VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe"

Transcriptie

1 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk Bladzijde Verklaring 2 1 Inleiding 3 2 Algemene bepalingen en uitgangspunten Werkingsfeer Formatieplaatsenplan Looptijd Rechtspositie Plaatsingsvolgorde Mobiliteitskandidaten Belangstellingsregistratie Verplichtingen werkgever Verplichtingen werknemer Salarisgarantieregeling Berekening salarisgarantie Functiegebonden toelagen Reiskostenvergoeding Remplaçantenregeling 6 3 Begripsbepalingen Definities Plaatsingsprocedure Algemeen Volgorde invulling formatieplaatsenplan Uitgangspunten bij plaatsing Verbijzondering Plaatsing in een inwisselbare functie Plaatsingsvolgorde in een passende functie Uitgangspunten bij plaatsing in een passende functie Plaatsing in een geschikte functie Flankerend beleid Ondersteuning bij vestiging als zelfstandige Bevordering externe mobiliteit Kosten bevordering externe mobiliteit Ontheffing terugbetalingsverplichting Kinderopvang Studiefaciliteiten Loonsuppletie Vergoeding bij gebruikmaking van de remplaçantenregeling 13 6 Slotbepalingen 6.1 Hardheidsclausule 14 Bijlage Bezwaren Commissie Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe

3 Verklaring Dit Sociaal Plan regelt voor de werknemers van Bureau Jeugdzorg Drenthe (BJZ Drenthe) de consequenties van de reorganisatie van BJZ Drenthe in de periode Dit Sociaal Plan gaat in direct na ondertekening door betrokken partijen. Ondergetekenden A. de Stichting Bureau Jeugdzorg Drenthe hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. Wierda, directeur/bestuurder, hierna te noemen werkgever enerzijds en B. de Vereniging Abva Kabo/FNV, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.. en de CNV Publieke zaak hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.. anderzijds overwegende dat het wenselijk is voorzieningen te treffen ten aanzien van de rechtspositionele gevolgen voor het personeel ten gevolge van de voorgenomen reorganisatie van de Stichting Bureau Jeugdzorg Drenthe, Komen als volgt overeen: Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe

4 Hoofdstuk 1 Inleiding De aanleiding voor dit Sociaal Plan is aanpassing van Bureau Jeugdzorg Drenthe (BJZ Drenthe) aan De Wet op de Jeugdzorg, die vanaf 1 januari 2005 van kracht is, zodanig dat er een evenwichtig functionerend BJZ Drenthe staat, dat in staat is om haar maatschappelijke en wettelijke taken uit te voeren. Deze aanpassingen zijn nader omschreven in het reorganisatieplan van BJZ Drenthe (september 2005). Het betreft aanpassingen op het vlak van functies en diensten (JIP) van BJZ Drenthe. Het Sociaal Plan fungeert als rechtspositioneel vangnet voor betrokken werknemers, waarin de rechten en plichten van de werkgever en werknemers tijdens het reorganisatieproces zo concreet en duidelijk mogelijk zijn weergegeven. De inhoud van dit Sociaal Plan is mede gebaseerd op de CAO-Jeugdhulpverlening. Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe

5 Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen en uitgangspunten 2.1 Werkingssfeer Het Sociaal Plan is uitsluitend van toepassing op de regiomanagers, de teamleiders van de regionale bureau s jeugdzorg (Noord-Midden, Zuid-West en Zuid-Oost), het hoofd van het Indicatie Orgaan en de medewerkers van het Jongeren Informatiepunt (JIP), die op de datum van inwerkingtreding van het Sociaal Plan voor onbepaalde tijd in dienst zijn van BJZ Drenthe. 2.2 Formatieplaatsenplan Bij deze reorganisatie zal de leidinggevende structuur ingrijpend worden veranderd. Zeven leidinggevende functies komen te vervallen te weten de functies regiomanager (3 arbeidsplaatsen), de functie teamleider regiobureau (3 arbeidsplaatsen) en de functie hoofd indicatieorgaan (1 arbeidsplaats). Hiervoor komen 4 leidinggevende functies terug te weten: één functie adjunct-directeur en drie functies vestigingsmanager voor de regiobureaus. Tevens zal het Jongeren Informatie Punt (JIP) vanaf 2007 geen deel meer uitmaken van BJZ Drenthe. De nieuwe organisatiestructuur wordt door de werkgever opgesteld. Deze organisatiestructuur geeft het aantal en de aard van de functies weer, die vervuld moeten worden alsmede de functies die inwisselbaar zijn. Op basis van de nieuwe organisatiestructuur zal de werkgever een formatieplaatsenplan opstellen. 2.3 Looptijd Het Sociaal Plan treedt in werking direct na ondertekening door betrokken partijen en is geldig tot Rechtspositie Het uitgangspunt bij deze reorganisatie is dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen. 2.5 Plaatsingsvolgorde De werkgever hanteert bij het nemen van besluiten ten aanzien van werknemers, die betrokken zijn bij de organisatiewijziging, de volgende plaatsingsvolgorde: 1. a. Werknemer volgt functie dan wel krijgt inwisselbare functie b. Plaatsing in een passende functie c. Plaatsing in een geschikte functie d. Plaatsing in een nieuwe of gewijzigde functie 2. Indien er geen sprake is van (her)plaatsing binnen de vastgestelde formatie c.q. het nieuwe formatieplaatsenplan in één van de in lid 1 genoemde functies, wordt de herplaatsingkandidaat aangemerkt als een mobiliteitskandidaat. Plaatsingsbesluiten als bedoeld in het eerste lid worden genomen met inachtneming van de plaatsingsprocedure zoals beschreven in hoofdstuk Mobiliteitskandidaten Werknemers die - na toepassing van de plaatsingsprocedure - definitief niet geplaatst zijn in de nieuwe organisatiestructuur, worden aangemerkt als mobiliteitskandidaat voor wie mobiliteit bevorderende maatregelen worden afgesproken, zoals opgenomen in hoofdstuk 5. Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe

6 2.7 Belangstellingsregistratie Voordat de plaatsingsbesluiten - zoals genoemd in artikel worden genomen, worden betrokken werknemers in de gelegenheid gesteld hun voorkeur of interesse voor maximaal drie functies kenbaar te maken. 2.8 Verplichtingen van de werkgever De werkgever zal de maximale inspanning leveren om gedwongen ontslagen te voorkomen. Dat wil de werkgever bereiken door betrokken werknemers zoveel mogelijk intern te plaatsen in een inwisselbare, passende of geschikte functie. Mocht het interne aanbod van functies niet toereikend zijn, dan heeft de werknemer de mogelijkheid om met zorgvuldige begeleiding een functie extern te verwerven, zoals beschreven in hoofdstuk 5. Uiteindelijk kan zich de situatie voordoen dat intern en extern geen functie wordt gevonden. De werkgever zal de bij dit sociaal plan betrokken vakverenigingen hierover tijdig informeren. Als bij toetsing door de vakvereniging blijkt dat bovengenoemde maximale inspanning is geleverd, heeft de werkgever het recht om per 1 januari 2007 het dienstverband met betrokken werknemer te beëindigen. De werkgever zal de wijzigingen in de organisatie op een correcte, zorgvuldige en open wijze uitvoeren. Informatie wordt zo spoedig mogelijk aan werknemers, ondernemingsraad en vakverenigingen verstrekt, conform de bepalingen in de WOR en de CAO. 2.9 Verplichtingen van de werknemer De werknemer is verplicht, onverminderd het recht op bezwaar en beroep een passende functie, die hem volgens de plaatsingsprocedure (hoofdstuk 4) is toegewezen, te aanvaarden. Wanneer een werknemer na herhaald en zorgvuldig overleg een passende functie weigert te aanvaarden, kan de werkgever overgaan tot ontslag. De werknemer, die een beroep doet op de financiële voorzieningen van dit Sociaal Plan (hoofdstuk 5) verplicht zich aan de werkgever de noodzakelijke inlichtingen en gegevens naar waarheid te verstrekken. Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige inlichtingen en misbruik van de geboden regelingen kan uitsluiting van het Sociaal Plan tot gevolg hebben Salarisgarantieregeling De werknemer, die als gevolg van de reorganisatie een functie aanvaardt waaraan een lager salarisniveau is verbonden dan aan de eerder vervulde oude functie, behoudt op voet van het gestelde in de navolgende bepalingen aanspraak op het brutosalaris en de salarisuitloop van de oorspronkelijk uitgeoefende eigen functie Berekening salarisgarantie bij lagere functie De aanspraak wordt als volgt berekend: - uitgegaan wordt van de omvang van het dienstverband in de eerder vervulde functie in de maand voorafgaand aan de functieverandering (niet zijnde een tijdelijke functie). - indien de arbeidsovereenkomst op enig tijdstip na de functieverandering een hoger aantal uren omvat dan in de oude situatie voorafgaand aan de functieverandering, is op deze urenuitbreiding het salaris van toepassing behorende bij deze nieuwe functie. Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe

7 - indien de arbeidsovereenkomst op enig tijdstip na de functieverandering een minder aantal uren omvat dan in de oude situatie voorafgaand aan de functieverandering, wordt de aanspraak naar rato van dit mindere aantal uren berekend. - het brutosalaris wordt aangepast aan de algemene loonontwikkeling van de CAO Jeugdhulpverlening Functiegebonden toelagen Wanneer de werknemer geplaatst wordt in een andere functie, vervallen de functiegebonden toelagen van de oude functie. Aan de werknemer, van wie het salaris als gevolg van het vervallen van de functiegebonden toelagen een blijvende verlaging ondergaat, wordt een aflopende compensatie toegekend: 1 e jaar 75 % van de toelagen 2 e jaar 50 % van de toelagen 3 e jaar 25 % van de toelagen 2.12 Reiskostenvergoeding Indien werknemer als gevolg van een wijziging in de plaats van tewerkstelling c.q. het werkgebied noodzakelijkerwijs meer reiskosten woon-werkverkeer moet maken dan in de daarvóór geldende situatie, krijgt de werknemer deze extra reiskosten vergoed volgens het vigerende beleid van de BJZ Drenthe Vergoeding Reiskosten woon-werkverkeer bij verplaatsing werkplek Remplaçantenregeling (regeling bij vrijwillig vertrek). Een geplaatste werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan gebruik maken van de Remplaçantenregeling en in aanmerking komen voor het flankerend beleid zoals opgenomen in dit Sociaal Plan. Een verzoek hiertoe wordt schriftelijk gemotiveerd aan de directie worden gericht. Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe

8 Hoofdstuk 3 Begripsbepalingen 3. 1 Definities CAO De CAO zoals bedoeld in dit Sociaal Plan is de CAO-Jeugdhulpverlening. Anciënniteit Het aantal onafgebroken dienstjaren bij de werkgever. Bij de bepaling van anciënniteit geldt de datum van indiensttreding bij BJZ Drenthe of diens rechtsvoorganger (Stichting Jeugdzorg Drenthe). Reorganisatie De verandering van de organisatie met personele gevolgen. Werkgever De werkgever zoals genoemd in de inleiding van dit Sociaal Plan, te weten BJZ Drenthe. Werknemer Diegene die in de zin van het Burgerlijk Wetboek een arbeidsovereenkomst is aangegaan met de huidige werkgever. Plaats van tewerkstelling De plaats waar of van waaruit de werknemer gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht. Formatieplaatsenplan Een overzicht van functies en formatieplaatsen in de nieuwe situatie, na de reorganisatie. Formatieplaats Een formatieplaats wordt als eenheid gehanteerd om een functie in een aantal arbeidsuren uit te drukken. De grootte van één formatieplaats is gerelateerd aan een voltijd dienstverband. Belangstellingsgesprek Een gesprek waarin onder meer aan de orde komt welke voorkeur een werknemer heeft ten aanzien van de functies in het nieuwe formatieplaatsenplan. Belangstellingsregistratie Schriftelijke vastlegging van de interesse van een werknemer in een andere functie of werkplek in de organisatie. Aan de registratie kunnen door werknemer en werkgever geen rechten en/of plichten worden ontleend. Functie Een door de werknemer uitgeoefend takenpakket met daarbij behorende verantwoordelijkheden, bevoegdheden en functie-eisen, zoals deze tussen werkgever en werknemer bij arbeidsovereenkomst zijn overeengekomen en zoals deze in de functiebeschrijving zijn opgenomen. Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe

9 Gelijkwaardige functie Een functie op het zelfde functieniveau als de huidige functie, die qua inhoud en taken verschilt van de huidige functie, maar waarvoor eenzelfde opleiding en ervaring vereist is. Passende functie Een passende functie is een functie, die een werknemer in redelijkheid kan worden aangeboden op basis van de objectieve functie-eisen, zoals deze zijn opgenomen in de betreffende functiebeschrijving en die qua belasting en belastbaarheid aansluit bij de werknemer. Ook als de werknemer nog niet helemaal aan de functie-eisen voldoet, kan een functie als passend worden aangemerkt, indien verwacht wordt dat de werknemer binnen 1 jaar naar deze eisen toe kan groeien. Een passende functie kan een functie zijn op hetzelfde of een hoger functieniveau dan de huidige functie of maximaal één functieniveau lager. Voor leidinggevenden geldt 2 functieniveaus lager. Inwisselbare functies Functies, die op grond van functie-inhoud, functie-eisen en functieniveau als inwisselbaar worden beschouwd. Ook licht gewijzigde functies vallen hieronder. Het betreft functies, die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat de verrichte werkzaamheden en handelingen worden verricht op grond van een in generale zin - gelijke opdracht (taakstelling) en zijn gericht op globaal eenzelfde resultaat. De doelgroep, waarop de werkzaamheden zich richten, is daarbij niet van belang. Nieuwe of gewijzigde functie Functies waarin een belangrijk deel van de tot de oude functie behorende taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en/of competenties niet terug komen. Geschikte functie Een functie, die buiten de definitie van passende functie valt, maar die de werknemer bereid is te accepteren. Herplaatsing Het plaatsen van een werknemer op een inwisselbare, een gelijkwaardige, een passende of een geschikte functie. Herplaatsingskandidaat Een werknemer is herplaatsingkandidaat indien: - de functie van de werknemer is vervallen - of - de werknemer als gevolg van een reductie van het aantal formatieplaatsen in een bepaalde functie boventallig wordt - of - de werknemer niet rechtstreeks geplaatst is in het nieuwe formatieplaatsenplan op basis van het principe werknemer volgt functie. Boventalligheid Een werknemer wordt aangemerkt als boventallig als voor betrokken werknemer na toepassing van de plaatsingsprocedure geen functie beschikbaar is. Mobiliteitskandiaat Een werknemer die - na toepassing van de plaatsingsprocedure - niet geplaatst is in de nieuwe organisatiestructuur. Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe

10 Flankerend beleid Het streven om de personele gevolgen, voortvloeiend uit de reorganisatie, zoveel als mogelijk op te vangen via door- en uitstroombevorderende maatregelen. Remplaçantenregeling Een geplaatste werknemer kan op eigen initiatief schriftelijk kenbaar maken zijn of haar functie ter beschikking te willen stellen aan een boventallige niet geplaatste werknemer, omdat hij of zij in aanmerking wil komen voor een regeling zoals vermeld in hoofdstuk 5. Detachering De werkgever kan de werknemer met het oog op een tijdelijke vacature, dan wel met het oog op kennismaking met een nieuwe situatie, extern detacheren voor een nader te bepalen periode. Ook de werknemer kan hiertoe het initiatief nemen. Bruto Salaris Onder bruto salaris wordt verstaan het tussen de werkgever en werknemer overeengekomen bruto maandsalaris exclusief vergoedingen en/of toeslagen en exclusief vakantietoeslag (cf. CAO- J). Inschaling Het toekennen van een salarisschaal behorende bij een bepaalde functie zoals opgenomen in de de CAO-Jeugdhulpverlening Bezwarencommissie De Commissie die de werknemer dan wel werkgever kan adviseren over de toepassing van de in dit Sociaal Plan beschreven bepalingen. Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe

11 Hoofdstuk 4 Plaatsingsprocedure 4.1 Algemeen De plaatsingsprocedure vindt plaats op basis van het formatieplaatsenplan. Voorafgaand hieraan wordt vastgesteld welke functies vervallen, welke functies wijzigen, welke functies gelijk blijven en welke functies nieuw zijn. Het doel van de plaatsingsprocedure is de invulling van vacante functies kwalitatief en kwantitatief zo goed mogelijk te realiseren. Na de plaatsingsprocedure wordt duidelijk welke werknemers welke functies in de nieuwe organisatie gaan vervullen en welke werknemers mobiliteitskandidaat worden. 4.2 Volgorde invulling formatieplaatsenplan De werkgever hanteert bij het nemen van besluiten ten aanzien van werknemers die betrokken zijn bij de organisatiewijziging de plaatsingsvolgorde zoals beschreven in hoofdstuk Uitgangspunten bij plaatsing Als primair uitgangspunt geldt dat de werknemer zijn functie volgt. Met elke kandidaat, die volgens dit principe niet rechtstreeks is geplaatst in de nieuwe organisatiestructuur (herplaatsingkandidaat), wordt een belangstellingsgesprek gevoerd. Tijdens het belangstellingsgesprek wordt verkend welke wensen/interesse de werknemer heeft t.a.v. functies in de organisatie. Werknemers kunnen ook aangeven dat zij van herplaatsing wensen af te zien en gebruik willen maken van mobiliteit bevorderende maatregelen. Deze gesprekken worden schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend en vormen het uitgangpunt bij de herplaatsingprocedure. Herplaatsing mag niet leiden tot meer boventalligheid dan op grond van het formatieplaatsenplan reeds was vastgesteld in de betreffende functiegroep. Er wordt naar gestreefd elke werknemer te herplaatsen in een functie, die hij of zij ambieert. De werknemer is verplicht om in alle redelijkheid mee te werken aan voorgestelde functiewijzigingen. Dit geldt ook bij, naar het oordeel van de werkgever, noodzakelijke om, -her-, en bijscholing. De kosten en de tijd hiervoor zijn voor rekening van de werkgever. Het uiteindelijke plaatsingsbesluit wordt genomen door de directeur. De werknemer wordt schriftelijk van het besluit tot plaatsing op de hoogte gesteld. De werknemer kan tegen het plaatsingsbesluit bezwaar aantekenen bij de bezwarencommissie (bijlage bij dit Sociaal Plan). 4.4 Verbijzondering Plaatsing in een inwisselbare functie : Als een inwisselbare functie voorkomt in de nieuwe organisatiestructuur, worden werknemers daarin geplaatst op basis van het anciënnniteitsbeginsel Plaatsingsvolgorde in een andere functie Indien het niet mogelijk is plaatsing te realiseren op een inwisselbare functie, dan wordt geprobeerd de werknemer een passende functie aan te bieden. Hierbij wordt de volgende volgorde in acht genomen: a. Een gelijkwaardige functie b. Een hogere functie, één salarisschaal hoger c. Een lagere functie, één salarisschaal lager. Voor leidinggevende geldt 2 salarisschalen lager. Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe

12 4.4.3 Uitgangspunten bij plaatsing in een passende functie Bij plaatsing op een gelijkwaardige, een hogere of lagere functie gelden de volgende uitgangspunten: Een passende functie wordt aangeboden op basis van de belangstellingsregistratie. Indien een herplaatsingkandidaat interesse heeft in een gelijkwaardige, een hogere of lagere functie, vindt toetsing plaats op basis van objectieve functie eisen. Indien meerdere werknemers opteren voor dezelfde functie wordt plaatsing bij gelijke geschiktheid gerealiseerd volgens het anciënniteitbeginsel. Een eventueel assessment kan voorafgaand aan het plaatsingsbesluit tot de mogelijkheden behoren Plaatsing in een geschikte functie Als er geen inwisselbare of passende functie beschikbaar is, wordt aan de werknemer (indien vacant) een geschikte functie aangeboden. Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe

13 5. Flankerend beleid 5.1 Ondersteuning bij het zich vestigen als zelfstandige Een bij de reorganisatie betrokken werknemer kan tijdens de reorganisatie met voorstellen komen, die leiden tot verbetering van zijn toekomstperspectief of tot het realiseren van een nieuw toekomstperspectief buiten BJZ Drenthe. Deze voorstellen kunnen aan de werkgever worden voorgelegd en zullen door de werkgever worden besproken en beoordeeld. Acceptatie van een dergelijk voorstel door werkgever en werknemer kan leiden tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. 5.2 Bevordering van externe mobiliteit Een werknemer die binnen de formatie of het formatieplaatsenplan niet op een passende of geschikte interne functie kan worden geplaatst, wordt in ieder geval één van de volgende maatregelen aangeboden: Outplacement Detachering (indien mogelijk) Buitengewoon verlof voor sollicitaties Hanteren van een minimale opzegtermijn Bij detachering en outplacement worden aanvullend afspraken gemaakt over de duur van een traject, vrijstelling van werkzaamheden en tijdstip van beëindiging van het dienstverband, met als einddatum 1 januari Indien er sprake is van beëindiging van de arbeidsovereenkomst, zal een verzoek hiertoe worden ingediend bij het CWI met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn, dan wel de kantonrechter worden verzocht om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met inachtneming van een fictieve opzegtermijn. 5.3 Kosten verbonden aan bevordering mobiliteit De kosten verbonden aan een traject ter bevordering van externe mobiliteit zoals genoemd in hoofdstuk 5.2 zijn voor rekening van de werkgever. 5.4 Ontheffing terugbetalingsregeling Een werknemer die vrijwillig ontslag neemt wordt ontheven van de terugbetalingsverplichting van: Ontvangen studie- en verhuiskostenvergoeding Financiële tegemoetkoming ouderschapsverlof. PC-privé 5.5 Kinderopvang Indien een bij de reorganisatie betrokken werknemer vrijwillig ontslag neemt en de nieuwe werkgever geen financiële tegemoetkoming in de kosten kinderopvang beschikbaar stelt, kan de werknemer nog gedurende 3 maanden gebruik maken van de financiële vergoeding door de werkgever. 5.6 Studiefaciliteiten 1) Een werknemer die wordt geplaatst in een andere functie binnen Bureau Jeugdzorg Drenthe behoudt de rechten, die hem op grond van de studiefaciliteiten regeling zijn toegekend, indien hij de studie voortzet. 2) Een werknemer die wordt geplaatst in een andere functie binnen Bureau Jeugdzorg Drenthe en die als direct gevolg van deze herplaatsing, in overleg met zijn leidinggevende, besluit te stoppen met zijn studie, wordt ontheven van de terugbetalingsverplichtingen zoals opgenomen in de CAO-J. Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe

14 5.7 Loonsuppletie Indien een werknemer zelf ontslag neemt en bij een andere werkgever een lager betaalde passende functie aanvaardt, wordt het nieuwe salaris gedurende maximaal twee jaar aangevuld tot het oude brutosalaris, naar rato van het nieuwe dienstverband. De bruto aanvulling wordt als volgt gegeven Het eerste half jaar 100% Het tweede half jaar 75% Het derde halfjaar 50% Het vierde halfjaar 25%. 5.8 Vergoeding bij gebruikmaking van remplaçantenregeling Een geplaatste werknemer, die gedurende de looptijd van dit sociaal plan schriftelijk kenbaar maakt zijn of haar functie ter beschikking te willen stellen aan een boventallige niet geplaatste werknemer en wiens verzoek is goedgekeurd, krijgt een ontslagvergoeding toegekend. Deze ontslagvergoeding is gelijk aan het aantal maanden (gerekend vanaf 1 januari 2006) dat betrokken werknemer de organisatie vóór 1 januari 2007 verlaat, vermenigvuldigd met het bruto maandsalaris dat hij op dat moment verdient. Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe

15 6. Slotbepalingen Hardheidsclausule In het geval waarin de toepassing van dit Sociaal Plan leidt tot een onbillijke situatie voor een individuele werknemer, zal de werkgever in positieve zin van de regeling afwijken. In een dergelijk situatie zal de werknemer een schriftelijk en gemotiveerd verzoek indienen bij de directie. Aan specifieke besluiten van de werkgever op grond van deze clausule kunnen door andere werknemers geen rechten worden ontleend. In alle gevallen waarin het sociaal plan niet voorziet beslist de werkgever, gehoord de Ondernemingsraad en de vakorganisaties ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak. Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe

16 BIJLAGE BIJ SOCIAAL PLAN REORGANISATIE BUREAU JEUGDZORG DRENTHE Reglement Bezwarencommissie De taak van de bezwarencommissie is het behandelen van bezwaren, die een werknemer aantekent tegen de beslissingen van de werkgever in het kader van de toepassing van dit Sociaal Plan; het op verzoek van de werknemer, de werkgever dan wel de werknemersorganisaties adviseren over de toepassing van de in dit Sociaal Plan neergelegde bepalingen. 1. Partijen bij deze overeenkomst stellen een bezwarencommissie in, bestaande uit drie personen. 2. De samenstelling van de bezwarencommissie geschiedt als volgt : één lid, zijnde geen bestuurslid van de werkgever, wordt benoemd door de werkgever; één lid, zijnde geen werknemer in dienst van betrokken werkgever, wordt benoemd door de vertegenwoordigde werknemers-organisaties; de voorzitter wordt benoemd door beide voorgaande leden gezamenlijk. De werkgever voorziet in het secretariaat van de bezwarencommissie. 3. De werknemer kan zich schriftelijk wenden tot de bezwarencommissie met bezwaren inzake de individuele toepassing van dit Sociaal Plan op de bezwaarde. 4. De bezwarencommissie bepaalt of de behandeling mondeling of schriftelijk geschiedt. 5. De behandeling van het bezwaar vindt in beginsel plaats binnen vier weken na indiening van het bezwaarschrift. 6. Behandeling. a. Bij een mondelinge behandeling worden de bezwaarde en de werkgever in elkaars tegenwoordigheid gehoord, waarbij zij zich door een raadsman kunnen doen bijstaan. b. De mondelinge behandeling geschiedt niet in het openbaar, tenzij de bezwarencommissie anders besluit, gehoord hebbende de bezwaarde en de werkgever. c. De beraadslagingen van de bezwarencommissie geschieden in een voltallige vergadering, die niet openbaar is. 7. Werkgever en bezwaarde zijn verplicht alle gevraagde medewerking aan de bezwarencommissie te verlenen. Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe

17 8. Uitspraak. a. De bezwarencommissie doet een uitspraak over het al dan niet gegrond zijn van het door de werknemer ingediende bezwaar. b. De uitspraak wordt zo spoedig mogelijk - doch uiterlijk binnen vier weken na de beraadslagingen - met redenen omkleed schriftelijk aan de bezwaarde en de werkgever medegedeeld. 9. De werkgever is verplicht, indien het bezwaar van de werknemer gegrond is verklaard, met inachtneming van die uitspraak zo spoedig mogelijk een nieuw besluit te treffen. 10. De bezwarencommissie neemt geen bezwaren in (verdere) behandeling waarvan voor of tijdens de behandeling blijkt dat deze bij de rechter aanhangig zijn gemaakt. De partij die een bezwaar dat ook bij de bezwaren commissie is aangemeld aanhangig maakt bij de rechter, dient dit schriftelijk aan de bezwarencommissie te melden. 11. De werkgever treft voor de individuele leden van de bezwarencommissie de volgende regeling met betrekking tot vergoedingen vacatiegeld: 160 per zitting reiskostenvergoeding: conform CAO secretariaatskosten: voor rekening van de werkgever. 12. Het aantekenen van bezwaar schort het plaatsingsbesluit niet op. Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe

18 Aldus overeengekomen te Assen, De ondergetekenden: Bureau Jeugdzorg Drenthe Voor deze. Cees Wierda, directeur / bestuurder.. Vereniging AbvaKabo/FNV voor deze. CNV Publieke Zaak voor deze.... Datum : 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Kinderopvang Dronten, gevestigd te Dronten 2. Stichting Peuterspeelzaal Dronten, gevestigd te Dronten. enerzijds en de FNV gevestigd te Utrecht en CNV, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule Preambule Voor u ligt het Sociaal Plan 2007 van Trias Jeugdhulp. De directe aanleiding voor het opstellen van dit Sociaal Plan is de behoefte van de Raad van Bestuur van Trias Jeugdhulp, de Ondernemingsraad

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO:

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO: Sociaal Convenant De ondergetekenden Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd te den Haag en De Unie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Vieja-Utrecht, gevestigd te Utrecht, 2. Stichting Hera, gevestigd te Arnhem, 3. Stichting (nieuwe organisatie), gevestigd te Ede enerzijds en de Vereniging

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds,

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Wijkwerk Leeuwarden te Leeuwarden (SWL) 2. Stichting Welzijn OuderenLeeuwarden te Leeuwarden (SWOL) 3. Stichting Startpunt voor Inburgering in de Nederlandse

Nadere informatie

13. Organisatie- en personeelsformatieplan

13. Organisatie- en personeelsformatieplan SOCIAAL PLAN overname Brummi (Hieronder wordt verstaan Pamada B.V., Berenboog B.V., Twinkel B.V., Het Berenhuis B.V., Boli B.V. en BSO Okidoki B.V.) 2 4 juli 2008 De ondergetekenden, 1. Brummi (waaronder

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING De ondergetekenden, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (LdH W&G), gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Almere enerzijds en de

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) De ondergetekenden, 1. Stichting Mantelzorg Almere (SMA), gevestigd te Almere; 2. Stichting Vrijwilligers Centrale Almere (VCA), gevestigd te Almere 3. Stichting

Nadere informatie

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD Concept Sociaal plan onderhandelaarakkoord De ondergetekenden, Mozaiek welzijnsdiensten, gevestigd te Tiel enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

Concept Sociaal plan (versie 14-12)

Concept Sociaal plan (versie 14-12) Concept Sociaal plan (versie 14-12) De ondergetekenden, 1. Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN), gevestigd te Utrecht 2. Manpower Services bv, gevestigd te Amsterdam enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan Reorganisatie Welzijnswerk Culemborg

Concept Sociaal Plan Reorganisatie Welzijnswerk Culemborg Concept Sociaal Plan Reorganisatie Welzijnswerk Culemborg Doc: CLB socplan V170506 De ondergetekenden, 1. De stichting Palet (hierna: Palet), gevestigd te Culemborg; 2. De stichting Welzijn Ouderen (hierna:

Nadere informatie

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan Stichting Ouderenzorg Kapelle Sociaal Plan Juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Wederzijdse rechten en plichten...3 3. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen... 4 4. Adviescommissie Sociale Begeleiding...

Nadere informatie

RAAM SOCIAAL PLAN REORGANISATIE BUREAU JEUGDZORG FRIESLAND

RAAM SOCIAAL PLAN REORGANISATIE BUREAU JEUGDZORG FRIESLAND RAAM SOCIAAL PLAN REORGANISATIE BUREAU JEUGDZORG FRIESLAND 2005-2008 LEEUWARDEN, 9 MEI 2005 INHOUDSOPGAVE Verklaring 2 1. Inleiding 3 2. Algemene uitgangspunten 3 3. Algemeen 4 4. Begripsbepalingen 4 5.

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

2 Algemene bepalingen

2 Algemene bepalingen Onderhandelaarsakkoord De ondergetekenden, Stichting Ambulante Fiom, gevestigd te s-hertogenbosch enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan

Nadere informatie

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO.

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Fryslân (SMO Fryslân) te Leeuwarden 2. Opvang en Ondersteuning (O&O) te Leek, bestaande uit: stichting Blijenhof te Bergum stichting

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Timon, gevestigd te Zeist 2. Stichting Teen Challenge Vlaardingen, gevestigd te Vlaardingen enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer,

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND De ondergetekenden, SMO Helmond enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen: HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, Stichting Centrum Vaartserijn, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak,

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP Voor Wsw-medewerkers 1 maart 2014-1 januari 2018 Business Post Deo INLEIDING In dit Sociaal Plan hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en de EMCOgroep als

Nadere informatie

Sociaal Plan. De ondergetekenden, Namens de Stichting Peuterspeelzalen Boxtel gevestigd te Boxtel. Albert Habraken, voorzitter

Sociaal Plan. De ondergetekenden, Namens de Stichting Peuterspeelzalen Boxtel gevestigd te Boxtel. Albert Habraken, voorzitter Sociaal Plan Stichting Peuterspeelzalen Boxtel en Kindercentrum Kindertuin vormen per 1 januari 2011 de nieuwe organisatie Kindercentrum Kindertuin Peuterspeelzaal b.v. De ondergetekenden, Namens de Stichting

Nadere informatie

Sociaal Plan. 31 augustus 2010, Amersfoort

Sociaal Plan. 31 augustus 2010, Amersfoort Sociaal Plan 31 augustus 2010, Amersfoort Inhoudsopgave Verklaring... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 1.1 Werkingssfeer... 4 1.2 Uitgangspunten... 4 1.3 Werkingsduur... 5 1.4 Verstrekken van inlichtingen...

Nadere informatie

Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.

Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Sociaal Plan Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Rutgers; De vakbonden: De Vereniging AbvaKabo FNV,

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10 (aangepast Artikel) Reorganisatie en/of fusie; Regeling Sociaal Plan Artikel 49 1 De werkgever vraagt over een voornemen tot reorganisatie, en/of fusie dan wel afsplitsing aan de OR tijdig tevoren advies,

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Topaz

Doorlopend Sociaal Plan Topaz Doorlopend Sociaal Plan Topaz Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van de stichting Topaz (verder te noemen Topaz). Het sociaal plan is

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN Concept d.d. 26-03-2012 SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN In het kader van reorganisatie door bedrijfseconomische omstandigheden en het verlies van werkgelegenheid Het Sociaal Plan regelt de personele gevolgen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen. HOOFDSTUK I: ALGEMENE

Nadere informatie

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties 8300 Concept SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag

Nadere informatie

Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject

Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject Een sociaal statuut ten behoeve van het hoger management en de medewerkers van de sector Dienstverlening & Vastgoed Onderhandelaarsakkoord 04 oktober 2011 Inhoudopgave

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) De ondergetekenden, Inhoudsopgave:

CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) De ondergetekenden, Inhoudsopgave: CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) 16 maart 2007 De ondergetekenden, 1. Stichting De Speelhoek 2. SKON Kinderopvang (SKON) te Utrecht enerzijds en 3. De Vereniging De Unie

Nadere informatie

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V.

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Het college van burgemeester en wethouders van de ge Gelet op Ii Het advies van de Ondernemingsraad van de gemeente Emmen; ii& Het besluit van het college van 11

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV versie 2 september 2011 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het faillissement van DELTA Biovalue BV en daarmee van DELTA

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 3 6. Regels bij organisatieverandering/organisatieverandering

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 december december Breed Welzijn Delft. sociaal plan

SOCIAAL PLAN. 1 december december Breed Welzijn Delft. sociaal plan SOCIAAL PLAN 1 december 2011 1 december 2014 Breed Welzijn Delft sociaal plan 17 1 2012 1 1. Algemeen De ondergetekenden, Stichting Breed Welzijn Delft, verder te noemen: BWD, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan

Concept Sociaal Plan 0 Concept Sociaal Plan Ten behoeve van STAMM CMO Drenthe, statutair gevestigd te Assen CSP-8 25 09 2009 / PA 1 van 22 DE ONDERGETEKENDEN: De werkgever: STAMM CMO Drenthe, hierna te noemen werkgever enerzijds,

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: hij die door of vanwege de gemeente

Nadere informatie

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 De ondergetekenden: Werkgever: Raad van Bestuur De Wever en Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV,

Nadere informatie

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Principe akkoord Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Juli 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen.pagina 2 Hoofdstuk 2 Plaatsingsprocedure.. pagina 8 Hoofdstuk 3 (Her)plaatsing overige

Nadere informatie

Sociaal plan Vorming De bibliotheek

Sociaal plan Vorming De bibliotheek Sociaal plan Vorming De bibliotheek Werkgever De Stichting ProBiblio, gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur mevrouw A. Rube, hierna

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

Sociaal Statuut. Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn

Sociaal Statuut. Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn Sociaal Statuut Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn Social statuut Surplus-Welzijn Versie d.d. 28 juni 2007 Inleiding: Pre-ambule

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 juli januari De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en

SOCIAAL PLAN 1 juli januari De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en SOCIAAL PLAN 1 juli 2017-1 januari 2018 De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en de Vereniging FNV gevestigd te Amsterdam, en CNV Connectief, gevestigd te Utrecht, anderzijds,

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Werkingsfeer 2 4. Uitgangspunten 2 5. Looptijd 2 6. Hardheidsclausule 2

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stichting Vluchtelingenwerk en Inburgering Regio Deventer

Sociaal Plan. Stichting Vluchtelingenwerk en Inburgering Regio Deventer Sociaal Plan Stichting Vluchtelingenwerk en Inburgering Regio Deventer Van toepassing op krimp van de sectie Inburgering met een looptijd tot 1 april 2007 Datum: 13 december 2006 Inleiding Hierbij treft

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 2 6. Overgangsprotocol bij fusie 4 7.

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN 3

CONCEPT SOCIAAL PLAN 3 CONCEPT SOCIAAL PLAN 3 De ondergetekenden, De Stichting Kinderopvang Hoogeveen (SKH) te Hoogeveen enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Vereniging CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven

Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven ++ Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven 2014-2018 Stadskanaal, 24 februari 2014 ++ INLEIDING In dit Sociaal Statuut hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en Wedeka Bedrijven

Nadere informatie

Voor de toepassing van de sociale leidraad wordt verstaan onder:

Voor de toepassing van de sociale leidraad wordt verstaan onder: CVDR Officiële uitgave van Heerhugowaard. Nr. CVDR130831_1 7 mei 2019 Sociale Leidraad Sociale leidraad 2012 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van de sociale leidraad

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie.

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. Verklaring Aldus overeengekomen te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, op 10 december 2003 de werkgever de organisatie

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden,

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1 de Stichting Leo Stichting Groep, gevestigd te Apeldoorn, 2 de Stichting Leo Stichting Beheer, gevestigd te Apeldoorn, 3 de Stichting Bredervoort LSG, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet Sociaal Plan In het kader van het Herontwerp Zorgpalet April 2009 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Sociaal Plan Herontwerp Zorgpalet 1. Inleiding 3 2. Werkgelegenheidsgarantie 3 3. Uitgangspunten en afspraken

Nadere informatie

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 1 februari 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel... 3 1.2. Uitgangspunten... 3 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

Synergorî allemaal kansen

Synergorî allemaal kansen Synergorî allemaal kansen Werkvoorzieningsschap Synergon Sociaal statuut SW-medewerkers 2014-1 januari 2019 Winschoten, oktober 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 5 1.1. Werkingssfeer...

Nadere informatie

01-05-2011 tot en met 30-04-2013

01-05-2011 tot en met 30-04-2013 01-05-2011 tot en met 30-04-2013 Pagina 1 van 20 De werkgever: DE ONDERGETEKENDEN: - Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land gevestigd te Emmeloord enerzijds en - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN (concept) 1 november 2009 tot en met 31 december 2012

SOCIAAL PLAN (concept) 1 november 2009 tot en met 31 december 2012 SOCIAAL PLAN (concept) november 009 tot en met december 0 Inhoudsopgave Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 0 Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN FLEVOMEER BIBLIOTHEEK

SOCIAAL PLAN FLEVOMEER BIBLIOTHEEK FlevoMeer Bibliotheek SOCIAAL PLAN FLEVOMEER BIBLIOTHEEK Oktober 2006 1 Sociaal Plan Als besproken in het Directeurenoverleg op 5 oktober en vastgesteld op 17 oktober 2005 door de besturen van de bibliotheekstichtingen

Nadere informatie

Sociaal Plan. Principeakkoord

Sociaal Plan. Principeakkoord Sociaal Plan Principeakkoord T.b.v. de voorgenomen fusie van Stichting Ouderenzorg Rivierenbuurt met Stichting Zuid en Stichting Schinkelhaven tot een nieuwe stichting met de naam: PUURZUID Amsterdam,

Nadere informatie

Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje. Sociaal Plan

Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje. Sociaal Plan Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje Sociaal Plan Versie 8, 10 april 2005 Inhoudsopgave Overeenkomst 3 Overwegingen 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Werkingssfeer

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds,

SOCIAAL PLAN. de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Buat, Platform voor Molukkers, gevestigd te Utrecht 2. IOC, Inspraakorgaan Chinezen, gevestigd te Utrecht 3. IOT, Inspraakorgaan Turken, gevestigd te Utrecht 4. Lize,

Nadere informatie

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014 l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND,r Sociaal plan Frion 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Algemene bepalingen... 5 3. Algemene voorwaarden... 7 4. Herplaatsingsprocedure... 9 5. Mobiliteitsbevorderende

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties.

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties. SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie van - Stichting Cardia - Stichting Duinrust en de daaruit volgende reorganisaties. Definitieve versie d.d. 14 september 2009 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgevers: en hun

Nadere informatie

Sociaal Plan. (conceptversie 1.7) 12 februari ten behoeve van de fusie tussen. Stichting Oranje Nassau s Oord, Renkum

Sociaal Plan. (conceptversie 1.7) 12 februari ten behoeve van de fusie tussen. Stichting Oranje Nassau s Oord, Renkum Sociaal Plan (conceptversie 1.7) 12 februari 2009 ten behoeve van de fusie tussen Stichting Oranje Nassau s Oord, Renkum en Stichting Rumah Kita, Wageningen DE ONDERGETEKENDEN: De werkgevers: De Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis SOCIAAL PLAN ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis 19 december 2008 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd

Nadere informatie

SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE. Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw

SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE. Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw 2e concept oktober 2008 Door: Jan Willem Nuismer, manager PO&O Harm Hoekstra, directeur / bestuurder

Nadere informatie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010 Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010 Sociaal Plan DELTABiovalue Nederland BV versie 5 augustus 2010 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het besluit van de directie van DELTA NV, eigenaar

Nadere informatie

Sociaal Statuut Wedeka Bedrijven. Voor ambtelijke medewerkers. 1 januari januari 2018

Sociaal Statuut Wedeka Bedrijven. Voor ambtelijke medewerkers. 1 januari januari 2018 1 januari 2014-1 januari 2018 INLEIDING Dit Sociaal Statuut vervangt de bepalingen uit het Sociaal Statuut CAR/Wedeka dat is vastgesteld op 25 maart 1999. Aanleiding is de wijziging van hoofdstuk 10d van

Nadere informatie

Concept sociaal plan. de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te den Haag anderzijds,

Concept sociaal plan. de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te den Haag anderzijds, Concept sociaal plan De ondergetekenden, 1. Federatie VluchtelingenWerk Midden-Nederland, gevestigd te Utrecht 2. Stichting VluchtelingenWerk Utrecht (SVU), gevestigd te Utrecht 3. Stichting VluchtelingenWerk

Nadere informatie