SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE. Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE. Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw"

Transcriptie

1 SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw 2e concept oktober 2008 Door: Jan Willem Nuismer, manager PO&O Harm Hoekstra, directeur / bestuurder

2 Inleiding Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw zijn in 2007 besprekingen gestart om de mogelijkheden van een duurzame samenwerking te onderzoeken. Deze besprekingen hebben geleid tot het voorgenomen besluit om in 2009 met elkaar te fuseren. In 2009 ontstaat een nieuwe stichting. Deze sociale paragraaf beschrijft de uitgangspunten, regels, kaders en procedures die in werking treden bij veranderingen, die gaan optreden als gevolg van de voorgenomen fusie tussen De Bilthuysen en De Biltse Hof in Meer specifiek: de eerste fase van het fusieproces de bestuurlijke fusie van Stichting De Bilthuysen met Stichting De Opbouw heeft met name consequenties voor de huidige bestuurder van De Bilthuysen. Op de daarop volgende fase waarin sprake is van een splitsing van De Biltse Hof van De Opbouw en vervolgens een fusie met Stichting De Bilthuysen is deze sociale paragraaf van toepassing. De sociale paragraaf heeft een looptijd van één jaar na de datum van de juridische fusie. Voor zover op dit moment kan worden ingeschat, zijn de personele consequenties tengevolge van de fusie beperkt. Enkele voorbeelden: - er komen geen gedwongen ontslagen; - de rechtspositie verandert niet. Op basis van de fusieovereenkomst gaan de rechten en plichten uit de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer over op de nieuwe stichting; - de functie-inhoud blijft voor het overgrote deel van de werknemers ongewijzigd; - een nieuwe functie zal altijd een passende functie zijn; - voor sommige medewerkers wijzigt de positionering van de functie. De hiërarchische inbedding kan wijzigen. In deze gevallen worden werknemers aangestuurd door een andere leidinggevende; - een eventuele verandering van arbeidsplaats voor een beperkt aantal werknemers zal plaatsvinden binnen gemeente De Bilt. Met andere woorden de reële verwachting is dat de personele consequenties van de voorgenomen fusie beperkt zijn. Zoals gezegd zijn volledigheidshalve de uitgangspunten, regels, kaders en procedures die in werking treden bij veranderingen die gaan optreden ten gevolge van de fusie in deze sociale paragraaf vastgelegd. Naast deze sociale paragraaf is tevens de CAO VVT van toepassing. Deze sociale paragraaf is een onderdeel van het fusiedocument. Daar waar in deze sociale paragraaf wordt gesproken over medewerkster, zijn en haar wordt tevens bedoeld medewerker, hij en hem.

3 Artikel 1 Doelstelling - Het doel van deze sociale paragraaf is om vast te stellen op welke wijze tegemoet gekomen kan worden aan de eventuele nadelige sociale en rechtspositionele gevolgen voor de werknemers, die optreden tengevolge van reorganisaties en veranderingstrajecten die voortvloeien uit de fusie tussen Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw (hierna fusie tussen De Bilthuysen en De Biltse Hof). In 2009 ontstaat een nieuwe stichting. De rechtspositie van medewerkers verandert niet. Op basis van de fusieovereenkomst gaan de rechten en plichten uit de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer over op de nieuwe stichting; ARTIKEL 2 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Er zullen geen gedwongen ontslagen plaatsvinden als gevolg van de fusie en de daaruit voortvloeiende reorganisaties tussen De Bilthuysen en De Biltse Hof, tenzij er sprake is van weigering van een passend functieaanbod. 2. De medewerkster die als gevolg van reorganisaties en veranderingstrajecten bij één van de fusiepartijen een andere functie aanvaardt, waaraan een lager salarisniveau is verbonden, behoudt het salaris, inclusief de doorloop, behorende bij de functie, die zij voor de reorganisatie uitoefende. 3. Deze sociale paragraaf laat onverlet wat is vastgelegd in de van kracht zijnde rechtspositie en de individuele arbeidsovereenkomst. 4. Iedere medewerkster heeft er recht op te weten welke rechten en plichten van toepassing zijn en op welke voorzieningen een beroep kan worden gedaan. 5. Medewerksters dienen zoveel mogelijk te werken in een functie waarin zij optimaal functioneren. Voor zover mogelijk zal daarom aan iedere medewerkster een gelijke functie worden aangeboden. Is dit niet mogelijk dan zal een functie worden aangeboden, die zoveel als mogelijk ligt in de lijn van de oorspronkelijke functie. 6. De werkgever zal iedere medewerkster mogelijkheden bieden tot noodzakelijke bijscholing en herscholing in situaties waarbij sprake is van functiewijziging en verandering. 7. De werkgever houdt bij het plaatsingsbeleid rekening met bestaande arbeidspatronen. 8. Extra zorgvuldig wordt omgegaan met medewerksters in kwetsbare situaties. 9. Verdringing van functionarissen, werkzaam op een lager functieniveau door functionarissen, werkzaam op een hoger functieniveau, is niet toegestaan, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden.

4 10.Alle in de sociale paragraaf genoemde vergoedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, bruto vergoedingen. Werkgever zal de wettelijk verplichte inhoudingen plegen. Vergoedingen worden slechts onbelast uitgekeerd voor zover de fiscale en/of sociale wetgeving zich hier niet tegen verzet. 11. De medewerkster die van mening is dat deze sociale paragraaf niet juist op haar wordt toegepast, kan, indien overleg met werkgever hierover niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, haar bezwaar schriftelijk en gemotiveerd indienen bij de bezwarencommissie. ARTIKEL 3 WERKINGSSFEER 1. Deze sociale paragraaf is van toepassing op reorganisaties en veranderingstrajecten, die volgen uit de fusie tussen De Bilthuysen en De Biltse Hof. 2. Deze sociale paragraaf is van toepassing op de medewerkster, die een arbeidsovereenkomst heeft gesloten met een aan dit sociale paragraaf gebonden werkgever. 3. Deze sociale paragraaf voorziet onder meer in de opvang van de gevolgen voor de medewerksters van wie respectievelijk de functie verandert, de functie wordt verplaatst en/of waarvan de arbeidsplaats komt te vervallen, met uitzondering van de medewerkers met wie om andere redenen dan de reorganisatie (bijvoorbeeld tekortkoming in de nakoming, dringende reden, arbeidsongeschiktheid of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd) het dienstverband eindigt. ARTIKEL 4 HARDHEIDSCLAUSULE In gevallen, waarin deze sociale paragraaf leidt tot een onbillijke situatie voor een individuele medewerkster, zal de werkgever in gunstige zin van de sociale paragraaf plan afwijken. Indien tussen werkgever en werknemer verschil van mening bestaat over toepassing van de hardheidsclausule, dan wordt dit verschil van inzicht voorgelegd aan de Bezwarencommissie ARTIKEL 5 LOOPTIJD SOCIALE PARAGRAAF 1. Deze sociale paragraaf treedt in werking op de datum van de juridische fusie en heeft een looptijd van één jaar na de datum van de juridische fusie. 2. Uiterlijk drie maanden vóór de einddatum zullen de partijen in overleg treden over een verlenging van de werkingsduur, beëindiging dan wel wijziging van de sociale paragraaf.

5 Artikel 6 Begripsbepalingen a. Werkgevers: Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof, onderdeel van Stichting De Opbouw. b. Medewerkster: de medewerkster, die een arbeidsovereenkomst met werkgever heeft aangegaan. Uitgezonderd zijn de volgende medewerksters: de medewerksters die de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft; de directie (/bestuurder) van De Bilthuysen en De Biltse Hof; de medewerksters, die tijdens schoolvakanties incidenteel en niet langer dan maximaal 6 weken achtereen werkzaamheden verrichten; de medewerksters, die uitsluitend als stagiaire werkzaamheden verrichten binnen de instelling. c. Anciënniteitprincipe: het principe waarbij op grond van het aantal dienstjaren een onderscheid gemaakt wordt tussen medewerksters die een gelijke aanspraak hebben. De medewerkster met de meeste dienstjaren wordt als eerste geplaatst en bij gelijke uitkomst van de diensttijd, gaat bij plaatsing de oudere medewerkster voor de jongere medewerkster. d. Boventallige medewerkster: de medewerkster van wie de arbeidsplaats is komen te vervallen en waarvoor niet direct een andere functie beschikbaar is. e. Diensttijd: de diensttijd doorgebracht in dienst bij de werkgever en zijn rechtsvoorganger(s). Het gaat om de tijd, die op grond van de arbeidsovereenkomst aaneengesloten is doorgebracht. Tevens wordt tot de diensttijd gerekend: - de periode waarin de medewerkster werkzaam was op een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die voorafging aan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, mits niet onderbroken met meer dan 6 maanden (deze onderbrekingen tellen niet mee bij de vaststelling van de diensttijd); - een periode van onbetaald verlof. f. Formatieplaatsenplan: een overzicht van functies en de niveaus van de functies conform het vigerende functiewaarderingssysteem. g. Functie: een afgerond geheel van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, die de medewerkster in opdracht verricht. h. Fusie: elke vorm van overdracht van zeggenschap over een (deel van een) instelling aan een andere rechtspersoon; i. Passende functie: een functie, die aan de medewerkster redelijkerwijs aangeboden kan worden, rekening houdend met haar persoonlijke omstandigheden en vooruitzichten en met de wettelijke kaders en jurisprudentie aangaande passende arbeid. Een passende functie kan gewaardeerd worden met een hogere, gelijke of één lagere salarisschaal. j. Gelijkwaardige functie: een functie is gelijkwaardig wanneer de functie zich op hetzelfde functieniveau bevindt en de functie-eisen niet of nagenoeg niet afwijken van de oorspronkelijke functie.

6 k. Gewijzigde functie: een functie waarvan het takenpakket dusdanig wijzigt waardoor de functie een overwegend andere inhoud krijgt en met behulp van een andere ijkfunctie in een andere functiegroep wordt ingedeeld (conform het vigerende functiewaarderingssysteem). l. Outplacement: externe of interne begeleiding van een of meer medewerksters bij het zoeken naar een nieuwe functie buiten de organisatie, in opdracht en op kosten van de werkgever. m. Ondernemingsraad: de groepsondernemingsraad of de ondernemingsraad in de zin van de Wet op de ondernemingsraden, al naar gelang bevoegd in het kader van de aanhangige reorganisatie of het aanhangige veranderingstraject (artikel 35 Wet op de ondernemingsraden). n. Plaats van tewerkstelling: het werkgebied van De Bilthuysen en De Biltse Hof. o. Plaatsingskandidaten: medewerksters, die direct als gevolg van de fusie tussen De Bilthuysen en De Biltse Hof boventallig zijn geworden. p. Reorganisatie en veranderingstraject: een wijziging in de organisatie van de werkgever voortvloeiend uit een samenhangend plan waarvan mogelijk een of meerdere werkneemsters nadelige sociale en/of rechtspositionele gevolgen ondervindt. q. Uitwisselbare functies: een groep van functies met verschillende benamingen die conform de Beleidsregels Ontslagtaak CWI qua aard, inhoud, functieniveau, beloning, omstandigheden, gelijkwaardigheid, wederkerigheid en inwerkperiode als dezelfde functie moeten worden beschouwd. r. Salaris: het tussen werkgever en medewerkster overeengekomen bruto maandloon of periodeloon (exclusief de in de betreffende CAO genoemde vergoedingen en/of toelagen; inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en vaste toeslagen). ARTIKEL 7 PLICHTEN WERKGEVER 1. Voor de werkgevers geldt een inspanningsverplichting om in redelijkheid, billijkheid en goede trouw mee te werken aan de uitvoering van deze sociale paragraaf. 2. Bij de uit de fusie voortvloeiende reorganisatie geven de werkgevers aan hoe de organisatie procedureel tot stand komt. De gehanteerde procedures, die daartoe worden opgesteld, zullen sociaal verantwoord, helder en juridisch sluitend zijn. Onderdeel van de procedure is het verschaffen van duidelijkheid over de nieuwe organisatiestructuur, de functies en het aantal medewerksters. Tevens wordt duidelijkheid verschaft over het aantal en het type van leidinggevende functies. 3. In het formatieplaatsenplan wordt de boventalligheid van medewerksters aangegeven. Ook wordt aangegeven of als gevolg hiervan een plaatsingsprocedure noodzakelijk is. Ingeval van een gefaseerde uitvoering van een reorganisatie of veranderingstraject wordt iedere fase beschreven

7 op een wijze, waardoor de oude organisatiestructuur vergeleken kan worden met de nieuwe organisatiestructuur. 4. Het besluit tot de reorganisatie of het veranderingstraject wordt pas genomen nadat de ondernemingsraad in de gelegenheid is gesteld schriftelijk advies uit te brengen over de voorgenomen reorganisatie of veranderingstraject, met inachtneming van de wettelijke bepalingen. 5. Het advies van de ondernemingsraad wordt gevraagd op basis van een plan van aanpak dat tenminste de volgende elementen bevat: de aanleiding en de inhoud van de voorgenomen reorganisatie de bestaande en de voorgenomen organisatiestructuur een overzicht van het aantal formatieplaatsen in de oude en in de nieuwe situatie welke functies als gevolg van de reorganisatie kwalitatief en kwantitatief, wijziging zullen ondergaan en op welke wijze (tijdsbestek en fasen) de reorganisatie zal worden geëffectueerd. 6. Het uiteindelijk vastgestelde plan van aanpak zal met de ondernemingsraad worden besproken. ARTIKEL 8 PLICHTEN MEDEWERKSTER Voor de medewerkster geldt een inspanningsverplichting om in redelijkheid, billijkheid en goede trouw mee te werken aan de uitvoering van deze sociale paragraaf. De boventallige medewerkster verplicht zich in te spannen tot het vinden van een nieuwe functie extern en / of intern, onder andere door: mee te werken aan mobiliteitsbevorderende maatregelen actief te zoeken naar externe en interne vacatures een aanbod voor een passende functie te aanvaarden. Ten aanzien van het aanvaarden van een passende functie geldt het bepaalde in de artikelen 9 t/m 15. ARTIKEL 9 BEPALINGEN/VOORWAARDEN PLAATSINGSBELEID 1. Als gevolg van reorganisatie of veranderingstraject kunnen functies vervallen, wijzigen of op een andere plaats in de organisatie worden uitgeoefend. Tevens kunnen nieuwe functies ontstaan. Daardoor treden veranderingen in de bestaande mobiliteit op. Plaatsingen, die als gevolg van de gewijzigde interne mobiliteit ontstaan, vinden plaats op basis van het formatieplaatsenplan. Dit formatieplaatsenplan kent de volgende uitgangspunten: mens volgt functie het anciënniteitprincipe passende functie 2. Indien na uitvoering van de plaatsingsprocedure een vacature ontstaat in de oorspronkelijke bedrijfsvestiging voor eenzelfde functie of een passende

8 functie, dan heeft de geplaatste medewerkster, indien zij dit te kennen geeft, recht op terugplaatsing. Als voor de vacature meerdere rechthebbenden zich melden, dan is het anciënniteitprincipe van toepassing. Dit recht is gedurende 2 jaar van toepassing gerekend vanaf de plaatsing van de medewerkster in de nieuwe werksituatie. 3. Het aantal plaatsingskandidaten moet altijd in overeenstemming zijn met het aantal arbeidsplaatsen, dat tengevolge van de reorganisatie of het veranderingstraject komt te vervallen. 4 Overplaatsing of plaatsing zal alleen plaatsvinden op basis van de formatieruimte, zoals deze wordt vastgelegd in het nieuwe formatieplaatsenplan. 5 Bij plaatsing krijgt de medewerkster een functie aangeboden krijgen binnen het werkgebied van De Bilthuysen en De Biltse Hof. ARTIKEL 10 PASSENDE FUNCTIE 1. De werkgever spant zich optimaal in om aan iedere boventallige medewerkster een passende functie aan te bieden ARTIKEL 11 PLAATSINGSPROCEDURE 1. De direct leidinggevende zal de medewerkster, van wie de functie wijzigt of vervalt dit zo mogelijk in een persoonlijk gesprek mededelen en daarbij tevens de datum aangeven waarop de boventalligheid een feit wordt. Gestreefd wordt naar een periode van minimaal 1 maand tussen de datum van het gesprek en datum van de boventalligheid. De werkgever zal deze mededeling uiterlijk de dag na het gesprek schriftelijk aan de medewerkster bevestigen. 2. De aanwijzing van medewerksters voor wie de arbeidsplaats vervalt, gebeurt op grond van het anciënniteitbeginsel.. 3. In de maand voordat de betrokken medewerkster feitelijk boventallig wordt zal het interne plaatsingsproces plaatsvinden met inachtneming van de regels die hierover vastgelegd zijn. Hiertoe zal bepaald worden welke functies in de nieuwe organisatie voor welke doelgroepen uitwisselbaar en passend zijn. Daartoe wordt een overzicht van doelgroepen in relatie tot de voor hen passende functies door werkgever opgesteld. Deze periode zal tevens benut worden voor de afronding en overdracht van nog lopende werkzaamheden. De plaatsing start direct. De boventalligheid gaat 1 maand na de schriftelijke mededeling in. Ingeval voor de overdracht en afronding van de werkzaamheden meer tijd nodig is, kan werkgever besluiten de boventalligheid op een later moment te laten ingaan. Vanaf de datum dat de functie vervalt/wijzigt is de medewerkster boventallig. 4. Voordat de boventalligheid intreedt wordt met de medewerkster een belangstellingsgesprek gevoerd. Dit gesprek wordt door middel van een belangstellingsregistratieformulier op uniforme wijze vastgelegd. De aanwezigheid van een formatieplaatsenplan hierbij is een noodzakelijke

9 voorwaarde. Zowel de werkgever als de medewerkster tekenen voor de inhoud. De medewerkster ontvangt een afschrift van het getekende formulier. 5. Aan het belangstellingsgesprek en de registratie kunnen geen rechten en plichten worden ontleend. 6. Bij de aanbieding van een functie wordt de volgende volgorde aangehouden: Een zelfde functie ( mens volgt functie ) Een gelijkwaardige functie qua opleiding en niveau (dezelfde functiegroepindeling) Een hogere functie Een functie op een lager niveau. 7. De medewerksters die per schriftelijke mededeling boventallig zijn verklaard, krijgen de status van herplaatsingskandidaat. Vanaf dat moment hebben zij recht op voorrang bij vacatures (zie verder artikel 17 Plaatsingsregels bij vacatures) 8. Als bij boventalligheid plaatsing op een passende functie nog niet mogelijk is, dan wordt de medewerkster belast met bij voorkeur passende werkzaamheden van tijdelijke aard. Gedurende deze periode heeft het verwerven van een passende functie de hoogste prioriteit, waarvoor de medewerkster indien nodig van haar werkzaamheden wordt vrijgesteld. 9. De arbeidsovereenkomst blijft tijdens de periode van boventalligheid van kracht. ARTIKEL 12 AANBIEDEN PASSENDE FUNCTIE 1. Nadat de werkgever de medewerkster een passende functie heeft aangeboden, krijgt de medewerkster tot maximaal twee weken nadat het aanbod is gedaan de gelegenheid zich zonodig te beraden over de vraag of de geboden functie passend is. 2. Als de medewerkster tot de conclusie komt dat het aanbod niet passend is, dan moet zij dit schriftelijk laten weten aan de werkgever. 3. Indien de werkgever van oordeel blijft dat hij de medewerkster een passende functie heeft aangeboden dan deelt hij dit mee aan de medewerkster. Hij deelt dit besluit schriftelijk mee aan de medewerkster als voorlopig besluit. 4. Indien de medewerkster en de werkgever binnen twee weken na de periode van beraad als bedoeld in het eerste lid niet tot overeenstemming komen dan is de werkgever verplicht direct de bezwarencommissie in te schakelen.tijdens de bezwaarprocedure blijft het functieaanbod van kracht. 5. In overleg kan van de gestelde termijnen worden afgeweken.

10 ARTIKEL 13 PROCEDURE WEIGERING FUNCTIEAANBOD 1. De medewerkster wordt schriftelijk geïnformeerd door de werkgever over het advies van de bezwarencommissie. Wordt werkgever in het gelijk gesteld en blijft de medewerkster weigeren de passende functie te aanvaarden, dan informeert werkgever haar over de consequenties hiervan. 2. Vanaf dat moment heeft de medewerkster alsnog gedurende twee weken de mogelijkheid de functie te aanvaarden. 3. Blijft de medewerkster de aangeboden functie weigeren, dan is de werkgever gerechtigd ontslag aan te vragen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. 4. Wordt werkgever in het ongelijk gesteld dan zorgt de werkgever zo snel mogelijk voor het uitvoeren van het advies van de bezwarencommissie. ARTIKEL 14 HERHAALDE PLAATSING 1. Indien na plaatsing in een andere functie binnen 6 maanden blijkt dat de betrokken medewerkster buiten haar schuld niet geschikt is voor de functie, zal de werkgever zo mogelijk een andere functie aanbieden. Deze situatie wordt niet beschouwd als weigering van een functie. De plaatsingsprocedure is bij een herhaalde plaatsing wederom geheel van toepassing. 2. Op herhaalde plaatsing kan ook een beroep worden gedaan, indien de medewerkster binnen een termijn van 6 maanden beargumenteerd te kennen geeft de geaccepteerde functie niet te ambiëren. De werkgever zal in dit geval, voor zover mogelijk, nog eenmaal een passende functie aanbieden.

11 ARTIKEL 15 PLAATSINGSSCHEMA De plaatsingsprocedure wordt in onderstaand schema weergeven. Aanbod (een zelfde-, gelijkwaardige-, hogere- of lagere functie) (d.w.z. passende functie) Acceptatie Weigering aanbod Binnen 6 maanden buiten schuld niet geschikt Opnieuw aanbod passende functie Weigering, toetsing bezwarencommissie Werkgever gelijk, ontslag of alsnog accepteren Medewerkster gelijk, nieuw aanbod

12 ARTIKEL 16 TIJDELIJKE PLAATSING De medewerkster, die boventallig wordt, kan als gevolg daarvan belast worden met passende werkzaamheden van tijdelijke aard. 1. De medewerkster kan tijdelijk op een andere functie en andere plaats van tewerkstelling worden geplaatst. De medewerkster behoudt gedurende deze tijdelijke plaatsing haar status als plaatsingskandidate. Na een periode van 3 maanden vindt er een evaluatie plaats. De werkgever kan de plaatsing steeds met een periode van 3 maanden verlengen. De kosten, die hiermee verband houden komen voor rekening van de werkgever. 2. Indien een boventallige medewerkster een tijdelijke functie krijgt aangeboden die uitwisselbaar is met de eigen functie of passend is, kan zij deze functie slechts gemotiveerd weigeren. Indien een boventallige medewerker een uitwisselbare of passende tijdelijke functie vervult, behoudt zij gedurende deze periode de status van boventallige. Een boventallige medewerker mag een tijdelijke functie die niet uitwisselbaar of passend is, weigeren. Indien de medewerker een tijdelijke functie accepteert die niet uitwisselbaar of passend is dan gaat het zoeken naar een passende functie door. 3. Indien er geen functie beschikbaar is kan de werkgever de medewerkster met haar instemming detacheren bij een andere organisatie binnen of buiten De Opbouw. De arbeidsovereenkomst blijft volledig van kracht en de kosten, die hiermee redelijkerwijs verband houden komen voor rekening van de werkgever. ARTIKEL 17 PLAATSINGSREGELS BIJ VACATURES 1. Indien tijdens de reorganisatie, alsmede binnen een termijn van 2 jaar na de feitelijke effectuering daarvan een vacature ontstaat, neemt de werkgever de volgende plaatsingsregels in acht: De plaatsingskandidaten vanuit een uitwisselbare functie. Bij meerdere geschikte kandidaten geldt het anciënniteitprincipe. Daarna komen de plaatsingskandidaten in aanmerking voor wie de vacature een passende functie is. Toetsing vindt plaats aan de hand van de criteria, die afgeleid kunnen worden van de definitie passende functie. Bij meerdere geschikte kandidaten geldt het anciënniteitprincipe. Indien niet in de vacature kan worden voorzien door een plaatsingskandidaat of een re-integrerende arbeidsgehandicapte medewerkster, wordt de vacature aangeboden aan kandidaten die terugplaatsing ambiëren Vervolgens wordt de functie aangeboden aan medewerksters, die binnen 6 maanden aan de functie-eisen voldoen. Indien de vervulling van de vacature uitblijft, dan wordt deze intern gepubliceerd en mag op kwaliteit geselecteerd worden.

13 Indien vier weken na publicatie intern niemand heeft gereageerd, dan wordt er overgegaan op plaatsing binnen De Opbouw en vervolgens externe plaatsing van de vacature. Werkgever kan met de ondernemingsraad een kortere termijn overeenkomen. 2. Arbeidsongeschikte medewerkers nemen bij de aanwijzing als boventallige en vervolgens de plaatsing identieke positie is als niet arbeidsongeschikte medewerkers. Daarnaast geldt dat re-integrerende arbeidsongeschikte medewerkers die niet als boventallige zijn aangewezen voorrang hebben bij de plaatsing vóór boventallige medewerkers in andere dan uitwisselbare functies en passende functies. ARTIKEL 18 SALARISGARANTIEREGELING 1. De medewerkster die als gevolg van de reorganisatie of een veranderingstraject een passende functie aanvaardt, waaraan een lager salarisniveau is verbonden, behoudt haar salaris, inclusief de doorloop in de schaal, tot aan het maximum van de oorspronkelijke functieschaal. Het salaris wordt ook aangepast aan de loonontwikkelingen van de CAO die op de betrokken medewerkster van toepassing is. 2. De volledige salarisgarantie is gebaseerd op de omvang van het dienstverband welke van toepassing was in de maand voorafgaand aan de functieverandering. 3. De aanspraak komt te vervallen, indien De salariëring van de medewerkster de garantieaanspraak overschrijdt, anders dan ten gevolge van uitbreiding van de overeengekomen arbeidsduur; De werkgever binnen 2 jaar aan de medewerkster een passende functie aanbiedt, waarvan het salarisniveau gelijk is aan de functie, waaraan de garantieaanspraak is ontleend. 4 In onderling overleg kan besloten worden de overeengekomen toelage(n) te kapitaliseren en via een afkoopsom ineens uit te betalen. ARTIKEL 19 INDIVIDUEEL VERWORVEN RECHTEN 1. Indien de medewerkster op het moment van wijziging van het dienstverband schriftelijk aantoonbaar individueel verworven rechten heeft boven de CAO behoudt de medewerkster deze rechten. 2. De werkgever inventariseert de individueel verworven rechten tijdens het belangstellingsgesprek, legt deze schriftelijk in de individuele arbeidsovereenkomst vast. Deze inventarisatie vindt plaats voordat de veranderingen als gevolg van de reorganisatie plaats vinden.

14 ARTIKEL 20 WIJZIGING PLAATS VAN TEWERKSTELLING 1. Indien een medewerkster op een andere plaats in de organisatie een passende functie krijgt aangeboden, dan zal de werkgever in een zo vroeg mogelijk stadium met de betrokken medewerkster overleg plegen over de consequenties van de wijziging van de plaats van tewerkstelling. ARTIKEL 21 SLOTBEPALINGEN 1. Met instemming van partijen kan deze sociale paragraaf tussentijds worden gewijzigd indien zich naar het oordeel van partijen zwaarwegende en onvoorziene omstandigheden voordoen met negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid. Onder zwaarwegende en onvoorziene omstandigheden worden in ieder geval verstaan negatieve effecten op de bedrijfsvoering en exploitatie van De Bilthuysen en De Biltse Hof als gevolg van: tegenvallende resultaten van aanbestedingen en gunningen die tot exploitatietekorten leiden. 2. De interpretatie van deze sociale paragraaf is voorbehouden aan partijen verbonden aan deze sociale paragraaf. 3. De werkgever zal desgevraagd een exemplaar van de sociale paragraaf ter beschikking stellen aan de medewerksters en aan de sociale paragraaf bekendheid geven door middel van intranet en het ter inzage leggen bij de afdeling Personeel, Organisatie en Opleidingen. 4. De sociale paragraaf beoogt een serie aanvullende maatregelen te bieden naast de van toepassing zijnde CAO. 5. Inzake de toepassing van de sociale paragraaf kunnen werkgever en werkneemster advies inwinnen bij de bezwarencommissie. Artikel 22 Bezwarencommissie Sociale paragraaf 1 Instellen Bezwarencommissie Sociale paragraaf Partijen bij deze Sociale Paragraaf stellen een bezwarencommissie in. 2 Taak De taak van de Bezwarencommissie is uitsluitend op verzoek van de werkgever dan wel de werknemer adviseren over een individuele toepassing van de in deze Sociale Paragraaf) neergelegde bepalingen. 3 Samenstelling

15 De Bezwarencommissie bestaat uit drie leden, niet zijnde lid van de Raad van Toezicht; lid van de Raad van Bestuur, directie of OR lid of werknemer. De samenstelling van de Bezwarencommissie Sociaal Plan komt als volgt tot stand: Een lid wordt benoemd door de werkgever Een lid wordt benoemd door de werknemersorganisaties gezamenlijk De voorzitter wordt benoemd door beide eerder genoemde leden gezamenlijk. Aan de commissie zal door de werkgever ter ondersteuning een ambtelijk secretaris worden toegevoegd, die geen deel uitmaakt van de commissie. 4 Geheimhouding De leden van de Bezwarencommissie en de ambtelijk secretaris zijn verplicht tot geheimhouding van alle feiten en gegevens waarvan zij bij de behandeling van het bezwaar kennis nemen. 5 Procedure bij bezwaar 5.1 Bezwaar Een werknemer kan zich binnen vier weken nadat de werkgever een schriftelijk besluit ten aanzien van de werknemer heeft genomen schriftelijk wenden tot Bezwarencommissie met bezwaren ter zake de individuele toepassing van de Sociale Paragraaf. Dit geldt in omgekeerde zin ook voor de werkgever. 5.2 In behandeling nemen Uitsluitend schriftelijke en gemotiveerde bezwaren worden in behandeling genomen en deze worden ingediend bij de ambtelijk secretaris van de bezwaren commissie. 5.3 Ontvangstbevestiging De ambtelijk secretaris draagt er zorg voor dat het ingediende bezwaar binnen 2 weken schriftelijk voor ontvangst wordt bevestigd. 5.4 Termijn mondelinge behandeling De mondelinge behandeling van het bezwaar vindt plaats binnen vier weken na het indienen ervan, of op een later moment indien een bijeenkomst van de Bezwarencommissie niet binnen de eerder genoemde periode te realiseren is. De werkgever (of diens vertegenwoordiger) en betrokken werknemer worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

16 5.5 Niet openbare hoorzitting Tijdens de behandeling worden de werknemer en de werkgever in elkaars tegenwoordigheid gehoord, waarbij zij zich door een raadsman kunnen doen bijstaan. Deze behandeling is niet openbaar. 5.6 Niet openbare behandeling De beraadslagingen van de Bezwarencommissie geschieden in een voltallige vergadering welke niet openbaar is. 5.7 Verplichte medewerking Werkgever (of diens vertegenwoordiger) en werknemer zijn verplicht alle gevraagde medewerking aan de Bezwarencommissie te verlenen. 5.8 Termijn bepaling advies bezwarencommissie Het advies wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie weken na de beraadslaging, met redenen omkleed bij aangetekend schrijven aan de bezwaarde en werkgever en/of werknemer medegedeeld. De werkgever is verplicht, indien het bezwaar gegrond is verklaard, met inachtneming van die uitspraak een nieuw besluit te treffen. 5.9 Informeren werknemer De werkgever is, indien het advies het bezwaar van de werknemer ondersteunt, verplicht binnen een periode van zes weken de werknemer schriftelijk te informeren over de consequenties die het uitgebrachte advies heeft. De werknemer is in afwachting van dit bericht verplicht zijn werkzaamheden te continueren Archivering notulen De notulen van de bijeenkomsten van de commissie zijn niet openbaar en worden in een apart dossier gearchiveerd onder verantwoordelijkheid van de ambtelijk secretaris. De wettelijke voorschriften inzake privacy en archivering zijn op deze stukken van toepassing Archivering adviezen De uitgebrachte adviezen aan werkgever en werknemer zijn openbaar voor betrokkenen en zullen tevens worden gearchiveerd in het personeelsdossier Met betrekking tot een juridische procedure

17 Indien voor of tijdens de behandeling van het bezwaar door de werkgever en/of werknemer het bezwaar aanhangig is gemaakt bij de rechter, ziet de bezwarencommissie af van (verdere) behandeling.

18

19

SOCIALE PARAGRAAF. Stichting De Bilthuysen

SOCIALE PARAGRAAF. Stichting De Bilthuysen SOCIALE PARAGRAAF Stichting De Bilthuysen April 2011 Door: Jan Willem Nuismer, manager PO&O Harm Hoekstra, directeur Inleiding Stichting De Bilthuysen (hierna De Bilthuysen) wordt gevormd door het verpleeghuis

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN (concept) 1 november 2009 tot en met 31 december 2012

SOCIAAL PLAN (concept) 1 november 2009 tot en met 31 december 2012 SOCIAAL PLAN (concept) november 009 tot en met december 0 Inhoudsopgave Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 0 Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

Ten behoeve van: REORGANISATIE. Bij Attent, wonen welzijn zorg

Ten behoeve van: REORGANISATIE. Bij Attent, wonen welzijn zorg december 009 - Sociaal Plan Ten behoeve van: REORGANISATIE Bij Attent, wonen welzijn zorg Inhoudsopgave Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel 9 Artikel 0 Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds,

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Wijkwerk Leeuwarden te Leeuwarden (SWL) 2. Stichting Welzijn OuderenLeeuwarden te Leeuwarden (SWOL) 3. Stichting Startpunt voor Inburgering in de Nederlandse

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Topaz

Doorlopend Sociaal Plan Topaz Doorlopend Sociaal Plan Topaz Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van de stichting Topaz (verder te noemen Topaz). Het sociaal plan is

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Kinderopvang Dronten, gevestigd te Dronten 2. Stichting Peuterspeelzaal Dronten, gevestigd te Dronten. enerzijds en de FNV gevestigd te Utrecht en CNV, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep in de periode juni 2009-juni 2012

SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep in de periode juni 2009-juni 2012 SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep in de periode juni 2009-juni 2012 Juni 2009 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel

Nadere informatie

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 De ondergetekenden: Werkgever: Raad van Bestuur De Wever en Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV,

Nadere informatie

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties 8300 Concept SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) De ondergetekenden, 1. Stichting Mantelzorg Almere (SMA), gevestigd te Almere; 2. Stichting Vrijwilligers Centrale Almere (VCA), gevestigd te Almere 3. Stichting

Nadere informatie

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule Preambule Voor u ligt het Sociaal Plan 2007 van Trias Jeugdhulp. De directe aanleiding voor het opstellen van dit Sociaal Plan is de behoefte van de Raad van Bestuur van Trias Jeugdhulp, de Ondernemingsraad

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING De ondergetekenden, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (LdH W&G), gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Almere enerzijds en de

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden: Werkgever (s) Stichting Sutfene, gevestigd te Zutphen enerzijds, de werknemersorganisaties:

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden: Werkgever (s) Stichting Sutfene, gevestigd te Zutphen enerzijds, de werknemersorganisaties: SOCIAAL PLAN De ondergetekenden: Werkgever (s) Stichting Sutfene, gevestigd te Zutphen enerzijds, en de werknemersorganisaties: ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer Nu 91, gevestigd te Utrecht FBZ, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND De ondergetekenden, SMO Helmond enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen: HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN NOVEL ZORG & WONEN STICHTING VELUWEBORGH ALS GEVOLG VAN DE FUSIE TUSSEN EPE/HEERDE AUGUSTUS 2009

SOCIAAL PLAN NOVEL ZORG & WONEN STICHTING VELUWEBORGH ALS GEVOLG VAN DE FUSIE TUSSEN EPE/HEERDE AUGUSTUS 2009 SOCIAAL PLAN ALS GEVOLG VAN DE FUSIE TUSSEN NOVEL ZORG & WONEN EN STICHTING VELUWEBORGH EPE/HEERDE AUGUSTUS 2009 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD Concept Sociaal plan onderhandelaarakkoord De ondergetekenden, Mozaiek welzijnsdiensten, gevestigd te Tiel enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd te den Haag en De Unie

Nadere informatie

Sociaal Plan. (conceptversie 1.7) 12 februari ten behoeve van de fusie tussen. Stichting Oranje Nassau s Oord, Renkum

Sociaal Plan. (conceptversie 1.7) 12 februari ten behoeve van de fusie tussen. Stichting Oranje Nassau s Oord, Renkum Sociaal Plan (conceptversie 1.7) 12 februari 2009 ten behoeve van de fusie tussen Stichting Oranje Nassau s Oord, Renkum en Stichting Rumah Kita, Wageningen DE ONDERGETEKENDEN: De werkgevers: De Stichting

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan

Concept Sociaal Plan 0 Concept Sociaal Plan Ten behoeve van STAMM CMO Drenthe, statutair gevestigd te Assen CSP-8 25 09 2009 / PA 1 van 22 DE ONDERGETEKENDEN: De werkgever: STAMM CMO Drenthe, hierna te noemen werkgever enerzijds,

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. Stichting Maasduinen. Ten behoeve van reorganisaties en de fusie tussen Stichting Maasduinen en VITA Zorg & Welzijn

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. Stichting Maasduinen. Ten behoeve van reorganisaties en de fusie tussen Stichting Maasduinen en VITA Zorg & Welzijn DOORLOPEND SOCIAAL PLAN Stichting Maasduinen 0-05 Ten behoeve van reorganisaties en de fusie tussen Stichting Maasduinen en VITA Zorg & Welzijn Inhoudsopgave Artikel Artikel Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

RA R AM S OCIA I AL P LAN

RA R AM S OCIA I AL P LAN RAAM SOCIAAL PLAN Inhoudsopgave Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 0 Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis SOCIAAL PLAN ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis 19 december 2008 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties.

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties. SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie van - Stichting Cardia - Stichting Duinrust en de daaruit volgende reorganisaties. Definitieve versie d.d. 14 september 2009 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgevers: en hun

Nadere informatie

13. Organisatie- en personeelsformatieplan

13. Organisatie- en personeelsformatieplan SOCIAAL PLAN overname Brummi (Hieronder wordt verstaan Pamada B.V., Berenboog B.V., Twinkel B.V., Het Berenhuis B.V., Boli B.V. en BSO Okidoki B.V.) 2 4 juli 2008 De ondergetekenden, 1. Brummi (waaronder

Nadere informatie

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO.

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Fryslân (SMO Fryslân) te Leeuwarden 2. Opvang en Ondersteuning (O&O) te Leek, bestaande uit: stichting Blijenhof te Bergum stichting

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stichting Zorgcentra De Betuwe

Sociaal Plan. Stichting Zorgcentra De Betuwe Sociaal Plan Stichting Zorgcentra De Betuwe December 2010 Versie 06-12-2010 Copyright/Disclaimer Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Zorgcentra De Betuwe

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Vieja-Utrecht, gevestigd te Utrecht, 2. Stichting Hera, gevestigd te Arnhem, 3. Stichting (nieuwe organisatie), gevestigd te Ede enerzijds en de Vereniging

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Sociaal Plan ZZG zorggroep. Inclusief bijlage 3. aanvullende afspraken en mobiliteit t.b.v. Woonzorgcentrum Sonnehaert

Sociaal Plan ZZG zorggroep. Inclusief bijlage 3. aanvullende afspraken en mobiliteit t.b.v. Woonzorgcentrum Sonnehaert Sociaal Plan ZZG zorggroep Inclusief bijlage aanvullende afspraken en mobiliteit t.b.v. Woonzorgcentrum Sonnehaert Groesbeek, 0 januari 0 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... VERKLARING... ARTIKEL DOELSTELLING...

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Tragel Zorg, INHOUDSOPGAVE 1. DOEL, UITGANGSPUNTEN EN WERKINGSFEER...5 1.1. Doelstelling...5 1.2. Uitgangspunten...5 1.3. Werkingssfeer...6 2. BEGRIPSBEPALINGEN...7

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie.

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. Verklaring Aldus overeengekomen te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, op 10 december 2003 de werkgever de organisatie

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van: Reorganisaties bij de Zorggroep Sint Maarten

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van: Reorganisaties bij de Zorggroep Sint Maarten SOCIAAL PLAN Ten behoeve van: Reorganisaties bij de Zorggroep Sint Maarten Geactualiseerd d.d. 19-01-2012 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 DOEL, ALGEMENE BEPALINGEN EN WERKINGSSFEER...4 Inleiding... 4 1.1. Doelstelling...

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, Stichting Centrum Vaartserijn, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak,

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN Concept d.d. 26-03-2012 SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN In het kader van reorganisatie door bedrijfseconomische omstandigheden en het verlies van werkgelegenheid Het Sociaal Plan regelt de personele gevolgen

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Sociaal Plan. De ondergetekenden, Namens de Stichting Peuterspeelzalen Boxtel gevestigd te Boxtel. Albert Habraken, voorzitter

Sociaal Plan. De ondergetekenden, Namens de Stichting Peuterspeelzalen Boxtel gevestigd te Boxtel. Albert Habraken, voorzitter Sociaal Plan Stichting Peuterspeelzalen Boxtel en Kindercentrum Kindertuin vormen per 1 januari 2011 de nieuwe organisatie Kindercentrum Kindertuin Peuterspeelzaal b.v. De ondergetekenden, Namens de Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Inzake de reorganisatie van zorgcentrum De Wittenberg te Haaften

SOCIAAL PLAN. Inzake de reorganisatie van zorgcentrum De Wittenberg te Haaften SOCIAAL PLAN Inzake de reorganisatie van zorgcentrum De Wittenberg te Haaften Haaften, april 2005 Inhoudsopgave Hoofdstuk I. Doel, algemene bepalingen en werkingssfeer Blz. 5 Hoofdstuk 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) De ondergetekenden, Inhoudsopgave:

CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) De ondergetekenden, Inhoudsopgave: CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) 16 maart 2007 De ondergetekenden, 1. Stichting De Speelhoek 2. SKON Kinderopvang (SKON) te Utrecht enerzijds en 3. De Vereniging De Unie

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan Stichting Ouderenzorg Kapelle Sociaal Plan Juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Wederzijdse rechten en plichten...3 3. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen... 4 4. Adviescommissie Sociale Begeleiding...

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting De Singels

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting De Singels CONCEPT SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting De Singels april 2009 Versie 2 1-14 VERKLARING Werkgevers: - Stichting

Nadere informatie

2 Algemene bepalingen

2 Algemene bepalingen Onderhandelaarsakkoord De ondergetekenden, Stichting Ambulante Fiom, gevestigd te s-hertogenbosch enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan De Zorgcirkel 2013 t/m 2017

Regeling Sociaal Plan De Zorgcirkel 2013 t/m 2017 Regeling Sociaal Plan De Zorgcirkel 2013 t/m 2017 Regeling Sociaal Plan de Zorgcirkel 2013 2017 1 Inleiding Voor zorginstellingen is er in de afgelopen jaren veel veranderd als het gaat om financiering,

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Concept Sociaal plan (versie 14-12)

Concept Sociaal plan (versie 14-12) Concept Sociaal plan (versie 14-12) De ondergetekenden, 1. Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN), gevestigd te Utrecht 2. Manpower Services bv, gevestigd te Amsterdam enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen. HOOFDSTUK I: ALGEMENE

Nadere informatie

Sociaal Convenant 28 juni 2018

Sociaal Convenant 28 juni 2018 Sociaal Convenant 28 juni 2018 Inhoudsopgave Ondertekening...1 Inleiding...2 1. Begrippen...3 2. Afspraken...5 3. Bezwarencommissie...8 4. Hardheidsclausule bij onbillijke situatie... 10 5. Overige bepalingen...

Nadere informatie

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO:

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO: Sociaal Convenant De ondergetekenden Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend

Nadere informatie

Sociaal Statuut. Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn

Sociaal Statuut. Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn Sociaal Statuut Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn Social statuut Surplus-Welzijn Versie d.d. 28 juni 2007 Inleiding: Pre-ambule

Nadere informatie

Ten behoeve van: Attent wonen welzijn zorg

Ten behoeve van: Attent wonen welzijn zorg CONCEPT SOCIAAL PLAN Ten behoeve van: De fusie tussen de volgende stichtingen: - Stichting verpleeghuis en reactiveringscentrum Regina Pacis - Stichting Attent wonen welzijn zorg De twee stichtingen maken

Nadere informatie

Concept sociaal plan. de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te den Haag anderzijds,

Concept sociaal plan. de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te den Haag anderzijds, Concept sociaal plan De ondergetekenden, 1. Federatie VluchtelingenWerk Midden-Nederland, gevestigd te Utrecht 2. Stichting VluchtelingenWerk Utrecht (SVU), gevestigd te Utrecht 3. Stichting VluchtelingenWerk

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT AVEANT Geldig van 1 mei 2007 tot 1 januari 2008

SOCIAAL STATUUT AVEANT Geldig van 1 mei 2007 tot 1 januari 2008 SOCIAAL STATUUT AVEANT 2007 Geldig van 1 mei 2007 tot 1 januari 2008 Sociaal Statuut 2007 versie 17 april 2007 Voorwoord Op 1 januari 2006 is Aveant als resultante van de fusie tussen Thuiszorg Stad Utrecht

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden,

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1 de Stichting Leo Stichting Groep, gevestigd te Apeldoorn, 2 de Stichting Leo Stichting Beheer, gevestigd te Apeldoorn, 3 de Stichting Bredervoort LSG, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10 (aangepast Artikel) Reorganisatie en/of fusie; Regeling Sociaal Plan Artikel 49 1 De werkgever vraagt over een voornemen tot reorganisatie, en/of fusie dan wel afsplitsing aan de OR tijdig tevoren advies,

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

REORGANISATIE VOEDING & RESTAURATIEVE. Maart 2006 MT\FD\VOEDINGSCONCEPT\SOICAALPLANVRS.DOC

REORGANISATIE VOEDING & RESTAURATIEVE. Maart 2006 MT\FD\VOEDINGSCONCEPT\SOICAALPLANVRS.DOC SOCIAAL PLAN FACILITAIRE DIENST REORGANISATIE VOEDING & RESTAURATIEVE SERVICE Maart 006 MT\FD\VOEDINGSCONCEPT\SOICAALPLANVRS.DOC Inhoudsopgave Inleiding Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel 5 Artikel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII oktober 2009 1-14 VERKLARING Werkgevers: - Stichting Steinmetz

Nadere informatie

01-05-2011 tot en met 30-04-2013

01-05-2011 tot en met 30-04-2013 01-05-2011 tot en met 30-04-2013 Pagina 1 van 20 De werkgever: DE ONDERGETEKENDEN: - Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land gevestigd te Emmeloord enerzijds en - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan Onderhandelingsakkoord

Concept Sociaal Plan Onderhandelingsakkoord Concept Sociaal Plan Onderhandelingsakkoord Ten behoeve van Timpaan Kinderopvang B.V., statutair gevestigd te Gorredijk en Stichting Timpaan Peuterspeelzalen, statutair gevestigd te Gorredijk 1 van 23

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN BEWEGING 3.0

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN BEWEGING 3.0 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN BEWEGING 3.0 1 O K T O B E R 2 0 1 2 T O T 1 O K T O B E R 2 0 1 4 AMERSFOORT, JUNI 2012 SOCIAAL PLAN - 1 OKTOBER 2012 TOT 1 OKTOBER 2014 PAGINA 1 VAN 18 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...3

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stichting Vluchtelingenwerk en Inburgering Regio Deventer

Sociaal Plan. Stichting Vluchtelingenwerk en Inburgering Regio Deventer Sociaal Plan Stichting Vluchtelingenwerk en Inburgering Regio Deventer Van toepassing op krimp van de sectie Inburgering met een looptijd tot 1 april 2007 Datum: 13 december 2006 Inleiding Hierbij treft

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Timon, gevestigd te Zeist 2. Stichting Teen Challenge Vlaardingen, gevestigd te Vlaardingen enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis. Ten behoeve van Integraal Management

SOCIAAL PLAN. Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis. Ten behoeve van Integraal Management SOCIAAL PLAN Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis Ten behoeve van Integraal Management Concept Januari 2006 Directie 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis, gevestigd te

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD SOCIAAL KADER. Nederlandse Rode Kruis. 1 juni 2015 tot en met 31 december 2017

PRINCIPE AKKOORD SOCIAAL KADER. Nederlandse Rode Kruis. 1 juni 2015 tot en met 31 december 2017 PRINCIPE AKKOORD SOCIAAL KADER Nederlandse Rode Kruis 1 juni 2015 tot en met 31 december 2017 Update april 2016 De ondergetekenden: De vereniging Het Nederlandse Rode Kruis, gevestigd te Den Haag, hierna

Nadere informatie

Concept RAAM SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van:

Concept RAAM SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van: Concept RAAM SOCIAAL PLAN Ten behoeve van: - FUSIE VAN STICHTING ZORG EN WELZIJN WAGENINGEN EN STICHTING OPELLA - ORGANISATIEONTWIKKELING - NIEUWBOUW Juni 006 Inhoudsopgave Artikel Artikel Artikel Artikel

Nadere informatie

Doorlopend sociaal plan

Doorlopend sociaal plan Doorlopend sociaal plan Stichting Curamus te Hulst 1 januari 2015 1 januari 2016 Inhoudsopgave pagina Voorwoord bestuurder 4 Ondertekening 5 Hoofdstuk 1, Begrippenlijst 6 Hoofdstuk 2, Algemene bepalingen

Nadere informatie

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Principe akkoord Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Juli 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen.pagina 2 Hoofdstuk 2 Plaatsingsprocedure.. pagina 8 Hoofdstuk 3 (Her)plaatsing overige

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Datum: december 2011 Datum concept: 24-02-2012 Documenteigenaar: Nicole ter Bogt 1/18 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Werkingssfeer... 5 3 Geldigheidsduur... 5 4 Uitgangspunten... 5 5 Begripsbepaling...

Nadere informatie

Raam Sociaal Plan Datum Pagina 1 van 29. Raam RAAM SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van: - Reorganisaties - Fusies - Vormen van samenwerking

Raam Sociaal Plan Datum Pagina 1 van 29. Raam RAAM SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van: - Reorganisaties - Fusies - Vormen van samenwerking 1 van 29 Raam RAAM SOCIAAL PLAN Ten behoeve van: - Reorganisaties - Fusies - Vormen van samenwerking Voorwoord 2 van 29 Voor u ligt het Raam Sociaal Plan van Stichting De Waalboog en Stichting Dehon zoals

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 juli januari De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en

SOCIAAL PLAN 1 juli januari De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en SOCIAAL PLAN 1 juli 2017-1 januari 2018 De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en de Vereniging FNV gevestigd te Amsterdam, en CNV Connectief, gevestigd te Utrecht, anderzijds,

Nadere informatie

Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje. Sociaal Plan

Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje. Sociaal Plan Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje Sociaal Plan Versie 8, 10 april 2005 Inhoudsopgave Overeenkomst 3 Overwegingen 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Werkingssfeer

Nadere informatie