SOCIAAL PLAN. 1 december december Breed Welzijn Delft. sociaal plan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIAAL PLAN. 1 december december Breed Welzijn Delft. sociaal plan"

Transcriptie

1 SOCIAAL PLAN 1 december december 2014 Breed Welzijn Delft sociaal plan

2 1. Algemeen De ondergetekenden, Stichting Breed Welzijn Delft, verder te noemen: BWD, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. E. Klooster, directeur enerzijds en Vereniging ABVAKABO FNV, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. D. van Leiden en CNV Publieke Zaak, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. L. Smits anderzijds komen het volgende sociaal plan overeen: Inleiding/ aanleiding BWD wil op adequate en zorgvuldige wijze inspelen op toekomstige veranderingen. Middels dit Sociaal Plan wil zij de gevolgen daarvan zoveel als mogelijk opvangen. BWD is in de omstandigheid dat er in de periode 2012 tot en met 2014 structureel fors bezuinigd moet worden. In dezelfde periode zal een koersverandering plaatsvinden door vernieuwing van de werkwijze en aanpassing van de dienstverlening. Hierdoor is een organisatieverandering noodzakelijk. De aanpassingen in de organisatie zijn beschreven in het reorganisatieplan. Dit reorganisatieplan, waarmee uitvoering gegeven wordt aan zowel de strategische koers als het sociaal plan, zal jaarlijks hernieuwd worden gedurende de looptijd van het sociaal plan en conform de WOR artikel 25 aan de Ondernemingsraad ter advies worden voorgelegd. In het onderhavige Sociaal Plan zijn de rechten en plichten van werkgever en werknemers als gevolg van de organisatieverandering (reorganisatie) weergegeven. De werkgever zal zich inspannen om gedwongen ontslagen als gevolg van de reorganisatie zo veel mogelijk te voorkomen en medewerkers zoveel als te mogelijk begeleiden van werk naar werk. In de hierop volgende tekst dient voor hij altijd hij/zij gelezen te worden. 1.1 Definities CAO De collectieve arbeidsovereenkomst Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening , zoals die geldt op het moment waarop dit Sociaal Plan wordt vastgesteld. Werknemer De natuurlijke persoon (man of vrouw) die op de ingangsdatum van dit Sociaal Plan in dienst is van BWD op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Werkgever De stichting Breed Welzijn Delft, statutair gevestigd te Delft. sociaal plan

3 Dienstjaren Het aantal jaren dat een werknemer bij BWD of een van haar rechtsvoorgangers in dienst is geweest, mits sprake is geweest van aansluitende arbeidsovereenkomsten. Hierbij wordt de duur van het dienstverband afgerond op hele jaren. Een periode langer dan 6 maanden (6 maanden en 1 dag) wordt daarbij geteld als een heel dienstjaar, een periode van 6 maanden of korter als geen dienstjaar. Leeftijd De leeftijd in volle jaren van de werknemer. Salaris Het tussen werkgever en werknemer overeengekomen bruto maandbedrag dat hoort bij een periodieknummer van de op de functie van de werknemer van toepassing zijnde salarisschaal. Uitwisselbare functie Uitwisselbaar zijn functies die naar functie-inhoud, vereiste kennis (o.a. benodigde opleiding) en vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar zijn en naar niveau en beloning gelijkwaardig zijn. Ten aanzien van de vaststelling van de uitwisselbaarheid van functies adviseert de OR. Passende functie Een passende functie is een functie die qua vereiste kennis (o.a. benodigde opleiding), vaardigheden en competenties, vereiste ervaring, functie-inhoud en formatieomvang in redelijkheid geacht wordt aan te sluiten bij de capaciteiten, mogelijkheden en ervaring van de medewerker. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten: Het salarisniveau wijkt niet meer dan één schaal af van de functie die de medewerker voor de reorganisatie vervult. De formatieomvang (gemiddeld aantal te werken uren per week) wijkt niet meer dan 4 uur per week af van de functie die de medewerker voor de reorganisatie vervult. Bij de beoordeling of een functie passend is, dient tevens te worden meegenomen dat de werknemer zich binnen een inwerkperiode van 3 maanden in de betrokken functie kan bekwamen. Geschikte functie Een functie die in vergelijking met de functie van de werknemer niet uitwisselbaar of passend is, maar die de werknemer toch wil aanvaarden. Voorwaarde daarbij is dat de werknemer en de werkgever daarover overeenstemming hebben. Herplaatsingkandidaat Een werknemer met een vast dienstverband die boventallig is, omdat de functie of formatieplaats is komen te vervallen. Boventalligheid Boventallig is de werknemer van wie de functie of formatieplaats is komen te vervallen en die niet herplaatst kan worden. Vaststelling van de boventalligheid vindt plaats volgens de criteria van artikel 4.2 van het Ontslagbesluit (zie bijlage 2 Ontslagbesluit). sociaal plan

4 Afspiegelingsbeginsel Het afspiegelingsbeginsel betreft het toepassen van het dienstjarenprincipe per leeftijdsgroep, om een onevenredige leeftijdsopbouw van de leeftijdsgroepen te voorkomen. Hoofdregel is het afspiegelingsbeginsel, daarna volgt anciënniteit. Binnen een categorie uitwisselbare functies worden de werknemers ingedeeld in leeftijdsgroepen. Per leeftijdsgroep wordt de werknemer met het kortste dienstverband het eerst voor ontslag in aanmerking gebracht. De leeftijdsgroepen zijn: van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 jaar en ouder. Het aantal werknemers dat per leeftijdsgroep voor aanwijzing als boventallige in aanmerking wordt gebracht, komt vervolgens zoveel mogelijk overeen met de onderlinge verhouding van het aantal werknemers in elk van de leeftijdsgroepen binnen de betreffende categorie uitwisselbare functies. Hiervan kan worden afgeweken indien een werknemer over zodanige bijzondere kennis en bekwaamheden beschikt, dat zijn aanwijzing als boventallige voor het verder functioneren van de organisatie te bezwaarlijk is. Voor de bepaling van de duur van het dienstverband wordt bij aanwijzing van werknemers als boventallige medewerker gerefereerd aan het Ontslagbesluit en de praktijk van UWV WERKbedrijf. Meer in het bijzonder betekent dit dat de periodes meegeteld worden, waarin een werknemer voor aanvang van zijn dienstverband met BWD of een van haar rechtsvoorgangers, bij deze zelfde werkgever heeft gewerkt op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst of op basis van uitlening door een derde (zoals uitzendwerk) in dezelfde of vergelijkbare functie. Deze periodes tellen niet mee na onderbreking van drie maanden of meer. Bij een onderbreking van minder dan drie maanden tellen de onderbrekingen zelf niet mee voor de bepaling van de duur van het dienstverband. Plaatsingsprocedure Procedure die in acht wordt genomen t.b.v. herplaatsing van medewerkers, zoals is weergegeven in artikel 2 van dit Sociaal Plan. 1.2 Uitgangspunten: Werkingssfeer Het sociaal plan is van toepassing op alle medewerkers die op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in dienst zijn van BWD. Dit geldt niet voor de werknemer van wie is vastgesteld dat hij disfunctioneert op het moment waarop dit sociaal plan in werking treedt en waarvoor reeds een procedure is gestart die moet leiden tot de ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Inwerkingtreding en werkingsduur Het sociaal plan treedt in werking per datum van ondertekening en heeft een looptijd die eindigt op 1 december De einddatum laat onverlet dat rechten, die gedurende de looptijd van dit sociaal plan zijn ontstaan ook na deze datum voor de betrokken werknemer van toepassing blijven. Ontslagen Als gevolg van de reorganisatie zal de werkgever zich inspannen om gedwongen ontslagen zo veel mogelijk te voorkomen. Gedurende de looptijd van dit sociaal plan zal jaarlijks een reorganisatieplan worden opgesteld waarin naar gelang de financiële situatie, de sociaal plan

5 vooruitzichten en de benodigde dienstverlening de doelstellingen worden vertaald naar de benodigde formatie. Werkgelegenheid De werkgever zal zich ten gevolge van de reorganisatie inspannen om de omvang en kwaliteit van de werkgelegenheid te handhaven. Binding De werkgever en werknemers, op wie dit sociaal plan van toepassing is, zijn gehouden volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van dit sociaal plan. Beschikbaarstelling sociaal plan De werkgever zal er voor zorg dragen dat elke werknemer vrije toegang heeft tot een exemplaar van dit sociaal plan, onmiddellijk nadat het door partijen definitief is vastgesteld. Bezwarencommissie Partijen bij deze overeenkomst stellen een bezwarencommissie in. Een werknemer kan bezwaar maken bij de Bezwarencommissie conform het reglement van de Bezwarencommissie, dat aan dit sociaal plan is toegevoegd. Zie bijlage 1. Hardheidsclausule: Voorkoming onbillijkheid In gevallen, waarin deze overeenkomst leidt tot een onbillijke situatie voor de werknemer, zullen partijen bij deze overeenkomst, eventueel de bezwarencommissie gehoord hebbende, op een voor de werknemer redelijke wijze van dit sociaal plan afwijken. Het ter beoordeling voorleggen van een zodanige situatie kan uitsluitend plaatsvinden door een der partijen bij deze overeenkomst en de betrokken medewerker. 2. Plaatsingsprocedure binnen BWD 1. Als primair beginsel geldt dat de werknemer zijn functie volgt. Indien zijn functie tot de categorieën van de uitwisselbare functies behoort wordt de werknemer in de uitwisselbare functie geplaatst. Plaatsing geschiedt schriftelijk. 2. Indien de werknemer de eigen functie niet kan volgen, of niet in de uitwisselbare functie geplaatst kan worden, krijgt de werknemer de status van herplaatsingkandidaat. 3. Indien blijkt dat een werknemer herplaatsingkandidaat wordt, zal in een zo vroeg mogelijk stadium een gesprek plaatsvinden waarin de consequenties van die status worden meegedeeld. In dit gesprek wordt tevens de belangstelling geregistreerd voor een andere functie binnen BWD. 4. Voor de belangstellingsregistratie geldt de navolgende procedure, waarvan de totale doorlooptijd maximaal 3 weken is: De herplaatsingkandidaat ontvangt een overzicht van beschikbare passende functies en geschikte functies binnen de gewijzigde organisatie, de (voorlopige) functieomschrijvingen en informatie over de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden (cf. Cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening). sociaal plan

6 De herplaatsingkandidaat maakt uiterlijk binnen 1 werkweek schriftelijk zijn belangstelling bekend voor een of meerdere functies binnen de gewijzigde organisatie. Indien belangstelling voor meerdere functies wordt aangegeven dient te worden vermeld voor welke functie de medewerker een eerste voorkeur heeft. De belangstelling voor een passende functie gaat voor eventuele belangstelling voor een geschikte functie. De belangstellingsregistratie vindt plaats tussen de medewerker, direct leidinggevende en P&O. 5. Indien de herplaatsingkandidaat een passende functie wordt aangeboden, geschiedt dit in de onderstaande volgorde: Een passende functie in dezelfde salarisschaal; Een passende functie in één hogere salarisschaal; Een passende functie in één lagere salarisschaal. 6. Indien meerdere herplaatsingkandidaten in aanmerking komen voor een passende functie binnen BWD, geniet de werknemer met de langste diensttijd bij de werkgever voorrang. 7. Uiterlijk binnen 1 werkweek na afloop van de periode waarin de werknemer de belangstelling kenbaar kan maken, wordt de werknemer geplaatst. Plaatsing geschiedt in een persoonlijk plaatsingsgesprek. Dit gesprek vindt plaats tussen de medewerker, direct leidinggevende en P&O. De plaatsing wordt binnen 1 werkweek schriftelijk bevestigd. 8. De herplaatsingkandidaat is gehouden de aangeboden passende functie te aanvaarden. 9. De herplaatsingkandidaat wordt een bij de functie gebruikelijke inwerkperiode geboden om zich in de passende functie te bekwamen. 10. Indien voor het vervullen van de functie naar het oordeel van de werkgever om- of bijscholing noodzakelijk is, zal de werkgever hierin voorzien. 11. Na 3 maanden wordt de herplaatsing geëvalueerd. 12. Wanneer blijkt dat de functie niet passend is herleeft de status van herplaatser en wordt de herplaatsingprocedure opnieuw doorlopen. 13. Indien een werknemer tengevolge van de organisatiewijziging een lagere functie is gaan vervullen en er binnen 1 jaar na effectuering van de reorganisatie een vacature ontstaat in zijn oorspronkelijke functie, dan zal die vacature aan de betrokken werknemer worden aangeboden. 3. Salarisgarantieregeling bij lagere functie binnen BWD 1. De herplaatsingkandidaat die als gevolg van de organisatiewijziging een passende functie binnen BWD aanvaardt die op een lager salarisniveau is ingedeeld, behoudt tijdelijk aanspraak op het salaris dat behoorde bij de oorspronkelijke functie die hij vervulde. sociaal plan

7 2. De salarisgarantie geldt voor het oorspronkelijk aantal uren dienstverband. De aanspraak wordt berekend over het dienstverband in de maand voorafgaande aan de functieverandering. Wanneer na of bij het aanvaarden urenuitbreiding plaatsvindt, is op deze urenuitbreiding een salaris van toepassing behorende bij de salarisschaal van de lagere functie. 3. Effectuering van de salarisgarantie vindt plaats door indeling van de werknemer in de salarisschaal behorende bij de lagere functie. Hierbij wordt de inschaling bepaald door het oude salarisbedrag over te nemen in de lagere salarisschaal, tot en met het maximum van de salarisschaal. Wanneer het oude salarisbedrag de lagere salarisschaal overstijgt wordt voor het resterende deel een tijdelijke toelage toegekend naar het oude salarisbedrag. Deze tijdelijke toelage komt na 1 jaar te vervallen. 4. De aanspraak op de salarisgarantie komt te vervallen, indien de werkgever de werknemer na plaatsing op een passende functie een functie aanbiedt, waarvan het salarisniveau gelijk is aan of hoger is dan de voorheen uitgeoefende functie waaraan de salarisgarantie is ontleend, en de medewerker deze functie weigert. 4. Faciliteiten ter voorkoming van gedwongen ontslag en ter bevordering van natuurlijk verloop Faciliteiten geldend voor medewerkers van BWD die (voornemens zijn) vrijwillig ontslag (te) nemen 1. De werknemer wordt desgevraagd verlof met behoud van salaris toegekend voor het voeren van sollicitatiegesprekken. Indien de werkgever daarom verzoekt zal de werknemer een oproep voor het sollicitatiegesprek overleggen. 2. De werkgever zal de werknemer, indien deze daarom verzoekt, niet houden aan de opzegtermijn. 3. Indien de werknemer vrijwillig ontslag neemt en in het kader van scholing een terugbetalingsverplichting op hem van toepassing is, wordt deze verplichting kwijtgescholden indien de nieuwe werkgever deze kosten niet overneemt. 4. De werkgever zal aan de werknemer die vrijwillig ontslag neemt en die binnen twaalf maanden na de ontslagdatum recht zou hebben op een CAO gerelateerde jubileumuitkering, bij diens vertrek deze uitkering aan hem uitbetalen, tenzij de werknemer een nieuw dienstverband aangaat met een andere werkgever die valt onder dezelfde CAO. 5. De werknemer die vrijwillig een functie buiten BWD accepteert kan op zijn verzoek gedurende de proeftijd onbetaald buitengewoon verlof verleend worden. 6. Regeling vrijwillig vertrek (remplaçantenregeling) Om in aanmerking te komen voor de remplaçantenregeling dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan: - De werknemer heeft een aanstelling voor onbepaalde tijd. - De werknemer maakt aantoonbaar plaats voor een andere werknemer die boventallig zou raken. - De remplaçant gaat akkoord met een beëindigingovereenkomst die sociaal plan

8 geacht wordt op initiatief van de werkgever tot stand te zijn gekomen, waarbij geldt dat werknemer accepteert dat hij daarmee afstand doet van het recht op wachtgeld of aanvulling op de WW-uitkering volgens de van toepassing zijnde CAO. De datum waartegen de beëindiging van de arbeidsovereenkomst plaatsvindt ligt maximaal drie maanden na ondertekening. Voor de remplaçant gelden de faciliteiten op basis van dit sociaal plan voor herplaatsingkandidaten. De remplaçant kan geen aanspraak maken op de wachtgeldregeling of aanvulling op de WW-uitkering. Wel kan aanspraak worden gemaakt op de ontslagvergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden conform de van toepassing zijnde CAO. Indien een werknemer in de plaats van een andere werknemer in aanmerking wenst te komen voor de herplaatsingstatus kan hij daarvoor een schriftelijk verzoek indienen. De werkgever bespreekt het verzoek met de werknemer en beoordeelt of aan de voorwaarden wordt voldaan en deelt de werknemer uiterlijk 14 dagen na ontvangst van het schriftelijk verzoek schriftelijk en gemotiveerd mee of zijn verzoek wordt ingewilligd. Indien het verzoek wordt ingewilligd geeft de werkgever daarbij aan met ingang van welke datum de werknemer herplaatsingkandidaat wordt. 5. Geen plaatsingsmogelijkheid binnen BWD / overbruggingsperiode van werk naar werk 5A. Uitgangspunten 1. Indien na afronding van de plaatsingprocedure blijkt dat binnen BWD geen passende functie beschikbaar is voor de herplaatsingkandidaat, zal toestemming voor ontslag worden aangevraagd. 2. De periode tussen het moment waarop de plaatsingsprocedure wordt beëindigd (omdat geconstateerd wordt dat er binnen BWD geen functie beschikbaar is) en de datum waarop ontslag door de werkgever wordt uitgeoefend is 6 maanden. 3. Werkgever en werknemer zijn gehouden zich gedurende de in lid 2 bepaalde overbruggingsperiode van 6 maanden tot het uiterste in te spannen om een passende functie buiten BWD te vinden. 4. De werkgever zal de niet geplaatste herplaatsingkandidaat zo snel mogelijk aanmelden bij het UWV mobiliteitscentrum. 5B. Faciliteiten van werk naar werk 1. De tijd die besteed wordt in of op verzoek van het UWV mobiliteitscentrum wordt, voor zover deze binnen de reguliere werktijden van betrokkene valt, tot de werktijd gerekend; reisen verblijfkosten zijn voor rekening van de werkgever. 2. Werkgever stelt aan de niet geplaatste herplaatsingkandidaat een bedrag van 1.900,-- exclusief BTW beschikbaar voor ondersteunende faciliteiten in het kader van werk naar werk. Voor dit bedrag kan een beroep gedaan worden op faciliteiten die ondersteunen bij het verbeteren van de arbeidsmarkt positie van de werknemer, zoals loopbaanadvisering, training, persoonlijke coaching, advisering bij het opzetten van een eigen onderneming. Om tijdige inzet van faciliteiten te stimuleren zal een aanvraag tot gebruikmaking uiterlijk binnen 1 sociaal plan

9 maand na schriftelijke opzegging van het dienstverband bij de werkgever moeten zijn ingediend. De gemaakte kosten dienen door het ingeschakelde instituut rechtstreeks bij BWD gedeclareerd te worden. Voordat de diensten bij het instituut kunnen worden afgenomen is schriftelijke goedkeuring van werkgever aan werknemer nodig. 3. Indien het in artikel 5B.2 genoemde bedrag voor ondersteunende faciliteiten in het kader van werk naar werk voor een individuele werknemer niet volstaat, kan deze werknemer de werkgever verzoeken een van het sociaal plan afwijkende regeling toe te kennen, waarbij geldt dat een dergelijk verzoek slechts in uitzonderlijke gevallen toegewezen zal worden. Een verzoek moet schriftelijk aan de werkgever gedaan worden en in het verzoek moet goed onderbouwd worden waarom de werkgever in dit individuele geval van het sociaal plan zou moeten afwijken. Na partijen bij deze overeenkomst geraadpleegd te hebben, beslist de werkgever binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek. 4. De niet geplaatste herplaatsingkandidaat die een andere functie aanvaardt buiten BWD, en bij de nieuwe werkgever een salaris ontvangt dat in negatieve zin afwijkt van het laatst genoten salaris bij BWD, zal het verschil in salaris gedurende een periode van 12 maanden gecompenseerd kunnen krijgen. De compensatie geldt voor het aantal uren dienstverband dat de werknemer had bij BWD (e.e.a. conform artikel 3.2). De kandidaat zal daartoe maandelijks bewijsstukken overleggen. 5. De werkgever kan de werknemer voor wie tot de ingang van plaatsing in een functie buiten BWD geen passend werk voorhanden is, bijzonder verlof met behoud van salaris verlenen tot het moment van feitelijke ingang van het vervullen van een functie elders, waarbij de werknemer wordt geacht in eerste instantie al de resterende vakantie-uren en/of compensatie-uren te hebben opgenomen. 6. De werknemer, aan wie bijzonder verlof met behoud van salaris is verleend, behoudt alle rechten voortvloeiend uit dit sociaal plan en de CAO. 6. Ontslag Indien BWD in het kader van de reorganisatie tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een werknemer wenst te komen, zal BWD dit in een persoonlijk gesprek aan de betreffende werknemer mededelen. Deze mededeling wordt schriftelijk bevestigd. Tijdens dit gesprek zal in eerste instantie vrijwillig vertrek worden besproken en de faciliteiten die daarvoor worden geboden. In onderling overleg tussen werknemer en werkgever kan besloten worden het dienstverband door middel van een vaststellingsovereenkomst te beëindigen. Voor de werknemer die binnen BWD niet herplaatst kan worden en die voor ontslag wordt voorgedragen, gelden de faciliteiten uit dit sociaal plan aangevuld met de navolgende maatregelen en faciliteiten: sociaal plan

10 1. Alle voor de werknemer in dit kader van belang zijnde gegevens worden op zijn verzoek door BWD aan (een) door de werknemer aan te wijzen derde(n) verstrekt. 2. De werknemer kan binnen redelijke grenzen en tot de datum van uitdiensttreding voor sollicitaties gebruik maken van faciliteiten van BWD, zoals telefoon, kopieer- en tekstverwerkingsapparatuur. 3. Desgewenst verstrekt BWD op verzoek van de werknemer een getuigschrift en/of referenties. 4. Voor de werknemer van wie de arbeidsovereenkomst in het kader van dit sociaal plan eindigt geldt de regeling t.a.v. ontslagvergoeding en aanvulling WW conform CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. 5. Vorm en tijdstip van uitkering van de vergoeding zullen - binnen de grenzen der wet in overleg tussen werkgever en werknemer worden vastgesteld. In geval sprake is van maandelijkse aanvulling op een uitkering, zal dat geschieden op basis van maandelijks te overleggen bewijsstukken. 6. Bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst geldt de gebruikelijke afwikkeling, zoals geregeld in de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening en bedrijfsregelingen van BWD. 7. De deelneming aan de pensioenregeling eindigt bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Indien de werknemer na ontslag elders in dienst treedt, zullen op diens verzoek conform de wettelijke bepalingen de tot dan toe opgebouwde pensioenaanspraken worden overgedragen. 8. Indien en voor zover in een individueel geval sprake is van (een) tussen BWD en de werknemer reeds overeengekomen en/of reeds aangevangen studie(s), waarvoor door BWD een vergoeding van de kosten schriftelijk is overeengekomen en/of reeds betaald, zal/zullen die studie(s) tot en met de datum van uitdiensttreding door werknemer kunnen worden voortgezet op kosten van BWD en vervalt de eventueel overeengekomen terugbetalingsverplichting van de werknemer voor de reeds gemaakte kosten (ongeacht of die kosten tevens betrekking hebben op een periode na datum uitdiensttreding). 9. Indien de werknemer bedoelde studie(s) na datum uitdiensttreding voortzet, is BWD aan werknemer daarvoor geen vergoeding verschuldigd. 10. BWD zal zoveel mogelijk vragen beantwoorden en/of hulp bieden bij het aanvragen van uitkeringen. Er zal zoveel mogelijk worden bevorderd dat werknemers van betreffende regelingen, voor zover zij daarvoor in aanmerking komen, gebruik kunnen maken. Ter zake van fiscale kwesties, pensioen en dergelijke kan de werknemer via de reguliere interne kanalen extra ondersteuning verkrijgen. sociaal plan

11 7. Tussentijdse evaluatie Dit Sociaal Plan zal door de gezamenlijke partijen een maal per jaar tussentijds geëvalueerd worden. Zie bijlage voor de lijst van te evalueren onderwerpen. Aldus opgemaakt en ondertekend te Delft op Voor akkoord: Voor akkoord: Voor akkoord: directeur/bestuurder bestuurder ABVAKABO FNV bestuurder CNV Publieke Zaak sociaal plan

12 BIJLAGE 1 Bezwarencommissie 1. Partijen bij deze overeenkomst stellen een bezwarencommissie in, bestaande uit drie personen. 2. De samenstelling van de bezwarencommissie geschiedt als volgt: - een lid wordt benoemd door de werkgever; - een lid wordt benoemd door ABVAKABO FNV; - de voorzitter wordt benoemd door beide eerder benoemde leden gezamenlijk. Voor de leden van de bezwarencommissie geldt dat zij geen (oud) werknemer of (oud) bestuurslid van BWD zijn. Het secretariaat van de commissie wordt gevoerd door de werkgever. 3. De werknemer kan zich binnen 4 werkweken na inwerkingtreding van het sociaal plan schriftelijk wenden tot de bezwarencommissie met bezwaren, wanneer sprake is van verschil van mening tussen werkgever en werknemer over de uitleg van dit sociaal plan of de CAO. Eventuele geplande vakantiedagen van de werknemer hebben op deze 4 weken een opschortende werking. 4. De mondelinge behandeling van het bezwaar vindt plaats binnen 4 weken na indiening van het bezwaarschrift. a. Tijdens de behandeling worden de bezwaarde en de werkgever in elkaars tegenwoordigheid gehoord, waarbij zij zich door een raadsman kunnen doen bijstaan. b. De mondelinge behandeling geschiedt niet in het openbaar, tenzij de bezwarencommissie anders besluit, gehoord hebbend de bezwaarde en de werkgever. c. De beraadslagingen van de bezwarencommissie geschieden in een voltallige vergadering, welke niet openbaar is. 5. Werkgever en bezwaarde zijn verplicht alle gevraagde medewerking aan de bezwarencommissie te verlenen. 6. De bezwarencommissie doet een uitspraak over het al dan niet gegrond zijn van het door de werknemer ingediende bezwaar. De uitspraak wordt zo spoedig mogelijk - doch uiterlijk binnen 2 weken na de beraadslagingen - met redenen omkleed - bij aangetekend schrijven aan de bezwaarde en de werkgever medegedeeld. 7. De werkgever is verplicht, indien het bezwaar gegrond is verklaard, met inachtneming van die uitspraak een nieuw besluit te treffen. sociaal plan

13 8. De werknemer die zich tot de bezwarencommissie heeft gewend, wordt in zijn bezwaar nietontvankelijk verklaard, indien het bezwaar vóór de aanmelding bij de bezwarencommissie bij de rechter aanhangig is gemaakt. 9. Indien tijdens de behandeling van het bezwaar door de werkgever en/of de werknemer het bezwaar aanhangig wordt gemaakt bij de rechter, ziet de bezwarencommissie af van verdere behandeling. 10. De leden van de commissie zijn tot geheimhouding verplicht. 11. Voor het bijwonen van een vergadering van de commissie ontvangen de leden een presentiegeld van elk 100, - per vergadering te voldoen door de werkgever. sociaal plan

14 BIJLAGE 2 Ontslagbesluit Artikel 4:2 1. Voor zover het bij de te vervallen arbeidsplaatsen om uitwisselbare functies gaat, worden per leeftijdsgroep binnen een categorie uitwisselbare functies van de bedrijfsvestiging de werknemers met het kortste dienstverband het eerst voor ontslag in aanmerking gebracht,waarbij het aantal werknemers dat per leeftijdsgroep voor ontslag in aanmerking wordt gebracht voor zover mogelijk overeenkomt met de onderlinge verhouding van het aantal werknemers in elk van de leeftijdsgroepen binnen de betreffende categorie uitwisselbare functies. De in de eerste volzin bedoelde leeftijdsgroepen zijn de groepen van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 jaar en ouder. 2. In afwijking van het eerste lid is op een verzoek om toestemming tot opzegging van overeenkomst in de schoonmaaksector bijlage A en van een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 690 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek bijlage B bij deze regeling van toepassing. 3. Indien de werkgever aannemelijk maakt dat de vervanging van een werknemer die uit hoofde van zijn functie bij een derde te werk is gesteld om onder diens toezicht en leiding werkzaam te zijn, in redelijkheid niet kan worden geëffectueerd, kan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen deze werknemer bij de toepassing van het eerste lid buiten beschouwing laten. 4. Indien een werkgever meent dat een werknemer die op grond van het eerste of tweede lid voor ontslag in aanmerking komt over zodanige kennis en bekwaamheden beschikt dat zijn ontslag voor het functioneren van de onderneming bezwaarlijk zou zijn, laat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen die werknemer op verzoek van de werkgever bij de toepassing van het eerste lid of tweede lid buiten beschouwing, mits bij een dergelijk verzoek stukken zijn gevoegd waaruit blijkt dat: a. de werkgever een duidelijk en bestendig beleid voert waaruit blijkt dat aan werknemers eisen worden gesteld wat betreft het verwerven van kennis en bekwaamheden voor het verrichten van de categorie uitwisselbare functies waarbinnen arbeidsplaatsen komen te vervallen; b. de werkgever aannemelijk maakt, dat de werknemer op wie het verzoek betrekking heeft daadwerkelijk over die kennis en bekwaamheden beschikt die voor het functioneren van de onderneming van zodanig belang zijn dat in zijn plaats een andere werknemer voor ontslag wordt voorgedragen, en c. door de werkgever maximaal 10% meer werknemers, met een minimum van 1 werknemer, in de leeftijdsgroepen van 15 tot 25 jaar en van 55 jaar en ouder voor ontslag in aanmerking worden gebracht dan op grond van toepassing van het eerste sociaal plan

15 of tweede lid het geval zou zijn. 5. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan toestemming weigeren ten aanzien van een werknemer die overeenkomstig het eerste of tweede lid voor ontslag in aanmerking komt, indien deze werknemer een zwakke arbeidsmarktpositie heeft, en dit niet het geval is met de werknemer die alsdan voor ontslag in aanmerking komt. sociaal plan

16 BIJLAGE 3 Onderwerpen evaluatie Sociaal Plan Onderstaand een overzicht van onderwerpen waarop het Sociaal Plan jaarlijks geëvalueerd zal worden. Voor elk evaluatiemoment zal de lijst aangevuld worden met onderwerpen die door partijen worden aangedragen. Aantallen plaatsingen Aantallen herplaatsingen op passende en geschikte functies Aantallen gedwongen ontslagen en met medewerkers gemaakte afspraken Plaatsingsprocedure binnen BWD en geconstateerde knelpunten Aantallen aanspraken op salarisgarantieregeling bij lagere functie binnen BWD Gebruik faciliteiten ter voorkoming van gedwongen ontslag en ter bevordering van natuurlijk verloop Gebruik faciliteiten van werk naar werk per faciliteit Aantallen verzoeken voor afwijking van artikel 5B.2, redenen daarvoor en besluiten daarover Aantallen maatwerkoplossingen zoals door vaststellingsovereenkomsten Gebruik bezwarenregeling en genomen beslissingen sociaal plan

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND De ondergetekenden, SMO Helmond enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen: HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Kinderopvang Dronten, gevestigd te Dronten 2. Stichting Peuterspeelzaal Dronten, gevestigd te Dronten. enerzijds en de FNV gevestigd te Utrecht en CNV, gevestigd

Nadere informatie

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD Concept Sociaal plan onderhandelaarakkoord De ondergetekenden, Mozaiek welzijnsdiensten, gevestigd te Tiel enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) De ondergetekenden, 1. Stichting Mantelzorg Almere (SMA), gevestigd te Almere; 2. Stichting Vrijwilligers Centrale Almere (VCA), gevestigd te Almere 3. Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting XXXXXXXXX

SOCIAAL PLAN. Stichting XXXXXXXXX SOCIAAL PLAN Stichting XXXXXXXXX 1 januari 2011-31 december 2011 1. Algemeen Inleiding/aanleiding Het is de behoefte van XXXXXXXXX, de ondernemingsraad en de betrokken werknemersorganisaties om op adequate

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds,

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Wijkwerk Leeuwarden te Leeuwarden (SWL) 2. Stichting Welzijn OuderenLeeuwarden te Leeuwarden (SWOL) 3. Stichting Startpunt voor Inburgering in de Nederlandse

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, Stichting Centrum Vaartserijn, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak,

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan Reorganisatie Welzijnswerk Culemborg

Concept Sociaal Plan Reorganisatie Welzijnswerk Culemborg Concept Sociaal Plan Reorganisatie Welzijnswerk Culemborg Doc: CLB socplan V170506 De ondergetekenden, 1. De stichting Palet (hierna: Palet), gevestigd te Culemborg; 2. De stichting Welzijn Ouderen (hierna:

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Vieja-Utrecht, gevestigd te Utrecht, 2. Stichting Hera, gevestigd te Arnhem, 3. Stichting (nieuwe organisatie), gevestigd te Ede enerzijds en de Vereniging

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen. HOOFDSTUK I: ALGEMENE

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO.

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Fryslân (SMO Fryslân) te Leeuwarden 2. Opvang en Ondersteuning (O&O) te Leek, bestaande uit: stichting Blijenhof te Bergum stichting

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds,

SOCIAAL PLAN. de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Buat, Platform voor Molukkers, gevestigd te Utrecht 2. IOC, Inspraakorgaan Chinezen, gevestigd te Utrecht 3. IOT, Inspraakorgaan Turken, gevestigd te Utrecht 4. Lize,

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 juli januari De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en

SOCIAAL PLAN 1 juli januari De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en SOCIAAL PLAN 1 juli 2017-1 januari 2018 De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en de Vereniging FNV gevestigd te Amsterdam, en CNV Connectief, gevestigd te Utrecht, anderzijds,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd te den Haag en De Unie

Nadere informatie

2 Algemene bepalingen

2 Algemene bepalingen Onderhandelaarsakkoord De ondergetekenden, Stichting Ambulante Fiom, gevestigd te s-hertogenbosch enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan

Nadere informatie

Concept Sociaal plan (versie 14-12)

Concept Sociaal plan (versie 14-12) Concept Sociaal plan (versie 14-12) De ondergetekenden, 1. Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN), gevestigd te Utrecht 2. Manpower Services bv, gevestigd te Amsterdam enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Timon, gevestigd te Zeist 2. Stichting Teen Challenge Vlaardingen, gevestigd te Vlaardingen enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

Sociaal Plan. De ondergetekenden, Namens de Stichting Peuterspeelzalen Boxtel gevestigd te Boxtel. Albert Habraken, voorzitter

Sociaal Plan. De ondergetekenden, Namens de Stichting Peuterspeelzalen Boxtel gevestigd te Boxtel. Albert Habraken, voorzitter Sociaal Plan Stichting Peuterspeelzalen Boxtel en Kindercentrum Kindertuin vormen per 1 januari 2011 de nieuwe organisatie Kindercentrum Kindertuin Peuterspeelzaal b.v. De ondergetekenden, Namens de Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

13. Organisatie- en personeelsformatieplan

13. Organisatie- en personeelsformatieplan SOCIAAL PLAN overname Brummi (Hieronder wordt verstaan Pamada B.V., Berenboog B.V., Twinkel B.V., Het Berenhuis B.V., Boli B.V. en BSO Okidoki B.V.) 2 4 juli 2008 De ondergetekenden, 1. Brummi (waaronder

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) De ondergetekenden, Inhoudsopgave:

CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) De ondergetekenden, Inhoudsopgave: CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) 16 maart 2007 De ondergetekenden, 1. Stichting De Speelhoek 2. SKON Kinderopvang (SKON) te Utrecht enerzijds en 3. De Vereniging De Unie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN Concept d.d. 26-03-2012 SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN In het kader van reorganisatie door bedrijfseconomische omstandigheden en het verlies van werkgelegenheid Het Sociaal Plan regelt de personele gevolgen

Nadere informatie

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN Sociaal Overgangsprotocol Triversum GGZ NHN Verklaring, DE ONDERGETEKENDEN: de STICHTING GGZ Noord-Holland-Noord, statutair gevestigd te Heiloo en kantoorhoudende te Heerhugowaard., hierna te noemen:

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING De ondergetekenden, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (LdH W&G), gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Almere enerzijds en de

Nadere informatie

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO:

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO: Sociaal Convenant De ondergetekenden Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10 (aangepast Artikel) Reorganisatie en/of fusie; Regeling Sociaal Plan Artikel 49 1 De werkgever vraagt over een voornemen tot reorganisatie, en/of fusie dan wel afsplitsing aan de OR tijdig tevoren advies,

Nadere informatie

verklaren dat bij het opstellen van hiernavolgend sociaal plan de volgende overwegingen een rol hebben gespeeld:

verklaren dat bij het opstellen van hiernavolgend sociaal plan de volgende overwegingen een rol hebben gespeeld: SOCIAAL PLAN De ondergetekenden: Stichting Nederlands Jeugdinstituut, hierna ook genoemd NJi, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak,

Nadere informatie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN 3

CONCEPT SOCIAAL PLAN 3 CONCEPT SOCIAAL PLAN 3 De ondergetekenden, De Stichting Kinderopvang Hoogeveen (SKH) te Hoogeveen enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Vereniging CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010 Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010 Sociaal Plan DELTABiovalue Nederland BV versie 5 augustus 2010 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het besluit van de directie van DELTA NV, eigenaar

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

18. ONMISBARE WERKNEMER

18. ONMISBARE WERKNEMER 18. ONMISBARE WERKNEMER Inleiding Bij het bepalen van de ontslagvolgorde (welke werknemer komt bij een ontslag op bedrijfseconomische gronden als eerste voor ontslag in aanmerking) moet het afspiegelingsbeginsel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem

Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem 1 september 2017 1 september 2019 Colofon Stichting Kunstencentrum Jerusalem Heuvelstraat 4 5801 CS VENRAY telefoon 0478 585320 e-mail info@kunstencentrumjerusalem.nl

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stichting Vluchtelingenwerk en Inburgering Regio Deventer

Sociaal Plan. Stichting Vluchtelingenwerk en Inburgering Regio Deventer Sociaal Plan Stichting Vluchtelingenwerk en Inburgering Regio Deventer Van toepassing op krimp van de sectie Inburgering met een looptijd tot 1 april 2007 Datum: 13 december 2006 Inleiding Hierbij treft

Nadere informatie

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA (Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA De ondergetekenden, 1. GGD Nederland, mede namens de bij haar aangesloten GGD en, 2. Stichting PGA Noord Stichting PGA Oost

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg concept 16 januari 2014 Inleiding De Stichting Surplus Zorg (verder te noemen: de werkgever) vindt het belangrijk om organisatiewijzigingen op een adequate en zorgvuldige

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Sociaal plan DSM NL Services B.V. 1 april 2018 tot en met 31 maart 2023

Sociaal plan DSM NL Services B.V. 1 april 2018 tot en met 31 maart 2023 Sociaal plan DSM NL Services B.V. 1 april 2018 tot en met 31 maart 2023 Inhoud 1. Werkingssfeer... 3 2. Definities en leeswijzer... 3 3. Werking... 3 4. Procedure... 4 4.1 Boventalligheid... 4 4.2 Passende

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Besluit:

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Besluit: Regeling van de Minister van Sociale Zaken van 14 juli 2009,, tot wijziging van het Ontslagbesluit betreffende verruiming van de mogelijkheid tot afwijking van het afspiegelingsbeginsel De Minister van

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Duivenvoorde Nr. 424 28 juli 2017 Sociaal Statuut Werkorganisatie Duivenvoorde Doel en werkingssfeer

Nadere informatie

Addendum Doorlopend Sociaal Plan. Stichting Eleos

Addendum Doorlopend Sociaal Plan. Stichting Eleos Addendum Doorlopend Sociaal Plan Stichting Eleos Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Algemene bepalingen...3 3. Boventalligheid...4 4. Mobiliteit...5 5. Overige bepalingen...7 6. Monitoring en evaluatie...7

Nadere informatie

Preambule. Sociaal Plan , februari /11

Preambule. Sociaal Plan , februari /11 Preambule Deze organisatie is voortdurend in ontwikkeling. De organisatie tracht op vele manieren in te spelen op veranderingen in wet- en regelgeving, wijzigingen op het gebied van financiering, in te

Nadere informatie

CONCE. Sociaal Plan. Inhoud

CONCE. Sociaal Plan. Inhoud CONCE Sociaal Plan Zwanenberg PT Lichtenvoorde B.V. Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Bruto salaris 4 3. Algemene voorwaarden en uitgangspunten 4 3.1 Overeenkomst 4 3.2 Werkingssfeer

Nadere informatie

Sociaal Plan RELX Groep

Sociaal Plan RELX Groep Sociaal Plan RELX Groep Inleiding Als onderdeel van een internationaal opererend, in multimedia gespecialiseerd concern, worden de Nederlandse RELX ondernemingen (verder in deze inleiding afgekort tot

Nadere informatie

Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.

Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Sociaal Plan Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Rutgers; De vakbonden: De Vereniging AbvaKabo FNV,

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

Sociaal Plan. 31 augustus 2010, Amersfoort

Sociaal Plan. 31 augustus 2010, Amersfoort Sociaal Plan 31 augustus 2010, Amersfoort Inhoudsopgave Verklaring... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 1.1 Werkingssfeer... 4 1.2 Uitgangspunten... 4 1.3 Werkingsduur... 5 1.4 Verstrekken van inlichtingen...

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan

Concept Sociaal Plan 0 Concept Sociaal Plan Ten behoeve van STAMM CMO Drenthe, statutair gevestigd te Assen CSP-8 25 09 2009 / PA 1 van 22 DE ONDERGETEKENDEN: De werkgever: STAMM CMO Drenthe, hierna te noemen werkgever enerzijds,

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV Overdrachtsprotocol MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV 1 Inhoudsopgave Voorwoord Doel Blz. 4 Werkingssfeer Blz. 4 Overgang dienstverband Blz. 4 Geen Gedwongen ontslagen Blz.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012

SOCIAAL PLAN. voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012 SOCIAAL PLAN voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012 Inhoud Preambule 3 Inleiding 3 Artikel 1: begripsbepalingen 3 Artikel 2: werkingssfeer en geldigheidsduur

Nadere informatie

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Principe akkoord Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Juli 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen.pagina 2 Hoofdstuk 2 Plaatsingsprocedure.. pagina 8 Hoofdstuk 3 (Her)plaatsing overige

Nadere informatie

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Sociaal Plan Nederlandse Orkesten Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Procedure Sociaal Plan Orkesten Overleg over diverse concept versies: - delegatie vakbonden - delegatie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen. Voorwoord;

SOCIAAL PLAN. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen. Voorwoord; Voorwoord; Per 1 juli 2006 zal er een fusie plaats vinden tussen Stichting NetWerk Almelo, Stichting Welzijn Ouderen Almelo, Stichting Verbetering Onderwijskansen Almelo en Stichting SCOOP. Binnen Stichting

Nadere informatie

(concept) Sociaal Plan Zorgbelang Drenthe 1 december december 2010

(concept) Sociaal Plan Zorgbelang Drenthe 1 december december 2010 (concept) Sociaal Plan Zorgbelang Drenthe 1 december 2009 31 december 2010 Zorgbelang Drenthe Postbus 278 9400 AG Assen telefoon 0592-243844 e-mail info@zorgbelang-drenthe.nl website www.zorgbelang-drenthe.nl

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant

Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant Status: definitief Versienummer: 1.1 Datum: 14 maart 2016 1 2 De ondergetekenden, 1. Stichting Isala (Diaconessenhuis), gevestigd te Meppel 2. Stichting Isala,

Nadere informatie

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule Preambule Voor u ligt het Sociaal Plan 2007 van Trias Jeugdhulp. De directe aanleiding voor het opstellen van dit Sociaal Plan is de behoefte van de Raad van Bestuur van Trias Jeugdhulp, de Ondernemingsraad

Nadere informatie

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB,

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, 1 Principeakkoord Sociaal Plan ANWB 2016-2017 De ondergetekenden: ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, en FNV,

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1 Definities... 4 a) Werkgever... 4 b) Werknemer... 4 c) CAO... 4 d) Werknemersorganisaties... 4 e) Bruto

Nadere informatie

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren.

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Addendum GGZ WNB Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Werknemersorganisaties: FNV- Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ;

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ; DETACHERINGOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN 1. NAAM Gemeente of Vennootschap, ADRES, ten deze vertegenwoordigd door NAAM, hierna te noemen Uitlener, en 2. Gemeente Arnhem, statutair gevestigd te Arnhem, ten

Nadere informatie

/RvB. Sociaal Plan UMCG DE ONDERGETEKENDEN

/RvB. Sociaal Plan UMCG DE ONDERGETEKENDEN 16.319610/RvB Sociaal Plan UMCG 2015-2017 DE ONDERGETEKENDEN Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) te Groningen, in deze vertegenwoordigd door de heer mr. J.F.M. Aartsen, voorzitter van de

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Fokus Exploitatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Fokus Exploitatie 1 SOCIAAL PLAN Stichting Fokus Exploitatie 2 Inhoudsopgave 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 4 3. Wijziging 4 4. Definities 4 5. Mogelijkheid tot bezwaar 5 6. Hardheidsclausule 5 7. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden,

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1 de Stichting Leo Stichting Groep, gevestigd te Apeldoorn, 2 de Stichting Leo Stichting Beheer, gevestigd te Apeldoorn, 3 de Stichting Bredervoort LSG, gevestigd

Nadere informatie

Vitaliteitsregeling cao Netwerkbedrijven

Vitaliteitsregeling cao Netwerkbedrijven Vitaliteitsregeling cao Netwerkbedrijven De Vitaliteitsregeling beoogt door middel van arbeidsduurverkorting oudere werknemers gezond en met plezier door te laten werken tot aan de AOW-leeftijd. De Vitaliteitsregeling

Nadere informatie