Sociaal Plan. Mytylstichting Amstelrade. Amstelveen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan. Mytylstichting Amstelrade. Amstelveen"

Transcriptie

1 Sociaal Plan Mytylstichting Amstelrade Amstelveen

2 Amstelveen, 15 oktober 2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Doel, werkingssfeer en duur 4 3. Uitgangspunten 4 4. Bezwaar en beroep 4 5. Hardheidsclausule 4 6. Begripsbepalingen 5 7. Regels bij de reorganisatie Organisatiestructuur en formatieplaatsenplan Besluitvorming Wijzigingen in formatie, functie en/of locatie Boventalligheid Plaatsing Belangstellingsregistratie Belangstellingsgesprek Uitgangspunten voor plaatsing Personele invulling Plaatsingsprocedure Boventalligheid en herplaatsing Procedure weigering functieaanbod Wijziging plaats van tewerkstelling Algemene rechten in het kader van het Sociaal Plan Salarisgarantie Toeslagengarantie Mobiliteitsbevorderende maatregelen met betrekking tot externe mobiliteit Outplacement Outplacement Premie bij vrijwillig ontslag Pré-OBU regeling Opzegtermijn Onbetaald verlof Tijdelijke detachering Jubileumuitkering Studiekosten Kwijtschelding schulden PC-privé en fietsplan Slotbepalingen 14 BIJLAGE 1: DE BEZWARENADVIESCOMMISSIE 15 BIJLAGE 2: HET BELANGSTELLINGSREGISTRATIEFORMULIER 16 BIJLAGE 3: BRIEF BIJ HET BELANGSTELLINGSREGISTRATIEFORMULIER 17 2

3 3

4 1. Inleiding Dit Sociaal Plan is in overleg met de werkgever en de vakorganisaties tot stand gekomen. Het omvat maatregelen om de rechtspositionele gevolgen voor medewerkers die het gevolg zijn van het door de directie ingezette extramuralisatieproces op te vangen. In het kader van het sociaal plan wordt gesproken over een reorganisatie. Dit Sociaal Plan is van toepassing op alle medewerkers van Amstelrade waarvan als gevolg van de extramuralisatie de functie op locatie Kronenburg komt te vervallen. In de periode september 2005 tot en met december 2008 wordt, in ieder geval de functie verblijf op locatie Kronenburg opgegeven. De cliënten verhuizen naar woonlocaties in Amsterdam en Diemen. Deze opheffing heeft tot gevolg dat veel functies op deze locatie komen te vervallen. Dit geldt niet alleen voor de bij de directe zorg betrokken medewerkers maar ook voor medewerkers van ondersteunende/aanvullende diensten. Voor medewerkers zal de werkplek of de functie veranderen. Met dit Sociaal Plan wordt beoogd de rechten en plichten van werkgever en medewerker zo concreet en duidelijk mogelijk weer te geven. Daarnaast wordt beoogd recht te doen aan het optimaliseren van de continuïteit van de bedrijfsvoering en rechtspositie van medewerkers. Behoud van werkgelegenheid is het uitdrukkelijke streven van de Sociale Partners. Tijdens de geldigheidsduur van dit Sociaal Plan vinden er geen gedwongen ontslagen plaats. Medewerkers die boventallig zijn verklaard worden ondersteund bij het vinden van ander werk. Hierbij kunnen instrumenten als outplacement en detachering worden ingezet. Het sociaal plan treedt in werking op 15 oktober 2005 De werkgever De medewerkerorganisaties Mytylstichting Amstelrade drs. P. Pellikaan directeur-bestuurder G. Noortman, ABVAKABO FNV A.A.M. Agterberg, Nu 91 Mevrouw A.L. Vlas, CNV Publieke Zaak B.H.H. Steehouder, FBZ 4

5 2. Doel, werkingssfeer en duur In het kader van het proces van extramuralisatie van de zorg vindt er bij Amstelrade een reorganisatie plaats. Het Sociaal Plan beoogt de gevolgen van de reorganisatie voor de medewerkers te reguleren, in het bijzonder ten aanzien van behoud van werk, functie, inkomen en verworven rechten. Dit Sociaal Plan is van toepassing op de medewerkers die een arbeidsovereenkomst zijn overeengekomen met Amstelrade en regelt de wijze waarop wordt omgegaan met de personele en rechtspositionele gevolgen van de reorganisatie van Amstelrade. Naast de bepalingen in dit Sociaal Plan blijven de artikelen van de CAO Gehandicaptenzorg onverkort van kracht. Het Sociaal Plan gaat in op 15 oktober 2005 en eindigt op 31 december Drie maanden voor het einde van de looptijd van dit Sociaal Plan vindt overleg plaats over de beëindiging respectievelijk de verlenging van het Sociaal Plan. 3. Uitgangspunten Er vinden gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan geen gedwongen ontslagen plaats in het kader van de extramuralisatie. Er zal geen rechtspositionele achteruitgang plaatsvinden voor het zittende personeel. Aan iedere medewerker zal voor zover mogelijk een gelijke/inwisselbare functie worden aangeboden, dan wel bij het ontbreken daarvan een functie die zoveel mogelijk in de lijn ligt van de oorspronkelijke functie. De werkgever zal bij het (her)plaatsingsbeleid, de eerste drie maanden na herplaatsing voor zover mogelijk, rekening houden met bestaande arbeidspatronen. Met gegronde reden kan er sprake zijn van een tijdelijke verlenging van deze termijn. Er zal geen verdringing plaatsvinden van hoger opgeleiden respectievelijk hogere functieniveaus naar medewerkers met lagere functieniveaus. Medewerkers die een gelijke/inwisselbare functie aangeboden krijgen op een andere locatie worden direct definitief geplaatst. Werkgever en medewerker zijn gehouden aan de uitvoering van dit Sociaal Plan. 4. Bezwaar en beroep Amstelrade stelt een Adviesbezwaarcommissie Sociaal Plan in die zich bezig houdt met de toepassing van de in dit plan vastgestelde bepalingen. In bijlage 1 wordt de samenstelling, taak en werkwijze van deze commissie uiteengezet. 5. Hardheidsclausule In gevallen, waarin dit Sociaal Plan leidt tot een onbillijke situatie, zal de werkgever in gunstige zin van dit Sociaal Plan afwijken. Indien tussen werkgever en medewerker verschil van mening ontstaat over toepassing van de hardheidsclausule, dan wordt dit verschil van inzicht ter beslissing voorgelegd aan de gezamenlijke partijen bij dit Sociaal Plan. Het blijft daarnaast altijd mogelijk een geschil voor te leggen aan de burgerlijke rechter. 5

6 6. Begripsbepalingen Ten aanzien van de begripsbepalingen wordt verwezen naar de van kracht zijnde CAO-gehandicaptenzorg. Voor zover anders of niet omschreven volgt hieronder een nadere begripsbepaling. In dit Sociaal Plan wordt verstaan onder: Adviesbezwarencommissie: de commissie zoals bedoeld in bijlage 1 van dit plan. Anciënniteitprincipe: het principe waarbij op grond van het aantal dienstjaren een onderscheid gemaakt wordt tussen medewerkers die een gelijke aanspraak hebben. De medewerker met de meeste dienstjaren wordt als eerste geplaatst en bij gelijke uitkomst van diensttijd gaat de oudere medewerker bij plaatsing voor de jongere medewerker. Boventallig: boventallig is de medewerker wiens functie is komen te vervallen en die nog niet is geplaatst. Detachering: het gedurende een bepaalde tijd bij een andere werkgever werkzaam zijn, waarbij het dienstverband met de (oorspronkelijke) werkgever gehandhaafd blijft. Diensttijd: de diensttijd doorgebracht in dienst bij de werkgever en zijn rechtsvoorganger(s). Het gaat om de tijd die op grond van een arbeidsovereenkomst aaneengesloten is doorgebracht. Hieronder valt ook de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die voorafging aan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mits niet onderbroken door meer dan 3 maanden. Een periode van onbetaald verlof geldt ook als diensttijd. Formatieplaats: wordt als eenheid gehanteerd om een functie in het aantal arbeidsuren uit te drukken. De grootte van één formatieplaats is gerelateerd aan een voltijds dienstverband. Formatieplaatsenplan: een overzicht van functies en formatieplaatsen in de gedeconcentreerde situatie met een omschrijving van het FWG-niveau van deze functies. Functie: een afgerond geheel van taken en verantwoordelijkheden, die de medewerker in opdracht verricht. Functie-niveau: het gewicht dat, of de zwaarte die aan een functie is toegekend conform de indeling van het functiewaarderingssysteem (FWG 3.0) Functiewijziging: hiervan is sprake als in het takenpakket zodanige wijzigingen worden aangebracht dat de functie overwegend een andere inhoud krijgt. Gelijkwaardige functie: dit is een andere functie dan de oorspronkelijke functie welke op hoofdlijnen gelijkwaardig is en is ingedeeld in dezelfde FWG-functiegroep. Herplaatsing: is aan de orde als op grond van het formatieplaatsenplan de oorspronkelijke functie van de medewerker is komen te vervallen en de medewerker op de transferlijst staat. 6

7 Herplaatsingskandidaat: een boventallige medewerker die in aanmerking komt voor herplaatsing. Hogere functie: een functie die in een hogere FWG-functiegroep dan de huidige functie is ingedeeld. Inwisselbare functie: een functie die qua taken, en opleiding gelijk of nagenoeg gelijk is aan de oorspronkelijke functie. De inschaling van de functie is gelijk aan de huidige FWG-functiegroep. Nieuwe functie: een functie die in het oude formatieplaatsenplan niet voorkwam. Lagere functie: een functie die in een lagere FWG-functiegroep dan de huidige functie is ingedeeld. Medewerker: de persoon die in de zin van de CAO-Gehandicaptenzorg een arbeidsovereenkomst heeft met de werkgever en degene die een overeenkomst heeft gesloten met de werkgever voor het verrichten van enkele diensten. De leden van de Raad van Bestuur zijn geen medewerker in de zin van dit Sociaal Plan. Oorspronkelijke functie: de functie of het samenstel aan de medewerker opgedragen werkzaamheden die in de organisatie voorkomt, direct voorafgaand aan de datum waarop de extramuralisatie formeel stand krijgt. Overplaatsing: is aan de orde als de functie blijft bestaan maar moet worden uitgeoefend op een andere werkplek en/of locatie. Hierbij is ook sprake als het gaat om een inwisselbare functie. Passende functie: een functie die qua opleiding, vakbekwaamheid, ervaring en persoonlijke omstandigheden redelijkerwijs kan worden opgedragen, rekening houdend met de wettelijke kaders en jurisprudentie aangaande passende arbeid. Een passende functie kan een voor de medewerker 1 schaal hoger, gelijk alsook een maximaal 1 schaal lager salarisniveau hebben op grond van het vigerend functiewaarderingssysteem. Reorganisatie: is het extramuralisatieproces. Outplacement: externe en/of interne begeleiding van een of meer medewerkers bij het zoeken naar een nieuwe functie buiten de organisatie, in opdracht en op kosten van de werkgever. Plaats van tewerkstelling: de plaats van waaruit de medewerker gewoonlijk het merendeel zijn werkzaamheden verricht. Dit laat onverlet dat de medewerker, na overleg, inzetbaar is in de gehele organisatie. Voor medewerkers, waarbij het criterium van het merendeel van zijn werkzaamheden niet tot een standplaats leidt, zal de werkgever een standplaats bepalen. Transferlijst: de lijst met de namen van de medewerkers die, tengevolge van de organisatiewijziging boventallig zijn geworden. Werkgever: de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke instelling Mytylstichting Amstelrade te Amstelveen 7

8 7. Regels bij de reorganisatie 7.1. Organisatiestructuur en formatieplaatsenplan De organisatiestructuur zal door de extramuralisatie geen wijzigingen ondergaan. Het proces van deze extramuralistie zal zich geleidelijk voltrekken. De werkgever informeert bij de start van dit Sociaal Plan de Ondernemingsraad omtrent de gevolgen die de extramuralisatie voor de diverse functies heeft. De werkgever maakt een prognose voor wat betreft het toekomstige formatieplaatsen plan. Hierbij wordt tevens, een prognose gegeven van boventalligheid en inwisselbaarheid van functies. Ook wordt hierin zichtbaar gemaakt op welke locaties welke functies naar verwachting gaan voorkomen Besluitvorming Per project wordt de OR, in het kader van artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden, advies gevraagd over de individuele begrotingen van de verschillende projecten. Hierna wordt het formatieplaatsenplan definitief door de werkgever vastgesteld Wijzigingen in formatie, functie en/of locatie Wijzigingen in functie en/of plaats van tewerkstelling, in het kader van dit Sociaal Plan, zijn slechts mogelijk als deze voortvloeien uit de extramuralisatieplannen en na advies van de ondernemingsraad vastgesteld in het formatieplaatsenplan. De personele invulling zal plaatsvinden met inachtneming van de gemaakte afspraken in dit Sociaal Plan. In geval hiervan kunnen de volgende wijzigingen in functie dan wel formatie plaatsvinden: het vervallen ervan; het wijzigen ervan; het uitoefenen van de werkzaamheden op een andere plaats van tewerkstelling. De werkgever overlegt in een zo vroeg mogelijk stadium met de medewerker die geconfronteerd wordt met een wijziging in zijn functie en/of plaats van tewerkstelling, met het doel consequenties van deze wijziging voor de medeweker te bespreken en tot een zo groot mogelijke overeenstemming te komen over de oplossingsrichting met inachtneming van dit Sociaal Plan Boventalligheid Er is sprake van boventalligheid in de situatie dat: de functie van de medewerker geheel of in belangrijke mate vervalt; het aantal medewerkers in de oude structuur, het aantal formatieplaatsen in de nieuwe structuur overtreft, waarbij uitgegaan wordt van functies die naar aard en FWG-niveau vergelijkbaar zijn; andere functie-eisen van toepassing zijn en de verwachting is dat, ondanks bijscholing, de medewerker niet binnen 1 jaar aan de nieuwe functie-eisen kan voldoen. Medewerkers die boventallig zijn worden op de transferlijst geplaatst. Zij worden hiervan zo spoedig als mogelijk is schriftelijk geïnformeerd Plaatsing Belangstellingsregistratie Elke bij het extramuralisatieproject betrokken werknemer vult een schriftelijk belangstellingsregistratie-formulier in (bijlage 2). Op deze wijze wordt uniform wijze de belangstelling 8

9 van de medewerkers vastgelegd Belangstellingsgesprek Met elke direct betrokkene bij het extramuralisatieproject wordt een belangstellingsgesprek gevoerd. Dit gesprek wordt gevoerd met het doel na te gaan welke medewerker belangstelling heeft voor welke functie opgenomen in het voorlopige formatieplaatsenplan. In dit gesprek komen aan de orde: welke functie binnen de nieuwe formatie de voorkeur van de medewerker geniet; welke ervaring de medewerker heeft opgedaan; welke scholing is gevolgd en welke scholing de medewerker bereid is te volgen; welk ander werk de medewerker tijdelijk wil verrichten indien hij nog niet geplaatst kan worden; welke rechtspositionele aanspraken de medewerker heeft; of er specifieke omstandigheden zijn met betrekking tot de plaatsing waarop de medewerker zich wil beroepen; welke toezeggingen liggen er met betrekking tot promotie of salariswijzigingen. Aan de registratie en aan het gesprek kunnen geen rechten worden ontleend. De registratie wordt verricht ten behoeve van een goede plaatsing en herplaatsing van medewerkers Uitgangspunten voor plaatsing 1. Uitgangspunt voor het plaatsen van medewerkers is dat de medewerker zijn functie volgt. Dit betekent dat wanneer de huidige functie eveneens in het nieuwe formatieplaatsenplan voorkomt de medewerker direct op deze functie wordt geplaatst (uitzondering: plaatsing is niet direct mogelijk als er meer kandidaten dan plaatsen zijn in het nieuwe formatieplaatsenplan). Binnen de dienst wonen geldt dat een team, voor zover de functie/inwisselbare functie past in het formatieplaatsenplan van een locatie, wordt overgeplaatst naar een door de werkgever aangewezen locatie. 2. De huidige functie van de medewerker wordt gelijk gesteld aan de inwisselbare functie. 3. De medewerker voldoet aan de functie-eisen zoals deze in het formatieplaatsenplan zijn opgenomen of daar binnen redelijke termijn aan kan voldoen. 4. Indien aan de medewerker dezelfde functie/inwisselbare functie wordt aangeboden is de medewerker per definitie geschikt voor de functie. In alle overige situaties kan scholing noodzakelijk zijn. 5. In het geval van nieuwe functies zal de werkgever deze functies aanbieden aan de medewerkers, dit voor zover ze aan het functieprofiel voldoen of binnen afzienbare tijd middels scholing het niveau kan bereiken, die op de transferlijst staan alvorens intern en extern te gaan werven. 6. Alleen in het geval van een voor de medewerker hogere functie of als er sprake is van een nieuwe functie is plaatsing op grond van anciënniteit niet automatisch aan de orde en is de werkgever vrij om de meest geschikte boventallige kandidaat te selecteren voor de functie. 7. Degene die niet geplaatst worden, worden boventallig verklaard en komen voor herplaatsing in aanmerking Personele invulling Ten aanzien van de invulling van diverse functies in het nieuwe formatieplaatsenplan wordt rekening gehouden met de gegevens verkregen uit de belangstellingsregistratie. Met de daarin door de 9

10 medewerker aangegeven wensen, wordt binnen de mogelijkheden van de organisatie zoveel mogelijk rekening gehouden. De volgende criteria worden gehanteerd, afgezet tegen de functie-eisen: opleiding gebleken geschiktheid in een vergelijkbare functie specifieke functieafhankelijke criteria. Plaatsingsvolgorde Bij de plaatsingsvolgorde wordt onderstaande volgorde aangehouden: onbepaalde tijd waarbij aan de criteria wordt voldaan; onbepaalde tijd waarbij nog niet voldaan is aan de criteria maar verwacht wordt dat dit door scholing in circa 6 maanden wel behaald kan worden; bepaalde tijd waarbij de medewerker voldoet aan de functie-eisen. De overeenkomst voor bepaalde tijd blijft, tenzij anders wordt besloten, gelden Plaatsingsprocedure Een schriftelijk aanbod voor een nieuwe/andere functie zal worden gedaan in de hierna volgende volgorde: 1. dezelfde functie/inwisselbare functie 2. een gelijkwaardige 3. een hogere functie 4. een functie op een lager niveau Wanneer het aantal in aanmerking komende kandidaten het aantal beschikbare formatie plaatsen overtreft wordt het anciënniteitprincipe toegepast oftewel degene met de meeste dienstjaren wordt als eerste geplaatst en bij gelijke uitkomst van diensttijd gaat de oudere medewerker voor de jongere medewerker Boventalligheid en herplaatsing Medewerkers die boventallig zijn en op de transferlijst staan komen voor her plaatsing in aanmerking. De werkgever streeft ernaar om elke herplaatsingkandidaat te plaatsen in een passende functie die hij of zij ambieert. Tijdelijke plaatsing Wanneer er geen passende functie beschikbaar is kan de werkgever, indien dit mogelijk is de, herplaatsingkandidaat tijdelijk (boventallig) plaatsen. De boventallig geplaatste medewerker behoudt gedurende deze plaatsing zijn status als herplaatsingkandidaat en blijft zich samen met de werkgever inspannen om herplaatsing te realiseren. Periodiek vinden er gesprekken plaats waarin de inspanningen worden geëvalueerd. Duur van de tijdelijke boventallige plaatsing is maximaal een half jaar. Detacheren Indien er geen passende functie beschikbaar is, kan de werkgever de medewerker, met diens instemming, tijdelijk in een passende functie detacheren bij een andere werkgever. In overleg met de medewerker worden afspraken gemaakt omtrent de duur van de tijdelijke plaatsing, doch in beginsel voor een periode van maximaal 1 jaar. De arbeidsovereenkomst blijft volledig van kracht en de kosten 10

11 die direct verband houden met de detachering komen voor rekening van de werkgever. Vacatures Als er tijdens de geldigheidsduur van het Sociaal Plan een vacature ontstaat dan gelden de volgende afspraken 1. Een vacature wordt eerst aangeboden aan de herplaatsingkandidaten. 2. De kandidaten moeten voldoen aan de functie-eisen dan wel binnen afzienbare termijn daaraan kunnen voldoen waarbij de studiekosten zowel qua tijd als geld door de werkgever volledig worden vergoed. 3. Wanneer er meerdere geschikte kandidaten zijn gaat de kandidaat met de langste diensttijd voor. Meerdere kandidaten heeft in dit verband niet alleen betrekking op de herplaatsing-kandidaten die door de reorganisatie niet langer hun oorspronkelijke functie kunnen vervullen en die niet direct konden worden geplaatst. De gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerker die moet worden herplaatst heeft een gelijke voorrangspositie bij vacatures. 4. Indien deze procedure niet leidt tot het vervullen van de vacature omdat er geen geschikte herplaatsingkandidaten zijn en er ook geen kandidaten zijn die binnen redelijke termijn geschikt zijn te maken voor de functie, wordt bezien of er onder de overgeplaatste medewerkers nog kandidaten zijn die te kennen hebben gegeven een bepaalde voorkeur voor een sector en/of locatie te hebben. Als 1. tot en met 4. niet leidt tot het vervullen van de vacature wordt deze opengesteld voor alle medewerkers conform het vigerende werving- en selectiebeleid Procedure weigering functieaanbod Een plaatsing op dezelfde of een inwisselbare functie kan door de medewerker niet worden geweigerd. De werkgever maakt het functieaanbod schriftelijk aan de medewerker bekend, onder vermelding van de redenen, alsmede van de consequenties van een eventuele wijziging. De medewerker kan binnen twee weken schriftelijk bezwaar maken tegen het functieaanbod bij de werkgever. De werkgever is verplicht om over het ingediende bezwaar advies in te winnen bij de bezwarenadviescommissie. De werkgever draagt er zorg voor dat de adviesvraag en het ingediende bezwaar binnen 2 weken bij de adviescommissie is ingediend. De samenstelling en de werkwijze van de commissie zijn vastgesteld in bijlage 1. Indien de bezwarenadviescommissie de bezwaren gegrond acht, zal de werkgever de medewerker een andere, passende functie aanbieden, met inachtneming van de uitspraak van de bezwarenadviescommissie. Weigering van een passend functieaanbod kan consequenties hebben voor de medewerker. De medewerker wordt door de werkgever schriftelijk geïnformeerd over het advies van de commissie en over de consequenties van weigering van een passend functieaanbod. De medewerker krijgt gedurende twee weken de gelegenheid om de functie alsnog te accepteren Wijziging plaats van tewerkstelling Indien bij de vaststelling van het formatieplaatsenplan blijkt dat aan een medewerker een wijziging van de plaats van tewerkstelling moet worden aangeboden, zal de werkgever in een zo vroeg mogelijk stadium met de betrokken medewerker overleg plegen met het doel tot een 11

12 zo groot mogelijke overeenstemming te komen en daarbij de consequenties van de wijziging aan betrokkene mede te delen. Aan de medewerker zal in verband met een wijziging van de plaats van tewerkstelling geen verhuisplicht worden opgelegd. Wanneer een locatiewijziging voor de medewerker praktische problemen met zich meebrengt dan dient de medeweker de werkgever hiervan tijdig en concreet op de hoogte te stellen. De werkgever zal vervolgens in overleg treden met de medewerker over een mogelijke individuele voorziening. Deze voorziening dient redelijkerwijs tegemoet te komen aan de praktische problemen die de locatiewijziging tot gevolg heeft. De voorziening wordt voor de noodzakelijke duur echter voor maximaal 3 maanden getroffen. Daarna wordt verwacht dat de medewerker maatregelen heeft kunnen treffen om zich aan de nieuwe situatie aan te passen. Wanneer de oplossing buiten de invloedsfeer van de medewerker ligt wordt de voorziening voortgezet totdat er een afdoende regeling getroffen is. Een medewerker die zijn functie volgt naar een door de werkgever vastgestelde locatie en vervolgens overgeplaatst wenst te worden naar een andere locatie kan dit bij de werkgever kenbaar maken. Deze medewerkers kunnen, als er geen herplaatsings- of reintegratiekandidaten zijn, tot 6 maanden na de overplaatsing bij voorkeur solliciteren op een vacature. 8. Algemene rechten in het kader van het Sociaal Plan 8.1. Salarisgarantie De medewerker die als gevolg van de reorganisaties een functie aanvaardt waaraan een lager salarisniveau is verbonden dan aan zijn oorspronkelijke functie, behoudt zijn salaris behorende bij zijn oorspronkelijke functie, inclusief zijn doorloop in de schaal tot aan het maximum van de oorspronkelijke functieschaal. Het salaris wordt ook aangepast aan de loonontwikkelingen van de CAO. De volledige salarisgarantie is gebaseerd op de omvang van het dienstverband met de werkge ver in de maand voorafgaand aan de functieverandering. Indien de arbeidsovereenkomst tussen de medewerker en de werkgever op enig tijdstip na de functieverande ring een minder aantal uren omvat dan het in de vorige volzin bedoelde dienstverband, wordt de aanspraak naar rato van dit mindere aantal uren berekend. De in deze regeling opgenomen aanspraak komt te vervallen als de werkgever binnen 1 jaar aan de medewerker een passende functie aanbiedt waarvan het salarisniveau gelijk is aan dat van de oorspronkelijke functie waaraan de garantieaanspraak wordt ontleend Toeslagengarantie - Als de medewerker een functie aanvaardt waarbij geen of een lagere ORT-toeslag dan wel een toeslag wegens het werken op inconveniënte uren, een toeslag wegens bereikbaarheidsdienst of wegens beschikbaarheiddienst van toepassing is, dan wordt de toelage als volgt afgebouwd: 75% van deze toelage(n) gedurende het eerste jaar; 50% van deze toelage(n) gedurende het tweede jaar; 25% van deze toelage(n) gedurende het derde jaar. De hoogte van de aanspraak op de toelage bedraagt het gemiddelde bedrag van de toelage waarop de medewerker in de periode van twaalf kalendermaanden vooraf gaande aan de 12

13 functiewijziging, recht had. Indien de medewerker een functie aanvaardt waarvan de som van salaris en toelagen hoger is dan de som van salaris en toelagen bij de oorspronke lijke functie van de werkgever, vervalt de toelagegarantie. De medewerker die op de ingangsdatum van de functiewijziging als gevolg de reorganisatie, 55 jaar of ouder is behoudt aanspraak op de toelage(s). In deze situatie vindt er dus geen afbouw plaats. 9. Mobiliteitsbevorderende maatregelen met betrekking tot externe mobiliteit 9.1. Outplacement Medewerker en werkgever kunnen een afspraak maken over een outplacementtraject. De kosten van dit traject zijn voor rekening van de werkgever en de werkgever stelt de medewerker in de gelegenheid om het outplacementtraject in werktijd te volgen. Dit geldt voor bepaalde tijd, maximaal voor de duur van 6 maanden, betekent dat einde dienstverband is bepaald en ontbindingsverzoek wordt gedaan met finale kwijting Outplacement Premie bij vrijwillig ontslag De medewerker die vrijwillig ontslag neemt nadat aan hem is bevestigd dat hij boventallig is, ontvangt bij beëindiging van het dienstverband een premie op basis van onderstaande tabel: datum bevestiging boventalligheid Bruto-premie toelichting de maand waarin de boventalligheid is bevestigd of de 1e kalendermaand, volgend op die waarin deze kennisgeving is gedaan de 2e kalendermaand, volgend op die waarin deze kennisgeving is gedaan de 3e kalendermaand, volgend op die waarin de kennisgeving is gedaan 4 maandsalarissen de 4 e, 5 e of 6e kalendermaand, volgend op die waarin de kennisgeving is gedaan 3 maandsalarissen 6 maandsalarissen* 5 maandsalarissen* 4 maandsalarissen* 3 maandsalarissen* *Het voor de medewerker op het moment van de ontslagaanvraag geldende brutomaandsalaris naar rato van zijn percentage dienstverband Bij gebruikmaking van deze regeling kan geen gebruik meer worden gemaakt van de overige regelingen in dit Sociaal Plan. Eventueel voorafgaand aan de ontslagname reeds geëffectueerde voorzieningen worden niet teruggevorderd. De medewerker die vrijwillig ontslag neemt en daardoor aantoonbaar en feitelijk, zulks ter beoordeling van de werkgever, plaats maakt voor een boventallige medewerker, ontvangt bij beëindiging van het dienstverband een premie ter grootte van 3 maandsalarissen Pré-OBU regeling De medewerker die voor geboren is, recht heeft op deelname aan de OBU-regeling op de leeftijd van 60 jaar en aan wie is bevestigd dat hij boventallig is, kan gebruik maken van de Pré-OBU regeling: a. De arbeidsovereenkomst wordt op grond van reorganisatie beëindigd. b. De medewerker ontvangt een aanvulling op de wachtgeldregeling van 10% van het salaris tot 13

14 de leeftijd van 60 jaar tot een maximum van 100% van het laatst verdiende salaris. Bij gebruikmaking van deze regeling kan geen gebruik meer worden gemaakt van de overige regelingen in dit Sociaal Plan. Eventueel voorafgaand aan de ontslagname reeds geëffectueerde voorzieningen worden niet teruggevorderd Opzegtermijn Indien de boventallig verklaarde medewerker zelf ontslag wenst te nemen ziet de werkgever, indien de medewerker daarom verzoekt, af van de overeengekomen opzegtermijn 9.5. Onbetaald verlof Indien de boventallige medewerker zelf ontslag wenst te nemen in verband met indiensttreding bij een andere werkgever, verleent de werkgever, indien de medewerker daarom verzoekt, onbetaald verlof gedurende de wettelijke proeftijd volgens het BW bij de nieuwe werkgever. Indien de arbeidsovereenkomst van een boventallige medewerker bij de nieuwe werkgever wordt beëindigd binnen deze wettelijke proeftijd wordt de bestaande arbeidsovereenkomst onder overigens dezelfde voorwaarden voortgezet Tijdelijke detachering De werkgever kan met het oog op kennismaking met de nieuwe situatie de boventallige medewerker voor een periode van maximaal drie maanden bij een andere werkgever detacheren. In geval van tijdelijke detachering wordt in de arbeidsvoorwaarden geen wijziging aangebracht en geldt, indien het een hoger gesalarieerde functie betreft, de waarnemingsregeling van de van toepassing zijnde CAO Jubileumuitkering Aan de boventallige medewerker, die zelf ontslag heeft genomen en binnen 12 maanden na beëindiging van het dienstverband recht zou hebben gehad op een jubileumuitkering, ontvangt deze uitkering bij zijn vertrek, met dien verstande dat op deze bruto-uitkering de van toepassing zijnde fiscale inhoudingen worden gedaan. Deze uitkering wordt niet betaald als de nieuwe werkgever een vergelijkbare regeling kent en daarbij de jaren bij de werkgever meerekent voor de bepaling van het aantal dienstjaren Studiekosten Indien op de boventallige medewerker op het moment van ontslag een regeling studiekosten van toepassing is vervalt een eventuele terugbetalingsverplichting Kwijtschelding schulden PC-privé en fietsplan Indien de boventallige medewerker bij beëindiging van het dienstverband nog een restschuld heeft welke voortvloeit uit een vóór 1 mei 2005 met de werkgever afgesloten overeenkomst pc-privé of fietsplan, wordt de per datum uitdiensttreding nog resterende schuld kwijtgescholden Voorstellen door de werknemer Individuele werknemers die als gevolg van een reorganisatie boventallig worden, kunnen met voorstellen komen die leiden tot verbetering van hun toekomstperspec tief of het realiseren van een nieuw toekomstperspectief, daaronder begrepen een mogelijk overeen te komen premie bij vrijwillig ontslag. Deze voorstellen kunnen aan de werkgever worden voorgelegd en zullen in de geest van de 14

15 vigerende rechtspositie worden besproken en beoordeeld. Acceptatie door werkgever en werknemer van een dergelijk voorstel dient te leiden tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden en finale kwijting. Na acceptatie kan de werknemer geen beroep meer doen op andere maatregelen uit het Sociaal Plan Voorstellen door de werkgever Naast hetgeen er in dit Sociaal Plan is bepaald, kan de werkgever aan de boventallige werknemer voorstellen doen inzake afkoop van de rechten van de werknemer, daaronder met name begrepen de afkoop van de wachtgeldregeling en van de regeling inzake loonsuppletie. De hoogte van de afkoop zal tussen werkgever en werknemer in onderling overleg worden overeengekomen. Tevens kan de werkgever een boventallige werknemer een aanbod doen voor een premie bij ontslag. Acceptatie door werkgever en werknemer van een afkoopregeling als in dit artikellid bedoeld, en/of van een premie bij ontslag dient te leiden tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst en finale kwijting. Na acceptatie kan de werknemer geen beroep meer doen op andere maatregelen uit het Sociaal Plan. 10. Slotbepalingen Met instemming van partijen kan dit Sociaal Plan tussentijds worden gewijzigd indien zich naar het oordeel van partijen daartoe onvoorziene zwaarwegende omstandigheden voordoen. De interpretatie van dit Sociaal Plan is voorbehouden aan partijen verbonden aan dit plan. Inzake de toepassing van dit Sociaal Plan kunnen werkgever en medewerker advies inwinnen bij de bezwarenadviescommissie (zie bijlage 1). De werkgever zal desgevraagd een exemplaar van het Sociaal Plan ter beschikking stellen aan de medewerkers. 15

16 BIJLAGE 1: DE BEZWARENADVIESCOMMISSIE 1. De werkgever stelt de Bezwarenadviescommissie in. Voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie ontvangen de leden presentiegeld en een vergoeding van de reiskosten. 2. De taak van de commissie is uitsluitend het, op verzoek van werkgever dan wel individuele medewerker, adviseren over de toepassing van de in dit Sociaal Plan neergelegde bepalingen. De commissie brengt over de verrichte werkzaamheden periodiek verslag uit aan de werkgever en geanonimiseerd aan de ondernemingsraad. 3. De commissie bestaat uit ten hoogste 3 leden, niet zijnde bestuurslid, directielid of lid van de ondernemingsraad. Eén lid wordt benoemd door de werkgever, één lid wordt benoemd door de vakbonden niet zijnde een medewerker van een van de betrokken organisaties. De voorzitter wordt benoemd door de hierboven genoemde commissieleden gezamenlijk. Het secretariaat van de commissie wordt gevoerd door de in de aanhef genoemde werkgever. 4. De medewerker kan zich schriftelijk wenden tot de adviescom missie met bezwaren inzake: - de inhoud van de hem toegedeelde functie en de plaats van tewerkstelling; - de individuele toepassing van dit Sociaal Plan. 5. De mondelinge behandeling van het bezwaar vindt plaats binnen 3 weken na indiening van het bezwaarschrift. Tijdens de behandeling worden de betrokken medewerker en de werkgever gehoord, waarbij zij zich door een raadsman kunnen doen bijstaan. De mondelinge behandeling geschiedt niet in het openbaar, tenzij de adviescommissie anders besluit, gehoord hebben de de betrokken medewerker en de werkgever. 6. De beraadslagingen van de commissie geschieden in een voltallige vergadering, welke niet openbaar is. De leden van de commissie zijn tot geheimhouding verplicht. Werkgever en de betrokken medewerker zijn verplicht alle gevraagde medewerking te verlenen aan de adviescommissie. 7. De commissie doet een uitspraak over het al dan niet ontvankelijk zijn van het door de medewerker ingediende bezwaar. De uitspraak wordt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 3 weken na de hoorzitting, met redenen omkleed, bij aangetekend schrijven aan de betrokken medewerker en werkgever medegedeeld. 8. De werkgever is verplicht, indien het bezwaar gegrond is verklaard, met inachtneming van de uitspraak een nieuw besluit te treffen, tenzij genoegzaam kan worden aangetoond dat zulks als gevolg van overheidsmaatregelen onmogelijk is. 9. Indien medewerker zijn bezwaar reeds bij de burgerlijke rechter heeft aangemeld, heeft hij geen toegang tot de adviescommissie. Indien tijdens de behandeling van het bezwaar door de werkgever en/of de medewerker het bezwaar aanhangig wordt gemaakt bij de rechter, staakt de adviescommissie de verdere behandeling. 16

17 BIJLAGE 2: HET BELANGSTELLINGSREGISTRATIEFORMULIER 1. Algemene gegevens Naam Geboortedatum Functie Afdeling Datum in dienst Percentage dienstverband Werktijden 2. Opleidingen Gevolgde opleidingen Bezig met een opleiding Verwachte einddatum diploma Ja / Nee diploma Ja / Nee diploma Ja / Nee 3. Verloop dienstverband Van / Tot Deeltijd percentage Huidige functie Vorige functies Afdeling Salarisschaa l Ancienniteit 4. Voorkeursfunctie Is hier scholing voor vereist, zo ja welke Wijziging deeltijdpercentage Wijziging uren werken per dag Langer werken Ja / Nee / Bespreekbaar Meer uren werken per dag Ja / Nee / Bespreekbaar Korter werken Ja / Nee / Bespreekbaar Minder uren werken per dag Ja / Nee / Bespreekbaar 6. Ongewenste functies/afdelingen 7. Bijzondere omstandigheden 8. Opmerkingen en/of aanvullingen Datum: Handtekening: 17

18 BIJLAGE 3: BRIEF BIJ HET BELANGSTELLINGSREGISTRATIEFORMULIER Datum: Geachte medewerker, In het meerjarenbeleidsplan van Amstelrade zijn een vijftal ambities vastgelegd die in deze periode uitvoering dienen te krijgen. Een hoge prioriteit is gegeven aan de realisatie van ambitie 1 t.w.: Amstelrade realiseert voor mensen die wonen in de grote woonvorm in Amstelveen passende huisvesting (met infrastructuur) op andere locaties. Ook voor andere mensen met een lichamelijke of meervoudige handicap realiseert Amstelrade kleinschalige woonprojecten om zo zelfstandig mogelijk te wonen in de samenleving. De verwachting is gewettigd dat op 31 december 2008 het instituut Amstelrade voor wat betreft definitief verblijf zal zijn opgeheven. Dit proces brengt grote veranderingen met zich mee voor zowel cliënten als medewerkers. Om de overgang voor medewerkers zorgvuldig te laten verlopen, met inachtneming van rechten en plichten, is in overleg met de ondernemingsraad besloten tot het opstellen van een Sociaal Plan. Ten behoeve van een goede plaatsing en herplaatsing van medewerkers is in het Sociaal Plan vastgelegd dat elke medewerker die bij het extramuralisatieproject betrokken is een schriftelijk belangstellingsregistratieformulier invult, zie bijlage. Aan de hand van dit formulier vindt een belangstellingsgesprek plaats. Zoals gezegd wordt het formulier en het gesprek gebruikt om tot een goede plaatsing of herplaatsing te komen. Dit betekent dat hetgeen u invult niet vrijblijvend is. Ik verzoek u het als bijlage bijgevoegde registratieformulier in te vullen en ondertekend, binnen drie weken, te retourneren aan de afdeling personeelszaken. U ontvangt binnen twee maanden een uitnodiging voor het belangstellingsgesprek. Met vriendelijke groet, drs. P. Pellikaan directeur-bestuurder 18

19 19

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties 8300 Concept SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag

Nadere informatie

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 De ondergetekenden: Werkgever: Raad van Bestuur De Wever en Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV,

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Topaz

Doorlopend Sociaal Plan Topaz Doorlopend Sociaal Plan Topaz Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van de stichting Topaz (verder te noemen Topaz). Het sociaal plan is

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis SOCIAAL PLAN ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis 19 december 2008 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties.

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties. SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie van - Stichting Cardia - Stichting Duinrust en de daaruit volgende reorganisaties. Definitieve versie d.d. 14 september 2009 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgevers: en hun

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis. Ten behoeve van Integraal Management

SOCIAAL PLAN. Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis. Ten behoeve van Integraal Management SOCIAAL PLAN Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis Ten behoeve van Integraal Management Concept Januari 2006 Directie 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis, gevestigd te

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule Preambule Voor u ligt het Sociaal Plan 2007 van Trias Jeugdhulp. De directe aanleiding voor het opstellen van dit Sociaal Plan is de behoefte van de Raad van Bestuur van Trias Jeugdhulp, de Ondernemingsraad

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Sociaal Plan Zorgbalans 1 november 2008 tot en met 30 juni 2010 Principeakkoord 13 okt. 2008

Sociaal Plan Zorgbalans 1 november 2008 tot en met 30 juni 2010 Principeakkoord 13 okt. 2008 Sociaal Plan Zorgbalans 1 november 2008 tot en met 30 juni 2010 Principeakkoord 13 okt. 2008 Sociaal Plan Stichting Zorgbalans, Sociaal Plan 2008-2010 Zorgbalans.doc; 13 oktober 2008-1 - INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 3 6. Regels bij organisatieverandering/organisatieverandering

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 2 6. Overgangsprotocol bij fusie 4 7.

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN (concept) 1 november 2009 tot en met 31 december 2012

SOCIAAL PLAN (concept) 1 november 2009 tot en met 31 december 2012 SOCIAAL PLAN (concept) november 009 tot en met december 0 Inhoudsopgave Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 0 Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Tragel Zorg, INHOUDSOPGAVE 1. DOEL, UITGANGSPUNTEN EN WERKINGSFEER...5 1.1. Doelstelling...5 1.2. Uitgangspunten...5 1.3. Werkingssfeer...6 2. BEGRIPSBEPALINGEN...7

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie.

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. Verklaring Aldus overeengekomen te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, op 10 december 2003 de werkgever de organisatie

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Werkingsfeer 2 4. Uitgangspunten 2 5. Looptijd 2 6. Hardheidsclausule 2

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting De Singels

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting De Singels CONCEPT SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting De Singels april 2009 Versie 2 1-14 VERKLARING Werkgevers: - Stichting

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Kinderopvang Dronten, gevestigd te Dronten 2. Stichting Peuterspeelzaal Dronten, gevestigd te Dronten. enerzijds en de FNV gevestigd te Utrecht en CNV, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Doorlopend sociaal plan

Doorlopend sociaal plan Doorlopend sociaal plan Stichting Curamus te Hulst 1 januari 2015 1 januari 2016 Inhoudsopgave pagina Voorwoord bestuurder 4 Ondertekening 5 Hoofdstuk 1, Begrippenlijst 6 Hoofdstuk 2, Algemene bepalingen

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan Stichting Ouderenzorg Kapelle Sociaal Plan Juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Wederzijdse rechten en plichten...3 3. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen... 4 4. Adviescommissie Sociale Begeleiding...

Nadere informatie

Sociaal Plan medewerkers vallend onder de CAO W&MD 1 juni januari 2015

Sociaal Plan medewerkers vallend onder de CAO W&MD 1 juni januari 2015 - dd. 5/7-2011 origineel naar Archief 2 9 JU1 2Glf Libertas Leiden uw welzijn onze zorg Sociaal Plan medewerkers vallend onder de CAO W&MD 1 juni 2011-1 januari 2015 ten behoeve van bezuinigingen van de

Nadere informatie

Sociaal Plan Organisatie Ontwikkeling GGZ Delfland

Sociaal Plan Organisatie Ontwikkeling GGZ Delfland Principe Akkoord Sociaal Plan Organisatie- Ontwikkeling GGZ Delfland 1 Sociaal Plan Organisatie Ontwikkeling GGZ Delfland Dit Sociaal Plan Organisatieontwikkeling bevat maatregelen en voorzieningen die

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING De ondergetekenden, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (LdH W&G), gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Almere enerzijds en de

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie van het Koningin Emmahuis te Leerdam en de Zorggroep Alblasserwaard te Ameide

SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie van het Koningin Emmahuis te Leerdam en de Zorggroep Alblasserwaard te Ameide SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie van het Koningin Emmahuis te Leerdam en de Zorggroep Alblasserwaard te Ameide Leerdam, Ameide, december 2009 3 e en definitieve versie DE ONDERGETEKENDEN: Werkgevers:

Nadere informatie

Sociaal plan Stichting Coloriet

Sociaal plan Stichting Coloriet Sociaal plan Stichting Coloriet 2008. Lelystad, december 2007 versie 17 december 2007 Inhoud Verklaring Preambule 1. Doel en afspraken 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule en interpretatie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN Concept d.d. 26-03-2012 SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN In het kader van reorganisatie door bedrijfseconomische omstandigheden en het verlies van werkgelegenheid Het Sociaal Plan regelt de personele gevolgen

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII oktober 2009 1-14 VERKLARING Werkgevers: - Stichting Steinmetz

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd te den Haag en De Unie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016 Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016/concept akkoord/dec 2011 Inhoud

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, Stichting Centrum Vaartserijn, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak,

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND De ondergetekenden, SMO Helmond enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen: HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan VVT 1 januari juli 2013

Concept Sociaal Plan VVT 1 januari juli 2013 Concept Sociaal Plan VVT 1 januari 2012 1 juli 2013 ten behoeve van organisatieveranderingen van de Stichting Libertas Leiden gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan Sociaal Plan VVT (WMO, Facilitair

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT AVEANT Geldig van 1 mei 2007 tot 1 januari 2008

SOCIAAL STATUUT AVEANT Geldig van 1 mei 2007 tot 1 januari 2008 SOCIAAL STATUUT AVEANT 2007 Geldig van 1 mei 2007 tot 1 januari 2008 Sociaal Statuut 2007 versie 17 april 2007 Voorwoord Op 1 januari 2006 is Aveant als resultante van de fusie tussen Thuiszorg Stad Utrecht

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds,

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Wijkwerk Leeuwarden te Leeuwarden (SWL) 2. Stichting Welzijn OuderenLeeuwarden te Leeuwarden (SWOL) 3. Stichting Startpunt voor Inburgering in de Nederlandse

Nadere informatie

Concept. Sociaal Plan 2014

Concept. Sociaal Plan 2014 Concept Sociaal Plan 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Artikel 1 Uitgangspunten pag. 3 Artikel 2 Begripsbepalingen pag. 5 Artikel 3 Werkwijze bij reorganisaties pag. 7 Artikel 4 (Her)plaatsingsbeleid

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD SOCIAAL KADER. Nederlandse Rode Kruis. 1 juni 2015 tot en met 31 december 2017

PRINCIPE AKKOORD SOCIAAL KADER. Nederlandse Rode Kruis. 1 juni 2015 tot en met 31 december 2017 PRINCIPE AKKOORD SOCIAAL KADER Nederlandse Rode Kruis 1 juni 2015 tot en met 31 december 2017 Update april 2016 De ondergetekenden: De vereniging Het Nederlandse Rode Kruis, gevestigd te Den Haag, hierna

Nadere informatie

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet Sociaal Plan In het kader van het Herontwerp Zorgpalet April 2009 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Sociaal Plan Herontwerp Zorgpalet 1. Inleiding 3 2. Werkgelegenheidsgarantie 3 3. Uitgangspunten en afspraken

Nadere informatie

Sociaal Plan Yulius GGZ

Sociaal Plan Yulius GGZ Contact: Jan Jongbloed T 088 405 4434 j.jongbloed@yulius.nl Sociaal Plan Yulius GGZ Looptijd: 01-04-2018 tot en met 31-12-2019 Document kenmerken Naam document: Sociaal Plan Status: Definitief Versie:

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BIJ REORGANISATIES STICHTING THUISZORG GRONINGEN (PRINCIPE AKKOORD D.D )

SOCIAAL PLAN BIJ REORGANISATIES STICHTING THUISZORG GRONINGEN (PRINCIPE AKKOORD D.D ) VERSIE 3-5-2005 SOCIAAL PLAN BIJ REORGANISATIES STICHTING THUISZORG GRONINGEN (PRINCIPE AKKOORD D.D. 3-5-05) Overeengekomen op..2005 2 Overeenkomst Partijen bij deze overeenkomst: Werkgever: - Stichting

Nadere informatie

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO.

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Fryslân (SMO Fryslân) te Leeuwarden 2. Opvang en Ondersteuning (O&O) te Leek, bestaande uit: stichting Blijenhof te Bergum stichting

Nadere informatie

Sociaal Plan en Addendum Yulius GGZ

Sociaal Plan en Addendum Yulius GGZ Contact: José Versloot T 088 405 4360 j.versloot@yulius.nl Sociaal Plan en Addendum Yulius GGZ Samen door hectische tijden Looptijd:. -01-2015 tot -01-2018 Document kenmerken Naam document: Sociaal Plan

Nadere informatie

Sociaal Plan GGNet 2009-2012

Sociaal Plan GGNet 2009-2012 Sociaal Plan GGNet 2009-2012 Datum : 2 juni 2009 Betreft : Sociaal Plan 2009-2012 Versie : onderhandelaarsakkoord Kenmerk : JHR/IE/02.06. INHOUDSOPGAVE 1. PREAMBULE... 4 2. GRONDSLAGEN SOCIAAL PLAN...

Nadere informatie

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD Concept Sociaal plan onderhandelaarakkoord De ondergetekenden, Mozaiek welzijnsdiensten, gevestigd te Tiel enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Vieja-Utrecht, gevestigd te Utrecht, 2. Stichting Hera, gevestigd te Arnhem, 3. Stichting (nieuwe organisatie), gevestigd te Ede enerzijds en de Vereniging

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN

SOCIAAL PLAN SOCIAAL PLAN 2010-2011 Stichting Zonnehuisgroep Amstelland 1 INHOUDSOPGAVE SOCIAAL PLAN Pagina 1. Doel en afspraken 3 1.1 Doel sociaal plan 1.2 Openbreken Sociaal Plan 1.3 Afspraken 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO:

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO: Sociaal Convenant De ondergetekenden Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend

Nadere informatie

RA R AM S OCIA I AL P LAN

RA R AM S OCIA I AL P LAN RAAM SOCIAAL PLAN Inhoudsopgave Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 0 Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015 S o c i a a l P l a n O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g G G Z D e l f l a n d 2015-2018 Proceseigenaar Auteur : E.F.M. Amkreutz : E. Kats Versie : Concept 5.0 Datum : 21 april 2015 Ingangsdatum

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

Sociaal Plan Frion. Frion Personeel & Organisatie. Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008)

Sociaal Plan Frion. Frion Personeel & Organisatie. Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008) Sociaal Plan Frion Frion Personeel & Organisatie Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008) Inhoudsopgave Aanleiding 3 Preambule 4 Inleiding 6 Begripsbepalingen 6 3. Algemene bepalingen 10 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ten behoeve van

SOCIAAL PLAN ten behoeve van SOCIAAL PLAN ten behoeve van Groepsvorming en organisatieveranderingen bij: Stichting MTZ-Zorggroep, statutair gevestigd te Delft Stichting Thuiszorg Nieuwe Waterweg-Noord statutair gevestigd te Schiedam

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) De ondergetekenden, 1. Stichting Mantelzorg Almere (SMA), gevestigd te Almere; 2. Stichting Vrijwilligers Centrale Almere (VCA), gevestigd te Almere 3. Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen. HOOFDSTUK I: ALGEMENE

Nadere informatie

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 1 februari 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel... 3 1.2. Uitgangspunten... 3 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Amerpoort

Sociaal Plan Stichting Amerpoort Sociaal Plan Stichting Amerpoort INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Algemene bepalingen... 4 1.1 Doel Sociaal Plan... 4 1.2 Afspraken... 4 1.3 Werkingssfeer... 4 1.4 Looptijd... 4 1.5 Bezwaar en beroep...

Nadere informatie

Sociaal Plan 2016. Voor akkoord getekend door: Werkgever: Stichting Zorggroep Florence. Datum: Raad van bestuur Florence. en Werknemersorganisaties:

Sociaal Plan 2016. Voor akkoord getekend door: Werkgever: Stichting Zorggroep Florence. Datum: Raad van bestuur Florence. en Werknemersorganisaties: Sociaal Plan 2016 Sociaal Plan 2016 Voor akkoord getekend door: Werkgever: Stichting Zorggroep Florence Datum: Naam: Ben van Gent Raad van bestuur Florence Handtekening: en Werknemersorganisaties: - CNV

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van: Reorganisaties bij de Zorggroep Sint Maarten

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van: Reorganisaties bij de Zorggroep Sint Maarten SOCIAAL PLAN Ten behoeve van: Reorganisaties bij de Zorggroep Sint Maarten Geactualiseerd d.d. 19-01-2012 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 DOEL, ALGEMENE BEPALINGEN EN WERKINGSSFEER...4 Inleiding... 4 1.1. Doelstelling...

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan

Concept Sociaal Plan 0 Concept Sociaal Plan Ten behoeve van STAMM CMO Drenthe, statutair gevestigd te Assen CSP-8 25 09 2009 / PA 1 van 22 DE ONDERGETEKENDEN: De werkgever: STAMM CMO Drenthe, hierna te noemen werkgever enerzijds,

Nadere informatie

01-05-2011 tot en met 30-04-2013

01-05-2011 tot en met 30-04-2013 01-05-2011 tot en met 30-04-2013 Pagina 1 van 20 De werkgever: DE ONDERGETEKENDEN: - Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land gevestigd te Emmeloord enerzijds en - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer

Nadere informatie

RAAM SOCIAAL PLAN SAXENBURGH GROEP. ten behoeve van. Reorganisaties Vormen van Samenwerking Fusies. Versie 27-09-2012 (vastgesteld) 1

RAAM SOCIAAL PLAN SAXENBURGH GROEP. ten behoeve van. Reorganisaties Vormen van Samenwerking Fusies. Versie 27-09-2012 (vastgesteld) 1 Saxenburgh Groep Raam Sociaal Plan Saxenburgh Groep november 2012 RAAM SOCIAAL PLAN SAXENBURGH GROEP ten behoeve van Reorganisaties Vormen van Samenwerking Fusies Versie 27-09-2012 (vastgesteld) 1 Ondergetekenden,

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zorggroep Groningen 2e concept januari 2011 Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Geldig van 1 juli 2012 tot 1 juli 2015

SOCIAAL PLAN Geldig van 1 juli 2012 tot 1 juli 2015 SOCIAAL PLAN Geldig van 1 juli 2012 tot 1 juli 2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 3 Verklaring 1. Doel en uitgangspunten 5 2. Werkingsfeer en geldigheidsduur 7 3. Begripsbepalingen 8 4. Organisatiewijzigingen

Nadere informatie

NU'91 district oost

NU'91 district oost SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Zozijn ( van werk naar werk) SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING ZOZIJN INHOUDSOPGAVE Preambule GRONDSLAGEN SOCIAAL PLAN 1 Doel 2 Uitgangspunten met betrekking tot

Nadere informatie

Sociaal Plan Odion

Sociaal Plan Odion Sociaal Plan Odion 2011 2013 Inhoud Verklaring... 3 Preambule... 4 1. Doel en afspraken... 5 1.1 Doel Sociaal Plan 1.2 Uitgangspunten, algemene afspraken... 2. Algemene bepalingen... 7 2.1. Werkingssfeer

Nadere informatie

Stichting Careyn Zuwe Aveant en de daaronder ressorterende rechtspersonen

Stichting Careyn Zuwe Aveant en de daaronder ressorterende rechtspersonen SOCIAAL PLAN ten behoeve van Organisatieveranderingen bij: Stichting Careyn Zuwe Aveant en de daaronder ressorterende rechtspersonen Auteur: W.G. Sillevis Smitt Vastgesteld door: Versie 02 Pagina 1 van

Nadere informatie

01 april Sociaal Plan ViVa! Zorggroep 1 januari 2008 tot en met 31 december 2011

01 april Sociaal Plan ViVa! Zorggroep 1 januari 2008 tot en met 31 december 2011 01 april 2008 Sociaal Plan ViVa! Zorggroep 1 januari 2008 tot en met 31 december 2011 INHOUDSOPGAVE BLZ. 1. Inleiding 1 1.1. Doel Sociaal plan 1 1.2. Werkingsduur 1 1.3. Werkingssfeer 1 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Inzake de reorganisatie van zorgcentrum De Wittenberg te Haaften

SOCIAAL PLAN. Inzake de reorganisatie van zorgcentrum De Wittenberg te Haaften SOCIAAL PLAN Inzake de reorganisatie van zorgcentrum De Wittenberg te Haaften Haaften, april 2005 Inhoudsopgave Hoofdstuk I. Doel, algemene bepalingen en werkingssfeer Blz. 5 Hoofdstuk 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie