SOCIAAL PLAN 1 januari januari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015"

Transcriptie

1 SOCIAAL PLAN 1 januari januari 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan KW Schagen

2 1 INLEIDING Woonzorggroep Samen hecht grote waarde aan goed werkgeverschap en streeft vanuit die gedachte naar verantwoord sociaal beleid. De organisatie bevindt zich in een fase van positieve ontwikkeling die mogelijk organisatiewijzigingen met zich mee brengt. Woonzorggroep Samen acht het van belang dat in geval van organisatiewijzigingen zowel werknemers als werkgever een helder kader ter beschikking hebben die als richtlijnen voor het handelen dienen. Hierbij is gestreefd evenwicht te vinden in de verantwoordelijkheden tussen werkgever en werknemer. Werkgever is, mede met het oog op de cliënt, verantwoordelijk voor het scheppen van randvoorwaarden voor zelfontplooiing van werknemers en, zoveel als mogelijk, handhaven van werkgelegenheid. Om te voorkomen dat dit Sociaal Plan te veel drukt op de jongere medewerkers binnen de woonzorggroep met vaak korte dienstverbanden, is als methode voor bepaling van boventalligheid gekozen voor het afspiegelingsbeginsel. Hierbij wordt de boventalligheid per leeftijdsgroep bepaald waardoor het de leeftijdsopbouw binnen de organisatie niet verstoort. Werknemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen optimale inzetbaarheid en zelfontplooiing binnen de mogelijkheden van de organisatie. Mocht een organisatieverandering plaatsvinden, waarbij rechtspositionele gevolgen zich voor werknemers voordoen, dan is dit Sociaal Plan van toepassing. Na de looptijd van dit Sociaal Plan volgt een evaluatie met de bij dit plan betrokken afgevaardigden vanuit de werknemersorganisaties en de ondernemingsraad. Ondergetekenden, Stichting Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan KW Schagen en Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV - FBZ - NU 91 - CNV Publieke Zaak verklaren gezamenlijk genoemd evenwicht na te willen streven en komen dit Sociaal Plan overeen. Datum: 1 januari /16

3 2 ALGEMENE BEPALINGEN 2.1 Uitgangspunten 1. Basis van dit Sociaal Plan is de CAO Verpleeg en Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg. 2. Uitgangspunt bij het sociaal beleid is goed werkgeverschap waaruit respect en waardering spreekt voor iedere werknemer. Het doel is om ieders talenten zo optimaal mogelijk te benutten en te behouden. De werkgever zal zo veel mogelijk rekening houden met de wensen van de werknemer, inclusief de plaats van arbeid. 3. Als gevolg van organisatiewijzigingen zullen geen gedwongen ontslagen plaatsvinden, tenzij er sprake is van een weigering van een passend functieaanbod vanuit de herplaatsingprocedure (zie art. 3.2 lid 8). Als er na de looptijd van het Sociaal Plan nog boventalligen zijn die niet herplaatst konden worden, zullen partijen in onderling overleg bespreken wat er met en voor deze werknemers kan worden gedaan. 4. Partijen treden in overleg indien zich naar het oordeel van één der partijen met betrekking tot dit Sociaal Plan onvoorziene omstandigheden voordoen. 2.2 Werkingssfeer 1. Het Sociaal Plan is van toepassing op organisatiewijzigingen die Woonzorggroep Samen doorvoert, én van invloed zijn op de rechtspositie van de werknemer. Als de werkgever het voornemen heeft om over te gaan tot fusie, samenwerking, overgang van onderneming en/of gedeeltelijke sluiting zullen partijen als aanvulling op dit Sociaal Plan nadere afspraken maken over de rechtspositie van de betrokken werknemer(s). 2. Dit Sociaal Plan is van toepassing op de werknemer die een arbeidsovereenkomst heeft met Woonzorggroep Samen. 3. Het Sociaal Plan ligt voor werknemers ter inzage bij de afdeling Personeel & Organisatie. Werknemers op wie het Sociaal Plan van toepassing is, krijgen deze toegestuurd. De werkgever draagt er zorg voor dat elke overige werknemer op zijn/haar verzoek in het bezit wordt gesteld van dit Sociaal Plan. 2.3 Looptijd Het Sociaal Plan treedt in werking op 1 januari 2013 en geldt tot 1 januari Tenminste drie maanden voor afloop van het Sociaal Plan vindt op initiatief van de werkgever overleg plaats met de werknemersorganisaties over eventuele voortzetting van het Sociaal Plan. 3/16

4 2.4 Begripsbepalingen 1. Werkgever: Stichting Woonzorggroep Samen en eventuele rechtsopvolgers. 2. Werknemer: Degene die in dienst is van de werkgever, en die: de wettelijke pensioenleeftijd nog niet heeft bereikt; niet incidenteel gedurende de schoolvakanties werkzaam is voor een periode van maximaal 6 weken achtereen; niet een stage vervult; niet deel uitmaakt van de raad van bestuur. 3. Afspiegelingsbeginsel: Bij afspiegeling wordt het personeel dat binnen een cluster werkzaam is in een uitwisselbare functie in 5 leeftijdsgroepen ingedeeld (van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 jaar tot 55 jaar en van 55 jaar en ouder). De boventalligheid binnen elke categorie moet zodanig plaatsvinden dat de procentuele leeftijdsopbouw vóór en ná de toepassing van het afspiegelingsbeginsel zo veel mogelijk gelijk blijft. Vervolgens moet binnen elke leeftijdsgroep de werknemer met het kortste dienstverband het eerste voor ontslag worden voorgedragen. 4. Formatieplaatsenplan: Een ten behoeve van een formatiewijziging op te stellen overzicht van functies met een omschrijving van de inhoud, de functie-eisen, het niveau van de functie en benodigde fte s per functieniveau per cluster en/of ondersteunende afdeling. 5. Boventallig: Boventallig is de werknemer wiens functie; in het formatieplaatsenplan is komen te vervallen òf het aantal formatieplaatsen in het nieuwe formatieplaatsenplan overstijgt òf qua functie-eisen is aangepast en waarvan de verwachting is dat de werknemer ondanks scholing niet binnen de afgesproken periode van een jaar aan de nieuwe functie-eisen kan voldoen. 6. Plaatsmaker: Een werknemer die vrijwillig de organisatie verlaat om plaats te maken voor een boventallige werknemer. Deze werknemer valt onder de werking van dit Sociaal Plan. 7. Gelijke functie: Een functie die qua taakinhoud, verantwoordelijkheden en niveau (nagenoeg) identiek is aan de huidige of laatstelijk door de werknemer vervulde functie. 8. Gelijkwaardige functie: Een functie die qua opleidingseisen en niveau gelijk is aan de voormalige functie, doch naar aard en inhoud verschilt. 9. Hogere functie: Een functie die qua opleidingseisen en/of niveau hoger is dan de voormalige functie en naar aard en inhoud niet overeen hoeft te komen. De functie is maximaal één functiegroep hoger ingedeeld. 10. Lagere functie: Een functie die qua opleidingseisen en/of niveau lager is dan de voormalige functie en naar aard en inhoud niet overeen hoeft te komen. De functie is maximaal één functiegroep lager ingedeeld. 11. Gewijzigde functie: Een functie waarbij als gevolg van een wijziging van de functieinhoud een wijziging optreedt in minimaal één van de niveaubepalende 4/16

5 gezichtspunten van het FWG-systeem (Kennis, Zelfstandigheid, Sociale vaardigheden, Risico s, verantwoordelijkheden en invloed). 12. Nieuwe functie: Een functie die in het huidige formatieplaatsenplan niet voorkomt. 13. Passende functie: Een functie, die gelet op het niveau van de huidige functie, de genoten of binnen afzienbare tijd af te ronden opleiding, werkervaring, persoonlijke capaciteiten en - omstandigheden en omvang van het huidig dienstverband redelijkerwijs aan de werknemer kan worden opgedragen, daarin begrepen de werknemer die binnen een redelijk periode (1 jaar) kan voldoen aan de betreffende functie-eisen. Een passende functie kan een gelijk FWG niveau, 1 hoger of 1 lager zijn. 14. Uitwisselbare functie: een functie die naar functie-inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar en naar niveau en beloning gelijkwaardig is. 15. Geschikte functie: Een functie die buiten het domein van een passende functie valt, die qua inhoud en verantwoordelijkheden naar de mening van werkgever en werknemer kan worden uitgeoefend en die de werknemer bereid is te accepteren. 16. Salaris: Het overeengekomen bruto maandloon, exclusief in de CAO VVT genoemde vergoedingen of toelagen. 17. Tijdelijke herplaatsing: De omstandigheid dat een werknemer met het oog op kennismaking met een nieuwe situatie of ter vervulling van een tijdelijke vacature op een andere organisatie, afdeling of locatie werkzaamheden verricht. Dit voor maximaal 6 maanden. 18. Cluster: Een zelfstandig optredend organisatieonderdeel/bedrijfsvestiging, bestaande uit een of meerdere locaties onder verantwoordelijkheid van een clustermanager. 19. Ondersteunende afdeling: Een zelfstandig optredend organisatieonderdeel (dienst) onder verantwoordelijkheid van een diensthoofd. 20. CAO VVT: CAO Verpleeg en Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg. 21. Organisatiewijziging: een wijziging in de taakstructuur en de daarmee samenhangende toewijzing van hulpbronnen, gedelegeerde beslissingsbevoegdheden en verantwoordelijkheden in een of meer zelfstandige organisatieonderdelen, voortvloeiend uit een samenhangend plan waarvan mogelijk één of meerdere werknemers rechtspositionele gevolgen ondervinden. Uit het formatieplaatsenplan blijkt wat de gevolgen zijn voor de functies en formatie. 22. Outplacement: activiteiten die erop zijn gericht om met behulp van een extern bureau de werknemer buiten de eigen organisatie werk te laten vinden. 5/16

6 2.5 Tussentijdse wijzigingen De inhoud van dit Sociaal Plan kan, met instemming van de partijen bij deze overeenkomst tijdens de looptijd worden gewijzigd vanwege bedrijfseconomische omstandigheden, door veranderingen in de wetgeving en/of CAO bepalingen of wegens andere onvoorziene omstandigheden, waardoor van één van de partijen ongewijzigde voortzetting in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien er zich, naar het gezamenlijk oordeel van partijen bij dit Sociaal Plan, onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor van de werkgever in alle redelijkheid niet verlangd kan worden zich aan het Sociaal Plan te houden, zullen partijen bij dit Sociaal Plan in overleg treden teneinde te komen tot een wijziging van het bestaande plan, dan wel de opstelling van een nieuw Sociaal Plan. 2.6 Interpretatie Sociaal Plan Interpretatie van dit Sociaal Plan is voorbehouden aan de partijen bij deze overeenkomst. 2.7 Bezwaar Indien er geen overeenstemming wordt bereikt tussen werkgever en werknemer over de toepassing van dit Sociaal Plan dan kan de werknemer zich wenden tot de bezwarencommissie (hoofdstuk 5 van dit Sociaal Plan). 2.8 Hardheidsclausule In gevallen waarin dit Sociaal Plan zou leiden tot een onbillijke of onredelijke situatie voor de werknemer, zal de werkgever, eventueel na advies van de bezwarencommissie, in een voor de werknemer gunstige zin afwijken van dit Sociaal Plan. 2.9 Plichten werkgever Werkgever is gehouden aan uitvoering van dit Sociaal Plan, tenzij dit evident onredelijk voor werknemer uitwerkt. De werkgever informeert de bij de organisatiewijzigingen betrokken medewerkers schriftelijk in een zo vroeg mogelijk stadium over de beoogde verandering en de mogelijke gevolgen voor hen. Dit met inachtneming van de bepalingen in dit Sociaal Plan. De werkgever informeert de ondernemingsraad tijdig omtrent een beleidsvoornemen tot een besluit tot de organisatiewijzigingen als bedoeld in artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden. Deze informatie bevat een omschrijving van de achtergronden, de overwegingen en uitgangspunten die aan het beleidsvoornemen ten grondslag liggen, alsmede een probleemanalyse, een oplossingsrichting en het voorgenomen tijdspad. Een besluit tot de organisatiewijzigingen als bedoeld in artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden wordt pas genomen nadat de ondernemingsraad in de gelegenheid is gesteld schriftelijk advies uit te brengen over de voorgenomen organisatiewijzigingen, met inachtneming van de wettelijke bepalingen. 6/16

7 Het advies van de ondernemingsraad wordt gevraagd op basis van een plan van aanpak dat tenminste de volgende elementen bevat: - de aanleiding en de inhoud van de voorgenomen organisatiewijzigingen; - de bestaande en de voorgenomen organisatiestructuur; - een overzicht van het aantal formatieplaatsen in de oude en in de nieuwe situatie; - welke functies als gevolg van de organisatiewijzigingen kwalitatief en kwantitatief wijziging zullen ondergaan en - op welke wijze (tijdsbestek en fasen) de organisatiewijzigingen zullen worden geëffectueerd Plichten werknemer Werknemer is gehouden aan uitvoering van dit Sociaal Plan, tenzij dit evident onredelijk voor werknemer uitwerkt Uitgangspunten organisatiewijzigingen 1. Tengevolge van de organisatiewijzigingen kunnen de volgende wijzigingen in functie dan wel in formatie plaatsvinden: - het vervallen van de functie(s); - het inhoudelijk wijzigen van de functie(s). 2. Bij het bepalen van boventalligheid is het afspiegelingsbeginsel per cluster van toepassing. 3. De werkgever voert in een zo vroeg mogelijk stadium met iedere werknemer binnen het organisatieonderdeel die geconfronteerd wordt met wijzigingen conform lid 1 een persoonlijk gesprek, met het doel de belangstelling van de werknemer te registreren, om tot een zo groot mogelijke overeenstemming te komen over de oplossingsrichting, met inachtneming van de bepalingen in dit Sociaal Plan. 4. De werkgever verplicht zich aan de boventallige werknemer, die voor herplaatsing in aanmerking komt in de nieuwe organisatie, een andere functie aan te bieden. Hierbij spant de werkgever zich optimaal in om de werknemer in dezelfde of een andere functie binnen of buiten de organisatie te herplaatsen, waarbij zoveel als mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen en persoonlijke situatie van de werknemer. 7/16

8 3 BOVENTALLIGHEID EN (HER-)PLAATSING 3.1 Vaststellen boventalligheid Boventallig is de werknemer wiens functie in de nieuwe organisatiestructuur/personeelsformatie is komen te vervallen of waarbij het aantal werknemers in de oude structuur het aantal formatieplaatsen in de nieuwe organisatie overstijgt of andere functie-eisen van toepassing zijn en de verwachting is dat de werknemer, ondanks bijscholing, niet binnen de afgesproken periode aan de nieuwe functie-eisen kan voldoen en niet geplaatst is in de (nieuwe) organisatiestructuur. Het boventallig stellen van een werknemer geschiedt op basis van het afspiegelingsbeginsel binnen het cluster zoals aangegeven in het formatieplaatsenplan en wordt schriftelijk aan de werknemer medegedeeld. Bij afspiegeling wordt het personeel dat binnen een cluster werkzaam is in een uitwisselbare functie in 5 leeftijdsgroepen ingedeeld (van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 jaar tot 55 jaar en van 55 jaar en ouder). De boventalligheid binnen elke categorie vindt zodanig plaats dat de procentuele leeftijdsopbouw vóór en ná de toepassing van het afspiegelingsbeginsel zo veel mogelijk gelijk blijft. Vervolgens worden binnen elke leeftijdsgroep de werknemer met het kortste dienstverband boventallig verklaard. Als peildatum voor de bepaling van het aantal dienstjaren geldt de datum waarop het desbetreffende formatieplaatsenplan wordt vastgesteld. Werknemers die als boventallig worden aangemerkt, worden op een transferlijst geplaatst. Het boventallig verklaren wordt schriftelijk aan de werknemer medegedeeld. De kwaliteit van het management is van grote invloed op personeel en organisatie. Als voor een leidinggevende functie vanaf schaal 65 meerdere boventallige kandidaten beschikbaar zijn, geldt niet het afspiegelingsbeginsel, maar bepaalt de raad van bestuur, eventueel ondersteund door een assessment, welke van de betreffende kandidaten geplaatst kunnen worden. Leidend daarin is dat er een goede match moet zijn tussen de kennis, ervaring en persoonlijkheid van de kandidaat en wat de organisatie op de betreffende functies nodig heeft. 3.2 Herplaatsingprocedure boventallige werknemers 1. Met de boventallige werknemers wordt een gesprek aangegaan. De afdeling P&O zal hiervoor het initiatief nemen. Tijdens dit gesprek wordt het Sociaal Plan toegelicht, persoonlijke omstandigheden besproken, vanuit het organisatieformatieplaatsenplan gekeken waar eventueel passende functies vrijkomen binnen de organisatie, het outplacementtraject besproken en een planning gemaakt welke acties wanneer worden ingezet. Het gesprek wordt vastgelegd en door beide partijen voor waarheidsgetrouw ondertekend. 2. Na de afspiegeling vanuit uitwisselbare functies en het boventallig verklaren van de werknemer(s) zal er vanuit een plaatsingsprocedure op basis van passendheid worden geplaatst binnen woonzorggroep Samen. 3. Indien er vanuit de passendheid meerdere werknemers voldoen aan de functieeisen, dan heeft de werknemer die afkomstig is uit hetzelfde cluster voorrang op werknemers uit een ander cluster. Zijn er meerdere werknemers vanuit ditzelfde cluster die aanspraak kunnen maken op de passende functie, dan wordt het 8/16

9 afspiegelingsbeginsel toegepast. De werknemer die hieruit naar voren komt, krijgt de passende functie aangeboden. Voor hem/haar geldt de procedure zoals beschreven onder punt 8. Een te herplaatsen werknemer is plaatsbaar als hij/zij voldoet aan de functie-eisen of kan gaan voldoen binnen de termijn van een jaar. Vanuit de regels van het Werving en Selectiebeleid heeft een boventallige werknemer bij gebleken geschiktheid binnen de selectie voorrang op overige interne sollicitanten (m.u.v. re-integratiekandidaten). Bij het aanbieden van een passende functie aan een werknemer worden de volgende criteria gehanteerd: Gelijke functie: Indien er meer kandidaten in aanmerking kunnen komen op basis van een gelijke functie, zal het afspiegelingsbeginsel worden toegepast per cluster. Medewerkers die niet kunnen worden geplaatst blijven op de transferlijst staan. Gelijkwaardige functie: Indien er meer kandidaten in aanmerking kunnen komen op basis van een gelijkwaardige functie, zal het afspiegelingsbeginsel worden toegepast per cluster. Medewerkers die niet kunnen worden geplaatst blijven op de transferlijst staan. Hogere functie: Indien er meer kandidaten in aanmerking kunnen komen op basis van een hogere functie, zal het afspiegelingsbeginsel worden toegepast per cluster. Medewerkers die niet kunnen worden geplaatst blijven op de transferlijst staan. Lagere functie: Indien er meer kandidaten in aanmerking kunnen komen op basis van een lagere functie, zal het afspiegelingsbeginsel worden toegepast per cluster. Medewerkers die niet kunnen worden geplaatst blijven op de transferlijst staan. Alleen in het geval er sprake is van een nieuwe functie, is plaatsing op grond van het afspiegelingsbeginsel niet automatisch aan de orde en is de werkgever vrij om de meest geschikte boventallige kandidaat te selecteren voor de functie. Wanneer er meer kandidaten dan functies zijn, zullen de werknemers die niet worden geplaatst de status boventallig behouden. 4. Als in het gesprek de conclusie kan worden getrokken dat er nu en ook op korte termijn (binnen drie maanden) geen passende functie binnen de organisatie vrijkomt, zal het outplacementtraject worden gestart. De afdeling P&O zal een aantal geschikte bureau s voorleggen aan de werknemer, waarna de werknemer door middel van intakegesprekken een keuze maakt. 5. Indien er tijdens het outplacementtraject een passende functie intern vrij komt, wordt deze aangeboden aan de werknemer. Indien sprake is van een ingezet omscholingstraject vanuit outplacement, heeft de werknemer de keuze om de passende functie te accepteren of door te gaan met het outplacementtraject en plaatsing buiten de organisatie. In verband met de omscholing wordt de keuze bij de werknemer gelegd. 6. Van de werknemer die met behulp van het outplacementtraject op zoek gaat naar een functie buiten de muren van Samen, wordt een maximale inzet verwacht om zich te plaatsen in een externe functie. 9/16

10 7. De werkgever zal zoveel mogelijk rekening houden met persoonlijke omstandigheden van de werknemer (bijvoorbeeld vervoer, werk-prive verhouding). Hierbij zal op basis van redelijkheid een zorgvuldige afweging van het organisatiebelang enerzijds en het werknemersbelang anderzijds gemaakt worden. Voor zover sociaal-medische aspecten een rol spelen bij de persoonlijke omstandigheden, zal de bedrijfsarts een advies worden gevraagd. 8. De werknemer is verplicht om in alle redelijkheid actief mee te werken aan voorgestelde functiewijzigingen al dan niet vanuit het outplacementtraject. Dit geldt ook bij, naar het oordeel van de werkgever, noodzakelijke om,-her- en bijscholing. De kosten hiervan in tijd en geld komen volledig voor rekening van de werkgever, zonder terugbetalingsverplichting voor de werknemer. 9. Indien de werkgever de werknemer een schriftelijk aanbod doet conform het gestelde onder 2, heeft de werknemer een termijn van tien werkdagen om dit aanbod te aanvaarden dan wel af te wijzen. In geval de werknemer het aanbod niet aanvaardt, dient hij dat binnen de hiervoor genoemde termijn van tien werkdagen schriftelijk, gemotiveerd, aan de werkgever kenbaar te maken. De werknemer die niet binnen de gestelde termijn het aanbod heeft verworpen, wordt geacht de aangeboden functie te hebben geaccepteerd. De werknemer die het aanbod binnen de gestelde termijn niet heeft geaccepteerd, wordt door de werkgever voorlopig geplaatst in de aangeboden functie (behalve als de aangeboden functie een hogere leidinggevende functie betreft vanaf FWG schaal 50). De werkgever zal direct nadat hij van de weigering kennis heeft genomen het aanbod voor advies voorleggen aan de Bezwarencommissie (zie hoofdstuk 5). Indien de Bezwarencommissie van oordeel is dat de aangeboden functie niet passend is, dan wordt dit aanbod als niet gedaan beschouwd en behoudt de werknemer de status boventallig. De procedure van het aanbieden van een functie wordt dan opnieuw doorlopen. Indien de Bezwarencommissie van oordeel is dat de functie ten onrechte is geweigerd, besluit de werkgever binnen vijf werkdagen nadat het advies van de commissie is ontvangen, of de werknemer definitief wordt geplaatst in de aangeboden functie. De werkgever stelt de werknemer schriftelijk in kennis van het besluit. In geval de werkgever zijn aanbod herhaalt, heeft de werknemer een termijn van vijf werkdagen om het aanbod alsnog te accepteren. Indien de werknemer dat aanbod niet binnen de hiervoor gestelde termijn schriftelijk accepteert, kan de werkgever de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden c.q. zal de werkgever een ontslagvergunning aanvragen. 10. De werknemer kan gedurende de periode van boventalligheid voor coaching en begeleiding een beroep doen op de bedrijfsmaatschappelijk werker. 11. Indien binnen zes maanden na herplaatsing in een andere functie blijkt dat de betrokken werknemer buiten zijn schuld niet geschikt wordt geacht voor de functie, wordt door de werkgever onderzocht of er nog een andere passende functie beschikbaar is. Als dit het geval is, wordt deze overeenkomstig het gestelde in lid 2 van dit artikel aangeboden. Indien deze niet aanwezig is, wordt een traject van outplacement aangeboden. 10/16

11 12. Tijdelijke herplaatsing De werkgever kan de boventallige werknemer, na overleg, voor een overeengekomen periode tot een maximum van zes maanden, herplaatsen bij een andere afdeling of locatie. In geval van detachering geldt geen maximum periode. Deze herplaatsing kan plaatsvinden met het oog op kennismaking met een nieuwe situatie, het op peil houden van vaardigheden en/of met het doel tijdelijke boventalligheid op te lossen. Gedurende de tijdelijke herplaatsing worden in de arbeidsvoorwaarden van de werknemer geen wijzigingen aangebracht en geldt, indien het een hoger gesalarieerde functie betreft, de waarnemingsvergoeding conform de CAO VVT. De werkgever stelt de werknemer daarnaast in de gelegenheid zijn/haar vaardigheden en deskundigheid en eventuele beroepsregistraties op peil te houden op kosten en in tijd van de werkgever. 11/16

12 4 RECHTSPOSITIONELE AFSPRAKEN BIJ (HER-)PLAATSING 4.1 Interne herplaatsing 1. Bij plaatsingen worden bestaande werktijdpercentages gegarandeerd, zoals geformuleerd in de definitie van passende functie. 2. Indien de werknemer een andere functie aanvaardt en deze functie hoger of op gelijkwaardig niveau is ingedeeld, vergeleken met de huidige functie, ontvangt de werknemer vanaf het moment van daadwerkelijke uitoefening van de andere functie het salaris inclusief de uitloopmogelijkheden, behorende bij de andere functie. 3. De werknemer die wordt geplaatst in een functie waaraan een lagere salarisschaal is verbonden dan de op het moment van plaatsing voor de werknemer geldende schaal, behoudt vanuit garantie het recht op het bedrag vanuit de oude (hogere) salarisschaal, inclusief de dan geldende uitloopperiodieken en CAO verhogingen. De garantieaanspraak vervalt : Bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst; Indien de salariëring verbonden aan de aanvaarde andere functie de garantieaanspraak overschrijdt, anders dan ten gevolge van uitbreiding van de overeengekomen arbeidsduur; Indien een werknemer ná herplaatsing zelf solliciteert naar een functie met een lager salarisniveau en in deze functie wordt benoemd. 4. Scholing Indien voor het vervullen van de nieuwe functie, naar het oordeel van de werkgever, om- en bijscholing verplicht is, zal hierin worden voorzien. De kosten van deze omen bijscholing alsmede de reiskosten op basis van de laagste klasse openbaar vervoer zijn voor rekening van de werkgever en er is geen terugbetalingsregeling bij uitdiensttreding van toepassing. De tijd die benodigd is voor de scholing wordt aangemerkt als werktijd. 5. Begeleiding In geval van een functiewijziging wordt aan de werknemer zonodig een inwerkperiode geboden, die past bij de nieuwe functie. De leidinggevende zal de werknemer begeleiden. 6. Reiskosten bij plaatsing op een andere locatie De werknemer, die als gevolg van de plaatsingsprocedure meer woonwerkkilometers moet reizen dan vóór de wijziging van de plaats van tewerkstelling, heeft, voor zover deze meer-kilometers de maximale woon-werkverkeervergoeding vanuit de CAO VVT te boven gaan, recht op vergoeding van meer-kilometers gebaseerd op het tarief dat bij vervoer per trein laagste klasse geldt. De regeling heeft een looptijd van 24 maanden, gerekend vanaf de datum van ingang van de wijziging voor de individuele werknemer. 12/16

13 7. Onregelmatigheidstoeslag De werknemer die door plaatsing in een nieuwe functie of gewijzigde functie niet meer in aanmerking komt voor onregelmatigheidstoeslag of een vermindering van deze toeslag krijgt, heeft recht op een compensatie op basis van de gestelde regels binnen de CAO VVT. 4.2 Extern 1. Voor werknemers die boventallig zijn en voor wie (nog) geen passende functie beschikbaar is binnen een termijn van drie maanden of die zelf te kennen geven de organisatie te willen verlaten, geldt het hierna volgende. Deze medewerkers worden geplaatst op een externe transferlijst. Deze bepalingen zijn eveneens van toepassing op de niet boventallige werknemer (plaatsmaker), die door het vrijwillig verlaten van de organisatie plaats maakt voor een boventallige werknemer, een en ander door de werkgever te bepalen. 2. Bij het vinden van een passende werkplek buiten de organisatie zal de opzegtermijn voor de werknemer van een maand komen te vervallen. De opzegtermijn van de werkgever blijft in stand waardoor de werknemer de opzegtermijn geldend voor de werkgever krijgt doorbetaald, met een maximum van twee maanden. 3. Outplacement Aan werknemers als bedoeld onder wordt outplacement aangeboden. In overleg met de werknemer wordt een passend bureau geselecteerd om het traject tot externe plaatsing te begeleiden. De werkgever alsmede de werknemer verplichten zich tot een outplacementplan, gericht op het zo spoedig mogelijk verkrijgen van een functie buiten Woonzorggroep Samen. De werkgever betaalt de kosten van deze begeleiding tot een maximum bedrag van 7.000,-. De duur van het traject bedraagt maximaal 12 maanden. Binnen deze termijn wordt gezocht naar een gelijke of geschikte functie. Na deze 12 maanden wordt het eerste half jaar gezocht naar een functie op het eigen (huidige) niveau. Na dit half jaar wordt ook gezocht naar een functie op een niveau lager. Na twee jaar wordt de niveau-eis losgelaten en is elke functie, ongeacht het niveau, passend. Reiskosten en benodigde tijd voor dit outplacementtraject komen voor rekening van de werkgever. Gedurende het traject worden afspraken gemaakt tussen het bureau, de werkgever en de werknemer met betrekking tot de voortgang van het traject, evaluatiemomenten en de tussentijdse resultaten. 4. Solliciteren Van de boventallige werknemer wordt verwacht dat deze actief solliciteert op vacatures buiten de organisatie. Aan werknemers als bedoeld in 4.2.1, wordt desgevraagd buitengewoon verlof met behoud van salaris verleend voor sollicitatiebezoek. Eventuele niet vergoede reiskosten binnen Nederland voor sollicitatiegesprekken zijn voor rekening van de werkgever. 5. Niet meewerken. Indien naar het oordeel van de werkgever de werknemer niet meewerkt aan de totstandkoming van het outplacementplan, dan wel deze afspraken binnen het traject verwijtbaar niet nakomt en de werkgever hier schriftelijk op heeft gewezen naar aanleiding van een uitspraak van de bezwarencommissie, kan de werkgever overgaan tot ontslag. 13/16

14 4.3 Voorstellen door de werknemer Individuele werknemers die als gevolg van een reorganisatie boventallig worden, kunnen met voorstellen komen die leiden tot verbetering van hun toekomstperspectief of het realiseren van een nieuw toekomstperspectief, daaronder begrepen een mogelijk overeen te komen premie bij vrijwillig ontslag. Deze voorstellen kunnen aan de werkgever worden voorgelegd en zullen in de geest van de vigerende rechtspositie worden besproken en beoordeeld. Acceptatie door werkgever en werknemer van een dergelijk voorstel kan leiden tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst en finale kwijting. Indien een voorstel leidt tot een dergelijk besluit kan een werknemer geen beroep meer doen op andere maatregelen uit het Sociaal Plan. 4.4 Voorstellen door de werkgever De werkgever kan een boventallige werknemer een aanbod doen voor een premie bij vrijwillig ontslag. De acceptatie door werkgever en werknemer van een afkoopregeling leidt tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst en finale kwijting. De werknemer die van dit artikel gebruik maakt, kan verder geen beroep doen op andere maatregelen uit het Sociaal Plan. 14/16

15 5 BEZWARENCOMMISSIE 5.1 Instelling Partijen bij deze overeenkomst stellen een bezwarencommissie in, bestaande uit drie personen. 5.2 Taak bezwarencommissie De taak van de commissie is het, uitsluitend op verzoek van werkgever of werknemer adviseren over de toepassing van de in dit Sociaal Plan neergelegde bepalingen. 5.3 Samenstelling De samenstelling van de bezwarencommissie geschiedt als volgt: een extern lid wordt benoemd door de werkgever (niet zijnde een bestuurslid); een extern lid wordt benoemd door de werknemersorganisaties; de externe voorzitter wordt benoemd door beide eerder benoemde leden gezamenlijk. Het secretariaat van de commissie wordt gevoerd door de werkgever. 5.4 Werkwijze bezwarencommissie 1. De leden van de commissie worden pas benoemd nadat een boventallige werknemer hiertoe een verzoek heeft ingediend bij de werkgever. 2. De werknemer kan zich wenden tot de bezwarencommissie met bezwaren inzake de individuele toepassing van dit Sociaal Plan. 3. De mondelinge behandeling van het bezwaar vindt plaats binnen 6 weken na indiening van het bezwaarschrift. Tijdens de behandeling worden de bezwaarde en de werkgever in beginsel in elkaars tegenwoordigheid gehoord, waarbij zij zich door een raadsman kunnen doen bijstaan. De mondelinge behandeling geschiedt niet in het openbaar, tenzij de bezwarencommissie anders besluit, gehoord hebbend de bezwaarde en de werkgever. De beraadslagingen van de bezwarencommissie geschieden in een voltallige vergadering, welke niet openbaar is. 4. Werkgever en bezwaarde zijn verplicht alle gevraagde medewerking aan de bezwarencommissie te verlenen. 5. De bezwarencommissie doet een uitspraak over het al dan niet gegrond zijn van het door de werknemer ingediende bezwaar. De uitspraak wordt zo spoedig mogelijk - doch uiterlijk binnen 4 weken na de beraadslagingen - met redenen omkleed - bij aangetekend schrijven aan de bezwaarde en de werkgever medegedeeld. 6. De werkgever is verplicht, indien het bezwaar gegrond is verklaard, met inachtneming van die uitspraak een nieuw besluit te treffen. 7. De werknemer die zich tot de bezwarencommissie heeft gewend, wordt in zijn bezwaar niet-ontvankelijk verklaard, indien het bezwaar vóór de aanmelding bij de bezwarencommissie bij de rechter aanhangig is gemaakt. 8. Indien tijdens de behandeling van het bezwaar door de werkgever en/of de werknemer het bezwaar aanhangig wordt gemaakt bij de rechter, ziet de bezwarencommissie af van verdere behandeling. 9. De leden van de commissie zijn tot geheimhouding verplicht.

16 Aldus overeengekomen te Schagen op 1 januari 2013 Woonzorggroep Samen J.G.M. Groenendijk raad van bestuur Woonzorggroep Samen ABVAKABO FNV, NU 91, H. van den Wijngaard mevrouw E. Tibbe CNV Publieke Zaak, FBZ, R. Meenink mevrouw mr. M.S. Langerak 16/16

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Kinderopvang Dronten, gevestigd te Dronten 2. Stichting Peuterspeelzaal Dronten, gevestigd te Dronten. enerzijds en de FNV gevestigd te Utrecht en CNV, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

Addendum behorend bij Sociaal Plan (1 januari 2013 1 januari 2015) 6 maart 2015

Addendum behorend bij Sociaal Plan (1 januari 2013 1 januari 2015) 6 maart 2015 Addendum behorend bij Sociaal Plan (1 januari 2013 1 januari 2015) 6 maart 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen Addendum Teamleiders Welzijn/Facilitair/Zorg & Dienstverlening

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND De ondergetekenden, SMO Helmond enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen: HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING De ondergetekenden, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (LdH W&G), gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Almere enerzijds en de

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds,

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Wijkwerk Leeuwarden te Leeuwarden (SWL) 2. Stichting Welzijn OuderenLeeuwarden te Leeuwarden (SWOL) 3. Stichting Startpunt voor Inburgering in de Nederlandse

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) De ondergetekenden, 1. Stichting Mantelzorg Almere (SMA), gevestigd te Almere; 2. Stichting Vrijwilligers Centrale Almere (VCA), gevestigd te Almere 3. Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Vieja-Utrecht, gevestigd te Utrecht, 2. Stichting Hera, gevestigd te Arnhem, 3. Stichting (nieuwe organisatie), gevestigd te Ede enerzijds en de Vereniging

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD Concept Sociaal plan onderhandelaarakkoord De ondergetekenden, Mozaiek welzijnsdiensten, gevestigd te Tiel enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Topaz

Doorlopend Sociaal Plan Topaz Doorlopend Sociaal Plan Topaz Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van de stichting Topaz (verder te noemen Topaz). Het sociaal plan is

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

13. Organisatie- en personeelsformatieplan

13. Organisatie- en personeelsformatieplan SOCIAAL PLAN overname Brummi (Hieronder wordt verstaan Pamada B.V., Berenboog B.V., Twinkel B.V., Het Berenhuis B.V., Boli B.V. en BSO Okidoki B.V.) 2 4 juli 2008 De ondergetekenden, 1. Brummi (waaronder

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd te den Haag en De Unie

Nadere informatie

Concept Sociaal plan (versie 14-12)

Concept Sociaal plan (versie 14-12) Concept Sociaal plan (versie 14-12) De ondergetekenden, 1. Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN), gevestigd te Utrecht 2. Manpower Services bv, gevestigd te Amsterdam enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Definitief akkoord Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan 2014-2019 Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Ondergetekenden, - Stichting Zuyderland Medisch Centrum

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Werkingsfeer 2 4. Uitgangspunten 2 5. Looptijd 2 6. Hardheidsclausule 2

Nadere informatie

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO:

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO: Sociaal Convenant De ondergetekenden Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend

Nadere informatie

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie.

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. Verklaring Aldus overeengekomen te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, op 10 december 2003 de werkgever de organisatie

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Timon, gevestigd te Zeist 2. Stichting Teen Challenge Vlaardingen, gevestigd te Vlaardingen enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer,

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016 Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016/concept akkoord/dec 2011 Inhoud

Nadere informatie

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren.

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Addendum GGZ WNB Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Werknemersorganisaties: FNV- Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) De ondergetekenden, Inhoudsopgave:

CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) De ondergetekenden, Inhoudsopgave: CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) 16 maart 2007 De ondergetekenden, 1. Stichting De Speelhoek 2. SKON Kinderopvang (SKON) te Utrecht enerzijds en 3. De Vereniging De Unie

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule Preambule Voor u ligt het Sociaal Plan 2007 van Trias Jeugdhulp. De directe aanleiding voor het opstellen van dit Sociaal Plan is de behoefte van de Raad van Bestuur van Trias Jeugdhulp, de Ondernemingsraad

Nadere informatie

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO.

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Fryslân (SMO Fryslân) te Leeuwarden 2. Opvang en Ondersteuning (O&O) te Leek, bestaande uit: stichting Blijenhof te Bergum stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN Concept d.d. 26-03-2012 SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN In het kader van reorganisatie door bedrijfseconomische omstandigheden en het verlies van werkgelegenheid Het Sociaal Plan regelt de personele gevolgen

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 3 6. Regels bij organisatieverandering/organisatieverandering

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 2 6. Overgangsprotocol bij fusie 4 7.

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen. HOOFDSTUK I: ALGEMENE

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, Stichting Centrum Vaartserijn, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN (concept) 1 november 2009 tot en met 31 december 2012

SOCIAAL PLAN (concept) 1 november 2009 tot en met 31 december 2012 SOCIAAL PLAN (concept) november 009 tot en met december 0 Inhoudsopgave Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 0 Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN 2013 voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen op basis van de maatregelen en voorgestelde organisatiewijzigingen in

Nadere informatie

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V.

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Het college van burgemeester en wethouders van de ge Gelet op Ii Het advies van de Ondernemingsraad van de gemeente Emmen; ii& Het besluit van het college van 11

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties 8300 Concept SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10 (aangepast Artikel) Reorganisatie en/of fusie; Regeling Sociaal Plan Artikel 49 1 De werkgever vraagt over een voornemen tot reorganisatie, en/of fusie dan wel afsplitsing aan de OR tijdig tevoren advies,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg concept 16 januari 2014 Inleiding De Stichting Surplus Zorg (verder te noemen: de werkgever) vindt het belangrijk om organisatiewijzigingen op een adequate en zorgvuldige

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN 3

CONCEPT SOCIAAL PLAN 3 CONCEPT SOCIAAL PLAN 3 De ondergetekenden, De Stichting Kinderopvang Hoogeveen (SKH) te Hoogeveen enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Vereniging CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

CONCE. Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Datum : 29-04-2014

CONCE. Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Datum : 29-04-2014 Sociaal plan Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Pagina : 1 Inhoudsopgave 1. Preambule. 3 2. Algemene bepalingen.. 5 3. Begripsbepalingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds,

SOCIAAL PLAN. de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Buat, Platform voor Molukkers, gevestigd te Utrecht 2. IOC, Inspraakorgaan Chinezen, gevestigd te Utrecht 3. IOT, Inspraakorgaan Turken, gevestigd te Utrecht 4. Lize,

Nadere informatie

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 De ondergetekenden: Werkgever: Raad van Bestuur De Wever en Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV,

Nadere informatie

Doorlopend sociaal plan

Doorlopend sociaal plan Doorlopend sociaal plan Stichting Curamus te Hulst 1 januari 2015 1 januari 2016 Inhoudsopgave pagina Voorwoord bestuurder 4 Ondertekening 5 Hoofdstuk 1, Begrippenlijst 6 Hoofdstuk 2, Algemene bepalingen

Nadere informatie

Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN

Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN 1 Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de personele gevolgen binnen Stichting Thuiszorg Rotterdam en Huishoudelijke Verzorging TR BV naar aanleiding van de reorganisatie 2011 2 DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden,

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1 de Stichting Leo Stichting Groep, gevestigd te Apeldoorn, 2 de Stichting Leo Stichting Beheer, gevestigd te Apeldoorn, 3 de Stichting Bredervoort LSG, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal Plan. Principeakkoord

Sociaal Plan. Principeakkoord Sociaal Plan Principeakkoord T.b.v. de voorgenomen fusie van Stichting Ouderenzorg Rivierenbuurt met Stichting Zuid en Stichting Schinkelhaven tot een nieuwe stichting met de naam: PUURZUID Amsterdam,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 juli januari De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en

SOCIAAL PLAN 1 juli januari De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en SOCIAAL PLAN 1 juli 2017-1 januari 2018 De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en de Vereniging FNV gevestigd te Amsterdam, en CNV Connectief, gevestigd te Utrecht, anderzijds,

Nadere informatie

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan Stichting Ouderenzorg Kapelle Sociaal Plan Juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Wederzijdse rechten en plichten...3 3. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen... 4 4. Adviescommissie Sociale Begeleiding...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

2. Gevolgen van toepassing van dit addendum voor de inhoud van het sociaal plan

2. Gevolgen van toepassing van dit addendum voor de inhoud van het sociaal plan Addendum, behorend bij Sociaal Plan Arkin 01-02-2014/31-01-2016 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Arkin staat voor de opgave om een gezonde bedrijfsvoering te behouden bij teruglopende inkomsten. Als

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis SOCIAAL PLAN ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis 19 december 2008 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan De Zorgcirkel 2013 t/m 2017

Regeling Sociaal Plan De Zorgcirkel 2013 t/m 2017 Regeling Sociaal Plan De Zorgcirkel 2013 t/m 2017 Regeling Sociaal Plan de Zorgcirkel 2013 2017 1 Inleiding Voor zorginstellingen is er in de afgelopen jaren veel veranderd als het gaat om financiering,

Nadere informatie

Leidraad bij reorganisaties

Leidraad bij reorganisaties Regels en regelingen in het kader van de organisatie- en formatieontwikkeling bij Waterbedrijf Groningen Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippen 3. Algemeen 4. Informatie, inspraak en overleg

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet Sociaal Plan In het kader van het Herontwerp Zorgpalet April 2009 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Sociaal Plan Herontwerp Zorgpalet 1. Inleiding 3 2. Werkgelegenheidsgarantie 3 3. Uitgangspunten en afspraken

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds;

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; Sociaal plan Stichting Banenplan te Amersfoort. De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; overwegende dat: door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Sociaal Plan. De ondergetekenden, Namens de Stichting Peuterspeelzalen Boxtel gevestigd te Boxtel. Albert Habraken, voorzitter

Sociaal Plan. De ondergetekenden, Namens de Stichting Peuterspeelzalen Boxtel gevestigd te Boxtel. Albert Habraken, voorzitter Sociaal Plan Stichting Peuterspeelzalen Boxtel en Kindercentrum Kindertuin vormen per 1 januari 2011 de nieuwe organisatie Kindercentrum Kindertuin Peuterspeelzaal b.v. De ondergetekenden, Namens de Stichting

Nadere informatie

Sociaal plan Stichting Coloriet

Sociaal plan Stichting Coloriet Sociaal plan Stichting Coloriet 2008. Lelystad, december 2007 versie 17 december 2007 Inhoud Verklaring Preambule 1. Doel en afspraken 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule en interpretatie

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL Inzake: (WERKNEMER) Verzoeker tegen: (OMROEPWERKGEVER) Verweerster 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie 1.1. Krachtens artikel 49 lid

Nadere informatie

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN Sociaal Overgangsprotocol Triversum GGZ NHN Verklaring, DE ONDERGETEKENDEN: de STICHTING GGZ Noord-Holland-Noord, statutair gevestigd te Heiloo en kantoorhoudende te Heerhugowaard., hierna te noemen:

Nadere informatie

2 Algemene bepalingen

2 Algemene bepalingen Onderhandelaarsakkoord De ondergetekenden, Stichting Ambulante Fiom, gevestigd te s-hertogenbosch enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan

Nadere informatie

SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE. Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw

SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE. Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw 2e concept oktober 2008 Door: Jan Willem Nuismer, manager PO&O Harm Hoekstra, directeur / bestuurder

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties.

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties. SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie van - Stichting Cardia - Stichting Duinrust en de daaruit volgende reorganisaties. Definitieve versie d.d. 14 september 2009 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgevers: en hun

Nadere informatie

Sociaal Plan. De Riethorst Stromenland Postbus AA Geertruidenberg. Bestemd voor alle medewerkers van De Riethorst Stromenland

Sociaal Plan. De Riethorst Stromenland Postbus AA Geertruidenberg. Bestemd voor alle medewerkers van De Riethorst Stromenland De Riethorst Stromenland Postbus 35 4930 AA Geertruidenberg Sociaal Plan Bestemd voor alle medewerkers van De Riethorst Stromenland Naam document: Sociaal Plan Soort document: HKZ-norm(en): Vaststelling

Nadere informatie

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 1 februari 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel... 3 1.2. Uitgangspunten... 3 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule

Nadere informatie

Addendum. Algemeen Sociaal Plan

Addendum. Algemeen Sociaal Plan Addendum behorende bij het Algemeen Sociaal Plan 2013 2014 bij organisatieveranderingen in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven Versie 0.4 Augustus 2016 Inhoud Pagina Inhoud 2 Overeenkomst Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

Sociaal plan Vorming De bibliotheek

Sociaal plan Vorming De bibliotheek Sociaal plan Vorming De bibliotheek Werkgever De Stichting ProBiblio, gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur mevrouw A. Rube, hierna

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 december december Breed Welzijn Delft. sociaal plan

SOCIAAL PLAN. 1 december december Breed Welzijn Delft. sociaal plan SOCIAAL PLAN 1 december 2011 1 december 2014 Breed Welzijn Delft sociaal plan 17 1 2012 1 1. Algemeen De ondergetekenden, Stichting Breed Welzijn Delft, verder te noemen: BWD, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

1 escaut SOCIAAL PLAN. l'escaut woonservice. woonservice

1 escaut SOCIAAL PLAN. l'escaut woonservice. woonservice 1 escaut woonservice SOCIAAL PLAN l'escaut woonservice 4 oktober 2018 ONDERGETEKENDEN: 1. I'escaut woonservice te Vlissingen, vertegenwoordigd door J.L. van Deemter, interim directeur-bestuurder en 2.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De Vitalis Zorg Groep. - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden -

SOCIAAL PLAN. De Vitalis Zorg Groep. - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden - SOCIAAL PLAN Vitalis WoonZorg Groep - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden - Ten behoeve van de werknemers van De Sterren en De Vitalis Zorg Groep die ten gevolge van de fusie

Nadere informatie