Sociaal Plan. Principeakkoord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan. Principeakkoord"

Transcriptie

1 Sociaal Plan Principeakkoord T.b.v. de voorgenomen fusie van Stichting Ouderenzorg Rivierenbuurt met Stichting Zuid en Stichting Schinkelhaven tot een nieuwe stichting met de naam: PUURZUID Amsterdam, 16 juni 2006 Onderliggend Sociaal Plan is opgesteld door de drie instellingen die voornemens zijn een fusie aan te gaan conform de intentieverklaring zoals deze is overeengekomen. Dit Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers van de drie afzonderlijke organisaties. Principeakkoord, n.a.v. overleg 15 juni.

2 Sociaal Plan Inhoudsopgave: HOOFDSTUK 1 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN pag. 2 HOOFDSTUK 2 DEFINITIES pag. 6 HOOFDSTUK 3 PLAATSINGSPROCEDURE pag. 8 HOOFDSTUK 4 AANVULLENDE AFSPRAKEN EN MAATREGELEN pag. 11 HOOFDSTUK 5 BEZWARENCOMMISSIE pag. 12 Bijlagen: A schema plaatsingsprocedure B schema bezwarenprocedure C overzicht betreffende functies D formatieplaatsenplan 2

3 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN DE ONDERGETEKENDEN: de werkgevers: Stichting Zuid Stichting Schinkelhaven Stichting Ouderenzorg Rivierenbuurt (SOR) allen gevestigd te Amsterdam vertegenwoordigd door de afzonderlijke Raden van Bestuur van Schinkelhaven en SOR en de directie van Stichting Zuid verder te noemen werkgevers, enerzijds en de werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - NU 91 te Utrecht - Unie Zorg en Welzijn te Culemborg anderzijds, overwegende dat: - door het voornemen van elke afzonderlijke stichting tot fusie over te gaan met een tweetal andere organisaties beoogd wordt voor de langere termijn voldoende in staat te blijven een sterke positie in de markt te behouden; - de daaruit voortkomende herinrichting van de organisatie mede tot doel heeft de vernieuwing van de organisatie te bevorderen zodat de organisatie goed is afgestemd op hetgeen de toekomst van haar vraagt; - de maatregelen derhalve gericht zijn op het behouden van een goede financiële situatie, maar ook op de te verwachten ontwikkelingen in de toekomst; - de maatregelen niet zullen leiden tot ontslagen vanwege bedrijfseconomische redenen maar wel tot veranderingen in de structuur en veranderingen van functies en plaatsen van waaruit werkzaamheden verricht worden; - er voor werknemers met een arbeidscontract op grond van deze fusie, afgezien van persoonlijk functioneren, eventueel veranderingen in de functie plaats kunnen vinden; - er in de nieuwe stichting, gedurende een nader vast te stellen periode met twee CAO s, de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, gewerkt zal gaan worden; 3

4 - het daarom wenselijk is rechten van werknemers vast te leggen en voorzieningen te treffen, met inachtneming van de financieel organisatorische beperkingen. komen het volgende Sociaal Plan overeen met het doel voorzieningen te treffen om tegemoet te komen aan eventuele nadelige sociale en rechtspositionele gevolgen voor de betrokken individuele werknemers of groepen werknemers die kunnen voortvloeien uit de voorgenomen fusie. Namens werknemersorganisaties: Namens de werkgever: ABVAKABO FNV te Zoetermeer Stichting Schinkelhaven CNV Publieke Zaak te Den Haag Stichting Ouderenzorg Rivierenbuurt NU 91 te Utrecht Stichting Zuid Unie Zorg en Welzijn te Culemborg 4

5 Artikel 1.1 Werkingssfeer Dit Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die op 1 januari 2006 in dienst zijn bij de drie werkgeverspartijen en vallen onder de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen of de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en /of werkzaam zijn in een gesubsidieerde arbeidsplaats binnen deze organisaties. De Raden van Bestuur / Directie van de drie organisaties maken geen onderdeel uit van dit Sociaal Plan. Artikel 1.2 Doelstelling De doelstelling van dit Sociaal Plan is voorzieningen te treffen om tegemoet te komen aan de eventuele nadelige sociale en rechtspositionele gevolgen die voortvloeien uit de fusie voor de werknemers. Hieraan wordt invulling gegeven door: - het opstellen van een procedure om de aanpassing op het nieuwe functiegebouw en daarmee samenhangend formatieplaatsenplan op zorgvuldige wijze vorm te geven; - afspraken vast te leggen hoe de baangarantie nader te regelen; Zorgvuldigheid en objectiviteit bij de hantering van de procedure zoals in dit plan beschreven, worden gewaarborgd door een open communicatie met de betrokken werknemers en door de hantering van nader overeen te komen criteria. Artikel 1.3 Rechten en plichten Dit Sociaal Plan regelt de wijze waarop wordt omgegaan met de rechtspositionele en sociale gevolgen van de fusie van de drie werkgeverspartijen en legt de rechten en plichten van de werknemers vast. De werkgevers en werknemers op wie dit Sociaal Plan van toepassing is, zijn gehouden volledig medewerking te verlenen aan de uitvoering van dit Sociaal Plan. Artikel 1.4 Inspanningsverplichting De werkgever zal zich tot het uiterste inspannen om eventuele negatieve sociale gevolgen voor de werknemers zoveel mogelijk te beperken en zal haar eventueel voornemen om tot bijstelling te komen van functie en werkplek met de betrokken werknemer(s) bespreken. Artikel Looptijd Sociaal Plan Dit Sociaal Plan treedt in werking op het moment van ondertekening door partijen en heeft een looptijd tot 1 januari Artikel Mogelijkheid tot tussentijds wijzigingen Met instemming van alle partijen kan dit Sociaal Plan tussentijds worden gewijzigd of verlengd, indien zich naar het oordeel van partijen daartoe onvoorziene zwaarwegende omstandigheden voordoen. Een eventuele verlenging van dit Sociaal Plan wordt drie maanden voor afloop overeengekomen en vastgelegd. Indien zich door de beoogde verbouwing van locatie Schinkelhaven en daarmee gepaard gaande reductie van intramurale capaciteit gevolgen ontstaan voor dan werkzaam personeel op de locatie Schinkelhaven, volgt plaatsing in gelijkwaardige functies intra- of extramuraal binnen de stichting. 5

6 Mocht dit niet lukken dan zullen voor die specifieke situatie, nieuwe of aanvullende afspraken op dit Sociaal Plan gerealiseerd worden. Reeds nu wordt de intentie vastgelegd een van de AWBZ locaties van de nieuw te vormen stichting niet te belasten met de negatieve gevolgen van eventuele reductie van capaciteit bij de andere AWBZ locatie. Artikel 1.6 Wettelijke kaders Het Sociaal Plan is gebaseerd op een aantal wettelijke en andere regelingen en bepalingen die voorschrijven en/of richtinggevend zijn voor reorganisaties zoals deze. De belangrijkste worden genoemd: - Artikel 7: 611 Burgerlijk Wetboek (BW): De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen - Artikelen 7: 662 en verder BW (m.b.t. Wet Overgang Onderneming) zijn in deze eveneens van toepassing; - Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De OR heeft adviesrecht ten aanzien van het reorganisatieplan en de werkgever stelt de OR in kennis van het nieuwe organisatieschema en een overzicht van de formatieplaatsen die, in vergelijking met het oude organisatieschema, zijn vervallen. Artikel 1.7 Voorkoming onbillijkheid In die gevallen, waarin strikte toepassing van dit Sociaal Plan leidt tot een voor de werknemer onbillijke situatie, zal de werkgever in een voor de werknemer gunstige zin van dit Sociaal Plan afwijken teneinde de onbillijkheid weg te nemen. Artikel 1.8 Aanstellingen voor bepaalde tijd Werknemers met een aanstelling voor bepaalde tijd vallen eveneens onder het Sociaal Plan. Wanneer een contract beëindigd wordt gaan zij conform het contract uit dienst. Indien een werknemer een contract voor onbepaalde tijd is beloofd, dan dient de werknemer met bewijsmiddelen daarvoor te komen en zal werkgever zich daaraan houden. Artikel 1.9 Inzage De werkgever zal er voor zorgdragen dat elke werknemer zowel een samenvatting van het bedrijfsplan als het Sociaal Plan persoonlijk in zijn bezit krijgt. Daarnaast zullen deze plannen te lezen zijn op de diverse afdelingen waar zij ter inzage worden gelegd. 6

7 HOOFDSTUK 2 DEFINITIES Artikel 2.1 Begripsbepalingen In dit Sociaal Plan wordt verstaan onder: 1. De werkgever: Stichting Zuid, Stichting Ouderenzorg Rivierenbuurt en Stichting Schinkelhaven, allen gevestigd te Amsterdam. Verder te noemen werkgevers. 2. De werknemer: de werknemer/werkneemster die een arbeidsovereenkomst voor met de drie werkgeverspartijen is aangegaan. 3. CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst Verpleeg- en Verzorgingshuizen en de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening zoals deze thans luiden of in de toekomst zullen luiden. 4. Salaris: het tussen werkgever en werknemer overeengekomen bruto maandbedrag, exclusief vergoedingen en/of toelagen en exclusief de vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. 5. Reorganisatie: een organisatorische wijziging binnen (een deel van) de instelling die een aanmerkelijke wijziging in de arbeidssituatie van een of meerdere werknemers tot gevolg heeft. 6. Plaatsingscommissie: door de plaatsingscommissie wordt de plaatsing van de werknemers uitgevoerd op basis van het vastgestelde formatieplaatsenplan. Afhankelijk van het aantal afdelingen, wordt er per afdeling een plaatsingscommissie gevormd. 7. Bezwarencommissie : de commissie zoals beschreven in hoofdstuk 5 bestaat uit een vertegenwoordiger namens de werkgever en een vertegenwoordiger namens de vakbond, zij kiezen samen een onafhankelijke voorzitter. 8. Anciënniteitsbeginsel: het principe waarbij op grond van het aantal dienstjaren een onderscheid gemaakt wordt tussen werknemers die een gelijke functieaanspraak hebben. De werknemer met de meeste dienstjaren wordt als eerste geplaatst en bij gelijke uitkomst van de diensttijd, gaat bij plaatsing de oudere werknemer voor de jongere. 9. Formatieplaatsenplan: overzichten van functies en formatieplaatsen in de bestaande en nieuwe situatie (na de fusie). Uitgangspunt voor bepaling van het benodigde aantal formatieplaatsen is de nieuwe organisatiestructuur en het bedrijfsplan van de nieuw beoogde stichting. 10. Ondernemingsraad: een ondernemingsraad zoals deze is ingesteld op grond van het bepaalde in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). 7

8 11. Standplaats: de plaats waar of van waaruit de werknemer gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht. Bij werkgeverspartijen zijn dat de werkzaamheden die verricht worden vanuit standplaats Amsterdam binnen de stadsdelen Oud Zuid en ZuiderAmstel. 12. Functie: een door de werknemer en werkgever overeengekomen functie met bijbehorende werkzaamheden, voortvloeiend uit de FWG systematiek voor de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen of het Functieloongebouw voor de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. 13. Inwisselbare functie: bij inwisselbare functies worden de functies in de oude met de nieuwe organisatie vergeleken. Inwisselbare functies zijn functies waarbij de uitgevoerde werkzaamheden worden verricht op grond van een - in algemene zin - gelijke opdracht (taakstelling) en zijn gericht op globaal eenzelfde resultaat. Inwisselbare functies hebben hetzelfde salarisschaalniveau. 14. Passende functie: een functie die binnen de nieuwe organisatie aanwezig is en die, gelet op het niveau van de huidige functie, de opgedane ervaring, de persoonlijkheid, de genoten opleiding, de omstandigheden, het salarisniveau en de omvang van het dienstverband redelijkerwijs aan de werknemer kan worden aangeboden. Het schaal- of functieniveau van de passende functie kan gelijk zijn, of maximaal een schaal of functieniveau hoger of lager. 15. Nieuwe functie: een functie die binnen de oude formatie, voorafgaande aan de fusie, niet bestond en/of een functie die niet als inwisselbaar (13) kan worden aangemerkt. Een nieuwe functie kan wel passend zijn (14). 16. Artikel 7:662 e.v. Burgerlijk Wetboek: de bepalingen van dit Sociaal Plan laten onverlet de verplichtingen van de werkgever ex artikel 7:662 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. 17. Verworven rechten: rechten die middels de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen of de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening zijn overeengekomen en verworven individuele rechten, die schriftelijk zijn overeengekomen en onderdeel vormen van de individuele arbeidsovereenkomst. Ook individuele rechten die op een andere wijze dan schriftelijk door de werknemer aangetoond kunnen worden vallen onder deze definitie. 8

9 HOOFDSTUK 3 PLAATSINGSPROCEDURE 3.1 Uitgangspunten Uitgangspunten bij de plaatsing: - Discontinuïteit van de dienstverlening, als gevolg van wijzigingen van eventuele functies of werkplaatsen van werknemers, dient tot een minimum beperkt te blijven. - De arbeidsrechtelijke belangen van de werknemers worden beschermd binnen de kaders en uitgangspunten zoals gesteld in dit Sociaal Plan. - Voor nieuwe managementfuncties (managers en teamleidinggevenden) geldt een afwijkende plaatsingsprocedure. Omdat er aanvullende kwaliteitseisen op het gebied van verandermanagement en resultaatgericht werken worden gesteld, kan een assessment onderdeel van de plaatsingsprocedure uitmaken. 3.2 Plaatsingscommissie Als gevolg van de fusie zal er een nieuwe organisatiestructuur ontstaan. Functies blijven bestaan of komen te vervallen. Ook ontstaan er nieuwe functies. Werknemers bewegen mee tijdens deze verandering. De plaatsingsprocedure is van toepassing op iedere werknemer, ook op de langdurig zieke werknemers. Op basis van het nieuwe formatieplan, wordt door de plaatsingscommissie de plaatsing van de werknemers uitgevoerd. De plaatsingscommissie bestaat uit: - Een manager of teamleidinggevende van één van de huidige organisaties. - De personeelsfunctionaris van één van de huidige organisaties. - Een onafhankelijk derde, terzake voldoende deskundige. De plaatsingscommissie kan het initiatief nemen terzake interne deskundigen uit te nodigen voor aanvullende informatie alvorens tot haar besluit te komen. In bijlagen A,B,C en D welke onderdeel uitmaken van dit sociaal plan zijn stroomschema s en de betreffende formaties uiteengezet. In het hierna volgende deel is een en ander in tekst weergegeven. 3.3 Plaatsing In de direct cliëntgerelateerde dienstverlening behouden alle uitvoerende werknemers hun functie. Op beperkte schaal zijn functionele wijzigingen mogelijk: naamvoering van de functie om zo eenduidigheid in de nieuwe stichting te realiseren, eventueel aanpassing van de werkplek van de werknemer, wijziging in direct of indirect leidinggevende. Bij de ondersteunende diensten zullen wijzigingen plaatsvinden door samenvoeging van afdelingen, het vervallen van (leidinggevende) functies, het ontstaan van nieuwe functies en het wijzigen van de werkplek. 9

10 Mocht het zo zijn dat er meer kandidaten dan functies zijn dan wordt het anciënniteitprincipe (zie art.2.1.8) toegepast om te bepalen welke werknemers binnen welke functiegroepen, bovenformatief raken (conform de beide CAO s en wettelijke regelgeving). 1. In de nieuwe organisatie zullen bestaande functies voorkomen. De huidige werknemers worden daarin geplaatst. Tevens zullen nieuwe functies voorkomen. Werknemers kunnen solliciteren op een functie conform de wervings- en selectieprocedure welke binnen de nieuwe stichting gehanteerd zal worden. Binnen 2 maanden na ondertekening van het Sociaal Plan zal deze procedure ter advies aan de ondernemingsraden worden aangeboden. 2. Zoals in 1 gesteld zal indien de formatie gelijk is aan de nieuwe passende formatie, automatisch plaatsing volgen. Werknemers die vanuit de bestaande functie in een nieuwe functie geplaatst worden, 1 of meer salarisschaalniveaus lager gewaardeerd, behouden het huidige salaris totdat het eindniveau van de salarisschaal van de oude functie is bereikt. Indien de werknemer de aangeboden functie niet accepteert kan deze eenmalig de plaatsingscommissie verzoeken een andere functie aan te bieden. De plaatsingscommissie zal dit verzoek naar behoren uitvoeren en haar inspanningen schriftelijk rapporteren aan zowel de betreffende werknemer als aan de werkgever. Er ligt in deze een inspanningsverplichting van de werkgever zoveel als mogelijk rekening te houden met de individuele belangen zonder de bestaande niet wijzigende functies hernieuwd in discussie te brengen. Er wordt maximaal twee keer een aanbod gedaan. Bij weigering stopt verdere inspanning. Voor managementfuncties geldt de volgende regeling. Op grond van een concept functieomschrijving van nieuwe managementposities kunnen zittende managers hun belangstelling laten blijken voor een of meerdere van de nieuwe functies. Vervolgens vindt een sollicitatiegesprek plaats en zal door de werkgever een assesement verlangd worden waarna op grond van de uitkomsten nadere afspraken worden gemaakt over de inzetbaarheid in de nieuwe stichting. Het aantal managementfuncties zal in vergelijking met de huidige situatie voor alle drie organisaties in de nieuwe fusiestichting verminderen. Ook aan teamleidinggevenden waarvan de functie is komen te vervallen zal een andere functie worden aangeboden. Voor functies van teamleidinggevenden komen eerst zittende teamleiders in aanmerking binnen het eigen werkveld of de huidige locatie. Ten aanzien van teamleidinggevenden zal niet als voorwaarde gesteld zijn dat een asessement doorlopen moet worden. Na overleg en met wederzijdse instemming is dit wel een mogelijkheid. Indien meerdere functionarissen geschikt zijn, (passend bij het competentieprofiel van de betreffende functie), dan heeft de werknemer met het langste dienstverband een eerste recht op de functie. 10

11 Daarnaast geldt dat voor alle leidinggevende functies, eventueel in combinatie met uitvoerende taken, een minimale omvang van het dienstverband van 32 uur per week wordt aangehouden. 3. Bij de invulling van een nieuwe functie binnen de fusiestichting zal een sollicitatieprocedure, conform de wervings- en selectieprocedure van toepassing zijn. Kern daarvan is dat interne kandidaten voorrang genieten. Na een termijn van 2 weken na interne vermelding van de vacature wordt, indien zich geen kandidaten hebben gemeld, melding extern gedaan. 3.4 Boventalligheid Iedereen die volgens de regeling passende functie (zie ) als boventallig gezien wordt behoudt de bestaande individuele rechten. Bij vrijkomende functies gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan hebben deze werknemers een eerste recht op aanstelling in deze vrijkomende functie. Zij dienen belangstelling voor invulling op die functie, op basis van een gestelde interne vacature en de daarin gestelde functie-eisen en competenties, middels sollicitatie kenbaar te maken. De werkgever kan enkel met motivatie afwijzen. Werknemers kunnen eveneens door de werkgever geplaatst worden binnen de regeling passende functie. 11

12 HOOFDSTUK 4 AANVULLENDE AFSPRAKEN EN MAATREGELEN 4.1. De werkgever biedt de volgende faciliteiten als: a Betaald verlof bij sollicitaties elders De werknemer waarvan de functie wijzigt heeft recht op betaald verlof bij een sollicitatie, wanneer het sollicitatiegesprek op een ingeroosterde werkdag valt. b Voorrang bij vacatures Werknemers waarvan een contract voor bepaalde tijd afloopt, krijgen gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan bij gebleken geschiktheid voorrang ten aanzien van externen bij het invullen van vacatures. Deze mensen worden, ook na beëindiging van de tijdelijke arbeidsovereenkomst gedurende een jaar op de hoogte gehouden van vacatures bij de nieuwe organisatie. c. De overige maatregelen uit het Sociaal Beleid Voor scholing, opleiding etc. worden op grond van de bestaande regelingen binnen de drie fusiepartners voor de nieuwe organisatie voor 1 januari 2007 eenduidige regelingen opgesteld. Tot die tijd gelden de afzonderlijke regelingen van de drie organisaties Afspraken hoe omgegaan wordt met de bestaande 2 CAO s: a. Uitgangspunt is dat gedurende de looptijd van het Sociaal Plan de beide CAO s gehandhaafd blijven. Tussen juli 2008 en december 2008 spreken partijen af een evaluatie te houden en afspraken te maken of en zo ja welke vervolgstappen nodig zijn. Eventuele vanaf 1 januari 2009 te starten onderhandelingen over harmonisatie vinden plaats met de vakbonden. b. Medewerkers die voorafgaand aan de fusie onder de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen of onder de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening vallen blijven ook na de fusie onder deze CAO vallen. Alleen voor de zes eindverantwoordelijke managementfuncties is het streven de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen te hanteren tenzij een medewerker daar bezwaar tegen heeft. c. Een nieuwe functie zal geduid worden in de naar de werkgevers oordeel meest passende CAO. De OR kan daarbij gebruik maken van haar adviesrecht. 12

13 HOOFDSTUK 5 BEZWARENCOMMISSIE 5.1 Eerst schriftelijk bezwaar indienen bij de werkgever 1. Indien de werknemer het oneens is met de te volgen of de gevolgde procedure of enig besluit van de werkgever met betrekking tot dit Sociaal Plan, kan de werknemer dit aanvechten door zijn bezwaren schriftelijk binnen 10 werkdagen na kennisneming van het besluit van de werkgever of constatering van het bezwaar, kenbaar maken aan de werkgever. 2. De werkgever zal, binnen een week na ontvangst van het bezwaar, onderzoeken of het bezwaar gegrond is en zal zo nodig nieuwe acties en/of besluiten formaliseren. 3. Wanneer de werknemer het alsnog niet eens is met de uitkomst van de heroverweging van de werkgever zoals genoemd in lid 2, kan hij binnen vier weken een bezwaarschrift indienen bij de Bezwarencommissie. 5.2 De Bezwarencommissie De Bezwarencommissie wordt door de werkgever ingesteld en gefaciliteerd voor de duur van dit Sociaal Plan. 5.3 Samenstelling Bezwarencommissie Partijen bij deze overeenkomst stellen een Bezwarencommissie in, bestaande uit ten minste drie personen, niet zijnde bestuurslid, directielid of lid van de ondernemingsraad van een van de drie fusiepartners. De samenstelling van de commissie is als volgt: een lid wordt benoemd door de werkgevers; een lid wordt benoemd namens de vakbonden; de voorzitter, zijnde een extern persoon, wordt benoemd door de hierboven genoemde commissieleden gezamenlijk. Aan de Bezwarencommissie kan tevens een ambtelijk secretaris worden toegevoegd. Deze heeft geen stemrecht. 5.4 Onderwerp van bezwaar 1. De werknemer kan zich schriftelijk wenden tot de Bezwarencommissie met bezwaren inzake de individuele toepassing van dit Sociaal Plan. 2. De commissie brengt over de verrichte werkzaamheden periodiek verslag uit aan de betreffende werkgever en geanonimiseerd aan de betreffende ondernemingsraad. 5.5 Behandeling van bezwaar 1. De mondelinge behandeling van het bezwaar vindt plaats binnen vier weken na indiening van het bezwaarschrift. 2. Tijdens de behandeling worden de werknemer en de werkgever in elkaars tegenwoordigheid gehoord. De mondelinge behandeling geschiedt niet in het openbaar. 3. Beide partijen hebben het recht zich tijdens de behandeling van het bezwaar bij te laten staan door een raadsman. 13

14 4. Werkgever en werknemer zijn verplicht alle gevraagde medewerking te verlenen aan de Bezwarencommissie. 5. De Bezwarencommissie beoordeelt of in haar ogen het bezwaar gegrond is. Het advies van de Bezwarencommissie geldt als zwaarwegend advies. De uitspraak wordt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na de beraadslagingen, met redenen omkleed, bij aangetekend schrijven aan de betrokken werknemer en werkgever meegedeeld. De werknemer heeft na de uitspraak geen beroepsmogelijkheid bij de Bezwarencommissie. 6. De Bezwarencommissie stelt de werkgever op de hoogte van de acties die de werkgever dient te nemen als gevolg van haar uitspraak naar aanleiding van het bezwaarschrift van de werknemer. 7. Van het advies van de commissie kan slechts om zwaarwichtige redenen worden afgeweken. Indien de werkgever afwijkt van het advies, doet hij hiervan met redenen omkleed schriftelijk mededeling aan de Bezwarencommissie en de werknemer. 8. Indien de werknemer zijn bezwaar reeds bij de burgerlijke rechter heeft aangemeld, heeft hij geen toegang tot de Bezwarencommissie. 9. Indien tijdens de behandeling van het bezwaar door de werkgever en/of de werknemer het bezwaar aanhangig wordt gemaakt bij de rechter, staakt de Bezwarencommissie de behandeling. Amsterdam, 16 juni

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Kinderopvang Dronten, gevestigd te Dronten 2. Stichting Peuterspeelzaal Dronten, gevestigd te Dronten. enerzijds en de FNV gevestigd te Utrecht en CNV, gevestigd

Nadere informatie

sociaal plan Alifa Van werk naar werk Datum: 17 september 2008

sociaal plan Alifa Van werk naar werk Datum: 17 september 2008 sociaal plan Alifa Van werk naar werk Datum: 17 september 2008 Inhoudsopgave: INLEIDING pag. 2 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN pag. 4 HOOFDSTUK 2 DEFINITIES pag. 6 HOOFDSTUK 3 PLAATSINGSPROCEDURE ALGEMEEN pag. 8

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Vieja-Utrecht, gevestigd te Utrecht, 2. Stichting Hera, gevestigd te Arnhem, 3. Stichting (nieuwe organisatie), gevestigd te Ede enerzijds en de Vereniging

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden,

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1 de Stichting Leo Stichting Groep, gevestigd te Apeldoorn, 2 de Stichting Leo Stichting Beheer, gevestigd te Apeldoorn, 3 de Stichting Bredervoort LSG, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds,

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Wijkwerk Leeuwarden te Leeuwarden (SWL) 2. Stichting Welzijn OuderenLeeuwarden te Leeuwarden (SWOL) 3. Stichting Startpunt voor Inburgering in de Nederlandse

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan Stichting Ouderenzorg Kapelle Sociaal Plan Juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Wederzijdse rechten en plichten...3 3. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen... 4 4. Adviescommissie Sociale Begeleiding...

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO:

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO: Sociaal Convenant De ondergetekenden Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) De ondergetekenden, 1. Stichting Mantelzorg Almere (SMA), gevestigd te Almere; 2. Stichting Vrijwilligers Centrale Almere (VCA), gevestigd te Almere 3. Stichting

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Timon, gevestigd te Zeist 2. Stichting Teen Challenge Vlaardingen, gevestigd te Vlaardingen enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer,

Nadere informatie

Kinderopvang OOK Apeldoorn, april Concept Sociaal plan (in het kader van inkrimping bij de sector kinderdagverblijven in 2006)

Kinderopvang OOK Apeldoorn, april Concept Sociaal plan (in het kader van inkrimping bij de sector kinderdagverblijven in 2006) Kinderopvang OOK Apeldoorn, april 2006 Concept Sociaal plan (in het kader van inkrimping bij de sector kinderdagverblijven in 2006) Concept Sociaal Plan (versie: 27-04-yyyy) Pagina 1 van 14 Preambule 1.

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING De ondergetekenden, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (LdH W&G), gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Almere enerzijds en de

Nadere informatie

13. Organisatie- en personeelsformatieplan

13. Organisatie- en personeelsformatieplan SOCIAAL PLAN overname Brummi (Hieronder wordt verstaan Pamada B.V., Berenboog B.V., Twinkel B.V., Het Berenhuis B.V., Boli B.V. en BSO Okidoki B.V.) 2 4 juli 2008 De ondergetekenden, 1. Brummi (waaronder

Nadere informatie

Concept Sociaal plan (versie 14-12)

Concept Sociaal plan (versie 14-12) Concept Sociaal plan (versie 14-12) De ondergetekenden, 1. Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN), gevestigd te Utrecht 2. Manpower Services bv, gevestigd te Amsterdam enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

2 Algemene bepalingen

2 Algemene bepalingen Onderhandelaarsakkoord De ondergetekenden, Stichting Ambulante Fiom, gevestigd te s-hertogenbosch enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan

Nadere informatie

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD Concept Sociaal plan onderhandelaarakkoord De ondergetekenden, Mozaiek welzijnsdiensten, gevestigd te Tiel enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren.

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Addendum GGZ WNB Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Werknemersorganisaties: FNV- Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

Sociaal Plan. De ondergetekenden, Namens de Stichting Peuterspeelzalen Boxtel gevestigd te Boxtel. Albert Habraken, voorzitter

Sociaal Plan. De ondergetekenden, Namens de Stichting Peuterspeelzalen Boxtel gevestigd te Boxtel. Albert Habraken, voorzitter Sociaal Plan Stichting Peuterspeelzalen Boxtel en Kindercentrum Kindertuin vormen per 1 januari 2011 de nieuwe organisatie Kindercentrum Kindertuin Peuterspeelzaal b.v. De ondergetekenden, Namens de Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN Concept d.d. 26-03-2012 SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN In het kader van reorganisatie door bedrijfseconomische omstandigheden en het verlies van werkgelegenheid Het Sociaal Plan regelt de personele gevolgen

Nadere informatie

Leidraad bij reorganisaties

Leidraad bij reorganisaties Regels en regelingen in het kader van de organisatie- en formatieontwikkeling bij Waterbedrijf Groningen Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippen 3. Algemeen 4. Informatie, inspraak en overleg

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan

Concept Sociaal Plan 0 Concept Sociaal Plan Ten behoeve van STAMM CMO Drenthe, statutair gevestigd te Assen CSP-8 25 09 2009 / PA 1 van 22 DE ONDERGETEKENDEN: De werkgever: STAMM CMO Drenthe, hierna te noemen werkgever enerzijds,

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND De ondergetekenden, SMO Helmond enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen: HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Topaz

Doorlopend Sociaal Plan Topaz Doorlopend Sociaal Plan Topaz Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van de stichting Topaz (verder te noemen Topaz). Het sociaal plan is

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) De ondergetekenden, Inhoudsopgave:

CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) De ondergetekenden, Inhoudsopgave: CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) 16 maart 2007 De ondergetekenden, 1. Stichting De Speelhoek 2. SKON Kinderopvang (SKON) te Utrecht enerzijds en 3. De Vereniging De Unie

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012

SOCIAAL PLAN. voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012 SOCIAAL PLAN voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012 Inhoud Preambule 3 Inleiding 3 Artikel 1: begripsbepalingen 3 Artikel 2: werkingssfeer en geldigheidsduur

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, Stichting Centrum Vaartserijn, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN FLEVOMEER BIBLIOTHEEK

SOCIAAL PLAN FLEVOMEER BIBLIOTHEEK FlevoMeer Bibliotheek SOCIAAL PLAN FLEVOMEER BIBLIOTHEEK Oktober 2006 1 Sociaal Plan Als besproken in het Directeurenoverleg op 5 oktober en vastgesteld op 17 oktober 2005 door de besturen van de bibliotheekstichtingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO.

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Fryslân (SMO Fryslân) te Leeuwarden 2. Opvang en Ondersteuning (O&O) te Leek, bestaande uit: stichting Blijenhof te Bergum stichting

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem

Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem 1 september 2017 1 september 2019 Colofon Stichting Kunstencentrum Jerusalem Heuvelstraat 4 5801 CS VENRAY telefoon 0478 585320 e-mail info@kunstencentrumjerusalem.nl

Nadere informatie

Sociaal plan Vorming De bibliotheek

Sociaal plan Vorming De bibliotheek Sociaal plan Vorming De bibliotheek Werkgever De Stichting ProBiblio, gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur mevrouw A. Rube, hierna

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds,

SOCIAAL PLAN. de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Buat, Platform voor Molukkers, gevestigd te Utrecht 2. IOC, Inspraakorgaan Chinezen, gevestigd te Utrecht 3. IOT, Inspraakorgaan Turken, gevestigd te Utrecht 4. Lize,

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN Sociaal Overgangsprotocol Triversum GGZ NHN Verklaring, DE ONDERGETEKENDEN: de STICHTING GGZ Noord-Holland-Noord, statutair gevestigd te Heiloo en kantoorhoudende te Heerhugowaard., hierna te noemen:

Nadere informatie

Sociaal Plan. (conceptversie 1.7) 12 februari ten behoeve van de fusie tussen. Stichting Oranje Nassau s Oord, Renkum

Sociaal Plan. (conceptversie 1.7) 12 februari ten behoeve van de fusie tussen. Stichting Oranje Nassau s Oord, Renkum Sociaal Plan (conceptversie 1.7) 12 februari 2009 ten behoeve van de fusie tussen Stichting Oranje Nassau s Oord, Renkum en Stichting Rumah Kita, Wageningen DE ONDERGETEKENDEN: De werkgevers: De Stichting

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Verklaring: MCA Gemini Groep, Medisch Specialisten Noord West en de werknemersorganisaties

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol. Inhoudsopgave. Verklaring. Uitgangspunten van het sociaal overdrachtsprotocol

Sociaal Overdrachtsprotocol. Inhoudsopgave. Verklaring. Uitgangspunten van het sociaal overdrachtsprotocol Sociaal Overdrachtsprotocol Inhoudsopgave Verklaring Uitgangspunten van het sociaal overdrachtsprotocol 1. Doel en kader 1.1 Doel Sociaal Overdrachtsprotocol 1.2 Afspraken 1.3 Algemeen kader 2. Werkingssfeer,

Nadere informatie

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V.

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Het college van burgemeester en wethouders van de ge Gelet op Ii Het advies van de Ondernemingsraad van de gemeente Emmen; ii& Het besluit van het college van 11

Nadere informatie

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties 8300 Concept SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag

Nadere informatie

SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE. Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw

SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE. Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw 2e concept oktober 2008 Door: Jan Willem Nuismer, manager PO&O Harm Hoekstra, directeur / bestuurder

Nadere informatie

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie.

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. Verklaring Aldus overeengekomen te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, op 10 december 2003 de werkgever de organisatie

Nadere informatie

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 De ondergetekenden: Werkgever: Raad van Bestuur De Wever en Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV,

Nadere informatie

Sociaal Convenant 28 juni 2018

Sociaal Convenant 28 juni 2018 Sociaal Convenant 28 juni 2018 Inhoudsopgave Ondertekening...1 Inleiding...2 1. Begrippen...3 2. Afspraken...5 3. Bezwarencommissie...8 4. Hardheidsclausule bij onbillijke situatie... 10 5. Overige bepalingen...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd te den Haag en De Unie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP Voor Wsw-medewerkers 1 maart 2014-1 januari 2018 Business Post Deo INLEIDING In dit Sociaal Plan hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en de EMCOgroep als

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis SOCIAAL PLAN ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis 19 december 2008 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal Statuut. Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn

Sociaal Statuut. Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn Sociaal Statuut Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn Social statuut Surplus-Welzijn Versie d.d. 28 juni 2007 Inleiding: Pre-ambule

Nadere informatie

Ten behoeve van: REORGANISATIE. Bij Attent, wonen welzijn zorg

Ten behoeve van: REORGANISATIE. Bij Attent, wonen welzijn zorg december 009 - Sociaal Plan Ten behoeve van: REORGANISATIE Bij Attent, wonen welzijn zorg Inhoudsopgave Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel 9 Artikel 0 Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel

Nadere informatie

Principe-akkoord. Sociaal Plan

Principe-akkoord. Sociaal Plan Principe-akkoord Sociaal Plan In het kader van de overname van het Klinisch Chemisch Laboratorium van het Delfzicht Ziekenhuis door het Medisch Laboratorium Noord. Groningen, 17 oktober 2006 Versie 5;

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN (concept) 1 november 2009 tot en met 31 december 2012

SOCIAAL PLAN (concept) 1 november 2009 tot en met 31 december 2012 SOCIAAL PLAN (concept) november 009 tot en met december 0 Inhoudsopgave Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 0 Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10 (aangepast Artikel) Reorganisatie en/of fusie; Regeling Sociaal Plan Artikel 49 1 De werkgever vraagt over een voornemen tot reorganisatie, en/of fusie dan wel afsplitsing aan de OR tijdig tevoren advies,

Nadere informatie

Concept enkel ter discussiedoeleinden. Sociaal Convenant. Inzake de overgang van Careyn Kraamzorg en Origine naar Naviva

Concept enkel ter discussiedoeleinden. Sociaal Convenant. Inzake de overgang van Careyn Kraamzorg en Origine naar Naviva Sociaal Convenant Inzake de overgang van Careyn Kraamzorg en Origine naar Naviva [ ] 2018 Verklaring Ondergetekenden: Werkgevers Naviva Kraamzorg B.V., hierna te noemen : Naviva en verkrijgende werkgever,

Nadere informatie

Sociaal Plan RELX Groep

Sociaal Plan RELX Groep Sociaal Plan RELX Groep Inleiding Als onderdeel van een internationaal opererend, in multimedia gespecialiseerd concern, worden de Nederlandse RELX ondernemingen (verder in deze inleiding afgekort tot

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Inzake de reorganisatie van zorgcentrum De Wittenberg te Haaften

SOCIAAL PLAN. Inzake de reorganisatie van zorgcentrum De Wittenberg te Haaften SOCIAAL PLAN Inzake de reorganisatie van zorgcentrum De Wittenberg te Haaften Haaften, april 2005 Inhoudsopgave Hoofdstuk I. Doel, algemene bepalingen en werkingssfeer Blz. 5 Hoofdstuk 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen. HOOFDSTUK I: ALGEMENE

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties.

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties. SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie van - Stichting Cardia - Stichting Duinrust en de daaruit volgende reorganisaties. Definitieve versie d.d. 14 september 2009 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgevers: en hun

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan De Zorgcirkel 2013 t/m 2017

Regeling Sociaal Plan De Zorgcirkel 2013 t/m 2017 Regeling Sociaal Plan De Zorgcirkel 2013 t/m 2017 Regeling Sociaal Plan de Zorgcirkel 2013 2017 1 Inleiding Voor zorginstellingen is er in de afgelopen jaren veel veranderd als het gaat om financiering,

Nadere informatie

Sociaal Convenant. Stichting Voor Regionale Zorgverlening. Stichting Ouderenzorg Kanaalzone. in het kader van de fusie van. Versie september 2016

Sociaal Convenant. Stichting Voor Regionale Zorgverlening. Stichting Ouderenzorg Kanaalzone. in het kader van de fusie van. Versie september 2016 Sociaal Convenant in het kader van de fusie van Stichting Voor Regionale Zorgverlening en Stichting Ouderenzorg Kanaalzone Versie september 2016 Sociaal Convenant inzake de fusie van Stichting voor Regionale

Nadere informatie

Concept sociaal plan. de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te den Haag anderzijds,

Concept sociaal plan. de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te den Haag anderzijds, Concept sociaal plan De ondergetekenden, 1. Federatie VluchtelingenWerk Midden-Nederland, gevestigd te Utrecht 2. Stichting VluchtelingenWerk Utrecht (SVU), gevestigd te Utrecht 3. Stichting VluchtelingenWerk

Nadere informatie

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds;

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; Sociaal plan Stichting Banenplan te Amersfoort. De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; overwegende dat: door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule Preambule Voor u ligt het Sociaal Plan 2007 van Trias Jeugdhulp. De directe aanleiding voor het opstellen van dit Sociaal Plan is de behoefte van de Raad van Bestuur van Trias Jeugdhulp, de Ondernemingsraad

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

SOCIAAL CONVENANT. Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon. November 2011

SOCIAAL CONVENANT. Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon. November 2011 SOCIAAL CONVENANT Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon November 2011 De werkgever: Stichting Trajectum: Raad van Bestuur De heer J.Martini. Raad van Bestuur B. Groeneweg Zwolle, d.d.. Zwolle, d.d...

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant

Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant Status: definitief Versienummer: 1.1 Datum: 14 maart 2016 1 2 De ondergetekenden, 1. Stichting Isala (Diaconessenhuis), gevestigd te Meppel 2. Stichting Isala,

Nadere informatie

Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje. Sociaal Plan

Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje. Sociaal Plan Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje Sociaal Plan Versie 8, 10 april 2005 Inhoudsopgave Overeenkomst 3 Overwegingen 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Werkingssfeer

Nadere informatie

Sociaal Plan. In het kader van organisatieveranderingen bij N.V. Oasen te GOUDA. Oasen Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC GOUDA

Sociaal Plan. In het kader van organisatieveranderingen bij N.V. Oasen te GOUDA. Oasen Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC GOUDA Sociaal Plan In het kader van organisatieveranderingen bij N.V. Oasen te GOUDA Oasen Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC GOUDA 1 Ondergetekenden: enerzijds: - Oasen, gevestigd te Gouda, vertegenwoordigd

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting De Singels

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting De Singels CONCEPT SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting De Singels april 2009 Versie 2 1-14 VERKLARING Werkgevers: - Stichting

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol

Sociaal Overdrachtsprotocol Sociaal Overdrachtsprotocol Overeenkomst tussen Overdragende organisatie en huidig werkgever Stichting Catharina Ziekenhuis, gevestigd aan de Michelangelolaan 2, 5623 EJ Eindhoven, (hierna aangeduid als

Nadere informatie

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente Sociaal Plan reorganisaties Stichting Marente Onderhandelingsresultaat 24 januari 2014 Inhoudsopgave De ondergetekenden 3 Voorwoord 4 Doel 5 Artikel 1 Begripsbepalingen 6 Artikel 2 Werkingssfeer 7 Artikel

Nadere informatie