Sociaal Plan. Stichting Vluchtelingenwerk en Inburgering Regio Deventer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan. Stichting Vluchtelingenwerk en Inburgering Regio Deventer"

Transcriptie

1 Sociaal Plan Stichting Vluchtelingenwerk en Inburgering Regio Deventer Van toepassing op krimp van de sectie Inburgering met een looptijd tot 1 april 2007 Datum: 13 december 2006 Inleiding Hierbij treft u het Sociaal Plan aan van de Stichting Vluchtelingenwerk en Inburgering Regio Deventer. Dit Sociaal Plan voorziet in faciliteiten voor de medewerkers van de sectie Inburgering van de Stichting, indien de inhoud van hun functie of werkgelegenheid ten gevolge van de nog nader te benoemen krimp wijzingen optreden en voor zover partners gebonden zijn aan de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Achtergrond Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) en dus ook de Stichting hebben te maken met een verminderde instroom van asielzoekers en vluchtelingen. Oorzaken hiervan zijn verscherpte wetgeving in eigen land en opvang van vluchtelingen in eigen regio. Vluchtelingenwerk en Inburgering zullen worden geconfronteerd met sterk dalende inkomsten en subsidies. Daarnaast doet zich voor onze Stichting de situatie voor, dat de Gemeente Deventer besloten heeft om vanaf 1 april 2007 geen activiteiten voor inburgering meer bij de Stichting in te kopen. De gemeente wil de gewijzigde werkzaamheden onder de Wet Inburgering, die vanaf 1 januari 2007 van toepassing is, zelf gaan uitvoeren. Het bij de Stichting Vluchtelingenwerk en Inburgering Regio Deventer ondergebrachte takenpakket inburgering zal met ingang van 1 april 2007 komen te vervallen. De dossiers moeten op dat moment zijn overgedragen aan de Gemeente Deventer en de rapportages zijn afgerond. Hiermee valt een substantieel deel van de werkzaamheden van de Stichting weg. Werk voor specialisten, waar de Stichting eerder gekwalificeerde medewerkers voor heeft aangetrokken. Landelijk overleg met raamwerkafspraken Op landelijk niveau hebben de Regiomanager en de Directeur van Vluchtelingen Werk Nederland (VWN) overleg gevoerd met de landelijke bestuurder van ABVAKABO FNV in Zoetermeer over een raam Sociaal Plan. De bestuurder van de ABVAKABO vertegenwoordigde tevens CNV Publieke Zaak in Den Haag. De inzet van het raam Sociaal Plan is bedoeld om dubbel werk in de regio s te voorkomen. Een Sociaal Plan bij een reorganisatie dient enerzijds door werkgevers en anderzijds door de bonden te worden overeengekomen. Daarvoor zullen partijen met elkaar in contact moeten treden. Als gekozen wordt voor dit kader

2 dan heeft dat een aantal voordelen. De inhoud heeft de steun van de landelijke vertegenwoordiging van ABVAKABO FNV, CNV Publieke en de landelijke vereniging VWN. Het voorliggende Sociaal Plan is gebaseerd op het landelijke model. Afspraak met ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak is dat er uitsluitend opnieuw instemming van de vakbonden gevraagd moet worden, indien organisaties minder voorzieningen dan de in dit kader genoemd willen aanbieden aan hun medewerkers. Bij dit ontwerp zijn alle artikelen weggelaten die geen betrekking hebben op de reorganisatie die nu bij Vluchtelingenwerk en Inburgering regio Deventer aan de orde is. Krimp Partijen, overwegende, 1. Dat in de situatie van krimp gedwongen ontslag niet is uitgesloten; 2. Dat tengevolge van verminderde of stopgezette (lokale) subsidie(s) door lokale (gemeentelijke) overheden, de gevolgen en consequenties in de zin van werkgelegenheid primair daar moeten worden gedragen waar ze ontstaan c.q. betrekking op hebben; 3. Dat in de afweging van (lokale) belangen, posities en verbanden (context), er grenzen mogen worden gesteld aan beginsels als het Lifo-principe of anderzijds de mobiliteit van werknemers; Spreken de volgende gedragsregels af bij krimp en toepassing van het Sociaal Plan: 1. In eerste instantie wordt getracht ontslag van medewerkers van de sectie Inburgering in beginsel te voorkomen door over- of herplaatsing; 2. In tweede instantie wordt ontslag van personeel, indien geen andere mogelijkheid resteert, toegepast daar waar de subsidie is verminderd of stopgezet of daar waar de sluiting plaatsvindt. Dit is een afwijking ten opzichte van het Lifo-principe. Uitgangspunten Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de vooruitzichten van iedere individuele werknemer. Beslissingen met betrekking tot individuele werknemers die uit dit plan voortvloeien worden pas van kracht indien de betrokken persoon persoonlijk op de hoogte is gesteld. Gemaakte afspraken zullen schriftelijk worden vastgelegd en door beide partijen ondertekend. Indien de werkgever gedwongen ontslagen niet kan voorkomen, zal getracht worden het aantal zo laag mogelijk te houden. Voor de werknemers van wie de positie vervalt, worden instrumenten ingezet om deze werknemers te ondersteunen bij het vinden van ander werk in/extern. De in dit Sociaal Plan opgenomen maatregelen zijn uitsluitend van toepassing op personeelsleden van de sectie Inburgering waarvan de functie door krimp vervalt. De werkgever ziet er op toe dat de werknemers tijdig worden geïnformeerd met betrekking tot de ontwikkelingen in het kader van de krimp. Er wordt gestreefd naar een open en directe communicatie. Van werknemers wordt verwacht dat zij in redelijkheid bereid zijn aan de uitvoering van het Sociaal Plan mee te werken. Weigering kan uitsluiting van voorzieningen tot gevolg hebben. Medezeggenschap De Stichting heeft een werknemersvertegenwoordiging met de bijbehorende rechten, zoals mede vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden en de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De ondergetekenden, De Stichting Vluchtelingenwerk en Inburgering Regio Deventer en ABVAKABO FNV en CNV PUBLIEKE ZAAK anderzijds, komen volgend Sociaal Plan overeen: 2

3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Werkingssfeer Dit Sociaal Plan is van toepassing op de Stichting en de werknemers werkzaam bij de sectie Inburgering. Het Sociaal Plan regelt de personele gevolgen van de genoemde krimp. Artikel 2 Looptijd Deze overeenkomst treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening en heeft een looptijd tot 1 april 2007, tenzij partijen gezamenlijk tussentijds anders besluiten. De einddatum laat onverlet dat individuele financiële rechten en faciliteiten, die gedurende de looptijd en op basis van dit Sociaal Plan zijn ontstaan ook na deze datum voor die werknemers van toepassing blijven. Artikel 3 Werkgelegenheid De Stichting verplicht zich bij de realisering van de krimp de omvang van de werkgelegenheid zo veel mogelijk te zullen handhaven. Uitgangspunt is dat iedere werknemer recht behoudt op de eigen functie tot aan einde looptijd. Artikel 4 Begripsbepalingen In dit Sociaal Plan wordt verstaan onder: - werkgever: de Stichting Vluchtelingenwerk en Inburgering Regio Deventer; - werknemer: degene die als werknemer in de zin van het Burgerlijk Wetboek een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd met de werkgever is aangegaan en werkzaam is in de sectie Inburgering van de Stichting; - salaris: het tussen werkgever en werknemer overeengekomen bruto maandloon, inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering, maar exclusief vergoedingen en/of toelagen; - plaats van tewerkstelling: de plaats, waar de werknemer gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht; - detacheringovereenkomst: een overeenkomst, waarbij twee werkgevers zich verbinden om een werknemer, in dienst van de één, voor zover de arbeidsovereenkomst dat toelaat, op te nemen in het organisatorische geheel van de ander ten einde hem daar zijn functie te doen uitoefenen; - personeelsvertegenwoordiging (PVT): de in de CAO geregelde werknemersvertegenwoordiging; - bezwarencommissie: de commissie bestaande uit één vertegenwoordiger van de Directie van de Stichting en één van de Personeelsvertegenwoordiging onder voorzitterschap van een onafhankelijke voorzitter. Deze commissie behandelt individuele bezwaren van werknemers met betrekking tot de toepassing van dit Sociaal Plan; - bestuur: het bestuur van de Stichting zoals genoemd in de statuten van deze organisatie/werkgever; - wachtgeld: de wachtgeldregeling zoals omschreven in de van toepassing zijnde CAO, tenzij in dit Sociaal Plan anders is aangegeven; - functie: een door de werknemer uitgeoefende set van taken met de daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoals die tussen werkgever en werknemer bij arbeidsovereenkomst zijn overeengekomen; - nieuwe functie: een functie die wat betreft de aard van de werkzaamheden en/of niveau waarop de taken worden verricht nog niet binnen de organisatie bestaat; - bedreigde functie: een functie die vanwege krimp opgeheven wordt dan wel in uren verminderd; - ongewijzigde functie: een functie waarin geen of minimale wijzigingen worden aangebracht; - gewijzigde functie; een functie waarin zodanige wijzigingen worden aangebracht in het takenpakket dat de functie overwegend een andere inhoud krijgt; - passende functie; een functie die qua inhoud en niveau tem minste aansluit op de oude functie van de werknemer, dan wel goed aansluit op de mogelijkheden van de werknemer. - uitwisselbare functies; functies die naar aard, inhoud, functieniveau, beloning en omstandigheden wederkerig vergelijkbaar en gelijkwaardig zijn. Artikel 5 Verplichtingen Burgerlijk Wetboek De bepalingen van dit Sociaal Plan laten onverlet de verplichtingen van de werkgever ex artikel 662 t/m 666 van het Burgerlijk Wetboek. 3

4 Artikel 6 Verplichtingen CAO De bepalingen van dit Sociaal Plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 van de CAO Welzijn & Maatschappelijke begeleiding en Maatschappelijke Dienstverlening. Artikel 7 Cumulatie aanspraken Indien een werknemer een aanspraak heeft uit hoofde van dit Sociaal Plan, evenals een soortgelijke aanspraak heeft uit andere hoofde, prevaleert laatstgenoemde aanspraak, tenzij de aanspraak uit hoofde van dit Sociaal Plan gunstiger is voor de werknemer. Artikel 8 Plichten van werkgever en van werknemer De werkgevers en werknemers, op wie dit Sociaal Plan van toepassing is, zijn gehouden volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van dit Sociaal Plan. Hoofdstuk 2 Plaatsing en herplaatsing Artikel 9 Procedure Wijziging individuele functie 1. Als primair beginsel geldt dat de werknemer zijn/haar functie volgt (mens volgt functie). 2. Indien bij de vaststelling van het organisatie- en personeelsformatieplan van de Stichting blijkt dat aan een werknemer een andere of gewijzigde functie in de sectie Vluchtelingenwerk of andere nog te verwerven opdrachten kan worden aangeboden, zal de werkgever in een zo vroeg mogelijk stadium met de betrokken werknemer overleg plegen met het doel tot een zo groot mogelijke overeenstemming te komen en daarbij de consequenties van de wijziging aan betrokkene meedelen. 3. Indien de werknemer een nieuwe functie wordt aangeboden, geschiedt dit in de onderstaande volgorde: a. een andere, passende functie in dezelfde salarisschaal; b. een functie in een schaal maximaal één schaal hoger of lager, voor welke functie de werknemer aan de aanstellingsvereisten voldoet of met behulp van bijscholing binnen één jaar kan voldoen; c. indien meerdere voor een nieuwe functie geschikte werknemers in aanmerking komen voor een functie in een hogere schaal, geniet de werknemer met de langste diensttijd bij een der werkgevers voorrang (Lifo- principe). 4. Ingeval werknemer en werkgever geen overeenstemming verkrijgen over de door de werkgever voorgestelde wijziging, neemt de werkgever een voorlopig besluit, dat de werknemer schriftelijk wordt medegedeeld. De werknemer heeft daarna twee weken bedenktijd alvorens de werkgever een definitief besluit neemt. 5. Direct na het definitieve besluit betreffende de wijziging ontvangt de betrokken werknemer een schriftelijke bevestiging daarvan onder vermelding van een omschrijving van de redenen, evenals van de consequenties, voortvloeiende uit de wijziging. 6. Ingeval van een nieuwe functie of functiewijziging zal de werkgever de werknemer in de nieuwe functie zoveel mogelijk begeleiden. Aan de werknemer wordt zo nodig een inwerkperiode geboden waarvan de duur gebruikelijk is voor de betrokken functie. 7. Indien voor het vervullen van een eventuele nieuwe of gewijzigde functie naar het oordeel van de werkgever om- of bijscholing noodzakelijk is, zal de werkgever hierin voorzien. 8. Indien een functie in een lagere schaal aangeboden wordt, wordt de salarisgarantieregeling uit het navolgende artikel toegepast. 9. Indien het niet mogelijk is een functie aan te bieden zoals bedoeld in lid 2 tot en met lid 10 van dit hoofdstuk is vanaf het moment dat de betrokken werknemer het definitieve besluit heeft ontvangen, sprake van herplaatsing en heeft de medewerker (herplaatsingkandidaat) gedurende de herplaatsingprocedure recht op mobiliteitsbevorderende maatregelen conform hoofdstuk 3 van dit Sociaal Plan. 10. De herplaatsingprocedure duurt maximaal tot 1 april Indien er geen herplaatsing tot stand is gekomen, volgt effectuering van het ontslag. 11. In de herplaatsingprocedure wordt de werknemer vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden voor de nieuwe werkgever, teneinde zich te kunnen oriënteren op de arbeidsmarkt, voor een tijdsduur die wordt vastgesteld in overleg tussen de nieuwe werkgever en werknemer. 4

5 12. Gedurende de periode tot 1 april 2007 dat de herplaatsingkandidaat is vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden van de nieuwe werkgever worden de in deze periode opgebouwde verlofrechten(vakantieverlof, seniorenverlof, compensatie-uren) geacht te zijn genoten. De tot deze periode opgebouwde verlofrechten blijven gehandhaafd. 13. Indien de werknemer gedurende de periode van vrijstelling als bedoeld in lid 13 inkomsten verwerft uit arbeid of eigen bedrijf, worden deze in mindering gebracht op het salaris, tenzij de werknemer kan aantonen dat hij deze arbeid in deze omvang reeds voor de periode van vrijstelling verrichtte. Artikel 10 Salarisgarantieregeling bij lagere functie 1. De werknemer die een functie aanvaardt, die op een lager salarisniveau is ingedeeld dan de huidige functie, behoudt, tenzij dit op eigen verzoek plaatsvond, aanspraak op het bruto salaris en de salarisuitloop van de oorspronkelijke functie, inclusief de in de CAO van de oude werkgever genoemde toeslagen, voor zover op de werknemer van toepassing. - deze rechten impliceren dat de werknemer wel het salaris en salarisuitloop behoudt behorend bij de huidige salarisschaal, maar niet de schaalindeling in naam (bijvoorbeeld schaal 6 ) 2. De in lid 1 bedoelde aanspraak wordt berekend over de omvang van het dienstverband in de maand voorafgaande aan de functieverandering. Het brutosalaris als bedoeld onder lid 1 wordt aangepast aan de loonontwikkelingen van de CAO. 3. De in lid 1 van dit artikel bedoelde aanspraken vervallen: - bij het (be-)eindigen van de arbeidsovereenkomst met de in lid 1 bedoelde werknemer, anders dan als gevolg van een overdracht van de Stichting; - indien de salariëring van de werknemer bedoeld in lid 1 de aanspraak genoemd in dit lid overschrijdt, anders dan tengevolge van uitbreiding van de overeengekomen arbeidsduur; - gedeeltelijk, en wel naar rato van de vermindering van de arbeidsduur, indien op verzoek van de werknemer een kortere arbeidsduur wordt overeengekomen. Hoofdstuk 3 - Mobiliteitsbevorderende maatregelen Artikel 11 Faciliteiten bij sollicitatie 1. Aan de werknemer, die ontslag heeft aangezegd gekregen, kan buitengewoon verlof met behoud van salaris worden verleend voor aantoonbare sollicitatie(s). Tenzij de potentiële nieuwe werkgever de reiskosten vergoedt, heeft de werknemer aanspraak op vergoeding van de met betrekking tot de sollicitatie gemaakte reiskosten van de werkgever. Onder reiskosten wordt ten deze verstaan de kosten van het binnen Nederland reizen per openbare middelen van vervoer tegen het laagste klassetarief. De werknemer moet een oproep voor het sollicitatiegesprek aan de werkgever kunnen overleggen. 2. De werkgever zal de werknemer, indien deze daarom vraagt, niet binden aan de voor hem geldende opzegtermijn. Een werkgever levert een bijdrage in de kosten van een om- of bijscholingscursus van de herplaatsingkandidaat (tot een maximum van excl. BTW), indien gezamenlijk wordt vastgesteld dat dit noodzakelijk is voor de verwerving van een functie elders. De werknemer mag daarvan in de sollicitatieprocedure melding maken. Artikel 12 Buitengewoon verlof zonder behoud van salaris 1. Aan de herplaatsingkandidaat die een dienstverband wenst aan te gaan met een andere werkgever, kan desgevraagd gedurende de herplaatsingperiode buitengewoon verlof zonder behoud van salaris worden verleend voor een periode van maximaal twee maanden, met het doel gedurende deze periode bij de andere werkgever een proeftijd door te brengen. Indien deze periode niet leidt tot dienstverband bij de andere werkgever zal de Stichting, voor zover mogelijk, tot 1 april 2007de oude of een andere functie aanbieden. Indien er geen functie voorhanden is zal conform het Sociaal Plan de uitvoeringsregeling Wachtgeld worden toegepast. 5

6 2. Indien de in lid 1 bedoelde werknemer weer bij de werkgever terugkeert, draagt deze er zorg voor dat over de periode van buitengewoon verlof voor de werknemer op de gebruikelijke wijze de pensioenopbouw plaatsvindt. Artikel 13 Outplacement De werkgever zal derden inschakelen om de werknemer die gedwongen ontslagen wordt te ondersteunen bij het vinden van ander werk. Deze derde zal o.a. van de volgende instrumenten gebruik maken: - sollicitatietrainingen (schrijven van sollicitatiebrieven, opstellen cv., voeren sollicitatiegesprekken); - het maken van afspraken met aanpalende sectoren t.b.v. de doorstroom van werknemers van de werkgever naar deze sectoren; - Noodzakelijke om- en bijscholing waarbij het uitgangspunt is dat de werknemer binnen een algemeen gebruikelijke periode de voor de functie vereiste kwalificatie kan bereiken. De kosten van het outplacementtraject inclusief eventuele om- of bijscholing zullen niet meer bedragen dan 5.000,- inclusief BTW per herplaatsingkandidaat. Deze bedragen worden voor een traject aangeboden; stapeling van trajecten en bedragen wordt niet toegestaan. De dienstverlening door genoemde derde kan indien gewenst en voor zo ver dit gebeurt binnen het vastgestelde budget doorlopen na afloop van de herplaatsingperiode. De tijdsbesteding wordt, voor zover deze binnen de reguliere werktijden van betrokkene vallen, met een maximum van 1 werkdag per week tot de arbeidsduur gerekend gedurende de periode tot 1 april Om de werknemer die gebruik maakt van het outplacementtraject te stimuleren om zo snel mogelijk een andere baan te vinden geldt het volgende: voor elke maand dat de betrokken werknemer eerder ontslag neemt dan dat de herplaatsingperiode duurt, krijgt deze een geldbedrag ter hoogte van een half bruto maandsalaris betaald (maximaal 3 bruto maandsalarissen). Artikel 14 Vertrekvergoeding voor herplaatsingkandidaten 1. De werknemer die geen gebruik wil maken van de faciliteiten uit dit Sociaal Plan, ontvangt bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst een eenmalige vergoeding van 8.000,- bruto (gebaseerd op een dienstverband van 36 uur, bij deeltijdcontracten naar rato). 2. De werknemer die gebruik wil maken van deze vergoeding en aangewezen is als herplaatsingkandidaat, zal hiertoe dan binnen 14 dagen nadat dit Sociaal plan van kracht is, een beëindigingovereenkomst tekenen, waarbij hij verklaart afstand te doen van de rechten uit dit Sociaal Plan en het recht op wachtgeld CAO Welzijn & Maatschappelijke begeleiding. De arbeidsovereenkomst eindigt dan met wederzijds goedvinden op het moment waarop de beëindigingovereenkomst is ingegaan. 3. De werknemer kan de werkgever ook verzoeken de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden door de kantonrechter in een formele ontbindingsprocedure ex artikel 7:685 BW. Indien de arbeidsovereenkomst in dat geval eindigt op een latere datum dan 1 april 2007, zal het salaris gedurende deze langere termijn in mindering komen op de vergoeding van 8.000,- bruto. 4. De werknemer die na beëindiging van de arbeidsovereenkomst conform dit artikel wederom in dienst treedt bij de werkgever is gehouden de vertrekvergoeding terug te betalen op basis van de volgende verhouding: - indiensttreding binnen 1 maand na vertrek: volledige vergoeding; - indiensttreding binnen twee maanden na vertrek: 75% van de vergoeding; - indiensttreding binnen drie maanden na vertrek: 50 % van de vergoeding; - indiensttreding binnen 4 maanden na vertrek: 25 % van de vergoeding. Artikel 15 Suppletieregeling 1. Indien de gedwongen ontslagen kandidaat een arbeidsovereenkomst aangaat met een andere werkgever waarbij het salaris minder bedraagt dan het huidig bruto maandinkomen heeft de werknemer aanspraak op: a. gedurende maximaal de eerste 3 maanden van het nieuwe dienstverband; b. een aanvulling op het nieuwe bruto maandinkomen tot 100% van het huidig bruto maandinkomen. 2. De aanvulling zal nooit meer bedragen dan 20% van het huidig bruto maandinkomen. 6

7 3. De berekeningen/vergelijkingen in de eerste twee leden genoemd dienen naar rato van de dienstverbanden te worden berekend. Hoofdstuk 4 Bezwaar Artikel 16 Bezwaarprocedure 1. Partijen bij deze overeenkomst stellen een bezwarencommissie in, bestaande uit drie personen. De samenstelling van de bezwarencommissie is als volgt: een lid wordt benoemd door de werkgever/stichting; een lid wordt benoemd door ABVAKABO FNV ; de voorzitter wordt benoemd door beide leden gezamenlijk. 2. Voor de leden van de bezwarencommissie geldt dat zij geen werknemer of bestuurslid van de organisatie mogen zijn. 3. De werknemer kan zich, binnen een maand ná daadwerkelijke realisatie van de individuele plaatsing of herplaatsing schriftelijk wenden tot de bezwarencommissie met bezwaren ten aanzien van: de inhoud van de hem toebedeelde functie en de plaats van deze functie binnen de nieuwe organisatie; de individuele toepassing van dit Sociaal Plan op de bezwaarde. 4. Na ontvangst van de bevestiging van het bezwaar door de bezwarencommissie moet de werkgever binnen een termijn van 2 weken een verweerschrift indienen. De mondelinge behandeling van het bezwaar vindt in beginsel plaats binnen 3 weken na indiening van het bezwaarschrift. Tijdens de behandeling worden de bezwaarde en de werkgever in elkaars tegenwoordigheid gehoord, waarbij zij zich kunnen laten bijstaan. De mondelinge behandeling vindt niet in het openbaar plaats, tenzij de bezwarencommissie anders besluit. De beraadslagingen van de bezwarencommissie vinden plaats in een voltallige vergadering, die niet openbaar is. Werkgever en bezwaarde zijn verplicht alle gevraagde medewerking aan de bezwarencommissie te verlenen. 5. De bezwarencommissie doet een uitspraak over het al dan niet gegrond zijn van het door de werknemer ingediende bezwaar. De uitspraak wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de beraadslagingen, gemotiveerd en schriftelijk aan de bezwaarde en de werkgever medegedeeld. 6. De werkgever is verplicht, indien het bezwaar gegrond is verklaard, met inachtneming van die uitspraak, een nieuw besluit te treffen. De werknemer die zich tot de bezwarencommissie heeft gewend, wordt in zijn bezwaar niet-ontvankelijk verklaard, indien het bezwaar vóór de aanmelding bij de bezwarencommissie bij de rechter aanhangig is gemaakt. 7. Indien tijdens de behandeling van het bezwaar door de werkgever en/of de werknemer het bezwaar aanhangig wordt gemaakt bij de rechter, ziet de bezwarencommissie af van verdere behandeling. 8. De leden van de commissie zijn tot geheimhouding verplicht. Hoofdstuk 5 Artikel 17 Slotbepaling Overlegclausule Indien zich situaties voordoen waarin dit Sociaal Plan niet voorziet, treden partijen opnieuw met elkaar in overleg. ================= 7

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds,

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Wijkwerk Leeuwarden te Leeuwarden (SWL) 2. Stichting Welzijn OuderenLeeuwarden te Leeuwarden (SWOL) 3. Stichting Startpunt voor Inburgering in de Nederlandse

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan Reorganisatie Welzijnswerk Culemborg

Concept Sociaal Plan Reorganisatie Welzijnswerk Culemborg Concept Sociaal Plan Reorganisatie Welzijnswerk Culemborg Doc: CLB socplan V170506 De ondergetekenden, 1. De stichting Palet (hierna: Palet), gevestigd te Culemborg; 2. De stichting Welzijn Ouderen (hierna:

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Kinderopvang Dronten, gevestigd te Dronten 2. Stichting Peuterspeelzaal Dronten, gevestigd te Dronten. enerzijds en de FNV gevestigd te Utrecht en CNV, gevestigd

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) De ondergetekenden, 1. Stichting Mantelzorg Almere (SMA), gevestigd te Almere; 2. Stichting Vrijwilligers Centrale Almere (VCA), gevestigd te Almere 3. Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, Stichting Centrum Vaartserijn, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak,

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Vieja-Utrecht, gevestigd te Utrecht, 2. Stichting Hera, gevestigd te Arnhem, 3. Stichting (nieuwe organisatie), gevestigd te Ede enerzijds en de Vereniging

Nadere informatie

Sociaal Plan. De ondergetekenden, Namens de Stichting Peuterspeelzalen Boxtel gevestigd te Boxtel. Albert Habraken, voorzitter

Sociaal Plan. De ondergetekenden, Namens de Stichting Peuterspeelzalen Boxtel gevestigd te Boxtel. Albert Habraken, voorzitter Sociaal Plan Stichting Peuterspeelzalen Boxtel en Kindercentrum Kindertuin vormen per 1 januari 2011 de nieuwe organisatie Kindercentrum Kindertuin Peuterspeelzaal b.v. De ondergetekenden, Namens de Stichting

Nadere informatie

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO.

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Fryslân (SMO Fryslân) te Leeuwarden 2. Opvang en Ondersteuning (O&O) te Leek, bestaande uit: stichting Blijenhof te Bergum stichting

Nadere informatie

Concept Sociaal plan (versie 14-12)

Concept Sociaal plan (versie 14-12) Concept Sociaal plan (versie 14-12) De ondergetekenden, 1. Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN), gevestigd te Utrecht 2. Manpower Services bv, gevestigd te Amsterdam enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen. HOOFDSTUK I: ALGEMENE

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND De ondergetekenden, SMO Helmond enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen: HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD Concept Sociaal plan onderhandelaarakkoord De ondergetekenden, Mozaiek welzijnsdiensten, gevestigd te Tiel enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

13. Organisatie- en personeelsformatieplan

13. Organisatie- en personeelsformatieplan SOCIAAL PLAN overname Brummi (Hieronder wordt verstaan Pamada B.V., Berenboog B.V., Twinkel B.V., Het Berenhuis B.V., Boli B.V. en BSO Okidoki B.V.) 2 4 juli 2008 De ondergetekenden, 1. Brummi (waaronder

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd te den Haag en De Unie

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING De ondergetekenden, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (LdH W&G), gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Almere enerzijds en de

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 juli januari De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en

SOCIAAL PLAN 1 juli januari De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en SOCIAAL PLAN 1 juli 2017-1 januari 2018 De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en de Vereniging FNV gevestigd te Amsterdam, en CNV Connectief, gevestigd te Utrecht, anderzijds,

Nadere informatie

Concept sociaal plan. de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te den Haag anderzijds,

Concept sociaal plan. de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te den Haag anderzijds, Concept sociaal plan De ondergetekenden, 1. Federatie VluchtelingenWerk Midden-Nederland, gevestigd te Utrecht 2. Stichting VluchtelingenWerk Utrecht (SVU), gevestigd te Utrecht 3. Stichting VluchtelingenWerk

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) De ondergetekenden, Inhoudsopgave:

CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) De ondergetekenden, Inhoudsopgave: CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) 16 maart 2007 De ondergetekenden, 1. Stichting De Speelhoek 2. SKON Kinderopvang (SKON) te Utrecht enerzijds en 3. De Vereniging De Unie

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

Sociaal Statuut. Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn

Sociaal Statuut. Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn Sociaal Statuut Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn Social statuut Surplus-Welzijn Versie d.d. 28 juni 2007 Inleiding: Pre-ambule

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen. Voorwoord;

SOCIAAL PLAN. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen. Voorwoord; Voorwoord; Per 1 juli 2006 zal er een fusie plaats vinden tussen Stichting NetWerk Almelo, Stichting Welzijn Ouderen Almelo, Stichting Verbetering Onderwijskansen Almelo en Stichting SCOOP. Binnen Stichting

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN 3

CONCEPT SOCIAAL PLAN 3 CONCEPT SOCIAAL PLAN 3 De ondergetekenden, De Stichting Kinderopvang Hoogeveen (SKH) te Hoogeveen enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Vereniging CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO:

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO: Sociaal Convenant De ondergetekenden Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds,

SOCIAAL PLAN. de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Buat, Platform voor Molukkers, gevestigd te Utrecht 2. IOC, Inspraakorgaan Chinezen, gevestigd te Utrecht 3. IOT, Inspraakorgaan Turken, gevestigd te Utrecht 4. Lize,

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Timon, gevestigd te Zeist 2. Stichting Teen Challenge Vlaardingen, gevestigd te Vlaardingen enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer,

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden,

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1 de Stichting Leo Stichting Groep, gevestigd te Apeldoorn, 2 de Stichting Leo Stichting Beheer, gevestigd te Apeldoorn, 3 de Stichting Bredervoort LSG, gevestigd

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

2 Algemene bepalingen

2 Algemene bepalingen Onderhandelaarsakkoord De ondergetekenden, Stichting Ambulante Fiom, gevestigd te s-hertogenbosch enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule Preambule Voor u ligt het Sociaal Plan 2007 van Trias Jeugdhulp. De directe aanleiding voor het opstellen van dit Sociaal Plan is de behoefte van de Raad van Bestuur van Trias Jeugdhulp, de Ondernemingsraad

Nadere informatie

Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.

Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Sociaal Plan Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Rutgers; De vakbonden: De Vereniging AbvaKabo FNV,

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Sociaal Plan 2006 voor Halt Gelderland

Sociaal Plan 2006 voor Halt Gelderland Sociaal Plan 2006 voor Halt Gelderland pagina 1/18 betreft sociaal plan 2006 Halt Gelderland definitieve versie september 2006 Preambule Dit Sociaal Plan heeft betrekking op de fusie tussen het Halt-bureau

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant

Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant Status: definitief Versienummer: 1.1 Datum: 14 maart 2016 1 2 De ondergetekenden, 1. Stichting Isala (Diaconessenhuis), gevestigd te Meppel 2. Stichting Isala,

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan

Concept Sociaal Plan 0 Concept Sociaal Plan Ten behoeve van STAMM CMO Drenthe, statutair gevestigd te Assen CSP-8 25 09 2009 / PA 1 van 22 DE ONDERGETEKENDEN: De werkgever: STAMM CMO Drenthe, hierna te noemen werkgever enerzijds,

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Sociaal Plan. Gezondheidscentrum Asielzoekers B.V. 2013-2014

Sociaal Plan. Gezondheidscentrum Asielzoekers B.V. 2013-2014 Sociaal Plan Gezondheidscentrum Asielzoekers B.V. 2013-2014 Inhoudsopgave Blz. Woord vooraf 3 1. Inleiding 4 1.1 Definities en algemene bepalingen 4 1.2 Voorkoming onbillijkheid 6 2. Herplaatsing 7 2.1

Nadere informatie

Sociaal Plan RELX Groep

Sociaal Plan RELX Groep Sociaal Plan RELX Groep Inleiding Als onderdeel van een internationaal opererend, in multimedia gespecialiseerd concern, worden de Nederlandse RELX ondernemingen (verder in deze inleiding afgekort tot

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 2007/2008. VluchtelingenWerk regionale Afdelingen

SOCIAAL PLAN 2007/2008. VluchtelingenWerk regionale Afdelingen SOCIAAL PLAN 2007/2008 VluchtelingenWerk regionale Afdelingen Inhoud Inleiding 4 Uitgangspunten 6 Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen 7 1.1 Werkingssfeer 7 1.2Looptijd 7 1.3 Werkgelegenheid 7 1.4 Begripsbepalingen

Nadere informatie

VOORPARAGRAAF SOCIAAL STATUUT 2015 2017. Dit Sociaal Statuut betreft een actualisering van het Sociaal Statuut van 2012-2014.

VOORPARAGRAAF SOCIAAL STATUUT 2015 2017. Dit Sociaal Statuut betreft een actualisering van het Sociaal Statuut van 2012-2014. VOORPARAGRAAF SOCIAAL STATUUT 2015 2017 Dit Sociaal Statuut betreft een actualisering van het Sociaal Statuut van 2012-2014. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende: 1. De medewerkers bij de Raad

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Rechtspositieregeling Groeibanen Maastricht en Heuvelland 2015

Rechtspositieregeling Groeibanen Maastricht en Heuvelland 2015 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. de wet: de Participatiewet; b. BW: het Burgerlijk Wetboek; c. de uitvoeringsorganisatie: de stichting Podium24; d. werkgever: de

Nadere informatie

CONCE. Sociaal Plan. Inhoud

CONCE. Sociaal Plan. Inhoud CONCE Sociaal Plan Zwanenberg PT Lichtenvoorde B.V. Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Bruto salaris 4 3. Algemene voorwaarden en uitgangspunten 4 3.1 Overeenkomst 4 3.2 Werkingssfeer

Nadere informatie

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016.

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. Sociaal Plan ID Werknemers In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. De Basis Maart 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Aanleiding opstellen Sociaal

Nadere informatie

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA (Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA De ondergetekenden, 1. GGD Nederland, mede namens de bij haar aangesloten GGD en, 2. Stichting PGA Noord Stichting PGA Oost

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV Overdrachtsprotocol MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV 1 Inhoudsopgave Voorwoord Doel Blz. 4 Werkingssfeer Blz. 4 Overgang dienstverband Blz. 4 Geen Gedwongen ontslagen Blz.

Nadere informatie

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren.

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Addendum GGZ WNB Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Werknemersorganisaties: FNV- Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

(concept) Sociaal Plan Zorgbelang Drenthe 1 december december 2010

(concept) Sociaal Plan Zorgbelang Drenthe 1 december december 2010 (concept) Sociaal Plan Zorgbelang Drenthe 1 december 2009 31 december 2010 Zorgbelang Drenthe Postbus 278 9400 AG Assen telefoon 0592-243844 e-mail info@zorgbelang-drenthe.nl website www.zorgbelang-drenthe.nl

Nadere informatie

Sociaal Plan Nidos 1 september 2008 1 september 2011

Sociaal Plan Nidos 1 september 2008 1 september 2011 1 september 2008 1 september 2011 ... 1 Considerans... 4 Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen... 5 Artikel 1 Definities... 5 Artikel 2 Werkingssfeer... 6 Artikel 3 Looptijd... 6 Artikel 4 Cumulatie aanspraken...

Nadere informatie

Concept Sociaal Statuut

Concept Sociaal Statuut Ondergetekenden: 1. De Stichting Sportbedrijf Smallingerland, gevestigd en kantoorhoudende te Drachten hierna te noemen: het Sportbedrijf 2. De vakbonden ABVAKABO-FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

GGD Nederland, optredende namens alle stichtingen Medische Opvang Asielzoekers, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd.

GGD Nederland, optredende namens alle stichtingen Medische Opvang Asielzoekers, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd. SOCIAAL PLAN MOA 2003 De ondergetekenden, GGD Nederland, optredende namens alle stichtingen Medische Opvang Asielzoekers, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd. enerzijds en anderzijds, door drs. R.J.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 december december Breed Welzijn Delft. sociaal plan

SOCIAAL PLAN. 1 december december Breed Welzijn Delft. sociaal plan SOCIAAL PLAN 1 december 2011 1 december 2014 Breed Welzijn Delft sociaal plan 17 1 2012 1 1. Algemeen De ondergetekenden, Stichting Breed Welzijn Delft, verder te noemen: BWD, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

verklaren dat bij het opstellen van hiernavolgend sociaal plan de volgende overwegingen een rol hebben gespeeld:

verklaren dat bij het opstellen van hiernavolgend sociaal plan de volgende overwegingen een rol hebben gespeeld: SOCIAAL PLAN De ondergetekenden: Stichting Nederlands Jeugdinstituut, hierna ook genoemd NJi, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak,

Nadere informatie

Ontwerpbesluit van houdende voorwaarden waaronder de transitievergoeding niet verschuldigd is (Besluit overgangsrecht transitievergoeding)

Ontwerpbesluit van houdende voorwaarden waaronder de transitievergoeding niet verschuldigd is (Besluit overgangsrecht transitievergoeding) Ontwerpbesluit van houdende voorwaarden waaronder de transitievergoeding niet verschuldigd is (Besluit overgangsrecht transitievergoeding) Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB,

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, 1 Principeakkoord Sociaal Plan ANWB 2016-2017 De ondergetekenden: ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, en FNV,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN Concept d.d. 26-03-2012 SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN In het kader van reorganisatie door bedrijfseconomische omstandigheden en het verlies van werkgelegenheid Het Sociaal Plan regelt de personele gevolgen

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar Maatregel 2 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 7-3-2014) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang 1. Doelstelling CAO-partijen in de Kinderopvang hechten eraan dat de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden van medewerkers die

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting XXXXXXXXX

SOCIAAL PLAN. Stichting XXXXXXXXX SOCIAAL PLAN Stichting XXXXXXXXX 1 januari 2011-31 december 2011 1. Algemeen Inleiding/aanleiding Het is de behoefte van XXXXXXXXX, de ondernemingsraad en de betrokken werknemersorganisaties om op adequate

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST MET UITGESTELDE PRESTATIEPLICHT VOOR BEPAALDE TIJD (NUL UREN)

ARBEIDSOVEREENKOMST MET UITGESTELDE PRESTATIEPLICHT VOOR BEPAALDE TIJD (NUL UREN) ARBEIDSOVEREENKOMST MET UITGESTELDE PRESTATIEPLICHT VOOR BEPAALDE TIJD (NUL UREN) DE ONDERGETEKENDEN: De heer/mevrouw.., geboren op 201, wonende aan de. te.., hierna werkgever, Of: De besloten vennootschap

Nadere informatie

Sociaal plan Vorming De bibliotheek

Sociaal plan Vorming De bibliotheek Sociaal plan Vorming De bibliotheek Werkgever De Stichting ProBiblio, gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur mevrouw A. Rube, hierna

Nadere informatie

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan Stichting Ouderenzorg Kapelle Sociaal Plan Juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Wederzijdse rechten en plichten...3 3. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen... 4 4. Adviescommissie Sociale Begeleiding...

Nadere informatie

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN Sociaal Overgangsprotocol Triversum GGZ NHN Verklaring, DE ONDERGETEKENDEN: de STICHTING GGZ Noord-Holland-Noord, statutair gevestigd te Heiloo en kantoorhoudende te Heerhugowaard., hierna te noemen:

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen Sociaal Overdrachts Protocol Overeenkomst tussen Werkgevers Stichting Medische Diagnostiek, gevestigd aan de Spaarnepoort 3, 2134 TM Hoofddorp, (hierna aangeduid als Medial ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010 Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010 Sociaal Plan DELTABiovalue Nederland BV versie 5 augustus 2010 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het besluit van de directie van DELTA NV, eigenaar

Nadere informatie

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties 8300 Concept SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag

Nadere informatie

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie.

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. Verklaring Aldus overeengekomen te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, op 10 december 2003 de werkgever de organisatie

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Topaz

Doorlopend Sociaal Plan Topaz Doorlopend Sociaal Plan Topaz Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van de stichting Topaz (verder te noemen Topaz). Het sociaal plan is

Nadere informatie

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 De ondergetekenden: Werkgever: Raad van Bestuur De Wever en Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. betreffende ONTVLECHTING VAN PASSADE EN DAAROP AANSLUITENDE OVERDRACHT AAN STICHTING THUISZORG MIDDEN GELDERLAND

SOCIAAL PLAN. betreffende ONTVLECHTING VAN PASSADE EN DAAROP AANSLUITENDE OVERDRACHT AAN STICHTING THUISZORG MIDDEN GELDERLAND SOCIAAL PLAN betreffende ONTVLECHTING VAN PASSADE EN DAAROP AANSLUITENDE OVERDRACHT AAN STICHTING THUISZORG MIDDEN GELDERLAND Inhoudsopgave Begrippenlijst Inleiding Ondergetekenden / Ondertekening 1. Werkingssfeer

Nadere informatie

01-05-2011 tot en met 30-04-2013

01-05-2011 tot en met 30-04-2013 01-05-2011 tot en met 30-04-2013 Pagina 1 van 20 De werkgever: DE ONDERGETEKENDEN: - Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land gevestigd te Emmeloord enerzijds en - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer

Nadere informatie