SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013"

Transcriptie

1 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI juni

2 INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina 5 4. Reorganisatieplan, organisatiestructuur en formatieplaatsenplan pagina 5 5. Belangstellingsregistratie, boventalligheid en plaatsingsprocedure pagina 6 6. Wederzijdse verplichtingen tijdens boventalligheidperiode pagina 8 7. Arbeidsvoorwaarden pagina 8 8. Vertrekstimulering pagina 9 9. Remplaçantenregeling pagina Adviescommissie Sociale Begeleiding pagina juni

3 1. BEGRIPSBEPALINGEN Adviescommissie Sociale Begeleiding: Adviescommissie zoals bedoeld in hoofdstuk 15, paragraaf 15.5 van de cao en uitgewerkt in hoofdstuk 10 van dit Sociaal Plan. Boventalligheid: Een feitelijke personeelsbezetting van een functie(categorie) op een afdeling welke groter is dat de formatie/bezetting aangeven in het nieuwe formatieplaatsenplan. Boventallige werknemer: Een werknemer wiens functie of formatieplaats vervalt, als gevolg van een reorganisatie vallend onder de werkingssfeer van dit Sociaal Plan en waarvoor geen functie in het nieuwe formatieplan beschikbaar is. CAO: De vigerende CAO Ziekenhuizen, op het moment van toepassing van dit Sociaal Plan. Detachering: Het op basis van een overeenkomst tijdelijk werkzaam zijn bij een andere werkgever, met als doel het opdoen van werkervaring in een andere functie/ werkomgeving en/of meer kans te maken op een dienstverband voor onbepaalde tijd bij die werkgever. Formatieplaatsenplan: Een overzicht van functies met daarin opgenomen een omschrijving van de inhoud van de functie, de vereiste capaciteiten en het (verwachte) FWG-niveau. Gelijkwaardige functie: Een functie die qua competenties, opleiding, werk- en denkniveau en verantwoordelijkheden en bevoegdheden gelijkwaardig is aan de oude functie. Er is geen verschil in FWG-schaal. Geschikte functie: Een geschikte functie is een functie die buiten het domein van de passende functie valt en die de werknemer bereid is te accepteren. Gewijzigde functie: Een functie waarvan het takenpakket zodanig is gewijzigd dat de functie qua inhoud overwegend anders wordt. Jaarinkomen: 12x het bruto maandsalaris vermeerderd met vakantietoeslag en eindejaarsuitkering Mobiliteitscentrum: Het mobiliteitscentrum geeft ondersteuning bij het herplaatsen van boventallige werknemers onder andere door training, coaching en sollicitatieondersteuning. Dit mobiliteitscentrum kan zowel onderdeel uitmaken van de afdeling P&O van de Reinier de Graaf Groep als van een externe organisatie. Nieuwe functie: Een functie die qua samenstelling van taken niet voorkomt in het oude maar wel in het nieuwe formatieplaatsenplan. Ongewijzigde functie: Een functie die kwalitatief en kwantitatief qua inhoud, werkwijze, competenties, opleidingseisen en vaardigheden niet of in slechts geringe mate is gewijzigd. Er is geen verschil in FWG-schaal ten opzichte van de oorspronkelijke functie. 28 juni

4 Passende functie: Een functie die binnen een organisatieonderdeel van de Reinier de Graaf Groep redelijkerwijs aan de betrokken werknemer kan worden aangeboden op basis van werk- en denkniveau, genoten en/of binnen afzienbare termijn af te ronden opleiding, opgedane werkervaring, persoonlijke capaciteiten en omstandigheden en percentage (huidige) dienstverband, met een salarisniveau dat maximaal 1 functiegroep afwijkt van de oorspronkelijke functie. Reorganisatie: Iedere organisatieverandering als gevolg van een besluit door of namens de Raad van Bestuur met personele gevolgen gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan. Salaris: Het tussen werkgever en werknemer overeengekomen bruto maandloon, exclusief de in de betreffende CAO Ziekenhuizen genoemde vergoedingen en/ of toelagen en exclusief de vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering. Vervallen functie: Een functie die wel voorkomt in het oude formatieplaatsenplan maar niet in het nieuwe formatieplaatsenplan. Werkgever: Stichting Reinier de Graaf Groep. Werknemer: De persoon die een arbeidsovereenkomst heeft met de Stichting Reinier de Graaf Groep. 2. GELDIGHEIDSDUUR, WERKINGSSFEER, HARDHEIDSCLAUSULE 2.1 Dit Sociaal Plan loopt van 1 juni 2010 tot 1 juni Dit Sociaal Plan is een nadere uitwerking van de CAO Ziekenhuizen, hoofdstuk 15 en is van toepassing op iedere werknemer die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft met de Reinier de Graaf Groep. Voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, vallend onder de CAO-ziekenhuizen, geldt dat het Sociaal Plan van toepassing is tot het moment dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt. 2.3 Als er sprake is van externe omstandigheden, die bij het overeenkomen van het Sociaal Plan niet zijn voorzien of niet bekend zijn bijvoorbeeld in geval van overheidsmaatregelen, maatregelen van financiers en calamiteiten, zullen partijen zonodig op initiatief van elk der partijen opnieuw in overleg treden omtrent toepassing van dit Sociaal Plan. 2.4 Individueel toegekende aanspraken met een langere werkingsduur dan dit Sociaal Plan worden met inachtneming van het gestelde onder 2.2 ook na het verstrijken van de expiratiedatum van dit Sociaal Plan gehandhaafd. 2.5 Indien een gefaseerde reorganisatie start onder de looptijd van dit Sociaal Plan en doorloopt na de expiratiedatum blijft dit Sociaal Plan gedurende de gehele doorlooptijd van deze reorganisatie van toepassing. 28 juni

5 2.6 In gevallen waarin dit Sociaal Plan leidt tot een onvoorziene of onbillijke situatie voor de individuele werknemer, zal de werkgever in een voor de werknemer gunstige zin van deze Sociale Paragraaf afwijken Partijen bij dit Sociaal Plan overleggen periodiek om de werking van het Sociaal Plan te evalueren. 2.8 De werkgever draagt er zorg voor dat het Sociaal Plan voor elke werknemer beschikbaar wordt gesteld. 3. UITGANGSPUNTEN 3.1 De werkgever zal grote zorgvuldigheid betrachten inzake de gevolgen van reorganisaties voor het personeel. Dit Sociaal Plan is gericht op het herplaatsen van boventallige werknemers, waartoe zowel werkgever als werknemer een inspanningsverplichting hebben. 3.2 Uitgangspunt is om gedwongen ontslagen in het kader van de reorganisatie te vermijden. Hiertoe is een instrumentarium beschikbaar zoals vermeld in de paragrafen 5 en 6 van dit Sociaal Plan. 3.3 Voor elke reorganisatie wordt tijdig vooraf een Plan van Aanpak gemaakt. De vormvereisten voor het reorganisatieplan zijn beschreven in hoofdstuk 4 van dit Sociaal Plan. 3.4 Bij herplaatsing tengevolge van een reorganisatie zal zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht bij de belangstelling/mogelijkheden van de werknemer. 4. REORGANISATIEPLAN, ORGANISATIESTRUCTUUR EN FORMATIEPLAATSENPLAN 4.1 Bij elke reorganisatie in het kader van dit Sociaal Plan wordt een reorganisatieplan gemaakt. Een oud en een nieuw formatieplaatsenplan maken onderdeel uit van dit plan. 4.2 Het nieuwe formatieplaatsenplan bevat de volgende elementen: - interne structuur van de nieuwe situatie - vergelijking van de oude en de nieuwe situatie, waarin zichtbaar wordt gemaakt welke functies ten opzichte van het oude formatieplaatsenplan ongewijzigd blijven of welke functies vervallen of gewijzigd worden en welke nieuwe functies eventueel ontstaan. 4.3 Het reorganisatieplan wordt voorgelegd aan de Ondernemingsraad. Zodra het reorganisatieplan formeel is vastgesteld en daarmee ook het nieuwe formatieplaatsenplan, zal de werkgever zo spoedig mogelijk overleg plegen met de betrokken werknemers en zullen consequenties van de wijzigingen aan betrokken werknemers worden meegedeeld. 28 juni

6 5. BELANGSTELLINGSREGISTRATIE, BOVENTALLIGHEID EN PLAATSINGSPROCEDURE 5.1 Uitgangspunt is dat de werknemer zoveel mogelijk de eigen functie volgt c.q. zoveel mogelijk dezelfde werkzaamheden blijft verrichten of geplaatst wordt op een passende functie. 5.2 Na vaststelling van het nieuwe formatieplaatsenplan kan de werkgever eventueel besluiten een belangstellingsregistratie te laten plaatsvinden onder werknemers waarvan de functie wijzigt of vervalt. Bij nieuwe functies en leidinggevende functies vanaf FWG 55 kan eventueel ook een capaciteitentest door de werkgever aan de procedure worden toegevoegd. Doel is de herplaatsingwensen en de mogelijkheden van de werknemer te inventariseren, om een zo goed mogelijke match met beschikbare functies te realiseren. 5.3 Aan de hand van de resultaten van de belangstellingsregistratie en de eventuele test zullen de betrokken werknemers zoveel als mogelijk worden herplaatst binnen de eigen afdeling op een passende functie qua aard, niveau, opleiding en ervaring. Wanneer er meer voor een functie in aanmerking komende werknemers zijn dan er functies zijn, dan zal op grond van de volgende principes worden geselecteerd: - voldoen aan de functie-eisen zoals deze zijn opgenomen in de functiebeschrijving; - het binnen afzienbare tijd kunnen voldoen aan de functie-eisen; - indien meerdere werknemers aan de functie-eisen voldoen dan geldt het anciënniteitprincipe, behoudens bij nieuwe functies. Alvorens over te gaan tot vacaturestelling voor zulke nieuwe functies, wordt in eerste instantie beoordeeld of herplaatsingkandidaten hiervoor in aanmerking komen. Indien plaatsing op basis van anciënniteit aantoonbaar leidt tot organisatorische problemen voor specifieke afdelingen, worden in overleg met de bij het Sociaal Plan betrokken partijen voor die situatie nieuwe afspraken gemaakt, zodat op een andere objectiveerbare wijze geplaatst kan worden, bijvoorbeeld door middel van het afspiegelingsbeginsel. 5.4 Indien de betrokken werknemer niet voldoet aan de functie-eisen voor een passende functie, dan zal zo mogelijk getracht worden de betrokken werknemer binnen een redelijke termijn geschikt te maken voor een passende functie middels coaching en opleiding. 5.5 Indien geen passende functie beschikbaar is binnen de eigen afdeling respectievelijk de betrokken werknemer niet voldoet aan de functie-eisen of niet binnen een redelijke termijn kan voldoen aan de functie-eisen, dan wordt de werknemer per een per individu vast te stellen datum als boventallig aangemerkt. 5.6 Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van het nieuwe formatieplaatsenplan als vermeld onder 5.2 zullen alle werknemers individueel worden geïnformeerd over hun status, respectievelijk: 28 juni

7 - passende functie binnen eigen afdeling beschikbaar; - binnen een redelijke termijn kunnen voldoen aan de eisen voor een passende functie binnen eigen afdeling; - boventallig met vermelding boventalligheiddatum. Deze informatie wordt schriftelijk aan de werknemer bevestigd. 5.7 Boventallige werknemers worden per datum ingang boventalligheid aangemeld bij het intern mobiliteitscentrum. Dit intern mobiliteitscentrum is belast met de uitvoering van de regels zoals vermeld in dit Sociaal Plan. 5.8 Zo mogelijk en beschikbaar zal door de werkgever een passende functie worden aangeboden op een andere afdeling binnen de Reinier de Graaf Groep, waarbij de volgende volgorde in acht wordt genomen: - een ongewijzigde functie; - een gelijkwaardige functie; - een hogere functie; - een lagere functie. 5.9 Indien binnen de Reinier de Graaf Groep geen passende functie beschikbaar is, dan stellen het intern mobiliteitscentrum en de werknemer een individueel mobiliteitsplan op. In dit mobiliteitsplan worden op basis van de arbeidsmarktsituatie van betrokkene de wederzijdse inspanningsverplichtingen vastgelegd, zoals gewenste en/of noodzakelijke trainingen/opleidingen, verplichte sollicitaties, eventueel inschakeling van een extern mobiliteitscentrum of outplacementbureau, detachering, vervangende werkzaamheden in een geschikte functie, vrijstelling van eigen werkzaamheden. Tijdig voor afloop van het individuele mobiliteitsplan, zal een evaluatie plaatsvinden en conclusies worden getrokken over het vervolgtraject Van de betrokken werknemer mag verwacht worden, dat hij een aangeboden passende functie accepteert. Indien de werknemer een aangeboden passende functie weigert, dan zal de werkgever de passendheid van de aangeboden functie ter toetsing voorleggen aan de Adviescommissie Sociale Begeleiding. Indien deze commissie van oordeel is, dat de aangeboden functie ten onrechte is geweigerd, dan wordt de werknemer in principe geplaatst in deze functie. Indien de werknemer volhardt in zijn weigering, dan is de werkgever gerechtigd een ontslagprocedure in te stellen. Indien deze commissie van oordeel is, dat de functie terecht is geweigerd, dan zal de werkgever zich inspannen om de werknemer alsnog een andere passende functie aan te bieden. Uitsluiting van het Sociaal Plan en de mogelijkheid van ontslagaanvraag vindt eveneens plaats wanneer de werknemer zich -naar het oordeel van de werkgever- niet actief genoeg opstelt bij het zoeken naar een andere (externe) functie, of de werknemer de afspraken vastgelegd in het individueel mobiliteitsplan onvoldoende nakomt. Deze uitsluiting en eventuele ontslagaanvraag vinden echter niet eerder plaats dan na een schriftelijke waarschuwing, waarna de werknemer nog maximaal 3 maanden in de gelegenheid wordt gesteld zijn houding te veranderen. 28 juni

8 6. WEDERZIJDSE VERPLICHTINGEN TIJDENS BOVENTALLIGHEIDPERIODE 6.1 De werkgever zal indien een training of opleiding de kansen van de werknemer op het verkrijgen van een andere interne of externe functie wezenlijk vergroot, deze training of opleiding zo mogelijk faciliteren. Deze training of opleiding vindt plaats in de tijd van de werkgever en zal naar redelijkheid en billijkheid voor rekening van de werkgever komen. 6.2 De werkgever zal indien dit in het kader van het verkrijgen van een andere externe functie wenselijk of noodzakelijk is, in het kader van een op te stellen individueel mobiliteitsplan de werknemer onder regie van het intern mobiliteitscentrum aanmelden bij een outplacementbureau. De kosten hiervan komen voor rekening van de werkgever. De werknemer is verplicht zijn volledige medewerking te geven aan de activiteiten van een dergelijk bureau. 6.3 De werknemer is binnen het kader van een individueel mobiliteitsplan verplicht wekelijks tenminste 1 sollicitatie te verrichten en hiervan op aanvraag doch tenminste maandelijks een overzicht met relevante data aan het mobiliteitscentrum te overleggen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 6.4 Van de werknemer wordt verwacht, dat hij meewerkt aan een externe detachering indien: - de detacheringperiode uitzicht biedt op een vaste baan en een duur heeft van tenminste 2 maanden. - het een passende functie betreft. Gedurende de detacheringperiode zal de loonbetaling aan de werknemer ongewijzigd worden voortgezet. Eventuele baten van de detachering komen ten gunste van werkgever. 6.5 Indien voor de werknemer (nog) geen passende functie voorhanden is, kan de werknemer tijdens de boventalligheidperiode met tijdelijke werkzaamheden worden belast, voorzover deze redelijkerwijs kunnen worden opgedragen. 6.6 In overleg tussen werkgever en werknemer kan worden besloten tot gehele of gedeeltelijke vrijstelling van werkzaamheden. 7. ARBEIDSVOORWAARDEN 7.1 Salaris bij hogere/gelijke functie Indien de werknemer een andere functie aanvaardt binnen de Reinier de Graaf Groep en deze functie hoger of op gelijkwaardig niveau is ingedeeld, vergeleken met de huidige, dan ontvangt de werknemer vanaf het moment van daadwerkelijke uitoefening van die andere functie het salaris, inclusief de uitloopmogelijkheden, behorende bij de andere functie. 28 juni

9 7.2 Salaris bij lagere functie binnen de Reinier de Graaf Groep Indien de werknemer binnen de organisatie een functie aanvaardt en deze functie op een lager niveau is ingedeeld dan ontvangt de werknemer vanaf het moment van daadwerkelijke uitoefening van die andere functie het salaris, inclusief de uitloopmogelijkheden, behorende bij de andere functie. Het huidige salaris wordt hiertoe ingeschaald in de nieuwe functiegroep. Indien het huidige salaris hoger is dan het maximum van de nieuwe functiegroep, dan wordt het meerdere gefixeerd als een nominaal bedrag en aangemerkt als persoonlijke toeslag. Deze persoonlijke toeslag zal worden verhoogd met de CAO-verhogingen. Eventuele toekomstige verhogingen tengevolge van een bevordering worden in mindering gebracht op deze persoonlijke toeslag. Zolang de werknemer op deze grond een persoonlijke toeslag ontvangt zal werkgever een uiterste inspanning doen de werknemer weer in een functie op het oude niveau te plaatsen. De werknemer heeft hiertoe voorrang bij interne vacatures. Op de werknemer rust de verplichting zijn volledige medewerking te verlenen aan plaatsing in een functie op minimaal het oude niveau. Indien een medewerker die geplaatst is in een lagere functie en die op die grond een persoonlijke toeslag heeft een aangeboden functie op het oude niveau weigert, dan komt de persoonlijke toeslag te vervallen. 7.3 Onregelmatigheidstoeslag De werknemer die ten gevolge van een reorganisatie niet meer in aanmerking komt voor onregelmatigheidstoeslag dan wel een vermindering van genoemde toeslag krijgt, heeft recht op een afbouwregeling, met inachtneming van artikel 10.5 van het hoofdstuk onregelmatige dienst CAO ziekenhuizen De tegemoetkoming bedraagt gedurende het eerste jaar 75%, gedurende het tweede jaar 50% en gedurende het derde jaar 25% van het op grond van de in het genoemde artikel genoemde berekeningsmethode vast te stellen bedrag. Werknemers van 55 jaar en ouder behouden, onverminderd het bepaalde in artikel 10.5, 50% van hun gemiddelde onregelmatigheidstoeslag. Onder gemiddelde wordt verstaan de gemiddeld per maand in de voorgaande 12 maanden genoten vergoeding voor onregelmatige dienst. 8 VERTREKSTIMULERING 8.1 Wanneer een boventallige werknemer 3 maanden na ingang boventalligheid nog niet is geplaatst in een passende functie en er geen reëel uitzicht is, dat zich in de toekomst wel een mogelijkheid hiertoe voordoet, dan wordt aan de werknemer per die datum een aanspraak op een vertrekpremie toegekend. 8.2 De aanspraak op de vertrekpremie bedraagt 3x het bruto maandsalaris van de werknemer. Voor iedere volle 5 jaren dat de werknemer op de datum boventalligheid bij de werkgever in dienst is wordt deze aanspraak verhoogd met 1x het bruto maandsalaris. Het aldus verkregen bedrag wordt echter verminderd met 0,5x het bruto maandsalaris voor iedere volle maand dat het dienstverband voortduurt na de ingangsdatum van de aanspraak op deze vertrekpremie. 28 juni

10 8.3 Toeslag bij aanvaarding van externe functie met een lager salaris. Indien de werknemer een functie aanvaardt buiten de Reinier de Graaf Groep tegen een lager jaarinkomen (inclusief een eventuele 13 e maand), dan ontvangt hij per datum uitdiensttreding een eenmalige uitkering ter grootte van 1x het verschil in bruto jaarinkomen, met dien verstande dat deze vergoeding gemaximeerd is op 30% van het jaarinkomen. 8.4 Indien een boventallige werknemer vrijwillig ontslag neemt worden eventueel terug te betalen studiekosten door de werkgever kwijtgescholden. 8.5 Indien de boventallige werknemer daarom verzoekt, zal bij vrijwillige uitdiensttreding de werkgever afzien van de geldende opzegtermijn. Werkgever en werknemer bepalen in goed overleg de datum van uitdiensttreding. 8.6 Indien gedurende de boventalligheidperiode aanvullende training/opleiding noodzakelijk is om de kennis en/of vaardigheden van de oude functie op peil te houden, dan zal de werkgever deze training/opleiding desgewenst faciliteren. 8.7 De werknemer die vrijwillig ontslag neemt en binnen 12 maanden na beëindiging van het dienstverband op grond van een jubileum recht zou hebben gehad op een jubileumuitkering, krijgt deze bij vertrek uitbetaald tenzij de nieuwe werkgever een vergelijkbare regeling kent en daarbij de dienstjaren bij de Reinier de Graaf Groep meerekent bij de bepaling van het aantal dienstjaren. 9 REMPLACANTENREGELING De bepalingen vermeld in hoofdstuk 8 Vertrekstimulering kunnen op verzoek van de werknemer door de werkgever van overeenkomstige toepassing worden verklaard op een werknemer, die door een overstap naar een andere functie danwel door zijn (gedeeltelijk) vertrek bij de organisatie daadwerkelijk een functie (gedeeltelijk) vrijmaakt voor een boventallige werknemer. Afspraken over deze remplaçantenregeling dienen vooraf door werkgever schriftelijk te worden vastgelegd. 10 ADVIESCOMMISSIE SOCIALE BEGELEIDING 10.1 De werkgever stelt een Adviescommissie Sociale Begeleiding in. (CAO hoofdstuk 15, artikel 15.5.) 10.2 Taakstelling De Adviescommissie Sociale Begeleiding heeft tot taak het op verzoek van de werkgever danwel de individuele werknemer adviseren over de toepassing van de in dit Sociaal Plan neergelegde bepalingen. De commissie brengt over de verrichtte werkzaamheden verslag uit aan de werkgever en geanonimiseerd aan de ondernemingsraad. 28 juni

11 10.3 Samenstelling Adviescommissie De Adviescommissie bestaat uit 3 leden, niet zijnde leden van de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur of medewerkers van de organisatie. Eén lid wordt benoemd door de werkgever, één lid wordt benoemd door de Ondernemingsraad. De onafhankelijke voorzitter wordt benoemd door de hierboven genoemde commissieleden gezamenlijk. Het secretariaat van de commissie wordt gevoerd door de werkgever Behandeling bezwaren werknemers De werknemer kan zich schriftelijk wenden tot de commissie met bezwaren inzake - de inhoud van de hem toegedeelde functie en de plaats van tewerkstelling; - de individuele toepassing van dit Sociaal Plan. - het commissiesecretariaat stelt de overige commissieleden in kennis van de ingediende bezwaren en roept de commissie binnen 10 dagen na ontvangst van het bezwaar bij elkaar. - de werknemer wordt in de gelegenheid gesteld zijn bezwaar tijdens de bijeenkomst van de commissie mondeling toe te lichten. - binnen 14 dagen na ontvangst van het bezwaar door de werknemer brengt de commissie schriftelijk advies uit aan de werkgever. De werknemer ontvangt een kopie van dit advies. - werkgever neemt -gehoord de adviezen van de commissie- binnen één week nadat aan hem advies is uitgebracht, een beslissing en stelt de werknemer hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis. - indien de werkgever afwijkt van het advies van de commissie doet hij hiervan gemotiveerd verslag aan de betrokken werknemer en aan de commissie Geheimhouding Ten aanzien van de aan de Adviescommissie Sociale Begeleiding verstrekte persoonlijke gegevens geldt voor de commissieleden een geheimhoudingsplicht Belangenbehartiging werknemer Onverminderd de bevoegdheden van de werknemer persoonlijk zijn belangen met betrekking tot de toepassing van het bepaalde in dit Sociaal Plan bij de Adviescommissie te bepleiten, heeft de werknemer de gelegenheid zich door een derde te laten bijstaan. 28 juni

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren.

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Addendum GGZ WNB Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Werknemersorganisaties: FNV- Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Topaz

Doorlopend Sociaal Plan Topaz Doorlopend Sociaal Plan Topaz Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van de stichting Topaz (verder te noemen Topaz). Het sociaal plan is

Nadere informatie

Leidraad bij reorganisaties

Leidraad bij reorganisaties Regels en regelingen in het kader van de organisatie- en formatieontwikkeling bij Waterbedrijf Groningen Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippen 3. Algemeen 4. Informatie, inspraak en overleg

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De Vitalis Zorg Groep. - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden -

SOCIAAL PLAN. De Vitalis Zorg Groep. - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden - SOCIAAL PLAN Vitalis WoonZorg Groep - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden - Ten behoeve van de werknemers van De Sterren en De Vitalis Zorg Groep die ten gevolge van de fusie

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

2. Gevolgen van toepassing van dit addendum voor de inhoud van het sociaal plan

2. Gevolgen van toepassing van dit addendum voor de inhoud van het sociaal plan Addendum, behorend bij Sociaal Plan Arkin 01-02-2014/31-01-2016 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Arkin staat voor de opgave om een gezonde bedrijfsvoering te behouden bij teruglopende inkomsten. Als

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 1 februari 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel... 3 1.2. Uitgangspunten... 3 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN DOORLOPEND SOCIAAL PLAN STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN 2006-2010 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave DOORLOPEND SOCIAAL PLAN...1 STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN...1 2006-2010... 1 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Amerpoort

Sociaal Plan Stichting Amerpoort Sociaal Plan Stichting Amerpoort INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Algemene bepalingen... 4 1.1 Doel Sociaal Plan... 4 1.2 Afspraken... 4 1.3 Werkingssfeer... 4 1.4 Looptijd... 4 1.5 Bezwaar en beroep...

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie.

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. Verklaring Aldus overeengekomen te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, op 10 december 2003 de werkgever de organisatie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN 1 april 2014 1 april 2015 Aldus overeengekomen: De werkgever:.. De werknemersorganisaties: ABVAKABO FNV:.... CNV Publieke Zaak: NU 91 Beroepsorganisatie van de verpleging Nieuwe

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Sociaal Plan Liemerije 1 april 2011 Inhoudsopgave Inleiding...4 Hoofdstuk 1...5 1.1 Het sociaal plan... 5 1.2 Definities... 5 1.2.1 Werkgever... 5 1.2.2 Werknemer... 5 1.2.3 Boventallige werknemer... 5

Nadere informatie

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Definitief akkoord Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan 2014-2019 Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Ondergetekenden, - Stichting Zuyderland Medisch Centrum

Nadere informatie

Addendum. Algemeen Sociaal Plan

Addendum. Algemeen Sociaal Plan Addendum behorende bij het Algemeen Sociaal Plan 2013 2014 bij organisatieveranderingen in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven Versie 0.4 Augustus 2016 Inhoud Pagina Inhoud 2 Overeenkomst Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009

CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009 CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009 Documentstatus Status Auteur Datum Versie Eerste aanzet Concept MD 03-11-2008 1.0 Na overleg vakbonden 05-11-08 Concept MD 19-11-2008 1.1 Na overleg vakbonden 26-11-08 Concept

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen Sociaal Plan Koninklijk Instituut voor de Tropen 0 Inhoud Artikel 1 WERKINGSSFEER EN WERKINGSDUUR... 3 Werkingssfeer... 3 Werkingsduur... 3 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid... 3 Wijziging...

Nadere informatie

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Principe akkoord Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Juli 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen.pagina 2 Hoofdstuk 2 Plaatsingsprocedure.. pagina 8 Hoofdstuk 3 (Her)plaatsing overige

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken Van werk naar werk

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken Van werk naar werk Sociaal Plan Stichting Isala klinieken 2008 Van werk naar werk I Verklaring: Ondergetekenden: 1. De Stichting Isala klinieken, gevestigd te Zwolle, hierna te noemen de werkgever en 2. Vakbonden Zowel gezamenlijk

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN

SOCIAAL PLAN SOCIAAL PLAN 2010-2011 Stichting Zonnehuisgroep Amstelland 1 INHOUDSOPGAVE SOCIAAL PLAN Pagina 1. Doel en afspraken 3 1.1 Doel sociaal plan 1.2 Openbreken Sociaal Plan 1.3 Afspraken 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zorggroep Groningen 2e concept januari 2011 Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Sociaal plan Stichting Coloriet

Sociaal plan Stichting Coloriet Sociaal plan Stichting Coloriet 2008. Lelystad, december 2007 versie 17 december 2007 Inhoud Verklaring Preambule 1. Doel en afspraken 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule en interpretatie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Sociaal Plan. LabNoord

Sociaal Plan. LabNoord Sociaal Plan LabNoord Sluiting Basislaboratorium St. Lucas Ziekenhuis LabNoord P&O: E. Dijkstra 29 november 2007 Sociaal Plan LabNoord Sluiting basislaboratorium St. Lucas Ziekenhuis Versie 5, definitief

Nadere informatie

Sociaal Plan

Sociaal Plan Sociaal Plan 2012 2017 Opgesteld door : Personeelszaken Versie : 4 Vastgesteld door : Datum vaststelling : Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Verklaring... 3 Voorwoord... 4 1. Doel en uitgangspunten... 5

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014 l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND,r Sociaal plan Frion 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Algemene bepalingen... 5 3. Algemene voorwaarden... 7 4. Herplaatsingsprocedure... 9 5. Mobiliteitsbevorderende

Nadere informatie

Medewerkers op afdelingen en/of functies waarin wordt verwacht dat (veel) boventalligheid zal ontstaan.

Medewerkers op afdelingen en/of functies waarin wordt verwacht dat (veel) boventalligheid zal ontstaan. Onderhandelingsresultaat Sociaal Plan KAS BANK (16-1-19) Uitgangspunten - Van-werk-naar-werk-begeleiding is essentieel. Handhaven van het vermogen om zelf inkomen te verdienen dient boven vergoedingen

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE van versienummer Versie 2.0 atum 11 juni 2007 Samenvatting SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE 1 Inleiding In de periode van medio maart tot medio juni zijn vakbonden en werkgever met

Nadere informatie

Sociaal plan. TweeSteden ziekenhuis. St. Elisabeth Ziekenhuis. Datum bestuurlijke fusie tot datum juridische fusie. Status: Principeakkoord

Sociaal plan. TweeSteden ziekenhuis. St. Elisabeth Ziekenhuis. Datum bestuurlijke fusie tot datum juridische fusie. Status: Principeakkoord Sociaal plan TweeSteden ziekenhuis & St. Elisabeth Ziekenhuis Datum bestuurlijke fusie tot datum juridische fusie Status: Principeakkoord INHOUD VERKLARING... 3 INLEIDING... 4 1. DOEL EN UITGANGSPUNTEN...

Nadere informatie

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016 Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016/concept akkoord/dec 2011 Inhoud

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Datum: december 2011 Datum concept: 24-02-2012 Documenteigenaar: Nicole ter Bogt 1/18 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Werkingssfeer... 5 3 Geldigheidsduur... 5 4 Uitgangspunten... 5 5 Begripsbepaling...

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Pieter van Foreest

Doorlopend Sociaal Plan Pieter van Foreest Doorlopend Sociaal Plan Pieter van Foreest Versie 6.0 (12-10-2015) 1 Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van Zorginstellingen Pieter van

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan. GGZ ingeest

Doorlopend Sociaal Plan. GGZ ingeest Doorlopend Sociaal Plan GGZ ingeest Inhoudsopgave Verklaring 4 Pre-ambule 5 1. Doel en afspraken 6 2. Werkingssfeer en geldigheidsduur 9 3. Begripsbepalingen 10 4. Regels bij reorganisatie 14 4.1 (nieuwe)

Nadere informatie

Sociaal Plan. De Riethorst Stromenland Postbus AA Geertruidenberg. Bestemd voor alle medewerkers van De Riethorst Stromenland

Sociaal Plan. De Riethorst Stromenland Postbus AA Geertruidenberg. Bestemd voor alle medewerkers van De Riethorst Stromenland De Riethorst Stromenland Postbus 35 4930 AA Geertruidenberg Sociaal Plan Bestemd voor alle medewerkers van De Riethorst Stromenland Naam document: Sociaal Plan Soort document: HKZ-norm(en): Vaststelling

Nadere informatie

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD Concept Sociaal plan onderhandelaarakkoord De ondergetekenden, Mozaiek welzijnsdiensten, gevestigd te Tiel enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL Inzake: (WERKNEMER) Verzoeker tegen: (OMROEPWERKGEVER) Verweerster 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie 1.1. Krachtens artikel 49 lid

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen 4 3. Doel 8 4. Geldigheidsduur

Nadere informatie

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet Sociaal Plan In het kader van het Herontwerp Zorgpalet April 2009 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Sociaal Plan Herontwerp Zorgpalet 1. Inleiding 3 2. Werkgelegenheidsgarantie 3 3. Uitgangspunten en afspraken

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum SOCIAAL PLAN Stichting Trajectum d.d. juni 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord/Inleiding 3 1. Doel Sociaal Plan 4 2. Algemene bepalingen 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Doel en looptijd 5 2.3 Werkingssfeer

Nadere informatie

Sociaal Convenant 28 juni 2018

Sociaal Convenant 28 juni 2018 Sociaal Convenant 28 juni 2018 Inhoudsopgave Ondertekening...1 Inleiding...2 1. Begrippen...3 2. Afspraken...5 3. Bezwarencommissie...8 4. Hardheidsclausule bij onbillijke situatie... 10 5. Overige bepalingen...

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN EN FUSIECONVENANT MEERKANTEN EN SYMFORA EN HUN FUSIESTICHTING

INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN EN FUSIECONVENANT MEERKANTEN EN SYMFORA EN HUN FUSIESTICHTING INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN EN FUSIECONVENANT MEERKANTEN EN SYMFORA EN HUN FUSIESTICHTING 0 FUSIECONVENANT 2 1 PREAMBULE 4 2 INLEIDING 5 3 DOEL EN UITGANGSPUNTEN VAN HET SOCIAAL PLAN 6 4 HARDHEIDSCLAUSULE

Nadere informatie

Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject

Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject Een sociaal statuut ten behoeve van het hoger management en de medewerkers van de sector Dienstverlening & Vastgoed Onderhandelaarsakkoord 04 oktober 2011 Inhoudopgave

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ZGT. Looptijd van 1 april 2014 tot 1 januari 2016

SOCIAAL PLAN ZGT. Looptijd van 1 april 2014 tot 1 januari 2016 SOCIAAL PLAN ZGT Looptijd van 1 april 2014 tot 1 januari 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 2 2. Begripsbepalingen 3 3. Looptijd en werkingssfeer 6 4. Algemene afspraken/uitgangspunten 7 5. Boventalligheid

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 3 6. Regels bij organisatieverandering/organisatieverandering

Nadere informatie

Concept. Sociaal Plan 2014

Concept. Sociaal Plan 2014 Concept Sociaal Plan 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Artikel 1 Uitgangspunten pag. 3 Artikel 2 Begripsbepalingen pag. 5 Artikel 3 Werkwijze bij reorganisaties pag. 7 Artikel 4 (Her)plaatsingsbeleid

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN 2013 voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen op basis van de maatregelen en voorgestelde organisatiewijzigingen in

Nadere informatie

Sociaal Plan BEZT. Sociaal Plan BEZT. Bartholomeus Gasthuis. Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0. Versie 2.

Sociaal Plan BEZT. Sociaal Plan BEZT. Bartholomeus Gasthuis. Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0. Versie 2. Sociaal Plan BEZT Bartholomeus Gasthuis Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0 Versie 2.0 1 Inhoudsopgave Inleiding Begrippenkader Doel Algemene bepalingen Afspraken Organisatiestructuur

Nadere informatie

Sociaal Plan' Gelre ziekenhuizen. Datum opmaak Datum revisie. 9 mei2007 november 2011. Voorwoord

Sociaal Plan' Gelre ziekenhuizen. Datum opmaak Datum revisie. 9 mei2007 november 2011. Voorwoord I Sociaal Plan' Gelre ziekenhuizen Datum opmaak Datum revisie 9 mei2007 november 2011 Voorwoord In dit Sociaal Plan worden de rechten en plichten vastgelegdie gelden voor zowel werkgever als werknemers,

Nadere informatie

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule Preambule Voor u ligt het Sociaal Plan 2007 van Trias Jeugdhulp. De directe aanleiding voor het opstellen van dit Sociaal Plan is de behoefte van de Raad van Bestuur van Trias Jeugdhulp, de Ondernemingsraad

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN SYMFORA MEANDER CENTRUM VOOR PSYCHIATRIE

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN SYMFORA MEANDER CENTRUM VOOR PSYCHIATRIE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN SYMFORA MEANDER CENTRUM VOOR PSYCHIATRIE 1 INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN SYMFORA MEANDER CENTRUM VOOR PSYCHIATRIE 1 PREAMBULE 3 2 INLEIDING 4 3 DOEL EN UITGANGSPUNTEN VAN

Nadere informatie

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015 S o c i a a l P l a n O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g G G Z D e l f l a n d 2015-2018 Proceseigenaar Auteur : E.F.M. Amkreutz : E. Kats Versie : Concept 5.0 Datum : 21 april 2015 Ingangsdatum

Nadere informatie

Algemeen Sociaal Plan. Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Algemeen Sociaal Plan. Catharina Ziekenhuis Eindhoven Algemeen Sociaal Plan 1 januari 2013 1 juli 2014 bij organisatieveranderingen in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven Versie 0.6 December 2012 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Akkoordverklaring 4 1. Doel en

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Amerpoort

Sociaal Plan Stichting Amerpoort Sociaal Plan Stichting Amerpoort INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen... 4 2. Algemene bepalingen... 7 2.1 Doel Sociaal Plan... 7 2.2 Afspraken... 7 2.3 Beperkende bepalingen... 7 2.4 Geldigheidsduur...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Libra Revalidatie & Audiologie. 1 juli juli 2021

SOCIAAL PLAN. Stichting Libra Revalidatie & Audiologie. 1 juli juli 2021 SOCIAAL PLAN Stichting Libra Revalidatie & Audiologie 1 juli 2018 1 juli 2021 1 INHOUDSOPGAVE OVEREENKOMST BEGRIPSBEPALINGEN EN DEFINITIES 1. DOEL 2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 3. BIJZONDERE UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Sociaal Plan RELX Groep

Sociaal Plan RELX Groep Sociaal Plan RELX Groep Inleiding Als onderdeel van een internationaal opererend, in multimedia gespecialiseerd concern, worden de Nederlandse RELX ondernemingen (verder in deze inleiding afgekort tot

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie

Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona

Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona Pro Persona Voor een gezonde geest Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona Pro Persona Datum : 11 juni 2009 1/15 Voor een gezonde geest Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg concept 16 januari 2014 Inleiding De Stichting Surplus Zorg (verder te noemen: de werkgever) vindt het belangrijk om organisatiewijzigingen op een adequate en zorgvuldige

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem

Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem 1 september 2017 1 september 2019 Colofon Stichting Kunstencentrum Jerusalem Heuvelstraat 4 5801 CS VENRAY telefoon 0478 585320 e-mail info@kunstencentrumjerusalem.nl

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stichting 't Lange Land Ziekenhuis Zoetermeer. Lange Land beter dichtbij. Sociaal Plan versie 1 datum (concept)

Sociaal Plan. Stichting 't Lange Land Ziekenhuis Zoetermeer. Lange Land beter dichtbij. Sociaal Plan versie 1 datum (concept) Sociaal Plan Stichting 't Lange Land Ziekenhuis Zoetermeer Lange Land beter dichtbij Sociaal Plan versie 1 datum 16-05-2013 (concept) 1 Verklaring Ondergetekenden, Stichting 't Lange Land Ziekenhuis Zoetermeer,

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep. Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep. Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM Inhoudsopgave Inhoud Pagina nummer Preambule 4 1 Doel 6 2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015

Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 1. Doel en werkingssfeer Het Sociaal Plan Rabobank CAO biedt medewerkers die worden geraakt door een wijziging van de organisatie

Nadere informatie

Sociaal Plan. Albert Schweitzer ziekenhuis

Sociaal Plan. Albert Schweitzer ziekenhuis Albert üeliweitser ziekenhuis Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis 5 december 2014 Definitieve versie Verklaring Het Albert Schweitzer ziekenhuis en de vakorganisaties zijn navolgend Sociaal Plan

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN NIC Groep

SOCIAAL PLAN NIC Groep SOCIAAL PLAN 2014-2016 NIC Groep looptijd: 1 januari 2014 t/m 31 december 2016 Tussen ondergetekenden NIC Groep (Het NIC B.V. / NIC Bestdeal B.V. / Solid Factors B.V.) elk als partij ter ene zijde, en

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016. Van werk naar werk

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016. Van werk naar werk Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016 Van werk naar werk Status: versie 14 februari 2014 (V3) Sociaal Plan, V3, versie 14 februari 2014 1 Inhoud INLEIDING... 4 1. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 januari 2013

Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 januari 2013 Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 januari 2013 Inhoud 1. Preambule...4 2. Begripsbepalingen...5 3. Algemene bepalingen...8 3.1 Werkingsduur...8 3.2 Tussentijdse wijziging/onvoorziene omstandigheden...8

Nadere informatie

Van werk naar werk dat doen we samen

Van werk naar werk dat doen we samen Onderhandelingsakkoord d.d.19-12-2013 Van werk naar werk dat doen we samen SOCIAAL PLAN 2014-2017 Wilhelmina Ziekenhuis Assen Sociaal Plan WZA 2014 2017 1/21 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1 Werkingssfeer...

Nadere informatie