Sociaal Plan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan"

Transcriptie

1 Sociaal Plan Opgesteld door : Personeelszaken Versie : 4 Vastgesteld door : Datum vaststelling :

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Verklaring... 3 Voorwoord Doel en uitgangspunten Uitgangspunten Gevolgen van een organisatieverandering Functies die ongewijzigd blijven Functies die wijzigen Functies die vervallen De werknemer die in aanmerking komt voor herplaatsing De procedure bij herplaatsing Functieaanbod Tijdelijke plaatsing Volgorde van aanbieden Inspanning werknemer Bezwaren Werkwijze geschillencommissie Taak Samenstelling en werkwijze Indiening adviesaanvraag Termijn Faciliteiten bij interne herplaatsing van werknemers Faciliteiten bij interne herplaatsing van werknemers Wijziging standplaats Salaris bij hogere/gelijkwaardige functie Salaris bij lagere functie Toeslagen Vacatures Sollicitatie Overige bepalingen Faciliteiten bij externe herplaatsing werknemer Slotbepalingen Bijlage 1: begripsbepaling Bijlage 2: Schadeloosstelling bij vrijwillig vertrek van een niet herplaatsingskandidaat Bijlage 3: formulier belangstellingsregistratie

3 Verklaring Aldus overeengekomen te Rotterdam op.. De werkgever De organisatie van werknemers Riagg Rijnmond J.F. Lamé Abvakabo FNV M. Bleijerveld CNV Publieke Zaak J. Veldt FBZ J. Kuipers NU 91 M. Froklage -3-

4 Voorwoord Uitgangspunt van het sociaal beleid van Riagg Rijnmond is werkgeverschap waaruit respect en waardering spreekt voor iedere werknemer. Dit sociaal plan is daarvan een weerslag; het bevat maatregelen en voorzieningen die de eventuele nadelige gevolgen van een organisatieverandering ondervangen in termen van werkgelegenheid, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. Het plan bevat procedures, maatregelen en regelingen om een zorgvuldige behandeling van de werknemer te waarborgen en bij verlies van een functie de werknemer te begeleiden en te ondersteunen bij het vinden van een andere functie. Dit sociaal plan is een doorlopend sociaal plan en wordt afgesloten voor de duur van 5 jaar. Deze periode is gekozen omdat op het gebied van zorgverlening en behandeling de GGZ aan relatief grote externe veranderingen onderhevig is. Overheidsmaatregelen hebben effect op de interne werkprocessen en de onderlinge marktwerking. Op het gebied van de financiering van zorg en behandeling verwacht de raad van bestuur verdergaande maatregelen, welke direct ingrijpen op de bedrijfsvoering van Riagg Rijnmond. Riagg Rijnmond zal zich moeten voorbereiden op bezuinigingen door middel van verdere flexibiliteit bij de inzet van personeel. In het sociaal plan is gezocht naar een balans tussen flexibiliteit voor de organisatie en de zekerheid voor de werknemer. Verder is gezocht naar een evenwichtige verantwoordelijkheidsverdeling tussen werkgever en werknemer. De raad van bestuur zal in overleg treden met de vakbonden indien zich de situatie voordoet zoals beschreven in artikel 1.1j. en partijen het er over eens zijn dat een (tijdelijke) aanvulling op het sociaal plan noodzakelijk is. -4-

5 1. Doel en uitgangspunten Het sociaal plan heeft als doel om met handhaving van de reeds bestaande rechtspositie optredende personele gevolgen voor werknemers, die voortvloeien uit veranderingen in de organisatie, waardoor ook veroorzaakt, zoveel als mogelijk op te vangen. Het sociale plan voorziet in een serie maatregelen, in aanvulling op de CAO GGZ. 1.1 Uitgangspunten In dit plan zijn de volgende uitgangspunten overeengekomen: a. Werkgever en werknemer zullen zich optimaal inspannen om de gevolgen van organisatiewijzigingen zo goed mogelijk op te vangen. De inspanning is er primair op gericht om de werknemer intern te herplaatsten. b. Uitgangspunt voor herplaatsing is dat betrokkenen een passende functie wordt aangeboden. c. Het anciënniteitsbeginsel zal leidend zijn voor de bepaling welke werknemer(s) getroffen worden door eventuele organisatiewijzigingen. d. De kosten voor om-, her- en bijscholing daaronder ook begrepen de kosten voor afwezigheid dientengevolge, voortvloeiend uit dit sociaal plan komen volledig voor rekening van de werkgever. Op deze kosten is de regeling terugbetaling studiekosten bij vertrek niet van toepassing. e. Werkgever en werknemer zijn verplicht actief mee te werken aan de uitvoering van dit sociaal plan. f. Bij de uitvoering van dit sociaal plan zal bijzondere aandacht worden gegeven aan werknemers in kwetsbare situaties. g. Iedere werknemer heeft er recht op te weten welke rechten en plichten van toepassing zijn en op welke voorzieningen een beroep kan worden gedaan. h. Indien er zich, naar het gezamenlijk oordeel van partijen, onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor van partijen in redelijkheid niet verlangd kan worden zich aan het sociaal plan te houden, zullen partijen bij dit sociaal plan in overleg treden teneinde te komen tot een wijziging van het bestaande sociaal plan dan wel tot de opstelling van een nieuw sociaal plan. i. In gevallen waarin de toepassing van het sociaal plan leidt tot een kennelijke onbillijke situatie voor een individuele werknemer, wat door de bezwarencommissie als zodanig bevestigd is, zal in een voor de werknemer gunstige zin van dit sociaal plan worden afgeweken. -5-

6 j. Waar sprake is van een van de hiernavolgende bijzondere veranderprocessen, zullen partijen in overleg treden afsplitsing van een of meerdere rechtspersonen van de rechtspersoon Riagg Rijnmond fusie of een andere vorm van duurzame samenwerking waarbij een belangrijk aantal werknemers betrokken is collectief ontslag outsourcing van een of meerdere organisatieonderdelen -6-

7 2. Gevolgen van een organisatieverandering Als gevolg van een organisatiewijziging kunnen er wijzigingen in functies dan wel in de formatieomvang plaatsvinden. De volgende wijzigingen kunnen optreden: - het wijzigen van de functie-inhoud; - het wijzigen van de formatie; - het vervallen van een functie. Wanneer het bovenstaande tot gevolg heeft dat de werknemer niet langer zijn eigen functie kan uitoefenen, krijgt hij de status van herplaatsingskandidaat toegewezen. Dit wordt schriftelijk aan betrokkene bevestigd. Dit sociaal plan is van toepassing op werknemers die de status van herplaatsingskandidaat hebben gekregen. Indien er organisatiewijzigingen optreden zal Riagg Rijnmond conform de bepalingen in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) dit ter advies voorleggen aan de Ondernemingsraad. In de hierna volgende paragrafen wordt beschreven welke wijzigingen kunnen optreden op functieniveau (paragraaf 2.1 t/m 2.3) alsmede de gevolgen op werknemersniveau (paragraaf 2.4 t/m 2.9) 2.1 Functies die ongewijzigd blijven a. Functies waarvan de inhoud en/of het organisatieonderdeel hetzelfde blijft maar waarbij de locatie wijzigt geldt voor de werknemer: mens volgt werk. b. Indien een functie dezelfde blijft, maar in een ander organisatieonderdeel of op een andere locatie binnen dezelfde afdeling wordt uitgevoerd, dan wordt de werknemer overgeplaatst (= interne overplaatsing). In bovengenoemde situaties wordt de functie (per definitie) als passend beschouwd. Indien de overgeplaatste medewerker vooraf de wens te kennen heeft gegeven teruggeplaatst te willen worden in het oude organisatieonderdeel of op de oude locatie indien daar vacature in een ongewijzigde functie vrijvalt, dan heeft de overgeplaatste werknemer gedurende een periode van zes maanden het recht om in deze functie teruggeplaatst te worden. 2.2 Functies die wijzigen Indien een functie als gevolg van een organisatieverandering wijzigt dan wordt onderzocht: a. of de werknemer op basis van opleiding, kennis en ervaring voldoet aan de gestelde functie-eisen. Indien dit het geval is geldt mens volgt werk. b. of de werknemer in staat wordt geacht door her- of bijscholing, de gewijzigde functie uit te oefenen. Indien dit het geval is wordt die scholing aangeboden. In het geval her- of bijscholing geen reële optie is en de functie niet langer als passende functie kan worden beschouwd wordt de werknemer boventallig. -7-

8 2.3 Functies die vervallen Werknemers die een functie bekleden die naar aanleiding van een organisatieverandering geheel of gedeeltelijk vervalt (vervallen functies), krijgen de status van boventallig op basis van toepassing van het anciënniteitsbeginsel en per categorie uitwisselbare functies De betreffende werknemers komen met onmiddellijke ingang in aanmerking voor herplaatsing en worden daarbij begeleid door de afdeling Personeelszaken. De werknemer is pas boventallig wanneer dit hem/haar door de werkgever schriftelijk en met redenen omkleed wordt medegedeeld. Wanneer de functie voor meer werknemers passend is, dan geschiedt herplaatsing eveneens op basis van anciënniteit, hetgeen betekent dat de werknemer met het langste dienstverband bij Riagg Rijnmond en haar rechtsvoorgangers als eerste voor herplaatsing in aanmerking komt. 2.4 De werknemer die in aanmerking komt voor herplaatsing Nadat een werknemer door de werkgever schriftelijk is geïnformeerd dat hij boventallig is, wordt er binnen een week een afspraak gemaakt met een van de werknemers van de afdeling Personeelszaken, die uitvoering geeft aan de interne mobiliteit. In dit gesprek wordt de belangstelling van de werknemer geïnventariseerd. Op basis hiervan wordt gericht gezocht naar een passende functie voor betrokkene. Mocht de werkgever onderbouwd aangeven dat het niet tot de mogelijkheden behoort om intern een passende functie aan te bieden dan zal extern gezocht worden. Van de betrokken werknemer wordt verwacht dat hij/zij beschikbaar is voor passende werkzaamheden, eventueel van tijdelijke aard. Deze werkzaamheden kunnen andere dan de reguliere werkzaamheden betreffen (zie tevens paragraaf 2.6). Werknemers die herplaatst moeten worden behouden hun kennen dezelfde rechten en plichten als iedere andere werknemer van Riagg Rijnmond, de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie blijft ongewijzigd. 2.5 De procedure bij herplaatsing De procedure valt uiteen in twee activiteiten: actieve ondersteuning bij het intern herplaatsen. De bemiddelingsperiode kan per werknemer verschillen afhankelijk van het type functie en de ervaring van de individuele werknemer. Indien er geen reëel perspectief is op interne herplaatsing, is de werkgever gehouden ook extern te zoeken en zullen de inspanningen van de werknemer en de afdeling Personeelszaken gericht zijn op het vinden van een functie buiten Riagg Rijnmond. -8-

9 2.6 Functieaanbod Voor het aanbieden van een passende functie geldt de volgende volgorde: 1. een passende, gelijkwaardige functie binnen hetzelfde functieprofiel op hetzelfde salarisniveau; 2. Een passende hogere functie (één functiegroep hoger, of nog hoger indien dit de beste match is tussen de competenties en persoonlijke ambitie van de werknemer en de organisatiedoelen); 3. Een passende functie op een lager niveau (maximaal één functiegroep lager). Een geschikte functie: een functie die een werknemer bereid is te aanvaarden ondanks dat deze lager gehonoreerd is. Indien de medewerker een geschikte functie aanvaardt heeft de werknemer recht op een salarisgarantie. Aanvaarding van een geschikte functie kan niet leider tot ontslag. Indien binnen zes maanden na plaatsing op een lagere functie alsnog een passende functie vrijkomt op het oude hogere niveau, dan wordt deze functie aangeboden aan de werknemer die op een lager niveau is geplaatst. Weigert de werknemer deze functie te aanvaarden, dan vervalt met deze weigering de perspectiefgarantie zoals toegekend op grond van de salarisgarantie bij lagere functie (zie artikel 4.3) die op grond van het sociaal plan geldt, gehoord hebbende de bezwarencommissie. Een werknemer die, in het kader van een eerdere organisatiewijziging in een lagere functie is geplaatst, zal bij een volgende organisatiewijziging niet zonder zijn instemming wederom een lagere functie worden aangeboden. 2.7 Tijdelijke plaatsing Zolang er geen sprake is van plaatsing binnen de vastgestelde formatie kunnen de navolgende maatregelen worden genomen: a. Tijdelijk plaatsen De werkgever kan de werknemer voor wie nog geen passende functie voorhanden is, ten behoeve van de vervulling van een tijdelijke vacature of in het kader van vervanging, tijdelijk plaatsen in een ander organisatieonderdeel of op een andere locatie/afdeling in een functie. Deze functie kan andere dan de reguliere werkzaamheden bevatten. In overleg met de werknemer worden er afspraken gemaakt over de duur van de tijdelijke plaatsing. De arbeidsvoorwaarden em de rechtspositie blijven onverminderd van kracht, dan wel de werknemer ontvangt een toeslag bij tijdelijke plaatsing in een hogere functie. b. Tijdelijk detacheren Zolang er geen passende functie beschikbaar is, kan de werkgever de werknemer met diens instemming tijdelijk detacheren bij een andere organisatie. Werkgever en werknemer maken afspraken over de duur van de detachering, met dien verstande dat de duur van de detachering de termijn van een jaar niet te boven mag gaan. De arbeidsovereenkomst met de werkgever blijft volledig van kracht en de kosten die direct verband houden met de detachering komen voor rekening van de werkgever. -9-

10 2.8 Volgorde van aanbieden Wanneer er formatieruimte beschikbaar komt, wordt dit eerst aangeboden aan de herplaatsingkandidaten. Wanneer er meer kandidaten zijn dan dat er formatieruimte is, dan gelden de volgende regels: a. de kandidaten moeten voldoen aan het functieprofiel, dan wel binnen redelijke termijn daaraan kunnen voldoen (zie verder artikel 2.6); b. bij herplaatsing in een passende functie zal er in eerste instantie gezocht worden naar de beste match tussen persoonlijke ambitie van de werknemer, in relatie met de organisatiedoelen. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de persoonlijke ambitie van de werknemer. De werknemer kan hier geen rechten aan ontlenen; c. als meerdere kandidaten benoembaar zijn, gaat de kandidaat met het langste dienstverband bij Riagg Rijnmond voor (zie ook paragraaf 1.1.c). Indien de procedure niet leidt tot herplaatsing omdat er geen herplaatsingkandidaten zijn die voldoen aan de functie-eisen en er ook geen kandidaten zijn die binnen redelijke termijn aan de functie-eisen kunnen voldoen, dan wordt de vacature opengesteld. 2.9 Inspanning werknemer De inspanningsverplichting van de werknemer behelst tenminste: een actieve opstelling van de werknemer bij het zoeken naar vacatures en bij de voorbereiding op en tijdens de diverse gesprekken. Een redelijke mate van veranderingsbereidheid met betrekking tot de uit te oefenen functie en de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. -10-

11 3. Bezwaren Bezwaren die uitvloeien uit de toepassing van dit sociaal plan kunnen door zowel de werknemer als de werkgever worden voorgelegd aan de geschillencommissie van Riagg Rijnmond. De geschillencommissie bestaat uit drie leden, zijnde niet in dienst van Riagg Rijnmond, waarvan één op voordracht van de Raad van Bestuur en één op voordracht van de Ondernemingsraad. Samen kiezen zij een onafhankelijke voorzitter. De leden van de geschillencommissie worden gekozen voor een zittingstermijn van 4 jaar. 1. Als een werknemer van oordeel is dat een functieaanbod niet passend is, dient de werknemer dit binnen twee weken met redenen omkleed aan de werkgever te laten weten. Vervolgens vraagt de werkgever de geschillencommissie om de passendheid van het functieaanbod te toetsen. Als de geschillencommissie van oordeel is dat een aanbod niet passend is, dan wordt dit aanbod als niet gedaan beschouwd. Indien de geschillencommissie van oordeel is dat het aanbod ten onrechte is geweigerd, dan wordt de werknemer hierover door de werkgever schriftelijk geïnformeerd. De werknemer krijgt na ontvangst van het bericht van de werkgever nog twee weken de gelegenheid het functieaanbod alsnog te accepteren. Daarbij informeert de werkgever de werknemer schriftelijk over de consequenties van een weigering dan is de werkgever gerechtigd een ontslagprocedure in werking te stellen. De werkgever zal de werknemer over de consequenties van het ontslag schriftelijk informeren. 2. Indien binnen zes maanden na herplaatsing in een andere functie blijkt dat de betrokken werknemer buiten zijn schuld niet geschikt is voor de functie of dat deze functie toch niet passend is dan wordt dit niet beschouwd als het weigeren van een functie. De werkgever zal dan met inachtneming van hetgeen eerder gesteld is de werknemer een ander passend functieaanbod doen. Als de werknemer dit aanbod weigert dan vraagt de werkgever de bezwarencommissie om de passendheid van het aanbod te toetsen Als de bezwarencommissie van oordeel is dat een aanbod niet passend is, dan wordt dit aanbod als niet gedaan beschouwd. Indien de geschillencommissie van oordeel is dat het aanbod ten onrechte is geweigerd, dan wordt de werknemer hierover door de werkgever schriftelijk geïnformeerd. De werknemer krijgt na ontvangst van het bericht van de werkgever nog twee weken de gelegenheid het functieaanbod alsnog te accepteren. Daarbij informeert de werkgever de werknemer schriftelijk over de consequenties van een weigering dan is de werkgever gerechtigd een ontslagprocedure in werking te stellen. De werkgever zal de werknemer over de consequenties van het ontslag schriftelijk informeren. -11-

12 3. De werknemer kan er ook voor kiezen om het geschil met de werkgever voor te leggen aan de kantonrechter. Indien de werknemer voor een procedure bij de kantonrechter kiest wordt de interne procedure bij de geschillencommissie stopgezet. Hiermee wordt voorkomen dat twee procedures naast elkaar lopen. Indien gekozen wordt het geschil aan de kantonrechter voor te leggen staan er voor de betrokken werknemer geen interne beroepsmogelijkheden meer open. 3.1 Werkwijze geschillencommissie Partijen bij dit sociaal plan maken bij geschillen die voortkomen uit het sociaal plan gebruik van de reeds bestaande geschillencommissie. De commissie bestaat uit drie personen, niet zijnde in dienst bij Riagg Rijnmond. De bezwarencommissie heeft een reglement opgesteld waarin zij onder meer haar taak en bevoegdheid nader specificeert. Het reglement bevat voorts regels ten aanzien van de procedure omtrent de indiening en informatieplicht nadat een bezwaarschrift is ontvangen. 3.2 Taak De commissie heeft als taak het uitsluitend op verzoek van de werkgever dan wel de werknemer te adviseren over de toepassing van de in het sociaal plan 2012 en verder neergelegde bepalingen. De commissie brengt over de verrichte werkzaamheden jaarlijks verslag uit aan de werkgever en aan de Ondernemingsraad. 3.3 Samenstelling en werkwijze een lid en een plaatsvervanger worden benoemd door de werkgever, zijnde geen aan de werkgever verbonden functionaris. Een lid en een plaatsvervanger worden benoemd door de Ondernemingsraad, partij bij dit sociaal plan, zijnde geen bestuurder die belast is met de belangenbehartiging bij de werkgever. De twee leden van de bezwarencommissie wijzen gezamenlijk een derde onafhankelijk lid, tevens voorzitter van de bezwarencommissie aan. De bezwarencommissie wordt bijgestaan door een secretaris Het secretariaat wordt door de werkgever gevoerd De Bezwarencommissie stelt een reglement op waarin haar taken, bevoegdheden en werkwijze worden vastgelegd. De zittingstermijn van de geschillencommissie wordt gesteld op 4 jaar. 3.4 Indiening adviesaanvraag De werkgever is verplicht de commissie om advies te vragen indien geen overeenstemming met de werknemer is bereikt over een aangeboden functie. De individuele werknemer kan bij de commissie een schriftelijk bezwaar indienen. Indien geen overeenstemming met de werkgever is bereikt over een aangeboden functie. -12-

13 De adviesaanvraag moet worden ingediend binnen 14 dagen nadat de werkgever en de werknemer formeel niet tot overeenstemming zijn gekomen. De adviesaanvraag wordt schriftelijk gedaan door toezending van een met redenen omkleed verzoek aan de commissie. De werkgever en de werknemer zijn verplicht alle gevraagde medewerking aan de bezwarencommissie te verlenen. 3.5 Termijn In beginsel vindt de (mondelinge) behandeling van de adviesaanvraag of het bezwaar uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst plaats. De datum van de mondelinge behandeling wordt binnen 10 dagen aan partijen kenbaar gemaakt. De geschillencommissie doet een uitspraak: de uitspraak wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 30 dagen na de beraadslagingen, met redenen omkleed aan de bezwaarde en de werkgever meegedeeld. De uitspraak heeft het karakter van een zwaarwegend advies. De werkgever kan daarvan alleen op zwaarwegende gronden en gemotiveerd afwijken. -13-

14 4. Faciliteiten bij interne herplaatsing van werknemers 4.1 Wijziging standplaats De werknemer die wordt overgeplaatst en daardoor extra kosten moet maken voor het heen en weer reizen van zijn woning naar zijn werk, krijgt deze extra kosten vergoed gedurende een periode van 36 maanden op basis van de hierna volgende berekening: 0,19 per extra gereisde kilometer, te bepalen op basis van de ANWB-routeplanner, kortste route. 4.2 Salaris bij hogere/gelijkwaardige functie Indien een werknemer binnen de organisatie een functie aanvaardt en deze functie vergelijken met de huidige functie hoger of op gelijkwaardig niveau is ingedeeld, ontvangt de werknemer vanaf het moment van de daadwerkelijke uitoefening van de andere functie het salaris, inclusief de uitloopmogelijkheden, behorende bij de nieuwe functie. 4.3 Salaris bij lagere functie Indien de werknemer binnen de organisatie een passende functie aanvaardt en deze functie is op een lager niveau ingedeeld dan de huidige functie, behoudt de werknemer de oude salarisschaal inclusief de daarbij behorende uitloop. 4.4 Toeslagen De werknemer die tengevolge van een organisatieverandering niet meer in aanmerking komt voor onregelmatigheidstoeslag behoudt deze toeslag nog gedurende 12 maanden. Na het verstrijken van deze twaalf maanden wordt de toeslag afgebouwd tot: 75% van de toeslag gedurende het tweede jaar. 50% van de toeslag gedurende het derde jaar 25% van de toeslag gedurende het vierde jaar Deze toeslaggarantie vervalt indien de werknemer een functie aanvaardt waarvan de som van het salaris en toeslag hoger is dan de som van het salaris en toeslag behorend bij de oude functie. 4.5 Vacatures Wanneer een vacature ontstaat, neemt de werkgever de volgende bepalingen in acht. a. De vacature wordt eerst aangeboden aan de herplaatsingskandidaat. Indien meerdere werknemers voldoen aan de functie-eisen dan is de anciënniteit doorslaggevend. b. De vacature wordt vervolgens, indien bovenstaande niet geleid heeft tot vervulling van de vacature, conform het geldende vacaturebeleid van Riagg Rijnmond in behandeling genomen. Indien binnen een termijn van twee weken de onder a. en b. genoemde vacaturestelling geen geschikte kandidaten heeft opgeleverd, is de werkgever gerechtigd over te gaan tot externe werving. -14-

15 4.6 Sollicitatie Aan de werknemer zal door de werkgever betaald verlof worden verleend ten behoeve van externe sollicitatie. Indien een potentiële werkgever in geval van een externe sollicitatie de reiskosten (in principe binnen Nederland) ten behoeve van de sollicitatie door een herplaatsingskandidaat niet op zich neemt, kunnen deze door de werkgever worden vergoed. 4.7 Overige bepalingen De werknemer spreekt in overleg met de werkgever een gewenningstermijn af teneinde in de functie waarin de werknemer is herplaatst te groeien. Tevens zal door de werkgever met coulance worden omgegaan wanneer in de privésituatie van de werknemer sprake is van kinderopvang of mantelzorg -15-

16 5. Faciliteiten bij externe herplaatsing werknemer De werkgever beschikt over de (financiële) middelen en mogelijkheden om waar nodig en gewenst activiteiten te organiseren en/of expertise in te huren op het gebied van loonbaanbegeleiding, coaching, opleidingen, etc. De volgende faciliteiten zullen van toepassing zijn op werknemers die herplaatst dienen te worden. a. De werknemer wordt desgevraagd betaald verlof verleend ten behoeve van sollicitaties. b. De werknemer kan desgevraagd gebruik maken van outplacementfaciliteiten, uit te voeren door een erkend bureau dat met instemming van de werknemer en op kosten van de werkgever wordt gecontracteerd. De tijdsbesteding wordt voor zover deze binnen de reguliere werktijden van betrokkene vallen tot de arbeidsduur gerekend. De maximum duur van het outplacementtraject zal overeengekomen worden in het een individuele overeenkomst met de werknemer. c. Indien de werknemer daarom verzoekt, zal bij vrijwillige uitdiensttreding de werkgever afzien van de geldende opzegtermijn. Werkgever en werknemer bepalen in goed overleg de datum van uitdiensttreding. d. Indien de werknemer zelf ontslag neemt als gevolg van boventalligheid, wordt een eventuele terugbetalingsverplichting op grond van de regeling studiefaciliteiten of verhuiskosten kwijtgescholden. e. Indien de nieuwe werkgever de lopende verplichtingen inzake studiekosten niet overneemt is de werkgever gehouden de regeling te blijven toepassen als ware de werknemer in dienst gebleven. f. De werknemer die als gevolg van een reorganisatie ontslag neemt en binnen 12 maanden na beëindiging van het dienstverband op grond van een jubileum recht zou hebben gehad op een jubileumuitkering krijgt deze uitkering bij zijn vertrek uitbetaald. Deze uitkering wordt niet uitbetaald als een nieuwe werkgever daarin volledig wordt meegenomen. g. Werknemers die niet boventallig zijn verklaard maar door hun vertrek plaats maken voor een herplaatsingskandidaat, kunnen in individuele gevallen aanspraak maken op de helft van de in de bijlage genoemde formule A x B. Dit ter strikte beoordeling van de bestuurder. Voorwaarde is dat de werknemer in wiens plaats wordt getreden niet wordt ontslagen wegens disfunctioneren of een dringende reden. -16-

17 h. Indien de herplaatsingskandidaat zelf ontslag neemt en bij een andere werkgever een lager betaalde functie aanvaart met een salaris dat lager is dan het huidige salaris, wordt het nieuwe salaris gedurende maximaal 12 maanden tijdelijk aangevuld tot het oude salaris, naar rato van het oorspronkelijke dienstverband. Deze bruto aanvulling wordt als volgt gegeven: Gedurende het eerste half jaar 100% aanvulling en gedurende het tweede halfjaar 50% aanvulling van maximaal 30% verschil tussen het oude en het nieuwe salaris. -17-

18 6. Slotbepalingen Toepasselijkheid Dit sociaal plan is van toepassing op iedere organisatieverandering die plaatsvindt vanaf 1 augustus Interpretatie Interpretatie van dit sociaal plan is voorbehouden aan partijen bij dit plan Inwerkingtreding Dit sociaal plan treedt in werking op. Evaluatie De werking van het Sociaal Plan wordt binnen een (1) jaar na inwerkingtreding door partijen geëvalueerd. -18-

19 Bijlage 1: begripsbepaling Anciënniteit: de diensttijd aaneengesloten doorgebracht bij de huidige werkgever en/of dienst rechtsvoorganger(s). Onder aaneengesloten wordt in dit verband mede verstaan een onderbreking van korter dan drie maanden. Bij gelijke anciënniteit geeft de leeftijd de doorslag: ouder gaat voor jonger. Anciënniteitsbeginsel: per bedrijfsvestiging zal per groep van uitwisselbare functies de anciënniteit per werknemer bepaald worden. Belangstellingsregistratie: inventarisatie van mogelijkheden en wensen van de werknemer van wie de functie wijzigt of komt te vervallen. Bedrijfsvestiging: ieder zelfstandig georganiseerde eenheid bij werkgever, waaronder in ieder geval verstaan wordt de afzonderlijke afdelingen. Werkgever kan na overleg met de Ondernemeningsraad komen tot een nadere precisering of andere definitief van het begrip bedrijfsvestiging. Formatieplaats: een aan een afdeling toegekende functie met een omschrijving van functieeisen, inhoud, omvang en FWG-schaal van functies. Functie: een afgerond geheel van verantwoordelijkheidsgebieden en taken. In het kader van de uitvoering van dit sociaal plan wordt verder gesproken over: Uitwisselbare functies: functies die naar functie-inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar naar niveau en beloning gelijkwaardig zijn. Gelijkwaardige functies: een functie die qua opleiding, functie-eisen en functiegroep gelijkwaardig is aan de oude functie van de werknemer. Gewijzigde functie: een functie waarbij het takenpakket zodanige wijzigingen ondergaat dat deze overwegend een andere inhoud krijgt. Hogere functie: een functie die een functiegroep hoger is ingeschaald. Lagere functie: een functie die een functiegroep lager is ingeschaald. Nieuwe functie: een functie die als gevolg van een organisatieverandering is gecreëerd en die inhoudelijk wezenlijk anders is dan de reeds bestaande functies. Passende functie: een functie die een werknemer, gezien diens persoonlijke omstandigheden, huidige functie, opleiding en vooruitzichten en arbeidstijd, redelijkerwijs kan worden aangeboden. Een passende functie kan een gelijk, hoger, dan wel maximaal 1 salarisniveau lager hebben dan de oude functie. Een functie kan eveneens passend zijn indien de werknemer binnen een redelijke termijn kan voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de functie, tevens is de functie passend qua arbeidstijd. Geschikte functie: een geschikte functie die niet valt binnen het domein passende functie maar die de werknemer bereid is te aanvaarden. De betrokken werknemer heeft in dat geval recht op salarisgarantie. Vervallen functie: een functie die als gevolg van een organisatiewijziging ophoudt te bestaan. -19-

20 Herplaatsing: indien door een reorganisatie of organisatiewijziging wijzigingen optreden in functies dan wel in de formatieomvang dan dat tot gevolg hebben dat de werknemer niet langer zijn eigen functie kan uitoefenen. In dat geval kan de werknemer zowel intern als extern herplaatst worden. Herplaatstingskandidaat: indien door een reorganisatie of organisatiewijziging wijzigingen optreden in functies dan wel in de formatieomvang dan dat tot gevolg hebben dat de werknemer niet langer zijn eigen functie kan uitoefenen. In dat geval heeft de betreffende medewerker de status van herplaatsingskandidaat. Overplaatsing: is aan de orde wanneer de oude functie blijft bestaan, maar moet worden uitgeoefend in een ander organisatiedeel/afdeling en/of op een andere locatie. Organisatieverandering: een verandering in de organisatie met personele gevolgen voor een of meer werknemer als gevolg van een besluit van of namens de Raad van Bestuur. De organisatieverandering kan tot gevolg hebben: het opheffen van een organisatieonderdeel of het wijzigen van een organisatieonderdeel. Vacature: er is sprake van een vacature vanaf het moment dat een formatieplaats vrijkomt en het besluit door de werkgever in overeenstemming met het binnen werkgever vacaturebeleid genomen wordt dat deze formatieplaats ingevuld moet worden. Werkgever: Riagg Rijnmond en de rechtsvoorgangers van Riagg Rijnmond Werknemer: de persoon die een arbeidsovereenkomst (voor bepaalde of voor onbepaalde tijd) is aangegaan met de werkgever waarop de CAO GGZ van toepassing is. -20-

21 Bijlage 2: Schadeloosstelling bij vrijwillig vertrek van een niet herplaatsingskandidaat Een werknemers die niet boventallig is verklaard maar door vertrek plaats maakt voor een herplaatsingskandidaat, kan in individuele gevallen aanspraak maken op de helft van de hieronder weergegeven formule A x B. A = het aantal hele dienstjaren, waarbij een half jaar of meer naar boven wordt afgerond. Dienstjaren tot 40 jaar tellen mee als 1 jaar Dienstjaren vanaf 40 jaar tot 50 jaar tellen mee als 1 ½ jaar Dienstjaren vanaf 50 jaar tellen mee als 2 jaren B = het maandsalaris (het bruto-maandsalaris inclusief vakantietoelage en eindejaarsuitkering (inclusief eventuele garantie- en/of managementtoeslag, exclusief eventuele ORT- en crisisdiensttoeslag)). -21-

22 Bijlage 3: formulier belangstellingsregistratie a. Algemene gegevens Naam: Geboortedatum: Functie: Afdeling: Datum in dienst: Uren p/w:... Werktijden Van Tot maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag b. Opleidingen Gevolgde opleidingen Datum diploma Op dit moment bezig met opleiding? O ja O nee Zo ja, welke. Datum afronding. Op basis van een studiecontract? O ja O nee -22-

23 c. Voorkeursfunctie Functie: Afdeling: Is aanvullende scholing vereist voor de uitvoering van deze functie: Ja/Nee Functie: Afdeling: a. Wijziging uren (S.v.p. aankruisen wat van toepassing is; meerdere antwoorden mogelijk) Geen wijziging Huidige aantal uren gewenste aantal uren Langer werken Korter werken Andere werktijden Van Tot maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag e. Eventuele opmerkingen Ongewenste functie, afdeling, werkdagen/tijden: Bijzondere omstandigheden: Overige opmerkingen en/of aanbevelingen: -23-

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie.

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. Verklaring Aldus overeengekomen te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, op 10 december 2003 de werkgever de organisatie

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule Preambule Voor u ligt het Sociaal Plan 2007 van Trias Jeugdhulp. De directe aanleiding voor het opstellen van dit Sociaal Plan is de behoefte van de Raad van Bestuur van Trias Jeugdhulp, de Ondernemingsraad

Nadere informatie

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet Sociaal Plan In het kader van het Herontwerp Zorgpalet April 2009 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Sociaal Plan Herontwerp Zorgpalet 1. Inleiding 3 2. Werkgelegenheidsgarantie 3 3. Uitgangspunten en afspraken

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 2 6. Overgangsprotocol bij fusie 4 7.

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 3 6. Regels bij organisatieverandering/organisatieverandering

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Kinderopvang Dronten, gevestigd te Dronten 2. Stichting Peuterspeelzaal Dronten, gevestigd te Dronten. enerzijds en de FNV gevestigd te Utrecht en CNV, gevestigd

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Topaz

Doorlopend Sociaal Plan Topaz Doorlopend Sociaal Plan Topaz Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van de stichting Topaz (verder te noemen Topaz). Het sociaal plan is

Nadere informatie

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Werkingsfeer 2 4. Uitgangspunten 2 5. Looptijd 2 6. Hardheidsclausule 2

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen. HOOFDSTUK I: ALGEMENE

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties 8300 Concept SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag

Nadere informatie

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren.

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Addendum GGZ WNB Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Werknemersorganisaties: FNV- Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Antes

Doorlopend Sociaal Plan Antes Doorlopend Sociaal Plan Antes Geldend tot en met 31 december 2016 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 1 DOEL EN UITGANGSPUNTEN 5 2 BEGRIPSBEPALINGEN 7 3 GEVOLGEN ORGANISATIEWIJZIGING VOOR WERKNEMERS 11 4 MOBILITEITSBUREAU

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Amerpoort

Sociaal Plan Stichting Amerpoort Sociaal Plan Stichting Amerpoort INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Algemene bepalingen... 4 1.1 Doel Sociaal Plan... 4 1.2 Afspraken... 4 1.3 Werkingssfeer... 4 1.4 Looptijd... 4 1.5 Bezwaar en beroep...

Nadere informatie

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD Concept Sociaal plan onderhandelaarakkoord De ondergetekenden, Mozaiek welzijnsdiensten, gevestigd te Tiel enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep. Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep. Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM Inhoudsopgave Inhoud Pagina nummer Preambule 4 1 Doel 6 2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, Stichting Centrum Vaartserijn, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak,

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009

CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009 CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009 Documentstatus Status Auteur Datum Versie Eerste aanzet Concept MD 03-11-2008 1.0 Na overleg vakbonden 05-11-08 Concept MD 19-11-2008 1.1 Na overleg vakbonden 26-11-08 Concept

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Leidraad bij reorganisaties

Leidraad bij reorganisaties Regels en regelingen in het kader van de organisatie- en formatieontwikkeling bij Waterbedrijf Groningen Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippen 3. Algemeen 4. Informatie, inspraak en overleg

Nadere informatie

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 De ondergetekenden: Werkgever: Raad van Bestuur De Wever en Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV,

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP Voor Wsw-medewerkers 1 maart 2014-1 januari 2018 Business Post Deo INLEIDING In dit Sociaal Plan hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en de EMCOgroep als

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO.

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Fryslân (SMO Fryslân) te Leeuwarden 2. Opvang en Ondersteuning (O&O) te Leek, bestaande uit: stichting Blijenhof te Bergum stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Vieja-Utrecht, gevestigd te Utrecht, 2. Stichting Hera, gevestigd te Arnhem, 3. Stichting (nieuwe organisatie), gevestigd te Ede enerzijds en de Vereniging

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Amerpoort

Sociaal Plan Stichting Amerpoort Sociaal Plan Stichting Amerpoort INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen... 4 2. Algemene bepalingen... 7 2.1 Doel Sociaal Plan... 7 2.2 Afspraken... 7 2.3 Beperkende bepalingen... 7 2.4 Geldigheidsduur...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd te den Haag en De Unie

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) De ondergetekenden, 1. Stichting Mantelzorg Almere (SMA), gevestigd te Almere; 2. Stichting Vrijwilligers Centrale Almere (VCA), gevestigd te Almere 3. Stichting

Nadere informatie

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Overeengekomen voor de organisatieveranderingen: - Sluiting afdeling Amber - Koersen op organisatieverandering / Inkrimping personele formatie d.d. 31 oktober 2012

Nadere informatie

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V.

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Het college van burgemeester en wethouders van de ge Gelet op Ii Het advies van de Ondernemingsraad van de gemeente Emmen; ii& Het besluit van het college van 11

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zorggroep Groningen 2e concept januari 2011 Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016 Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016/concept akkoord/dec 2011 Inhoud

Nadere informatie

Sociaal Plan. De Riethorst Stromenland Postbus AA Geertruidenberg. Bestemd voor alle medewerkers van De Riethorst Stromenland

Sociaal Plan. De Riethorst Stromenland Postbus AA Geertruidenberg. Bestemd voor alle medewerkers van De Riethorst Stromenland De Riethorst Stromenland Postbus 35 4930 AA Geertruidenberg Sociaal Plan Bestemd voor alle medewerkers van De Riethorst Stromenland Naam document: Sociaal Plan Soort document: HKZ-norm(en): Vaststelling

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg concept 16 januari 2014 Inleiding De Stichting Surplus Zorg (verder te noemen: de werkgever) vindt het belangrijk om organisatiewijzigingen op een adequate en zorgvuldige

Nadere informatie

Sociaal plan Stichting Coloriet

Sociaal plan Stichting Coloriet Sociaal plan Stichting Coloriet 2008. Lelystad, december 2007 versie 17 december 2007 Inhoud Verklaring Preambule 1. Doel en afspraken 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule en interpretatie

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen 4 3. Doel 8 4. Geldigheidsduur

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds,

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Wijkwerk Leeuwarden te Leeuwarden (SWL) 2. Stichting Welzijn OuderenLeeuwarden te Leeuwarden (SWOL) 3. Stichting Startpunt voor Inburgering in de Nederlandse

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) De ondergetekenden, Inhoudsopgave:

CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) De ondergetekenden, Inhoudsopgave: CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) 16 maart 2007 De ondergetekenden, 1. Stichting De Speelhoek 2. SKON Kinderopvang (SKON) te Utrecht enerzijds en 3. De Vereniging De Unie

Nadere informatie

01-05-2011 tot en met 30-04-2013

01-05-2011 tot en met 30-04-2013 01-05-2011 tot en met 30-04-2013 Pagina 1 van 20 De werkgever: DE ONDERGETEKENDEN: - Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land gevestigd te Emmeloord enerzijds en - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

Sociaal Plan Zorgbalans 1 november 2008 tot en met 30 juni 2010 Principeakkoord 13 okt. 2008

Sociaal Plan Zorgbalans 1 november 2008 tot en met 30 juni 2010 Principeakkoord 13 okt. 2008 Sociaal Plan Zorgbalans 1 november 2008 tot en met 30 juni 2010 Principeakkoord 13 okt. 2008 Sociaal Plan Stichting Zorgbalans, Sociaal Plan 2008-2010 Zorgbalans.doc; 13 oktober 2008-1 - INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING De ondergetekenden, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (LdH W&G), gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Almere enerzijds en de

Nadere informatie

Addendum. Algemeen Sociaal Plan

Addendum. Algemeen Sociaal Plan Addendum behorende bij het Algemeen Sociaal Plan 2013 2014 bij organisatieveranderingen in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven Versie 0.4 Augustus 2016 Inhoud Pagina Inhoud 2 Overeenkomst Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Libra Revalidatie & Audiologie. 1 juli juli 2021

SOCIAAL PLAN. Stichting Libra Revalidatie & Audiologie. 1 juli juli 2021 SOCIAAL PLAN Stichting Libra Revalidatie & Audiologie 1 juli 2018 1 juli 2021 1 INHOUDSOPGAVE OVEREENKOMST BEGRIPSBEPALINGEN EN DEFINITIES 1. DOEL 2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 3. BIJZONDERE UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord. Sociaal Plan Kwadrantgroep 1 januari 2014 1 januari 2015 31-01-2014

Onderhandelaarsakkoord. Sociaal Plan Kwadrantgroep 1 januari 2014 1 januari 2015 31-01-2014 Onderhandelaarsakkoord Sociaal Plan Kwadrantgroep 1 januari 2014 1 januari 2015 31-01-2014 Drachten, januari 2014 INHOUDSOPGAVE BLZ Overeenkomst 1 Voorwoord 2 1 Begripsbepalingen 3 2 Algemene bepalingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN 1 april 2014 1 april 2015 Aldus overeengekomen: De werkgever:.. De werknemersorganisaties: ABVAKABO FNV:.... CNV Publieke Zaak: NU 91 Beroepsorganisatie van de verpleging Nieuwe

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Tragel Zorg, INHOUDSOPGAVE 1. DOEL, UITGANGSPUNTEN EN WERKINGSFEER...5 1.1. Doelstelling...5 1.2. Uitgangspunten...5 1.3. Werkingssfeer...6 2. BEGRIPSBEPALINGEN...7

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden,

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1 de Stichting Leo Stichting Groep, gevestigd te Apeldoorn, 2 de Stichting Leo Stichting Beheer, gevestigd te Apeldoorn, 3 de Stichting Bredervoort LSG, gevestigd

Nadere informatie

Principe-akkoord. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep. Betreft : versie Sociaal Plan januari Toepassing van dit addendum

Principe-akkoord. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep. Betreft : versie Sociaal Plan januari Toepassing van dit addendum ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia Groep

Nadere informatie

Sociaal Plan' Gelre ziekenhuizen. Datum opmaak Datum revisie. 9 mei2007 november 2011. Voorwoord

Sociaal Plan' Gelre ziekenhuizen. Datum opmaak Datum revisie. 9 mei2007 november 2011. Voorwoord I Sociaal Plan' Gelre ziekenhuizen Datum opmaak Datum revisie 9 mei2007 november 2011 Voorwoord In dit Sociaal Plan worden de rechten en plichten vastgelegdie gelden voor zowel werkgever als werknemers,

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Datum: december 2011 Datum concept: 24-02-2012 Documenteigenaar: Nicole ter Bogt 1/18 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Werkingssfeer... 5 3 Geldigheidsduur... 5 4 Uitgangspunten... 5 5 Begripsbepaling...

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR98200_2

CVDR. Nr. CVDR98200_2 CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR98200_2 21 december 2017 Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent het sociaal kader Regeling Sociaal Kaderplan

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009)

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009) Onderhandelaarakkoord addendum 24042013 Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009) Overeengekomen voor het opvangen van de personele gevolgen die volgen uit de

Nadere informatie

Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden

Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden Versie : 4.0 Datum: Datum ondertekening Opsteller: Pieter Han Post 1 Inhoud 1. Preambule 3 2. Inleiding 4 3. Doel 4 4. Werkingssfeer en duur

Nadere informatie

Sociaal Plan. Albert Schweitzer ziekenhuis

Sociaal Plan. Albert Schweitzer ziekenhuis Albert üeliweitser ziekenhuis Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis 5 december 2014 Definitieve versie Verklaring Het Albert Schweitzer ziekenhuis en de vakorganisaties zijn navolgend Sociaal Plan

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN

SOCIAAL PLAN SOCIAAL PLAN 2010-2011 Stichting Zonnehuisgroep Amstelland 1 INHOUDSOPGAVE SOCIAAL PLAN Pagina 1. Doel en afspraken 3 1.1 Doel sociaal plan 1.2 Openbreken Sociaal Plan 1.3 Afspraken 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis SOCIAAL PLAN ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis 19 december 2008 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd

Nadere informatie

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014 l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND,r Sociaal plan Frion 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Algemene bepalingen... 5 3. Algemene voorwaarden... 7 4. Herplaatsingsprocedure... 9 5. Mobiliteitsbevorderende

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV Overdrachtsprotocol MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV 1 Inhoudsopgave Voorwoord Doel Blz. 4 Werkingssfeer Blz. 4 Overgang dienstverband Blz. 4 Geen Gedwongen ontslagen Blz.

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan Reorganisatie Welzijnswerk Culemborg

Concept Sociaal Plan Reorganisatie Welzijnswerk Culemborg Concept Sociaal Plan Reorganisatie Welzijnswerk Culemborg Doc: CLB socplan V170506 De ondergetekenden, 1. De stichting Palet (hierna: Palet), gevestigd te Culemborg; 2. De stichting Welzijn Ouderen (hierna:

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN Concept d.d. 26-03-2012 SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN In het kader van reorganisatie door bedrijfseconomische omstandigheden en het verlies van werkgelegenheid Het Sociaal Plan regelt de personele gevolgen

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan

Concept Sociaal Plan 0 Concept Sociaal Plan Ten behoeve van STAMM CMO Drenthe, statutair gevestigd te Assen CSP-8 25 09 2009 / PA 1 van 22 DE ONDERGETEKENDEN: De werkgever: STAMM CMO Drenthe, hierna te noemen werkgever enerzijds,

Nadere informatie

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente Sociaal Plan reorganisaties Stichting Marente Onderhandelingsakkoord 1 februari 2016 Inhoudsopgave Voorwoord De ondergetekenden Doel 3 4 5 Artikel 1 Begripsbepalingen 5 Artikel 2 Werkingssfeer 7 Artikel

Nadere informatie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL Inzake: (WERKNEMER) Verzoeker tegen: (OMROEPWERKGEVER) Verweerster 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie 1.1. Krachtens artikel 49 lid

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND De ondergetekenden, SMO Helmond enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen: HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN DE WEVER OKTOBER OKTOBER 2020

SOCIAAL PLAN DE WEVER OKTOBER OKTOBER 2020 SOCIAAL PLAN DE WEVER OKTOBER 2018 - OKTOBER 2020 Versiedatum 2 oktober 2018 Ondergetekenden A. De Wever, (hierna te noemen werkgever), vertegenwoordigd door De Raad van Bestuur hierna te noemen werkgever

Nadere informatie

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015 S o c i a a l P l a n O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g G G Z D e l f l a n d 2015-2018 Proceseigenaar Auteur : E.F.M. Amkreutz : E. Kats Versie : Concept 5.0 Datum : 21 april 2015 Ingangsdatum

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Geldig van 1 juli 2012 tot 1 juli 2015

SOCIAAL PLAN Geldig van 1 juli 2012 tot 1 juli 2015 SOCIAAL PLAN Geldig van 1 juli 2012 tot 1 juli 2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 3 Verklaring 1. Doel en uitgangspunten 5 2. Werkingsfeer en geldigheidsduur 7 3. Begripsbepalingen 8 4. Organisatiewijzigingen

Nadere informatie