Sociaal Plan BEZT. Sociaal Plan BEZT. Bartholomeus Gasthuis. Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0. Versie 2.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan BEZT. Sociaal Plan BEZT. Bartholomeus Gasthuis. Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0. Versie 2."

Transcriptie

1 Sociaal Plan BEZT Bartholomeus Gasthuis Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0 Versie 2.0 1

2 Inhoudsopgave Inleiding Begrippenkader Doel Algemene bepalingen Afspraken Organisatiestructuur en formatieplaatsenplan Procedure Mobiliteitsbevorderende maatregelen AdviesCommissie Sociale Begeleiding Versie 2.0 2

3 Overeenkomst Werkgevers: Stichting Bartholomeus Gasthuis, Utrecht Stichting Vecht en IJssel, Utrecht 1 sinds 2002 samenwerkend, en Werknemersorganisaties: AVBAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer NU 91, gevestigd te Utrecht FBZ CNV Publieke Zaak komen het navolgende Sociaal Plan overeen: Datum: 30 augustus 2011 Ondertekening werkgevers: Stichting Bartholomeus Gasthuis, Utrecht Mw W. van Egdom, MBA bestuurder / algemeen directeur Stichting Vecht en IJssel, Utrecht W.J. Nicolaas bestuurder / algemeen directeur.... Ondertekening werknemersorganisaties: ABVAKABO FNV J. Wagenaar, bestuurder.... NU 91 Mw. Y. Hylkema, districtsmedewerker.. FBZ Mw. Mr. L. de Groot, juridisch stafmedewerker... CNV Publieke Zaak Mw. K. Kasper, bestuurder. 1 Stichting Vecht en IJssel bestaat uit drie woonzorgcentra (locatie Ewoud in IJsselstein; locatie Transwijk en Zuylenstede in Utrecht) en een Centraal Bureau (Utrecht).Aan een nieuwe locatie (Zuilen) wordt gebouwd. Versie 2.0 3

4 Inleiding Organisatieveranderingen zullen noodzakelijk zijn als gevolg van overheidsbeleid en veranderingen in de sector. De overheid streeft er naar om cliënten langer zelfstandig te laten wonen en past haar beleid en financiering daar op aan. Cliënten stellen andere eisen dan vroeger aan dienstverlening m.b.t. wonen, welzijn en zorg. Zorgorganisaties werken in toenemende mate vraaggericht en op basis van kwaliteit en prestatiemetingen. Financiële middelen zijn beperkt en zorgorganisaties moeten keuzes maken en zich profileren om aan de wens van de cliënt te kunnen voldoen. In dit kader is het van belang om medewerkers te boeien en binden en op basis van een sociaal HRM-beleid mogelijkheden te bieden om zichzelf te ontwikkelen en daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan de veranderingen in de organisatie. De kernwaarden van betrokken organisaties (respect, betrouwbaarheid, professionaliteit, betrokkenheid, gastvrijheid en kwaliteitsgericht) zijn ook van toepassing op medewerkers. Dit Sociaal Plan is tot stand gekomen in het overleg van betrokken werkgevers en werknemersorganisaties. Het Plan richt zich op het opvangen van rechtspositionele gevolgen voor de medewerkers als gevolg van reorganisatie(s) en beoogt medewerkers duidelijkheid te geven over processen en consequenties. 1. Begrippenkader Werkgever Stichting Bartholomeus Gasthuis, Utrecht Stichting Vecht en IJssel, Utrecht Medewerker Elke persoon die een arbeidsovereenkomst heeft met een van de werkgevers Reorganisatie Een verandering in de organisatie met rechtspositionele gevolgen voor één of meer medewerkers als gevolg van een besluit door de Raad van Bestuur Functie Een geheel van taken / verantwoordelijkheden / bevoegdheden, uitgevoerd door de medewerker Dezelfde functie Een functie die voorkomt in het nieuwe formatieplaatsenplan en die wat betreft taakinhoud vrijwel overeenkomt met en van gelijk niveau is als de functie die de medewerker had voor de reorganisatie Gelijkwaardige functie Een functie die qua opleiding, niveau, arbeidstijd, ervaring, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en salaris past bij de medewerker. Versie 2.0 4

5 Passende functie Nieuwe functie Geschikte functie Overbruggingsfunctie Boventallig Formatieplaatsenplan Anciënniteit Plaatsingsprocedure Een functie die qua opleiding, niveau, arbeidstijd, ervaring, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden bij de medewerker past of een functie waarvan de medewerker binnen 12 maanden kan voldoen aan de functie-eisen. De functiewaarde wijkt daarbij maximaal 1 functiegroep af. Een functie die voorkomt in het nieuwe formatieplaatsenplan, die niet voorkwam in het oude formatieplaatsenplan, voortvloeit uit de organisatiestructuur na de reorganisatie en die gezien de vereiste opleiding/opleidingsniveau, vereiste ervaring, competenties, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden wezenlijk anders is dan functies van voor de reorganisatie. Een functie dan wel werk anders dan genoemde soorten functies, die medewerker bereid is te aanvaarden. Een functie die niet voor komt in het nieuwe formatieplaatsenplan, tijdelijk ter overbrugging is gecreëerd en aan de medewerker wordt aangeboden om aan het arbeidsproces te kunnen blijven deelnemen. Gedurende de periode van tijdelijke plaatsing in een overbruggingsfunctie is er geen wijziging in de oorspronkelijke arbeidsvoorwaarden. Boventallig is de medewerker van wie de functie is komen te vervallen, dan wel komt te vervallen en aan wie geen gelijkwaardige of passende functie kan worden aangeboden. Een indicatief kwalitatief en kwantitatief (FTE s) overzicht van functies na reorganisatie, inclusief functiebeschrijvingen en FWG-niveau. Het aantal volle jaren dat een medewerker tezamen, met een maximale onderbreking van 6 maanden, in dienst is bij de werkgever. De onderbreking wordt niet meegenomen in de anciënniteitberekening. De procedure voor de gang van zaken bij het benoemen van medewerkers in een functie binnen het nieuwe formatieplaatsenplan, beschreven in hoofdstuk 6. De functie kan dezelfde, een nieuwe, een gelijkwaardige, een geschikte Versie 2.0 5

6 Herplaatsing Overplaatsing Definitieve plaatsing Begeleidingscommissie of een passende functie zijn. Het tewerkgesteld worden in dezelfde functie op dezelfde werkplek of locatie. Het tewerkgesteld worden in een nieuwe, een gelijkwaardige of een passende functie op dezelfde of een andere werkplek of het tewerkgesteld worden in dezelfde functie op een andere werkplek. Het afgerond zijn van de plaatsingsprocedure voor een individuele medewerker. De AdviesCommissie Sociale Begeleiding zoals beschreven in hoofdstuk 7 van dit Sociaal Plan. 2. Doel Het doel van het Sociaal Plan is om eventuele rechtspositionele gevolgen voor een of meer medewerkers die voortvloeien uit een reorganisatie, zoveel mogelijk op te vangen. De maatregelen die in dit Plan worden beschreven zijn een aanvulling op de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg. 3. Algemene bepalingen a. Het Sociaal Plan is van toepassing op alle medewerkers die een arbeidsovereenkomst hebben met een van de betrokken werkgevers. b. Medewerkers, ondernemingsraden, werkgevers en werknemersorganisaties hebben recht op alle voor hen relevante informatie. c. Medewerkers op wie het Sociaal Plan van toepassing is, ontvangen een exemplaar. Overige medewerkers kunnen een exemplaar opvragen. d. Alle betrokkenen zijn verplicht om naar redelijkheid en billijkheid mee te werken aan de uitvoering van dit Sociaal Plan. e. Dit Sociaal Plan is een voortzetting van een eerdere versie met een looptijd van 1 mei 2008 tot 1 mei Dit nieuwe Sociaal Plan treedt in werking op 1 mei 2011 en wordt afgesloten voor de periode van 3 jaar tot 1 mei Uiterlijk een half jaar voordat deze termijn verstrijkt wordt het Sociaal Plan met betrokken partijen geëvalueerd en worden afspraken gemaakt over verlenging. Indien werknemersorganisaties niet tijdig een uitnodiging ontvangen voor overleg, wordt de geldigheidsduur van het Sociaal Plan geacht stilzwijgend telkens voor een jaar te zijn verlengd. f. Indien zich, naar het gezamenlijk oordeel van partijen, onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor van de werkgever in alle redelijkheid niet verlangd kan worden zich aan het Sociaal Plan te houden, treden partijen bij dit Sociaal Plan binnen één maand na melding van de onvoorziene omstandigheden in overleg teneinde te komen tot een eventuele wijziging van het bestaande Sociaal Plan dan wel tot de opstelling van een nieuw Sociaal Plan. g. Interpretatie van dit Sociaal Plan is voorbehouden aan partijen bij dit plan. h. In geval van outsourcing is de werkgever verplicht om in overleg te treden met werknemersorganisaties, om samen met de externe organisatie die het bedrijfsonderdeel over gaat nemen - tot overeenstemming te komen over de Versie 2.0 6

7 voorwaarden waaronder medewerkers worden overgenomen door een nieuwe organisatie. 4. Afspraken a. Tijdens de looptijd van het Sociaal Plan zullen als gevolg van reorganisaties geen gedwongen ontslagen plaatsvinden, tenzij er sprake is van een situatie als omschreven in de artikel 6 lid d.4. b. In alle gevallen waarin de toepassing van dit Sociaal Plan zou leiden tot onbillijke dan wel niet bedoelde situaties voor een individuele medewerker, zal de werkgever, na raadpleging van de Advies Commissie Sociale Begeleiding, in een voor de medewerker gunstige zin van het plan afwijken. (hardheidsclausule) c. De werkgever streeft er naar medewerkers zodanig in te zetten dat capaciteiten en competenties optimaal tot hun recht komen. d. Extra zorgvuldig zal worden omgegaan met medewerkers in kwetsbare situaties. De werkgever zal specifiek aandacht besteden aan oudere medewerkers en zich daarbij richten op het optimaal aanpassen van functies, werkplek en arbeidstijden. Er kan een situatie ontstaan dat de medewerker niet verwijtbaar niet inpasbaar is in de nieuwe situatie na reorganisatie. Werkgever en medewerker kunnen dan op basis van maatwerk tot een oplossing komen. e. Uitgaande van de continuïteit van zorgverlening en bedrijfsvoering zal een voortdurende afweging plaatsvinden van sociale, economische en organisatorische factoren. f. Herplaatsing en overplaatsing vindt primair plaats in de organisatie waarin de medewerker werkzaam is. Als dat niet lukt, worden de mogelijkheden onderzocht binnen de andere betrokken organisatie bij dit Sociaal Plan. Pas als dat ook niet lukt, is worden mogelijkheden voor externe herplaatsing bekeken. g. Indien nodig of gewenst worden medewerkers gesteund en begeleid bij het vinden van passende vervangende werkgelegenheid en wordt hulp geboden bij sollicitaties. h. De betrokken werkgevers zullen een vaste medewerker / functionaris (intern of extern), te benoemen door de vakorganisaties, voor gemiddeld 4 uren per 200 FTE (naar rato per organisatie toe te passen) per week ter beschikking stellen en vrijstellen als aanspreekpunt voor vragen van medewerkers van de betrokken organisaties ten aanzien van een reorganisatie als bedoeld in dit Sociaal Plan. i. Indien tijdens de looptijd van het Sociaal Plan vacatures ontstaan, wordt in de vervulling daarvan met in acht name van het onderstaande voorzien, waarbij allereerst medewerkers die in de eigen organisatie betrokken zijn bij een reorganisatie worden geplaatst. - voorkeur voor medewerkers die hun functie of arbeidsplaats verliezen of in een overbruggingsfunctie zitten, mits zij aan de functie-eisen kunnen voldoen; - indien meerdere van deze medewerkers belangstelling hebben en geschikt zijn, geldt het anciënniteitprincipe; - vervolgens aan medewerkers die herplaatst zijn, maar waarvan de herplaatsing niet succesvol is gebleken; - vervolgens aan medewerkers die intern wensen over te stappen; Versie 2.0 7

8 - vervolgens aan medewerkers uit een andere betrokken organisatie, die hun functie of arbeidsplaats verliezen; - vervolgens aan overige belangstellende medewerkers uit de andere betrokken organisaties; - pas daarna wordt de werving extern gericht. 5. Organisatiestructuur en Formatieplaatsenplan a. De bestaande en toekomstige organisatiestructuur (na reorganisatie) per organisatie, worden door betrokken werkgevers aan werknemersorganisaties en ondernemingsraden verstrekt. b. Het bijbehorende formatieplaatsenoverzicht en een formatieplaatsenplan op basis van de structuur na de reorganisatie worden eveneens aan werknemersorganisaties en ondernemingsraden verstrekt. c. Het formatieplaatsenplan bevat een kwantitatieve en kwalitatieve beschrijving van de personele bezetting in de nieuwe situatie. d. In het formatieplaatsenplan wordt aangegeven of er mogelijkheden zijn voor overplaatsing, of er gelijkwaardige, passende andere functies zijn binnen de organisatie, dan wel of er sprake is van boventalligheid. 6. Procedure a. Inventarisatie van wensen en mogelijkheden. 1. Medewerkers van wie de functie vervalt of wijzigt ontvangen hierover na besluitvorming zo spoedig mogelijk bericht. In een zo vroeg mogelijk stadium vindt vervolgens overleg plaats met individuele medewerkers, met het doel consequenties voor de medewerker te bespreken en tot een zo groot mogelijke overeenstemming te komen over de oplossingsrichting, met inachtneming van de bepalingen in dit Sociaal Plan. 2. Medewerkers van wie de functie vervalt of wijzigt, worden uitgenodigd voor een gesprek met de leidinggevende en de personeelsadviseur. Wensen en mogelijkheden van organisatie en medewerker worden tijdens dit gesprek geïnventariseerd. Voor elke medewerker wordt een individueel plan gemaakt. 3. In principe worden alle medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd van wie de functie vervalt of wijzigt, herplaatst. b. Aanbod voor een functie. 1. Na het gesprek van een individuele medewerker met de leidinggevende en HRM-adviseur, waarin wederzijdse wensen en mogelijkheden in kaart worden gebracht, doet de organisatie binnen 4 weken een aanbod aan de medewerker. Dit aanbod wordt gedaan in een vervolggesprek, waarbij wordt aangegeven wat de redenen zijn voor het aanbod. Tevens worden de mogelijke consequenties (inhoud functie, werkplek, inschaling) besproken. Overleg wordt gevoerd over scholing, begeleiding en evaluatiemomenten. Hetgeen in het gesprek is besproken cq afgesproken, wordt vervolgens binnen 2 weken schriftelijk vastgelegd. 2. Er wordt naar gestreefd om een aanbod te doen zodanig dat de functie zoveel mogelijk in overeenstemming is met ambitie, persoonlijke kwaliteiten en capaciteiten van de betrokken medewerker. Uitgangspunt is dat een Versie 2.0 8

9 medewerker geschikt is of binnen redelijke tijd (maximaal een jaar) geschikt te maken is voor een functie. 3. Een aanbod kan bestaan uit dezelfde (andere werkplek / team) of een gelijkwaardige functie (qua opleiding / niveau / FWG-indeling), een passende functie (een hogere functie of een lagere functie, maximaal 1 functiegroep lager), een geschikte functie (anders, maar acceptabel voor de medewerker), een nieuwe functie (nieuw na reorganisatie) of een tijdelijke overbruggingsfunctie. 4. Een medewerker is verplicht om in alle redelijkheid mee te werken aan plaatsing in een andere functie, evenals het eventueel daarvoor volgen van om- her- of bijscholing. De kosten van deze scholing (tijd / geld) komen voor rekening van de werkgever. 5. Indien de medewerker het aanbod accepteert, wordt de definitieve plaatsing schriftelijk vastgelegd. c. Geen functie gevonden 1. Indien geen functie kan worden aangeboden, wordt de medewerker boventallig verklaard vanaf een in overleg te bepalen datum. Gedurende de periode van boventalligheid zoeken organisatie en medewerker allebei naar mogelijk alternatieven binnen of buiten de organisatie. Een extern (mobiliteits)bureau kan worden ingeschakeld voor ondersteuning. Gedurende deze periode dient de medewerker zich beschikbaar te houden voor alternatieve werkzaamheden binnen de eigen organisatie of die van de samenwerkingspartner. Het dienstverband blijft bestaan. Binnen werktijd wordt gelegenheid geboden voor sollicitatieactiviteiten. Minstens een maal per maand worden gesprekken gevoerd, waarin de wederzijdse inspanningen worden geëvalueerd. 2. Indien geen geschikte functie binnen de eigen organisatie wordt gevonden, zal bij de samenwerkingspartner (Bartholomeus Gasthuis (BG) of Vecht en IJssel (VIJ)) worden gezocht naar een geschikte functie. 3. Indien in beide organisaties geen mogelijkheden worden gevonden, zal een (mobiliteits)bureau worden ingeschakeld voor ondersteuning bij het vinden van een externe functie. 4. Indien binnen 12 maanden na het moment van boventallig worden, ondanks wederzijdse inspanningen, geen andere functie intern of extern is gevonden, zal overleg met de medewerker plaats vinden over alternatieve mogelijkheden. Indien dit niet leidt tot een bevredigend resultaat voor de medewerker, dan treden partijen betrokken bij dit Sociaal Plan met elkaar in overleg teneinde een oplossing te vinden. d. Niet eens met aanbod 1. Indien een medewerker zich niet kan vinden in het aanbod van de werkgever, vindt opnieuw een gesprek plaats, waarbij over mogelijkheden voor aanpassingen of alternatieven wordt gesproken. Indien geen oplossing wordt gevonden, kan de medewerker binnen 2 weken schriftelijk bezwaar maken tegen het functieaanbod. Als deze termijn te kort is, bijvoorbeeld door vakantie van de medewerker, dan wordt de termijn waarbinnen bezwaar mogelijk is verlengd met het aantal dagen dat de medewerker afwezig is. Versie 2.0 9

10 2. De werkgever is verplicht om over het ingediende bezwaar advies in te winnen bij de Adviescommissie Sociale Begeleiding. De adviesaanvraag dient samen met het ingediende bezwaar binnen 2 weken bij de Adviescommissie te zijn. 3. De Adviescommissie Sociale Begeleiding toetst vervolgens de redelijkheid van de functieaanbieding en de ingediende bezwaren. Indien de Adviescommissie Sociale Begeleiding de functieaanbieding niet redelijk en/of de bezwaren gegrond acht, zal de werkgever de medewerker een andere, geschikte functie aanbieden, met inachtneming van de uitspraken van de Adviescommissie Sociale Begeleiding. Indien de Adviescommissie Sociale Begeleiding de bezwaren ongegrond acht wordt de medewerker in de gelegenheid gesteld het functieaanbod gedurende maximaal 2 weken te heroverwegen. 4. Als de medewerker het aanbod na heroverweging afwijst, dient dit schriftelijk aan de werkgever kenbaar te worden gemaakt. De werkgever heeft daarna het recht een ontslagprocedure te starten. Indien daartoe wordt besloten, dan zal dit schriftelijk aan de medewerker kenbaar worden gemaakt. e. Inspanningsverplichtingen. 1. Als een van de beide partijen van mening is dat de inspanningsverplichting niet wordt nagekomen zal de Adviescommissie Sociale Begeleiding om advies worden gevraagd. 2. Als binnen een periode van 6 maanden blijkt dat de medewerker niet past in de nieuwe functie, zal een nieuwe poging worden gedaan om een geschikte functie te vinden, waarbij de volledige procedure opnieuw wordt doorlopen f. Salarisgarantieregeling. 1. De medewerker die een functie aanvaardt met een lagere FWG-functiegroepindeling (maximaal 1 functiegroep lager) dan de oorspronkelijke functie, kan doorgroeien tot het maximum in de oorspronkelijke functiegroep, zoals deze van toepassing is op het moment van aanvaarden van de functiewijziging. Het salaris wordt aangepast aan de loonontwikkeling, conform CAO-afspraken. 2. Indien de medewerker een functie aanvaardt die méér dan 1 FWG-schaal lager is ingedeeld, dan wordt het salarisniveau gegarandeerd tot het maximum in de FWG-functiegroep van 1 groep hoger dan die van de aanvaarde functie. Indien het salaris op het moment van aanvaarden hoger is dan het genoemde maximum, dan wordt het salaris op dat niveau bevroren. Vanaf het moment dat het maximum in de genoemde FWG-groep gelijk of hoger is dan het oorspronkelijke salarisniveau, zullen eventuele CAOverhogingen weer worden toegepast. Indien het salarisniveau op het moment van aanvaarden lager is dan het maximum van de FWG-functiegroep van 1 groep hoger, dan zal het salaris doorgroeien tot dat maximum. 3. De salarisgarantie is van toepassing op de omvang van het dienstverband in de maand voorafgaande aan de functiewijziging. Bij vermindering van contracturen, zal het garantiebedrag naar rato worden aangepast. 4. De salarisgarantie komt te vervallen, indien aan de medewerker binnen twee jaar na het aanvaarden van een geschikte functie op een lager niveau een passende functie kan worden aangeboden op het oorspronkelijke salarisniveau en de medewerker weigert deze functie te aanvaarden. Versie

11 7. Mobiliteitsbevorderende maatregelen In- en externe mobiliteit wordt gestimuleerd door het maken van afspraken waardoor de medewerker sneller of beter in staat is om in een nieuwe situatie aan het werk te gaan. Zowel de werkgever als de medewerker kunnen voorstellen doen in het kader van mobiliteit. Indien dit niet leidt tot een bevredigend resultaat voor de medewerker, dan treden partijen betrokken bij dit Sociaal Plan met elkaar in overleg teneinde een oplossing te vinden Afspraken kunnen per medewerker verschillen (maatwerk) en onder meer betrekking hebben op de navolgende onderwerpen: a. Verschil in arbeidsvoorwaarden tussen oude en nieuwe werkgever b. Gewenning aan andere werktijden, reistijd en reiskosten c. Scholing / training / coaching (zonder terugbetalingsregeling) d. Sollicitatieverlof / reiskosten e. Detachering / onbetaald verlof voor de duur van de proeftijd of arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in een externe functie f. Begeleiding bij heroriëntatie op de loopbaan / outplacement g. Behoud van anciënniteit binnen BG en VIJ; uitbetaling jubileumuitkering indien binnen 12 maanden na vertrek recht zou zijn geweest op een jubileumuitkering 8. AdviesCommissie Sociale Begeleiding a. Samenstelling en taak AdviesCommissie 1. De werkgever stelt de Adviescommissie Sociale Begeleiding in. De bestuurder / algemeen directeur, leden van de Raad van Toezicht en Ondernemingsraadsleden kunnen geen lid van de Adviescommissie zijn. Deze commissie wordt als volgt samengesteld: 1 lid aangewezen door de bestuurder, 1 lid aangewezen door de ondernemingsraad/vakbonden en 1 lid aangewezen door beide andere leden, bij voorkeur een onafhankelijke externe kandidaat. Het secretariaat van de Adviescommissie wordt gevoerd door de werkgever. 2. De taak van de Adviescommissie Sociale Begeleiding is uitsluitend het op verzoek van werkgever of medewerker adviseren over de toepassing van de in dit Sociaal Plan vastgelegde bepalingen. De Adviescommissie Sociale Begeleiding toetst daartoe de redelijkheid van de functieaanbieding en de ingediende bezwaren. 3. De Adviescommissie brengt periodiek verslag uit aan de werkgever en geanonimiseerd aan de ondernemingsraad. b. Adviesaanvraag medewerker en werkgever 1. De medewerker kan schriftelijk advies vragen aan de commissie of bezwaar aantekenen over de inhoud van de aangeboden functie, het niet na komen van inspanningsverplichtingen van de werkgever of de individuele toepassing van dit Sociaal Plan. 2. De werkgever is verplicht advies te vragen aan de commissie indien een medewerker bezwaar maakt tegen een functieaanbod. Advies kan ook gevraagd worden over het niet na komen van inspanningsverplichtingen van de medewerker. Versie

12 c. Werkwijze AdviesCommissie Sociale Begeleiding 1. De mondelinge behandeling vindt plaats vier weken (of zoveel eerder als mogelijk is) na indiening van de adviesvraag. De behandeling vindt niet plaats in het openbaar. 2. Werkgever en medewerker worden beide gehoord en zijn verplicht alle medewerking te verlenen. Zij kunnen zich desgewenst laten bijstaan door iemand die zij daartoe uitnodigen. De Adviescommissie kan desgewenst ook de (huidige of toekomstige) leidinggevende van de medewerker horen. 3. De beraadslagingen van de Adviescommissie worden niet in het openbaar gedaan. De leden van de commissie hebben een geheimhoudingsplicht met betrekking tot hetgeen wordt besproken. 4. De commissie brengt binnen twee weken een schriftelijk advies aan werkgever en medewerker uit, waarbij wordt aangegeven welke overwegingen hebben geleid tot het uitgebrachte advies. 5. Van het advies van de commissie kan slechts op zwaarwichtige gronden worden afgeweken. Indien de werkgever, dan wel de medewerker van het advies wil afwijken, wordt dit gemotiveerd en schriftelijk aan de Adviescommissie en aan de medewerker of werkgever meegedeeld. 6. De kosten die de leden van de AdviesCommissie Sociale Begeleiding moeten maken voor de uitvoering van de werkzaamheden, worden door de werkgever betaald (loonkosten, reiskosten, overige relevante onkosten). * * * * * Versie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV Overdrachtsprotocol MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV 1 Inhoudsopgave Voorwoord Doel Blz. 4 Werkingssfeer Blz. 4 Overgang dienstverband Blz. 4 Geen Gedwongen ontslagen Blz.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Topaz

Doorlopend Sociaal Plan Topaz Doorlopend Sociaal Plan Topaz Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van de stichting Topaz (verder te noemen Topaz). Het sociaal plan is

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 doorlopend sociaal plan versie definitief 15 november 2008 1 Ondergetekenden: De stichting ziekenhuis Bernhoven gevestigd te Bernheze, te noemen de

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties 8300 Concept SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan Stichting Ouderenzorg Kapelle Sociaal Plan Juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Wederzijdse rechten en plichten...3 3. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen... 4 4. Adviescommissie Sociale Begeleiding...

Nadere informatie

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 De ondergetekenden: Werkgever: Raad van Bestuur De Wever en Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV,

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING De ondergetekenden, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (LdH W&G), gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Almere enerzijds en de

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

Ondernemingsovereenkomst BEZT (Bartholomeus Gasthuis, Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Decentrale CAO-afspraken

Ondernemingsovereenkomst BEZT (Bartholomeus Gasthuis, Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Decentrale CAO-afspraken (Bartholomeus Gasthuis, Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Decentrale CAO-afspraken Versie: 2.0 Ondernemingsovereenkomst Ondergetekenden: Stichting Bartholomeus Gasthuis, Utrecht Stichting Vecht en IJssel,

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Amerpoort

Sociaal Plan Stichting Amerpoort Sociaal Plan Stichting Amerpoort INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Algemene bepalingen... 4 1.1 Doel Sociaal Plan... 4 1.2 Afspraken... 4 1.3 Werkingssfeer... 4 1.4 Looptijd... 4 1.5 Bezwaar en beroep...

Nadere informatie

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie.

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. Verklaring Aldus overeengekomen te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, op 10 december 2003 de werkgever de organisatie

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis SOCIAAL PLAN ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis 19 december 2008 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Sociaal Plan Liemerije 1 april 2011 Inhoudsopgave Inleiding...4 Hoofdstuk 1...5 1.1 Het sociaal plan... 5 1.2 Definities... 5 1.2.1 Werkgever... 5 1.2.2 Werknemer... 5 1.2.3 Boventallige werknemer... 5

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Amerpoort

Sociaal Plan Stichting Amerpoort Sociaal Plan Stichting Amerpoort INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen... 4 2. Algemene bepalingen... 7 2.1 Doel Sociaal Plan... 7 2.2 Afspraken... 7 2.3 Beperkende bepalingen... 7 2.4 Geldigheidsduur...

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Doorlopend sociaal plan

Doorlopend sociaal plan Doorlopend sociaal plan Stichting Curamus te Hulst 1 januari 2015 1 januari 2016 Inhoudsopgave pagina Voorwoord bestuurder 4 Ondertekening 5 Hoofdstuk 1, Begrippenlijst 6 Hoofdstuk 2, Algemene bepalingen

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

Leidraad bij reorganisaties

Leidraad bij reorganisaties Regels en regelingen in het kader van de organisatie- en formatieontwikkeling bij Waterbedrijf Groningen Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippen 3. Algemeen 4. Informatie, inspraak en overleg

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN Concept d.d. 26-03-2012 SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN In het kader van reorganisatie door bedrijfseconomische omstandigheden en het verlies van werkgelegenheid Het Sociaal Plan regelt de personele gevolgen

Nadere informatie

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente Sociaal Plan reorganisaties Stichting Marente Onderhandelingsresultaat 24 januari 2014 Inhoudsopgave De ondergetekenden 3 Voorwoord 4 Doel 5 Artikel 1 Begripsbepalingen 6 Artikel 2 Werkingssfeer 7 Artikel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII oktober 2009 1-14 VERKLARING Werkgevers: - Stichting Steinmetz

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING AGOGISCHE ZORGCENTRA ZEELAND

SOCIAAL PLAN STICHTING AGOGISCHE ZORGCENTRA ZEELAND Documentnaam: Codering: Vaststelling RvB: Sociaal Plan 2007-2011 Goedkeuring Datum ingang: RvT: Instemming/advies OR: Advies CR/JR/POR: SOCIAAL PLAN STICHTING AGOGISCHE ZORGCENTRA ZEELAND 2007-2011 Referentie:

Nadere informatie

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente Sociaal Plan reorganisaties Stichting Marente Onderhandelingsakkoord 1 februari 2016 Inhoudsopgave Voorwoord De ondergetekenden Doel 3 4 5 Artikel 1 Begripsbepalingen 5 Artikel 2 Werkingssfeer 7 Artikel

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting De Singels

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting De Singels CONCEPT SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting De Singels april 2009 Versie 2 1-14 VERKLARING Werkgevers: - Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De Vitalis Zorg Groep. - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden -

SOCIAAL PLAN. De Vitalis Zorg Groep. - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden - SOCIAAL PLAN Vitalis WoonZorg Groep - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden - Ten behoeve van de werknemers van De Sterren en De Vitalis Zorg Groep die ten gevolge van de fusie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd te den Haag en De Unie

Nadere informatie

Sociaal Plan Odion

Sociaal Plan Odion Sociaal Plan Odion 2011 2013 Inhoud Verklaring... 3 Preambule... 4 1. Doel en afspraken... 5 1.1 Doel Sociaal Plan 1.2 Uitgangspunten, algemene afspraken... 2. Algemene bepalingen... 7 2.1. Werkingssfeer

Nadere informatie

Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje. Sociaal Plan

Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje. Sociaal Plan Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje Sociaal Plan Versie 8, 10 april 2005 Inhoudsopgave Overeenkomst 3 Overwegingen 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Werkingssfeer

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT AVEANT Geldig van 1 mei 2007 tot 1 januari 2008

SOCIAAL STATUUT AVEANT Geldig van 1 mei 2007 tot 1 januari 2008 SOCIAAL STATUUT AVEANT 2007 Geldig van 1 mei 2007 tot 1 januari 2008 Sociaal Statuut 2007 versie 17 april 2007 Voorwoord Op 1 januari 2006 is Aveant als resultante van de fusie tussen Thuiszorg Stad Utrecht

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN DOORLOPEND SOCIAAL PLAN STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN 2006-2010 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave DOORLOPEND SOCIAAL PLAN...1 STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN...1 2006-2010... 1 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken Van werk naar werk

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken Van werk naar werk Sociaal Plan Stichting Isala klinieken 2008 Van werk naar werk I Verklaring: Ondergetekenden: 1. De Stichting Isala klinieken, gevestigd te Zwolle, hierna te noemen de werkgever en 2. Vakbonden Zowel gezamenlijk

Nadere informatie

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren.

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Addendum GGZ WNB Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Werknemersorganisaties: FNV- Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN

SOCIAAL PLAN SOCIAAL PLAN 2010-2011 Stichting Zonnehuisgroep Amstelland 1 INHOUDSOPGAVE SOCIAAL PLAN Pagina 1. Doel en afspraken 3 1.1 Doel sociaal plan 1.2 Openbreken Sociaal Plan 1.3 Afspraken 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Sociaal Plan 1 januari 2012 1 januari 2015

Sociaal Plan 1 januari 2012 1 januari 2015 Sociaal Plan 1 januari 2012 1 januari 2015 Zorgspectrum Nieuwegein, juni 2012 Sociaal Plan HRM 1 Inhoud Hoofdstuk Pagina 1. Inleiding 3 2. Begrippenlijst 4 3. Algemene bepalingen 6 4. Afspraken 6 5. Formatieplaatsenplan

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Verklaring: MCA Gemini Groep, Medisch Specialisten Noord West en de werknemersorganisaties

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Definitief akkoord Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan 2014-2019 Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Ondergetekenden, - Stichting Zuyderland Medisch Centrum

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona

Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona Pro Persona Voor een gezonde geest Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona Pro Persona Datum : 11 juni 2009 1/15 Voor een gezonde geest Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Tragel Zorg, INHOUDSOPGAVE 1. DOEL, UITGANGSPUNTEN EN WERKINGSFEER...5 1.1. Doelstelling...5 1.2. Uitgangspunten...5 1.3. Werkingssfeer...6 2. BEGRIPSBEPALINGEN...7

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN INLEIDING

SOCIAAL PLAN INLEIDING SOCIAAL PLAN als bedoeld in artikel 8:3 van de CAR, voor de overgang van personeelsleden van de gemeente Geldrop-Mierlo naar de gemeente Helmond, afdeling Werk en Inkomen op 1 januari 2010. INLEIDING Voor

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP Voor Wsw-medewerkers 1 maart 2014-1 januari 2018 Business Post Deo INLEIDING In dit Sociaal Plan hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en de EMCOgroep als

Nadere informatie

Sociaal Plan Frion. Frion Personeel & Organisatie. Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008)

Sociaal Plan Frion. Frion Personeel & Organisatie. Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008) Sociaal Plan Frion Frion Personeel & Organisatie Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008) Inhoudsopgave Aanleiding 3 Preambule 4 Inleiding 6 Begripsbepalingen 6 3. Algemene bepalingen 10 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule Preambule Voor u ligt het Sociaal Plan 2007 van Trias Jeugdhulp. De directe aanleiding voor het opstellen van dit Sociaal Plan is de behoefte van de Raad van Bestuur van Trias Jeugdhulp, de Ondernemingsraad

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN DE DRIESTROOM 11 februari 2010 t/m 10 februari 2012 onderhandelaarsakkoord

SOCIAAL PLAN DE DRIESTROOM 11 februari 2010 t/m 10 februari 2012 onderhandelaarsakkoord SOCIAAL PLAN DE DRIESTROOM t/m 10 februari 2012 onderhandelaarsakkoord Sociaal Plan 2010-2012 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Preambule 3 2. Doel 4 3. Uitgangspunten 4 4. Begripsbepalingen 5 5. Werkingssfeer en

Nadere informatie

Sociaal Plan. Principeakkoord

Sociaal Plan. Principeakkoord Sociaal Plan Principeakkoord T.b.v. de voorgenomen fusie van Stichting Ouderenzorg Rivierenbuurt met Stichting Zuid en Stichting Schinkelhaven tot een nieuwe stichting met de naam: PUURZUID Amsterdam,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN FLEVOMEER BIBLIOTHEEK

SOCIAAL PLAN FLEVOMEER BIBLIOTHEEK FlevoMeer Bibliotheek SOCIAAL PLAN FLEVOMEER BIBLIOTHEEK Oktober 2006 1 Sociaal Plan Als besproken in het Directeurenoverleg op 5 oktober en vastgesteld op 17 oktober 2005 door de besturen van de bibliotheekstichtingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties.

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties. SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie van - Stichting Cardia - Stichting Duinrust en de daaruit volgende reorganisaties. Definitieve versie d.d. 14 september 2009 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgevers: en hun

Nadere informatie

Sociaal plan Vorming De bibliotheek

Sociaal plan Vorming De bibliotheek Sociaal plan Vorming De bibliotheek Werkgever De Stichting ProBiblio, gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur mevrouw A. Rube, hierna

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. ZA GROEP (werktitel)

SOCIAAL PLAN. ZA GROEP (werktitel) SOCIAAL PLAN 1 september 2006 t/m 31 december 2009 ZA GROEP (werktitel) Stichting Amstelring Stichting Zonnehuisgroep Amstelland looptijd sociaal plan van 1 september 2006 tot en met 31 december 2009 1

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zorggroep Groningen 2e concept januari 2011 Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Sociaal Plan Organisatie Ontwikkeling GGZ Delfland

Sociaal Plan Organisatie Ontwikkeling GGZ Delfland Principe Akkoord Sociaal Plan Organisatie- Ontwikkeling GGZ Delfland 1 Sociaal Plan Organisatie Ontwikkeling GGZ Delfland Dit Sociaal Plan Organisatieontwikkeling bevat maatregelen en voorzieningen die

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de werknemers van Stichting ZuidZorg in verband met Windkracht 10!

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de werknemers van Stichting ZuidZorg in verband met Windkracht 10! SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de werknemers van Stichting ZuidZorg in verband met Windkracht 10! Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1 Uitgangspunten 6 Artikel 2 Werkingssfeer 6 Artikel 3 Hardheidsclausule

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg concept 16 januari 2014 Inleiding De Stichting Surplus Zorg (verder te noemen: de werkgever) vindt het belangrijk om organisatiewijzigingen op een adequate en zorgvuldige

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN QuaRijn

SOCIAAL PLAN QuaRijn SOCIAAL PLAN QuaRijn 2009-2011 Sociaal plan versie 1.9 QuaRijn pagina 1 van 25 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Begrippenkader... 5 3. Algemene bepalingen... 7 4. Afspraken... 8 5. Formatieplaatsenplan...

Nadere informatie

Sociaal Plan. Albert Schweitzer ziekenhuis

Sociaal Plan. Albert Schweitzer ziekenhuis Albert üeliweitser ziekenhuis Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis 5 december 2014 Definitieve versie Verklaring Het Albert Schweitzer ziekenhuis en de vakorganisaties zijn navolgend Sociaal Plan

Nadere informatie

NU'91 district oost SOCIAAL PLAN SHERPA tot 2010

NU'91 district oost SOCIAAL PLAN SHERPA tot 2010 SOCIAAL PLAN SHERPA 2008 tot 2010 Sociaal plan Sherpa 2008 tot 2010 pag. 1 van 18 Inhoudsopgave Pagina Verklaring 3 Voorwoord 4 1. Doel en uitgangspunten 5 2. Algemene bepalingen 6 3. Regels bij reorganisatie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden

Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden Versie : 4.0 Datum: Datum ondertekening Opsteller: Pieter Han Post 1 Inhoud 1. Preambule 3 2. Inleiding 4 3. Doel 4 4. Werkingssfeer en duur

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

2 Algemene bepalingen

2 Algemene bepalingen Onderhandelaarsakkoord De ondergetekenden, Stichting Ambulante Fiom, gevestigd te s-hertogenbosch enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen 1 INLEIDING Woonzorggroep Samen hecht grote waarde aan goed werkgeverschap en streeft vanuit die gedachte

Nadere informatie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 3 6. Regels bij organisatieverandering/organisatieverandering

Nadere informatie

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015 S o c i a a l P l a n O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g G G Z D e l f l a n d 2015-2018 Proceseigenaar Auteur : E.F.M. Amkreutz : E. Kats Versie : Concept 5.0 Datum : 21 april 2015 Ingangsdatum

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Versie 19 mei Sociaal plan. ten behoeve van de organisatieveranderingen van de. Stichting Zorggroep De Vechtstreek

Versie 19 mei Sociaal plan. ten behoeve van de organisatieveranderingen van de. Stichting Zorggroep De Vechtstreek Versie 19 mei 2009 Sociaal plan ten behoeve van de organisatieveranderingen van de Stichting Zorggroep De Vechtstreek INHOUDSOPGAVE Overeenkomst 4 Preambule 5 1. Doel en afspraken 6 1.1. Doel Sociaal Plan

Nadere informatie

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016 Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016/concept akkoord/dec 2011 Inhoud

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN GGD JANUARI 2012 TOT 1 JANUARI Conceptversie 0.6

SOCIAAL PLAN GGD JANUARI 2012 TOT 1 JANUARI Conceptversie 0.6 SOCIAAL PLAN GGD 3.0 1 JANUARI 2012 TOT 1 JANUARI 2013 Conceptversie 0.6 Goes, 16 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 INLEIDING... 4 2 DOEL... 5 3 DEFINITIES... 5 4 UITGANGSPUNTEN... 8 5 WERKINGSFEER...

Nadere informatie

Sociaal plan Stichting Coloriet

Sociaal plan Stichting Coloriet Sociaal plan Stichting Coloriet 2008. Lelystad, december 2007 versie 17 december 2007 Inhoud Verklaring Preambule 1. Doel en afspraken 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule en interpretatie

Nadere informatie

Sociaal Plan GGNet 2009-2012

Sociaal Plan GGNet 2009-2012 Sociaal Plan GGNet 2009-2012 Datum : 2 juni 2009 Betreft : Sociaal Plan 2009-2012 Versie : onderhandelaarsakkoord Kenmerk : JHR/IE/02.06. INHOUDSOPGAVE 1. PREAMBULE... 4 2. GRONDSLAGEN SOCIAAL PLAN...

Nadere informatie