1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor"

Transcriptie

1 Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend in beweging met innovaties, veranderingen en aanpassingen binnen onze organisatie. Voor onze medewerkers kan een verandering sociale consequenties hebben zoals een wijziging van functie, een andere werkplek en dergelijke. Als werkgever staan wij er voor in dat wij die sociale gevolgen met medewerkers regelen zoals dat van Meander als goed werkgever verwacht mag worden. Met ons personeelsbeleid investeren wij in betrokkenheid, ontwikkeling en optimale inzetbaarheid van onze medewerkers. Zeker wanneer nadelige sociale gevolgen zich aandienen zullen wij ons voor de medewerkers die daarbij betrokken zijn volledig inzetten en de investeringen doen die noodzakelijk zijn om medewerkers nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden gericht op een goede herplaatsing binnen Meander Medisch Centrum. Dit sociaal plan biedt ons, Meander als werkgever en alle medewerkers, het kader en de faciliteiten om nadelige sociale gevolgen voor medewerkers zo veel mogelijk te beperken. 1. Algemene bepalingen 1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor medewerkers zoveel mogelijk te beperken. 1.2 Uitgangspunten Het sociaal plan is van toepassing op alle reorganisaties die gedurende de looptijd van het sociaal plan van start gaan. Dit sociaal plan regelt de rechten en plichten van de medewerker en de werkgever om ondermeer werkgelegenheid voor medewerkers te behouden in het geval van reorganisaties. Dit sociaal plan bevat heldere procedures en faciliteiten om medewerkers zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Het sociaal plan is een aanvulling op hoofdstuk 15 van de CAO Ziekenhuizen. Bij de uitvoering van de onderdelen van het sociaal plan moet rekening gehouden worden met de binnen Meander geldende regelingen. Bij samenloop tussen bepalingen van deze regelingen en het sociaal plan prevaleert het sociaal plan. Zowel Meander als de medewerker kunnen zich tot de Adviescommissie Sociale Begeleiding richten over de toepassing van het sociaal plan. Concept tekst sociaal plan Meander 1

2 1.3 Werkingsduur Het sociaal plan treedt in werking op 1 oktober 2010 en loopt af op 1 oktober Voor 1 juni 2013 zullen partijen overleggen over een mogelijke verlenging van het sociaal plan. 1.4 Noodweer Als partijen van mening zijn dat, als gevolg ingrijpende veranderingen in de financieringssystematiek, de bedrijfseconomische omstandigheden en/of als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving, in alle redelijkheid van Meander niet verlangd kan worden zich aan het sociaal plan te houden, dan zullen partijen in overleg treden om te komen tot wijziging van het bestaande sociaal plan of tot het opstellen van een nieuw sociaal plan. 1.5 Hardheidsclausule Als toepassing van het sociaal plan leidt tot een onbillijke en/of onredelijke situatie voor de medewerker, dan zal Meander in een voor de medewerker positieve zin van het sociaal plan afwijken. Concept tekst sociaal plan Meander 2

3 2.0 Plaatsing bij een reorganisatie Een reorganisatie kan pas plaatsvinden nadat de ondernemingsraad over de reorganisatie advies heeft uitgebracht Informatie Medewerkers worden zo snel mogelijk geïnformeerd over de mogelijke gevolgen van een reorganisatie die henzelf of hun afdeling/organisatieonderdeel raken. 2.2 Formatieplaatsenplan Meander brengt de gevolgen van de reorganisatie voor de medewerkers in kaart. Dit gebeurt door het formatieplaatsenplan van de huidige situatie te vergelijken met het formatieplaatsenplan van de nieuwe situatie. Hieruit blijkt welke en hoeveel functies vervallen, wijzigen en/of nieuw zijn en wat de oude en nieuwe formatie is. Als blijkt dat er sprake is van boventalligheid (er zijn dus meer mensen dan functies), dan wordt de boventalligheid vastgesteld op basis van het anciënniteitbeginsel Belangstellingsgesprek Na definitieve besluitvorming over de reorganisatie nodigt Meander de betrokken medewerkers uit voor een individueel gesprek. In dit gesprek wordt besproken of zijn functie vervalt of wijzigt, of de beschikbare formatie wijzigt en voor welke andere functie de medewerker in aanmerking zou kunnen of willen komen Plaatsingsproces Nadat de gevolgen van de reorganisatie voor de medewerkers in kaart zijn gebracht en de belangstellingsgesprekken zijn gevoerd, wordt een voorlopig plaatsingsplan gemaakt. Uitgangspunt is dat medewerkers zoveel mogelijk hun functie behouden. Als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de functie vervalt of omdat de formatie wijzigt, wordt gezocht naar een passende functie. Bij plaatsing in een passende functie wordt de volgende volgorde gehanteerd: 1. een gelijkwaardige functie 2. een hogere ingeschaalde functie 3. een lager ingeschaalde functie Als meer dan één medewerker in aanmerking komt voor een passende functie dan wordt geplaatst op basis van anciënniteit. Als er geen passende functie beschikbaar is, wordt de medewerker boventallig verklaard. 2.4 Plaatsing De medewerker ontvangt een schriftelijk aanbod van zijn plaatsing in een passende of nieuwe functie. Het schriftelijk aanbod bevat alle relevantie informatie over deze functie, waaronder de functiebeschrijving, informatie over de arbeidsvoorwaarden en over andere mogelijke gevolgen van plaatsing in deze functie. De medewerker krijgt 2 weken bedenktijd om de functie te accepteren. Als de medewerker de functie weigert dan moet hij dat, binnen de bedenktijd van 2 weken, schriftelijk en gemotiveerd aan Meander mededelen. Concept tekst sociaal plan Meander 3

4 2.5 Weigering passende functie Als de medewerker de aangeboden passende functie weigert, vraagt Meander de Adviescommissie Sociale Begeleiding om advies (zie hoofdstuk 5). Als Meander na ontvangst van het advies besluit dat functie toch passend is, dan krijgt de medewerker deze functie nogmaals aangeboden. Als de medewerker de functie wederom weigert, dan kan Meander de medewerker ontslag aanzeggen. Als de Meander na ontvangst van het advies besluit dat de functie niet passend is dan krijgt de medewerker zo mogelijk een andere passende functie aangeboden of, als dat niet mogelijk is, wordt hij boventallig verklaard (zie hoofdstuks 3). 3. BOVENTALLIGHEID Als er geen passende functie beschikbaar is, wordt de medewerker boventallig verklaard. Hierover wordt hij schriftelijk geïnformeerd. Boventallige medewerkers worden begeleid door de afdeling P&O. Met iedere boventallige medewerker vindt zo snel mogelijk een gesprek plaats en wordt een persoonlijk mobiliteitsplan opgesteld. 3.1 Mobiliteitsplan Het doel van het plan is om de medewerker te begeleiden naar ander passend werk, binnen of buiten Meander. Het mobiliteitsplan is maatwerk, dat past bij de specifieke omstandigheden, mogelijkheden en wensen van de medewerker. In het persoonlijke mobiliteitsplan worden afspraken vastgelegd over: de faciliteiten en begeleiding die Meander beschikbaar stelt; het wel of niet toekennen van de status van herplaatsingkandidaat; de activiteiten die door medewerker kunnen en zullen worden ondernomen; de periode waarbinnen de activiteiten kunnen en zullen worden uitgevoerd; tussentijdse evaluatiemomenten om de voortgang te bewaken en het plan in onderling overleg zo nodig bij te stellen. 3.2 Faciliteiten Aan boventallige medewerkers kunnen onder andere de volgende faciliteiten worden aangeboden. De afspraken hierover worden vastgelegd in het mobiliteitsplan. De kosten zijn voor rekening van Meander. De activiteiten vinden in principe onder werktijd plaats: opleiding & training outplacement begeleiding coaching detachering stage proefplaatsing assessment 3.3 Arbeidsvoorwaarden Alle arbeidsvoorwaarden van de boventallige medewerker op basis van de oude functie, worden gedurende de periode van boventalligheid gecontinueerd. 3.4 Vervangend werk Concept tekst sociaal plan Meander 4

5 Zolang de boventallige medewerker nog geen andere functie heeft, is hij tijdelijk beschikbaar voor andere passende werkzaamheden binnen Meander. Detachering buiten Meander is alleen mogelijk met instemming van de medewerker. De begeleiding op basis van het mobiliteitsplan gaat gedurende de tijdelijke plaatsing of detachering onverminderd voort. 3.5 Vacatures Boventallige medewerkers krijgen vacatures als eerste aangeboden. Indien een vacature voor meerdere boventallige medewerkers een passende functie is, dan wordt geplaatst op basis van anciënniteit. 3.6 Plaatsing boventallige medewerker Bij plaatsing van een boventallige medewerker zijn artikel 2.4 en 2.5 overeenkomstig van toepassing. 3.7 Opzegtermijn Als de boventallige medewerker buiten Meander een andere functie vindt, dan zal als de medewerker daarom vraagt worden afgezien van de voor hem geldende opzegtermijn. 3.8 Reiskosten Als reiskosten voor sollicitatiegesprekken niet worden vergoed, ontvangt de medewerker van Meander een reiskostenvergoeding op basis van de tarieven van openbaar vervoer tweede klasse. Ook extra reiskosten als gevolg van detachering of stage buiten Meander worden vergoed. 3.9 Compensatie deeltijdfunctie Een boventallige medewerker die door vrijwillig minder uren te gaan werken intern een andere functie kan aanvaarden ontvangt een jaar lang een compensatie van 50% van het salaris van het aantal uren dat minder wordt gewerkt Vertrekpremie Boventallige medewerkers krijgen een vertrekpremie als zij binnen 6 maanden een andere functie buiten Meander vinden of als zij ontslag nemen om een eigen bedrijf op te zetten. Een niet boventallige medewerker die werkt op de afdeling waar de reorganisatie plaatsvindt en die door zijn vertrek plaats maakt voor een boventallige heeft ook recht op de vertrekpremie. De vertrekpremie wordt berekend op basis van de neutrale kantonrechterformule en bedraagt maximaal 6 maandsalarissen Kwijtschelding Een eventuele terugbetalingsverplichting voor studiekosten of verhuiskosten wordt bij vrijwillig ontslag van de boventallige medewerker kwijtgescholden Jubilea Als de boventallige medewerker binnen 12 maanden na vertrek bij Meander recht zou hebben op een dienstjubileum, wordt deze bij vertrek uitbetaald. Concept tekst sociaal plan Meander 5

6 4.0 CONSEQUENTIES BIJ PLAATSING Plaatsing in een andere functie kan betekenen dat er wijzigingen optreden in salaris, werktijden en/of toeslagen. Dit sociaal plan bevat een aantal regelingen om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. 4.1 Salarisgarantie De medewerker die een lager ingeschaalde functie accepteert, behoudt voor zijn oorspronkelijke arbeidsduur het salaris van de oude functie en het recht op de eventuele uitloop in de oude functieschaal. Dit salaris wordt aangepast aan de algemene loonontwikkelingen van de CAO Ziekenhuizen. Meander spant zich in om de medewerker binnen twee jaar na plaatsing alsnog te plaatsen in een functie op het oude salarisniveau. Als de medewerker een passend aanbod weigert, dan vervalt de salarisgarantie. Een passend aanbod is in dit geval een passende functie op het oude salarisniveau, of een opleiding(straject) tot een functie op het oude salarisniveau. Meander informeert de medewerker schriftelijk over de gevolgen van een mogelijke weigering. 4.2 Werktijden Als de medewerker een functie wordt aangeboden met andere werktijden of waarvoor een andere werktijdenregeling geldt, dan vindt hierover vooraf overleg plaats. Meander zal in alle redelijkheid rekening houden met de mogelijke bezwaren van de medewerker. Er kan een overgangsperiode worden afgesproken van maximaal 6 maanden. 4.3 Onregelmatigheidstoeslag (ORT) Als de medewerker door de reorganisatie niet meer in aanmerking komt voor onregelmatigheidstoeslag of te maken krijgt met een vermindering van de toeslag dan is de afbouwregeling van de CAO ziekenhuizen van toepassing. 4.4 Mislukte Plaatsing Als binnen 4 maanden na plaatsing blijkt dat de medewerker buiten zijn schuld niet geschikt is voor de passende functie dan wordt de medewerker (opnieuw) boventallig verklaard. De procedure zoals beschreven in hoofdstuk 3 zal dan (opnieuw) van start gaan. Dit wordt niet beschouwd als weigering van een passende functie. 5.0 ADVIESCOMMISSIE SOCIALE BEGELEIDING Een reorganisatie kan ingrijpende gevolgen hebben voor medewerkers. De toepassing van het sociaal plan dient zeer zorgvuldig te gebeuren. Daarom bestaat de mogelijkheid voor de medewerker en voor Meander om de Adviescommissie Sociale Begeleiding in te schakelen. De spelregels hiervoor staan hieronder beschreven. 5.1 Taak Op verzoek van de medewerker of op verzoek van Meander adviseert de commissie over de toepassing van de bepalingen van dit sociaal plan. De commissie brengt over de Concept tekst sociaal plan Meander 6

7 verrichte werkzaamheden periodiek geanonimiseerd verslag uit aan Meander en aan de ondernemingsraad. 5.2 Bezwaar Tegen een (voorlopig) besluit op grond van het sociaal plan kan de betrokken medewerker binnen twee weken gemotiveerd bezwaar aantekenen bij Meander. Meander neemt op het bezwaarschrift een (definitief) besluit nadat de Adviescommissie Sociale Begeleiding advies heeft uitgebracht. 5.3 Verplichte adviesaanvragen Meander is verplicht de commissie om advies te vragen, als zij van plan is: a. een besluit te nemen met betrekking tot een functiewijziging bij gebrek aan overeenstemming met de medewerker, b. een medewerker op non actief te stellen, c. een medewerker te ontslaan; d. een beroep op de hardheidsclausule door de medewerker niet te honoreren Belangenbehartiging medewerker Onverminderd de bevoegdheden van de medewerker persoonlijk zijn belangen met betrekking tot de toepassing van het bepaalde in dit sociaal plan bij de commissie te bepleiten, heeft de medewerker de gelegenheid zich door een derde te laten bijstaan. 5.5 Samenstelling De commissie bestaat uit drie leden, niet zijnde lid van de Raad van Bestuur of lid van de ondernemingsraad, waarbij: a. Één lid en een plaatsvervangend lid wordt voorgedragen door de ondernemingsraad; b. Één lid en een plaatsvervangend lid wordt voorgedragen door de werkgever; c. Één lid, tevens voorzitter wordt voorgedragen door de werkgever en de ondernemingsraad gezamenlijk Reglement De commissie stelt zo snel als mogelijk na haar aantreden een huishoudelijk reglement vast waarin haar werkwijze wordt vastgelegd. Direct na de vaststelling van haar huishoudelijk reglement verstrekt de commissie een exemplaar hiervan aan Meander en aan de ondernemingsraad. 5.7 Bevoegdheden De commissie heeft het recht tot het horen van de betrokken medewerker, de direct leidinggevende(n) en van deskundigen. De eventuele kosten van deze deskundigen worden door Meander gedragen voor zover deze daarmee heeft ingestemd. 5.6 Geheimhouding Ten aanzien van de aan de commissie verstrekt persoonlijke gegevens geldt een geheimhoudingsplicht. Concept tekst sociaal plan Meander 7

8 5.7 Uitbrengen advies De commissie brengt zo snel mogelijk, maar uiterlijk twee weken na inschakeling, advies uit over de voorgelegde kwestie. De commissie kan deze termijn eenmaal met één week verlengen. De adviezen van de commissie worden schriftelijk verzonden aan Meander en aan de medewerker. 5.8 Afwijken advies Het advies van de commissie is een zwaarwegend advies waarvan slechts gemotiveerd, op basis van zwaarwichtige gronden, kan worden afgeweken. 6. Slotbepaling Aldus overeenkomen op 2010 Meander Medisch Centrum.. Abvakabo FNV.. CNV Publieke Zaak.. FBZ Nu RMU.. Concept tekst sociaal plan Meander 8

9 Bijlage 1 Definities Adviescommissie sociale begeleiding: de door Meander op grond van artikel 15.5 CAO Ziekenhuizen ingestelde commissie. Anciënniteitbeginsel: Beginsel dat wordt toegepast in de plaatsing. Hierbij geldt dat de medewerker met het langste dienstverband het eerst voor plaatsing in aanmerking komt. Hiervan kan op grond van het dienstbelang bijzondere situaties worden afgeweken. Boventallige medewerker: een medewerker wiens functie is komen te vervallen, c.q. komt te vervallen en die nog niet herplaatst is. Er is sprake van boventalligheid vanaf het moment dat dit schriftelijk door Meander aan de medewerker is bevestigd. Formatieplaatsenplan: een ten behoeve van de nieuwe organisatorische situatie op te stellen indicatief overzicht van functies met een omschrijving van functie-eisen, het verwachte niveau en inhoud van die functies en het aantal FTE. Functie: Een functie is een door de medewerker uitgeoefende set van taken met de daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoals tussen Meander en de medewerker in de arbeidsovereenkomst zijn overeengekomen en in de functiebeschrijving conform de FWG systematiek zijn vastgelegd, evenals het aantal uren waarbinnen de werkzaamheden worden verricht (percentage dienstverband). Gelijkwaardige functie: een functie die in dezelfde FWG schaal is ingedeeld als de huidige functie maar die qua inhoud en taken (geheel of gedeeltelijk) verschilt van de huidige functie. Herplaatsingkandidaat: een herplaatsingkandidaat is de medewerker die door omstandigheden zijn/haar eigen functie niet langer kan uitoefenen en met wie door de (zorggroep) manager in overleg met de afdeling P & O een herplaatsingtraject gericht op het vinden van ander passend werk wordt afgesproken conform de regels van het Herplaatsingbeleid binnen Meander. Kantonrechterformule: Formule sinds 1 januari 2009 geldend, vastgesteld door de Kring van kantonrechters waarbij de ontslagvergoeding wordt vastgesteld op grond van de A*B*C formule. A is het gewogen aantal dienstjaren, B is de beloning en C de correctiefactor. In dit sociaal plan wordt een correctiefactor van 1 toegepast. Meander: Meander Medisch Centrum te Amersfoort Medewerker: een persoon die werkzaam is in Meander op basis van een arbeidsovereenkomst waarop de CAO Ziekenhuizen van toepassing is. Concept tekst sociaal plan Meander 9

10 Nieuwe functie: een functie die qua inhoud niet voorkomt in de bestaande functiematrix. Tevens is sprake van een nieuwe functie als het takenpakket dat aan de functie ten grondslag ligt essentiële wijzigingen worden aangebracht ten aanzien van inhoud, functie-eisen, vaardigheden of span of control. Passende functie: een functie die gerekend naar het niveau van de huidige functie en met in acht name van genoten opleiding, werkervaring, omvang dienstverband alsmede persoonlijke omstandigheden, in alle redelijkheid aan de medewerker kan worden opgedragen. Bij het aanbieden van een passende functie mag deze maximaal één FWG niveau lager zijn ingedeeld dan de huidige functie. Een functie is ook passend als de medewerker binnen een voor de functie redelijke termijn door middel van extra opleiding of training aan de functie-eisen kan voldoen. Plaatsingsplan: Overzicht waarin voor de nieuwe situatie na de reorganisatie staat beschreven welke medewerkers op welke functies geplaatst zullen worden. Reorganisatie: een wijziging in de organisatie met sociale gevolgen voor één of meer medewerkers. Concept tekst sociaal plan Meander 10

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016. Van werk naar werk

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016. Van werk naar werk Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016 Van werk naar werk Status: versie 14 februari 2014 (V3) Sociaal Plan, V3, versie 14 februari 2014 1 Inhoud INLEIDING... 4 1. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009

CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009 CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009 Documentstatus Status Auteur Datum Versie Eerste aanzet Concept MD 03-11-2008 1.0 Na overleg vakbonden 05-11-08 Concept MD 19-11-2008 1.1 Na overleg vakbonden 26-11-08 Concept

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN SYMFORA MEANDER CENTRUM VOOR PSYCHIATRIE

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN SYMFORA MEANDER CENTRUM VOOR PSYCHIATRIE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN SYMFORA MEANDER CENTRUM VOOR PSYCHIATRIE 1 INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN SYMFORA MEANDER CENTRUM VOOR PSYCHIATRIE 1 PREAMBULE 3 2 INLEIDING 4 3 DOEL EN UITGANGSPUNTEN VAN

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Amerpoort

Sociaal Plan Stichting Amerpoort Sociaal Plan Stichting Amerpoort INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Algemene bepalingen... 4 1.1 Doel Sociaal Plan... 4 1.2 Afspraken... 4 1.3 Werkingssfeer... 4 1.4 Looptijd... 4 1.5 Bezwaar en beroep...

Nadere informatie

Sociaal Plan. Albert Schweitzer ziekenhuis

Sociaal Plan. Albert Schweitzer ziekenhuis Albert üeliweitser ziekenhuis Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis 5 december 2014 Definitieve versie Verklaring Het Albert Schweitzer ziekenhuis en de vakorganisaties zijn navolgend Sociaal Plan

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken Van werk naar werk

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken Van werk naar werk Sociaal Plan Stichting Isala klinieken 2008 Van werk naar werk I Verklaring: Ondergetekenden: 1. De Stichting Isala klinieken, gevestigd te Zwolle, hierna te noemen de werkgever en 2. Vakbonden Zowel gezamenlijk

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Topaz

Doorlopend Sociaal Plan Topaz Doorlopend Sociaal Plan Topaz Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van de stichting Topaz (verder te noemen Topaz). Het sociaal plan is

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan Stichting Ouderenzorg Kapelle Sociaal Plan Juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Wederzijdse rechten en plichten...3 3. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen... 4 4. Adviescommissie Sociale Begeleiding...

Nadere informatie

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule Preambule Voor u ligt het Sociaal Plan 2007 van Trias Jeugdhulp. De directe aanleiding voor het opstellen van dit Sociaal Plan is de behoefte van de Raad van Bestuur van Trias Jeugdhulp, de Ondernemingsraad

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN DOORLOPEND SOCIAAL PLAN STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN 2006-2010 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave DOORLOPEND SOCIAAL PLAN...1 STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN...1 2006-2010... 1 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie.

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. Verklaring Aldus overeengekomen te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, op 10 december 2003 de werkgever de organisatie

Nadere informatie

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren.

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Addendum GGZ WNB Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Werknemersorganisaties: FNV- Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Tragel Zorg, INHOUDSOPGAVE 1. DOEL, UITGANGSPUNTEN EN WERKINGSFEER...5 1.1. Doelstelling...5 1.2. Uitgangspunten...5 1.3. Werkingssfeer...6 2. BEGRIPSBEPALINGEN...7

Nadere informatie

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties 8300 Concept SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag

Nadere informatie

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009)

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009) Onderhandelaarakkoord addendum 24042013 Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009) Overeengekomen voor het opvangen van de personele gevolgen die volgen uit de

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

Sociaal Plan. Concept 28 juli Looptijd en naam organisatie. Sociaal Plan Coöperatie, conceptversie 28 juli

Sociaal Plan. Concept 28 juli Looptijd en naam organisatie. Sociaal Plan Coöperatie, conceptversie 28 juli Sociaal Plan Concept 28 juli 2011 Looptijd en naam organisatie Sociaal Plan Coöperatie, conceptversie 28 juli 2011 1 Verklaring Aldus overeengekomen te (plaats) op (datum) Sociaal Plan Coöperatie, conceptversie

Nadere informatie

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht-Zeist-Doorn

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht-Zeist-Doorn Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht-Zeist-Doorn 2017-2019 Sociaal plan 2017-2019 Versie 7 Inhoud: Inleiding... 4 1. Algemene bepalingen..... 5 1.1 Uitgangspunten..... 5 1.2 Werkingssfeer en werkingsduur

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zorggroep Groningen 2e concept januari 2011 Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet Sociaal Plan In het kader van het Herontwerp Zorgpalet April 2009 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Sociaal Plan Herontwerp Zorgpalet 1. Inleiding 3 2. Werkgelegenheidsgarantie 3 3. Uitgangspunten en afspraken

Nadere informatie

Sociaal Plan BEZT. Sociaal Plan BEZT. Bartholomeus Gasthuis. Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0. Versie 2.

Sociaal Plan BEZT. Sociaal Plan BEZT. Bartholomeus Gasthuis. Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0. Versie 2. Sociaal Plan BEZT Bartholomeus Gasthuis Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0 Versie 2.0 1 Inhoudsopgave Inleiding Begrippenkader Doel Algemene bepalingen Afspraken Organisatiestructuur

Nadere informatie

Sociaal Plan. De Riethorst Stromenland Postbus AA Geertruidenberg. Bestemd voor alle medewerkers van De Riethorst Stromenland

Sociaal Plan. De Riethorst Stromenland Postbus AA Geertruidenberg. Bestemd voor alle medewerkers van De Riethorst Stromenland De Riethorst Stromenland Postbus 35 4930 AA Geertruidenberg Sociaal Plan Bestemd voor alle medewerkers van De Riethorst Stromenland Naam document: Sociaal Plan Soort document: HKZ-norm(en): Vaststelling

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stichting 't Lange Land Ziekenhuis Zoetermeer. Lange Land beter dichtbij. Sociaal Plan versie 1 datum (concept)

Sociaal Plan. Stichting 't Lange Land Ziekenhuis Zoetermeer. Lange Land beter dichtbij. Sociaal Plan versie 1 datum (concept) Sociaal Plan Stichting 't Lange Land Ziekenhuis Zoetermeer Lange Land beter dichtbij Sociaal Plan versie 1 datum 16-05-2013 (concept) 1 Verklaring Ondergetekenden, Stichting 't Lange Land Ziekenhuis Zoetermeer,

Nadere informatie

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 1 februari 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel... 3 1.2. Uitgangspunten... 3 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule

Nadere informatie

Sociaal plan Stichting Coloriet

Sociaal plan Stichting Coloriet Sociaal plan Stichting Coloriet 2008. Lelystad, december 2007 versie 17 december 2007 Inhoud Verklaring Preambule 1. Doel en afspraken 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule en interpretatie

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 De ondergetekenden: Werkgever: Raad van Bestuur De Wever en Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN EN FUSIECONVENANT MEERKANTEN EN SYMFORA EN HUN FUSIESTICHTING

INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN EN FUSIECONVENANT MEERKANTEN EN SYMFORA EN HUN FUSIESTICHTING INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN EN FUSIECONVENANT MEERKANTEN EN SYMFORA EN HUN FUSIESTICHTING 0 FUSIECONVENANT 2 1 PREAMBULE 4 2 INLEIDING 5 3 DOEL EN UITGANGSPUNTEN VAN HET SOCIAAL PLAN 6 4 HARDHEIDSCLAUSULE

Nadere informatie

Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje. Sociaal Plan

Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje. Sociaal Plan Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje Sociaal Plan Versie 8, 10 april 2005 Inhoudsopgave Overeenkomst 3 Overwegingen 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Werkingssfeer

Nadere informatie

Sociaal Plan

Sociaal Plan Sociaal Plan 2012 2017 Opgesteld door : Personeelszaken Versie : 4 Vastgesteld door : Datum vaststelling : Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Verklaring... 3 Voorwoord... 4 1. Doel en uitgangspunten... 5

Nadere informatie

Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject

Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject Een sociaal statuut ten behoeve van het hoger management en de medewerkers van de sector Dienstverlening & Vastgoed Onderhandelaarsakkoord 04 oktober 2011 Inhoudopgave

Nadere informatie

Principe-akkoord. Sociaal Plan

Principe-akkoord. Sociaal Plan Principe-akkoord Sociaal Plan In het kader van de overname van het Klinisch Chemisch Laboratorium van het Delfzicht Ziekenhuis door het Medisch Laboratorium Noord. Groningen, 17 oktober 2006 Versie 5;

Nadere informatie

Principe akkoord. Sociaal Plan Jeroen Bosch Ziekenhuis. 1 mei 2017 tot 1 mei 2019

Principe akkoord. Sociaal Plan Jeroen Bosch Ziekenhuis. 1 mei 2017 tot 1 mei 2019 Principe akkoord Sociaal Plan Jeroen Bosch Ziekenhuis 1 mei 2017 tot 1 mei 2019 Hoofdstuk 1. Achtergrond, doelstelling en visie... 3 Hoofdstuk 2. Uitgangspunten... 4 Hoofdstuk 3. Werkingssfeer, hardheidsclausule

Nadere informatie

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 +

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + BEGRIPPENLIJST Begeleidingsplan Boventalligheid het begeleidingsplan bevat een schets van de individuele situatie van de werknemer, de

Nadere informatie

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Overeengekomen voor de organisatieveranderingen: - Sluiting afdeling Amber - Koersen op organisatieverandering / Inkrimping personele formatie d.d. 31 oktober 2012

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Sociaal Plan februari Sociaal Plan Stichting Isala Klinieken d.d.

Sociaal Plan februari Sociaal Plan Stichting Isala Klinieken d.d. Sociaal Plan Stichting Isala Klinieken d.d. 1 I Verklaring: Ondergetekenden: 1. De Stichting Isala klinieken, gevestigd te Zwolle, hierna te noemen de werkgever En 2. Vakbonden Zowel gezamenlijk als afzonderlijk

Nadere informatie

Sociaal Plan Rijnland Zorggroep tot

Sociaal Plan Rijnland Zorggroep tot Versie 13 februari 2013 Sociaal Plan Rijnland Zorggroep 1-3-2013 tot 1-3-2018 VERKLARING Aldus overeengekomen te Leiderdorp, De werkgever De organisatie van werknemers Rijnland Zorggroep ABVAKABO FNV NU'91

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 doorlopend sociaal plan versie definitief 15 november 2008 1 Ondergetekenden: De stichting ziekenhuis Bernhoven gevestigd te Bernheze, te noemen de

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden

Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden Versie : 4.0 Datum: Datum ondertekening Opsteller: Pieter Han Post 1 Inhoud 1. Preambule 3 2. Inleiding 4 3. Doel 4 4. Werkingssfeer en duur

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Amerpoort

Sociaal Plan Stichting Amerpoort Sociaal Plan Stichting Amerpoort INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen... 4 2. Algemene bepalingen... 7 2.1 Doel Sociaal Plan... 7 2.2 Afspraken... 7 2.3 Beperkende bepalingen... 7 2.4 Geldigheidsduur...

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Vitree - concept versie 4- Doorlopend Sociaal Plan Geldigheidsduur: van 1 januari 2012 tot 1 januari 2015 Sociaal Plan Vitree Pagina 1 van 26 Inhoudsopgave Inleiding Pagina 5 Hoofdstuk 1. Doel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum SOCIAAL PLAN Stichting Trajectum d.d. juni 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord/Inleiding 3 1. Doel Sociaal Plan 4 2. Algemene bepalingen 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Doel en looptijd 5 2.3 Werkingssfeer

Nadere informatie

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016 Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016/concept akkoord/dec 2011 Inhoud

Nadere informatie

Sociaal Plan. Result Laboratorium. 9 maart 2016 Onderhandelingsakkoord

Sociaal Plan. Result Laboratorium. 9 maart 2016 Onderhandelingsakkoord Sociaal Plan Result Laboratorium 9 maart 2016 Onderhandelingsakkoord Aldus overeengekomen op 30 maart 2016, CNV Zorg en Welzijn onderdeel van CNV Connectief, gevestigd te Utrecht, Dhr. M. Dons FNV, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis SOCIAAL PLAN ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis 19 december 2008 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd

Nadere informatie

c"zdeventer Van werk naar werk! ziekenhuis Raam Sociaal Plan Deventer Ziekenhuis

czdeventer Van werk naar werk! ziekenhuis Raam Sociaal Plan Deventer Ziekenhuis c"zdeventer Van werk naar werk! Raam Sociaal Plan Deventer Ziekenhuis 2011-2012 Datum: 27 april 2011 deventer deventer 1. Titel 2 2. Doel 2 3. Toepassingsgebied 2 4. Definities 2 5. Werkwijze/uitvoering

Nadere informatie

01-05-2011 tot en met 30-04-2013

01-05-2011 tot en met 30-04-2013 01-05-2011 tot en met 30-04-2013 Pagina 1 van 20 De werkgever: DE ONDERGETEKENDEN: - Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land gevestigd te Emmeloord enerzijds en - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ZGT. Looptijd van 1 april 2014 tot 1 januari 2016

SOCIAAL PLAN ZGT. Looptijd van 1 april 2014 tot 1 januari 2016 SOCIAAL PLAN ZGT Looptijd van 1 april 2014 tot 1 januari 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 2 2. Begripsbepalingen 3 3. Looptijd en werkingssfeer 6 4. Algemene afspraken/uitgangspunten 7 5. Boventalligheid

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV Overdrachtsprotocol MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV 1 Inhoudsopgave Voorwoord Doel Blz. 4 Werkingssfeer Blz. 4 Overgang dienstverband Blz. 4 Geen Gedwongen ontslagen Blz.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Werkingsfeer 2 4. Uitgangspunten 2 5. Looptijd 2 6. Hardheidsclausule 2

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING De ondergetekenden, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (LdH W&G), gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Almere enerzijds en de

Nadere informatie

Sociaal Plan Odion

Sociaal Plan Odion Sociaal Plan Odion 2011 2013 Inhoud Verklaring... 3 Preambule... 4 1. Doel en afspraken... 5 1.1 Doel Sociaal Plan 1.2 Uitgangspunten, algemene afspraken... 2. Algemene bepalingen... 7 2.1. Werkingssfeer

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken. 1 januari december Van werk naar werk

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken. 1 januari december Van werk naar werk Sociaal Plan Stichting Isala klinieken 1 januari 2013-31 december 2014 Van werk naar werk 2 I Verklaring: Ondergetekenden: 1. De Stichting Isala klinieken, gevestigd te Zwolle, hierna te noemen de werkgever

Nadere informatie

Voor de toepassing van de sociale leidraad wordt verstaan onder:

Voor de toepassing van de sociale leidraad wordt verstaan onder: CVDR Officiële uitgave van Heerhugowaard. Nr. CVDR130831_1 7 mei 2019 Sociale Leidraad Sociale leidraad 2012 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van de sociale leidraad

Nadere informatie

Algemeen Sociaal Plan. Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Algemeen Sociaal Plan. Catharina Ziekenhuis Eindhoven Algemeen Sociaal Plan 1 januari 2013 1 juli 2014 bij organisatieveranderingen in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven Versie 0.6 December 2012 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Akkoordverklaring 4 1. Doel en

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum SOCIAAL PLAN Stichting Trajectum d.d. juni 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord/Inleiding 3 1. Doel Sociaal Plan 4 2. Algemene bepalingen 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Doel en looptijd 5 2.3 Werkingssfeer

Nadere informatie

Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona

Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona Pro Persona Voor een gezonde geest Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona Pro Persona Datum : 11 juni 2009 1/15 Voor een gezonde geest Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 2 6. Overgangsprotocol bij fusie 4 7.

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, hebben in het licht

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Esdégé-Reigersdaal. voor de periode bij reorganisatieprocessen van

SOCIAAL PLAN. Esdégé-Reigersdaal. voor de periode bij reorganisatieprocessen van SOCIAAL PLAN bij reorganisatieprocessen van Esdégé-Reigersdaal voor de periode 2017-2018 Broek op Langedijk februari 2017 Ondergetekenden, 1. De stichting Esdégé-Reigersdaal, gevestigd te Heerhugowaard,

Nadere informatie

Overgangsprotocol Essent Smits

Overgangsprotocol Essent Smits Overgangsprotocol Essent Smits 25 november 2010 10CPB.0074 1 Algemeen... 3 2 Personele transitie... 3 3 Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden... 4 3.1 Algemeen... 4 3.2 Salaris en functieniveau... 4 3.3

Nadere informatie

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015.

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Inleiding. Air Products ziet zich genoodzaakt op wereldwijd, Europees en op landen niveau de bedrijfsorganisaties anders in te richten teneinde te

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN DE DRIESTROOM 11 februari 2010 t/m 10 februari 2012 onderhandelaarsakkoord

SOCIAAL PLAN DE DRIESTROOM 11 februari 2010 t/m 10 februari 2012 onderhandelaarsakkoord SOCIAAL PLAN DE DRIESTROOM t/m 10 februari 2012 onderhandelaarsakkoord Sociaal Plan 2010-2012 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Preambule 3 2. Doel 4 3. Uitgangspunten 4 4. Begripsbepalingen 5 5. Werkingssfeer en

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 juli januari De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en

SOCIAAL PLAN 1 juli januari De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en SOCIAAL PLAN 1 juli 2017-1 januari 2018 De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en de Vereniging FNV gevestigd te Amsterdam, en CNV Connectief, gevestigd te Utrecht, anderzijds,

Nadere informatie

NU'91 district oost SOCIAAL PLAN SHERPA tot 2010

NU'91 district oost SOCIAAL PLAN SHERPA tot 2010 SOCIAAL PLAN SHERPA 2008 tot 2010 Sociaal plan Sherpa 2008 tot 2010 pag. 1 van 18 Inhoudsopgave Pagina Verklaring 3 Voorwoord 4 1. Doel en uitgangspunten 5 2. Algemene bepalingen 6 3. Regels bij reorganisatie

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting HilverZorg

Sociaal Plan Stichting HilverZorg Sociaal Plan Stichting HilverZorg -versie juni 2018- Inhoudsopgave Doel 4 Algemene bepalingen 4 Artikel 1 Begripsbepalingen 5 Artikel 2 Werkingssfeer 6 Artikel 3 Adviescommissie sociale begeleiding 7 Artikel

Nadere informatie

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Principe akkoord Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Juli 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen.pagina 2 Hoofdstuk 2 Plaatsingsprocedure.. pagina 8 Hoofdstuk 3 (Her)plaatsing overige

Nadere informatie

Lelystad, 11 januari 2012. Sociaal Plan Triade

Lelystad, 11 januari 2012. Sociaal Plan Triade Lelystad, 11 januari 2012 Sociaal Plan Triade Inhoud Verklaring Preambule 1. Doel en afspraken 1.1 Doel 1.2 Afspraken 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule en interpretatie 2.1 Werkingssfeer

Nadere informatie

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB,

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, 1 Principeakkoord Sociaal Plan ANWB 2016-2017 De ondergetekenden: ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, en FNV,

Nadere informatie

Sociaal Plan Frion. Frion Personeel & Organisatie. Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008)

Sociaal Plan Frion. Frion Personeel & Organisatie. Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008) Sociaal Plan Frion Frion Personeel & Organisatie Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008) Inhoudsopgave Aanleiding 3 Preambule 4 Inleiding 6 Begripsbepalingen 6 3. Algemene bepalingen 10 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente Sociaal Plan reorganisaties Stichting Marente Onderhandelingsresultaat 24 januari 2014 Inhoudsopgave De ondergetekenden 3 Voorwoord 4 Doel 5 Artikel 1 Begripsbepalingen 6 Artikel 2 Werkingssfeer 7 Artikel

Nadere informatie

Sociaal Plan. LabNoord

Sociaal Plan. LabNoord Sociaal Plan LabNoord Sluiting Basislaboratorium St. Lucas Ziekenhuis LabNoord P&O: E. Dijkstra 29 november 2007 Sociaal Plan LabNoord Sluiting basislaboratorium St. Lucas Ziekenhuis Versie 5, definitief

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Libra Revalidatie & Audiologie. 1 juli juli 2021

SOCIAAL PLAN. Stichting Libra Revalidatie & Audiologie. 1 juli juli 2021 SOCIAAL PLAN Stichting Libra Revalidatie & Audiologie 1 juli 2018 1 juli 2021 1 INHOUDSOPGAVE OVEREENKOMST BEGRIPSBEPALINGEN EN DEFINITIES 1. DOEL 2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 3. BIJZONDERE UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10 (aangepast Artikel) Reorganisatie en/of fusie; Regeling Sociaal Plan Artikel 49 1 De werkgever vraagt over een voornemen tot reorganisatie, en/of fusie dan wel afsplitsing aan de OR tijdig tevoren advies,

Nadere informatie

Sociaal Plan Odion Sociaal Plan 2014 Procedure

Sociaal Plan Odion Sociaal Plan 2014 Procedure Sociaal Plan Odion 2014 Vaststellingsdatum : 04-10-2007 Status : Definitief Evaluatiedatum : 01-12-2013 Bladnr: 1 v 25 Inhoud Verklaring... 3 Preambule... 4 1. Doel en afspraken... 5 1.1 Doel Sociaal Plan

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo.

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Inleiding Deze regeling (hierna te noemen: de Regeling), is bedoeld om de opvang van de sociale gevolgen te

Nadere informatie

NU'91 district oost

NU'91 district oost SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Zozijn ( van werk naar werk) SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING ZOZIJN INHOUDSOPGAVE Preambule GRONDSLAGEN SOCIAAL PLAN 1 Doel 2 Uitgangspunten met betrekking tot

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Sociaal Plan Liemerije 1 april 2011 Inhoudsopgave Inleiding...4 Hoofdstuk 1...5 1.1 Het sociaal plan... 5 1.2 Definities... 5 1.2.1 Werkgever... 5 1.2.2 Werknemer... 5 1.2.3 Boventallige werknemer... 5

Nadere informatie

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente Sociaal Plan reorganisaties Stichting Marente Onderhandelingsakkoord 1 februari 2016 Inhoudsopgave Voorwoord De ondergetekenden Doel 3 4 5 Artikel 1 Begripsbepalingen 5 Artikel 2 Werkingssfeer 7 Artikel

Nadere informatie