Sociaal Plan Zorgbalans 1 november 2008 tot en met 30 juni 2010 Principeakkoord 13 okt. 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan Zorgbalans 1 november 2008 tot en met 30 juni 2010 Principeakkoord 13 okt. 2008"

Transcriptie

1 Sociaal Plan Zorgbalans 1 november 2008 tot en met 30 juni 2010 Principeakkoord 13 okt Sociaal Plan Stichting Zorgbalans, Sociaal Plan Zorgbalans.doc; 13 oktober

2 INHOUDSOPGAVE BLZ. Overeenkomst 1 Voorwoord 2 1 Begripsbepalingen 3 2 Algemene bepalingen Werkingssfeer Geldigheidsduur Plichten werknemer en werkgever Afspraken op grond van vorig Sociaal Plan Hardheidsclausule Interpretatie Sociaal Plan Bezwaarmogelijkheid Bezwarencommissie Aanstellingsverbod Verdringing door hoger opgeleiden Plaatsing in lagere functie Mobiliteitscentrum Nadere afspraken werkgever en werknemer 6 3. Plaatsingprocedure Procedure 7 4. Herplaatsingprocedure Overplaatsing naar het Mobiliteitscentrum Herplaatsing Einde boventalligheid 9 5 Mobiliteitsbevorderende maatregelen met betrekking tot interne mobiliteit Salaris bij lagere functie Onregelmatigheidstoeslag Herhaalde plaatsing Reiskosten woon/werkverkeer Kosten om-, her-, bijscholing Vermindering arbeidsduur Persoonlijk mobiliteitsplan 11 6 Mobiliteitsbevorderende maatregelen met betrekking tot externe mobiliteit Outplacement Premie bij vrijwillig ontslag Opzegtermijn Onbetaald verlof Tijdelijke detachering Salarissuppletie Jubileumuitkering Studiekosten Preferente kandidaat Kwijtschelding schulden fietsplan 13 7 Bezwarencommissie Samenstelling Taak Werkwijze 14 Sociaal Plan Stichting Zorgbalans, Sociaal Plan Zorgbalans.doc; 13 oktober

3 Overeenkomst De ondergetekenden: De werkgever: Stichting Zorgbalans Partij ter ener zijde en De vakorganisaties: ABVAKABO FNV FBZ Nu 91 Unie Zorg en Welzijn Hierna te noemen: de vakorganisaties Partij ter andere zijde Verklaren dat zij met ingang van 1 november 2008 het navolgende Sociaal Plan zijn aangegaan. Namens de werkgever: Stichting Zorgbalans Drs. R. Jonkers Voorzitter Raad van Bestuur Namens de vakorganisaties: ABVAKABO FNV De heer G. Noortman NU 91 De heer A.M.M. Agterberg FBZ De heer drs. F.W.B. Seifert Unie Zorg en Welzijn Mevr. H. Pethke-de Boer Sociaal Plan Stichting Zorgbalans, Sociaal Plan Zorgbalans.doc; 13 oktober

4 Voorwoord Bij de totstandkoming van dit Sociaal Plan van Stichting Zorgbalans is mede in aanmerking genomen dat de jaren voor de organisatie in het kader zullen staan van veranderingen als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving op het gebied van de gezondheidszorg in Nederland en van de vastgestelde strategische koers van Zorgbalans als gevolg van de fusies van de afgelopen jaren. Het Sociaal Plan is bedoeld om de nadelige gevolgen van organisatiewijzigingen voor werknemers, in termen van werkgelegenheid, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden, zoveel mogelijk te beperken. Het plan bevat procedures, maatregelen en regelingen om een zorgvuldige behandeling van de werknemers te waarborgen. Er is sprake van fundamentele veranderingen in de wet- en regelgeving op het terrein van de gezondheidszorg in Nederland. De belangrijkste hiervan zijn de nieuwe AWBZ, de WMO en de nieuwe financieringsmethode (outputfinanciering). Deze veranderingen noodzaken gezondheidszorginstellingen tot omvangrijke en diepgaande aanpassingen in de organisatie, zowel op het gebied van de primaire zorg- en dienstverlening als de facilitaire diensten en stafafdelingen, en wel omdat bij ongewijzigde bedrijfsvoering de continuïteit van de organisatie direct gevaar loopt tengevolge van teruglopende inkomsten (tengevolge van het niet adequaat kunnen inspelen op de ontwikkelingen in de markt) en gelijkblijvende of zelfs stijgende kosten. Deze wijzigingen in de financiering van de zorg, veranderingen in de (gestuurde) vraag en/of veranderingen in de marktverhoudingen zullen Zorgbalans noodzaken om organisatieonderdelen snel te reorganiseren om tijdig in te kunnen spelen op veranderingen, uiteraard met behoud van de vereiste zorgvuldigheid. Zorgbalans ambieert een traditie als goed werkgever hoog te houden. Een belangrijke factor hierin is dat de noodzakelijke en onvermijdelijke personele veranderingen zorgvuldig worden doorgevoerd, waarbij de voor betrokken werknemers nadelige gevolgen zo veel mogelijk worden beperkt en kansen op een nieuwe uitdagende werkkring optimaal worden benut. Op grond van de vastgestelde strategische koers kan worden voorspeld dat er verschuivingen in de behoefte aan kwalificaties zal ontstaan en daardoor onder-, maar ook overcapaciteit in verschillende beroepsgroepen. Sociaal Plan Stichting Zorgbalans, Sociaal Plan Zorgbalans.doc; 13 oktober

5 1. Begripsbepalingen Anciënniteitprincipe Het principe waarbij op grond van het aantal dienstjaren een onderscheid gemaakt wordt tussen werknemers die een gelijke aanspraak hebben. De werknemer met de meeste dienstjaren wordt als eerste geplaatst of herplaatst en bij gelijke uitkomst van diensttijd gaat de oudere werknemer bij herplaatsing voor de jongere werknemer. Belangstellingsregistratie Gestructureerde registratie (hetzij per formulier of gesprek) met als doel de huidige en toekomstige situatie van de medewerker in kaart te brengen voor wat betreft feiten, mogelijkheden en wensen ten aanzien van functie, opleiding, omvang dienstverband e.d. Boventallig Boventallig is de werknemer die niet kan worden geplaatst na afronding van de plaatsingprocedure zoals beschreven in hoofdstuk 3. Detachering De omstandigheid dat een werknemer, met het oog op kennismaking met de nieuwe situatie of ter vervulling van een tijdelijke vacature, met instemming van de werknemer, bij een andere werkgever werkzaamheden verricht. Diensttijd De diensttijd doorgebracht in dienst bij de werkgever en zijn rechtsvoorganger(s). Het gaat om de tijd die op grond van een arbeidsovereenkomst aaneengesloten is doorgebracht. Hieronder valt ook de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd evenals de overeenkomst tot opdracht die voorafging aan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mits niet onderbroken door meer dan drie maanden. Een periode van onbetaald verlof geldt ook als diensttijd. Einde dienstverband De datum waarop de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer, in voorkomende gevallen na inachtneming van de opzegtermijn, daadwerkelijk tot een einde komt. Functie, geschikte Iedere functie die de werknemer kan uitoefenen en bereid is uit te oefenen Functie, passende Een functie die gelet op de genoten of binnen redelijke termijn af te ronden opleiding, de werkervaring, de persoonlijke omstandigheden en de arbeidsduur, redelijkerwijs aan de werknemer kan worden opgedragen en die in eenzelfde dan wel maximaal één hogere of lagere salarisschaal is ingedeeld Functie, gelijkwaardig Functies die naar aard, inhoud, functieniveau, beloning en omstandigheden wederkerig vergelijkbaar en gelijkwaardig zijn. Geschiktheid Het voldoen aan de objectieve functie-eisen respectievelijk het binnen een periode van maximaal twaalf maanden door het volgen van scholing kunnen voldoen aan de objectieve functie-eisen Herplaatsing Het plaatsen van de werknemer in een passende of geschikte functie waarvoor de werknemer geschikt is of binnen twaalf maanden geschikt te maken is. Infopunt Zorg Het door de Vereniging Bedrijfstak Zorg ingerichte Infopunt Zorg Sociaal Plan Stichting Zorgbalans, Sociaal Plan Zorgbalans.doc; 13 oktober

6 Manager/directeur De door de werkgever als verantwoordelijk voor de reorganisatie aangewezen persoon. Plaatsing Het plaatsen van de werknemer conform de plaatsingsprocedure beschreven in hoofdstuk 3. Reorganisatie Een wijziging in de organisatie van Stichting Zorgbalans voortvloeiend uit een samenhangend plan, vastgesteld door de Raad van Bestuur, waarvan een of meer werknemers van Zorgbalans gevolgen ondervindt. Salaris Het tussen werkgever en werknemer overeengekomen bruto maandloon exclusief de in de betreffende CAO genoemde vergoedingen en/of toelagen. Werkgever De Raad van Bestuur van Stichting Zorgbalans Werknemer De persoon die een arbeidsovereenkomst heeft aangegaan met een van de werkgevers tenzij betrokkene: - werkzaamheden verricht op oproepbasis - werkzaam is als vakantiekracht - werkzaam is uitsluitend ter vervulling van een stage - ouder is dan 65 jaar - is aangesteld voor het op projectbasis verrichten van tijdelijke activiteiten Werknemersorganisaties De werknemersorganisaties, die partij zijn bij dit Sociaal Plan, te weten: ABVAKABO FNV FBZ Nu 91 De Unie Zorg en Welzijn Sociaal Plan Stichting Zorgbalans, Sociaal Plan Zorgbalans.doc; 13 oktober

7 2. Algemene bepalingen 2.1 Werkingssfeer Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers van Stichting Zorgbalans en Flexicura Uitvoeringsbepalingen, beschreven in hoofdstuk 3 t/m 6, betreffende reorganisaties zijn uitsluitend van toepassing op werknemers die werkzaam zijn in het organisatieonderdeel waarop het reorganisatiebesluit van toepassing is en waarvan de functie en/of arbeidsduur en/of formatieruimte voor de functie veranderen. 1. De werkgever doet de betrokken werknemers schriftelijke mededeling van het reorganisatiebesluit. 2. Indien uitsluitend de werktijden veranderen is en er derhalve geen sprake is van verdere reorganisatie, is dit Sociaal Plan slechts van toepassing indien de werktijdwijziging ernstige sociale consequenties heeft voor de werknemer. 3. Uitvoeringsbepalingen, beschreven in hoofdstuk 5 en 6 zijn alleen van toepassing op boventallige medewerkers. 2.2 Geldigheidsduur De geldigheidsduur van dit Sociaal Plan is van 1 november 2008 tot en met 30 juni Het Sociaal Plan eindigt voor de betrokken werknemer indien en zodra er na toepassing van de herplaatsingprocedure en de overige bepalingen van dit plan definitieve besluiten ten aanzien van de werknemer zijn genomen. Dit laat onverlet dat aangegane verplichtingen in het kader van dit plan ten opzichte van de werknemer na deze datum doorlopen. Indien er zich naar het gezamenlijke oordeel van partijen onvoorziene omstandigheden voordoen, waardoor van de werkgever in alle redelijkheid niet verlangd kan worden zich aan het Sociaal Plan te houden, zullen partijen bij dit Sociaal Plan in overleg treden teneinde te komen tot een wijziging van het bestaande Sociaal Plan, dan wel tot de opstelling van een nieuw Sociaal Plan. Onder deze omstandigheden wordt in ieder geval begrepen de omstandigheid dat blijkt dat groepen boventallige medewerkers niet herplaatsbaar zijn. Partijen komen overeen uiterlijk drie maanden voor de expiratiedatum van het Sociaal Plan te overleggen over verlenging of aanpassing van het Sociaal Plan. 2.3 Plichten werknemer en werkgever Iedere werknemer heeft er recht op te weten welke rechten en plichten van toepassing zijn en op welke voorziening een beroep kan worden gedaan. De werkgever verstrekt dit Sociaal Plan aan iedere werknemer op wie dit Sociaal Plan van toepassing is. De werknemer is verplicht mee te werken aan de uitvoering van dit Sociaal Plan. Het niet meewerken, kan consequenties hebben voor de toepassing van dit Sociaal Plan 2.4 Afspraken op grond van vorig Sociaal Plan Na het inwerktreding van dit Sociaal Plan op 1 november 2008 vervallen eerder overeengekomen Sociaal Plannen bij Stichting Zorgbalans en diens rechtsvoorgangers. Individuele afspraken, garanties en lopende trajecten, welke zijn ontstaan als gevolg van toepassing van vorig Sociaal Plannen zullen ook na het verstrijken van de looptijd blijven gelden dan wel worden afgerond. 2.5 Hardheidsclausule In gevallen waarin dit Sociaal Plan zou leiden tot een kennelijk onbillijke situatie voor de individuele werknemer, zal de werkgever in een voor de werknemer gunstige zin afwijken van dit Sociaal Plan. 2.6 Interpretatie Sociaal Plan De interpretatie van dit Sociaal Plan is voorbehouden aan partijen verbonden aan dit Sociaal Plan. Sociaal Plan Stichting Zorgbalans, Sociaal Plan Zorgbalans.doc; 13 oktober

8 2.7 Bezwaarmogelijkheid 1. Indien de werknemer niet akkoord gaat met een schriftelijk besluit als bedoeld in dit Sociaal Plan, moet hij hiertegen binnen 14 dagen weken na de datum van de bevestiging schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken bij de Raad van Bestuur. 2. Binnen 14 dagen na ontvangst van het bezwaar neemt de Raad van Bestuur een beslissing ten aanzien van het ingediende bezwaar: a. bij inwilliging van het ingediende bezwaar doet de Raad van Bestuur gelijktijdig een alternatief voorstel b. bij het niet inwilligen moet de werknemer binnen 14 dagen na ontvangst van de schriftelijke bevestiging hiervan, kenbaar maken of hij met het besluit van de Raad van Bestuur instemt, dan wel zijn bezwaar handhaaft en deze, binnen genoemde periode, aanhangig maken bij de Bezwarencommissie. 2.8 Bezwarencommissie Ten behoeve van een zorgvuldige uitvoering van de afspraken in dit Sociaal Plan stelt de werkgever een bezwarencommissie in. Taak, samenstelling en werkwijze van de commissie worden nader geregeld in hoofdstuk 8 van dit Sociaal Plan. 2.9 Aanstellingsverbod De werkgever verplicht zich, om gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan niet te zullen overgaan tot het aannemen van nieuwe werknemers, voordat is bezien of boventallige werknemers op een wijze als aangegeven in dit Sociaal Plan de desbetreffende functies kunnen gaan vervullen Verdringing door hoger opgeleiden Er zal geen verdringing van hoger opgeleiden, respectievelijk hogere functieniveaus naar lagere functieniveaus plaatsvinden Plaatsing in lagere functie Werknemers, die door een eerdere reorganisatie vallend onder dit Sociaal Plan in een lagere functie zijn geplaatst, worden gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan niet opnieuw in een lagere functie geplaatst Mobiliteitscentrum Ten behoeve van een zorgvuldige uitvoering van de afspraken in dit Sociaal Plan stelt de werkgever een mobiliteitscentrum in. Het mobiliteitscentrum valt onder verantwoordelijkheid van de manager P&O en is belast met: 1. De begeleiding van de werknemers die tengevolge van reorganisaties moeten worden herplaatst; 2. De coördinatie van de inzet van werknemers die als boventallige werknemer naar het mobiliteitscentrum zijn overgeplaatst Nadere afspraken werkgever en werknemer Tussen de werkgever en de werknemer kunnen van dit Sociaal Plan afwijkende afspraken worden gemaakt. Sociaal Plan Stichting Zorgbalans, Sociaal Plan Zorgbalans.doc; 13 oktober

9 3. Plaatsingprocedure 3.1 Procedure De werkgever stelt een formatieplaatsenplan op van het te reorganiseren organisatieonderdeel. Naast de omvang (fte) per functie bevat dit plan een beschrijving van de aan de functies verbonden functie-inhoud en functie-eisen, en eventuele bijzondere voorwaarden met betrekking tot bijvoorbeeld werktijden en omvang dienstverband Uitgangspunt bij plaatsing is dat de werknemer zijn functie volgt. Dat houdt in dat de werknemer wiens functie na reorganisatie blijft bestaan, dan wel als gelijkwaardige functie terugkeert, onder voorbehoud van voldoende formatieomvang, zijn functie behoudt Bij plaatsing in gelijke of gelijkwaardige functies worden de werknemers met in achtneming van het anciënniteitprincipe geplaatst De werknemer die als gevolg van kan worden geplaatst binnen de nieuwe organisatiestructuur, ontvangt tenminste 2 weken voor de inwerkingtreding hiervan een schriftelijke bevestiging van de directeur/manager. Deze bevestiging gaat vergezeld van een omschrijving van de functie en de daarmee samenhangende arbeidsvoorwaardelijke consequenties. Als de werknemer van oordeel is dat plaatsing in een gelijkwaardige functie niet acceptabel is, dan kan de werknemer binnen twee weken bezwaar aantekenen, conform artikel 2.7. Indien het bezwaar gegrond wordt verklaard, is de werkgever gehouden een nieuw functieaanbod te doen. Volhardt de werknemer in zijn weigering, ook nadat de bezwarencommissie het bezwaar ongegrond heeft verklaard, dan kan de werkgever een ontslagprocedure in werking stellen Als op basis van inpassing in de nieuwe organisatiestructuur niet gerealiseerd kan worden is er sprake van boventalligheid van de werknemer. De werknemer zal als herplaatsingkandidaat aangemeld worden bij het mobiliteitscentrum. De werknemer ontvangt hiervan schriftelijk mededeling onder vermelding van de datum van ingang van zijn boventalligheid en overplaatsing naar het mobiliteitscentrum Sociaal Plan Stichting Zorgbalans, Sociaal Plan Zorgbalans.doc; 13 oktober

10 4. Herplaatsingprocedure 4.1 Overplaatsing naar het mobiliteitscentrum De werknemer die in overeenstemming met als boventallige werknemer voor herplaatsing is aangemeld, wordt overgeplaatst naar het mobiliteitscentrum. Met ingang van de datum van overplaatsing wordt de werknemer onder leiding geplaatst van de manager P&O onder overigens gelijkblijvende arbeidsvoorwaarden Werkgever en de werknemer die als boventallige werknemer voor herplaatsing is aangemeld zijn primair gehouden actief te zoeken naar werk binnen of buiten de organisatie. Eventuele tijdelijke functies waarop de werknemer is te werk gesteld, kunnen hiervoor geen belemmering zijn Rekening houdend met de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden wordt de werknemer door het mobiliteitscentrum, zoveel als mogelijk, ingepland voor werkzaamheden bij de eigen werkgever. De werknemer kan ter vervulling van een tijdelijke vacature worden gedetacheerd bij een andere werkgever. In dat geval wordt in de arbeidsvoorwaarden geen wijziging aangebracht en geldt, indien het een hoger gesalarieerde functie betreft, de waarnemingsregeling van de van toepassing zijnde CAO. 4.2 Herplaatsing De werkgever nodigt iedere werknemer op wie de uitvoeringsbepalingen betreffende reorganisaties van toepassing zijn (zie 2.1.2) en die na toepassing van artikel zijn functie, of een gelijkwaardige functie, niet kan behouden, uit voor een belangstellingsregistratie Alle vacatures worden met voorrang aangeboden aan de herplaatsingkandidaten Voor de vervulling van een vacature komt in aanmerking de herplaatsingkandidaat die geschikt is, of binnen twaalf maanden geschikt te maken is, voor de vacante functie. Indien meer herplaatsingkandidaten geschikt of binnen twaalf maanden geschikt te maken zijn, wordt op basis van het anciënniteitprincipe herplaatst. De werkgever herplaatst de werknemer in principe in een functie met dezelfde contractomvang De werknemer die als gevolg van kan worden herplaatst, ontvangt tenminste 2 weken voor de inwerkingtreding hiervan een schriftelijke bevestiging. Deze bevestiging gaat vergezeld van een omschrijving van de nieuwe functie en de daarmee samenhangende arbeidsvoorwaardelijke consequenties. Als de werknemer van oordeel is dat herplaatsing in een passende functie niet acceptabel is, dan kan de werknemer binnen twee weken bezwaar aantekenen, conform artikel 2.7. Indien het bezwaar gegrond wordt verklaard, is de werkgever gehouden een nieuw functieaanbod te doen. Volhardt de werknemer in zijn weigering, ook nadat de bezwarencommissie het bezwaar ongegrond heeft verklaard, dan kan de werkgever een ontslagprocedure in werking stellen De werknemer die in eerste instantie niet kan worden herplaatst, ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging onder vermelding dat hij als niet-herplaatsbare werknemer bij het Infopunt Zorg is aangemeld voor bemiddeling naar een functie buiten de organisatie. Vanaf dat moment wordt gezocht naar zowel vacant komende passende functies binnen de organisatie, als ook naar passende functies buiten de organisatie Werknemer is gehouden een aangeboden passende functie te accepteren. Los hiervan kunnen werkgever en werknemer overeenkomen dat de werknemer wordt herplaatst op een geschikte functie Sociaal Plan Stichting Zorgbalans, Sociaal Plan Zorgbalans.doc; 13 oktober

11 4.3 Einde boventalligheid De boventalligheid eindigt door: 1. Het bereiken van de 65-jarige leeftijd dan wel het gebruik maken van de regeling overbruggingsuitkering of flexpensioen; 2. Herplaatsing, in acht nemende de bepalingen in hoofdstuk 5; 3. Het aanvaarden van een dienstverband bij een andere werkgever, in acht nemende de bepalingen in hoofdstuk 6; 4. Uitdiensttreding bij de werkgever welke schriftelijk is bevestigd. Sociaal Plan Stichting Zorgbalans, Sociaal Plan Zorgbalans.doc; 13 oktober

12 5. Mobiliteitsbevorderende maatregelen met betrekking tot interne mobiliteit 5.1 Salaris bij lagere functie De werknemer die wordt geplaatst of herplaatst in een functie die in een lagere salarisschaal is ingedeeld dan de huidige functie, behoudt het op het moment van herplaatsing voor hem geldend salaris in de oorspronkelijke salarisschaal, inclusief het recht op de nog van toepassing zijnde toekomstige periodieke verhogingen tot het maximum van de oorspronkelijke salarisschaal. 5.2 Onregelmatigheidstoeslag De werknemer die tengevolge van een reorganisatie niet meer in aanmerking komt voor onregelmatigheidstoeslag dan wel een vermindering van genoemde toeslag krijgt, heeft recht op een compensatiebedrag op de voet van de volgende leden: 1. De berekeningsgrondslag voor het compensatiebedrag is het verschil tussen a. enerzijds het salaris in de oorspronkelijke functie, verhoogd met de gemiddeld per maand in de voorgaande 12 maanden genoten onregelmatigheidstoeslag b. anderzijds het al dan niet nieuwe - salaris verhoogd met de eventueel nog genoten onregelmatigheidstoeslag 2. De hoogte van het compensatiebedrag bedraagt gedurende de eerste twaalf maanden vanaf de ingangsdatum van de functiewijziging als gevolg van de reorganisatie 75% van de berekeningsgrondslag. 3. Na het verstrijken van de onder 2 genoemde termijn wordt het compensatiebedrag als volgt afgebouwd: a. 50% van het compensatiebedrag gedurende het tweede jaar; b. 25% van het compensatiebedrag gedurende het derde jaar. 4. De werknemer die op de ingangsdatum van de functiewijziging als gevolg van de reorganisatie 55 jaar of ouder is behoudt aanspraak op 75% van de berekeningsgrondslag. In deze situatie vindt er dus geen afbouw plaats. 5.3 Herhaalde plaatsing Indien de werkgever binnen vier maanden na plaatsing of herplaatsing van oordeel is dat de werknemer buiten zijn schuld niet geschikt blijkt voor de nieuwe functie kan de werkgever nog één maal de plaatsing- of herplaatsingprocedure op de werknemer toepassen. Indien de werknemer binnen vier maanden na plaatsing of herplaatsing aannemelijk kan maken dat handhaving in de nieuwe functie in redelijkheid niet van de werknemer kan worden gevergd, kan de werkgever nog één maal de plaatsing- of herplaatsingprocedure op de werknemer toepassen 5.4 Reiskosten woon/werkverkeer Indien de werknemer tengevolge van de herplaatsing meer kosten maakt aan woon/werkkilometers dan vóór de herplaatsing, heeft de werknemer recht op vergoeding van deze meerkilometers tegen de in de CAO vastgestelde kilometervergoeding dienstreizen, en wel voor de duur van 24 maanden gerekend vanaf de datum van herplaatsing. 5.5 Kosten om-, her-, bijscholing De tijd en kosten voortkomende uit noodzakelijke om- her- en bijscholing, die in het kader van de uitvoering van het Sociaal Plan wordt gevolgd, komen volledig voor rekening van de werkgever. De eventuele terugbetalingsregeling zoals die binnen de organisatie geldt, is in deze situatie niet van toepassing. 5.6 Vermindering arbeidsduur De werknemer die vrijwillig akkoord gaat met een verzoek van het mobiliteitscentrum om structureel de overeengekomen arbeidsduur te verminderen teneinde (beter) te passen binnen de beschikbare vacature, ontvangt een eenmalige premie van 20% van het dan geldende jaarsalaris over de ingeleverde arbeidsduur. Sociaal Plan Stichting Zorgbalans, Sociaal Plan Zorgbalans.doc; 13 oktober

13 5.7 Persoonlijk mobiliteitsplan Indien op het moment dat de werknemer boventallig wordt verklaard er geen geschikte functie kan worden aangeboden en de verwachting is dat deze niet binnen een redelijke termijn zal ontstaan, kunnen werkgever en werknemer een persoonlijk mobiliteitsplan opstellen. Het mobiliteitsplan wordt ondertekend door werkgever en werknemer. In dit mobiliteitsplan worden minimaal de volgende elementen opgenomen: 1. een reëel toekomstperspectief binnen of buiten de organisatie. 2. de benodigde faciliteiten in de vorm van scholing, outplacement, etc en de kosten daarvan. 3. activiteiten die worden ondernomen, door zowel werkgever als werknemer, om de werknemer geplaatst te krijgen. 4. Afspraken over tussentijdse evaluatie. 5. de periode waarin het persoonlijke mobiliteitsplan wordt uitgevoerd en afgerond. Sociaal Plan Stichting Zorgbalans, Sociaal Plan Zorgbalans.doc; 13 oktober

14 6 Mobiliteitsbevorderende maatregelen met betrekking tot externe mobiliteit 6.1 Outplacement 1. Indien in overeenstemming met outplacement aan de orde is en de werknemer is aangemeld bij het Infopunt Zorg voor een begeleidingstraject mobiliteit, is de werknemer verplicht van deze faciliteit gebruik te maken. 2. De werkgever kan al dan niet op verzoek van de werknemer besluiten de begeleiding bij een andere organisatie onder te brengen. 3. De kosten van dit traject zijn voor rekening van de werkgever. 6.2 Premie bij vrijwillig ontslag De werknemer, met vast dienstverband, die vrijwillig ontslag neemt nadat aan hem in overeenstemming met is bevestigd dat hij boventallig is, ontvangt bij beëindiging van het dienstverband (eventueel voorafgegaan door een periode van onbetaald verlof zoals bedoeld onder 6.4) een premie op basis van onderstaande tabel: Datum bevestiging boventalligheid Binnen 4 weken nadat de boventalligheid is vastgesteld Vanaf 4 weken en binnen 8 weken nadat de boventalligheid is vastgesteld Vanaf 8 weken en binnen 12 weken nadat de boventalligheid is vastgesteld Vanaf 12 weken en binnen 16 weken nadat de boventalligheid is vastgesteld Minder dan 6 dienstjaren Bruto premie Vanaf 6 dienstjaren en minder dan 12 dienstjaren vanaf 12 dienstjaren 4 maandsalarissen 6 maandsalarissen 8 maandsalarissen 3 maandsalarissen 5 maandsalarissen 7 maandsalarissen 2 maandsalarissen 4 maandsalarissen 5 maandsalarissen 1 maandsalaris 2 maandsalarissen 3 maandsalarissen Voorwaarde hierbij is dat einde dienstverband bepaald wordt uiterlijk op de eerste dag van de maand volgend op de ontslagname. Bij gebruikmaking van deze regeling kan geen gebruik meer worden gemaakt van de overige regelingen in dit Sociaal Plan. Eventueel voorafgaand aan de ontslagname reeds geëffectueerde voorzieningen worden niet teruggevorderd. 6.3 Opzegtermijn Indien de werknemer zelf ontslag wenst te nemen ziet de werkgever, indien de werknemer daarom verzoekt, af van de overeengekomen opzegtermijn. 6.4 Onbetaald verlof 1. Indien de werknemer zelf ontslag wenst te nemen in verband met indiensttreding bij een andere werkgever, verleent de werkgever, indien de werknemer daarom verzoekt, onbetaald verlof gedurende de wettelijke proeftijd volgens het Burgerlijk Wetboek bij de nieuwe werkgever 2. Indien de arbeidsovereenkomst bij de nieuwe werkgever wordt beëindigd binnen deze periode wordt de bestaande arbeidsovereenkomst onder overigens dezelfde voorwaarden voortgezet. 6.5 Tijdelijke detachering. 1. De werkgever kan met het oog op kennismaking met de nieuwe situatie de werknemer voor een periode van maximaal drie maanden bij een andere werkgever detacheren. 2. In geval van tijdelijke detachering wordt in de arbeidsvoorwaarden geen wijziging aangebracht en geldt, indien het een hoger gesalarieerde functie betreft, de waarnemingsregeling van de van toepassing zijnde CAO. Sociaal Plan Stichting Zorgbalans, Sociaal Plan Zorgbalans.doc; 13 oktober

15 6.6 Salarissuppletie 1. Indien de werknemer een dienstverband aangaat bij een andere werkgever tegen een lager brutomaandsalaris, vergoedt de werkgever het verschil tussen beide maandsalarissen gedurende een periode van zes maanden. 2. Voor de toepassing van deze bepaling blijven inkomenseffecten tengevolge van toeslagen (waaronder begrepen onregelmatigheidstoeslag) buiten beschouwing. 6.7 Jubileumuitkering 1. Aan de werknemer, die zelf ontslag heeft genomen en binnen 12 maanden na beëindiging van het dienstverband recht zou hebben gehad op een jubileumuitkering, ontvangt deze uitkering bij zijn vertrek, met dien verstande dat op deze bruto-uitkering de van toepassing zijnde fiscale inhoudingen worden gedaan. 2. Deze uitkering wordt niet betaald als de nieuwe werkgever een vergelijkbare regeling kent en daarbij de jaren bij de werkgever meerekent voor de bepaling van het aantal dienstjaren. 6.8 Studiekosten Indien op de boventallige werknemer op het moment van ontslag een regeling studiekosten van toepassing is vervalt een eventuele terugbetalingsverplichting. 6.9 Preferente kandidaat De boventallige werknemer die de organisatie verlaat zal gedurende een jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst, gezien worden als een preferente externe kandidaat bij het invullen van een vacature, voor zover de werknemer voldoet aan de functie-eisen Kwijtschelding schulden fietsplan Indien de werknemer bij beëindiging van het dienstverband nog een restschuld heeft welke voortvloeit uit een vóór 1 januari 2008 met de werkgever afgesloten overeenkomst fietsplan, wordt de per datum uitdiensttreding nog resterende schuld kwijtgescholden. Sociaal Plan Stichting Zorgbalans, Sociaal Plan Zorgbalans.doc; 13 oktober

16 7 Bezwarencommissie De werkgever stelt een bezwarencommissie in. 7.1 Samenstelling 1. De commissie bestaat uit drie leden, niet zijnde lid van de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur, directeur/manager of lid van de ondernemingsraad van de instelling. 2. Één lid wordt benoemd door de werkgever, 3. Één lid wordt benoemd door de werknemersorganisaties. 4. De onder 3b en 3c bedoelde leden benoemen gezamenlijk het derde lid, tevens voorzitter van de commissie. 5. De werkgever draagt zorg voor een adequate secretariële ondersteuning van de commissie. 7.2 Taak 1. De taak van de commissie is uitsluitend een uitspraak te doen over een door de betrokken individuele werknemer ingediend bezwaarschrift betreffende de toepassing van de bepalingen vastgelegd in het Sociaal Plan 2. Indien de werknemer zijn bezwaar al bij de burgerlijke rechter heeft aangemeld, heeft hij geen toegang tot de commissie. 3. Indien en zodra het aan de commissie voorgelegde bezwaar door de werkgever en/of de betrokken werknemer aanhangig gemaakt wordt bij de burgerlijke rechter staakt de commissie de verdere behandeling. 7.3 Werkwijze 1. De commissie neemt uitsluitend schriftelijk en gemotiveerd ingediende bezwaren in behandeling. 2. Binnen zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift houdt de commissie een hoorzitting. 3. Tijdens de hoorzitting worden de werkgever en de betrokken werknemer gehoord, waarbij de werknemer zich kan laten bijstaan. 4. De hoorzitting geschiedt in het openbaar, tenzij de commissie anders besluit, gehoord hebbende de werkgever en de betrokken werknemer. 5. De beraadslagingen van de commissie geschieden in een voltallige vergadering, welke vergadering niet openbaar is. 6. De leden van de commissie zijn tot geheimhouding verplicht. 7. De werkgever en de betrokken werknemer zijn verplicht alle gevraagde medewerking aan de commissie te verlenen. 8. De commissie doet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na de hoorzitting, met redenen omkleed schriftelijk uitspraak aan de werkgever en de betrokken werknemer. 9. De werkgever is verplicht, indien het bezwaar gegrond wordt verklaard, met inachtneming van de uitspraak een nieuw besluit te nemen. Sociaal Plan Stichting Zorgbalans, Sociaal Plan Zorgbalans.doc; 13 oktober

Sociaal Plan Zorgbalans 1 oktober oktober Principeakkoord (2 e versie, 1 november 2012)

Sociaal Plan Zorgbalans 1 oktober oktober Principeakkoord (2 e versie, 1 november 2012) Sociaal Plan Zorgbalans 1 oktober 2012 1 oktober 2014 Principeakkoord (2 e versie, 1 november 2012) INHOUDSOPGAVE BLZ. Overeenkomst 1 Voorwoord 2 1 Begripsbepalingen 3 2 Algemene bepalingen 5 2.1 Werkingssfeer

Nadere informatie

01 april Sociaal Plan ViVa! Zorggroep 1 januari 2008 tot en met 31 december 2011

01 april Sociaal Plan ViVa! Zorggroep 1 januari 2008 tot en met 31 december 2011 01 april 2008 Sociaal Plan ViVa! Zorggroep 1 januari 2008 tot en met 31 december 2011 INHOUDSOPGAVE BLZ. 1. Inleiding 1 1.1. Doel Sociaal plan 1 1.2. Werkingsduur 1 1.3. Werkingssfeer 1 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord. Sociaal Plan Kwadrantgroep 1 januari 2014 1 januari 2015 31-01-2014

Onderhandelaarsakkoord. Sociaal Plan Kwadrantgroep 1 januari 2014 1 januari 2015 31-01-2014 Onderhandelaarsakkoord Sociaal Plan Kwadrantgroep 1 januari 2014 1 januari 2015 31-01-2014 Drachten, januari 2014 INHOUDSOPGAVE BLZ Overeenkomst 1 Voorwoord 2 1 Begripsbepalingen 3 2 Algemene bepalingen

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule Preambule Voor u ligt het Sociaal Plan 2007 van Trias Jeugdhulp. De directe aanleiding voor het opstellen van dit Sociaal Plan is de behoefte van de Raad van Bestuur van Trias Jeugdhulp, de Ondernemingsraad

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie.

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. Verklaring Aldus overeengekomen te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, op 10 december 2003 de werkgever de organisatie

Nadere informatie

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties 8300 Concept SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN

SOCIAAL PLAN SOCIAAL PLAN 2010-2011 Stichting Zonnehuisgroep Amstelland 1 INHOUDSOPGAVE SOCIAAL PLAN Pagina 1. Doel en afspraken 3 1.1 Doel sociaal plan 1.2 Openbreken Sociaal Plan 1.3 Afspraken 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 De ondergetekenden: Werkgever: Raad van Bestuur De Wever en Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV,

Nadere informatie

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren.

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Addendum GGZ WNB Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Werknemersorganisaties: FNV- Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 1 februari 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel... 3 1.2. Uitgangspunten... 3 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Topaz

Doorlopend Sociaal Plan Topaz Doorlopend Sociaal Plan Topaz Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van de stichting Topaz (verder te noemen Topaz). Het sociaal plan is

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Kinderopvang Dronten, gevestigd te Dronten 2. Stichting Peuterspeelzaal Dronten, gevestigd te Dronten. enerzijds en de FNV gevestigd te Utrecht en CNV, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet Sociaal Plan In het kader van het Herontwerp Zorgpalet April 2009 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Sociaal Plan Herontwerp Zorgpalet 1. Inleiding 3 2. Werkgelegenheidsgarantie 3 3. Uitgangspunten en afspraken

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties.

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties. SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie van - Stichting Cardia - Stichting Duinrust en de daaruit volgende reorganisaties. Definitieve versie d.d. 14 september 2009 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgevers: en hun

Nadere informatie

Sociaal Plan. Mytylstichting Amstelrade. Amstelveen

Sociaal Plan. Mytylstichting Amstelrade. Amstelveen Sociaal Plan Mytylstichting Amstelrade Amstelveen Amstelveen, 15 oktober 2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Doel, werkingssfeer en duur 4 3. Uitgangspunten 4 4. Bezwaar en beroep 4 5.

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Principe akkoord Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Juli 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen.pagina 2 Hoofdstuk 2 Plaatsingsprocedure.. pagina 8 Hoofdstuk 3 (Her)plaatsing overige

Nadere informatie

01-05-2011 tot en met 30-04-2013

01-05-2011 tot en met 30-04-2013 01-05-2011 tot en met 30-04-2013 Pagina 1 van 20 De werkgever: DE ONDERGETEKENDEN: - Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land gevestigd te Emmeloord enerzijds en - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING De ondergetekenden, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (LdH W&G), gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Almere enerzijds en de

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Tragel Zorg, INHOUDSOPGAVE 1. DOEL, UITGANGSPUNTEN EN WERKINGSFEER...5 1.1. Doelstelling...5 1.2. Uitgangspunten...5 1.3. Werkingssfeer...6 2. BEGRIPSBEPALINGEN...7

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) De ondergetekenden, 1. Stichting Mantelzorg Almere (SMA), gevestigd te Almere; 2. Stichting Vrijwilligers Centrale Almere (VCA), gevestigd te Almere 3. Stichting

Nadere informatie

Doorlopend sociaal plan

Doorlopend sociaal plan Doorlopend sociaal plan Stichting Curamus te Hulst 1 januari 2015 1 januari 2016 Inhoudsopgave pagina Voorwoord bestuurder 4 Ondertekening 5 Hoofdstuk 1, Begrippenlijst 6 Hoofdstuk 2, Algemene bepalingen

Nadere informatie

Concept Sociaal plan (versie 14-12)

Concept Sociaal plan (versie 14-12) Concept Sociaal plan (versie 14-12) De ondergetekenden, 1. Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN), gevestigd te Utrecht 2. Manpower Services bv, gevestigd te Amsterdam enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stichting Brentano Amstelveen

Sociaal Plan. Stichting Brentano Amstelveen Sociaal Plan Stichting Brentano Amstelveen 1 januari 2014 1 januari 2015 Overeenkomst Partijen bij deze overeenkomst komen het navolgende Sociaal Plan overeen. De werkgever Handtekening Brentano Mw. I.

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan Reorganisatie Welzijnswerk Culemborg

Concept Sociaal Plan Reorganisatie Welzijnswerk Culemborg Concept Sociaal Plan Reorganisatie Welzijnswerk Culemborg Doc: CLB socplan V170506 De ondergetekenden, 1. De stichting Palet (hierna: Palet), gevestigd te Culemborg; 2. De stichting Welzijn Ouderen (hierna:

Nadere informatie

Sociaal Plan. 1 augustus 2011 1 januari 2015

Sociaal Plan. 1 augustus 2011 1 januari 2015 Sociaal Plan 1 augustus 2011 1 januari 2015 Overeenkomst Partijen bij deze overeenkomst komen het navolgende Sociaal Plan overeen. Datum: Plaats: Amsterdam De Werkgever Handtekening Stichting PuurZuid

Nadere informatie

concept Sociaal Plan AMSTA

concept Sociaal Plan AMSTA concept Sociaal Plan AMSTA 1 juli 2010 1 juli 2012 Overeenkomst Partijen bij deze overeenkomst komen het navolgende Sociaal Plan overeen. De werkgever Handtekening Amsta Dhr. drs. J.M.L Aarts De organisaties

Nadere informatie

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO.

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Fryslân (SMO Fryslân) te Leeuwarden 2. Opvang en Ondersteuning (O&O) te Leek, bestaande uit: stichting Blijenhof te Bergum stichting

Nadere informatie

Sociaal plan Stichting Coloriet

Sociaal plan Stichting Coloriet Sociaal plan Stichting Coloriet 2008. Lelystad, december 2007 versie 17 december 2007 Inhoud Verklaring Preambule 1. Doel en afspraken 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule en interpretatie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg concept 16 januari 2014 Inleiding De Stichting Surplus Zorg (verder te noemen: de werkgever) vindt het belangrijk om organisatiewijzigingen op een adequate en zorgvuldige

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds,

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Wijkwerk Leeuwarden te Leeuwarden (SWL) 2. Stichting Welzijn OuderenLeeuwarden te Leeuwarden (SWOL) 3. Stichting Startpunt voor Inburgering in de Nederlandse

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen. HOOFDSTUK I: ALGEMENE

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis SOCIAAL PLAN ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis 19 december 2008 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, Stichting Centrum Vaartserijn, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN 1 april 2014 1 april 2015 Aldus overeengekomen: De werkgever:.. De werknemersorganisaties: ABVAKABO FNV:.... CNV Publieke Zaak: NU 91 Beroepsorganisatie van de verpleging Nieuwe

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. ZA GROEP (werktitel)

SOCIAAL PLAN. ZA GROEP (werktitel) SOCIAAL PLAN 1 september 2006 t/m 31 december 2009 ZA GROEP (werktitel) Stichting Amstelring Stichting Zonnehuisgroep Amstelland looptijd sociaal plan van 1 september 2006 tot en met 31 december 2009 1

Nadere informatie

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan Stichting Ouderenzorg Kapelle Sociaal Plan Juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Wederzijdse rechten en plichten...3 3. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen... 4 4. Adviescommissie Sociale Begeleiding...

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Vieja-Utrecht, gevestigd te Utrecht, 2. Stichting Hera, gevestigd te Arnhem, 3. Stichting (nieuwe organisatie), gevestigd te Ede enerzijds en de Vereniging

Nadere informatie

Sociaal Plan. De Riethorst Stromenland Postbus AA Geertruidenberg. Bestemd voor alle medewerkers van De Riethorst Stromenland

Sociaal Plan. De Riethorst Stromenland Postbus AA Geertruidenberg. Bestemd voor alle medewerkers van De Riethorst Stromenland De Riethorst Stromenland Postbus 35 4930 AA Geertruidenberg Sociaal Plan Bestemd voor alle medewerkers van De Riethorst Stromenland Naam document: Sociaal Plan Soort document: HKZ-norm(en): Vaststelling

Nadere informatie

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016 Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016/concept akkoord/dec 2011 Inhoud

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN (concept) 1 november 2009 tot en met 31 december 2012

SOCIAAL PLAN (concept) 1 november 2009 tot en met 31 december 2012 SOCIAAL PLAN (concept) november 009 tot en met december 0 Inhoudsopgave Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 0 Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND De ondergetekenden, SMO Helmond enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen: HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Stichting Sint Jacob Sociaal Plan

Stichting Sint Jacob Sociaal Plan Stichting Sint Jacob Sociaal Plan 2007-2009 Stichting Sint Jacob Maart 2007 Sociaal plan stichting sint Jacob 2007-2009 Préambule Bij de totstandkoming van het onderliggende Sociaal Plan van Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 december december Breed Welzijn Delft. sociaal plan

SOCIAAL PLAN. 1 december december Breed Welzijn Delft. sociaal plan SOCIAAL PLAN 1 december 2011 1 december 2014 Breed Welzijn Delft sociaal plan 17 1 2012 1 1. Algemeen De ondergetekenden, Stichting Breed Welzijn Delft, verder te noemen: BWD, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Sociaal Plan/principe akkoord 1april 2011 Opgesteld P&O Pagina 1 van tot en met

Sociaal Plan/principe akkoord 1april 2011 Opgesteld P&O Pagina 1 van tot en met Pagina 1 van 20 01-05-2011 tot en met 30-04-2013 De werkgever: DE ONDERGETEKENDEN: - Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land gevestigd te Emmeloord enerzijds en - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer

Nadere informatie

Sociaal Plan medewerkers vallend onder de CAO W&MD 1 juni januari 2015

Sociaal Plan medewerkers vallend onder de CAO W&MD 1 juni januari 2015 - dd. 5/7-2011 origineel naar Archief 2 9 JU1 2Glf Libertas Leiden uw welzijn onze zorg Sociaal Plan medewerkers vallend onder de CAO W&MD 1 juni 2011-1 januari 2015 ten behoeve van bezuinigingen van de

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 3 6. Regels bij organisatieverandering/organisatieverandering

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Geldig van 1 juli 2012 tot 1 juli 2015

SOCIAAL PLAN Geldig van 1 juli 2012 tot 1 juli 2015 SOCIAAL PLAN Geldig van 1 juli 2012 tot 1 juli 2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 3 Verklaring 1. Doel en uitgangspunten 5 2. Werkingsfeer en geldigheidsduur 7 3. Begripsbepalingen 8 4. Organisatiewijzigingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Werkingsfeer 2 4. Uitgangspunten 2 5. Looptijd 2 6. Hardheidsclausule 2

Nadere informatie

Sociaal Plan Odion

Sociaal Plan Odion Sociaal Plan Odion 2011 2013 Inhoud Verklaring... 3 Preambule... 4 1. Doel en afspraken... 5 1.1 Doel Sociaal Plan 1.2 Uitgangspunten, algemene afspraken... 2. Algemene bepalingen... 7 2.1. Werkingssfeer

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zorggroep Groningen 2e concept januari 2011 Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN Concept d.d. 26-03-2012 SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN In het kader van reorganisatie door bedrijfseconomische omstandigheden en het verlies van werkgelegenheid Het Sociaal Plan regelt de personele gevolgen

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan

Concept Sociaal Plan 0 Concept Sociaal Plan Ten behoeve van STAMM CMO Drenthe, statutair gevestigd te Assen CSP-8 25 09 2009 / PA 1 van 22 DE ONDERGETEKENDEN: De werkgever: STAMM CMO Drenthe, hierna te noemen werkgever enerzijds,

Nadere informatie

Sociaal plan. Leger des Heils W&G en Leger des Heils J&R. Definitief concept Versie 20160503

Sociaal plan. Leger des Heils W&G en Leger des Heils J&R. Definitief concept Versie 20160503 Sociaal plan Leger des Heils W&G en Leger des Heils J&R Definitief concept Versie 20160503 Inhoudsopgave: 1. Hoofdlijnen van het sociaal plan 1.1. Gedeelde verantwoordelijkheid 1.2. Fasen van het sociaal

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan VVT 1 januari juli 2013

Concept Sociaal Plan VVT 1 januari juli 2013 Concept Sociaal Plan VVT 1 januari 2012 1 juli 2013 ten behoeve van organisatieveranderingen van de Stichting Libertas Leiden gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan Sociaal Plan VVT (WMO, Facilitair

Nadere informatie

/RvB. Sociaal Plan UMCG DE ONDERGETEKENDEN

/RvB. Sociaal Plan UMCG DE ONDERGETEKENDEN 16.319610/RvB Sociaal Plan UMCG 2015-2017 DE ONDERGETEKENDEN Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) te Groningen, in deze vertegenwoordigd door de heer mr. J.F.M. Aartsen, voorzitter van de

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Verklaring: MCA Gemini Groep, Medisch Specialisten Noord West en de werknemersorganisaties

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen 4 3. Doel 8 4. Geldigheidsduur

Nadere informatie

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD Concept Sociaal plan onderhandelaarakkoord De ondergetekenden, Mozaiek welzijnsdiensten, gevestigd te Tiel enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Definitief akkoord Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan 2014-2019 Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Ondergetekenden, - Stichting Zuyderland Medisch Centrum

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 2 6. Overgangsprotocol bij fusie 4 7.

Nadere informatie

Sociaal Plan Organisatie Ontwikkeling GGZ Delfland

Sociaal Plan Organisatie Ontwikkeling GGZ Delfland Principe Akkoord Sociaal Plan Organisatie- Ontwikkeling GGZ Delfland 1 Sociaal Plan Organisatie Ontwikkeling GGZ Delfland Dit Sociaal Plan Organisatieontwikkeling bevat maatregelen en voorzieningen die

Nadere informatie