Voor de toepassing van de sociale leidraad wordt verstaan onder:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor de toepassing van de sociale leidraad wordt verstaan onder:"

Transcriptie

1 CVDR Officiële uitgave van Heerhugowaard. Nr. CVDR130831_1 7 mei 2019 Sociale Leidraad Sociale leidraad 2012 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van de sociale leidraad wordt verstaan onder: 1. Medewerker; De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR-UWO, mannelijk of vrouwelijk. 2. Het College; Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerhugowaard. 3. Organisatieverandering; Een opheffing, inkrimping of wijziging van de werkzaamheden van de gemeente of een wijziging van de laatst vastgestelde organisatiestructuur van de gemeente, die niet van tijdelijke aard is en die personele gevolgen met zich meebrengt. 1. Interne organisatieverandering; Een organisatieverandering die plaatsvindt binnen de gemeente Heerhugowaard. 2. Externe organisatieverandering; Een organisatieverandering die het gevolg is van de verzelfstandiging van een deel van de organisatie tot een nieuwe organisatie of de overdracht van een deel van de organisatie naar een andere organisatie. 3. Personele gevolgen; Gevolgen voor de functie, de rechtspositie en / of de privé omstandigheden van de betrokken medewerker(s). 4. Functie; Het geheel van werkzaamheden, dat de medewerker volgens zijn functiebeschrijving verricht. 5. Salaris; Het bedrag van de schaal, dat aan de medewerker is toegekend op basis van de bezoldigingsregeling als bedoeld in artikel 3:1 lid 1 van de CAR-UWO. 6. Toelage; De toelagen opgenomen in de bezoldigingsregeling van de gemeente, waarmee het salaris wordt vermeerderd. Artikel 2 Doel Het doel van dit statuut is om organisatieveranderingen zorgvuldig en sociaal verantwoord te laten verlopen. Artikel 3 Werkingssfeer 1. De sociale leidraad is van toepassing op alle organisatieveranderingen binnen de gemeente Heerhugowaard. 2. Bij een interne reorganisatie met beperkte gevolgen kan B&W, in op overeenstemming gericht overleg met het GO, bepalen dat de artikelen 5 t/m 10 en artikel 14 niet van toepassing zijn. 3. Medewerkers met een tijdelijke aanstelling voor een project met een eenmalig en uniek karakter, kunnen slechts rechten ontlenen aan de bepalingen van de sociale leidraad voor de duur van hun tijdelijke aanstelling. Artikel 4 Bevoegdheid 1. Het College is bevoegd tot het nemen van besluiten over de verandering van de ambtelijke organisatie. 1

2 2. Het College is bevoegd tot het nemen van besluiten over wijziging van de aanstelling, overplaatsing en ontslag van medewerkers, tenzij bij of krachtens wet anders is bepaald. Voorbereiding organisatieverandering Artikel 5 Onderzoek naar de organisatieverandering 1. Als het College voornemens is de mogelijkheid van en de behoefte aan een organisatieverandering te onderzoeken, worden de Ondernemingsraad en de betrokken medewerkers hier in een vroeg stadium van op de hoogte gesteld. 2. De medewerkers en de Ondernemingsraad worden zo veel mogelijk tussentijds betrokken bij de uitvoering van het onderzoek en op de hoogte gehouden van de vorderingen. 3. De schriftelijke eindrapportage van het onderzoek wordt ter kennisneming toegezonden aan de Ondernemingsraad. Artikel 6 Adviesaanvraag Ondernemingsraad 1. Voordat een definitief besluit wordt genomen ten aanzien van de organisatieverandering, wordt de Ondernemingsraad schriftelijk om advies gevraagd, conform artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden. 2. De adviesaanvraag bevat de volgende punten: 3. Een inventarisatie van de beschikbare informatie omtrent wenselijkheid en achtergrond van de organisatiewijziging; 4. Een plan voor procedurele aanpak, voorzien van een tijdsplanning; 5. De aard, inhoud en omvang van de organisatie-/functiewijziging; 6. Een overzicht van de te verwachten consequenties, waarbij een afzonderlijk overzicht van de personele gevolgen wordt samengesteld; 7. Op welke wijze en in welk stadium de individueel betrokkenen zullen worden geïnformeerd. 8. De adviesaanvraag wordt op een zodanig tijdstip ingediend dat deze nog van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Artikel 7 Kennisgeving en uitvoering besluit 1. Als het College een definitief besluit tot verandering van de organisatie heeft genomen, worden de Ondernemingsraad en de betrokken medewerkers zo spoedig mogelijk van dit besluit en de personele gevolgen van het besluit op de hoogte gebracht. 2. Wijkt het College in het besluit af van het advies van de Ondernemingsraad, dan dient dit gemotiveerd te gebeuren. De uitvoering van het besluit wordt in dit geval uitgesteld tot op minimaal een maand nadat de Ondernemingsraad, conform artikel 25 zesde lid van de Wet op de ondernemingsraden, van het besluit in kennis is gesteld. Artikel 8 Formatieplan 1. Het College stelt een formatieplan op waarin de volgende onderdelen worden besproken: 1. een organisatieschema; 2. een overzicht van de formatie; 3. een beschrijving van de functies, inclusief de vastgestelde waardering; 4. het oordeel van het College of functies, in vergelijking met de situatie van voor de reorganisatie, beschouwd moeten worden als gelijk (> 75 % dezelfde functie) of niet gelijk (< 75% dezelfde functie). 2. Het formatieplan wordt aan het Management Team, de Ondernemingsraad en het College ter besluitvorming voorgelegd. 2

3 Plaatsingsprocedure bij interne organisatieveranderingen Artikel 9 Plaatsingscommissie 1. Het College benoemt in overleg met de Ondernemingsraad een plaatsingscommissie. In de plaatsingscommissie bevindt zich in ieder geval een hrm adviseur, een MT lid en een afdelingshoofd. Er kan ook een extern deskundige in worden opgenomen. 2. De plaatsingscommissie heeft als taak de benodigde gegevens te verzamelen en om te adviseren over de te nemen plaatsingsbesluiten. Artikel 10 Voorkeur medewerker Voordat de plaatsingscommissie samen komt krijgt de medewerker de gelegenheid kenbaar te maken welke functies zijn voorkeur verdienen. Artikel 11 Volgorde bij herplaatsing 1. Bij het nemen van een besluit tot plaatsing neemt het College de volgende voorkeursvolgorde in acht: 2. de medewerker blijft zijn eigen, ongewijzigde functie vervullen. Dit houdt in dat de medewerker, wiens functie (c.q. takenpakket) in belangrijke mate (> 75 %) in de nieuwe organisatie(structuur) terugkeert, in beginsel zal worden geplaatst in die functie. 3. de medewerker wordt geplaatst in een functie waarvoor hij zijn voorkeur heeft uitgesproken. 4. de medewerker wordt geplaatst in een passende functie binnen de organisatie. Een passende functie is een functie van gelijkwaardig werk- en denkniveau, die de medewerker in verband met zijn persoonlijkheid, zijn omstandigheden en de voor hem bestaande vooruitzichten kan worden opgedragen. Een passende functie is doorgaans van hetzelfde salarisniveau als de oude functie, maar kan ook van een hoger niveau of maximaal 2 schalen naar beneden afwijken van de schaal van de oude functie. 5. de medewerker wordt geplaatst in een geschikte functie binnen de organisatie. Een geschikte functie is een functie die niet valt onder het begrip passend, maar die de medewerker bereid is (eventueel in afwachting van een passende functie) te vervullen. Indien de medewerker is geplaatst in een geschikte functie, zal de gemeente de medewerker zo mogelijk binnen twee jaar plaatsen in een passende functie. 6. Medewerkers met een geschikte functie hebben de eerste twee jaar na plaatsing voorrang bij interne sollicitaties. Artikel 12 Plaatsingscriteria 1. Indien meerdere medewerkers in aanmerking komen voor dezelfde functie wordt in volgorde van opsomming rekening gehouden met: 2. het type dienstverband van de medewerker (tijdelijk op projectbasis of vast); 3. de mate waarin de medewerker voldoet aan de functie-eisen, zoals die blijkt uit opleidings- en ervaringsgegevens, functionerings- en/of beoordelingsgesprekken en andere gesprekken in verband met de ontwikkeling van de medewerker en eventuele geschiktheidstesten; 4. de voorkeur van de medewerker voor bepaalde functies; 5. de diensttijd van de medewerker bij de gemeente Heerhugowaard; 6. de leeftijd van de medewerker, waarbij rekening gehouden wordt met een evenwichtige opbouw in de volgende leeftijdsgroepen; tot 25 jaar - starters tot 35 jaar - spitsuur tot 45 jaar - stabilisatie tot 55 jaar - relativeren tot 65 jaar - de senior 7. de persoonlijke omstandigheden van de medewerker. 3

4 8. De medewerker is verplicht om medewerking te verlenen aan het verzamelen van gegevens als genoemd in het eerste lid sub b van dit artikel. De kosten van eventuele tests zijn voor rekening van de gemeente Heerhugowaard. Artikel 13 Verplichting medewerker 1. De medewerker is verplicht, onverminderd het recht op bezwaar en beroep, een passende functie die hem met inachtneming van de plaatsingsprocedure is toegewezen, te aanvaarden. 2. De medewerker is, tijdens de plaatsing in een geschikte functie, verplicht om binnen of buiten de organisatie actief naar werk op eigen niveau te zoeken. 3. Wanneer de medewerker weigert een passende functie te aanvaarden of verwijtbaar niet meewerkt aan het vinden van een oplossing, kan het College overgaan tot ontslag. Het College meldt dit verwijtbaar gedrag bij de Uitvoeringsinstantie Werknemers Verzekeringen (UWV). Artikel 14 Plaatsingsplan 1. Op basis van verzamelde gegevens stelt de plaatsingscommissie het plaatsingsplan op. In het plaatsingsplan worden de volgende onderdelen besproken: 2. een overzicht van de voorgenomen plaatsingen van de betrokken medewerkers in de te wijzigen organisatie; 3. een overzicht van de bij de reorganisatie betrokken medewerkers, die niet worden benoemd in functies binnen de gewijzigde organisatie; 4. een overzicht van de vacatures. 5. Het plaatsingsplan wordt aan het Management Team en het College ter besluitvorming voorgelegd. Het plaatsingsplan wordt aan de Ondernemingsraad ter advies voorgelegd. Artikel 15 Voorlopige plaatsingsbrief 1. Nadat het College het plaatsingsplan heeft vastgesteld, beslist het College op basis van dit plan over de plaatsing van de medewerkers in de gewijzigde organisatie. De medewerker wordt hier schriftelijk van op de hoogte gesteld door een voorlopige plaatsingsbrief. 2. De medewerker die in het definitief vastgestelde plaatsingsplan niet op een functie is geplaatst wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld door een voornemen tot ontslag. Artikel 16 Bedenkingen medewerker Indien de medewerker bedenkingen heeft over de voorlopige plaatsingsbrief, kan hij deze binnen 28 dagen schriftelijk indienen bij het College. Na ontvangst van de zienswijze worden de bedenkingen binnen 28 dagen besproken met de medewerker. De medewerker kan zich laten bijstaan. Van de hoorzitting wordt schriftelijk een verslag gemaakt. Artikel 17 Besluit tot plaatsing 1. De medewerker wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit tot plaatsing. In de motivering van het besluit wordt ingegaan op de eventuele bedenkingen van de medewerker. 2. Indien de medewerker wordt geplaatst in een geschikte functie wordt de medewerker op proef geplaatst in de functie. Hiervan kan worden afgeweken indien beide partijen instemmen met een definitieve plaatsing in de functie. 3. Indien er voor de medewerker geen functie beschikbaar is wordt hem eervol ontslag verleend wegens een reorganisatie volgens de regels van de CAR-UWO. Artikel 18 Functioneringsgesprekken 4

5 1. In het eerste jaar na de plaatsing in een functie worden met de medewerker drie functioneringsgesprekken gehouden. Aan het eind van het jaar wordt er in het beoordelingsgesprek besloten of de medewerker de functie naar volle tevredenheid uitvoert. 2. Indien de medewerker is geplaatst in een geschikte functie en er is binnen één jaar geen passende functie gevonden dan krijgt de medewerker een definitieve plaatsing in de functie indien hij de functie naar volle tevredenheid uitvoert. Artikel 19 Hernieuwd aanbod 1. Indien binnen één jaar is gebleken dat de medewerker ongeschikt of onbekwaam blijkt te zijn voor de passende of geschikte functie, wordt met inachtneming van de strekking van deze sociale leidraad een hernieuwd aanbod gedaan. 2. Indien binnen een zelfde tijdsperiode van één jaar opnieuw sprake is van ongeschiktheid of van onbekwaamheid, kan op basis van de CAR-UWO eervol ontslag worden verleend. Gevolgen plaatsing Artikel 20 Salarisgarantie 1. Indien de functie een gelijke schaal heeft als de huidige functie wordt deze schaal gegarandeerd. Bestaande afspraken omtrent de snelheid van doorloop naar het einde van de schaal blijven bestaan. 2. Indien de nieuwe functie een lagere schaal heeft dan de huidige functie van de medewerker, dan zal de uitloop naar het maximum van de oorspronkelijke schaal worden gegarandeerd. 3. Indien de medewerker na de proefplaatsing in een geschikte functie binnen twee jaar een passende functie krijgt aangeboden, maar deze afwijst, dan wordt het salaris vastgesteld op de schaal van de functie die de medewerker op dat moment vervuld. Als het in het belang van de organisatie en de medeweker is kan hiervan worden afgeweken. 4. De eventuele toelagen, waarop door het vervullen van de nieuwe functie geen aanspraak meer bestaat, zullen op de volgende wijze worden afgebouwd: 1. Het eerste jaar na de herplaatsing ontvangt de medewerker 75% van de toelage; 2. Het tweede jaar na de herplaatsing ontvangt de medewerker 50% van de toelage; 3. Het derde jaar na de herplaatsing ontvangt de medewerker 25% van de toelage; 4. Het vierde jaar na de herplaatsing is de toelage definitief vervallen. 5. Voor de ambtenaar met maximaal schaal 6 die reeds tien jaar of langer een functiegebonden toelage ontvangt en ouder dan 50 jaar is blijft de toelage als garantie behouden, voor zover in de nieuwe functie geen functiegebonden toelage wordt ontvangen. 6. Indien de medewerker een nieuwe functie heeft met een hoger salarisniveau dan die van de oorspronkelijke functie, worden eventuele toelagen stopgezet op het moment van plaatsing. Artikel 21 Opleidingsvergoedingen 1. De medewerker die wordt geplaatst in een andere functie binnen de organisatie en zijn opleiding wenst voort te zetten, behoudt de rechten die hem op grond van zijn persoonlijk ontwikkelingsplan zijn toegekend. 2. De medewerker die wordt geplaatst in een andere functie binnen de organisatie en die in overleg met zijn nieuwe leidinggevende besluit te stoppen met zijn opleiding, wordt ontheven van terugbetalingsverplichtingen die voortvloeien uit zijn persoonlijk ontwikkelingsplan. Artikel 22 Omscholing/bijscholing 5

6 1. Indien dit voor het vervullen van de nieuwe functie noodzakelijk is, wordt de medewerker in de gelegenheid gesteld tot het volgen van omscholing/bijscholing. De kosten hiervan zijn voor rekening van de gemeente Heerhugowaard. 2. De medewerkers die vanuit hun oorspronkelijke functie in een lager gewaardeerde functie zijn herplaatst zullen met voorrang voor omscholing en / of bijscholing in aanmerking komen voor een functie op hun oorspronkelijke salarisniveau. Artikel 23 Ontheffing terugbetalingsverplichting en tegemoetkoming verhuiskosten indien er geen functie beschikbaar is. De medewerker die overeenkomstig artikel 17 lid 3 van deze regeling eervol ontslag wordt verleend, wordt ontheven van eventuele terugbetalingsverplichtingen die voortvloeien uit zijn persoonlijk ontwikkelingsplan, bepalingen met betrekking tot de verhuiskostenvergoeding en het betaald ouderschapsverlof. Verzelfstandiging van een deel van de organisatie tot een nieuwe organisatie of de overdracht van een deel van de organisatie naar een andere organisatie. Artikel 24 Overleg met externe organisatie Het College treedt met de betrokken externe organisatie in overleg over de overname van de medewerkers van het desbetreffende organisatieonderdeel. Gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Artikel 25 Sociaal plan 1. Het College stelt een sociaal plan op bij een externe organisatieverandering welke zodanig ingrijpende personele gevolgen met zich meebrengt dat hierover aanvullende afspraken moeten worden gemaakt. 2. Over dit sociaal plan moet in het Georganiseerd Overleg overeenstemming worden bereikt, voordat definitieve besluiten worden genomen ten aanzien van medewerkers. 3. Het sociaal plan regelt de overplaatsingsprocedure (inclusief de ontslag- en aanstellingsprocedure van het over te plaatsen personeel) en bevat rechtspositionele bepalingen. Artikel 26 Rechtspositievergelijking 1. Indien de betrokken medewerkers overgaan naar een andere werkgever waarvoor een afwijkende rechtspositieregeling of CAO geldt, stelt het College een inventarisatie op met de overeenkomsten en verschillen van de arbeidsvoorwaarden/rechtspositionele regelingen. 2. Indien uit de vergelijking blijkt dat het totaalpakket van arbeidsvoorwaarden (bestaande uit in ieder geval salaris, uitkeringen en toelagen, (pre)pensioen, vakantie, ziektekostenregeling en werkloosheidsuitkering) bij de nieuwe werkgever lager uitvalt, worden in het sociaal plan nadere afspraken gemaakt over afbouw, behoud of compensatie van aanspraken. Artikel 27 Plaatsingscommissie 1. Het College benoemt in overleg met de Ondernemingsraad een plaatsingscommissie. In de plaatsingscommissie bevindt zich in ieder geval een hrm adviseur, een MT lid en een afdelingshoofd van de gemeente Heerhugowaard. Er kan ook een extern deskundige in de commissie worden opgenomen. Daarnaast zit er een vertegenwoordiger van de externe organisatie in de commissie. 2. De plaatsingscommissie heeft als taak de benodigde gegevens te verzamelen en om te adviseren over de te nemen plaatsingsbesluiten. 6

7 Artikel 28 Voorkeur medewerker 1. Voordat de plaatsingscommissie samen komt krijgt de medewerker de gelegenheid kenbaar te maken welke functie(s) bij de externe organisatie zijn voorkeur hebben. 2. Als de medewerker binnen 24 maanden na plaatsing solliciteert naar een functie bij de gemeente Heerhugowaard wordt hij gezien als een interne kandidaat. Artikel 29 Volgorde bij herplaatsing Bij het nemen van een besluit tot plaatsing neemt het College de volgende voorkeursvolgorde in acht: 1. de medewerker blijft zijn eigen, ongewijzigde functie vervullen. Dit houdt in dat de medewerker, wiens functie (c.q. takenpakket) in belangrijke mate (>75 %) in de externe organisatie terugkeert, in beginsel zal worden geplaatst in die functie. 2. de medewerker wordt geplaatst in een functie waarvoor hij zijn voorkeur heeft uitgesproken indien hij hiervoor geschikt is. 3. de medewerker wordt geplaatst in een andere functie bij de externe organisatie. 4. de medewerker wordt geplaatst in een functie bij de gemeente Heerhugowaard, waarbij de volgorde van artikel 11 wordt aangehouden. Artikel 30 Plaatsingsplan 1. Op basis van verzamelde gegevens stelt de plaatsingscommissie het plaatsingsplan op. In het plaatsingsplan worden de volgende onderdelen besproken: 1. een overzicht van de voorgenomen plaatsingen van de betrokken medewerkers in de externe organisatie; 2. een overzicht van de bij de reorganisatie betrokken medewerkers, die niet worden benoemd in functies binnen de externe organisatie; 3. een overzicht van de vacatures. 2. Het plaatsingsplan wordt aan het Management Team en het College van de gemeente Heerhugowaard ter besluitvorming voorgelegd. Het plaatsingsplan wordt aan de Ondernemingsraad ter advies voorgelegd. Artikel 31 Voornemen tot ontslag 1. De medewerker ontvangt het voornemen tot ontslag van de gemeente Heerhugowaard tegelijk met het voornemen tot plaatsing van de externe organisatie. 2. Het voornemen tot plaatsing bij de externe organisatie is opgesteld aan de hand van het plaatsingsplan dat door de plaatsingscommissie is opgesteld. 3. De medewerker die in het definitief vastgestelde plaatsingsplan niet op een functie is geplaatst wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld door een voornemen tot ontslag uit zijn functie. Artikel 32 Definitief ontslag 1. De medewerker ontvangt het definitieve ontslag van de gemeente Heerhugowaard tegelijk met de definitieve plaatsing van de externe organisatie. 2. Indien er voor de medewerker geen functie beschikbaar is wordt op basis van de CAR-UWO eervol ontslag verleend. Slotbepalingen 7

8 Artikel 33 Bezwaar Indien een medewerker op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indient tegen een besluit dat is genomen op grond van de sociale leidraad, dan zal de bezwarencommissie worden aangevuld met een lid van het Georganiseerd Overleg. Artikel 34 Inwerkingtreding 1. Deze regeling kan worden aangehaald als Sociale leidraad gemeente Heerhugowaard De sociale leidraad 2004 gemeente Heerhugowaard wordt ingetrokken op het moment van inwerkingtreding van de Sociale leidraad 2012 gemeente Heerhugowaard. 3. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard d.d. 13 december

Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep.

Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep. Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep. De voorgestelde aanpassingen worden besproken met het Bijzonder

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR122165_1. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

CVDR. Nr. CVDR122165_1. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen CVDR Officiële uitgave van Bedum. Nr. CVDR122165_1 24 april 2018 Sociaal statuut gemeente Bedum Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bedum; overwegende, dat het gewenst is nadere regels te stellen

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR63077_1. Sociaal Statuut gemeente Eersel 2003

CVDR. Nr. CVDR63077_1. Sociaal Statuut gemeente Eersel 2003 CVDR Officiële uitgave van Eersel. Nr. CVDR63077_1 28 september 2016 Sociaal Statuut gemeente Eersel 2003 Burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel; gelet op: 1. de Organisatieverordening van de

Nadere informatie

10. Sociaal Statuut. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1:1 Definities

10. Sociaal Statuut. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1:1 Definities 10. Sociaal Statuut Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: a. ambtenaar: de ambtenaar in de zin van de CAR, alsmede de werknemer met wie de

Nadere informatie

Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014

Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Olst-Wijhe. Nr. 1609 14 januari 2014 Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe; gelet

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR104289_1. Sociaal statuut van de gemeente Wijchen

CVDR. Nr. CVDR104289_1. Sociaal statuut van de gemeente Wijchen CVDR Officiële uitgave van Wijchen. Nr. CVDR104289_1 25 oktober 2016 Sociaal statuut van de gemeente Wijchen De raad van de gemeente Wijchen; gelet op: de Organisatieverordening van de gemeente Wijchen;

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: hij die door of vanwege de gemeente

Nadere informatie

BIJLAGE 10 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE TEN BOER

BIJLAGE 10 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE TEN BOER BIJLAGE 10 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE TEN BOER 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina 2/3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen pagina 4 Artikel 1:1 Definities pagina 4 Artikel 1:2 Werkingssfeer pagina 6 Artikel

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen Nr. 1231 5 oktober 2018 Sociaal Statuut Gelderse Omgevingsdiensten Het Dagelijks Bestuur

Nadere informatie

herplaatsingscommissie: de commissie als bedoeld in artikel 4:1.

herplaatsingscommissie: de commissie als bedoeld in artikel 4:1. CVDR Officiële uitgave van Heumen. Nr. CVDR60747_1 10 oktober 2017 Sociaal statuut van de gemeente Heumen Sociaal statuut van de gemeente HEUMEN Burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen; gelet

Nadere informatie

Sociaal Statuut gemeente Harlingen

Sociaal Statuut gemeente Harlingen CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR373550_1 16 augustus 2016 Sociaal Statuut gemeente Harlingen 2015-2017 Het college van burgemeester en wethouders van Harlingen: Overwegende dat met het oog

Nadere informatie

gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg d.d. SOCIAAL STATUUT GEMEENTE DONGERADEEL 2009

gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg d.d. SOCIAAL STATUUT GEMEENTE DONGERADEEL 2009 CONCEPT Burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel; gelet op de Wet op de Ondernemingsraden, met name artikel 25; gelet op de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT GEMEENTE EDE 2007

SOCIAAL STATUUT GEMEENTE EDE 2007 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE EDE 2007 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ede; gelet op het Organisatiebesluit van de gemeente Ede, de Wet op de ondernemingraden (WOR) en de desbetreffende artikelen

Nadere informatie

Gemeente Borger-Odoorn, Sociaal Statuut vastgesteld.

Gemeente Borger-Odoorn, Sociaal Statuut vastgesteld. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Borger-Odoorn. Nr. 51513 11 juni 2015 Gemeente Borger-Odoorn, Sociaal Statuut 2014-2016 vastgesteld. Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken bekend

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR360758_3. Sociaal statuut gemeente Kampen

CVDR. Nr. CVDR360758_3. Sociaal statuut gemeente Kampen CVDR Officiële uitgave van Kampen. Nr. CVDR360758_3 27 maart 2018 Sociaal statuut gemeente Kampen Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen; gelezen het voorstel van het team Personeel & Organisatie,

Nadere informatie

Sociaal Statuut Gemeente Coevorden Burgemeester en wethouders van Coevorden; / werkgeverscommissie van Coevorden

Sociaal Statuut Gemeente Coevorden Burgemeester en wethouders van Coevorden; / werkgeverscommissie van Coevorden GEMEENTEBLAD Nr. 63488 10 november Officiële uitgave van gemeente Coevorden. 2014 Sociaal Statuut Gemeente Coevorden 2014-2016 Burgemeester en wethouders van Coevorden; / werkgeverscommissie van Coevorden

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Sociaal Statuut Gemeente Heemstede Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: 19 januari 2016

GEMEENTEBLAD. Nr Sociaal Statuut Gemeente Heemstede Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: 19 januari 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 5840 19 januari 2016 Sociaal Statuut Gemeente Heemstede 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede; gelet op: de Wet op de ondernemingsraden

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR369953_1. Sociaal Statuut. 8 november Officiële uitgave van Scherpenzeel.

CVDR. Nr. CVDR369953_1. Sociaal Statuut. 8 november Officiële uitgave van Scherpenzeel. CVDR Officiële uitgave van Scherpenzeel. Nr. CVDR369953_1 8 november 2016 Sociaal Statuut Sociaal Statuut Sociaal Statuut Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Uitgangspunten Sociaal

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Utrechtse Heuvelrug;

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Utrechtse Heuvelrug; Sociaal statuut van Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Utrechtse Heuvelrug; gelet op: de Wet op de ondernemingsraden (WOR), met name artikel 25; de Collectieve

Nadere informatie

Sociaal Statuut van de gemeente Vlagtwedde

Sociaal Statuut van de gemeente Vlagtwedde Sociaal statuut gemeente Vlagtwedde 2007 Deze regeling is in werking getreden op 01-01-2007. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling gemeente

Nadere informatie

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V.

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Het college van burgemeester en wethouders van de ge Gelet op Ii Het advies van de Ondernemingsraad van de gemeente Emmen; ii& Het besluit van het college van 11

Nadere informatie

Besluit van het college van Gennep houdende vaststelling van een sociaal statuut. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep.

Besluit van het college van Gennep houdende vaststelling van een sociaal statuut. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep. CVDR Officiële uitgave van Gennep. Nr. CVDR609805_1 1 mei 2018 Besluit van het college van Gennep houdende vaststelling van een sociaal statuut. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities (alfabetisch) In dit Sociaal Statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: de ambtenaar

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN INLEIDING

SOCIAAL PLAN INLEIDING SOCIAAL PLAN als bedoeld in artikel 8:3 van de CAR, voor de overgang van personeelsleden van de gemeente Geldrop-Mierlo naar de gemeente Helmond, afdeling Werk en Inkomen op 1 januari 2010. INLEIDING Voor

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen gelet op:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen gelet op: CVDR Officiële uitgave van Drimmelen. Nr. CVDR78751_1 17 oktober 2017 Sociaal Statuut Gemeente Drimmelen 2011 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen gelet op: de Organisatieverordening

Nadere informatie

19 Sociaal statuut (geharmoniseerd met hoofdstuk 10d ART)

19 Sociaal statuut (geharmoniseerd met hoofdstuk 10d ART) 19 Sociaal statuut (geharmoniseerd met hoofdstuk 10d ART) INLEIDING...2 Het sociaal statuut...2 Doelstelling sociaal statuut...2 Typologie van organisatieveranderingen...2 Rechtspositionele aspecten van

Nadere informatie

Sociaal Plan In verband met definitieve instelling Regionaal Bureau Leerplicht. gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden

Sociaal Plan In verband met definitieve instelling Regionaal Bureau Leerplicht. gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden Sociaal Plan In verband met definitieve instelling Regionaal Bureau Leerplicht gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden Inhoud Preambule... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 5 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

gezien: de bereikte overeenstemming in de commissie voor het Georganiseerd Overleg;

gezien: de bereikte overeenstemming in de commissie voor het Georganiseerd Overleg; Het College van Burgemeester en Wethouders van Urk, gelet op: artikel 160, lid 1, sub c, van de Gemeentewet; de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten; gezien: de bereikte overeenstemming

Nadere informatie

Sociaal statuut. gemeente Waterland, aanvullende regeling G3. Sociaal statuut gemeente Waterland 1

Sociaal statuut. gemeente Waterland, aanvullende regeling G3. Sociaal statuut gemeente Waterland 1 Sociaal statuut gemeente Waterland, aanvullende regeling G3 Sociaal statuut gemeente Waterland 1 Voorwoord Dit Sociaal Statuut is opvolgend aan het Sociaal Statuut, in het kader van de personele gevolgen

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR98200_2

CVDR. Nr. CVDR98200_2 CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR98200_2 21 december 2017 Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent het sociaal kader Regeling Sociaal Kaderplan

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Sociaal statuut gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 15bwb00058 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), de Collectieve

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opmeer

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opmeer GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Opmeer. Nr. 65213 23 mei 2016 Sociaal statuut gemeente Opmeer 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opmeer besluiten: gelet op het

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR335660_1. Sociaal kader gemeente Lansingerland 2013

CVDR. Nr. CVDR335660_1. Sociaal kader gemeente Lansingerland 2013 CVDR Officiële uitgave van Lansingerland. Nr. CVDR335660_1 30 oktober 2018 Sociaal kader gemeente Lansingerland 2013 Sociaal KaderGemeente Lansingerland 2013 Burgemeester en wethouders van Lansingerland,

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII r - l/\nder WERK & PARTICIPATlf Sociaal statuut (semi-)ambtelijk personeel bij organisatieveranderingen LANDER 2014 Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling LANDER, Overwegende dat het

Nadere informatie

Sociaal Statuut Wedeka Bedrijven. Voor ambtelijke medewerkers. 1 januari januari 2018

Sociaal Statuut Wedeka Bedrijven. Voor ambtelijke medewerkers. 1 januari januari 2018 1 januari 2014-1 januari 2018 INLEIDING Dit Sociaal Statuut vervangt de bepalingen uit het Sociaal Statuut CAR/Wedeka dat is vastgesteld op 25 maart 1999. Aanleiding is de wijziging van hoofdstuk 10d van

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR213696_1. 'Doorlopend Sociaal statuut gemeente Hulst' Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

CVDR. Nr. CVDR213696_1. 'Doorlopend Sociaal statuut gemeente Hulst' Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR213696_1 15 maart 2016 Doorlopend Sociaal statuut gemeente Hulst Het college van burgemeester en wethouders van Hulst besluit: gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP Voor Wsw-medewerkers 1 maart 2014-1 januari 2018 Business Post Deo INLEIDING In dit Sociaal Plan hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en de EMCOgroep als

Nadere informatie

Synergorî allemaal kansen

Synergorî allemaal kansen Synergorî allemaal kansen Werkvoorzieningsschap Synergon Sociaal statuut SW-medewerkers 2014-1 januari 2019 Winschoten, oktober 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 5 1.1. Werkingssfeer...

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR AMBTELIJKE MEDEWERKERS EN VOOR MEDEWERKERS DIE OP BASIS VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST DE CAR-UWO VOLGEN

SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR AMBTELIJKE MEDEWERKERS EN VOOR MEDEWERKERS DIE OP BASIS VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST DE CAR-UWO VOLGEN SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR AMBTELIJKE MEDEWERKERS EN VOOR MEDEWERKERS DIE OP BASIS VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST DE CAR-UWO VOLGEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Algemene

Nadere informatie

Sociale leidraad GR SW Fryslân /Caparis NV voor medewerkers die vallen onder de cao voor de sociale werkvoorziening

Sociale leidraad GR SW Fryslân /Caparis NV voor medewerkers die vallen onder de cao voor de sociale werkvoorziening Sociale leidraad GR SW Fryslân /Caparis NV 2009 2012 voor medewerkers die vallen onder de cao voor de sociale werkvoorziening Drachten, 2009 I N H O U D S O P G A V E Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord ) Sociaal Plan

CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord ) Sociaal Plan CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord 02-09-2013) Sociaal Plan SOCIAAL PLAN Voor de overgang van medewerkers van de gemeenten Son en Breugel, Nuenen c.a. en Geldrop-Mierlo naar de Dienst Dommelvallei

Nadere informatie

BIJLAGE 11. Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen

BIJLAGE 11. Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen BIJLAGE 11 Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen Versie 26 juni 2006 Inhoudsopgave Ten Boer, 26 juni 2006...1 Inhoudsopgave...2 Toepassing sociaal plan... 4 1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Sociaal Plan Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal Plan Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 2 Sociaal Plan Waterschap Rijn en IJssel Organisatiewijziging unit Zuiveringsbeheer en Riolering bij de directie Uitvoering INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Plaatsingsprocedure 4 Artikel 1

Nadere informatie

Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven

Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven ++ Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven 2014-2018 Stadskanaal, 24 februari 2014 ++ INLEIDING In dit Sociaal Statuut hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en Wedeka Bedrijven

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR418731_1. Sociaal Statuut gemeente Medemblik Sociaal Statuut. 3 juli Officiële uitgave van Medemblik.

CVDR. Nr. CVDR418731_1. Sociaal Statuut gemeente Medemblik Sociaal Statuut. 3 juli Officiële uitgave van Medemblik. CVDR Officiële uitgave van Medemblik. Nr. CVDR418731_1 3 juli 2018 Sociaal Statuut gemeente Medemblik 2016 Sociaal Statuut Sociaal Statuut Inhoudsopgave Inleiding Algemene bepalingen Artikel 1 Definities

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR213696_1. 'Doorlopend Sociaal statuut gemeente Hulst' Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

CVDR. Nr. CVDR213696_1. 'Doorlopend Sociaal statuut gemeente Hulst' Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR213696_1 4 juli 2016 Doorlopend Sociaal statuut gemeente Hulst Het college van burgemeester en wethouders van Hulst besluit: gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

concept tekst onderhandelaarsakkoord 25 mei 2011 Hoofdstuk 28 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE HENGELO 2011

concept tekst onderhandelaarsakkoord 25 mei 2011 Hoofdstuk 28 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE HENGELO 2011 Hoofdstuk 28 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE HENGELO 2011 Uitgangspunten Sociaal Statuut Organisatiewijzigingen zijn in de gemeente onvermijdelijk. Er wordt in een veranderende samenleving veel van de gemeente

Nadere informatie

Zutphen, december Sociaal Statuut Delta

Zutphen, december Sociaal Statuut Delta Zutphen, Sociaal Statuut Delta 2009-2014 I N H O U D S O P G A V E Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Algemeen 6 Artikel 1:2 Definities 6 Artikel 1:3 Werkingssfeer 7 Artikel 1:4 Bevoegdheid

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR SW-MEDEWERKERS

SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR SW-MEDEWERKERS SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR SW-MEDEWERKERS Inhoudsopgave Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Definities... 5 1.2 Werkingssfeer... 6 1.3 Bevoegdheid tot het nemen

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT GEMEENTE BREDA 2009

SOCIAAL STATUUT GEMEENTE BREDA 2009 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE BREDA 2009 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Medewerker: de ambtenaar in de zin van artikel 1:1 eerste lid onder a van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling met uitzondering

Nadere informatie

[SOCIAAL STATUUT]. Gemeente Vlaardingen. Sociaal Statuut gemeente Vlaardingen Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op?.

[SOCIAAL STATUUT]. Gemeente Vlaardingen. Sociaal Statuut gemeente Vlaardingen Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op?. Gemeente Vlaardingen Sociaal Statuut gemeente Vlaardingen Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op?. Burgemeester en wethouders van Vlaardingen 1. gelet op hoofdstuk 10d van de CAR/UWO;

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Duivenvoorde Nr. 424 28 juli 2017 Sociaal Statuut Werkorganisatie Duivenvoorde Doel en werkingssfeer

Nadere informatie

Sociaal Plan Larcom 2014

Sociaal Plan Larcom 2014 -- Sociaal Plan Larcom 2014 Voor werknemers met een niet-sw dienstverband Sociaal Plan Larcom 2014 Voor werknemers met een niet-sw dienstverband Larcom Inhoudsopgave Inleiding Preambule Hoofdstuk 1: Algemene

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

Onder mannelijke naamgevingen worden in deze regeling tevens vrouwelijke naamgevingen begrepen.

Onder mannelijke naamgevingen worden in deze regeling tevens vrouwelijke naamgevingen begrepen. Functiewaardering Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. medewerker : de ambtenaar in de zin van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0949, d.d. 7 oktober 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sociaal kader BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Het als bijlage toegevoegde sociaal kader (van toepassing op verzelfstandigen

Nadere informatie

*Z0744C427C7* Sociaal Statuut gemeente Goeree-Overflakkee

*Z0744C427C7* Sociaal Statuut gemeente Goeree-Overflakkee *Z0744C427C7* Registratienummer: Z -16-70095 / 66013 Sociaal Statuut gemeente Goeree-Overflakkee Inleiding: Doel- en werkingssfeer Onder Sociaal Statuut wordt verstaan het reglement waarin het college

Nadere informatie

Sociaal Plan Gemeentelijk zwembad Sudersé

Sociaal Plan Gemeentelijk zwembad Sudersé Sociaal Plan Gemeentelijk zwembad Sudersé Definitieve versie mei 2009 Personeelszaken (laatste wijzigingen zijn geel gearceerd) 1 Sociaal Plan Gemeentelijk zwembad Sudersé Ten behoeve van de overgang van

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond. gelezen het voorstel van de afdeling Concernadvies d.d.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond. gelezen het voorstel van de afdeling Concernadvies d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Roermond Nr. 219764 30 oktober 2018 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond houdende regels omtrent het sociaal statuut

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Olst-Wijhe. Nr. 8809 30 januari 2015 Sociaal Statuut DOWR Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe; overwegende dat het college

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Sociaal statuut 2018 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1.1 Algemeen In het Sociaal Statuut zijn afspraken vastgelegd over wederzijdse rechten en plichten bij een organisatiewijziging en de personele

Nadere informatie

Sociaal Plan Voorschoten & Wassenaar

Sociaal Plan Voorschoten & Wassenaar Sociaal Plan Voorschoten & Wassenaar Inhoudsopgave PREAMBULE 4 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 5 ARTIKEL 1:1 DEFINITIES 5 ARTIKEL 1:2 WERKINGSSFEER 6 ARTIKEL 1:3 WERKGELEGENHEID 6 ARTIKEL 1:4 ORGANISATIEBESCHRIJVING

Nadere informatie

Sociaal Plan. In het kader van organisatieveranderingen bij N.V. Oasen te GOUDA. Oasen Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC GOUDA

Sociaal Plan. In het kader van organisatieveranderingen bij N.V. Oasen te GOUDA. Oasen Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC GOUDA Sociaal Plan In het kader van organisatieveranderingen bij N.V. Oasen te GOUDA Oasen Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC GOUDA 1 Ondergetekenden: enerzijds: - Oasen, gevestigd te Gouda, vertegenwoordigd

Nadere informatie

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties)

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) A. PROCEDURELE KADERS BIJ REORGANISATIES 1. De provincie

Nadere informatie

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2014 tot 1 januari 2016) INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen. 5 Artikel 2 Leeswijzer 7 Artikel 3

Nadere informatie

Van werk naar werk. Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland

Van werk naar werk. Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland Van werk naar werk Het Waterschap Groot Salland gaat reorganiseren met als doel een effectievere en efficiëntere organisatie. Dit vraagt om veranderingen op het

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Regio Gooi en Vechtstreek

SOCIAAL PLAN Regio Gooi en Vechtstreek Versie 2.0 Bussum, februari 2014 AB d.d. GO d.d. Kenmerk 13.0008116 SOCIAAL PLAN Regio Gooi en Vechtstreek Ontwikkeling Regionale Programma Organisatie Voorwoord Inleiding Op 20 juni 2013 heeft het Dagelijks

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN AMBTELIJKE FUSIE ALKMAAR, GRAFT-DE RIJP EN SCHERMER

SOCIAAL PLAN AMBTELIJKE FUSIE ALKMAAR, GRAFT-DE RIJP EN SCHERMER SOCIAAL PLAN AMBTELIJKE FUSIE ALKMAAR, GRAFT-DE RIJP EN SCHERMER Inleiding De drie fusiegemeenten (Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer) gaan per 1 januari 2015 samen één gemeente vormen. In de aanloop naar

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders en de raadsvoorzitter van de gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode, ieder voor zover bevoegd;

Het college van burgemeester en wethouders en de raadsvoorzitter van de gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode, ieder voor zover bevoegd; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Veghel. Nr. 145125 26 oktober 2016 Het college van burgemeester en wethouders en de raadsvoorzitter van de gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode, ieder

Nadere informatie

Regeling Generiek Functieprofiel en Functiewaardering van de Gemeente Schiedam

Regeling Generiek Functieprofiel en Functiewaardering van de Gemeente Schiedam GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Schiedam. Nr. 108990 9 augustus 2016 Regeling Generiek Functieprofiel en Functiewaardering van de Gemeente Schiedam Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

Bijeenkomst 17 december Organisatie & Formatierapport en plaatsingsproces ODRA

Bijeenkomst 17 december Organisatie & Formatierapport en plaatsingsproces ODRA Bijeenkomst 17 december Organisatie & Formatierapport en plaatsingsproces ODRA Programma Welkom! O&F rapport Organisatiestructuur Formatieoverzicht Toelichting plaatsingsproces Vragen? Organisatiestructuur

Nadere informatie

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Rechtspositieregelingen Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Inhoud Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad... 3 Regeling Personele

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT 2005

SOCIAAL STATUUT 2005 SOCIAAL STATUUT 2005 Kader voor het in goede banen leiden van de reorganisatie ter afronding van de "Strategische Koers" 2001-2005 Novatec Feithsweg 4 Postbus 8 9356 AS 9356 ZG Tolbert Telefoon : 0594-283700

Nadere informatie

Sociaal Statuut Gemeente Haarlem 2011 Aanpassing per

Sociaal Statuut Gemeente Haarlem 2011 Aanpassing per GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haarlem. Nr. 123265 7 september 2016 Sociaal Statuut Gemeente Haarlem 2011 Aanpassing per 1-8-2016 (technische wijziging per 1 augustus 2016 in verband met de

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.1120, d.d. 27 oktober 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Aanpassing Arbeidsvoorwaardenregeling: Re-integratie en/of herplaatsingsregeling. BESLUIT Behoudens advies van de commissie 1. De

Nadere informatie

Sociaal statuut Regionale Uitvoeringsdienst Groningen. Derde medewerkersbijeenkomst 10 december 2012

Sociaal statuut Regionale Uitvoeringsdienst Groningen. Derde medewerkersbijeenkomst 10 december 2012 Sociaal statuut Regionale Uitvoeringsdienst Groningen Derde medewerkersbijeenkomst 10 december Inhoud Sociaal statuut Decentrale pakketvergelijking Plaatsingsprocedure SOCIAAL STATUUT Doel Regelt rechtspositionele

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT EN MOBILITEIT INHOUDSOPGAVE

SOCIAAL STATUUT EN MOBILITEIT INHOUDSOPGAVE SOCIAAL STATUUT EN MOBILITEIT INHOUDSOPGAVE Blz. HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Doelgroep 1 1.4 Uitgangspunten 2 1.5 Rol en functie van het Directieteam, de Commissie voor

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Plaatsingsplan afdeling Financiën

Nota van B&W. Onderwerp Plaatsingsplan afdeling Financiën Onderwerp Plaatsingsplan afdeling Financiën Nota van B&W Portefeuille C. van Velzen Auteur A.M. Sandfort Telefoon 5114500 E-mail: asandfort@haarlem.nl MS/HRM Reg.nr. 2008/57446 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR471654_1. Sociaal Plan Meerinzicht. Artikel 1:1 Begripsbepalingen. 12 december Officiële uitgave van Ermelo.

CVDR. Nr. CVDR471654_1. Sociaal Plan Meerinzicht. Artikel 1:1 Begripsbepalingen. 12 december Officiële uitgave van Ermelo. CVDR Officiële uitgave van Ermelo. Nr. CVDR471654_1 12 december 2017 Sociaal Plan Meerinzicht Vooraf Door de drie gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde wordt gewerkt aan het ontwikkelen van de uitvoeringsorganisatie

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Heerenveen Nr. 135719 3 augustus 2017 Sociaal statuut Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen, overwegende dat: een sociaal

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0366, d.d 14 april 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Aanpassing Arbeidsvoorwaardenregeling met name Re-integratie en/of herplaatsingsregeling. BESLUIT Behoudens advies van de commissie

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord Nr. 639 10 november 2017 Sociaal Statuut Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

Sociaal Statuut Omgevingsdienst NWU - ZOU

Sociaal Statuut Omgevingsdienst NWU - ZOU Sociaal Statuut Omgevingsdienst NWU - ZOU Fusie Milieudiensten NWU en ZOU en overgang naar Omgevingsdienst NWU-ZOU Milieudienst Zuidoost-Utrecht december 2011 INT1151.028/ 9 opgesteld door beoordeeld door

Nadere informatie

Sociaal Statuut Herindeling gemeente Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren

Sociaal Statuut Herindeling gemeente Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren Sociaal Statuut Herindeling gemeente Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren Algemeen Op 1 januari 2018 gaan de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren op in de gemeente Midden-Groningen.

Nadere informatie

Overwegende dat met de commissie Georganiseerd Overleg op 18 mei 2015 overeenstemming is bereikt;

Overwegende dat met de commissie Georganiseerd Overleg op 18 mei 2015 overeenstemming is bereikt; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bunschoten. Nr. 78366 26 augustus 2015 Sociaal statuut van de gemeente Bunschoten Het college van de gemeente Bunschoten; gelet op: het Organisatiebesluit 2011

Nadere informatie

Sociaal Plan. Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Fase I (concept onderhandelingsakkoord)

Sociaal Plan. Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Fase I (concept onderhandelingsakkoord) Sociaal Plan Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn Fase I (concept onderhandelingsakkoord) Vastgesteld in de Commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg d.d. 22-12 - 2010 en bekrachtigd

Nadere informatie

Bezwarenregeling Veiligheidsregio Limburg-Noord

Bezwarenregeling Veiligheidsregio Limburg-Noord Bezwarenregeling Veiligheidsregio Limburg-Noord Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. Awb: Algemene wet bestuursrecht; b. Commissie: De ingevolge artikel 7:13 Algemene wet

Nadere informatie

Model plaatsingsprocedure EUR. 1. Inleiding

Model plaatsingsprocedure EUR. 1. Inleiding Model plaatsingsprocedure EUR 1. Inleiding Als onderdeel van het reorganisatieplan wordt in het formatie plan beschreven uit welke en hoeveel functies de nieuwe organisatie zal bestaan. Op basis daarvan

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Steenwijkerland. Nr. 87396 30 juni 2016 Sociaal Statuut gemeente Steenwijkerland Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Naam Sociaal Statuut Regionaal Openbaar Lichaam Knooppunt Arnhem-Nijmegen (1995)

Naam Sociaal Statuut Regionaal Openbaar Lichaam Knooppunt Arnhem-Nijmegen (1995) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 1995 / 56 Naam Sociaal Statuut Regionaal Openbaar Lichaam Knooppunt Arnhem-Nijmegen (1995) Publikatiedatum 2 november 1995 Opmerkingen - Vaststelling van het Sociaal

Nadere informatie

Sociaal Statuut. Gemeente Haarlem 2011

Sociaal Statuut. Gemeente Haarlem 2011 Sociaal Statuut Gemeente Haarlem 2011 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Werkingssfeer 1. Dit Sociaal Statuut is van toepassing op kleine en grote reorganisaties in de gemeentelijke organisatie

Nadere informatie

In deze regeling wordt verstaan onder:

In deze regeling wordt verstaan onder: Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. afdelingshoofd het hoofd of de (adjunct) directeur van een afdeling. b. afspiegelingsbeginsel Het

Nadere informatie

Regeling "Sociaal statuut gemeente Sluis 2014"

Regeling Sociaal statuut gemeente Sluis 2014 CVDR Officiële uitgave van Sluis. Nr. CVDR326095_1 1 maart 2016 Regeling "Sociaal statuut gemeente Sluis 2014" Regeling " Sociaal statuut gemeente Sluis 2014 " Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gemeente Tynaarlo Uitvoeringsregeling beloningsbeleid gemeente Tynaarlo. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo

Gemeente Tynaarlo Uitvoeringsregeling beloningsbeleid gemeente Tynaarlo. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tynaarlo. Nr. 49460 21 april 2016 Gemeente Tynaarlo Uitvoeringsregeling beloningsbeleid gemeente Tynaarlo Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VAN SWZ NAAR BIGA

SOCIAAL PLAN VAN SWZ NAAR BIGA SOCIAAL PLAN VAN SWZ NAAR BIGA DEFINITIEVE VERSIE 6 NOVEMBER 2009 INLEIDING...3 HOOFDSTUK 1...ALGEMENE BEPALINGEN...5 Artikel 1.1 Begripsbepalingen... 5 Artikel 1.2 Werking Sociaal plan van SWZ naar Biga...

Nadere informatie