CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009"

Transcriptie

1 CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009 Documentstatus Status Auteur Datum Versie Eerste aanzet Concept MD Na overleg vakbonden Concept MD Na overleg vakbonden Concept MD Na overleg vakbonden Concept MD Organisatieonderdeel Concernstaf Datum Afdeling HR Status Concept Auteur M. Dekker Versienummer 1.3 functie auteur HR beleidsadviseur

2 Ondergetekenden namens de werkgever: De Stichting Albert Schweitzer ziekenhuis gevestigd te Dordrecht, bestaande uit de locaties Dordwijk en Amstelwijck te Dordrecht, de locatie Zwijndrecht te Zwijndrecht en de locatie Sliedrecht, te Sliedrecht, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer L. Schoots, voorzitter van de Raad van Bestuur a.i., zijnde de bestuurder in de zin van de WOR, hierna te noemen het ASz. Namens de werknemersorganisaties respectievelijk beroepsorganisatie: AbvaKabo/FNV; CNV Publieke Zaak; FBZ; Nu 91; De Unie Zorg en Welzijn. komen het volgende Sociaal Plan overeen: P&O/MD/Sociaal Plan /versie 1.3 Pagina 2 van 13

3 Inhoudsopgave Inleiding Werking Het veranderproces in fasen Algemeen Fase 1: Het voortbestaan van functies staat onder druk Fase 2: Bekendmaking veranderplan met formatieplaatsenplan Fase 3: formele aanzegging boventalligheid en start mobiliteitstraject Aanbieden en accepteren van een passende functie tijdens mobiliteitstraject Rechten en plichten tijdens en na mobiliteitstraject Inschaling en salaris Afbouwregeling onregelmatigheidstoeslag Detachering Faciliteiten bij sollicitatie Opzegtermijn Terugkeergarantie Jubilea Kwijtschelden studiefaciliteiten Adviescommissie Sociale Begeleiding Samenstelling Reglement Advies Verslag Kosten Bijlage 1 Definities P&O/MD/Sociaal Plan /versie 1.3 Pagina 3 van 13

4 Inleiding Om goede patiëntenzorg te bieden en te kunnen blijven bieden zullen organisatieveranderingen binnen het ASz regelmatig voorkomen. Dit Sociaal Plan, als bedoeld in artikel 15.4 van de CAO, heeft tot doel de nadelige gevolgen voor werknemers door een organisatieverandering zoveel mogelijk te beperken en is een aanvulling op wat de cao-partijen reeds in de cao zijn overeengekomen. Algemene uitgangspunten: Flexibiliteit van organisatie en werknemers is noodzakelijk om de noodzakelijke veranderingen toe te kunnen passen; Vroegtijdige activering en een actieve opstelling van werkgever en werknemer zijn noodzakelijk om eventuele knelpunten die ontstaan als gevolg van organisatieveranderingen te voorkomen dan wel tijdig op te lossen; Werkgever en werknemer spannen zich vergaand in voor een passende functie binnen of buiten het ASz; Bij mobiliteit ligt de focus primair op reële mogelijkheden, onnodige stappen worden overgeslagen; Bij organisatieveranderingen worden zorgvuldige en toetsbare procedures gehanteerd. Specifieke uitgangspunten: a. Als gevolg van organisatieveranderingen vinden geen gedwongen ontslagen plaats tenzij: - Er sprake is van weigering van een passende functie; - Er sprake is van niet meewerken of niet nakomen van afspraken gedurende het mobiliteitstraject; - Een werknemer niet verwijtbaar niet inpasbaar is in de nieuwe organisatie en er, na een periode van één jaar, met de nodige inspanning van zowel werkgever als werknemer geen passende functie binnen of buiten het ASz voorhanden is. Alvorens in een dergelijk geval daadwerkelijk tot ontslag over te gaan, treden werknemer en werkgever in overleg voor een passende oplossing in de breedste zin des woords. b. De afspraken met betrekking tot mobiliteit zijn onlosmakelijk onderdeel van het interne beleid van het ASz. Het Sociaal plan is als volgt opgebouwd: Na hoofdstuk 1, waarin de werking van het Sociaal Plan wordt beschreven, worden in hoofdstuk 2 de verschillende fasen van een organisatieverandering uitgewerkt, alsmede de bijbehorende stappen en rechten en plichten. In hoofdstuk 3 komen de rechten en plichten tijdens en na een mobiliteitstraject van boventallige werknemers aan de orde. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de Adviescommissie Sociale Begeleiding. Opmerking: Waar in dit Sociaal Plan gesproken wordt van de werknemer, hij, zijn, etc. wordt ook steeds bedoeld de werkneemster, zij, haar, etc. P&O/MD/Sociaal Plan /versie 1.3 Pagina 4 van 13

5 1. Werking Werkingssfeer Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die voor onbepaalde tijd in dienst zijn bij het ASz. Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd vallen niet onder de werking van dit Sociaal Plan. Voor werknemers met een dergelijk contract geldt dat de resterende periode van hun arbeidsovereenkomst wordt gerespecteerd. Werkingsduur Het Sociaal Plan geldt per datum ondertekening en heeft een looptijd van 5 jaar. Elk jaar vindt er een evaluatie plus eventuele herijking plaats. CAO wijzigingen en onvoorziene omstandigheden kunnen aanleiding zijn om opnieuw met elkaar in overleg te treden. Interpretatie Interpretatie van het Sociaal Plan is voorbehouden aan de partijen die bij dit Sociaal Plan betrokken zijn. Hardheidsclausule In gevallen waarin geconcludeerd wordt dat de toepassing van het Sociaal Plan leidt tot een onredelijke of onbillijke situatie voor de individuele werknemer zal de werkgever in een voor de werknemer gunstige zin van dit Sociaal Plan afwijken. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend door andere werknemers. P&O/MD/Sociaal Plan /versie 1.3 Pagina 5 van 13

6 2. Het veranderproces in fasen 2.1 Algemeen Binnen een traject van een organisatieverandering kunnen, met als doel vroegtijdige activering en actieve opstelling van zowel werknemer als werkgever, verschillende fasen worden onderscheiden. De fasering ziet er samenvattend als volgt uit: Fase 1: Het voortbestaan van functies staat onder druk. Fase 2: Bekendmaking veranderplan met formatieplaatsenplan. Fase 3: Formele aanzegging boventalligheid en start mobiliteitstraject. Onderstaand worden de verschillende fasen uitgewerkt. 2.2 Fase 1: Het voortbestaan van functies staat onder druk Deze fase gaat in op het moment dat er beleidsvoornemens gemaakt worden die kunnen leiden tot een organisatieverandering. Het doel van deze fase is het vergroten van de kansen van de werknemer op een tijdige en succesvolle herplaatsing Verder uitwerken plannen In deze fase draagt de werkgever zorg voor verdere concretisering van het voornemen tot organisatieverandering door het opstellen van een veranderplan en formatieplaatsenplan Informeren OR Zodra duidelijk is dat het voortbestaan van één of meerdere functies onder druk staat, is het wenselijk en in bepaalde situaties verplicht dat eerst de OR hierover (in vertrouwen) wordt geïnformeerd Informeren en gesprekken werknemers Het management informeert vanaf deze fase ook de werknemers. Hoewel er sprake is van vrijwilligheid wordt een vroegtijdige activering en een actieve opstelling gestimuleerd. Tijdens individuele gesprekken zal dit onderwerp besproken worden. De werknemer kan deelnemen aan een mobiliteitstraject. In dat geval kan hij zich via zijn leidinggevende aanmelden voor een intakegesprek. 2.3 Fase 2: Bekendmaking veranderplan met formatieplaatsenplan Deze fase gaat in op het moment dat aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: 1. Er is een veranderplan met formatieplaatsenplan gemaakt waaruit geconcludeerd kan worden dat er sprake is van een organisatieverandering. 2. Het veranderplan is ter advisering voorgelegd aan de OR. 3. Het veranderplan is gecommuniceerd met de groep werknemers waarop het betrekking heeft. Dit gebeurt normaliter tijdens het adviestraject van de OR. Het doel van deze fase blijft hetzelfde als in fase 1: het vergroten van de kansen van de werknemer op een tijdige en succesvolle plaatsing. 2.4 Fase 3: formele aanzegging boventalligheid en start mobiliteitstraject Deze fase gaat in op het moment dat, mede op basis van het advies van de OR, definitief is besloten de organisatieverandering door te voeren. In de eerste plaats dient duidelijkheid verkregen te worden over de status van de betrokken werknemers. Na het voeren van belangstellingsgesprekken en het toepassen van het anciënniteitsbeginsel kunnen de werknemers ingedeeld worden in de verschillende categorieën met bijbehorende vervolgacties. De werknemers worden hierover geïnformeerd. P&O/MD/Sociaal Plan /versie 1.3 Pagina 6 van 13

7 2.4.1 Belangstellingsgesprekken Om per werknemer de vervolgstappen vast te kunnen stellen, worden belangstellingsgesprekken gevoerd. Deze gesprekken kunnen, in overleg met de OR, ook eerder plaatsvinden Toepassen anciënniteitsbeginsel Eventuele boventalligheid wordt vervolgens in principe vastgesteld middels het toepassen van het anciënniteitsbeginsel. In bijzondere situaties kunnen er gegronde redenen zijn om het afspiegelingsbeginsel te verkiezen boven het anciënniteitsbeginsel om de boventalligheid vast te stellen. Afwijking van het anciënniteitsbeginsel is mogelijk na overleg met de vakbonden Categorieën A. Functie wijzigt niet: werknemer kan in de nieuwe situatie dezelfde functie blijven vervullen. B. Functie wijzigt in geringe mate: Er is sprake van een passende functie. Werknemer wordt in de nieuwe situatie geplaatst in de nieuwe functie. C. Functie wijzigt in sterke mate: Er is sprake van een nieuwe functie. Werknemer kan hiervoor in aanmerking komen door te solliciteren. Indien hij dit niet doet of niet wordt geselecteerd, volgt een mobiliteitstraject. D. Functie vervalt: Werknemer gaat een mobiliteitstraject volgen. 2.5 Aanbieden en accepteren van een passende functie tijdens mobiliteitstraject Er wordt naar gestreefd om in goed overleg elke werknemer te benoemen op die plaats die hij ambieert, waarbij de nieuw te vormen organisatie de verplichting heeft te doen wat redelijkerwijs in haar vermogen ligt om dit zo goed mogelijk te realiseren en die condities te creëren - zoals opleiding en begeleiding - die de kans van slagen zo optimaal mogelijk maken Volgorde bij meerdere kandidaten In het geval er een vacature ontstaat die voor meerdere (dreigende) boventallige werknemers als passend kan worden aangemerkt, wordt de vacature in eerste instantie aangeboden aan de werknemer met het langste dienstverband Volgorde van functie-aanbod Op het moment dat een werknemer schriftelijk een functie krijgt aangeboden, is er sprake van een functie-aanbod. Bij het aanbieden van een functie zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen van betrokkene. Indien aan de werknemer een functie wordt aangeboden, wordt de navolgende volgorde in acht genomen: a. Een gelijke functie (eventueel op een andere afdeling); b. Een functie op hetzelfde FWG-niveau; c. Een functie op een hoger FWG-niveau. Hierbij kan een functie worden aangeboden, die maximaal één functiegroep hoger ligt dan de huidige functie, maar die wel als passend kan worden aangemerkt; d. Een functie op een lager FWG-niveau. Hierbij kan een functie worden aangeboden, die maximaal één functiegroep lager ligt dan de huidige functie, maar die wel als passend kan worden aangemerkt Bedenktijd van functie-aanbod Nadat een functie-aanbod is gedaan, krijgt de betrokken werknemer, tenzij redelijkerwijs niet aan deze termijn kan worden voldaan, maximaal 2 weken bedenktijd om zich over het aanbod te beraden. Hij kan zich dan nader op de aard en de inhoud van de aangeboden functie oriënteren Acceptatie van het aanbod Wanneer de nieuwe functie wordt aanvaard, zal er een kennismakingsgesprek met de nieuwe leidinggevende plaatsvinden. De nieuwe leidinggevende kan de werknemer alleen om gegronde P&O/MD/Sociaal Plan /versie 1.3 Pagina 7 van 13

8 redenen (te beoordelen door de Adviescommissie Sociale Begeleiding), die buiten de schuld of invloedssfeer van de werknemer liggen, afwijzen. De plaatsing zal zo spoedig mogelijk in overleg met alle betrokkenen worden gerealiseerd. Vervolgens wordt de plaatsing, inclusief consequenties voortvloeiende uit deze wijziging, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken na inwerkingtreding van de functiewijziging schriftelijk bevestigd Afwijzing van het aanbod Indien de werknemer het functie-aanbod afwijst, dient hij dit schriftelijk en gemotiveerd binnen de gestelde twee weken te doen. De werknemer wordt tijdelijk geplaatst in de beoogde functie waarna zo spoedig mogelijk advies gevraagd wordt aan de Adviescommissie Sociale Begeleiding. Indien de commissie stelt dat afwijzing plaatsvindt op reële gronden, wordt dit opgevat alsof er geen functieaanbod is gedaan en volgt een nieuw aanbod. Indien de Adviescommissie Sociale Begeleiding vindt dat de afwijzing van het functieaanbod niet op reële gronden heeft plaatsgevonden, vindt herhaling van het eerste aanbod plaats. De werknemer krijgt na ontvangst van het bericht één week de gelegenheid het functieaanbod alsnog te accepteren en wordt geïnformeerd over de mogelijke consequenties. Indien de werknemer het functieaanbod blijft weigeren, is de werkgever gerechtigd een ontslagprocedure in gang te zetten Aanbod van kleinere omvang Indien het aantal te werken uren, behorende bij de nieuwe functie, kleiner is dan het aantal uren waarvoor de werknemer (contractueel) herplaatst moet worden, is deze niet definitief herplaatst. De werknemer behoudt de status van mobiliteitskandidaat en blijft op de herplaatsingslijst tot plaatsing in een functie met het juiste aantal uren gerealiseerd is òf er na 3 jaar geen uitzicht is op een functie met het juiste aantal uren binnen een redelijke termijn. De werknemer blijft verplicht om mee te werken aan een (mogelijke) herplaatsing. Indien hij dat niet doet of wenst, zal zijn garantietoelage en/of recht op uitloop vervallen en zal hij enkel de uren uitbetaald krijgen die hij daadwerkelijk werkzaam is. Contractvermindering kan alleen plaatsvinden met instemming van de werknemer Aanbod van grotere omvang Indien de werknemer in aanmerking komt voor een functie die qua omvang groter is dan het bestaande contract (contractvermeerdering), kan, op verzoek van de werknemer, aanpassing van zijn contract aan de orde komen Aanbod van andere werktijden en locatie Afwijkende werktijden en/of locatie van een aanbod ten opzichte van de vorige functie van een werknemer zijn in de regel geen reden om het aanbod niet te accepteren. Indien noodzakelijk krijgt de werknemer gedurende een redelijke termijn de gelegenheid om zijn privé-situatie aan te passen aan deze verandering(en). P&O/MD/Sociaal Plan /versie 1.3 Pagina 8 van 13

9 3. Rechten en plichten tijdens en na mobiliteitstraject 3.1 Inschaling en salaris Wanneer na een mobiliteitstraject of binnen het nieuwe formatieplaatsenplan een passende functie wordt aanvaard met een andere functieniveau, gelden de onderstaande regelingen Bij het aanvaarden van een hogere functie De werknemer ontvangt vanaf het moment van daadwerkelijke uitoefening van die nieuwe functie het salaris, behorende bij deze functie Bij het aanvaarden van een lagere (passende) functie Indien een werknemer een functie op een lager salarisniveau accepteert, wordt de werknemer gevraagd of hij bereid is om zich, samen met de werkgever, in alle relevante opzichten (training, scholing, opleiding, gesprekken, etc.) te blijven inspannen om op termijn weer een functie te vervullen op het oorspronkelijke FWG-niveau of hoger. Er zijn vervolgens twee mogelijkheden: 1. Indien de werknemer hiervoor kiest, geldt het volgende: Het oorspronkelijke salaris (inclusief de daarbij behorende uitloop en algemene loonaanpassingen behorende bij de CAO ziekenhuizen) blijft gehandhaafd voor de oorspronkelijke omvang van het dienstverband. Wanneer urenuitbreiding plaatsvindt, is op deze urenuitbreiding het salaris van toepassing, behorende bij de nieuwe functie; Werknemer wordt overgeschaald naar de bij de nieuwe functie behorende functiegroep. Het eventuele verschil tussen het salaris waarop de werknemer recht heeft en het maximum salaris in de nieuwe functiegroep wordt in de vorm van een garantietoelage toegekend; Werkgever en werknemer blijven zich in alle relevante opzichten inspannen om herplaatsing in een functie op het oorspronkelijke FWG-niveau te realiseren. De werknemer behoudt de status van mobiliteitskandidaat en blijft op de herplaatsingslijst tot plaatsing in een functie op het oorspronkelijke FWG-niveau gerealiseerd is òf er na 3 jaar geen uitzicht is op een functie op het oorspronkelijke FWG-niveau binnen een redelijke termijn; De werknemer blijft gedurende de periode van 3 jaar verplicht om mee te werken aan een (mogelijke) herplaatsing in een functie op het oorspronkelijke FWG-niveau. Indien hij dat niet doet, op enig moment aangeeft dat hij dit niet langer wil of een passend aanbod afwijst, eindigt de garantietoelage en/of recht op uitloop vervallen. 2. Indien de werknemer niet kiest voor mogelijkheid 1, wordt hij ingeschaald in de functiegroep behorende bij de nieuwe functie zonder garantietoelage en/of recht op uitloop. 3.2 Afbouwregeling onregelmatigheidstoeslag Het eventueel afbouwen van de onregelmatigheidstoeslag vindt plaats conform art van de CAO Ziekenhuizen. 3.3 Detachering De werkgever kan een werknemer een detachering buiten de organisatie of deelname aan een project aanbieden. Vooraf wordt in overleg de duur van de detachering vastgesteld. Bij detachering blijven de rechten van de werknemer, zoals vastgelegd in het Sociaal Plan, onverkort van toepassing. P&O/MD/Sociaal Plan /versie 1.3 Pagina 9 van 13

10 3.4 Faciliteiten bij sollicitatie Aan de werknemer die, als gevolg van een organisatieverandering, overweegt zelf ontslag te nemen, wordt desgevraagd buitengewoon verlof met behoud van salaris verleend voor sollicitaties. 3.5 Opzegtermijn Indien de werknemer daarom verzoekt, zal bij vrijwillige uitdiensttreding de werkgever afzien van de geldende opzegtermijn. Werkgever en werknemer bepalen in goed overleg de datum van uitdiensttreding. 3.6 Terugkeergarantie Indien een werknemer van de herplaatsingslijst een functie bij een andere werkgever aanvaardt, behoudt hij het recht op terugkeer naar de organisatie, indien hij binnen de wettelijke proeftijd (met een maximum van twee maanden) wordt ontslagen. De regelingen in het Sociaal Plan blijven voor deze werknemer van kracht. 3.7 Jubilea De werknemer die vrijwillig ontslag neemt en binnen 12 maanden na beëindiging van het dienstverband recht zou hebben gehad op een jubileumuitkering ontvangt deze uitkering bij zijn vertrek, naar rato van de op dat moment geldende duur van het dienstverband. Deze uitkering wordt niet uitbetaald indien de nieuwe werkgever een vergelijkbare regeling kent en daarbij de jaren bij de vorige werkgevers meerekent bij de bepaling van het aantal dienstjaren. 3.8 Kwijtschelden studiefaciliteiten De werknemer die uit eigen beweging een dienstbetrekking elders aanvaardt, is niet gehouden aan enige terugbetalingsverplichting die met betrekking tot studiekosten door de werkgever is opgelegd, tenzij de nieuwe werkgever deze kosten overneemt. P&O/MD/Sociaal Plan /versie 1.3 Pagina 10 van 13

11 4. Adviescommissie Sociale Begeleiding De werkgever stelt conform het bepaalde in artikel 15.5 van de CAO een Adviescommissie Sociale Begeleiding in. De taak van de commissie is het uitsluitend op verzoek van werkgever dan wel werknemer, adviseren over de toepassing van de in hoofdstuk 15 CAO opgenomen bepalingen, respectievelijk het Sociaal Plan. 4.1 Samenstelling De commissie bestaat uit 3 leden niet zijnde een lid van de Raad van Bestuur of lid van de Ondernemingsraad. Eén lid, alsmede één plaatsvervangend lid wordt voorgedragen door de werkgever. Eén lid, alsmede één plaatsvervangend lid wordt voorgedragen door de Ondernemingsraad. Deze twee leden tezamen dragen een derde onafhankelijke kandidaat voor die tevens als voorzitter zal fungeren, alsmede één plaatsvervangend derde lid. 4.2 Reglement De commissie stelt een reglement op dat haar samenstelling en werkwijze regelt. Na vaststelling van het reglement ontvangen werkgever en ondernemingsraad een exemplaar. 4.3 Advies De werkgever vraagt advies aan de commissie wanneer werknemer en werkgever het oneens zijn over de volgende voorgenomen maatregelen: een werknemer op non actief stellen; een werknemer ontslaan; een besluit te nemen met betrekking tot functiewijziging; een beroep op de hardheidsclausule door een werknemer niet te honoreren. Het advies van de commissie is een zwaarwegend advies. 4.4 Verslag De commissie brengt over de verrichte werkzaamheden periodiek geanonimiseerd verslag uit aan de werkgever en de Ondernemingsraad. Een exemplaar van het verslag wordt aan de bij dit Sociaal Plan betrokken werknemersorganisaties verstrekt. 4.5 Kosten De kosten van de commissie komen ten laste van de werkgever. P&O/MD/Sociaal Plan /versie 1.3 Pagina 11 van 13

12 Bijlage 1 Definities Afspiegelingsbeginsel Per bedrijfsvestiging en per categorie uitwisselbare functies worden de werknemers ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen, te weten van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 jaar en ouder. Vervolgens wordt binnen de leeftijdsgroep de werknemer met het kortste dienstverband als eerste boventallig verklaard. Voor toepassing van dit Sociaal plan wordt onder bedrijfsvestiging verstaan de bij de organisatieverandering betrokken afdeling(en). Anciënniteitsbeginsel Per bedrijfsvestiging en per categorie uitwisselbare functies wordt de werknemer met het kortste dienstverband als eerste boventallig verklaard. Voor toepassing van dit Sociaal plan wordt onder bedrijfsvestiging verstaan de bij de organisatieverandering betrokken afdeling(en). Belangstellingsgesprek Gesprek waarin onder meer aan de orde komt welke voorkeur een werknemer heeft ten aanzien van mobiliteitsmogelijkheden en wat zijn kwalificaties zijn. Boventallig Boventallig is de werknemer wiens functie in de organisatiestructuur /personeelsformatie is komen te vervallen c.q. komt te vervallen en die nog niet geplaatst is in de (nieuwe) organisatiestructuur. Boventalligheid kan ook worden veroorzaakt doordat de beschikbare formatie voor een bepaalde functie afneemt. Van boventalligheid is pas sprake als dit door de werkgever aan de werknemer schriftelijk is medegedeeld. Detacheren Het gedurende een bepaalde tijd bij een andere werkgever werkzaam zijn, waarbij het dienstverband met de werkgever gehandhaafd blijft. Formatieplaats of fte Een formatieplaats wordt als eenheid gehanteerd om een functie in een aantal arbeidsuren uit te drukken. De omvang van één formatieplaats is gerelateerd aan een voltijds dienstverband. Formatieplaatsenplan Een ten behoeve van de nieuwe organisatorische situatie op te stellen indicatief overzicht van functies en bijbehorend aantal fte met een omschrijving van functie-eisen, het verwachte niveau en inhoud van die functies. Functie Een functie is een door de werknemer uitgeoefende set van taken met de daarbij horende verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoals die tussen de werkgever en werknemer bij arbeidsovereenkomst zijn overeengekomen of anderszins zijn overeengekomen. Functieniveau Het gewicht (de zwaarte) dat (die) aan een functie is toegekend conform de indeling van de vigerende versie van de Functiewaarderingssystematiek voor de Gezondheidszorg (FWG). Mobiliteitstraject Het traject waarbij door werkgever en werknemer voor werknemer (intern of extern) een andere functie wordt gezocht. Hogere functie Een functie die in een hogere functiegroep is ingeschaald. P&O/MD/Sociaal Plan /versie 1.3 Pagina 12 van 13

13 Uitwisselbare functies Groepen van functies die naar aard, inhoud, omstandigheden, functieniveau en beloning wederkerig, vergelijkbaar en gelijkwaardig zijn. Lagere functie Een functie die in een lagere functiegroep is ingeschaald. Nieuwe functie Een functie die niet in het oude formatieplan voorkwam. Organisatieverandering Een wijziging in de organisatie (bij voorkeur op basis van een samenhangend plan), met sociale gevolgen voor één of meer werknemers. Onder organisatieverandering wordt mede begrepen reorganisatie, fusie, samenwerking, overgang van onderneming, en/of gehele of gedeeltelijke sluiting. Passende functie Een functie, welke maximaal één functiegroep hoger of lager is ingedeeld dan de huidige functie, die gelet op de opleiding, ervaring en competenties van de werknemer redelijkerwijs aan hem kan worden aangeboden. Salaris Het salaris zoals bedoeld in de CAO Ziekenhuizen (inclusief eventuele garantietoelagen). P&O/MD/Sociaal Plan /versie 1.3 Pagina 13 van 13

Sociaal Plan. Albert Schweitzer ziekenhuis

Sociaal Plan. Albert Schweitzer ziekenhuis Albert üeliweitser ziekenhuis Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis 5 december 2014 Definitieve versie Verklaring Het Albert Schweitzer ziekenhuis en de vakorganisaties zijn navolgend Sociaal Plan

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

Sociaal Plan. Result Laboratorium. 9 maart 2016 Onderhandelingsakkoord

Sociaal Plan. Result Laboratorium. 9 maart 2016 Onderhandelingsakkoord Sociaal Plan Result Laboratorium 9 maart 2016 Onderhandelingsakkoord Aldus overeengekomen op 30 maart 2016, CNV Zorg en Welzijn onderdeel van CNV Connectief, gevestigd te Utrecht, Dhr. M. Dons FNV, gevestigd

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN 2013 voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen op basis van de maatregelen en voorgestelde organisatiewijzigingen in

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren.

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Addendum GGZ WNB Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Werknemersorganisaties: FNV- Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Sociaal Plan. De Riethorst Stromenland Postbus AA Geertruidenberg. Bestemd voor alle medewerkers van De Riethorst Stromenland

Sociaal Plan. De Riethorst Stromenland Postbus AA Geertruidenberg. Bestemd voor alle medewerkers van De Riethorst Stromenland De Riethorst Stromenland Postbus 35 4930 AA Geertruidenberg Sociaal Plan Bestemd voor alle medewerkers van De Riethorst Stromenland Naam document: Sociaal Plan Soort document: HKZ-norm(en): Vaststelling

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN DE WEVER OKTOBER OKTOBER 2020

SOCIAAL PLAN DE WEVER OKTOBER OKTOBER 2020 SOCIAAL PLAN DE WEVER OKTOBER 2018 - OKTOBER 2020 Versiedatum 2 oktober 2018 Ondergetekenden A. De Wever, (hierna te noemen werkgever), vertegenwoordigd door De Raad van Bestuur hierna te noemen werkgever

Nadere informatie

Sociaal Convenant 28 juni 2018

Sociaal Convenant 28 juni 2018 Sociaal Convenant 28 juni 2018 Inhoudsopgave Ondertekening...1 Inleiding...2 1. Begrippen...3 2. Afspraken...5 3. Bezwarencommissie...8 4. Hardheidsclausule bij onbillijke situatie... 10 5. Overige bepalingen...

Nadere informatie

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016. Van werk naar werk

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016. Van werk naar werk Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016 Van werk naar werk Status: versie 14 februari 2014 (V3) Sociaal Plan, V3, versie 14 februari 2014 1 Inhoud INLEIDING... 4 1. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken Van werk naar werk

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken Van werk naar werk Sociaal Plan Stichting Isala klinieken 2008 Van werk naar werk I Verklaring: Ondergetekenden: 1. De Stichting Isala klinieken, gevestigd te Zwolle, hierna te noemen de werkgever en 2. Vakbonden Zowel gezamenlijk

Nadere informatie

Sociaal plan Stichting Coloriet

Sociaal plan Stichting Coloriet Sociaal plan Stichting Coloriet 2008. Lelystad, december 2007 versie 17 december 2007 Inhoud Verklaring Preambule 1. Doel en afspraken 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule en interpretatie

Nadere informatie

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Werkingsfeer 2 4. Uitgangspunten 2 5. Looptijd 2 6. Hardheidsclausule 2

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Libra Revalidatie & Audiologie. 1 juli juli 2021

SOCIAAL PLAN. Stichting Libra Revalidatie & Audiologie. 1 juli juli 2021 SOCIAAL PLAN Stichting Libra Revalidatie & Audiologie 1 juli 2018 1 juli 2021 1 INHOUDSOPGAVE OVEREENKOMST BEGRIPSBEPALINGEN EN DEFINITIES 1. DOEL 2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 3. BIJZONDERE UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

CONCE. Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Datum : 29-04-2014

CONCE. Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Datum : 29-04-2014 Sociaal plan Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Pagina : 1 Inhoudsopgave 1. Preambule. 3 2. Algemene bepalingen.. 5 3. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Addendum Doorlopend Sociaal Plan. Stichting Eleos

Addendum Doorlopend Sociaal Plan. Stichting Eleos Addendum Doorlopend Sociaal Plan Stichting Eleos Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Algemene bepalingen...3 3. Boventalligheid...4 4. Mobiliteit...5 5. Overige bepalingen...7 6. Monitoring en evaluatie...7

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden,

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1 de Stichting Leo Stichting Groep, gevestigd te Apeldoorn, 2 de Stichting Leo Stichting Beheer, gevestigd te Apeldoorn, 3 de Stichting Bredervoort LSG, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Amerpoort

Sociaal Plan Stichting Amerpoort Sociaal Plan Stichting Amerpoort INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Algemene bepalingen... 4 1.1 Doel Sociaal Plan... 4 1.2 Afspraken... 4 1.3 Werkingssfeer... 4 1.4 Looptijd... 4 1.5 Bezwaar en beroep...

Nadere informatie

Addendum. Algemeen Sociaal Plan

Addendum. Algemeen Sociaal Plan Addendum behorende bij het Algemeen Sociaal Plan 2013 2014 bij organisatieveranderingen in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven Versie 0.4 Augustus 2016 Inhoud Pagina Inhoud 2 Overeenkomst Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ZGT. Looptijd van 1 april 2014 tot 1 januari 2016

SOCIAAL PLAN ZGT. Looptijd van 1 april 2014 tot 1 januari 2016 SOCIAAL PLAN ZGT Looptijd van 1 april 2014 tot 1 januari 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 2 2. Begripsbepalingen 3 3. Looptijd en werkingssfeer 6 4. Algemene afspraken/uitgangspunten 7 5. Boventalligheid

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Verklaring: MCA Gemini Groep, Medisch Specialisten Noord West en de werknemersorganisaties

Nadere informatie

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN Sociaal Overgangsprotocol Triversum GGZ NHN Verklaring, DE ONDERGETEKENDEN: de STICHTING GGZ Noord-Holland-Noord, statutair gevestigd te Heiloo en kantoorhoudende te Heerhugowaard., hierna te noemen:

Nadere informatie

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE van versienummer Versie 2.0 atum 11 juni 2007 Samenvatting SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE 1 Inleiding In de periode van medio maart tot medio juni zijn vakbonden en werkgever met

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Principe-akkoord. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep. Betreft : versie Sociaal Plan januari Toepassing van dit addendum

Principe-akkoord. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep. Betreft : versie Sociaal Plan januari Toepassing van dit addendum ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia Groep

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zorggroep Groningen 2e concept januari 2011 Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016 Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016/concept akkoord/dec 2011 Inhoud

Nadere informatie

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule Preambule Voor u ligt het Sociaal Plan 2007 van Trias Jeugdhulp. De directe aanleiding voor het opstellen van dit Sociaal Plan is de behoefte van de Raad van Bestuur van Trias Jeugdhulp, de Ondernemingsraad

Nadere informatie

Sociaal Plan

Sociaal Plan Sociaal Plan 2012 2017 Opgesteld door : Personeelszaken Versie : 4 Vastgesteld door : Datum vaststelling : Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Verklaring... 3 Voorwoord... 4 1. Doel en uitgangspunten... 5

Nadere informatie

Principe akkoord. Sociaal Plan Jeroen Bosch Ziekenhuis. 1 mei 2017 tot 1 mei 2019

Principe akkoord. Sociaal Plan Jeroen Bosch Ziekenhuis. 1 mei 2017 tot 1 mei 2019 Principe akkoord Sociaal Plan Jeroen Bosch Ziekenhuis 1 mei 2017 tot 1 mei 2019 Hoofdstuk 1. Achtergrond, doelstelling en visie... 3 Hoofdstuk 2. Uitgangspunten... 4 Hoofdstuk 3. Werkingssfeer, hardheidsclausule

Nadere informatie

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 1 februari 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel... 3 1.2. Uitgangspunten... 3 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule

Nadere informatie

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet Sociaal Plan In het kader van het Herontwerp Zorgpalet April 2009 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Sociaal Plan Herontwerp Zorgpalet 1. Inleiding 3 2. Werkgelegenheidsgarantie 3 3. Uitgangspunten en afspraken

Nadere informatie

Addendum Yulius GGZ. Looptijd: 1 januari 2017 t/m 31 december 2017 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Stichting Yulius, gevestigd te Dordrecht

Addendum Yulius GGZ. Looptijd: 1 januari 2017 t/m 31 december 2017 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Stichting Yulius, gevestigd te Dordrecht Contact: Jan Jongbloed T 088 405 4434 j.jongbloed@yulius.nl Addendum Yulius GGZ Looptijd: 1 januari 2017 t/m 31 december 2017 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Stichting Yulius, gevestigd te Dordrecht Werknemersorganisaties:

Nadere informatie

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009)

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009) Onderhandelaarakkoord addendum 24042013 Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009) Overeengekomen voor het opvangen van de personele gevolgen die volgen uit de

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. Sophia Revalidatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. Sophia Revalidatie DOORLOPEND SOCIAAL PLAN Sophia Revalidatie datum X fusie RRC 31 december 2018 (akkoord 14 november 2017onder voorbehoud van ledenraadpleging vakbonden) 1 INHOUDSOPGAVE Verklaring 4 Begripsbepalingen 5

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol. Inhoudsopgave. Verklaring. Uitgangspunten van het sociaal overdrachtsprotocol

Sociaal Overdrachtsprotocol. Inhoudsopgave. Verklaring. Uitgangspunten van het sociaal overdrachtsprotocol Sociaal Overdrachtsprotocol Inhoudsopgave Verklaring Uitgangspunten van het sociaal overdrachtsprotocol 1. Doel en kader 1.1 Doel Sociaal Overdrachtsprotocol 1.2 Afspraken 1.3 Algemeen kader 2. Werkingssfeer,

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 2 6. Overgangsprotocol bij fusie 4 7.

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Amerpoort

Sociaal Plan Stichting Amerpoort Sociaal Plan Stichting Amerpoort INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen... 4 2. Algemene bepalingen... 7 2.1 Doel Sociaal Plan... 7 2.2 Afspraken... 7 2.3 Beperkende bepalingen... 7 2.4 Geldigheidsduur...

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Topaz

Doorlopend Sociaal Plan Topaz Doorlopend Sociaal Plan Topaz Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van de stichting Topaz (verder te noemen Topaz). Het sociaal plan is

Nadere informatie

Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject

Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject Een sociaal statuut ten behoeve van het hoger management en de medewerkers van de sector Dienstverlening & Vastgoed Onderhandelaarsakkoord 04 oktober 2011 Inhoudopgave

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Definitief akkoord Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan 2014-2019 Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Ondergetekenden, - Stichting Zuyderland Medisch Centrum

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg concept 16 januari 2014 Inleiding De Stichting Surplus Zorg (verder te noemen: de werkgever) vindt het belangrijk om organisatiewijzigingen op een adequate en zorgvuldige

Nadere informatie

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 De ondergetekenden: Werkgever: Raad van Bestuur De Wever en Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum SOCIAAL PLAN Stichting Trajectum d.d. juni 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord/Inleiding 3 1. Doel Sociaal Plan 4 2. Algemene bepalingen 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Doel en looptijd 5 2.3 Werkingssfeer

Nadere informatie

Sociaal Plan' Gelre ziekenhuizen. Datum opmaak Datum revisie. 9 mei2007 november 2011. Voorwoord

Sociaal Plan' Gelre ziekenhuizen. Datum opmaak Datum revisie. 9 mei2007 november 2011. Voorwoord I Sociaal Plan' Gelre ziekenhuizen Datum opmaak Datum revisie 9 mei2007 november 2011 Voorwoord In dit Sociaal Plan worden de rechten en plichten vastgelegdie gelden voor zowel werkgever als werknemers,

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep. Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep. Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM Inhoudsopgave Inhoud Pagina nummer Preambule 4 1 Doel 6 2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Sociaal Plan Rijnland Zorggroep tot

Sociaal Plan Rijnland Zorggroep tot Versie 13 februari 2013 Sociaal Plan Rijnland Zorggroep 1-3-2013 tot 1-3-2018 VERKLARING Aldus overeengekomen te Leiderdorp, De werkgever De organisatie van werknemers Rijnland Zorggroep ABVAKABO FNV NU'91

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 3 6. Regels bij organisatieverandering/organisatieverandering

Nadere informatie

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014 l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND,r Sociaal plan Frion 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Algemene bepalingen... 5 3. Algemene voorwaarden... 7 4. Herplaatsingsprocedure... 9 5. Mobiliteitsbevorderende

Nadere informatie

Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden

Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden Versie : 4.0 Datum: Datum ondertekening Opsteller: Pieter Han Post 1 Inhoud 1. Preambule 3 2. Inleiding 4 3. Doel 4 4. Werkingssfeer en duur

Nadere informatie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol

Sociaal Overdrachtsprotocol Sociaal Overdrachtsprotocol Overeenkomst tussen Overdragende organisatie en huidig werkgever Stichting Catharina Ziekenhuis, gevestigd aan de Michelangelolaan 2, 5623 EJ Eindhoven, (hierna aangeduid als

Nadere informatie

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015 S o c i a a l P l a n O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g G G Z D e l f l a n d 2015-2018 Proceseigenaar Auteur : E.F.M. Amkreutz : E. Kats Versie : Concept 5.0 Datum : 21 april 2015 Ingangsdatum

Nadere informatie

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente Sociaal Plan reorganisaties Stichting Marente Onderhandelingsakkoord 1 februari 2016 Inhoudsopgave Voorwoord De ondergetekenden Doel 3 4 5 Artikel 1 Begripsbepalingen 5 Artikel 2 Werkingssfeer 7 Artikel

Nadere informatie

Sociaal Plan 1 januari 2014

Sociaal Plan 1 januari 2014 Sociaal Plan 1 januari 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Hoofdstuk 1... 5 1.1 Het sociaal plan... 5 1.2 Definities... 5 1.2.1 Werkgever(s)... 5 1.2.2 Werknemer... 5 1.2.3 Boventallige werknemer... 5 1.2.4

Nadere informatie

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties 8300 Concept SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag

Nadere informatie

Concept. Sociaal Plan. De Riethorst Stromenland Postbus AA Geertruidenberg. Bestemd voor alle medewerkers van De Riethorst Stromenland

Concept. Sociaal Plan. De Riethorst Stromenland Postbus AA Geertruidenberg. Bestemd voor alle medewerkers van De Riethorst Stromenland De Riethorst Stromenland Postbus 35 4930 AA Geertruidenberg Concept Sociaal Plan Bestemd voor alle medewerkers van De Riethorst Stromenland Naam document: Sociaal Plan Soort document: HKZ-norm(en): Vaststelling

Nadere informatie

Sociaal Plan OLVG CONCEPT

Sociaal Plan OLVG CONCEPT CONCEPT 2018-2019 Zoals overeengekomen op *** tussen Stichting OLVG enerzijds en FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn onderdeel van CNV Connectief, Nu 91 en FBZ anderzijds, waarbij de ondernemingsradenvan

Nadere informatie

Sociaal Plan IKNL

Sociaal Plan IKNL Sociaal Plan IKNL 2017-2019 Sociaal Plan IKNL VERKLARING IKNL en de werknemersorganisaties zijn op 21 juni 2017 te Utrecht het navolgend Sociaal Plan overeengekomen voor de werknemers in dienst van IKNL:

Nadere informatie

Sociaal Plan. GGZ Drenthe

Sociaal Plan. GGZ Drenthe Sociaal Plan GGZ Drenthe CONCEPT VERSIE 27 JANUARI 2014 Inhoudopgave Preambule 4 Deel 1 Doelstelling en looptijd Sociaal Plan 5 Deel 2 Algemene bepalingen 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Werkingssfeer 5 2.3

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans Maak nu werk van je werk Inhoudsopgave De zorg verandert, dus werken bij Kwintes ook 4 Neem het heft in eigen handen 6 Vrijwillige mobiliteit, Scenario

Nadere informatie

Van werk naar werk dat doen we samen

Van werk naar werk dat doen we samen Onderhandelingsakkoord d.d.19-12-2013 Van werk naar werk dat doen we samen SOCIAAL PLAN 2014-2017 Wilhelmina Ziekenhuis Assen Sociaal Plan WZA 2014 2017 1/21 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1 Werkingssfeer...

Nadere informatie

Sociaal Plan medewerkers vallend onder de CAO W&MD 1 juni januari 2015

Sociaal Plan medewerkers vallend onder de CAO W&MD 1 juni januari 2015 - dd. 5/7-2011 origineel naar Archief 2 9 JU1 2Glf Libertas Leiden uw welzijn onze zorg Sociaal Plan medewerkers vallend onder de CAO W&MD 1 juni 2011-1 januari 2015 ten behoeve van bezuinigingen van de

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 doorlopend sociaal plan versie definitief 15 november 2008 1 Ondergetekenden: De stichting ziekenhuis Bernhoven gevestigd te Bernheze, te noemen de

Nadere informatie

Sociaal plan. Maasstad Ziekenhuis. Colofon. Datum Referentie Status Auteur. 15 september 2009 TU/DB/ Definitief D.J. Berghout

Sociaal plan. Maasstad Ziekenhuis. Colofon. Datum Referentie Status Auteur. 15 september 2009 TU/DB/ Definitief D.J. Berghout Maasstad Ziekenhuis Colofon Referentie Status Auteur TU/DB/ Definitief D.J. Berghout Inhoud 2 van 30 Verklaring... 4 Inleiding... 5 Ondernemingsraad en vakbonden... 5 1 Doel en uitgangspunten... 6 1.1

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN 1 april 2014 1 april 2015 Aldus overeengekomen: De werkgever:.. De werknemersorganisaties: ABVAKABO FNV:.... CNV Publieke Zaak: NU 91 Beroepsorganisatie van de verpleging Nieuwe

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 december december Breed Welzijn Delft. sociaal plan

SOCIAAL PLAN. 1 december december Breed Welzijn Delft. sociaal plan SOCIAAL PLAN 1 december 2011 1 december 2014 Breed Welzijn Delft sociaal plan 17 1 2012 1 1. Algemeen De ondergetekenden, Stichting Breed Welzijn Delft, verder te noemen: BWD, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Sociaal Plan BEZT. Sociaal Plan BEZT. Bartholomeus Gasthuis. Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0. Versie 2.

Sociaal Plan BEZT. Sociaal Plan BEZT. Bartholomeus Gasthuis. Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0. Versie 2. Sociaal Plan BEZT Bartholomeus Gasthuis Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0 Versie 2.0 1 Inhoudsopgave Inleiding Begrippenkader Doel Algemene bepalingen Afspraken Organisatiestructuur

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

Sociaal Plan Odion

Sociaal Plan Odion Sociaal Plan Odion 2011 2013 Inhoud Verklaring... 3 Preambule... 4 1. Doel en afspraken... 5 1.1 Doel Sociaal Plan 1.2 Uitgangspunten, algemene afspraken... 2. Algemene bepalingen... 7 2.1. Werkingssfeer

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV Overdrachtsprotocol MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV 1 Inhoudsopgave Voorwoord Doel Blz. 4 Werkingssfeer Blz. 4 Overgang dienstverband Blz. 4 Geen Gedwongen ontslagen Blz.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Sociaal Plan Liemerije 1 april 2011 Inhoudsopgave Inleiding...4 Hoofdstuk 1...5 1.1 Het sociaal plan... 5 1.2 Definities... 5 1.2.1 Werkgever... 5 1.2.2 Werknemer... 5 1.2.3 Boventallige werknemer... 5

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De Vitalis Zorg Groep. - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden -

SOCIAAL PLAN. De Vitalis Zorg Groep. - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden - SOCIAAL PLAN Vitalis WoonZorg Groep - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden - Ten behoeve van de werknemers van De Sterren en De Vitalis Zorg Groep die ten gevolge van de fusie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. In het kader van de bestuurlijke fusie. Sint Franciscus Gasthuis / Vlietland Ziekenhuis

SOCIAAL PLAN. In het kader van de bestuurlijke fusie. Sint Franciscus Gasthuis / Vlietland Ziekenhuis SOCIAAL PLAN In het kader van de bestuurlijke fusie Sint Franciscus Gasthuis / Vlietland Ziekenhuis JR.422.2012 Versie 27-11-2012 (definitief) Verklaring Aldus overeengekomen te Rotterdam, De werkgever

Nadere informatie

1 april 2016 tot 1 april 2018

1 april 2016 tot 1 april 2018 Sociaal plan Noordwest Ziekenhuisgroep 1 april 2016 tot 1 april 2018 Versie: Onderhandelaarsakkoord 26 april 2016 Inhoud Verklaring Preambule 1. Doel en uitgangspunten 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur,

Nadere informatie

Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014

Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014 Principe akkoord Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014 01-03-2014 tot 01-01-2015 voor ledenraadpleging van de vakbonden op 18 maart 2014 Addendum 18 februari

Nadere informatie

Sociaal Plan Odion Sociaal Plan 2014 Procedure

Sociaal Plan Odion Sociaal Plan 2014 Procedure Sociaal Plan Odion 2014 Vaststellingsdatum : 04-10-2007 Status : Definitief Evaluatiedatum : 01-12-2013 Bladnr: 1 v 25 Inhoud Verklaring... 3 Preambule... 4 1. Doel en afspraken... 5 1.1 Doel Sociaal Plan

Nadere informatie

Doorlopend sociaal plan

Doorlopend sociaal plan Doorlopend sociaal plan Stichting Curamus te Hulst 1 januari 2015 1 januari 2016 Inhoudsopgave pagina Voorwoord bestuurder 4 Ondertekening 5 Hoofdstuk 1, Begrippenlijst 6 Hoofdstuk 2, Algemene bepalingen

Nadere informatie

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente Sociaal Plan reorganisaties Stichting Marente Onderhandelingsresultaat 24 januari 2014 Inhoudsopgave De ondergetekenden 3 Voorwoord 4 Doel 5 Artikel 1 Begripsbepalingen 6 Artikel 2 Werkingssfeer 7 Artikel

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona

Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona Pro Persona Voor een gezonde geest Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona Pro Persona Datum : 11 juni 2009 1/15 Voor een gezonde geest Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Fokus Exploitatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Fokus Exploitatie 1 SOCIAAL PLAN Stichting Fokus Exploitatie 2 Inhoudsopgave 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 4 3. Wijziging 4 4. Definities 4 5. Mogelijkheid tot bezwaar 5 6. Hardheidsclausule 5 7. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie