Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P."

Transcriptie

1 Sociaal Plan Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Rutgers; De vakbonden: De Vereniging AbvaKabo FNV, gevestigd te Zoetermeer, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw H.J. Schrage; Vereniging CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Bouwman; komen het volgende overeen: Algemene bepalingen en uitgangspunten Aanleiding voor dit Sociaal Plan is een algemene bezuinigingstaakstelling binnen de Werkprojecten groep. In het reorganisatieplan 2006 staat het hoe en waarom van deze algemene bezuinigingstaakstelling beschreven. Een algemeen uitgangspunt blijft, ook bij deze reorganisatie, om zoveel mogelijk gedwongen ontslagen te voorkomen door zoveel mogelijk medewerkers intern te herplaatsen op nieuwe functies dan wel extern te herplaatsen. Artikel 1 Werkingssfeer Het sociaal plan is van toepassing op alle medewerkers bij Werkprojecten, die een contract voor onbepaalde tijd hebben, dan wel een tijdelijke arbeidsovereenkomst hebben. Detacheringsovereenkomsten, aangegaan door werkgever zullen op dezelfde wijze worden voortgezet. Elders gedetacheerde medewerkers van de Stichting De Startbaan vallen buiten het kader van dit sociaal plan. Het sociaal plan volgt op een eerder sociaal plan dat is vastgesteld in het kader van de reorganisatie 2004/2005. De looptijd van dit sociaal plan is 2 jaar. Drie maanden vóór afloop van dit sociaal plan komen partijen bijeen voor bespreking van de voortgang in afspraken overeengekomen in dit sociaal plan. Bij alle regelingen wordt uitgegaan van het aantal structureel vastgestelde uren van het dienstverband. Tijdelijke wijzigingen in de omvang van het dienstverband worden niet in aanmerking genomen. Artikel 2 Looptijd De looptijd van het sociaal plan is twee jaar en gaat in op de dag dat de Raad van Commissarissen van werkgever na het aflopen van de adviesprocedure met de OR en vakorganisaties - besluit tot het uitvoeren van het reorganisatieplan inclusief sociaal plan. 1

2 Artikel 3 Begripsbepalingen In dit sociaal plan wordt verstaan onder: CAO: de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening werkgever: de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie, als bedoeld in artikel I.3 van de CAO, genoemd in de aanhef; salaris: het tussen werknemer en werkgever overeengekomen bruto maandloon, exclusief vergoedingen en/of toelagen en exclusief de vakantietoeslag; plaats van tewerkstelling: de plaats waar of van waaruit de werknemer gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht; organisatiestructuur: een overzicht van functies en organen bij de werkgever na reorganisatie, alsmede de relaties daartussen; formatieoverzicht: een ten behoeve van de nieuwe situatie op te stellen indicatief overzicht van functies en het per functie beschikbare aantal formatie-eenheden; (individuele) functiewijziging: een verandering in uit te voeren werkzaamheden, te verrichten handelingen en taakstelling ten opzichte van de huidige functie; de vakbond(en): de in de aanhef van dit sociaal plan genoemde vakbonden; individueel verworven rechten: persoonsgebonden aanspraken die een werknemer op basis van met de werkgever gemaakte afspraken kan doen laten gelden. anciënniteitbeginsel: het uitgangspunt dat de werknemer die het langst bij werkgever in dienst is de eerste rechten geniet; boventallige: de medewerker wiens functie bij de werkgever als gevolg van de in de aanhef van dit sociaal plan bedoelde reorganisatie niet meer voorkomt of voor wie de formatie in de betreffende functiecategorie te beperkt is om geplaatst te kunnen worden; inwisselbare functies: functies die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat de uitgevoerde werkzaamheden en handelingen worden verricht op grond van een - in generale zin- gelijke opdracht (taakstelling) en zijn gericht op een globaal eenzelfde resultaat; de doelgroep waarop de werkzaamheden zich richten is daarbij niet van belang (zie verder onder artikel 15 lid 5 van de CAO); passende functie: een functie die voor de medewerker maximaal één schaal lager 2

3 ligt dan de huidige functie en bij leidinggevenden maximaal twee schalen lager ligt dan de huidige functie en die, gelet op het niveau en salaris van de huidige functie, redelijkerwijs aan de werknemer kan worden opgedragen; een functie met dezelfde omvang in uren als de oude functie van de medewerker. De medewerker behoudt wel zijn eigen salarisperiodiek (garantie op hetzelfde full-time brutobedrag) eventueel binnen een andere (hogere ofwel lagere) schaal en behoudt tevens zijn huidige uitloopmogelijkheden. nieuwe functie: een nieuw gecreëerde functie die ten opzichte van de huidige functie een aanzienlijke verandering van de uit te voeren werkzaamheden, handelingen en taakstellingen veroorzaakt; een functie die voor de medewerker maximaal één schaal lager ligt dan de huidige functie en bij leidinggevenden maximaal twee schalen lager ligt dan de huidige functie en die, gelet op het niveau en salaris van de huidige functie, redelijkerwijs aan de werknemer kan worden opgedragen; een nieuwe functie met dezelfde omvang in uren als de oude functie van de medewerker. De medewerker behoudt wel zijn eigen salarisperiodiek (garantie op hetzelfde full-time brutobedrag) eventueel binnen een andere (hogere ofwel lagere) schaal en behoudt tevens zijn huidige uitloopmogelijkheden. geschikte functie: een functie bij werkgever, die niet inwisselbaar of passend is, maar die de werknemer bereid is te vervullen; de salariëring geschied volgens waardering binnen het functieloongebouw van de cao. Artikel 4 Verplichtingen CAO ex artikel XV.3 De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel XV.3 van de CAO en overige wettelijke kaders. Artikel 5 Verplichting tot goede uitvoering sociaal plan De werkgever en de werknemer op wie dit sociaal plan van toepassing is, zijn gehouden aan datgene wat te hunnen aanzien bij deze overeenkomst is bepaald te goeder trouw ten uitvoer te brengen. Artikel 6 Voorkoming onbillijkheid In gevallen waarin het sociaal plan leidt tot een onbillijke situatie voor de individuele werknemer kunnen partijen bij deze regeling in een voor de werknemer gunstige zin van het hier bepaalde afwijken. Het ter beoordeling voorleggen van deze situatie kan uitsluitend plaatsvinden door één der partijen bij deze overeenkomst. De beslissing over het voorgelegde wordt genomen door de directeur-bestuurder. Artikel 7 Algemene uitgangspunten werkgelegenheid De werkgever verplicht zich tot een nadrukkelijke inspanning om het aantal gedwongen ontslagen zo beperkt mogelijk te houden. Eerst worden zoveel mogelijk 3

4 medewerkers herplaatst op huidige bestaande interne vacatures. Vervolgens zullen met werknemers die boventallig en / of voorgedragen zijn voor ontslag als gevolg van de reorganisatie individuele regelingen getroffen worden. De afgekondigde vacaturestop blijft vooralsnog gehandhaafd. Vacatures worden eerst intern opengesteld. Pas op het moment dat er geen passende of geschikte interne kandidaten zijn, wordt extern geworven na toestemming van de directeur-bestuurder. Boventalligen in het kader van deze reorganisatie hebben de status van interne sollicitanten met voorrangspositie ten opzichte van andere medewerkers van Werkprojecten. Dit betekent dat interne vacatures eerst aan boventalligen wordt aangeboden; daarna kan de vacature intern breder aangeboden worden. Boventallige medewerkers worden gedurende het herplaatsingtraject op de hoogte gesteld van elke interne vacature en de inhoud ervan. Zij kunnen gedurende de looptijd van dit sociaal plan (2 jaar) gebruik maken van deze herplaatsingsmogelijkheid. Artikel 8 Herplaatsingsinspanningen intern Individuele functie en functiewijziging. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk medewerkers worden herplaatst op huidige bestaande interne vacatures. Dit kunnen inwisselbare, passende en geschikte functies zijn. Plaatsingsprocedure Centraal uitgangspunt bij de plaatsingsprocedure is dat alle vacatures intern worden ingevuld en dat voor de boventallige werknemers minimaal een jaar lang extra inspanningen worden verricht om een herplaatsing te bewerkstelligen op een andere interne functie. De boventalligen (vooral de ontslagen werknemers) hebben hierbij een voorrangspositie ten opzichte van andere interne kandidaten. Voor alle werknemers die direct herplaatst worden, omdat de eigen functie overbodig is geworden en derhalve gesnoeid gaat worden geldt de volgende plaatsingsprocedure: 1 Bestaande functies die door natuurlijk verloop e.d. openvallen worden door middel van de interne herplaatsingsprocedure weer ingevuld. Het gaat hier om inwisselbare, passende en geschikte functies. Informatie over de salariëring staat in artikel 9 van dit sociale plan. 2 Functies die ontstaan doordat er nieuwe omzet wordt gecreëerd zullen ook door middel van de interne plaatsingsprocedure worden opengesteld voor de herplaatsingskandidaten (hierbij geldt ook de bovenstaande procedure). Deze herplaatsingsprocedure m.b.t. functies met nieuwe omzet zal twee jaar lang voor alle boventalligen gelden. De boventalligen zullen twee jaar lang expliciet persoonlijk benaderd worden door PZ. 4

5 Artikel 9 Salariëring Bij een interne herplaatsing op basis van nieuwe, inwisselbare en passende functies zal de werkgever - gelet op het niveau en salaris van de huidige functie - aan de medewerker een functie aanbieden die maximaal één schaal lager ligt (bij leidinggevenden maximaal twee schalen lager). Voor de nieuwe functies wordt het functieloongebouw van de CAO gebruikt als uitgangspunt. De medewerkers met een nieuwe functies waarbij een hogere inschaling geldt, zullen geplaatst worden in een gelijke ofwel naasthogere periodiek. Voor medewerkers met een nieuwe, geschikte of passende functie waarbij een lagere inschaling geldt, zal de nu geldende periodiek (hetzelfde bruto salarisbedrag aangepast aan de loonontwikkeling) en de nu geldende uitloop (aangepast aan de loonontwikkeling) gegarandeerd worden. Artikel 10 Werktijden en reistijden na herplaatsing Alle voorkomende werkzaamheden binnen de organisatie van de werkgever kunnen rekening houdend met niveau en voorkeuren van de te herplaatsen medewerker worden aangeboden. Hierbij kan werkgever een functie aanbieden die andere werktijden vereist dan de oude functie van medewerker. Reistijden van 45 minuten of minder op basis van enkele reis worden niet gecompenseerd in tijd en gelden dus niet als werktijd. Alle reistijd na 45 minuten mag wel als werktijd worden beschouwd. De woon-werkverkeer reiskosten worden op basis van dit sociaal plan voor onbepaalde tijd vergoed conform de reiskostenregeling van Werkprojecten en conform de CAO. Artikel 11 Inwerken bij nieuwe functie of bij functiewijziging Ingeval van een nieuwe functie of bij functiewijziging zal de werkgever de medewerker in de nieuw aanvaarde c.q. gewijzigde functie zoveel mogelijk begeleiden. Aan de medewerker wordt zonodig een inwerkperiode geboden waarvan de duur gebruikelijk is voor de betrokken functie. Artikel 12 Vertrekpremie Een werknemer die gedurende de looptijd van het Sociaal Plan zelf ontslag neemt bij Werkprojecten en daarmee gedwongen ontslag voor zichzelf of een andere werknemer voorkomt, komt in aanmerking voor een vertrekpremie. De premie zal voor elk gewerkt jaar, één bruto maandsalaris bedragen met daarbij een maximum van vijf bruto maandsalarissen. Daarnaast geldt dat een werknemer die zijn aanstellingsomvang terugbrengt, in aanmerking komt voor een vertrekpremie naar rato. 5

6 Artikel 13 Om-, her-, en bijscholing bij nieuwe functie of bij functiewijziging Indien voor het vervullen van de nieuw aanvaarde c.q. gewijzigde functie naar het oordeel van de werkgever om-, her-, en / of bijscholing noodzakelijk is, zal de werkgever hierin voorzien. Daarbij worden de door de medewerker met betrekking tot de gevolgde opleiding / cursus noodzakelijk gemaakte kosten door de werkgever vergoed en wordt de lestijd aangemerkt als werktijd. Dit geldt zowel voor volle als voor deeltijd werkenden. Artikel 14 Outplacement en/of loopbaanadvies De medewerker die binnen het kader van de reorganisatie boventallig wordt, kan bij de werkgever een schriftelijk en gemotiveerd verzoek indienen tot het betalen van de kosten van externe outplacement faciliteiten die naar verwachting tot (aanmerkelijke) verbetering van de positie van de medewerker op de arbeidsmarkt zullen leiden. Indien de werkgever het verzoek inwilligt, ontvangt de medewerker een vergoeding van de gemaakte kosten tot een maximum van 1000,-. Indien de werkgever het verzoek afwijst, geschiedt dit schriftelijk en beargumenteerd. De werknemer kan ook gebruik maken van de interne scholingsmogelijkheid om een loopbaanoriëntatie-traject te volgen. Artikel 15 Om-, her- en bijscholing bij boventalligheid De medewerker die binnen het kader van de reorganisatie boventallig wordt, kan bij de werkgever een schriftelijk en gemotiveerd verzoek indienen tot het betalen van de kosten van het volgen van een opleiding die naar verwachting tot een verbetering van de positie van de betrokken medewerker op de arbeidsmarkt zal leiden. Indien het verzoek wordt ingewilligd ontvangt de betrokken medewerker een vergoeding van de gemaakte kosten tot een maximum van 1.000,- en op basis van overlegde rekeningen. Indien de werkgever dit verzoek afwijst, geschiedt dit schriftelijk en beargumenteerd. Artikel 16 Hulp bij verzelfstandiging Indien een werknemer plannen heeft om als zelfstandige ondernemer te beginnen zal in samenspraak met de reorganisatiecommissie gezocht worden naar een maatwerkoplossing. Gedacht kan worden aan hulp bij het opstellen van het ondernemersplan en een startpremie tot een maximum van 1000,- Artikel 17 Termijn mobiliteitsmiddelen Door de werkgever kunnen verzoeken als bedoeld in artikel 14, artikel 15 en artikel 16 slechts worden ingewilligd indien het verzoek door de betrokken medewerker is ingediend uiterlijk binnen negen maanden na de datum waarop de medewerker boventallig is geworden. Artikel 18 Anti-cumulatie De medewerker, die gebruik heeft gemaakt van de in artikel 14 genoemde faciliteiten kan geen gebruik maken van de faciliteiten genoemd in artikel 15 en 16. De 6

7 werknemer die gebruik heeft gemaakt van de in artikel 15 genoemde faciliteiten kan geen gebruik maken van de faciliteiten in artikel 14 en 16. De werknemer die gebruik heeft gemaakt van de in artikel 16 genoemde faciliteiten kan geen gebruik maken van de faciliteiten in artikel 15 en 14. Artikel 19 Wijziging van plaats van tewerkstelling Aan een werknemer zal in verband met een wijziging in de plaats van tewerkstelling door de werkgever geen verhuisplicht worden opgelegd, tenzij met instemming van de werknemer. Een werknemer die in verband met een wijziging in de plaats van tewerkstelling extra reiskosten moet maken, krijgt deze extra kosten van de nieuwe werkgever vergoed. Indien een werknemer ten gevolge van de wijziging in de plaats van tewerkstelling wordt geconfronteerd met de noodzaak om kinderopvang of uitbreiding daarvan te regelen, dan komen de kosten hiervan voor rekening van de werkgever volgens de wettelijke kaders van de Wet Kinderopvang zoals die per 1 januari 2005 van kracht wordt. Artikel 20 Faciliteiten ten behoeve van sollicitatie De werknemer die binnen het kader van de reorganisatie herplaatsing wordt aangeboden, maar het dienstverband wenst te beëindigen, wordt desgevraagd buitengewoon verlof met behoud van salaris verleend voor het verrichten van sollicitaties. Het buitengewoon verlof wordt toegekend voor maximaal 5 dagen per week gedurende maximaal 3 maanden. Tenzij de (potentieel) nieuwe werkgever deze kosten vergoedt, ontvangt de betrokken werknemer de met betrekking tot de sollicitatiegesprekken gemaakte reiskosten van de werkgever. Onder reiskosten wordt ten deze verstaan de kosten van het binnen Nederland reizen per openbaar vervoer tegen het laagste klassetarief. Desgevraagd dient de betrokken werknemer de oproep voor het sollicitatiegesprek aan de verkrijgende stichting te overleggen. Artikel 21 Ontheffing terugbetalingsverplichting De werknemer die binnen het kader van de reorganisatie herplaatsing wordt aangeboden, maar het dienstverband wenst te beëindigen, wordt ontheven van een eventuele lopende terugbetalingsverplichting met betrekking tot een ontvangen studiekosten- of verhuiskostenvergoeding, kosten in het kader van een pc-privéproject, fietsenplan en ouderschapsverlof. Artikel 22 Ontheffing opzegtermijn De werknemer die binnen het kader van de reorganisatie herplaatsing wordt aangeboden, maar het dienstverband wenst te beëindigen, wordt desgevraagd, zoveel als mogelijk is, door de werkgever verkorting van de geldende opzegtermijn toegestaan. Artikel 23 Voortzetting tegemoetkoming studiekosten 7

8 De werknemer die binnen het kader van de reorganisatie herplaatsing wordt aangeboden, maar het dienstverband wenst te beëindigen, en die op dat moment daadwerkelijke aanspraak heeft op een tegemoetkoming in de studiekosten, behoudt in geval van voortzetting van de studie deze aanspraak voor de reeds vastgestelde termijn, tenzij een (eventuele) nieuwe werkgever deze verplichting van de oude werkgever overneemt. Artikel 24 Jubilea Indien de werknemer binnen 12 maanden na beëindiging van de arbeidsovereenkomst op grond van een jubileum recht zou hebben gehad op een uitkering op grond van de cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening, dan wordt deze uitkering bij vertrek aan hem uitbetaald. Artikel 24 Wachtgeld De werknemers die als gevolg van de reorganisatie ontslag krijgen hebben recht op wachtgeld conform de CAO, Artikel 3.2 en uitvoeringsregeling L. Conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening zoals deze thans luidt of zal komen te luiden. Artikel 25 Bezwarencommissie De partijen bij deze overeenkomst stellen een bezwarencommissie in, bestaande uit drie personen. De samenstelling van de bezwarencommissie geschiedt als volgt: één lid, zijnde geen bestuurslid van de werkgever, wordt benoemd door de werkgever; één lid, zijnde geen werknemer in dienst van de werkgever, wordt benoemd door de vakbonden; de voorzitter wordt benoemd door de werkgever en werknemersorganisaties gezamenlijk. De werknemer kan zich binnen drie maanden na effectuering van de reorganisatie of de toedeling van de individuele functiewijziging schriftelijk wenden tot de bezwarencommissie met bezwaren inzake: de inhoud van de hem toebedeelde functie en de plaats van deze functie binnen de organisatie; de individuele toepassing van dit sociaal plan op de bezwaarde. De mondelinge behandeling van het bezwaar vindt plaats binnen zes weken na indiening van het bezwaarschrift. Tijdens de behandeling worden de bezwaarde en de werkgever in elkaars tegenwoordigheid gehoord, waarbij zij zich door een raadsman kunnen laten bijstaan. De mondelinge behandeling geschiedt niet in het openbaar, tenzij de bezwarencommissie anders besluit, gehoord hebbende de bezwaarde en de werkgever. De beraadslagingen van de bezwarencommissie geschieden in een voltallige vergadering, welke niet openbaar is. Werkgever en bezwaarde zijn verplicht alle gevraagde medewerking aan de bezwarencommissie te verlenen. a. De bezwarencommissie doet een uitspraak over het al dan niet gegrond zijn 8

9 van het door de werknemer ingediende bezwaar. b. De uitspraak wordt zo spoedig mogelijk - doch uiterlijk binnen vier weken na de beraadslagingen - met redenen omkleed, schriftelijk aan de bezwaarde en de werkgever meegedeeld. De werkgever is verplicht, indien het bezwaar van de werknemer gegrond is verklaard, met inachtneming van die uitspraak, zo spoedig mogelijk een nieuw besluit te treffen. De werknemer die zich tot de bezwarencommissie heeft gewend wordt in zijn bezwaar niet ontvankelijk verklaard, indien het bezwaar vòòr de aanmelding bij de bezwarencommissie bij de rechter aanhangig is gemaakt. Indien tijdens de behandeling van het bezwaar door de bezwarencommissie de werknemer dan wel de werkgever het bezwaar aanhangig maakt bij de rechter, ziet de bezwarencommissie af van verdere behandeling. De partij die een bezwaar dat ook bij de bezwarencommissie is aangemeld, aanhangig maakt bij de rechter, dient dit schriftelijk aan de bezwarencommissie te melden. De bezwarencommissie kan bepalen de behandeling van het bezwaar schriftelijk af te doen. De schriftelijke afhandeling van het bezwaar vindt plaats binnen tien weken na indiening van het bezwaarschrift. De leden van de bezwarencommissie ontvangen een vaste vergoeding van 200,- per dagdeel. Ook de voorbereidingstijd dient hierbij te worden betrokken. Reiskosten kunnen eveneens gedeclareerd worden op voet van het binnen Nederland reizen per openbaar vervoer tegen het laagste klassetarief. Aldus overeengekomen te Groningen op 23 januari 2006 De Stichting Werkprojecten Groep, voor deze: 9

10 Dhr. P. Rutgers; De Vakbond AbvaKabo, voor deze: Mevr. H.J. Schrage; Vereniging CNV Publieke Zaak, voor deze: Dhr. J. Bouwman; 10

11 Aanhangsel Sociaal Plan de Werkprojecten Groep Compensatieregeling Voor de ID-werknemers die als gevolg van deze reorganisatie (januari/februari 2006) ontslag aangezegd hebben gekregen geldt de volgende compensatieregeling: De Werkprojecten Groep zal aan de ID-werknemers, waarvan het dienstverband middels opzegging, na verkregen toestemming van het CWI, wordt beëindigd een eenmalige vergoeding verlenen van 1.500,-- bruto, onder voorwaarde dat er geen gebruik gemaakt is van de faciliteiten binnen het sociaal plan. De Werkprojecten Groep zal (werkgevers-)fondsen bijvoorbeeld gefinancierd uit EVC-middelen - daar waar mogelijk ten volle benutten om voor ontslag voorgedragen en / of ontslagen ID-medewerkers voor te dragen voor trajecten, die bekostigd worden uit deze fondsen. Aldus overeengekomen te Groningen op 23 januari 2006 De Stichting Werkprojecten Groep, voor deze: Dhr. P. Rutgers; De Vakbond AbvaKabo, voor deze: Mevr. H.J. Schrage; Vereniging CNV Publieke Zaak, voor deze: Dhr. J.Bouwman; 11

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Vieja-Utrecht, gevestigd te Utrecht, 2. Stichting Hera, gevestigd te Arnhem, 3. Stichting (nieuwe organisatie), gevestigd te Ede enerzijds en de Vereniging

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Kinderopvang Dronten, gevestigd te Dronten 2. Stichting Peuterspeelzaal Dronten, gevestigd te Dronten. enerzijds en de FNV gevestigd te Utrecht en CNV, gevestigd

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

13. Organisatie- en personeelsformatieplan

13. Organisatie- en personeelsformatieplan SOCIAAL PLAN overname Brummi (Hieronder wordt verstaan Pamada B.V., Berenboog B.V., Twinkel B.V., Het Berenhuis B.V., Boli B.V. en BSO Okidoki B.V.) 2 4 juli 2008 De ondergetekenden, 1. Brummi (waaronder

Nadere informatie

Concept Sociaal plan (versie 14-12)

Concept Sociaal plan (versie 14-12) Concept Sociaal plan (versie 14-12) De ondergetekenden, 1. Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN), gevestigd te Utrecht 2. Manpower Services bv, gevestigd te Amsterdam enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO.

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Fryslân (SMO Fryslân) te Leeuwarden 2. Opvang en Ondersteuning (O&O) te Leek, bestaande uit: stichting Blijenhof te Bergum stichting

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds,

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Wijkwerk Leeuwarden te Leeuwarden (SWL) 2. Stichting Welzijn OuderenLeeuwarden te Leeuwarden (SWOL) 3. Stichting Startpunt voor Inburgering in de Nederlandse

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, Stichting Centrum Vaartserijn, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak,

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) De ondergetekenden, 1. Stichting Mantelzorg Almere (SMA), gevestigd te Almere; 2. Stichting Vrijwilligers Centrale Almere (VCA), gevestigd te Almere 3. Stichting

Nadere informatie

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD Concept Sociaal plan onderhandelaarakkoord De ondergetekenden, Mozaiek welzijnsdiensten, gevestigd te Tiel enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen. HOOFDSTUK I: ALGEMENE

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Timon, gevestigd te Zeist 2. Stichting Teen Challenge Vlaardingen, gevestigd te Vlaardingen enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer,

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN 3

CONCEPT SOCIAAL PLAN 3 CONCEPT SOCIAAL PLAN 3 De ondergetekenden, De Stichting Kinderopvang Hoogeveen (SKH) te Hoogeveen enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Vereniging CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND De ondergetekenden, SMO Helmond enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen: HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Sociaal Plan. De ondergetekenden, Namens de Stichting Peuterspeelzalen Boxtel gevestigd te Boxtel. Albert Habraken, voorzitter

Sociaal Plan. De ondergetekenden, Namens de Stichting Peuterspeelzalen Boxtel gevestigd te Boxtel. Albert Habraken, voorzitter Sociaal Plan Stichting Peuterspeelzalen Boxtel en Kindercentrum Kindertuin vormen per 1 januari 2011 de nieuwe organisatie Kindercentrum Kindertuin Peuterspeelzaal b.v. De ondergetekenden, Namens de Stichting

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO:

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO: Sociaal Convenant De ondergetekenden Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds,

SOCIAAL PLAN. de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Buat, Platform voor Molukkers, gevestigd te Utrecht 2. IOC, Inspraakorgaan Chinezen, gevestigd te Utrecht 3. IOT, Inspraakorgaan Turken, gevestigd te Utrecht 4. Lize,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 +

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + BEGRIPPENLIJST Begeleidingsplan Boventalligheid het begeleidingsplan bevat een schets van de individuele situatie van de werknemer, de

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) De ondergetekenden, Inhoudsopgave:

CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) De ondergetekenden, Inhoudsopgave: CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) 16 maart 2007 De ondergetekenden, 1. Stichting De Speelhoek 2. SKON Kinderopvang (SKON) te Utrecht enerzijds en 3. De Vereniging De Unie

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING De ondergetekenden, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (LdH W&G), gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Almere enerzijds en de

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 juli januari De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en

SOCIAAL PLAN 1 juli januari De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en SOCIAAL PLAN 1 juli 2017-1 januari 2018 De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en de Vereniging FNV gevestigd te Amsterdam, en CNV Connectief, gevestigd te Utrecht, anderzijds,

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd te den Haag en De Unie

Nadere informatie

Concept sociaal plan. de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te den Haag anderzijds,

Concept sociaal plan. de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te den Haag anderzijds, Concept sociaal plan De ondergetekenden, 1. Federatie VluchtelingenWerk Midden-Nederland, gevestigd te Utrecht 2. Stichting VluchtelingenWerk Utrecht (SVU), gevestigd te Utrecht 3. Stichting VluchtelingenWerk

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stichting Vluchtelingenwerk en Inburgering Regio Deventer

Sociaal Plan. Stichting Vluchtelingenwerk en Inburgering Regio Deventer Sociaal Plan Stichting Vluchtelingenwerk en Inburgering Regio Deventer Van toepassing op krimp van de sectie Inburgering met een looptijd tot 1 april 2007 Datum: 13 december 2006 Inleiding Hierbij treft

Nadere informatie

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule Preambule Voor u ligt het Sociaal Plan 2007 van Trias Jeugdhulp. De directe aanleiding voor het opstellen van dit Sociaal Plan is de behoefte van de Raad van Bestuur van Trias Jeugdhulp, de Ondernemingsraad

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden,

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1 de Stichting Leo Stichting Groep, gevestigd te Apeldoorn, 2 de Stichting Leo Stichting Beheer, gevestigd te Apeldoorn, 3 de Stichting Bredervoort LSG, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal Statuut. Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn

Sociaal Statuut. Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn Sociaal Statuut Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn Social statuut Surplus-Welzijn Versie d.d. 28 juni 2007 Inleiding: Pre-ambule

Nadere informatie

2 Algemene bepalingen

2 Algemene bepalingen Onderhandelaarsakkoord De ondergetekenden, Stichting Ambulante Fiom, gevestigd te s-hertogenbosch enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan

Nadere informatie

Het oude artikel 12 is uit dit Sociaal Plan geschrapt. Het handelde over een voorgenomen ombouw naar werkeenden. Dit proces is in juni 2003 afgerond.

Het oude artikel 12 is uit dit Sociaal Plan geschrapt. Het handelde over een voorgenomen ombouw naar werkeenden. Dit proces is in juni 2003 afgerond. Sociaal Plan Kionda 2005 Januari 2005 Inleiding De ama-opvang in Nederland wordt onverminderd geconfronteerd met een zeer sterk dalende instroom van asiel zoekende jongeren. Het in 2003, met de ondernemingsraad

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Sociaal Plan Nidos 1 september 2008 1 september 2011

Sociaal Plan Nidos 1 september 2008 1 september 2011 1 september 2008 1 september 2011 ... 1 Considerans... 4 Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen... 5 Artikel 1 Definities... 5 Artikel 2 Werkingssfeer... 6 Artikel 3 Looptijd... 6 Artikel 4 Cumulatie aanspraken...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen. Voorwoord;

SOCIAAL PLAN. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen. Voorwoord; Voorwoord; Per 1 juli 2006 zal er een fusie plaats vinden tussen Stichting NetWerk Almelo, Stichting Welzijn Ouderen Almelo, Stichting Verbetering Onderwijskansen Almelo en Stichting SCOOP. Binnen Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN Concept d.d. 26-03-2012 SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN In het kader van reorganisatie door bedrijfseconomische omstandigheden en het verlies van werkgelegenheid Het Sociaal Plan regelt de personele gevolgen

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Sociaal Plan. LabNoord

Sociaal Plan. LabNoord Sociaal Plan LabNoord Sluiting Basislaboratorium St. Lucas Ziekenhuis LabNoord P&O: E. Dijkstra 29 november 2007 Sociaal Plan LabNoord Sluiting basislaboratorium St. Lucas Ziekenhuis Versie 5, definitief

Nadere informatie

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN Sociaal Overgangsprotocol Triversum GGZ NHN Verklaring, DE ONDERGETEKENDEN: de STICHTING GGZ Noord-Holland-Noord, statutair gevestigd te Heiloo en kantoorhoudende te Heerhugowaard., hierna te noemen:

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren.

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Addendum GGZ WNB Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Werknemersorganisaties: FNV- Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan

Concept Sociaal Plan 0 Concept Sociaal Plan Ten behoeve van STAMM CMO Drenthe, statutair gevestigd te Assen CSP-8 25 09 2009 / PA 1 van 22 DE ONDERGETEKENDEN: De werkgever: STAMM CMO Drenthe, hierna te noemen werkgever enerzijds,

Nadere informatie

Sociaal plan Vorming De bibliotheek

Sociaal plan Vorming De bibliotheek Sociaal plan Vorming De bibliotheek Werkgever De Stichting ProBiblio, gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur mevrouw A. Rube, hierna

Nadere informatie

(concept) Sociaal Plan Zorgbelang Drenthe 1 december december 2010

(concept) Sociaal Plan Zorgbelang Drenthe 1 december december 2010 (concept) Sociaal Plan Zorgbelang Drenthe 1 december 2009 31 december 2010 Zorgbelang Drenthe Postbus 278 9400 AG Assen telefoon 0592-243844 e-mail info@zorgbelang-drenthe.nl website www.zorgbelang-drenthe.nl

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 december december Breed Welzijn Delft. sociaal plan

SOCIAAL PLAN. 1 december december Breed Welzijn Delft. sociaal plan SOCIAAL PLAN 1 december 2011 1 december 2014 Breed Welzijn Delft sociaal plan 17 1 2012 1 1. Algemeen De ondergetekenden, Stichting Breed Welzijn Delft, verder te noemen: BWD, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant

Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant Status: definitief Versienummer: 1.1 Datum: 14 maart 2016 1 2 De ondergetekenden, 1. Stichting Isala (Diaconessenhuis), gevestigd te Meppel 2. Stichting Isala,

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10 (aangepast Artikel) Reorganisatie en/of fusie; Regeling Sociaal Plan Artikel 49 1 De werkgever vraagt over een voornemen tot reorganisatie, en/of fusie dan wel afsplitsing aan de OR tijdig tevoren advies,

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan Stichting Ouderenzorg Kapelle Sociaal Plan Juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Wederzijdse rechten en plichten...3 3. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen... 4 4. Adviescommissie Sociale Begeleiding...

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010 Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010 Sociaal Plan DELTABiovalue Nederland BV versie 5 augustus 2010 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het besluit van de directie van DELTA NV, eigenaar

Nadere informatie

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA (Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA De ondergetekenden, 1. GGD Nederland, mede namens de bij haar aangesloten GGD en, 2. Stichting PGA Noord Stichting PGA Oost

Nadere informatie

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen Sociaal Overdrachts Protocol Overeenkomst tussen Werkgevers Stichting Medische Diagnostiek, gevestigd aan de Spaarnepoort 3, 2134 TM Hoofddorp, (hierna aangeduid als Medial ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting XXXXXXXXX

SOCIAAL PLAN. Stichting XXXXXXXXX SOCIAAL PLAN Stichting XXXXXXXXX 1 januari 2011-31 december 2011 1. Algemeen Inleiding/aanleiding Het is de behoefte van XXXXXXXXX, de ondernemingsraad en de betrokken werknemersorganisaties om op adequate

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties 8300 Concept SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Topaz

Doorlopend Sociaal Plan Topaz Doorlopend Sociaal Plan Topaz Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van de stichting Topaz (verder te noemen Topaz). Het sociaal plan is

Nadere informatie

verklaren dat bij het opstellen van hiernavolgend sociaal plan de volgende overwegingen een rol hebben gespeeld:

verklaren dat bij het opstellen van hiernavolgend sociaal plan de volgende overwegingen een rol hebben gespeeld: SOCIAAL PLAN De ondergetekenden: Stichting Nederlands Jeugdinstituut, hierna ook genoemd NJi, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak,

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

Reorganisatie formatie Odyssee bv (Geactualiseerd voor Organisatie 2008 Vastgesteld met vakbonden op 15 januari 2008)

Reorganisatie formatie Odyssee bv (Geactualiseerd voor Organisatie 2008 Vastgesteld met vakbonden op 15 januari 2008) Reorganisatie formatie Odyssee bv (Geactualiseerd voor Organisatie 2008 Vastgesteld met vakbonden op 15 januari 2008) Sociaal Plan 1. Inleiding De ondergetekenden, Odyssee bv, enerzijds en de Vereniging

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012

SOCIAAL PLAN. voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012 SOCIAAL PLAN voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012 Inhoud Preambule 3 Inleiding 3 Artikel 1: begripsbepalingen 3 Artikel 2: werkingssfeer en geldigheidsduur

Nadere informatie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties.

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties. SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie van - Stichting Cardia - Stichting Duinrust en de daaruit volgende reorganisaties. Definitieve versie d.d. 14 september 2009 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgevers: en hun

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem

Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem 1 september 2017 1 september 2019 Colofon Stichting Kunstencentrum Jerusalem Heuvelstraat 4 5801 CS VENRAY telefoon 0478 585320 e-mail info@kunstencentrumjerusalem.nl

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

01-05-2011 tot en met 30-04-2013

01-05-2011 tot en met 30-04-2013 01-05-2011 tot en met 30-04-2013 Pagina 1 van 20 De werkgever: DE ONDERGETEKENDEN: - Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land gevestigd te Emmeloord enerzijds en - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer

Nadere informatie

Sociaal Plan. Principeakkoord

Sociaal Plan. Principeakkoord Sociaal Plan Principeakkoord T.b.v. de voorgenomen fusie van Stichting Ouderenzorg Rivierenbuurt met Stichting Zuid en Stichting Schinkelhaven tot een nieuwe stichting met de naam: PUURZUID Amsterdam,

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Verklaring: MCA Gemini Groep, Medisch Specialisten Noord West en de werknemersorganisaties

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

De Stichting [naam], gevestigd te [adres] (hierna aangeduid als XXXXX ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie];

De Stichting [naam], gevestigd te [adres] (hierna aangeduid als XXXXX ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie]; Sociaal Overdrachtsprotocol Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 hebben drie grote stelselwijzigingen plaatsgevonden in het sociale domein waarbij activiteiten van overheid naar gemeenten zijn gedecentraliseerd.

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV Overdrachtsprotocol MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV 1 Inhoudsopgave Voorwoord Doel Blz. 4 Werkingssfeer Blz. 4 Overgang dienstverband Blz. 4 Geen Gedwongen ontslagen Blz.

Nadere informatie

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: hij die door of vanwege de gemeente

Nadere informatie

Concept Sociaal Statuut

Concept Sociaal Statuut Ondergetekenden: 1. De Stichting Sportbedrijf Smallingerland, gevestigd en kantoorhoudende te Drachten hierna te noemen: het Sportbedrijf 2. De vakbonden ABVAKABO-FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke

Nadere informatie

VOORPARAGRAAF SOCIAAL STATUUT 2015 2017. Dit Sociaal Statuut betreft een actualisering van het Sociaal Statuut van 2012-2014.

VOORPARAGRAAF SOCIAAL STATUUT 2015 2017. Dit Sociaal Statuut betreft een actualisering van het Sociaal Statuut van 2012-2014. VOORPARAGRAAF SOCIAAL STATUUT 2015 2017 Dit Sociaal Statuut betreft een actualisering van het Sociaal Statuut van 2012-2014. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende: 1. De medewerkers bij de Raad

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Leidraad bij reorganisaties

Leidraad bij reorganisaties Regels en regelingen in het kader van de organisatie- en formatieontwikkeling bij Waterbedrijf Groningen Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippen 3. Algemeen 4. Informatie, inspraak en overleg

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Addendum. Algemeen Sociaal Plan

Addendum. Algemeen Sociaal Plan Addendum behorende bij het Algemeen Sociaal Plan 2013 2014 bij organisatieveranderingen in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven Versie 0.4 Augustus 2016 Inhoud Pagina Inhoud 2 Overeenkomst Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Kinderopvang OOK Apeldoorn, april Concept Sociaal plan (in het kader van inkrimping bij de sector kinderdagverblijven in 2006)

Kinderopvang OOK Apeldoorn, april Concept Sociaal plan (in het kader van inkrimping bij de sector kinderdagverblijven in 2006) Kinderopvang OOK Apeldoorn, april 2006 Concept Sociaal plan (in het kader van inkrimping bij de sector kinderdagverblijven in 2006) Concept Sociaal Plan (versie: 27-04-yyyy) Pagina 1 van 14 Preambule 1.

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan De Zorgcirkel 2013 t/m 2017

Regeling Sociaal Plan De Zorgcirkel 2013 t/m 2017 Regeling Sociaal Plan De Zorgcirkel 2013 t/m 2017 Regeling Sociaal Plan de Zorgcirkel 2013 2017 1 Inleiding Voor zorginstellingen is er in de afgelopen jaren veel veranderd als het gaat om financiering,

Nadere informatie

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 De ondergetekenden: Werkgever: Raad van Bestuur De Wever en Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV,

Nadere informatie