Sociaal Plan. LabNoord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan. LabNoord"

Transcriptie

1 Sociaal Plan LabNoord Sluiting Basislaboratorium St. Lucas Ziekenhuis LabNoord P&O: E. Dijkstra 29 november 2007 Sociaal Plan LabNoord Sluiting basislaboratorium St. Lucas Ziekenhuis Versie 5, definitief C:\Documents and Settings\SSN\Bureaublad\Def Sociaal plan sluiting St Lucas.doc Pagina 1 van 12

2 Verklaring LabNoord en de vakorganisaties ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en De Unie Zorg en Welzijn zijn navolgend Sociaal Plan overeengekomen. Met dit Sociaal Plan verwachten genoemde partijen een instrument te hebben ontwikkeld om zorgvuldig en met aandacht voor de rechtspositie van de werknemers in te kunnen spelen op de sluiting van het basislaboratorium St. Lucas Ziekenhuis. Aldus overeengekomen te Groningen op 29 november 2007 De werkgever LabNoord, zijnde: de Stichting Medisch Laboratorium Noord, de Stichting Huisartsenlaboratorium Noord en de Stichting Trombosedienst Groningen of diens rechtsopvolgers. Namens LabNoord: Namens LabNoord: De heer dr. P. Bijster Raad van Bestuur De heer dr. J. Gazendam Raad van Bestuur De vakorganisaties namens de ABVAKABO/FNV: namens de CNV Publieke Zaak: De heer M. Schuurman Regiobestuurder De heer H.G. Aardema Bestuurder namens De Unie Zorg en Welzijn: De heer mr. B. Bergsma Bestuurder C:\Documents and Settings\SSN\Bureaublad\Def Sociaal plan sluiting St Lucas.doc Pagina 2 van 12

3 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord/Inleiding 2. Uitgangspunten 2.1 Werkingssfeer 2.2 Ingangsdatum 2.3 Relatie met eerdere Sociaal Plannen 2.4 Hardheidsclausule 2.5 Werkgelegenheidsinspanning 3. Herplaatsing binnen LabNoord 3.1 Procedure 3.2 Faciliteiten ten behoeve van de herplaatsbare werknemers 4. Gedwongen ontslag en faciliteiten 5.1 Intentie 5.2 Doelgroep 5.3 Faciliteiten ten behoeve van de niet-herplaatsbare werknemers die gedwongen worden ontslagen 5.4 Faciliteiten ten behoeve van de niet-herplaatsbare werknemers die vrijwillig vertrekken 5.5 Remplaçantenregeling 5. Adviescommissie Sociale Begeleiding 6. Begrippenlijst C:\Documents and Settings\SSN\Bureaublad\Def Sociaal plan sluiting St Lucas.doc Pagina 3 van 12

4 1 Voorwoord/Inleiding Dit Sociaal Plan is tot stand gekomen door bespreking tussen de vakorganisaties ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en De Unie Zorg en Welzijn en de werkgever: Stichting Medisch Laboratorium Noord. Dit Sociaal Plan is opgesteld in het kader van de sluiting van het Basislaboratorium St. Lucas Ziekenhuis te Winschoten. Met ingang van 1 september 1997 heeft het St. Lucas Ziekenhuis haar laboratoriumactiviteiten uitbesteed aan de Stichting Medisch Laboratorium Noord. Daartoe heeft het Medisch Laboratorium Noord het volledige laboratorium, inclusief het toenmalige personeel, met alle rechten en plichten, overgenomen van het St. Lucas Ziekenhuis. De Raad van Bestuur van het St. Lucas Ziekenhuis te Winschoten heeft het contract met de Stichting Medisch Laboratorium Noord met ingang van 1 januari 2008 opgezegd en heeft gekozen voor een andere buitenlandse aanbieder. De Stichting Medisch Laboratorium Noord ziet zich derhalve genoodzaakt om het Basislaboratorium St. Lucas Ziekenhuis per 1 januari 2008 te sluiten. Met dit Sociaal Plan verwachten genoemde partijen een instrument te hebben ontwikkeld om zorgvuldig en met aandacht voor de rechtspositie van de werknemers in te kunnen spelen op de sluiting van het basislaboratorium St. Lucas Ziekenhuis. Dit Sociaal Plan is gebaseerd op wettelijke kaders en vormt een aanvulling op de CAO Ziekenhuizen. N.B. Gelieve, indien nodig, waar het woord hij c.q. werknemer staat, ook zij c.q. werkneemster te lezen 2 Uitgangspunten 2.1 Werkingssfeer Dit sociaal plan heeft betrekking op de sociale gevolgen van de sluiting van het Basislaboratorium St. Lucas Ziekenhuis door het Medisch Laboratorium Noord. Dit sociaal plan is derhalve van toepassing op alle werknemers die op de ingangsdatum van dit sociaal plan een dienstverband voor onbepaalde tijd hebben en de werknemers die een dienstverband voor bepaalde tijd hebben, voor de duur van dat dienstverband, met de Stichting Medisch Laboratorium Noord en werkzaam zijn op de bedrijfsorganisatorische eenheid Basislaboratorium St. Lucas Ziekenhuis, behoudens artikel 2.6. Werkgever en de individuele werknemer zijn verplicht mee te werken aan de uitvoering van dit Sociaal Plan. 2.2 Ingangsdatum De ingangsdatum is 1 januari Relatie met andere Sociaal Plannen Individuele garanties, welke zijn ontstaan als gevolg van toepassing van dit Sociaal Plan en/of eerder overeengekomen Sociaal Plannen, zullen ook na het verstrijken van de looptijd blijven gelden. C:\Documents and Settings\SSN\Bureaublad\Def Sociaal plan sluiting St Lucas.doc Pagina 4 van 12

5 2.4 Hardheidsclausule Indien er een onbillijke situatie ontstaat voor een individuele werknemer kan de werkgever, zonodig de Adviescommissie Sociale Begeleiding gehoord hebbende, in een voor de werknemer gunstige zin van dit Sociaal Plan afwijken. 2.5 Werkgelegenheidsinspanning In het kader van de sluiting van het Basislaboratorium St. Lucas Ziekenhuis zal de werkgever zich tot het uiterste inspannen om zo veel mogelijk medewerkers te herplaatsen binnen andere afdelingen van LabNoord, zijnde de stichtingen Medisch Laboratorium Noord, Huisartsenlaboratorium Noord en Trombosedienst Groningen. Hiertoe zullen : 1 vacatures binnen geheel LabNoord worden opgevuld met medewerkers van het basislaboratorium St. Lucas Ziekenhuis; 2 tijdelijke arbeidsovereenkomsten in indirecte functies binnen geheel LabNoord worden niet verlengd tenzij sprake is van specifieke deskundigheid die noodzakelijk is en die niet op korte termijn intern beschikbaar is. E.e.a. na toetsing door de Ondernemingsraad ; 3 er een vacaturestop voor de indirecte functies binnen geheel LabNoord worden ingesteld. De Raad van Bestuur stelt de duur van de vacaturestop vast en kan een uitzondering maken voor sleutelfuncties zodat hoogwaardige kwalitatieve instroom mogelijk blijft als dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van LabNoord. E.e.a. na toetsing door de Ondernemingsraad; 4 medewerkers van het Basislaboratorium St. Lucas Ziekenhuis boven de vastgestelde formatie worden geplaatst; 5 alle betrokken medewerkers gedurende twee jaar in de gelegenheid worden gesteld om als interne kandidaat bij de werkgever te kunnen solliciteren op mogelijke toekomstige vacatures. Eventuele vacatures worden naar het huisadres verzonden; 6 werknemers die daarvoor in aanmerking komen kunnen gebruik maken van de mobiliteitsbevorderende faciliteiten zoals beschreven in hoofdstuk 4. Partijen komen echter overeen dat gedwongen ontslagen op grond van bedrijfseconomische redenen niet te voorkomen zijn. Voortzetting van alle dienstverbanden, zonder financiële dekking, zal de continuïteit van de werkgever en de overige stichtingen, vallend onder LabNoord, op korte termijn ernstig bedreigen. Aan dit uitgangspunt is de voorwaarde verbonden dat werknemers bereid moeten zijn de eventuele (functie)veranderingen die voortvloeien uit de herplaatsing, bijvoorbeeld een andere functie of standplaats, te accepteren. Eén en ander met inachtneming van de in dit Sociaal Plan opgenomen regels. 2.6 Remplaçantenregeling De werkgever zal de in dit hoofdstuk benoemde faciliteiten en voorzieningen eveneens beschikbaar stellen aan werknemers die hun formatieplaats beschikbaar stellen aan een herplaatsingkandidaat, mits een herplaatsingkandidaat direct inzetbaar is op de formatieplaats. Werknemers die hun arbeidsomvang gedeeltelijk willen terugbrengen, komen alleen in aanmerking voor de regeling als het terugbrengen van de arbeidsomvang tot gevolg heeft dat andere niet-herplaatsbare werknemers alsnog direct kunnen worden herplaatst. De voortgang van de werkzaamheden moet bovendien niet in gevaar komen. Deze werknemers ontvangen de vertrekpremie naar rato C:\Documents and Settings\SSN\Bureaublad\Def Sociaal plan sluiting St Lucas.doc Pagina 5 van 12

6 3 Herplaatsing binnen LabNoord 3.1 Procedure Zoals beschreven in 2.4 zal de werkgever zich tot het uiterste inspannen om zoveel mogelijk medewerkers te herplaatsen. Gedwongen ontslagen kunnen echter niet worden voorkomen. De plaatsingsprocedure sluit daarom volledig aan op de afvloeiingsvolgorde en -criteria die het CWI toepast in de ontslagtoetsing. Naar aanleiding van deze procedure zullen een aantal medewerkers worden aangemerkt als herplaatsbaar. Voor deze medewerkers gelden de faciliteiten zoals beschreven in hoofdstuk 3.2. Voor de niet-herplaatsbare werknemers zal een ontslagvergunning worden aangevraagd bij het CWI. De niet-herplaatsbare werknemers kunnen gebruik maken van de faciliteiten, zoals beschreven in hoofdstuk Faciliteiten ten behoeve van de herplaatsbare werknemers Arbeidsovereenkomst en salarisgarantie 1. De herplaatste werknemer behoudt zijn rechten voor zover schriftelijk vastgelegd in het kader van de bestaande arbeidsovereenkomst; 2. de werknemer behoudt het salaris zoals geldt op de datum van herplaatsing, inclusief de uitloopmogelijkheden; Onregelmatigheidstoeslag Indien de werknemer als gevolg van een reorganisatie niet meer in aanmerking komt voor onregelmatigheidstoeslag dan wel een vermindering van genoemde toeslag optreedt, is artikel 10.5 van de CAO Ziekenhuizen van toepassing. Studiekosten De werknemer wordt in de gelegenheid gesteld een lopende studie af te ronden. Op de betrokkene rust geen terugbetalingsverplichting bij stopzetting van de studie, indien het gezien de veranderende aard van de nieuwe werkzaamheden geen zin heeft de studie voort te zetten danwel een andere studie zal worden gevolgd die van belang is voor de gewijzigde c.q. de nieuwe functie. Verhuiskosten Voor eventuele verhuiskosten is artikel 12.4 van de CAO Ziekenhuizen van toepassing. Reiskosten woon-/ werkverkeer Indien een werknemer bij verandering van standplaats meer kilometers moet reizen, zijnde woon- /werkverkeer, ten opzichte van de huidige situatie, dan heeft hij recht op een afbouwregeling met betrekking tot de meerkosten woon-/werkverkeer. De afbouwregeling bestaat uit een vergoeding voor meerkosten, welke boven op de reiskostenvergoeding woon-/werkverkeer van de vigerende CAO worden gemaakt en wel als volgt: - het eerste jaar 100% van de meerkosten; - het tweede jaar 80% van de meerkosten; - het derde jaar 60% van de meerkosten; - het vierde jaar 40% van de meerkosten; - het vijfde jaar 20% van de meerkosten. Onder meerkosten wordt verstaan het verschil tussen de werkelijke reiskosten woon-/werkverkeer op basis van het laagste tarief openbaar vervoer (maandtarief berekend naar rato van het aantal werkdagen) en de tegemoetkoming in de kosten conform de reiskostenregeling van de vigerende CAO. Voor het bepalen van de reisafstand woon-/werkverkeer wordt het deur tot deur -principe gehanteerd. C:\Documents and Settings\SSN\Bureaublad\Def Sociaal plan sluiting St Lucas.doc Pagina 6 van 12

7 Indien een werknemer vanuit zijn standplaats op meerdere werkplekken in de provincie wordt ingezet, worden de reiskosten vergoed conform de vergoedingsregeling dienstreizen zoals overeengekomen tussen werkgever en Ondernemingsraad. Werkgever spant zich zoveel als mogelijk in dat voor een werknemer werkzaam in deeltijd, een evenwichtige verhouding tussen reis- en werktijd ontstaat. Extra reistijd, als gevolg van een verandering van standplaats, geschied in eigen tijd van de werknemer. C:\Documents and Settings\SSN\Bureaublad\Def Sociaal plan sluiting St Lucas.doc Pagina 7 van 12

8 4 Gedwongen ontslag en faciliteiten 4.1 Intentie De Stichting Medisch Laboratorium Noord wil de mobiliteit van de werknemers bevorderen door het aanbieden van een samenhangend pakket van maatregelen en het geven van voorlichting, begeleiding en ondersteuning. De werkgever beoogt hiermee dat dit geheel van activiteiten en maatregelen kan bijdragen aan het proces de werknemers te stimuleren tot het maken van keuzes met betrekking tot de eigen externe loopbaanontwikkeling en mobiliteit en de uiteindelijke begeleiding van werk naar werk. De Stichting Medisch Laboratorium Noord zal hiertoe een schriftelijke belangstellingsregistratie houden onder de medewerkers die niet-herplaatsbaar zijn. 4.2 Doelgroep Alleen niet-herplaatsbare werknemers van het Basislaboratorium St. Lucas Ziekenhuis komen in aanmerking voor de faciliteiten die in de hoofdstukken 4.3 en 4.4 zijn beschreven. 4.3 Faciliteiten ten behoeve van de niet-herplaatsbare werknemers die gedwongen worden ontslagen Externe herplaatsing De werkgever zal zich tot een maximum inspannen om niet-herplaatsbare medewerkers elders, bij externen, te herplaatsten. Hiertoe zal zij actief contact leggen met collega-laboratoria, ziekenhuizen en het Labor- Leverkusen. Werknemers worden actief begeleid bij het verwerven van een nieuwe baan buiten LabNoord. Onkostenvergoeding juridische ondersteuning verweer ontslagaanvraag De werkgever zal de medewerkers adviseren om, in geval van aanvraag van de ontslagvergunning bij het CWI, hiertegen formeel verweer te voeren. Hiertoe kunnen de medewerkers gebruik maken van de expertise van de vakbond, van een rechtsbijstandverzekering of rechtstreeks de hulp van een advocaat/juridisch adviseur inschakelen. De kosten van dit verweer worden, mits onderbouwd met facturen, tot een maximum van 500,- per werknemer vergoed door de werkgever. Externe loopbaanbegeleiding, danwel outplacement Werknemers die niet-herplaatsbaar zijn, kunnen zich wenden tot een door de Raad van Bestuur aangewezen extern loopbaanbegeleidingsbureau of een extern outplacementbureau ten einde deze werknemers te ondersteunen bij het zoeken naar een functie buiten de organisatie. De kosten hiervan worden tot een maximum van 5.000,- inclusief BTW per werknemer vergoed door de werkgever. Werknemers kunnen tot uiterlijk 1 januari 2009 gebruik maken van deze faciliteit, uiteraard alleen indien de werknemer in deze periode geen andere functie binnen of buiten de organisatie heeft gevonden. Studiekosten lopende opleidingen De werknemer wordt in de gelegenheid gesteld een lopende studie af te ronden. Op de betrokkene rust geen terugbetalingsverplichting bij stopzetting van de studie. Scholing Waar nodig worden, naar redelijkheid en billikheid, afspraken over scholing gemaakt ten behoeve van het bekwaam maken van een werknemer voor een concrete functie dan wel om het breder inzetbaar maken van de werknemer. Betaald verlof ten behoeve van sollicitatie De werknemer wordt desgevraagd betaald verlof verleend ten behoeve van sollicitatie. Terugbetalingsverplichting Op de medewerker rust geen terugbetalingsverplichting op grond van de regeling verhuiskosten of het fietsenplan. C:\Documents and Settings\SSN\Bureaublad\Def Sociaal plan sluiting St Lucas.doc Pagina 8 van 12

9 Opzegtermijn werknemer De werkgever zal de werknemer desgewenst niet binden aan de opzegtermijn, indien de indiensttredingsdatum van de werknemer bij de nieuwe werkgever voor 1 januari 2008 ligt, tenzij het dienstbelang zich daartegen verzet. Loonsuppletie Indien de werknemer een baan elders aanvaardt met een lager salaris bij een zelfde arbeidsomvang als hij bij de werkgever had, vindt loonsuppletie plaats. Het verschil in bruto maandsalaris ten opzichte van het oude bruto maandsalaris dat de werknemer bij de werkgever verdiende, wordt met een maximum van 25% van het oude maandsalaris volledig aangevuld gedurende maximaal 1 jaar. Extra reiskosten Als sprake is van aanmerkelijk meer reiskosten als gevolg van het accepteren van een baan elders kan een tegemoetkoming in de reiskosten worden verstrekt. Onder aanmerkelijk meer reiskosten wordt verstaan: een toename van de reiskosten voor de werknemer met 25% of meer met een minimum van 5, - per maand. Gedurende maximaal 1 jaar worden de extra kosten op basis van het gebruikelijke vervoermiddel betaalt (max.) 0,19 per kilometer). Jubileum De werknemer die in het kalenderjaar 2008 op grond van een jubileum in het kader van de lengte van het dienstverband recht zou hebben gehad op een jubileumuitkering, krijgt deze uitkering bij zijn vertrek alsnog uitbetaald onder inhouding van de eventuele loonheffing en sociale premies. Deze uitkering wordt niet uitbetaald als de nieuwe werkgever een vergelijkbare regeling kent en de dienstjaren bij de vorige werkgever(s) daarin volledig worden meegenomen. 4.4 Faciliteiten ten behoeve van de niet-herplaatsbare werknemers die vrijwillig vertrekken Vertrekpremie Een niet-herplaatsbare werknemer die aangeeft bij de stichting Medisch Laboratorium Noord te willen vertrekken komt in aanmerking voor een vertrekpremie vanwege dit ontslag op eigen verzoek. De ontslagname zal per overeengekomen datum ingaan, doch de uiterlijke datum van de uitdiensttreding dient uiterlijk voor 31 december 2007 te liggen. Niet in aanmerking komen: werknemers die voor 1 januari 2008 gebruik kunnen maken van de OBU en werknemers die voor 1 januari 2008 met pensioen gaan en werknemers die op 1 januari 2008 in dienst treden bij een andere werkgever. De looptijd van deze faciliteit is overeenkomstig de duur van het contract met het St. Lucas Ziekenhuis, zijnde tot 31 december 2007, tenzij de Raad van Bestuur een andere einddatum vaststelt. In het geval de einddatum wordt gewijzigd zal de Raad van Bestuur een schriftelijk gemotiveerd besluit naar de werknemersorganisaties en de OR sturen en zorgdragen voor bekendmaking in de organisatie. De hoogte van de vertrekpremie is afhankelijk van de duur van het dienstverband en bedraagt 1 maandsalaris per dienstjaar met een maximum van 1 jaarsalaris. De vertrekpremie kan nooit meer bedragen dan het bedrag dat hoort bij het aantal jaren dat resteert tot het moment dat de werknemer 65 jaar wordt. Het bedrag van de vertrekpremie wordt afgerond volgens de normaal geldende regels: bij minder dan de helft van een dienstjaar afronding naar beneden, bij de helft of meer, afronding naar boven. Indien de werknemer gebruik maakt van deze faciliteit ziet hij/zij af van de overige uit dit Sociaal Plan voortvloeiende faciliteiten en rechten. C:\Documents and Settings\SSN\Bureaublad\Def Sociaal plan sluiting St Lucas.doc Pagina 9 van 12

10 5 Adviescommissie Sociale Begeleiding 5.1 Inleiding Met het oog op een zo zorgvuldig mogelijke uitvoering van dit sociaal plan wordt een onafhankelijke Adviescommissie Sociale Begeleiding geïnstalleerd. De commissie bestaat uit: - één onafhankelijk voorzitter; - één lid benoemd door de Ondernemingsraad van de werkgever/werknemerspartijen betrokken bij het opstellen van dit sociaal plan; - één lid benoemd door de werkgever. De Adviescommissie Sociale Begeleiding ziet erop toe dat het Sociaal Plan naar redelijkheid wordt uitgevoerd. De werkgever en werknemer verstrekken daartoe alle informatie die nodig is om tot oordelingsvorming te komen. De Adviescommissie Sociale begeleiding stelt zo spoedig mogelijk na haar aantreden een reglement op dat haar werkwijze adequaat regelt. De Adviescommissie Sociale begeleiding verstrekt hiervan een exemplaar aan de werkgever en de Ondernemingsraad. 5.2 Taken De taak van de Adviescommissie Sociale Begeleiding is uitsluitend op verzoek van de werkgever dan wel de werknemer te adviseren over de toepassing van de in dit Sociaal Plan genoemde bepalingen. De commissie brengt over de verrichte werkzaamheden periodiek verslag uit aan de werkgever en, met inachtneming van de privacybescherming van de werknemer, aan de Ondernemingsraad. 5.3 Advies aanvragen De werkgever is verplicht de commissie schriftelijk om advies te vragen wanneer hij voornemens is: 1. een besluit te nemen met betrekking tot een functiewijziging bij gebrek aan overeenstemming met de werknemer; 2. een werknemer te ontslaan op grond van het ontbreken van overeenstemming tussen werkgever en werknemer over de functie; 3. de werknemer te verplichten tot her- of bijscholing in verband met een herplaatsing. 5.4 Bevoegdheden De commissie heeft het recht tot het horen van betrokken werknemers en leidinggevenden. De commissie heeft het recht tot het horen van deskundigen. De kosten van deze deskundigen worden vergoed door de werkgever voor zover deze daarmee heeft ingestemd. 5.5 Geheimhouding De leden van de Adviescommissie Sociale Begeleiding zijn verplicht tot geheimhouding van alle persoonlijke en zakelijke gegevens tegenover derden, die hen bij de uitoefening van hun taak ter kennis komen. 5.6 Advies De commissie geeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie weken na de inschakeling, schriftelijk advies uit over de voorgelegde kwestie. Deze termijn kan met drie weken worden verlengd zulks ter beoordeling van de commissie. De commissie brengt dit advies uit aan werkgever en werknemer. Van het advies van de commissie kan slechts op zwaarwichtige gronden worden afgeweken, waarvan de commissie schriftelijk op de hoogte wordt gesteld. C:\Documents and Settings\SSN\Bureaublad\Def Sociaal plan sluiting St Lucas.doc Pagina 10 van 12

11 6 Begrippenlijst 6.1 werkgever de Stichting Medisch Laboratorium Noord LabNoord Koepelnaam voor de stichtingen Medisch Laboratorium Noord, Huisartsenlaboratorium Noord en Trombosedienst Groningen Alle overige werkgevers kunnen worden aangemerkt als externe werkgever 6.2 werknemer De persoon die een arbeidsovereenkomst is aangegaan met de Stichting Medisch Laboratorium Noord. Geen werknemer in de zin van dit Sociaal Plan is degene die: - incidenteel werkzaamheden op afroep verricht; - werkzaam is uitsluitend ter vervulling van een stage; - door derden is gedetacheerd herplaatsbare werknemer De werknemer die op grond van de afvloeiingsvolgorde en criteria, die het CWI oplegt, herplaatst kan worden binnen één van de stichtingen van LabNoord niet-herplaatsbare werknemer De werknemer die op grond van de afvloeiingsvolgorde en criteria, die het CWI oplegt, niet herplaatst kan worden binnen één van de stichtingen van LabNoord. 6.3 functie - samenhangend geheel van door een werknemer te verrichten taken binnen een organisatorische éénheid; - een functie wordt door één of meer werknemers, op één of meer werkplekken/locaties uitgevoerd. 6.4 dienstjaren Het aantal volle jaren aaneengesloten doorgebracht bij de werkgever of diens rechtsvoorganger(s). Indien er een onderbreking van het dienstverband heeft plaatsgevonden welke korter heeft geduurd dan zes maanden, dan wordt er geacht sprake te zijn van een ononderbroken dienstverband. 6.5 salaris Het tussen werkgever en werknemer overeengekomen bruto maandloon, inclusief vakantiegeld, exclusief de in de CAO Ziekenhuizen genoemde vergoedingen en/of toelagen. 6.6 standplaats De plaats waar, of van waaruit, de werknemer zijn functie uitoefent. Hierbij wordt een gemeente als één standplaats beschouwd verandering van standplaats Een werknemer wordt verplicht zijn functie uit te oefenen op, of vanuit, een andere standplaats dan in de oude situatie. C:\Documents and Settings\SSN\Bureaublad\Def Sociaal plan sluiting St Lucas.doc Pagina 11 van 12

12 6.7 loopbaanbegeleiding Externe begeleiding van één of meer werknemers bij het zoeken naar een nieuwe, mogelijk andersoortige, functie als de huidige functie, buiten de organisatie, in opdracht van en op kosten van de werkgever 6.8 outplacement Externe begeleiding van één of meer werknemers bij het zoeken naar een nieuwe, vrijwel gelijke functie als de huidige functie, buiten de organisatie, in opdracht van en op kosten van de werkgever. C:\Documents and Settings\SSN\Bureaublad\Def Sociaal plan sluiting St Lucas.doc Pagina 12 van 12

Principe-akkoord. Sociaal Plan

Principe-akkoord. Sociaal Plan Principe-akkoord Sociaal Plan In het kader van de overname van het Klinisch Chemisch Laboratorium van het Delfzicht Ziekenhuis door het Medisch Laboratorium Noord. Groningen, 17 oktober 2006 Versie 5;

Nadere informatie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo.

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Inleiding Deze regeling (hierna te noemen: de Regeling), is bedoeld om de opvang van de sociale gevolgen te

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010 Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010 Sociaal Plan DELTABiovalue Nederland BV versie 5 augustus 2010 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het besluit van de directie van DELTA NV, eigenaar

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.

Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Sociaal Plan Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Rutgers; De vakbonden: De Vereniging AbvaKabo FNV,

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Verklaring: MCA Gemini Groep, Medisch Specialisten Noord West en de werknemersorganisaties

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN DOORLOPEND SOCIAAL PLAN STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN 2006-2010 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave DOORLOPEND SOCIAAL PLAN...1 STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN...1 2006-2010... 1 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje. Sociaal Plan

Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje. Sociaal Plan Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje Sociaal Plan Versie 8, 10 april 2005 Inhoudsopgave Overeenkomst 3 Overwegingen 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Werkingssfeer

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV Overdrachtsprotocol MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV 1 Inhoudsopgave Voorwoord Doel Blz. 4 Werkingssfeer Blz. 4 Overgang dienstverband Blz. 4 Geen Gedwongen ontslagen Blz.

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

TEN BEHOEVE VAN DE FUSIE VAN TUSSEN ST. ZORGGROEP NOORDDIJKNOORD ST. VERZORGINGS- EN VERPLEEGHUIS MAARTENSHOF

TEN BEHOEVE VAN DE FUSIE VAN TUSSEN ST. ZORGGROEP NOORDDIJKNOORD ST. VERZORGINGS- EN VERPLEEGHUIS MAARTENSHOF TEN BEHOEVE VAN DE FUSIE VAN TUSSEN ST. ZORGGROEP NOORDDIJKNOORD EN ST. VERZORGINGS- EN VERPLEEGHUIS MAARTENSHOF INHOUDSOPGAVE Begrippenlijst 2 1. Werkingssfeer 4 2. Geldigheidsduur 4 3. a. Periodiek overleg

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol

Sociaal Overdrachtsprotocol Sociaal Overdrachtsprotocol Overeenkomst tussen Overdragende organisatie en huidig werkgever Stichting Catharina Ziekenhuis, gevestigd aan de Michelangelolaan 2, 5623 EJ Eindhoven, (hierna aangeduid als

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

CONCE. Sociaal Plan. Inhoud

CONCE. Sociaal Plan. Inhoud CONCE Sociaal Plan Zwanenberg PT Lichtenvoorde B.V. Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Bruto salaris 4 3. Algemene voorwaarden en uitgangspunten 4 3.1 Overeenkomst 4 3.2 Werkingssfeer

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN 1 april 2014 1 april 2015 Aldus overeengekomen: De werkgever:.. De werknemersorganisaties: ABVAKABO FNV:.... CNV Publieke Zaak: NU 91 Beroepsorganisatie van de verpleging Nieuwe

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BIJ REORGANISATIES STICHTING THUISZORG GRONINGEN (PRINCIPE AKKOORD D.D )

SOCIAAL PLAN BIJ REORGANISATIES STICHTING THUISZORG GRONINGEN (PRINCIPE AKKOORD D.D ) VERSIE 3-5-2005 SOCIAAL PLAN BIJ REORGANISATIES STICHTING THUISZORG GRONINGEN (PRINCIPE AKKOORD D.D. 3-5-05) Overeengekomen op..2005 2 Overeenkomst Partijen bij deze overeenkomst: Werkgever: - Stichting

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden,

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1 de Stichting Leo Stichting Groep, gevestigd te Apeldoorn, 2 de Stichting Leo Stichting Beheer, gevestigd te Apeldoorn, 3 de Stichting Bredervoort LSG, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal Convenant. Stichting Voor Regionale Zorgverlening. Stichting Ouderenzorg Kanaalzone. in het kader van de fusie van. Versie september 2016

Sociaal Convenant. Stichting Voor Regionale Zorgverlening. Stichting Ouderenzorg Kanaalzone. in het kader van de fusie van. Versie september 2016 Sociaal Convenant in het kader van de fusie van Stichting Voor Regionale Zorgverlening en Stichting Ouderenzorg Kanaalzone Versie september 2016 Sociaal Convenant inzake de fusie van Stichting voor Regionale

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Fokus Exploitatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Fokus Exploitatie 1 SOCIAAL PLAN Stichting Fokus Exploitatie 2 Inhoudsopgave 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 4 3. Wijziging 4 4. Definities 4 5. Mogelijkheid tot bezwaar 5 6. Hardheidsclausule 5 7. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 +

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + BEGRIPPENLIJST Begeleidingsplan Boventalligheid het begeleidingsplan bevat een schets van de individuele situatie van de werknemer, de

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

/RvB. Sociaal Plan UMCG DE ONDERGETEKENDEN

/RvB. Sociaal Plan UMCG DE ONDERGETEKENDEN 16.319610/RvB Sociaal Plan UMCG 2015-2017 DE ONDERGETEKENDEN Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) te Groningen, in deze vertegenwoordigd door de heer mr. J.F.M. Aartsen, voorzitter van de

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Concept Sociaal Statuut

Concept Sociaal Statuut Ondergetekenden: 1. De Stichting Sportbedrijf Smallingerland, gevestigd en kantoorhoudende te Drachten hierna te noemen: het Sportbedrijf 2. De vakbonden ABVAKABO-FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN LVF LABORATORIUM

SOCIAAL PLAN LVF LABORATORIUM Concept SOCIAAL PLAN LVF 2007-2012 LABORATORIUM voor de VOLKSGEZONDHEID in Friesland Concept mei 2007 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...4 2. WERKINGSSFEER...5 2.1 Geldigheidsduur...5 2.2 Periodiek Overleg...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen Sociaal Overdrachts Protocol Overeenkomst tussen Werkgevers Stichting Medische Diagnostiek, gevestigd aan de Spaarnepoort 3, 2134 TM Hoofddorp, (hierna aangeduid als Medial ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Kinderopvang Dronten, gevestigd te Dronten 2. Stichting Peuterspeelzaal Dronten, gevestigd te Dronten. enerzijds en de FNV gevestigd te Utrecht en CNV, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule Preambule Voor u ligt het Sociaal Plan 2007 van Trias Jeugdhulp. De directe aanleiding voor het opstellen van dit Sociaal Plan is de behoefte van de Raad van Bestuur van Trias Jeugdhulp, de Ondernemingsraad

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN OVERGANG VAN PERSONEEL VAN SKEWIEL TRYNWÂLDEN NAAR ZORGGROEP TELLENS

SOCIAAL PLAN OVERGANG VAN PERSONEEL VAN SKEWIEL TRYNWÂLDEN NAAR ZORGGROEP TELLENS SOCIAAL PLAN OVERGANG VAN PERSONEEL VAN SKEWIEL TRYNWÂLDEN NAAR ZORGGROEP TELLENS juni 2009 sociaal plan Skewiel/Tellens juni 2009 1 1. VOORWOORD/ INLEIDING Het Sociaal Plan is bedoeld om de nadelige gevolgen

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zorggroep Groningen 2e concept januari 2011 Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje

Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje Sociaal Plan Versie 0.1 Maart 08 Inhoudsopgave Overeenkomst 3 Overwegingen 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Werkingssfeer 7 Artikel

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan Stichting Ouderenzorg Kapelle Sociaal Plan Juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Wederzijdse rechten en plichten...3 3. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen... 4 4. Adviescommissie Sociale Begeleiding...

Nadere informatie

Principe akkoord CAO-MHS voor de periode van t/m

Principe akkoord CAO-MHS voor de periode van t/m Principe akkoord CAO-MHS voor de periode van 01-01-2005 t/m 31-03-2006 1. Looptijd De CAO heeft een looptijd van 15 maanden, van 1 januari 2005 t/m 31 maart 2006. 2. Inkomen Ingaande 1 januari 2005 worden

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING PROMENS CARE. Sociaal Plan Oktober 2010 versie definitief

SOCIAAL PLAN STICHTING PROMENS CARE. Sociaal Plan Oktober 2010 versie definitief SOCIAAL PLAN STICHTING PROMENS CARE Oktober 2010 versie definitief INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding 4 Artikel 1. Overwegingen 5 2. Uitgangspunten 5 3. Werkingssfeer 6 4. Werkingsduur 6 5. Begripsbepalingen

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Amerpoort

Sociaal Plan Stichting Amerpoort Sociaal Plan Stichting Amerpoort INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Algemene bepalingen... 4 1.1 Doel Sociaal Plan... 4 1.2 Afspraken... 4 1.3 Werkingssfeer... 4 1.4 Looptijd... 4 1.5 Bezwaar en beroep...

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

Medewerkers op afdelingen en/of functies waarin wordt verwacht dat (veel) boventalligheid zal ontstaan.

Medewerkers op afdelingen en/of functies waarin wordt verwacht dat (veel) boventalligheid zal ontstaan. Onderhandelingsresultaat Sociaal Plan KAS BANK (16-1-19) Uitgangspunten - Van-werk-naar-werk-begeleiding is essentieel. Handhaven van het vermogen om zelf inkomen te verdienen dient boven vergoedingen

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

Sociaal Plan Zorgbalans 1 november 2008 tot en met 30 juni 2010 Principeakkoord 13 okt. 2008

Sociaal Plan Zorgbalans 1 november 2008 tot en met 30 juni 2010 Principeakkoord 13 okt. 2008 Sociaal Plan Zorgbalans 1 november 2008 tot en met 30 juni 2010 Principeakkoord 13 okt. 2008 Sociaal Plan Stichting Zorgbalans, Sociaal Plan 2008-2010 Zorgbalans.doc; 13 oktober 2008-1 - INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN SYMFORA MEANDER CENTRUM VOOR PSYCHIATRIE

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN SYMFORA MEANDER CENTRUM VOOR PSYCHIATRIE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN SYMFORA MEANDER CENTRUM VOOR PSYCHIATRIE 1 INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN SYMFORA MEANDER CENTRUM VOOR PSYCHIATRIE 1 PREAMBULE 3 2 INLEIDING 4 3 DOEL EN UITGANGSPUNTEN VAN

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV versie 2 september 2011 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het faillissement van DELTA Biovalue BV en daarmee van DELTA

Nadere informatie

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015.

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Inleiding. Air Products ziet zich genoodzaakt op wereldwijd, Europees en op landen niveau de bedrijfsorganisaties anders in te richten teneinde te

Nadere informatie

13. Organisatie- en personeelsformatieplan

13. Organisatie- en personeelsformatieplan SOCIAAL PLAN overname Brummi (Hieronder wordt verstaan Pamada B.V., Berenboog B.V., Twinkel B.V., Het Berenhuis B.V., Boli B.V. en BSO Okidoki B.V.) 2 4 juli 2008 De ondergetekenden, 1. Brummi (waaronder

Nadere informatie

Sociaal plan DSM NL Services B.V. 1 april 2018 tot en met 31 maart 2023

Sociaal plan DSM NL Services B.V. 1 april 2018 tot en met 31 maart 2023 Sociaal plan DSM NL Services B.V. 1 april 2018 tot en met 31 maart 2023 Inhoud 1. Werkingssfeer... 3 2. Definities en leeswijzer... 3 3. Werking... 3 4. Procedure... 4 4.1 Boventalligheid... 4 4.2 Passende

Nadere informatie

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet Sociaal Plan In het kader van het Herontwerp Zorgpalet April 2009 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Sociaal Plan Herontwerp Zorgpalet 1. Inleiding 3 2. Werkgelegenheidsgarantie 3 3. Uitgangspunten en afspraken

Nadere informatie

Principeakkoord SOCIAAL PLAN ZORGGROEP LEVESTE MIDDENVELD

Principeakkoord SOCIAAL PLAN ZORGGROEP LEVESTE MIDDENVELD Principeakkoord SOCIAAL PLAN ZORGGROEP LEVESTE MIDDENVELD 2010-2011 Aldus overeengekomen: De werkgever: Zorggroep Leveste Middenveld:. Raad van Bestuur De heer M.J. Rutgers. Raad van Bestuur De heer C.

Nadere informatie

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V.

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Het college van burgemeester en wethouders van de ge Gelet op Ii Het advies van de Ondernemingsraad van de gemeente Emmen; ii& Het besluit van het college van 11

Nadere informatie

Van werk naar werk dat doen we samen

Van werk naar werk dat doen we samen Onderhandelingsakkoord d.d.19-12-2013 Van werk naar werk dat doen we samen SOCIAAL PLAN 2014-2017 Wilhelmina Ziekenhuis Assen Sociaal Plan WZA 2014 2017 1/21 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1 Werkingssfeer...

Nadere informatie

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN Sociaal Overgangsprotocol Triversum GGZ NHN Verklaring, DE ONDERGETEKENDEN: de STICHTING GGZ Noord-Holland-Noord, statutair gevestigd te Heiloo en kantoorhoudende te Heerhugowaard., hierna te noemen:

Nadere informatie

De Stichting [naam], gevestigd te [adres] (hierna aangeduid als XXXXX ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie];

De Stichting [naam], gevestigd te [adres] (hierna aangeduid als XXXXX ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie]; Sociaal Overdrachtsprotocol Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 hebben drie grote stelselwijzigingen plaatsgevonden in het sociale domein waarbij activiteiten van overheid naar gemeenten zijn gedecentraliseerd.

Nadere informatie

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Definitief akkoord Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan 2014-2019 Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Ondergetekenden, - Stichting Zuyderland Medisch Centrum

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN SOCIAAL PLAN GGZ Friesland Ter vervanging van Hoofdstuk 6 Sociaal Plan GGZ Friesland Werk maken van werk 2014 t/m 2016 Inleiding Door de bezuinigingen en stelselwijzigingen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN EN FUSIECONVENANT MEERKANTEN EN SYMFORA EN HUN FUSIESTICHTING

INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN EN FUSIECONVENANT MEERKANTEN EN SYMFORA EN HUN FUSIESTICHTING INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN EN FUSIECONVENANT MEERKANTEN EN SYMFORA EN HUN FUSIESTICHTING 0 FUSIECONVENANT 2 1 PREAMBULE 4 2 INLEIDING 5 3 DOEL EN UITGANGSPUNTEN VAN HET SOCIAAL PLAN 6 4 HARDHEIDSCLAUSULE

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Topaz

Doorlopend Sociaal Plan Topaz Doorlopend Sociaal Plan Topaz Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van de stichting Topaz (verder te noemen Topaz). Het sociaal plan is

Nadere informatie

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 1 februari 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel... 3 1.2. Uitgangspunten... 3 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule

Nadere informatie

NU'91 district oost SOCIAAL PLAN SHERPA tot 2010

NU'91 district oost SOCIAAL PLAN SHERPA tot 2010 SOCIAAL PLAN SHERPA 2008 tot 2010 Sociaal plan Sherpa 2008 tot 2010 pag. 1 van 18 Inhoudsopgave Pagina Verklaring 3 Voorwoord 4 1. Doel en uitgangspunten 5 2. Algemene bepalingen 6 3. Regels bij reorganisatie

Nadere informatie

Principe akkoord. Sociaal Plan Jeroen Bosch Ziekenhuis. 1 mei 2017 tot 1 mei 2019

Principe akkoord. Sociaal Plan Jeroen Bosch Ziekenhuis. 1 mei 2017 tot 1 mei 2019 Principe akkoord Sociaal Plan Jeroen Bosch Ziekenhuis 1 mei 2017 tot 1 mei 2019 Hoofdstuk 1. Achtergrond, doelstelling en visie... 3 Hoofdstuk 2. Uitgangspunten... 4 Hoofdstuk 3. Werkingssfeer, hardheidsclausule

Nadere informatie

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties)

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) A. PROCEDURELE KADERS BIJ REORGANISATIES 1. De provincie

Nadere informatie

Sociaal Plan medewerkers vallend onder de CAO W&MD 1 juni januari 2015

Sociaal Plan medewerkers vallend onder de CAO W&MD 1 juni januari 2015 - dd. 5/7-2011 origineel naar Archief 2 9 JU1 2Glf Libertas Leiden uw welzijn onze zorg Sociaal Plan medewerkers vallend onder de CAO W&MD 1 juni 2011-1 januari 2015 ten behoeve van bezuinigingen van de

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN 2015/2017

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN 2015/2017 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN 2015/2017 Ommelander Ziekenhuis Groep INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. Inleiding blz. 5 3. Werkingsfeer blz. 7 3.1. Geldigheidsduur blz. 7 3.2. Periodiek Overleg blz. 7 3.3.

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans Maak nu werk van je werk Inhoudsopgave De zorg verandert, dus werken bij Kwintes ook 4 Neem het heft in eigen handen 6 Vrijwillige mobiliteit, Scenario

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 3 6. Regels bij organisatieverandering/organisatieverandering

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN CENTRUM MALIEBAAN 1 juli 2012 - juli 2014

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN CENTRUM MALIEBAAN 1 juli 2012 - juli 2014 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN CENTRUM MALIEBAAN 1 juli 2012 - juli 2014 Utrecht, d.d.. Versie 0.4a INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Ondertekening 3 2. Uitgangspunten 4 3. Looptijd, werkingssfeer en toepassing 4 4. Hardheidsclausule

Nadere informatie

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO.

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Fryslân (SMO Fryslân) te Leeuwarden 2. Opvang en Ondersteuning (O&O) te Leek, bestaande uit: stichting Blijenhof te Bergum stichting

Nadere informatie

Sociaal Plan RELX Groep

Sociaal Plan RELX Groep Sociaal Plan RELX Groep Inleiding Als onderdeel van een internationaal opererend, in multimedia gespecialiseerd concern, worden de Nederlandse RELX ondernemingen (verder in deze inleiding afgekort tot

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Amerpoort

Sociaal Plan Stichting Amerpoort Sociaal Plan Stichting Amerpoort INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen... 4 2. Algemene bepalingen... 7 2.1 Doel Sociaal Plan... 7 2.2 Afspraken... 7 2.3 Beperkende bepalingen... 7 2.4 Geldigheidsduur...

Nadere informatie

Ondersteunende afdelingen

Ondersteunende afdelingen SOCIAAL PLAN Ondersteunende afdelingen 2005-2006 Stichting Van Hall Larenstein INHOUD pagina Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Faciliteiten gedurende fase 1 3 3. Faciliteiten gedurende fase 2 6 4. Herplaatsing

Nadere informatie

LANGLOPEND SOCIAAL PLAN THUISZORG HET FRIESE LAND

LANGLOPEND SOCIAAL PLAN THUISZORG HET FRIESE LAND LANGLOPEND SOCIAAL PLAN THUISZORG HET FRIESE LAND 1. VOORWOORD/ INLEIDING Het Sociaal Plan is bedoeld om de nadelige gevolgen van organisatiewijzigingen voor werknemers, in termen van werkgelegenheid,

Nadere informatie

SOCIAAL CONVENANT. Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon. November 2011

SOCIAAL CONVENANT. Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon. November 2011 SOCIAAL CONVENANT Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon November 2011 De werkgever: Stichting Trajectum: Raad van Bestuur De heer J.Martini. Raad van Bestuur B. Groeneweg Zwolle, d.d.. Zwolle, d.d...

Nadere informatie

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde,

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde, SOCIAAL OVERDRACHTSPROTOCOL Overeenkomst tussen Werkgevers LUMC (Geboortehuis Leiden, GHL), gevestigd aan de Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, (hierna aangeduid als LUMC ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie