Sociaal Plan. Stichting Zorgcentra De Betuwe

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan. Stichting Zorgcentra De Betuwe"

Transcriptie

1 Sociaal Plan Stichting Zorgcentra De Betuwe December 2010 Versie

2 Copyright/Disclaimer Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Zorgcentra De Betuwe verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online). 2

3 SOCIAAL PLAN STICHTING ZORGCENTRA DE BETUWE De ondergetekenden: werkgever: Stichting Zorgcentra de Betuwe, gevestigd te Culemborg, ten deze krachtens haar statuten vertegenwoordigd door de raad van bestuur in de persoon van mevrouw D.R.M. Maas, verder te noemen: de werkgever, enerzijds en de werknemersorganisaties: 1. ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, 2. NU 91, gevestigd te Utrecht, 3. FBZ, gevestigd te Utrecht, 4. CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag, anderzijds, komen het hierna volgende Sociaal Plan overeen om de eventueel voor de medewerkers van Stichting Zorgcentra de Betuwe optredende sociale en rechtspositionele gevolgen van eventuele reorganisaties te beperken. Datum: Namens de werknemersorganisaties: ABVAKABO FNV: NU 91: FBZ: CNV Publieke Zaak: S. Sözen B. ten Have L. de Groot P. Dijkman Namens de werkgever: D.R.M. Maas 3

4 Inleiding Dit Sociaal Plan beschrijft de uitgangspunten, regels en procedures, die in acht zullen worden genomen bij eventuele reorganisaties binnen Stichting Zorgcentra de Betuwe. Stichting Zorgcentra de Betuwe, opgericht in 1998, is een moderne organisatie voor ouderenzorg in het Gelderse rivierengebied. Bij de Stichting werken circa 800 medewerkers, verspreid over 7 verschillende intramurale locaties en in de extramurale zorg. De Stichting heeft in 2008 een nieuwe strategische visie bepaald, die is gebaseerd op twee pijlers: de cliënt staat centraal in de zorg- en dienstverlening en de bedrijfsvoering van de Stichting dient optimaal te functioneren. Daarmee speelt de Stichting in op veranderingen die zich in snel tempo in haar omgeving voltrekken en die ook voor de komende jaren zijn te voorzien. Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Werkgever: Stichting Zorgcentra de Betuwe, vertegenwoordigd door de raad van bestuur. 2. Medewerker: de medewerker die een arbeidsovereenkomst met de werkgever heeft, uitgezonderd: het lid van de raad van bestuur; de medewerker die tijdens schoolvakanties incidenteel en niet langer dan 6 weken achtereen werkzaamheden verricht; de medewerker die uitsluitend als stagiaire werkzaamheden verricht en/of anderszins werkzaamheden verricht uitsluitend om werkervaring op te doen; en de medewerker die uitsluitend als vrijwilliger werkzaamheden verricht. 3. Reorganisatie: een belangrijke wijziging in de organisatie van de werkgever dan wel in de verdeling van de bevoegdheden binnen de werkgever die gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan tot stand komt en waarvan één of meer medewerkers gevolgen (zullen) ondervinden. Als belangrijke wijziging wordt in ieder geval aangemerkt de wijziging die tot de boventalligheid van één of meer medewerkers leidt. 4. Formatieplaatsenplan: een overzicht van functies met een omschrijving van de inhoud, de functievereisten en het niveau van de functie conform het geldende functiewaarderingssysteem (FWG 3.0). Uitgangspunt voor de bepaling van de aantallen formatieplaatsen is de begroting van het jaar waarin de reorganisatie een aanvang neemt. 5. Functie: een afgerond geheel van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, die de medewerker in opdracht van de werkgever verricht. 6. Oorspronkelijke functie: de functie die de medewerker direct voorafgaand aan de reorganisatie uitoefent. 7. Gewijzigde functie: een functie waarvan het takenpakket dusdanig is gewijzigd dat de oorspronkelijke functie een overwegend andere inhoud krijgt en met behulp van een andere functiebeschrijving in een andere functiegroep wordt ingedeeld (conform het geldende functiewaarderingssysteem, FWG 3.0). 8. Nieuwe functie: een functie die qua karakter, functie-inhoud en functie-eisen op essentiële punten aantoonbaar afwijkt van functies die voorkwamen in het oude formatieplaatsenplan. 9. Uitwisselbare functie: een functie die naar inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar is met en naar niveau en beloning gelijkwaardig is aan de functie waarmee ze wordt vergeleken. Uitwisselbare functies moeten op de beoordeelde factoren met elkaar uitwisselbaar zijn, zowel onderling als vice versa. 10. Passende functie: een functie die aan de medewerker in verband met diens persoonlijkheid, omstandigheden en vooruitzichten redelijkerwijs kan worden aangeboden, rekening houdend met de wettelijke kaders en de jurisprudentie aangaande passende arbeid. Een passende functie kan een hoger, gelijk of lager salarisniveau hebben dan de oorspronkelijke functie, maar mag maximaal 1 functiegroep (conform het geldende functiewaarderingssysteem FWG 3.0) lager of hoger zijn dan de oorspronkelijke functie. 11. Geschikte functie: een functie die buiten het bereik van het begrip passende functie valt en die de medewerker in overleg met de werkgever bereid is te aanvaarden. De werkgever behoudt de verplichting de medewerker een passende functie aan te bieden, zodra deze beschikbaar komt. 4

5 De verplichting tot het aanbieden van een passende functie en de aanvaarding daarvan door de medewerker vervalt na een periode van 24 maanden. 12. Anciënniteitsprincipe: het principe dat binnen een categorie uitwisselbare functies van de bedrijfsvestiging de medewerkers met het kortste dienstverband het eerst voor ontslag in aanmerking worden gebracht. Daarbij worden alle locaties van de Stichting Zorgcentra de Betuwe gezamenlijk als één bedrijfsvestiging gezien. 13. Afspiegelingsprincipe: het principe als bedoeld in artikel 4:2 lid 1 van het Ontslagbesluit dat, voor zover het bij te vervallen functies om uitwisselbare functies gaat, per leeftijdsgroep (van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 jaar en ouder) binnen een categorie uitwisselbare functies van de bedrijfsvestiging de medewerkers met het kortste dienstverband het eerst voor ontslag in aanmerking worden gebracht, waarbij het aantal medewerkers dat per leeftijdsgroep voor ontslag in aanmerking wordt gebracht voor zover mogelijk overeenkomt met de onderlinge verhouding van het aantal medewerkers in elk van de leeftijdsgroepen binnen de betreffende categorie uitwisselbare functies. Daarbij worden alle locaties van de Stichting Zorgcentra de Betuwe gezamenlijk als één bedrijfsvestiging gezien. 14. Diensttijd: het aantal dienstjaren dat de medewerker op grond van de arbeidsovereenkomst in dienst bij de werkgever en diens rechtsvoorganger(s) aaneengesloten heeft doorgebracht. Hieronder valt ook de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voorafgaand aan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, mits niet onderbroken met een periode van meer dan 3 maanden. Een periode van onbetaald verlof geldt als diensttijd. 15. Boventallig: boventallig is de medewerker van wie in het nieuwe formatieplaatsenplan de functie komt te vervallen. Boventalligheid kan ook worden veroorzaakt doordat de beschikbare formatie voor een bepaalde functie afneemt. De medewerker wordt door de werkgever schriftelijk over de boventalligheid geïnformeerd. De boventalligheid eindigt na een periode van maximaal 24 maanden. In dat geval komt het einde van de boventalligheid aan de orde in het overleg van de partijen bij dit Sociaal Plan als bedoeld in artikel 4 lid 6 van dit Sociaal Plan. 16. Outplacement: externe of interne begeleiding van de medewerker bij het zoeken naar een nieuwe functie buiten de organisatie van de werkgever in opdracht en op kosten van de werkgever. 17. Detachering: de omstandigheid dat de medewerker met het oog op kennismaking met de nieuwe situatie of ter vervulling van een tijdelijke vacature en met de eigen instemming werkzaamheden verricht bij een andere werkgever. Ook kan de werkgever de boventallige medewerker tijdelijk detachering opleggen als er intern geen passende werkzaamheden voorhanden zijn. De maximale duur van de detachering bedraagt in beginsel 12 maanden, welke periode in overleg tussen de werkgever en de medewerker kan worden verlengd. 18. Arbeidsgehandicapte: de medewerker die door een ziekte of ongeval geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is geworden en daardoor de oorspronkelijke functie heeft verloren, behoudens het geval waarin de ziekte of het ongeval het gevolg is van eigen opzet of bewuste roekeloosheid. 19. Plaats van tewerkstelling: de plaats waar of van waaruit de medewerker gewoonlijk de werkzaamheden verricht. 20. CAO VVT: de tijdens de looptijd van het Sociaal Plan geldende CAO voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. 21. Salaris: het tussen de werkgever en de medewerker overeengekomen bruto maandloon of periodeloon (exclusief de in de CAO VVT genoemde vergoedingen en/of toelagen). 22. Adviescommissie sociale begeleiding: de commissie als bedoeld in bijlage 1 bij dit Sociaal Plan. Artikel 2 Doelstelling 1. Met dit sociaal plan beoogt de werkgever tegemoet te komen aan de nadelige sociale en rechtspositionele gevolgen voor de medewerkers tengevolge van eventuele reorganisaties en de medewerkers te informeren over de specifieke rechten en plichten die ze bij eventuele reorganisaties hebben en de voorzieningen waarop zij maar ook de werkgever bij eventuele reorganisaties een beroep kunnen doen. 5

6 Artikel 3 Werkingssfeer 1. Dit Sociaal Plan is van toepassing op de medewerker die een arbeidsovereenkomst heeft met de Stichting Zorgcentra de Betuwe en die gevolgen ondervindt van een reorganisatie als bedoeld in artikel 1 lid 3 van dit Sociaal Plan. 2. De partijen bij dit Sociaal Plan beschouwen dit Sociaal Plan als een collectieve arbeidsovereenkomst als bedoeld in de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (WCAO). Met het oog daarop zal de werkgever de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de totstandkoming van dit Sociaal Plan mededeling doen als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de Wet op de loonvorming. 3. De bepalingen in dit Sociaal Plan laten onverlet de verplichtingen van de werkgever en de medewerker op basis van de geldende CAO VVT en het in Nederland geldende arbeidsrecht, waaronder de arbeidsrechtelijke bepalingen in het Burgerlijk Wetboek (BW). Artikel 4 Algemene bepalingen 1. Tengevolge van de reorganisatie zullen er gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan geen gedwongen ontslagen plaatsvinden, tenzij er sprake is van weigering van een passend functieaanbod (zie artikel 9 van dit Sociaal Plan). In geval van boventalligheid of dreigende boventalligheid hanteert de werkgever een vacaturetoets waarbij de noodzaak van het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst, de verlenging van een bestaande arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en de omzetting van een bestaande arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in relatie tot eventuele boventalligheid zal worden bezien. 2. De werkgever spant zich in om sociale en rechtspositionele achteruitgang voor de medewerkers als gevolg van de reorganisatie te voorkomen. De werkgever zal extra zorgvuldig omgaan met de medewerker in een kwetsbare positie, waaronder in het bijzonder de arbeidsgehandicapte werknemer. 3. De werkgever informeert de medewerkers, de ondernemingsraad en de betrokken werknemersorganisaties gedurende de reorganisatie, met inachtneming van ieders rol en positie, zo volledig mogelijk over de totstandkoming van de nieuwe organisatie, de nieuwe organisatiestructuur, de functies binnen de nieuwe organisatie, wie er leiding gaat geven aan de betrokken medewerkers en de ontwikkelingen en de stand van zaken, dit alles op een zodanig tijdstip dat er voldoende tijd is voor overleg en inspraak. In aanvulling op het voorgaande informeert de werkgever de ondernemingsraad over iedere wijziging in de organisatie van de werkgever dan wel in de verdeling van de bevoegdheden binnen de werkgever waarvan één of meerdere medewerkers gevolgen (zullen) ondervinden. 4. De medewerker heeft een inspanningsverplichting om naar redelijkheid en billijkheid mee te werken aan de uitvoering van dit Sociaal Plan. Concreet betekent dit voor de boventallige medewerker dat hij zich in moet zetten voor het vinden van een passende functie intern en extern, onder andere doordat hij actief intern en extern zal solliciteren en aangeboden passende functies zal aanvaarden. 5. Daar waar nodig biedt de werkgever de boventallige medewerker bij het zoeken naar een passende functie binnen en buiten de organisatie als bedoeld in lid 4 van dit artikel ondersteuning als bedoeld in lid 6 van dit artikel. 6. De partijen bij dit Sociaal Plan realiseren zich dat behoud van werkgelegenheid zonder gedwongen ontslagen uitsluitend realiseerbaar is wanneer de uitvoering van de reorganisatie daadwerkelijk wordt gerealiseerd met inbegrip van de begeleiding van werk naar werk. Met het oog daarop plegen de partijen gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan regelmatig, doch in ieder geval halfjaarlijks, overleg over de voortgang aan de hand van een monitor, die in beginsel de volgende gegevens bevat: - de door de werkgever geleverde inspanningen en bereikte resultaten om de boventallige medewerkers van werk naar werk te begeleiden; - de financiële situatie van de werkgever in meerjarenperspectief; - het aantal maanden boventalligheid per boventallige medewerker, per functiegroep en per werkeenheid; 6

7 - de loonsom inclusief werkgeverslasten per boventallige medewerker; - een inschatting van de kosten van wachtgeld en verktrekregelingen; - aard en omvang van het aantal vacatures; - het actuele personeelsformatieplan; en - aard en omvang van de flexibele arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht en uitzendovereenkomsten. Artikel 5 Reorganisatie- en formatieplaatsenplan 1. De werkgever geeft in een formatieplaatsenplan aan of en in hoeverre er sprake is van boventallige medewerkers en of als gevolg daarvan plaatsing in een ander functie noodzakelijk is. 2. Indien dat mogelijk is, biedt de werkgever de medewerker bij de reorganisatie een functie aan die gelijk is aan de oorspronkelijke functie. Is dat niet mogelijk, dan biedt de werkgever de medewerker een functie aan die zoveel als dat mogelijk is, in lijn ligt met de oorspronkelijke functie. 3. De werkgever houdt bij de plaatsing van de medewerker zoveel als dat mogelijk is rekening met bestaande arbeidspatronen. Gelet op de noodzaak de reorganisatie door te voeren, kan de medewerker geen rechten ontlenen aan bestaande arbeidspatronen en zijn de werkprocessen leidend. 4. De werkgever neemt pas een besluit tot reorganisatie als bedoeld in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) nadat hij de ondernemingsraad in de gelegenheid heeft gesteld schriftelijk zijn advies uit te brengen over het voorgenomen besluit tot reorganisatie, vervat in een reorganisatieplan. De ondernemingsraad wordt in dat geval om advies gevraagd op basis van een plan van aanpak dat op grond van artikel 25 van de WOR en artikel 12.2 van de CAO VVT tenminste de volgende elementen bevat: de aanleiding en de inhoud van de voorgenomen reorganisatie; de bestaande en de voorgenomen organisatiestructuur; een overzicht van het aantal formatieplaatsen in de oude en in de nieuwe situatie; een overzicht waaruit blijkt welke functies als gevolg van de reorganisatie kwalitatief en kwantitatief wijziging zullen ondergaan; een overzicht van de gevolgen die de reorganisatie naar te verwachten valt voor de medewerkers zal hebben en van de naar aanleiding daarvan voorgenomen maatregelen; en de wijze waarop (en de fasen waarin en het tijdsbestek waarbinnen) de reorganisatie zal worden geëffectueerd. Artikel 6 Uitgangspunten plaatsingsbeleid 1. Plaatsing van de medewerker geschiedt op basis van het formatieplaatsenplan met in achtneming van de volgende uitgangspunten: mens volgt functie: wanneer als gevolg van een reorganisatie een functie verdwijnt en elders in de organisatie weer verschijnt, behoudt de medewerker die de functie bekleedt de functie; het anciënniteitsprincipe dan wel, indien de werkgever gelet op de leeftijdsopbouw van de medewerkers daarover overeenstemming heeft bereikt met de ondernemingsraad, het afspiegelingsbeginsel; het voldoen aan de functievereisten voor een passende functie; en het op redelijke termijn, doch uiterlijk binnen een periode van 6 maanden, in staat worden geacht aan de functievereisten voor een passende functie te voldoen of voor een passende functie geschikt kunnen worden gemaakt. 2. Indien er een vacature ontstaat voor de oorspronkelijke functie van de geplaatste medewerker, heeft de medewerker tot uiterlijk 6 maanden na de plaatsing recht op terugplaatsing in die oorspronkelijke functie. Dit recht geldt overigens alleen als er geen boventallige medewerkers aanspraak maken op de vacature. Als zich voor de vacature meerdere rechthebbenden melden, wordt in lijn met het anciënniteitsprincipe dan wel, indien de werkgever gelet op de leeftijdsopbouw van de medewerkers daarover overeenstemming heeft bereikt met de 7

8 ondernemingsraad, het afspiegelingsbeginsel de medewerker met het sterkste recht als eerste geplaatst. De werkgever kan de medewerker ook verplichten de oorspronkelijke functie op het oorspronkelijke niveau te aanvaarden. Deze mogelijkheid vervalt 6 maanden nadat de medewerker is geplaatst. Artikel 7 Passende functie 1. Een functie is passend als deze voldoet aan de criteria verwoord in de definitie van het begrip passende functie als bedoeld in artikel 1 lid 10 van dit Sociaal Plan. Dit betekent dat het ten opzichte van de oorspronkelijke functie zowel om een zelfde, een gelijkwaardige, een (maximaal 1 functiegroep) hogere als een (maximaal 1 functiegroep) lagere functie kan gaan. Een nieuwe functie kan ook een passende functie zijn. 2. Een functie is ook passend als redelijkerwijs de verwachting bestaat dat de boventallige medewerker binnen een redelijke termijn van in beginsel maximaal 6 maanden voor de functie geschikt kan worden gemaakt. De noodzakelijke om-, her- en bijscholing is (in tijd en geld) in beginsel voor rekening van de werkgever. 3. Een geschikte functie als bedoeld in artikel 1 lid 11 van dit Sociaal Plan is geen passende functie als bedoeld in artikel 1 lid 10 van dit Sociaal Plan. Werkgever en medewerker kunnen het in overleg eens worden over de uitoefening van een geschikte functie door de medewerker. Gedurende een periode van 6 maanden na de aanvaarding van de geschikte functie kan de werkgever de medewerker een passende functie aanbieden. Deze functie kan niet worden geweigerd. Gedurende dezelfde periode heeft de medewerker het recht een passende functie op te eisen indien deze beschikbaar komt. Artikel 8 Plaatsingsprocedure 1. Als gevolg van de reorganisatie kan de functie van de medewerker vervallen, wijzigen of op een andere plaats in de organisatie worden ondergebracht. Ook is het mogelijk dat de medewerker boventallig wordt verklaard. Het vastgestelde formatieplaatsenplan is daarin leidend. 2. Indien de medewerker boventallig wordt verklaard, geschiedt dit aan de hand van het anciënniteitsprincipe dan wel, indien de werkgever gelet op de leeftijdsopbouw van de medewerkers daarover overeenstemming heeft bereikt met de ondernemingsraad, het afspiegelingsbeginsel. Dit wordt aangegeven in het formatieplaatsenplan. De medewerker die boventallig wordt, wordt hierover tijdig schriftelijk geïnformeerd. 3. Met de medewerker die als gevolg van een reorganisatie met een functiewijziging te maken krijgt en met de medewerker die door de reorganisatie boventallig wordt verklaard, wordt een belangstellingsgesprek gevoerd. Dit gesprek wordt op uniforme wijze in een belangstellingsformulier vastgelegd. Zowel de werkgever als de medewerker tekent voor de inhoud. De medewerker ontvangt een afschrift van het getekende belangstellingsformulier. 4. De volgende onderwerpen worden in het belangstellingsgesprek in ieder geval aan de orde gesteld: functies binnen de nieuwe formatie die de voorkeur van de medewerker genieten; functies binnen de nieuwe formatie die door de medewerker zeker niet worden geambieerd; functies van een tweede of derde voorkeur; ander werk dat de medewerker tijdelijk wil verrichten, indien zou blijken dat de medewerker voorlopig niet kan worden geplaatst binnen de opgegeven voorkeuren; en toezeggingen die vastliggen met betrekking tot promotie of salariswijzigingen. Tevens worden de gegevens ten aanzien van gevolgde opleidingen, werkervaringen en bijzondere omstandigheden geïnventariseerd en zo nodig geactualiseerd. 5. Aan het belangstellingsgesprek kunnen geen rechten worden ontleend. Het levert de medewerker geen verplichtingen op. Het dient louter de plaatsing van de medewerker en fungeert als hulpmiddel bij de plaatsingsprocedure om inzicht te verkrijgen in de wensen en mogelijkheden van de medewerker. 6. De boventallige medewerker heeft gedurende een periode van 24 maanden recht op voorrang bij vacatures. De werkgever zal de boventallige medewerker van alle vacatures voor uitwisselbare, 8

9 passende en geschikte functies als bedoeld in artikel 1 lid 9, 10 en 11 van dit Sociaal Plan op de hoogte brengen. 7. De boventallige medewerker krijgt, indien dat mogelijk is, een passende functie aangeboden. Deze aanbieding wordt schriftelijk aan de boventallige medewerker bekend gemaakt. Als er sprake is van een wijziging in vergelijking met de oorspronkelijke functie, dan wordt hiervan zowel de reden als de consequentie vermeld. Bij de aanbieding van een passende functie wordt de volgende rangorde aangehouden: a) een zelfde functie; b) een gelijkwaardige functie qua opleiding en niveau (dezelfde functiegroepindeling conform FWG 3.0); c) een nieuwe functie; d) een hogere functie; en e) een functie op een lager niveau (maximaal 1 functiegroep lager). Als er geen passende functie beschikbaar is, kan de werkgever in overleg met de medewerker de mogelijkheid bespreken voor het uitoefenen van: f) een geschikte functie. Deze functie valt buiten het domein van de passende functie. 8. De procedure bij de aanbieding van een passende functie is als volgt: Dag 1 tot 10: Deze periode van 10 werkdagen kan door de medewerker worden gebruikt voor het inwinnen van advies bij derden (juridisch, medisch, psychologisch) over de vraag of de aangeboden functie passend is. Dag 11 tot 20: De medewerker heeft 10 werkdagen de tijd om tot oordeelsvorming te komen. Als de medewerker van mening is dat het functieaanbod niet passend is, moet de medewerker dat binnen deze periode schriftelijk bij wijze van bezwaar aan de werkgever laten weten. Wanneer werkgever en medewerker geen overeenstemming verkrijgen over de functiewijziging, neemt de werkgever een voorlopig besluit. Dag 21 tot 30: De medewerker heeft 10 werkdagen bedenktijd. Gaat de medewerker (alsnog) akkoord met het functieaanbod, dan neemt de werkgever een definitief besluit. Dag 31 tot 40: Blijft de medewerker bij de mening dat het functieaanbod niet passend is, dan is de werkgever verplicht om advies te vragen aan de adviescommissie sociale begeleiding als bedoeld in bijlage 1 bij dit Sociaal Plan. De werkgever draagt er zorg voor dat het functieaanbod en de daartegen aangevoerde bezwaren binnen 10 werkdagen bij de adviescommissie zijn ingebracht. Artikel 9 Procedure weigering functieaanbod. 1. De medewerker wordt door de werkgever schriftelijk over het advies van de adviescommissie sociale begeleiding geïnformeerd. De werkgever geeft hierbij de argumenten weer op grond waarvan de adviescommissie tot haar oordeel is gekomen, alsmede van de consequenties indien de medewerker bij het ingenomen standpunt blijft dat de functie niet passend is. 2. Vanaf het moment waarop de medewerker over het advies wordt geïnformeerd, heeft de medewerker alsnog gedurende 10 werkdagen de mogelijkheid de functie te aanvaarden. 3. Blijft de medewerker de aangeboden functie weigeren, dan is de werkgever gerechtigd het ontslag van de medewerker aan te vragen. (Dit kan tot gevolg hebben dat de medewerker niet voor een uitkering op grond van de Werkloosheidswet in aanmerking komt!) Artikel 10 Herhaalde plaatsing. 1. Indien na plaatsing in een nieuwe functie binnen een periode van 6 maanden blijkt dat de medewerker buiten de eigen schuld niet geschikt is voor de functie, zal de werkgever de medewerker een andere functie aanbieden. Dit wordt niet beschouwd als de weigering van een functie. De plaatsingsprocedure als bedoeld in artikel 8 van dit Sociaal Plan is in dat geval wederom geheel van toepassing. 9

10 2. Op herhaalde plaatsing kan ook een beroep worden gedaan, indien de medewerker binnen een termijn van 6 maanden beargumenteerd te kennen geeft de geaccepteerde functie niet te ambiëren. De werkgever zal in dat geval, voor zover mogelijk, nog eenmaal een passende functie aanbieden. Artikel 11 Tijdelijke plaatsing 1. De medewerker die niet direct kan worden geplaatst, kan worden ingezet op vacatures die nog niet zijn ingevuld. Hierbij gaat het om voorkomende passende werkzaamheden. Te denken valt aan situaties van plotselinge ziekte of tijdens de vakantieperiode. De arbeidsovereenkomst blijft ongewijzigd. 2. De medewerker kan ook tijdelijk in een andere locatie of cliëntengroep binnen de organisatie van werkgever worden geplaatst. De medewerker behoudt gedurende deze tijdelijke plaatsing de status van boventallige medewerker. Na een periode van 3 maanden vindt er een evaluatie plaats. De werkgever kan de tijdelijke plaatsing steeds met een periode van 3 maanden verlengen. Ook hierbij gaat het om voorkomende passende werkzaamheden. 3. Indien er geen passende functie beschikbaar is, kan de werkgever de medewerker met diens instemming detacheren bij een andere organisatie. De arbeidsovereenkomst blijft volledig van kracht en de kosten die direct verband houden met de detachering komen voor rekening van de werkgever. 4. Indien er geen passende functie beschikbaar is, kan de werkgever met de medewerker de mogelijkheid bespreken van het uitoefenen van een geschikte functie door de medewerker. Nadat overeenstemming is bereikt, kan de werkgever gedurende een periode van 24 maanden na de functieaanvaarding de medewerker een passende functie aanbieden. Deze passende functie kan niet worden geweigerd. Gedurende dezelfde periode kan de medewerker een vrijkomende passende functie eisen. Artikel 12 Voorrang boventallige medewerker bij vacatures 1. Bij iedere vrijkomende vacature wordt gekeken of een van de boventallige medewerkers in aanmerking komt om te worden geplaatst. Toetsing vindt plaats aan de hand van de criteria, die kunnen worden afgeleid van de definitie van het begrip passende functie. Bij meerdere geschikte kandidaten wordt in lijn met het anciënniteitsprincipe dan wel, indien de werkgever gelet op de leeftijdsopbouw van de medewerkers daarover overeenstemming heeft bereikt met de ondernemingsraad, het afspiegelingsbeginsel de medewerker met het sterkste recht als eerste geplaatst. 2. Vervolgens wordt de vrijkomende functie aangeboden aan medewerkers, waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat ze binnen een periode van 6 maanden aan de functievereisten kunnen voldoen. De werkgever vergoedt de daarmee in redelijkheid gemoeide kosten. Zijn er meerdere geschikte kandidaten dan wordt in lijn met het anciënniteitsprincipe dan wel, indien de werkgever gelet op de leeftijdsopbouw van de medewerkers daarover overeenstemming heeft bereikt met de ondernemingsraad, het afspiegelingsbeginsel de medewerker met het sterkste recht als eerste geplaatst. 3. Daarna wordt de vacature aangeboden aan de medewerkers die ten tijde van hun plaatsing expliciet te kennen hebben gegeven dat zij een andere functie ambiëren. 4. Indien de vervulling van de vacature uitblijft, wordt deze intern gepubliceerd. 5. Indien na de interne publicatie niemand reageert, wordt er overgegaan tot externe plaatsing van de vacature. Artikel 13 Maatregelen ter bevordering mobiliteit 1. Wanneer ten gevolge van de reorganisatie formatieplaatsen verloren gaan, kan de werkgever mobiliteitsbevorderende maatregelen treffen om de drempel voor het vertrek van de boventallige medewerker te verlagen. 2. De werkgever zal de hierna in artikel 14 tot en met 21 van het Sociaal Plan opgesomde maatregelen treffen. 10

11 3. In overleg met de betrokken werknemersorganisaties en afhankelijk van de omstandigheden van het geval zal de werkgever aanvullende mobiliteitsbevorderende maatregelen gericht op de begeleiding van werk naar werk treffen Artikel 14 Begeleidingstraject PO&O 1. De afdeling Personeel, Organisatie en Ontwikkeling (PO&O) ondersteunt medewerkers tijdens de periode van boventalligheid op professionele wijze bij het zoeken naar ander werk binnen en buiten de organisatie. 2. De afdeling PO&O houdt met de boventallige medewerker een intakegesprek aan de hand van het belangstellingsregistratieformulier. 3. Onder de hoede van de afdeling PO&O maakt de boventallige medewerker een trajectplan. In het trajectplan worden tenminste de te bereiken doelen, de in te zetten activiteiten, een tijdspad met begeleidingsmomenten en een einddatum beschreven. 4. De afdeling PO&O kan de boventallige medewerker een loopbaantest, een psychologisch onderzoek of een assessment center test als aanbieden, zodat deze beter kan bepalen wat de mogelijkheden zijn om ander werk te vinden. 5. De afdeling PO&O kan de boventallige medewerker op diens verzoek een opleiding aanbieden met het doel deze geschikt te maken voor een functie waarin in de nabije toekomst concreet werkgelegenheid wordt verwacht. 6. De afdeling PO&O kan de boventallige medewerker outplacement of vergelijkbare begeleiding naar werk aanbieden, zodat deze beter in staat is om ander werk te vinden. 7. De afdeling PO&O draagt zorg voor een adequate schriftelijke weergave van de besluitvorming gedurende het begeleidingstraject. Artikel 15 Salarisgarantieregeling 1. De medewerker die als gevolg van de reorganisatie een functie aanvaardt waaraan een lager salarisniveau is verbonden, behoudt het salaris, inclusief de doorloop in de schaal tot aan het maximum van de oorspronkelijke functieschaal. Het salaris wordt ook aangepast aan de loonontwikkelingen in de CAO VVT. 2. De salarisgarantie is gebaseerd op de omvang van de arbeidsovereenkomst in de maand voorafgaand aan de functieverandering. Indien de arbeidsovereenkomst tussen de medewerker en de werkgever op enig tijdstip na de functieverandering een geringer aantal uren omvat dan de in de vorige volzin bedoelde arbeidsovereenkomst, wordt de aanspraak naar rato van dit geringere aantal uren berekend. 3. De in lid 1 van dit artikel bedoelde aanspraak komt te vervallen, indien de salariëring van de medewerker de garantieaanspraak overschrijdt anders dan ten gevolge van uitbreiding van de overeengekomen arbeidsduur. Ook komt deze aanspraak te vervallen, indien de werkgever de medewerker een passende functie aanbiedt waarvan het salarisniveau gelijk is aan dat van de oorspronkelijke functie (waaraan de garantieaanspraak wordt ontleend). Artikel 16 Garantietoeslagen 1. De medewerker die als gevolg van de reorganisatie niet meer of niet meer volledig in aanmerking komt voor een onregelmatigheidstoeslag, het werken op inconveniënte uren of een toeslag wegens bereikbaarheidsdienst heeft recht op een compensatie conform de CAO VVT 2. De hoogte van de aanspraak op de in lid 1 van dit artikel bedoelde toeslag(en) bedraagt het gemiddelde bedrag van de compensatie waarop de medewerker in de periode van 12 kalendermaanden voorafgaand aan de functiewijziging recht had. Een periode waarin ouderschapsverlof dan wel onbetaald verlof is genoten, wordt buiten beschouwing gelaten. 3. Indien de medewerker een functie aanvaardt waarvan de som van het salaris en de toeslag(en) hoger is dan de som van het salaris en de toeslag(en) in de oorspronkelijke functie, vervalt de toeslag als bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel. 4. In onderling overleg kan worden besloten de overeengekomen toeslag(en) te kapitaliseren en via een afkoopsom ineens uit te betalen. 11

12 Artikel 17 Verworven rechten 1. Indien de medewerker op het moment van wijziging van de arbeidsovereenkomst verworven rechten heeft die boven het niveau van de CAO VVT uitkomen, behoudt de medewerker deze rechten. 2. De verworven rechten van de medewerker worden tijdens het belangstellingsgesprek geïnventariseerd. Artikel 18 Wijziging plaats van tewerkstelling 1. Indien blijkt dat de medewerker op een andere plaats in de organisatie een passende functie krijgt aangeboden, zal de werkgever in een zo vroeg mogelijk stadium met de medewerker overleg plegen met het doel tot een zo groot mogelijke overeenstemming te komen en daarbij de consequenties van de wijziging aan de medewerker mededelen. 2. Eventuele extra reistijd woon/werkverkeer ontstaan uit een op aangeven van de werkgever structurele of incidentele wijziging van de standplaats of plaats van tewerkstelling komt voor rekening van de werkgever. Indien de gebruikelijke dagelijkse reistijd met meer dan een half uur (enkele reis) toeneemt, komt de toegenomen reistijd gedurende de eerste 12 maanden volledig en gedurende de tweede periode van 12 maanden voor de helft voor rekening van de werkgever. 3. De medewerker die in verband met een (tijdelijke) wijziging in de plaats van tewerkstelling extra reiskosten moet maken, krijgt deze extra reiskosten gedurende de eerste periode van 12 maanden volledig en gedurende de tweede periode van 12 maanden voor de helft vergoed. De vergoeding vindt plaats op basis van het laagste tarief van openbaar vervoer, indien het gebruikelijk is dat de medewerker per openbaar vervoer reist. Is dat laatste niet het geval, dan zal ter zake een aangepaste regeling worden getroffen. Voor de ambulante functies in de Thuiszorg geldt de regeling conform de CAO VVT: 0.28 per kilometer. De fiscale regels zijn hierop van toepassing. De ANWB-routeplanner wordt gehanteerd om de afstand te bepalen (snelste route). Na deze periode van 24 maanden valt de medewerker terug op de gebruikelijke vergoeding conform de bij de werkgever geldende regeling en de CAO VVT. 4. Wanneer een gewijzigde plaats van tewerkstelling ernstige verstoringen veroorzaakt in het sociale leven van de medewerker, zal de werkgever met de betrokken medewerker in overleg treden over een individuele voorziening. Deze voorziening dient redelijkerwijs tegemoet te komen aan de praktische problemen die de werkplekwijziging tot gevolg heeft. Artikel 19 Vertrek werknemer op eigen initiatief 1. Indien de boventallige werknemer daar om verzoekt, gaat de werkgever akkoord met een kortere dan de voor hem geldende opzegtermijn. In dat geval wordt in onderling overleg vastgesteld wanneer het dienstverband eindigt. 2. De boventallige medewerker die zelf ontslag neemt en binnen een periode van 12 maanden na beëindiging van het dienstverband op grond van een jubileum recht zou hebben gehad op een jubileumuitkering, krijgt deze uitkering bij zijn vertrek proportioneel uitbetaald. De uitkering wordt niet uitbetaald als de nieuwe werkgever een vergelijkbare regeling kent en de dienstjaren bij de vorige werkgever(s) daarin volledig worden meegenomen. 3. De boventallige medewerker die zelf ontslag neemt en aansluitend op zijn arbeidsovereenkomst in dienst treedt bij een nieuwe werkgever, komt gedurende een periode van 6 maanden in aanmerking voor een aanvulling op zijn salaris tot aan zijn laatstverdiende salaris, indien hij bij de nieuwe werkgever een lager salaris ontvangt dan zijn laatstverdiende salaris. De aanvulling bedraagt maximaal 15 procent van het laatstverdiende bruto salaris en geldt uitsluitend indien en voor zover bij de nieuwe werkgever hetzelfde aantal uren wordt gewerkt als voorheen. Bij een verminderd aantal uren vindt een berekening naar rato plaats. Artikel 20 Onbetaald verlof 1. Ter overbrugging van de wettelijke proeftijd bij een nieuwe werkgever kan de boventallige medewerker gebruik maken van onbetaald verlof. Wanneer door het vertrek van de medewerker een pensioenbreuk optreedt, zullen de betrokken werkgevers afspraken maken over de deelname aan en voortzetting van het pensioen. De kosten daarvan worden door de werkgever betaald. 12

13 Artikel 21 Oplossing boventalligheid 1. De werkgever en de medewerker kunnen voorstellen doen ter oplossing van de boventalligheid. Hiervoor is overeenstemming noodzakelijk. Artikel 22 Hardheidsclausule 1. Wanneer de toepassing van dit Sociaal Plan in individuele gevallen tot onbillijke situaties leidt, zal de werkgever in voor de medewerker gunstige zin afwijken van de bepalingen in dit Sociaal Plan. Artikel 23 Looptijd Sociaal plan 1. Dit Sociaal Plan treedt in werking op het moment van ondertekening door partijen en loopt tot uiterlijk 31 december Uiterlijk 3 maanden vóór de einddatum zullen partijen in overleg treden over een eventuele verlenging dan wel andere wijziging van de werkingsduur. De werkgever neemt hierover contact op met de betrokken werknemersorganisaties. 3. De looptijd van dit Sociaal Plan laat onverlet dat artikelen in dit Sociaal Plan op grond van hun inhoud ook nadien van toepassing kunnen blijven. Artikel 24 Geschillenregeling 1. De werkgever stelt een adviescommissie sociale begeleiding in. De samenstelling, taak en werkwijze van deze adviescommissie worden omschreven in bijlage 1 bij dit Sociaal Plan. 2. Bij een geschil over de toepassing van dit Sociaal Plan kan de werkgever en/of de medewerker advies inwinnen bij de adviescommissie sociale begeleiding. 3. Indien tussen de werkgever en de medewerker verschil van mening bestaat over de toepassing van de hardheidsclausule als bedoeld in artikel 22 lid 1 van dit Sociaal Plan, dan kan de werkgever en/of de medewerker dit verschil van mening voorleggen aan de adviescommissie sociale begeleiding. 4. Het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de burgerlijke rechter. Indien het geschil aan de burgerlijke rechter wordt voorgelegd, vervalt de mogelijkheid als omschreven in de leden 2 en 3 van dit artikel. Artikel 25 Slotbepalingen 1. De gezamenlijke partijen bij dit Sociaal Plan zullen jaarlijks overleg plegen over de voortgang en de eventuele bijstelling van dit Sociaal Plan. 2. De interpretatie van dit Sociaal Plan is voorbehouden aan de gezamenlijke partijen bij dit Sociaal Plan. 3. Indien zich naar het oordeel van partijen daartoe onvoorziene zwaarwegende omstandigheden voordoen, kan dit Sociaal Plan met de instemming van de gezamenlijke partijen tussentijds worden gewijzigd. 4. De werkgever zal dit Sociaal Plan op het Intranet plaatsen en de medewerker desgevraagd een schriftelijk exemplaar van dit Sociaal Plan ter beschikking stellen. Bijlage 1 De adviescommissie sociale begeleiding 1. Stichting Zorgcentra de Betuwe, verder te noemen werkgever, stelt een adviescommissie sociale begeleiding in, verder te noemen de commissie. 2. De taak van de commissie is uitsluitend het, op verzoek van werkgever dan wel een individuele medewerker, adviseren over de toepassing van de in het geldende Sociaal Plan neergelegde bepalingen. De commissie brengt over de verrichte werkzaamheden periodiek verslag uit aan de werkgever en geanonimiseerd aan de ondernemingsraad en de bij dit Sociaal Plan betrokken werknemersorganisaties. 3. De commissie bestaat uit ten hoogste drie leden, niet zijnde bestuurslid, directielid of lid van de ondernemingsraad. Eén lid wordt benoemd door de werkgever en één lid door de gezamenlijke werknemersorganisaties. Beide leden benoemen gezamenlijk een voorzitter. Het secretariaat van 13

14 de commissie wordt gevoerd door of namens de werkgever. Voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie ontvangen de leden, indien en voor zover zij geen medewerker zijn, presentiegeld en een vergoeding van de reiskosten. 4. De werkgever is verplicht de commissie om advies te vragen wanneer hij in het kader van een reorganisatie voornemens is: een besluit te nemen met betrekking tot een functiewijziging bij gebrek aan overeenstemming met een medewerker; een medewerker een passende functie aan te bieden, maar de medewerker erin volhardt dat het functieaanbod niet passend is; een medewerker op non-actief te stellen; en/of een medewerker te ontslaan. 5. De medewerker kan zich binnen 4 weken na effectuering van een reorganisatieplan of de toedeling van een individuele functiewijziging in het kader van een reorganisatie schriftelijk wenden tot de commissie met bezwaren inzake: de inhoud van de hem toegedeelde functie en de plaats van deze functie in de nieuwe organisatie; en/of de individuele toepassing van het Sociaal Plan. 6. De mondelinge behandeling van een verzoek als hiervoor bedoeld onder 4 of bezwaren als hiervoor bedoeld onder 5 vindt plaats binnen 4 weken na de indiening ervan. Tijdens de behandeling worden de medewerker en de werkgever gehoord, waarbij zij zich door een raadsman kunnen laten bijstaan. 7. De beraadslagingen van de commissie geschieden in een voltallige vergadering, die niet openbaar is, tenzij de commissie anders besluit, gehoord hebbend de medewerker en de werkgever. De leden van de commissie zijn tot geheimhouding verplicht. De werkgever en de medewerker zijn verplicht de commissie alle gevraagde medewerking te verlenen. 8. De commissie doet een uitspraak over het al dan niet gegrond zijn van het voornemen van de werkgever of de door de medewerker kenbaar gemaakte bezwaren. De uitspraak wordt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 2 weken na de beraadslagingen, met redenen omkleed, bij aangetekend schrijven aan de medewerker en de werkgever meegedeeld. 9. De werkgever is verplicht, indien de bezwaren van de medewerker gegrond zijn verklaard, met inachtneming van de uitspraak een nieuw besluit te treffen. 10. Indien de medewerker de bezwaren reeds bij de burgerlijke rechter heeft aangemeld, heeft die medewerker geen toegang meer tot de commissie. Indien tijdens de behandeling van de bezwaren door de werkgever en/of de medewerker de bezwaren bij de rechter aanhangig worden gemaakt, staakt de commissie de verdere behandeling. Nadat de commissie haar advies heeft uitgebracht, staat het de werkgever en/of de medewerker vrij zich tot de burgerlijke rechter te wenden. 14

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN (concept) 1 november 2009 tot en met 31 december 2012

SOCIAAL PLAN (concept) 1 november 2009 tot en met 31 december 2012 SOCIAAL PLAN (concept) november 009 tot en met december 0 Inhoudsopgave Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 0 Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND De ondergetekenden, SMO Helmond enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen: HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd te den Haag en De Unie

Nadere informatie

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties 8300 Concept SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE. Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw

SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE. Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw 2e concept oktober 2008 Door: Jan Willem Nuismer, manager PO&O Harm Hoekstra, directeur / bestuurder

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds,

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Wijkwerk Leeuwarden te Leeuwarden (SWL) 2. Stichting Welzijn OuderenLeeuwarden te Leeuwarden (SWOL) 3. Stichting Startpunt voor Inburgering in de Nederlandse

Nadere informatie

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 De ondergetekenden: Werkgever: Raad van Bestuur De Wever en Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV,

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Topaz

Doorlopend Sociaal Plan Topaz Doorlopend Sociaal Plan Topaz Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van de stichting Topaz (verder te noemen Topaz). Het sociaal plan is

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) De ondergetekenden, 1. Stichting Mantelzorg Almere (SMA), gevestigd te Almere; 2. Stichting Vrijwilligers Centrale Almere (VCA), gevestigd te Almere 3. Stichting

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Vieja-Utrecht, gevestigd te Utrecht, 2. Stichting Hera, gevestigd te Arnhem, 3. Stichting (nieuwe organisatie), gevestigd te Ede enerzijds en de Vereniging

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING De ondergetekenden, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (LdH W&G), gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Almere enerzijds en de

Nadere informatie

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO.

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Fryslân (SMO Fryslân) te Leeuwarden 2. Opvang en Ondersteuning (O&O) te Leek, bestaande uit: stichting Blijenhof te Bergum stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

Ten behoeve van: REORGANISATIE. Bij Attent, wonen welzijn zorg

Ten behoeve van: REORGANISATIE. Bij Attent, wonen welzijn zorg december 009 - Sociaal Plan Ten behoeve van: REORGANISATIE Bij Attent, wonen welzijn zorg Inhoudsopgave Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel 9 Artikel 0 Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, Stichting Centrum Vaartserijn, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak,

Nadere informatie

Concept Sociaal plan (versie 14-12)

Concept Sociaal plan (versie 14-12) Concept Sociaal plan (versie 14-12) De ondergetekenden, 1. Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN), gevestigd te Utrecht 2. Manpower Services bv, gevestigd te Amsterdam enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD Concept Sociaal plan onderhandelaarakkoord De ondergetekenden, Mozaiek welzijnsdiensten, gevestigd te Tiel enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis SOCIAAL PLAN ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis 19 december 2008 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Inzake de reorganisatie van zorgcentrum De Wittenberg te Haaften

SOCIAAL PLAN. Inzake de reorganisatie van zorgcentrum De Wittenberg te Haaften SOCIAAL PLAN Inzake de reorganisatie van zorgcentrum De Wittenberg te Haaften Haaften, april 2005 Inhoudsopgave Hoofdstuk I. Doel, algemene bepalingen en werkingssfeer Blz. 5 Hoofdstuk 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Kinderopvang Dronten, gevestigd te Dronten 2. Stichting Peuterspeelzaal Dronten, gevestigd te Dronten. enerzijds en de FNV gevestigd te Utrecht en CNV, gevestigd

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

13. Organisatie- en personeelsformatieplan

13. Organisatie- en personeelsformatieplan SOCIAAL PLAN overname Brummi (Hieronder wordt verstaan Pamada B.V., Berenboog B.V., Twinkel B.V., Het Berenhuis B.V., Boli B.V. en BSO Okidoki B.V.) 2 4 juli 2008 De ondergetekenden, 1. Brummi (waaronder

Nadere informatie

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule Preambule Voor u ligt het Sociaal Plan 2007 van Trias Jeugdhulp. De directe aanleiding voor het opstellen van dit Sociaal Plan is de behoefte van de Raad van Bestuur van Trias Jeugdhulp, de Ondernemingsraad

Nadere informatie

SOCIALE PARAGRAAF. Stichting De Bilthuysen

SOCIALE PARAGRAAF. Stichting De Bilthuysen SOCIALE PARAGRAAF Stichting De Bilthuysen April 2011 Door: Jan Willem Nuismer, manager PO&O Harm Hoekstra, directeur Inleiding Stichting De Bilthuysen (hierna De Bilthuysen) wordt gevormd door het verpleeghuis

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen. HOOFDSTUK I: ALGEMENE

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van: Reorganisaties bij de Zorggroep Sint Maarten

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van: Reorganisaties bij de Zorggroep Sint Maarten SOCIAAL PLAN Ten behoeve van: Reorganisaties bij de Zorggroep Sint Maarten Geactualiseerd d.d. 19-01-2012 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 DOEL, ALGEMENE BEPALINGEN EN WERKINGSSFEER...4 Inleiding... 4 1.1. Doelstelling...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties.

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties. SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie van - Stichting Cardia - Stichting Duinrust en de daaruit volgende reorganisaties. Definitieve versie d.d. 14 september 2009 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgevers: en hun

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

RA R AM S OCIA I AL P LAN

RA R AM S OCIA I AL P LAN RAAM SOCIAAL PLAN Inhoudsopgave Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 0 Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Tragel Zorg, INHOUDSOPGAVE 1. DOEL, UITGANGSPUNTEN EN WERKINGSFEER...5 1.1. Doelstelling...5 1.2. Uitgangspunten...5 1.3. Werkingssfeer...6 2. BEGRIPSBEPALINGEN...7

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan

Concept Sociaal Plan 0 Concept Sociaal Plan Ten behoeve van STAMM CMO Drenthe, statutair gevestigd te Assen CSP-8 25 09 2009 / PA 1 van 22 DE ONDERGETEKENDEN: De werkgever: STAMM CMO Drenthe, hierna te noemen werkgever enerzijds,

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) De ondergetekenden, Inhoudsopgave:

CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) De ondergetekenden, Inhoudsopgave: CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) 16 maart 2007 De ondergetekenden, 1. Stichting De Speelhoek 2. SKON Kinderopvang (SKON) te Utrecht enerzijds en 3. De Vereniging De Unie

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Timon, gevestigd te Zeist 2. Stichting Teen Challenge Vlaardingen, gevestigd te Vlaardingen enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden: Werkgever (s) Stichting Sutfene, gevestigd te Zutphen enerzijds, de werknemersorganisaties:

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden: Werkgever (s) Stichting Sutfene, gevestigd te Zutphen enerzijds, de werknemersorganisaties: SOCIAAL PLAN De ondergetekenden: Werkgever (s) Stichting Sutfene, gevestigd te Zutphen enerzijds, en de werknemersorganisaties: ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer Nu 91, gevestigd te Utrecht FBZ, gevestigd

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep in de periode juni 2009-juni 2012

SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep in de periode juni 2009-juni 2012 SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep in de periode juni 2009-juni 2012 Juni 2009 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel

Nadere informatie

2 Algemene bepalingen

2 Algemene bepalingen Onderhandelaarsakkoord De ondergetekenden, Stichting Ambulante Fiom, gevestigd te s-hertogenbosch enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT AVEANT Geldig van 1 mei 2007 tot 1 januari 2008

SOCIAAL STATUUT AVEANT Geldig van 1 mei 2007 tot 1 januari 2008 SOCIAAL STATUUT AVEANT 2007 Geldig van 1 mei 2007 tot 1 januari 2008 Sociaal Statuut 2007 versie 17 april 2007 Voorwoord Op 1 januari 2006 is Aveant als resultante van de fusie tussen Thuiszorg Stad Utrecht

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis. Ten behoeve van Integraal Management

SOCIAAL PLAN. Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis. Ten behoeve van Integraal Management SOCIAAL PLAN Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis Ten behoeve van Integraal Management Concept Januari 2006 Directie 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis, gevestigd te

Nadere informatie

Sociaal Plan. De ondergetekenden, Namens de Stichting Peuterspeelzalen Boxtel gevestigd te Boxtel. Albert Habraken, voorzitter

Sociaal Plan. De ondergetekenden, Namens de Stichting Peuterspeelzalen Boxtel gevestigd te Boxtel. Albert Habraken, voorzitter Sociaal Plan Stichting Peuterspeelzalen Boxtel en Kindercentrum Kindertuin vormen per 1 januari 2011 de nieuwe organisatie Kindercentrum Kindertuin Peuterspeelzaal b.v. De ondergetekenden, Namens de Stichting

Nadere informatie

Doorlopend sociaal plan

Doorlopend sociaal plan Doorlopend sociaal plan Stichting Curamus te Hulst 1 januari 2015 1 januari 2016 Inhoudsopgave pagina Voorwoord bestuurder 4 Ondertekening 5 Hoofdstuk 1, Begrippenlijst 6 Hoofdstuk 2, Algemene bepalingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 juli januari De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en

SOCIAAL PLAN 1 juli januari De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en SOCIAAL PLAN 1 juli 2017-1 januari 2018 De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en de Vereniging FNV gevestigd te Amsterdam, en CNV Connectief, gevestigd te Utrecht, anderzijds,

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente Sociaal Plan reorganisaties Stichting Marente Onderhandelingsakkoord 1 februari 2016 Inhoudsopgave Voorwoord De ondergetekenden Doel 3 4 5 Artikel 1 Begripsbepalingen 5 Artikel 2 Werkingssfeer 7 Artikel

Nadere informatie

Concept sociaal plan. de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te den Haag anderzijds,

Concept sociaal plan. de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te den Haag anderzijds, Concept sociaal plan De ondergetekenden, 1. Federatie VluchtelingenWerk Midden-Nederland, gevestigd te Utrecht 2. Stichting VluchtelingenWerk Utrecht (SVU), gevestigd te Utrecht 3. Stichting VluchtelingenWerk

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente Sociaal Plan reorganisaties Stichting Marente Onderhandelingsresultaat 24 januari 2014 Inhoudsopgave De ondergetekenden 3 Voorwoord 4 Doel 5 Artikel 1 Begripsbepalingen 6 Artikel 2 Werkingssfeer 7 Artikel

Nadere informatie

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan Stichting Ouderenzorg Kapelle Sociaal Plan Juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Wederzijdse rechten en plichten...3 3. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen... 4 4. Adviescommissie Sociale Begeleiding...

Nadere informatie

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO:

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO: Sociaal Convenant De ondergetekenden Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting De Singels

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting De Singels CONCEPT SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting De Singels april 2009 Versie 2 1-14 VERKLARING Werkgevers: - Stichting

Nadere informatie

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN Sociaal Overgangsprotocol Triversum GGZ NHN Verklaring, DE ONDERGETEKENDEN: de STICHTING GGZ Noord-Holland-Noord, statutair gevestigd te Heiloo en kantoorhoudende te Heerhugowaard., hierna te noemen:

Nadere informatie

Sociaal Statuut. Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn

Sociaal Statuut. Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn Sociaal Statuut Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn Social statuut Surplus-Welzijn Versie d.d. 28 juni 2007 Inleiding: Pre-ambule

Nadere informatie

Sociaal Plan. (conceptversie 1.7) 12 februari ten behoeve van de fusie tussen. Stichting Oranje Nassau s Oord, Renkum

Sociaal Plan. (conceptversie 1.7) 12 februari ten behoeve van de fusie tussen. Stichting Oranje Nassau s Oord, Renkum Sociaal Plan (conceptversie 1.7) 12 februari 2009 ten behoeve van de fusie tussen Stichting Oranje Nassau s Oord, Renkum en Stichting Rumah Kita, Wageningen DE ONDERGETEKENDEN: De werkgevers: De Stichting

Nadere informatie

Concept RAAM SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van:

Concept RAAM SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van: Concept RAAM SOCIAAL PLAN Ten behoeve van: - FUSIE VAN STICHTING ZORG EN WELZIJN WAGENINGEN EN STICHTING OPELLA - ORGANISATIEONTWIKKELING - NIEUWBOUW Juni 006 Inhoudsopgave Artikel Artikel Artikel Artikel

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

Ten behoeve van: Attent wonen welzijn zorg

Ten behoeve van: Attent wonen welzijn zorg CONCEPT SOCIAAL PLAN Ten behoeve van: De fusie tussen de volgende stichtingen: - Stichting verpleeghuis en reactiveringscentrum Regina Pacis - Stichting Attent wonen welzijn zorg De twee stichtingen maken

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN Concept d.d. 26-03-2012 SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN In het kader van reorganisatie door bedrijfseconomische omstandigheden en het verlies van werkgelegenheid Het Sociaal Plan regelt de personele gevolgen

Nadere informatie

REORGANISATIE VOEDING & RESTAURATIEVE. Maart 2006 MT\FD\VOEDINGSCONCEPT\SOICAALPLANVRS.DOC

REORGANISATIE VOEDING & RESTAURATIEVE. Maart 2006 MT\FD\VOEDINGSCONCEPT\SOICAALPLANVRS.DOC SOCIAAL PLAN FACILITAIRE DIENST REORGANISATIE VOEDING & RESTAURATIEVE SERVICE Maart 006 MT\FD\VOEDINGSCONCEPT\SOICAALPLANVRS.DOC Inhoudsopgave Inleiding Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel 5 Artikel

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Sociaal Plan. Principeakkoord

Sociaal Plan. Principeakkoord Sociaal Plan Principeakkoord T.b.v. de voorgenomen fusie van Stichting Ouderenzorg Rivierenbuurt met Stichting Zuid en Stichting Schinkelhaven tot een nieuwe stichting met de naam: PUURZUID Amsterdam,

Nadere informatie

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie.

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. Verklaring Aldus overeengekomen te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, op 10 december 2003 de werkgever de organisatie

Nadere informatie

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren.

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Addendum GGZ WNB Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Werknemersorganisaties: FNV- Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan De Zorgcirkel 2013 t/m 2017

Regeling Sociaal Plan De Zorgcirkel 2013 t/m 2017 Regeling Sociaal Plan De Zorgcirkel 2013 t/m 2017 Regeling Sociaal Plan de Zorgcirkel 2013 2017 1 Inleiding Voor zorginstellingen is er in de afgelopen jaren veel veranderd als het gaat om financiering,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds,

SOCIAAL PLAN. de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Buat, Platform voor Molukkers, gevestigd te Utrecht 2. IOC, Inspraakorgaan Chinezen, gevestigd te Utrecht 3. IOT, Inspraakorgaan Turken, gevestigd te Utrecht 4. Lize,

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. Stichting Maasduinen. Ten behoeve van reorganisaties en de fusie tussen Stichting Maasduinen en VITA Zorg & Welzijn

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. Stichting Maasduinen. Ten behoeve van reorganisaties en de fusie tussen Stichting Maasduinen en VITA Zorg & Welzijn DOORLOPEND SOCIAAL PLAN Stichting Maasduinen 0-05 Ten behoeve van reorganisaties en de fusie tussen Stichting Maasduinen en VITA Zorg & Welzijn Inhoudsopgave Artikel Artikel Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015 S o c i a a l P l a n O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g G G Z D e l f l a n d 2015-2018 Proceseigenaar Auteur : E.F.M. Amkreutz : E. Kats Versie : Concept 5.0 Datum : 21 april 2015 Ingangsdatum

Nadere informatie

Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN

Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN 1 Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de personele gevolgen binnen Stichting Thuiszorg Rotterdam en Huishoudelijke Verzorging TR BV naar aanleiding van de reorganisatie 2011 2 DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan Onderhandelingsakkoord

Concept Sociaal Plan Onderhandelingsakkoord Concept Sociaal Plan Onderhandelingsakkoord Ten behoeve van Timpaan Kinderopvang B.V., statutair gevestigd te Gorredijk en Stichting Timpaan Peuterspeelzalen, statutair gevestigd te Gorredijk 1 van 23

Nadere informatie

Addendum Doorlopend Sociaal Plan. Stichting Eleos

Addendum Doorlopend Sociaal Plan. Stichting Eleos Addendum Doorlopend Sociaal Plan Stichting Eleos Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Algemene bepalingen...3 3. Boventalligheid...4 4. Mobiliteit...5 5. Overige bepalingen...7 6. Monitoring en evaluatie...7

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN 3

CONCEPT SOCIAAL PLAN 3 CONCEPT SOCIAAL PLAN 3 De ondergetekenden, De Stichting Kinderopvang Hoogeveen (SKH) te Hoogeveen enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Vereniging CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen 1 INLEIDING Woonzorggroep Samen hecht grote waarde aan goed werkgeverschap en streeft vanuit die gedachte

Nadere informatie

Concept. Sociaal Plan 2014

Concept. Sociaal Plan 2014 Concept Sociaal Plan 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Artikel 1 Uitgangspunten pag. 3 Artikel 2 Begripsbepalingen pag. 5 Artikel 3 Werkwijze bij reorganisaties pag. 7 Artikel 4 (Her)plaatsingsbeleid

Nadere informatie

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen Sociaal Overdrachts Protocol Overeenkomst tussen Werkgevers Stichting Medische Diagnostiek, gevestigd aan de Spaarnepoort 3, 2134 TM Hoofddorp, (hierna aangeduid als Medial ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg concept 16 januari 2014 Inleiding De Stichting Surplus Zorg (verder te noemen: de werkgever) vindt het belangrijk om organisatiewijzigingen op een adequate en zorgvuldige

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN BEWEGING 3.0

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN BEWEGING 3.0 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN BEWEGING 3.0 1 O K T O B E R 2 0 1 2 T O T 1 O K T O B E R 2 0 1 4 AMERSFOORT, JUNI 2012 SOCIAAL PLAN - 1 OKTOBER 2012 TOT 1 OKTOBER 2014 PAGINA 1 VAN 18 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...3

Nadere informatie