Concept Sociaal Plan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept Sociaal Plan"

Transcriptie

1 0 Concept Sociaal Plan Ten behoeve van STAMM CMO Drenthe, statutair gevestigd te Assen CSP / PA 1 van 22

2 DE ONDERGETEKENDEN: De werkgever: STAMM CMO Drenthe, hierna te noemen werkgever enerzijds, en a) De Vereniging ABVAKABO-FNV, vakbond voor werknemers gevestigd te Zoetermeer, b) CNV Publieke Zaak, vakbond voor werknemers gevestigd te Den Haag anderzijds, komen het volgende Sociaal Plan, ten behoeve van de reorganisatie en organisatieontwikkelingen, overeen met het doel om tegemoet te komen aan eventuele nadelige gevolgen voor betrokken werknemers. Aldus opgemaakt en voor akkoord getekend d.d... Namens: Werkgever mw. Y.M. Turenhout Directeur - Bestuurder Namens: CNV Publieke Zaak De heer A. Reijgersberg Bestuurder... Namens: ABVAKABO-FNV De heer G. Veth Bestuurder.. CSP / PA 2 van 22

3 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL EN AFSPRAKEN 1.1. Werkingsfeer en geldigheidsduur 1.2. Afspraken 2. BEGRIPSBEPALINGEN 2.1. De werkgever 2.2. De werknemer 2.3. CAO 2.4. Organisatieontwikkeling 2.5. Uitvoeringsregeling 2.6. Formatieplaatsenplan 2.7. Functie 2.8. Medezeggenschapsorgaan 2.9. Uitwisselbare functie Passende functie Nieuwe functie Belangstellingsregistratie Boventallig Vertrekbevorderende maatregelen Diensttijd Salaris Verworven rechten Anciënniteitprincipe Afspiegelingsprincipe Bovenwettelijke werkloosheidsregelingen Bezwarencommissie Sociaal Plan 3. GARANTIEBEPALINGEN 3.1. Hardheidsclausule 3.2. Individuele rechten 3.3. Belangstellingsregistratie 4. PLAATSINGSBELEID EN PLAATSINGSPROCEDURE 4.1. Uitgangspunten plaatsingsbeleid 4.2 Plaatsingsprocedure 4.3 Procedure weigering functieaanbod 5. VERTREKBEVORDERENDE MAATREGELEN 5.1. Voor boventallige werknemers 5.2. Voor werknemers die bij het vertrek in hun functie een vacature achterlaten van een functie waar nog werknemers boventallig zijn 6. SALARIS 6.1. Salarisgarantieregeling 6.2. Verworven rechten 7. MEDEZEGGENSCHAP 8. BEZWARENCOMMISSIE SOCIAAL PLAN 8.1. Instellingstermijn Bezwarencommissie Sociaal Plan 8.2. De Bezwarencommissie Sociaal Plan 9. SLOTBEPALINGEN BIJLAGE: BELANGSTELLINGSFORMULIER CSP / PA 3 van 22

4 HOOFDSTUK 1 DOEL EN AFSPRAKEN Dit Sociaal Plan is overeengekomen ten behoeve van reorganisatie en organisatieontwikkelingen en is van toepassing op de werkgever genoemd op pagina 2 van 22, hun rechtsopvolgers en op werknemers aldaar werkzaam Werkingssfeer en geldigheidsduur Dit Sociaal Plan beoogt de eventuele nadelige gevolgen voor werknemers met een arbeidsovereenkomst en betrokken bij een reorganisatie of een organisatieontwikkeling te ondervangen. Uitgangspunt hierbij is behoud van werk, functie, inkomen en verworven rechten Dit Sociaal Plan treedt in werking op 1 november 2009 en eindigt op 31 december 2012 met de mogelijkheid tot verlenging. Artikelen die in de tijd gezien consequenties hebben, blijven ook na het verstrijken van dit Sociaal Plan van kracht Met dit Sociaal Plan wordt door betrokken partijen beoogd de nadelige gevolgen voor werknemers van de in de aanhef bedoelde organisatie te ondervangen Indien er gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan sprake is van een overname met een andere dan de bij dit plan betrokken organisaties worden er middels een overgangsprotocol aanvullende afspraken gemaakt Dit Sociaal Plan is niet van toepassing als om andere redenen dan de reorganisatie het dienstverband wordt beëindigd (bijvoorbeeld bij onvoldoende functioneren, wegens dringende redenen, na 2 jaar arbeidsongeschiktheid of bij OBU of (flex)pensionering) Afspraken De werkgever zal de werknemer, de werknemersorganisaties en het medezeggenschapsorgaan, voorzien van alle relevante informatie en conform de WOR handelen Zodra er sprake is van een reorganisatie of organisatieontwikkeling waarbij veranderingen optreden is dit plan van toepassing. Separaat wordt er een deelplan geschreven waarin de reden van de verandering, de doelstelling, eventuele personele consequenties, de nieuwe organisatiestructuur, het formatieplaatsenplan en het uitvoeringsplan is opgenomen Plaatsing zal plaatsvinden op basis van de formatieruimte, zoals die in kwantiteit en kwaliteit wordt vastgelegd in het formatieplaatsenplan De werknemer die ten gevolge van de reorganisatie of organisatieontwikkeling zijn functie verliest, wordt door de werkgever een uitwisselbare of passende functie aangeboden binnen STAMM CMO Drenthe Dit Sociaal Plan laat onverlet hetgeen is vastgelegd in de van kracht zijnde rechtspositie en de individuele arbeidsovereenkomst Onverlet het bepaalde in het Sociaal Plan kunnen werkgever en werknemer in overleg, op basis van maatwerk tot een oplossing komen Indien er zich naar het oordeel van partijen, onvoorziene omstandigheden voordoen vindt overleg plaats tussen de bij de totstandkoming van dit Plan betrokken partijen. De ondernemingsraad kan als toehoorder bij dit overleg aanwezig zijn De werkgevers en werknemers, op wie dit Sociaal Plan van toepassing is, zijn gehouden volledig medewerking te verlenen aan de uitvoering van dit Sociaal Plan. CSP / PA 4 van 22

5 HOOFDSTUK 2 BEGRIPSBEPALINGEN 2.1. De werkgever STAMM CMO Drenthe Werknemer Een ieder (m/v) in dienst van de werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst CAO CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Organisatieontwikkeling Een belangrijke wijziging in de organisatie, dan wel in de verdeling van bevoegdheden binnen de organisatie voortvloeiend uit een samenhangend plan met sociale of rechtspositionele gevolgen voor een of meerdere personen Uitvoeringsregelingen Daar waar in het Sociaal Plan wordt verwezen naar uitvoeringsregelingen wordt hieronder verstaan de uitvoeringsregelingen van de vigerende CAO benoemd onder 2.3, die geldt op het moment waarop dit Sociaal Plan dient te worden toegepast Formatieplaatsenplan Een ten behoeve van de nieuwe situatie op te stellen indicatief overzicht van functies in de organisatie met een omschrijving van de vereiste functie-eisen, formatieomvang (aantal medewerkers, FTE s) het verwachte salarisniveau, de inhoud van die functie en groepen van functies die uitwisselbaar zijn Functie Een afgerond geheel van taken en verantwoordelijk- en bevoegdheden die de werknemer in opdracht verricht en in de arbeidsovereenkomst zijn overeengekomen Medezeggenschapsorgaan De Ondernemingsraad zoals deze is ingesteld op grond van het bepaalde in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) bij STAMM CMO Drenthe Uitwisselbare functie Een functie die naar functie-inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar en naar niveau en beloning gelijkwaardig is (CAO WMD art ) Passende functie Een functie die aan een werknemer, gelet op het niveau van de huidige functie, de genoten of binnen afzienbare tijd af te ronden opleiding, werkervaring, persoonlijke competenties en omstandigheden en omvang van het huidige dienstverband redelijkerwijs aan de werknemer kan worden opgedragen, daarin begrepen de werknemer die binnen maximaal 1/2 jaar kan voldoen aan de betreffende functie-eisen. Een passende functie kan een hoger, een gelijk, alsook een lager (max. 1 schaal lager) salarisniveau hebben Nieuwe functie Een functie die binnen de oude formatie voorafgaande aan de organisatieontwikkeling niet bestond en/of een functie die niet als uitwisselbaar (2.9) kan worden aangemerkt. Een nieuwe functie kan passend zijn (2.10) Belangstellingsregistratie De registratie van de mondelinge of schriftelijke inventarisatie van relevante gegevens ten behoeve van het plaatsingstraject van werknemers. CSP / PA 5 van 22

6 2.13. Boventallig Boventallig is de werknemer wiens functie is komen te vervallen of komt te vervallen in het nieuwe formatieplaatsenplan en die niet geplaatst kan worden in een passende of nieuwe functie. Voor de boventallige werknemer wordt naar een beëindiging van de arbeidsovereenkomst gestreefd Vertrekbevorderende maatregelen Maatregelen om het natuurlijk verloop te bevorderen of faciliteiten aan te bieden aan werknemers voor wie de ontslagverlening aan de orde is, zoals interne of externe begeleiding van werknemers bij het zoeken naar een nieuwe functie buiten STAMM CMO Drenthe Diensttijd De diensttijd die aaneengesloten op grond van een arbeidsovereenkomst is doorgebracht in de dienst bij de werkgever en zijn rechtsvoorgangers. Het gaat hierbij om ononderbroken diensttijd (onderbreking korter dan 3 maanden + 1 dag conform Wet Flexibiliteit en Zekerheid) in dienst bij STAMM CMO Drenthe of haar rechtsvoorgangers Salaris Het tussen werkgever en werknemer overeengekomen brutoloon, exclusief de in de CAO genoemde vergoedingen en/of toeslagen en exclusief de vakantietoeslag Verworven rechten De rechten die individueel zijn overeengekomen en boven CAO afspraken schriftelijk zijn vastgelegd Anciënniteitprincipe Het principe waarbij op grond van het aantal dienstjaren een onderscheid wordt gemaakt tussen werknemers die een gelijke aanspraak hebben Afspiegelingprincipe Het principe waarbij op grond van de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand een evenwichtige participatie in leeftijdscategorieën wordt gewaarborgd Bovenwettelijke werkloosheidsregelingen Aanvulling op de WW uitkering conform CAO WMD art Bezwarencommissie Sociaal Plan Commissie in verband met behandeling van bezwaren van werknemer(s) inzake de uitvoering van dit Sociaal Plan. CSP / PA 6 van 22

7 HOOFDSTUK 3 GARANTIEBEPALINGEN 3.1. Hardheidsclausule In situaties waarin dit Sociaal Plan leidt tot een situatie die voor de werknemer individueel nadelig uitwerkt, zal de werkgever in gunstige zin van dit Sociaal Plan afwijken Indien tussen werkgever en werknemer verschil van mening bestaat van toepassing van de hardheidsclausule, dan wordt dit verschil van inzicht ter beslissing voorgelegd aan de gezamenlijke partijen betrokken bij dit Sociaal Plan Het bepaalde in laat onverlet de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de rechter. Indien het verschil wordt voorgelegd aan de rechter vervalt het bepaalde in Individuele rechten Wijziging in de functie is mogelijk als deze voortvloeit uit een na advies van de OR vastgesteld formatieplaatsenplan, met inachtneming van de in dit Sociaal Plan overeengekomen afspraken. 3.3 Belangstellingsregistratie Na vaststelling van het organisatieontwikkelingsplan en het formatieplaatsenplan is duidelijk welke functies uitwisselbare functies zijn. De werknemer gaat dan 1 op 1over naar dezelfde functie in de nieuwe organisatie Is er sprake van overige functies dan wordt gestart met de belangstellingsregistratie. Van iedere werknemer, betrokken bij de organisatieontwikkeling die niet 1 op 1 overgaat, wordt een belangstellingsregistratie gemaakt, waarbij in de meeste situaties met een schriftelijke belangstellingsregistratie kan worden volstaan. Op verzoek kan een mondelinge belangstellingsregistratie plaatsvinden Door middel van een belangstellingsregistratieformulier wordt op uniforme wijze de belangstelling van betrokken werknemers vastgelegd De uitslag van de belangstellingsregistratie dient als hulpmiddel bij het plaatsingsbeleid. De inhoud dient zodanig te zijn dat inzicht wordt verkregen in de mogelijkheden en wensen van de betrokken werknemers In de belangstellingsregistratie komen aan de orde: o Welke functie binnen de nieuwe formatie de voorkeur van de werknemer geniet; o Welke functie binnen de nieuwe formatie door de werknemer zeker niet geambieerd wordt; o Welke functie een tweede of derde voorkeur heeft; o Welke toezeggingen er liggen met betrekking tot promotie of salariswijziging. Tevens worden de gegevens ten aanzien van gevolgde opleidingen, werkervaringen en bijzondere omstandigheden geïnventariseerd en zo nodig geactualiseerd. CSP / PA 7 van 22

8 HOOFDSTUK 4 PLAATSINGSBELEID EN PLAATSINGSPROCEDURE Bij de organisatieontwikkelingen kunnen de volgende wijzigingen in functie dan wel in formatie plaatsvinden: o het vervallen ervan; o het wijzigen ervan. Deze wijzigingen kunnen pas ingaan nadat advies van de OR is ontvangen en vaststelling van het organisatieontwikkeling- en formatieplaatsenplan heeft plaatsgevonden. De personele invulling zal plaatsvinden conform onderstaand plaatsingsbeleid en plaatsingsprocedure Uitgangspunten plaatsingsbeleid Bij plaatsing geldt als eerste uitgangspunt dat de werknemer zijn functie volgt Het tweede uitgangspunt is dat de werknemer voldoet aan de functie-eisen zoals deze in het formatieplaatsenplan zijn opgenomen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds uitwisselbare en passende functies en anderzijds een nieuwe functie. Indien een werknemer dezelfde functie wordt aangeboden is de werknemer per definitie geschikt voor de functie. Ook bij een passende functie op gelijkwaardig niveau wordt er uitgegaan van de geschiktheid van betrokkene voor de functie. Noodzakelijke bijscholing geschiedt op kosten en tijd van de werkgever Wanneer het aantal in aanmerking komende kandidaten het aantal beschikbare formatieplaatsen overtreft wordt het afspiegelingsprincipe en daarna het anciënniteitprincipe toegepast In geval van nieuwe functies volgt een sollicitatieprocedure conform de daarvoor vastgestelde sollicitatieprocedure bij STAMM CMO Drenthe Plaatsingsprocedure Indien de werknemer een functie wordt aangeboden, wordt de volgende volgorde in acht genomen: o uitwisselbare functie; o een passende functie De werknemer is verplicht om in alle redelijkheid en billijkheid mee te werken aan voorgestelde functiewijzigingen. Dit geldt ook bij, naar het oordeel van de werkgever, noodzakelijke om-, her- en bijscholing. De bedoelde deskundigheidsbevorderingskosten en tijd komen volledig voor rekening van de werkgever. Hierop is geen terugbetalingsregeling van toepassing mits anders wordt afgesproken Procedure weigering functieaanbod Een functieaanbod van een uitwisselbare functie kan door de werknemer niet worden geweigerd Als de werknemer van mening is dat het functieaanbod niet passend is, dan moet de werknemer dit binnen een week schriftelijk laten weten aan de werkgever Indien de werkgever en de werknemer geen overeenstemming verkrijgen over de functiewijziging dan neemt de werkgever een definitief besluit. De bedrijfseconomische gronden, wetgeving en ontslag beleidsregels van het UWV kennen een prominente rol in het besluit. De werknemer ontvangt schriftelijk de bevestiging onder vermelding van de redenen alsmede van de consequenties van dit aanbod. CSP / PA 8 van 22

9 4.3.4 De werknemer kan een gegrond bezwaar aantekenen bij de bezwarencommissie Sociaal Plan, indien het functie aanbod in strijd is met het gestelde in en daarom als niet passend wordt ervaren Indien de bezwarencommissie Sociaal Plan de bezwaren gegrond acht, zal de werkgever de werknemer een andere, passende functie aanbieden, met inachtneming van de uitspraak van de bezwarencommissie Sociaal Plan Weigering van een passend functieaanbod heeft consequenties voor de werknemer. De werknemer wordt door de werkgever schriftelijk geïnformeerd over het advies van de commissie over het nieuwe besluit en over de consequenties van een weigering van een passend functieaanbod. De werknemer krijgt gedurende een week na voornoemde schriftelijke informatie de gelegenheid om de functie alsnog te accepteren. CSP / PA 9 van 22

10 HOOFDSTUK 5. VERTREKBEVORDERENDE MAATREGELEN 5.1 Voor boventallige werknemers Budget Exittraject Voor díe werknemers die boventallig verklaard worden in de reorganisatie, worden verschillende faciliteiten die de positie op de arbeidsmarkt verbeteren, beschikbaar gesteld. Een bedrag van maximaal 5000,- wordt beschikbaar gesteld voor activiteiten gericht op het verbeteren van de positie op de arbeidsmarkt, conform onderstaande tabel: Tot 5 jaar in dienst 5 jaar of meer in dienst Ontslag voor minder dan 16 uur per week 25% 75% Ontslag voor 16 uur of meer per week 50% 100% Vertrekstimuleringsregeling Boventallige werknemers die eerder uit dienst gaan dan hun formele ontslagdatum komen in aanmerking voor een vertrekstimuleringspremie. Deze bestaat uit een half bruto maandsalaris x het aantal maanden dat de werknemer eerder uit dienst gaat, met een maximum van 3 maanden. De premie is gebaseerd is op het bruto maandsalaris behorende bij het aantal uren dat de werknemer boventallig is verklaard. Dit kan minder zijn dan de aanstellingsuren van de werknemer Betaald verlof voor sollicitatiegesprekken, mits het gesprek valt op een regulier werkmoment Voorrang bij de invulling van bij STAMM CMO Drenthe ontstane vacatures. De boventallige werknemer wordt tot einde looptijd van het Sociaal Plan geïnformeerd over vacatures. 5.2 Voor werknemers die bij het vertrek in hun functie een vacature achterlaten van een functie waar nog werknemers boventallig zijn De werknemer die vrijwillig ontslag neemt krijgt een brutomaandsalaris inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering als vertrekpremie De werknemer wordt desgewenst sollicitatieverlof verleend als de sollicitatie valt op een regulier werkmoment. Indien de potentiële nieuwe werkgever geen reiskostenvergoeding ten behoeve van sollicitatie vergoed dan worden deze door de werkgever vergoedt conform de bij de werkgever geldende dienstreizenregeling De werkgever zal de werknemer, op diens verzoek, niet binden aan de opzegtermijn, wel aan een gedegen overdracht Indien de werknemer ontslag neemt als gevolg van de organisatieontwikkeling, wordt een eventuele terugbetalingsregeling studiekosten kwijtgescholden Indien de werknemer ontslag neemt als gevolg van de organisatieontwikkeling geldt de terugbetalingsregeling ouderschapsverlof (CAO WMD art ) niet. CSP / PA 10 van 22

11 HOOFDSTUK 6 SALARIS 6.1. Salarisgarantieregeling De werknemer die als gevolg van organisatieontwikkelingen intern een andere functie aanvaardt waaraan een lager salarisniveau is verbonden dan aan de eerder vervulde functie, behoudt met inachtneming van zijn brutosalaris behorende bij de functie, die werd uitgeoefend inclusief de doorloop in de schaal tot het maximum van de oorspronkelijke functieschaal. Het salaris wordt ook aangepast aan de loonontwikkeling van de CAO WMD De volledige salarisgarantie (6.1.1.) is gebaseerd op de omvang van het dienstverband in de periode voorafgaand aan de functieverandering. Indien de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de werkgever op enig tijdstip na de functieverandering een minder aantal uren omvat dan het in de vorige volzin bedoelde dienstverband, wordt de aanspraak na rato van dit mindere aantal uren berekend De in bedoelde aanspraak komt te vervallen: a) Bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met de werkgever; b) Indien de salariëring van de werknemer de garantieafspraak overschrijdt, anders dan ten gevolgde van uitbreiding van de overeengekomen arbeidsduur; c) Als de werkgever binnen een half jaar aan de werknemer de oude functie aanbiedt waarvan het salarisniveau gelijk is aan dat van de voorheen uitgeoefende functie waaraan de garantieafspraak wordt ontleend. d) Indien de werknemer op eigen initiatief een andere functie op een lager functieniveau accepteert bij een externe werkgever Verworven rechten Wanneer werknemer op het moment van wijziging van het dienstverband verworven rechten heeft boven de van toepassing zijnde CAO, behoudt de werknemer deze rechten De werkgever inventariseert deze verworven rechten. De verworven rechten dienen op schrift te staan of het dient aannemelijk gemaakt te kunnen worden dat deze verworven rechten bestonden. De werkgever legt deze schriftelijk in de individuele arbeidsovereenkomst vast De instellingsregelingen op het terrein van arbeidsvoorwaarden worden geïnventariseerd. De huidige regelingen blijven van kracht tot het moment dat de OR zijn instemming heeft gegeven aan een eventuele nieuwe regeling of indien de instellingsregeling van de werkgever een voordeel voor de werknemer geeft. HOOFDSTUK 7 MEDEZEGGENSCHAP 7.1. De werkgever zal de OR informeren en conform de WOR handelen. CSP / PA 11 van 22

12 HOOFDSTUK 8 BEZWARENCOMMISSIE SOCIAAL PLAN 8.1 Instellingstermijn Bezwarencommissie Sociaal Plan De bezwarencommissie wordt ingesteld voor de looptijd van dit Sociaal Plan De Bezwarencommissie Sociaal Plan Partijen bij deze overeenkomst stellen een Bezwarencommissie Sociaal Plan in bestaande uit 3 personen De samenstelling van de Bezwarencommissie Sociaal Plan geschiedt als volgt: o Een lid wordt benoemd door STAMM CMO Drenthe; o Een lid wordt benoemd door de betrokken vakbonden; o De onafhankelijke voorzitter wordt benoemd door de beide eerder genoemde leden. Het secretariaat van de commissie wordt gevoerd door STAMM CMO Drenthe. De voorzitter heeft geen arbeidsovereenkomst met STAMM CMO Drenthe De werknemer kan zich na effectuering van de organisatieontwikkeling of de toedeling van de individuele functiewijziging, schriftelijk wenden tot de Bezwarencommissie Sociaal Plan met bezwaren inzake: a. de inhoud van de hem toebedeelde functie en de plaats van deze functie binnen de nieuwe organisatie; b. de individuele toepassing van dit Sociaal Plan op de bezwaarde. In alle andere gevallen zal de Bezwarencommissie zich niet bevoegd verklaren een uitspraak te doen. Het advies van de bezwarencommissie is een zwaarwegend advies a. De mondelinge behandeling van het bezwaar vindt plaats binnen 4 weken na indiening van het bezwaarschrift. b. Tijdens de behandeling worden bezwaarde en de werkgever in elkaars tegenwoordigheid gehoord, waarbij zij zich door een raadsman kunnen doen bijstaan. c. De mondelinge behandeling geschiedt niet in het openbaar, tenzij de Bezwarencommissie Sociaal Plan anders besluit, gehoord hebbend de bezwaarde en de werkgever. d. De beraadslagingen van de Bezwarencommissie Sociaal Plan geschieden in een voltallige vergadering, welke niet openbaar is Werkgever en bezwaarde zijn verplicht alle gevraagde medewerking aan de Bezwarencommissie Sociaal Plan te verlenen a. De Bezwarencommissie Sociaal Plan doet een uitspraak over het al dan niet gegrond zijn van het door de werknemer ingediende bezwaar. b. De uitspraak wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na de mondelinge behandeling, met redenen omkleed, bij schrijven aan de bezwaarde en de werkgever meegedeeld. c. De werknemer heeft na uitspraak geen beroepsmogelijkheid bij de Bezwarencommissie Sociaal Plan De werkgever is verplicht, indien het bezwaar gegrond is verklaard, met inachtneming van die uitspraak een nieuw besluit te treffen. De uitspraak van de Bezwarencommissie Sociaal Plan is zwaarwegend De werknemer die zich tot de Bezwarencommissie Sociaal Plan heeft gewend, wordt in zijn bezwaar niet-ontvankelijk verklaard, indien het bezwaar voor de aanmelding bij de Bezwarencommissie Sociaal Plan bij de rechter of bij de Geschillencommissie CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening aanhangig is gemaakt. CSP / PA 12 van 22

13 Indien tijdens de behandeling van het bezwaar door de werkgever en/of de werknemer het bezwaar aanhangig wordt gemaakt bij de rechter, ziet de Bezwarencommissie Sociaal Plan af van verder behandeling De leden van de Bezwarencommissie Sociaal Plan zijn tot geheimhouding verplicht. HOOFDSTUK 9 SLOTBEPALINGEN 9.1 Artikelen in dit Sociaal Plan die in de tijd lopende consequenties hebben, blijven ook na looptijd van dit plan van toepassing. 9.2 Met instemming van partijen kan dit Sociaal Plan tussentijds worden gewijzigd indien zich naar het oordeel van een partij een daartoe onvoorziene zwaarwegende omstandigheid voordoet. 9.3 De interpretatie van dit Sociaal Plan is voorbehouden aan partijen verbonden aan dit Sociaal Plan. 9.4 De werkgever draagt er zorg voor dat dit Sociaal Plan ter inzage ligt voor werknemers en zal een exemplaar ter beschikking stellen aan alle werknemers via intranet. CSP / PA 13 van 22

14 BIJLAGE BELANGSTELLINGSFORMULIER Dit formulier is bedoeld om uw belangstelling en mogelijkheden te registreren en een actueel en volledig beeld te verkrijgen. Wij verzoeken u de gegevens duidelijk en zo volledig mogelijk in te vullen en de vragen te beantwoorden. Dit formulier wordt alleen gebruikt bij de reorganisatie en organisatieontwikkeling zoals bedoelt in dit sociaal plan. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Het formulier wordt na afloop van de looptijd van de situatie vernietigd of zoveel eerder als dat noodzakelijk is. De gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Persoonsgegevens Naam en voorletters Geboortedatum.. O man O vrouw Adres. Postcode en adres.. Telefoonnummer. Mobiel adres. Gegevens huidige arbeidsverhouding Functie Afdeling. Naam leidinggevende. Soort dienstverband.... Salarisschaal en periodieknummer Arbeidstijd (gem. arbeidsduur per week) Toezeggingen Opleidingen Genoten opleiding(en) datum diploma. Huidige opleiding/training/cursus datum afronding.. Werkervaring Functie Werkzaamheden periode.. Nevenactiviteiten.... CSP / PA 14 van 22

15 Belangstelling Welk type werkzaamheden spreekt u aan? Zijn er andere functies dan uw huidige waar u belangstelling voor heeft? 2 e en 3 e keus... Heeft u wensen met betrekking tot uw arbeidstijd?... Zijn er beperkingen, dan wel omstandigheden waarmee rekening gehouden dient te worden? Bijzonderheden of andere opmerkingen:. (Indien u voor het invullen van de vragen ruimte te kort komt, kunt u de achterkant van dit formulier gebruiken). CSP / PA 15 van 22

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan Onderhandelingsakkoord

Concept Sociaal Plan Onderhandelingsakkoord Concept Sociaal Plan Onderhandelingsakkoord Ten behoeve van Timpaan Kinderopvang B.V., statutair gevestigd te Gorredijk en Stichting Timpaan Peuterspeelzalen, statutair gevestigd te Gorredijk 1 van 23

Nadere informatie

(concept) Sociaal Plan Zorgbelang Drenthe 1 december december 2010

(concept) Sociaal Plan Zorgbelang Drenthe 1 december december 2010 (concept) Sociaal Plan Zorgbelang Drenthe 1 december 2009 31 december 2010 Zorgbelang Drenthe Postbus 278 9400 AG Assen telefoon 0592-243844 e-mail info@zorgbelang-drenthe.nl website www.zorgbelang-drenthe.nl

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND De ondergetekenden, SMO Helmond enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen: HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds,

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Wijkwerk Leeuwarden te Leeuwarden (SWL) 2. Stichting Welzijn OuderenLeeuwarden te Leeuwarden (SWOL) 3. Stichting Startpunt voor Inburgering in de Nederlandse

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD Concept Sociaal plan onderhandelaarakkoord De ondergetekenden, Mozaiek welzijnsdiensten, gevestigd te Tiel enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) De ondergetekenden, 1. Stichting Mantelzorg Almere (SMA), gevestigd te Almere; 2. Stichting Vrijwilligers Centrale Almere (VCA), gevestigd te Almere 3. Stichting

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, Stichting Centrum Vaartserijn, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak,

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Kinderopvang Dronten, gevestigd te Dronten 2. Stichting Peuterspeelzaal Dronten, gevestigd te Dronten. enerzijds en de FNV gevestigd te Utrecht en CNV, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan Reorganisatie Welzijnswerk Culemborg

Concept Sociaal Plan Reorganisatie Welzijnswerk Culemborg Concept Sociaal Plan Reorganisatie Welzijnswerk Culemborg Doc: CLB socplan V170506 De ondergetekenden, 1. De stichting Palet (hierna: Palet), gevestigd te Culemborg; 2. De stichting Welzijn Ouderen (hierna:

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING De ondergetekenden, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (LdH W&G), gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Almere enerzijds en de

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd te den Haag en De Unie

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen. HOOFDSTUK I: ALGEMENE

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Vieja-Utrecht, gevestigd te Utrecht, 2. Stichting Hera, gevestigd te Arnhem, 3. Stichting (nieuwe organisatie), gevestigd te Ede enerzijds en de Vereniging

Nadere informatie

01-05-2011 tot en met 30-04-2013

01-05-2011 tot en met 30-04-2013 01-05-2011 tot en met 30-04-2013 Pagina 1 van 20 De werkgever: DE ONDERGETEKENDEN: - Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land gevestigd te Emmeloord enerzijds en - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

Concept Sociaal plan (versie 14-12)

Concept Sociaal plan (versie 14-12) Concept Sociaal plan (versie 14-12) De ondergetekenden, 1. Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN), gevestigd te Utrecht 2. Manpower Services bv, gevestigd te Amsterdam enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO.

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Fryslân (SMO Fryslân) te Leeuwarden 2. Opvang en Ondersteuning (O&O) te Leek, bestaande uit: stichting Blijenhof te Bergum stichting

Nadere informatie

13. Organisatie- en personeelsformatieplan

13. Organisatie- en personeelsformatieplan SOCIAAL PLAN overname Brummi (Hieronder wordt verstaan Pamada B.V., Berenboog B.V., Twinkel B.V., Het Berenhuis B.V., Boli B.V. en BSO Okidoki B.V.) 2 4 juli 2008 De ondergetekenden, 1. Brummi (waaronder

Nadere informatie

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule Preambule Voor u ligt het Sociaal Plan 2007 van Trias Jeugdhulp. De directe aanleiding voor het opstellen van dit Sociaal Plan is de behoefte van de Raad van Bestuur van Trias Jeugdhulp, de Ondernemingsraad

Nadere informatie

Sociaal Plan. De ondergetekenden, Namens de Stichting Peuterspeelzalen Boxtel gevestigd te Boxtel. Albert Habraken, voorzitter

Sociaal Plan. De ondergetekenden, Namens de Stichting Peuterspeelzalen Boxtel gevestigd te Boxtel. Albert Habraken, voorzitter Sociaal Plan Stichting Peuterspeelzalen Boxtel en Kindercentrum Kindertuin vormen per 1 januari 2011 de nieuwe organisatie Kindercentrum Kindertuin Peuterspeelzaal b.v. De ondergetekenden, Namens de Stichting

Nadere informatie

2 Algemene bepalingen

2 Algemene bepalingen Onderhandelaarsakkoord De ondergetekenden, Stichting Ambulante Fiom, gevestigd te s-hertogenbosch enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 juli januari De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en

SOCIAAL PLAN 1 juli januari De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en SOCIAAL PLAN 1 juli 2017-1 januari 2018 De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en de Vereniging FNV gevestigd te Amsterdam, en CNV Connectief, gevestigd te Utrecht, anderzijds,

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Topaz

Doorlopend Sociaal Plan Topaz Doorlopend Sociaal Plan Topaz Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van de stichting Topaz (verder te noemen Topaz). Het sociaal plan is

Nadere informatie

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties 8300 Concept SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO:

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO: Sociaal Convenant De ondergetekenden Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Timon, gevestigd te Zeist 2. Stichting Teen Challenge Vlaardingen, gevestigd te Vlaardingen enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer,

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 De ondergetekenden: Werkgever: Raad van Bestuur De Wever en Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV,

Nadere informatie

Sociaal Plan/principe akkoord 1april 2011 Opgesteld P&O Pagina 1 van tot en met

Sociaal Plan/principe akkoord 1april 2011 Opgesteld P&O Pagina 1 van tot en met Pagina 1 van 20 01-05-2011 tot en met 30-04-2013 De werkgever: DE ONDERGETEKENDEN: - Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land gevestigd te Emmeloord enerzijds en - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer

Nadere informatie

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren.

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Addendum GGZ WNB Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Werknemersorganisaties: FNV- Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN Sociaal Overgangsprotocol Triversum GGZ NHN Verklaring, DE ONDERGETEKENDEN: de STICHTING GGZ Noord-Holland-Noord, statutair gevestigd te Heiloo en kantoorhoudende te Heerhugowaard., hierna te noemen:

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds,

SOCIAAL PLAN. de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Buat, Platform voor Molukkers, gevestigd te Utrecht 2. IOC, Inspraakorgaan Chinezen, gevestigd te Utrecht 3. IOT, Inspraakorgaan Turken, gevestigd te Utrecht 4. Lize,

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN 3

CONCEPT SOCIAAL PLAN 3 CONCEPT SOCIAAL PLAN 3 De ondergetekenden, De Stichting Kinderopvang Hoogeveen (SKH) te Hoogeveen enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Vereniging CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal Plan. (conceptversie 1.7) 12 februari ten behoeve van de fusie tussen. Stichting Oranje Nassau s Oord, Renkum

Sociaal Plan. (conceptversie 1.7) 12 februari ten behoeve van de fusie tussen. Stichting Oranje Nassau s Oord, Renkum Sociaal Plan (conceptversie 1.7) 12 februari 2009 ten behoeve van de fusie tussen Stichting Oranje Nassau s Oord, Renkum en Stichting Rumah Kita, Wageningen DE ONDERGETEKENDEN: De werkgevers: De Stichting

Nadere informatie

Sociaal Plan voorlegversie voor achterbanraadpleging Opgesteld P&O, d.d. 9 juli 2008 Pagina 1 van 23

Sociaal Plan voorlegversie voor achterbanraadpleging Opgesteld P&O, d.d. 9 juli 2008 Pagina 1 van 23 Pagina 1 van 23 01-08-2008 tot en met 31-12-2010 De werkgever: DE ONDERGETEKENDEN: - Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land gevestigd te Emmeloord enerzijds en - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE. Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw

SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE. Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw 2e concept oktober 2008 Door: Jan Willem Nuismer, manager PO&O Harm Hoekstra, directeur / bestuurder

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) De ondergetekenden, Inhoudsopgave:

CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) De ondergetekenden, Inhoudsopgave: CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) 16 maart 2007 De ondergetekenden, 1. Stichting De Speelhoek 2. SKON Kinderopvang (SKON) te Utrecht enerzijds en 3. De Vereniging De Unie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis SOCIAAL PLAN ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis 19 december 2008 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd

Nadere informatie

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie.

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. Verklaring Aldus overeengekomen te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, op 10 december 2003 de werkgever de organisatie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012

SOCIAAL PLAN. voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012 SOCIAAL PLAN voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012 Inhoud Preambule 3 Inleiding 3 Artikel 1: begripsbepalingen 3 Artikel 2: werkingssfeer en geldigheidsduur

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN (concept) 1 november 2009 tot en met 31 december 2012

SOCIAAL PLAN (concept) 1 november 2009 tot en met 31 december 2012 SOCIAAL PLAN (concept) november 009 tot en met december 0 Inhoudsopgave Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 0 Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Sociaal Statuut. Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn

Sociaal Statuut. Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn Sociaal Statuut Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn Social statuut Surplus-Welzijn Versie d.d. 28 juni 2007 Inleiding: Pre-ambule

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

Ten behoeve van: REORGANISATIE. Bij Attent, wonen welzijn zorg

Ten behoeve van: REORGANISATIE. Bij Attent, wonen welzijn zorg december 009 - Sociaal Plan Ten behoeve van: REORGANISATIE Bij Attent, wonen welzijn zorg Inhoudsopgave Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel 9 Artikel 0 Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stichting Vluchtelingenwerk en Inburgering Regio Deventer

Sociaal Plan. Stichting Vluchtelingenwerk en Inburgering Regio Deventer Sociaal Plan Stichting Vluchtelingenwerk en Inburgering Regio Deventer Van toepassing op krimp van de sectie Inburgering met een looptijd tot 1 april 2007 Datum: 13 december 2006 Inleiding Hierbij treft

Nadere informatie

Sociaal Plan. Principeakkoord

Sociaal Plan. Principeakkoord Sociaal Plan Principeakkoord T.b.v. de voorgenomen fusie van Stichting Ouderenzorg Rivierenbuurt met Stichting Zuid en Stichting Schinkelhaven tot een nieuwe stichting met de naam: PUURZUID Amsterdam,

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Tragel Zorg, INHOUDSOPGAVE 1. DOEL, UITGANGSPUNTEN EN WERKINGSFEER...5 1.1. Doelstelling...5 1.2. Uitgangspunten...5 1.3. Werkingssfeer...6 2. BEGRIPSBEPALINGEN...7

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen. Voorwoord;

SOCIAAL PLAN. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen. Voorwoord; Voorwoord; Per 1 juli 2006 zal er een fusie plaats vinden tussen Stichting NetWerk Almelo, Stichting Welzijn Ouderen Almelo, Stichting Verbetering Onderwijskansen Almelo en Stichting SCOOP. Binnen Stichting

Nadere informatie

Concept sociaal plan. de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te den Haag anderzijds,

Concept sociaal plan. de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te den Haag anderzijds, Concept sociaal plan De ondergetekenden, 1. Federatie VluchtelingenWerk Midden-Nederland, gevestigd te Utrecht 2. Stichting VluchtelingenWerk Utrecht (SVU), gevestigd te Utrecht 3. Stichting VluchtelingenWerk

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN Concept d.d. 26-03-2012 SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN In het kader van reorganisatie door bedrijfseconomische omstandigheden en het verlies van werkgelegenheid Het Sociaal Plan regelt de personele gevolgen

Nadere informatie

Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.

Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Sociaal Plan Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Rutgers; De vakbonden: De Vereniging AbvaKabo FNV,

Nadere informatie

Sociaal plan Vorming De bibliotheek

Sociaal plan Vorming De bibliotheek Sociaal plan Vorming De bibliotheek Werkgever De Stichting ProBiblio, gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur mevrouw A. Rube, hierna

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties.

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties. SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie van - Stichting Cardia - Stichting Duinrust en de daaruit volgende reorganisaties. Definitieve versie d.d. 14 september 2009 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgevers: en hun

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Datum: december 2011 Datum concept: 24-02-2012 Documenteigenaar: Nicole ter Bogt 1/18 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Werkingssfeer... 5 3 Geldigheidsduur... 5 4 Uitgangspunten... 5 5 Begripsbepaling...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 december december Breed Welzijn Delft. sociaal plan

SOCIAAL PLAN. 1 december december Breed Welzijn Delft. sociaal plan SOCIAAL PLAN 1 december 2011 1 december 2014 Breed Welzijn Delft sociaal plan 17 1 2012 1 1. Algemeen De ondergetekenden, Stichting Breed Welzijn Delft, verder te noemen: BWD, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 3 6. Regels bij organisatieverandering/organisatieverandering

Nadere informatie

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Principe akkoord Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Juli 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen.pagina 2 Hoofdstuk 2 Plaatsingsprocedure.. pagina 8 Hoofdstuk 3 (Her)plaatsing overige

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Sociaal Plan medewerkers vallend onder de CAO W&MD 1 juni januari 2015

Sociaal Plan medewerkers vallend onder de CAO W&MD 1 juni januari 2015 - dd. 5/7-2011 origineel naar Archief 2 9 JU1 2Glf Libertas Leiden uw welzijn onze zorg Sociaal Plan medewerkers vallend onder de CAO W&MD 1 juni 2011-1 januari 2015 ten behoeve van bezuinigingen van de

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden,

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1 de Stichting Leo Stichting Groep, gevestigd te Apeldoorn, 2 de Stichting Leo Stichting Beheer, gevestigd te Apeldoorn, 3 de Stichting Bredervoort LSG, gevestigd

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV Overdrachtsprotocol MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV 1 Inhoudsopgave Voorwoord Doel Blz. 4 Werkingssfeer Blz. 4 Overgang dienstverband Blz. 4 Geen Gedwongen ontslagen Blz.

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan Stichting Ouderenzorg Kapelle Sociaal Plan Juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Wederzijdse rechten en plichten...3 3. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen... 4 4. Adviescommissie Sociale Begeleiding...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

SOCIALE PARAGRAAF. Stichting De Bilthuysen

SOCIALE PARAGRAAF. Stichting De Bilthuysen SOCIALE PARAGRAAF Stichting De Bilthuysen April 2011 Door: Jan Willem Nuismer, manager PO&O Harm Hoekstra, directeur Inleiding Stichting De Bilthuysen (hierna De Bilthuysen) wordt gevormd door het verpleeghuis

Nadere informatie

Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG

Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG Sociaal Plan Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG Van toepassing voor werknemers van E.ON Benelux

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD SOCIAAL KADER. Nederlandse Rode Kruis. 1 juni 2015 tot en met 31 december 2017

PRINCIPE AKKOORD SOCIAAL KADER. Nederlandse Rode Kruis. 1 juni 2015 tot en met 31 december 2017 PRINCIPE AKKOORD SOCIAAL KADER Nederlandse Rode Kruis 1 juni 2015 tot en met 31 december 2017 Update april 2016 De ondergetekenden: De vereniging Het Nederlandse Rode Kruis, gevestigd te Den Haag, hierna

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stichting Zorgcentra De Betuwe

Sociaal Plan. Stichting Zorgcentra De Betuwe Sociaal Plan Stichting Zorgcentra De Betuwe December 2010 Versie 06-12-2010 Copyright/Disclaimer Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Zorgcentra De Betuwe

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 2 6. Overgangsprotocol bij fusie 4 7.

Nadere informatie

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Werkingsfeer 2 4. Uitgangspunten 2 5. Looptijd 2 6. Hardheidsclausule 2

Nadere informatie