Sociaal Convenant 28 juni 2018

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Convenant 28 juni 2018"

Transcriptie

1 Sociaal Convenant 28 juni 2018

2 Inhoudsopgave Ondertekening...1 Inleiding Begrippen Afspraken Bezwarencommissie Hardheidsclausule bij onbillijke situatie Overige bepalingen... 10

3 Ondertekening De bestuurder van Christelijke woningstichting Patrimonium en CNV Vakmensen FNV Bouwen & Wonen Hebben op 9 juli 2018 te Groningen, overeenstemming bereikt over een regeling voor de opvang van de sociale gevolgen van de herstructurering van de organisatie binnen christelijke woningstichting Patrimonium. Dit is vastgelegd in dit Sociaal Convenant. Werkgever: Medewerkerspartij: Christelijke woningstichting Patrimonium 1. CNV Vakmensen De heer A. de Vries Directeur-bestuurder Dhr. E. Peper Bestuurder 2. FNV Bouwen & Wonen Mevrouw H. Tienkamp Bestuurder 1

4 Inleiding Dit Sociaal Convenant is een collectieve regeling waarmee de gevolgen van de herstructurering voor medewerkers worden opgevangen. Het bevat procedures en regelingen waar de werkgever en medewerkers zich aan moeten houden om werkgarantie te realiseren en/of nadelige gevolgen voor medewerkers als gevolg van deze herstructurering te voorkomen en/of te compenseren. Het convenant is van toepassing op de medewerkers van christelijke woningstichting Patrimonium die per 1 september 2018 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben. Inspanningsverplichting om werkgarantie te realiseren Werkgever verklaart dat er geen gedwongen ontslagen zullen plaats vinden. Alle medewerkers hebben werkgarantie, maar ze hebben niet allemaal baangarantie. Voor medewerkers met een ongewijzigde functie geldt het uitgangspunt: "mens volgt werk". Zij behouden hun baan. Voor medewerkers met een vervallen of gewijzigde functie is het de bedoeling om in gezamenlijk overleg, voor iedere medewerker een passende, zinvolle functie te realiseren. De directeur-bestuurder gelooft in de kwaliteit van de medewerkers en heeft de verplichting om voor elke medewerker van wie de functie is gewijzigd of is komen te vervallen een passende functie aan te bieden. Van medewerkers wordt verwacht dat zij zich flexibel opstellen en een functie die past bij hun competenties en huidig inschalingsniveau te accepteren, als nieuwe rol. Waarbij ze van de werkgever adequate ondersteuning krijgen om in de nieuwe rol te groeien. Werkingsduur Dit convenant heeft een werkingsduur die loopt vanaf de datum van ondertekening en eindigt op 1 december

5 1. Begrippen CAO De vigerende collectieve arbeidsovereenkomst Woondiensten. Diensttijd/ anciënniteit De tijd die de medewerker op basis van een arbeidsovereenkomst dan wel uitzendcontract voor de werkgever en of de rechtsvoorgangers heeft gewerkt. Indien de diensttijd is onderbroken telt de diensttijd voor de onderbreking mee mits die onderbreking niet meer dan zes maanden heeft geduurd. De diensttijd wordt uitgedrukt in volle jaren (afgerond op hele jaren met dien verstande dat een periode van een half jaar plus 1 dag telt als een heel dienstjaar berekend op de peildatum). Formatieplaats (afkorting: fte) De eenheid om een functie in een aantal arbeidsuren uit te drukken. De grootte van een formatieplaats is gerelateerd aan een voltijds dienstverband van 36 uur per week. Formatieplan In het formatieplan worden het aantal functies per afdeling opgenomen alsmede de functieomschrijvingen. Van elke functie wordt een functiewaardering opgemaakt op basis van het Handboek functie-indeling Woondiensten. Functieschaal De functieschaal is de salarisschaal, behorend bij de functieclassificatie volgens het Handboek Functie indeling Woondiensten, aan de hand waarvan mede wordt bepaald of een functie ongewijzigd is of niet. Bezwarencommissie De commissie zoals bedoeld in hoofdstuk 3 van dit Sociaal Convenant Gewijzigde functie Een functie die op onderdelen afwijkt van de functie in de oude organisatie, zonder dat er sprake is van een geheel nieuwe functie. De gewijzigde functie blijft gekoppeld aan een profiel binnen dezelfde functiecategorie als in de oude situatie. Herplaatsingsbesluit De brief waarin de werkgever over de herplaatsingskandidaat aangeeft in welke uitwisselbare dan wel passende functie de herplaatsingskandidaat is geplaatst. Herplaatsingkandidaat De medewerker die na definitieve vaststelling van het reorganisatiebesluit schriftelijk van de werkgever heeft vernomen dat zijn functie in het nieuwe formatieplaatsenplan is vervallen of gewijzigd, dan wel dat de positionering van de functie in de organisatie is veranderd. In het hele sociaal convenant wordt bij herplaatsen bedoeld het opnieuw plaatsen en is van toepassing op de medewerkers die te maken met hebben deze reorganisatie/organisatiewijziging. Medewerker De medewerker, die ingevolge de CAO Woondiensten een arbeidsovereenkomst met werkgever is aangegaan. Nieuwe functie Een functie die voor de herstructurering van de organisatie nog niet in de organisatie voorkwam en die niet uitwisselbaar is met een van de functies in de oude formatie. 3

6 Ongewijzigde functie/uitwisselbare functie Ongewijzigde/uitwisselbare functie: een functie die naar inhoud, vereiste kennis, vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar en naar niveau en beloning gelijkwaardig is. De functie moet op de beoordeelde factoren uitwisselbaar zijn met elkaar. De toets op uitwisselbaarheid is objectief gerelateerd aan de functie en niet subjectief aan de medewerker. Een tijdelijke nieuwe functie is nooit uitwisselbaar met een vaste oude functie. OR De Ondernemingsraad Passende functie Een functie die qua functie-inhoud, vereiste kennis, vaardigheden, functieniveau en beloning in redelijkheid geacht wordt aan te sluiten bij de capaciteiten, persoonlijke omstandigheden, (binnen afzienbare termijn af te ronden) opleiding en ervaring van de werknemer. Er is hierbinnen sprake van een passende functie indien de werknemer binnen 18 maanden aan de betreffende functie-eisen kan voldoen. Het salarisniveau van de passende functie wijkt maximaal 1 salarisschaal hoger of lager af van de huidige functie. Een tijdelijke functie is niet passend voor een medewerker met een vast dienstverband. Peildatum Dit is de datum waarop als het ware een foto van het personeelsbestand wordt genomen. De peildatum is vastgesteld op 1 september Plaatsing Onder plaatsing wordt verstaan het ten gevolge van deze herstructurering schriftelijk aanbieden van een ongewijzigde of passende functie binnen de organisatie (met mondelinge toelichting). Salaris Het brutomaandsalaris inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste (pensioengevende) emolumenten die de medewerker geniet op de dag voorafgaande aan de plaatsing in de nieuwe functie. Vakorganisaties FNV Bouwen & Wonen te Groningen en CNV Vakmensen te Groningen. Vervallen functie Een functie die in de oude structuur voorkwam, maar in de nieuwe structuur niet meer terug komt. Werkgever De rechtspersoon, Christelijke Woningstichting Patrimonium, met wie de medewerker een arbeidsovereenkomst heeft. 4

7 2. Afspraken 2.1 Inrichtingsplan Voor het inrichten en vormgeven van de nieuwe organisatiestructuur is gekozen voor begeleiding door een extern adviseur. Ten behoeve van de herstructurering is er een functiegebouw en inrichtingsplan opgesteld dat ter advisering wordt voorgelegd aan de OR. In dit functiegebouw en inrichtingsplan is een aantal uitgangspunten aan gehouden: Er is werkgarantie voor iedere medewerker met een vast dienstverband Plaatsing vindt plaats op basis van "Mens volgt Werk" Indien voor een medewerker geen ongewijzigde/uitwisselbare functie beschikbaar is, wordt deze medewerker een passende functie" aangeboden. Medewerkers behouden minimaal hun huidig schaalniveau en salarisperspectief (op basis van nulmeting) Deze uitgangspunten zijn basis geweest voor Sociaal Convenant en uitgewerkt in de volgende paragrafen. 2.2 Behoud van werk bij vast dienstverband Het uitgangspunt is dat alle huidige medewerkers met een vast dienstverband een ongewijzigde functie behouden of passende functie krijgen en zich verder kunnen ontwikkelen in hun functie. Voor iedere medewerker is er werkgarantie. Er ontstaan nieuwe functies binnen de organisatie. Op de invulling van deze functies is het werving en selectiebeleid van toepassing. 2.3 Plaatsing op basis van "mens volgt werk" Zoals gesteld is er werkgarantie voor iedere medewerker. Dat betekent dat er, als gevolg van de herstructurering, geen ontslagen zullen vallen. Het aantal formatieplaatsen in de nieuwe organisatie is minimaal gelijk aan de huidige bezetting. Medewerkers waarvan de functie niet wijzigt (en dat is het overgrote deel) zullen op basis van het bestaand functieprofiel in de nieuwe organisatie worden geplaatst volgens het principe "mens volgt werk". Er is dan sprake van een ongewijzigde functie. Voor zover geen sprake is van een ongewijzigde functie zal een "passend functie" worden aangeboden. Ten minste met elke medewerker, die niet direct kan worden herplaatst in een ongewijzigde/uitwisselbare functie in de nieuwe organisatiestructuur (herplaatsingskandidaat), dient een belangstellingsgesprek te zijn gevoerd alvorens een passende functie wordt aangeboden. 2.4 Ongewijzigde/uitwisselbare functie Wanneer de huidige functie van een medewerker na herstructurering als ongewijzigde functie terugkomt, volgt de medewerker zijn werk. De medewerker ontvangt een functieomschrijving en bijbehorende inschaling. 2.5 Belangstellingsgesprek Met de herplaatsingskandidaat die niet direct kan worden herplaatst in een ongewijzigde/uitwisselbare functie wordt een belangstellingsgesprek gevoerd alvorens een passende functie wordt aangeboden. Het doel van een belangstellingsgesprek is om te verkennen welke wensen en interesses de werknemer heeft ten aanzien van functies in de organisatie. Dit gesprek wordt schriftelijk op uniforme wijze vastgelegd. De aanwezigheid van een was/wordt-lijst hierbij is een noodzakelijke voorwaarde. Zowel de werkgever als de werknemer tekent voor de inhoud. De werknemer ontvangt een afschrift van het getekende formulier. 5

8 2.6 Passende functie Aan de medewerkers met een gewijzigde of vervallen functie zal na een gevoerd belangstellingsgesprek een passende functie worden aangeboden. Indien er meerdere medewerkers in aanmerking komen voor een passende functie, zal op basis van het afspiegelingsbeginsel (omgekeerd) bepaald worden wie voor deze plek in aanmerking komt. Voor medewerkers die, nog niet zijn geplaatst, zal gezocht worden naar een andere passende functie. 2.7 Plaatsingsproces Bovenstaande houdt in dat op basis van het formatieplaatsenplan een plaatsingsvoorstel wordt gemaakt uitgaande van: Mens volgt werk. Als sprake is van ongewijzigde/uitwisselbare functies waarvan de formatie afneemt wordt de plaatsingsvolgorde bepaald door het afspiegelingsbeginsel; De medewerker, die niet is geplaatst op een ongewijzigde/uitwisselbare functie of van wie de functie is gewijzigd of komen te vervallen, krijgt een passende functie aangeboden. Bij meerdere geschikte kandidaten volgt een aanbod in een volgorde die recht doet aan het afspiegelingsbeginsel (omgekeerde afspiegeling). 2.8 Plaatsing volgens afspiegelingsbeginsel (omgekeerde afspiegeling) Bij herplaatsing in een uitwisselbare of passende functie met meer kandidaten dan plaatsen geldt het omgekeerde afspiegelingsbeginsel. Het afspiegelingsbeginsel bepaalt de volgorde van plaatsingen. Dat betekent dat de leeftijdsopbouw binnen een functie voor en na de reorganisatie zoveel mogelijk gelijk blijft. Per leeftijdsgroep moet de werkgever de medewerker met het langste dienstverband als eerste plaatsen en zo verder. De werkgever stelt de plaatsingsvolgorde vast van de medewerkers die bij hem in dienst zijn en hanteert daarvoor het afspiegelingsbeginsel. Bij het omgekeerde afspiegelingsbeginsel worden medewerkers met dezelfde functie ingedeeld in leeftijdsgroepen. Binnen elke leeftijdsgroep wordt gekeken wie op de peildatum het langst (anciënniteit) in dienst is, deze wordt als eerste geplaatst. Diegene met het kortste dienstverband wordt als laatste geplaatst. Het gaat om de volgende leeftijdsgroepen: 15 tot 25 jaar 25 tot 35 jaar 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 jaar en ouder 2.9 Functieaanbod Medewerkers ontvangen een schriftelijk (herplaatsingsbesluit) functieaanbod. Het functieaanbod zal tenminste bestaan uit een functieomschrijving inclusief de inschaling van de functie. De medewerker is verplicht om in alle redelijkheid mee te werken aan een door de werkgever voorgestelde functiewijziging. Na plaatsing in een passende functie kan een ontwikkelplan en opleiding onderdeel uitmaken van het functieaanbod Ondersteuning en begeleiding na plaatsing Na de herstructurering zal iedere medewerker ondersteund en begeleid worden door zijn direct leidinggevende. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de medewerkers die niet in een ongewijzigde functie, maar in een passende functie worden geplaatst. Bij plaatsing in een passende functie bedraagt de inwerkperiode 12 maanden. In onderling overleg kan de inwerkperiode worden verlengd met 6 maanden. Gedurende de inwerkperiode worden er een aantal vaste evaluatiemomenten afgesproken. Aan het eind van de periode vindt een eindevaluatie plaats Bezwaar De medewerker heeft de mogelijkheid om bij de werkgever bezwaar aan te tekenen tegen het functieaanbod. Dit dient schriftelijk te gebeuren, binnen tien werkdagen na aanbod van de functie. Het bezwaar dient te worden onderbouwd met argumenten. In dit geval zal de werkgever met de 6

9 medewerker in contact treden om tot een oplossing te komen. Komen werkgever en medewerker alsnog tot overeenstemming, dan worden de afspraken die in dat verband zijn gemaakt schriftelijk vastgelegd en ondertekend door werkgever en medewerker. Als werkgever en medewerker niet tot overeenstemming komen over de aangeboden functie, dan herhaalt werkgever schriftelijk zijn functieaanbod. De medewerker kan dit functieaanbod alsnog aanvaarden of aan de bezwarencommissie het verzoek doen om een uitspraak over de aangeboden functie of deze ongewijzigd c.q. passend is. Dit verzoek moet worden ingediend binnen tien werkdagen na ontvangst van het herhaalde functieaanbod Behoud van salarisperspectief bij vast dienstverband Een medewerker die als direct gevolg van de plaatsing, een functie aanvaardt die op een lager salarisniveau is ingedeeld dan de huidige functie behoudt zijn salaris, behorende bij de oorspronkelijke functie, inclusief de doorloop in de functiegroep/-schaal tot aan het maximum van de oorspronkelijke functiegroep dan wel (indien de rechten reeds aanwezig waren) op de uitloopschaal. Het salaris wordt aangepast aan de loonontwikkeling van de cao. Eerder gemaakte (individuele) afspraken worden gerespecteerd Salaris bij herplaatsing in een hoger ingedeelde passende functie Als de medewerker in een functie wordt herplaatst die op een hoger niveau is ingedeeld, ontvangt de werknemer vanaf het moment van daadwerkelijke uitoefening van die functie het bij die functie behorende salaris, inclusief de uitloopmogelijkheden Kostenvergoedingen Het recht op functie-gebonden kostenvergoedingen wordt gefaseerd afgebouwd nadat de medewerker niet meer werkzaam is in zijn oude functie en ook geen werkzaamheden verricht waarvoor de te vergoeden kosten worden gemaakt. De vergoeding wordt in twee jaar halfjaarlijks met een kwart van de totale vergoeding afgebouwd Beroep op bezwarencommissie Voor zover de medewerker onvrede heeft met de aan hem aangeboden functie, en overleg hierover tussen medewerker en werkgever, niet tot een (voor de medewerker) bevredigende oplossing heeft geleid, kan de medewerker de bezwarencommissie verzoeken om een advies te geven of de functie ongewijzigd c.q. passend is. Dit verzoek moet worden ingediend binnen tien werkdagen na ontvangst van het herhaalde functieaanbod. Als de bezwarencommissie adviseert dat de aangeboden functie als ongewijzigd c.q. passend is te beschouwen, zal het advies van de bezwarencommissie betrokken worden in een nieuw gesprek tussen werkgever en werknemer. Na het besluit van de werkgever krijgt de medewerker gedurende tien werkdagen de mogelijkheid om de aangeboden functie alsnog te aanvaarden. Indien de medewerker de aangeboden functie nog steeds niet aanvaardt, dan kan de werkgever een procedure in qang zetten om tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen. Als de bezwarencommissie adviseert dat de aangeboden functie niet ongewijzigd c.q. niet passend is, krijgt de medewerker een nieuw functieaanbod. In dat geval krijgt de medewerker, na ontvangst van een nieuw functieaanbod, tien werkdagen bedenktijd om te beslissen of hij het nieuwe functieaanbod aanvaardt. Niet aanvaarding heeft tot gevolg dat bovenstaande procedure opnieuw in gang wordt gezet. In gevallen waarbij afspraken uit dit convenant niet worden nagekomen, is een beroep op de bezwarencommissie mogelijk. 7

10 3. Bezwarencommissie 3.1 Taak De taak van de commissie is uitsluitend het op verzoek van de werkgever dan wel de werknemer adviseren over de toepassing van de in dit Sociaal Convenant neergelegde bepalingen. Als een werknemer van mening is dat dit Sociaal Convenant op onjuiste wijze dan wel niet naar redelijkheid en billijkheid op hem wordt toegepast, treedt werknemer hierover in overleg met werkgever. De uitkomst van dit overleg wordt schriftelijk vastgelegd. Als dit overleg met werkgever niet tot een bevredigend resultaat leidt, kan de werknemer ook schriftelijk bezwaar indienen bij de bezwarencommissie. Dit bezwaar moet worden ingediend binnen 10 werkdagen nadat de werknemer de schriftelijke vastlegging van het overleg met werkgever heeft ontvangen. 3.2 Belangenbehartiging werknemer Onverminderd het recht van de werknemer persoonlijk zijn belangen, met betrekking tot de toepassing van het bepaalde in dit sociaal convenant voor de commissie, te bepleiten, heeft de werknemer de mogelijkheid zich te laten bijstaan door een derde. Laatstgenoemde krijgt een redelijke tijd ter voorbereiding op de belangenbehartiging. 3.3 Samenstelling De bezwarencommissie bestaat uit drie leden. Een lid wordt benoemd op voordracht van de werkgever en een lid op voordracht van de vakbonden. De voorzitter wordt benoemd op gezamenlijke voordracht van deze twee leden. Alle drie leden van de commissie zijn geen medewerker van Patrimonium. Om de onafhankelijkheid te waarborgen worden (ex-)medewerkers en ex-rvc leden van Patrimonium ook uitgesloten als lid. Werkgever wijst een ambtelijk secretaris aan. Deze is geen lid van de bezwarencommissie. 3.4 Taken en bevoegdheden bezwarencommissie De commissie heeft tot taak te adviseren bij geschillen tussen werkgever en werknemer(s) dan wel werkgever en vakbond(en) over uitleg en/of toepassing van het Sociaal Convenant, op verzoek van één of meerdere partijen. De bezwarencommissie is bevoegd te adviseren over alle geschillen tussen partijen binnen de werkingssfeer van dit Sociaal Convenant. De bezwarencommissie is niet bevoegd te adviseren indien het geschil betrekking heeft op bepalingen die (rechtstreeks) voortvloeien uit de CAO Woondiensten. 3.5 Werkwijze bezwarencommissie De bezwarencommissie neemt kennis van alle relevante schriftelijke informatie welke over het geschil beschikbaar is en welke, naar de mening van de bezwarencommissie noodzakelijk en desgevraagd door betrokken partijen aan de bezwarencommissie onverwijld en zonder voorbehoud ter kennis zal worden gesteld. De bezwarencommissie adviseert niet eerder dan nadat zij kennis heeft genomen van alle relevante schriftelijke informatie en beide partijen heeft gehoord en in de gelegenheid heeft gesteld haar standpunt mondeling toe te lichten. Wel streeft de bezwarencommissie ernaar haar advies binnen 6 weken (na de ontvangstbevestiging van het bezwaar) uit te brengen. Indien de bezwarencommissie hier niet in slaagt, stelt zij beide partijen hiervan op de hoogte. De commissieleden zijn verplicht tot geheimhouding van alle persoonlijke en zakelijke gegevens, die hen bij het uitoefenen van hun taak ter kennis komen. 8

11 De bezwarencommissie kan zich laten bijstaan door interne of externe deskundigen. De deskundige heeft geen stemrecht. Alle aan de bezwarencommissie verbonden kosten komen naar redelijkheid en billijkheid voor rekening van de werkgever. 3.6 Advies Het door de bezwarencommissie geformuleerde advies wordt gebaseerd op een door de bezwarencommissie ingenomen meerderheidsstandpunt. Het zwaarwegende advies wordt met redenen omkleed kenbaar gemaakt. Het advies wordt schriftelijk bekend gemaakt aan de werkgever en de werknemer. 3.7 Besluit werkgever De werkgever beslist binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de commissie. 3.8 Afwijken advies Van het advies van de commissie kan slechts op zwaarwegende gronden worden afgeweken. Indien de werkgever dan wel de werknemer afwijkt van het advies, doet hij hiervan gemotiveerd schriftelijk mededeling aan de commissie en aan de werknemer dan wel aan de werkgever. 3.9 Staking behandeling door bezwarencommissie Indien de werknemer het bezwaar bij de burgerlijke rechter heeft aangemeld, heeft de werknemer geen toegang tot de bezwarencommissie. Indien tijdens de behandeling van het bezwaar door de werkgever en /of door de werknemer het bezwaar aanhangig gemaakt wordt gemaakt bij de rechter dan staakt de bezwarencommissie de verdere behandeling Geheimhouding Ten aanzien van de aan de commissie verstrekte persoonlijke gegevens geldt een geheimhoudingsplicht Installatie De bezwarencommissie wordt geïnstalleerd op het moment dat er zich een bezwaar aandoet Rechtsgang Als de werkgever in zijn besluitvorming het advies van de bezwarencommissie meeneemt en de werknemer het hier nog steeds niet mee eens is, dan is er voor de werknemer de mogelijkheid om zijn zaak alsnog aanhangig te maken bij de burgerlijke rechter. 9

12 4. Hardheidsclausule bij onbillijke situatie In die gevallen waarin toepassing van dit Sociaal Convenant zou leiden tot individueel onbillijke situaties, zal de werkgever ten gunste van de medewerker van dit Sociaal Convenant afwijken. Indien tussen werkgever en medewerker een verschil van mening bestaat over de toepassing van de hardheidsclausule dan wordt dit verschil van inzicht ter advisering voorgelegd aan de bezwarencommissie. 5. Overige bepalingen In het geval zich onvoorziene omstandigheden voordoen waarin dit sociaal convenant niet voorziet, zullen de bij de vaststelling van het convenant betrokken partijen, op verzoek van een of meerdere van hen, terstond in overleg treden teneinde tot een mogelijke oplossing te komen. Bijlage: Functie-aanbod bij een gewijzigde of vervallen functie 10

13 11

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

Sociaal Plan - versie Wonen Zuid. Organiseren met perspectief. ten behoeve van de organisatieontwikkeling van. Roermond, 10 september 2018

Sociaal Plan - versie Wonen Zuid. Organiseren met perspectief. ten behoeve van de organisatieontwikkeling van. Roermond, 10 september 2018 Sociaal Plan - versie 2018-6 ten behoeve van de organisatieontwikkeling van Wonen Zuid Organiseren met perspectief Roermond, 10 september 2018 Versie 2018-1 Eerste concept (29-03-2018) Versie 2018-2 Tekstvoorbeelden

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

1 escaut SOCIAAL PLAN. l'escaut woonservice. woonservice

1 escaut SOCIAAL PLAN. l'escaut woonservice. woonservice 1 escaut woonservice SOCIAAL PLAN l'escaut woonservice 4 oktober 2018 ONDERGETEKENDEN: 1. I'escaut woonservice te Vlissingen, vertegenwoordigd door J.L. van Deemter, interim directeur-bestuurder en 2.

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject

Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject Een sociaal statuut ten behoeve van het hoger management en de medewerkers van de sector Dienstverlening & Vastgoed Onderhandelaarsakkoord 04 oktober 2011 Inhoudopgave

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord Reorganisatiekader NN en Delta Lloyd

Onderhandelingsakkoord Reorganisatiekader NN en Delta Lloyd Onderhandelingsakkoord Reorganisatiekader NN en Delta Lloyd Begrippen DL: Delta Lloyd Services B.V. DL medewerker: medewerker in dienst bij Delta Lloyd Services B.V. Functieniveau: Het niveau van de functie

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

Sociaal Plan De Woonmensen. d.d

Sociaal Plan De Woonmensen. d.d Sociaal Plan De Woonmensen d.d. 4-7-2016 1 Ondergetekenden: 1) Stichting De Woonmensen/SJA, vertegenwoordigd door haar directeur-bestuurder Vincent van Oordt, hierna te noemen de Woonmensen. 2) FNV, gevestigd

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014 l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND,r Sociaal plan Frion 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Algemene bepalingen... 5 3. Algemene voorwaarden... 7 4. Herplaatsingsprocedure... 9 5. Mobiliteitsbevorderende

Nadere informatie

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V.

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Het college van burgemeester en wethouders van de ge Gelet op Ii Het advies van de Ondernemingsraad van de gemeente Emmen; ii& Het besluit van het college van 11

Nadere informatie

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren November 2015 1 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan Stichting Ouderenzorg Kapelle Sociaal Plan Juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Wederzijdse rechten en plichten...3 3. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen... 4 4. Adviescommissie Sociale Begeleiding...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd te den Haag en De Unie

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Topaz

Doorlopend Sociaal Plan Topaz Doorlopend Sociaal Plan Topaz Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van de stichting Topaz (verder te noemen Topaz). Het sociaal plan is

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule Preambule Voor u ligt het Sociaal Plan 2007 van Trias Jeugdhulp. De directe aanleiding voor het opstellen van dit Sociaal Plan is de behoefte van de Raad van Bestuur van Trias Jeugdhulp, de Ondernemingsraad

Nadere informatie

Sociaal Plan Clavis 2015 2018

Sociaal Plan Clavis 2015 2018 Sociaal Plan Clavis 2015 2018 Sociaal Plan Clavis 1 Versie 17-04-2015 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. DEFINITIES EN BEGRIPSBEPALINGEN... 4 3. DOELSTELLINGEN EN UITGANGSPUNTEN... 7 3.1. Doelstelling...

Nadere informatie

Sociaal Plan. In het kader van organisatieveranderingen bij N.V. Oasen te GOUDA. Oasen Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC GOUDA

Sociaal Plan. In het kader van organisatieveranderingen bij N.V. Oasen te GOUDA. Oasen Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC GOUDA Sociaal Plan In het kader van organisatieveranderingen bij N.V. Oasen te GOUDA Oasen Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC GOUDA 1 Ondergetekenden: enerzijds: - Oasen, gevestigd te Gouda, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Synergorî allemaal kansen

Synergorî allemaal kansen Synergorî allemaal kansen Werkvoorzieningsschap Synergon Sociaal statuut SW-medewerkers 2014-1 januari 2019 Winschoten, oktober 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 5 1.1. Werkingssfeer...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP Voor Wsw-medewerkers 1 maart 2014-1 januari 2018 Business Post Deo INLEIDING In dit Sociaal Plan hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en de EMCOgroep als

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10 (aangepast Artikel) Reorganisatie en/of fusie; Regeling Sociaal Plan Artikel 49 1 De werkgever vraagt over een voornemen tot reorganisatie, en/of fusie dan wel afsplitsing aan de OR tijdig tevoren advies,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren.

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Addendum GGZ WNB Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Werknemersorganisaties: FNV- Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zorggroep Groningen 2e concept januari 2011 Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE. Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw

SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE. Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw 2e concept oktober 2008 Door: Jan Willem Nuismer, manager PO&O Harm Hoekstra, directeur / bestuurder

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Amerpoort

Sociaal Plan Stichting Amerpoort Sociaal Plan Stichting Amerpoort INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Algemene bepalingen... 4 1.1 Doel Sociaal Plan... 4 1.2 Afspraken... 4 1.3 Werkingssfeer... 4 1.4 Looptijd... 4 1.5 Bezwaar en beroep...

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Kinderopvang Dronten, gevestigd te Dronten 2. Stichting Peuterspeelzaal Dronten, gevestigd te Dronten. enerzijds en de FNV gevestigd te Utrecht en CNV, gevestigd

Nadere informatie

Bijlage II Procedure FuWater

Bijlage II Procedure FuWater Bijlage II Procedure FuWater Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. ambtenaar: degene zoals bedoeld in artikel 1.2.1, van de Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel

Nadere informatie

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces.

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces. Bijlage 1: Sociaal Plan Het sociaal plan is het kader waarbinnen de reorganisatie zal worden uitgevoerd. In het sociaal plan staan de verschillende stappen in het reorganisatieproces beschreven. Daarnaast

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje. Sociaal Plan

Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje. Sociaal Plan Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje Sociaal Plan Versie 8, 10 april 2005 Inhoudsopgave Overeenkomst 3 Overwegingen 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Werkingssfeer

Nadere informatie

swz CNV Vakmensen De heer W. Timmer Postbus 2525 3500 CM UTRECHT datum: 31 maart 2016 betreft: sociaal plan Beste heer Timmer,

swz CNV Vakmensen De heer W. Timmer Postbus 2525 3500 CM UTRECHT datum: 31 maart 2016 betreft: sociaal plan Beste heer Timmer, swz WONINGSTICHTING SWZ POSTADRES Postbus 40040 8004 DA Zwolle BEZOEKADRES Galvaniweg 2 8013 RG Zwolle CNV Vakmensen De heer W. Timmer Postbus 2525 3500 CM UTRECHT T 038 468 01 23 F 038 468 01 80 E info@swz.nl

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Leidraad bij reorganisaties

Leidraad bij reorganisaties Regels en regelingen in het kader van de organisatie- en formatieontwikkeling bij Waterbedrijf Groningen Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippen 3. Algemeen 4. Informatie, inspraak en overleg

Nadere informatie

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties 8300 Concept SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep. Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep. Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM Inhoudsopgave Inhoud Pagina nummer Preambule 4 1 Doel 6 2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven

Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven ++ Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven 2014-2018 Stadskanaal, 24 februari 2014 ++ INLEIDING In dit Sociaal Statuut hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en Wedeka Bedrijven

Nadere informatie

Sociaal plan Vorming De bibliotheek

Sociaal plan Vorming De bibliotheek Sociaal plan Vorming De bibliotheek Werkgever De Stichting ProBiblio, gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur mevrouw A. Rube, hierna

Nadere informatie

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO:

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO: Sociaal Convenant De ondergetekenden Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009

CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009 CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009 Documentstatus Status Auteur Datum Versie Eerste aanzet Concept MD 03-11-2008 1.0 Na overleg vakbonden 05-11-08 Concept MD 19-11-2008 1.1 Na overleg vakbonden 26-11-08 Concept

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum SOCIAAL PLAN Stichting Trajectum d.d. juni 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord/Inleiding 3 1. Doel Sociaal Plan 4 2. Algemene bepalingen 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Doel en looptijd 5 2.3 Werkingssfeer

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN FLEVOMEER BIBLIOTHEEK

SOCIAAL PLAN FLEVOMEER BIBLIOTHEEK FlevoMeer Bibliotheek SOCIAAL PLAN FLEVOMEER BIBLIOTHEEK Oktober 2006 1 Sociaal Plan Als besproken in het Directeurenoverleg op 5 oktober en vastgesteld op 17 oktober 2005 door de besturen van de bibliotheekstichtingen

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0949, d.d. 7 oktober 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sociaal kader BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Het als bijlage toegevoegde sociaal kader (van toepassing op verzelfstandigen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND De ondergetekenden, SMO Helmond enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen: HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Sociaal Convenant. Stichting Voor Regionale Zorgverlening. Stichting Ouderenzorg Kanaalzone. in het kader van de fusie van. Versie september 2016

Sociaal Convenant. Stichting Voor Regionale Zorgverlening. Stichting Ouderenzorg Kanaalzone. in het kader van de fusie van. Versie september 2016 Sociaal Convenant in het kader van de fusie van Stichting Voor Regionale Zorgverlening en Stichting Ouderenzorg Kanaalzone Versie september 2016 Sociaal Convenant inzake de fusie van Stichting voor Regionale

Nadere informatie

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie.

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. Verklaring Aldus overeengekomen te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, op 10 december 2003 de werkgever de organisatie

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 2 6. Overgangsprotocol bij fusie 4 7.

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING De ondergetekenden, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (LdH W&G), gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Almere enerzijds en de

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN Concept d.d. 26-03-2012 SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN In het kader van reorganisatie door bedrijfseconomische omstandigheden en het verlies van werkgelegenheid Het Sociaal Plan regelt de personele gevolgen

Nadere informatie

Sociaal Plan BEZT. Sociaal Plan BEZT. Bartholomeus Gasthuis. Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0. Versie 2.

Sociaal Plan BEZT. Sociaal Plan BEZT. Bartholomeus Gasthuis. Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0. Versie 2. Sociaal Plan BEZT Bartholomeus Gasthuis Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0 Versie 2.0 1 Inhoudsopgave Inleiding Begrippenkader Doel Algemene bepalingen Afspraken Organisatiestructuur

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis SOCIAAL PLAN ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis 19 december 2008 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal Statuut Rita Koens Bestemd voor Waterbedrijf Groningen versie Versie 1.0

Sociaal Statuut Rita Koens Bestemd voor Waterbedrijf Groningen versie Versie 1.0 Sociaal Statuut 2017 Rita Koens Bestemd voor Waterbedrijf Groningen versie 1.0 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Definities... 5 3 Plaatsing medewerkers... 7 3.1 Organisatie & Formatie plan (O&F plan)...

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n

K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n Onderwerp Klachtenregeling externe belanghebbenden Rijn IJssel Kenmerk 13-0771 Aan College van Bestuur Opstellers Else Bremer

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

DE ROOYSE WISSEL. Sociaal Plan Organisatieontwikkeling

DE ROOYSE WISSEL. Sociaal Plan Organisatieontwikkeling Forensisch Psychiatrisch Centrum Forensisch Psychiatrisch Centrum DE ROOYSE WISSEL Sociaal Plan Organisatieontwikkeling Aanleiding In de CAO GGZ is in hoofdstuk 15B, artikel 2, bepaald dat de werkgever

Nadere informatie

Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met bijgevoegde procedureregeling functiehuis gemeente Hoogeveen.

Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met bijgevoegde procedureregeling functiehuis gemeente Hoogeveen. Onderwerp Vaststellen procedureregeling functiehuis gemeente Hoogeveen Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met bijgevoegde procedureregeling functiehuis gemeente Hoogeveen. Beoogd resultaat Het beoogd

Nadere informatie

Sociaal Plan. De Riethorst Stromenland Postbus AA Geertruidenberg. Bestemd voor alle medewerkers van De Riethorst Stromenland

Sociaal Plan. De Riethorst Stromenland Postbus AA Geertruidenberg. Bestemd voor alle medewerkers van De Riethorst Stromenland De Riethorst Stromenland Postbus 35 4930 AA Geertruidenberg Sociaal Plan Bestemd voor alle medewerkers van De Riethorst Stromenland Naam document: Sociaal Plan Soort document: HKZ-norm(en): Vaststelling

Nadere informatie

Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN

Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN 1 Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de personele gevolgen binnen Stichting Thuiszorg Rotterdam en Huishoudelijke Verzorging TR BV naar aanleiding van de reorganisatie 2011 2 DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

VASTSTELLING REGELING GESCHILLEN WSW- EN CAO WELZIJNPERSONEEL 2013.

VASTSTELLING REGELING GESCHILLEN WSW- EN CAO WELZIJNPERSONEEL 2013. Gemeente Den Haag Ons kenmerk HGR/2013.6 RIS 262582 VASTSTELLING REGELING GESCHILLEN WSW- EN CAO WELZIJNPERSONEEL 2013. HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: I. In te trekken Regeling Geschillen

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR98200_2

CVDR. Nr. CVDR98200_2 CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR98200_2 21 december 2017 Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent het sociaal kader Regeling Sociaal Kaderplan

Nadere informatie

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 SOCIAAL PLAN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONELE GEVOLGEN BINNEN STICHTING THUISZORG ROTTERDAM ALS GEVOLG VAN DE UITVOERING VAN HET

Nadere informatie

Regeling Functiewaardering Gemeente Deventer

Regeling Functiewaardering Gemeente Deventer Regeling Functiewaardering Gemeente Deventer inwerking getreden 1 juli 1999 gewijzigd per datum 1 december 2007 ALGEMEEN Artikel 1 1. Deze regeling is van toepassing op medewerkers van wie de bezoldiging

Nadere informatie

Sociaal Plan. Principeakkoord

Sociaal Plan. Principeakkoord Sociaal Plan Principeakkoord T.b.v. de voorgenomen fusie van Stichting Ouderenzorg Rivierenbuurt met Stichting Zuid en Stichting Schinkelhaven tot een nieuwe stichting met de naam: PUURZUID Amsterdam,

Nadere informatie

Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015

Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 1. Doel en werkingssfeer Het Sociaal Plan Rabobank CAO biedt medewerkers die worden geraakt door een wijziging van de organisatie

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

Reglement Bezwarencommissie. De Dierenbescherming. November Versie november 2015 Pagina 1 van 6

Reglement Bezwarencommissie. De Dierenbescherming. November Versie november 2015 Pagina 1 van 6 Reglement Bezwarencommissie De Dierenbescherming November 2015 Versie november 2015 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Pagina 1. Definities 3. 2. Toepasselijkheid 3. 3. Samenstelling Commissie 3. 4. Wraking

Nadere informatie

VASTSTELLING REGELING GESCHILLEN WSW- EN CAO WELZIJN-PERSONEEL 2011

VASTSTELLING REGELING GESCHILLEN WSW- EN CAO WELZIJN-PERSONEEL 2011 Gemeente Den Haag Ons kenmerk HGR/2011.12 RIS 180930 VASTSTELLING REGELING GESCHILLEN WSW- EN CAO WELZIJN-PERSONEEL 2011 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende de toelichting, Besluit:

Nadere informatie

Sociaal Plan. (conceptversie 1.7) 12 februari ten behoeve van de fusie tussen. Stichting Oranje Nassau s Oord, Renkum

Sociaal Plan. (conceptversie 1.7) 12 februari ten behoeve van de fusie tussen. Stichting Oranje Nassau s Oord, Renkum Sociaal Plan (conceptversie 1.7) 12 februari 2009 ten behoeve van de fusie tussen Stichting Oranje Nassau s Oord, Renkum en Stichting Rumah Kita, Wageningen DE ONDERGETEKENDEN: De werkgevers: De Stichting

Nadere informatie

RAAM SOCIAAL PLAN REORGANISATIE BUREAU JEUGDZORG FRIESLAND

RAAM SOCIAAL PLAN REORGANISATIE BUREAU JEUGDZORG FRIESLAND RAAM SOCIAAL PLAN REORGANISATIE BUREAU JEUGDZORG FRIESLAND 2005-2008 LEEUWARDEN, 9 MEI 2005 INHOUDSOPGAVE Verklaring 2 1. Inleiding 3 2. Algemene uitgangspunten 3 3. Algemeen 4 4. Begripsbepalingen 4 5.

Nadere informatie

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 De ondergetekenden: Werkgever: Raad van Bestuur De Wever en Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV,

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Amerpoort

Sociaal Plan Stichting Amerpoort Sociaal Plan Stichting Amerpoort INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen... 4 2. Algemene bepalingen... 7 2.1 Doel Sociaal Plan... 7 2.2 Afspraken... 7 2.3 Beperkende bepalingen... 7 2.4 Geldigheidsduur...

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan

Concept Sociaal Plan 0 Concept Sociaal Plan Ten behoeve van STAMM CMO Drenthe, statutair gevestigd te Assen CSP-8 25 09 2009 / PA 1 van 22 DE ONDERGETEKENDEN: De werkgever: STAMM CMO Drenthe, hierna te noemen werkgever enerzijds,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Fokus Exploitatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Fokus Exploitatie 1 SOCIAAL PLAN Stichting Fokus Exploitatie 2 Inhoudsopgave 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 4 3. Wijziging 4 4. Definities 4 5. Mogelijkheid tot bezwaar 5 6. Hardheidsclausule 5 7. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE van versienummer Versie 2.0 atum 11 juni 2007 Samenvatting SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE 1 Inleiding In de periode van medio maart tot medio juni zijn vakbonden en werkgever met

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen 1 INLEIDING Woonzorggroep Samen hecht grote waarde aan goed werkgeverschap en streeft vanuit die gedachte

Nadere informatie