Regeling Sociaal Plan De Zorgcirkel 2013 t/m 2017

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling Sociaal Plan De Zorgcirkel 2013 t/m 2017"

Transcriptie

1 Regeling Sociaal Plan De Zorgcirkel 2013 t/m 2017 Regeling Sociaal Plan de Zorgcirkel

2 Inleiding Voor zorginstellingen is er in de afgelopen jaren veel veranderd als het gaat om financiering, wet- en regelgeving en verwachtingen vanuit de samenleving in het algemeen en de cliënten en hun verwanten in het bijzonder. De Zorgcirkel moet haar werkwijzen en manier van organiseren voortdurend afstemmen op deze veranderingen. Als dit wijzigingen in de organisatie nodig maakt, kan dit gevolgen hebben voor de medewerkers. Het doel van deze Regeling Sociaal Plan is het beperken van nadelige sociale en rechtspositionele gevolgen voor de werknemers van De Zorgcirkel. In het bijzonder worden in deze regeling waarborgen geboden met betrekking tot behoud van werk, inkomen, functie en verworven rechten. Deze regeling is tot stand gekomen in goed overleg met de hieronder vermelde vakorganisaties en de Ondernemingsraad. De Regeling Sociaal Plan is aangegaan voor de periode van 2013 t/m Getekend te Purmerend d.d Ondertekenaars: Namens de vakorganisaties: R. Meenink, bestuurder Zorg, CNV Publieke Zaak E. Tibbe, bestuurder zorg, NU 91 Namens de werkgever: M. de Vries, voorzitter Raad van Bestuur De Zorgcirkel S. van der Linden, directeur Kenniscentrum & HRM Regeling Sociaal Plan de Zorgcirkel

3 1 Begripsbepalingen Afspiegelingsprincipe: Assessment: methode om de herplaatsingsvolgorde te bepalen. Het afspiegelingsprincipe houdt in dat de leeftijdsopbouw in een bedrijfsvestiging voor en na de ontslagen zo veel mogelijk gelijk is. onderzoek naar geschiktheid voor het uitoefenen van een functie Belangstellingsregistratie: Registratie van de schriftelijke inventarisatie van relevante gegevens en behoeve van het plaatsingstraject van werknemers. Bezwarenprocedure: Boventallig: CAO: Detachering: EVC Faciliteitenregeling: Formatieplaatsenplan: Functie: FWG: Gelijkblijvende functie: Geschikte functie: Geschiktheidprincipe: Herplaatsingkandidaat: De procedure die in werking kan treden als de plaatsingskandidaat het niet eens is met de wijze waarop procedures uit de Regeling Sociaal Plan worden/zijn uitgevoerd. Boventallig is de werknemer wiens functie is komen te vervallen of komt te vervallen in het nieuwe formatieplaatsenplan en die nog niet is geplaatst. De werknemer wordt dan herplaatsingkandidaat. De voor de werknemer geldende collectieve arbeidsovereenkomst. Onder detachering wordt verstaan de omstandigheid dat een werknemer, met diens instemming, met het oog op kennismaking met de nieuwe situatie of ter vervulling van een vacature bij een andere werkgever werkzaamheden verricht. Het erkennen van verworven competenties. Regeling met betrekking tot het volgen van scholing en opleiding en de daarvoor verstrekte faciliteiten. Een overzicht van functies met een omschrijving van de inhoud, de functie-eisen en het niveau van de functie conform het vigerende functiewaarderingssysteem (FWG 3.0). Afgerond geheel aan taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die de werknemer in opdracht verricht. Functiewaarderings(salaris)groep vanuit de CAO VVT gekoppeld aan de waardering van een functie Een functie die geheel of grotendeels qua takenpakket, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, functievereisten, gelijk is aan de oorspronkelijke functie en de inschaling op hetzelfde niveau blijft. Een geschikte functie is een functie, die buiten het domein passende functie valt en die de werknemer in overleg met de werkgever bereid is te aanvaarden. Het principe waarbij door middel van bijvoorbeeld ervaring, diploma s en/of een assessment wordt vastgesteld welke werknemer of werknemers het meest geschikt is/zijn voor een functie. Zijn meerdere werknemers geschikt dan geldt het afspiegelingsprincipe. Dit betreft de werknemer van wie de positie in het nieuwe formatieplaatsenplan is komen te vervallen door het vervallen van de functie of door het vervallen van formatie. Deze werknemers doorlopen de herplaatsingprocedure. Regeling Sociaal Plan de Zorgcirkel

4 Meer-uren: Nieuwe functie: Oorspronkelijke functie Passende functie: Plaatsingskandidaat: Plaatsmakersregeling: Plaats tewerkstelling/ Standplaats: Raad van Bestuur: Salaris: Vertrekpremie Vervallen functie: Werkgever: Werknemer: Extra gewerkte uren (zogenaamde meertaak/plusuren) die een werknemer nog tegoed heeft waardoor hij/zij minder ingeroosterd kan worden. Een functie die qua karakter, functie-inhoud en functie-eisen op essentiële punten aantoonbaar afwijkt van functies die voorkwamen in het oude formatieplaatsenplan. Functie die de werknemer voor het van kracht worden van de organisatieaanpassing volgens de arbeidsovereenkomst en functieomschrijving moet verrichten Een passende functie is een functie die aan een werknemer in verband met zijn persoonlijke omstandigheden en vooruitzichten redelijkerwijs aangeboden kan worden. Een passende functie kan een hoger, een gelijk, alsook een lager (maximaal 1 FWG-functiegroep lager) salarisniveau hebben. Een functie is ook passend bij wijziging van de standplaats in een andere vestiging met een maximale reistijd voor woon-werkverkeer van 2 uur per dag. Indien voor de aanpassing al langer werd gereisd, wordt van de werknemer verwacht dat deze een vergelijkbare reistijd accepteert. Een functie is tevens passend als de plaatsingskandidaat binnen een tijdsperiode van maximaal 12 maanden geschikt te maken is voor een dergelijke functie. De noodzakelijke scholing is voor rekening van de werkgever (tijd en geld). Dit betreft werknemers, die direct als gevolg van de organisatieaanpassing boventallig zijn geworden en binnen circa een maand geplaatst worden in de nieuw gevormde organisatie. De financiële schadeloosstelling, van toepassing op de werknemer in geval hij zelf De Zorgcirkel aanbiedt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, waarbij geldt dat dit het ontslag van een andere werknemer moet voorkomen. Plaats waar de werknemer volgend de arbeidsovereenkomst of gewoonlijk zijn werkzaamheden in dienst van de werkgever verricht. De leiding van alle bedrijfsonderdelen is statutair bepaald bij de Raad van Bestuur Het tussen werkgever en werknemer overeengekomen bruto maand salaris, exclusief toeslagen en/of vergoedingen conform de van toepassing zijnde CAO. de financiële schadeloosstelling die bij de plaatsmakersregeling wordt getroffen is tenminste volgens de neutrale vergoeding van de kantonrechtersformule, met inachtneming van de fictieve opzegtermijn. Een functie die niet (ook niet in gewijzigde vorm) na organisatieaanpassing terugkomt. Stichting De Zorgcirkel. De persoon die een arbeidsovereenkomst is aangegaan met de werkgever. Geen werknemer in de zin van de regeling Sociaal Plan is degene die: Regeling Sociaal Plan de Zorgcirkel

5 Werkzaamheden uitvoert uitsluitend ter vervulling van een stage. Door derden is gedetacheerd, met uitzondering van gedetacheerde werknemers vallend onder de WWB-regeling. Incidenteel gedurende de schoolvakanties werkzaam is voor een periode niet langer dan maximaal 6 weken achtereen. De wettelijke pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Lid is van de Raad van Bestuur. Anderszins niet krachtens arbeidsovereenkomst werkzaam is Regeling Sociaal Plan de Zorgcirkel

6 2 Uitgangspunten 2.1 Met deze Regeling Sociaal Plan wordt door betrokken partijen beoogd de mogelijke nadelige gevolgen voor werknemers te ondervangen. In het bijzonder met betrekking tot het behoud van werk, functie, inkomen en verworven rechten. 2.2 Er zijn voor de werknemers in principe geen arbeidsrechtelijke negatieve gevolgen. Er zullen geen gedwongen ontslagen plaatsvinden als gevolg van de organisatieaanpassingen, tenzij er sprake is van weigering van een passend functieaanbod. 2.3 De werkgever zal de organisatieaanpassingen op een gebruikelijke, correcte, zorgvuldige en open wijze uitvoeren. Informatie zal steeds tijdig en volledig aan de betrokken werknemers en de ondernemingsraad worden verstrekt. 2.4 Indien voor een werknemer sprake is van wijzigingen in het werk als gevolg van een organisatieaanpassing, vindt een persoonlijk gesprek plaats waarbij ook de eventuele negatieve gevolgen op individueel niveau aan de orde komen. De werkgever gaat zorgvuldig om met werknemers in kwetsbare situaties (met name werknemers in een re-integratietraject of met een arbeidshandicap). Gekeken zal worden naar oplossingen om de randvoorwaarden voor de functie aan te passen, zodanig dat de werknemer de functie op een goede manier kan uitoefenen. 2.5 Zodra sprake is van een organisatieaanpassing, wordt een nieuwe organisatiestructuur en een nieuw formatieplaatsenplan opgesteld en wordt vastgelegd welke functies zullen worden gecreëerd, worden gewijzigd of vervallen en op welk moment. 2.6 Overplaatsing of herplaatsing zal plaatsvinden op basis van de formatieruimte, zoals die voor wat betreft kwantiteit en kwaliteit is vastgelegd in het formatieplaatsenplan. 2.7 Voor alle zaken die niet in deze Regeling Sociaal Plan zijn geregeld, behoudt de werknemer tenminste recht op hetgeen is vastgelegd in de van kracht zijnde rechtspositionele regelingen (CAO V&VT en de individuele arbeidsovereenkomst). De wettelijke regelingen en bepalingen vanuit o.a. het burgerlijk wetboek en de CAO zijn onverkort van toepassing. 2.8 Voor zover mogelijk zal aan iedere werknemer een gelijkblijvende of passende functie worden aangeboden, die zoveel als mogelijk ligt in de lijn van de oorspronkelijke functie. 2.9 Voor werknemers en werkgever geldt een inspanningsverplichting om in redelijkheid, billijkheid en goede trouw mee te werken aan de uitvoering van deze Regeling Sociaal Plan. Regeling Sociaal Plan de Zorgcirkel

7 3 Werkingssfeer 3.1 Deze Regeling Sociaal Plan is van toepassing op de werknemer, die een arbeidsovereenkomst heeft met de aan deze Regeling Sociaal Plan gebonden werkgevers. Deze Regeling Sociaal Plan is dus eveneens van toepassing op werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Als de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds wordt beëindigd als direct gevolg van organisatieaanpassing dan zal de geldigheid van de Regeling Sociaal Plan nooit langer duren dan de resterende periode van de arbeidsovereenkomst. De werknemer met wie, vanwege redenen niet liggend in een organisatie aanpassing, een procedure is gestart om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, valt niet onder de werkingssfeer van deze Regeling Sociaal Plan. 3.2 Deze Regeling Sociaal Plan treedt in werking op 1 januari 2013 en eindigt op 31 december 2017 waarbij geldt dat voor de individuele werknemer de Regeling Sociaal Plan ook na 31 december 2016 zal blijven gelden tot het moment dat deze werknemer in het kader van een organisatieaanpassing definitief is geplaatst. 3.3 Indien bij of ingevolge de wettelijke bepalingen er regelingen zijn of mochten worden gesteld, waarvan afwijking niet geoorloofd is, is deze Regeling Sociaal Plan slechts van toepassing voor zover het niet in strijd is met de vorenbedoelde wettelijke bepalingen dan wel met de daaruit voortvloeiende regelingen. De bepalingen in de Regeling Sociaal Plan laten onverlet de verplichtingen van de werkgever op grond van de artikelen in de CAO V&VT en de wettelijke verplichtingen van de werkgever., 3.4. Deze Regeling Sociaal Plan is niet van toepassing bij; voorgenomen fusies; het outsourcen van werkzaamheden door De Zorgcirkel. In deze gevallen zal een plan op maat moeten worden gemaakt, waarbij delen van deze Regeling Sociaal Plan uiteraard wel kunnen worden overgenomen. Deze regeling is niet van toepassing bij wijziging van wet- en regelgeving waardoor (flinke) afslanking van de organisatie noodzakelijk is (economische redenen); Regeling Sociaal Plan de Zorgcirkel

8 4 Functies en Plaatsing Wijziging functies 4.1 Bij organisatieaanpassingen kunnen de volgende wijzigingen in functie dan wel in formatie plaatsvinden: - Het vervallen ervan; - Het wijzigen ervan; - Het uitoefenen van werkzaamheden op een andere plaats van tewerkstelling. 4.2 Per onderdeel van de organisatie wordt op een nader te bepalen datum - een formatieplaatsenplan opgesteld en worden werknemers toegeleid volgens de plaatsingsprocedure (zie addendum 1), waar mogelijk rekeninghoudend met een natuurlijk verlopend proces. 4.3 De functies die na de organisatieaanpassing voorkomen zijn voorafgaand beschreven en ingedeeld. Bij dit proces worden zoveel als mogelijk uniforme functieomschrijvingen gekozen welke de meeste overeenkomsten voor wat betreft taakinhoud en functie-eisen hebben. Gestreefd wordt naar een overzichtelijk en resultaatgericht functiegebouw, rekeninghoudend met de mogelijkheid van diversiteit passend bij het betreffende organisatieonderdeel. 4.4 De wijzigingen kunnen pas ingaan nadat advies van de ondernemingsraad is ontvangen en vaststelling van het betreffende reorganisatieplan en formatieplaatsenplan heeft plaatsgevonden. De personele invulling zal plaatsvinden conform de plaatsingsprocedure. 4.5 Overplaatsing of plaatsing zal alleen plaatsvinden op basis van de formatieruimte, zoals deze in kwantiteit en kwaliteit wordt vastgelegd in het nieuwe formatieplaatsenplan. Het aantal (her)plaatsingskandidaten moet altijd in overeenstemming zijn met het aantal arbeidsplaatsen, dat tengevolge van de organisatieaanpassing komt te vervallen. 4.6 Bij plaatsing kan de werknemer ook een functie aangeboden krijgen binnen een ander organisatieonderdeel, dit binnen de kaders van het begrip passende functie. Indien er sprake is van juridisch zelfstandige werkmaatschappijen of sectoren, kan plaatsing alleen plaatsvinden in de vorm van detachering. 4.7 In onderling overleg en op volstrekt vrijwillige basis kunnen werkgever en werknemer overeenkomen dat een werknemer een geschikte functie gaat uitoefenen. Het initiatief daartoe kan wederzijds plaatsvinden. De voorwaarden waaronder de functie aanvaard wordt, zijn onderdeel van het onderhandelingsproces. Een geschikte functie is geen passende functie. 4.8 Bij verschil van inzicht omtrent de plaatsing staat de bezwaarprocedure ter beschikking (zie addendum 1). Arbeidsvoorwaarden, garanties en faciliteiten 4.9 Bij plaatsing in een functie met een lagere FWG, geldt een salarisgarantieregeling voor de duur van de arbeidsovereenkomst, tot maximum (uitloop) van de oude schaal Genoemde salarisgarantieregeling komt te vervallen wanneer de werkgever, de werknemer een functie aanbiedt op of boven het salarisniveau van de functie waaraan de garantieaanspraak wordt ontleend Werknemers die in verband met de wijziging van de plaats van tewerkstelling worden geconfronteerd met extra reiskosten voor woon-werkverkeer, worden de meer reiskosten Regeling Sociaal Plan de Zorgcirkel

9 vergoed. De meerkosten worden berekend op basis van de cao VVT artikel en en volgens onderstaand schema afgebouwd: - Het eerste jaar 100%, - het tweede jaar 75%, - het derde jaar 50%, - vanaf het vierde jaar geen vergoeding van de in dit artikel genoemde extra reiskosten woonwerkverkeer. De eventuele eigen bijdrage vanuit de CAO blijft hierbij buiten beschouwing evenals de in de CAO genoemde maximumvergoeding Wanneer een werknemer niet aan de functie-eisen voldoet, zal hem/haar de gelegenheid geboden worden, om een passende opleiding te volgen De werknemer die als gevolg van een organisatiewijziging in een andere functie wordt geplaatst of de status van (her)plaatsingskandidaat heeft, wordt in de gelegenheid gesteld om zijn herplaatsingkansen of kansen op de arbeidsmarkt -naar oordeel van de werkgeveraanmerkelijk te vergroten door een EVC-procedure te volgen, op basis waarvan aanvullende scholing geboden kan worden. Plaatsmakersregeling 4.14 Bij voorgenomen organisatieaanpassingen die zullen leiden tot boventalligheid kan de werkgever besluiten de plaatsmakersregeling van toepassing te verklaren. Dit besluit zal onderdeel zijn van de adviesaanvraag aan de ondernemingsraad. Regeling Sociaal Plan de Zorgcirkel

10 Plaatsingsprocedure Hoofdlijn De onderstaande procedure is van toepassing op de plaatsingskandidaten (eerste fase na besluit tot organisatieaanpassing) en de herplaatsingkandidaten (de definitief boventalligen op basis van formatieplaatsenplan). De werkgever neemt een voorlopig besluit over de vraag welke functie passend is voor de werknemer. In een persoonlijk onderhoud met haar direct leidinggevende in aanwezigheid van de afdeling P&O/HRM wordt deze functie aan de werknemer aangeboden. Voorafgaande aan het gesprek heeft de werknemer de functieomschrijving ontvangen. De werknemer is verplicht mee te werken aan herplaatsing. De werknemer is verplicht de door De Zorgcirkel aangeboden passende functie te accepteren. De werknemer krijgt de tijd voor het inwinnen van advies bij derden (medisch, juridisch, psychologisch) over de vraag of de aangeboden functie inderdaad passend is. In overleg zal naar redelijkheid en billijkheid een periode vastgesteld worden die nodig is om tot een goed oordeel te komen (minimaal 14 en maximaal 28 dagen). Als de werknemer vindt dat het aanbod niet passend is, dan moetzij binnen de overeengekomen periode schriftelijk met redenen omkleed bezwaar maken bij de werkgever. Hangende het vervolg van deze procedure behoudt de werknemer haar rechten conform haar arbeidsovereenkomst. De werkgever stuurt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen,het bezwaarschrift door naar de bezwarencommissie. (zie voor afhandeling bezwaren: addendum 4). Stap 1 Functievergelijking en formatieplaatsenplan 1.1 De functies die na de organisatieaanpassing voorkomen, worden per te integreren onderdeel vergeleken met de functies zoals deze voor de organisatieaanpassing bestonden. 1.2 De functievergelijking wordt conform de systematiek bijgevoegd bij dit addendum (vergelijking van onder meer de kern van de functies, functie-eisen, taken en verantwoordelijkheden, kennis, span-of-control, plaats in de organisatie en volume organisatie) uitgevoerd door afdeling HRM van De Zorgcirkel. 1.3 De uitkomsten van de functievergelijking worden door afdeling HRM vastgelegd in een functie-overgangsmatrix. Deze vergelijking kan een viertal uitkomsten hebben; - De functie blijft gelijk - De functie is gewijzigd (vergelijkbaar takenpakket, andere inhoud) - Er is sprake van een nieuwe functie (niet vergelijkbaar met bestaande functies) - De functie komt niet meer terug in de nieuwe organisatie en komt te vervallen. 1.4 In combinatie met het formatieplaatsenplan wordt door HRM bepaald of en waar boventalligheid ontstaat. Stap 2 Gesprek en belangstellingsregistratie 2.1 De werkgever (de direct leidinggevende kan gemandateerd worden) voert met ondersteuning van de afdeling HRM een gesprek met de werknemer wiens functie wijzigt of vervalt. Deze gesprekken worden ook met volledig arbeidsongeschikte werknemers en werknemers die om andere reden niet op het werk verschijnen gevoerd. In dit gesprek wordt de datum aangegeven waarop de boventalligheid definitief wordt. In de regel zal dit één maand na het gesprek zijn. Van het gesprek wordt verslag gemaakt. Binnen één week na het gesprek ontvangt de werknemer het verslag. 2.2 Tijdens het gesprek wordt de belangstelling van de werknemer gepeild voor mogelijke alternatieve functies. Dit gesprek wordt door middel van een belangstellingsregistratieformulier op uniforme wijze vastgelegd. De aanwezigheid van een Regeling Sociaal Plan de Zorgcirkel

11 formatieplaatsenplan is een noodzakelijke voorwaarde. Zowel werkgever als werknemer tekenen het belangstellingsregistratieformulier. Is het niet mogelijk direct de belangstelling te peilen dan wordt ter plekke een afspraak voor het belangstellingsregistratiegesprek gemaakt. 2.3 Onderwerpen voor het belangstellingsregistratiegesprek zijn; - Functies binnen de nieuwe formatie, die de voorkeur van de werknemer geniet. - Functies binnen de nieuwe formatie, die door de werknemer niet geambieerd worden. - Functies die tweede of derde voorkeur zijn. Dit kan ook een functie op een andere afdeling of locatie zijn. - Ander werk dat de werknemer tijdelijk wil verrichten, zo lang hij niet geplaatst kan worden binnen de voorkeuren. - Toezeggingen, die schriftelijk vastliggen met betrekking tot promotie of salariswijzigingen. - Inventarisatie van opleidingen, werkervaringen en bijzondere omstandigheden. Aan het gesprek kunnen geen rechten ontleend worden. De registratie dient louter een goede plaatsing van de juiste werknemer op de juiste plek te bevorderen. Stap 3 Plaatsingsaanbod 3.1 De plaatsing start direct, aan de hand van een lijst van werknemers die op basis van de functie-overgangsmatrix in aanmerking komen. Mens volgt functie: wanneer als gevolg van de organisatieaanpassing een functie integraal en ongewijzigd verplaatst wordt binnen de organisatie/locatie, is er geen sprake van boventalligheid en vacaturestelling en volgt de werknemer zijn functie. 3.2 Binnen de lijst genoemd onder 3.1 wordt het eerste recht op plaatsing bepaald door het afspiegelingsprincipe, tenzij er sprake is van een managementfunctie vanaf FWG 55 of nieuwe functie in welk geval het geschiktheidprincipe geldt. De aangegeven voorkeur wordt zo mogelijk als eerste ingewilligd. 3.3 Aan iedere betrokken werknemer wordt een passende functie aangeboden. Een functie is passend als deze voldoet aan de criteria, zoals deze verwoord zijn in het begrip passende functie. Dit betekent, dat het kan gaan om zowel een gelijkblijvende, een gelijkwaardige, een hogere als een lagere functie. 3.4 Een functie is ook passend als de (her)plaatsingskandidaat binnen een tijdsperiode van maximaal twaalf maanden geschikt te maken is voor de functie. Scholing is voor rekening tijd en geld van de werkgever. 3.5 Na acceptatie wordt de plaatsing schriftelijk bevestigd. Als de werknemer van oordeel is dat een functieaanbod niet passend is, dient de werknemer de werkgever hiervan binnen twee weken na het schriftelijke aanbod in kennis te stellen. 3.6 De werkgever vraagt aan de Bezwarencommissie om de passendheid van de functieaanbieding te toetsen. Als de Bezwarencommissie van oordeel is dat de aangeboden functie niet passend is, wordt dit aanbod als niet gedaan beschouwd. 3.7 Indien de Bezwarencommissie van oordeel is dat de functie ten onrechte is geweigerd, wordt de werknemer hierover door de werkgever schriftelijk geïnformeerd. De werknemer krijgt na ontvangst van dit bericht van de werkgever nog twee weken de gelegenheid het functieaanbod te accepteren. De plaatsing wordt schriftelijk bevestigd. 3.8 Indien binnen zes maanden na plaatsing of na herplaatsing in een nieuwe functie blijkt dat de betrokken werknemer buiten zijn schuld niet blijkt te kunnen functioneren of op goede gronden te kennen geeft de functie niet langer te ambiëren, wordt dit niet beschouwd als het weigeren van een functie. Deze werknemer komt dan in aanmerking voor een tweede plaatsing. Regeling Sociaal Plan de Zorgcirkel

12 Stap 4 Boventalligheid 4.1 De definitieve boventalligheid gaat in op het moment dat plaatsing in het nieuwe formatieplaatsenplan voor de betrokkene niet direct mogelijk is. In de praktijk zal dat ongeveer één maand na de schriftelijke mededeling zijn. In geval voor de overdracht en afronding van de werkzaamheden meer tijd nodig is, kan werkgever besluiten de boventalligheid op een later moment te laten ingaan. De boventalligheid zal schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan de ondernemingsraad van De Zorgcirkel. 4.2 De werknemers die definitief als boventallige op de prioriteitenlijst worden geplaatst krijgen de status van herplaatsingkandidaat. Vanaf dat moment hebben zij recht op voorrang bij vacatures. 4.3 Aan iedere herplaatsingkandidaat kunnen passende werkzaamheden van tijdelijke aard worden opgedragen. Gedurende deze periode heeft het verwerven van een passende functie de hoogste prioriteit, waarvoor de werknemer, indien nodig van haar werkzaamheden wordt vrijgesteld. De budgetverantwoordelijke manager van de oorspronkelijke afdeling blijft de leidinggevende, tenzij anders overeengekomen met de raad van bestuur. 4.4 Het weigeren van een passende functie moet binnen 2 weken door de werknemer aan de werkgever bekend worden gemaakt. Het indienen van een bezwaar heeft geen opschortende werking. Indien de bezwarencommissie de functie passend verklaard of indien zij het bezwaar van de werknemer niet honoreert en de medewerker de functie opnieuw niet aanvaard dan zal een ontslagprocedure worden ingezet. 4.5 De arbeidsovereenkomst blijft tijdens de periode van boventalligheid van kracht. Boventalligheid vervalt als werknemer wordt herplaatst in nieuwe functie. 5. Vacatures en nieuwe functies 5.1 Alle vacatures worden gedurende de periode van de organisatieaanpassing beschikbaar gesteld voor (her)plaatsingskandidaten dan wel werknemers waarvan is vastgesteld dat zij gedurende de looptijd van de Regeling Sociaal Plan boventallig worden. De afdeling HRM van de werkgever draagt zorg voor een actueel en correct overzicht van alle interne en externe - vacatures. 5.2 Bij het aanbieden van vacatures wordt de navolgende volgorde in acht genomen: a. Re-integratie kandidaten. b. Herplaatsingkandidaten. c. Overgeplaatste werknemers met wens op terugkeer. d. Interne kandidaten met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. e. Interne kandidaten met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. f. Externe kandidaten. 5.3 Binnen de organisatie kunnen nog niet bestaande functies ontstaan. Indien deze passend zijn voor boventalligen, geschiedt plaatsing conform de voorwaarden in de plaatsingsprocedure. Als de nieuwe functie passend is, wordt de vacature direct voor iedere werknemer opengesteld. 5.4 Indien na uitvoering van de plaatsingsprocedure een vacature ontstaat in de oorspronkelijke organisatie-eenheid voor passende functie of een geschikte functie, dan heeft de geplaatste werknemer, indien hij dit te kennen geeft, tot uiterlijk één jaar na herplaatsing, recht op terugplaatsing. Dit recht geldt alleen als er geen (her)plaatsingskandidaten opteren voor de vacature. Als voor de vacature meerdere rechthebbenden zich melden, dan is afhankelijk van het type functie het geschiktheidsprincipe of afspiegelingsprincipe van toepassing. De werkgever stelt een lijst op van werknemers, die bij de plaatsing hun voorkeur hebben aangegeven en informeert betrokken werknemers over van toepassing zijnde vacatures Regeling Sociaal Plan de Zorgcirkel

13 6 Hardheidsclausule Leiden de bepalingen in deze Regeling Sociaal Plan voor de werknemer tot een onredelijke of onbillijke situatie, dan zal werkgever ten behoeve van die werknemer in gunstige zin van deze Regeling Sociaal Plan afwijken. Regeling Sociaal Plan de Zorgcirkel

14 Addendum 1 Bezwaarprocedure 1. De werkgever stelt een bezwarencommissie als volgt samen: a. één lid wordt benoemd door de werkgever; b. één lid wordt benoemd door de ondernemingsraad; c. de voorzitter wordt benoemd door de beide eerder genoemde leden gezamenlijk. De bezwarencommissie wordt bijgestaan door een secretariële functie, die door de werkgever ter beschikking wordt gesteld. De leden en de voorzitter hebben geen arbeidsovereenkomst met de werkgever. De leden van de bezwarencommissie ontvangen door de werkgever vast te stellen - presentiegeld en een vergoeding van de reiskosten. 2. De taak van de commissie is uitsluitend het op verzoek van de werkgever dan wel de individuele werknemer, adviseren over de toepassing van de in deze Regeling Sociaal Plan neergelegde bepalingen. Hierbij staat centraal het zorgvuldige verloop van de plaatsingsprocedure. De commissie brengt over de verrichte werkzaamheden periodiek verslag uit aan de werkgever en geanonimiseerd aan de ondernemingsraad. 3. De werkgever dient in ieder geval de volgende zaken ter advies voor te leggen aan de commissie: een besluit over een functiewijziging bij gebrek aan overeenstemming met de werknemer een besluit een werknemer te verplichten tot om- of bijscholing bij een functiewijziging. 4. De nieuwe werkgever verleent de nodige faciliteiten voor de Bezwarencommissie, waaronder in elk geval vergaderruimte. 5. De werknemer kan zich tot 3 maanden na het besluit tot wijziging in de functie schriftelijk wenden tot de Bezwarencommissie met bezwaren inzake: a. de inhoud van de hem toebedeelde functie en de plaats van deze functie binnen de nieuwe organisatie; b. de individuele toepassing van deze Regeling Sociaal Plan op de bezwaarde. 6. Het bezwaarschrift dient in elk geval te bevatten de naam en adres van de werknemer, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en van de gevolgen van het besluit, alsmede de gronden waarop het bezwaar berust. Het bezwaarschrift dient te worden ingediend uiterlijk 2 weken nadat de werkgever het besluit schriftelijk aan de werknemer heeft medegedeeld. 7. Behandeling van het bezwaarschrift a. De mondelinge behandeling van het bezwaar vindt plaats binnen 4 weken na indiening van het bezwaarschrift. b. Voor de behandeling worden werkgever en werknemer tenminste 14 dagen van te voren schriftelijk uitgenodigd. c. Indien de werknemer en werkgever getuigen en/of deskundigen willen doen horen, dienen zij hiervan tenminste acht dagen voor de dag waarop de mondelinge behandeling plaatsvindt, schriftelijk mededeling te doen, onder opgave van naam, adres en beroep der getuigen en/of deskundigen. d. Aan de wederpartij dient hiervan onverwijld schriftelijk mededeling gedaan te worden. e. Tijdens de behandeling worden de bezwaarde en de werkgever in elkaars tegenwoordigheid gehoord, waarbij zij zich door een raadsman kunnen doen bijstaan. f. De mondelinge behandeling geschiedt niet in het openbaar. g. De beraadslagingen van de Bezwarencommissie geschieden in een voltallige vergadering, welke niet openbaar is. h. De bezwarencommissie kan bepalen de behandeling van het bezwaar schriftelijk te doen. Regeling Sociaal Plan de Zorgcirkel

15 i. De bezwarencommissie neemt de beslissing met meerderheid van stemmen. De stemming geschiedt mondeling. j. Inzake geschillen omtrent de procedure van bezwaar beslist de bezwarencommissie. 8. Werkgever en bezwaarde zijn verplicht alle gevraagde medewerking aan de Bezwarencommissie te verlenen. 9. Uitspraak a. De Bezwarencommissie doet een uitspraak over het al dan niet gegrond zijn van het door de werknemer ingediende bezwaar. b. De uitspraak wordt zo spoedig mogelijk - doch uiterlijk binnen 4 weken na de beraadslagingen - met reden omkleed, schriftelijk aan de bezwaarde en de werkgever meegedeeld. 10. Indien de Bezwarencommissie de bezwaren van de werknemer gegrond acht, zal de werkgever met inachtneming van de uitspraak van de bezwarencommissie, handelen conform de afspraken zoals deze zijn vastgesteld in de Regeling Sociaal Plan. 11. De werknemer die zich tot de Bezwarencommissie heeft gewend, wordt in zijn bezwaar nietontvankelijk verklaard, indien het bezwaar vóór de aanmelding bij de Bezwarencommissie Sociale Begeleiding bij de rechter aanhangig is gemaakt. 12. Indien tijdens de behandeling van het bezwaar door de werkgever en/of de werknemer het bezwaar aanhangig wordt gemaakt bij de rechter, ziet de Bezwarencommissie af van verdere behandeling. 13. De leden en de secretaris van de Bezwarencommissie zijn tot geheimhouding verplicht. Regeling Sociaal Plan de Zorgcirkel

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Kinderopvang Dronten, gevestigd te Dronten 2. Stichting Peuterspeelzaal Dronten, gevestigd te Dronten. enerzijds en de FNV gevestigd te Utrecht en CNV, gevestigd

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie.

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. Verklaring Aldus overeengekomen te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, op 10 december 2003 de werkgever de organisatie

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Topaz

Doorlopend Sociaal Plan Topaz Doorlopend Sociaal Plan Topaz Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van de stichting Topaz (verder te noemen Topaz). Het sociaal plan is

Nadere informatie

Leidraad bij reorganisaties

Leidraad bij reorganisaties Regels en regelingen in het kader van de organisatie- en formatieontwikkeling bij Waterbedrijf Groningen Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippen 3. Algemeen 4. Informatie, inspraak en overleg

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren.

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Addendum GGZ WNB Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Werknemersorganisaties: FNV- Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule Preambule Voor u ligt het Sociaal Plan 2007 van Trias Jeugdhulp. De directe aanleiding voor het opstellen van dit Sociaal Plan is de behoefte van de Raad van Bestuur van Trias Jeugdhulp, de Ondernemingsraad

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10 (aangepast Artikel) Reorganisatie en/of fusie; Regeling Sociaal Plan Artikel 49 1 De werkgever vraagt over een voornemen tot reorganisatie, en/of fusie dan wel afsplitsing aan de OR tijdig tevoren advies,

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

Ten behoeve van: REORGANISATIE. Bij Attent, wonen welzijn zorg

Ten behoeve van: REORGANISATIE. Bij Attent, wonen welzijn zorg december 009 - Sociaal Plan Ten behoeve van: REORGANISATIE Bij Attent, wonen welzijn zorg Inhoudsopgave Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel 9 Artikel 0 Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds,

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Wijkwerk Leeuwarden te Leeuwarden (SWL) 2. Stichting Welzijn OuderenLeeuwarden te Leeuwarden (SWOL) 3. Stichting Startpunt voor Inburgering in de Nederlandse

Nadere informatie

Sociaal Plan. (conceptversie 1.7) 12 februari ten behoeve van de fusie tussen. Stichting Oranje Nassau s Oord, Renkum

Sociaal Plan. (conceptversie 1.7) 12 februari ten behoeve van de fusie tussen. Stichting Oranje Nassau s Oord, Renkum Sociaal Plan (conceptversie 1.7) 12 februari 2009 ten behoeve van de fusie tussen Stichting Oranje Nassau s Oord, Renkum en Stichting Rumah Kita, Wageningen DE ONDERGETEKENDEN: De werkgevers: De Stichting

Nadere informatie

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO:

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO: Sociaal Convenant De ondergetekenden Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) De ondergetekenden, 1. Stichting Mantelzorg Almere (SMA), gevestigd te Almere; 2. Stichting Vrijwilligers Centrale Almere (VCA), gevestigd te Almere 3. Stichting

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Concept Sociaal plan (versie 14-12)

Concept Sociaal plan (versie 14-12) Concept Sociaal plan (versie 14-12) De ondergetekenden, 1. Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN), gevestigd te Utrecht 2. Manpower Services bv, gevestigd te Amsterdam enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN (concept) 1 november 2009 tot en met 31 december 2012

SOCIAAL PLAN (concept) 1 november 2009 tot en met 31 december 2012 SOCIAAL PLAN (concept) november 009 tot en met december 0 Inhoudsopgave Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 0 Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties 8300 Concept SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING De ondergetekenden, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (LdH W&G), gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Almere enerzijds en de

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP Voor Wsw-medewerkers 1 maart 2014-1 januari 2018 Business Post Deo INLEIDING In dit Sociaal Plan hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en de EMCOgroep als

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd te den Haag en De Unie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Vieja-Utrecht, gevestigd te Utrecht, 2. Stichting Hera, gevestigd te Arnhem, 3. Stichting (nieuwe organisatie), gevestigd te Ede enerzijds en de Vereniging

Nadere informatie

SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE. Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw

SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE. Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw 2e concept oktober 2008 Door: Jan Willem Nuismer, manager PO&O Harm Hoekstra, directeur / bestuurder

Nadere informatie

13. Organisatie- en personeelsformatieplan

13. Organisatie- en personeelsformatieplan SOCIAAL PLAN overname Brummi (Hieronder wordt verstaan Pamada B.V., Berenboog B.V., Twinkel B.V., Het Berenhuis B.V., Boli B.V. en BSO Okidoki B.V.) 2 4 juli 2008 De ondergetekenden, 1. Brummi (waaronder

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND De ondergetekenden, SMO Helmond enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen: HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 3 6. Regels bij organisatieverandering/organisatieverandering

Nadere informatie

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 De ondergetekenden: Werkgever: Raad van Bestuur De Wever en Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV,

Nadere informatie

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD Concept Sociaal plan onderhandelaarakkoord De ondergetekenden, Mozaiek welzijnsdiensten, gevestigd te Tiel enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Sociaal plan Vorming De bibliotheek

Sociaal plan Vorming De bibliotheek Sociaal plan Vorming De bibliotheek Werkgever De Stichting ProBiblio, gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur mevrouw A. Rube, hierna

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties.

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties. SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie van - Stichting Cardia - Stichting Duinrust en de daaruit volgende reorganisaties. Definitieve versie d.d. 14 september 2009 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgevers: en hun

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan

Concept Sociaal Plan 0 Concept Sociaal Plan Ten behoeve van STAMM CMO Drenthe, statutair gevestigd te Assen CSP-8 25 09 2009 / PA 1 van 22 DE ONDERGETEKENDEN: De werkgever: STAMM CMO Drenthe, hierna te noemen werkgever enerzijds,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN FLEVOMEER BIBLIOTHEEK

SOCIAAL PLAN FLEVOMEER BIBLIOTHEEK FlevoMeer Bibliotheek SOCIAAL PLAN FLEVOMEER BIBLIOTHEEK Oktober 2006 1 Sociaal Plan Als besproken in het Directeurenoverleg op 5 oktober en vastgesteld op 17 oktober 2005 door de besturen van de bibliotheekstichtingen

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen 1 INLEIDING Woonzorggroep Samen hecht grote waarde aan goed werkgeverschap en streeft vanuit die gedachte

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Sociaal Plan Liemerije 1 april 2011 Inhoudsopgave Inleiding...4 Hoofdstuk 1...5 1.1 Het sociaal plan... 5 1.2 Definities... 5 1.2.1 Werkgever... 5 1.2.2 Werknemer... 5 1.2.3 Boventallige werknemer... 5

Nadere informatie

2 Algemene bepalingen

2 Algemene bepalingen Onderhandelaarsakkoord De ondergetekenden, Stichting Ambulante Fiom, gevestigd te s-hertogenbosch enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Timon, gevestigd te Zeist 2. Stichting Teen Challenge Vlaardingen, gevestigd te Vlaardingen enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer,

Nadere informatie

Procedure Individueel Beroep (PIB)

Procedure Individueel Beroep (PIB) Procedure Individueel Beroep (PIB) Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Datum mei 2012 Onze referentie 1396316 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep in de periode juni 2009-juni 2012

SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep in de periode juni 2009-juni 2012 SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep in de periode juni 2009-juni 2012 Juni 2009 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel

Nadere informatie

Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje. Sociaal Plan

Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje. Sociaal Plan Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje Sociaal Plan Versie 8, 10 april 2005 Inhoudsopgave Overeenkomst 3 Overwegingen 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Werkingssfeer

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) De ondergetekenden, Inhoudsopgave:

CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) De ondergetekenden, Inhoudsopgave: CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) 16 maart 2007 De ondergetekenden, 1. Stichting De Speelhoek 2. SKON Kinderopvang (SKON) te Utrecht enerzijds en 3. De Vereniging De Unie

Nadere informatie

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO.

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Fryslân (SMO Fryslân) te Leeuwarden 2. Opvang en Ondersteuning (O&O) te Leek, bestaande uit: stichting Blijenhof te Bergum stichting

Nadere informatie

Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015

Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 1. Doel en werkingssfeer Het Sociaal Plan Rabobank CAO biedt medewerkers die worden geraakt door een wijziging van de organisatie

Nadere informatie

Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion

Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion Vastgesteld op: 28 september 2007 en bijgewerkt d.d. 1 februari 2015. Kenmerk: 2007003464 (0110.01) 1. Missie en doelstellingen De selectie-

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN Concept d.d. 26-03-2012 SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN In het kader van reorganisatie door bedrijfseconomische omstandigheden en het verlies van werkgelegenheid Het Sociaal Plan regelt de personele gevolgen

Nadere informatie

REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE artikel 1 : begripsbepalingen artikel 2 : de commissie artikel 3 : het secretariaat artikel 4 : het bezwaarschrift artikel 5 : bevoegdheden

Nadere informatie

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE van versienummer Versie 2.0 atum 11 juni 2007 Samenvatting SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE 1 Inleiding In de periode van medio maart tot medio juni zijn vakbonden en werkgever met

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 2 6. Overgangsprotocol bij fusie 4 7.

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

Sociaal Plan RELX Groep

Sociaal Plan RELX Groep Sociaal Plan RELX Groep Inleiding Als onderdeel van een internationaal opererend, in multimedia gespecialiseerd concern, worden de Nederlandse RELX ondernemingen (verder in deze inleiding afgekort tot

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis SOCIAAL PLAN ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis 19 december 2008 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd

Nadere informatie

Model plaatsingsprocedure EUR. 1. Inleiding

Model plaatsingsprocedure EUR. 1. Inleiding Model plaatsingsprocedure EUR 1. Inleiding Als onderdeel van het reorganisatieplan wordt in het formatie plan beschreven uit welke en hoeveel functies de nieuwe organisatie zal bestaan. Op basis daarvan

Nadere informatie

Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven

Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven ++ Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven 2014-2018 Stadskanaal, 24 februari 2014 ++ INLEIDING In dit Sociaal Statuut hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en Wedeka Bedrijven

Nadere informatie

Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.

Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Sociaal Plan Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Rutgers; De vakbonden: De Vereniging AbvaKabo FNV,

Nadere informatie

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet Sociaal Plan In het kader van het Herontwerp Zorgpalet April 2009 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Sociaal Plan Herontwerp Zorgpalet 1. Inleiding 3 2. Werkgelegenheidsgarantie 3 3. Uitgangspunten en afspraken

Nadere informatie

Synergorî allemaal kansen

Synergorî allemaal kansen Synergorî allemaal kansen Werkvoorzieningsschap Synergon Sociaal statuut SW-medewerkers 2014-1 januari 2019 Winschoten, oktober 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 5 1.1. Werkingssfeer...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN DE WEVER OKTOBER OKTOBER 2020

SOCIAAL PLAN DE WEVER OKTOBER OKTOBER 2020 SOCIAAL PLAN DE WEVER OKTOBER 2018 - OKTOBER 2020 Versiedatum 2 oktober 2018 Ondergetekenden A. De Wever, (hierna te noemen werkgever), vertegenwoordigd door De Raad van Bestuur hierna te noemen werkgever

Nadere informatie

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Principe akkoord Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Juli 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen.pagina 2 Hoofdstuk 2 Plaatsingsprocedure.. pagina 8 Hoofdstuk 3 (Her)plaatsing overige

Nadere informatie

01-05-2011 tot en met 30-04-2013

01-05-2011 tot en met 30-04-2013 01-05-2011 tot en met 30-04-2013 Pagina 1 van 20 De werkgever: DE ONDERGETEKENDEN: - Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land gevestigd te Emmeloord enerzijds en - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Bijlage D Protocol FunctieWaardering Gezondheidszorg. 1. Algemeen

Bijlage D Protocol FunctieWaardering Gezondheidszorg. 1. Algemeen Bijlage D Protocol FunctieWaardering Gezondheidszorg 1. Algemeen Artikel 1.1 Definities In deze bijlage wordt verstaan onder: FWG : het functiewaarderingsysteem als bedoeld in artikel 7.1.3 van de cao.

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, Stichting Centrum Vaartserijn, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak,

Nadere informatie

Sociaal Plan. GGZ Drenthe

Sociaal Plan. GGZ Drenthe Sociaal Plan GGZ Drenthe CONCEPT VERSIE 27 JANUARI 2014 Inhoudopgave Preambule 4 Deel 1 Doelstelling en looptijd Sociaal Plan 5 Deel 2 Algemene bepalingen 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Werkingssfeer 5 2.3

Nadere informatie

Bijlage II Procedure FuWater

Bijlage II Procedure FuWater Bijlage II Procedure FuWater Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. ambtenaar: degene zoals bedoeld in artikel 1.2.1, van de Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel

Nadere informatie

Sociaal Plan Frion. Frion Personeel & Organisatie. Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008)

Sociaal Plan Frion. Frion Personeel & Organisatie. Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008) Sociaal Plan Frion Frion Personeel & Organisatie Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008) Inhoudsopgave Aanleiding 3 Preambule 4 Inleiding 6 Begripsbepalingen 6 3. Algemene bepalingen 10 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

Sociaal Plan

Sociaal Plan Sociaal Plan 2012 2017 Opgesteld door : Personeelszaken Versie : 4 Vastgesteld door : Datum vaststelling : Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Verklaring... 3 Voorwoord... 4 1. Doel en uitgangspunten... 5

Nadere informatie

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan Stichting Ouderenzorg Kapelle Sociaal Plan Juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Wederzijdse rechten en plichten...3 3. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen... 4 4. Adviescommissie Sociale Begeleiding...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 juli januari De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en

SOCIAAL PLAN 1 juli januari De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en SOCIAAL PLAN 1 juli 2017-1 januari 2018 De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en de Vereniging FNV gevestigd te Amsterdam, en CNV Connectief, gevestigd te Utrecht, anderzijds,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN

SOCIAAL PLAN SOCIAAL PLAN 2010-2011 Stichting Zonnehuisgroep Amstelland 1 INHOUDSOPGAVE SOCIAAL PLAN Pagina 1. Doel en afspraken 3 1.1 Doel sociaal plan 1.2 Openbreken Sociaal Plan 1.3 Afspraken 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem

Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem 1 september 2017 1 september 2019 Colofon Stichting Kunstencentrum Jerusalem Heuvelstraat 4 5801 CS VENRAY telefoon 0478 585320 e-mail info@kunstencentrumjerusalem.nl

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie