud Verklaring... 3 Preambule... 4 1. Doel en afspraken... 5 1.1 Doel Sociaal Plan

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

Sociaal plan Vorming De bibliotheek

Sociaal plan Vorming De bibliotheek Sociaal plan Vorming De bibliotheek Werkgever De Stichting ProBiblio, gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur mevrouw A. Rube, hierna

Nadere informatie

Sociaal plan. Prinsenstichting

Sociaal plan. Prinsenstichting Sociaal plan Prinsenstichting 2012-2014 Inhoud Preambule blz. 3 1. Doel en uitgangspunten blz. 4 1.1 Doel Sociaal Plan 1.2 Uitgangspunten 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule, interpretatie

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. ZA GROEP (werktitel)

SOCIAAL PLAN. ZA GROEP (werktitel) SOCIAAL PLAN 1 september 2006 t/m 31 december 2009 ZA GROEP (werktitel) Stichting Amstelring Stichting Zonnehuisgroep Amstelland looptijd sociaal plan van 1 september 2006 tot en met 31 december 2009 1

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties 8300 Concept SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet Sociaal Plan In het kader van het Herontwerp Zorgpalet April 2009 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Sociaal Plan Herontwerp Zorgpalet 1. Inleiding 3 2. Werkgelegenheidsgarantie 3 3. Uitgangspunten en afspraken

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN (concept) 1 november 2009 tot en met 31 december 2012

SOCIAAL PLAN (concept) 1 november 2009 tot en met 31 december 2012 SOCIAAL PLAN (concept) november 009 tot en met december 0 Inhoudsopgave Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 0 Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN 2013 voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen op basis van de maatregelen en voorgestelde organisatiewijzigingen in

Nadere informatie

01-05-2011 tot en met 30-04-2013

01-05-2011 tot en met 30-04-2013 01-05-2011 tot en met 30-04-2013 Pagina 1 van 20 De werkgever: DE ONDERGETEKENDEN: - Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land gevestigd te Emmeloord enerzijds en - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Kinderopvang Dronten, gevestigd te Dronten 2. Stichting Peuterspeelzaal Dronten, gevestigd te Dronten. enerzijds en de FNV gevestigd te Utrecht en CNV, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren.

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Addendum GGZ WNB Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Werknemersorganisaties: FNV- Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 De ondergetekenden: Werkgever: Raad van Bestuur De Wever en Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV,

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Leidraad bij reorganisaties

Leidraad bij reorganisaties Regels en regelingen in het kader van de organisatie- en formatieontwikkeling bij Waterbedrijf Groningen Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippen 3. Algemeen 4. Informatie, inspraak en overleg

Nadere informatie

SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE. Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw

SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE. Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw 2e concept oktober 2008 Door: Jan Willem Nuismer, manager PO&O Harm Hoekstra, directeur / bestuurder

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, Stichting Centrum Vaartserijn, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen 1 INLEIDING Woonzorggroep Samen hecht grote waarde aan goed werkgeverschap en streeft vanuit die gedachte

Nadere informatie

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Principe akkoord Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Juli 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen.pagina 2 Hoofdstuk 2 Plaatsingsprocedure.. pagina 8 Hoofdstuk 3 (Her)plaatsing overige

Nadere informatie

Concept Sociaal plan (versie 14-12)

Concept Sociaal plan (versie 14-12) Concept Sociaal plan (versie 14-12) De ondergetekenden, 1. Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN), gevestigd te Utrecht 2. Manpower Services bv, gevestigd te Amsterdam enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds,

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Wijkwerk Leeuwarden te Leeuwarden (SWL) 2. Stichting Welzijn OuderenLeeuwarden te Leeuwarden (SWOL) 3. Stichting Startpunt voor Inburgering in de Nederlandse

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN Concept d.d. 26-03-2012 SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN In het kader van reorganisatie door bedrijfseconomische omstandigheden en het verlies van werkgelegenheid Het Sociaal Plan regelt de personele gevolgen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen. HOOFDSTUK I: ALGEMENE

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Topaz

Doorlopend Sociaal Plan Topaz Doorlopend Sociaal Plan Topaz Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van de stichting Topaz (verder te noemen Topaz). Het sociaal plan is

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING De ondergetekenden, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (LdH W&G), gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Almere enerzijds en de

Nadere informatie

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD Concept Sociaal plan onderhandelaarakkoord De ondergetekenden, Mozaiek welzijnsdiensten, gevestigd te Tiel enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal Plan medewerkers vallend onder de CAO W&MD 1 juni januari 2015

Sociaal Plan medewerkers vallend onder de CAO W&MD 1 juni januari 2015 - dd. 5/7-2011 origineel naar Archief 2 9 JU1 2Glf Libertas Leiden uw welzijn onze zorg Sociaal Plan medewerkers vallend onder de CAO W&MD 1 juni 2011-1 januari 2015 ten behoeve van bezuinigingen van de

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds,

SOCIAAL PLAN. de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Buat, Platform voor Molukkers, gevestigd te Utrecht 2. IOC, Inspraakorgaan Chinezen, gevestigd te Utrecht 3. IOT, Inspraakorgaan Turken, gevestigd te Utrecht 4. Lize,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

Sociaal plan Stichting Coloriet

Sociaal plan Stichting Coloriet Sociaal plan Stichting Coloriet 2008. Lelystad, december 2007 versie 17 december 2007 Inhoud Verklaring Preambule 1. Doel en afspraken 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule en interpretatie

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10 (aangepast Artikel) Reorganisatie en/of fusie; Regeling Sociaal Plan Artikel 49 1 De werkgever vraagt over een voornemen tot reorganisatie, en/of fusie dan wel afsplitsing aan de OR tijdig tevoren advies,

Nadere informatie

Sociaal Plan De Zorgcirkel 1 juli 2007 tot 1 juli 2009

Sociaal Plan De Zorgcirkel 1 juli 2007 tot 1 juli 2009 Sociaal Plan De Zorgcirkel 1 juli 2007 tot 1 juli 2009 Ondergetekenden, Stichting Zorgcirkel Waterland, gevestigd te Purmerend en vertegenwoordigd door Stichting Zorgspectrum Westerhout, gevestigd te Alkmaar

Nadere informatie

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 SOCIAAL PLAN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONELE GEVOLGEN BINNEN STICHTING THUISZORG ROTTERDAM ALS GEVOLG VAN DE UITVOERING VAN HET

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan VVT 1 januari juli 2013

Concept Sociaal Plan VVT 1 januari juli 2013 Concept Sociaal Plan VVT 1 januari 2012 1 juli 2013 ten behoeve van organisatieveranderingen van de Stichting Libertas Leiden gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan Sociaal Plan VVT (WMO, Facilitair

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Amerpoort

Sociaal Plan Stichting Amerpoort Sociaal Plan Stichting Amerpoort INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Algemene bepalingen... 4 1.1 Doel Sociaal Plan... 4 1.2 Afspraken... 4 1.3 Werkingssfeer... 4 1.4 Looptijd... 4 1.5 Bezwaar en beroep...

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012

SOCIAAL PLAN. voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012 SOCIAAL PLAN voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012 Inhoud Preambule 3 Inleiding 3 Artikel 1: begripsbepalingen 3 Artikel 2: werkingssfeer en geldigheidsduur

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Vieja-Utrecht, gevestigd te Utrecht, 2. Stichting Hera, gevestigd te Arnhem, 3. Stichting (nieuwe organisatie), gevestigd te Ede enerzijds en de Vereniging

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) De ondergetekenden, 1. Stichting Mantelzorg Almere (SMA), gevestigd te Almere; 2. Stichting Vrijwilligers Centrale Almere (VCA), gevestigd te Almere 3. Stichting

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zorggroep Groningen 2e concept januari 2011 Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan Reorganisatie Welzijnswerk Culemborg

Concept Sociaal Plan Reorganisatie Welzijnswerk Culemborg Concept Sociaal Plan Reorganisatie Welzijnswerk Culemborg Doc: CLB socplan V170506 De ondergetekenden, 1. De stichting Palet (hierna: Palet), gevestigd te Culemborg; 2. De stichting Welzijn Ouderen (hierna:

Nadere informatie

Sociaal Plan Kennemer Gasthuis

Sociaal Plan Kennemer Gasthuis Sociaal Plan Kennemer Gasthuis 2011 2012 Definitieve concepttekst na laatst besproken wijzigingen 19 augustus 2011 Inhoud Préambule 1. Doel en uitgangspunten 1.1 Doel Sociaal Plan 1.2 Uitgangspunten 2.

Nadere informatie

REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE artikel 1 : begripsbepalingen artikel 2 : de commissie artikel 3 : het secretariaat artikel 4 : het bezwaarschrift artikel 5 : bevoegdheden

Nadere informatie

Versie 19 mei Sociaal plan. ten behoeve van de organisatieveranderingen van de. Stichting Zorggroep De Vechtstreek

Versie 19 mei Sociaal plan. ten behoeve van de organisatieveranderingen van de. Stichting Zorggroep De Vechtstreek Versie 19 mei 2009 Sociaal plan ten behoeve van de organisatieveranderingen van de Stichting Zorggroep De Vechtstreek INHOUDSOPGAVE Overeenkomst 4 Preambule 5 1. Doel en afspraken 6 1.1. Doel Sociaal Plan

Nadere informatie

01 april Sociaal Plan ViVa! Zorggroep 1 januari 2008 tot en met 31 december 2011

01 april Sociaal Plan ViVa! Zorggroep 1 januari 2008 tot en met 31 december 2011 01 april 2008 Sociaal Plan ViVa! Zorggroep 1 januari 2008 tot en met 31 december 2011 INHOUDSOPGAVE BLZ. 1. Inleiding 1 1.1. Doel Sociaal plan 1 1.2. Werkingsduur 1 1.3. Werkingssfeer 1 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

CONCE. Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Datum : 29-04-2014

CONCE. Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Datum : 29-04-2014 Sociaal plan Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Pagina : 1 Inhoudsopgave 1. Preambule. 3 2. Algemene bepalingen.. 5 3. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Sociaal Plan

Sociaal Plan Sociaal Plan 2012 2017 Opgesteld door : Personeelszaken Versie : 4 Vastgesteld door : Datum vaststelling : Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Verklaring... 3 Voorwoord... 4 1. Doel en uitgangspunten... 5

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND De ondergetekenden, SMO Helmond enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen: HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN

Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN 1 Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de personele gevolgen binnen Stichting Thuiszorg Rotterdam en Huishoudelijke Verzorging TR BV naar aanleiding van de reorganisatie 2011 2 DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem

Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem 1 september 2017 1 september 2019 Colofon Stichting Kunstencentrum Jerusalem Heuvelstraat 4 5801 CS VENRAY telefoon 0478 585320 e-mail info@kunstencentrumjerusalem.nl

Nadere informatie

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO:

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO: Sociaal Convenant De ondergetekenden Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan. GGZ ingeest

Doorlopend Sociaal Plan. GGZ ingeest Doorlopend Sociaal Plan GGZ ingeest Inhoudsopgave Verklaring 4 Pre-ambule 5 1. Doel en afspraken 6 2. Werkingssfeer en geldigheidsduur 9 3. Begripsbepalingen 10 4. Regels bij reorganisatie 14 4.1 (nieuwe)

Nadere informatie

Doorlopend sociaal plan

Doorlopend sociaal plan Doorlopend sociaal plan Stichting Curamus te Hulst 1 januari 2015 1 januari 2016 Inhoudsopgave pagina Voorwoord bestuurder 4 Ondertekening 5 Hoofdstuk 1, Begrippenlijst 6 Hoofdstuk 2, Algemene bepalingen

Nadere informatie