SOCIAAL PLAN. voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIAAL PLAN. voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012"

Transcriptie

1 SOCIAAL PLAN voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012

2 Inhoud Preambule 3 Inleiding 3 Artikel 1: begripsbepalingen 3 Artikel 2: werkingssfeer en geldigheidsduur 5 Artikel 3: plichten van werkgever en werknemer 5 Artikel 4: Bezwarencommissie 5 Artikel 5: reorganisatie 6 Artikel 6: plaatsing 6 Artikel 7: weigering van een aangeboden functie 7 Artikel 8: herplaatsingskandidaten 8 Artikel 9: mogelijkheden tot herplaatsing 8 Artikel 10: vacatures 8 Artikel 11: salarisgarantie bij lagere functie 9 Artikel 12: flankerend beleid 9 Artikel 13: mobiliteitsbevorderende maatregelen 9 Artikel 14: financiële aanspraken 10 Artikel 15: buitengewoon verlof zonder behoud van salaris 10 Artikel 16: stimuleren vrijwillige uitdiensttreding 10 Artikel 17: sollicitatie 10 Artikel 18: studiekosten en fietsenplan 11 Artikel 19: jubilea 11 Artikel 20: individuele rechtspositie en verworven rechten 11 Artikel 21: beschikbaarstelling Sociaal Plan 11 Artikel 22: hardheidsclausule 11 2

3 Preambule: DE ONDERGETEKENDEN, 1. De stichting met volledige rechtsbevoegdheid Stichting Zorgbelang Zuid-Holland gevestigd te Rotterdam, ten dezen vertegenwoordigd door haar directeur R. Boersma, en partijen aan werknemerszijde: 1. Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, ten dezen vertegenwoordigd door haar bestuurder, mevrouw D. van Leiden, en 2. CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag, ten dezen vertegenwoordigd door haar bestuurder, mevrouw L. Smits,, OVERWEGENDE DAT de gemeente Rotterdam heeft besloten per 1 januari 2013 het subsidiebedrag van de afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland te verminderen met 40%; Zorgbelang Zuid-Holland hierdoor tot een onvermijdelijke inkrimping van haar personeelsbestand en een noodzakelijke reorganisatie van haar afdeling Basisberaad moet overgaan; hierbij ontslag van medewerkers zoveel mogelijk wil voorkomen; Zorgbelang Zuid-Holland met inachtneming van de bepalingen uit dit Sociaal Plan een maximale inspanning zal doen om de werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden, partijen hiertoe interne en externe mobiliteitsbevorderende maatregelen in dit plan hebben opgenomen; de activiteiten van de afdeling Basisberaad worden geconcentreerd op collectieve belangenbehartiging, individuele cliëntondersteuning en versterking van de positie van cliënten; partijen bij dit Sociaal Plan van oordeel zijn dat de gevolgen voor de werknemers van het besluit zorgvuldig moeten worden geregeld; dat naast dit Sociaal Plan van toepassing zijn de wettelijke bepalingen ter zake ontslag van werknemers en de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening; dit sociaal plan is alleen van toepassing op de reorganisatie van de afdeling Basisberaad partijen met elkaar in goed overleg zijn gekomen tot het onderhavige Sociaal Plan. KOMEN HET VOLGENDE SOCIAAL PLAN OVEREEN Inleiding Dit sociaal plan is van toepassing op medewerkers die op de datum van inwerkingtreding van dit sociaal plan een vast dienstverband hebben bij de afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid- Holland. Het is dus niet van toepassing op werknemers die een tijdelijke aanstelling hebben. Medewerkers van wie ten gevolge van de reorganisatie het tijdelijke dienstverband niet kan worden verlengd worden in overleg begeleid in het zoeken naar een andere werkkring. Artikel 1: begripsbepalingen In dit Sociaal Plan wordt verstaan onder: a. Afspiegelingsbeginsel: het principe dat per categorie van uitwisselbare functies en op basis van verdeling in leeftijdsklassen, en per leeftijdsklasse op basis van het aantal 3

4 dienstjaren binnen de organisatie (diensttijd), de volgorde van boventalligheid wordt vastgesteld. Er wordt daarbij aansluiting gezocht bij de richtlijnen van het UWV Werkbedrijf. De werkgever heeft daartoe een indeling van de bestaande en nieuwe functies gemaakt op basis van uitwisselbaarheid. b. Beëindigingsovereenkomst: schriftelijke overeenkomst tussen werkgever en werknemer waarin de afspraken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd. c. Boventallig: boventallig is de medewerker wiens functie is komen te vervallen of van wie de functie in omvang is afgenomen en waarvoor definitief geen andere functie binnen de organisatie beschikbaar is. d. CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening e. Diensttijd: de diensttijd doorgebracht in dienst bij de werkgever en zijn rechtsvoorganger(s), gemeten in jaren en maanden. Het gaat om de tijd die op grond van een arbeidsovereenkomst aaneengesloten is doorgebracht. Hieronder valt ook de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd evenals de overeenkomst tot opdracht die voorafging aan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mits niet onderbroken door meer dan drie maanden. Een periode van onbetaald verlof geldt ook als diensttijd. f. Functie: het geheel van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden neergelegd in een functieomschrijving. g. Gelijke functie: een functie die qua taakinhoud, vereist opleidingsniveau, verantwoordelijkheidsniveau en salaris overeenkomt met de aangeboden functie. h. Inwisselbare functie: functie die als gemeenschappelijk kenmerk heeft dat de uitgevoerde werkzaamheden en handelingen worden verricht op grond van een, in algemene zin, gelijke opdracht (taakstelling) en zijn gericht op globaal eenzelfde resultaat als de functie die de werknemer uitoefent op het moment van aanbod. De doelgroep waarop de werkzaamheden zich richten is daarbij niet van belang. i. Passende functie: een functie die binnen de organisatiestructuur van de werkgever aanwezig is en gelet op het niveau van de huidige functie van de werknemer, de genoten opleiding dan wel bereidheid hiertoe, de opgedane werkervaring, het salarisniveau en de omvang van het dienstverband redelijkerwijs aan de werknemer kan worden opgedragen. Het schaalniveau van een aangeboden passende functie kan hoger, gelijk maar mag maximaal één functieschaal lager zijn. j. Lagere functie: een functie die in één lagere functieschaal van de CAO is ingedeeld; k. Hogere functie: een functie die in een hogere functieschaal van de CAO is ingedeeld. l. Nieuwe functie: een functie die substantieel is gewijzigd en/of die voor de reorganisatie niet in de organisatie qua functie-inhoud en/of functieniveau voorkomt. m. Geschikte functie: een functie die niet kan worden aangemerkt als gelijk, inwisselbaar, passend, hoger of lager, maar die werknemer in overleg met de werkgever vrijwillig wil aanvaarden; n. Herplaatsingskandidaat: werknemer die als gevolg van (dreiging van) boventalligheid in aanmerking komt voor herplaatsing. o. Leeftijd: als leeftijd van de werknemer geldt de leeftijd bereikt aan het einde van het dienstverband. p. Mobiliteitsbevorderende maatregelen: het geheel aan activiteiten dat er op gericht is om een werknemer die boventallig is (of dreigt te worden) te begeleiden naar werk extern, alsmede regelingen voor plaatsmakers. q. Personeelsformatieplan: Een overzicht van functies voor en na de reorganisatie met een omschrijving van de vereiste functie-eisen, functieomvang en het verwachte salarisniveau en de inhoud van die functie. r. Plaats van tewerkstelling: de plaats waar de werknemer gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht. s. Salaris: het tussen werkgever en werknemer overeengekomen bruto maandloon, exclusief vergoedingen en/of toelagen en exclusief de vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. t. Werkgever: Stichting Zorgbelang Zuid-Holland, de ondergetekende onder 1. 4

5 u. Werknemer: degene die als werknemer in de zin van het Burgerlijk Wetboek een arbeidsovereenkomst met de werkgever is aangegaan. v. Organisatie: de afdeling Basisberaad van de werkgever Artikel 2: werkingssfeer en geldigheidsduur 1. Dit Sociaal Plan, inclusief bijlagen, is van toepassing op alle werknemers werkzaam bij de afdeling Basisberaad van de werkgever. 2. Dit Sociaal Plan treedt in werking op de datum van ondertekening en is geldig tot en met 31 december Aanspraken van een werknemer op grond van dit Sociaal Plan die een langere duur hebben dan de looptijd van dit plan blijven ook na de beëindiging daarvan gehandhaafd. Artikel 3: plichten van werkgever en werknemer 1. De werkgever en de werknemer, op wie dit Sociaal Plan van toepassing is, zijn gehouden hun volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van dit Sociaal Plan. 2. De werknemer die een beroep doet op de (financiële) aanspraken en voorzieningen in het kader van het Sociaal Plan, is verplicht de werkgever naar waarheid alle relevante informatie te verstrekken. 3. De werkgever is gehouden alle mogelijkheden te benutten om werknemers in het kader van deze reorganisatie een functie aan te bieden met dien verstande dat bij het aanbieden van een functie aan werknemers de volgende volgorde in acht wordt genomen: a. Gelijke functie; b. Inwisselbare functie; c. Een passende functie; d. Een hogere functie; e. Een lagere functie. 4. Indien volgens lid 3 geen functie kan worden aangeboden zal werkgever zich inspannen om met de werknemer tot overeenstemming te komen voor het invullen van een geschikte functie. Artikel 4: bezwarencommissie 1. Partijen bij deze overeenkomst stellen een Bezwarencommissie in, bestaande uit drie personen. 2. De samenstelling van de Bezwarencommissie geschiedt als volgt: a. een lid wordt benoemd door de werkgever; b. een lid wordt benoemd door ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak; c. de voorzitter wordt benoemd door beide eerder benoemde leden gezamenlijk. Voor de leden van de Bezwarencommissie geldt dat zij noch werknemer of bestuurslid van de werkgever zijn, noch werkzaam bij de partijen die aan werknemerszijde partij zijn bij dit Sociaal Plan. Het secretariaat van de commissie wordt gevoerd door de werkgever. 3. De werknemer dient een bezwaar binnen vier weken na toedeling van de individuele functie (taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden) en/of de individuele toepassing van dit Sociaal Plan op de werknemer schriftelijk en gemotiveerd in bij de Bezwarencommissie. De werknemer stuurt de werkgever een afschrift van zijn bezwaar. 4. Het indienen van een bezwaar heeft geen opschortende werking. 5. Een werknemer kan verzoeken om een mondelinge behandeling van zijn bezwaar. De bezwarencommissie kan alleen vanwege zwaarwegende redenen afwijken van zo n verzoek. 6. De werkgever dient binnen drie weken na ontvangst van het bezwaar van de werknemer een schriftelijk verweer in bij de commissie. De werkgever stuurt de werknemer een afschrift van zijn verweer. 5

6 7. a. De mondelinge behandeling van het bezwaar vindt plaats binnen zes weken na indiening van het bezwaarschrift. b. Tijdens de behandeling worden de bezwaarde en de werkgever in elkaars tegenwoordigheid gehoord, waarbij zij zich door een raadsman kunnen doen bijstaan. c. De mondelinge behandeling geschiedt niet in het openbaar, tenzij de Bezwarencommissie anders besluit, gehoord hebbend de bezwaarde en de werkgever. d. De beraadslagingen van de Bezwarencommissie geschieden in een voltallige vergadering, welke niet openbaar is. 8. Werkgever en werknemer zijn verplicht alle gevraagde medewerking aan de Bezwarencommissie te verlenen. 9. a. De Bezwarencommissie doet een uitspraak over het al dan niet gegrond zijn van het door de werknemer ingediende bezwaar. b. De uitspraak wordt zo spoedig mogelijk - doch uiterlijk binnen vier weken na de beraadslagingen - met redenen omkleed, bij aangetekend schrijven aan de bezwaarde en de werkgever medegedeeld. 10. De werkgever beschouwt de uitspraak van de Bezwarencommissie als zwaarwegend advies en zal met inachtneming van die uitspraak een nieuw besluit nemen. 11. De werknemer die zich tot de Bezwarencommissie heeft gewend, wordt in zijn bezwaar niet-ontvankelijk verklaard, indien het bezwaar vóór de aanmelding bij de Bezwarencommissie bij de rechter aanhangig is gemaakt. 12. Indien tijdens de behandeling van het bezwaar door de werkgever en/of de werknemer het bezwaar aanhangig wordt gemaakt bij de rechter, ziet de Bezwarencommissie af van verdere behandeling. 13. De leden van de commissie zijn tot geheimhouding verplicht. 14. Voor het bijwonen van een vergadering van de commissie ontvangen de leden een presentiegeld van elk 100 per vergadering of per dagdeel. Artikel 5: reorganisatie De werkgever zal conform de Wet op de ondernemingsraden en de bovenwettelijke bepalingen uit de CAO Artikel 11.5 ter zake reorganisatie, schriftelijk aan de Ondernemingsraad een adviesaanvraag richten met daarin een reorganisatieplan dat ten minste omvat: a. Een concreet stappenplan met tijdsfasering voor de effectuering van de reorganisatie en inkrimping van de organisatie. b. Een organisatieschema van de nieuwe organisatie. c. Een personeelsformatieplan met daarin een vergelijkend formatieoverzicht van de oude formatie voor de reorganisatie en de nieuwe formatie na die reorganisatie. Voor elke functie uit de oude formatie wordt aangegeven aan welke functie in de nieuwe formatie deze functie gelijk of inwisselbaar is. Artikel 6: plaatsing 1. Bij de plaatsing wordt het bepaalde in Artikel 3 lid 3 in acht genomen. Voorts wordt rekening gehouden met de uitkomsten van de belangstellingsregistratie. 2. De werknemer is verplicht om in redelijkheid mee te werken aan de reorganisatie en de plaatsingsprocedure. Dit geldt ook bij, naar het oordeel van de werkgever, noodzakelijke om-, her- en bijscholing. De studiekosten en studietijd komen voor rekening van de werkgever. 3. Een voorwaarde voor plaatsing is dat de werknemer voldoet, of na opleiding of inwerken (overeenkomstig het zesde lid) zal voldoen aan de functie-eisen, zoals deze in het personeelsformatieplan en de functieprofielen zijn opgenomen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds een gelijke functie en anderzijds een nieuwe, inwisselbare of passende functie. a. Indien een werknemer een gelijke functie wordt aangeboden is de werknemer per definitie geschikt voor de functie. 6

7 b. Indien een werknemer een nieuwe, inwisselbare of passende functie wordt aangeboden, wordt in beginsel uitgegaan van de geschiktheid van betrokkene voor de functie. Eventueel noodzakelijke scholing geschiedt na overleg op kosten en in tijd van de werkgever, waarbij een redelijke verhouding tussen werktijd en scholingstijd in acht wordt genomen. Een plaatsing in een dergelijke functie kan slechts plaatsvinden, als er vanuit gegaan mag worden dat de werknemer binnen maximaal één jaar binnen de functie naar behoren kan functioneren. Onder scholing wordt in dit verband mede verstaan een inwerkplan. 4. Wanneer het aantal in aanmerking komende kandidaten het aantal beschikbare formatieplaatsen overtreft, worden de functies in eerste instantie toegedeeld aan de werknemers voor wie geldt dat sprake is van een gelijke functie. Als tweede criterium voor toedeling wordt het anciënniteitprincipe per leeftijdscategorie toegepast, waartoe de werknemers hierbij worden ingedeeld in leeftijdscategorieën (van 15 tot en met 24 jaar, 25 tot en met 34 jaar, 35 tot en met 44 jaar, 45 tot en met 54 jaar en 55 jaar en ouder). 5. Indien de werknemer een functieaanbod weigert, dat ook door de Bezwarencommissie als gelijk, inwisselbaar of passend wordt beoordeeld, kan het bepaalde in art. 7 worden toegepast. Weigering van een aanbod dat niet aan de voorwaarde van gelijk, inwisselbaar of passend voldoet is wel mogelijk; de werknemer zal dan worden aangemerkt als herplaatsingskandidaat. 6. Indien een werknemer in een andere dan gelijke functie is geplaatst zal de werkgever gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan bij een openvallende vacature voor een gelijke functie de werknemer die daartoe mede gelet op lid 4 het eerste voor in aanmerking komt de mogelijkheid geven naar die functie terug te keren. 7. Het bepaalde in het voorgaande lid geldt eveneens voor het geval in de functieplaatsing van de werknemer sprake mocht zijn van een functie die lager is ingeschaald dan de oorspronkelijke functie. Indien de werknemer een dergelijk voorstel niet accepteert, kan dit er, ter beoordeling door de werkgever, toe leiden dat het recht op een salarisgarantie van Artikel 11 komt te vervallen, te rekenen vanaf het aanbod plus de voor de werknemer in geval van opzegging geldende opzegtermijn. 8. Indien de werknemer op basis van dit artikel uiteindelijk niet plaatsbaar is, zal deze op grond hiervan worden aangemerkt als herplaatsingskandidaat. Artikel 7: weigering van een aangeboden functie 1. Indien de werknemer ook na overleg daarover (waarbij eventueel alternatieven kunnen worden besproken) een functieaanbod weigert, terwijl de werkgever van oordeel blijft dat de aangeboden functie gelijk, inwisselbaar of passend is, zal de werkgever de werknemer per aangetekende brief het aanbod bevestigen en de werknemer wijzen op de bezwarenprocedure van Artikel Indien de werknemer de bezwarenprocedure van Artikel 4 niet wenst te doorlopen, zal de werkgever na drie weken per aangetekende brief de aangeboden functie nogmaals aanbieden en wijzen op de gevolgen (zoals vermeld in lid 5), indien de werknemer de functie niet alsnog accepteert. 3. Indien de werknemer de bezwarenprocedure van Artikel 4 wel doorloopt, doch de Bezwarencommissie concludeert dat de aangeboden functie dient te worden aangemerkt als gelijk, inwisselbaar of passend, zal de werkgever de werknemer binnen twee weken na de beslissing per aangetekende brief de aangeboden functie nogmaals aanbieden en wijzen op de gevolgen (zoals vermeld in lid 5), indien de werknemer de functie niet alsnog accepteert. 4. Indien de bezwarencommissie concludeert dat geen sprake is van een gelijke, inwisselbare of passende functie, dan zal de werkgever trachten een nieuw plaatsingsaanbod te doen. 5. Indien de werknemer na de brief bedoeld in lid 2 of lid 3 de aangeboden functie niet alsnog accepteert, kan de werkgever het ontslag van de werknemer nastreven. De werknemer kan dan geen beroep meer doen op enige begunstigende bepaling in dit Sociaal Plan. 7

8 Artikel 8: herplaatsingskandidaten 1. Als herplaatsingskandidaat wordt aangemerkt degene aan wie bij toepassing van Artikel 6 geen gelijke, inwisselbare of passende functie kan worden aangeboden, terwijl dit tevens per aangetekende brief wordt gemeld. 2. Een herplaatsingkandidaat kan tijdelijk bovenformatief worden geplaatst. Indien deze functie aangemerkt dient te worden als een niet-passende functie kan dit slechts met instemming van de werknemer. De werknemer behoudt gedurende deze plaatsing de status als herplaatsingkandidaat en blijft zich samen met de werkgever inspannen om te komen tot een interne of externe plaatsing. Periodiek vinden er tussen werknemer en leidinggevende gesprekken plaats waarin de inspanning wordt geëvalueerd. 3. De werkgever heeft de verplichting de werknemer gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan, een gelijke, inwisselbare of passende functie aan te bieden, zodra deze mede gelet op Artikel 6 lid 4 beschikbaar komt. Artikel 6, leden 6 en 7 zijn van overeenkomstige toepassing. Artikel 9: mogelijkheden tot herplaatsing 1. Zorgbelang Zuid-Holland gaat er vanuit dat op basis van de thans bekende gegevens, op basis van formatie en financiering, niet alle personeelsleden plaatsbaar zullen zijn in de nieuwe organisatiestructuur. Voor wat betreft de organisatorische mogelijkheden tot plaatsing, gaat Zorgbelang Zuid-Holland er vanuit dat hieruit een noodzaak voortvloeit om te komen tot gedwongen ontslagen. 2. Zodra in individuele gevallen, mede op basis van de wederzijdse verplichtingen, zoals geformuleerd in Artikel 3, blijkt dat er geen mogelijkheden tot (her-) plaatsing aanwezig zijn, dan zullen werkgever en werknemer in onderling overleg treden met als doel een traject af te spreken voor begeleiding van werk naar werk. In het overleg dienen de eventuele plaatsingsmogelijkheden tot het einde van het herplaatsingstraject nadrukkelijk meegewogen te worden. 3. Omdat het daadwerkelijk beëindigen van een arbeidsovereenkomst moet worden voorbereid, rekening houdende met opzegtermijnen, worden maatregelen ter voorbereiding van beëindiging van de arbeidsovereenkomst opgestart zodra duidelijk is dat een werknemer daadwerkelijk boventallig wordt. Dit laat onverlet dat de werkgever zich blijft inspannen om de werknemer te begeleiden van werk naar werk. 4. De voorbereiding van de beëindiging wordt gestopt zodra een werknemer alsnog geplaatst kan worden. 5. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan geschieden door het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV, door een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de bevoegde kantonrechter, dan wel door het afsluiten van een beëindigingsovereenkomst tussen werkgever en werknemer. 6. In beginsel wordt voor het herplaatsingstraject tenminste 6 maanden uitgetrokken. Artikel 10: vacatures 1. Indien tijdens de geldigheidsduur van dit Sociaal Plan een vacature ontstaat, neemt de werkgever de volgende bepalingen in acht. a) De vacature wordt schriftelijk aangeboden aan herplaatsingskandidaten. b) De vacature wordt intern gepubliceerd. c) Wanneer binnen drie weken na interne publicatie en/of de datum van het versturen van de brief geen geschikte kandidaten zijn gevonden, is de werkgever gerechtigd over te gaan tot externe werving. De werkgever zal hiervan beargumenteerd melding doen aan de OR. 8

9 Artikel 11: salarisgarantie bij lagere functie 1. De werknemer die als gevolg van de reorganisatie een functie aanvaardt respectievelijk in een functie wordt geplaatst, die op een lager salarisniveau is ingedeeld dan de functie voor de reorganisatie, behoudt aanspraak op het brutosalaris van de maand voorafgaand aan de overgang naar de nieuwe functie. 2. Het brutosalaris volgt de salarisontwikkelingen in de CAO tot op het maximum van de schaal die voorheen voor de werknemer gold, inclusief eventuele uitloop- en garantietreden in die (oude) schaal en/of eventuele individuele toeslagen, indien en voor zover van toepassing ten tijde van de overgang van de oude naar de nieuwe functie, met inachtneming van de datum van indiensttreding bij eventuele rechtsvoorgangers. 3. Voor zover het salarisbedrag uitstijgt boven het maximum van de nieuwe schaal wordt deze persoonlijke toeslag gefixeerd in de maand voorafgaande aan de datum van plaatsing (dan wel plaatsing in de lagere functie). Deze toeslag volgt niet langer de algemene salarisontwikkelingen van de CAO (indexeringen), maar is wel pensioendragend. 4. De in lid 1 bedoelde aanspraken vervallen indien de werknemer een aanbod om alsnog geplaatst te worden in een functie met een hogere functieschaal dan in de aanvankelijke plaatsing, afwijst. 5. Indien de arbeidsduur wordt uitgebreid, dan vindt de salariëring van de meeruren plaats conform de schaal die voor die functie is vastgesteld. 6. Een reeds bestaande salarisgarantie voortvloeiend uit een vorige veranderde arbeidsvoorwaardelijk, schriftelijk vastgelegde afspraak blijft gehandhaafd in de vorm van een persoonlijke toeslag. Deze persoonlijke toeslag telt mee voor de pensioenopbouw en wordt wel aangepast aan algemene salarisverhogingen van de CAO, tenzij uit de schriftelijk vastgelegde afspraak blijkt dat dit niet het geval is. Artikel 12: flankerend beleid De bepalingen van de artikelen 13 tot en met 19 zijn van toepassing op alle werknemers die tengevolge van de reorganisatie als herplaatsingskandidaat zijn aangemerkt en voor wie na toepassing van Artikel 9 beëindiging van het dienstverband onvermijdelijk is. Deze bepalingen met uitzondering van Artikel 14 gelden eveneens voor de werknemer die door (gedeeltelijke) beëindiging van het dienstverband daadwerkelijk een functie (gedeeltelijk) vrijmaakt voor een werknemer die als herplaatsingskandidaat is aangemerkt. Artikel 13: mobiliteitsbevorderende maatregelen 1. Herplaatsingskandidaten worden begeleid bij het zoeken naar een functie buiten Zorgbelang Zuid-Holland, indien herplaatsing intern niet tot de mogelijkheden behoort. 2. De werkgever biedt aan de werknemer in de onder lid 1 beschreven situatie in overleg met de werknemer een maatwerk begeleidingstraject aan bij een bureau waar de werkgever daartoe een contract heeft afgesloten. 3. Een begeleidingstraject duurt maximaal twaalf maanden. Een begeleidingstraject gaat formeel in op de datum dat een werknemer schriftelijk bericht heeft gekregen dat op hem de situatie beschreven in Artikel 8 van toepassing is. Ook al neemt het traject pas op een latere datum daadwerkelijk zijn aanvang, tenzij werknemer en werkgever schriftelijk een andere datum zijn overeengekomen. 4. Onder de ondersteuning door middel van een begeleidingstraject wordt ten minste begrepen een arbeidsmarktscan om de mogelijkheden van de kandidaat ten opzichte van zijn arbeidsmarktsituatie te verhelderen. Aanvullende scholing naar aanleiding van de scan behoort tot de mogelijkheden van het traject. 5. De tijd besteed aan de afspraken met het gecontracteerde begeleidingsbureau wordt gerekend tot de arbeidstijd. 6. De kosten van de in dit artikel opgenomen maatregelen zijn tot een maximum van voor rekening van de werkgever. 9

10 7. De werknemer heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot het aangegane begeleidingstraject. Artikel 14: financiële aanspraken De regeling financiële aanspraken bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden volgens artikel 11.6 van de CAO is van toepassing. Deze regeling is als bijlage 1 bij het Sociaal Plan gevoegd. Artikel 15: buitengewoon verlof zonder behoud van salaris 1. Aan de herplaatsingskandidaat die een dienstverband wenst aan te gaan met een andere werkgever, kan desgevraagd gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan buitengewoon verlof zonder behoud van salaris worden verleend voor een periode van maximaal twee maanden, met het doel gedurende deze periode bij de andere werkgever een proeftijd door te brengen. De volledige proeftijd dient binnen de looptijd van dit Sociaal Plan te vallen en de herplaatsingsperiode loopt tijdens de periode van buitengewoon verlof door. 2. Indien de in lid 1 bedoelde werknemer weer bij de werkgever terugkeert, draagt deze er zorg voor dat over de periode van buitengewoon verlof voor de werknemer op de gebruikelijke wijze pensioenopbouw bij het pensioenfonds plaatsvindt. Artikel 16: stimuleren vrijwillige uitdiensttreding 1. Indien de werknemer daarom verzoekt, zal bij vrijwillige uitdiensttreding Zorgbelang Zuid- Holland afzien van de geldende opzegtermijn. 2. De werknemer die niet boventallig is en door zijn vertrek plaats maakt voor een boventallig verklaarde collega werknemer, kan aanspraak maken op een plaatsmakerregeling. 3. De plaatsmakerregeling houdt in dat de werknemer bij voortijdige vrijwillige uitdiensttreding een beëindigingsvergoeding bij het laatste salaris krijgt ter waarde van één derde van het niet genoten bruto salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) over (maximaal zes) maanden tot de eerst geplande einddatum dienstverband, tenzij er in het kader van het van toepassing zijn van de hardheidsclausule andere afspraken tussen werkgever en werknemer zijn gemaakt. 4. De werknemer die plaatsmaker wil worden dient daartoe schriftelijk een verzoek in bij de werkgever. Werkgever beslist schriftelijk positief op dit verzoek, tenzij zwaarwegende redenen zich daartegen verzetten. Een dergelijk verzoek wordt echter uitsluitend gehonoreerd, indien het vertrek van desbetreffende werknemer als gevolg heeft dat een andere werknemer zijn arbeidsplaats hierdoor behoudt. Tevens geldt de voorwaarde dat die betreffende werknemer wiens arbeidsplaats hierdoor behouden blijft, instemt met de ontbinding van de reeds eerder met hem gemaakte afspraken en met de voortzetting van zijn dienstverband. 5. De arbeidsovereenkomst met de plaatsmaker wordt per de eerste van de komende maand na schriftelijke toestemming van het verzoek tot plaatsmakerschap beëindigd door middel van een beëindigingsovereenkomst. 6. Een plaatsmaker kan, indien van toepassing, aanspraak maken op de regelingen van Artikel 17, 18 en 19. De plaatsmaker heeft geen aanspraken op de overige voorzieningen uit dit Sociaal Plan. Artikel 17: sollicitatie 1. Zorgbelang Zuid-Holland kan de herplaatsingskandidaat verlof met behoud van salaris verlenen om de kansen op het vinden van een nieuw dienstverband elders te vergroten. 2. Indien de potentiële nieuwe werkgever de reiskosten binnen Nederland ten behoeve van de sollicitatie niet op zich neemt, worden deze door Zorgbelang Zuid-Holland vergoed. 10

11 Artikel 18: studiekosten en fietsenplan De werknemer die een vergoeding heeft ontvangen voor studiekosten wordt bij de beëindiging van het dienstverband de terugbetaling van de toegekende vergoeding kwijtgescholden. De werknemer die deel heeft genomen aan het fietsenplan en met wie de fiets bij beëindiging van het dienstverband nog niet volledig is verrekend, zal het restant worden kwijtgescholden. Artikel 19: jubilea De werknemer die binnen twaalf maanden na beëindiging van het dienstverband op grond van een jubileum recht zou hebben gehad op een jubileumuitkering, krijgt deze uitkering bij zijn vertrek met inachtneming van de geldende wettelijke belastingbepalingen uitbetaald. Deze uitkering wordt niet uitgekeerd als de nieuwe werkgever een vergelijkbare regeling kent en daarbij de jaren bij de vorige werkgevers meerekent bij de bepaling van het aantal dienstjaren. Artikel 20: individuele rechtspositie en verworven rechten 1. Verworven rechten op basis van het met partijen eerder overeengekomen sociaal plan d.d. 31 juli 2007 blijven onverminderd van kracht. 2. Indien een werknemer aanspraak heeft uit hoofde van een sociaal plan dat voor de ingangsdatum van dit Sociaal Plan is afgesloten, prevaleert die aanspraak voor zover de rechten daarvan uitstijgen boven de aanspraken als gevolg van deze regeling. Artikel 21: beschikbaarstelling Sociaal Plan Zorgbelang Zuid-Holland draagt er zorg voor dat elke werknemer een exemplaar van dit Sociaal Plan ontvangt, onmiddellijk nadat het door de partijen definitief is overeengekomen en ondertekend. Artikel 22: hardheidsclausule Indien de toepassing van dit Sociaal Plan voor een individuele werknemer zou leiden tot een onbillijke situatie, zal de werkgever van het Sociaal Plan afwijken ten gunste van de werknemer. In die gevallen waarin het Sociaal Plan niet voorziet, zal de werkgever handelen in de geest van het Sociaal Plan. ALDUS OVEREENGEKOMEN EN GETEKEND Te Gouda, op Partijen aan werkgeverszijde Partijen aan werknemerszijde R. Boersma (Stichting Zorgbelang Zuid-Holland) D. van Leiden (ABVAKABO FNV) L. Smits (CNV Publieke Zaak) 11

12 Bijlage 1 Regeling financiële aanspraken bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden, Artikel 11.6 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 1. De wachtgeldregeling uit de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (artikel 3.2) komt per te vervallen. De overgangsregeling is opgenomen in Bijlage 9, overgangsregeling Bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden ontvangt de werknemer een ontslagvergoeding. Werknemers tot 50 jaar ontvangen een ontslagvergoeding van één-zesde maandsalaris per dienstjaar. Werknemers van 50 jaar en ouder ontvangen een ontslagvergoeding per dienstjaar van één-vierde maandsalaris. 3. De werknemer ontvangt een aanvulling op de WW. Voor de berekening van de duur van de aanvulling wordt de volgende systematiek toegepast: a. De totale duur van de aanvullingsperiode is gerelateerd aan de WW-duur van de werknemer en gemaximeerd op 38 maanden. b. De duur van de aanvulling op de WW bedraagt drie maanden. Voor de rechthebbende die op de dag van het ontslag nog geen 21 jaar oud is, wordt daar een duur gelijk aan 18% van zijn diensttijd bij opgeteld, voor de rechthebbende die op de dag van ontslag 21 jaar oud is en een duur gelijk aan 19,5% van zijn diensttijd, en zo per leeftijdsjaar opklimmend met 1,5% tot aan de rechthebbende die op de dag van ontslag 60 jaar of ouder is. Voor laatstgenoemde bedraagt de vermeerdering 78%. Onder diensttijd wordt verstaan de diensttijd die voor onbepaalde of bepaalde tijd is doorgebracht bij werkgevers die vallen onder de werkingssfeer van deze CAO. 4. De hoogte van de aanvulling op de WW wordt als volgt vastgesteld: a. Gedurende 6 maanden ontvangt de werknemer een aanvulling tot 100% van het salaris. b. Gedurende 12 maanden ontvangt de werknemer een aanvulling tot 90% van het salaris. c. Daarna ontvangt de werknemer een aanvulling tot 80% van het salaris. 12

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Kinderopvang Dronten, gevestigd te Dronten 2. Stichting Peuterspeelzaal Dronten, gevestigd te Dronten. enerzijds en de FNV gevestigd te Utrecht en CNV, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD Concept Sociaal plan onderhandelaarakkoord De ondergetekenden, Mozaiek welzijnsdiensten, gevestigd te Tiel enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Vieja-Utrecht, gevestigd te Utrecht, 2. Stichting Hera, gevestigd te Arnhem, 3. Stichting (nieuwe organisatie), gevestigd te Ede enerzijds en de Vereniging

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) De ondergetekenden, 1. Stichting Mantelzorg Almere (SMA), gevestigd te Almere; 2. Stichting Vrijwilligers Centrale Almere (VCA), gevestigd te Almere 3. Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds,

SOCIAAL PLAN. de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Buat, Platform voor Molukkers, gevestigd te Utrecht 2. IOC, Inspraakorgaan Chinezen, gevestigd te Utrecht 3. IOT, Inspraakorgaan Turken, gevestigd te Utrecht 4. Lize,

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, Stichting Centrum Vaartserijn, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND De ondergetekenden, SMO Helmond enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen: HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

13. Organisatie- en personeelsformatieplan

13. Organisatie- en personeelsformatieplan SOCIAAL PLAN overname Brummi (Hieronder wordt verstaan Pamada B.V., Berenboog B.V., Twinkel B.V., Het Berenhuis B.V., Boli B.V. en BSO Okidoki B.V.) 2 4 juli 2008 De ondergetekenden, 1. Brummi (waaronder

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds,

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Wijkwerk Leeuwarden te Leeuwarden (SWL) 2. Stichting Welzijn OuderenLeeuwarden te Leeuwarden (SWOL) 3. Stichting Startpunt voor Inburgering in de Nederlandse

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule Preambule Voor u ligt het Sociaal Plan 2007 van Trias Jeugdhulp. De directe aanleiding voor het opstellen van dit Sociaal Plan is de behoefte van de Raad van Bestuur van Trias Jeugdhulp, de Ondernemingsraad

Nadere informatie

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO.

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Fryslân (SMO Fryslân) te Leeuwarden 2. Opvang en Ondersteuning (O&O) te Leek, bestaande uit: stichting Blijenhof te Bergum stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd te den Haag en De Unie

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

Concept Sociaal plan (versie 14-12)

Concept Sociaal plan (versie 14-12) Concept Sociaal plan (versie 14-12) De ondergetekenden, 1. Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN), gevestigd te Utrecht 2. Manpower Services bv, gevestigd te Amsterdam enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen. HOOFDSTUK I: ALGEMENE

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Timon, gevestigd te Zeist 2. Stichting Teen Challenge Vlaardingen, gevestigd te Vlaardingen enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer,

Nadere informatie

Sociaal Plan. De ondergetekenden, Namens de Stichting Peuterspeelzalen Boxtel gevestigd te Boxtel. Albert Habraken, voorzitter

Sociaal Plan. De ondergetekenden, Namens de Stichting Peuterspeelzalen Boxtel gevestigd te Boxtel. Albert Habraken, voorzitter Sociaal Plan Stichting Peuterspeelzalen Boxtel en Kindercentrum Kindertuin vormen per 1 januari 2011 de nieuwe organisatie Kindercentrum Kindertuin Peuterspeelzaal b.v. De ondergetekenden, Namens de Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN Concept d.d. 26-03-2012 SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN In het kader van reorganisatie door bedrijfseconomische omstandigheden en het verlies van werkgelegenheid Het Sociaal Plan regelt de personele gevolgen

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) De ondergetekenden, Inhoudsopgave:

CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) De ondergetekenden, Inhoudsopgave: CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) 16 maart 2007 De ondergetekenden, 1. Stichting De Speelhoek 2. SKON Kinderopvang (SKON) te Utrecht enerzijds en 3. De Vereniging De Unie

Nadere informatie

2 Algemene bepalingen

2 Algemene bepalingen Onderhandelaarsakkoord De ondergetekenden, Stichting Ambulante Fiom, gevestigd te s-hertogenbosch enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Zorgbelang Zuid-Holland: patiënten- en consumenten platform

SOCIAAL PLAN. Zorgbelang Zuid-Holland: patiënten- en consumenten platform SOCIAAL PLAN Voor het samengaan van Vereniging Regionaal Patiënten/Consumenten Platform-Delft Westland Oostland (RPCP-DWO) Vereniging Regionaal Patiënten/Consumenten Platform Rijnmond (RPCP-Rijnmond) Vereniging

Nadere informatie

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO:

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO: Sociaal Convenant De ondergetekenden Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING De ondergetekenden, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (LdH W&G), gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Almere enerzijds en de

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 juli januari De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en

SOCIAAL PLAN 1 juli januari De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en SOCIAAL PLAN 1 juli 2017-1 januari 2018 De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en de Vereniging FNV gevestigd te Amsterdam, en CNV Connectief, gevestigd te Utrecht, anderzijds,

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan

Concept Sociaal Plan 0 Concept Sociaal Plan Ten behoeve van STAMM CMO Drenthe, statutair gevestigd te Assen CSP-8 25 09 2009 / PA 1 van 22 DE ONDERGETEKENDEN: De werkgever: STAMM CMO Drenthe, hierna te noemen werkgever enerzijds,

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

verklaren dat bij het opstellen van hiernavolgend sociaal plan de volgende overwegingen een rol hebben gespeeld:

verklaren dat bij het opstellen van hiernavolgend sociaal plan de volgende overwegingen een rol hebben gespeeld: SOCIAAL PLAN De ondergetekenden: Stichting Nederlands Jeugdinstituut, hierna ook genoemd NJi, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak,

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA (Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA De ondergetekenden, 1. GGD Nederland, mede namens de bij haar aangesloten GGD en, 2. Stichting PGA Noord Stichting PGA Oost

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.

Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Sociaal Plan Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Rutgers; De vakbonden: De Vereniging AbvaKabo FNV,

Nadere informatie

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 De ondergetekenden: Werkgever: Raad van Bestuur De Wever en Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV,

Nadere informatie

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties 8300 Concept SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 december december Breed Welzijn Delft. sociaal plan

SOCIAAL PLAN. 1 december december Breed Welzijn Delft. sociaal plan SOCIAAL PLAN 1 december 2011 1 december 2014 Breed Welzijn Delft sociaal plan 17 1 2012 1 1. Algemeen De ondergetekenden, Stichting Breed Welzijn Delft, verder te noemen: BWD, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Sociaal Statuut. Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn

Sociaal Statuut. Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn Sociaal Statuut Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn Social statuut Surplus-Welzijn Versie d.d. 28 juni 2007 Inleiding: Pre-ambule

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN 3

CONCEPT SOCIAAL PLAN 3 CONCEPT SOCIAAL PLAN 3 De ondergetekenden, De Stichting Kinderopvang Hoogeveen (SKH) te Hoogeveen enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Vereniging CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren.

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Addendum GGZ WNB Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Werknemersorganisaties: FNV- Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan Stichting Ouderenzorg Kapelle Sociaal Plan Juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Wederzijdse rechten en plichten...3 3. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen... 4 4. Adviescommissie Sociale Begeleiding...

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie.

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. Verklaring Aldus overeengekomen te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, op 10 december 2003 de werkgever de organisatie

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Topaz

Doorlopend Sociaal Plan Topaz Doorlopend Sociaal Plan Topaz Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van de stichting Topaz (verder te noemen Topaz). Het sociaal plan is

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen. Voorwoord;

SOCIAAL PLAN. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen. Voorwoord; Voorwoord; Per 1 juli 2006 zal er een fusie plaats vinden tussen Stichting NetWerk Almelo, Stichting Welzijn Ouderen Almelo, Stichting Verbetering Onderwijskansen Almelo en Stichting SCOOP. Binnen Stichting

Nadere informatie

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 SOCIAAL PLAN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONELE GEVOLGEN BINNEN STICHTING THUISZORG ROTTERDAM ALS GEVOLG VAN DE UITVOERING VAN HET

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stichting Vluchtelingenwerk en Inburgering Regio Deventer

Sociaal Plan. Stichting Vluchtelingenwerk en Inburgering Regio Deventer Sociaal Plan Stichting Vluchtelingenwerk en Inburgering Regio Deventer Van toepassing op krimp van de sectie Inburgering met een looptijd tot 1 april 2007 Datum: 13 december 2006 Inleiding Hierbij treft

Nadere informatie

CONCE. Sociaal Plan. Inhoud

CONCE. Sociaal Plan. Inhoud CONCE Sociaal Plan Zwanenberg PT Lichtenvoorde B.V. Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Bruto salaris 4 3. Algemene voorwaarden en uitgangspunten 4 3.1 Overeenkomst 4 3.2 Werkingssfeer

Nadere informatie

Sociaal Plan. Principeakkoord

Sociaal Plan. Principeakkoord Sociaal Plan Principeakkoord T.b.v. de voorgenomen fusie van Stichting Ouderenzorg Rivierenbuurt met Stichting Zuid en Stichting Schinkelhaven tot een nieuwe stichting met de naam: PUURZUID Amsterdam,

Nadere informatie

(concept) Sociaal Plan Zorgbelang Drenthe 1 december december 2010

(concept) Sociaal Plan Zorgbelang Drenthe 1 december december 2010 (concept) Sociaal Plan Zorgbelang Drenthe 1 december 2009 31 december 2010 Zorgbelang Drenthe Postbus 278 9400 AG Assen telefoon 0592-243844 e-mail info@zorgbelang-drenthe.nl website www.zorgbelang-drenthe.nl

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis SOCIAAL PLAN ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis 19 december 2008 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties.

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties. SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie van - Stichting Cardia - Stichting Duinrust en de daaruit volgende reorganisaties. Definitieve versie d.d. 14 september 2009 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgevers: en hun

Nadere informatie

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen Sociaal Plan Koninklijk Instituut voor de Tropen 0 Inhoud Artikel 1 WERKINGSSFEER EN WERKINGSDUUR... 3 Werkingssfeer... 3 Werkingsduur... 3 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid... 3 Wijziging...

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

/RvB. Sociaal Plan UMCG DE ONDERGETEKENDEN

/RvB. Sociaal Plan UMCG DE ONDERGETEKENDEN 16.319610/RvB Sociaal Plan UMCG 2015-2017 DE ONDERGETEKENDEN Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) te Groningen, in deze vertegenwoordigd door de heer mr. J.F.M. Aartsen, voorzitter van de

Nadere informatie

Concept Sociaal Statuut

Concept Sociaal Statuut Ondergetekenden: 1. De Stichting Sportbedrijf Smallingerland, gevestigd en kantoorhoudende te Drachten hierna te noemen: het Sportbedrijf 2. De vakbonden ABVAKABO-FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg concept 16 januari 2014 Inleiding De Stichting Surplus Zorg (verder te noemen: de werkgever) vindt het belangrijk om organisatiewijzigingen op een adequate en zorgvuldige

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10 (aangepast Artikel) Reorganisatie en/of fusie; Regeling Sociaal Plan Artikel 49 1 De werkgever vraagt over een voornemen tot reorganisatie, en/of fusie dan wel afsplitsing aan de OR tijdig tevoren advies,

Nadere informatie

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Werkingsfeer 2 4. Uitgangspunten 2 5. Looptijd 2 6. Hardheidsclausule 2

Nadere informatie

Sociaal Plan. 31 augustus 2010, Amersfoort

Sociaal Plan. 31 augustus 2010, Amersfoort Sociaal Plan 31 augustus 2010, Amersfoort Inhoudsopgave Verklaring... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 1.1 Werkingssfeer... 4 1.2 Uitgangspunten... 4 1.3 Werkingsduur... 5 1.4 Verstrekken van inlichtingen...

Nadere informatie

Sociaal Plan RELX Groep

Sociaal Plan RELX Groep Sociaal Plan RELX Groep Inleiding Als onderdeel van een internationaal opererend, in multimedia gespecialiseerd concern, worden de Nederlandse RELX ondernemingen (verder in deze inleiding afgekort tot

Nadere informatie

01-05-2011 tot en met 30-04-2013

01-05-2011 tot en met 30-04-2013 01-05-2011 tot en met 30-04-2013 Pagina 1 van 20 De werkgever: DE ONDERGETEKENDEN: - Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land gevestigd te Emmeloord enerzijds en - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer

Nadere informatie

Leidraad bij reorganisaties

Leidraad bij reorganisaties Regels en regelingen in het kader van de organisatie- en formatieontwikkeling bij Waterbedrijf Groningen Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippen 3. Algemeen 4. Informatie, inspraak en overleg

Nadere informatie

CONCE. Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Datum : 29-04-2014

CONCE. Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Datum : 29-04-2014 Sociaal plan Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Pagina : 1 Inhoudsopgave 1. Preambule. 3 2. Algemene bepalingen.. 5 3. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN

Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN 1 Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de personele gevolgen binnen Stichting Thuiszorg Rotterdam en Huishoudelijke Verzorging TR BV naar aanleiding van de reorganisatie 2011 2 DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 3 6. Regels bij organisatieverandering/organisatieverandering

Nadere informatie

Concept sociaal plan. de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te den Haag anderzijds,

Concept sociaal plan. de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te den Haag anderzijds, Concept sociaal plan De ondergetekenden, 1. Federatie VluchtelingenWerk Midden-Nederland, gevestigd te Utrecht 2. Stichting VluchtelingenWerk Utrecht (SVU), gevestigd te Utrecht 3. Stichting VluchtelingenWerk

Nadere informatie

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Principe akkoord Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Juli 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen.pagina 2 Hoofdstuk 2 Plaatsingsprocedure.. pagina 8 Hoofdstuk 3 (Her)plaatsing overige

Nadere informatie

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN Sociaal Overgangsprotocol Triversum GGZ NHN Verklaring, DE ONDERGETEKENDEN: de STICHTING GGZ Noord-Holland-Noord, statutair gevestigd te Heiloo en kantoorhoudende te Heerhugowaard., hierna te noemen:

Nadere informatie

Sociaal plan Vorming De bibliotheek

Sociaal plan Vorming De bibliotheek Sociaal plan Vorming De bibliotheek Werkgever De Stichting ProBiblio, gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur mevrouw A. Rube, hierna

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

Overgangsprotocol Essent Smits

Overgangsprotocol Essent Smits Overgangsprotocol Essent Smits 25 november 2010 10CPB.0074 1 Algemeen... 3 2 Personele transitie... 3 3 Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden... 4 3.1 Algemeen... 4 3.2 Salaris en functieniveau... 4 3.3

Nadere informatie