ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND"

Transcriptie

1 ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, hebben in het licht van de reorganisatie Rabobank Nederland 2011 een onderhandelingsresultaat bereikt met betrekking tot een Aanvulling op het Sociaal Statuut dat onderdeel uitmaakt van de Rabobank cao. Deze Aanvulling op het Sociaal Statuut is van toepassing op medewerkers van Rabobank Nederland 1 en geldt van 5 oktober 2011 tot 1 januari De vakorganisaties leggen het onderhandelingsresultaat positief voor aan hun leden. Aanvulling op Sociaal Statuut Deze afspraken zijn een Aanvulling op het Sociaal Statuut; het Sociaal Statuut blijft integraal van kracht, tenzij in deze Aanvulling voor specifieke bepalingen expliciet anders is overeengekomen. Wanneer het Sociaal Statuut tijdens de looptijd van deze Aanvulling zou wijzigen, treden partijen in overleg over de consequentie voor deze Aanvulling. De Aanvulling op het Sociaal Statuut zal bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden aangemeld als cao. Werkingssfeer en looptijd Deze Aanvulling op het Sociaal Statuut is van toepassing op alle reorganisaties met personele gevolgen binnen Rabobank Nederland, met uitzondering van Rabobank International, in de periode van 5 oktober 2011 tot 1 januari Deze Aanvulling is eveneens integraal van toepassing op medewerkers die op de ingangsdatum van de Aanvulling reeds boventallig zijn. Andere werkgevers vallend onder de werkingssfeer van de Rabobank CAO zijn niet gehouden deze Aanvulling op het Sociaal Statuut toe te passen. De Aanvulling op het Sociaal Statuut is van toepassing op medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij Rabobank Nederland, met uitzondering van Rabobank International. De afspraken uit de Aanvulling op het Sociaal Statuut zijn niet individueel onderhandelbaar. De Aanvulling op het Sociaal Statuut heeft betrekking op de volgende situaties: Voorwaarden en vergoeding bij vrijwillig vertrek in de voorfase van een reorganisatie Voorwaarden en vergoeding bij afzien van begeleiding Begeleidingstraject: o Voorwaarden en vergoeding bij vertrek tijdens het begeleidingstraject, o Voorwaarden en vergoeding bij beëindiging na een onsuccesvol begeleidingstraject. Vrijwillig vertrek in de voorfase van een reorganisatie Medewerkers hebben de mogelijkheid om aan te geven dat zij op vrijwillige basis de organisatie wensen te verlaten. Deze mogelijkheid staat open voor medewerkers in de situatie die voldoen aan elk van de volgende drie criteria: - Is aangekondigd dat op grond van de verbetervoorstellen RN 2011 een personeelsreductie gaat plaatsvinden op de afdeling waar medewerker werkzaam is. - Het moment dat medewerker aangeeft gebruik te willen maken van de vrijwillig vertrekregeling nog vóór de peildatum voor het vaststellen van boventalligheid ligt en er op de betreffende afdeling nog geen boventalligheid is aangezegd. - Door het vrijwillig vertrek van de medewerker boventalligheid wordt voorkomen. 1 Met uitzondering van Rabobank International 9 september

2 Na de peildatum voor het vaststellen van boventalligheid, maar voorafgaand aan feitelijk boventallig worden, kan tijdens de fase van potentieel boventalligheid vrijwillig vertrek door een medewerker van dezelfde afdeling nog gehonoreerd worden. Voorwaarde is dat de potentieel boventalligheid wordt ingetrokken bij de potentieel boventallige medewerker met de hoogste anciënniteit in dezelfde leeftijdscategorie als de medewerker die vrijwillig vertrekt. De medewerker geeft aan gebruik te willen maken van de mogelijkheid vrijwillig te vertrekken; de manager beslist of dit verzoek wordt toegekend. Voorwaarde bij toekenning is tevens dat fiscale strafheffing wordt voorkomen. Als het verzoek om gebruik te maken van de vrijwillig vertrekregeling wordt ingewilligd, wordt de arbeidsovereenkomst op de kortst mogelijke termijn beëindigd, maar uiterlijk op de dag die volgt uit het aanhouden van de opzegtermijn. De arbeidsovereenkomst wordt met wederzijds goedvinden beëindigd, onder toekenning van een beëindigingsvergoeding. Hiertoe wordt met de medewerker een standaard vaststellingsovereenkomst overeengekomen waarin de afspraken worden vastgelegd; de medewerker laat binnen 3 weken na ontvangst van de vaststellingsovereenkomst weten of hij hiermee zal instemmen of alsnog afziet van zijn verzoek tot vrijwillig vertrek. Onderdeel van de vaststellingsovereenkomst is ook een terugbetalings- of boeteclausule die behelst dat indien de medewerker binnen een bepaalde termijn weer werkzaamheden voor een werkgever in de zin van de Rabobank cao gaat verrichten, hij deel van de vergoeding moet terugbetalen respectievelijk een boete verschuldigd is. De hoogte van de bruto beëindigingsvergoeding wordt gebaseerd op de formule A x B x C, waarbij A de gewogen dienstjaren zijn, B het laatstverdiende bruto inkomen en C een correctiefactor is, die op 1 wordt gesteld. A: De dienstjaren worden als volgt gewogen: dienstjaren tot de leeftijd van 35 jaar tellen voor 0,5 dienstjaar, dienstjaren vanaf het moment dat de leeftijd van 35 is bereikt tellen keer 1, dienstjaren vanaf het moment dat de leeftijd van 45 is bereikt tellen keer 1,5 en dienstjaren vanaf het moment dat de leeftijd van 55 is bereikt tellen keer 2. De hoogte van de beëindigingsvergoeding is gemaximeerd op het inkomen dat medewerker verdiend zou hebben als hij tot 65 jaar was blijven werken (uitgaande van het bruto inkomen op de voorlaatste dag van de arbeidsovereenkomst). Afzien van begeleiding Het Sociaal Statuut biedt medewerkers die boventalligheid is aangezegd, de mogelijkheid ervoor te kiezen af te zien van begeleiding en de arbeidsovereenkomst direct te beëindigen. Hierover hebben partijen in deze Aanvulling afgesproken dat deze keuze vóór ingangsdatum van de formele boventalligheid dient te worden gemaakt, waarbij tevens is afgesproken dat tussen aanzegging en ingangsdatum van formele boventalligheid altijd minimaal een maand zit. De arbeidsovereenkomst wordt vervolgens beëindigd per de ingangsdatum van de formele boventalligheid. Er wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld waarin de afspraken worden vastgelegd. Onderdeel hiervan is ook een terugbetalings- of boeteclausule die behelst dat indien de medewerker binnen een bepaalde termijn weer werkzaamheden voor een werkgever in de zin van de Rabobank cao gaat verrichten, hij een deel van de vergoeding moet terugbetalen respectievelijk een boete verschuldigd is. De hoogte van de bruto beëindigingsvergoeding wordt gebaseerd op de formule A x B x C, waarbij A de gewogen dienstjaren zijn, B het laatstverdiende bruto inkomen en C een correctiefactor is, die op 1 wordt gesteld. A: De dienstjaren worden als volgt gewogen: dienstjaren tot de leeftijd van 40 jaar tellen voor 1 9 september

3 dienstjaar, dienstjaren vanaf het moment dat de leeftijd van 40 is bereikt tellen keer 1,5 en dienstjaren vanaf het moment dat de leeftijd van 50 is bereikt tellen keer 2. De hoogte van de beëindigingsvergoeding is gemaximeerd op het inkomen dat medewerker verdiend zou hebben als hij tot 65 jaar was blijven werken (uitgaande van het bruto inkomen op de voorlaatste dag van de arbeidsovereenkomst). Begeleidingstraject Medewerkers die boventallig worden, maken samen met de migratiemanager een plan van aanpak voor het vinden van een nieuwe baan, of in onderling overleg een andere oplossing. Ze worden vervolgens begeleid bij het realiseren van het plan van aanpak door de migratiemanager vanuit de Rabobank en een externe loopbaanbegeleider. Medewerkers die op zoek gaan naar een nieuwe baan, zoeken direct vanaf de aanvang van boventalligheid zowel binnen als buiten de Rabobank om hiermee de kans op succes te optimaliseren. Tijdens het begeleidingstraject blijft de arbeidsovereenkomst in stand. De medewerker wordt in beginsel vrijgesteld van werk. In onderling overleg kan de medewerker -in deeltijd en tijdelijk- op werkzaamheden worden ingezet, uitsluitend als dit bijdraagt aan het vinden van een nieuwe passende functie. Vertrek tijdens het begeleidingstraject Als de medewerker tijdens het begeleidingstraject zijn arbeidsovereenkomst opzegt, vanwege het vinden van een andere baan buiten de Rabobank of omwille van een andere reden (echter niet vanwege het vinden van een baan binnen de Rabobank), ontvangt de medewerker een bruto beëindigingsvergoeding die wordt gebaseerd op de formule A x B x C, waarbij A de gewogen dienstjaren zijn, B het laatstverdiende bruto inkomen en C een correctiefactor is, die op 0,5 wordt gesteld. A: De dienstjaren worden als volgt gewogen: dienstjaren tot de leeftijd van 35 jaar tellen voor 0,5 dienstjaar, dienstjaren vanaf het moment dat de leeftijd van 35 is bereikt tellen keer 1, dienstjaren vanaf het moment dat de leeftijd van 45 is bereikt tellen keer 1,5 en dienstjaren vanaf het moment dat de leeftijd van 55 is bereikt tellen keer 2. Afhankelijk van het moment waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, wordt bij deze vergoeding nog 2 of 1 bruto maandsalaris opgeteld; de arbeidsovereenkomst eindigt: - in maand 1 tot en met 3 na aanvang boventalligheid: vergoeding conform bovenstaande formule vermeerderd met 2 bruto maandsalarissen. - in maand 4 tot en met 6 na aanvang boventalligheid: vergoeding conform bovenstaande formule vermeerderd met 1 bruto maandsalaris. - vanaf maand 7 na aanvang boventalligheid: vergoeding conform bovenstaande formule. Deze vergoeding komt in de plaats van hetgeen is bepaald in het Sociaal Statuut van de Rabobank cao onder Van baan naar baan buiten de Rabobank ; met de toekenning van de vergoeding komt de aanspraak op alle faciliteiten Van baan naar baan buiten de Rabobank uit het Sociaal Statuut dientengevolge te vervallen (dat wil zeggen van baan naar baan-premie, suppletieregeling, compensatie secundaire arbeidsvoorwaarden (personeelskorting hypothecaire financieringen en Interpolisverzekeringen)). De hoogte van de vergoeding is altijd minimaal het bedrag dat medewerker ontvangen zou hebben, wanneer de faciliteiten Van baan naar baan buiten de Rabobank wel van kracht zouden zijn. Als de medewerker buiten zijn schuld binnen drie maanden bij de nieuwe werkgever wordt ontslagen, kan de medewerker opnieuw een beroep doen op loopbaanbegeleiding; dit voor de duur van de resterende periode van de individuele begeleidingstermijn van de medewerker, met een minimum van drie maanden. 9 september

4 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst na een onsuccesvol begeleidingstraject Als het begeleidingstraject na 6 maanden niet heeft geleid tot een oplossing, evalueren medewerker en leidinggevende het plan van aanpak. Het plan van aanpak wordt waar nodig aangepast en/of aangevuld om het begeleidingstraject alsnog te laten slagen. Wanneer niet eerder een nieuwe baan of andere oplossing gevonden wordt, wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd na een termijn van maximaal acht maanden begeleiding na aanvang boventalligheid plus de voor de individuele medewerker geldende opzegtermijn. De arbeidsovereenkomst wordt beëindigd met wederzijds goedvinden; de voorwaarden van beëindiging zijn vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De vaststellingsovereenkomst wordt uiterlijk in maand acht na aanvang van de boventalligheid door werkgever en medewerker ondertekend. Als de medewerker niet meewerkt aan beëindiging met wederzijds goedvinden zal de werkgever stappen ondernemen om te komen tot beëindiging van het dienstverband per eerst mogelijke datum na een termijn na aanvang boventalligheid van acht maanden begeleiding plus de voor de individuele medewerker geldende opzegtermijn. Voor iedere maand of gedeelte van een maand dat het dienstverband nog voortduurt na de termijn na aanvang van de boventalligheid van acht maanden plus de voor de individuele medewerker geldende opzegtermijn, geldt dat één maandinkomen in mindering wordt gebracht op de beëindigingsvergoeding. In de vaststellingsovereenkomst is een bepaling opgenomen dat de vaststellingsovereenkomst komt te vervallen, wanneer de arbeidsovereenkomst tussentijds door de medewerker wordt opgezegd of dat de vaststellingsovereenkomst wordt aangepast als hiertoe aanleiding is naar aanleiding van een uitspraak van de begeleidingscommissie als gevolg van een beroep op de hardheidsclausule. De hoogte van de bruto beëindigingsvergoeding in de situatie waarin een begeleidingstraject niet tot een nieuwe baan of andere oplossing heeft geleid, wordt gebaseerd op de formule A x B x C, waarbij A de gewogen dienstjaren zijn, B het laatstverdiende bruto inkomen en C een correctiefactor is, die op 1 wordt gesteld. A: De dienstjaren worden als volgt gewogen: dienstjaren tot de leeftijd van 35 jaar tellen voor 0,5 dienstjaar, dienstjaren vanaf het moment dat de leeftijd van 35 is bereikt tellen keer 1, dienstjaren vanaf het moment dat de leeftijd van 45 is bereikt tellen keer 1,5 en dienstjaren vanaf het moment dat de leeftijd van 55 is bereikt tellen keer 2. De hoogte van de beëindigingsvergoeding is gemaximeerd op het inkomen dat medewerker verdiend zou hebben als hij tot 65 jaar was blijven werken (uitgaande van het bruto inkomen op de voorlaatste dag van de arbeidsovereenkomst). In het Sociaal Statuut is bepaald dat een ontslagprocedure wordt gestart, als medewerker zich onvoldoende inspant en/of onvoldoende meewerkt aan het realiseren van de afspraken uit het plan van aanpak. In aanvulling hierop hebben partijen afgesproken dat wanneer een medewerker zich onvoldoende inspant en/of onvoldoende meewerkt om de gemaakte afspraken in het plan van aanpak te realiseren, dat aanleiding kan zijn om de beëindigingsvergoeding te verlagen of aanspraak op de beëindigingsvergoeding volledig te laten vervallen. Dit zal door de werkgever onderbouwd ter toetsing aan de Begeleidingscommissie worden voorgelegd. Generieke afspraken met betrekking tot beëindiging Juridische bijstand Medewerkers wordt, in alle drie de situaties van beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, geadviseerd juridisch advies in te winnen. De kosten van juridische bijstand worden tot een bedrag van 750,- exclusief BTW vergoed. 9 september

5 Ziekte Tijdens de eerste 104 weken van ziekte is beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden niet mogelijk vanwege de nadelige consequenties die hier voor de werkgever uit zouden kunnen voortvloeien op grond van (sociale verzekerings)wetgeving. De cao-bepalingen en de gangbare procedures bij ziekte zijn van toepassing. De in deze Aanvulling beschreven beëindigingsvergoedingen worden uitsluitend toegekend indien de beëindiging plaatsvindt vanwege reorganisatie en niet indien de reden (deels ook) gelegen is andere oorzaken als functioneren en/of ziekte. Relatie met Sociaal Statuut Wanneer conform de Aanvulling op het Sociaal Statuut de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd en een beëindigingsvergoeding wordt uitbetaald aan de medewerker (zowel in de situatie van vrijwillig vertrek, afzien van begeleiding, tijdens het begeleidingstraject, als na een onsuccesvol begeleidingstraject), vervalt elke aanspraak op (faciliteiten uit) het Sociaal Statuut. Daarnaast geldt dat daar waar in het Sociaal Statuut van de Rabobank cao bepalingen zijn opgenomen die strijdig zijn met hetgeen in deze Aanvulling op het Sociaal Statuut is bepaald, de bepalingen uit deze Aanvulling op het Sociaal Statuut prevaleren. Hardheidsclausule Wanneer de toepassing van de Aanvulling op het Sociaal Statuut leidt tot een situatie waarin de medewerker onevenredig in zijn belang wordt getroffen, kan ten gunste van de medewerker worden afgeweken van de Aanvulling op het Sociaal Statuut. Situaties waarin de medewerker een beroep op de hardheidsclausule zou kunnen doen zijn bijvoorbeeld wanneer bijzondere omstandigheden tijdens het begeleidingstraject een succesvolle afronding hebben belemmerd, of wanneer een combinatie van factoren speelt zoals langdurige ziekte, privéomstandigheden en boventalligheid. Een beroep op de hardheidsclausule wordt door de medewerker gedaan bij de vaste Begeleidingscommissie voor Rabobank Nederland, die dit beroep beoordeelt en de werkgever en medewerker een zwaarwegend advies geeft. Een beroep op de hardheidsclausule heeft geen opschortende werking. Toepassing van de hardheidsclausule betreft altijd individuele casuïstiek en schept geen precedent. Interpretatie Indien er zich bij de uitvoering van de Aanvulling op het Sociaal Statuut interpretatieverschillen voordoen, treden partijen in overleg. Datum in werking treden van de afspraken Tenzij hierboven een andere datum is genoemd, treden de gemaakte afspraken in werking op 5 oktober Positief advies De onderhandelaars van de vakorganisaties zullen dit onderhandelingsresultaat positief aan hun leden voorleggen. Uiterlijk 26 september 2011 zullen CAO-partijen vaststellen of dit onderhandelingsresultaat kan worden omgezet in een definitief akkoord. 9 september

6 Addendum bij Onderhandelingsresultaat Aanvulling op Sociaal Statuut Het Sociaal Statuut blijft van kracht om de personele gevolgen van RN 2011 op te vangen, maar cao partijen hebben gemeend enkele aanvullende zaken te moeten afspreken om zo een heldere, duidelijke en uniforme toepassing van het Sociaal Statuut te realiseren. Deze afspraken hebben betrekking op drie situaties. Allereerst zijn de voorwaarden en hoogte van de vergoeding afgesproken voor de situatie waarin een medewerker vrijwillig vertrekt in de voorfase van een reorganisatie. De vergoeding van vrijwillig vertrek is gelijk aan de hoogte van de huidige kantonrechtersformule. Daarnaast is afgesproken welke vergoeding een medewerker ontvangt die boventallig wordt, maar niet door de bank wil worden begeleid naar een nieuwe baan. Omdat bij boventalligheid geen sprake is van vrijwillig vertrek, is de vergoeding hoger dan die bij vrijwillig vertrek tijdens de voorfase van een reorganisatie. De vergoeding is gelijk aan de oude kantonrechtersformule en daarmee voor vakorganisaties marktconform. Tot slot is een tweetal afspraken gemaakt voor boventallige medewerkers die het begeleidingstraject naar een nieuwe baan starten: enerzijds de hoogte van de vergoeding die de medewerker ontvangt als deze tijdens het begeleidingstraject een nieuwe baan vindt en anderzijds de beëindigingsvergoeding die de medewerker krijgt als het begeleidingstraject onverhoopt niet slaagt. De vergoeding die de medewerker ontvangt als hij tijdens het begeleidingstraject een andere baan vindt buiten de Rabobank, wordt gebaseerd op 50% van de huidige kantonrechtersformule. In aanvulling hierop is afgesproken dat als de faciliteiten Van baan naar baan buiten de Rabobank uit het Sociaal Statuut van de Rabobank cao voor de medewerker op een hoger bedrag zouden uitkomen, hij dit bedrag ontvangt. Belangrijke constatering in deze situatie is dat, naast de vergoeding die wordt uitgekeerd, het begeleidingstraject dus succesvol was en de medewerker een nieuwe baan gevonden heeft. Er zijn ook aanvullende afspraken gemaakt over de begeleidingstermijn en de ontslagvergoeding indien het begeleidingstraject onverhoopt niet slaagt. In dat geval ontvangt de medewerker een vergoeding op basis van de huidige kantonrechtersformule. Op basis van berekeningen hebben partijen elkaar ervan kunnen overtuigen dat de waarde van de afspraken in de situatie van een onsuccesvol begeleidingstraject een bedrag vertegenwoordigt dat hoger ligt dan de waarde van de oude kantonrechtersformule, die iemand ontvangt als deze afziet van begeleiding. Hierdoor wordt recht gedaan aan het uitgangspunt dat het geld dat gemoeid is met de toepassing van het Sociaal Statuut gebruikt moet worden voor de mensen met de zwakste arbeidspositie. Cao partijen zijn van mening dat het vinden van een andere baan de beste zekerheid is voor de toekomst. Over het begeleidingstraject zijn daarom aanvullende afspraken gemaakt, o.a. over de inzet van migratiemanagers naast de externe loopbaanbegeleiders. En de afspraak dat Rabobank Nederland veel inzet zal plegen rondom de selectie van de externe loopbaanbureaus. Daarnaast is afgesproken dat indien medewerkers door toepassing van de aanvulling op het Sociaal Statuut toch onredelijk in hun belangen worden getroffen zij een beroep kunnen doen op de hardheidsclausule. Tenslotte is er ook een aanvullende afspraak gemaakt over de kosten van juridische bijstand. Dit vanuit de zorgplicht van Rabobank NL om in alle gevallen van beëindiging met wederzijds goedvinden medewerkers in de gelegenheid te stellen juridisch advies in te winnen. Hiermee is er een samenhangende set aan afspraken gemaakt die van toepassing is op Rabobank Nederland (met uitzondering van Rabobank International) van 5 oktober 2011 tot 1 januari september

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014

Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014 Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014 Aanleiding Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, zijn op 25

Nadere informatie

Sociaal Statuut (CAO )

Sociaal Statuut (CAO ) Sociaal Statuut (CAO 2011-2012) Uitgangspunten sociaal statuut TOEPASSING SOCIAAL STATUUT Door externe en interne ontwikkelingen verandert de werkgelegenheid voortdurend van aard en omvang. Het Sociaal

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010 Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010 Sociaal Plan DELTABiovalue Nederland BV versie 5 augustus 2010 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het besluit van de directie van DELTA NV, eigenaar

Nadere informatie

Sociaal plan DSM NL Services B.V. 1 april 2018 tot en met 31 maart 2023

Sociaal plan DSM NL Services B.V. 1 april 2018 tot en met 31 maart 2023 Sociaal plan DSM NL Services B.V. 1 april 2018 tot en met 31 maart 2023 Inhoud 1. Werkingssfeer... 3 2. Definities en leeswijzer... 3 3. Werking... 3 4. Procedure... 4 4.1 Boventalligheid... 4 4.2 Passende

Nadere informatie

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren.

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Addendum GGZ WNB Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Werknemersorganisaties: FNV- Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV versie 2 september 2011 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het faillissement van DELTA Biovalue BV en daarmee van DELTA

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Emmer Compascuum, 1 oktober 2015

Emmer Compascuum, 1 oktober 2015 Emmer Compascuum, 1 oktober 2015 Op 1 oktober 2015 is een principe akkoord bereikt tussen Fresenius Hemocare Netherlands B.V. en de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie met betrekking tot het

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

Transitievergoeding: vloek of zegen?

Transitievergoeding: vloek of zegen? Transitievergoeding: vloek of zegen? Op 18 februari 2014 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Werk & Zekerheid aangenomen. Dit wetsvoorstel verandert o.a. het ontslagrecht, de inzet van flex-krachten

Nadere informatie

Medewerkers op afdelingen en/of functies waarin wordt verwacht dat (veel) boventalligheid zal ontstaan.

Medewerkers op afdelingen en/of functies waarin wordt verwacht dat (veel) boventalligheid zal ontstaan. Onderhandelingsresultaat Sociaal Plan KAS BANK (16-1-19) Uitgangspunten - Van-werk-naar-werk-begeleiding is essentieel. Handhaven van het vermogen om zelf inkomen te verdienen dient boven vergoedingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam SOCIAAL PLAN Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Algemeen

Nadere informatie

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB,

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, 1 Principeakkoord Sociaal Plan ANWB 2016-2017 De ondergetekenden: ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, en FNV,

Nadere informatie

..."55111 REGELING VRIJWILLIGE AANPASSING ARBEIDSDUUR/ VRIJWILLIG VERTREK (VAA) Algemeen

...55111 REGELING VRIJWILLIGE AANPASSING ARBEIDSDUUR/ VRIJWILLIG VERTREK (VAA) Algemeen ..."55111 -HOLLAND-41r. REGELING VRIJWILLIGE AANPASSING ARBEIDSDUUR/ VRIJWILLIG VERTREK (VAA) 2014 1. Algemeen Doel van de regeling is het voorkomen van zoveel mogelijk gedwongen ontslagen. Op basis van

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 15 april 2014 Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1. Begripsbepalingen 1.2. Werkingssfeer 1.3. Looptijd 1.4. Overleg 2. Procedure 2.1. Vaststelling en mededeling van boventalligheid

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

Interventies eerder en meer inzetten: introductie nieuwe fasen vóór de ATC-fase

Interventies eerder en meer inzetten: introductie nieuwe fasen vóór de ATC-fase Eindbod nieuw Sociaal Plan Achmea - 7 april 2014 Hieronder zijn de hoofdlijnen van het eindbod van Achmea voor het nieuwe Sociaal Plan weergeven. Het betreft wijzigingen en aanvullingen op het huidig Sociaal

Nadere informatie

Sociaal Plan. Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015

Sociaal Plan. Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015 Sociaal Plan Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015 Pagina 2 van 14 INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk 1 : Inleiding 3 Hoofdstuk 2 : Algemene bepalingen 4 Hoofdstuk 3 : Begripsomschrijvingen 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Sociaal Plan RELX Groep

Sociaal Plan RELX Groep Sociaal Plan RELX Groep Inleiding Als onderdeel van een internationaal opererend, in multimedia gespecialiseerd concern, worden de Nederlandse RELX ondernemingen (verder in deze inleiding afgekort tot

Nadere informatie

CONCE. Sociaal Plan. Inhoud

CONCE. Sociaal Plan. Inhoud CONCE Sociaal Plan Zwanenberg PT Lichtenvoorde B.V. Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Bruto salaris 4 3. Algemene voorwaarden en uitgangspunten 4 3.1 Overeenkomst 4 3.2 Werkingssfeer

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 CapitalP, gevestigd te Almere als partij ter ener zijde en FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht CNV Dienstenbond,

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V.

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. Amsterdam, februari 2015 1 Sociaal Afspraken de Persgroep Nederland --------------------------------------------------------

Nadere informatie

Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken zijn bij de gevolgen van de overname van VNU Media door de Persgroep:

Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken zijn bij de gevolgen van de overname van VNU Media door de Persgroep: Sociaal Plan de Persgroep Nederland/VNU Media ----------------------------------------------------------------- Toepassingsgebied Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken

Nadere informatie

1. Algemeen. 1.1 Inleiding. 1.2 Werkingssfeer. 1.3 Werkingsduur. 1.4 Algemene verplichtingen Medewerker

1. Algemeen. 1.1 Inleiding. 1.2 Werkingssfeer. 1.3 Werkingsduur. 1.4 Algemene verplichtingen Medewerker DEFINITIES Boventalligheidsdatum cao Datum aanzegging Jaarinkomen Medewerker Mobiliteitsbureau AnQore B.V. Opzegtermijn Vakorganisaties De datum waarop de arbeidsplaats vervalt en de boventalligheid ingaat

Nadere informatie

Mobiliteitscentrum Rabobank Samen Werkt!

Mobiliteitscentrum Rabobank Samen Werkt! Mobiliteitscentrum Rabobank Samen Werkt! Kringbijeenkomst ACE Noordoost Brabant, 31 maart 2016 Maaike Kars, HR Adviseur Rabobank Oss Bernheze Agenda Ontstaan en organisatie Samen Werkt! Het proces: eerste

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat Sociaal Plan Philip Morris Holland B.V.

Onderhandelingsresultaat Sociaal Plan Philip Morris Holland B.V. datum: 7 juni 2014 Onderhandelingsresultaat Sociaal Plan Philip Morris Holland B.V. Philip Morris Holland B.V. en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie (verder te noemen partijen) hebben

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N PRINCIPE-AKKOORD S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N Overeengekomen op 15 maart 2017 door: De Persgroep Nederland B.V. NVJ jv/15 maart

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Addendum Sociaal Plan URDV (6 oktober 2016) met een looptijd van 13 september 2018 tot en met 30 juni 2022

Addendum Sociaal Plan URDV (6 oktober 2016) met een looptijd van 13 september 2018 tot en met 30 juni 2022 Addendum Sociaal Plan URDV (6 oktober 2016) met een looptijd van 13 september 2018 tot en met 30 juni 2022 Overeengekomen tussen Unilever en FNV, CNV Vakmensen en De Unie Addendum: aanvullende regelingen,

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Deel onderhandelingsresultaat Sociaal Plan ING

Deel onderhandelingsresultaat Sociaal Plan ING Deel onderhandelingsresultaat Sociaal Plan ING 2018-2022 ING Bank Personeel B.V en de vakorganisaties CNV Vakmensen, FNV Finance, De Unie hebben overeenstemming bereikt over de contouren van een nieuw

Nadere informatie

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in!

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Wilt u weg bij uw werkgever? Wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is? Wilt u uw vaststellingsovereenkomst zelf opstellen of laten checken?

Nadere informatie

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators Wat is een sociaal plan? Niet wettelijk geregeld Spelregels en/of compensatie bij ondernemingsbeslissing

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

N O T I T I E. Aan : Vakbonden Van : Karin Manuel/Emilie van der Lans Inzake : Ymere / Sociaal Plan 2013 Datum : 15 juli 2013

N O T I T I E. Aan : Vakbonden Van : Karin Manuel/Emilie van der Lans Inzake : Ymere / Sociaal Plan 2013 Datum : 15 juli 2013 N O T I T I E Aan : Vakbonden Van : Karin Manuel/Emilie van der Lans Inzake : Ymere / Sociaal Plan 2013 Datum : 15 juli 2013 Addendum bij Sociaal Plan 2011 / 2012 De directe aanleiding voor het opstellen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV Geldend van..april 2013 tot 1 maart 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Definities Hoofdstuk 3 Werkingssfeer Sociaal Plan Hoofdstuk 4 Begeleiding Hoofdstuk

Nadere informatie

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen Sociaal Plan Koninklijk Instituut voor de Tropen 0 Inhoud Artikel 1 WERKINGSSFEER EN WERKINGSDUUR... 3 Werkingssfeer... 3 Werkingsduur... 3 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid... 3 Wijziging...

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

Hoe bepaal ik de hoogte van de transitievergoeding die ik moet betalen?

Hoe bepaal ik de hoogte van de transitievergoeding die ik moet betalen? Hoe bepaal ik de hoogte van de transitievergoeding die ik moet betalen? Iedere medewerker die minstens 2 jaar in dienst is, heeft bij onvrijwillig ontslag recht op een transitievergoeding. Het maakt daarbij

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7 Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7. Hoofdstuk

Nadere informatie

DEEL III SOCIAAL PLAN

DEEL III SOCIAAL PLAN DEEL III SOCIAAL PLAN INHOUD DEEL III Sociaal plan 100 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 102 III.1.1 Inzetbaarheid 102 III.1.2 Personeelsplanning 103 HOOFDSTUK 2 ACTIEVE MOBILITEIT 104 III.2.1 Doelgroep 104 III.2.2

Nadere informatie

# SOCIAAL PLAN. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen

# SOCIAAL PLAN. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen #1581627 SOCIAAL PLAN Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen 5 december 2013 tot 1 juli 2014 1 De ondergetekenden, 1. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen, hierna te noemen: AWS en 2. FNV Bondgenoten De

Nadere informatie

Principe-akkoord. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep. Betreft : versie Sociaal Plan januari Toepassing van dit addendum

Principe-akkoord. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep. Betreft : versie Sociaal Plan januari Toepassing van dit addendum ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia Groep

Nadere informatie

Overeenkomst vrijwillige mobiliteit Postkantoren BV

Overeenkomst vrijwillige mobiliteit Postkantoren BV Overeenkomst vrijwillige mobiliteit Postkantoren BV Auteur: HR / Arbeidszaken Telefoon: (030) 290 45 48 pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Werkingssfeer...4 2 Toepassing...4 3 Uitkering einde arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

1. T(!kst ongewijzigd.

1. T(!kst ongewijzigd. ADDENDUM BIJ HET SOCIAAL PLAN ANWB 2013-2015 ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, enerzijds en FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht, CNV Dienstenbond, gevestigd te Hoofddorp en De Unie, gevestigd te Culemborg,

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Sociaal Plan Nederlandse Orkesten Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Procedure Sociaal Plan Orkesten Overleg over diverse concept versies: - delegatie vakbonden - delegatie

Nadere informatie

Haarlem, 13 november Sociaal Plan overleg

Haarlem, 13 november Sociaal Plan overleg Haarlem, 13 november 2016 Sociaal Plan overleg De afgelopen weken hebben de directie van MSD en de vakverenigingen FNV, CNV en NMP onderhandeld over een nieuw Sociaal Plan. Op 9 november jl. hebben deze

Nadere informatie

Ontwerpbesluit van houdende voorwaarden waaronder de transitievergoeding niet verschuldigd is (Besluit overgangsrecht transitievergoeding)

Ontwerpbesluit van houdende voorwaarden waaronder de transitievergoeding niet verschuldigd is (Besluit overgangsrecht transitievergoeding) Ontwerpbesluit van houdende voorwaarden waaronder de transitievergoeding niet verschuldigd is (Besluit overgangsrecht transitievergoeding) Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN. Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv. Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens

SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN. Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv. Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens INHOUDSOPGAVE SOCIAAL PLAN Inleiding DEEL I Definities en werkingssfeer

Nadere informatie

Sociaal Plan ECN januari 2011

Sociaal Plan ECN januari 2011 Sociaal Plan ECN 2011 13 januari 2011 Preambule... 3 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur... 5 a. Werkingssfeer... 5 b. Werkingsduur... 5 c. Wijzigingen... 5 d. Registratie...

Nadere informatie

Perspectief op werk 1/ Deelonderhandelingsresultaat Sociaal Plan ING met looptijd van 5 jaar. Forse investering in jouw vakmanschap

Perspectief op werk 1/ Deelonderhandelingsresultaat Sociaal Plan ING met looptijd van 5 jaar. Forse investering in jouw vakmanschap Perspectief op werk ING en de vakorganisaties CNV Vakmensen, FNV Finance, De Unie sluiten een collectieve arbeidsovereenkomst. In de cao worden afspraken gemaakt over het Sociaal Plan, pensioen en de overige

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1 Definities... 4 a) Werkgever... 4 b) Werknemer... 4 c) CAO... 4 d) Werknemersorganisaties... 4 e) Bruto

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Ingangsdatum 1 januari 2015 Concurrentiebeding Concurrentiebeding (zonder nadere motivering) is mogelijk in arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd. In bepaalde tijd contracten

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract afloopt. Ook

Nadere informatie

voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V.

voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V. Sociaal Plan 2014 voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V. Looptijd: 8 mei 2014 tot en met 30 juni 2015 Datum: 8 mei 2014 Page 1 of 14 Inhoudsopgave 1 Definities 2 Inleiding

Nadere informatie

Werkloosheid als verdienmodel van de overheid

Werkloosheid als verdienmodel van de overheid Werkloosheid als verdienmodel van de overheid Werkloosheid als verdienmodel van de overheid. Het klink misschien vreemd, maar werkloosheid is goed voor de schatkist. Veel arbeidsovereenkomsten worden ontbonden

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN WERK NAAR WERK

SOCIAAL PLAN WERK NAAR WERK SOCIAAL PLAN WERK NAAR WERK in verband met het afslanken van het personeelsbestand bij TSO Packaging Printers B.V. te Goirle Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Definities... 5 2. Inleiding... 6 2.1 Werkingsfeer...6

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN

SOCIAAL PLAN SOCIAAL PLAN 013 014 inhoudsopgave pagina 1. inleiding 4. duur van het sociaal plan 4 3. betrokkenheid van de (centrale) ondernemingsraad 4 4. doelgroep van het sociaal plan en boventalligheid als gevolg

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

Payrolling. November 2009

Payrolling. November 2009 Payrolling November 2009 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten aansprakelijk voor

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW

Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW auteur: mr. Jacqueline Caro Op 17 juni 2014 is het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid (WWZ) door de Eerste Kamer aanvaard.

Nadere informatie

Vitaliteitsregeling cao Netwerkbedrijven

Vitaliteitsregeling cao Netwerkbedrijven Vitaliteitsregeling cao Netwerkbedrijven De Vitaliteitsregeling beoogt door middel van arbeidsduurverkorting oudere werknemers gezond en met plezier door te laten werken tot aan de AOW-leeftijd. De Vitaliteitsregeling

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V.

SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V. 30 maart 2012 SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V. INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen en uitgangspunten 2. Werkingsduur 3. Definities 4. Hardheidsclausule 5. Interne herplaatsing

Nadere informatie

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Controleer vóórdat u uw handtekening zet of uw beëindigingsovereenkomst voldoet aan de volgende punten: Initiatief werkgever De beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017 Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017 De ondergetekenden, 1. Solidus Solutions Board B.V., gevestigd te Bad Nieuweschans, Solidus Solutions Oude Pekela B.V., gevestigd te Oude Pekela, Solidus

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: - Concurrentiebeding - Proeftijd - Bepaalde tijd contracten deel 1 - Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen per 1 juli

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteiten Arbeidsrecht Actualiteiten arbeidsrecht Ontwikkelingen ontslagvergoeding Overgang van onderneming (ovo) Actualiteiten 16 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Addendum Yulius GGZ. Looptijd: 1 januari 2017 t/m 31 december 2017 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Stichting Yulius, gevestigd te Dordrecht

Addendum Yulius GGZ. Looptijd: 1 januari 2017 t/m 31 december 2017 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Stichting Yulius, gevestigd te Dordrecht Contact: Jan Jongbloed T 088 405 4434 j.jongbloed@yulius.nl Addendum Yulius GGZ Looptijd: 1 januari 2017 t/m 31 december 2017 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Stichting Yulius, gevestigd te Dordrecht Werknemersorganisaties:

Nadere informatie

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015 Sociaal Plan V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015 V&D B.V., gevestigd te Amsterdam La Place B.V., gevestigd te Amsterdam hierna te noemen de Werkgever elk als partij ter ene zijde en

Nadere informatie

Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel

Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel Eén nieuwsbrief voor jezelf en een extra om aan je collega uit te delen. Beste FNV leden werkzaam bij Dusseldorp, beste Dusseldorp werknemers, Hierbij ontvangen

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

Aan Medewerkers CBR Datum December 2017

Aan Medewerkers CBR Datum December 2017 Aan Medewerkers CBR Datum December 2017 Van Directie CBR en bestuurders FNV, de Unie en het Gilde Betreft Onderhandelingsresultaat In de onderhandeling op 13 december jongstleden zijn wij, de directie

Nadere informatie

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard)

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard) Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Met opmaak: Nederlands (standaard) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015.

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Inleiding. Air Products ziet zich genoodzaakt op wereldwijd, Europees en op landen niveau de bedrijfsorganisaties anders in te richten teneinde te

Nadere informatie

Sociaal statuut gemeente LEUDAL: van werk naar werk. Leudal als werkgever: Blijvend investeren in duurzame inzetbaarheid

Sociaal statuut gemeente LEUDAL: van werk naar werk. Leudal als werkgever: Blijvend investeren in duurzame inzetbaarheid GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Leudal Nr. 230718 30 oktober 2018 Sociaal statuut gemeente LEUDAL: van werk naar werk Leudal als werkgever: Blijvend investeren in duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep

ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep ADDENDUM 2016-2017 behorend bij Sociaal Plan 2016-2020 Parnassia Groep Parnassia Groep en de werknemersorganisaties hebben geconstateerd dat er verdergaande (bezuinigings)maatregelen worden verwacht, welke

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Sociaal plan. Cerexagri B.V.

Sociaal plan. Cerexagri B.V. Sociaal plan Cerexagri B.V. Inhoudsopgave: Inleiding... 4 Artikel 1 Definities... 5 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur... 6 a) Werkingssfeer...6 b) Werkingsduur...6 c) Wijziging...6 Artikel 3 Algemene

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V.

SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V. Discussiedocument versie 30 december 2011 (subject to approval of Fresenius Kabi Board) SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V. INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen en uitgangspunten 2.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015

Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 1. Doel en werkingssfeer Het Sociaal Plan Rabobank CAO biedt medewerkers die worden geraakt door een wijziging van de organisatie

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Overeengekomen voor de organisatieveranderingen: - Sluiting afdeling Amber - Koersen op organisatieverandering / Inkrimping personele formatie d.d. 31 oktober 2012

Nadere informatie

Medewerkersbijeenkomst Turien & Co. Alkmaar. Carla Kiburg (FNV Finance) / Joop Hofland (De Unie) 31 maart 2016

Medewerkersbijeenkomst Turien & Co. Alkmaar. Carla Kiburg (FNV Finance) / Joop Hofland (De Unie) 31 maart 2016 Medewerkersbijeenkomst Turien & Co. Alkmaar Carla Kiburg (FNV Finance) / Joop Hofland (De Unie) 31 maart 2016 Overleg over Sociaal Plan 22 februari medewerkersbijeenkomst Gesprekken met Turien en samen

Nadere informatie

Centraal Sociaal Plan 2010

Centraal Sociaal Plan 2010 Centraal Sociaal Plan 2010 voor het personeel van Philips in Nederland Uitgave : januari 2010 Human Resources Nederland Sociaal-Economische Afdeling 2 Januari 2010 De ondergetekenden: 1. PHILIPS ELECTRONICS

Nadere informatie

Sociaal plan 2015-2018. Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV

Sociaal plan 2015-2018. Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Sociaal plan 2015-2018 Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep

ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep ADDENDUM 2018 2019 behorend bij Sociaal Plan 2016-2020 Parnassia Groep Parnassia Groep en de werknemersorganisaties hebben geconstateerd dat er verdergaande (bezuinigings)maatregelen worden verwacht, welke

Nadere informatie

Sociaal Plan Menzis 2015

Sociaal Plan Menzis 2015 Sociaal Plan Menzis 2015 Inhoudsopgave Woord vooraf 1. Inleiding 1 1.1 Definities en algemene bepalingen... 1 2. Procedure 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Bepaling toekomstige bezetting... 4 2.3 De mededeling...

Nadere informatie