Sociaal Plan. (conceptversie 1.7) 12 februari ten behoeve van de fusie tussen. Stichting Oranje Nassau s Oord, Renkum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan. (conceptversie 1.7) 12 februari ten behoeve van de fusie tussen. Stichting Oranje Nassau s Oord, Renkum"

Transcriptie

1 Sociaal Plan (conceptversie 1.7) 12 februari 2009 ten behoeve van de fusie tussen Stichting Oranje Nassau s Oord, Renkum en Stichting Rumah Kita, Wageningen

2 DE ONDERGETEKENDEN: De werkgevers: De Stichting Oranje Nassau s Oord, gevestigd te Renkum, hierna te noemen ONO, en De Stichting Rumah Kita, gevestigd te Wageningen, hierna te noemen Rumah Kita, alsmede hun eventuele rechtsopvolgers enerzijds en namens werknemers: ABVAKABO FNV, gevestigd te Deventer, NU 91, gevestigd te Utrecht; FBZ, gevestigd te Utrecht; anderzijds, komen het volgende Sociaal Plan overeen ten behoeve van de fusie en de gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan plaatsvindende reorganisaties. Het doel is om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan eventuele nadelige gevolgen voor betrokken werknemers. Namens ABVAKABO FNV vertegenwoordigd door Namens: ONO, vertegenwoordigd door Rumah Kita, vertegenwoordigd door NU 91, vertegenwoordigd door FBZ, vertegenwoordigd door mede getekend door: CNV Publieke Zaak; vertegenwoordigd door Sociaal Plan RK en ONO versie 1 7 tbv vakbond en OR 2

3 Inhoudsopgave DE ONDERGETEKENDEN:...2 HOOFDSTUK 1 DOELSTELLING EN UITGANGSPUNTEN Doelstelling sociaal plan Uitgangspunten Werkingssfeer... 6 HOOFDSTUK 2 BEGRIPSBEPALINGEN De werkgever De werknemer Fusie Reorganisatie Formatieplaatsenplan Functie Gelijke functie Gewijzigde functie Nieuwe functie Passende functie Geschikte functie Gelijkwaardige functie Herplaatsingkandidaat Paatsingskandidaat Uitwisselbare functie Belangstellingsregistratie Boventallig Diensttijd Detachering Salaris Verworven rechten Plaats van tewerkstelling Bezwarencommissie Anciënniteitprincipe... 9 HOOFDSTUK 3 ALGEMENE BEPALINGEN Geen gedwongen ontslagen Hardheidsclausule Individuele rechten Belangstellingsregistratie...10 Sociaal Plan RK en ONO versie 1 7 tbv vakbond en OR 3

4 HOOFDSTUK 4 PLAATSINGSBELEID EN (HER)PLAATSINGSPROCEDURE Bepalingen/voorwaarden plaatsingsbeleid Passende, nieuwe en geschikte functie Plaatsingsprocedure Aanbieden passende functie Voorrang herplaatsingkandidaten bij vacatures Procedure weigering functieaanbod Herhaalde plaatsing...18 HOOFDSTUK 5 SALARIS EN TOESLAGEN Salarisgarantieregeling Tijdelijke plaatsing Toeslagengarantie Verworven rechten Wijziging plaats van tewerkstelling...20 HOOFDSTUK 6 BEZWARENCOMMISSIE...21 HOOFDSTUK 7 SLOTBEPALINGEN...23 Bijlage 1: Stroomschema (her)plaatsingsprocedure...25 Bijlage 2: Het belangstellingsregistratieformulier...26 Sociaal Plan RK en ONO versie 1 7 tbv vakbond en OR 4

5 HOOFDSTUK 1 DOELSTELLING EN UITGANGSPUNTEN Inleiding Dit Sociaal Plan is overeengekomen ten behoeve van het fusietraject en de gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan plaatsvindende reorganisaties en is van toepassing op de werkgevers genoemd op pagina 3, hun rechtsopvolgers en op de werknemers aldaar werkzaam. Zowel Rumah Kita (RK) als Oranje Nassau s Oord (ONO) hebben de intentie om tot schaalvergroting te komen. ONO heeft in haar meest recente strategisch plan het doel beschreven om met andere organisaties intensief te gaan samenwerken. Beide organisaties zoeken dus naar uitbreiding van de schaalgrootte om daardoor de bedrijfsvoering beter te kunnen inrichten en de kwaliteit van zorg verder te kunnen verhogen. Die uitbreiding van de schaalgrootte is nodig als reactie op achtereenvolgende opgelegde budgetkortingen door de overheid en toenemende complexiteit en risico s in de bedrijfsvoering. Qua zorgvisie en dienstverleningsconcept laten beiden organisaties veel onderlinge complementariteit zien. 1.1 Doelstelling Sociaal Plan Het doel van dit Sociaal Plan is te bepalen hoe bij de fusie en de daarop mogelijk volgende reorganisatie tegemoet gekomen kan worden aan de eventuele nadelige sociale en rechtspositionele gevolgen voor de medewerker. In het bijzonder met betrekking tot het behoud van werk, inkomen, functie en verworven rechten. 1.2 Uitgangspunten Er zullen geen gedwongen ontslagen plaatsvinden als gevolg van de fusie en de gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan plaatsvindende reorganisaties, tenzij er sprake is van weigering van een passend functieaanbod De werkgever zal de fusie en de reorganisaties op een correcte, zorgvuldige en open wijze uitvoeren. Informatie zal steeds tijdig en volledig aan werknemers, ondernemingsraden en werknemers organisaties worden verstrekt Met dit Sociaal Plan wordt door betrokken partijen beoogd de mogelijke nadelige gevolgen voor werknemers van de in de aanhef bedoelde organisaties zoveel mogelijk te ondervangen. In het bijzonder met betrekking tot het behoud van werk, functie, inkomen en verworven rechten Reorganisatie van afdelingen of onderdelen zal gefaseerd plaatsvinden. Een zo beperkt mogelijk aantal afdelingen of onderdelen zal hiermee te maken krijgen. Zodra sprake is van een reorganisatie wordt een nieuwe organisatiestructuur en formatieplaatsenplan opgesteld Overplaatsing of herplaatsing zal plaatsvinden op basis van de formatieruimte, zoals die in kwantiteit en kwaliteit wordt vastgelegd in het formatieplaatsenplan Voor alle zaken die niet in dit Sociaal Plan zijn geregeld, behoudt de werknemer recht op hetgeen is vastgelegd in de van kracht zijnde rechtspositionele regelingen (CAO V&VT en de individuele arbeidsovereenkomst). Sociaal Plan RK en ONO versie 1 7 tbv vakbond en OR 5

6 1.2.7 Voor zover mogelijk zal aan iedere medewerker een gelijke functie worden aangeboden. Is dit niet mogelijk dan zal een functie worden aangeboden, die zoveel als mogelijk ligt in de lijn van de oorspronkelijke functie Voor medewerkers en werkgever geldt een inspanningsverplichting om in redelijkheid, billijkheid en goede trouw mee te werken aan de uitvoering van dit sociaal plan. 1.3 Werkingssfeer Dit Sociaal Plan is van toepassing op de medewerker, die een arbeidsovereenkomst heeft gesloten met de aan dit Sociaal Plan gebonden werkgevers en de nieuwe werkgever die na de juridische fusie ontstaat. Dit sociaal plan is dus eveneens van toepassing op medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Als de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds wordt beëindigd als direct gevolg van de reorganisatie dan zal de geldigheid van het sociaal plan nooit langer duren dan de resterende periode van de arbeidsovereenkomst. De medewerker met wie, vanwege redenen niet liggend in de fusie/reorganisatie, een procedure is gestart om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, valt niet onder de werkingssfeer van dit Sociaal Plan Werkingsduur Dit Sociaal Plan treedt inwerking op 1 mei 2009 en eindigt op 3 april 2011, waarbij geldt dat voor de individuele werknemer het Sociaal Plan ook na 30 april 2011 zal blijven gelden tot het moment dat deze werknemer in het kader van de fusie of een reorganisatie definitief is geplaatst Wetgeving Indien bij of ingevolge wettelijke bepalingen er regelingen zijn of mochten worden gesteld, waarvan afwijking niet geoorloofd is, is dit Sociaal Plan slechts van toepassing voor zover het niet in strijd is met de vorenbedoelde wettelijke bepalingen dan wel met de daaruit voortvloeiende regelingen. De bepalingen in dit Sociaal Plan laten onverlet de verplichtingen van de werkgever op grond van de artikelen in de CAO V&VT en de wettelijke verplichtingen van de werkgever, waaronder de bepalingen van boek 7, titel 10, afdeling 8, artikel van het BW. Sociaal Plan RK en ONO versie 1 7 tbv vakbond en OR 6

7 HOOFDSTUK 2 BEGRIPSBEPALINGEN 2.1 De werkgever Oude werkgevers: de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke instellingen voor verzorgingshuizen en verpleeghuizen zoals deze zijn vermeld in de aanhef op pagina 3 en hun rechtsvoorgangers. Nieuwe werkgever: de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke instelling, die een nieuw te vormen instelling voor verpleeghuizen en verzorgingshuizen in stand houdt. 2.2 De werknemer De persoon die een arbeidsovereenkomst heeft aangegaan met de onder 2.1 genoemde werkgevers tenzij betrokkene: - de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt; - Lid is van de raad van bestuur; - incidenteel gedurende schoolvakanties werkzaam is voor een periode niet langer - dan 6 weken achtereen; - in de instelling werkzaam is uitsluitend ter vervulling van een stage; - is aangesteld voor het op projectbasis verrichten van tijdelijke activiteiten; - anderszins niet krachtens arbeidsovereenkomst werkzaam is. 2.3 Fusie Het, als gevolg van rechtsgeldige besluiten van twee of meer instellingen, samengaan van zelfstandig functionerende organisatorische eenheden van instellingen dan wel het samengaan van de totale instellingen. 2.4 Reorganisatie Een wijziging in de organisatie van de instelling voortvloeiend uit een samenhangend plan waarvan in de instelling één of meer werkzame werknemers gevolgen zullen ondervinden. 2.5 Formatieplaatsenplan Formatieplaatsenplan1*: een overzicht van functies met een omschrijving van de inhoud, de functie-eisen en het niveau van de functie conform het vigerende functiewaarderingssysteem (FWG 3.0). 2.6 Functie Een afgerond geheel van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, die de werknemer in opdracht verricht. 2.7 Gelijke functie Een functie die bij de nieuwe werkgever qua takenpakket, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en inschaling overeenkomt met de functie bij de oude werkgever * Het formatieplaatsenplan zal een duidelijk overzicht geven in de kwaliteit (FWG niveau) en kwantiteit (aantal formatieplaatsen) van het personeelsbestand. ( Het gaat hierbij om de begrote en de werkelijk aanwezige formatie) Het verschil tussen het oude - en nieuwe formatieplaatsenplan moet inzicht geven in de concrete veranderingen, die plaatsvinden in het personeelsbestand. Uitgangspunt voor bepaling van de aantallen formatieplaatsen is de begroting van het jaar waarin de verandering plaats vindt. Sociaal Plan RK en ONO versie 1 7 tbv vakbond en OR 7

8 2.8 Gewijzigde functie Een functie waarvan het takenpakket dusdanig wijzigt dat de functie een overwegend andere inhoud krijgt en met behulp van een andere ijkfunctie in een andere functiegroep wordt ingedeeld. 2.9 Nieuwe functie Nieuwe functie: 2*:een functie die in het oude formatieplaatsenplan niet voorkwam en een nieuwe inhoud heeft Passende functie Een passende functie is een functie die aan een werknemer in verband met zijn persoonlijke, omstandigheden en vooruitzichten redelijkerwijs aangeboden kan worden, rekening houdend met de wettelijke kaders en jurisprudentie aangaande passende arbeid. Een passende functie kan een hoger (maximaal 1 FWG-niveau hoger), een gelijk, alsook een lager (maximaal 1 FWG-functiegroep lager) salarisniveau hebben. Bij wijziging van de plaats van tewerkstelling in een andere vestiging met een maximale reistijd -enkele reis- van een uur ten opzichte van de plaats van tewerkstelling in de oorspronkelijke functie kan deze als passend worden aangemerkt 2.11 Geschikte functie Een geschikte functie is een functie, die buiten het domein passende functie valt en die de werknemer in overleg met de werkgever bereid is te aanvaarden Gelijkwaardige functie Een functie is gelijkwaardig wanneer de functie zich op hetzelfde salarisniveau bevindt en de functie-eisen niet zodanig afwijken dat de functie overwegend een andere inhoud krijgt. Van een gelijkwaardige functie is ook sprake wanneer de werkzaamheden in een andere vestiging moeten worden uitgevoerd met een maximale reistijd (enkele reis) van één uur ten opzichte van de plaats van tewerkstelling in de oorspronkelijke functie Herplaatsingkandidaat Dit betreft de medewerker van wie de positie in het nieuwe formatieplaatsenplan is komen te vervallen door het vervallen van de functie of door het vervallen van formatie, maar waarbij de plaatsingsprocedure nog niet is afgerond Paatsingskandidaat Dit betreft de medewerkers, die direct als gevolg van de reorganisatie boventallig zijn geworden en binnen circa een maand geplaatst worden in de nieuwe organisatie Uitwisselbare functie Een groep van functies met verschillende benamingen die conform de richtlijnen van CWI qua aard, inhoud, functieniveau, beloning, omstandigheden, gelijkwaardigheid, wederkerigheid en inwerkperiode als dezelfde functie moeten worden beschouwd Belangstellingsregistratie Is de registratie van de schriftelijke inventarisatie van relevante gegevens ten behoeve van het plaatsingstraject van werknemers * Met een nieuwe functie wordt hier bedoeld een functie, die qua karakter, functie-inhoud en functie-eisen op essentiële punten aantoonbaar afwijkt van functies, die voorkwamen in het oude formatieplaatsenplan Sociaal Plan RK en ONO versie 1 7 tbv vakbond en OR 8

9 2.17 Boventallig Boventallig is de werknemer wiens functie is komen te vervallen of komt te vervallen in het nieuwe formatieplaatsenplan en die nog niet is geplaatst. De werknemer wordt dan herplaatsingkandidaat Diensttijd De jaren die de medewerker aaneengesloten op grond van een arbeidsovereenkomst heeft doorgebracht in dienst bij de werkgever en zijn rechtsvoorganger(s). Hieronder valt ook een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die voorafging aan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, mits niet onderbroken door meer dan 3 maanden. Een periode van onbetaald verlof geldt ook als diensttijd Detachering Onder detachering wordt verstaan de omstandigheid dat een werknemer, met diens instemming, met het oog op kennismaking met de nieuwe situatie of ter vervulling van een vacature bij een fusiepartner en/of een andere werkgever werkzaamheden verricht Salaris Het tussen werknemer en werkgever overeengekomen brutoloon, exclusief de in de CAO V&VT genoemde vergoedingen en/of toelagen, exclusief de vakantietoeslag Verworven rechten Zijn de rechten die individueel zijn overeengekomen en boven CAO-afspraken zijn vastgelegd Plaats van tewerkstelling De plaats waar of van waaruit de werknemer gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht Bezwarencommissie Commissie bestaande uit één lid benoemd door de werkgever, één lid benoemd door de gezamenlijke werknemersorganisaties en één voorzitter benoemd door de twee eerdere leden Anciënniteitprincipe Het principe waarbij op grond van het aantal dienstjaren een onderscheid wordt gemaakt tussen werknemers die een gelijke aanspraak hebben. De werknemer met de meeste dienstjaren wordt als eerste geplaatst en bij gelijke uitkomst van diensttijd gaat de oudere werknemer bij plaatsing voor op de jongere. Sociaal Plan RK en ONO versie 1 7 tbv vakbond en OR 9

10 HOOFDSTUK 3 ALGEMENE BEPALINGEN 3.1 Geen gedwongen ontslagen Als gevolg van de fusie en de gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan plaatsvindende reorganisatie(s) zullen geen gedwongen ontslagen plaatsvinden, tenzij er sprake is van weigering van een passend functieaanbod. 3.2 Hardheidsclausule In situaties waarin dit Sociaal Plan leidt tot een voor de werknemer onbillijke situatie, zal de werkgever ten behoeve van die werknemer in gunstige zin van dit Sociaal Plan afwijken Indien tussen werkgever en werknemer verschil van mening bestaat over de toepassing van de hardheidsclausule, wordt dit verschil van inzicht ter beslissing voorgelegd aan de gezamenlijke partijen betrokken bij dit Sociaal Plan Het bepaalde in laat onverlet de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de rechter. Indien het geschil wordt voorgelegd aan de rechter vervalt het bepaalde in Individuele rechten De betreffende werknemers gaan over van de oude naar de nieuwe werkgever met behoud van volledige rechten, waaronder tenminste wordt verstaan: functie, salaris, salarisuitloop, datum van indiensttreding, arbeidsduur, werktijden, plaats van tewerkstelling en verworven rechten Alle werknemers van de fusiepartners krijgen een bevestiging, dat alle rechten en plichten ten aanzien van de arbeidsovereenkomst worden overgenomen door de nieuwe rechtsopvolger; de gefuseerde organisatie. Daarin wordt opgenomen dat de datum waarop de werknemer in dienst is getreden bij de oude werkgever, als datum van indiensttreding geldt bij de nieuwe werkgever Wijziging in de functie en/of in de plaats van tewerkstelling ten gevolge van de fusie is slechts mogelijk als deze voortvloeit uit een, na advies van de ondernemingsraad vastgesteld, reorganisatieplan en formatieplaatsenplan, met inachtneming van de in dit Sociaal Plan overeengekomen afspraken Na vaststelling van het formatieplaatsenplan, conform het bepaalde in 1.2.4, is duidelijk welke functies gelijke functies blijven. De werknemer gaat dan 1 op 1 over naar dezelfde functie in de nieuwe organisatie, tenzij artikel van toepassing is. 3.4 Belangstellingsregistratie Er komt een belangstellingsregistratie onder de werknemers van die organisatieonderdelen, waar ten gevolge van de fusie een reorganisatie plaatsvindt. Deze heeft tot doel om de wensen van de werknemers te inventariseren ten aanzien van een nieuwe functie zonder dat hieraan rechten kunnen worden ontleend. De belangstellingsregistratie is het uitgangspunt voor het traject van matching. Sociaal Plan RK en ONO versie 1 7 tbv vakbond en OR 10

11 3.4.1 Iedere werknemer, betrokken bij de uit de fusie voortvloeiende reorganisatie die niet 1 op 1 overgaat, komt in aanmerking voor deze belangstellingsregistratie Door middel van een belangstellingsregistratieformulier (zie bijlage) wordt op uniforme wijze de belangstelling van betrokken werknemers vastgelegd. Dit formulier wordt op inhoud ondertekend door de direct leidinggevende/manager (e.e.a. te bepalen door de betreffende werkgever) en werknemer. De werknemer ontvangt een kopie van het getekende formulier De uitslag van de belangstellingsregistratie dient als hulpmiddel bij het plaatsingsbeleid. De inhoud dient zodanig te zijn dat inzicht wordt verkregen in de mogelijkheden en wensen van de betrokken werknemers In de belangstellingsregistratie komen aan de orde: welke functie binnen de nieuwe formatie de voorkeur van de werknemer geniet; welke functie een tweede of derde voorkeur heeft; dit kan ook een functie op een andere afdeling of locatie zijn; welke toezeggingen er liggen met betrekking tot promotie of salariswijziging. Tevens worden de gegevens ten aanzien van gevolgde opleidingen, werkervaringen en bijzondere omstandigheden geïnventariseerd en zo nodig geactualiseerd. Sociaal Plan RK en ONO versie 1 7 tbv vakbond en OR 11

12 HOOFDSTUK 4 PLAATSINGSBELEID EN (HER)PLAATSINGSPROCEDURE Bij fusie en de hiermee verbandhoudende reorganisaties kunnen de volgende wijzigingen in functie dan wel in formatie plaatsvinden: - het vervallen ervan; - het wijzigen ervan; - het uitoefenen van de werkzaamheden op een andere plaats van tewerkstelling. Deze wijzigingen kunnen pas ingaan nadat advies van de ondernemingsraad is ontvangen en vaststelling van het reorganisatieplan en formatieplaatsenplan heeft plaatsgevonden. De personele invulling zal plaatsvinden conform onderstaand plaatsingsbeleid en plaatsingsprocedure. 4.1 Bepalingen/voorwaarden plaatsingsbeleid Als gevolg van een reorganisatie kunnen functies vervallen, wijzigen of op een andere plaats in de organisatie worden uitgeoefend. Tevens kunnen nieuwe functies ontstaan. Daardoor treden o.a. veranderingen in de bestaande mobiliteit op. Plaatsingen, die als gevolg van de gewijzigde interne mobiliteit ontstaan, vinden plaats op basis van het formatieplaatsenplan. Dit formatieplaatsenplan kent de volgende uitgangspunten: - mens volgt functie - het anciënniteitprincipe - uitwisselbaarheid - passende functie Mens volgt functie betekent dat, wanneer als gevolg van een reorganisatie een functie integraal en ongewijzigd verplaatst wordt binnen de organisatie/bedrijfsvestiging, er geen sprake is van boventalligheid en vacaturestelling, de medewerker haar functie volgt. Toepassing van anciënniteitprincipe betekent, dat per categorie onderling uitwisselbare functies (functiegroepen) de medewerkers met het kortste dienstverband het eerst boventallig worden verklaard (de zgn. plaatsingskandidaten) en dat bij gelijke uitkomst van diensttijd de oudere medewerker als eerste voor plaatsing in aanmerking komt. Voldoen aan de eisen van een passende functie betekent dat indien een functie in de nieuwe organisatiestructuur als passend wordt aangemerkt voor een plaatsingskandidaat, deze kandidaat voldoet aan de criteria, die ontleend worden aan de definitie van passende functie. Dit impliceert ook, dat de medewerker voldoet aan de functie-eisen! Indien na uitvoering van de plaatsingsprocedure een vacature ontstaat in de oorspronkelijke werkeenheid voor een zelfde functie of een passende functie, dan heeft de geplaatste medewerker, indien zij dit te kennen geeft, recht op terugplaatsing. Dit recht geldt overigens alleen als er geen plaatsingskandidaten opteren voor de vacature. Als voor de vacature meerdere rechthebbenden zich melden, dan is het anciënniteitprincipe van toepassing. Dit recht is gedurende 2 jaar van toepassing. De werkgever stelt een lijst op van medewerkers, die bij de plaatsing hun voorkeur hebben aangegeven en informeert betrokken medewerkers over van toepassing zijnde vacatures Het aantal plaatsingskandidaten moet altijd in overeenstemming zijn met het aantal arbeidsplaatsen, dat tengevolge van de fusie/reorganisatie/veranderingstraject komt te vervallen. Sociaal Plan RK en ONO versie 1 7 tbv vakbond en OR 12

13 4.1.4 Overplaatsing of plaatsing zal alleen plaatsvinden op basis van de formatieruimte, zoals deze in kwantiteit en kwaliteit wordt vastgelegd in het nieuwe formatieplaatsenplan Bij plaatsing kan de medewerker ook een functie aangeboden krijgen binnen een andere bedrijfsvestiging, dit overigens wel binnen de kaders van het begrip passende functie. Indien er sprake is van juridisch zelfstandige werkmaatschappijen of sectoren dan kan plaatsing alleen plaatsvinden in de vorm van detachering. Ook kan in overleg en op basis van vrijwilligheid plaatsing geregeld worden. Hiertoe zal eerst het daarvoor geldende dienstverband op correcte wijze moeten worden beëindigd door opzegging (vrijwillig) De medewerker die als gevolg van een organisatiewijziging in een andere functie wordt geplaatst of de status van plaatsingskandidaat heeft, wordt in de gelegenheid gesteld haar Eerder Verworven Competenties (EVC) te laten inventariseren en vast te leggen door een daartoe door de werkgever aangewezen bevoegde organisatie. De kosten hiervan worden gedragen door de werkgever. Indien uit de EVC-procedure aanvullende scholing wordt geïndiceerd, waarmee de medewerker haar herplaatsingkansen of kansen op de arbeidsmarkt naar het oordeel van de werkgever aanmerkelijk vergroot, dan zal de werkgever in deze scholing voorzien. Kosten en tijd komen voor rekening van de werkgever Via informatie bulletins, zo mogelijk intranet, per worden medewerkers optimaal geïnformeerd over de stand van zaken over fusie/reorganisatieplannen. Over belangrijke besluiten worden de medewerker schriftelijk geïnformeerd. Ook is het van belang een medium in het leven te roepen via welke de medewerker haar vragen kwijt kan (bijv. een postbus of een rubriek veel gestelde vragen). 4.2 Passende, nieuwe en geschikte functie Aan iedere boventallige medewerker wordt een passende functie aangeboden. Een functie is passend als deze voldoet aan de criteria, zoals deze verwoord zijn in het begrip passende functie. Dit betekent, dat het kan gaan om zowel een zelfde -, een gelijkwaardige -, een nieuwe een hogere als een lagere functie. Weigeren van deze functies kan problemen opleveren voor de medewerker. In een aantal gevallen kan een nieuwe functie als een passende functie worden aangeboden Een functie is ook passend als de plaatsingskandidaat binnen een tijdsperiode van maximaal 12 maanden geschikt te maken is voor een dergelijke functie. De noodzakelijke scholing is voor rekening van de werkgever (tijd en geld) Nieuwe functies Binnen de organisatie kunnen nog niet bestaande functies ontstaan. Indien deze uitwisselbaar zijn met binnen de organisatie reeds bestaande functies of passend zijn voor boventalligen, geschiedt plaatsing zoals beschreven in de plaatsingsprocedure. Als het gaat om een nieuwe functie die niet uitwisselbaar of passend is dan wordt de vacature voor de functie direct voor iedereen opengesteld. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Sociaal Plan RK en ONO versie 1 7 tbv vakbond en OR 13

14 4.2.4 Geschikte functie In onderling overleg en op volstrekt vrijwillige basis kunnen de werkgever en de medewerker overeenkomen, dat medewerker een geschikte functie gaat uitoefenen. Het initiatief daartoe kan wederzijds plaatsvinden. De voorwaarden waaronder de functie aanvaard wordt, is onderdeel van het onderhandelingsproces. Een geschikte functie is geen passende functie. 4.3 Plaatsingsprocedure Nadat de werkgever het plan van aanpak, met daarbij het formatieplaatsenplan, heeft vastgesteld en bekend gemaakt aan de ondernemingsraad, gaat de plaatsingsprocedure van start zoals hieronder omschreven De aanwijzing van medewerker voor wie de arbeidsplaats vervalt, gebeurt op grond van het anciënniteitbeginsel De werkgever (de direct leidinggevende kan gemandateerd worden) voert met ondersteuning van een medewerker van afdeling P&O een gesprek met de medewerker van wie de functie wijzigt of vervalt. Dit gesprek gaat over de reorganisatie en de gevolgen daarvan voor zijn persoonlijke situatie. Deze gesprekken worden tevens gevoerd met zieke medewerkers en medewerkers die om andere redenen niet op het werk verschijnen. In dit gesprek wordt tevens de datum aangegeven waarop de boventalligheid definitief wordt. In de regel zal dit 1 maand na het gesprek zijn. De werkgever zal de inhoud van het gesprek na het gesprek binnen een week schriftelijk aan de medewerker bevestigen Zo mogelijk wordt tijdens het gesprek een begin gemaakt met het peilen van de belangstelling van de medewerker voor mogelijke alternatieve functies. Dit gesprek wordt door middel van een belangstellingsregistratieformulier op uniforme wijze vastgelegd. De aanwezigheid van een formatieplaatsenplan hierbij is een noodzakelijke voorwaarde. Zowel de werkgever als de medewerker tekenen voor de inhoud. De medewerker ontvangt een afschrift van het getekende formulier. Is het niet mogelijk direct de belangstelling te peilen dan wordt ter plaatse een afspraak gemaakt op welke wijze (mondeling/schriftelijk) de belangstelling alsnog vastgelegd kan worden Onderwerpen, die in ieder geval aan de orde gesteld worden: - functies binnen de nieuwe formatie, die de voorkeur van de medewerker geniet; - functies binnen de nieuwe formatie, die door de medewerker zeker niet geambieerd worden; - functies die een tweede of derde voorkeur hebben. Dit kan ook een functie op een geheel andere afdeling of locatie zijn; - ander werk dat de medewerker tijdelijk wil verrichten, indien zij voorlopig niet geplaatst kan worden binnen de opgegeven voorkeuren; - toezeggingen, die schriftelijk vastliggen met betrekking tot promotie of salariswijzigingen. Tevens worden de gegevens ten aanzien van gevolgde opleidingen, werkervaringen en bijzondere omstandigheden geïnventariseerd en zo nodig geactualiseerd Aan dit gesprek en de registratie kunnen geen rechten en plichten worden ontleend. De registratie dient louter een goede plaatsing van medewerkers en fungeert als hulpmiddel bij de plaatsingsprocedure. De inhoud dient zodanig te zijn, dat inzicht wordt verkregen in de mogelijkheden van de medewerker. Sociaal Plan RK en ONO versie 1 7 tbv vakbond en OR 14

15 4.3.7 In de maand, of zoveel korter of langer als noodzakelijk, maar voordat de betrokken medewerker definitief boventallig wordt, zal het interne plaatsingsproces plaatsvinden. Deze periode zal tevens benut worden voor de afronding en overdracht van nog lopende werkzaamheden Bij de plaatsing kunnen de volgende mogelijkheden aan de orde zijn: ongewijzigde, gewijzigde en nieuwe functies. Ongewijzigde functies: Geen boventalligheid medewerker volgt haar functie. Wel sprake van boventalligheid. In dit geval is de volgende procedure van toepassing: Plaatsing in het nieuwe formatieplaatsenplan vindt plaats in de volgorde zoals hieronder aangegeven. a. In de totale organisatie of in het onderdeel waar de reorganisatie/ veranderingstraject plaatsvindt wordt per functie/functiecategorie uitwisselbare functies, in het nieuwe formatieplaatsenplan een lijst opgesteld, met die medewerkers voor wie de functie/functiecategorie in het nieuwe formatieplaatsenplan dezelfde functie/functiecategorie is in vergelijking met het oude formatieplaatsenplan. b. Binnen deze lijst heeft de medewerker met de hoogste anciënniteit het eerste recht op plaatsing. De in de belangstellingsregistratie aangegeven voorkeur wordt zo mogelijk als eerste ingewilligd. c. De niet plaatsbare medewerker wordt nu definitief als herplaatsingkandidaat op de prioriteitenlijst geplaatst. Gewijzigde en nieuwe functies: De volgende procedure is van toepassing. a. In de totale organisatie of in het onderdeel waar de reorganisatie veranderingstraject plaatsvindt wordt per functie/functiecategorie uitwisselbare functies, in het nieuwe formatieplaatsenplan een lijst opgesteld met die medewerkers, voor wie de functie/functiecategorie in het nieuwe formatieplan een gewijzigde - of een nieuwe functie/functiecategorie is in vergelijking met het oude formatieplaatsenplan. b. Binnen deze lijst heeft de medewerker met de hoogste anciënniteit (per functie of functiecategorie) het eerste recht op plaatsing. De in de belangstellingsregistratie aangegeven voorkeur wordt zo mogelijk als eerste ingewilligd. c. De plaatsing verloopt als volgt. Iedere medewerker en zij, die binnen een periode van maximaal 12 maanden geschikt te maken is, krijgt een passende functie in het nieuwe formatieplaatsenplan aangeboden. Aanbieding geschied in de volgorde zoals in van dit artikel wordt aangegeven. Beoordeling of de functie passend is, ligt in handen van een plaatsingscommissie bestaande uit minimaal de leidinggevende waar de passende functie aanwezig is en een personeelsfunctionaris, dan wel een P&O adviseur. d. Bij meer formatie van kandidaten dan beschikbare formatie in de betreffende functies/functiecategorieën van het nieuwe formatieplaatsenplan worden de overblijvende kandidaten definitief als herplaatsingkandidaat op de prioriteitenlijst geplaatst. Sociaal Plan RK en ONO versie 1 7 tbv vakbond en OR 15

16 4.3.9 De plaatsing start direct. De definitieve boventalligheid gaat in op het moment dat de plaatsing in het nieuwe formatieplaatsenplan voor de betrokkene niet direct mogelijk is. In de praktijk zal dat ongeveer 1 maand na de schriftelijke mededeling zijn. Ingeval voor de overdracht en afronding van de werkzaamheden meer tijd nodig is, kan werkgever besluiten de boventalligheid op een later moment te laten ingaan. De boventalligheid zal bekend worden gemaakt aan de ondernemingsraad en in een overleg worden besproken Aan de plaatsingskandidaten, die definitief na ongeveer 1 maand als herplaatsingkandidaat op de prioriteitenlijst worden geplaatst zal een passende functie aangeboden. Deze aanbieding wordt schriftelijk bekend gemaakt aan betrokkene. Als er sprake is van een wijziging in vergelijking met de oude functie, dan wordt in een mondeling overleg toelichting hierop gegeven. Bij de aanbieding wordt de volgende rangorde aangehouden: Een zelfde functie Een gelijkwaardige functie qua opleiding en niveau (dezelfde functiegroepindeling) Een nieuwe functie Een hogere functie Een functie op een lager niveau (maximaal één functiegroep lager). Wanneer er geen passende functie beschikbaar is kan de werkgever in overleg met de medewerker de mogelijkheid bespreken voor het uitoefenen van. een geschikte functie. Deze functie valt buiten het begrip van passende functie De medewerkers die definitief als boventallige op de prioriteitenlijst worden geplaatst krijgen de status van herplaatsingkandidaat. Vanaf dat moment hebben zij recht op voorrang bij vacatures Aan iedere herplaatsingkandidaat kunnen passende werkzaamheden van tijdelijke aard worden opgedragen. Gedurende deze periode heeft het verwerven van een passende functie de hoogste prioriteit, waarvoor de medewerker, indien nodig van haar werkzaamheden wordt vrijgesteld. De budgetverantwoordelijke manager van de oorspronkelijke afdeling blijft de leidinggevende, tenzij anders overeengekomen De arbeidsovereenkomst blijft tijdens de periode van boventalligheid van kracht. 4.4 Aanbieden passende functie De onderstaande procedure is van toepassing op de plaatsingskandidaten (eerste periode na de reorganisatie) en de herplaatsingkandidaten (de definitief boventalligen) De werkgever neemt een voorlopig besluit over de vraag of de functie passend is voor de medewerker. In een persoonlijk onderhoud met haar direct leidinggevende in aanwezigheid van een personeelsfunctionaris wordt deze functie aan de medewerker aangeboden. Voorafgaande aan het gesprek heeft de medewerker de functieomschrijving ontvangen Hierna krijgt zij de tijd voor het inwinnen van advies bij derden (medisch, juridisch, psychologisch) over de vraag of de aangeboden functie inderdaad passend is. Dit kan ook scholing of vorming inhouden. In overleg zal naar redelijkheid en billijkheid Sociaal Plan RK en ONO versie 1 7 tbv vakbond en OR 16

17 een periode vastgesteld worden die nodig is om tot een goed oordeel te komen (minimaal 30 dagen) Als de medewerker tot de conclusie komt dat het aanbod niet passend is, dan moet zij binnen de overeengekomen periode (zie 4.4.2) schriftelijk bezwaar maken bij de werkgever (zie 4.6). Het bezwaar dient schriftelijk en met redenen omkleed bij de werkgever te worden ingediend. Hangende het vervolg van deze procedure behoudt de medewerker haar rechten conform haar arbeidsovereenkomst De werkgever wint binnen 14 dagen na ontvangst van het bezwaarschrift advies in bij de bezwarencommissie. (zie hoofdstuk 6) De afhandeling van deze aanvraag gebeurt in overeenstemming met het gestelde in Hoofdstuk 6 inzake de bezwarencommissie. 4.5 Voorrang herplaatsingkandidaten bij vacatures Als er tijdens de geldigheidsduur van dit Sociaal Plan een vacature ontstaat, wordt bij het aanbieden van deze vacature de navolgende volgorde in acht genomen: a. Reïntegratiekandidaten. b. Herplaatsingkandidaten. c. Overgeplaatste werknemers met wens op terugkeer. d. Interne kandidaten met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. e. Interne kandidaten met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. f. Externe kandidaten. Wanneer er meer kandidaten dan functies zijn, wordt het anciënniteitprincipe gehanteerd. 4.6 Procedure weigering functieaanbod Aan de werknemer wordt een functieaanbod gedaan conform het gestelde in en Een aanbod van dezelfde functie kan door de werknemer niet worden geweigerd ls de werknemer van mening dat het functieaanbod niet passend is, dan moet de werknemer dit binnen de in genoemde overeengekomen periode schriftelijk en gemotiveerd laten weten aan de werkgever Indien de werkgever en werknemer, binnen twee weken nadat het aanbod gedaan is, geen overeenstemming verkrijgen over de functiewijziging dan neemt de werkgever een voorlopig besluit. De werknemer heeft na kennisname van dat voorlopig besluit twee weken bedenktijd, alvorens de werkgever een definitief besluit neemt Uiterlijk twee weken na het nemen van het definitief besluit inzake het functieaanbod ontvangt de werknemer van de werkgever een schriftelijke bevestiging daarvan, onder vermelding van de redenen alsmede van de consequenties van dit aanbod De werknemer kan binnen twee weken na dagtekening van het definitieve besluit, zoals genoemd onder 4.6.4, bezwaar aantekenen bij de Bezwarencommissie (zie hoofdstuk 6) tegen een aangeboden functie en/of plaats van tewerkstelling omdat deze als niet passend wordt ervaren. Sociaal Plan RK en ONO versie 1 7 tbv vakbond en OR 17

18 4.6.6 Wanneer de werknemer binnen de in artikel genoemde termijn geen bezwaar heeft aangetekend, wordt hij geacht de aangeboden functie en/of de plaats van tewerkstelling te hebben aanvaard Indien de Bezwarencommissie de bezwaren gegrond acht, zal de werkgever voor de werknemer een andere, passende functie zoeken, met inachtneming van de uitspraak van de adviescommissie Gedurende de hiervoor beschreven periode zal de werknemer de hem aangeboden functie voorlopig aanvaarden en blijven uitvoeren, in afwachting van het definitieve besluit van de werkgever, al dan niet na inschakeling van de Bezwarencommissie door de werknemer De werknemer wordt door de werkgever schriftelijk geïnformeerd over het advies van de commissie. Wordt de werkgever in het gelijk gesteld en blijft de medewerker weigeren de passende functie te aanvaarden, dan informeert de werkgever de medewerker over de consequenties hiervan. Vanaf dat moment heeft de medewerker alsnog gedurende twee weken de mogelijkheid de functie te aanvaarden. Blijft de medewerker de aangeboden functie weigeren, dan zal de werkgever overgaan tot een procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Er is dan sprake van vrijwillige werkloosheid en dit kan tot gevolg hebben dat de medewerker niet voor een werkloosheidsuitkering in aanmerking komt. 4.7 Herhaalde plaatsing Indien de werknemer een nieuwe functie aanvaardt en binnen zes maanden na de gebruikelijke inwerkperiode voor die functie blijkt dat betrokkene (buiten zijn schuld) daarvoor niet geschikt is, wordt de werknemer op het moment dat dit mogelijk is, andermaal een functie aangeboden. Indien het niet mogelijk is aan een werknemer een gelijkwaardige functie aan te bieden, kan de werkgever een andere functie aanbieden. Sociaal Plan RK en ONO versie 1 7 tbv vakbond en OR 18

19 HOOFDSTUK 5 SALARIS EN TOESLAGEN 5.1 Salarisgarantieregeling De werknemer die als gevolg van de fusie dan wel van een reorganisatie, bij de nieuwe werkgever een passende functie aanvaardt waaraan een lager salarisniveau is verbonden dan aan de eerder vervulde functie bij een oude werkgever, behoudt met inachtneming van zijn brutosalaris behorende bij de functie, die werd uitgeoefend bij de oude werkgever, inclusief zijn doorloop in de schaal tot het maximum van de oorspronkelijke functieschaal. Het salaris wordt ook aangepast aan de loonontwikkeling van de CAO die op betrokken werknemer van toepassing is De volledige salarisgarantie (5.1.1) is gebaseerd op de omvang van het dienstverband met de oude werkgever in de periode voorafgaand aan de functieverandering. Indien de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de nieuwe werkgever op enig tijdstip na de functieverandering op verzoek van de werknemer een minder aantal uren omvat dan het in de vorige volzin bedoelde dienstverband, wordt de aanspraak naar rato van dit mindere aantal uren berekend De in bedoelde aanspraak komt te vervallen: bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met de nieuwe werkgever; indien de salariëring van de werknemer de garantieafspraak overschrijdt, anders dan ten gevolge van uitbreiding van de overeengekomen arbeidsduur; als de nieuwe werkgever binnen twee jaar aan de werknemer een passende functie aanbiedt waarvan het salarisniveau tenminste gelijk is aan dat van de voorheen uitgeoefende functie waaraan de garantieafspraak wordt ontleend. De werknemer is de eerste twee jaar verplicht een passende functie aan te nemen. 5.2 Tijdelijke plaatsing Herplaatsingkandidaten kunnen belast worden met passende(zie hiervoor het begrip passende functie) werkzaamheden van tijdelijke aard De medewerker kan tijdelijk in een andere sector of op een andere locatie binnen de eigen stichting worden geplaatst. De medewerker behoudt gedurende deze tijdelijke plaatsing haar status als herplaatsingkandidaat. Na een periode van 3 maanden vindt er een evaluatie plaats. De werkgever kan de plaatsing steeds met een periode van 3 maanden verlengen. De kosten, die hiermee verband houden komen voor rekening van de werkgever Indien een herplaatsingkandidaat een tijdelijke functie krijgt aangeboden die uitwisselbaar is met de eigen functie of passend is, kan zij deze functie slechts gemotiveerd weigeren. Indien een herplaatsingkandidaat een uitwisselbare of passende tijdelijke functie vervult, behoudt zij gedurende deze periode de status van herplaatsingkandidaat. De herplaatsingkandidaat mag een tijdelijke functie die niet uitwisselbaar of passend is, weigeren. Indien de medewerker een tijdelijke functie accepteert die niet uitwisselbaar of passend is dan gaat het zoeken naar een passende functie door Indien er geen functie beschikbaar is kan de werkgever de herplaatsingkandidaat met haar instemming detacheren (zie begripsomschrijving detachering) bij een andere organisatie. De arbeidsovereenkomst blijft volledig van kracht en de kosten, die hiermee verband houden komen voor rekening van de werkgever. Sociaal Plan RK en ONO versie 1 7 tbv vakbond en OR 19

20 5.2.5 Als er sprake is van een holdingstructuur met juridisch zelfstandige werkmaatschappijen, dan kan de werkgever de herplaatsingkandidaat, met haar instemming, detacheren bij een der bedrijfsvestigingen. 5.3 Toeslagengarantie Indien de werknemer bij de oude werkgever ORT ontvangt of een toeslag bereikbaarheids-, aanwezigheids- en/of consignatiedienst en de werknemer ten gevolge van de fusie of daarmee samenhangende reorganisatie een functie aanvaardt waarbij geen of een lagere toeslag wordt ontvangen, wordt e.e.a. conform CAO VVT artikel afgebouwd. 5.4 Verworven rechten Indien een werknemer op het moment van wijziging van het dienstverband schriftelijk vastgelegde verworven rechten heeft boven de van toepassingzijnde CAO, behoudt de werknemer deze rechten jegens de nieuwe werkgever De mogelijkheid voor de werknemer om kennis te nemen van het eigen personeels dossier geldt ook bij fusie en/of reorganisatie. 5.5 Wijziging plaats van tewerkstelling Indien bij de vaststelling van het formatieplaatsenplan blijkt dat aan een werknemer een wijziging van de plaats van tewerkstelling moet worden aangeboden, zal de werkgever in een zo vroeg mogelijk stadium met de betrokken werknemer overleg plegen met het doel tot een zo groot mogelijke overeenstemming te komen en daarbij de consequenties van de wijziging aan betrokkene meedelen Voor de werknemer die in verband met de wijziging van de plaats van tewerkstelling wordt geconfronteerd met extra reiskosten woon-werkverkeer, worden de meer reiskosten vergoed. De meerkosten worden berekend op basis van de CAO VVT artikel en en volgens onderstaand schema afgebouwd: - het 1e jaar 100% - het 2e jaar 75% - het 3e jaar 50% - vanaf het 4e jaar geen vergoeding van de in dit artikel genoemde extra reiskosten woon- werkverkeer. Op de extra reiskosten wordt geen eigen bijdrage van de werknemer ingehouden Indien de werknemer in verband met een wijziging van de plaats van tewerkstelling langs de snelste weg op de voor de werknemer gebruikelijke manier meer dan 30 minuten totaal per dag langer moet reizen (extra reistijd) dan bij de oude plaats van tewerkstelling het geval was, dan wordt het meerdere gedurende een periode van een jaar als werktijd aangemerkt. E.e.a. wordt bepaald met behulp van Routenet optimaal. In het tweede jaar wordt als werktijd aangemerkt de reistijd boven 60 minuten totaal per dag, voorzover het meerdere boven 30 minuten het gevolg is van de wijziging van de plaats van tewerkstelling. Na die twee jaar gelden voor de werknemer de normale werktijden en wordt de extra reistijd niet meer gecompenseerd. Sociaal Plan RK en ONO versie 1 7 tbv vakbond en OR 20

21 HOOFDSTUK 6 BEZWARENCOMMISSIE 6.1 Partijen bij deze overeenkomst stellen een Bezwarencommissie in bestaande uit drie personen. Voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie ontvangen de leden presentiegeld en een vergoeding van de reiskosten. 6.2 De taak van de commissie is uitsluitend het, op verzoek van de werkgever(s) dan welk individuele medewerker, het adviseren over de toepassing van de in dit Sociaal Plan neergelegde bepalingen. Hierbij staat centraal het zorgvuldige verloop van de plaatsingsprocedure. De commissie brengt over de verrichte werkzaamheden periodiek verslag uit aan de werkgever en geanonimiseerd aan de ondernemingsraad. 6.3 De werkgever dient in ieder geval de volgende zaken ter advies voor te leggen aan de commissie: - een besluit over een functiewijziging bij gebrek aan overeenstemming met de medewerker - een besluit een medewerker te verplichten tot om- of bijscholing over een functiewijziging. 6.4 De samenstelling van de Bezwarencommissie geschiedt als volgt: - één lid wordt benoemd door de nieuwe werkgever; - één lid wordt benoemd door ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak, NU 91, en de FBZ gezamenlijk; - de voorzitter wordt benoemd door de beide eerder genoemde leden gezamenlijk. Het secretariaat van de commissie wordt gevoerd door de nieuwe werkgever. De leden en de voorzitter hebben geen arbeidsovereenkomst met de nieuwe werkgever. 6.5 De nieuwe werkgever verleent de nodige faciliteiten voor de Bezwarencommissie, waaronder in elk geval vergaderruimte. 6.6 De werknemer kan zich tot 3 maanden na afloop van het Sociaal Plan schriftelijk wenden tot de Bezwarencommissie met bezwaren inzake: a. de inhoud van de hem toebedeelde functie en de plaats van deze functie binnen de nieuwe organisatie; b. de individuele toepassing van dit Sociaal Plan op de bezwaarde. 6.7 Het bezwaarschrift dient in elk geval te bevatten de naam en adres van de werknemer, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en van de gevolgen van het besluit, alsmede de gronden waarop het bezwaar berust. Het bezwaarschrift dient te worden ingediend uiterlijk 2 weken nadat de werkgever het besluit schriftelijk aan de werknemer heeft medegedeeld. Sociaal Plan RK en ONO versie 1 7 tbv vakbond en OR 21

22 6.8 a. De mondelinge behandeling van het bezwaar vindt plaats binnen 4 weken na indiening van het bezwaarschrift. b. Tijdens de behandeling worden de bezwaarde en de werkgever in elkaars tegenwoordigheid gehoord, waarbij zij zich door een raadsman kunnen doen bijstaan. c. De mondelinge behandeling geschiedt niet in het openbaar, tenzij de Bezwarencommissie anders besluit, gehoord hebbend de bezwaarde en de werkgever. d. De beraadslagingen van de Bezwarencommissie geschieden in een voltallige vergadering, welke niet openbaar is. 6.9 Werkgever en bezwaarde zijn verplicht alle gevraagde medewerking aan de Bezwarencommissie te verlenen a. De Bezwarencommissie doet een uitspraak over het al dan niet gegrond zijn van het door de werknemer ingediende bezwaar. b. De uitspraak wordt zo spoedig mogelijk - doch uiterlijk binnen 4 weken na de beraadslagingen - met reden omkleed, bij aangetekend schrijven aan de bezwaarde en de werkgever meegedeeld Indien de Bezwarencommissie de bezwaren van de werknemer gegrond acht, zal de werkgever met inachtneming van de uitspraak van de bezwarencommissie, handelen conform de afspraken zoals deze zijn vastgesteld in het Sociaal Plan De werknemer die zich tot de Bezwarencommissie heeft gewend, wordt in zijn bezwaar niet-ontvankelijk verklaard, indien het bezwaar vóór de aanmelding bij de Bezwarencommissie Sociale Begeleiding bij de rechter aanhangig is gemaakt Indien tijdens de behandeling van het bezwaar door de werkgever en/of de werknemer het bezwaar aanhangig wordt gemaakt bij de rechter, ziet de Bezwarencommissie af van verdere behandeling De leden en de secretaris van de Bezwarencommissie zijn tot geheimhouding verplicht. Sociaal Plan RK en ONO versie 1 7 tbv vakbond en OR 22

23 HOOFDSTUK 7 SLOTBEPALINGEN 7.1 Dit Sociaal Plan treedt in werking op 1 april 2009 en eindigt op 31 maart 2011, waarbij geldt dat voor de individuele werknemer het Sociaal Plan ook na 31 maart 2011 zal blijven gelden tot het moment dat deze werknemer in het kader van de fusie of daaruit voortvloeiende reorganisaties definitief is geplaatst. 7.2 Artikelen in dit Sociaal Plan die in de tijd lopende consequenties hebben, blijven ook na looptijd van dit plan van toepassing. 7.3 Met instemming van partijen genoemd op pagina 3 kan dit Sociaal Plan tussentijds worden gewijzigd indien zich naar het oordeel van een partij een daartoe zwaarwegende onvoorziene omstandigheid voordoet. 7.4 De interpretatie van dit Sociaal Plan is voorbehouden aan partijen verbonden aan dit Sociaal Plan. 7.5 De werkgever draagt er zorg voor dat dit Sociaal Plan ter inzage ligt voor werknemers en zal desgevraagd een exemplaar ter beschikking stellen aan werknemers. 7.6 Uiterlijk drie maanden voor de einddatum van dit Sociaal Plan zullen partijen in overleg treden over een eventuele verlenging of wijziging van de werkingsduur. De werkgever neemt hiertoe contact op met de werknemersorganisaties. Sociaal Plan RK en ONO versie 1 7 tbv vakbond en OR 23

24 Bijlagen Sociaal Plan RK en ONO versie 1 7 tbv vakbond en OR 24

25 Bijlage 1: Stroomschema (her)plaatsingsprocedure Formatieplaatsenplan (2.5 / 3.3.3) Gelijke functie 1 op 1 (3.4.1.) Boventallig Herplaatsingskandidaat (4.4.) Weigeren niet mogelijk (4.6.1.) Belangstellingsregistratie (3.4.) Aanbod (nieuwe, gewijzigde, gelijkwaardige) functie (dwz passende functie) Indien geen passende functie; Met instemming werknemer tijdelijk detacheren (5.2.4.). tijdelijk bovenformatief. Acceptatie Met instemming van werknemer geschikte functie (4.2.4.) Binnen 6 maanden buiten schuld niet geschikt (4.7) Nieuw aanbod Weigering Toetsing weigering Bezwarencommissie (4.4.) Werkgever gelijk Alsnog accepteren functie of ontslag (4.6.9.) Werknemer gelijk Nieuw aanbod (4.6.7.) Sociaal Plan RK en ONO versie 1 7 tbv vakbond en OR 25

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

Ten behoeve van: REORGANISATIE. Bij Attent, wonen welzijn zorg

Ten behoeve van: REORGANISATIE. Bij Attent, wonen welzijn zorg december 009 - Sociaal Plan Ten behoeve van: REORGANISATIE Bij Attent, wonen welzijn zorg Inhoudsopgave Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel 9 Artikel 0 Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Kinderopvang Dronten, gevestigd te Dronten 2. Stichting Peuterspeelzaal Dronten, gevestigd te Dronten. enerzijds en de FNV gevestigd te Utrecht en CNV, gevestigd

Nadere informatie

SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE. Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw

SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE. Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw 2e concept oktober 2008 Door: Jan Willem Nuismer, manager PO&O Harm Hoekstra, directeur / bestuurder

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds,

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Wijkwerk Leeuwarden te Leeuwarden (SWL) 2. Stichting Welzijn OuderenLeeuwarden te Leeuwarden (SWOL) 3. Stichting Startpunt voor Inburgering in de Nederlandse

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN (concept) 1 november 2009 tot en met 31 december 2012

SOCIAAL PLAN (concept) 1 november 2009 tot en met 31 december 2012 SOCIAAL PLAN (concept) november 009 tot en met december 0 Inhoudsopgave Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 0 Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Topaz

Doorlopend Sociaal Plan Topaz Doorlopend Sociaal Plan Topaz Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van de stichting Topaz (verder te noemen Topaz). Het sociaal plan is

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) De ondergetekenden, 1. Stichting Mantelzorg Almere (SMA), gevestigd te Almere; 2. Stichting Vrijwilligers Centrale Almere (VCA), gevestigd te Almere 3. Stichting

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan De Zorgcirkel 2013 t/m 2017

Regeling Sociaal Plan De Zorgcirkel 2013 t/m 2017 Regeling Sociaal Plan De Zorgcirkel 2013 t/m 2017 Regeling Sociaal Plan de Zorgcirkel 2013 2017 1 Inleiding Voor zorginstellingen is er in de afgelopen jaren veel veranderd als het gaat om financiering,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep in de periode juni 2009-juni 2012

SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep in de periode juni 2009-juni 2012 SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep in de periode juni 2009-juni 2012 Juni 2009 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel

Nadere informatie

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties 8300 Concept SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden: Werkgever (s) Stichting Sutfene, gevestigd te Zutphen enerzijds, de werknemersorganisaties:

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden: Werkgever (s) Stichting Sutfene, gevestigd te Zutphen enerzijds, de werknemersorganisaties: SOCIAAL PLAN De ondergetekenden: Werkgever (s) Stichting Sutfene, gevestigd te Zutphen enerzijds, en de werknemersorganisaties: ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer Nu 91, gevestigd te Utrecht FBZ, gevestigd

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING De ondergetekenden, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (LdH W&G), gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Almere enerzijds en de

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan

Concept Sociaal Plan 0 Concept Sociaal Plan Ten behoeve van STAMM CMO Drenthe, statutair gevestigd te Assen CSP-8 25 09 2009 / PA 1 van 22 DE ONDERGETEKENDEN: De werkgever: STAMM CMO Drenthe, hierna te noemen werkgever enerzijds,

Nadere informatie

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO:

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO: Sociaal Convenant De ondergetekenden Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd te den Haag en De Unie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN NOVEL ZORG & WONEN STICHTING VELUWEBORGH ALS GEVOLG VAN DE FUSIE TUSSEN EPE/HEERDE AUGUSTUS 2009

SOCIAAL PLAN NOVEL ZORG & WONEN STICHTING VELUWEBORGH ALS GEVOLG VAN DE FUSIE TUSSEN EPE/HEERDE AUGUSTUS 2009 SOCIAAL PLAN ALS GEVOLG VAN DE FUSIE TUSSEN NOVEL ZORG & WONEN EN STICHTING VELUWEBORGH EPE/HEERDE AUGUSTUS 2009 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel

Nadere informatie

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 De ondergetekenden: Werkgever: Raad van Bestuur De Wever en Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV,

Nadere informatie

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule Preambule Voor u ligt het Sociaal Plan 2007 van Trias Jeugdhulp. De directe aanleiding voor het opstellen van dit Sociaal Plan is de behoefte van de Raad van Bestuur van Trias Jeugdhulp, de Ondernemingsraad

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Vieja-Utrecht, gevestigd te Utrecht, 2. Stichting Hera, gevestigd te Arnhem, 3. Stichting (nieuwe organisatie), gevestigd te Ede enerzijds en de Vereniging

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND De ondergetekenden, SMO Helmond enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen: HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Concept Sociaal plan (versie 14-12)

Concept Sociaal plan (versie 14-12) Concept Sociaal plan (versie 14-12) De ondergetekenden, 1. Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN), gevestigd te Utrecht 2. Manpower Services bv, gevestigd te Amsterdam enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

13. Organisatie- en personeelsformatieplan

13. Organisatie- en personeelsformatieplan SOCIAAL PLAN overname Brummi (Hieronder wordt verstaan Pamada B.V., Berenboog B.V., Twinkel B.V., Het Berenhuis B.V., Boli B.V. en BSO Okidoki B.V.) 2 4 juli 2008 De ondergetekenden, 1. Brummi (waaronder

Nadere informatie

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD Concept Sociaal plan onderhandelaarakkoord De ondergetekenden, Mozaiek welzijnsdiensten, gevestigd te Tiel enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO.

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Fryslân (SMO Fryslân) te Leeuwarden 2. Opvang en Ondersteuning (O&O) te Leek, bestaande uit: stichting Blijenhof te Bergum stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties.

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties. SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie van - Stichting Cardia - Stichting Duinrust en de daaruit volgende reorganisaties. Definitieve versie d.d. 14 september 2009 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgevers: en hun

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

Sociaal Statuut. Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn

Sociaal Statuut. Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn Sociaal Statuut Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn Social statuut Surplus-Welzijn Versie d.d. 28 juni 2007 Inleiding: Pre-ambule

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis SOCIAAL PLAN ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis 19 december 2008 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan Onderhandelingsakkoord

Concept Sociaal Plan Onderhandelingsakkoord Concept Sociaal Plan Onderhandelingsakkoord Ten behoeve van Timpaan Kinderopvang B.V., statutair gevestigd te Gorredijk en Stichting Timpaan Peuterspeelzalen, statutair gevestigd te Gorredijk 1 van 23

Nadere informatie

Sociaal Plan. De ondergetekenden, Namens de Stichting Peuterspeelzalen Boxtel gevestigd te Boxtel. Albert Habraken, voorzitter

Sociaal Plan. De ondergetekenden, Namens de Stichting Peuterspeelzalen Boxtel gevestigd te Boxtel. Albert Habraken, voorzitter Sociaal Plan Stichting Peuterspeelzalen Boxtel en Kindercentrum Kindertuin vormen per 1 januari 2011 de nieuwe organisatie Kindercentrum Kindertuin Peuterspeelzaal b.v. De ondergetekenden, Namens de Stichting

Nadere informatie

Sociaal Plan ZZG zorggroep. Inclusief bijlage 3. aanvullende afspraken en mobiliteit t.b.v. Woonzorgcentrum Sonnehaert

Sociaal Plan ZZG zorggroep. Inclusief bijlage 3. aanvullende afspraken en mobiliteit t.b.v. Woonzorgcentrum Sonnehaert Sociaal Plan ZZG zorggroep Inclusief bijlage aanvullende afspraken en mobiliteit t.b.v. Woonzorgcentrum Sonnehaert Groesbeek, 0 januari 0 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... VERKLARING... ARTIKEL DOELSTELLING...

Nadere informatie

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan Stichting Ouderenzorg Kapelle Sociaal Plan Juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Wederzijdse rechten en plichten...3 3. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen... 4 4. Adviescommissie Sociale Begeleiding...

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan Reorganisatie Welzijnswerk Culemborg

Concept Sociaal Plan Reorganisatie Welzijnswerk Culemborg Concept Sociaal Plan Reorganisatie Welzijnswerk Culemborg Doc: CLB socplan V170506 De ondergetekenden, 1. De stichting Palet (hierna: Palet), gevestigd te Culemborg; 2. De stichting Welzijn Ouderen (hierna:

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

2 Algemene bepalingen

2 Algemene bepalingen Onderhandelaarsakkoord De ondergetekenden, Stichting Ambulante Fiom, gevestigd te s-hertogenbosch enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, Stichting Centrum Vaartserijn, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Inzake de reorganisatie van zorgcentrum De Wittenberg te Haaften

SOCIAAL PLAN. Inzake de reorganisatie van zorgcentrum De Wittenberg te Haaften SOCIAAL PLAN Inzake de reorganisatie van zorgcentrum De Wittenberg te Haaften Haaften, april 2005 Inhoudsopgave Hoofdstuk I. Doel, algemene bepalingen en werkingssfeer Blz. 5 Hoofdstuk 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie.

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. Verklaring Aldus overeengekomen te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, op 10 december 2003 de werkgever de organisatie

Nadere informatie

Concept sociaal plan. de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te den Haag anderzijds,

Concept sociaal plan. de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te den Haag anderzijds, Concept sociaal plan De ondergetekenden, 1. Federatie VluchtelingenWerk Midden-Nederland, gevestigd te Utrecht 2. Stichting VluchtelingenWerk Utrecht (SVU), gevestigd te Utrecht 3. Stichting VluchtelingenWerk

Nadere informatie

Sociaal plan Vorming De bibliotheek

Sociaal plan Vorming De bibliotheek Sociaal plan Vorming De bibliotheek Werkgever De Stichting ProBiblio, gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur mevrouw A. Rube, hierna

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

SOCIALE PARAGRAAF. Stichting De Bilthuysen

SOCIALE PARAGRAAF. Stichting De Bilthuysen SOCIALE PARAGRAAF Stichting De Bilthuysen April 2011 Door: Jan Willem Nuismer, manager PO&O Harm Hoekstra, directeur Inleiding Stichting De Bilthuysen (hierna De Bilthuysen) wordt gevormd door het verpleeghuis

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) De ondergetekenden, Inhoudsopgave:

CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) De ondergetekenden, Inhoudsopgave: CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) 16 maart 2007 De ondergetekenden, 1. Stichting De Speelhoek 2. SKON Kinderopvang (SKON) te Utrecht enerzijds en 3. De Vereniging De Unie

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

01-05-2011 tot en met 30-04-2013

01-05-2011 tot en met 30-04-2013 01-05-2011 tot en met 30-04-2013 Pagina 1 van 20 De werkgever: DE ONDERGETEKENDEN: - Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land gevestigd te Emmeloord enerzijds en - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN FLEVOMEER BIBLIOTHEEK

SOCIAAL PLAN FLEVOMEER BIBLIOTHEEK FlevoMeer Bibliotheek SOCIAAL PLAN FLEVOMEER BIBLIOTHEEK Oktober 2006 1 Sociaal Plan Als besproken in het Directeurenoverleg op 5 oktober en vastgesteld op 17 oktober 2005 door de besturen van de bibliotheekstichtingen

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10 (aangepast Artikel) Reorganisatie en/of fusie; Regeling Sociaal Plan Artikel 49 1 De werkgever vraagt over een voornemen tot reorganisatie, en/of fusie dan wel afsplitsing aan de OR tijdig tevoren advies,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van: Reorganisaties bij de Zorggroep Sint Maarten

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van: Reorganisaties bij de Zorggroep Sint Maarten SOCIAAL PLAN Ten behoeve van: Reorganisaties bij de Zorggroep Sint Maarten Geactualiseerd d.d. 19-01-2012 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 DOEL, ALGEMENE BEPALINGEN EN WERKINGSSFEER...4 Inleiding... 4 1.1. Doelstelling...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen. HOOFDSTUK I: ALGEMENE

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden,

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1 de Stichting Leo Stichting Groep, gevestigd te Apeldoorn, 2 de Stichting Leo Stichting Beheer, gevestigd te Apeldoorn, 3 de Stichting Bredervoort LSG, gevestigd

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Tragel Zorg, INHOUDSOPGAVE 1. DOEL, UITGANGSPUNTEN EN WERKINGSFEER...5 1.1. Doelstelling...5 1.2. Uitgangspunten...5 1.3. Werkingssfeer...6 2. BEGRIPSBEPALINGEN...7

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT AVEANT Geldig van 1 mei 2007 tot 1 januari 2008

SOCIAAL STATUUT AVEANT Geldig van 1 mei 2007 tot 1 januari 2008 SOCIAAL STATUUT AVEANT 2007 Geldig van 1 mei 2007 tot 1 januari 2008 Sociaal Statuut 2007 versie 17 april 2007 Voorwoord Op 1 januari 2006 is Aveant als resultante van de fusie tussen Thuiszorg Stad Utrecht

Nadere informatie

Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje. Sociaal Plan

Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje. Sociaal Plan Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje Sociaal Plan Versie 8, 10 april 2005 Inhoudsopgave Overeenkomst 3 Overwegingen 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Werkingssfeer

Nadere informatie

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN Sociaal Overgangsprotocol Triversum GGZ NHN Verklaring, DE ONDERGETEKENDEN: de STICHTING GGZ Noord-Holland-Noord, statutair gevestigd te Heiloo en kantoorhoudende te Heerhugowaard., hierna te noemen:

Nadere informatie

RA R AM S OCIA I AL P LAN

RA R AM S OCIA I AL P LAN RAAM SOCIAAL PLAN Inhoudsopgave Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 0 Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

onderhandelaarsakkoord februari 2012 doorlopend SOCIAAL PLAN

onderhandelaarsakkoord februari 2012 doorlopend SOCIAAL PLAN onderhandelaarsakkoord februari 2012 doorlopend SOCIAAL PLAN De ondergetekenden: Werkgever De stichting Vitras/CMD, gevestigd te Nieuwegein evenals hun eventuele rechtsopvolgers enerzijds, en de werknemersorganisaties:

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Timon, gevestigd te Zeist 2. Stichting Teen Challenge Vlaardingen, gevestigd te Vlaardingen enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer,

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting De Singels

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting De Singels CONCEPT SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting De Singels april 2009 Versie 2 1-14 VERKLARING Werkgevers: - Stichting

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stichting Zorgcentra De Betuwe

Sociaal Plan. Stichting Zorgcentra De Betuwe Sociaal Plan Stichting Zorgcentra De Betuwe December 2010 Versie 06-12-2010 Copyright/Disclaimer Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Zorgcentra De Betuwe

Nadere informatie

Sociaal Plan. Principeakkoord

Sociaal Plan. Principeakkoord Sociaal Plan Principeakkoord T.b.v. de voorgenomen fusie van Stichting Ouderenzorg Rivierenbuurt met Stichting Zuid en Stichting Schinkelhaven tot een nieuwe stichting met de naam: PUURZUID Amsterdam,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis. Ten behoeve van Integraal Management

SOCIAAL PLAN. Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis. Ten behoeve van Integraal Management SOCIAAL PLAN Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis Ten behoeve van Integraal Management Concept Januari 2006 Directie 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis, gevestigd te

Nadere informatie

Principe-akkoord. Sociaal Plan

Principe-akkoord. Sociaal Plan Principe-akkoord Sociaal Plan In het kader van de overname van het Klinisch Chemisch Laboratorium van het Delfzicht Ziekenhuis door het Medisch Laboratorium Noord. Groningen, 17 oktober 2006 Versie 5;

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 juli januari De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en

SOCIAAL PLAN 1 juli januari De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en SOCIAAL PLAN 1 juli 2017-1 januari 2018 De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en de Vereniging FNV gevestigd te Amsterdam, en CNV Connectief, gevestigd te Utrecht, anderzijds,

Nadere informatie

Sociaal Convenant 28 juni 2018

Sociaal Convenant 28 juni 2018 Sociaal Convenant 28 juni 2018 Inhoudsopgave Ondertekening...1 Inleiding...2 1. Begrippen...3 2. Afspraken...5 3. Bezwarencommissie...8 4. Hardheidsclausule bij onbillijke situatie... 10 5. Overige bepalingen...

Nadere informatie

Ten behoeve van: Attent wonen welzijn zorg

Ten behoeve van: Attent wonen welzijn zorg CONCEPT SOCIAAL PLAN Ten behoeve van: De fusie tussen de volgende stichtingen: - Stichting verpleeghuis en reactiveringscentrum Regina Pacis - Stichting Attent wonen welzijn zorg De twee stichtingen maken

Nadere informatie

onderhandelaarsakkoord februari 2012 doorlopend SOCIAAL PLAN

onderhandelaarsakkoord februari 2012 doorlopend SOCIAAL PLAN onderhandelaarsakkoord februari 2012 doorlopend SOCIAAL PLAN De ondergetekenden: Werkgever De stichting Vitras/CMD, gevestigd te Nieuwegein evenals hun eventuele rechtsopvolgers enerzijds, en de werknemersorganisaties:

Nadere informatie

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet Sociaal Plan In het kader van het Herontwerp Zorgpalet April 2009 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Sociaal Plan Herontwerp Zorgpalet 1. Inleiding 3 2. Werkgelegenheidsgarantie 3 3. Uitgangspunten en afspraken

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

Sociaal Plan. Woon- en Zorgcentrum Het Maanderzand in Ede. Ten behoeve van reorganisaties en verandertrajecten

Sociaal Plan. Woon- en Zorgcentrum Het Maanderzand in Ede. Ten behoeve van reorganisaties en verandertrajecten Sociaal Plan Woon- en Zorgcentrum Het Maanderzand in Ede Ten behoeve van reorganisaties en verandertrajecten 2 De ondergetekenden: Stichting Het Maanderzand, gevestigd te Ede Evenals hun eventuele rechtsopvolgers

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII oktober 2009 1-14 VERKLARING Werkgevers: - Stichting Steinmetz

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN 3

CONCEPT SOCIAAL PLAN 3 CONCEPT SOCIAAL PLAN 3 De ondergetekenden, De Stichting Kinderopvang Hoogeveen (SKH) te Hoogeveen enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Vereniging CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Datum: december 2011 Datum concept: 24-02-2012 Documenteigenaar: Nicole ter Bogt 1/18 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Werkingssfeer... 5 3 Geldigheidsduur... 5 4 Uitgangspunten... 5 5 Begripsbepaling...

Nadere informatie

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente Sociaal Plan reorganisaties Stichting Marente Onderhandelingsakkoord 1 februari 2016 Inhoudsopgave Voorwoord De ondergetekenden Doel 3 4 5 Artikel 1 Begripsbepalingen 5 Artikel 2 Werkingssfeer 7 Artikel

Nadere informatie

Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.

Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Sociaal Plan Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Rutgers; De vakbonden: De Vereniging AbvaKabo FNV,

Nadere informatie