SOCIAAL PLAN. De Vitalis Zorg Groep. - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden -

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIAAL PLAN. De Vitalis Zorg Groep. - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden -"

Transcriptie

1 SOCIAAL PLAN Vitalis WoonZorg Groep - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden - Ten behoeve van de werknemers van De Sterren en De Vitalis Zorg Groep die ten gevolge van de fusie per 1 januari 2007 en/of reorganisaties in de periode 2007 tot 2010 nadelige sociale gevolgen kunnen ondervinden. Stichting Stichting De Sterren De Vitalis Zorg Groep Postbus Postbus PA Eindhoven 5604 EC Eindhoven 24 januari 2007

2 1 DOELSTELLING EN GELDIGHEIDSDUUR Het doel van het sociaal plan is om afspraken te maken hoe bij de geplande fusie per 1 januari 2007 tussen De Sterren en De Vitalis Zorg Groep en/of eventuele reorganisaties in de periode 2007 tot 2010 wordt tegemoet gekomen aan de eventuele nadelige gevolgen daarvan voor de werknemers. 2 WERKINGSSFEER EN UITGANGSPUNTEN Dit sociaal plan gaat uit van reeds vastgestelde regelingen, te weten de: - CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen (CAO V&V / ) inclusief de daarin opgenomen uitvoeringsregelingen tenzij in dit plan een afwijkende regeling is opgenomen; - CAO Sociale Begeleiding Verpleeg- en Verzorgingshuizen (CAO-SB / ), tenzij in dit sociaal plan van deze CAO is afgeweken; Bij de toepassing van dit sociaal plan gelden de volgende uitgangspunten: - Dit sociaal plan heeft betrekking op bovengenoemde fusie en reorganisaties voor zover sprake is van de werkgever en de werknemer, zoals gedefinieerd in art. 3.1 en 3.2 van dit sociaal plan; - Dit sociaal plan sluit de vigerende afspraken m.b.t. (organisatorische) herplaatsingen volledig uit. Het gaat hier concreet over het huidige en toekomstige MIK-v document P&O Herplaatsingsbeleid van De Vitalis Zorg Groep en het document Werving en selectie bij De Sterren van De Sterren. Partijen bij dit sociaal plan en de werknemers waarop dit sociaal plan van toepassing is, kunnen geen aanspraak maken op de verplichting tot herplaatsing, zoals opgenomen in die regelingen; - Er zullen als gevolg van de fusie en reorganisaties geen gedwongen ontslagen plaatsvinden, tenzij er sprake is van een situatie zoals omschreven hoofdstuk 5.2 artikel 9 of 11; - Collectieve of bedrijfseconomische ontslagen kunnen slechts aan de orde zijn in de onverhoopte situatie waarin de werkgever aannemelijk kan maken dat de financiële positie van de organisatie(onderdeel) dermate negatief is geworden dat gedwongen ontslagen onafwendbaar zijn geworden. In dat geval pleegt de werkgever hierover overleg met de bij dit sociaal plan betrokken vakorganisaties. De wachtgeldregeling uit de CAO V&V zal dan worden gevolgd. Deze regeling wordt door partijen als een redelijke en passende vergoeding beschouwd. Het overleg met de vakbonden is primair gericht op het afspreken van mobiliteitsverhogende maatregelen; - De betrokken werknemer zal volgens het uitgangspunt medewerker volgt werk zoveel mogelijk hetzelfde werk blijven doen wat hij nu ook doet; - Goede informatievoorziening en transparantie ten aanzien van de voorgenomen plannen is van groot belang voor alle betrokkenen. De werkgever zal desgevraagd kosteloos een exemplaar van het sociaal plan, de CAO V&V, de CAO-SB ter beschikking stellen aan de werknemers; /11

3 - Voor werkgever en werknemer geldt een inspanningsverplichting om in redelijkheid en billijkheid en te goeder trouw mee te werken aan de uitvoering van dit sociaal plan; - Met instemming van alle partijen die dit sociaal plan hebben ondertekend, kan dit sociaal plan tussentijds worden gewijzigd. 3 BEGRIPSBEPALINGEN 3.1 Werkgever In dit Sociaal Plan wordt onder werkgever verstaan: stichting De Vitalis Zorg Groep gevestigd te Eindhoven, Herman Gorterlaan 300, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.M. Bergs, voorzitter Raad van Bestuur de stichting De Sterren gevestigd te Eindhoven, Generaal Bradleylaan 1, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw drs. J.T. Maas, voorzitter Raad van Bestuur. Waar verder De Vitalis Zorg Groep als werkgever wordt aangeduid, dient tevens De Sterren te worden gelezen. Er is gekozen voor het hanteren van de eerst genoemde naam, omdat die naam blijft bestaan voor de na 1 januari 2007 gefuseerde organisatie. Dit sociaal plan geldt eveneens voor eventuele rechtsopvolgers van De Vitalis Zorg Groep. 3.2 Werknemer In dit sociaal plan wordt onder werknemer verstaan: de persoon waarmee een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is afgesloten met De Vitalis Zorg Groep, tenzij hij - de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt; - lid is van de Raad van Bestuur (directeuren vallen wel onder dit sociaal plan); - incidenteel gedurende de schoolvakanties werkzaam is voor een periode niet langer dan maximaal 6 weken achtereen (vakantiekrachten); - incidenteel werkzaamheden verricht op afroep (oproepkrachten); - binnen de organisatie een stage vervult (stagiaires); - uurdocent is; - is aangesteld op projectbasis ten behoeve van het verrichten van tijdelijke activiteiten (projectmedewerkers). Bestaande tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden in ieder geval tot de afgesproken einddatum gerespecteerd. Werknemers in dienst op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst kunnen geen rechten ontlenen aan dit sociaal plan. Waar gesproken wordt van hij/werknemer, dient eveneens te worden gelezen zij/werkneemster. 3.3 Adviescommissie Sociale Begeleiding De commissie, zoals bedoeld in hoofdstuk 11 van de CAO-SB. Het is een commissie die als taak heeft de werkgever en/of werknemer te adviseren bij de toepassing van dit sociaal plan /11

4 3.4 Formatieplaatsenplan Een ten behoeve van de nieuwe situatie op te stellen indicatief overzicht van functies in de instelling met een omschrijving van de functie-eisen en het verwachte niveau en de inhoud van die functies. Bij een gefaseerde uitvoering van de fusie of reorganisatie kunnen de nieuwe organisatiestructuur en het formatieplaatsenplan in fasen worden opgezet. Bij een reorganisatie waarbij een beperkt aantal diensten of afdelingen betrokken is, hoeft alleen voor die diensten/afdelingen de nieuwe organisatiestructuur en het formatieplaatsenplan te worden opgesteld. 3.5 Uitvoeringsregelingen Daar waar in dit sociaal plan wordt verwezen naar uitvoeringsregelingen, worden hieronder verstaan de uitvoeringsregelingen van de CAO V&V, voor zover zij niet zijn uitgesloten als gevolg van de voor dit sociaal plan geldende afspraken. 3.6 Werknemersorganisaties De werknemersorganisaties zijn de partijen, betrokken bij de CAO V&V en bij dit sociaal plan. Met werknemersorganisaties worden hier bedoeld: ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak, FBZ, NU 91 en De Unie Zorg en Welzijn. 3.7 Boventalligheid: herplaatsingskandidaat Een werknemer wiens functie in de nieuwe organisatiestructuur/personeelsformatie is komen te vervallen en die na de gevolgde procedure in hoofdstuk 5 van dit sociaal plan niet geplaatst kan worden in achtereenvolgens dezelfde, een gelijkwaardige of passende functie, is boventallig. De werknemers die met betrekking tot de locatie of Concerndienst waar de reorganisatie (of fusieconsequentie) plaatsvindt boventallig zijn, krijgen de status van herplaatsingskandidaat. De herplaatsingskandidaten worden geplaatst op een herplaatsingslijst. De herplaatsingslijst wordt beheerd door de Concerndienst P&O met als doel de werknemers op deze lijst te matchen met vacatures in de organisatie. Indien de matching niet heeft geleid tot voorziening in de vacature, dan wordt de vacature vervolgens, via de daartoe aangewezen kanalen, bekend gemaakt binnen De Vitalis Zorg Groep. De verdere procedure loopt conform de afspraken uit de vigerende procedure Mik-v P&O Kader Werving en Selectie van De Vitalis Zorg Groep (versie 2 en eventuele nieuwe versies). 3.8 Het anciënniteitsbeginsel Medewerkers worden in geval het niet om nieuwe functies gaat, geplaatst conform de procedure in hoofdstuk 5.1 artikel 3 van dit sociaal plan. Hierbij wordt het anciënniteitprincipe gevolgd. Dit betekent dat een werknemer met meer dienstjaren eerder geplaatst wordt dan een werknemer met minder dienstjaren. Als peildatum voor de bepaling van het aantal dienstjaren geldt de datum waarop het plaatsingsplan (wie wordt in welke functie geplaatst) door de directie van de locatie wordt vastgesteld /11

5 Het anciënniteitsbeginsel geldt in eerste instantie voor de locatie of Concerndienst waar de reorganisatie (of fusieconsequentie) betrekking op heeft (zie ook hoofdstuk 5.2 artikel 2 van dit sociaal plan) en wordt daarna ook stichtingsbreed voor herplaatsingskandidaten gehanteerd. Dit voor wat betreft de hieronder in hoofdstuk 3.9 van dit sociaal plan genoemde categorieën van functies. 3.9 Functiecategorieën Dezelfde functie Een qua functie-inhoud, functie-eisen en FWG-niveau gelijke functie. Gelijkwaardige functie Een inhoudelijk andere doch qua opleiding en FWG-niveau gelijke functie. Passende functie Een functie die wat betreft kennis, kunde en ervaring zoveel mogelijk aansluit bij de te herplaatsen werknemer. Het betreft hier een functie die 1 FWG-niveau lager is gewaardeerd dan de functie die de werknemer op dat moment bekleedt. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan locatie en afdeling Nieuwe functies Van een nieuwe functie is sprake indien bij de samenstelling van taken de functie werkelijk anders is dan enige functie die voorkwam in het oude formatieplaatsenoverzicht van voor de fusie of reorganisatie. Hierbij spelen één of meerdere van de volgende aspecten een rol: de organisatorische context waarin de functie moet worden uitgeoefend wordt aanmerkelijk complexer, een belangrijke wijziging in verantwoordelijkheden en bevoegdheden, aanmerkelijk grotere span of control, veranderingen van de aandachtsvelden, breedte van het takenpakket, de gestelde functie-eisen. Deze veranderingen blijken uit de functiebeschrijving (eventueel aangevuld met een functieprofiel), de waardering van gezichtspunten en idealiter uit een hogere FWG-indeling van de functie, die voldoet aan de kwaliteitseisen conform de FWG 3.0 systematiek Detachering Een werknemer kan, in goed overleg, tijdelijk in dezelfde, een gelijkwaardige of passende functie (of voor werkzaamheden) worden gedetacheerd bij een andere werkgever, zijnde een ander rechtspersoon dan De Vitalis Zorg Groep. De werknemer kan ook intern tijdelijk worden geplaatst in dezelfde, een gelijkwaardige of passende functie (of voor werkzaamheden) op een andere locatie. Een detachering of een tijdelijke interne plaatsing op een andere locatie duurt in principe maximaal 1 jaar. Indien noodzakelijk en naar oordeel van de werkgever, zal in individuele gevallen de bovengenoemde detacherings- of plaatsingsperiode met één jaar worden verlengd. In geval van detacheringen en tijdelijke interne plaatsingen, wordt in het salaris geen verandering aangebracht. In geval van verlies aan onregelmatigheidstoeslag, gelden de bepalingen uit de afbouwregeling onregelmatigheidstoeslag van de CAO V&V. Bij verandering in standplaats worden, conform de fiscale eisen hieromtrent, de reiskosten woon-werkverkeer aangepast naar de nieuwe woon-werkafstand. In geval het een hoger gesalarieerde functie betreft, geldt de waarnemingsregeling uit de CAO V&V /11

6 4 FUSIE- EN/OF REORGANISATIEPLAN In geval van fusie of reorganisaties zal de werkgever, conform art. 25 van de wet op de ondernemingsraden, een fusie- of reorganisatieplan opstellen en aan voor advies voorleggen aan de Ondernemingsraad. Dit plan wordt voorzien van: - een inhoudelijke onderbouwing van het waarom van de fusie of reorganisatie; - een schematisch overzicht van de huidige en toekomstige organisatiestructuur; - een huidig en toekomstig formatieplaatsenplan (conform hoofdstuk 3.4 van dit sociaal plan); - een overzicht van de personele consequenties waarbij indicatief de aard en omvang van het aantal te verwachten herplaatsingskandidaten wordt aangegeven. In het geval van omvangrijke reorganisaties kunnen de verschillende fasen in het reorganisatieplan deel voor deel zichtbaar worden gemaakt en voorzien van een stappen- en formatieplaatsenplan voor advies worden voorgelegd aan de Ondernemingsraad. 5 HERPLAATSINGSBELEID 5.1 Herplaatsingscriteria 1. Het streven is erop gericht dat werknemers zoveel als mogelijk hun huidige functieniveau (in termen van FWG-indeling) behouden en derhalve geplaatst worden in hun huidig functieniveau in de gewijzigde organisatie. 2. De directie van een locatie draagt zorg voor de uitvoering van een belangstellingsregistratie van de bij de reorganisatie betrokken werknemers wiens functie vervalt. De werknemer wordt uitgenodigd om de gegevens van de belangstellingsregistratie in een persoonlijk gesprek met de leidinggevende toe te lichten. Bij de overige bij de reorganisatie betrokken medewerkers wordt een ieder geval een schriftelijke belangstellingsregistratie gehouden waarin geinformeerd zal worden wat mogelijkheden en wensen zijn. Zoveel als mogelijk zal rekening worden gehouden met de uitkomsten hiervan. Aan de belangstellingsregistratie kunnen geen rechten worden ontleend. Het belangstellingsregistratieformulier wordt na invulling ondertekend en beheerd door de directie van een locatie, waarna de werknemer een kopie ontvangt. De Concerndienst P&O heeft inzage in dit formulier. 3. Indien aan werknemers een functie wordt aangeboden, wordt de navolgende volgorde in acht genomen (aanbiedingsvolgorde): a. dezelfde functie b. gelijkwaardige functie c. passende functie Zie hoofdstuk 3.9 van dit sociaal plan voor de begripsdefinities. Indien aan een werknemer dezelfde functie, een gelijkwaardige of passende functie wordt aangeboden, wordt ervan uitgegaan dat de betrokken werknemer beschikt over die kennis (incl. opleiding), kunde en ervaring die vereist is voor de functie of binnen een redelijke termijn (in beginsel binnen 6 maanden) hieraan kan voldoen. 6/11

7 Herplaatsing van medewerkers in nieuwe functies (zie hoofdstuk 3.10 van dit sociaal plan), vindt te allen tijde plaats op basis van geschiktheid en belangstelling, waarbij de meest geschikte medewerker geplaatst zal worden. 5.2 Herplaatsingsprocedure 1. Aan de hand van een herplaatsingsplan gaat de werkgever, met inachtneming van de herplaatsingscriteria zoals vermeld in hoofdstuk 5.1 van dit sociaal plan, over tot het aanbieden van functies. De werkgever zal de werknemer zo spoedig mogelijk informeren over de gevolgen van de wijzigingen. 2. Bij het zoeken naar functies wordt eerst gezocht binnen de locatie of Concerndienst waar de reorganisatie (of fusieconsequentie) betrekking op heeft en daarna wordt gekeken naar vacatures binnen de overige locaties of Concerndiensten van De Vitalis Zorg Groep. 3. Een functie-aanbod wordt schriftelijk gedaan. Hierbij wordt het volgende aangegeven: a. de locatie en afdeling; b. functienaam en omschrijving van de werkzaamheden; c. de functie-eisen en het FWG-niveau. 4. De werknemer dient zich in een periode van maximaal 10 werkdagen, nadat hem een aanbod is gedaan een zo goed mogelijk beeld te vormen van de nieuwe functie en de omstandigheden, waaronder deze zal worden uitgeoefend. Binnen deze periode moet hij de werkgever schriftelijk berichten of hij het aanbod wil aanvaarden. Indien hij het aanbod niet accepteert, dient de werknemer zijn standpunt hierin te onderbouwen. 5. Bij plaatsing in een voor de werknemer nieuwe functie geldt een proefplaatsing van 4 maanden. Na succesvolle afronding van deze periode wordt de arbeidsovereenkomst aangepast. 6. Bij een verschil van mening tussen werknemer en werkgever over de vraag of een aangeboden functie als passend aangemerkt dient te worden, zal binnen 5 werkdagen, na afloop van de genoemde periode van maximaal 10 werkdagen in hoofdstuk 5.2 artikel 4, een adviesaanvraag bij de Adviescommissie Sociale Begeleiding ingediend worden. 7. Tijdens een lopende bezwaarfase bij de Adviescommissie Sociale Begeleiding blijft een medewerker in de oude functie werken tenzij deze is vervallen (zie ook hoofdstuk 3.11 van dit sociaal plan m.b.t. plaatsings- en detacheringsmogelijkheden). De arbeidsvoorwaarden blijven gedurende de bezwaarfase onveranderd. 8. Een aangeboden functie die op basis van het advies van de Adviescommissie Sociale Begeleiding als niet-passend is bevonden, wordt geacht niet te zijn aangeboden. Een volgend nieuw aanbod van de werkgever wordt alsdan gezien als een eerste aanbod. 7/11

8 Indien een passend functie-aanbod niet wordt aanvaard, terwijl de functie naar het oordeel van de werkgever en de Adviescommissie Sociale Begeleiding passend is, dan wordt de werknemer hierover door de werkgever schriftelijk geïnformeerd. De werknemer krijgt na ontvangst van het bericht van de werkgever nog twee weken de gelegenheid het functieaanbod alsnog te accepteren. Volhardt de werknemer in zijn weigering, dan is de werkgever gerechtigd een ontslagprocedure in werking te stellen. De werkgever zal de werknemer over de consequenties van het ontslag schriftelijk informeren. indien 10.Indien de werknemer wordt geplaatst in een voor hem nieuwe functie en binnen de proefplaatsingstermijn van 4 maanden na aanvang voor die functie blijkt dat betrokkene, buiten zijn schuld, daarvoor niet geschikt is, wordt hem opnieuw een functie aangeboden (conform de in hoofdstuk 5.1 van dit sociaal plan genoemde herplaatsingscriteria). Zou deze specifieke situatie zich dan herhalen, dan wordt de werknemer, daartoe mogelijkheden aanwezig zijn, nogmaals een functie aangeboden (conform de in hoofdstuk 5.1 van dit sociaal plan genoemde herplaatsingscriteria). 11.Indien de werknemer wordt geplaatst in een voor hem nieuwe functie en binnen de proefplaatsingstermijn van 4 maanden na aanvang van de functie te kennen geeft de nieuwe functie niet te ambiëren, wordt hem, maximaal éénmaal een nieuwe functie aangeboden. Herhaalt deze situatie zich opnieuw, dan is de werkgever gerechtigd een ontslagprocedure in werking te stellen. 6 BIJZONDERE RECHTEN VAN DE WERKNEMER 6.1 Salarisgarantie Indien de medewerker door de werkgever wordt geplaatst in een lager gewaardeerde functie dan zijn oorspronkelijke functie, wordt het salaris, zoals vastgelegd in de arbeidsovereenkomst, bevroren in geval het salaris meer bedraagt dan het maximum salaris van de andere functie vermeerderd met 10%. Indien de medewerker door de werkgever geplaatst wordt in een andere functie en deze functie is ingedeeld op een lager niveau, dan kan hij het maximum salaris zoals vastgelegd in de arbeidsovereenkomst bereiken, voorzover dit het maximum salaris plus 10% behorende bij de nieuwe functie niet overstijgt. Een bevroren salaris wordt aangepast met de algemene loonaanpassingen van de CAO V&V. Voor medewerkers die 55 jaar of ouder zijn en een dienstverband hebben van minimaal 10 jaar, geldt een salarisgarantie voor de bestaande salarisschaal inclusief de uitloopmogelijkheden tot het maximum van die schaal. Een bevroren salaris wordt aangepast met de algemene loonaanpassingen van de CAO V&V. De hierboven beschreven salarisgaranties gelden evenwel niet, indien de werknemer zelf te kennen geeft een functie op een lager niveau te ambiëren. In dat geval geldt het volgende: het bestaande salaris wordt zo mogelijk horizontaal ingepast in de nieuwe FWG-schaal, waarbij het hoogste salarisbedrag in de nieuwe schaal het nieuwe maximum is. 8/11

9 Afbouw onregelmatigheidstoeslag De werknemer die ten gevolge van de fusie of reorganisatie niet meer in aanmerking komt voor onregelmatigheidstoeslag, dan wel een vermindering van genoemde toeslag krijgt, heeft, met inachtneming van de bepalingen hieromtrent in artikel van de CAO V&V, recht op de daarin genoemde afbouwregeling. Werknemers van 55 jaar en ouder behouden, onverminderd het bepaalde in de uitvoeringsregeling onregelmatige dienst CAO V&V, 50% van hun gemiddelde onregelmatigheidstoeslag. Onder gemiddelde wordt verstaan de gemiddelde per maand in de voorgaande 12 maanden genoten vergoeding voor onregelmatige dienst. 6.3 Jubilea Indien de werknemer binnen 12 maanden na beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever, te meten vanaf de ingangsdatum van dit sociaal plan, op grond van een jubileum recht zou hebben gehad op een uitkering op grond de uitvoeringsregeling salariëring van de CAO V&V, wordt deze uitkering bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan hem uitbetaald. 6.4 Resterende vakantie-uren Niet opgenomen vakantie-uren en een eventueel restant aan meeruren worden door de nieuwe afdeling (organisatie-eenheid) overgenomen en ingepland. Een restant aan bovenwettelijke vakantie-uren en meeruren kunnen na akkoord van werknemer en werkgever worden uitbetaald. 6.5 Scholing Indien voor het vervullen van een nieuwe functie, naar het oordeel van de werkgever, om- of bijscholing noodzakelijk is, zal de werkgever hierin voorzien. De scholingsactiviteiten zijn dan verplicht en zullen als werktijd worden aangemerkt. De kosten verbonden aan de om- of bijscholing komen voor rekening van de werkgever. 6.6 Vrijstelling van arbeid In het geval dat bij het ontbreken van een functie met de werknemer vrijstelling van arbeid met behoud van loon wordt afgesproken, wordt hij geacht de in die periode opgebouwde vakantieuren te hebben genoten. Na een periode van 4 weken wordt de vergoeding woonwerkverkeer stopgezet. Een gsm mag alleen zakelijk worden gebruikt. Gemaakte privékosten worden zonodig in rekening gebracht. 7 SLOTBEPALINGEN 7.1 Hardheidsclausule De bepalingen van het Sociaal Plan hebben een standaard karakter. In gevallen waarin het Sociaal Plan zou leiden tot een onbillijke situatie voor de individuele werknemer, zal de werkgever na de Adviescommissie Sociale Begeleiding te hebben geraadpleegd, in een voor de werknemer gunstige zin van het Sociaal Plan afwijken. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend door andere werknemers. 7.2 Op dit sociaal plan is Nederlands recht van toepassing. 9/11

10 De uit dit sociaal plan voortvloeiende geschillen tussen de partijen die deze overeenkomst hebben ondertekend, dan wel tussen de werkgever en de werknemers waarop deze overeenkomst van toepassing is, zullen zoveel mogelijk langs een minnelijke weg dan wel via de Adviescommissie Sociale Begeleiding worden geregeld. Indien partijen hun geschil niet middels een minnelijke regeling kunnen oplossen, dan kunnen partijen het geschil aan de bevoegde rechter voorleggen. 10/11

11 ALDUS OVEREENGEKOMEN TE EINDHOVEN OP... EN ONDERTEKEND DOOR: de Stichting De Vitalis Zorg Groep gevestigd te Eindhoven, Herman Gorterlaan 300, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.M. Bergs, voorzitter Raad van Bestuur, en de stichting De Sterren gevestigd te Eindhoven, Generaal Bradleylaan 1, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw drs. J.T. Maas, voorzitter Raad van Bestuur en de werknemersorganisaties - ABVAKABO FNV, postbus 540, 6000 AM Weert; - CNV Publieke Zaak, postbus 6190, 5600 HD Eindhoven; - FBZ, postbus 20058, 3502 LB Utrecht; - NU 91, Noord Brabantlaan 66, 5652 LE Eindhoven; - De Unie Zorg en Welzijn, postbus 400, 4100 AK Culemborg. Stichting De Vitalis Zorg Groep ABVAKABO FNV, Stichting De Sterren CNV Publieke Zaak, FBZ, NU 91, De Unie Zorg en Welzijn 11/11

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Topaz

Doorlopend Sociaal Plan Topaz Doorlopend Sociaal Plan Topaz Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van de stichting Topaz (verder te noemen Topaz). Het sociaal plan is

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Sociaal Plan Liemerije 1 april 2011 Inhoudsopgave Inleiding...4 Hoofdstuk 1...5 1.1 Het sociaal plan... 5 1.2 Definities... 5 1.2.1 Werkgever... 5 1.2.2 Werknemer... 5 1.2.3 Boventallige werknemer... 5

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje. Sociaal Plan

Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje. Sociaal Plan Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje Sociaal Plan Versie 8, 10 april 2005 Inhoudsopgave Overeenkomst 3 Overwegingen 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Werkingssfeer

Nadere informatie

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 1 februari 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel... 3 1.2. Uitgangspunten... 3 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule

Nadere informatie

Ondergetekenden: de werkgevers:

Ondergetekenden: de werkgevers: Sociaal Plan voor de overdracht van de exploitatie van het Kloosterverzorgingshuis KVH Loreto aan de MeanderGroep Zuid-Limburg en de Congregatie van de Zusters van het arme Kind Jezus (november 2006) Ondergetekenden:

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN DOORLOPEND SOCIAAL PLAN STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN 2006-2010 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave DOORLOPEND SOCIAAL PLAN...1 STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN...1 2006-2010... 1 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet Sociaal Plan In het kader van het Herontwerp Zorgpalet April 2009 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Sociaal Plan Herontwerp Zorgpalet 1. Inleiding 3 2. Werkgelegenheidsgarantie 3 3. Uitgangspunten en afspraken

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

SOCIAAL CONVENANT. Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon. November 2011

SOCIAAL CONVENANT. Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon. November 2011 SOCIAAL CONVENANT Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon November 2011 De werkgever: Stichting Trajectum: Raad van Bestuur De heer J.Martini. Raad van Bestuur B. Groeneweg Zwolle, d.d.. Zwolle, d.d...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie.

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. Verklaring Aldus overeengekomen te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, op 10 december 2003 de werkgever de organisatie

Nadere informatie

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde,

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde, SOCIAAL OVERDRACHTSPROTOCOL Overeenkomst tussen Werkgevers LUMC (Geboortehuis Leiden, GHL), gevestigd aan de Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, (hierna aangeduid als LUMC ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Verklaring: MCA Gemini Groep, Medisch Specialisten Noord West en de werknemersorganisaties

Nadere informatie

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN Sociaal Overgangsprotocol Triversum GGZ NHN Verklaring, DE ONDERGETEKENDEN: de STICHTING GGZ Noord-Holland-Noord, statutair gevestigd te Heiloo en kantoorhoudende te Heerhugowaard., hierna te noemen:

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP Voor Wsw-medewerkers 1 maart 2014-1 januari 2018 Business Post Deo INLEIDING In dit Sociaal Plan hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en de EMCOgroep als

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016 Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016/concept akkoord/dec 2011 Inhoud

Nadere informatie

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen Sociaal Overdrachts Protocol Overeenkomst tussen Werkgevers Stichting Medische Diagnostiek, gevestigd aan de Spaarnepoort 3, 2134 TM Hoofddorp, (hierna aangeduid als Medial ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009)

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009) Onderhandelaarakkoord addendum 24042013 Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009) Overeengekomen voor het opvangen van de personele gevolgen die volgen uit de

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING De ondergetekenden, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (LdH W&G), gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Almere enerzijds en de

Nadere informatie

Sociaal Plan Frion. Frion Personeel & Organisatie. Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008)

Sociaal Plan Frion. Frion Personeel & Organisatie. Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008) Sociaal Plan Frion Frion Personeel & Organisatie Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008) Inhoudsopgave Aanleiding 3 Preambule 4 Inleiding 6 Begripsbepalingen 6 3. Algemene bepalingen 10 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA (Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA De ondergetekenden, 1. GGD Nederland, mede namens de bij haar aangesloten GGD en, 2. Stichting PGA Noord Stichting PGA Oost

Nadere informatie

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren.

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Addendum GGZ WNB Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Werknemersorganisaties: FNV- Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

Sociaal plan Stichting Coloriet

Sociaal plan Stichting Coloriet Sociaal plan Stichting Coloriet 2008. Lelystad, december 2007 versie 17 december 2007 Inhoud Verklaring Preambule 1. Doel en afspraken 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule en interpretatie

Nadere informatie

Sociaal Plan BEZT. Sociaal Plan BEZT. Bartholomeus Gasthuis. Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0. Versie 2.

Sociaal Plan BEZT. Sociaal Plan BEZT. Bartholomeus Gasthuis. Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0. Versie 2. Sociaal Plan BEZT Bartholomeus Gasthuis Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0 Versie 2.0 1 Inhoudsopgave Inleiding Begrippenkader Doel Algemene bepalingen Afspraken Organisatiestructuur

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond.

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. C O N C E P T SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. De overgang van provinciale en gemeentelijke milieutaken naar

Nadere informatie

Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN

Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN 1 Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de personele gevolgen binnen Stichting Thuiszorg Rotterdam en Huishoudelijke Verzorging TR BV naar aanleiding van de reorganisatie 2011 2 DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Datum: december 2011 Datum concept: 24-02-2012 Documenteigenaar: Nicole ter Bogt 1/18 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Werkingssfeer... 5 3 Geldigheidsduur... 5 4 Uitgangspunten... 5 5 Begripsbepaling...

Nadere informatie

Sociaal Convenant. Stichting Voor Regionale Zorgverlening. Stichting Ouderenzorg Kanaalzone. in het kader van de fusie van. Versie september 2016

Sociaal Convenant. Stichting Voor Regionale Zorgverlening. Stichting Ouderenzorg Kanaalzone. in het kader van de fusie van. Versie september 2016 Sociaal Convenant in het kader van de fusie van Stichting Voor Regionale Zorgverlening en Stichting Ouderenzorg Kanaalzone Versie september 2016 Sociaal Convenant inzake de fusie van Stichting voor Regionale

Nadere informatie

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties 8300 Concept SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen 4 3. Doel 8 4. Geldigheidsduur

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Pieter van Foreest

Doorlopend Sociaal Plan Pieter van Foreest Doorlopend Sociaal Plan Pieter van Foreest Versie 6.0 (12-10-2015) 1 Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van Zorginstellingen Pieter van

Nadere informatie

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 De ondergetekenden: Werkgever: Raad van Bestuur De Wever en Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV,

Nadere informatie

Sociaal Plan Rijnland Zorggroep tot

Sociaal Plan Rijnland Zorggroep tot Versie 13 februari 2013 Sociaal Plan Rijnland Zorggroep 1-3-2013 tot 1-3-2018 VERKLARING Aldus overeengekomen te Leiderdorp, De werkgever De organisatie van werknemers Rijnland Zorggroep ABVAKABO FNV NU'91

Nadere informatie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL Inzake: (WERKNEMER) Verzoeker tegen: (OMROEPWERKGEVER) Verweerster 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie 1.1. Krachtens artikel 49 lid

Nadere informatie

Sociaal Plan. De Riethorst Stromenland Postbus AA Geertruidenberg. Bestemd voor alle medewerkers van De Riethorst Stromenland

Sociaal Plan. De Riethorst Stromenland Postbus AA Geertruidenberg. Bestemd voor alle medewerkers van De Riethorst Stromenland De Riethorst Stromenland Postbus 35 4930 AA Geertruidenberg Sociaal Plan Bestemd voor alle medewerkers van De Riethorst Stromenland Naam document: Sociaal Plan Soort document: HKZ-norm(en): Vaststelling

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol

Sociaal Overdrachtsprotocol Sociaal Overdrachtsprotocol Overeenkomst tussen Overdragende organisatie en huidig werkgever Stichting Catharina Ziekenhuis, gevestigd aan de Michelangelolaan 2, 5623 EJ Eindhoven, (hierna aangeduid als

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg concept 16 januari 2014 Inleiding De Stichting Surplus Zorg (verder te noemen: de werkgever) vindt het belangrijk om organisatiewijzigingen op een adequate en zorgvuldige

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan. GGZ ingeest

Doorlopend Sociaal Plan. GGZ ingeest Doorlopend Sociaal Plan GGZ ingeest Inhoudsopgave Verklaring 4 Pre-ambule 5 1. Doel en afspraken 6 2. Werkingssfeer en geldigheidsduur 9 3. Begripsbepalingen 10 4. Regels bij reorganisatie 14 4.1 (nieuwe)

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Amerpoort

Sociaal Plan Stichting Amerpoort Sociaal Plan Stichting Amerpoort INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Algemene bepalingen... 4 1.1 Doel Sociaal Plan... 4 1.2 Afspraken... 4 1.3 Werkingssfeer... 4 1.4 Looptijd... 4 1.5 Bezwaar en beroep...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

Addendum. Algemeen Sociaal Plan

Addendum. Algemeen Sociaal Plan Addendum behorende bij het Algemeen Sociaal Plan 2013 2014 bij organisatieveranderingen in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven Versie 0.4 Augustus 2016 Inhoud Pagina Inhoud 2 Overeenkomst Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Sociaal Plan' Gelre ziekenhuizen. Datum opmaak Datum revisie. 9 mei2007 november 2011. Voorwoord

Sociaal Plan' Gelre ziekenhuizen. Datum opmaak Datum revisie. 9 mei2007 november 2011. Voorwoord I Sociaal Plan' Gelre ziekenhuizen Datum opmaak Datum revisie 9 mei2007 november 2011 Voorwoord In dit Sociaal Plan worden de rechten en plichten vastgelegdie gelden voor zowel werkgever als werknemers,

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN 1 april 2014 1 april 2015 Aldus overeengekomen: De werkgever:.. De werknemersorganisaties: ABVAKABO FNV:.... CNV Publieke Zaak: NU 91 Beroepsorganisatie van de verpleging Nieuwe

Nadere informatie

Algemeen Sociaal Plan. Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Algemeen Sociaal Plan. Catharina Ziekenhuis Eindhoven Algemeen Sociaal Plan 1 januari 2013 1 juli 2014 bij organisatieveranderingen in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven Versie 0.6 December 2012 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Akkoordverklaring 4 1. Doel en

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009

CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009 CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009 Documentstatus Status Auteur Datum Versie Eerste aanzet Concept MD 03-11-2008 1.0 Na overleg vakbonden 05-11-08 Concept MD 19-11-2008 1.1 Na overleg vakbonden 26-11-08 Concept

Nadere informatie

Concept. Sociaal Plan 2014

Concept. Sociaal Plan 2014 Concept Sociaal Plan 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Artikel 1 Uitgangspunten pag. 3 Artikel 2 Begripsbepalingen pag. 5 Artikel 3 Werkwijze bij reorganisaties pag. 7 Artikel 4 (Her)plaatsingsbeleid

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zorggroep Groningen 2e concept januari 2011 Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014

Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014 Principe akkoord Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014 01-03-2014 tot 01-01-2015 voor ledenraadpleging van de vakbonden op 18 maart 2014 Addendum 18 februari

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN FLEVOMEER BIBLIOTHEEK

SOCIAAL PLAN FLEVOMEER BIBLIOTHEEK FlevoMeer Bibliotheek SOCIAAL PLAN FLEVOMEER BIBLIOTHEEK Oktober 2006 1 Sociaal Plan Als besproken in het Directeurenoverleg op 5 oktober en vastgesteld op 17 oktober 2005 door de besturen van de bibliotheekstichtingen

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 doorlopend sociaal plan versie definitief 15 november 2008 1 Ondergetekenden: De stichting ziekenhuis Bernhoven gevestigd te Bernheze, te noemen de

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV Overdrachtsprotocol MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV 1 Inhoudsopgave Voorwoord Doel Blz. 4 Werkingssfeer Blz. 4 Overgang dienstverband Blz. 4 Geen Gedwongen ontslagen Blz.

Nadere informatie

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds;

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; Sociaal plan Stichting Banenplan te Amersfoort. De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; overwegende dat: door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken Van werk naar werk

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken Van werk naar werk Sociaal Plan Stichting Isala klinieken 2008 Van werk naar werk I Verklaring: Ondergetekenden: 1. De Stichting Isala klinieken, gevestigd te Zwolle, hierna te noemen de werkgever en 2. Vakbonden Zowel gezamenlijk

Nadere informatie

Sociaal Plan. Albert Schweitzer ziekenhuis

Sociaal Plan. Albert Schweitzer ziekenhuis Albert üeliweitser ziekenhuis Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis 5 december 2014 Definitieve versie Verklaring Het Albert Schweitzer ziekenhuis en de vakorganisaties zijn navolgend Sociaal Plan

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

Apeldoorn/Zwolle, 14 juni 2010 Versie: 4 Vastgesteld d.d. Geldig tot 24 maanden na fusiedatum. Sociaal Plan Fusie De Vogellanden ViaReva 2011

Apeldoorn/Zwolle, 14 juni 2010 Versie: 4 Vastgesteld d.d. Geldig tot 24 maanden na fusiedatum. Sociaal Plan Fusie De Vogellanden ViaReva 2011 Apeldoorn/Zwolle, 14 juni 2010 Versie: 4 Vastgesteld d.d. Geldig tot 24 maanden na fusiedatum Sociaal Plan Fusie De Vogellanden ViaReva 2011 Inhoudsopgave: Pagina Inleiding 3 1 Definities en begrippen

Nadere informatie

Stichting Careyn Zuwe Aveant en de daaronder ressorterende rechtspersonen

Stichting Careyn Zuwe Aveant en de daaronder ressorterende rechtspersonen SOCIAAL PLAN ten behoeve van Organisatieveranderingen bij: Stichting Careyn Zuwe Aveant en de daaronder ressorterende rechtspersonen Auteur: W.G. Sillevis Smitt Vastgesteld door: Versie 02 Pagina 1 van

Nadere informatie

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente Sociaal Plan reorganisaties Stichting Marente Onderhandelingsakkoord 1 februari 2016 Inhoudsopgave Voorwoord De ondergetekenden Doel 3 4 5 Artikel 1 Begripsbepalingen 5 Artikel 2 Werkingssfeer 7 Artikel

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting De Singels

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting De Singels CONCEPT SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting De Singels april 2009 Versie 2 1-14 VERKLARING Werkgevers: - Stichting

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan De Zorgcirkel 2013 t/m 2017

Regeling Sociaal Plan De Zorgcirkel 2013 t/m 2017 Regeling Sociaal Plan De Zorgcirkel 2013 t/m 2017 Regeling Sociaal Plan de Zorgcirkel 2013 2017 1 Inleiding Voor zorginstellingen is er in de afgelopen jaren veel veranderd als het gaat om financiering,

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Amerpoort

Sociaal Plan Stichting Amerpoort Sociaal Plan Stichting Amerpoort INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen... 4 2. Algemene bepalingen... 7 2.1 Doel Sociaal Plan... 7 2.2 Afspraken... 7 2.3 Beperkende bepalingen... 7 2.4 Geldigheidsduur...

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden,

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1 de Stichting Leo Stichting Groep, gevestigd te Apeldoorn, 2 de Stichting Leo Stichting Beheer, gevestigd te Apeldoorn, 3 de Stichting Bredervoort LSG, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona

Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona Pro Persona Voor een gezonde geest Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona Pro Persona Datum : 11 juni 2009 1/15 Voor een gezonde geest Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Overgangsprotocol Essent Smits

Overgangsprotocol Essent Smits Overgangsprotocol Essent Smits 25 november 2010 10CPB.0074 1 Algemeen... 3 2 Personele transitie... 3 3 Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden... 4 3.1 Algemeen... 4 3.2 Salaris en functieniveau... 4 3.3

Nadere informatie

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente Sociaal Plan reorganisaties Stichting Marente Onderhandelingsresultaat 24 januari 2014 Inhoudsopgave De ondergetekenden 3 Voorwoord 4 Doel 5 Artikel 1 Begripsbepalingen 6 Artikel 2 Werkingssfeer 7 Artikel

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT AVEANT Geldig van 1 mei 2007 tot 1 januari 2008

SOCIAAL STATUUT AVEANT Geldig van 1 mei 2007 tot 1 januari 2008 SOCIAAL STATUUT AVEANT 2007 Geldig van 1 mei 2007 tot 1 januari 2008 Sociaal Statuut 2007 versie 17 april 2007 Voorwoord Op 1 januari 2006 is Aveant als resultante van de fusie tussen Thuiszorg Stad Utrecht

Nadere informatie

Sociaal Plan

Sociaal Plan Sociaal Plan 2012 2017 Opgesteld door : Personeelszaken Versie : 4 Vastgesteld door : Datum vaststelling : Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Verklaring... 3 Voorwoord... 4 1. Doel en uitgangspunten... 5

Nadere informatie

Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 januari 2013

Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 januari 2013 Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 januari 2013 Inhoud 1. Preambule...4 2. Begripsbepalingen...5 3. Algemene bepalingen...8 3.1 Werkingsduur...8 3.2 Tussentijdse wijziging/onvoorziene omstandigheden...8

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Fokus Exploitatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Fokus Exploitatie 1 SOCIAAL PLAN Stichting Fokus Exploitatie 2 Inhoudsopgave 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 4 3. Wijziging 4 4. Definities 4 5. Mogelijkheid tot bezwaar 5 6. Hardheidsclausule 5 7. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant

Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant Status: definitief Versienummer: 1.1 Datum: 14 maart 2016 1 2 De ondergetekenden, 1. Stichting Isala (Diaconessenhuis), gevestigd te Meppel 2. Stichting Isala,

Nadere informatie

REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN vastgesteld door het college van bestuur d.d. 14 januari 2008 laatstelijk gewijzigd met ingang van 13 november 2009. In aanvulling

Nadere informatie

NU'91 district oost SOCIAAL PLAN SHERPA tot 2010

NU'91 district oost SOCIAAL PLAN SHERPA tot 2010 SOCIAAL PLAN SHERPA 2008 tot 2010 Sociaal plan Sherpa 2008 tot 2010 pag. 1 van 18 Inhoudsopgave Pagina Verklaring 3 Voorwoord 4 1. Doel en uitgangspunten 5 2. Algemene bepalingen 6 3. Regels bij reorganisatie

Nadere informatie

CONCE. Sociaal Plan. Inhoud

CONCE. Sociaal Plan. Inhoud CONCE Sociaal Plan Zwanenberg PT Lichtenvoorde B.V. Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Bruto salaris 4 3. Algemene voorwaarden en uitgangspunten 4 3.1 Overeenkomst 4 3.2 Werkingssfeer

Nadere informatie

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan Stichting Ouderenzorg Kapelle Sociaal Plan Juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Wederzijdse rechten en plichten...3 3. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen... 4 4. Adviescommissie Sociale Begeleiding...

Nadere informatie

Sociaal Plan. IJsselland Ziekenhuis. 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013

Sociaal Plan. IJsselland Ziekenhuis. 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013 Sociaal Plan IJsselland Ziekenhuis 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013 Versie concept 03 13 december 2011 Inhoudsopgave Bladzijde Inleiding 5 1. Doel en uitgangspunten 1.1. Doel Sociaal Plan 1.2.

Nadere informatie