SOCIAAL PLAN FLEVOMEER BIBLIOTHEEK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIAAL PLAN FLEVOMEER BIBLIOTHEEK"

Transcriptie

1 FlevoMeer Bibliotheek SOCIAAL PLAN FLEVOMEER BIBLIOTHEEK Oktober

2 Sociaal Plan Als besproken in het Directeurenoverleg op 5 oktober en vastgesteld op 17 oktober 2005 door de besturen van de bibliotheekstichtingen te Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Urk, en aangepast aan de situatie per 1 maart 2006, te weten het passeren van de akte van oprichting van de FlevoMeer Bibliotheek. Hoofdstuk 1. Inleiding is opgenomen in de pre ambule, de overige hoofdstukken zijn opnieuw genummerd. SOCIAAL PLAN ten behoeve van de vorming van de FlevoMeer Bibliotheek. Vastgesteld door de werkgevers enerzijds, namens de bibliotheken - Dronten - Lelystad - Noordoostpolder - Urk de Werknemersorganisaties - ABVAKABO FNV - CNV Publieke Zaak anderzijds, overwegende dat - de besturen van de bibliotheekstichtingen te Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en het gemeentebestuur van Zeewolde hebben besloten te komen tot de vorming van de FlevoMeer Bibliotheek. De uitvoering van dat besluit heeft gevolgen voor het huidige personeel. - in het Bedrijfsplan dat 17 oktober 2005 werd vastgesteld, is aangegeven wat de veranderingen in kwantitatieve en kwalitatieve zin met betrekking tot de formatie inzet zullen betekenen. Er zal sprake zijn van een gewijzigde opzet van de dienstverlening die ook andere manieren van werken met zich mee zal brengen. Voor een groot deel van het personeel verandert er naar de inhoud van het werk niet veel. De belangrijkste verandering voor hen is de mogelijke wijziging van leidinggevende. Voor een aantal andere personeelsleden is wel sprake van veranderingen naar de inhoud van hun werk. Soms zal dat betekenen dat een deel van hun taken zal veranderen terwijl er ook sprake kan zijn van functies die komen te vervallen en van functies die nieuw zijn. komen overeen de regelingen in het volgende Sociaal Plan om de personele gevolgen als onderdeel van de vorming van de FlevoMeer Bibliotheek op te vangen en in goede banen te leiden. namens werknemersorganisaties: ABVAKABO namens werkgevers: Stichting FlevoMeer Bibliotheek... N.T.C. Saalbrink, regiobestuurder J. Gommer, directeur d.d... d.d.... te.. te... CNV Publieke Zaak.. L. Caniëls, adviseur d.d. te 2

3 1. Uitgangspunten Als uitgangspunt voor het sociaal beleid van de FlevoMeer Bibliotheek geldt de volgende doelstelling: "het creëren van en in stand houden van een werksituatie waarbij een optimaal evenwicht wordt verkregen tussen de doelen van de bibliotheekorganisatie en de doelen van de medewerkers". Het doel van dit Sociaal Plan is te bepalen wat de rechten van de medewerkers zijn bij de vorming van de FlevoMeer Bibliotheek en hoe tegemoet kan worden gekomen aan de eventuele nadelige sociale en rechtspositionele gevolgen voor de medewerker. 1.1 Elke medewerker dient tijdig geïnformeerd te worden over de rechten en plichten die van toepassing zijn, wat de overgang van werkgeverschap voor hem betekent en op welke voorzieningen een beroep kan worden gedaan. 1.2 De huidige en de toekomstige werkgever trachten gedwongen ontslagen te vermijden. 1.3 Tijdens het proces van vorming van de FlevoMeer Bibliotheek worden de medewerkers, de huidige ondernemingsraden of personeelsvertegenwoordigingen van de huidige bibliotheken of de rechtsopvolgers in de nieuwe situatie en de betrokken vakorganisaties door de werkgever en de nieuwe werkgever zo goed mogelijk geïnformeerd over de stand van zaken en wel op een zodanig tijdstip, dat er voldoende tijd is voor overleg en inspraak. 1.4 Medewerkers dienen zoveel mogelijk te werken in een tenminste passende functie waarin zij zo goed mogelijk functioneren. 1.5 Op de medewerker die als gevolg van de vorming van de basisbibliotheek een andere functie aanvaardt welke een lagere salarisschaal kent, is de salarisgarantieregeling van toepassing. 1.6 Voor medewerkers, de werkgever en de nieuwe werkgever geldt een inspanningsverplichting om in redelijkheid, billijkheid en goede trouw mee te werken aan de uitvoering van het Sociaal Plan. 2. Werkingsfeer Het Sociaal Plan is van toepassing op alle medewerkers die op het moment van overgang naar de nieuwe werkgever (in casu de FlevoMeer Bibliotheek) een vaste arbeidsovereenkomst hebben bij de stichtingen voor bibliotheekwerk te Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Urk en de gemeente Zeewolde, alsmede zij die een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd hebben. Ten behoeve van de objectivering van dit uitgangspunt wordt een lijst opgesteld met daarin de volgende gegevens: naam, geboortedatum, sofi-nummer; huidige functie, inschaling en periodiek; aantal contracturen; aard van het contract; datum in diensttreding; bijzondere afspraken. 2.1 Dit Sociaal Plan regelt de wijze waarop wordt omgegaan met de rechtspositionele en sociale gevolgen van de vorming van de FlevoMeer Bibliotheek en legt de rechten en plichten van medewerkers bij overgang van werkgeverschap vast. 2.2 De bepalingen in dit Sociaal Plan laten onverlet de verplichtingen op basis van de artikelen van de CAO Openbare Bibliotheken en de CAO gemeente personeel Zeewolde en de wettelijke verplichtingen van de werkgever en de nieuwe werkgever. 3

4 3. Begrippenkader Voor de toepassing van dit Sociaal Plan wordt verstaan onder: 3.1 Werkgever: Stichting Openbare Bibliotheek Dronten, Stichting Openbare Bibliotheek Lelystad, Stichting Openbare Bibliotheek Noordoostpolder, Stichting Christelijke Openbare Bibliotheek Urk, gemeente Zeewolde. 3.2 Nieuwe werkgever: Stichting FlevoMeer Bibliotheek, die het werkgeverschap van de hiervoor genoemde stichtingen en de gemeenten Lelystad en Zeewolde overneemt. 3.3 Vestigingsadres: van oude en nieuwe werkgevers 3.4 Overgang van de onderneming: definitie conform BW boek 7, artikel 662. Overgang: de overgang, ten gevolge van een overeenkomst, een fusie of opsplitsing, van een economische eenheid die haar identiteit behoudt. Economische eenheid: een geheel van georganiseerde middelen, bestemd tot het ten uitvoer brengen van een al dan niet economische activiteit. 3.5 Medewerker: hij/zij die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft met de bibliotheken c.q. de gemeente Zeewolde en de gemeente Lelystad en die over zal gaan naar de FlevoMeer Bibliotheek (op basis van de CAO Bibliotheken 2005). De bepaling heeft ook betrekking op de medewerkers met een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd, die conform de Wet Gelijke Behandeling meegenomen dienen te worden. 3.6 De FlevoMeer Bibliotheek: het collectief van bibliotheken te Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde. 3.7 Anciënniteitsprincipe: het principe waarbij op grond van het aantal dienstjaren een onderscheid wordt gemaakt tussen medewerkers die een gelijke aanspraak hebben. De ontwerprangorde van eventueel ontslag wordt als volgt opgesteld: Zij, die laatstelijk het minste aantal jaren zonder onderbreking op arbeidscontract werkzaam zijn geweest bij de werkgever met dien verstande dat, bij gelijke diensttijd, jongeren in leeftijd voor ouderen gaan. N.B. Niet als onderbreking van de arbeidsovereenkomst wordt aangemerkt: - een onderbreking van twee maanden of minder; - een tijdelijke onderbreking van het dienstverband in verband met studie, welke tot de beroepsuitoefening in het bibliotheekwerk bijdraagt, tot maximaal één jaar. 3.8 Formatieplan: een overzicht van functies en hun omvang in de FlevoMeer Bibliotheek met een omschrijving van de inhoud, de functie-eisen en het niveau van de functie gerelateerd aan Bijlage A van de CAO, salarisregeling Openbare Bibliotheken. Uitgangspunt voor de formatie is het Bedrijfsplan. 3.9 Huidige functie: het geheel van werkzaamheden die de medewerker verricht conform hetgeen daarover is overeengekomen in de arbeidsovereenkomst waarvan per 1 januari 2006 sprake is en welke gesloten is tussen één van de besturen van de bibliotheken en die zal opgaan in de te vormen FlevoMeer Bibliotheek en de desbetreffende medewerker Inwisselbare functies: functies binnen de basisbibliotheek B, die als gemeenschappelijk kenmerk hebben, dat de verrichte werkzaamheden en handelingen worden verricht op grond van een in generale zin gelijke opdracht (taakstelling) en zijn gericht op globaal een zelfde resultaat (CAO, artikel 74, lid 3, sub a). Functies worden aangemerkt als inwisselbaar indien zij worden gesalarieerd volgens dezelfde salarisschaal, dan wel een naastliggende schaal. Functies worden niet aangemerkt als inwisselbaar indien tussen de omvang van de functies een verschil bestaat van 10 of meer werkuren per week (CAO, artikel 74). Functies worden niet aangemerkt als inwisselbaar indien de functie wordt uitgeoefend op een zodanige afstand van de woonplaats van de werknemer dat de reiskosten voor woon werkverkeer naar de nieuwe vestiging van tewerkstelling het maximale 4

5 maandelijkse vergoedingsbedrag zouden overschrijden. Dit criterium is niet van toepassing in het geval er geen aanmerkelijk verschil bestaat tussen de afstand van de woonplaats tot de oude vestiging van tewerkstelling en de afstand van de woonplaats tot de nieuwe vestiging van tewerkstelling Geschikte functie: elke niet passende functie die de medewerker in overleg met de werkgever bereid is te aanvaarden Passende functie: een functie die de medewerker redelijkerwijs kan worden aangeboden rekening houdend met zijn kennis, vaardigheden, opleiding, persoonlijkheid, omstandigheden en vooruitzichten en met de wettelijke kaders en jurisprudentie met betrekking tot het begrip passende arbeid Gelijksoortige functie: een functie waarvan de aard en inhoud overeenkomen met de voorgaande functie van de medewerker is, zoals deze de laatste 6 maanden voor de startdatum van de FlevoMeer Bibliotheek is uitgevoerd. Het is hierbij niet noodzakelijk een recente functiebeschrijving te hebben Gewijzigde functie: een functie waarvan het takenpakket dusdanig verandert dat daardoor de functie een overwegend andere inhoud krijgt. Indien een takenpakket voor meer dan 40% wijzigt, is er geen sprake meer van dezelfde of een gelijksoortige functie. Zaken als functiebenaming, plaats in de organisatie en plaats in de hiërarchie spelen hierbij dus geen rol. Gewijzigde functies worden binnen de plaatsingscriteria behandeld als nieuwe functies Plaatsing: indien een werknemer een andere (inwisselbare) functie krijgt aangeboden en aanvaardt Overplaatsing: indien een werknemer een gelijke functie als zijn/haar huidige functie op een andere locatie krijgt aangeboden en aanvaardt Standplaats: de plaats van waaruit de medewerker normaliter zijn werkzaamheden verricht Herplaatsingkandidaat: medewerker wiens functie als gevolg van de van de fusie komt te vervallen Boventallig: een medewerker is boventallig als diens functie komt te vervallen in het nieuwe formatieplan FlevoMeer Bibliotheek en aan wie (nog) geen andere functie is toegewezen voor de volledige omvang van zijn dienstverband. Indien de medewerker niet voor de volledige omvang van zijn dienstverband is geplaatst, is hij gedeeltelijk boventallig CAO: verwijzingen in dit Sociaal Plan naar CAO artikelen betreffen de meest recente versie van de CAO Openbare Bibliotheken. 4. Werkingssfeer en toepassing 4.1 Dit Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers in dienst van de werkgevers die de gevolgen ondervinden voortvloeiend uit het doorvoeren van de vorming van de FlevoMeer Bibliotheek zoals vastgesteld door de besturen van de bibliotheken in hun vergadering van 17 oktober Het Sociaal Plan is van toepassing vanaf de datum van ondertekening tot 1 jaar nadat de laatste werknemer in het kader van de vorming van de FlevoMeer Bibliotheek is geplaatst, c.q. herplaatst. 4.3 Na beëindiging van de werkingsduur van dit Sociaal Plan blijven individuele aanspraken op bepalingen in het Sociaal Plan van kracht, en worden vastgelegd in de individuele arbeidsovereenkomst. 5

6 5. Verdere toelichting uitgangspunten 5.1 Als gevolg van de vorming van de FlevoMeer Bibliotheek zullen geen gedwongen ontslagen vallen, tenzij de medewerker niet actief meewerkt aan plaatsing in de FlevoMeer Bibliotheek, dit ter beoordeling van de Bezwarencommissie Sociale Begeleiding. Zie ook art Alle werknemers van wie de functies komen te vervallen krijgen een aanbod voor een inwisselbare functie. 5.3 Indien een functie in een lagere salarisschaal wordt geaccepteerd, wordt het huidige salaris, inclusief perspectief, gegarandeerd. 5.4 Bij de invulling van het formatieplaatsenplan wordt getracht zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de eigen voorkeuren van werknemers, met dien verstande dat daarmee niet in de rechten van andere werknemers kan worden getreden. 5.5 De werkgever heeft de verplichting de medewerker een passende functie aan te bieden zodra een dergelijke functie vacant komt. 5.6 Bij de uitvoering van de vorming van de FlevoMeer Bibliotheek zal de werkgever rekening houden met de benodigde tijd ten behoeve van het doorlopen van de in dit Sociaal Plan opgenomen bezwaarprocedures. 5.7 In de tijdsplanning worden de verschillende fases van de vorming van de FlevoMeer Bibliotheek en uitvoering van het formatieplaatsenplan opgenomen en worden de momenten aangegeven waarop de ondernemingsraden/personeelsvertegenwoordigingen worden geïnformeerd en waar nodig c.q. verplicht voortvloeiend uit de WOR en/of CAO om advies dan wel instemming gevraagd worden. 5.8 Partijen verplichten zich tot een goede uitvoering van dit Sociaal Plan. 6. Plaatsingsprocedure 6.1 De door de Raad van Toezicht (RvT) benoemde directeur stelt voordat hij overgaat tot de feitelijke vorming van de FlevoMeer Bibliotheek een formatieplaatsenplan op. Het formatieplaatsenplan wordt ter advisering voorgelegd aan de RvT en de ondernemingsraden/personeelsvertegenwoordigingen van de nu nog zelfstandige en straks in de FlevoMeer Bibliotheek opgaande bibliotheken conform artikel 25 WOR. Nadat het overleg met de ondernemingsraden/personeelsvertegenwoordigingen is afgerond, stelt de RvT het formatieplaatsenplan definitief vast en brengt dit ter kennis aan alle werknemers. 6.2 Op basis van het formatieplaatsenplan wordt onder de werknemers waarvoor de vorming van de basisbibliotheek gevolgen heeft met betrekking tot hun functie een schriftelijke belangstellingsregistratie gehouden. Deze registratie is erop gericht de werknemers in de gelegenheid te stellen hun belangstelling kenbaar te maken voor andere of nieuwe functies voorkomend in het formatieplaatsenplan. Op verzoek van de werknemer kan de belangstellingsregistratie mondeling worden toegelicht door de nieuwe werkgever of door een daartoe gemandateerde organisatie. Aan de belangstellingsregistratie kunnen geen rechten worden ontleend. 6.3 Op basis van de uitkomsten van de belangstellingsregistratie vindt de invulling van het formatieplaatsenplan met de werknemers plaats. Uitgangspunt daarbij is dat de uitkomst van de registratie niet kan treden in de rechten van betrokken of andere werknemers, zoals opgenomen in dit Sociaal Plan, de CAO en de individuele arbeidsovereenkomst. 6

7 6.4 Bij opstelling en uitvoering van het formatieplaatsenplan wordt uitgegaan van het principe "mens volgt functie en locatie". Indien zich boventalligheid voordoet in functies wordt deze boventalligheid bepaald op basis van het anciënniteitbeginsel in de betreffende (groep) inwisselbare functie(s) of wordt gekozen voor de kwaliteitsinvalshoek. Dit laatste op grond van deugdelijke argumentatie. 6.5 Indien werknemers op grond van het in het vorige gestelde als boventallig worden aangemerkt, krijgen zij daarvan zo spoedig mogelijk na vaststelling van het formatieplaatsenplan persoonlijk bericht. 6.6 Aan boventallige werknemers wordt een functieaanbod gedaan. Indien een gelijke functie beschikbaar is, wordt deze aan de medewerker aangeboden. Indien beschikbaar volgens het formatieplaatsenplan krijgt elke medewerker een aanbod van een inwisselbare functie. 6.7 Bij nieuwe functies geldt, dat een herplaatsingkandidaat van de FlevoMeer Bibliotheek, die voldoet aan de functie-eisen en bovendien de benodigde vaardigheden bezit om de functie op voldoende niveau uit te oefenen, als eerste het recht heeft de belangstelling voor deze functies kenbaar te maken. Herplaatsingkandidaten, die voldoen aan de functie-eisen, worden in eerste instantie geplaatst. Zijn er onvoldoende herplaatsingkandidaten, dan komen andere kandidaten in aanmerking. Daarbij hebben kandidaten die voldoen aan de functie-eisen voorrang boven kandidaten die eerst na een scholingsperiode van minimaal 6 maanden mogelijkerwijs geschikt zijn. 6.8 Bij meer kandidaten voor 1 functie, wordt deze aangeboden op basis van het anciënniteitbeginsel. 7. Functiewijziging Indien een werknemer boventallig is, wordt de volgende procedure, onder toepassing van het bepaalde in artikel 5 van dit Sociaal Plan, gevolgd. 7.1 Op basis van het formatieplaatsenplan, en waar mogelijk de belangstellingsregistratie, doet de werkgever een eerste schriftelijk functieaanbod. Dit aanbod bevat de informatie over de functieomschrijving, de locatie en overige consequenties voortvloeiende uit de functiewijziging en nodigt de werknemer uit voor een gesprek. 7.2 In een periode van maximaal 10 dagen na dagtekening na het in het vorige lid genoemde gesprek laat de werknemer schriftelijk weten of hij/zij de functie accepteert. Indien de werknemer de functie niet accepteert, dient dit onder opgave van redenen te geschieden. 7.3 Indien de werknemer het functieaanbod niet wenst te accepteren, wordt de bezwarencommissie om een uitspraak gevraagd. De commissie beoordeelt of op basis van de in dit Sociaal Plan vastgelegde procedure, de gronden van afwijzing door de werknemer terecht zijn. De uitspraak van de commissie is voor werkgever en werknemer bindend. Indien de werkgever in het gelijk wordt gesteld, dient de werknemer de functie te aanvaarden. Indien de werknemer in het gelijk wordt gesteld, zal de werkgever alsnog (onder gelijke voorwaarden als in lid 2 van dit artikel) een functieaanbod doen. 7.4 Als een werknemer een andere functie heeft aanvaard, doch binnen 4 maanden na aanvang van de werkzaamheden aangeeft de functie buiten zijn schuld niet aan te kunnen, dan zal de werkgever een passend scholingsaanbod aanbieden. 7.5 Indien een werknemer wordt overgeplaatst heeft deze gedurende 2 jaar na overplaatsing het recht om terug te keren op de oorspronkelijke locatie indien zich daar een vacature voordoet in een gelijke functie. De werknemer die gebruik wenst te maken van deze bepaling dient dat aan te geven op het formulier waarop hij/zij heeft laten weten de functie te accepteren. 7

8 8. Arbeidsvoorwaarden 8.1 Indien bij herplaatsing in een andere functie scholing nodig is wordt hierin voorzien. De kosten en de benodigde tijd komen ten laste van de werkgever conform de richtlijnen in de CAO. 9. Hardheidsclausule 9.1 In gevallen waarin toepassing van het Sociaal Plan leidt tot een individueel onbillijke situatie, kan de werkgever van dit Sociaal Plan afwijken in een voor de werknemer gunstige zin. 10. Bezwarenprocedure 10.1 Partijen bij dit Sociaal Plan stellen een Bezwarencommissie Sociale Begeleiding in. De werkwijze en bevoegdheden van de commissie worden in dit artikel verder uitgewerkt De commissie is ingesteld om er op toe te zien dat de belangen van de direct bij de vorming van de basisbibliotheek betrokken medewerkers optimaal worden behartigd en ter beoordeling van door werknemers ingediende bezwaren tegen de voor hen persoonlijk uit dit Sociaal Plan voortvloeiende maatregelen, dan wel over de wijze waarop zij door de huidige c.q. toekomstige werkgever over deze gevolgen zijn geïnformeerd De commissie adviseert desgevraagd of op eigen initiatief de huidige c.q. de toekomstige werkgever of de directie met betrekking tot het uitvoeren van het Sociaal Plan. - de commissie brengt advies uit aan degenen die belast zijn met de uitvoering van de reorganisatie, waarna door de huidige c.q. de toekomstige werkgever of directie een beslissing zal worden genomen - indien de commissie eensluidend tot een oordeel is gekomen, dan dient de huidige cq. de toekomstige werkgever of directie zich bij dit oordeel aan te sluiten. Adviezen, respectievelijk beslissingen zullen binnen 7 dagen schriftelijk aan betrokkenen worden meegedeeld De commissie bestaat uit: - de voorzitter van de raad van toezicht van de FlevoMeer Bibliotheek die tevens als voorzitter optreedt, - door de OR-en en/of personeelsvertegenwoordigingen van de "oude bibliotheken" aangewezen externe leden, en - een extern adviseur De commissie kan zich laten bijstaan door interne of externe deskundigen. Indien hieraan kosten verbonden zijn dient vooraf goedkeuring te zijn verkregen van de directie of de huidige c.q. de toekomstige werkgever De leden van de commissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle particuliere en zakelijke gegevens die hen bij het uitoefenen van hun taak ter ore komen. 11. Slotbepalingen 11.1 Wijzigingen in dit Sociaal Plan kunnen slechts plaatsvinden nadat hierover overeenstemming is bereikt tussen partijen die bij dit Sociaal Plan zijn betrokken Alle werknemers ontvangen een exemplaar van het ondertekende Sociaal Plan. 8

9 9

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

Sociaal plan Vorming De bibliotheek

Sociaal plan Vorming De bibliotheek Sociaal plan Vorming De bibliotheek Werkgever De Stichting ProBiblio, gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur mevrouw A. Rube, hierna

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Topaz

Doorlopend Sociaal Plan Topaz Doorlopend Sociaal Plan Topaz Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van de stichting Topaz (verder te noemen Topaz). Het sociaal plan is

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

Concept sociaal plan Vorming basisbibliotheek Waterland

Concept sociaal plan Vorming basisbibliotheek Waterland Concept sociaal plan Vorming basisbibliotheek Waterland Werkgevers De Stichting ProBiblio, gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur mevrouw

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

Sociaal Plan. Principeakkoord

Sociaal Plan. Principeakkoord Sociaal Plan Principeakkoord T.b.v. de voorgenomen fusie van Stichting Ouderenzorg Rivierenbuurt met Stichting Zuid en Stichting Schinkelhaven tot een nieuwe stichting met de naam: PUURZUID Amsterdam,

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING De ondergetekenden, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (LdH W&G), gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Almere enerzijds en de

Nadere informatie

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan Stichting Ouderenzorg Kapelle Sociaal Plan Juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Wederzijdse rechten en plichten...3 3. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen... 4 4. Adviescommissie Sociale Begeleiding...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN INLEIDING

SOCIAAL PLAN INLEIDING SOCIAAL PLAN als bedoeld in artikel 8:3 van de CAR, voor de overgang van personeelsleden van de gemeente Geldrop-Mierlo naar de gemeente Helmond, afdeling Werk en Inkomen op 1 januari 2010. INLEIDING Voor

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie.

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. Verklaring Aldus overeengekomen te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, op 10 december 2003 de werkgever de organisatie

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Kinderopvang Dronten, gevestigd te Dronten 2. Stichting Peuterspeelzaal Dronten, gevestigd te Dronten. enerzijds en de FNV gevestigd te Utrecht en CNV, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo.

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Inleiding Deze regeling (hierna te noemen: de Regeling), is bedoeld om de opvang van de sociale gevolgen te

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V.

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Het college van burgemeester en wethouders van de ge Gelet op Ii Het advies van de Ondernemingsraad van de gemeente Emmen; ii& Het besluit van het college van 11

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP Voor Wsw-medewerkers 1 maart 2014-1 januari 2018 Business Post Deo INLEIDING In dit Sociaal Plan hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en de EMCOgroep als

Nadere informatie

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO:

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO: Sociaal Convenant De ondergetekenden Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend

Nadere informatie

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009)

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009) Onderhandelaarakkoord addendum 24042013 Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009) Overeengekomen voor het opvangen van de personele gevolgen die volgen uit de

Nadere informatie

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds;

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; Sociaal plan Stichting Banenplan te Amersfoort. De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; overwegende dat: door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan De Zorgcirkel 2013 t/m 2017

Regeling Sociaal Plan De Zorgcirkel 2013 t/m 2017 Regeling Sociaal Plan De Zorgcirkel 2013 t/m 2017 Regeling Sociaal Plan de Zorgcirkel 2013 2017 1 Inleiding Voor zorginstellingen is er in de afgelopen jaren veel veranderd als het gaat om financiering,

Nadere informatie

Synergorî allemaal kansen

Synergorî allemaal kansen Synergorî allemaal kansen Werkvoorzieningsschap Synergon Sociaal statuut SW-medewerkers 2014-1 januari 2019 Winschoten, oktober 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 5 1.1. Werkingssfeer...

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden,

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1 de Stichting Leo Stichting Groep, gevestigd te Apeldoorn, 2 de Stichting Leo Stichting Beheer, gevestigd te Apeldoorn, 3 de Stichting Bredervoort LSG, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal Plan. (conceptversie 1.7) 12 februari ten behoeve van de fusie tussen. Stichting Oranje Nassau s Oord, Renkum

Sociaal Plan. (conceptversie 1.7) 12 februari ten behoeve van de fusie tussen. Stichting Oranje Nassau s Oord, Renkum Sociaal Plan (conceptversie 1.7) 12 februari 2009 ten behoeve van de fusie tussen Stichting Oranje Nassau s Oord, Renkum en Stichting Rumah Kita, Wageningen DE ONDERGETEKENDEN: De werkgevers: De Stichting

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Sociaal Convenant 28 juni 2018

Sociaal Convenant 28 juni 2018 Sociaal Convenant 28 juni 2018 Inhoudsopgave Ondertekening...1 Inleiding...2 1. Begrippen...3 2. Afspraken...5 3. Bezwarencommissie...8 4. Hardheidsclausule bij onbillijke situatie... 10 5. Overige bepalingen...

Nadere informatie

Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje. Sociaal Plan

Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje. Sociaal Plan Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje Sociaal Plan Versie 8, 10 april 2005 Inhoudsopgave Overeenkomst 3 Overwegingen 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Werkingssfeer

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd te den Haag en De Unie

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10 (aangepast Artikel) Reorganisatie en/of fusie; Regeling Sociaal Plan Artikel 49 1 De werkgever vraagt over een voornemen tot reorganisatie, en/of fusie dan wel afsplitsing aan de OR tijdig tevoren advies,

Nadere informatie

Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven

Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven ++ Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven 2014-2018 Stadskanaal, 24 februari 2014 ++ INLEIDING In dit Sociaal Statuut hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en Wedeka Bedrijven

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV Overdrachtsprotocol MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV 1 Inhoudsopgave Voorwoord Doel Blz. 4 Werkingssfeer Blz. 4 Overgang dienstverband Blz. 4 Geen Gedwongen ontslagen Blz.

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties 8300 Concept SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag

Nadere informatie

2 Algemene bepalingen

2 Algemene bepalingen Onderhandelaarsakkoord De ondergetekenden, Stichting Ambulante Fiom, gevestigd te s-hertogenbosch enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan

Nadere informatie

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule Preambule Voor u ligt het Sociaal Plan 2007 van Trias Jeugdhulp. De directe aanleiding voor het opstellen van dit Sociaal Plan is de behoefte van de Raad van Bestuur van Trias Jeugdhulp, de Ondernemingsraad

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties.

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties. SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie van - Stichting Cardia - Stichting Duinrust en de daaruit volgende reorganisaties. Definitieve versie d.d. 14 september 2009 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgevers: en hun

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Vieja-Utrecht, gevestigd te Utrecht, 2. Stichting Hera, gevestigd te Arnhem, 3. Stichting (nieuwe organisatie), gevestigd te Ede enerzijds en de Vereniging

Nadere informatie

Voor de toepassing van de sociale leidraad wordt verstaan onder:

Voor de toepassing van de sociale leidraad wordt verstaan onder: CVDR Officiële uitgave van Heerhugowaard. Nr. CVDR130831_1 7 mei 2019 Sociale Leidraad Sociale leidraad 2012 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van de sociale leidraad

Nadere informatie

Ondergetekenden: de werkgevers:

Ondergetekenden: de werkgevers: Sociaal Plan voor de overdracht van de exploitatie van het Kloosterverzorgingshuis KVH Loreto aan de MeanderGroep Zuid-Limburg en de Congregatie van de Zusters van het arme Kind Jezus (november 2006) Ondergetekenden:

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 De ondergetekenden: Werkgever: Raad van Bestuur De Wever en Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV,

Nadere informatie

een faculteit of dienst. Bij een reorganisatie van de Universiteit Twente als geheel geldt de UT als eenheid.

een faculteit of dienst. Bij een reorganisatie van de Universiteit Twente als geheel geldt de UT als eenheid. REORGANISATIECODE BEGRIPPENLIJST Werkgever: Beheerder: Eenheid: OPUT: Lokaal overleg: Universiteitsraad: het College van Bestuur de decaan van een faculteit of de directeur van een dienst. Bij een reorganisatie

Nadere informatie

3. Invulling functie Procescoördinator

3. Invulling functie Procescoördinator Resultaat personele gevolgen bij herinrichting van de afdeling Operatie Klantbegeleiding en het samenvoegen van de afdelingen Klantbegeleiding en Reisinformatie Afspraken over personele gevolgen bij de

Nadere informatie

Regeling melding misstand woningcorporaties (klokkenluidersregeling)

Regeling melding misstand woningcorporaties (klokkenluidersregeling) Regeling melding misstand woningcorporaties (klokkenluidersregeling) Regeling van de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand en van de (rechts)bescherming van de melder en de vertrouwenspersoon

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN (concept) 1 november 2009 tot en met 31 december 2012

SOCIAAL PLAN (concept) 1 november 2009 tot en met 31 december 2012 SOCIAAL PLAN (concept) november 009 tot en met december 0 Inhoudsopgave Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 0 Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Principe akkoord Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Juli 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen.pagina 2 Hoofdstuk 2 Plaatsingsprocedure.. pagina 8 Hoofdstuk 3 (Her)plaatsing overige

Nadere informatie

Sociaal Convenant. Stichting Voor Regionale Zorgverlening. Stichting Ouderenzorg Kanaalzone. in het kader van de fusie van. Versie september 2016

Sociaal Convenant. Stichting Voor Regionale Zorgverlening. Stichting Ouderenzorg Kanaalzone. in het kader van de fusie van. Versie september 2016 Sociaal Convenant in het kader van de fusie van Stichting Voor Regionale Zorgverlening en Stichting Ouderenzorg Kanaalzone Versie september 2016 Sociaal Convenant inzake de fusie van Stichting voor Regionale

Nadere informatie

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA (Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA De ondergetekenden, 1. GGD Nederland, mede namens de bij haar aangesloten GGD en, 2. Stichting PGA Noord Stichting PGA Oost

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds,

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Wijkwerk Leeuwarden te Leeuwarden (SWL) 2. Stichting Welzijn OuderenLeeuwarden te Leeuwarden (SWOL) 3. Stichting Startpunt voor Inburgering in de Nederlandse

Nadere informatie

Sociaal Plan. In het kader van organisatieveranderingen bij N.V. Oasen te GOUDA. Oasen Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC GOUDA

Sociaal Plan. In het kader van organisatieveranderingen bij N.V. Oasen te GOUDA. Oasen Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC GOUDA Sociaal Plan In het kader van organisatieveranderingen bij N.V. Oasen te GOUDA Oasen Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC GOUDA 1 Ondergetekenden: enerzijds: - Oasen, gevestigd te Gouda, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan

Concept Sociaal Plan 0 Concept Sociaal Plan Ten behoeve van STAMM CMO Drenthe, statutair gevestigd te Assen CSP-8 25 09 2009 / PA 1 van 22 DE ONDERGETEKENDEN: De werkgever: STAMM CMO Drenthe, hierna te noemen werkgever enerzijds,

Nadere informatie

een faculteit of dienst. Bij een reorganisatie van de Universiteit Twente als geheel geldt de UT als eenheid.

een faculteit of dienst. Bij een reorganisatie van de Universiteit Twente als geheel geldt de UT als eenheid. óa REORGANISATIECODE peejs~!e~!sjea!un BEGRIPPENLIJST Werkgever: Beheerder: Eenheid: het College van Bestuur de decaan van een faculteit of de directeur van een dienst. Bij een reorganisatie van de Universiteit

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

Leidraad bij reorganisaties

Leidraad bij reorganisaties Regels en regelingen in het kader van de organisatie- en formatieontwikkeling bij Waterbedrijf Groningen Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippen 3. Algemeen 4. Informatie, inspraak en overleg

Nadere informatie

01-05-2011 tot en met 30-04-2013

01-05-2011 tot en met 30-04-2013 01-05-2011 tot en met 30-04-2013 Pagina 1 van 20 De werkgever: DE ONDERGETEKENDEN: - Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land gevestigd te Emmeloord enerzijds en - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer

Nadere informatie

SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE. Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw

SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE. Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw 2e concept oktober 2008 Door: Jan Willem Nuismer, manager PO&O Harm Hoekstra, directeur / bestuurder

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Sociaal Plan Liemerije 1 april 2011 Inhoudsopgave Inleiding...4 Hoofdstuk 1...5 1.1 Het sociaal plan... 5 1.2 Definities... 5 1.2.1 Werkgever... 5 1.2.2 Werknemer... 5 1.2.3 Boventallige werknemer... 5

Nadere informatie

Regeling melding misstand woningcorporaties

Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling van de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand en van de (rechts)bescherming van de melder en de vertrouwenspersoon integriteit.

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan Onderhandelingsakkoord

Concept Sociaal Plan Onderhandelingsakkoord Concept Sociaal Plan Onderhandelingsakkoord Ten behoeve van Timpaan Kinderopvang B.V., statutair gevestigd te Gorredijk en Stichting Timpaan Peuterspeelzalen, statutair gevestigd te Gorredijk 1 van 23

Nadere informatie

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n).

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n). Kaderregeling gesprekscyclus PRIMAIR Onderwijs en REC stelling. De CAO PO geeft aan (artikel 9.4) dat de werkgever periodiek met elke werknemer gesprekken dient te voeren over het (toekomstig) functioneren.

Nadere informatie

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD Concept Sociaal plan onderhandelaarakkoord De ondergetekenden, Mozaiek welzijnsdiensten, gevestigd te Tiel enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL CONVENANT. Ondergetekenden: De werkgevers. De heer prof dr. R.T.J.M. Janssen Raad van Bestuur Altrecht en bestuurder Al Service BV

SOCIAAL CONVENANT. Ondergetekenden: De werkgevers. De heer prof dr. R.T.J.M. Janssen Raad van Bestuur Altrecht en bestuurder Al Service BV SOCIAAL CONVENANT Sociaal Convenant ten behoeve van de overgang van de medewerkers werkzaam bij de soft services 1 van het facilitair onderdeel van het Servicebedrijf Altrecht naar de BV Al Service, hierna

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019

REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019 REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019 Artikel 1 a Toepassing Dit reglement is van toepassing op de Groothandel in Bloembollen zoals bedoeld in artikel 1 sub C. lid 2 cao Colland en

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) De ondergetekenden, 1. Stichting Mantelzorg Almere (SMA), gevestigd te Almere; 2. Stichting Vrijwilligers Centrale Almere (VCA), gevestigd te Almere 3. Stichting

Nadere informatie

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren.

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Addendum GGZ WNB Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Werknemersorganisaties: FNV- Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Tragel Zorg, INHOUDSOPGAVE 1. DOEL, UITGANGSPUNTEN EN WERKINGSFEER...5 1.1. Doelstelling...5 1.2. Uitgangspunten...5 1.3. Werkingssfeer...6 2. BEGRIPSBEPALINGEN...7

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De Vitalis Zorg Groep. - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden -

SOCIAAL PLAN. De Vitalis Zorg Groep. - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden - SOCIAAL PLAN Vitalis WoonZorg Groep - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden - Ten behoeve van de werknemers van De Sterren en De Vitalis Zorg Groep die ten gevolge van de fusie

Nadere informatie

Versie juni Sociaal plan

Versie juni Sociaal plan Sociaal plan Preambule De CHE is een hogeschool die onder het motto vakmanschap, identiteit en samenleving de samenleving wil dienen met kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Zij doet dat door waarden gedreven,

Nadere informatie

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE van versienummer Versie 2.0 atum 11 juni 2007 Samenvatting SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE 1 Inleiding In de periode van medio maart tot medio juni zijn vakbonden en werkgever met

Nadere informatie

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Rechtspositieregelingen Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Inhoud Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad... 3 Regeling Personele

Nadere informatie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL Inzake: (WERKNEMER) Verzoeker tegen: (OMROEPWERKGEVER) Verweerster 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie 1.1. Krachtens artikel 49 lid

Nadere informatie

VASTSTELLING REGELING GESCHILLEN WSW- EN CAO WELZIJN-PERSONEEL 2011

VASTSTELLING REGELING GESCHILLEN WSW- EN CAO WELZIJN-PERSONEEL 2011 Gemeente Den Haag Ons kenmerk HGR/2011.12 RIS 180930 VASTSTELLING REGELING GESCHILLEN WSW- EN CAO WELZIJN-PERSONEEL 2011 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende de toelichting, Besluit:

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV versie 2 september 2011 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het faillissement van DELTA Biovalue BV en daarmee van DELTA

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND De ondergetekenden, SMO Helmond enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen: HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities (alfabetisch) In dit Sociaal Statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: de ambtenaar

Nadere informatie

REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND

REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: werknemer: de persoon die werkt of heeft gewerkt voor de Veiligheidsregio Utrecht zoals bedoeld in

Nadere informatie

Sociaal Plan. De ondergetekenden, Namens de Stichting Peuterspeelzalen Boxtel gevestigd te Boxtel. Albert Habraken, voorzitter

Sociaal Plan. De ondergetekenden, Namens de Stichting Peuterspeelzalen Boxtel gevestigd te Boxtel. Albert Habraken, voorzitter Sociaal Plan Stichting Peuterspeelzalen Boxtel en Kindercentrum Kindertuin vormen per 1 januari 2011 de nieuwe organisatie Kindercentrum Kindertuin Peuterspeelzaal b.v. De ondergetekenden, Namens de Stichting

Nadere informatie