Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem"

Transcriptie

1 Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem 1 september september 2019

2 Colofon Stichting Kunstencentrum Jerusalem Heuvelstraat CS VENRAY telefoon website datum 14 maart 2017 versie Stichting Kunstencentrum Jerusalem Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. 2

3 Inhoud Doelstelling 5 1. Begripsbepalingen 6 2. Werkingssfeer 6 3. Werkingsduur 6 4. Wijziging 6 5. Achtergrond en uitgangspunten 6 6. Plichten van werkgever en werknemers 7 7. Ontslag en volgorde van ontslag 7 8. Van Werk naar werk-traject 7 9. Van Werk Naar Werk-onderzoek Van Werk Naar Werk-contract Stimulerende maatregelen Paritaire Commissie Afloop Van Werk Naar Werk-traject Afkoop financiële aanspraken bij ontslag Hardheidsclausule Bezwarenadviescommissie Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem 10 Bijlage 1 Bezwarenadviescommissie Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem 11 Bijlage 2 Modelreglement LOGA 13 3

4 Doelstelling Dit Sociaal Plan is opgesteld naar aanleiding van het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Venray van 18 mei 2016 om in te stemmen met het voorgenomen besluit van het college van de gemeente Venray tot beëindiging van de subsidieverstrekking aan Stichting Kunstencentrum Jerusalem en het naar aanleiding daarvan door het bestuur van de Stichting genomen besluit van 12 juli 2016 om over te gaan tot het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten per 1 september Het Sociaal Plan is bedoeld om de personele gevolgen van het vervallen van arbeidsplaatsen zo goed mogelijk op te vangen. De in dit Sociaal Plan opgenomen maatregelen zijn er op gericht om werknemers via bemiddeling te helpen naar (nieuw) werk, buiten de organisatie (externe herplaatsing). Het belangrijkste uitgangspunt van dit Sociaal Plan is Van werk naar werk. Aldus overeengekomen op: Namens Datum Handtekening Stichting Kunstencentrum Jerusalem De heer T. Jansen voorzitter bestuur Voor akkoord namens het college van de Gemeente Venray De heer J.J.P.M. Gilissen Burgemeester 4

5 Ondergetekenden (werkgever, vakbonden en gemeente) zijn het hierna volgende overeengekomen: 1. Begripsbepalingen In dit Sociaal Plan wordt verstaan onder: a) Werkgever: Stichting Kunstencentrum Jerusalem. b) Werknemer: de werknemer die voor onbepaalde tijd in dienst is bij Stichting Kunstencentrum Jerusalem. c) Rechtspositieregeling: Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling van de sector Gemeenten / uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO). Alle toekomstige wijzigingen zijn hier van toepassing. d) Salaris: het voor de werknemer geldende bedrag van de aan de werknemer toegekende schaal en periodiek als bedoeld in artikel 3:1 CAR/UWO. e) Toelagen: aan de werknemer toegekende toelagen, niet zijnde onkostenvergoedingen. f) Ondernemingsraad: de ondernemingsraad zoals deze bij de werkgever is ingesteld op grond van het bepaalde in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). g) Bezwarenadviescommissie Sociaal Plan: een door de bij dit Sociaal Plan betrokken partijen ingestelde paritair samengestelde commissie waar individuele werknemers bezwaar kunnen indienen over de toepassing van dit Sociaal Plan. h) Paritaire Commissie: een door de bij dit Sociaal Plan betrokken partijen ingestelde commissie als bedoeld in artikel 10d:24 CAR/UWO die een bindend advies uitbrengt over een geschil over de uitvoering van een Van werk naar werk-contract. i) Van werk naar werk-traject: de fase zoals genoemd in artikel 10d paragraaf 5 CAR/UWO. De Van werk naar werk-inspanningen zijn gericht op plaatsing van de werknemer in een passende dan wel geschikte functie, of aanvaarding door de werknemers daarvan, buiten de organisatie met als doel werkloosheid van de werknemer zoveel als mogelijk te voorkomen. j) Passende functie: een functie van gelijkwaardig werk- en denkniveau, die de werknemer redelijkerwijs in verband met zijn persoonlijkheid, omstandigheden en de voor hem bestaande vooruitzichten kan worden opgedragen. Een passende functie is doorgaans van hetzelfde functieniveau als de oude functie, maar kan ook van een hoger niveau of één niveau lager zijn dan de oude functie. k) Geschikte functie: een functie die niet valt onder het begrip passende functie, maar die de werknemer bereid is te vervullen. l) Berekeningsgrondslag aanspraken Van werk naar werk traject: het gemiddelde van het salaris, de toegekende salaristoelage(n) en de toelage overgangsrecht (TOR) hoofdstuk 3 CAR/UWO, berekend over een periode van 12 maanden direct voorafgaand aan de start van het Van werk naar werk-traject, vermeerderd met het IKB, bedoeld in artikel 3:28 lid 2, onderdeel a en b. Deze wordt geïndexeerd met de generieke salarisverhoging in de gemeentelijke sector. Het Vwnw traject betreft een periode van 24 maanden. m) Berekeningsgrondslag uitkeringsaanspraken per 1 september 2017: het per 1 september 2017 berekende gekapitaliseerde brutobedrag aan wettelijke uitkering op grond van de werkloosheidswet en de aanvullende en na wettelijke uitkeringen in de zin van hoofdstuk 10d CAR/UWO vanaf 1 september n) Berekeningsgrondslag uitkeringsaanspraken per 1 september 2019: het per 1 september 2019 berekende gekapitaliseerde brutobedrag aan wettelijke uitkering op grond van de werkloosheidswet en de aanvullende en nawettelijke uitkeringen in de zin van hoofdstuk 10d CAR/UWO vanaf 1 september

6 2. Werkingssfeer 1. Dit Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, in dienst bij Stichting Kunstencentrum Jerusalem en die als gevolg van boventallig verklaring, mogelijk gevolgd door ontslag op grond van artikel 8:3 CAR/UWO, in aanmerking komen voor toepassing van hoofdstuk 10d CAR/UWO. 2. Dit Sociaal Plan is niet van toepassing op: a. werknemers met een contract voor bepaalde tijd; b. werknemers met wie om andere redenen (bijvoorbeeld disfunctioneren, wanprestatie, dringende reden in arbeidsrechtelijke zin, diefstal, etc.) het dienstverband wordt beëindigd; c. de werknemer die vrijwillig het dienstverband beëindigt zonder dat zijn arbeidsplaats komt te vervallen. 3. Aan dit sociaal plan is een bijlage toegevoegd, de overeenkomst bij het Sociaal Plan, tussen stichting Kunstencentrum Jerusalem en de gemeente Venray, die onlosmakelijk is verbonden met dit plan. 3. Werkingsduur Dit Sociaal Plan geldt van 1 september 2017 tot 1 september Rechten voortvloeiende uit dit Sociaal Plan die aan (gewezen) werknemers zijn toegekend op grond van dit plan, blijven van kracht ook nadat de werkingsduur van dit Sociaal Plan is verstreken. 4. Wijziging Indien tijdens de werkingsduur wijzigingen in wetgeving of overige regelgeving hiertoe aanleiding geven, treden de partijen bij dit sociaal plan tijdig in overleg over eventuele wijziging van dit Sociaal Plan. 5. Achtergrond en uitgangspunten 1. De gemeenteraad van de gemeente Venray heeft op 18 mei 2016 ingestemd met het voornemen van het college van de gemeente Venray om de subsidieverstrekking aan Stichting Kunstencentrum Jerusalem te beëindigen. 2. Het bestuur van Stichting Kunstencentrum Jerusalem heeft op 12 juli 2016 het voorgenomen reorganisatiebesluit genomen om over te gaan tot het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten aan het einde van het seizoen De redenen voor de voorgenomen beëindiging van de arbeidsverhoudingen zijn bedrijfseconomisch, vanwege het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten aan het einde van het seizoen Bij Stichting Kunstencentrum Jerusalem zijn de werknemers werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Materieel is de CAR/UWO van toepassing. 5. Het uitgangspunt van Stichting Kunstencentrum Jerusalem is dat aan alle betrokkenen bemiddeling naar werk wordt geboden middels bevordering van de externe mobiliteit en dat het bestuur van Stichting Kunstencentrum Jerusalem in elke individuele toepassing handelt vanuit principes van openheid, zorgvuldigheid en wederzijds respect. 6

7 6. De in dit sociaal plan getroffen regeling ter zake de afkoop van financiële aanspraken bij ontslag, is tot stand gekomen als resultaat van langdurig overleg tussen de diverse bij dit overleg betrokken partijen (gemeente Venray, Kunstencentrum Jerusalem en vakbonden), en heeft een exclusief eenmalig karakter. De regeling dient derhalve in de volledige context van alle tussen de gemeente Venray en KCJ gemaakte afspraken te worden beschouwd 7. De bemiddeling naar ander werk vindt plaats onder verantwoordelijkheid van Stichting Kunstencentrum Jerusalem. 8. Gedurende de periode van bemiddeling naar ander werk blijft het gebouw waar Stichting Kunstencentrum Jerusalem is gevestigd vooralsnog inzetbaar voor kunst- en cultuurdoeleinden en meer bredere maatschappelijke doelen. 9. Het feit dat de CAR/UWO en in het bijzonder hoofdstuk 10d van toepassing is, maakt dat de werknemer jegens de werkgever geen aanspraak heeft op de transitievergoeding als bedoeld in artikel 7:673 BW. 10. Aan dit Sociaal Plan is als bijlage toegevoegd, de overeenkomst bij het Sociaal Plan tussen stichting Kunstencentrum Jerusalem en de gemeente Venray, die onlosmakelijk is verbonden met dit Plan. 6. Plichten van werkgever en werknemers 1. De werkgever en werknemer(s) zijn gehouden volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van dit Sociaal Plan. 2. In geval van geschillen over de toepassing van dit Sociaal Plan kan de werknemer een beroep doen op de Bezwarenadviescommissie Sociaal Plan zoals bedoeld in artikel 16 en in de Bijlage van dit Sociaal Plan. 3. In geval van geschillen over de uitvoering van het Van werk naar werk-traject kan de werknemer een beroep doen op de Paritaire Commissie zoals bedoeld in artikel 12 van dit Sociaal Plan. 7. Ontslag en volgorde van ontslag 1. Aangezien alle bedrijfsactiviteiten worden beëindigd aan het einde van het seizoen is er geen sprake van het toepassen van het afspiegelingsbeginsel. 2. De werknemers worden door de werkgever mondeling en schriftelijk op de hoogte gesteld van de boventalligheid per 1 september 2017, een en ander in afstemming met de gemeente Venray. 8. Van werk naar werk-traject 1. Aanspraak op het Van werk naar werk-traject heeft uitsluitend de werknemer die als gevolg van boventallig verklaring, mogelijk gevolgd door een ontslag op grond van artikel 8:3 CAR/UWO, aanspraak kan maken op toepassing van hoofdstuk 10d CAR/UWO. 2. Op het Van werk naar werk-traject is hetgeen bepaald is in hoofdstuk 10d, paragraaf 5 CAR/UWO onverkort van toepassing. 3. Het Van werk naar werk-traject start op 1 september Een eventuele procedure van de werknemer tegen zijn boventallig verklaring en/of Van werk naar werk-traject schort het Van werk naar werk-traject niet op. 7

8 9. Van werk naar werk-onderzoek 1. Om richting te geven aan het Van werk naar werk-traject onderzoeken de namens de werkgever aangewezen persoon en de werknemer gezamenlijk de wensen en ontwikkelingsmogelijkheden van de werknemer, buiten Stichting Kunstencentrum Jerusalem. Hierbij worden tevens de kansen van de werknemer op de regionale arbeidsmarkt onderzocht. 2. Bij het in het eerste lid bedoelde onderzoek kan een gecertificeerd loopbaanadviseur worden ingeschakeld in overleg met en na goedkeuring van de werkgever. 3. Gelet op het mogelijk grote aantal loopbaanonderzoeken, kan de werkgever afspraken maken met één bureau dat de onderzoeken verricht. 4. Het Van werk naar werk-onderzoek kan van start gaan vóór de datum waarop het Van werk naar werk-traject begint en is uiterlijk binnen een maand na die datum afgerond. 10. Van werk naar werk-contract 1. Binnen drie maanden na afronding van het Van werk naar werk-onderzoek stellen Stichting Kunstencentrum Jerusalem en de werknemer een Van werk maar werk-contract op. 2. Het in het eerste lid bedoelde contract bevat de doelen, de voorzieningen die nodig zijn om deze doelen te bereiken, nadere afspraken en daaraan verbonden termijnen. 3. Afspraken kunnen worden gemaakt over: - het al dan niet toekennen van professionele begeleiding en de tijdsduur daarvan; - het al dan niet elders opdoen van werkervaring; - de werkzaamheden die de werknemer gedurende het Van werk naar werk-traject verricht; - het al dan niet volgen van een opleiding en het daarvoor beschikbare budget; - eventuele beperkingen van de werknemer, die zijn gebleken uit het Van werk naar werkonderzoek; - de tijd die de werknemer beschikbaar heeft voor sollicitatieactiviteiten en andere inspanningen gericht op het vinden van een nieuwe werkkring; - het al dan niet gebruik maken van specifieke flankerende voorzieningen, zoals bedoeld in het artikel 17:7 van de CAR/UWO; - de totale tijd die beschikbaar is voor de hierboven omschreven inspanningen bedraagt maximaal de omvang van de aanstelling; 4. Medewerkers die tijdens het Van werk naar werk-traject een andere betrekking aanvaarden voor dezelfde omvang als die bij KCJ en deze betrekking buiten hun schuld verliezen, hebben recht op terugkeer in hun Van werk naar werk-traject. Met het aanvaarden van een andere betrekking schuift het Van werk naar werk-traject niet op. 5. De noodzakelijke kosten van het Van werk naar werk-traject komen tot een bedrag van 7.500,-- (inclusief btw) maximaal en per medewerker voor rekening van Stichting Kunstencentrum Jerusalem. 11. Stimulerende maatregelen De werkgever heeft de mogelijkheid om in overleg met boventallige werknemers afspraken te maken die de mobiliteit van de werknemer vergroten. Dit zijn maatwerkafspraken. De maatwerkafspraken worden schriftelijk overeengekomen. 8

9 12. Paritaire Commissie 1. Werknemer en werkgever kunnen een geschil over de uitvoering van het Van werk naar werk-contract als bedoeld in artikel 10d:23, vijfde lid, CAR/UWO voorleggen aan de paritaire commissie. De paritaire commissie brengt over een geschil een bindend advies uit. Tevens ziet de commissie desgevraagd toe op de individuele toepassing van de bepalingen uit paragraaf 5 van hoofdstuk 10d CAR/UWO. 2. De commissie bestaat uit: een onafhankelijke voorzitter, tevens lid. een lid, aan te wijzen door de werkgever. een lid, aan te wijzen door de deelnemende vakbonden. 3. Op de verdere samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de commissie is het modelreglement dat is opgesteld door LOGA-partijen, van toepassing. 4. De paritaire commissie dient vóór 1 april 2017 ingesteld te zijn. 13. Afloop Van werk naar werk-traject 1. Indien na afloop van het Van werk naar werk-traject voor de werknemer geen plaatsing buiten Stichting Kunstencentrum Jerusalem is gerealiseerd, verleent de werkgever de werknemer eervol ontslag op grond van artikel 8:3 CAR/UWO, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de CAR/UWO. 2. De werknemer aan wie eervol ontslag wordt verleend heeft recht op de financiële aanspraken bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden conform hoofdstuk 10d CAR/UWO. 3. Alle werknemers van Kunstencentrum Jerusalem wordt eervol ontslag aangezegd per ommekomst van het Van Werk Naar Werk-traject, uiterlijk per 1 september Voor alle werknemers wordt te zijner tijd een ontslagvergunning aangevraagd bij het UWV. 14. Afkoop financiële aanspraken bij ontslag De werkgever geeft door middel van dit artikel invulling aan zijn bevoegdheid zoals deze is neergelegd in artikel 10d:35 CAR/UWO. A. Afkoop financiële aanspraken voorafgaand aan het Van werk naar werk-traject 1. De werknemer die in de periode van 1 april 2017 en vóór 1 augustus 2017 zelf verzoekt om ontslag als bedoeld in artikel 8:1 CAR/UWO, kan zijn aanspraken op het Van werk naar werk-traject alsmede zijn uitkeringsaanspraken afkopen tegen 25% van de waarde die bepaald wordt op basis van de berekeningsgrondslag als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder l. en m. 2. De afkoop als bedoeld in het vorige lid wordt overeengekomen middels het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst. Het betreft een ontslag op verzoek van de werknemer als bedoeld in artikel 8:1 CAR/UWO per 1 september De keuze voor afkoop wordt geboden vanaf 1 april 2017 tot uiterlijk 1 augustus Na 1 augustus 2017 is voor afkoop zoals hierboven beschreven geen mogelijkheid meer. B. Afkoop financiële aanspraken na afloop van het Van werk naar werk-traject 1. De werknemer die in de periode van 1 mei 2019 en vóór 1 augustus 2019 om afkoop van de uitkeringsaanspraken bij ontslag verzoekt, krijgt zijn aanspraken gehonoreerd tegen 30% van het op de peildatum van 1 september 2019 berekende gekapitaliseerde brutobedrag aan wettelijke uitkering op grond van de Werkloosheidswet en de 9

10 aanvullende en na-wettelijke uitkering in de zin van hoofdstuk 10d CAR/UWO, een en ander conform de berekeningsgrondslag als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder n. 2. De afkoop als bedoeld in het vorige lid wordt overeengekomen middels het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst. Het betreft ontslag op verzoek als bedoeld in artikel 8:1 CAR/UWO. De keuze voor afkoop wordt geboden vanaf 1 mei 2019 tot uiterlijk 1 augustus Na 31 juli 2019 is voor afkoop zoals hierboven beschreven geen mogelijkheid meer. 15. Hardheidsclausule In de gevallen waarin dit Sociaal Plan niet voorziet dan wel toepassing ervan leidt tot een onbillijke situatie voor de betrokken werknemer, kan de werkgever in overleg met de betrokken werknemer in een voor de werknemer gunstige zin van dit Sociaal Plan afwijken. De bij dit Sociaal Plan betrokken vakbonden zullen in kennis worden gesteld wanneer door de werknemer een beroep wordt gedaan op de hardheidsclausule. 16. Bezwarenadviescommissie Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem 1. Tegen een beslissing van de werkgever met betrekking tot de toepassing van dit Sociaal Plan of uitvoering van aanspraken als gevolg van dit Sociaal Plan na het vervallen ervan, kan de bij dit Sociaal Plan betrokken werknemer bij de werkgever schriftelijk bezwaar indienen. De werkgever is verplicht over het ingediende bezwaar advies in te winnen bij de Bezwarenadviescommissie Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem. 2. De vaste bezwarenadviescommissie van de gemeente Venray zal worden aangewezen als Bezwarenadviescommissie Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem. 10

11 Bijlage 1 Bezwarenadviescommissie Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem Artikel 1 Samenstelling 1. De Bezwarenadviescommissie Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem, hierna te noemen: de Bezwarenadviescommissie, is samengesteld uit de leden van de vaste bezwarenadviescommissie van de gemeente Venray, inclusief haar secretaris, en fungeert voor de duur van het Sociaal Plan als zodanig. 2. Bezwaren die tijdens de looptijd van dit Sociaal Plan worden ingediend, worden door de Bezwarenadviescommissie afgehandeld. Artikel 2 Kosten De kosten verband houdende met de werkzaamheden van de Bezwarenadviescommissie, komen voor rekening van de werkgever. Artikel 3 Werkwijze 1. De Bezwarenadviescommissie bepaalt zelf haar werkwijze met inachtneming van deze regeling. 2. De voorzitter van de Bezwarenadviescommissie bepaalt de plaats waar en het tijdstip waarop de behandeling van het bezwaarschrift zal plaatsvinden. Artikel 4 Taak 1. De Bezwarenadviescommissie adviseert de werkgever over de te nemen beslissing op het door werknemer aangetekende bezwaar tegen een beslissing van de werkgever op grond van het Sociaal Plan waaraan deze regeling is verbonden. 2. De Bezwarenadviescommissie brengt binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift haar advies schriftelijk uit aan de werkgever. Zij kan met schriftelijke goedkeuring van de werkgever het uitbrengen van het advies voor ten hoogste vier weken verdagen. 3. Het advies bevat het verslag van het horen. Artikel 5 Bezwaar De werknemer kan met betrekking tot de individuele toepassing van dit Sociaal Plan door de werkgever schriftelijk een bezwaar bij de Bezwarenadviescommissie indienen. Dit bezwaarschrift moet door de werknemer binnen drie weken na een besluit door de werkgever ten aanzien van de individuele toepassing van het Sociaal Plan worden gericht aan: Bestuur Stichting Kunstencentrum Jerusalem t.a.v. Bezwarenadviescommissie Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem Heuvelstraat 4, 5801 CS Venray Artikel 6 Behandeling bezwaar 1. De werkgever bevestigt schriftelijk de ontvangst van het bezwaarschrift aan de werknemer en verstrekt het bezwaarschrift zo spoedig mogelijk voor advies aan de Bezwarenadviescommissie. 2. De mondelinge behandeling van het bezwaar vindt plaats binnen vier weken na indiening van het bezwaarschrift. 3. Tijdens de behandeling worden de betrokken werknemer en de werkgever gehoord, waarbij zij zich door een raadsman kunnen doen bijstaan of laten vertegenwoordigen. 11

12 4. De mondelinge behandeling geschiedt niet in het openbaar, tenzij de Bezwarenadviescommissie, de betrokken werknemer en de werkgever gehoord hebbende, anders besluit. 5. De beraadslagingen van de Bezwarenadviescommissie geschieden in een voltallige vergadering, welke niet openbaar is. 6. De leden van de Bezwarenadviescommissie en de ambtelijk secretaris zijn tot geheimhouding verplicht. 7. De werkgever en de werknemer zijn verplicht alle gevraagde medewerking te verlenen aan de Bezwarenadviescommissie. Artikel 7 Advies 1. De Bezwarenadviescommissie doet een uitspraak over het al dan niet ontvankelijk zijn van het door de werknemer ingediende bezwaarschrift. 2. De werknemer die zich tot de Bezwarenadviescommissie heeft gewend, wordt in zijn bezwaar niet ontvankelijk verklaard, indien het bezwaar voor aanmelding bij de Bezwarenadviescommissie bij de rechter aanhangig is gemaakt. 3. Indien tijdens de behandeling van het bezwaar door de werkgever en/of de werknemer het bezwaar aanhangig wordt gemaakt bij de rechter, staakt de Bezwarenadviescommissie de verdere behandeling. 4. De Bezwarenadviescommissie brengt schriftelijk gemotiveerd advies uit ten aanzien van de bezwaren van de werknemer, voortkomend uit de individuele toepassing van het Sociaal Plan. 5. Het advies wordt door de voorzitter van de Bezwarenadviescommissie ondertekend. 6. Het advies van de Bezwarenadviescommissie wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie weken na de beraadslagingen aan de werkgever schriftelijk meegedeeld. De Bezwarenadviescommissie verstrekt de werknemer een kopie van het advies. Artikel 8 Beslissing op bezwaar door de werkgever Binnen twee weken na ontvangst van het advies van de Bezwarenadviescommissie zendt de werkgever haar beslissing op het bezwaar naar de werknemer. 1. Indien de werkgever afwijkt van het advies van de Bezwarenadviescommissie, doet hij hiervan gemotiveerd en schriftelijk mededeling aan de werknemer en de Bezwarenadviescommissie. 2. De werknemer die het niet eens is met het door de werkgever op zijn bezwaar genomen besluit kan zich wenden tot de daartoe bevoegde rechter. 12

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 10d 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen * Werkingssfeer 10d:1 * Begripsbepalingen

Nadere informatie

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Hoofdstuk 10d Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Paragraaf 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

PROVINCIAAL BLAD. Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 379 31 januari 2017 Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Besluit

Nadere informatie

Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant

Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR381680_2 19 december 2016 Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gezien de in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden bereikte overeenstemming over deze wijziging;

PROVINCIAAL BLAD. Gezien de in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden bereikte overeenstemming over deze wijziging; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Brabant. Nr. 402 1 februari 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent begeleiding van werk naar

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Kinderopvang Dronten, gevestigd te Dronten 2. Stichting Peuterspeelzaal Dronten, gevestigd te Dronten. enerzijds en de FNV gevestigd te Utrecht en CNV, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel B.8 van de

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities (alfabetisch) In dit Sociaal Statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: de ambtenaar

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat door Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 23 juni 2015, nr. A.17, is vastgesteld hetgeen volgt:

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat door Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 23 juni 2015, nr. A.17, is vastgesteld hetgeen volgt: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 3806 2 juli 2015 Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties en wijziging van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling provincies,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL I de Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties opnieuw vast te stellen. De regeling luidt als volgt:

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL I de Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties opnieuw vast te stellen. De regeling luidt als volgt: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 367 30 januari 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 15 december 2016, nr. 888290/888294, tot het opnieuw vaststellen

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provinciaal Blad Vaststellen regeling Van Werk naar Werk

PROVINCIAAL BLAD. Provinciaal Blad Vaststellen regeling Van Werk naar Werk PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Flevoland. Nr. 6461 29 september 2015 Provinciaal Blad 2015-30 Vaststellen regeling Van Werk naar Werk Op 22 september 2015 hebben Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V.

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Het college van burgemeester en wethouders van de ge Gelet op Ii Het advies van de Ondernemingsraad van de gemeente Emmen; ii& Het besluit van het college van 11

Nadere informatie

Reglement Klachtbehandeling externe klachtencommissie van het Da Vinci College

Reglement Klachtbehandeling externe klachtencommissie van het Da Vinci College Reglement Klachtbehandeling externe klachtencommissie van het Da Vinci College 1 Begripsbepalingen 1.1 Onder klacht wordt in dit reglement verstaan uitingen van ontevredenheid met betrekking tot het Da

Nadere informatie

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: hij die door of vanwege de gemeente

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

Klachtenreglement Senzer

Klachtenreglement Senzer Klachtenreglement Senzer Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Werkbedrijf Atlant De Peel handelend onder de naam Senzer, overwegende, dat het van belang is om binnen Senzer bestaande geschillen

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving *ZD17036648* Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z16-001446 Documentnummer: ZD17036648 Rubriek: Personeel en organisatie Naam regeling: Regeling generatiepact gemeente Zundert 2017-2018 Citeertitel: Regeling

Nadere informatie

REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE artikel 1 : begripsbepalingen artikel 2 : de commissie artikel 3 : het secretariaat artikel 4 : het bezwaarschrift artikel 5 : bevoegdheden

Nadere informatie

Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente

Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit het College van Bestuur van de Universiteit Twente tot het instellen

Nadere informatie

95e Wijziging in de gemeentelijke Rechtspositieregeling

95e Wijziging in de gemeentelijke Rechtspositieregeling GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente 's-hertogenbosch Nr. 71792 6 april 2018 95e Wijziging in de gemeentelijke Rechtspositieregeling De arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren zijn vastgelegd in de

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Vieja-Utrecht, gevestigd te Utrecht, 2. Stichting Hera, gevestigd te Arnhem, 3. Stichting (nieuwe organisatie), gevestigd te Ede enerzijds en de Vereniging

Nadere informatie

Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015

Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 1. Doel en werkingssfeer Het Sociaal Plan Rabobank CAO biedt medewerkers die worden geraakt door een wijziging van de organisatie

Nadere informatie

ECCVA/U Lbr: 13/003 CvA/LOGA 13/02

ECCVA/U Lbr: 13/003 CvA/LOGA 13/02 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bijlage(n) 2 betreft wijziging hoofdstuk 10d CAR ons kenmerk ECCVA/U201300008 Lbr: 13/003 CvA/LOGA 13/02

Nadere informatie

REGELING KLACHTENCOMMISSIE ONGEWENST GEDRAG OMGEVINGSDIENST GRONINGEN

REGELING KLACHTENCOMMISSIE ONGEWENST GEDRAG OMGEVINGSDIENST GRONINGEN REGELING KLACHTENCOMMISSIE ONGEWENST GEDRAG OMGEVINGSDIENST GRONINGEN Kwartiermaker RUD Groningen April 2013 1 Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Groningen; gelet op de instemming van de BOR

Nadere informatie

Reglement voor conflictbeslechting AVVN

Reglement voor conflictbeslechting AVVN Reglement voor conflictbeslechting AVVN Artikel 1 Definities In dit reglement hebben de volgende woorden de volgende betekenis: a. AVVN Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland b. AVVN-bestuur

Nadere informatie

Reglement inzake klachten- en geschillenprocedure Stichting Pensioenfonds Rockwool

Reglement inzake klachten- en geschillenprocedure Stichting Pensioenfonds Rockwool Reglement inzake klachten- en geschillenprocedure Stichting Pensioenfonds Rockwool Artikel 1 Definities De in de statuten en het pensioenreglement van het fonds gebruikte begripsbepalingen worden geacht

Nadere informatie

Borging Evaluatie: eenmaal per drie jaar Door: avm

Borging Evaluatie: eenmaal per drie jaar Door: avm Deze is een aanvulling op de 'Klachtenbehandeling cliënten' (organisatiehandboek A 334.110). Deze is niet van toepassing op klachten in het kader van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Bijlage II Procedure FuWater

Bijlage II Procedure FuWater Bijlage II Procedure FuWater Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. ambtenaar: degene zoals bedoeld in artikel 1.2.1, van de Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Bijlage: Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. bevoegd gezag: het orgaan dat in

Nadere informatie

VASTSTELLING REGELING GESCHILLEN WSW- EN CAO WELZIJNPERSONEEL 2013.

VASTSTELLING REGELING GESCHILLEN WSW- EN CAO WELZIJNPERSONEEL 2013. Gemeente Den Haag Ons kenmerk HGR/2013.6 RIS 262582 VASTSTELLING REGELING GESCHILLEN WSW- EN CAO WELZIJNPERSONEEL 2013. HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: I. In te trekken Regeling Geschillen

Nadere informatie

Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel

Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel Artikel 1 Definities Arbeidsgeschillen; geschillen omtrent de interpretatie en uitvoering van hetgeen tussen

Nadere informatie

Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014

Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Olst-Wijhe. Nr. 1609 14 januari 2014 Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe; gelet

Nadere informatie

REGLEMENT VAN BEROEP TER UITVOERING VAN HET BEPAALDE IN HET REGLEMENT UITKERINGEN. Pagina 1 van 5

REGLEMENT VAN BEROEP TER UITVOERING VAN HET BEPAALDE IN HET REGLEMENT UITKERINGEN. Pagina 1 van 5 REGLEMENT VAN BEROEP TER UITVOERING VAN HET BEPAALDE IN HET REGLEMENT UITKERINGEN Pagina 1 van 5 Voor de Commissie van Beroep is door het Algemeen Bestuur van Stichting Reprorecht, laatstelijk in zijn

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33286 25 november 2014 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 november 2014, 2014-0000102276,

Nadere informatie

LOGA. Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden. College voor Arbeidszaken/VNG. FNV Overheid. CNV Overheid

LOGA. Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden. College voor Arbeidszaken/VNG. FNV Overheid. CNV Overheid LOGA College voor Arbeidszaken/VNG FNV Overheid CNV Overheid CMHF Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden Datum 5 maart 2019 Ons kenmerk TAZ/U201900167

Nadere informatie

13. Organisatie- en personeelsformatieplan

13. Organisatie- en personeelsformatieplan SOCIAAL PLAN overname Brummi (Hieronder wordt verstaan Pamada B.V., Berenboog B.V., Twinkel B.V., Het Berenhuis B.V., Boli B.V. en BSO Okidoki B.V.) 2 4 juli 2008 De ondergetekenden, 1. Brummi (waaronder

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE

KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE Inhoudsopgave KLACHTENPROCEDURE... 3 Artikel 1. Klachtenregeling... 3 Artikel 2. Behandeling van de klacht... 3 Artikel 3. Beroep op het bestuur... 3 Artikel 4. Beroep

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

Reglement klachten- en geschillenprocedure Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen

Reglement klachten- en geschillenprocedure Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen Reglement klachten- en geschillenprocedure Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen november 2007 Inleidende bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen De begripsomschrijvingen zoals

Nadere informatie

Datum Januari 2017 Versie 2.0 Pagina s 10 (inclusief voorpagina) Klachtenregeling

Datum Januari 2017 Versie 2.0 Pagina s 10 (inclusief voorpagina) Klachtenregeling Datum Januari 2017 Versie 2.0 Pagina s 10 (inclusief voorpagina) Klachtenregeling Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Klachtenprotocol Kinderopvang De 5

Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Versie 10-11-2016 2 Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling 2 Samenstelling, benoeming

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS CB08.199 AJH 09-09-2008 procedures Aventus\CB08.199.reglement klachtenbehandeling onderwijs versie 2.0 def. vastgesteld CvB 05-11-2008 Historie document: Reglement

Nadere informatie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL Inzake: (WERKNEMER) Verzoeker tegen: (OMROEPWERKGEVER) Verweerster 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie 1.1. Krachtens artikel 49 lid

Nadere informatie

: de Stichting Geschillen in de landbouw c.a.;

: de Stichting Geschillen in de landbouw c.a.; Reglement geschillen in de landbouwzorg Begripsomschrijving Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Stichting : de Stichting Geschillen in de landbouw c.a.; Commissie : de Geschillencommissie

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Sociaal Statuut Gemeente Heemstede Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: 19 januari 2016

GEMEENTEBLAD. Nr Sociaal Statuut Gemeente Heemstede Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: 19 januari 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 5840 19 januari 2016 Sociaal Statuut Gemeente Heemstede 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede; gelet op: de Wet op de ondernemingsraden

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327,

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Provinciale Staten Vergadering d.d. 23 september 2009 Besluit nr. PS2009-658 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Gelet op

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr.

Nadere informatie

Regeling Bezwarencommissie Orionis Walcheren Ambtenaren

Regeling Bezwarencommissie Orionis Walcheren Ambtenaren Regeling Bezwarencommissie Orionis Walcheren Ambtenaren Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO:

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO: Sociaal Convenant De ondergetekenden Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND De ondergetekenden, SMO Helmond enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen: HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N PRINCIPE-AKKOORD S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N Overeengekomen op 15 maart 2017 door: De Persgroep Nederland B.V. NVJ jv/15 maart

Nadere informatie

VASTSTELLING REGELING GESCHILLEN WSW- EN CAO WELZIJN-PERSONEEL 2011

VASTSTELLING REGELING GESCHILLEN WSW- EN CAO WELZIJN-PERSONEEL 2011 Gemeente Den Haag Ons kenmerk HGR/2011.12 RIS 180930 VASTSTELLING REGELING GESCHILLEN WSW- EN CAO WELZIJN-PERSONEEL 2011 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende de toelichting, Besluit:

Nadere informatie

Naam en adres medewerker. Venray, 4 februari 2015. Onze referentie: TJ/mjr/02042015 Betreft: vaststellingsovereenkomst_vs2.

Naam en adres medewerker. Venray, 4 februari 2015. Onze referentie: TJ/mjr/02042015 Betreft: vaststellingsovereenkomst_vs2. Naam en adres medewerker Venray, 4 februari 2015 Onze referentie: TJ/mjr/02042015 Betreft: vaststellingsovereenkomst_vs2 Beste (voornaam), In januari 2015 heb je bijgevoegde informatie inclusief de vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 D e g e m e e n t e r a a d, h e t c o l l e g e v a n b u r g e m e e s t e r e n w e t h o u d e r s e n d e b u r g e m e e s t e r v a n d e g e m

Nadere informatie

BIJLAGE 6. Reglement Ongewenst Gedrag van de sector Besloten Busvervoer

BIJLAGE 6. Reglement Ongewenst Gedrag van de sector Besloten Busvervoer BIJLAGE 6 Reglement Ongewenst Gedrag van de sector Besloten Busvervoer Inleiding Het reglement Ongewenst Gedrag maakt deel uit van een beleid dat is gericht op het voorkomen en bestrijden van alle vormen

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010 Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010 Sociaal Plan DELTABiovalue Nederland BV versie 5 augustus 2010 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het besluit van de directie van DELTA NV, eigenaar

Nadere informatie

Concept Sociaal Statuut

Concept Sociaal Statuut Ondergetekenden: 1. De Stichting Sportbedrijf Smallingerland, gevestigd en kantoorhoudende te Drachten hierna te noemen: het Sportbedrijf 2. De vakbonden ABVAKABO-FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke

Nadere informatie

Reglement Klachten en Geschillen

Reglement Klachten en Geschillen Reglement Klachten en Geschillen (versie: 10 april 2013) INDEX Artikel 1 - Definities 2 Artikel 2 - Klacht 3 Artikel 3 - Geschil 3 Artikel 4 - Beroep instellen bij het Bestuur 4 Artikel 5 - Ombudsman Pensioenen

Nadere informatie

Uitvoering bezwaaradviescommissie

Uitvoering bezwaaradviescommissie Uitvoering bezwaaradviescommissie Aanleiding bezwaaradviescommissie Eerder is door de samenwerkingsverbanden passend primair onderwijs regio Leiden (PO2801), passend onderwijs Rijnstreek (PO2813) en primair

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Bekendmaking vaststelling beleid Burgemeester en wethouders van Heemskerk maken bekend de beleidsregel Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2017" vast te stellen. De nieuwe beleidsregel

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS WERK EN (RE) INTEGRATIE november 2011 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: a. de commissie : de commissie

Nadere informatie

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen Sociaal Plan Koninklijk Instituut voor de Tropen 0 Inhoud Artikel 1 WERKINGSSFEER EN WERKINGSDUUR... 3 Werkingssfeer... 3 Werkingsduur... 3 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid... 3 Wijziging...

Nadere informatie

Reglement als bedoeld in artikel 9 Regeling Bezwaar- en adviescommissie SPPOH.

Reglement als bedoeld in artikel 9 Regeling Bezwaar- en adviescommissie SPPOH. Reglement van de Bezwaaradviescommissie SPPOH Reglement als bedoeld in artikel 9 Regeling Bezwaar- en adviescommissie SPPOH. Artikel 1 - Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: Aanvrager bevoegd

Nadere informatie

Overeenkomst Cliëntenraad en de Zevenster

Overeenkomst Cliëntenraad en de Zevenster Paragraaf 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: 1. zorgaanbieder: Stichting De Zevenster te Zevenhuizen 2. instelling: De Zevenster, te Zevenhuizen 3. cliënten: de natuurlijke

Nadere informatie

CAO voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Reglement Geschillencommissie Vastgesteld op 27 maart 2012

CAO voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Reglement Geschillencommissie Vastgesteld op 27 maart 2012 CAO voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Vastgesteld op 27 maart Versie 0.2 Mvw 21/2/ Inhoud Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Samenstelling van de Geschillencommissie 3 Artikel 3.

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond.

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. C O N C E P T SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. De overgang van provinciale en gemeentelijke milieutaken naar

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds,

SOCIAAL PLAN. de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Buat, Platform voor Molukkers, gevestigd te Utrecht 2. IOC, Inspraakorgaan Chinezen, gevestigd te Utrecht 3. IOT, Inspraakorgaan Turken, gevestigd te Utrecht 4. Lize,

Nadere informatie

Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep.

Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep. Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep. De voorgestelde aanpassingen worden besproken met het Bijzonder

Nadere informatie

Reglement Klachtenbehandeling Oudercommissie Kinderopvang

Reglement Klachtenbehandeling Oudercommissie Kinderopvang Reglement Klachtenbehandeling Oudercommissie Kinderopvang 2009 Artikel 1 Stichting Prokino stelt een eigen onafhankelijke klachtencommissie in voor de behandeling van klachten van een oudercommissie. Stichting

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel Chemie en Coatings

Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel Chemie en Coatings Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel Chemie en Coatings Artikel 1 Definities Arbeidsgeschillen; geschillen omtrent de interpretatie en uitvoering van hetgeen

Nadere informatie

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 29 mei 2007, nummer ; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; overwegende dat

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV versie 2 september 2011 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het faillissement van DELTA Biovalue BV en daarmee van DELTA

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Reglement Geschillenprocedure

Hoofdstuk 6 Reglement Geschillenprocedure Pagina 31 Hoofdstuk 6 Reglement Geschillenprocedure Artikel 1. Begripsbepalingen De in de statuten en het pensioenreglement gebruikte begripsbepalingen worden geacht deel uit te maken van dit reglement.

Nadere informatie

Sociaal Plan RELX Groep

Sociaal Plan RELX Groep Sociaal Plan RELX Groep Inleiding Als onderdeel van een internationaal opererend, in multimedia gespecialiseerd concern, worden de Nederlandse RELX ondernemingen (verder in deze inleiding afgekort tot

Nadere informatie