Sociaal Plan. 31 augustus 2010, Amersfoort

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan. 31 augustus 2010, Amersfoort"

Transcriptie

1 Sociaal Plan 31 augustus 2010, Amersfoort

2 Inhoudsopgave Verklaring... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Werkingssfeer Uitgangspunten Werkingsduur Verstrekken van inlichtingen... 5 Hoofdstuk 2 Begripsbepalingen...6 Hoofdstuk 3 Proces... 9 Hoofdstuk 4 Mobiliteitsbevorderende maatregelen t.b.v. herplaatskandidaten Interne herplaatsing Bevorderen externe mobiliteit Hoofdstuk 5 Beëindiging arbeidsovereenkomst...18 Hoofdstuk 6 Overige bepalingen Bijlage Reglement Bezwarencommissie van 22 Sociaal Plan

3 Verklaring Voor u ligt het Sociaal Plan van de stichting Mij. Zandbergen (verder Zandbergen). Uitgangspunt bij dit sociaal plan is, dat optimaal recht wordt gedaan aan de continuïteit van de bedrijfsvoering enerzijds, en de rechtspositie van de betrokken werknemers anderzijds. Met dit sociaal plan wordt beoogd om goede maatregelen en voorzieningen te treffen om de gevolgen van organisatiewijziging(en) voor werknemers zoveel mogelijk op te vangen. Het Sociaal Plan is primair gericht op begeleiding van werk naar werk. Werkgever zal zich tot het uiterste inspannen gedwongen ontslagen te voorkomen Dit Sociaal Plan treedt in werking op datum ondertekening en eindigt op 31 december Aldus overeengekomen te Amersfoort,??-?? Ondergetekenden De werkgever Namens vakbonden Dhr. R.C.P. Hartings Directeur/Bestuurder Zandbergen jeugd- en opvoedhulp Mw. W. Berentsen Bestuurder Abvakabo FNV regio Midden Nederland Mw. J. Kuijpers Juridisch stafmedewerker FBZ 3 van 22 Sociaal Plan

4 1 Algemene bepaling 1.1 Werkingsfeer Dit Sociaal Plan is van toepassing op de werknemers van Zandbergen. Het sociaal plan heeft als doel de bestaande rechtspositie van werknemers zoveel mogelijk te handhaven dan wel de mogelijke nadelige gevolgen te beperken. Dit plan voorziet daartoe in een aantal maatregelen en voorzieningen. Dit sociaal plan geldt uitsluitend voor werknemers met een arbeidsovereenkomst met Zandbergen die als gevolg van de organisatieverandering Bakens verplaatsen, bergen verzetten boventallig dreigen te worden of op andere wijze gevolgen ondervindt van bedoelde reorganisatie. Dit Sociaal Plan richt zich op begeleiding van werk naar werk binnen dan wel buiten Zandbergen. Werkgever en werknemer spannen zich hiertoe maximaal in. Indien dit in het uiterste geval niet tot het gewenste resultaat leidt, regelt dit Sociaal Plan de ontslagvoorwaarden. Dit sociaal plan is niet van toepassing op de werknemer met wie om andere redenen dan de organisatiewijziging(en) waarop dit sociaal plan van toepassing is, de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. 1.2 Uitgangspunten 1. De werkgever spant zich maximaal in om werknemers van werk naar werk te begeleiden. 2. Voor werknemers geldt een inspanningsverplichting om in redelijkheid, billijkheid en goede trouw mee te werken aan de uitvoering van dit Sociaal Plan. 3. De werkgever zal de voorgenomen organisatiewijziging(en) met de daarbij behorende formatieplaatsenplannen alsmede de bepaling van uitwisselbaarheid van functies ter advisering voorleggen aan de Ondernemingsraad op een moment dat het advies nog daadwerkelijk van invloed is op het te nemen besluit. 4. Indien zich, naar het oordeel van partijen, onvoorziene externe omstandigheden voordoen waardoor van de werkgever niet verlangd kan worden zich aan dit Sociaal Plan te houden, zullen partijen bij dit Sociaal Plan in overleg treden. 5. Voorts zal tussentijds (en in ieder geval ook 3 maanden na het afsluiten van het sociaal plan) tussen werkgever en werknemersorganisaties overleg plaatsvinden over werking van het sociaal plan en de wijze van continuering en/of eventuele bijstelling van dit Plan. Hierin komt uitdrukkelijk deel 2 van de reorganisatie aan de orde. 6. Extra zorgvuldig zal worden omgegaan met werknemers in kwetsbare situaties. 7. De interpretatie van dit Sociaal Plan is voorbehouden aan partijen bij dit plan. 4 van 22 Sociaal Plan

5 1.3 Werkingsduur Dit Sociaal Plan treedt in werking op de datum van ondertekening van dit Sociaal Plan en eindigt op 31 december 2011, tenzij voor de werknemer die onder de werkingssfeer valt van dit sociaal plan, nog geen definitief besluit in het kader van dit sociaal plan is genomen. Op werknemers die vóór 31 december 2011 de mededeling van boventalligheid hebben ontvangen blijven de bepalingen van dit Sociaal Plan in voorkomend geval van toepassing, totdat zij naar hun aard ten aanzien van de betrokken werknemer zijn uitgewerkt. De afloop van het sociaal plan laat onverlet dat (financiële) voorzieningen ontstaan tijdens de looptijd van dit plan ook na deze datum van toepassing blijven. 1.4 Verstrekken van inlichtingen De werknemer die een beroep doet op de voorzieningen van dit Sociaal Plan, verplicht zich aan werkgever of aan degene die belast wordt met de uitvoering van dit Sociaal Plan, de voor de toepassing van dit Sociaal Plan noodzakelijke inlichtingen en gegevens naar waarheid te verstrekken. Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige inlichtingen, alsmede misbruik maken van de aangeboden regeling, heeft uitsluiting van het Sociaal Plan tot gevolg en zal eventueel leiden tot een gehele of gedeeltelijke terugvordering van het inmiddels betaalbaar gestelde. 5 van 22 Sociaal Plan

6 2 Begripsbepalingen Afspiegelingsprincipe: Het Afspiegelingsbeginsel is het leidend beginsel dat sinds 1 maart 2006 als onderdeel van het ontslagbesluit (Beleidsregels ontslagtaak UWV Werkbedrijf) in acht dient te worden genomen bij het vaststellen van de ontslagvolgorde bij reorganisaties i.v.m. bedrijfseconomische redenen. Daarbij wordt per bedrijfsvestiging en vervolgens per categorie uitwisselbare functies het personeel ingedeeld in vijf leeftijdscategorieën, te weten jaar, jaar, jaar, jaar en 55 jaar en ouder. Vervolgens wordt binnen elk van deze categorieën bepaald welke werknemers het laatst in dienst zijn gekomen. Deze werknemers worden herplaatskandidaat. Anciënniteit of Diensttijd: De periode waarin de werknemer ononderbroken in dienst is geweest bij de huidige werkgever of diens rechtsvoorganger(s) (in rechte lijn van rechtsopvolging). Wanneer het dienstverband voor ten hoogste drie maanden onderbroken is geweest, wordt de periode voorafgaand aan deze onderbreking meegeteld. Bezwarencommissie: De Commissie die de werknemer dan wel werkgever kan adviseren over de toepassing van de in dit Sociaal Plan beschreven bepalingen. Boventalligheid: Hiervan is sprake wanneer de arbeidsplaats van een werknemer is komen te vervallen en werknemer niet geplaatst wordt in een uitwisselbare functie. Van boventalligheid is eerst sprake als dit door de werkgever aan de werknemer schriftelijk en met redenen omkleed is medegedeeld. Einddatum dienstverband De datum waarop het dienstverband van de boventallige werknemer daadwerkelijk eindigt. Formatie in fte: Wordt als eenheid gehanteerd om het aantal arbeidsuren uit te drukken. De grootte van één fte is gerelateerd aan een voltijd dienstverband (36 uur). Formatieplaatsenplan: Een overzicht van functies en formatieplaatsen in de nieuwe situatie vergeleken met de oude situatie. 6 van 22 Sociaal Plan

7 Gelijkwaardige functie: Identieke functie qua inhoud en inschaling. Een functie op het zelfde functieniveau (inschaling) als de huidige functie, die qua inhoud en taken verschilt van de huidige functie, maar waarvoor vergelijkbare opleiding en ervaring vereist is. Geschikte functie: Een functie, die buiten de definitie/het domein van passende functie valt, maar die qua inhoud aansluit bij de kennis, vaardigheden en competenties van de werknemer of waar werknemer binnen 1 jaar aan de functievereisten kan voldoen en die werknemer bereid is te accepteren. Herplaatskandidaat: Werknemer die als gevolg van (dreiging van) boventalligheid in aanmerking komt voor herplaatsing. Het moment waarop werknemer herplaatskandidaat wordt, is het moment waarop werknemer schriftelijk wordt medegedeeld dat hij/zij boventallig gaat worden. Dit kan maximaal 3 maanden en minimaal 2 maanden voorafgaand aan de daadwerkelijk datum van boventalligheid zijn. Kwetsbare werknemer Onder een kwetsbare werknemer wordt verstaan een werknemer voor wie twee of meer van de volgende beperkende omstandigheden geldt. o o o o o meer dan 20 jaar werkzaam op één werkplek. ouder dan 55 jaar beperkte belastbaarheid i.v.m fysieke of mentale beperkingen sterk beperkende thuissituatie (bijv. mantelzorger) waardoor combinatie met werk zodanig gebalanceerd is, dat het extra moeilijk is om dit elders te regelen werknemer waarvan door (tijdelijke) emotionele onbalans (anders dan door mentale beperkingen) een beperkte flexibiliteit/omgang met veranderingen kan worden verwacht. Mobiliteitsbevorderende maatregelen: Het geheel van activiteiten dat er op is gericht om een werknemer die boventallig is (of dreigt te worden), te (her)plaatsen in een andere functie binnen de organisatie of te begeleiden naar werk extern, alsmede de regelingen voor plaatsmakers. Overplaatsing: Is aan de orde als de oude functie blijft bestaan maar moet worden uitgeoefend op een andere werkplek en/of locatie. 7 van 22 Sociaal Plan

8 Passende functie: Een functie die qua opleiding, niveau, arbeidstijd, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden redelijkerwijs aan een werknemer kan worden opgedragen. De functie is ingedeeld in dezelfde functiegroep of maximaal 1 hogere of lagere functiegroep. De functie is tevens passend wanneer de werknemer binnen één jaar kan voldoen aan de gestelde functievereisten maar al wel de functie in de basis zelfstandig kan uitoefenen. De arbeidsduur mag daarbij maximaal 4 uur verschillen van de huidige arbeidsduur. Een reistijd van maximaal anderhalf uur enkele reis naar de nieuwe standplaats, Hierbij geldt het openbaar vervoer als uitgangspunt. Voor werknemers die nu al een langere reistijd hebben, geldt de huidige reistijd als passend. Plaatsmaker: Een werknemer die niet boventallig wordt verklaard en die door zijn vrijwillig vertrek plaatsmaakt voor een boventallig verklaarde collega. Reorganisatie: Een verandering in de organisatie met personele gevolgen voor één of meer werknemers. Standplaats: De plaats waar de werknemer gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht. Standplaatswijziging: Een werknemer verandert van standplaats als hij zijn functie op een andere locatie gaat uitoefenen. Tijdelijke functie: Een functie van bepaalde duur, vaak gefinancierd met incidentele middelen. Uitwisselbare functies: Functies die naar functie-inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar en naar niveau en beloning gelijkwaardig zijn. Ook licht gewijzigde functies vallen hieronder. Het betreft functies, die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat de verrichte werkzaamheden en handelingen worden verricht op grond van een - in generale zin - gelijke opdracht (taakstelling) en zijn gericht op globaal eenzelfde resultaat Vaste functie : Een functie van onbepaalde duur, die gefinancierd kan zijn door structurele of door incidentele middelen. 8 van 22 Sociaal Plan

9 Rechtspositie: CAO Jeugdzorg. Werkgever: Mij. Zandbergen, ten deze vertegenwoordigd door de directeur/bestuurder. Werknemer: De persoon die als arbeider in de zin van het Burgerlijk Wetboek een arbeidsovereenkomst is aangegaan met de werkgever. 9 van 22 Sociaal Plan

10 3 Proces De werknemer wiens functie gaat vervallen als gevolg van een organisatiewijziging(en) als bedoeld in dit Sociaal Plan, ontvangt 2 tot 3 maanden voorafgaand aan de daadwerkelijke boventalligheid een schriftelijke melding van boventalligheid. Werknemer werkt na melding van boventalligheid door in zijn huidige functie en krijgt per direct te status van herplaatskandidaat. Voor een herplaatskandidaat worden mobiliteitsbevorderende maatregelen getroffen om hem/haar van werk naar werk te begeleiden. Vanaf het moment van daadwerkelijke boventalligheid is Zandbergen bereid een werknemer vrij te stellen van werkzaamheden om zich volledig te kunnen richten op het vinden van nieuw werk, binnen of buiten Zandbergen Uitgangspunt is dat werknemer met de mobiliteitsbevorderende maatregelen binnen 6 maanden, en kwetsbare werknemers binnen 9 maanden, nieuw werk binnen of buiten Zandbergen vindt. Indien onverhoopt geen nieuw werk wordt gevonden, zal de einddatum dienstverband niet eerder vallen dan na deze 6 respectievelijk 9 maanden. 10 van 22 Sociaal Plan

11 4 Mobiliteitsbevorderende maatregelen t.b.v. herplaatskandidaten 4.1 Interne herplaatsing Herplaatskandidaten kunnen worden herplaatst in een vacante passende functie elders binnen de organisatie. Dit kan gedurende de hele periode dat de mobiliteitsbevorderende maatregelen worden ingezet Verplichtingen werkgever Werkgever spant zich tot het uiterste in om de werknemer die boventallig is verklaard, intern te herplaatsen in een passende functie. Verplichtingen werknemer De werknemer is verplicht, onverminderd het recht op bezwaar een passende functie, die hem volgens de plaatsingsprocedure is toegewezen, te aanvaarden. Uitgangspunten herplaatsing Werkgever hanteert bij het nemen van besluiten ten aanzien van werknemers, die betrokken zijn bij de organisatiewijziging(en), de volgende uitgangspunten bij herplaatsing: 1. Met elke herplaatskandidaat wordt een belangstellingsgesprek gevoerd om te verkennen welke herplaatsmogelijkheden en wensen er zijn. Aan een dergelijk gesprek kunnen door partijen geen rechten worden ontleend. De uitkomsten van het gesprek worden op een daartoe bestemd formulier vastgelegd en door beide partijen voor waarheidsgetrouw getekend. 2. Herplaatsing mag niet leiden tot meer boventalligheid dan op grond van het formatieplaatsenplan reeds was vastgesteld in de betreffende functiegroep. Er wordt naar gestreefd om elke werknemer te herplaatsen in een vaste functie die hij of zij ambieert. Wanneer er meer kandidaten dan functies zijn, zal er op grond van de volgende principes geselecteerd worden: voldoen aan de functie-eisen op grond van kennis, ervaring en/of opleiding dan wel binnen 1 jaar kunnen voldoen aan de functie-eisen en de functie ondertussen in de basis zelfstandig kunnen uitvoeren;. bij geschiktheid van meerdere personen voor een passende functie vindt plaatsing plaats volgens het anciënniteitbeginsel. 3. De werknemer kan in overleg op een tijdelijke functie geplaatst worden. In dat geval wordt overeengekomen dat het totale sociaal plan van toepassing is ten tijde van het einde van de tijdelijke functie. 11 van 22 Sociaal Plan

12 4. Indien aan de werknemer een passende functie wordt aangeboden, wordt daarbij de volgende volgorde in acht genomen: a. dezelfde of een uitwisselbare functie; b. een gelijkwaardige functie; c. een lagere functie, die één functiegroep lager is ingedeeld. 5. Indien er geen passende functie beschikbaar is kan aan de werknemer een geschikte functie worden aangeboden, zijnde een geschikte functie die buiten het domein passende functie valt, maar die de werknemer bereid is te aanvaarden. Indien een werknemer tengevolge van de reorganisatie een lagere functie is gaan vervullen en er binnen twee jaar na effectuering van de reorganisatie een vacature ontstaat in zijn oorspronkelijke functie, dan zal werknemer deze aangeboden krijgen. Vacatures Indien tijdens de geldigheidsduur van dit Sociaal Plan een vacature ontstaat, neemt de werkgever de volgende bepalingen in acht: a) de vacature wordt aangeboden aan herplaatskandidaten; b) in geval van een passende functie, wordt de functie aan herplaatskandidaat aangeboden. c) In geval van een geschikte functie krijgen herplaatskandidaten voorrang bij een aanstelling in de betreffende functie; d) de vacature wordt intern gepubliceerd; e) indien binnen een termijn van twee weken de onder d genoemde vacaturestelling geen geschikte kandidaten heeft opgeleverd, is de werkgever gerechtigd over te gaan tot externe werving. De betrokken werknemer kan nimmer aanspraak doen gelden op functies die hij/zij weliswaar mogelijkerwijs zou kunnen vervullen, doch die niet vacant zijn. Salarisgarantie bij een één schaalniveau lagere functie 1. De werknemer die als gevolg van de reorganisatie een passende of geschikte functie aanvaardt, welke één schaalniveau lager ligt dan het salarisniveau van de huidige functie, behoudt aanspraak op het bruto salaris behorende bij zijn oude schaal (exclusief functiegebonden toelagen) inclusief de uitloop. 2. De in lid 1 bedoelde aanspraak wordt berekend over de omvang van het dienstverband in de maand voorafgaande aan de functieverandering 3. Het bruto salaris als bedoeld onder lid 1 wordt aangepast aan de loonontwikkelingen van de CAO. 4. De in lid 1 van dit artikel bedoelde aanspraken vervallen: a. bij het (be)eindigen van de arbeidsovereenkomst anders dan als gevolg van een overdracht van (een deel van) de onderneming; 12 van 22 Sociaal Plan

13 b. indien de salariëring van de werknemer bedoeld in lid 1 de aanspraak genoemd in dit lid overschrijdt, anders dan tengevolge van uitbreiding van de overeengekomen arbeidsduur; c. gedeeltelijk, en wel naar rato van de vermindering van de arbeidsduur, indien op verzoek van werknemer een kortere arbeidsduur wordt overeengekomen. 5. Indien de arbeidsovereenkomst op enig tijdstip na de functieverandering een hoger aantal uren omvat dan in de oude situatie voorafgaand aan de functieverandering, is op deze urenuitbreiding het salaris van toepassing behorende bij deze nieuwe functie. Salarisgarantie bij een meer dan 1 schaalniveau lagere functie 1. De werknemer die als gevolg van de reorganisatie een geschikte functie aanvaardt, welke meer dan één schaalniveau lager ligt dan de huidige functie, maakt aanspraak op een bruto salaris één schaalniveau hoger dan het schaalniveau van de nieuwe functie. Het huidige salaris wordt doorgeschaald naar de naast hogere periodiek in de nieuwe schaal en loopt door tot maximum van die schaal. 2. De in lid 1 bedoelde aanspraak wordt berekend over de omvang van het dienstverband in de maand voorafgaande aan de functieverandering. Het bruto salaris als bedoeld onder lid 1 wordt aangepast aan de loonontwikkelingen van de CAO. 3. De in lid 1 van dit artikel bedoelde aanspraken vervallen: a. bij het (be)eindigen van de arbeidsovereenkomst anders dan als gevolg van een overdracht van (een deel van) de onderneming; b. indien de salariëring van de werknemer bedoeld in lid 1 de aanspraak genoemd in dit lid overschrijdt, anders dan tengevolge van uitbreiding van de overeengekomen arbeidsduur; c. gedeeltelijk, en wel naar rato van de vermindering van de arbeidsduur, indien op verzoek van werknemer een kortere arbeidsduur wordt overeengekomen. 4. Indien de arbeidsovereenkomst op enig tijdstip na de functieverandering een hoger aantal uren omvat dan in de oude situatie voorafgaand aan de functieverandering, is op deze urenuitbreiding het salaris van toepassing behorende bij deze nieuwe functie. 5. Het wegvallende salarisdeel t.o.v. de nieuwe schaal zoals bedoeld in lid 1, wordt gedurende 2 jaar gecompenseerd. Uitgangspunt is het verschil tussen het oude salaris, 1 maand voorafgaand aan de functieverandering, en het nieuwe salaris (bij gelijkblijvende urenomvang), op enig moment. 13 van 22 Sociaal Plan

14 Urengarantie Indien de passende functie waarop werknemer wordt herplaatst een lagere omvang heeft (maximaal 4 uur) dan de gemiddelde arbeidsduur per week van betreffende werknemer, blijft werknemer zijn oorspronkelijke arbeidsduur behouden. Mocht zich op enig moment extra werk aandienen dat als passend kan worden beschouwd, bijvoorbeeld in de vorm van een project of vacatureruimte, dan is de werknemer verplicht dit extra werk op zich te nemen totdat het aantal uren van de oude functie is bereikt. Indien er alleen functies beschikbaar zijn met minder uren dan hierboven genoemd, en die derhalve niet als 'passend' in de zin van deze regeling kunnen worden beschouwd en indien de werknemer aangeeft toch in aanmerking te willen komen voor betreffende functie(s),zal de werkgever zich inspannen voor de resterende uren een ander passend aanbod te doen. Als dit onmogelijk blijkt krijgt werknemer de gelegenheid gebruik te maken van de andere mobiliteitbevorderende maatregelen en zal werkgever slecht voor het resterende deel van de arbeidsovereenkomst ontslag aanvragen. Functiegebonden toelagen Wanneer de werknemer geplaatst wordt in een andere functie, vervallen de functiegebonden toelagen (onregelmatigheidstoeslag en consignatiedienst) van de oude functie. De werknemer, van wie het salaris als gevolg van het vervallen van de functiegebonden toelagen een blijvende verlaging ondergaat, wordt gedurende 2 jaar 100% compensatie betaald. Uitgangspunt is het verschil tussen het oude salaris met functiegebonden toelagen, 1 maand voorafgaand aan de functieverandering, en het nieuwe salaris, bij gelijkblijvende urenomvang, op enig moment. Vergoeding woon-werkverkeer Indien werknemer als gevolg van een wijziging in de plaats van tewerkstelling c.q. het werkgebied noodzakelijkerwijs meer reiskosten woon-werkverkeer moet maken dan in de daarvoor geldende situatie, heeft hij/zij gedurende 2 jaar recht op vergoeding van de meerkosten op basis van kosten openbaar vervoer laagste tariefklasse. De tegemoetkoming woon-werkverkeer zoals neergelegd in artikel 29.6 van de CAO Jeugdzorg wordt hierop in mindering gebracht. Vergoeding reistijd Aan een werknemer zal in verband met de wijziging in de plaats van tewerkstelling door de werkgever geen verhuisplicht worden opgelegd, tenzij met instemming van de werknemer. Voor de werknemer die tengevolge van de wijziging van de plaats van tewerkstelling wordt geconfronteerd met een langere reistijd woon-werkverkeer, wordt deze extra tijd gedurende 2 jaar tot de arbeidstijd gerekend. 14 van 22 Sociaal Plan

15 Studiefaciliteiten 1) Een werknemer die wordt geplaatst in een andere functie binnen de organisatie behoudt de rechten, die hem op grond van de studiefaciliteiten regeling zijn toegekend, indien hij de studie voortzet. 2) Een werknemer die wordt geplaatst in een andere functie binnen Zandbergen en die als direct gevolg van deze herplaatsing, in overleg met zijn leidinggevende, besluit te stoppen met zijn studie, wordt ontheven van de terugbetalingsverplichtingen zoals opgenomen in de CAO-Jeugdzorg. 3) Indien voor het vervullen van een nieuwe of gewijzigde functie naar het oordeel van de werkgever en/of werknemer om- of bijscholing noodzakelijk is, zal de werkgever hierin voorzien. Weigeren functieaanbod De werknemer aan wie een passend aanbod wordt gedaan om intern herplaatst te worden, is gehouden hieraan zijn/haar medewerking te verlenen. Bij een geschil over de passendheid van de interne herplaatsmogelijkheid kan in voorkomend geval de bezwarencommissie om een oordeel worden gevraagd. Indien de bezwarencommissie de aangeboden functie passend oordeelt en de werknemer weigert de desbetreffende functie te vervullen, kan de werknemer geen aanspraak meer maken op enige vergoeding ingevolge dit Sociaal Plan en kan de werkgever besluiten tot beëindiging over te gaan. 4.2 Bevorderen externe mobiliteit Herplaatskandidaten worden begeleid bij het zoeken naar een functie buiten Zandbergen, voor het geval interne herplaatsing niet lukt. Vrijstelling van werkzaamheden Indien er (nog) geen sprake is van herplaatsing, kan werkgever in overleg met betrokkene aan werknemer bijzonder verlof met behoud van salaris toe te kennen vanaf het moment van boventalligheid tot beëindigingdatum. De werknemer, aan wie bijzonder verlof met behoud van salaris is verleend, behoudt alle rechten voortvloeiend uit dit sociaal plan en de CAO. Maatwerk begeleidingstraject Werkgever biedt werknemer een maatwerk begeleidingstraject aan bij een bureau waarmee werkgever een contract heeft. o De maatwerkbegeleiding duurt maximaal 6 maanden of in het geval van een kwetsbare werknemer maximaal 9 maanden. Dit traject gaat formeel in op de datum van schriftelijke aanwijzing als herplaatskandidaat, ook al neemt het traject pas 15 van 22 Sociaal Plan

16 o o o op een latere datum daadwerkelijk zijn aanvang. (tenzij een latere aanvangstdatum schriftelijk is overeengekomen met de werkgever). Onder de ondersteuning, wordt tenminste begrepen een arbeidsmarktscan waarin de arbeidsmarktfitheid van de werknemer wordt bepaald en op basis daarvan een traject op maat. Aanvullende scholing kan hier onderdeel van uit maken De tijd besteed aan de afspraken met het begeleidingsbureau, wordt tot de arbeidstijd gerekend. De kosten zijn, indien geïndiceerd, tot maximaal 8.000,- (incl. BTW) voor rekening van de werkgever Werknemer heeft een inspanningsverplichting m.b.t. het maatwerk begeleidingstraject. t.b.v sollicitaties Buitengewoon verlof voor sollicitatiegesprekken. Reiskosten op basis openbaar vervoer 2 e klasse voor sollicitatie, mits de potentiële nieuwe werkgever dit niet vergoedt; de werknemer dient de bescheiden te overleggen. Desgevraagd zal de werkgever referenties verstrekken over het functioneren van de werknemer. Op verzoek ontvangt de werknemer een getuigschrift van de werkgever. Onbetaald verlof tijdens proeftijd De werknemer zal desgevraagd buitengewoon verlof zonder behoud van salaris worden verleend gedurende maximaal twee maanden, met het doel gedurende deze periode een proeftijd bij een nieuwe werkgever door te brengen. De periode van onbetaald verlof heeft geen consequenties voor de einddatum dienstverband. Stimuleren vrijwillige uitdiensttreding Bij vrijwillige uitdiensttreding zal de werkgever afzien van de geldende opzegtermijn. Werkgever en werknemer bepalen in goed overleg de datum van uitdiensttreding. Bij voortijdig vrijwillige uitdiensttreding krijgt werknemer een beëindigingvergoeding bij het laatste salaris ter waarde van 50% van het niet genoten bruto salaris (inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering en overige emolumenten) over de (maximaal 6) maanden tot de geplande einddatum. Plaatsmakersregeling De werknemer die niet boventallig is en door zijn vrijwillig vertrek plaatsmaakt voor een boventallig verklaarde collega, kan aanspraak maken op een plaatsmakersregeling. De werknemer die plaatsmaker wil worden, dient daartoe een verzoek in bij de werkgever. Werkgever beslist positief op dit verzoek, tenzij zwaarwegende redenen zich daartegen verzetten. Een dergelijk verzoek wordt echter uitsluitend gehonoreerd indien het vertrek van de desbetreffende werknemer als gevolg heeft 16 van 22 Sociaal Plan

17 dat een werknemer, behorende tot dezelfde uitwisselbare functiegroep, zijn arbeidsplaats hierdoor behoudt. Tevens geldt als voorwaarde dat de aangezegde werknemer eerst instemt met de voortzetting van zijn arbeidsovereenkomst met de werkgever en tevens met de ontbinding van eventueel reeds gemaakte afspraken in het kader van de voorgenomen beëindiging van zijn dienstverband. Het contract van plaatsmaker wordt per 1 e van de komende maand beëindigd middels een vaststellingsovereenkomst. Plaatsmaker krijgt twee bruto maandsalarissen (inclusief eindejaarsuitkering, vakantiegeld en overige emolumenten) vergoeding mee. De plaatsmaker heeft geen aanspraak op de overige voorzieningen uit dit Sociaal Plan. 17 van 22 Sociaal Plan

18 5. Beëindiging arbeidsovereenkomst Hoewel dit sociaal plan is ingericht op het begeleiden van werknemer van werk naar werk, binnen of buiten Zandbergen, is het ondanks inspanningen van werkgever en werknemer mogelijk dat dit niet lukt binnen de gestelde termijn voor het maatwerk begeleidingstraject. De einddatum dienstverband zal niet eerder zijn dan 6 respectievelijk 9 maanden na aanvang van het maatwerk begeleidingstraject. Omdat het daadwerkelijk beëindigen van een overeenkomst moet worden voorbereid en rekening moet worden gehouden met opzegtermijnen, worden maatregelen ter voorbereiding van beëindiging gestart op het moment waarop iemand daadwerkelijk boventallig wordt. Dit laat onverlet dat werkgever zich maximaal blijft inspannen om werknemer van werk naar werk te begeleiden. Uiteraard kan de voorbereiding van de beëindiging ten alle tijden worden stopgezet indien iemand alsnog herplaatst kan worden. De beëindigingmaatregelen kunnen bestaan uit het aanvragen van een ontslagvergunning bij UWV Werkbedrijf, uit het richten van een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan de bevoegde kantonrechter, dan wel uit het sluiten van een beëindigingovereenkomst met werknemer. Wachtgeldregeling De werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst is geëindigd, komt in aanmerking voor de wachtgeldregeling, zoals neergelegd in bijlage IX Wachtgeldregeling (regeling II ), in de CAO Jeugdzorg. Tegemoetkoming studiekosten Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal de werknemer worden ontheven van de terugbetalingsverplichtingen studiekosten, zoals opgenomen in de CAO jeugdzorg. Daarnaast zal Zandbergen reeds aangegane verplichtingen voldoen, met betrekking tot financiering van een lopende studie. Dit voor de duur van maximaal één jaar en tenzij een (eventuele) nieuwe werkgever deze verplichting van de oude werkgever overneemt. 18 van 22 Sociaal Plan

19 6 Overige bepalingen Vakantiedagen De werknemer met wie de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, zal door werkgever in de gelegenheid worden gesteld zijn tegoed aan vakantiedagen in overleg op te nemen. Parttimers De werknemer met wie een parttime dienstverband bestaat en die valt onder de werkingssfeer van dit Sociaal Plan, zal naar rato in aanmerking komen voor de financiële voorzieningen als bedoeld in dit Sociaal Plan met dien verstande dat eventuele maatwerktraject volledig door werkgever zullen worden gedragen. Hardheidsclausule In het geval waarin de toepassing van dit Sociaal Plan leidt tot een onbillijke situatie voor een individuele werknemer, zal de werkgever in positieve zin van de regeling afwijken. In een dergelijke situatie zal de werknemer een schriftelijk en gemotiveerd verzoek indienen bij de werkgever. Indien werkgever naar het oordeel van de werknemer geen billijke regeling treft, kan de werknemer zijn schriftelijke verzoek aan partijen bij deze overeenkomst doen toekomen. In deze gevallen waarin het Sociaal Plan niet voorziet beslissen partijen naar de geest van het Sociaal Plan. Aan specifieke besluiten van partijen op grond van deze clausule kunnen door andere werknemers geen rechten worden ontleend. Bezwarencommissie Indien werknemer van mening is dat werkgever het Sociaal Plan onjuist heeft toegepast, terwijl werkgever vindt dat er juist gehandeld is, kan werknemer bezwaar indienen volgens het reglement bezwarencommissie (zie bijlage).indien werkgever van mening is dat een werknemer een passende functie weigert, dient werkgever voordat zij tot ontslag overgaat, advies aan te vragen bij de bezwarencommissie. 19 van 22 Sociaal Plan

20 Bijlage Bij Sociaal Plan organisatiewijziging(en) Zandbergen Reglement Bezwarencommissie De taak van de bezwarencommissie is het behandelen van bezwaren, die een werknemer aantekent tegen de beslissingen van de werkgever in het kader van de toepassing van dit Sociaal Plan; het op verzoek van de werknemer of de werkgever adviseren over de toepassing van de in dit Sociaal Plan neergelegde bepalingen. 1. Partijen bij deze overeenkomst stellen een bezwarencommissie in, bestaande uit drie personen. 2. De samenstelling van de bezwarencommissie geschiedt als volgt: één lid, benoemd door de werkgever,; één lid, benoemd door de vertegenwoordigde werknemers-organisaties; de voorzitter wordt benoemd door beide voorgaande leden gezamenlijk. Voor de leden van de bezwarencommissie geldt dat zij geen werknemer of bestuurslid van de organisatie zijn. De werkgever voorziet in het secretariaat van de bezwarencommissie (afdeling P&O). 3. De werknemer kan zich schriftelijk tot plaatsings- of ontslagdatum wenden tot de bezwarencommissie, met bezwaren inzake de individuele toepassing van dit Sociaal Plan op de bezwaarde. 4. De bezwarencommissie bepaalt of de behandeling mondeling of schriftelijk geschiedt. 5. De behandeling van het bezwaar vindt in beginsel plaats binnen vier weken na indiening van het bezwaarschrift. 6. Behandeling. a. Bij een mondelinge behandeling worden de bezwaarde en de werkgever in elkaars tegenwoordigheid gehoord, waarbij zij zich door een raadsman kunnen doen bijstaan. b. De mondelinge behandeling geschiedt niet in het openbaar, tenzij de bezwarencommissie anders besluit, gehoord hebbende de bezwaarde en de werkgever. c. De beraadslagingen van de bezwarencommissie geschieden in een voltallige vergadering, die niet openbaar is. 20 van 22 Sociaal Plan

21 7. Werkgever en bezwaarde zijn verplicht alle gevraagde medewerking aan de bezwarencommissie te verlenen. 8. Uitspraak. a. De bezwarencommissie doet een uitspraak over het al dan niet gegrond zijn van het door de werknemer ingediende bezwaar. b. De uitspraak wordt zo spoedig mogelijk - doch uiterlijk binnen vier weken na de beraadslagingen - met redenen omkleed schriftelijk aan de bezwaarde en de werkgever medegedeeld. 9. De werkgever is verplicht, indien het bezwaar van de werknemer gegrond is verklaard, met inachtneming van die uitspraak zo spoedig mogelijk een nieuw besluit te treffen. 10. De bezwarencommissie neemt geen bezwaren in (verdere) behandeling waarvan voor of tijdens de behandeling blijkt dat deze bij de rechter aanhangig zijn gemaakt. De partij die een bezwaar dat ook bij de bezwarencommissie is aangemeld aanhangig maakt bij de rechter, dient dit schriftelijk aan de bezwarencommissie te melden. 11. De werkgever treft voor de individuele leden van de bezwarencommissie de volgende regeling met betrekking tot vergoedingen vacatiegeld: 160 per zitting reiskostenvergoeding: conform CAO secretariaatskosten: voor rekening van de werkgever. 12. Het aantekenen van bezwaar schort het plaatsings- of ontslagbesluit niet op. 21 van 22 Sociaal Plan

22 22 van 22 Sociaal Plan

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD Concept Sociaal plan onderhandelaarakkoord De ondergetekenden, Mozaiek welzijnsdiensten, gevestigd te Tiel enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO:

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO: Sociaal Convenant De ondergetekenden Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend

Nadere informatie

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule Preambule Voor u ligt het Sociaal Plan 2007 van Trias Jeugdhulp. De directe aanleiding voor het opstellen van dit Sociaal Plan is de behoefte van de Raad van Bestuur van Trias Jeugdhulp, de Ondernemingsraad

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, Stichting Centrum Vaartserijn, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd te den Haag en De Unie

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen. HOOFDSTUK I: ALGEMENE

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Kinderopvang Dronten, gevestigd te Dronten 2. Stichting Peuterspeelzaal Dronten, gevestigd te Dronten. enerzijds en de FNV gevestigd te Utrecht en CNV, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

13. Organisatie- en personeelsformatieplan

13. Organisatie- en personeelsformatieplan SOCIAAL PLAN overname Brummi (Hieronder wordt verstaan Pamada B.V., Berenboog B.V., Twinkel B.V., Het Berenhuis B.V., Boli B.V. en BSO Okidoki B.V.) 2 4 juli 2008 De ondergetekenden, 1. Brummi (waaronder

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Topaz

Doorlopend Sociaal Plan Topaz Doorlopend Sociaal Plan Topaz Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van de stichting Topaz (verder te noemen Topaz). Het sociaal plan is

Nadere informatie

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Werkingsfeer 2 4. Uitgangspunten 2 5. Looptijd 2 6. Hardheidsclausule 2

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 december december Breed Welzijn Delft. sociaal plan

SOCIAAL PLAN. 1 december december Breed Welzijn Delft. sociaal plan SOCIAAL PLAN 1 december 2011 1 december 2014 Breed Welzijn Delft sociaal plan 17 1 2012 1 1. Algemeen De ondergetekenden, Stichting Breed Welzijn Delft, verder te noemen: BWD, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN Concept d.d. 26-03-2012 SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN In het kader van reorganisatie door bedrijfseconomische omstandigheden en het verlies van werkgelegenheid Het Sociaal Plan regelt de personele gevolgen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Vieja-Utrecht, gevestigd te Utrecht, 2. Stichting Hera, gevestigd te Arnhem, 3. Stichting (nieuwe organisatie), gevestigd te Ede enerzijds en de Vereniging

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan

Concept Sociaal Plan 0 Concept Sociaal Plan Ten behoeve van STAMM CMO Drenthe, statutair gevestigd te Assen CSP-8 25 09 2009 / PA 1 van 22 DE ONDERGETEKENDEN: De werkgever: STAMM CMO Drenthe, hierna te noemen werkgever enerzijds,

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND De ondergetekenden, SMO Helmond enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen: HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds,

SOCIAAL PLAN. de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Buat, Platform voor Molukkers, gevestigd te Utrecht 2. IOC, Inspraakorgaan Chinezen, gevestigd te Utrecht 3. IOT, Inspraakorgaan Turken, gevestigd te Utrecht 4. Lize,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds,

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Wijkwerk Leeuwarden te Leeuwarden (SWL) 2. Stichting Welzijn OuderenLeeuwarden te Leeuwarden (SWOL) 3. Stichting Startpunt voor Inburgering in de Nederlandse

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 juli januari De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en

SOCIAAL PLAN 1 juli januari De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en SOCIAAL PLAN 1 juli 2017-1 januari 2018 De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en de Vereniging FNV gevestigd te Amsterdam, en CNV Connectief, gevestigd te Utrecht, anderzijds,

Nadere informatie

Concept Sociaal plan (versie 14-12)

Concept Sociaal plan (versie 14-12) Concept Sociaal plan (versie 14-12) De ondergetekenden, 1. Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN), gevestigd te Utrecht 2. Manpower Services bv, gevestigd te Amsterdam enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO.

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Fryslân (SMO Fryslân) te Leeuwarden 2. Opvang en Ondersteuning (O&O) te Leek, bestaande uit: stichting Blijenhof te Bergum stichting

Nadere informatie

2 Algemene bepalingen

2 Algemene bepalingen Onderhandelaarsakkoord De ondergetekenden, Stichting Ambulante Fiom, gevestigd te s-hertogenbosch enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan

Nadere informatie

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie.

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. Verklaring Aldus overeengekomen te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, op 10 december 2003 de werkgever de organisatie

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING De ondergetekenden, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (LdH W&G), gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Almere enerzijds en de

Nadere informatie

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan Stichting Ouderenzorg Kapelle Sociaal Plan Juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Wederzijdse rechten en plichten...3 3. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen... 4 4. Adviescommissie Sociale Begeleiding...

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 2 6. Overgangsprotocol bij fusie 4 7.

Nadere informatie

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren November 2015 1 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet Sociaal Plan In het kader van het Herontwerp Zorgpalet April 2009 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Sociaal Plan Herontwerp Zorgpalet 1. Inleiding 3 2. Werkgelegenheidsgarantie 3 3. Uitgangspunten en afspraken

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) De ondergetekenden, 1. Stichting Mantelzorg Almere (SMA), gevestigd te Almere; 2. Stichting Vrijwilligers Centrale Almere (VCA), gevestigd te Almere 3. Stichting

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.

Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Sociaal Plan Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Rutgers; De vakbonden: De Vereniging AbvaKabo FNV,

Nadere informatie

verklaren dat bij het opstellen van hiernavolgend sociaal plan de volgende overwegingen een rol hebben gespeeld:

verklaren dat bij het opstellen van hiernavolgend sociaal plan de volgende overwegingen een rol hebben gespeeld: SOCIAAL PLAN De ondergetekenden: Stichting Nederlands Jeugdinstituut, hierna ook genoemd NJi, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak,

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10 (aangepast Artikel) Reorganisatie en/of fusie; Regeling Sociaal Plan Artikel 49 1 De werkgever vraagt over een voornemen tot reorganisatie, en/of fusie dan wel afsplitsing aan de OR tijdig tevoren advies,

Nadere informatie

Sociaal plan DSM NL Services B.V. 1 april 2018 tot en met 31 maart 2023

Sociaal plan DSM NL Services B.V. 1 april 2018 tot en met 31 maart 2023 Sociaal plan DSM NL Services B.V. 1 april 2018 tot en met 31 maart 2023 Inhoud 1. Werkingssfeer... 3 2. Definities en leeswijzer... 3 3. Werking... 3 4. Procedure... 4 4.1 Boventalligheid... 4 4.2 Passende

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012

SOCIAAL PLAN. voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012 SOCIAAL PLAN voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012 Inhoud Preambule 3 Inleiding 3 Artikel 1: begripsbepalingen 3 Artikel 2: werkingssfeer en geldigheidsduur

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties bij Bureau Jeugdzorg Utrecht. in de periode

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties bij Bureau Jeugdzorg Utrecht. in de periode SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties bij Bureau Jeugdzorg Utrecht in de periode 2010-2011 INHOUDSOPGAVE Verklaring 3 Preambule 4 Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel

Nadere informatie

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren.

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Addendum GGZ WNB Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Werknemersorganisaties: FNV- Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 3 6. Regels bij organisatieverandering/organisatieverandering

Nadere informatie

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN Sociaal Overgangsprotocol Triversum GGZ NHN Verklaring, DE ONDERGETEKENDEN: de STICHTING GGZ Noord-Holland-Noord, statutair gevestigd te Heiloo en kantoorhoudende te Heerhugowaard., hierna te noemen:

Nadere informatie

SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE. Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw

SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE. Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw 2e concept oktober 2008 Door: Jan Willem Nuismer, manager PO&O Harm Hoekstra, directeur / bestuurder

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg concept 16 januari 2014 Inleiding De Stichting Surplus Zorg (verder te noemen: de werkgever) vindt het belangrijk om organisatiewijzigingen op een adequate en zorgvuldige

Nadere informatie

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties 8300 Concept SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag

Nadere informatie

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014 l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND,r Sociaal plan Frion 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Algemene bepalingen... 5 3. Algemene voorwaarden... 7 4. Herplaatsingsprocedure... 9 5. Mobiliteitsbevorderende

Nadere informatie

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen Sociaal Plan Koninklijk Instituut voor de Tropen 0 Inhoud Artikel 1 WERKINGSSFEER EN WERKINGSDUUR... 3 Werkingssfeer... 3 Werkingsduur... 3 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid... 3 Wijziging...

Nadere informatie

Addendum Doorlopend Sociaal Plan. Stichting Eleos

Addendum Doorlopend Sociaal Plan. Stichting Eleos Addendum Doorlopend Sociaal Plan Stichting Eleos Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Algemene bepalingen...3 3. Boventalligheid...4 4. Mobiliteit...5 5. Overige bepalingen...7 6. Monitoring en evaluatie...7

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen 1 INLEIDING Woonzorggroep Samen hecht grote waarde aan goed werkgeverschap en streeft vanuit die gedachte

Nadere informatie

Addendum. Algemeen Sociaal Plan

Addendum. Algemeen Sociaal Plan Addendum behorende bij het Algemeen Sociaal Plan 2013 2014 bij organisatieveranderingen in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven Versie 0.4 Augustus 2016 Inhoud Pagina Inhoud 2 Overeenkomst Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Sociaal Plan. Catharina Stichting

Sociaal Plan. Catharina Stichting Sociaal Plan Catharina Stichting 2012-2013 1 Ondergetekenden: Catharina Stichting gevestigd te Brielle, te noemen de werkgever enerzijds en de Ondernemingsraad van de Catharina Stichting, te noemen werknemers

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN (concept) 1 november 2009 tot en met 31 december 2012

SOCIAAL PLAN (concept) 1 november 2009 tot en met 31 december 2012 SOCIAAL PLAN (concept) november 009 tot en met december 0 Inhoudsopgave Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 0 Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Principe akkoord Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Juli 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen.pagina 2 Hoofdstuk 2 Plaatsingsprocedure.. pagina 8 Hoofdstuk 3 (Her)plaatsing overige

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

19. REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019

19. REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019 19. REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019 Artikel 1 a Toepassing Dit reglement is van toepassing op de Groothandel in Bloembollen zoals bedoeld in artikel 1 sub C. lid 2 cao Colland.

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) De ondergetekenden, Inhoudsopgave:

CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) De ondergetekenden, Inhoudsopgave: CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) 16 maart 2007 De ondergetekenden, 1. Stichting De Speelhoek 2. SKON Kinderopvang (SKON) te Utrecht enerzijds en 3. De Vereniging De Unie

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stichting Vluchtelingenwerk en Inburgering Regio Deventer

Sociaal Plan. Stichting Vluchtelingenwerk en Inburgering Regio Deventer Sociaal Plan Stichting Vluchtelingenwerk en Inburgering Regio Deventer Van toepassing op krimp van de sectie Inburgering met een looptijd tot 1 april 2007 Datum: 13 december 2006 Inleiding Hierbij treft

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010 Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010 Sociaal Plan DELTABiovalue Nederland BV versie 5 augustus 2010 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het besluit van de directie van DELTA NV, eigenaar

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN 2013 voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen op basis van de maatregelen en voorgestelde organisatiewijzigingen in

Nadere informatie

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 SOCIAAL PLAN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONELE GEVOLGEN BINNEN STICHTING THUISZORG ROTTERDAM ALS GEVOLG VAN DE UITVOERING VAN HET

Nadere informatie

Sociaal plan Vorming De bibliotheek

Sociaal plan Vorming De bibliotheek Sociaal plan Vorming De bibliotheek Werkgever De Stichting ProBiblio, gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur mevrouw A. Rube, hierna

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019

REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019 REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019 Artikel 1 a Toepassing Dit reglement is van toepassing op de Groothandel in Bloembollen zoals bedoeld in artikel 1 sub C. lid 2 cao Colland en

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting CED-Groep

Sociaal Plan Stichting CED-Groep Sociaal Plan Stichting CED-Groep Datum: 24 april 2015 Kenmerk: U/D15 0037 Status en/of versie Concept versie DE PARTIJEN: De stichting Stichting CED-Groep, gevestigd en kantoorhoudende te (3068 PC) Rotterdam

Nadere informatie

Sociaal Plan. De ondergetekenden, Namens de Stichting Peuterspeelzalen Boxtel gevestigd te Boxtel. Albert Habraken, voorzitter

Sociaal Plan. De ondergetekenden, Namens de Stichting Peuterspeelzalen Boxtel gevestigd te Boxtel. Albert Habraken, voorzitter Sociaal Plan Stichting Peuterspeelzalen Boxtel en Kindercentrum Kindertuin vormen per 1 januari 2011 de nieuwe organisatie Kindercentrum Kindertuin Peuterspeelzaal b.v. De ondergetekenden, Namens de Stichting

Nadere informatie