Doorlopend Sociaal Plan Pieter van Foreest

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doorlopend Sociaal Plan Pieter van Foreest"

Transcriptie

1 Doorlopend Sociaal Plan Pieter van Foreest Versie 6.0 ( ) 1

2 Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van Zorginstellingen Pieter van Foreest (verder te noemen Pieter van Foreest). Het sociaal plan is een resultaat van onderhandelingen tussen de hieronder genoemde werknemersorganisaties en werkgever. Pieter van Foreest ziet zich, als organisatie binnen de zorg, geconfronteerd met externe ontwikkelingen en ingrijpende maatregelen van overheidswege. De ontwikkelingen van de AWBZ naar de WLZ, ZVW en WMO zal naar verwachting tot gevolg hebben dat er een afbouw van cliëntplaatsen plaatsvindt en er meer met minder mensen gedaan moet worden. Dit geldt met name in de (zorg)ondersteunende activiteiten. Dit sociaal plan bevat maatregelen en voorzieningen die de nadelige consequenties van organisatieontwikkelingen voor werknemers zoveel mogelijk ondervangen, bijvoorbeeld wanneer een functie: - geheel of gedeeltelijk vervalt of; - wordt verplaatst naar een andere locatie of; - zodanig ingrijpend verandert dat de functie niet meer kan worden uitgeoefend door de werknemer. Alvorens tot uitvoering van organisatieontwikkelingen over te gaan zal de werkgever, conform de Wet op de Ondernemingsraden, zijn voorgenomen besluit ter advisering voorleggen aan de Ondernemingsraad en er zich van vergewissen dat de betrokken werknemers goed geïnformeerd zijn over de voorgestane veranderingen. Uitgangspunt van het sociaal plan is en blijft goed werkgeverschap en goed werknemerschap waarbij respect en waardering spreekt voor iedere medewerker en waarbij van de medewerker verwacht wordt dat deze betrokken is. De zorg die wij dagelijks ten toon spreiden aan onze cliënten komt ook onze medewerkers toe. Pieter van Foreest zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat medewerkers zo veel mogelijk van werk naar werk worden begeleid met behulp van onder andere scholing en mobiliteit. Veranderingen met mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid zijn door voorgenoemde externe maatregelen en interne ontwikkelingen echter niet uit te sluiten, waardoor Pieter van Foreest op dit moment niet in staat is baangaranties te geven. Zodra Pieter van Foreest in de omstandigheid komt dat deze baangarantie voor een bepaalde groep functionarissen of afdeling/dienst/locatie niet meer gegeven kan worden treedt artikel 18.2 in werking en zal in overleg met de vakbonden het addendum gehanteerd worden. Aldus overeengekomen te.... (datum) De werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn Mevrouw H. ter Doest NU 91 De heer M. Froklage CNV Zorg & Welzijn De heer J.J. Veldt FBZ Mevrouw L. de Groot De werkgever: Zorginstellingen Pieter van Foreest A.A.H.M. de Bresser Versie 6.0 ( ) 2

3 Met inachtneming van bovenstaande opmerkingen bevat het sociaal plan de volgende artikelen. Artikel 1 Uitgangspunten Dit sociaal plan is van toepassing op de werknemers die een arbeidsovereenkomst zijn overeengekomen met Zorginstellingen Pieter van Foreest of rechtsvoorgangers en hier tijdens de looptijd van dit sociaal plan werkzaam zijn. Dit sociaal plan regelt de wijze waarop wordt omgegaan met de personele en rechtspositionele gevolgen voor medewerkers van Pieter van Foreest en beoogt de eventuele negatieve gevolgen van reorganisaties en organisatieontwikkelingen te beperken, in het bijzonder met betrekking tot behoud van werk, functie en inkomen. De bepalingen in dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen op basis van de artikelen van de cao Verpleeg-,Verzorgingshuizen en Thuiszorg, de daarbij behorende uitvoeringsregelingen, indien en voor zover de in dit sociaal plan beoogde fusie, reorganisatie en organisatieontwikkeling valt binnen de werkingssfeer van de betreffende cao. Het vertrekpunt van de toepassing van het sociaal plan is dat zo min mogelijk ontslagen zullen plaatsvinden, tenzij zich omstandigheden voordoen zoals bedoeld in de slotbepaling van dit sociaal plan. 5. In geval van reorganisatie zullen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd niet automatisch worden omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en kunnen van rechtswege beëindigd worden. 6. De aanpak van het sociaal plan is erop gericht om medewerkers van werk naar werk te begeleiden. 7. De werkgever zal bij het (her)plaatsingsbeleid indien mogelijk rekening houden met bestaande arbeidspatronen. 8. Voor zowel werknemers als werkgever geldt een inspanningsverplichting om in redelijkheid, billijkheid en goede trouw mee te werken aan de uitvoering van dit sociaal plan. 9. Als de werkgever het voornemen heeft om over te gaan tot fusie, samenwerking, overgang van onderneming en/of (gedeeltelijke) sluiting zullen partijen als aanvulling op dit sociaal plan andere afspraken maken over de rechtspositie van de betrokken medewerkers, waarbij dit sociaal plan als bodemvoorziening gehanteerd wordt. 10. De werkgever zal de voorgenomen organisatieveranderingen met de daarbij behorende formatieplaatsenplannen ter advisering voorleggen aan de Ondernemingsraad. Veranderingen die zullen worden doorgevoerd dienen voor de direct betrokkenen duidelijk en tijdig bespreekbaar te zijn. Gedurende het veranderingstraject zullen werknemers Versie 6.0 ( ) 3

4 en Ondernemingsraad zo volledig mogelijk worden geïnformeerd over de ontwikkelingen en de stand van zaken. 1 Op het moment dat dit sociaal plan in werking treedt, 1 januari 2016, komen de eerder in werking getreden sociaal plannen met onmiddellijke ingang te vervallen. Indien een werknemer een individuele aanspraak heeft uit hoofde van een sociaal plan/sociale paragraaf dat aantoonbaar vóór de ingangsdatum van dit sociaal plan is afgesloten, prevaleert die aanspraak voor zover de rechten daarvan uitstijgen boven de aanspraken als gevolg van deze regeling. 1 Ten minste eenmaal per jaar, of zoveel eerder als één van de bij de totstandkoming van dit sociaal plan betrokken partijen dit aangeeft, zal tussen de werkgever en werknemersorganisaties overleg plaatsvinden over de organisatieontwikkelingen. Artikel 2 Hardheidsclausule In gevallen, waarin dit sociaal plan niet voorziet en/of leidt tot een voor de individuele werknemer onbillijke situatie, zal de werkgever afwijken in een voor de werknemer gunstige zin. Indien tussen werkgever en werknemer verschil van mening is over toepassing van de hardheidsclausule, dan wordt dit verschil van mening ter beslissing voorgelegd aan de bezwarencommissie. Het bepaalde in lid 2 laat onverlet de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de burgerlijke rechter. Indien het geschil wordt voorgelegd aan de rechter vervalt het bepaalde in lid Partijen bij dit Sociaal Plan spreken af dat in verband met de mogelijke samenloop van wachtgeldaanspraken op grond van de CAO VVT en de wettelijke aanspraak op een transitievergoeding na invoering van de WWZ (artikel 7:673 BW) het besluit overgangsrecht transitievergoeding zoals vastgesteld op 23 april 2015 in acht wordt genomen en wat cao-partijen hierover vervolgens nog nader afspreken. Artikel 3 Begripsbepalingen In dit sociaal plan wordt verstaan onder: De werkgever: De rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke instelling Zorginstellingen Pieter van Foreest en haar rechtsvoorgangers. De werknemer: De persoon die in de zin van artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek een arbeidsovereenkomst heeft met de werkgever. Afspiegelingsbeginsel Het principe waarbij op grond van het aantal dienstjaren per functie en per leeftijdsgroep een onderscheid gemaakt wordt tussen werknemers die een gelijke aanspraak hebben. De werknemer met de meeste dienstjaren per functie en leeftijdsgroep, bij de betrokken werkgever, wordt als eerste geplaatst. Het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast per categorie uitwisselbare functies van de locatie of dienst op basis van de leeftijdsopbouw binnen de betreffende categorie uitwisselbare functies. Het personeel van de categorie uitwisselbare functies wordt ingedeeld in vijf 5 leeftijdsgroepen, te weten van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd. De verdeling van de boventalligen over de leeftijdsgroepen dient op een zodanige wijze plaats te vinden dat de leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies vóór en ná de inkrimping verhoudingsgewijs zoveel mogelijk gelijk blijft. Vervolgens wordt binnen elke leeftijdsgroep de werknemer met het langste dienstverband als eerste voor herplaatsing voorgedragen. Bezwarencommissie: De commissie zoals bedoeld in bijlage 1 van dit plan. Versie 6.0 ( ) 4

5 Boventallig: Boventallig is de werknemer wiens functie is komen te vervallen en die niet direct herplaatst kan worden. Dienstjaren/diensttijd: De aaneengesloten tijd dat een werknemer bij de werkgever c.q. haar rechtsvoorgangers in dienst is geweest tot aan de dag van het einde van het dienstverband. Hieronder valt ook de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die voorafging aan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mits niet onderbroken door de in de cao VVT afgesproken termijn voor opvolgende dienstverbanden voor bepaalde tijd. Formatieplaatsenplan: Een overzicht van de oude en de nieuwe functies met een omschrijving van de inhoud, de functie-eisen, het niveau van de functie op grond van het vigerende functiewaarderingssysteem en het aantal fte s per functie. Functie: Een afgerond geheel van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, die de werknemer in opdracht verricht, vastgelegd in de functiebeschrijving op grond van het vigerend functiewaarderingssysteem. a. Acceptabele functie: Een functie die buiten het domein van de passende functie valt, maar die qua inhoud en verantwoordelijkheden naar de mening van zowel medewerker als werkgever door de medewerker kan worden uitgeoefend, en die de medewerker bereid is te aanvaarden. b. Gelijkwaardige functie: Een functie op hetzelfde functieniveau en waarbij de functie-eisen niet of nauwelijks afwijken in vergelijking met de functie die de werknemer vervulde voor de organisatieverandering. c. Gewijzigde functie: Een zodanige wijziging van het takenpakket, budgetverantwoordelijkheid, omvang of doel van de dienst, waardoor de functie overwegend een andere inhoud krijgt en/of in een andere functieschaal wordt ingedeeld (conform het vigerend functiewaarderingssysteem). d. Nieuwe functie: Er is sprake van een nieuwe functie indien deze in het oude formatieplaatsenplan niet en in het nieuwe formatieplaatsenplan wel voorkomt. Het betreft een functie die anders is dan enige functie die voorkwam in het oude formatieplaatsenoverzicht van voor de reorganisatie. Hierbij spelen één of meer van de navolgende aspecten een rol: de complexiteit van de organisatorische context, een belangrijke wijziging in verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de span of control, verandering van de aandachtsvelden, breedte van het takenpakket, de gestelde functie-eisen. Deze veranderingen blijken uit de functiebeschrijving, de waardering van de gezichtspunten of de (voorlopige) FWG indeling van de functiebeschrijving, die voldoet aan de kwaliteitseisen conform de FWG 0 methodiek. e. Oorspronkelijke functie: De functie of het samenstel aan de werknemer opgedragen werkzaamheden die in de organisatie voorkomt, direct voorafgaand aan de datum waarop de fusie plaats vindt. f. Passende functie: Een functie die, gelet op het niveau van de huidige functie, de genoten of binnen afzienbare tijd af te ronden opleiding, werkervaring, persoonlijke capaciteiten en omstandigheden en omvang huidig dienstverband, redelijkerwijs aan de werknemer kan worden opgedragen, daarin begrepen de werknemer die binnen maximaal 6 maanden aan de betreffende functie-eisen kan voldoen. Daarbij rekening houdend met een reistijd woon-werkverkeer van maximaal 1,5 uur enkele reis. Voor zover een passende functie gelijk FWG-niveau niet tot de mogelijkheden behoort, wordt een functie die één functiegroep hoger is gewaardeerd, respectievelijk maximaal één functiegroep lager is gewaardeerd eveneens als passend beschouwd. Versie 6.0 ( ) 5

6 Fusie: Het, als gevolg van rechtsgeldige besluiten van twee of meer organisaties, samengaan van zelfstandig functionerende organisatorische eenheden van organisaties dan wel het samengaan van totale instellingen. Voor de toepassing van dit sociaal plan wordt de situatie waarbij een functie van een instelling door een andere werkgever, tijdelijk wordt overgenomen met het hier gebezigde fusiebegrip gelijkgesteld. Organisatie verandering: Een wijziging in de organisatie van de instelling voortvloeiend uit een samenhangend plan, vastgesteld door de Raad van Bestuur, waarvan een of meer werknemers van de instelling gevolgen ondervindt vallen onder de werkingssfeer van artikel 2 van dit sociaal plan. Outplacement: Externe en/of interne begeleiding van een of meer werknemers bij het zoeken naar een nieuwe functie buiten de organisatie, in opdracht en op kosten van de werkgever. Plaats van tewerkstelling: De plaats van waaruit de werknemer gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht. Salaris: Het tussen werkgever en werknemer overeengekomen bruto maandloon of periodeloon, exclusief de in de betreffende CAO genoemde vergoedingen en/of toelagen. Transitievergoeding Dit is een ontslagvergoeding waar alle werknemers recht op hebben na een arbeidsovereenkomst van ten minste twee jaar. Deze vergoeding dient gebruikt te worden voor scholing en om over te stappen naar een andere baan of een ander beroep. Deze transitievergoeding wordt afhankelijk van de duur van een dienstverband. De regel is: ⅓ maandsalaris per dienstjaar en ½ maandsalaris per dienstjaar dat men langer dan tien jaar in dienst is geweest. (tot 1 januari 2020 geldt voor de werknemer die langer dan tien jaar bij de werkgever in dienst is en op het moment van het ontslag vijftig jaar of ouder is, dat hij voor elk gewerkte dienstjaar na zijn 50e recht heeft op een maandsalaris). De transitievergoeding is maximaal euro, of maximaal een jaarsalaris als de werknemer meer verdient dan dat bedrag. Er kan een betalingsregeling worden getroffen voor de transitievergoeding. De transitievergoeding vervangt de kantonrechterformule. Zie ook artikel 2 lid Artikel 4 Plichten werkgever en werknemer Werkgever en werknemer zijn in alle redelijkheid en billijkheid, gehouden aan uitvoering van dit sociaal plan waarbij een wederzijdse inspanningsverplichting uitgangspunt is. Versie 6.0 ( ) 6

7 Artikel 5 Pre-mobiliteit Dit artikel heeft uitsluitend betrekking op medewerkers die werkzaam zijn in een organisatorische eenheid waarvan werkgever van mening is dat dit onderdeel in de toekomst onderhevig is aan een organisatieverandering zoals bedoeld in dit sociaal plan. Het besluit hierover maakt de werkgever bekend aan de ondernemingsraad. Zo ruim mogelijk voorafgaand aan een voorgenomen besluit tot organisatieverandering worden maatregelen genomen om de medewerkers voor te bereiden op het wijzigen, verplaatsen of vervallen van functies en/of veranderingen van plaats van tewerkstelling. Op deze wijze wordt de medewerker in de gelegenheid gesteld na te denken over zijn of haar loopbaan bij werkgever. Daarnaast wordt de medewerker voorbereid op te nemen beleidsbeslissingen door de Raad van Bestuur. Tijdens de periode van pre-mobiliteit zal werkgever de medewerkers door middel van personeelsbeleid stimuleren actief te werken aan de eigen arbeidsmarktpositie. Deelname is voor medewerkers vrijwillig, doch niet vrijblijvend. Zodra de Raad van Bestuur een besluit neemt over een organisatieverandering zoals bedoelt in dit sociaal plan, eindigt per direct de fase van pre-mobiliteit. Artikel 5.1 Kader pre-mobiliteit Voor de betreffende organisatorische eenheid zal een gerichte communicatiecampagne gestart worden door middel van bijvoorbeeld: Informatie bijeenkomsten, waar de verwachte veranderingen en ontwikkelingen alsmede interne mobiliteitsbevorderende maatregelen uiteen worden gezet. Daarnaast kan de medewerker gebruik maken van instrumenten en werkwijzen die onderdeel uitmaken van het bestaande personeelsbeleid van werkgever. De informatie en het gebruik van het beleid dienen zodanig te zijn dat deze de inzetbaarheid van de medewerker in een andere interne of externe functie verhogen. De direct leidinggevende van de medewerker bewaakt de actieve deelname van de medewerker tijdens de pre-mobiliteitsfase. Voor de betreffende organisatorische eenheid wordt een zogenaamde mobiliteitsadviseur aangesteld. Deze mobiliteitsadviseur bewaakt de voortgang van de interne mobiliteitsvraagstukken binnen de organisatorische eenheid en is belast met de organisatie van informatiebijeenkomsten alsmede met de afstemming tussen betrokken afdelingen van werkgever. Daarnaast zal de mobiliteitsadviseur in samenwerking met de betreffende P&O adviseur behulpzaam zijn in praktische begeleiding van de medewerker en het inschakelen van in- of externe expertise. Maatregelen en instrumenten die ingezet kunnen worden, zijn beschreven in het personeelsbeleid zoals dit binnen Pieter van Foreest is/wordt vastgesteld. Pieter van Foreest heeft het beleid ontwikkeling m.b.t. Strategische personeelsplanning. In het kader van dit beleid wordt door leidinggevenden een beeld geschetst van de huidige en toekomstige kwalitatieve en kwantitatieve formatie en deskundigheidsmix. Op basis hiervan worden plannen gemaakt hoe de kloof tussen huidige en toekomstige personeelsbezetting zo goed mogelijk te overbruggen. In het beleid wordt opgenomen dat leidinggevenden d.m.v. de reguliere gesprekscyclus hierover gesprekken voeren met hun medewerkers. De gesprekken in het kader van de gesprekcyclus worden systematische met alle medewerkers gehouden. Tijdens deze gesprekken wordt aan medewerkers o.a. gevraagd of zij een (vervolg)beroepsopleiding willen volgen om ook in de toekomst volop inzetbaar te blijven bij Pieter van Foreest en in de zorgsector. Naast deze reguliere opscholing worden ook in het geval van organisatieontwikkeling of reorganisatie medewerkers gestimuleerd een beroepsopleiding te volgen. Versie 6.0 ( ) 7

8 Artikel 6 Wijzigingen in formatie, functie en/of locatie Wijzigingen in functie en/of in de plaats van tewerkstelling zijn slechts mogelijk als deze voortvloeien uit een na advies van de ondernemingsraad vastgesteld formatieplaatsenplan. De personele invulling zal plaatsvinden met inachtneming van de gemaakte afspraken in dit sociaal plan. In de herinrichting kunnen de volgende wijzigingen in functie dan wel in formatie plaatsvinden: geheel of gedeeltelijk vervallen ervan; van de werkzaamheden op een andere plaats van tewerkstelling. De werkgever overlegt in een zo vroeg mogelijk stadium met de werknemer die geconfronteerd wordt met een wijziging in zijn functie en/of plaats van tewerkstelling, met het doel consequenties van deze wijziging voor de werknemer te bespreken en tot een zo groot mogelijke overeenstemming te komen over de oplossingsrichting, met inachtneming van de bepalingen in dit sociaal plan. Artikel 7 Belangstellingsregistratie Als de werkgever een voorgenomen besluit heeft genomen over een reorganisatie of organisatieontwikkelingen en het betreffende formatieplaatsenplan, wordt er gestart met een schriftelijke belangstellingsregistratie, gelijktijdig onder alle betrokken werknemers. Belangstelling kan worden kenbaar gemaakt voor functies binnen geheel Pieter van Foreest. Door middel van het belangstellingsregistratieformulier wordt op uniforme wijze de belangstelling van betrokken werknemers vastgelegd. Met de werknemer die dit wenst wordt een belangstellingsgesprek gevoerd. In de belangstellingsregistratie komt in ieder geval aan de orde: welke functie een tweede of derde voorkeur heeft, dit kan ook een functie op een geheel andere afdeling of locatie zijn zou willen volgen om op een hoger niveau of horizontaal in een ander soortige functie te kunnen functioneren. Tevens worden de gegevens ten aanzien van gevolgde opleidingen, werkervaringen en bijzondere omstandigheden geïnventariseerd en zo nodig geactualiseerd. Aan de registratie en aan het gesprek kunnen geen rechten worden ontleend. De registratie wordt verricht ten behoeve van een goede plaatsing en herplaatsing van werknemers. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt. De werknemer ontvangt een afschrift van dit verslag. Versie 6.0 ( ) 8

9 Artikel 8 Uitgangspunten (her)plaatsingsbeleid Na vaststelling van het gestelde in artikel 6 en 7 vindt uitvoering plaats van het (her)plaatsingsbeleid op basis van de volgende uitgangspunten. Bij plaatsing geldt als eerste uitgangspunt dat de werknemer zijn functie volgt. Indien aan het eerste uitgangspunt niet wordt voldaan, geldt als tweede uitgangspunt dat voor een andere functie zoals bedoeld onder artikel 9 A, lid 1 sub 2, 3 en 4, dat de werknemer voldoet aan de functie-eisen zoals deze in het formatieplaatsenplan zijn opgenomen of daar binnen redelijke termijn (6 maanden) aan kan voldoen. Noodzakelijke scholing geschiedt op kosten en in tijd van werkgever. Artikel 9 A De plaatsingsprocedure Indien in de plaatsingsprocedure aan de werknemer een passende functie wordt aangeboden, wordt de volgende volgorde in acht genomen: dezelfde functie een gelijkwaardige functie qua opleiding en niveau (dezelfde indeling) een hogere of gewijzigde functie (maximaal één functiegroep hoger) een functie op een lager niveau (maximaal één functiegroep lager) Wanneer meerdere medewerkers in aanmerking komen voor een functie uit dit artikel hanteert de werkgever het principe van anciënniteit. Bij gelijke datum van indiensttreding gaat de oudste medewerker voor. In overleg tussen werknemer en werkgever kan een acceptabele functie die de werknemer bereid is te accepteren, aangeboden worden. Indien aan de werknemer dezelfde functie wordt aangeboden, is de werknemer per definitie geschikt voor de functie. Bij het aanbieden van een gelijkwaardige functie kan scholing noodzakelijk zijn. Uitgangspunt is derhalve of de werknemer aan de functie-eisen kan voldoen of binnen redelijke termijn (6 maanden) aan deze functie-eisen kan gaan voldoen. Noodzakelijke scholing geschiedt op kosten en in de tijd van de werkgever. 5. Indien een medewerker op grond van een eerdere reorganisatie in een passende functie op een lager niveau is geplaatst, hoeft de medewerker niet opnieuw een lagere functie te accepteren. Dit kan alleen in overleg tussen werkgever en werknemer. 6. Degenen die niet geplaatst worden, worden schriftelijk boventallig verklaard en komen voor herplaatsing in aanmerking. De boventalligheid gaat in op het moment dat de functie feitelijk vervalt. De werkgever zal bij boventalligheid van een werknemer, de werknemer faciliteren opdat met wederzijdse inspanningen een passende functie binnen of buiten Pieter van Foreest gevonden kan worden. 7. In het geval van gewijzigde en nieuwe functies (functies welke niet in de bestaande situatie maar wel in het nieuwe formatieplaatsenplan voorkomen) zal de werkgever deze functies in eerste instantie aanbieden aan de herplaatsingkandidaten alvorens intern en extern te gaan werven. Een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 1, 2, Versie 6.0 ( ) 9

10 Artikel 9 B Tijdelijke werkzaamheden Werknemers die niet structureel herplaatst worden kunnen een passende functie aangeboden krijgen op basis van hun kennis, ervaring, vaardigheden en vooropleiding. Om de doelstellingen van Pieter van Foreest te behalen zullen een aantal zaken projectmatig aangepakt worden. Hier zullen soms tijdelijke projectleiders voor nodig zijn. Afhankelijk van de omvang van het project zal er een bepaalde deskundigheid en functioneringsniveau gevraagd worden. Werknemers die niet structureel herplaatst worden kunnen wel geschikt zijn voor het projectleiderschap van tijdelijke projecten. Indien aan deze werknemer een tijdelijke projectfunctie van maximaal een jaar wordt aangeboden, is dit met behoud van de rechtspositie van de oude functie. Indien het een projectfunctie met een kleiner omvang dat het huidige arbeidscontract betreft, worden er aanvullende afspraken gemaakt over de inzet van de overige uren binnen of buiten Pieter van Foreest. Een half jaar voor afloop van het project worden door de werknemer en werkgever nieuwe afspraken gemaakt over een toekomst binnen of buiten Pieter van Foreest. Vanaf het moment dat de projectfunctie eindigt, wordt de medewerker weer als boventallig benoemd en wordt teruggevallen op het sociaal plan en eventueel het addendum. Indien gedurende het project een structurele passende functie voorhanden komt dan wordt de werknemer op deze functie geplaatst en ontheven van de projectfunctie. In voorkomende gevallen kan de medewerker het project afmaken, waarbij de garantie geldt om bij het einde van het project alsnog op de betreffende functie geplaatst te worden. Artikel 10 Vertrekbevorderende maatregel Vertrekbevorderende maatregel boventalligen Voor boventalligen met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die op eigen verzoek schriftelijk ontslag nemen, bestaat er een vertrekbevorderende maatregel. De boventallige werknemer die schriftelijk zijn arbeidsovereenkomst, inclusief de opzegtermijn opzegt (uiterlijk) vijf maanden nadat door de Raad van Bestuur een definitief besluit is genomen over het reorganisatieplan van dat betreffende onderdeel van de organisatie en schriftelijk afstand doet van eventueel wachtgeld, ontvangt een mobiliteitspremie. Deze mobiliteitspremie betreft het voor de werknemer geldende bruto maandsalaris waarover de gebruikelijke inhoudingen berekend worden. Achtergrond van deze maatregel is dat de boventalligheid bij Pieter van Foreest dient te worden gereduceerd. Dit geldt ook voor medewerkers die in de hieronder genoemde periode een andere baan vinden. De looptijd van deze regeling is bepaald op ontslagverzoeken tot vijf maanden nadat de medewerker schriftelijk boventallig is verklaard. De hoogte van de mobiliteitspremie wordt als volgt berekend: - bij een dienstverband op de Peildatum van 0-5 jaar : 2 maanden Salaris; - bij een dienstverband op de Peildatum van 5-10 jaar : 3 maanden Salaris; - bij een dienstverband op de Peildatum van 10 jaar of meer : 4 maanden Salaris. Boventallige werknemers die in deeltijd werken, ontvangen een mobiliteitspremie naar rato van het aanstellingspercentage. Bij aanvaarding van de mobiliteitspremie van deze paragraaf kan geen beroep worden gedaan op de overige faciliteiten van dit sociaal plan. Versie 6.0 ( ) 10

11 Vertrekbevorderende maatregel overige werknemers Voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die op eigen verzoek schriftelijk ontslag nemen bestaat er een vertrekbevorderende maatregel. Deze werknemer dient benoemd te zijn in een functie waarin boventalligheid bestaat in dezelfde locatie of dienst en maakt dus zichtbaar plaats voor een boventallige collega. De werknemer die schriftelijk zijn arbeidsovereenkomst, inclusief de opzegtermijn opzegt (uiterlijk) vijf maanden nadat door de Raad van Bestuur een definitief besluit is genomen over het reorganisatieplan van dat betreffende onderdeel van de organisatie en schriftelijk afstand doet van eventueel wachtgeld, ontvangt een mobiliteitspremie. Deze mobiliteitspremie betreft het voor de werknemer geldende bruto maandsalaris waarover de gebruikelijke inhoudingen berekend worden. Achtergrond van deze maatregelen is dat de boventalligheid bij Pieter van Foreest dient te worden gereduceerd. Dit geldt ook voor medewerkers die in de hieronder genoemde periode een andere baan vinden. De looptijd van deze regeling is bepaald op ontslag verzoeken tot vijf maanden nadat medewerker(s) uit de betreffende functie en locatie/dienst boventallig zijn verklaard. De hoogte van de mobiliteitspremie wordt als volgt berekend: - bij een dienstverband op de Peildatum van 0-5 jaar : 2 maanden Salaris; - bij een dienstverband op de Peildatum van 5-10 jaar : 3 maanden Salaris; - bij een dienstverband op de Peildatum van 10 jaar of meer : 4 maanden Salaris. Werknemers die in deeltijd werken, ontvangen een mobiliteitspremie naar rato van het aanstellingspercentage. Bij aanvaarding van de mobiliteitspremie van deze paragraaf kan geen beroep worden gedaan op de overige faciliteiten van dit sociaal plan of ontslagvergoeding. Loonsuppletie Indien de werknemer zelf ontslag neemt, zoals hierboven genoemd bij en en bij een andere werkgever een lager betaalde functie aanvaardt, wordt het nieuwe salaris gedurende maximaal één jaar aangevuld tot het uurloon (exclusief emolumenten). De aanvulling bedraagt maximaal 20 % van het laatstverdiende uurloon. Indien de geldende wachtgeldregeling in gunstige zin afwijkt van bovenstaande regeling, zal in plaats van bovenstaande regeling de wachtgeldregeling worden toegepast. Indien, i.v.m. naderend pensioen, de pensioen datum binnen een jaar wordt bereikt, dan zal de loonsuppletie op de wettelijke pensioendatum stopgezet worden. Artikel 11 Voorrang herplaatsingkandidaten bij vacatures Als er tijdens de herinrichting een passende vacature ontstaat binnen Pieter van Foreest, wordt deze eerst aangeboden aan de boventalligen c.q. herplaatsingkandidaten. Een medewerker die is geplaatst op een andere locatie van Pieter van Foreest, dan de huidige locatie heeft een jaar lang voorrang, indien zich een passende functie voordoet op de 'oude' locatie; De kandidaten moeten voldoen aan de functie-eisen dan wel binnen afzienbare termijn (6 maanden) daaraan kunnen voldoen waarbij de studiekosten zowel qua tijd als geld door de werkgever volledig worden vergoed. Wanneer er meerdere geschikte kandidaten zijn voor een vacature dan hanteert de werkgever het principe van anciënniteit. 5. Wanneer er meerdere geschikte kandidaten zijn voor een vacature en er sprake is van gelijke geschiktheid heeft een reïntegratiekandidaat voorrang boven een herplaatsingskandidaat. 6. Als 1 tot en met 5 niet leidt tot het vervullen van de vacature wordt deze opengesteld voor alle werknemers conform het vigerende werving- en selectiebeleid. Versie 6.0 ( ) 11

12 Artikel 12 Procedure weigering functieaanbod De werkgever maakt het functieaanbod schriftelijk aan de werknemer bekend, onder vermelding van de redenen, alsmede van de consequenties van een eventuele weigering. Hierin is opgenomen dat een passende functie niet geweigerd kan worden. De werknemer kan binnen 2 weken schriftelijk gemotiveerd bezwaar maken tegen het functieaanbod bij de werkgever, tenzij er sprake is van overmacht a.g.v. van afwezigheid door bijvoorbeeld vakantie, dan wordt er rekening gehouden met een termijn van maximaal 5 weken. De werkgever is verplicht om over het ingediende bezwaar advies in te winnen bij de bezwarencommissie. De werkgever draagt er zorg voor dat de adviesvraag en het ingediende bezwaar binnen 2 weken bij de bezwarencommissie is ingediend. De samenstelling en de werkwijze van de commissie zijn vastgesteld in bijlage Indien de bezwarencommissie de bezwaren gegrond acht, zal de werkgever voor de werknemer een andere, passende functie zoeken, met inachtneming van de uitspraak van de bezwarencommissie. 5. Indien de bezwarencommissie de functie wel passend acht, wordt de werknemer hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. De werknemer wordt daarbij door de werkgever geïnformeerd over de consequenties van weigering van een passend functieaanbod en de gevolgen van ontslag op eventuele uitkeringsrechten. De werknemer krijgt gedurende twee weken de gelegenheid om de functie alsnog te accepteren. Indien de werknemer de functie na deze twee weken niet accepteert, dan kan een ontslag aanvraag gedaan worden bij UWV WERKbedrijf. Artikel 13 Herhaalde plaatsing Indien na herplaatsing in een nieuwe functie binnen zes maanden blijkt dat de betrokken werknemer buiten zijn schuld niet geschikt is voor de functie, zullen de werkgever en werknemer verder zoeken naar een passende functie. Bij het ontbreken van een andere passende functie wordt de werknemer boventallig verklaard. Vanaf het moment dat een werknemer boventallig wordt verklaard, dient de werknemer mee te werken aan het zoeken naar werk binnen, maar ook buiten Pieter van Foreest. Indien een boventallige medewerker niet meewerkt aan lid 2 van dit artikel, dan wordt een ontslagvergunning bij UWV WERKbedrijf aangevraagd. Voordat de werkgever hiertoe overgaat, wordt het ontslag voorgelegd aan de bezwarencommissie. De commissie toetst of de werknemer inderdaad te weinig inspanningen heeft geleverd voor het vinden van ander werk. Artikel 14 Salarisgarantieregeling na herplaatsing Indien de werknemer een andere functie aanvaardt en deze functie hoger of op een gelijkwaardig niveau is ingedeeld, overeenkomstig artikel 9 A lid 1 sub 2 en 3, vergeleken met de oorspronkelijke functie, ontvangt de werknemer vanaf het moment van daadwerkelijke uitoefening van de andere functie het salaris inclusief uitloopmogelijkheden, behorende bij de andere functie. De werknemer die als gevolg van de herinrichting een passende functie aanvaardt overeenkomstig artikel 9 A lid 1 sub 4 en deze functie op een lager niveau is ingeschaald dan de oorspronkelijke functie, dan behoudt de medewerker zijn salaris inclusief het recht op doorgroei naar het maximum salaris zoals vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Versie 6.0 ( ) 12

13 Indien er binnen twee jaar, na plaatsing van een werknemer op een functie met een lager niveau, een passende functie van het oorspronkelijke niveau vrijkomt, mag de werkgever deze functie opnieuw aan de werknemer aanbieden. Indien de werknemer deze functie weigert, dan wordt het salaris alsnog bevroren en vervalt de garantie op de uitloop in de salarisschaal. De salarisgarantie is gebaseerd op de omvang van het dienstverband met de werkgever in de maand voorafgaand aan de functieverandering. Indien de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de werkgever op enig tijdstip na de functieverandering op verzoek van de werknemer een minder aantal uren omvat dan het in de vorige volzin bedoelde dienstverband, wordt de aanspraak naar rato van dit mindere aantal uren berekend. Artikel 15 Toeslaggarantie De werknemer die een ORT toeslag heeft dan wel toeslag wegens bereikbaarheidsdienst of wegens beschikbaarheiddienst en die als gevolg van de herinrichting een functie aanvaardt waarbij geen of een lagere toeslag van toepassing is, heeft recht op een afbouwregeling conform de ORT afbouwregeling zoals opgenomen in de CAO VVT. Indien de werknemer een functie aanvaardt waarvan de som van salaris en toelagen gelijk of hoger is dan de som van salaris en toelagen bij de oorspronkelijke functie van de oude werkgever, vervalt de toeslaggarantie. Artikel 16 Wijziging plaats van tewerkstelling Indien bij de vaststelling van het formatieplaatsenplan blijkt dat aan een werknemer een (tijdelijke) wijziging van de plaats van tewerkstelling buiten de gemeente van de huidige standplaats moet worden aangeboden, zal de werkgever in een zo vroeg mogelijk stadium met de betrokken werknemer overleg plegen met het doel tot een zo groot mogelijke overeenstemming te komen en daarbij de consequenties van de (tijdelijke) wijziging aan betrokkene mede te delen. Een werknemer die in verband met een wijziging in de plaats van tewerkstelling buiten de gemeente van de huidige standplaats extra reiskosten moet maken, krijgt deze extra reiskosten netto vergoed gedurende een periode van 12 maanden op basis van openbaar vervoer. Na deze periode valt de werknemer terug op de gebruikelijke vergoeding conform de vigerende cao VVT. Wanneer een wijziging van arbeidsplaats buiten de huidige standplaats ernstige/praktische problemen veroorzaakt in het sociale leven van de werknemer, dan zal de werkgever in overleg treden met de werknemer over een voorziening. Artikel 17 Looptijd Sociaal Plan Dit sociaal plan treedt in werking op 1 januari 2016 en loopt tot 1 januari Ten minste eenmaal per jaar, of zoveel eerder als één van de bij de totstandkoming van dit sociaal plan betrokken partijen dit aangeeft, zal tussen de werkgever en werknemersorganisaties overleg plaatsvinden over de organisatieontwikkelingen. Drie maanden voor het einde van de looptijd van dit sociaal plan vindt overleg plaats over beëindiging, wijziging respectievelijk continuering van dit sociaal plan. Versie 6.0 ( ) 13

14 De looptijd van dit sociaal plan laat onverlet dat artikelen in dit sociaal plan op grond van hun inhoud ook nadien van toepassing kunnen blijven. Artikel 18 Slotbepalingen Met instemming van partijen kan dit sociaal plan tussentijds worden gewijzigd indien zich naar het oordeel van partijen daartoe onvoorziene (externe) zwaarwegende omstandigheden voordoen waardoor van de werkgever niet verlangd kan worden zich aan het sociaal plan te houden. Partijen bij dit sociaal plan zullen dan in overleg treden teneinde te komen tot een wijziging van het bestaande sociaal plan. Indien vooraf of gedurende een organisatieverandering, waarvoor het traject conform de WOR en cao VVT is afgerond, blijkt dat boventallige medewerkers van betreffende organisatieonderdeel niet herplaatst kunnen worden en/of er functies vervallen waarvan geen soortgelijke vervangende functies aanwezig zijn binnen de organisatie, dan kan Pieter van Foreest besluiten om gebruik te maken van het addendum Met gedurende wordt hier bedoeld dat binnen twaalf maanden na het boventallig verklaren van medewerkers conform het sociaal plan toch blijkt dat voor (een deel van) deze medewerkers structureel geen passend werk blijkt te zijn binnen Pieter van Foreest i.v.m. structureel verlies van werkzaamheden. Pieter van Foreest gaat na overleg met de vakbonden pas over tot het gebruik van het addendum en gedwongen ontslagen als aan een van de volgende 3 voorwaarden is voldaan; Pieter van Foreest. De vakbonden reageren binnen vier tot uiterlijk zes weken op het verzoek om het addendum van kracht te laten zijn. Op het moment dat de vakbonden akkoord gaan met het van kracht laten zijn van het addendum, start voor de boventalligen de 12 maanden termijn uit het addendum. De interpretatie van dit sociaal plan is voorbehouden aan partijen verbonden aan dit plan. Inzake de toepassing van dit sociaal plan kunnen werkgever en werknemer advies inwinnen bij de bezwarencommissie (zie bijlage 1). 5. De werkgever zal desgevraagd een exemplaar van het sociaal plan ter beschikking stellen aan de werknemers en het sociaal plan beschikbaar stellen via intranet. Versie 6.0 ( ) 14

15 BIJLAGE 1: DE BEZWARENCOMMISSIE De werkgever stelt de Bezwarencommissie in. Voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie ontvangen de leden presentiegeld en een vergoeding van de reiskosten. De taak van de commissie is uitsluitend het, op verzoek van werkgever dan wel individuele werknemer, adviseren over de toepassing van de in deze sociale paragraaf neergelegde bepalingen. De commissie brengt over de verrichte werkzaamheden periodiek verslag uit aan de werkgever en geanonimiseerd aan de ondernemingsraad. De commissie bestaat uit ten hoogste 3 leden, niet zijnde bestuurslid, directielid, lid van de ondernemingsraad of medewerker van Pieter van Foreest. Eén lid wordt benoemd door de werkgever, één lid wordt benoemd door de ondernemingsraad. De voorzitter wordt benoemd door de hierboven genoemde commissieleden gezamenlijk. Het secretariaat van de commissie wordt gevoerd door de in de aanhef genoemde werkgever. De werknemer kan zich schriftelijk wenden tot de bezwarencommissie met bezwaren inzake: - de inhoud van de hem toegedeelde functie en de plaats van tewerkstelling; - de individuele toepassing van deze sociale paragraaf. 5. De mondelinge behandeling van het bezwaar vindt plaats binnen 2 weken na indiening van het bezwaarschrift. Tijdens de behandeling worden de betrokken werknemer en de werkgever gehoord, waarbij zij zich door een raadsman kunnen doen bijstaan. De mondelinge behandeling geschiedt niet in het openbaar, tenzij de adviescommissie anders besluit, gehoord hebben de betrokken werknemer en de werkgever. 6. De beraadslagingen van de commissie geschieden in een voltallige vergadering, welke niet openbaar is. De leden van de commissie zijn tot geheimhouding verplicht. Werkgever en de betrokken werknemer zijn verplicht alle gevraagde medewerking te verlenen aan de bezwarencommissie. 7. De commissie doet een uitspraak over het al dan niet ontvankelijk zijn van het door de werknemer ingediende bezwaar. De uitspraak wordt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 week na de hoorzitting, met redenen omkleed, bij aangetekend schrijven aan de betrokken werknemer en werkgever medegedeeld. 8. De werkgever is verplicht, indien het bezwaar gegrond is verklaard, met inachtneming van de uitspraak een nieuw besluit te treffen, tenzij genoegzaam kan worden aangetoond dat zulks als gevolg van overheidsmaatregelen en/of zwaarwichtige gronden onmogelijk is. 9. Indien werknemer zijn bezwaar reeds bij de burgerlijke rechter heeft aangemeld, heeft hij geen toegang tot de bezwarencommissie. Indien tijdens de behandeling van het bezwaar door de werkgever en/of de werknemer het bezwaar aanhangig wordt gemaakt bij de rechter, staakt de commissie de verdere behandeling. Versie 6.0 ( ) 15

Doorlopend Sociaal Plan Topaz

Doorlopend Sociaal Plan Topaz Doorlopend Sociaal Plan Topaz Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van de stichting Topaz (verder te noemen Topaz). Het sociaal plan is

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties 8300 Concept SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 De ondergetekenden: Werkgever: Raad van Bestuur De Wever en Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Kinderopvang Dronten, gevestigd te Dronten 2. Stichting Peuterspeelzaal Dronten, gevestigd te Dronten. enerzijds en de FNV gevestigd te Utrecht en CNV, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties.

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties. SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie van - Stichting Cardia - Stichting Duinrust en de daaruit volgende reorganisaties. Definitieve versie d.d. 14 september 2009 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgevers: en hun

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND De ondergetekenden, SMO Helmond enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen: HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis SOCIAAL PLAN ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis 19 december 2008 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

Addendum op doorlopend sociaal plan Pieter van Foreest

Addendum op doorlopend sociaal plan Pieter van Foreest Addendum op doorlopend sociaal plan Pieter van Foreest Versie 6.0 (12-10-2015) 1 Addendum op doorlopend sociaal plan Pieter van Foreest 1. Inleiding Pieter van Foreest ziet zich, als organisatie binnen

Nadere informatie

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule Preambule Voor u ligt het Sociaal Plan 2007 van Trias Jeugdhulp. De directe aanleiding voor het opstellen van dit Sociaal Plan is de behoefte van de Raad van Bestuur van Trias Jeugdhulp, de Ondernemingsraad

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente Sociaal Plan reorganisaties Stichting Marente Onderhandelingsakkoord 1 februari 2016 Inhoudsopgave Voorwoord De ondergetekenden Doel 3 4 5 Artikel 1 Begripsbepalingen 5 Artikel 2 Werkingssfeer 7 Artikel

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015 S o c i a a l P l a n O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g G G Z D e l f l a n d 2015-2018 Proceseigenaar Auteur : E.F.M. Amkreutz : E. Kats Versie : Concept 5.0 Datum : 21 april 2015 Ingangsdatum

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Vieja-Utrecht, gevestigd te Utrecht, 2. Stichting Hera, gevestigd te Arnhem, 3. Stichting (nieuwe organisatie), gevestigd te Ede enerzijds en de Vereniging

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting De Singels

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting De Singels CONCEPT SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting De Singels april 2009 Versie 2 1-14 VERKLARING Werkgevers: - Stichting

Nadere informatie

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren.

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Addendum GGZ WNB Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Werknemersorganisaties: FNV- Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds,

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Wijkwerk Leeuwarden te Leeuwarden (SWL) 2. Stichting Welzijn OuderenLeeuwarden te Leeuwarden (SWOL) 3. Stichting Startpunt voor Inburgering in de Nederlandse

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd te den Haag en De Unie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN (concept) 1 november 2009 tot en met 31 december 2012

SOCIAAL PLAN (concept) 1 november 2009 tot en met 31 december 2012 SOCIAAL PLAN (concept) november 009 tot en met december 0 Inhoudsopgave Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 0 Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING De ondergetekenden, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (LdH W&G), gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Almere enerzijds en de

Nadere informatie

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie.

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. Verklaring Aldus overeengekomen te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, op 10 december 2003 de werkgever de organisatie

Nadere informatie

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO:

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO: Sociaal Convenant De ondergetekenden Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) De ondergetekenden, 1. Stichting Mantelzorg Almere (SMA), gevestigd te Almere; 2. Stichting Vrijwilligers Centrale Almere (VCA), gevestigd te Almere 3. Stichting

Nadere informatie

Concept Sociaal plan (versie 14-12)

Concept Sociaal plan (versie 14-12) Concept Sociaal plan (versie 14-12) De ondergetekenden, 1. Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN), gevestigd te Utrecht 2. Manpower Services bv, gevestigd te Amsterdam enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis. Ten behoeve van Integraal Management

SOCIAAL PLAN. Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis. Ten behoeve van Integraal Management SOCIAAL PLAN Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis Ten behoeve van Integraal Management Concept Januari 2006 Directie 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis, gevestigd te

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII oktober 2009 1-14 VERKLARING Werkgevers: - Stichting Steinmetz

Nadere informatie

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente Sociaal Plan reorganisaties Stichting Marente Onderhandelingsresultaat 24 januari 2014 Inhoudsopgave De ondergetekenden 3 Voorwoord 4 Doel 5 Artikel 1 Begripsbepalingen 6 Artikel 2 Werkingssfeer 7 Artikel

Nadere informatie

13. Organisatie- en personeelsformatieplan

13. Organisatie- en personeelsformatieplan SOCIAAL PLAN overname Brummi (Hieronder wordt verstaan Pamada B.V., Berenboog B.V., Twinkel B.V., Het Berenhuis B.V., Boli B.V. en BSO Okidoki B.V.) 2 4 juli 2008 De ondergetekenden, 1. Brummi (waaronder

Nadere informatie

Sociaal Plan Organisatie Ontwikkeling GGZ Delfland

Sociaal Plan Organisatie Ontwikkeling GGZ Delfland Principe Akkoord Sociaal Plan Organisatie- Ontwikkeling GGZ Delfland 1 Sociaal Plan Organisatie Ontwikkeling GGZ Delfland Dit Sociaal Plan Organisatieontwikkeling bevat maatregelen en voorzieningen die

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

Addendum bij doorlopend sociaal plan Topaz

Addendum bij doorlopend sociaal plan Topaz Addendum bij doorlopend sociaal plan Topaz Addendum bij doorlopen sociaal plan Topaz, mei 2015 1 Addendum bij doorlopend sociaal plan Topaz 1. Inleiding Topaz ziet zich, als organisatie binnen de zorg,

Nadere informatie

Sociaal Plan. Principeakkoord

Sociaal Plan. Principeakkoord Sociaal Plan Principeakkoord T.b.v. de voorgenomen fusie van Stichting Ouderenzorg Rivierenbuurt met Stichting Zuid en Stichting Schinkelhaven tot een nieuwe stichting met de naam: PUURZUID Amsterdam,

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Tragel Zorg, INHOUDSOPGAVE 1. DOEL, UITGANGSPUNTEN EN WERKINGSFEER...5 1.1. Doelstelling...5 1.2. Uitgangspunten...5 1.3. Werkingssfeer...6 2. BEGRIPSBEPALINGEN...7

Nadere informatie

Ten behoeve van: REORGANISATIE. Bij Attent, wonen welzijn zorg

Ten behoeve van: REORGANISATIE. Bij Attent, wonen welzijn zorg december 009 - Sociaal Plan Ten behoeve van: REORGANISATIE Bij Attent, wonen welzijn zorg Inhoudsopgave Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel 9 Artikel 0 Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel

Nadere informatie

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V.

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Het college van burgemeester en wethouders van de ge Gelet op Ii Het advies van de Ondernemingsraad van de gemeente Emmen; ii& Het besluit van het college van 11

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD Concept Sociaal plan onderhandelaarakkoord De ondergetekenden, Mozaiek welzijnsdiensten, gevestigd te Tiel enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

Concept. Sociaal Plan 2014

Concept. Sociaal Plan 2014 Concept Sociaal Plan 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Artikel 1 Uitgangspunten pag. 3 Artikel 2 Begripsbepalingen pag. 5 Artikel 3 Werkwijze bij reorganisaties pag. 7 Artikel 4 (Her)plaatsingsbeleid

Nadere informatie

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Principe akkoord Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Juli 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen.pagina 2 Hoofdstuk 2 Plaatsingsprocedure.. pagina 8 Hoofdstuk 3 (Her)plaatsing overige

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD SOCIAAL KADER. Nederlandse Rode Kruis. 1 juni 2015 tot en met 31 december 2017

PRINCIPE AKKOORD SOCIAAL KADER. Nederlandse Rode Kruis. 1 juni 2015 tot en met 31 december 2017 PRINCIPE AKKOORD SOCIAAL KADER Nederlandse Rode Kruis 1 juni 2015 tot en met 31 december 2017 Update april 2016 De ondergetekenden: De vereniging Het Nederlandse Rode Kruis, gevestigd te Den Haag, hierna

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT AVEANT Geldig van 1 mei 2007 tot 1 januari 2008

SOCIAAL STATUUT AVEANT Geldig van 1 mei 2007 tot 1 januari 2008 SOCIAAL STATUUT AVEANT 2007 Geldig van 1 mei 2007 tot 1 januari 2008 Sociaal Statuut 2007 versie 17 april 2007 Voorwoord Op 1 januari 2006 is Aveant als resultante van de fusie tussen Thuiszorg Stad Utrecht

Nadere informatie

Leidraad bij reorganisaties

Leidraad bij reorganisaties Regels en regelingen in het kader van de organisatie- en formatieontwikkeling bij Waterbedrijf Groningen Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippen 3. Algemeen 4. Informatie, inspraak en overleg

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De Vitalis Zorg Groep. - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden -

SOCIAAL PLAN. De Vitalis Zorg Groep. - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden - SOCIAAL PLAN Vitalis WoonZorg Groep - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden - Ten behoeve van de werknemers van De Sterren en De Vitalis Zorg Groep die ten gevolge van de fusie

Nadere informatie

SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE. Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw

SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE. Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw 2e concept oktober 2008 Door: Jan Willem Nuismer, manager PO&O Harm Hoekstra, directeur / bestuurder

Nadere informatie

Sociaal Plan 2016. Voor akkoord getekend door: Werkgever: Stichting Zorggroep Florence. Datum: Raad van bestuur Florence. en Werknemersorganisaties:

Sociaal Plan 2016. Voor akkoord getekend door: Werkgever: Stichting Zorggroep Florence. Datum: Raad van bestuur Florence. en Werknemersorganisaties: Sociaal Plan 2016 Sociaal Plan 2016 Voor akkoord getekend door: Werkgever: Stichting Zorggroep Florence Datum: Naam: Ben van Gent Raad van bestuur Florence Handtekening: en Werknemersorganisaties: - CNV

Nadere informatie

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan Stichting Ouderenzorg Kapelle Sociaal Plan Juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Wederzijdse rechten en plichten...3 3. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen... 4 4. Adviescommissie Sociale Begeleiding...

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Verklaring: MCA Gemini Groep, Medisch Specialisten Noord West en de werknemersorganisaties

Nadere informatie

Addendum behorend bij Sociaal Plan (1 januari 2013 1 januari 2015) 6 maart 2015

Addendum behorend bij Sociaal Plan (1 januari 2013 1 januari 2015) 6 maart 2015 Addendum behorend bij Sociaal Plan (1 januari 2013 1 januari 2015) 6 maart 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen Addendum Teamleiders Welzijn/Facilitair/Zorg & Dienstverlening

Nadere informatie

Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje. Sociaal Plan

Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje. Sociaal Plan Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje Sociaal Plan Versie 8, 10 april 2005 Inhoudsopgave Overeenkomst 3 Overwegingen 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Werkingssfeer

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN Concept d.d. 26-03-2012 SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN In het kader van reorganisatie door bedrijfseconomische omstandigheden en het verlies van werkgelegenheid Het Sociaal Plan regelt de personele gevolgen

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan

Concept Sociaal Plan 0 Concept Sociaal Plan Ten behoeve van STAMM CMO Drenthe, statutair gevestigd te Assen CSP-8 25 09 2009 / PA 1 van 22 DE ONDERGETEKENDEN: De werkgever: STAMM CMO Drenthe, hierna te noemen werkgever enerzijds,

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10 (aangepast Artikel) Reorganisatie en/of fusie; Regeling Sociaal Plan Artikel 49 1 De werkgever vraagt over een voornemen tot reorganisatie, en/of fusie dan wel afsplitsing aan de OR tijdig tevoren advies,

Nadere informatie

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Werkingsfeer 2 4. Uitgangspunten 2 5. Looptijd 2 6. Hardheidsclausule 2

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN Sociaal Overgangsprotocol Triversum GGZ NHN Verklaring, DE ONDERGETEKENDEN: de STICHTING GGZ Noord-Holland-Noord, statutair gevestigd te Heiloo en kantoorhoudende te Heerhugowaard., hierna te noemen:

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) De ondergetekenden, Inhoudsopgave:

CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) De ondergetekenden, Inhoudsopgave: CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) 16 maart 2007 De ondergetekenden, 1. Stichting De Speelhoek 2. SKON Kinderopvang (SKON) te Utrecht enerzijds en 3. De Vereniging De Unie

Nadere informatie

Addendum. Algemeen Sociaal Plan

Addendum. Algemeen Sociaal Plan Addendum behorende bij het Algemeen Sociaal Plan 2013 2014 bij organisatieveranderingen in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven Versie 0.4 Augustus 2016 Inhoud Pagina Inhoud 2 Overeenkomst Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Humanitas

Sociaal Plan Stichting Humanitas Sociaal Plan Stichting Humanitas Februari 20172016 versie 4 auteur Simon Koning 1 2 1. Algemene Bepalingen 1.1 Doelstellingen Het Sociaal Plan heeft als doel te bepalen hoe bij een reorganisatie of organisatieverandering,

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Timon, gevestigd te Zeist 2. Stichting Teen Challenge Vlaardingen, gevestigd te Vlaardingen enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer,

Nadere informatie

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Definitief akkoord Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan 2014-2019 Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Ondergetekenden, - Stichting Zuyderland Medisch Centrum

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN FLEVOMEER BIBLIOTHEEK

SOCIAAL PLAN FLEVOMEER BIBLIOTHEEK FlevoMeer Bibliotheek SOCIAAL PLAN FLEVOMEER BIBLIOTHEEK Oktober 2006 1 Sociaal Plan Als besproken in het Directeurenoverleg op 5 oktober en vastgesteld op 17 oktober 2005 door de besturen van de bibliotheekstichtingen

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009)

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009) Onderhandelaarakkoord addendum 24042013 Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009) Overeengekomen voor het opvangen van de personele gevolgen die volgen uit de

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN DE WEVER OKTOBER OKTOBER 2020

SOCIAAL PLAN DE WEVER OKTOBER OKTOBER 2020 SOCIAAL PLAN DE WEVER OKTOBER 2018 - OKTOBER 2020 Versiedatum 2 oktober 2018 Ondergetekenden A. De Wever, (hierna te noemen werkgever), vertegenwoordigd door De Raad van Bestuur hierna te noemen werkgever

Nadere informatie

Doorlopend sociaal plan

Doorlopend sociaal plan Doorlopend sociaal plan Stichting Curamus te Hulst 1 januari 2015 1 januari 2016 Inhoudsopgave pagina Voorwoord bestuurder 4 Ondertekening 5 Hoofdstuk 1, Begrippenlijst 6 Hoofdstuk 2, Algemene bepalingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie van het Koningin Emmahuis te Leerdam en de Zorggroep Alblasserwaard te Ameide

SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie van het Koningin Emmahuis te Leerdam en de Zorggroep Alblasserwaard te Ameide SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie van het Koningin Emmahuis te Leerdam en de Zorggroep Alblasserwaard te Ameide Leerdam, Ameide, december 2009 3 e en definitieve versie DE ONDERGETEKENDEN: Werkgevers:

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN INLEIDING

SOCIAAL PLAN INLEIDING SOCIAAL PLAN als bedoeld in artikel 8:3 van de CAR, voor de overgang van personeelsleden van de gemeente Geldrop-Mierlo naar de gemeente Helmond, afdeling Werk en Inkomen op 1 januari 2010. INLEIDING Voor

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 3 6. Regels bij organisatieverandering/organisatieverandering

Nadere informatie

Sociaal Statuut. Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn

Sociaal Statuut. Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn Sociaal Statuut Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn Social statuut Surplus-Welzijn Versie d.d. 28 juni 2007 Inleiding: Pre-ambule

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan De Zorgcirkel 2013 t/m 2017

Regeling Sociaal Plan De Zorgcirkel 2013 t/m 2017 Regeling Sociaal Plan De Zorgcirkel 2013 t/m 2017 Regeling Sociaal Plan de Zorgcirkel 2013 2017 1 Inleiding Voor zorginstellingen is er in de afgelopen jaren veel veranderd als het gaat om financiering,

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 juli januari De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en

SOCIAAL PLAN 1 juli januari De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en SOCIAAL PLAN 1 juli 2017-1 januari 2018 De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en de Vereniging FNV gevestigd te Amsterdam, en CNV Connectief, gevestigd te Utrecht, anderzijds,

Nadere informatie