SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN"

Transcriptie

1 Concept d.d SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN In het kader van reorganisatie door bedrijfseconomische omstandigheden en het verlies van werkgelegenheid Het Sociaal Plan regelt de personele gevolgen van het reorganisatieplan MEE ZHN. Dit Sociaal Plan is tevens van toepassing op nog te ontwikkelen reorganisatieplannen die in het kader van de overheveling in 2015 van de MEE-AWBZ-subsidie zullen worden ontwikkeld.

2 Ondergetekenden, Stichting MEE, gevestigd te Den Haag, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mr. H. de Vos, algemeen directeur hierna te noemen werkgever en AbvaKabo FNV, gevestigd te Den Haag CNV Publieke zaak, gevestigd te Den haag hierna te noemen vakbonden, Nemen het volgende in overweging: 1. Stichting MEE ZHN heeft te maken met dalende inkomsten vanuit de AWBZ-subsidie oplopend tot 12 procent structureel. Stichting MEE is genoodzaakt om kosten en opbrengsten meer in evenwicht te brengen, zodat zij in de toekomst als een gezonde organisatie haar werk kan blijven vervullen. Hierdoor is een reorganisatie om bedrijfseconomische redenen noodzakelijk. Daarnaast dient stichting MEE ZHN zich voor te bereiden op overheveling van de AWBZsubsidie naar 28 gemeenten in haar werkgebied per 1 januari Betrokken gemeenten hebben beleidsvrijheid MEE ZHN al dan niet of ten dele te contracteren. Derhalve zullen per 2015 nieuwe inkomstenverminderingen aan de orde zijn. Voorts dient de werkgever haar organisatie zodanig aan te passen dat schommelingen kunnen worden opgevangen. Hiervoor is reorganisatie noodzakelijk. 2. De reorganisatie heeft directe gevolgen voor de werkgelegenheid. Werkgever zal zich inspannen om gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen. Stichting MEE heeft de werkgelegenheid van haar werknemers hoog in het vaandel en wil daarom het begeleiden van werknemers naar ander werk ondersteunen op basis van heldere spelregels. 3. Dit Sociaal Plan beoogt indien gedwongen ontslagen niet voorkomen kunnen worden een zo zorgvuldig mogelijk kader te stellen in het proces van begeleiding naar ander werk of ontslag van de betrokken boventallige werknemers. 4. De werkgever heeft de intentie om het voor de organisatie gevoelige en ingrijpende traject zorgvuldig te doorlopen. Om dit te garanderen hanteert de directie de bestaande regelgeving: de beleidsregels Ontslagprocedure van het UWV Werkbedrijf.

3 Verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 1. BEGRIPSBEPALINGEN a. Werkgever: Stichting MEE ZHN b. Werknemer: De werknemer die een arbeidsovereenkomst heeft bij MEE volgens de CAO Gehandicaptenzorg. c. Afspiegelingsbeginsel: Het volgens de criteria van het Ontslagbesluit toepassen van het anciënniteitsbeginsel per leeftijdsgroep. d. Anciënniteitsbeginsel: Het toepassen van een onderscheid op grond van het aantal dienstjaren tussen werknemers die een gelijke aanspraak hebben. e. Boventallig verklaarde werknemer: De werknemer van wie de arbeidsplaats komt te vervallen als gevolg van de reorganisatie en/of bezuiniging. f. Diensttijd: De diensttijd doorgebracht in dienst bij stichting MEE en zijn rechtsvoorganger(s). Het gaat om de tijd die op grond van een arbeidsovereenkomst aaneengesloten is doorgebracht. Een periode van onbetaald verlof geldt ook als diensttijd. g. Functie: Het door de werknemer in opdracht te verrichten afgeronde geheel van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, zoals dat tussen werkgever en werknemer is overeengekomen. h. Passende functie: Een functie die redelijkerwijs aan de werknemer kan worden aangeboden rekening houdend met zijn persoonlijke omstandigheden, capaciteiten (eventueel vast te stellen op basis van een intern of extern assessment), ervaring, scholing, en met de wettelijke kaders en jurisprudentie aangaande passende arbeid. De omvang van het dienstverband maakt hier tevens onderdeel van uit. i. Geschikte functie: iedere functie die buiten het begrip passende functie valt en die de werknemer en werkgever met elkaar overeenkomen. j. Nieuwe functie: Een functie die in de oude organisatie niet voorkwam en voor wat betreft karakter, functie-inhoud, vereiste competenties en functie-eisen op essentiële punten aantoonbaar afwijkt van bestaande functies. k. Outplacement: Begeleiding van een werknemer bij het zoeken naar een nieuwe functie buiten de organisatie. I. Ondernemingsraad: De ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden. m. Salaris: Het tussen werkgever en werknemer overeengekomen bruto maandloon op basis van het aantal arbeidsuren inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en vaste bruto toeslagen op de ingangsdatum van de reorganisatie. Netto vergoedingen blijven buiten beschouwing. n. Uitwisselbare functie: Een functie die behoort tot een groep van functies met verschillende benamingen die conform de Beleidsregels Ontslagtaak UWV WERKbedrijf qua functie-inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar zijn en naar niveau en beloning gelijkwaardig zijn. o. Reorganisatie: Een wijziging in de taakstructuur en de daarmee samenhangende toewijzing van hulpbronnen, gedelegeerde beslissingsbevoegdheden en verantwoordelijkheden in de interne organisatie van werkgever, voortvloeiend uit een samenhangend plan, waarvan mogelijk één of meerdere werknemers nadelige sociale en/of rechtspositionele gevolgen ondervinden.

4 p. Onmisbare functie /werknemer; een werknemer die over zodanige kennis of bekwaamheden beschikt, dat zijn/haar ontslag voor het functioneren van de onderneming bezwaarlijk is. q. Plaatsmaker: niet-boventallig verklaarde werknemer die afstand doet van zijn functie ten behoeve van een boventallig verklaarde werknemer en door de Raad van Bestuur als zodanig is erkend. 2. ALGEMEEN 2.1. Doel Dit Sociaal Plan beoogt voorzieningen te treffen voor werknemers die als gevolg van reorganisatie en/of bezuinigingen boventallig worden. Plaatsmakers, die als zodanig worden erkend door de Raad van Bestuur kunnen aanspraak maken op de voor deze groep opgenomen voorzieningen Werkingssfeer 1. Dit Sociaal Plan is van toepassing op de bij werkgever in dienst zijnde werknemers voor onbepaalde tijd die op grond van reorganisatie boventallig worden verklaard. 2. Medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kunnen gedurende de looptijd van hun contract gebruik maken van toepasselijke faciliteiten zoals genoemd onder artikel 3.4 van dit Sociaal Plan. 3. Dit Sociaal Plan voorziet onder meer in de opvang van de gevolgen voor de werknemer van wie de arbeidsplaats komt te vervallen, met uitzondering van de werknemer met wie om andere redenen (bijvoorbeeld disfunctioneren, dringende reden, arbeidsongeschiktheid of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd) het dienstverband eindigt. 4. De bepalingen in dit Sociaal Plan laten onverlet de wettelijke bepalingen en de CAO Gehandicaptenzorg Bepaling boventalligheid werknemers 1. Als functies volledig uit de formatie van MEE verdwijnen worden alle werknemers die op deze functies zijn geplaatst als boventallig aangemerkt. 2. Als het aantal formatieplaatsen binnen uitwlsselbare functies of functiegroepen vermindert, wordt boventalligheid bepaald aan de hand van het afspiegelingsbeginsel. 3. De Raad van Bestuur kan besluiten af te wijken van de in lid 2 vermelde ontslagvolgorde in geval van onmisbaarheid van een werknemer, overeenkomstig het Ontslagbesluit van het UWV werkbedriif. 2.4 Hardheidsclausule In gevallen waarin de uitvoering van de reorganisatie leidt tot een onbillijke situatie voor een individuele boventallig verklaarde werknemer zal MEE in gunstige zin afwijken van dit Sociaal Plan. 2.5 lnspanningsverplichting Werkgever zal zich uitdrukkelijk inspannen om de negatieve sociale gevolgen voor de werknemers zoveel mogelijk te beperken, en het aantal gedwongen ontslagen tot een minimum to beperken.

5 2.6. Looptijd Dit Sociaal Plan treedt in werking op het moment van ondertekening door Partijen, en heeft een looptijd tot en met december Met instemming van partijen kan dit Sociaal Plan tussentijds worden gewijzigd of worden verlengd. Medio september 2014, of zoveel eerder als hier aanleiding toe is, zal het Sociaal Plan door Partijen worden geëvalueerd, waarna eventuele bijstelling kan plaatsvinden. HOOFDSTUK 3 MAATREGELEN I.H.K.V. BEGELEIDING VAN WERK NAAR WERK 3.1 Procedure herplaatsing boventallige werknemers 1. Voordat overgegaan wordt tot aanwijzing van een werknemer als boventallig bekijkt de werkgever of er op dat moment mogelijkheden zijn om de werknemer een andere functie binnen de organisatie aan te bieden. 2. Voor boventallige werknemers wordt gedurende de herplaatsingperiode verder naar herplaatsingsmogelijkheden gekeken. Hierbij wordt de volgende volgorde in acht genomen: A. Is een nieuwe functie uitwisselbaar met de oude functie van een boventallige werknemer, dan wordt de werknemer op de nieuwe functie herplaatst. Als meerdere werknemers voor herplaatsing in aanmerking komen dan er functies beschikbaar zijn, wordt herplaatst op basis van anciënniteit. B. De boventallige werknemer wordt geplaatst op een passende functie na het doorlopen van een procedure (zie onderdeel 3.2.). Als meerdere boventallige werknemers in aanmerking komen voor de passende functie, wordt geplaatst op basis van anciënniteit. C. De boventallige werknemer kan worden geplaatst op een geschikte functie op de voorwaarden die beide partijen overeenkomen. 3.2 Procedure plaatsing passende functie a) Door de werkgever wordt na overleg met de boventallige werknemer vastgesteld wat mogelijk passende functies zijn. Dit betreft tenminste de volgende functies: 1. dezelfde functie 2. een gelijkwaardige functie qua opleiding en niveau (dezelfde indeling) 3. een functie op een hoger niveau 4. een functie op een lager niveau (maximaal één functieschaal lager) Wanneer er geen passende functie aanwezig is, kan de werknemer instemmen met plaatsing op een geschikte functie b) Indien aan de werknemer dezelfde functie wordt aangeboden is de werknemer per definitie geschikt voor de functie. Indien dezelfde functie wordt aangeboden, kan deze niet geweigerd worden. In alle overige situaties kan scholing noodzakelijk zijn. Uitgangspunt is derhalve of de werknemer geschikt is of binnen redelijke termijn, van ten hoogste 12 maanden, geschikt is te maken voor de functie. Noodzakelijke scholing geschiedt op kosten en in de tijd van de werkgever. c) Als er sprake is van een nieuwe functie is plaatsing op grond van anciënniteit niet automatisch aan de orde en wordt de reguliere procedure voor werving en selectie gevolgd met die restrictie dat boventallige kandidaten het eerst in de gelegenheid worden gesteld om op de nieuwe functies te solliciteren alvorens er intern of extern wordt geworven.

6 d) Degenen die niet geplaatst worden, worden boventallig verklaard en komen voor herplaatsing in aanmerking. De werkgever streeft ernaar om elke herplaatsingkandidaat te plaatsen in een functie die hij of zij ambieert. e) Wanneer er geen passende functie beschikbaar is kan de herplaatsingkandidaat tijdelijk boventallig worden geplaatst. De werknemer behoudt gedurende deze plaatsing zijn status als herplaatsingkandidaat en blijft zich samen met de werkgever inspannen om het onder punt d. genoemde streven te realiseren. Periodiek vinden er gesprekken plaats waarin de inspanningen worden geëvalueerd. f) Indien er geen passende functie beschikbaar is, kan de werkgever in overleg met de werknemer een mogelijke functievervulling bespreken. Indien de werknemer bereid is een geschikte functie te aanvaarden, blijft de werkgever zich inspannen om een passende functie aan te bieden. Deze verplichting tot het aanbieden van een passende functie, zoals het geval kan zijn bij het ontstaan van vacatures en de aanvaarding door de werknemer geldt gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan. 3.3 Herplaatsingperiode a. Als gevolg van de reorganisatie zal MEEZHN zich maximaal inspannen om gedwongen ontslagen te voorkomen. Daartoe biedt MEE ZHN onder andere mobiliteitsbevorderende maatregelen aan om boventallige medewerkers van werk naar werk te begeleiden. Het herplaatsingstraject duurt ten minste acht maanden. Vier maanden na de start van het herplaatsingstraject evalueren partijen bij dit sociaal plan de voortgang van de herplaatsingen. Als bij de evaluatie blijkt dat de omvang van de boventalligheid zodanig is dat de gezonde bedrijfsvoering van MEE ZHN in het geding komt, wordt gedwongen ontslag niet langer uitgesloten. Zodra een adviesaanvraag aan de Ondernemingsraad wordt gestuurd, worden de medewerkers die het betreft, hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. b. De herplaatsingperiode wordt als beëindigd beschouwd als blijkt dat de inspanningen tot herplaatsen niet tot het gewenste resultaat leiden als gevolg van aantoonbaar gebrek aan medewerking van de zijde van de werknemer Werk-naar-Werk trajecten De werkgever draagt zorg voor een actief mobiliteitsbeleid (werk-naar-werk trajecten) conform het gestelde in de bijlage werk-naar-werk trajecten. 3.5 Garantie salaris en -perspectief bij plaatsing. 1. De werknemer die als gevolg van reorganisatie(s) een functie aanvaardt waaraan een lager salarisniveau is verbonden dan aan zijn oorspronkelijke functie, behoudt zijn salaris behorende bij zijn oorspronkelijke functie, inclusief zijn doorloop in de schaal tot aan het maximum van de oorspronkelijke functieschaal. Het salaris wordt ook aangepast aan de loonontwikkelingen van CAO die op de betrokken werknemer van toepassing is. 2. De in het eerste lid opgenomen salarisgarantie komt te vervallen als de werkgever binnen 2 jaar aan de werknemer een passende functie aanbiedt waarvan het salarisniveau gelijk is aan dat van de oorspronkelijke functie waaraan de garantieaanspraak wordt ontleend en de werknemer besluit deze functie niet te aanvaarden.

7 3.6 Buitengewoon verlof Aan de boventallig verklaarde werknemer wordt buitengewoon verlof met behoud van salaris verleend voor het voeren van sollicitatiegesprekken en andere activiteiten die gericht zijn op het vinden van een nieuwe baan, mits deze vooraf zijn gemeld bij de leidinggevende. 3.7 Extra ontslagvergoeding Voor elke maand dat de arbeidsovereenkomst eerder wordt beëindigd dan de herplaatsingperiode duurt, ontvangt de werknemer een extra vergoeding ter hoogte van een half bruto maandsalaris per eerder gestopte maand. 3.8 Opzegtermijn De werknemer die een nieuwe werkgever heeft gevonden, kan het verzoek doen de geldende opzegtermijn te verkorten. Alleen bij zwaarwegende organisatiebelangen zal aan een dergelijk verzoek niet (geheel) tegemoet gekomen kunnen worden. 3.9 Ontheffing terugbetalingsverplichting De werknemer van wie de arbeidsovereenkomst zal worden beëindigd, zal indien van toepassing ontheffing worden verleend van de terugbetalingsverplichting studiekostenvergoeding Behoud jubileumuitkering conform artikel van de CAO Gehandicaptenzorg. De boventallige werknemer die niet intern kan worden herplaatst, en die binnen 12 maanden na de ontslagdatum recht zou hebben op een jubileumuitkering overeenkomstig artikel van de CAO Gehandicaptenzorg, ontvangt de desbetreffende jubileumuitkering. Het bedrag wordt uitgekeerd rond de oorspronkelijke jubileumdatum. De uitkering wordt niet gegeven als de werknemer op de jubileumdatum werkzaam is bij een andere werkgever, die onder de CAO Gehandicaptenzorg valt Buitengewoon verlof gedurende proeftijd nieuwe werkgever Aan de boventallige werknemer zal desgevraagd buitengewoon verlof zonder behoud van salaris worden verleend gedurende maximaal 2 maanden, met het doel gedurende deze periode een proeftijd bij een nieuwe werkgever door te brengen Na ontslag Ontslagen boventallige werknemers worden op hun verzoek tot 26 weken na ontslag op de hoogte gehouden van vacatures bij werkgever en bij andere netwerkorganisaties. Zij worden gedurende deze periode aangemerkt als interne kandidaat Plaatsmakers De werknemer die niet boventallig is verklaard maar door zijn vrijwillige vertrek plaats maakt voor een boventallige werknemer (ter beoordeling aan de werkgever), kan aanspraak maken op 50% (vijftig procent) van de ontslagvergoeding zoals opgenomen in hoofdstuk 4 lid 1 van dit Sociaal Plan. De plaatsmaker kan aanspraak maken op de voorziening zoals omschreven in artikel 3.11 van dit Sociaal Plan.

8 3.14. Toekomstperspectief Zowel werkgever als werknemer kunnen voorstellen doen die leiden tot een reëel nieuw toekomstperspectief voor de werknemer, dit geldt bijvoorbeeld voor werknemers die de mogelijkheid hebben met vervroegd pensioen te gaan. HOOFDSTUK 4 FINANCIELE AANSPRAKEN BIJ ONTSLAG Als de voorzieningen opgenomen in dit Sociaal Plan niet kunnen voorkomen dat een boventallige werknemer wordt ontslagen, geldt de volgende ontslagvergoeding: 1. Bij ontslag wegens economische omstandigheden ontvangt de werknemer een ontslagvergoeding. Werknemers met minder dan 10 dienstjaren bij MEEZHN ontvangen een ontslagvergoeding van één-zesde bruto maandsalaris per dienstjaar. Werknemers met meer dan 10 dienstjaren bij MEEZHN ontvangen een ontslagvergoeding per dienstjaar van een-vierde bruto maandsalaris. 2. De werknemer ontvangt een aanvulling op de WW. Voor de berekening van de hoogte en duur van de aanvulling wordt de systematiek toegepast zoals beschreven in hoofdstuk 15 van de CAO GZ. HOOFDSTUK 5 BEZWARENCOMMISS1E 5.1 De Bezwarencommissle De Bezwarencommissie wordt ingesteld voor de duur van dit Sociaal Plan. De samenstelling van de commissie is als volgt: * een lid wordt benoemd door de werkgever; * een lid wordt benoemd door de vakbonden; * Een onafhankelijke voorzitter wordt voorgedragen door de hierboven genoemde commissieleden en benoemd door de directeur/bestuurder. Niet benoemd worden leden van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht, leden van de Ondernemingsraad, actieve Bondsbestuurders en medewerkers van MEEZHN. Het secretariaat van de commissie wordt gevoerd door de werkgever. 5.2 Onderwerp van bezwaar De werknemer kan zich, tot drie weken na schriftelijke ontvangst van een besluit van dit Sociaal Plan, schriftelijk wenden tot de Bezwarencommissie met bezwaren inzake de individuele toepassing van dit Sociaal Plan. In alle andere gevallen zal de Bezwarencommissie zich niet bevoegd verklaren een uitspraak te doen. Geen onderwerp van bezwaar kan zijn: een gebeurtenis voordat het Sociaal Plan in werking trad een gebeurtenis waarover reeds eerder een bezwaar is ingediend. In deze gevallen zal de Bezwarencommissie het bezwaar niet ontvankelijk verklaren.

9 5.3 Behandeling van bezwaar 1. De mondelinge behandeling van het bezwaar vindt plaats binnen drie weken na indiening van het bezwaarschrift; 2. Een ingediend bezwaarschrift heeft geen opschortende werking voor de plaatsingsprocedure; 3. Tijdens de behandeling worden de werknemer en de werkgever in elkaars tegenwoordigheid gehoord. De mondelinge behandeling geschiedt niet in het openbaar. 4. Beide partijen hebben het recht zich tijdens de behandeling van het bezwaar bij te laten staan door een raadsman; 5. Werkgever en werknemer zijn verplicht alle gevraagde medewerking te verlenen aan de Bezwarencommissie; 6. De Bezwarencommissie doet uitspraak over het al dan niet gegrond zijn van het door de werknemer ingediende bezwaar. Deze uitspraak wordt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen drie weken na de beraadslagingen, met redenen omkleed, schriftelijk aan de betrokken werknemer en werkgever meegedeeld. De Bezwarencommissie stelt de werkgever op de hoogte van de acties die de werkgever dient te nemen als gevolg van zijn uitspraak naar aanleiding van het bezwaarschrift van de werknemer; 7. De werkgever is verplicht, indien het bezwaar gegrond is verklaard, met inachtneming van de uitspraak uiterlijk drie weken daarna een nieuw besluit te treffen. Van de uitspraak van de commissie kan slechts om zwaarwegende redenen worden afgeweken. Indien de werkgever afwijkt van de uitspraak, doet hij hiervan met redenen omkleed schriftelijk mededeling aan de Bezwarencommissie en de werknemer; 8. Indien de werknemer zijn bezwaar reeds bij de burgerlijke rechter heeft aangemeld, heeft hij geen toegang tot de Bezwarencommissie; 9. Indien tijdens de behandeling van het bezwaar door de werkgever en/of de werknemer hetzelfde bezwaar of een ontslagprocedure aanhangig wordt gemaakt bij dan wel de kantonrechter, dan wel het CWI, staakt de Bezwarencommissie de verdere behandeling. HOOFDSTUK 6. SLOTBEPALINGEN 6.1. Het staat werkgever en de vakorganisaties vrij om dit Sociaal Plan in overleg te wijzigen indien zich, naar het oordeel van Partijen, onvoorzienbare zwaarwegende omstandigheden voordoen. Onder zwaarwegende omstandigheden wordt in ieder geval verstaan: - negatieve effecten op de bedrijfsvoering en exploitatie van werkgever als gevolg van vermindering van subsidie, tegenvallende resultaten van aanbestedingen en gunningen die tot substantiële exploitatietekorten leiden; - negatieve gevolgen van wet- en regelgeving van de overheid De interpretatie van dit Sociaal Plan is voorbehouden aan werkgever en de vakorganisaties.

10 6.3. Werkgever zal via intranet een exemplaar van dit Sociaal Plan ter beschikking stellen van alle werknemers. Getekend te Leidschendam, Namens stichting MEE Mr. H. de Vos, Algemeen directeur Namens de AbvaKabo FNV Namens CNV Publieke zaken

11 Bijlage Werk-naar-Werk trajecten Algemene uitgangspunten zijn dat er bij werk-naar-werk trajecten een realistisch perspectief moet zijn op betaalde arbeid en dat het daarbij behorende omscholings-/opleidingstraject binnen een periode van 12 maanden kan worden afgerond. Het Werk-naar-werk pakket kent de volgende varianten die eventueel ook in combinatie met elkaar kunnen worden aangeboden: 1. De werkgever maakt met andere werkgevers afspraken over bij- en omscholingstrajecten voor boventallige medewerkers. Dit betreft dan werkgevers uit andere sectoren waar, binnen afzienbare tijd, tekorten aanwezig zijn dan wel worden verwacht. Zo zou men kunnen denken aan managers met een grote inhoudelijke achtergrond die worden omgeschoold tot docent op een MBO of HBO-opleiding of tot teamleider in de zorg. Of aan consulenten die worden omgeschoold tot een soort HBO-verpleegkundigen in vakgebieden waarin sociale vaardigheden een grote rol spelen. 2. De werkgever zorgt voor een EVC (ervaringscertificaat) traject waarbij met enige na- en bijscholing van maximaal 12 maanden een kwalificatie ontstaat die in de arbeidsmarkt als kansrijk wordt gezien (een en ander op basis van gegevens van het UWV). 3. De werkgever geeft werknemers de mogelijkheid om middels detachering (en eventueel daarmee samengaande bij- en omscholing) van maximaal 12 maanden, eventueel met financiële ondersteuning van MEEZHN, elders een functie te vervullen die tijdens of na detachering leidt tot een arbeidsovereenkomst. 4. De werkgever organiseert cursussen voor loopbaanoriëntatie. 5. De werkgever draagt zorg voor individuele en groepsgerichte begeleiding bij het sollicitatieproces: schrijven van sollicitatiebrieven, het maken van een CV en het voeren van sollicitatiegesprekken. 6. De werknemer vraagt een om- en/of bijscholingsvoorziening voor een traject van maximaal 12 maanden waarvan aantoonbaar is dat de persoonlijke arbeidsmarktkansen aanmerkelijk worden vergroot.

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD Concept Sociaal plan onderhandelaarakkoord De ondergetekenden, Mozaiek welzijnsdiensten, gevestigd te Tiel enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Kinderopvang Dronten, gevestigd te Dronten 2. Stichting Peuterspeelzaal Dronten, gevestigd te Dronten. enerzijds en de FNV gevestigd te Utrecht en CNV, gevestigd

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, Stichting Centrum Vaartserijn, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak,

Nadere informatie

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren.

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Addendum GGZ WNB Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Werknemersorganisaties: FNV- Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012

SOCIAAL PLAN. voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012 SOCIAAL PLAN voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012 Inhoud Preambule 3 Inleiding 3 Artikel 1: begripsbepalingen 3 Artikel 2: werkingssfeer en geldigheidsduur

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010 Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010 Sociaal Plan DELTABiovalue Nederland BV versie 5 augustus 2010 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het besluit van de directie van DELTA NV, eigenaar

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND De ondergetekenden, SMO Helmond enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen: HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties 8300 Concept SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

Sociaal Plan RELX Groep

Sociaal Plan RELX Groep Sociaal Plan RELX Groep Inleiding Als onderdeel van een internationaal opererend, in multimedia gespecialiseerd concern, worden de Nederlandse RELX ondernemingen (verder in deze inleiding afgekort tot

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 december december Breed Welzijn Delft. sociaal plan

SOCIAAL PLAN. 1 december december Breed Welzijn Delft. sociaal plan SOCIAAL PLAN 1 december 2011 1 december 2014 Breed Welzijn Delft sociaal plan 17 1 2012 1 1. Algemeen De ondergetekenden, Stichting Breed Welzijn Delft, verder te noemen: BWD, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule Preambule Voor u ligt het Sociaal Plan 2007 van Trias Jeugdhulp. De directe aanleiding voor het opstellen van dit Sociaal Plan is de behoefte van de Raad van Bestuur van Trias Jeugdhulp, de Ondernemingsraad

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd te den Haag en De Unie

Nadere informatie

2 Algemene bepalingen

2 Algemene bepalingen Onderhandelaarsakkoord De ondergetekenden, Stichting Ambulante Fiom, gevestigd te s-hertogenbosch enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan

Nadere informatie

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 De ondergetekenden: Werkgever: Raad van Bestuur De Wever en Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV,

Nadere informatie

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO:

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO: Sociaal Convenant De ondergetekenden Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting CED-Groep

Sociaal Plan Stichting CED-Groep Sociaal Plan Stichting CED-Groep Datum: 24 april 2015 Kenmerk: U/D15 0037 Status en/of versie Concept versie DE PARTIJEN: De stichting Stichting CED-Groep, gevestigd en kantoorhoudende te (3068 PC) Rotterdam

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

sociaal plan Alifa Van werk naar werk Datum: 17 september 2008

sociaal plan Alifa Van werk naar werk Datum: 17 september 2008 sociaal plan Alifa Van werk naar werk Datum: 17 september 2008 Inhoudsopgave: INLEIDING pag. 2 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN pag. 4 HOOFDSTUK 2 DEFINITIES pag. 6 HOOFDSTUK 3 PLAATSINGSPROCEDURE ALGEMEEN pag. 8

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds,

SOCIAAL PLAN. de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Buat, Platform voor Molukkers, gevestigd te Utrecht 2. IOC, Inspraakorgaan Chinezen, gevestigd te Utrecht 3. IOT, Inspraakorgaan Turken, gevestigd te Utrecht 4. Lize,

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING De ondergetekenden, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (LdH W&G), gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Almere enerzijds en de

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen 1 INLEIDING Woonzorggroep Samen hecht grote waarde aan goed werkgeverschap en streeft vanuit die gedachte

Nadere informatie

Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.

Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Sociaal Plan Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Rutgers; De vakbonden: De Vereniging AbvaKabo FNV,

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie.

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. Verklaring Aldus overeengekomen te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, op 10 december 2003 de werkgever de organisatie

Nadere informatie

verklaren dat bij het opstellen van hiernavolgend sociaal plan de volgende overwegingen een rol hebben gespeeld:

verklaren dat bij het opstellen van hiernavolgend sociaal plan de volgende overwegingen een rol hebben gespeeld: SOCIAAL PLAN De ondergetekenden: Stichting Nederlands Jeugdinstituut, hierna ook genoemd NJi, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak,

Nadere informatie

Leidraad bij reorganisaties

Leidraad bij reorganisaties Regels en regelingen in het kader van de organisatie- en formatieontwikkeling bij Waterbedrijf Groningen Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippen 3. Algemeen 4. Informatie, inspraak en overleg

Nadere informatie

Ten behoeve van: REORGANISATIE. Bij Attent, wonen welzijn zorg

Ten behoeve van: REORGANISATIE. Bij Attent, wonen welzijn zorg december 009 - Sociaal Plan Ten behoeve van: REORGANISATIE Bij Attent, wonen welzijn zorg Inhoudsopgave Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel 9 Artikel 0 Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen. HOOFDSTUK I: ALGEMENE

Nadere informatie

/RvB. Sociaal Plan UMCG DE ONDERGETEKENDEN

/RvB. Sociaal Plan UMCG DE ONDERGETEKENDEN 16.319610/RvB Sociaal Plan UMCG 2015-2017 DE ONDERGETEKENDEN Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) te Groningen, in deze vertegenwoordigd door de heer mr. J.F.M. Aartsen, voorzitter van de

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN DE WEVER OKTOBER OKTOBER 2020

SOCIAAL PLAN DE WEVER OKTOBER OKTOBER 2020 SOCIAAL PLAN DE WEVER OKTOBER 2018 - OKTOBER 2020 Versiedatum 2 oktober 2018 Ondergetekenden A. De Wever, (hierna te noemen werkgever), vertegenwoordigd door De Raad van Bestuur hierna te noemen werkgever

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Sociaal Plan medewerkers vallend onder de CAO W&MD 1 juni januari 2015

Sociaal Plan medewerkers vallend onder de CAO W&MD 1 juni januari 2015 - dd. 5/7-2011 origineel naar Archief 2 9 JU1 2Glf Libertas Leiden uw welzijn onze zorg Sociaal Plan medewerkers vallend onder de CAO W&MD 1 juni 2011-1 januari 2015 ten behoeve van bezuinigingen van de

Nadere informatie

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Principe akkoord Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Juli 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen.pagina 2 Hoofdstuk 2 Plaatsingsprocedure.. pagina 8 Hoofdstuk 3 (Her)plaatsing overige

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan

Concept Sociaal Plan 0 Concept Sociaal Plan Ten behoeve van STAMM CMO Drenthe, statutair gevestigd te Assen CSP-8 25 09 2009 / PA 1 van 22 DE ONDERGETEKENDEN: De werkgever: STAMM CMO Drenthe, hierna te noemen werkgever enerzijds,

Nadere informatie

Sociaal Plan. Principeakkoord

Sociaal Plan. Principeakkoord Sociaal Plan Principeakkoord T.b.v. de voorgenomen fusie van Stichting Ouderenzorg Rivierenbuurt met Stichting Zuid en Stichting Schinkelhaven tot een nieuwe stichting met de naam: PUURZUID Amsterdam,

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 juli januari De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en

SOCIAAL PLAN 1 juli januari De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en SOCIAAL PLAN 1 juli 2017-1 januari 2018 De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en de Vereniging FNV gevestigd te Amsterdam, en CNV Connectief, gevestigd te Utrecht, anderzijds,

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 3 6. Regels bij organisatieverandering/organisatieverandering

Nadere informatie

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014 l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND,r Sociaal plan Frion 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Algemene bepalingen... 5 3. Algemene voorwaarden... 7 4. Herplaatsingsprocedure... 9 5. Mobiliteitsbevorderende

Nadere informatie

1 escaut SOCIAAL PLAN. l'escaut woonservice. woonservice

1 escaut SOCIAAL PLAN. l'escaut woonservice. woonservice 1 escaut woonservice SOCIAAL PLAN l'escaut woonservice 4 oktober 2018 ONDERGETEKENDEN: 1. I'escaut woonservice te Vlissingen, vertegenwoordigd door J.L. van Deemter, interim directeur-bestuurder en 2.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg concept 16 januari 2014 Inleiding De Stichting Surplus Zorg (verder te noemen: de werkgever) vindt het belangrijk om organisatiewijzigingen op een adequate en zorgvuldige

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties.

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties. SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie van - Stichting Cardia - Stichting Duinrust en de daaruit volgende reorganisaties. Definitieve versie d.d. 14 september 2009 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgevers: en hun

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan VVT 1 januari juli 2013

Concept Sociaal Plan VVT 1 januari juli 2013 Concept Sociaal Plan VVT 1 januari 2012 1 juli 2013 ten behoeve van organisatieveranderingen van de Stichting Libertas Leiden gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan Sociaal Plan VVT (WMO, Facilitair

Nadere informatie

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 SOCIAAL PLAN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONELE GEVOLGEN BINNEN STICHTING THUISZORG ROTTERDAM ALS GEVOLG VAN DE UITVOERING VAN HET

Nadere informatie

Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN

Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN 1 Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de personele gevolgen binnen Stichting Thuiszorg Rotterdam en Huishoudelijke Verzorging TR BV naar aanleiding van de reorganisatie 2011 2 DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

Sociaal plan DSM NL Services B.V. 1 april 2018 tot en met 31 maart 2023

Sociaal plan DSM NL Services B.V. 1 april 2018 tot en met 31 maart 2023 Sociaal plan DSM NL Services B.V. 1 april 2018 tot en met 31 maart 2023 Inhoud 1. Werkingssfeer... 3 2. Definities en leeswijzer... 3 3. Werking... 3 4. Procedure... 4 4.1 Boventalligheid... 4 4.2 Passende

Nadere informatie

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 15 april 2014 Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1. Begripsbepalingen 1.2. Werkingssfeer 1.3. Looptijd 1.4. Overleg 2. Procedure 2.1. Vaststelling en mededeling van boventalligheid

Nadere informatie

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces.

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces. Bijlage 1: Sociaal Plan Het sociaal plan is het kader waarbinnen de reorganisatie zal worden uitgevoerd. In het sociaal plan staan de verschillende stappen in het reorganisatieproces beschreven. Daarnaast

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis SOCIAAL PLAN ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis 19 december 2008 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd

Nadere informatie

Addendum. Algemeen Sociaal Plan

Addendum. Algemeen Sociaal Plan Addendum behorende bij het Algemeen Sociaal Plan 2013 2014 bij organisatieveranderingen in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven Versie 0.4 Augustus 2016 Inhoud Pagina Inhoud 2 Overeenkomst Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente Sociaal Plan reorganisaties Stichting Marente Onderhandelingsakkoord 1 februari 2016 Inhoudsopgave Voorwoord De ondergetekenden Doel 3 4 5 Artikel 1 Begripsbepalingen 5 Artikel 2 Werkingssfeer 7 Artikel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Vieja-Utrecht, gevestigd te Utrecht, 2. Stichting Hera, gevestigd te Arnhem, 3. Stichting (nieuwe organisatie), gevestigd te Ede enerzijds en de Vereniging

Nadere informatie

Kinderopvang OOK Apeldoorn, april Concept Sociaal plan (in het kader van inkrimping bij de sector kinderdagverblijven in 2006)

Kinderopvang OOK Apeldoorn, april Concept Sociaal plan (in het kader van inkrimping bij de sector kinderdagverblijven in 2006) Kinderopvang OOK Apeldoorn, april 2006 Concept Sociaal plan (in het kader van inkrimping bij de sector kinderdagverblijven in 2006) Concept Sociaal Plan (versie: 27-04-yyyy) Pagina 1 van 14 Preambule 1.

Nadere informatie

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015 S o c i a a l P l a n O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g G G Z D e l f l a n d 2015-2018 Proceseigenaar Auteur : E.F.M. Amkreutz : E. Kats Versie : Concept 5.0 Datum : 21 april 2015 Ingangsdatum

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Topaz

Doorlopend Sociaal Plan Topaz Doorlopend Sociaal Plan Topaz Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van de stichting Topaz (verder te noemen Topaz). Het sociaal plan is

Nadere informatie

Concept. Sociaal Plan 2014

Concept. Sociaal Plan 2014 Concept Sociaal Plan 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Artikel 1 Uitgangspunten pag. 3 Artikel 2 Begripsbepalingen pag. 5 Artikel 3 Werkwijze bij reorganisaties pag. 7 Artikel 4 (Her)plaatsingsbeleid

Nadere informatie

Overeenkomst vrijwillige mobiliteit Postkantoren BV

Overeenkomst vrijwillige mobiliteit Postkantoren BV Overeenkomst vrijwillige mobiliteit Postkantoren BV Auteur: HR / Arbeidszaken Telefoon: (030) 290 45 48 pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Werkingssfeer...4 2 Toepassing...4 3 Uitkering einde arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD SOCIAAL KADER. Nederlandse Rode Kruis. 1 juni 2015 tot en met 31 december 2017

PRINCIPE AKKOORD SOCIAAL KADER. Nederlandse Rode Kruis. 1 juni 2015 tot en met 31 december 2017 PRINCIPE AKKOORD SOCIAAL KADER Nederlandse Rode Kruis 1 juni 2015 tot en met 31 december 2017 Update april 2016 De ondergetekenden: De vereniging Het Nederlandse Rode Kruis, gevestigd te Den Haag, hierna

Nadere informatie

Addendum Doorlopend Sociaal Plan. Stichting Eleos

Addendum Doorlopend Sociaal Plan. Stichting Eleos Addendum Doorlopend Sociaal Plan Stichting Eleos Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Algemene bepalingen...3 3. Boventalligheid...4 4. Mobiliteit...5 5. Overige bepalingen...7 6. Monitoring en evaluatie...7

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

(concept) Sociaal Plan Zorgbelang Drenthe 1 december december 2010

(concept) Sociaal Plan Zorgbelang Drenthe 1 december december 2010 (concept) Sociaal Plan Zorgbelang Drenthe 1 december 2009 31 december 2010 Zorgbelang Drenthe Postbus 278 9400 AG Assen telefoon 0592-243844 e-mail info@zorgbelang-drenthe.nl website www.zorgbelang-drenthe.nl

Nadere informatie

2. Gevolgen van toepassing van dit addendum voor de inhoud van het sociaal plan

2. Gevolgen van toepassing van dit addendum voor de inhoud van het sociaal plan Addendum, behorend bij Sociaal Plan Arkin 01-02-2014/31-01-2016 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Arkin staat voor de opgave om een gezonde bedrijfsvoering te behouden bij teruglopende inkomsten. Als

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Tragel Zorg, INHOUDSOPGAVE 1. DOEL, UITGANGSPUNTEN EN WERKINGSFEER...5 1.1. Doelstelling...5 1.2. Uitgangspunten...5 1.3. Werkingssfeer...6 2. BEGRIPSBEPALINGEN...7

Nadere informatie

SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE. Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw

SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE. Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw 2e concept oktober 2008 Door: Jan Willem Nuismer, manager PO&O Harm Hoekstra, directeur / bestuurder

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds,

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Wijkwerk Leeuwarden te Leeuwarden (SWL) 2. Stichting Welzijn OuderenLeeuwarden te Leeuwarden (SWOL) 3. Stichting Startpunt voor Inburgering in de Nederlandse

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10 (aangepast Artikel) Reorganisatie en/of fusie; Regeling Sociaal Plan Artikel 49 1 De werkgever vraagt over een voornemen tot reorganisatie, en/of fusie dan wel afsplitsing aan de OR tijdig tevoren advies,

Nadere informatie

13. Organisatie- en personeelsformatieplan

13. Organisatie- en personeelsformatieplan SOCIAAL PLAN overname Brummi (Hieronder wordt verstaan Pamada B.V., Berenboog B.V., Twinkel B.V., Het Berenhuis B.V., Boli B.V. en BSO Okidoki B.V.) 2 4 juli 2008 De ondergetekenden, 1. Brummi (waaronder

Nadere informatie