Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet"

Transcriptie

1 Sociaal Plan In het kader van het Herontwerp Zorgpalet April 2009 Pagina 1 van 12

2 Inhoudsopgave Sociaal Plan Herontwerp Zorgpalet 1. Inleiding 3 2. Werkgelegenheidsgarantie 3 3. Uitgangspunten en afspraken 3 4. Werkingssfeer Doelgroep Geldigheidsduur Periodiek overleg Hardheidsclausule 3 5. Formatieplaatsenplan en personeelsbezetting 4 6. Herplaatsing Uitgangspunten Overige maatregelen en rechten in het kader van herplaatsing Tijdelijke plaatsing Detacheren Interne uitzendkracht Vacatures Vrijstelling van werk 6 7. Mobiliteit en functiewijziging Plaatsingsprocedure Volgfuncties Gewijzigde functies Nieuwe functies Boventalligheid 6 8. Bijzondere rechten van de werknemer Salaris bij hogere functie Salarisgarantie bij lagere functies Onregelmatigheidstoeslag Salarisgarantie bij overgang naar een andere CAO binnen Zorggroep Middenveld Drenthe Mobiliteitsbevorderende maatregelen Afzien van een opzegtermijn Sollicitatieverlof en reiskostenvergoeding Onbetaald verlof en voortzetting deelname pensioenfonds Aanvaarding van een functie met een lager salaris bij een andere werkgever Studiekosten Outplacement Om- en bijscholing boventallige werknemers Bezwarencommissie Sociaal Plan Taak van de Bezwarencommissie Samenstelling Bezwarencommissie Bevoegdheden Bezwarencommissie Werkwijze van de Bezwarencommissie Belangenbehartiging werknemer Slotbepaling 10 Bijlage 1: Begripsbepalingen 11 Daar waar in dit Sociaal Plan hij staat, kan desgewenst zij worden lezen. Pagina 2 van 12

3 1. Inleiding Het Sociaal Plan is bedoeld om de nadelige gevolgen van het Herontwerp Zorgpalet voor werknemers, in termen van werkgelegenheid, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden, zoveel mogelijk te beperken. Het plan bevat procedures, maatregelen en regelingen om een zorgvuldige behandeling van de werknemer te waarborgen en bij verlies van de functie de werknemer te begeleiden en te ondersteunen naar een andere functie. 2. Werkgelegenheidsgarantie Gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan zullen als gevolg van de organisatiewijzigingen, mbt het Herontwerp Zorgpalet, geen gedwongen ontslagen plaatsvinden. Aan dit uitgangspunt is de voorwaarde verbonden dat werknemers bereid moeten zijn de eventuele (functie-)veranderingen, die voortvloeien uit een nieuwe organisatieopzet, of een andere functie of standplaats te accepteren. Een en ander met inachtneming van de in dit plan opgenomen regels en procedures. 3. Uitgangspunten en afspraken Voor het Sociaal Plan gelden de volgende uitgangspunten en afspraken: 1. werkgever zal alle mogelijke zorgvuldigheid betrachten in het proces van herplaatsing; 2. werkgever zal zorg dragen voor een duidelijke communicatie naar de werknemers; de werknemers hebben uitdrukkelijk recht op de voor hen relevante informatie in dit proces; werkgever draagt er ook zorg voor dat het Sociaal Plan voor elke werknemer beschikbaar is; 3. de werknemers zijn verplicht om actief mee te werken aan de uitvoering van dit Sociaal Plan; 4. de werknemers,die ten gevolge van de wijziging in werkzaamheden, zijn/haar functie verliest wordt door de werkgever een gelijkwaardige, passende of geschikte functie aangeboden binnen of in overleg - buiten Zorgpalet; 5. onverlet het bepaalde in het Sociaal Plan kunnen werkgever en werknemer op basis van maatwerk tot een andere oplossing komen; 6. werkgever stelt een Bezwarencommissie in, die als taak heeft te adviseren over de toepassing en reikwijdte van dit Sociaal Plan. 4. Werkingssfeer 4.1. Doelgroep Dit Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers van Zorgpalet en voor de medewerkers van het Facilitair Bedrijf die volledig werkzaam zijn voor Zorgpalet maar in dienst zijn van Zorggroep Middenveld Drenthe (ZMD) Geldigheidsduur Dit Sociaal Plan treedt in werking op 1 februari 2009 en eindigt op 31 december Indien veranderingen in de omstandigheden daartoe aanleiding geven, wordt op initiatief van één van de partijen bij dit Sociaal Plan gezamenlijk overleg gevoerd over tussentijdse aanvullingen en/of wijzigingen. Uiterlijk een half jaar voor het verstrijken van de looptijd voeren partijen bij dit Sociaal Plan, op uitnodiging van de werkgever, overleg over een eventuele verlenging Periodiek Overleg Tenminste één maal per jaar voeren partijen overleg over de uitvoering van dit Sociaal Plan en over eventuele wijzigingen of aanpassingen Hardheidsclausule In gevallen waarin de toepassing van het Sociaal Plan leidt tot een onbillijke situatie voor de individuele werknemer, zal Zorgpalet in een voor de werknemer gunstige zin van dit Sociaal Plan afwijken. Pagina 3 van 12

4 5. Formatieplaatsenplan en personeelsbezetting De werkgever stelt t.b.v. de organisatiewijzigingen in het kader van het herontwerp een nieuwe formatieplaatsenplan op. Hierin wordt vermeld: in welk organisatieonderdeel wijzigingen zullen plaatsvinden en het aantal en de soorten functies (incl. taken en functie-eisen) die vervuld moeten worden, met niveauaanduiding (salarisschaal). Tevens wordt vermeld welke functies volgfuncties zijn en welke gewijzigd c.q. nieuw zijn. 6. Herplaatsing 6.1. Uitgangspunten De uitgangspunten bij herplaatsing zijn: a. Zorgpalet zal alle betrokken werknemers een passende functie aanbieden. In eerste instantie zal de inspanning gericht zijn op een functie binnen Zorgpalet. Is herplaatsing binnen Zorgpalet niet mogelijk gebleken, dan zal met instemming van de boventallige werknemer actief bemiddeld worden buiten Zorgpalet. b. Er wordt naar gestreefd om elke werknemer te herplaatsen in een functie die hij of zij ambieert. Wanneer er meer kandidaten dan functies zijn, zal er op grond van de volgende principes geselecteerd worden: voldoen aan de functie-eisen op grond van kennis, ervaring en/of opleiding, dan wel binnen afzienbare termijn (maximaal 6 maanden) daaraan kunnen voldoen; indien meerdere herplaatsingkandidaten voldoen aan de functie-eisen, geldt vervolgens het anciënniteitprincipe. c. Indien de werknemer een passende functie wordt aangeboden, wordt de volgende volgorde in acht genomen: een gelijkwaardige functie (m.b.t. opleiding, ervaring en salarisniveau); een hogere functie; een lagere functie, die maximaal één functiegroep lager is ingedeeld. d. Indien er geen passende functie beschikbaar is zal aan de werknemer een geschikte functie worden aangeboden, zijnde een functie die buiten de omschrijving van een passende functie valt, maar die de werknemer bereid is te accepteren. e. De werknemer is verplicht om in redelijkheid mee te werken aan voorgestelde functiewijzigingen. Dit geldt ook bij, naar het oordeel van de werkgever, noodzakelijke om her- en bijscholing. De studiekosten en studietijd hiervan komen voor rekening van werkgever. f. Een aanbod van een passende functie kan niet worden geweigerd. Als de werknemer van oordeel is dat een functieaanbod van een gelijkwaardige, hogere of lagere functie niet acceptabel is, dient de werknemer dit binnen 10 dagen - onder opgaaf van zijn redenen - aan werkgever te laten weten. Werkgever vraagt dan de Bezwarencommissie om de passendheid van de functieaanbieding te toetsen. Als de Bezwarencommissie van oordeel is dat de aangeboden functie niet passend is, dan wordt dit aanbod als niet gedaan beschouwd. Indien de Bezwarencommissie van oordeel is dat de functie ten onrechte is geweigerd, dan wordt de werknemer hierover door de werkgever schriftelijk geïnformeerd. De werknemer krijgt na ontvangst van het bericht van de werkgever nog een week de gelegenheid het functieaanbod dat door de Bezwarencommissie als redelijk is gekwalificeerd, alsnog te accepteren. Volhardt de werknemer in zijn weigering, dan is Zorgpalet gerechtigd een ontslagprocedure in werking te stellen. Zorgpalet zal de werknemer over de consequenties van het ontslag schriftelijk informeren. g. Indien binnen zes maanden na herplaatsing in een nieuwe functie blijkt dat de betrokken werknemer buiten zijn schuld niet geschikt is voor de functie, dan wordt dit niet beschouwd als het weigeren van een functie. De werkgever zal dan met inachtneming van hetgeen gesteld is onder lid d tot en met f, de werknemer een ander functieaanbod doen. Pagina 4 van 12

5 h. Indien een werknemer in het kader van de plaatsingsprocedure in een lagere functie is geplaatst, heeft de werkgever de inspanningsverplichting om deze werknemer op zijn oude niveau terug te brengen. Indien binnen twee jaar na plaatsing op een lagere functie alsnog een passende functie vrijkomt op het oude, hogere niveau, biedt Zorgpalet de werknemer die op een lagere functie is geplaatst deze functie aan. Weigert de werknemer deze functie te aanvaarden, dan vervalt met deze weigering de 'salarisgarantie bij lagere functie' die op grond van dit Sociaal Plan van toepassing is. i. Indien er (nog) geen passende functie beschikbaar is, kan (tijdelijk) aan de werknemer een geschikte functie worden aangeboden. Deze werknemer krijgt een volledige salarisgarantie en behoudt zijn recht op (her)plaatsing in een passende functie. De werkgever heeft de inspanningsverplichting om deze werknemer op een passende functie te herplaatsen. Indien werkgever binnen een jaar na plaatsing in een lagere of geschikte functie alsnog een passende functie aanbiedt aan betreffende werknemer, dan is deze werknemer gehouden deze functie te aanvaarden. Bij ontbreken van overeenstemming over de passendheid van het aanbod, wordt de Bezwarencommissie ingeschakeld. Weigert de werknemer het passende aanbod, gedaan binnen de gestelde termijn van een jaar, te aanvaarden, dan trekt werkgever de volledige salarisgarantie bij plaatsing in een geschikte functie die op grond van dit Sociaal Plan geldt, dus in, gehoord de Bezwarencommissie Overige maatregelen en rechten in het kader van herplaatsing Indien er (nog) geen sprake is van plaatsing binnen de vastgestelde formatie kunnen de navolgende maatregelen genomen worden: Tijdelijke plaatsing De werkgever kan de werknemer voor wie nog geen functie voorhanden is, ten behoeve van de vervulling van een tijdelijke vacature of in het kader van vervanging, tijdelijk (bovenformatie) plaatsen in een andere sector of op een andere locatie in dezelfde functie, een gelijkwaardige functie of een functie in één functiegroep lager of hoger. In overleg met de werknemer worden er afspraken gemaakt over de duur van de tijdelijke plaatsing. De arbeidsvoorwaarden blijven onverminderd van kracht. Bij tijdelijke plaatsing in een hogere functie ontvangt de werknemer een toeslag Detacheren Indien er geen functie beschikbaar is, kan Zorgpalet de werknemer met diens instemming tijdelijk voor de duur van maximaal een jaar detacheren bij een andere organisatie. De arbeidsovereenkomst met Zorgpalet blijft volledig van kracht en alle kosten die direct verband houden met de detachering komen voor rekening van Zorgpalet. De termijn van de detachering kan verlengd worden met wederzijds goedvinden Interne uitzendkracht De werknemer waarvoor geen andere functie beschikbaar is en tijdelijke plaatsing met diens instemming niet mogelijk is, kan ingezet worden als interne 'uitzendkracht', waarbij het gaat om vervanging tijdens afwezigheid of het uitvoeren van tijdelijke of kortstondige taken die met de reguliere bezetting niet uitgevoerd kunnen worden. Hierbij blijft de arbeidsovereenkomst in tact. Criterium bij inzet op deze basis is dat de werkzaamheden in redelijkheid moeten passen bij het oude functieniveau van de werknemer Vacatures Werknemers die op een herplaatsinglijst geplaatst zijn, wordt voorrang gegeven op de interne arbeidsmarkt. Indien tijdens de duur van dit Sociaal Plan een vacature ontstaat, neemt de werkgever de volgende bepalingen in acht: de vacature wordt als eerste aangeboden aan de herplaatsingskandidaten; vacature wordt ten tweede aangeboden aan re-integratiekandidaten; de vacature wordt vervolgens intern gepubliceerd; indien, nadat bovengenoemde procedure is doorlopen en binnen de termijn zoals die is vastgesteld in de normale procedure bij vacaturestelling, geen geschikte kandidaat is verkregen kan de werkgever over gaan tot externe werving. Pagina 5 van 12

6 Vrijstelling van werk Er kan een situatie ontstaan dat, om de herplaatsingkansen te vergroten, het nodig is de werknemer voor bepaalde tijd (= maximaal 6 weken) vrij te stellen van werk. Werkgever en werknemer maken hiertoe in onderling overleg nadere afspraken. Tijdens de periode van vrijstelling van werk blijft de arbeidsovereenkomst volledig intact. De werknemer blijft voor zover van toepassing in deze periode een gemiddelde van zijn ORT ontvangen. 7. Mobiliteit en functiewijziging 7.1. Plaatsingsprocedure Voordat de plaatsingsprocedure van start gaat, wordt onder de werknemers van het organisatieonderdeel waar de wijziging plaatsvindt een belangstellingsregistratie gehouden. Bij de belangstellingsregistratie wordt: met de betrokken werknemers nagegaan welke functies beschikbaar zijn voor de betrokken werknemer; welke functies de werknemer ambieert; nagegaan of er sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden, waarmee rekening dient te worden gehouden in de plaatsingsprocedure; geïnventariseerd welke, eventuele niet schriftelijk vastgelegde, rechten tussen werknemer en werkgever c.q. leidinggevende, vóór de organisatiewijziging, zijn overeengekomen. De resultaten van deze belangstellingsregistratie worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend door werkgever en werknemer. De werknemer ontvangt vervolgens een kopie. De gegevens uit de belangstellingsregistratie dienen tezamen met het formatieplaatsenplan als basis bij de plaatsingsgesprekken. Indien de functie of standplaats van een werknemer wijzigt, treedt de werkgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium met betrokken werknemer in overleg Volgfuncties Indien de functie van de werknemer terugkeert in het nieuwe formatieplaatsenplan van het organisatieonderdeel is sprake van een volgfunctie. De werknemer heeft recht op plaatsing in deze volgfunctie (conform het beginsel: mens volgt werk). Indien meer werknemers uit het organisatieonderdeel beschikbaar zijn voor een volgfunctie, dan wordt het anciënniteitprincipe toegepast Gewijzigde functies Bij gewijzigde functies in het formatieplaatsenplan van het organisatieonderdeel worden werknemers op basis van de objectieve functie-eisen geplaatst. Nieuwe functies Bij nieuwe functies in het formatieplaatsenplan van het organisatieonderdeel kan de werkgever besluiten werknemers te plaatsen op basis van geschiktheid. Hiervoor is de gebruikelijke werving en selectie procedure van toepassing Boventalligheid Indien de werkzaamheden van een medewerker zijn komen te vervallen en de medewerker is niet op basis van bovenstaande criteria geplaatst, wordt hij aangemerkt als boventallig. Het boventallig stellen van een werknemer wordt schriftelijk aan de werknemer medegedeeld onder vermelding van de datum van ingang. De werknemers die boventallig zijn, krijgen de status van herplaatsingkandidaat. De herplaatsingkandidaten worden geplaatst op een herplaatsinglijst. Deze herplaatsingslijst wordt beheerd door de afdeling Personeel en Organisatie met als doel de werknemers op deze lijst te matchen met alle vacatures binnen, en als dat niet mogelijk is in overleg met hen, buiten de organisatie. Pagina 6 van 12

7 8. Bijzondere rechten van de werknemer 8.1. Salaris bij hogere functie Indien de werknemer binnen de organisatie een functie aanvaardt en deze functie op een hoger niveau is ingedeeld ten opzichte van de huidige functie, ontvangt de werknemer vanaf het moment van daadwerkelijke uitoefening van de hoger gewaardeerde functie het salaris, inclusief de uitloopmogelijkheden behorende bij de nieuwe functie. De werknemer wordt in de nieuwe functionele schaal horizontaal of naast hoger ingeschaald (afhankelijk van relevante opleiding en werkervaring). Er zullen geen aanloopschalen worden gehanteerd Salarisgarantie bij lagere functie Indien de werknemer binnen de organisatie een functie aanvaardt en deze functie op een lager niveau is ingedeeld dan de huidige functie, behoudt de werknemer de oude salarisschaal, inclusief de daarbij behorende uitloop en het eventueel overeengekomen perspectief. Eventuele herwaardering binnen de FWG mag niet leiden tot lagere salarisaanspraken dan de aanspraken op grond van dit Sociaal Plan Onregelmatigheidstoeslag Indien de werknemer als gevolg van organisatiewijzigingen niet meer in aanmerking komt voor onregelmatigheidstoeslag, dan wel een vermindering van genoemde toeslag optreedt, heeft de werknemer recht op een tegemoetkoming conform de voorwaarden uit artikel uit de CAO VVT, te weten: 1. Indien de onregelmatige dienst van de werknemer door de werkgever wordt beëindigd of verminderd dan wel de beëindiging of vermindering plaatsvindt op medisch advies en niet is te wijten aan eigen schuld of toedoen van de werknemer heeft deze aanspraak op een tegemoetkoming op de voet van de volgende leden. 2. Voorwaarden voor de in het eerste lid genoemde tegemoetkoming zijn, dat: a. de werknemer in dezelfde instelling op het moment van de in het eerste lid bedoelde beëindiging dan wel vermindering tenminste 3 jaren onafgebroken onregelmatige dienst heeft verricht. b. het verschil tussen: 1. enerzijds het salaris verhoogd met de gemiddeld per maand in de voorgaande 12 maanden genoten vergoeding voor onregelmatige dienst; 2. anderzijds het - al dan niet nieuwe - salaris verhoogd met de eventueel nog te genieten gemiddelde vergoeding voor onregelmatige dienst (over een periode van 3 maanden na de in het eerste lid bedoelde beëindiging of vermindering te meten); meer bedraagt dan 2% van het onder 1 genoemde bedrag én het onder 2 berekende bedrag lager is dan het onder 1 berekende bedrag. 3. De tegemoetkoming bedraagt gedurende het eerste jaar 75%, gedurende het tweede jaar 50% en gedurende het derde jaar 25% van het in het tweede lid genoemde verschil, voor zover dit meer bedraagt dan het in het tweede lid genoemde percentage. De berekeningsgrondslag voor de tegemoetkoming blijft gedurende de hiervoor genoemde periode ongewijzigd Salarisgarantie bij overgang naar een andere CAO binnen Zorggroep Middenveld Drenthe De werknemer kan door de toepassing van dit Sociaal Plan worden herplaatst in een functie/ organisatieonderdeel met een andere CAO dan de CAO die tot zijn herplaatsing van toepassing was. Vanaf het in werking treden van de herplaatsing is de CAO voor de betreffende functie/het betreffende organisatieonderdeel op de werknemer van toepassing. Indien herplaatsing leidt tot toepassen van een andere CAO worden de nadelige verschillen voor de werknemer zodanig gecompenseerd, dat het totale pakket aan arbeidsvoorwaarden gelijkwaardig is aan de CAO die voorafgaand van toepassing was. 8.5 Reiskosten woon- werkverkeer Indien een medewerker door een gedwongen overplaatsing meer kilometers moet reizen en hierdoor boven de maximale vergoeding van de CAO uitkomt dan heeft de medewerker recht op een vergoeding van maximaal 4 jaar, te weten het 1 e jaar 100%, het 2 e jaar 75%, het 3 e jaar 50%en het 4 e jaar 25%. Vanaf het vijfde jaar worden de reiskosten vergoed conform de regeling in de CAO VVT. De hoogte van de vergoeding wordt gebaseerd op de reiskostenregeling uit de CAO VVT. Pagina 7 van 12

8 9. Mobiliteitsbevorderende maatregelen De mobiliteitsbevorderende maatregelen zijn van toepassing op alle werknemers die ten gevolge van het herontwerp door de werkgever schriftelijk als boventallig zijn aangewezen en op de herplaatsingslijst zijn geplaatst Afzien van een opzegtermijn Indien de werknemer daarom verzoekt, kan bij vrijwillige uitdiensttreding door werkgever afgezien worden van de geldende opzegtermijn. Werkgever en werknemer bepalen in goed overleg de datum van uitdiensttreding Sollicitatieverlof en reiskostenvergoeding Aan de werknemer op de herplaatsingslijst wordt betaald buitengewoon verlof verleend ten behoeve van sollicitatie. Voor zover de potentiële nieuwe werkgever de te maken reiskosten binnen Nederland niet vergoedt, worden deze door Zorgpalet vergoed op basis van 2 e klasse openbaar vervoer Onbetaald verlof en voortzetting deelname pensioenfonds Indien de boventallige werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst bij een andere werkgever heeft afgesloten, zal op verzoek van deze werknemer onbetaald verlof worden verleend. Dit gebeurt indien de nieuwe werkgever een tijdelijk contract aanbiedt en om de wettelijke proeftijd volgens het Burgerlijk Wetboek te kunnen overbruggen. De periode van het onbetaald verlof is gelijkgesteld aan of de proefperiode, als de nieuwe werkgever een contract voor onbepaalde duur heeft aangeboden of gedurende de looptijd van het tijdelijk contract met een maximum van zes maanden. Ook kan desgevraagd de pensioenpremie dan over deze periode worden doorbetaald door Zorgpalet in geval de nieuwe werkgever bij een ander pensioenfonds is aangesloten zodat pensioenbreuk wordt voorkomen Aanvaarding van een functie met een lager salaris bij een andere werkgever Indien een werknemer een functie elders aanvaardt met een lager salaris, dan zal de werkgever dit salaris aanvullen. De aanvulling bedraagt het aantal contractuele uren bij de oorspronkelijke werkgever maal het verschil tussen het oude en nieuwe uurloon, alsmede het verschil in toeslagen en eindejaaruitkering. Gedurende 12 maanden wordt 75 % van de aanvulling verstrekt. Werkgever en werknemer kunnen afkoop overeenkomen Studiekosten Indien de werknemer op het moment van beëindiging van het dienstverband een financiële vergoeding ontvangt op basis van een regeling studiefaciliteiten, en een nieuwe werkgever de verplichtingen van de oude werkgever hierin niet overneemt, is de werkgever gehouden de regeling te blijven toepassen. De werkgever zal bij ontslag van de werknemer de nog door de werknemer terug te betalen studiekosten kwijtschelden Outplacement Aan de boventallige werknemer die heeft aangegeven geen perspectief te zien binnen Zorgpalet noch op eigen kracht extern aan werk blijkt te kunnen komen, kan outplacement als faciliteit aangeboden worden voor zover er een reële kans bestaat dat dit zal uitmonden in een externe plaatsing. Werkgever en werknemer overleggen voorafgaand over de vorm, de inhoud en de tijdsduur van het outplacementtraject. Uitgangspunt is dat de kosten van het overeengekomen outplacementtraject voor rekening zijn van de werkgever. Indien het, ondanks de outplacement inspanningen, van zowel de werkgever als de werknemer niet lukt om binnen de afgesproken periode ander werk te vinden en dit ook niet binnen afzienbare (lees maximaal 4 maanden) te verwachten valt, kan de werkgever overgaan tot het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op basis van het wegvallen van de werkzaamheden. Mocht dit van toepassing zijn dan heeft de werknemer recht op aanvulling van de WW-uitkering op basis van de wachtgeldregeling uit de CAO-VVT Om- en bijscholing boventallige werknemers Om de kansen op een nieuwe werkplek binnen of buiten de organisatie te vergroten (of om binnen een nieuwe functie kennis en vaardigheden te verkrijgen) zullen er faciliteiten voor om- en bijscholing geboden kunnen worden. Alvorens hiertoe mogelijk wordt overgegaan, moet een duidelijk perspectief voor een nieuwe functie aanwezig zijn. Pagina 8 van 12

9 10. Bezwarencommissie Sociaal Plan Met het oog op een zorgvuldige en billijke toepassing en uitvoering van het Sociaal Plan wordt gedurende dit proces binnen Zorgpalet een Bezwarencommissie geïnstalleerd Taak van de Bezwarencommissie De taak van de Bezwarencommissie is uitsluitend op schriftelijk verzoek van werkgever of werknemer adviseren over de toepassing van de in dit Sociaal Plan neergelegde bepalingen Samenstelling Bezwarencommissie De Bezwarencommissie bestaat uit 3 leden: één lid wordt benoemd door werkgever één lid wordt benoemd door de werknemersorganisatie en de Ondernemingsraad deze beide leden benoemen gezamenlijk een derde onafhankelijk lid, dat tevens als voorzitter van de Bezwarencommissie zal fungeren. De Bezwarencommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Deze draagt zorg voor verslaglegging en correspondentie en is geen lid van de Bezwarencommissie, noch heeft hij stemrecht Bevoegdheden Bezwarencommissie De Bezwarencommissie heeft het recht: a. tot het horen van de betrokken werknemer(s) en de direct leidinggevende(n); b. tot het horen van deskundigen. De eventuele kosten van deze deskundigen worden gedragen door de werkgever voor zover deze daarmee heeft ingestemd Werkwijze van de Bezwarencommissie het verzoek van werkgever of werknemer wordt door de Bezwarencommissie binnen 14 dagen na ontvangst in behandeling genomen; de Bezwarencommissie rondt het onderzoek zoals hierboven bedoeld, binnen 3 weken af. het advies wordt door de Bezwarencommissie schriftelijk en gemotiveerd aan werkgever en werknemer uitgebracht; het besluit van werkgever, n.a.v. het advies van de commissie wordt, binnen 3 weken, schriftelijk en gemotiveerd aan werknemer bekend gemaakt Belangenbehartiging werknemer De werknemer heeft het recht zich bij de behandeling door de Bezwarencommissie (op eigen kosten) door een derde te laten bijstaan. Pagina 9 van 12

10 11. Slotbepaling Met instemming van alle partijen kan dit Sociaal Plan tussentijds worden gewijzigd. a) Indien zich onvoorziene (externe) omstandigheden voordoen waardoor, naar het gezamenlijk oordeel van partijen, van de werkgever niet verlangd kan worden zich aan het Sociaal Plan te houden, zullen partijen bij dit Sociaal Plan in overleg treden teneinde te komen tot een wijziging. b) Interpretatie van dit Sociaal Plan is voorbehouden aan partijen bij dit plan. In die situaties voortkomend uit organisatiewijzigingen waarbij nadelige gevolgen optreden voor (groepen) werknemers waarin dit plan niet voorziet, plegen partijen overleg teneinde hiervoor een oplossing te vinden. Aldus overeengekomen te., d.d... De werkgever De werknemersorganisaties. Drs. W.L.J.P. Vonk Raad van Bestuur a.i. Zorgpalet. Mw. H. Schrage (ABVAKABO FNV). Dhr. H. Aardema (CNV Publieke Zaak). Dhr. R. Wisman (Nu 91). Mw. J. Lubking (FBZ). Dhr. R.E. Kemper (De Unie Zorg en Welzijn) Pagina 10 van 12

11 Bijlage 1 Begripsbepalingen Formatieplaats: een formatieplaats wordt als eenheid gehanteerd om een functie in een aantal arbeidsuren uit te drukken. De grootte van één formatieplaats is gerelateerd aan een voltijds dienstverband. Formatieplaatsenplan; Het formatieplaatsenplan omvat een, ten behoeve van een nieuwe situatie op te stellen, overzicht van functies in de onderneming en/of van het organisatieonderdeel waar een nieuwe situatie ontstaat met een omschrijving van het verwachte niveau en de inhoud van de functies in de nieuwe situatie, inclusief het bijbehorende salarisniveau, het aantal functies en de omvang van de formatie. Werkgever: de bestuurder van Zorgpalet te Hoogeveen. Werknemer: de persoon die in de zin van het Burgerlijk Wetboek een (leer)arbeidsovereenkomst heeft met de werkgever en: de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt; geen lid van de Raad van bestuur is; niet incidenteel gedurende de schoolvakanties werkzaam is voor een periode niet langer dan maximaal 6 weken achtereen; niet incidenteel werkzaamheden verricht op afroep; in de instelling werkzaam is uitsluitend ter vervulling van een stage; is aangesteld voor het op projectbasis verrichten van tijdelijke activiteiten waarvan de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan van rechtswege wordt beëindigd. Gelijkwaardige functie: een functie die qua opleiding en functieniveau gelijkwaardig is aan de oude functie van een werknemer en die voor zover mogelijk zoveel mogelijk overeenkomt qua verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Passende functie: een functie die, gelet op het niveau van de huidige functie, de genoten opleiding, werkervaring, persoonlijke capaciteiten en omstandigheden en de omvang van het huidig dienstverband redelijkerwijs aan de werknemer kan worden opgedragen, daarin begrepen de werknemer die binnen maximaal een ½ jaar kan voldoen aan de betreffende functie-eisen. Een passende functie kan een hoger, een gelijk als ook een lager maar dan wel maximaal één FWG niveau lager salarisniveau hebben. Geschikte functie: een geschikte functie is een functie die buiten het domein van de passende functie valt en die qua inhoud en verantwoordelijkheden naar de mening van werknemer en werkgever kan worden uitgeoefend en die de werknemer bereid is te accepteren. Boventallig: boventallig is de werknemer wiens functie is komen te vervallen c.q. komt te vervallen en die nog niet herplaatst is binnen de organisatie. Van boventalligheid is sprake als dit door de werkgever aan de werknemer schriftelijk met redenen omkleed is medegedeeld. Herplaatsingkandidaat: werknemer die als gevolg van boventalligheid in aanmerking komt voor herplaatsing. Herplaatsingslijst: een lijst waarop de namen en relevante gegevens vermeld staan van werknemers die boventallig geworden zijn en waarvoor de herplaatsingsprocedure geldt. Herplaatsing: het door de organisatie overplaatsen van de werknemer naar een andere afdeling bijv. door boventalligheid. Belangstellingsgesprek: gesprek waarin de boventallige werknemer kan aangeven welke voorkeur hij/zij heeft ten aanzien van zijn/haar nieuwe functie en wat zijn kwalificaties zijn. Functie-eisen: eisen die aan de werknemer gesteld worden om de functie uit te kunnen oefenen. De eisen worden omschreven in de functiebeschrijving Pagina 11 van 12

12 Anciënniteit: het aantal dienstmaanden aaneengesloten doorgebracht bij de huidige werkgever en diens rechtsvoorganger(s). Onder aaneengesloten wordt in dit verband verstaan dat bij een onderbreking van langer dan 3 maanden de voorafgaande diensttijd niet meetelt. Hogere functie: een functie die in een hogere functiegroep is ingeschaald. Lagere functie: een functie die in een lagere functiegroep is ingeschaald. Functiewijziging: een functie is een afgerond geheel van taken. Er is sprake van wijziging in de functie indien in het takenpakket zodanige wijzigingen worden aangebracht dat de functie overwegend een andere inhoud krijgt. Volgfunctie: de huidige functie die met de werknemer in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen. Detacheren: het gedurende een bepaalde tijd bij een andere werkgever werkzaam zijn, waarbij het dienstverband met Zorgpalet gehandhaafd blijft. Reïntegratiekandidaat: werknemer die (tijdelijk) de eigen functie niet meer kan uitvoeren en daarom in aanmerking komt voor aangepast dan wel passend werk Indien een vacature een passende functie is voor een verzuimende (arbeidsgehandicapte) werknemer wordt deze als tweede aan deze kandidaat aangeboden. FWG: Functiewaarderingssystematiek voor de Gezondheidszorg Functieniveau: het gewicht (de zwaarte) dat (die) aan een functie is toegekend conform de indeling van de vigerende versie van de FWG. Pagina 12 van 12

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie.

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. Verklaring Aldus overeengekomen te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, op 10 december 2003 de werkgever de organisatie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN 1 april 2014 1 april 2015 Aldus overeengekomen: De werkgever:.. De werknemersorganisaties: ABVAKABO FNV:.... CNV Publieke Zaak: NU 91 Beroepsorganisatie van de verpleging Nieuwe

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

Van werk naar werk dat doen we samen

Van werk naar werk dat doen we samen Onderhandelingsakkoord d.d.19-12-2013 Van werk naar werk dat doen we samen SOCIAAL PLAN 2014-2017 Wilhelmina Ziekenhuis Assen Sociaal Plan WZA 2014 2017 1/21 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1 Werkingssfeer...

Nadere informatie

Principeakkoord SOCIAAL PLAN ZORGGROEP LEVESTE MIDDENVELD

Principeakkoord SOCIAAL PLAN ZORGGROEP LEVESTE MIDDENVELD Principeakkoord SOCIAAL PLAN ZORGGROEP LEVESTE MIDDENVELD 2010-2011 Aldus overeengekomen: De werkgever: Zorggroep Leveste Middenveld:. Raad van Bestuur De heer M.J. Rutgers. Raad van Bestuur De heer C.

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zorggroep Groningen 2e concept januari 2011 Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN DOORLOPEND SOCIAAL PLAN STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN 2006-2010 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave DOORLOPEND SOCIAAL PLAN...1 STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN...1 2006-2010... 1 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Sociaal plan Stichting Coloriet

Sociaal plan Stichting Coloriet Sociaal plan Stichting Coloriet 2008. Lelystad, december 2007 versie 17 december 2007 Inhoud Verklaring Preambule 1. Doel en afspraken 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule en interpretatie

Nadere informatie

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule Preambule Voor u ligt het Sociaal Plan 2007 van Trias Jeugdhulp. De directe aanleiding voor het opstellen van dit Sociaal Plan is de behoefte van de Raad van Bestuur van Trias Jeugdhulp, de Ondernemingsraad

Nadere informatie

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 1 februari 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel... 3 1.2. Uitgangspunten... 3 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Amerpoort

Sociaal Plan Stichting Amerpoort Sociaal Plan Stichting Amerpoort INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen... 4 2. Algemene bepalingen... 7 2.1 Doel Sociaal Plan... 7 2.2 Afspraken... 7 2.3 Beperkende bepalingen... 7 2.4 Geldigheidsduur...

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Topaz

Doorlopend Sociaal Plan Topaz Doorlopend Sociaal Plan Topaz Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van de stichting Topaz (verder te noemen Topaz). Het sociaal plan is

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 2 6. Overgangsprotocol bij fusie 4 7.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Amerpoort

Sociaal Plan Stichting Amerpoort Sociaal Plan Stichting Amerpoort INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Algemene bepalingen... 4 1.1 Doel Sociaal Plan... 4 1.2 Afspraken... 4 1.3 Werkingssfeer... 4 1.4 Looptijd... 4 1.5 Bezwaar en beroep...

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Sociaal Plan Odion

Sociaal Plan Odion Sociaal Plan Odion 2011 2013 Inhoud Verklaring... 3 Preambule... 4 1. Doel en afspraken... 5 1.1 Doel Sociaal Plan 1.2 Uitgangspunten, algemene afspraken... 2. Algemene bepalingen... 7 2.1. Werkingssfeer

Nadere informatie

Sociaal Plan

Sociaal Plan Sociaal Plan 2012 2017 Opgesteld door : Personeelszaken Versie : 4 Vastgesteld door : Datum vaststelling : Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Verklaring... 3 Voorwoord... 4 1. Doel en uitgangspunten... 5

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren.

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Addendum GGZ WNB Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Werknemersorganisaties: FNV- Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016 Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016/concept akkoord/dec 2011 Inhoud

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Datum: december 2011 Datum concept: 24-02-2012 Documenteigenaar: Nicole ter Bogt 1/18 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Werkingssfeer... 5 3 Geldigheidsduur... 5 4 Uitgangspunten... 5 5 Begripsbepaling...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN OVERGANG VAN PERSONEEL VAN SKEWIEL TRYNWÂLDEN NAAR ZORGGROEP TELLENS

SOCIAAL PLAN OVERGANG VAN PERSONEEL VAN SKEWIEL TRYNWÂLDEN NAAR ZORGGROEP TELLENS SOCIAAL PLAN OVERGANG VAN PERSONEEL VAN SKEWIEL TRYNWÂLDEN NAAR ZORGGROEP TELLENS juni 2009 sociaal plan Skewiel/Tellens juni 2009 1 1. VOORWOORD/ INLEIDING Het Sociaal Plan is bedoeld om de nadelige gevolgen

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN STEINMETZ DE COMPAAN

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN STEINMETZ DE COMPAAN DOORLOPEND SOCIAAL PLAN STEINMETZ DE COMPAAN 2010-2012 Versie datum 15 juni 2010 Voorwoord Dit Sociaal Plan beoogt de eventuele nadelige gevolgen van organisatiewijzigingen voor werknemers, in termen van

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 3 6. Regels bij organisatieverandering/organisatieverandering

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN

SOCIAAL PLAN SOCIAAL PLAN 2010-2011 Stichting Zonnehuisgroep Amstelland 1 INHOUDSOPGAVE SOCIAAL PLAN Pagina 1. Doel en afspraken 3 1.1 Doel sociaal plan 1.2 Openbreken Sociaal Plan 1.3 Afspraken 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ZORGGROEP LEVESTE MIDDENVELD 2014-2016

SOCIAAL PLAN ZORGGROEP LEVESTE MIDDENVELD 2014-2016 SOCIAAL PLAN ZORGGROEP LEVESTE MIDDENVELD 2014-2016 Aldus overeengekomen: De werkgever: Zorggroep Leveste Middenveld:. Raad van Bestuur De heer E.J. Janson. Raad van Bestuur De heer M.C. Kuin. Raad van

Nadere informatie

Sociaal Plan. De Riethorst Stromenland Postbus AA Geertruidenberg. Bestemd voor alle medewerkers van De Riethorst Stromenland

Sociaal Plan. De Riethorst Stromenland Postbus AA Geertruidenberg. Bestemd voor alle medewerkers van De Riethorst Stromenland De Riethorst Stromenland Postbus 35 4930 AA Geertruidenberg Sociaal Plan Bestemd voor alle medewerkers van De Riethorst Stromenland Naam document: Sociaal Plan Soort document: HKZ-norm(en): Vaststelling

Nadere informatie

PRINCIPEAKKOORD SOCIAAL PLAN. Thuiszorg Het Friese Land

PRINCIPEAKKOORD SOCIAAL PLAN. Thuiszorg Het Friese Land PRINCIPEAKKOORD SOCIAAL PLAN Thuiszorg Het Friese Land Datum: 1 maart 2011 1 Aldus overeengekomen: De werkgever: Stichting Thuiszorg Het Friese Land De heer K. Kuilman Directeur/bestuurder Leeuwarden d.d.

Nadere informatie

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan Stichting Ouderenzorg Kapelle Sociaal Plan Juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Wederzijdse rechten en plichten...3 3. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen... 4 4. Adviescommissie Sociale Begeleiding...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Geldig van 1 juli 2012 tot 1 juli 2015

SOCIAAL PLAN Geldig van 1 juli 2012 tot 1 juli 2015 SOCIAAL PLAN Geldig van 1 juli 2012 tot 1 juli 2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 3 Verklaring 1. Doel en uitgangspunten 5 2. Werkingsfeer en geldigheidsduur 7 3. Begripsbepalingen 8 4. Organisatiewijzigingen

Nadere informatie

Sociaal Plan Odion Sociaal Plan 2014 Procedure

Sociaal Plan Odion Sociaal Plan 2014 Procedure Sociaal Plan Odion 2014 Vaststellingsdatum : 04-10-2007 Status : Definitief Evaluatiedatum : 01-12-2013 Bladnr: 1 v 25 Inhoud Verklaring... 3 Preambule... 4 1. Doel en afspraken... 5 1.1 Doel Sociaal Plan

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Libra Revalidatie & Audiologie. 1 juli juli 2021

SOCIAAL PLAN. Stichting Libra Revalidatie & Audiologie. 1 juli juli 2021 SOCIAAL PLAN Stichting Libra Revalidatie & Audiologie 1 juli 2018 1 juli 2021 1 INHOUDSOPGAVE OVEREENKOMST BEGRIPSBEPALINGEN EN DEFINITIES 1. DOEL 2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 3. BIJZONDERE UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009)

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009) Onderhandelaarakkoord addendum 24042013 Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009) Overeengekomen voor het opvangen van de personele gevolgen die volgen uit de

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De Vitalis Zorg Groep. - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden -

SOCIAAL PLAN. De Vitalis Zorg Groep. - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden - SOCIAAL PLAN Vitalis WoonZorg Groep - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden - Ten behoeve van de werknemers van De Sterren en De Vitalis Zorg Groep die ten gevolge van de fusie

Nadere informatie

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Werkingsfeer 2 4. Uitgangspunten 2 5. Looptijd 2 6. Hardheidsclausule 2

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009

CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009 CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009 Documentstatus Status Auteur Datum Versie Eerste aanzet Concept MD 03-11-2008 1.0 Na overleg vakbonden 05-11-08 Concept MD 19-11-2008 1.1 Na overleg vakbonden 26-11-08 Concept

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen 4 3. Doel 8 4. Geldigheidsduur

Nadere informatie

Sociaal Plan Zorgbalans 1 november 2008 tot en met 30 juni 2010 Principeakkoord 13 okt. 2008

Sociaal Plan Zorgbalans 1 november 2008 tot en met 30 juni 2010 Principeakkoord 13 okt. 2008 Sociaal Plan Zorgbalans 1 november 2008 tot en met 30 juni 2010 Principeakkoord 13 okt. 2008 Sociaal Plan Stichting Zorgbalans, Sociaal Plan 2008-2010 Zorgbalans.doc; 13 oktober 2008-1 - INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 doorlopend sociaal plan versie definitief 15 november 2008 1 Ondergetekenden: De stichting ziekenhuis Bernhoven gevestigd te Bernheze, te noemen de

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan NOVO december 2012 CONCEPT SOCIAAL PLAN NOVO

Doorlopend Sociaal Plan NOVO december 2012 CONCEPT SOCIAAL PLAN NOVO CONCEPT SOCIAAL PLAN NOVO 2012-2016 Datum: december 2011 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 1 2. Begripsbepalingen... 3 3. Doel... 5 4. Geldigheidsduur... 5 5. Uitgangspunten... 6 6. Hardheidsclausule... 6

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken Van werk naar werk

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken Van werk naar werk Sociaal Plan Stichting Isala klinieken 2008 Van werk naar werk I Verklaring: Ondergetekenden: 1. De Stichting Isala klinieken, gevestigd te Zwolle, hierna te noemen de werkgever en 2. Vakbonden Zowel gezamenlijk

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN LVF LABORATORIUM

SOCIAAL PLAN LVF LABORATORIUM Concept SOCIAAL PLAN LVF 2007-2012 LABORATORIUM voor de VOLKSGEZONDHEID in Friesland Concept mei 2007 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...4 2. WERKINGSSFEER...5 2.1 Geldigheidsduur...5 2.2 Periodiek Overleg...

Nadere informatie

Sociaal Plan Kennemer Gasthuis

Sociaal Plan Kennemer Gasthuis Sociaal Plan Kennemer Gasthuis 2011 2012 Definitieve concepttekst na laatst besproken wijzigingen 19 augustus 2011 Inhoud Préambule 1. Doel en uitgangspunten 1.1 Doel Sociaal Plan 1.2 Uitgangspunten 2.

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan. GGZ ingeest

Doorlopend Sociaal Plan. GGZ ingeest Doorlopend Sociaal Plan GGZ ingeest Inhoudsopgave Verklaring 4 Pre-ambule 5 1. Doel en afspraken 6 2. Werkingssfeer en geldigheidsduur 9 3. Begripsbepalingen 10 4. Regels bij reorganisatie 14 4.1 (nieuwe)

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN GGD JANUARI 2012 TOT 1 JANUARI Conceptversie 0.6

SOCIAAL PLAN GGD JANUARI 2012 TOT 1 JANUARI Conceptversie 0.6 SOCIAAL PLAN GGD 3.0 1 JANUARI 2012 TOT 1 JANUARI 2013 Conceptversie 0.6 Goes, 16 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 INLEIDING... 4 2 DOEL... 5 3 DEFINITIES... 5 4 UITGANGSPUNTEN... 8 5 WERKINGSFEER...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Versie 19 mei Sociaal plan. ten behoeve van de organisatieveranderingen van de. Stichting Zorggroep De Vechtstreek

Versie 19 mei Sociaal plan. ten behoeve van de organisatieveranderingen van de. Stichting Zorggroep De Vechtstreek Versie 19 mei 2009 Sociaal plan ten behoeve van de organisatieveranderingen van de Stichting Zorggroep De Vechtstreek INHOUDSOPGAVE Overeenkomst 4 Preambule 5 1. Doel en afspraken 6 1.1. Doel Sociaal Plan

Nadere informatie

Sociaal Plan' Gelre ziekenhuizen. Datum opmaak Datum revisie. 9 mei2007 november 2011. Voorwoord

Sociaal Plan' Gelre ziekenhuizen. Datum opmaak Datum revisie. 9 mei2007 november 2011. Voorwoord I Sociaal Plan' Gelre ziekenhuizen Datum opmaak Datum revisie 9 mei2007 november 2011 Voorwoord In dit Sociaal Plan worden de rechten en plichten vastgelegdie gelden voor zowel werkgever als werknemers,

Nadere informatie

Lelystad, 11 januari 2012. Sociaal Plan Triade

Lelystad, 11 januari 2012. Sociaal Plan Triade Lelystad, 11 januari 2012 Sociaal Plan Triade Inhoud Verklaring Preambule 1. Doel en afspraken 1.1 Doel 1.2 Afspraken 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule en interpretatie 2.1 Werkingssfeer

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep. Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep. Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM Inhoudsopgave Inhoud Pagina nummer Preambule 4 1 Doel 6 2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Sociaal plan. Prinsenstichting

Sociaal plan. Prinsenstichting Sociaal plan Prinsenstichting 2012-2014 Inhoud Preambule blz. 3 1. Doel en uitgangspunten blz. 4 1.1 Doel Sociaal Plan 1.2 Uitgangspunten 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule, interpretatie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Thuiszorg Het Friese Land

SOCIAAL PLAN. Thuiszorg Het Friese Land SOCIAAL PLAN Thuiszorg Het Friese Land 2013-2014 Datum: 14 juni 2012 1 Aldus overeengekomen: De werkgever: Stichting Thuiszorg Het Friese Land De heer K. Kuilman Directeur/bestuurder Leeuwarden d.d. De

Nadere informatie

Sociaal Plan. Albert Schweitzer ziekenhuis

Sociaal Plan. Albert Schweitzer ziekenhuis Albert üeliweitser ziekenhuis Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis 5 december 2014 Definitieve versie Verklaring Het Albert Schweitzer ziekenhuis en de vakorganisaties zijn navolgend Sociaal Plan

Nadere informatie

Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje. Sociaal Plan

Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje. Sociaal Plan Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje Sociaal Plan Versie 8, 10 april 2005 Inhoudsopgave Overeenkomst 3 Overwegingen 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Werkingssfeer

Nadere informatie

Doorlopend sociaal plan

Doorlopend sociaal plan Doorlopend sociaal plan Stichting Curamus te Hulst 1 januari 2015 1 januari 2016 Inhoudsopgave pagina Voorwoord bestuurder 4 Ondertekening 5 Hoofdstuk 1, Begrippenlijst 6 Hoofdstuk 2, Algemene bepalingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum SOCIAAL PLAN Stichting Trajectum d.d. juni 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord/Inleiding 3 1. Doel Sociaal Plan 4 2. Algemene bepalingen 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Doel en looptijd 5 2.3 Werkingssfeer

Nadere informatie

Sociaal Plan BEZT. Sociaal Plan BEZT. Bartholomeus Gasthuis. Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0. Versie 2.

Sociaal Plan BEZT. Sociaal Plan BEZT. Bartholomeus Gasthuis. Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0. Versie 2. Sociaal Plan BEZT Bartholomeus Gasthuis Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0 Versie 2.0 1 Inhoudsopgave Inleiding Begrippenkader Doel Algemene bepalingen Afspraken Organisatiestructuur

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN DE WEVER OKTOBER OKTOBER 2020

SOCIAAL PLAN DE WEVER OKTOBER OKTOBER 2020 SOCIAAL PLAN DE WEVER OKTOBER 2018 - OKTOBER 2020 Versiedatum 2 oktober 2018 Ondergetekenden A. De Wever, (hierna te noemen werkgever), vertegenwoordigd door De Raad van Bestuur hierna te noemen werkgever

Nadere informatie

Sociaal Plan. IJsselland Ziekenhuis. 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013

Sociaal Plan. IJsselland Ziekenhuis. 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013 Sociaal Plan IJsselland Ziekenhuis 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013 Versie concept 03 13 december 2011 Inhoudsopgave Bladzijde Inleiding 5 1. Doel en uitgangspunten 1.1. Doel Sociaal Plan 1.2.

Nadere informatie

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties 8300 Concept SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag

Nadere informatie

Sociaal Plan Frion. Frion Personeel & Organisatie. Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008)

Sociaal Plan Frion. Frion Personeel & Organisatie. Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008) Sociaal Plan Frion Frion Personeel & Organisatie Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008) Inhoudsopgave Aanleiding 3 Preambule 4 Inleiding 6 Begripsbepalingen 6 3. Algemene bepalingen 10 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING De ondergetekenden, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (LdH W&G), gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Almere enerzijds en de

Nadere informatie

01-05-2011 tot en met 30-04-2013

01-05-2011 tot en met 30-04-2013 01-05-2011 tot en met 30-04-2013 Pagina 1 van 20 De werkgever: DE ONDERGETEKENDEN: - Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land gevestigd te Emmeloord enerzijds en - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer

Nadere informatie

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente Sociaal Plan reorganisaties Stichting Marente Onderhandelingsakkoord 1 februari 2016 Inhoudsopgave Voorwoord De ondergetekenden Doel 3 4 5 Artikel 1 Begripsbepalingen 5 Artikel 2 Werkingssfeer 7 Artikel

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

Sociaal Plan. GGZ Drenthe

Sociaal Plan. GGZ Drenthe Sociaal Plan GGZ Drenthe CONCEPT VERSIE 27 JANUARI 2014 Inhoudopgave Preambule 4 Deel 1 Doelstelling en looptijd Sociaal Plan 5 Deel 2 Algemene bepalingen 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Werkingssfeer 5 2.3

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. ZA GROEP (werktitel)

SOCIAAL PLAN. ZA GROEP (werktitel) SOCIAAL PLAN 1 september 2006 t/m 31 december 2009 ZA GROEP (werktitel) Stichting Amstelring Stichting Zonnehuisgroep Amstelland looptijd sociaal plan van 1 september 2006 tot en met 31 december 2009 1

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN SYMFORA MEANDER CENTRUM VOOR PSYCHIATRIE

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN SYMFORA MEANDER CENTRUM VOOR PSYCHIATRIE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN SYMFORA MEANDER CENTRUM VOOR PSYCHIATRIE 1 INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN SYMFORA MEANDER CENTRUM VOOR PSYCHIATRIE 1 PREAMBULE 3 2 INLEIDING 4 3 DOEL EN UITGANGSPUNTEN VAN

Nadere informatie

Principe-akkoord. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep. Betreft : versie Sociaal Plan januari Toepassing van dit addendum

Principe-akkoord. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep. Betreft : versie Sociaal Plan januari Toepassing van dit addendum ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia Groep

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

CONCE. Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Datum : 29-04-2014

CONCE. Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Datum : 29-04-2014 Sociaal plan Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Pagina : 1 Inhoudsopgave 1. Preambule. 3 2. Algemene bepalingen.. 5 3. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 De ondergetekenden: Werkgever: Raad van Bestuur De Wever en Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV,

Nadere informatie

RAAM SOCIAAL PLAN REORGANISATIE BUREAU JEUGDZORG FRIESLAND

RAAM SOCIAAL PLAN REORGANISATIE BUREAU JEUGDZORG FRIESLAND RAAM SOCIAAL PLAN REORGANISATIE BUREAU JEUGDZORG FRIESLAND 2005-2008 LEEUWARDEN, 9 MEI 2005 INHOUDSOPGAVE Verklaring 2 1. Inleiding 3 2. Algemene uitgangspunten 3 3. Algemeen 4 4. Begripsbepalingen 4 5.

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Forum GGz Nijmegen MEI 2006

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Forum GGz Nijmegen MEI 2006 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Forum GGz Nijmegen MEI 2006 P&O GGz Nijmegen/Notities & regelingen Forum/2006.001 /HA.fv; Ingangsdatum juli 2006-1 - INHOUDSOPGAVE Preambule...

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Tragel Zorg, INHOUDSOPGAVE 1. DOEL, UITGANGSPUNTEN EN WERKINGSFEER...5 1.1. Doelstelling...5 1.2. Uitgangspunten...5 1.3. Werkingssfeer...6 2. BEGRIPSBEPALINGEN...7

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN EN FUSIECONVENANT MEERKANTEN EN SYMFORA EN HUN FUSIESTICHTING

INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN EN FUSIECONVENANT MEERKANTEN EN SYMFORA EN HUN FUSIESTICHTING INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN EN FUSIECONVENANT MEERKANTEN EN SYMFORA EN HUN FUSIESTICHTING 0 FUSIECONVENANT 2 1 PREAMBULE 4 2 INLEIDING 5 3 DOEL EN UITGANGSPUNTEN VAN HET SOCIAAL PLAN 6 4 HARDHEIDSCLAUSULE

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN (concept) 1 november 2009 tot en met 31 december 2012

SOCIAAL PLAN (concept) 1 november 2009 tot en met 31 december 2012 SOCIAAL PLAN (concept) november 009 tot en met december 0 Inhoudsopgave Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 0 Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel

Nadere informatie