SOCIAAL STATUUT AVEANT Geldig van 1 mei 2007 tot 1 januari 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIAAL STATUUT AVEANT Geldig van 1 mei 2007 tot 1 januari 2008"

Transcriptie

1 SOCIAAL STATUUT AVEANT 2007 Geldig van 1 mei 2007 tot 1 januari 2008 Sociaal Statuut 2007 versie 17 april 2007

2 Voorwoord Op 1 januari 2006 is Aveant als resultante van de fusie tussen Thuiszorg Stad Utrecht en Cascade van start gegaan. Aveant kent nu vier wijkorganisaties, een stedelijke organisatie voor de gespecialiseerde diensten en een stedelijke organisatie voor de ondersteunende diensten. Het eerste jaar na de fusie is, qua resultaten, desastreus verlopen voor Aveant. Maatregelen die sinds de zomer van 2006 werden ingezet om de trend van oplopende tekorten te keren, bleken onvoldoende soulaas te bieden. Begin maart 2007 heeft de Raad van Bestuur aan de Centrale Ondernemingsraad de notitie Samen op weg naar morgen ter advisering aangeboden. Deze notitie biedt een overzicht van en toelichting bij de maatregelen en voornemens van de Raad van Bestuur die erop zijn gericht om: - van Aveant een financieel gezond bedrijf te maken - de sturing en samenhang binnen onze organisatie stelselmatig te verbeteren - de werkorganisatie doelmatiger in te richten - de kwaliteit van onze dienstverlening structureel te borgen en versterken. Inmiddels is een scala aan maatregelen in gang gezet om Aveant in 2007 weer op de rails te krijgen en tot een dynamisch, doelmatig en ook zakelijk gezond bedrijf te maken. Voor het verder stroomlijnen van de organisatie wordt nog een aantal kleinere verschuivingen noodzakelijk geacht. Deze verschuivingen zullen personele gevolgen hebben, er zullen echter geen gedwongen ontslagen plaatsvinden. Vanuit het goed werkgeverschap wil Aveant de personele gevolgen van deze reorganisatie tijdig onderkennen en met een daartoe geëigend Sociaal Statuut ondervangen. Het Sociaal Statuut is na onderhandelingen tussen werknemersorganisaties en de Raad van bestuur tot stand gekomen. Tot slot nog het volgende. Ten behoeve van de leesbaarheid is in de tekst gekozen voor de aanduiding werknemer in plaats van werknemer/werkneemster. Uiteraard dient op deze plaats ook werkneemster te worden gelezen. Utrecht, april 2007 Sociaal Statuut Aveant april

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk I. Hoofdstuk 2. Doel, uitgangspunten en werkingssfeer 1.1. doel 1.2. uitgangspunten 1.3. werkingssfeer Begripsbepalingen Hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4. Rechten en plichten werkgever en werknemer 3.1. rechten en plichten 3.2. belangstellingsregistratie Plaatsingsbeleid en procedures 4.1. inleiding 4.2. uitgangspunten plaatsingsbeleid 4.3. plaatsingsprocedure Hoofdstuk 5. Voorzieningen tijdens tijdelijke boventalligheid Hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7. Maatregelen om mobiliteit van werknemers te verhogen 6.1. inleiding 6.2. individueel mobiliteitsplan 6.3. mobiliteitsbevorderende maatregelen Salaris, toelagen en verworven rechten 7.1. salarisgarantieregeling 7.2. garantietoelagen 7.3. verworven rechten 7.4. wijziging plaats tewerkstelling Hoofdstuk 8. Hoofdstuk 9 Adviescommissie Sociale Begeleiding Slotbepalingen 9.1 hardheidsclausule 9.2. looptijd Sociaal Statuut Sociaal Statuut Aveant april

4 DE ONDERGETEKENDEN: De werkgever: De Stichting Aveant; gevestigd te Utrecht enerzijds, en de werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer - Nu 91, gevestigd te Utrecht - CNV Publieke Zaak, gevestigd te s-gravenhage - FBZ, gevestigd te Utrecht - Unie Zorg en Welzijn, gevestigd te Culemborg anderzijds, overwegende dat: - de reorganisatie van Aveant in 2007 zal leiden tot herschikking van werknemers, - het daarom wenselijk is vooruitlopend daarop tijdige voorzieningen te treffen komen het volgende Sociaal Statuut overeen met het doel voorzieningen te treffen om tegemoet te komen aan eventuele nadelige sociale en rechtspositionele gevolgen, die uit de reorganisatie voor de betrokken individuele werknemers of groepen werknemers kunnen voortvloeien. Utrecht, 23 april 2007 Namens werknemersorganisaties: Namens Aveant ABVAKABO FNV E. Mulder Raad van Bestuur NU 91 CNV Publieke Zaak FBZ Unie Zorg en Welzijn Sociaal Statuut Aveant april

5 HOOFSTUK 1 DOEL, UITGANGSPUNTEN EN WERKINGSSFEER Inleiding De reorganisatie van Aveant in 2007 zal leiden tot herschikking van werknemers, In dit Sociaal Statuut zijn de rechten en plichten van zowel werkgever als werknemer op eenduidige en zorgvuldige wijze vastgelegd. Het Sociaal Statuut is van toepassing op de werknemers werkzaam in Aveant en levert de uitgangspunten/spelregels, die gevolgd moeten worden bij de veranderingen die gaan optreden tengevolge van de reorganisatie van Aveant. Als zodanig dient zij als vangnet ter bescherming van werknemers en ondervangt daarmee de sociale en rechtspositionele gevolgen, die het gevolg zijn van de voorgenomen veranderingen en reorganisaties Doelstelling. Het doel van dit Sociaal Statuut is te bepalen hoe bij reorganisaties, vanwege de reorganisatie van Aveant tegemoet gekomen kan worden aan de eventuele nadelige sociale en rechtspositionele gevolgen voor de werknemer. In het bijzonder met betrekking tot het behoud van werk en inkomen Afspraken Als gevolg van voorgenomen veranderingen als bedoeld in het voorwoord en de inleiding zullen er geen gedwongen ontslagen plaatsvinden Er zal geen rechtspositionele achteruitgang plaatsvinden voor het zittend personeel Voor werknemers en de werkgever geldt een inspanningsverplichting om in redelijkheid, billijkheid en goede trouw mee te werken aan de uitvoering van dit Sociaal Statuut Dit Sociaal Statuut laat onverlet hetgeen is vastgelegd in de vigerende rechtspositie en de individuele arbeidsovereenkomst Iedere werknemer heeft er recht op te weten welke rechten en plichten van toepassing zijn en op welke voorzieningen een beroep kan worden gedaan Gedurende de organisatieveranderingen worden de werknemers, de centrale ondernemingsraad en de betrokken werknemersorganisaties door de werkgever zo volledig mogelijk geïnformeerd over de ontwikkelingen en de stand van zaken en wel op een zodanig tijdstip, dat er voldoende tijd is voor overleg en inspraak Extra zorgvuldig zal worden omgegaan met werknemers in kwetsbare situaties. De werkgever zal specifiek aandacht besteden aan werknemers die door persoonsgebonden aspecten moeilijk plaatsbaar zijn en zich daarbij richten op het optimaal aanpassen van functies, werkplek en arbeidstijden Aan iedere werknemer zal voor zover mogelijk een gelijke functie worden aangeboden, dan wel bij het ontbreken daarvan een functie die zoveel als mogelijk ligt in de lijn van de oorspronkelijke functie Werkingssfeer Dit Sociaal Statuut is van toepassing op de werknemer die een arbeidsovereenkomst met Aveant is overeengekomen als bedoeld in artikel 2.2. Sociaal Statuut Aveant april

6 Dit Sociaal Statuut regelt de wijze waarop wordt omgegaan met de rechtspositionele en sociale gevolgen als gevolg van de reorganisaties in het kader van de reorganisatie van Aveant. Sociaal Statuut Aveant april

7 HOOFDSTUK 2 BEGRIPSBEPALINGEN Begripsbepalingen 2.1. De werkgever: de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke instelling zijnde: Aveant gevestigd te Utrecht De werknemer: De werknemer, die in de zin van het Burgerlijk Wetboek een arbeidsovereenkomst met de onder 2.1 genoemde werkgever heeft aangegaan. De volgende beperkingen (d.w.z. uitgezonderd zijn) zijn hier aan de orde: - de werknemer heeft de leeftijd van 65 jaar bereikt; - de werknemer, die tijdens schoolvakanties incidenteel en niet langer dan maximaal 6 weken achtereen werkzaamheden verricht; - zij, die uitsluitend als stagiaire werkzaamheden verricht binnen de instelling Adviescommissie Sociale Begeleiding De commissie zoals bedoeld in hoofdstuk 8 van dit Sociaal Statuut Anciënniteitprincipe Het principe waarbij op grond van het aantal dienstjaren een onderscheid gemaakt wordt tussen werknemers die een gelijke aanspraak hebben. De werknemer met de meeste dienstjaren wordt als eerste geplaatst en bij gelijke uitkomst van de diensttijd, gaat de oudere werknemer bij plaatsing voor de jongere werknemer. Anciënniteit nader gedefinieerd: het aantal dienstjaren aaneengesloten doorgebracht bij de huidige werkgever en diens rechtsvoorgangers. Onder aaneengesloten wordt in dit verband verstaan, dat bij onderbreking in de diensttijd van langer dan 3 maanden de voorafgaande diensttijd niet meetelt. Hieronder valt wel een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die voorafging aan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een periode van (on)betaald verlof (bijvoorbeeld betaald zorgverlof) geldt ook als diensttijd Afspiegelingsregel De afspiegelingsregel wordt gehanteerd per leeftijdsgroep, waarbij het aantal werknemers dat per leeftijdsgroep boventallig wordt verklaard geschiedt naar evenredigheid van de verdeling van het gehele personeel over de leeftijdsgroepen binnen het organisatieonderdeel Boventallig Boventallig is de werknemer van wie de functie komt te vervallen in het nieuwe formatieplaatsenplan en aan wie nog geen andere functie is toegewezen (zogenaamde herplaatsingskandidaat). Boventalligheid kan ook worden veroorzaakt doordat de benodigde formatie voor een bepaalde functie afneemt Formatieplaatsenplan Een overzicht van functies met per functie de huidige bezetting naast de toegestane normformatie Reorganisatie Een wijziging in de organisatie voortvloeiend uit een samenhangend plan waarvan één of meerdere werknemers van de instelling gevolgen zullen ondervinden en uitsluitend betrekking hebbend op reorganisaties als bedoeld in het voorwoord en de inleiding van hoofdstuk 1 van het Sociaal Statuut. Sociaal Statuut Aveant april

8 2.9. Functie Een afgerond geheel van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, die de werknemer in opdracht verricht Nieuwe functie: Van een nieuwe functie is sprake indien bij de samenstelling van taken de functie wezenlijk anders is dan enige functie die voorkwam in het oude formatieplaatsenoverzicht van voor de reorganisatie. Hierbij spelen één of meer van de volgende aspecten een rol: de organisatorische context waarin de functie moet worden uitgeoefend wordt aanmerkelijk complexer, een belangrijke wijziging in verantwoordelijkheden en bevoegdheden, aanmerkelijk grotere span of control, verandering van de aandachtsvelden, breedte van het takenpakket, de gestelde functieeisen. Deze veranderingen blijken uit de functie- beschrijving, de waardering van gezichtspunten en idealiter uit een hogere FWG-indeling van de functie, die voldoet aan de kwaliteitseisen conform de FWG 3.0 methodiek Oorspronkelijke functie: De functie of het samenstel aan de werknemer opgedragen werkzaamheden die in de organisatie voorkomt, direct voorafgaand aan de datum waarop de reorganisatie formeel stand krijgt Passende functie Een functie die, gelet op het niveau van de huidige functie, de genoten of binnen afzienbare tijd af te ronden opleiding, werkervaring, persoonlijke capaciteiten en omstandigheden en omvang huidig dienstverband redelijkerwijs aan de werknemer kan worden opgedragen, daarin begrepen de werknemer die binnen maximaal één jaar kan voldoen aan de betreffende functie-eisen. Een passende functie kan een hoger, en gelijk als ook een lager maar dan wel maximaal één FWG niveau lager salarisniveau hebben Gelijkwaardige functie Een functie op hetzelfde functieniveau en waarbij de functie-eisen niet of nauwelijks afwijken in vergelijking met de oorspronkelijke functie Geschikte functie Elke functie die de werknemer in overleg met de werkgever bereid is te aanvaarden. 2,15. Organisatieonderdeel Elk in de stichting als zelfstandig onderdeel optredend organisatorisch verband Plaats van tewerkstelling Het werkgebied van Aveant; vier wijkorganisaties en twee stedelijke organisaties Standplaats Plaats waar vanuit of waar feitelijk het werk verricht wordt Salaris Het tussen werkgever en werknemer overeengekomen bruto maandloon of periodeloon (excl. de in de CAO genoemde vergoedingen en/of toelagen) Detachering De omstandigheid dat een werknemer, met het oog op kennismaking met de nieuwe situatie of ter vervulling van een tijdelijke vacature, met instemming van de werknemer bij een andere werkgever werkzaamheden verricht. De duur van de detachering kan maximaal 18 maanden bedragen CAO Sociaal Statuut Aveant april

9 De CAO voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en de CAO Thuiszorg Sociaal Statuut Aveant april

10 3. RECHTEN EN PLICHTEN WERKGEVER EN WERKNEMER 3.1. Rechten en plichten De werkgever en werknemer zijn gehouden aan uitvoering van dit Sociaal Statuut De werkgever informeert de COR tijdig en overeenkomstig artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden omtrent een beleidsvoornemen tot een besluit tot reorganisatie als bedoeld in de inleiding van hoofdstuk 1 van dit Sociaal Statuut. Deze informatie bevat globale aanduiding van de achtergronden, de overwegingen en de uitgangspunten die aan het beleidsvoornemen ten grondslag liggen, alsmede een probleemanalyse, een globale oplossingsrichting en het voorgenomen tijdspad Een besluit tot reorganisatie als bedoeld in artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden wordt pas genomen nadat de COR in de gelegenheid is gesteld schriftelijk advies uit te brengen over de voorgenomen reorganisatie, met inachtneming van de wettelijke bepalingen Het advies van de Centrale Ondernemingsraad wordt gevraagd op basis van een plan van aanpak dat tenminste de volgende elementen bevat: - de aanleiding en de inhoud van de voorgenomen reorganisatie; - de bestaande en de voorgenomen organisatiestructuur; - een overzicht van het aantal formatieplaatsen in de oude en in de nieuwe situatie - welke functies gelijkwaardig zijn, welke functies als gevolg van de reorganisatie kwalitatief en kwantitatief wijziging zullen ondergaan en welke functies nieuw zijn; - voor welke functies de standplaats wijzigt vergeleken met de standplaats zoals opgenomen in de huidige arbeidsovereenkomst en - op welke wijze (tijdsbestek en fasen) de reorganisatie zal worden geëffectueerd De werkgever maakt zijn besluit bekend aan de Centrale Ondernemingsraad Belangstellingsregistratie Na vaststelling van het formatieplaatsenplan wordt er gestart met een schriftelijke belangstellingsregistratie onder de boventallig verklaarde werknemers die onder dit plan vallen. Door middel van een belangstellingsregistratieformulier wordt op uniforme wijze de belangstelling van de boventallig verklaarde werknemers vastgelegd. Indien noodzakelijk kanl met de werknemer die boventallig wordt een belangstellingsgesprek worden gevoerd. De inhoud van de gesprekken worden schriftelijk vastgelegd en aan beide partijen voor gezien ter ondertekening aangeboden In de belangstellingsregistratie komt in ieder geval aan de orde: - welke functie of standplaats binnen de nieuwe formatie de voorkeur van de werknemer geniet - welke functie of standplaats binnen de nieuwe formatie de werknemer zeker niet ambieert - welk ander werk de werknemer tijdelijk wil verrichten indien zij vooralsnog niet geplaatst kan worden binnen de opgegeven voorkeuren - welke schriftelijke toezeggingen er liggen met betrekking tot promotie of salariswijzigingen. - of de werknemer bij overplaatsing de wens heeft op terugplaatsing indien een vacature ontstaat Aan de registratie en aan het gesprek kunnen geen rechten worden ontleend. De registratie wordt verricht ten behoeve van een goede plaatsing en herplaatsing van de werknemers. Sociaal Statuut Aveant april

11 Sociaal Statuut Aveant april

12 HOOFDSTUK 4 PLAATSINGSBELEID EN - PROCEDURES 4.1. Wijzigingen in formatie en/of functie Wijzigingen in functie zijn slechts mogelijk als deze voortvloeien uit een na advies van de centrale ondernemingsraad vastgesteld reorganisatie- en formatieplaatsenplan. De personele invulling zal plaatsvinden met inachtneming van de gemaakte afspraken in dit Sociaal Statuut In geval van reorganisatie kunnen de volgende wijzigingen in de functie dan wel in de formatie plaatsvinden: - Het (gedeeltelijk) vervallen ervan; - het wijzigen ervan; - het uitoefenen van de werkzaamheden op een andere standplaats dan in de huidige arbeidsovereenkomst is vastgelegd De werkgever overlegt in een zo vroeg mogelijk stadium met de werknemer die geconfronteerd wordt met een wijziging in haar functie, met het doel consequenties van deze wijziging voor de werknemer te bespreken en tot een zo groot mogelijke overeenstemming te komen over de oplossingsrichting, met inachtneming van de bepalingen van het Sociaal Statuut Uitgangspunten plaatsingsbeleid Het formatieplaatsenplan is bepalend om te beoordelen of er sprake is van boventalligheid. Het boventallig stellen gebeurt op basis van het anciënniteitprincipe en de afspiegelingsregel Plaatsing geschiedt op basis van het formatieplaatsenplan, met in achtneming van het principe mens volgt functie en het anciënniteitprincipe. De Raad van bestuur kan, na voorafgaand overleg met en verkregen overeenstemming van de werknemersorganisaties, per organisatieonderdeel de afspiegelingsregel inzetten om er zorg voor te dragen dat, dat deel van de organisatie niet substantieel wijzigt ten aanzien van de verhouding jongeren en ouderen. Bij toepassing van de afspiegelingsregel wordt voorkomen dat het personeelsbestand een onevenwichtige opbouw gaat vertonen. Een onderbouwing van eventuele afwijkingen van de bovengenoemde verhouding vormt de basis van het overleg De werknemer voldoet aan de functie-eisen zoals deze in het formatieplaatsenplan zijn opgenomen of kan daar binnen één jaar aan voldoen De werknemer is verplicht om in alle redelijkheid mee te werken aan een voorgestelde plaatsing. Dit geldt ook voor de noodzakelijke om-, her- en bijscholing. De studiekosten en studietijd hiervan komen voor rekening van de werkgever Plaatsingsprocedure Indien aan de werknemer een passende functie wordt aangeboden, wordt de volgende volgorde in acht genomen: 1. dezelfde functie. Sociaal Statuut Aveant april

13 2. een gelijkwaardige functie qua opleiding en niveau (dezelfde indeling). Het volgen van aanvullende bijscholing kan verplicht worden gesteld. 3. een hogere functie (een functiegroep hoger, of nog hoger als de werknemer daarmee instemt). Verplichting tot scholing en/of bijscholing kan onderdeel zijn van het aanbod. 4. een functie op een lager niveau (maximaal een functieschaal lager) Indien aan de werknemer dezelfde functie wordt aangeboden is de werknemer per definitie geschikt voor de functie. In alle overige situaties kan scholing noodzakelijk zijn. Uitgangspunt is derhalve of de werknemer geschikt is of binnen redelijke termijn geschikt te maken is voor de functie. Noodzakelijk scholing geschiedt op kosten en in werktijd van de werkgever Werknemers die niet in het nieuwe formatieplaatsenplan zijn opgenomen worden boventallig verklaard en komen voor herplaatsing in aanmerking. De werkgever streeft ernaar om elke herplaatsingkandidaat te plaatsen in een functie zoveel mogelijk in overeenstemming met ambitie, persoonlijke kwaliteiten en capaciteiten In geval van nieuwe functies zal de werkgever deze functies aanbieden aan herplaatsingkandidaten voor wie de nieuwe functie passend is, alvorens intern en extern te gaan werven Wanneer er geen passende of geschikte functie beschikbaar is kan de herplaatsingkandidaat tijdelijk bovenformatief worden geplaatst. De werknemer behoudt gedurende deze plaatsing zijn status als herplaatsingkandidaat en blijft zich samen met de werkgever inspannen om het onder genoemde streven te realiseren. Periodiek vinden er gesprekken plaats, waarin de inspanningen worden geëvalueerd Wanneer er geen passende functie beschikbaar is kan de werkgever de werknemer tijdelijk plaatsen bij een ander organisatieonderdeel of detacheren bij een andere werkgever. De arbeidsovereenkomst blijft volledig van kracht en de kosten die direct verband houden met de detachering komen voor rekening van de werkgever. Gedurende de detachering blijft de werknemer op de herplaatsinglijst staan Wanneer er geen passende functie beschikbaar is en ook niet binnen een termijn van 12 maanden te verwachten valt, kan de medewerker geholpen worden bij het extern vinden van een nieuwe dienstbetrekking Bij het binnen een termijn van 12 maanden, ondanks wederzijdse inspanningen, niet slagen in het herplaatsen van de boventallige werknemer in een andere functie binnen dan wel buiten het concern treedt de werkgever in overleg met de werknemer en/of diens belangenbehartiger over de dan ontstane situatie Bij een vacature heeft de overgeplaatste werknemer, indien hij de wens daartoe te kennen heeft gegeven, gedurende 1 jaar recht op terugplaatsing. Dit recht geldt overigens alleen als er geen herplaatsingkandidaten opteren voor de vacature (zie artikel 4.4.4) Voorrang herplaatsingkandidaten bij vacatures Als er tijdens de geldigheidsduur van dit Sociaal Statuut een vacature ontstaat, wordt deze eerst aangeboden aan de herplaatsingkandidaten, volgens de plaatsingsregels die in het Sociaal Statuut staan geformuleerd De kandidaten moeten voldoen aan de functie-eisen dan wel binnen 12 maanden daaraan kunnen voldoen waarbij de studiekosten zowel qua tijd als geld door de werkgever worden vergoed. Sociaal Statuut Aveant april

14 Wanneer er meerdere geschikte kandidaten zijn gaat de kandidaat met de langste diensttijd voor. Meerdere kandidaten heeft in dit verband niet alleen betrekking op de herplaatsingkandidaten die door de reorganisatie niet langer hun oorspronkelijk functie kunnen vervullen en die niet direct konden worden geplaatst, maar ook op de (gedeeltelijke)arbeidsongeschikten. De (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer die herplaatst moet worden heeft een voorrangspositie bij vacatures Indien deze procedure niet leidt tot het vervullen van de vacature omdat er geen geschikte herplaatsingkandidaten zijn en er ook geen kandidaten zijn die binnen redelijke termijn geschikt zijn te maken voor de functie, wordt bezien of er onder de overgeplaatste werknemers nog kandidaten zijn die te kennen hebben gegeven een bepaalde voorkeur voor een afdeling, team of locatie te hebben Als de punten t/m niet leidt tot het vervullen van de vacature wordt deze opengesteld voor werknemers van Aveant conform het vigerende werving- en selectiebeleid Functieaanbod en procedure weigering functieaanbod De werkgever maakt het functieaanbod schriftelijk aan de werknemer bekend, onder vermelding van de redenen, de consequenties van een eventuele wijziging, alsmede de gemaakte afspraken over scholing, begeleiding en evaluatiegesprekken in het kader van de herplaatsing. Behoudens bij een aanbod van dezelfde functie dienen werkgever en werknemer voorafgaand aan het schriftelijke aanbod overleg te hebben gevoerd en afspraken te hebben gemaakt over de voorwaarden voor het welslagen van de herplaatsing (eventuele scholing, begeleiding en evaluatiegesprekken e.d.) De werknemer kan binnen 2 weken schriftelijke bezwaar maken tegen het functieaanbod bij de werkgever. Is de termijn van bezwaar te kort door bijvoorbeeld het (gedeeltelijk) samenvallen met een vakantie, dan wordt de termijn van bezwaar verlengd met het aantal dagen dat de werknemer afwezig is De werkgever is verplicht om over het ingediende bezwaar advies in te winnen bij de Adviescommissie Sociale Begeleiding. De werkgever draagt er zorg voor dat de adviesvraag en het ingediende bezwaar binnen 2 weken bij de Adviescommissie Sociale Begeleiding is ingediend Indien de Adviescommissie Sociale Begeleiding de bezwaren gegrond acht, zal de werkgever de werknemer een andere, passende functie aanbieden, met inachtneming van de uitspraken van de Adviescommissie Sociale Begeleiding. Indien de Adviescommissie Sociale begeleiding de bezwaren ongegrond acht wordt de werknemer in de gelegenheid gesteld het functieaanbod te heroverwegen Als een van de beide partijen van mening is dat de inspanningsverplichting niet wordt nagekomen zal de adviescommissie sociale begeleiding om advies gevraagd worden Herhaalde plaatsing Indien na herplaatsing in een nieuwe functie binnen vier maanden blijkt dat de betrokken werknemer niet geschikt is voor de functie, zal de werkgever een andere functie aanbieden. Deze situatie wordt niet beschouwd als weigering van een functie. De plaatsingsprocedure is wederom geheel van toepassing. Sociaal Statuut Aveant april

15 Als de werknemer dit aanbod weigert dan vraagt de werkgever de Adviescommissie Sociale Begeleiding om de redelijkheid van de functieaanbieding te toetsen. Als de Adviescommissie Sociale Begeleiding van oordeel is dat de aangeboden functie niet redelijk is, dan wordt dit aanbod als niet gedaan beschouwd. Indien de Adviescommissie Sociale Begeleiding van oordeel is dat de functie ten onrechte is geweigerd, dan wordt de werknemer hierover door de werkgever schriftelijk geïnformeerd. De werknemer krijgt na ontvangst van het bericht van de werkgever nog twee weken de gelegenheid de functie alsnog te accepteren. Volhardt de werknemer in zijn weigering dan is de werkgever gerechtigd een ontslagprocedure in werking te stellen. De werkgever zal de werknemer over deze procedure en de consequenties van het ontslag schriftelijk informeren. Sociaal Statuut Aveant april

16 HOOFDSTUK 5 VOORZIENINGEN TIJDENS TIJDELIJKE BOVENTALLIGHEID 5.1. Inleiding Het zal niet altijd mogelijk zijn werknemers direct en definitief te plaatsen. In die situaties zullen oplossingen gevonden moeten worden, zoals een tijdelijke plaatsing, detachering, of het aanbieden van een geschikte functie. De wijze waarop en binnen welke randvoorwaarden deze oplossingen kunnen worden aangeboden, wordt in dit hoofdstuk nader uitgewerkt. Ook worden in dit hoofdstuk de spelregels opgenomen, die gehanteerd moeten worden bij het invullen van vacatures ten tijde van de reorganisatie Tijdelijke plaatsing Ter overbrugging naar de plaatsing in een definitieve functie kan de werknemer ingezet worden in een tijdelijke vacature of tijdelijk geplaatst worden in een andere afdeling of in een ander organisatieonderdeel van het concern. In deze situaties kan het gaan om plaatsing in een zelfde functie, een gelijkwaardige functie of een functie op een lager functieniveau De werknemer behoudt tijdens de periode van tijdelijke plaatsing de status van herplaatsingkandidaat. Periodiek vinden er gesprekken plaats tussen werkgever en werknemer waarin de inspanningen worden geëvalueerd. De arbeidsovereenkomst blijft tijdens de tijdelijke plaatsing volledig van kracht en eventuele kosten verband houdend met de tijdelijke plaatsing komen voor rekening van de werkgever. 5.3 Detachering bij andere werkgever Indien er geen functie beschikbaar is kan de werkgever de werknemer met zijn instemming tijdelijk detacheren bij een andere organisatie buiten het concern. De arbeidsovereenkomst blijft gedurende de detachering volledig van kracht en de kosten, die direct verband houden met de detachering komen voor rekening van de werkgever Aanbieden van een geschikte functie. Als er geen passende functies beschikbaar zijn kan de werkgever de werknemer plaatsen in een geschikte functie. De inspanning van werkgever en werknemer moet er opgericht zijn, zo spoedig als mogelijk, de werknemer terug te plaatsen in een passende functie. Deze wederzijdse inspanning is beperkt tot een termijn van 18 maanden. Sociaal Statuut Aveant april

17 HOOFDSTUK 6 MAATREGELEN OM DE MOBILITEIT VAN WERKNEMERS TE VERHOGEN 6.1 Inleiding Tengevolge van een reorganisatie kunnen door het verloren gaan van formatieplaatsen/arbeidsplaatsen soms mobiliteitsbevorderende maatregelen noodzakelijk zijn. Deze maatregelen moeten er op gericht zijn drempels voor vertrek of overplaatsing van werknemers te verlagen. Hiertoe worden in dit hoofdstuk een aantal instrumenten en faciliteiten aangegeven die op basis van individueel maatwerk of per reorganisatie aangewend kunnen worden. Deze zijn van toepassing op de volgende werknemers: - A. werknemers die door de werkgever schriftelijk boventallig zijn verklaard als gevolg van een reorganisatie; - B. werknemers die als gevolg van de reorganisatie en na een oproep daartoe door de werkgever - overstappen naar een andere functie of standplaats in de organisatie, waardoor vacatureruimte ontstaat voor herplaatsingskandidaten. - C. de werknemer, die door zijn vertrek (bijvoorbeeld door gebruik te maken van de 58 + regeling op basis van de huidige CAO s) daadwerkelijk een functie vrijmaakt voor een herplaatsingskandidaat. Voorwaarde is dat de werknemer dit voornemen schriftelijk heeft kenbaar gemaakt en de werkgever hiermee schriftelijk heeft ingestemd. De werknemer dient dit voornemen na het definitieve besluit tot de reorganisatie door de werkgever, binnen de door de werkgever aangegeven termijn, kenbaar gemaakt te hebben Individueel mobiliteitsplan Met de werknemers, die boventallig zijn verklaard, worden concrete afspraken gemaakt over het te volgen traject, met als doel het vinden van een passende functie binnen het concern of vrijwillig vertrek. Hierbij kan gedacht worden aan - een stappenplan en tijdspad van activiteiten; - welke van de in artikel 6.3. genoemd maatregelen/faciliteiten of regelingen gehanteerd zullen worden, alsmede de financiële kaders; - oriëntatie op het vinden van een passende functie binnen het concern Mobiliteitsbevorderende maatregelen Voor werknemers uit de categorie 6.1 B en C geldt dat indien hun vrijwillige overplaatsing of vertrek tot gevolg heeft dat er een functie vrijkomt voor een herplaatsingskandidaat, zij een geldelijke vergoeding zullen ontvangen ter waarde van 500,- netto. Voorwaarde is wel dat binnen de afgesproken termijnen gereageerd is op het verzoek van de werkgever tot vertrek of overplaatsing Indien het voor de uitoefening van de nieuwe functie noodzakelijk is om om-,her- of bijscholing te volgen, zal de werkgever de kosten en studietijd hiervoor vergoeden Elk team dat betrokken wordt bij de gevolgen van deze reorganisatie en teamleden ziet vertrekken of nieuwe teamleden gaat ontvangen, ontvangt voor een teambuildingsactiviteit een bedrag van 30,- per teamlid (geteld in de situatie na reorganisatie). Voor elk lid dat vrijwillig vertrekt of komt en voldoet aan de voorwaarden gesteld in art , wordt dit bedrag verhoogd met een bedrag van 5,- per lid, tot een maximum van 50,- per teamlid. Sociaal Statuut Aveant april

18 HOOFDSTUK 7 SALARISGARANTIE, TOELAGEN EN VERWORVEN RECHTEN 7.1. Salarisgarantieregeling De werknemer die als gevolg van de reorganisatie een (tijdelijke) functie aanvaardt, waaraan een lager salarisniveau is verbonden dan aan zijn oorspronkelijke functie, behoudt zijn salaris inclusief uitloop. Het salaris wordt ook aangepast aan de loonontwikkelingen van de CAO die op de betrokken werknemer van toepassing is De volledige salarisgarantie is gebaseerd op de omvang van het dienstverband in de maand voorafgaand aan de functieverandering. Indien de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de werkgever op enig tijdstip na de functieverandering een minder aantal uren omvat dan het in de vorige volzin bedoelde dienstverband, wordt de aanspraak naar rato van dit mindere aantal uren berekend De in 7.1. bedoelde aanspraak komt te vervallen als de werkgever binnen 2 jaar aan de werknemer een passende functie aanbiedt waarvan het salarisniveau gelijk is aan dat van de voorheen uitgeoefende functie waaraan de garantieaanspraak wordt ontleend Garantietoelagen Voor de werknemer voor wie ten gevolge van reorganisatie de toeslag wegens het werken op inconveniënte uren, bereikbaarheidsdienst of beschikbaarheiddienst wordt beëindigd of verminderd is het daarover bepaalde van toepassing in de CAO Voor de werknemers van 55 jaar en ouder worden de toeslagen volledig doorbetaald, tenzij afbouw van deze toeslagen reeds was ingegaan. In die gevallen wordt de toeslag gehandhaafd op het niveau bij de aanvang van de reorganisatie Het voorgaande lid geldt ook voor werknemers die structureel en op grond van hun arbeidsovereenkomst alleen s nachts, s avonds of tijdens de weekeinden werken Verworven rechten Indien de werknemer op het moment van wijziging van het dienstverband verworven rechten heeft boven de CAO, behoudt de werknemer deze rechten De werkgever inventariseert de individueel verworven rechten en legt deze schriftelijk in de individuele arbeidsovereenkomst vast. Deze inventarisatie vindt plaats voordat de veranderingen als gevolg van de reorganisatie plaats vinden. Sociaal Statuut Aveant april

19 HOOFDSTUK 8. ADVIESCOMMISSIE SOCIALE BEGELEIDING 8.1. Instelling. De werkgever stelt de Adviescommissie Sociale Begeleiding in, welke na de inwerkingtreding van het Sociaal Statuut wordt geïnstalleerd. Voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie ontvangen de (externe) leden presentiegeld en een vergoeding van de reiskosten Taak. De taak van de commissie is uitsluitend het, op verzoek van werkgever dan wel individuele werknemer, adviseren over de toepassing van de in dit Sociaal Statuut neergelegde bepalingen. De commissie brengt over de verrichte werkzaamheden periodiek verslag uit aan de werkgever en geanonimiseerd aan de Centrale Ondernemingsraad.en aan de werknemersorganisaties Samenstelling. De commissie bestaat uit 3 leden, niet zijnde bestuurslid, directielid of lid van de Centrale Ondernemingsraad. Eén lid wordt benoemd door de werkgever, één lid wordt benoemd op gezamenlijke voordracht van de Centrale Ondernemingsraad en de werknemersorganisaties. De onafhankelijk voorzitter wordt benoemd door de hierboven genoemde commissieleden gezamenlijk. Het secretariaat van de commissie wordt gevoerd door de werkgever Adviesaanvraag werknemer. De werknemer kan zich schriftelijk wenden tot de adviescommissie met bezwaren inzake: - de inhoud van zijn toebedeelde functie en de toebedeelde standplaats; - het niet nakomen van de inspanningsverplichting door de werkgever; - de individuele toepassing van dit Sociaal Statuut Adviesaanvraag werkgever De werkgever in overeenkomst artikel verplicht advies aan te vragen bij de adviescommissie bij een ingediend bezwaar door een werknemer tegen een functieaanbod. Eveneens is de werkgever overeenkomstig artikel verplicht advies aan te vragen in geval van het niet nakomen van de inspanningsverplichtingen van de werknemer Werkwijze adviescommissie De mondelinge behandeling van het bezwaar vindt plaats binnen 4 weken na indiening van het bezwaarschrift Tijdens de behandeling worden de betrokken werknemer en de werkgever gehoord, waarbij zij zich door een raadsman kunnen doen bijstaan. De mondelinge behandeling geschiedt niet in het openbaar, tenzij de adviescommissie anders besluit, gehoord hebbende de betrokken werknemer en de werkgever De beraadslagingen van de adviescommissie geschieden in een voltallige vergadering, welke niet openbaar is. De leden van de commissie zijn tot geheimhouding verplicht Werkgever en de betrokken werknemer zijn verplicht alle gevraagde medewerking te verlenen aan de adviescommissie De commissie is bevoegd tot: - het horen van de betrokken werknemer en de leidinggevende(n); - het horen van interne of externe deskundigen. De daaraan eventueel verbonden kosten worden vergoed door de werkgever indien deze daarmee van tevoren heeft ingestemd. Sociaal Statuut Aveant april

20 De adviescommissie doet een uitspraak over het al dan niet ontvankelijk zijn van het door de werknemer ingediende bezwaar. De uitspraak wordt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 3 weken na de beraadslagingen, met redenen omkleed, bij aangetekend schrijven aan de betrokken werknemer en werkgever meegedeeld Van het advies van de adviescommissie kan slechts op zwaarwichtige gronden worden afgeweken. Indien de werkgever dan wel de werknemer afwijkt van het advies doet hij/zij hiervan gemotiveerd schriftelijk mededeling aan de adviescommissie en aan de werknemer dan wel de werkgever Indien werknemer haar bezwaar reeds bij de burgerlijke rechter heeft aangemeld, heeft hij geen toegang tot de adviescommissie Indien tijdens de behandeling van het bezwaar door de werkgever en/of de werknemer het bezwaar aanhangig wordt gemaakt bij de rechter, staakt de adviescommissie de verdere behandeling. Sociaal Statuut Aveant april

21 HOOFDSTUK 9 SLOTBEPALINGEN 9.1 Hardheidsclausule In gevallen, waarin dit Sociaal Statuut leidt tot een onbillijke situatie voor een individuele werknemer, zal de werkgever in gunstige zin van dit Sociaal Statuut afwijken Indien tussen werkgever en werknemer verschil van mening bestaat over toepassing van de hardheidsclausule, dan wordt dit verschil van inzicht voorgelegd aan de Adviescommissie Sociale Begeleiding Het bepaalde in laat onverlet de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de burgerlijke rechter. Indien het geschil wordt voorgelegd aan de rechter vervalt het bepaalde in Looptijd Sociaal Statuut Dit Sociaal Statuut treedt in werking op 1 mei 2007 en eindigt op 1 januari 2008 Uiterlijk drie maanden vóór de einddatum zullen partijen in overleg treden over een verlenging van de werkingsduur, beëindiging dan wel wijziging van het Sociaal Statuut De (beperkte) looptijd van het Sociaal Statuut laat onverlet dat artikelen in dit Sociaal Statuut op grond van hun inhoud ook nadien van toepassing kunnen blijven Met instemming van partijen kan dit Sociaal Statuut tussentijds worden gewijzigd indien zich naar het oordeel van partijen daartoe onvoorziene zwaarwegende omstandigheden voordoen, zoals bijvoorbeeld in geval van samenwerking, fusie, bij geheel of gedeeltelijke sluiting van een onderdeel van Aveant of bij een eventuele wijziging in de wet en regelgeving De interpretatie van dit Sociaal Statuut is voorbehouden aan partijen gebonden aan dit Sociaal Statuut De werkgever zal zorgdragen voor een adequate voorlichting over de inhoud van het Sociaal Statuut aan de bij dit Sociaal Statuut betrokken werknemers, onder meer door de tekst van het Sociaal Statuut op intranet van Aveant te plaatsen Sociaal Statuut Aveant april

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties 8300 Concept SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Topaz

Doorlopend Sociaal Plan Topaz Doorlopend Sociaal Plan Topaz Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van de stichting Topaz (verder te noemen Topaz). Het sociaal plan is

Nadere informatie

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 De ondergetekenden: Werkgever: Raad van Bestuur De Wever en Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV,

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Tragel Zorg, INHOUDSOPGAVE 1. DOEL, UITGANGSPUNTEN EN WERKINGSFEER...5 1.1. Doelstelling...5 1.2. Uitgangspunten...5 1.3. Werkingssfeer...6 2. BEGRIPSBEPALINGEN...7

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis SOCIAAL PLAN ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis 19 december 2008 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN (concept) 1 november 2009 tot en met 31 december 2012

SOCIAAL PLAN (concept) 1 november 2009 tot en met 31 december 2012 SOCIAAL PLAN (concept) november 009 tot en met december 0 Inhoudsopgave Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 0 Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties.

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties. SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie van - Stichting Cardia - Stichting Duinrust en de daaruit volgende reorganisaties. Definitieve versie d.d. 14 september 2009 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgevers: en hun

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Vieja-Utrecht, gevestigd te Utrecht, 2. Stichting Hera, gevestigd te Arnhem, 3. Stichting (nieuwe organisatie), gevestigd te Ede enerzijds en de Vereniging

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule Preambule Voor u ligt het Sociaal Plan 2007 van Trias Jeugdhulp. De directe aanleiding voor het opstellen van dit Sociaal Plan is de behoefte van de Raad van Bestuur van Trias Jeugdhulp, de Ondernemingsraad

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis. Ten behoeve van Integraal Management

SOCIAAL PLAN. Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis. Ten behoeve van Integraal Management SOCIAAL PLAN Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis Ten behoeve van Integraal Management Concept Januari 2006 Directie 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis, gevestigd te

Nadere informatie

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie.

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. Verklaring Aldus overeengekomen te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, op 10 december 2003 de werkgever de organisatie

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Kinderopvang Dronten, gevestigd te Dronten 2. Stichting Peuterspeelzaal Dronten, gevestigd te Dronten. enerzijds en de FNV gevestigd te Utrecht en CNV, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds,

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Wijkwerk Leeuwarden te Leeuwarden (SWL) 2. Stichting Welzijn OuderenLeeuwarden te Leeuwarden (SWOL) 3. Stichting Startpunt voor Inburgering in de Nederlandse

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) De ondergetekenden, 1. Stichting Mantelzorg Almere (SMA), gevestigd te Almere; 2. Stichting Vrijwilligers Centrale Almere (VCA), gevestigd te Almere 3. Stichting

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE. Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw

SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE. Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw 2e concept oktober 2008 Door: Jan Willem Nuismer, manager PO&O Harm Hoekstra, directeur / bestuurder

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd te den Haag en De Unie

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting De Singels

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting De Singels CONCEPT SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting De Singels april 2009 Versie 2 1-14 VERKLARING Werkgevers: - Stichting

Nadere informatie

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren.

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Addendum GGZ WNB Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Werknemersorganisaties: FNV- Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING De ondergetekenden, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (LdH W&G), gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Almere enerzijds en de

Nadere informatie

Ten behoeve van: REORGANISATIE. Bij Attent, wonen welzijn zorg

Ten behoeve van: REORGANISATIE. Bij Attent, wonen welzijn zorg december 009 - Sociaal Plan Ten behoeve van: REORGANISATIE Bij Attent, wonen welzijn zorg Inhoudsopgave Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel 9 Artikel 0 Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan Stichting Ouderenzorg Kapelle Sociaal Plan Juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Wederzijdse rechten en plichten...3 3. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen... 4 4. Adviescommissie Sociale Begeleiding...

Nadere informatie

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO:

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO: Sociaal Convenant De ondergetekenden Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND De ondergetekenden, SMO Helmond enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen: HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Concept Sociaal plan (versie 14-12)

Concept Sociaal plan (versie 14-12) Concept Sociaal plan (versie 14-12) De ondergetekenden, 1. Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN), gevestigd te Utrecht 2. Manpower Services bv, gevestigd te Amsterdam enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente Sociaal Plan reorganisaties Stichting Marente Onderhandelingsakkoord 1 februari 2016 Inhoudsopgave Voorwoord De ondergetekenden Doel 3 4 5 Artikel 1 Begripsbepalingen 5 Artikel 2 Werkingssfeer 7 Artikel

Nadere informatie

Sociaal Plan BEZT. Sociaal Plan BEZT. Bartholomeus Gasthuis. Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0. Versie 2.

Sociaal Plan BEZT. Sociaal Plan BEZT. Bartholomeus Gasthuis. Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0. Versie 2. Sociaal Plan BEZT Bartholomeus Gasthuis Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0 Versie 2.0 1 Inhoudsopgave Inleiding Begrippenkader Doel Algemene bepalingen Afspraken Organisatiestructuur

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

13. Organisatie- en personeelsformatieplan

13. Organisatie- en personeelsformatieplan SOCIAAL PLAN overname Brummi (Hieronder wordt verstaan Pamada B.V., Berenboog B.V., Twinkel B.V., Het Berenhuis B.V., Boli B.V. en BSO Okidoki B.V.) 2 4 juli 2008 De ondergetekenden, 1. Brummi (waaronder

Nadere informatie

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente Sociaal Plan reorganisaties Stichting Marente Onderhandelingsresultaat 24 januari 2014 Inhoudsopgave De ondergetekenden 3 Voorwoord 4 Doel 5 Artikel 1 Begripsbepalingen 6 Artikel 2 Werkingssfeer 7 Artikel

Nadere informatie

Doorlopend sociaal plan

Doorlopend sociaal plan Doorlopend sociaal plan Stichting Curamus te Hulst 1 januari 2015 1 januari 2016 Inhoudsopgave pagina Voorwoord bestuurder 4 Ondertekening 5 Hoofdstuk 1, Begrippenlijst 6 Hoofdstuk 2, Algemene bepalingen

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII oktober 2009 1-14 VERKLARING Werkgevers: - Stichting Steinmetz

Nadere informatie

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015 S o c i a a l P l a n O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g G G Z D e l f l a n d 2015-2018 Proceseigenaar Auteur : E.F.M. Amkreutz : E. Kats Versie : Concept 5.0 Datum : 21 april 2015 Ingangsdatum

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

Sociaal Plan. Principeakkoord

Sociaal Plan. Principeakkoord Sociaal Plan Principeakkoord T.b.v. de voorgenomen fusie van Stichting Ouderenzorg Rivierenbuurt met Stichting Zuid en Stichting Schinkelhaven tot een nieuwe stichting met de naam: PUURZUID Amsterdam,

Nadere informatie

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet Sociaal Plan In het kader van het Herontwerp Zorgpalet April 2009 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Sociaal Plan Herontwerp Zorgpalet 1. Inleiding 3 2. Werkgelegenheidsgarantie 3 3. Uitgangspunten en afspraken

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan

Concept Sociaal Plan 0 Concept Sociaal Plan Ten behoeve van STAMM CMO Drenthe, statutair gevestigd te Assen CSP-8 25 09 2009 / PA 1 van 22 DE ONDERGETEKENDEN: De werkgever: STAMM CMO Drenthe, hierna te noemen werkgever enerzijds,

Nadere informatie

Sociaal Plan Organisatie Ontwikkeling GGZ Delfland

Sociaal Plan Organisatie Ontwikkeling GGZ Delfland Principe Akkoord Sociaal Plan Organisatie- Ontwikkeling GGZ Delfland 1 Sociaal Plan Organisatie Ontwikkeling GGZ Delfland Dit Sociaal Plan Organisatieontwikkeling bevat maatregelen en voorzieningen die

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Inzake de reorganisatie van zorgcentrum De Wittenberg te Haaften

SOCIAAL PLAN. Inzake de reorganisatie van zorgcentrum De Wittenberg te Haaften SOCIAAL PLAN Inzake de reorganisatie van zorgcentrum De Wittenberg te Haaften Haaften, april 2005 Inhoudsopgave Hoofdstuk I. Doel, algemene bepalingen en werkingssfeer Blz. 5 Hoofdstuk 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie van het Koningin Emmahuis te Leerdam en de Zorggroep Alblasserwaard te Ameide

SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie van het Koningin Emmahuis te Leerdam en de Zorggroep Alblasserwaard te Ameide SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie van het Koningin Emmahuis te Leerdam en de Zorggroep Alblasserwaard te Ameide Leerdam, Ameide, december 2009 3 e en definitieve versie DE ONDERGETEKENDEN: Werkgevers:

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden,

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1 de Stichting Leo Stichting Groep, gevestigd te Apeldoorn, 2 de Stichting Leo Stichting Beheer, gevestigd te Apeldoorn, 3 de Stichting Bredervoort LSG, gevestigd

Nadere informatie

Ten behoeve van: Attent wonen welzijn zorg

Ten behoeve van: Attent wonen welzijn zorg CONCEPT SOCIAAL PLAN Ten behoeve van: De fusie tussen de volgende stichtingen: - Stichting verpleeghuis en reactiveringscentrum Regina Pacis - Stichting Attent wonen welzijn zorg De twee stichtingen maken

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan De Zorgcirkel 2013 t/m 2017

Regeling Sociaal Plan De Zorgcirkel 2013 t/m 2017 Regeling Sociaal Plan De Zorgcirkel 2013 t/m 2017 Regeling Sociaal Plan de Zorgcirkel 2013 2017 1 Inleiding Voor zorginstellingen is er in de afgelopen jaren veel veranderd als het gaat om financiering,

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stichting Zorgcentra De Betuwe

Sociaal Plan. Stichting Zorgcentra De Betuwe Sociaal Plan Stichting Zorgcentra De Betuwe December 2010 Versie 06-12-2010 Copyright/Disclaimer Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Zorgcentra De Betuwe

Nadere informatie

RAAM SOCIAAL PLAN SAXENBURGH GROEP. ten behoeve van. Reorganisaties Vormen van Samenwerking Fusies. Versie 27-09-2012 (vastgesteld) 1

RAAM SOCIAAL PLAN SAXENBURGH GROEP. ten behoeve van. Reorganisaties Vormen van Samenwerking Fusies. Versie 27-09-2012 (vastgesteld) 1 Saxenburgh Groep Raam Sociaal Plan Saxenburgh Groep november 2012 RAAM SOCIAAL PLAN SAXENBURGH GROEP ten behoeve van Reorganisaties Vormen van Samenwerking Fusies Versie 27-09-2012 (vastgesteld) 1 Ondergetekenden,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep in de periode juni 2009-juni 2012

SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep in de periode juni 2009-juni 2012 SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep in de periode juni 2009-juni 2012 Juni 2009 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van: Reorganisaties bij de Zorggroep Sint Maarten

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van: Reorganisaties bij de Zorggroep Sint Maarten SOCIAAL PLAN Ten behoeve van: Reorganisaties bij de Zorggroep Sint Maarten Geactualiseerd d.d. 19-01-2012 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 DOEL, ALGEMENE BEPALINGEN EN WERKINGSSFEER...4 Inleiding... 4 1.1. Doelstelling...

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD SOCIAAL KADER. Nederlandse Rode Kruis. 1 juni 2015 tot en met 31 december 2017

PRINCIPE AKKOORD SOCIAAL KADER. Nederlandse Rode Kruis. 1 juni 2015 tot en met 31 december 2017 PRINCIPE AKKOORD SOCIAAL KADER Nederlandse Rode Kruis 1 juni 2015 tot en met 31 december 2017 Update april 2016 De ondergetekenden: De vereniging Het Nederlandse Rode Kruis, gevestigd te Den Haag, hierna

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

Sociaal Plan. (conceptversie 1.7) 12 februari ten behoeve van de fusie tussen. Stichting Oranje Nassau s Oord, Renkum

Sociaal Plan. (conceptversie 1.7) 12 februari ten behoeve van de fusie tussen. Stichting Oranje Nassau s Oord, Renkum Sociaal Plan (conceptversie 1.7) 12 februari 2009 ten behoeve van de fusie tussen Stichting Oranje Nassau s Oord, Renkum en Stichting Rumah Kita, Wageningen DE ONDERGETEKENDEN: De werkgevers: De Stichting

Nadere informatie

01-05-2011 tot en met 30-04-2013

01-05-2011 tot en met 30-04-2013 01-05-2011 tot en met 30-04-2013 Pagina 1 van 20 De werkgever: DE ONDERGETEKENDEN: - Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land gevestigd te Emmeloord enerzijds en - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer

Nadere informatie

SOCIALE PARAGRAAF. Stichting De Bilthuysen

SOCIALE PARAGRAAF. Stichting De Bilthuysen SOCIALE PARAGRAAF Stichting De Bilthuysen April 2011 Door: Jan Willem Nuismer, manager PO&O Harm Hoekstra, directeur Inleiding Stichting De Bilthuysen (hierna De Bilthuysen) wordt gevormd door het verpleeghuis

Nadere informatie

Stichting Careyn Zuwe Aveant en de daaronder ressorterende rechtspersonen

Stichting Careyn Zuwe Aveant en de daaronder ressorterende rechtspersonen SOCIAAL PLAN ten behoeve van Organisatieveranderingen bij: Stichting Careyn Zuwe Aveant en de daaronder ressorterende rechtspersonen Auteur: W.G. Sillevis Smitt Vastgesteld door: Versie 02 Pagina 1 van

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Timon, gevestigd te Zeist 2. Stichting Teen Challenge Vlaardingen, gevestigd te Vlaardingen enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer,

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

Sociaal Plan. Mytylstichting Amstelrade. Amstelveen

Sociaal Plan. Mytylstichting Amstelrade. Amstelveen Sociaal Plan Mytylstichting Amstelrade Amstelveen Amstelveen, 15 oktober 2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Doel, werkingssfeer en duur 4 3. Uitgangspunten 4 4. Bezwaar en beroep 4 5.

Nadere informatie

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD Concept Sociaal plan onderhandelaarakkoord De ondergetekenden, Mozaiek welzijnsdiensten, gevestigd te Tiel enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal plan Stichting Coloriet

Sociaal plan Stichting Coloriet Sociaal plan Stichting Coloriet 2008. Lelystad, december 2007 versie 17 december 2007 Inhoud Verklaring Preambule 1. Doel en afspraken 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule en interpretatie

Nadere informatie

Sociaal Plan

Sociaal Plan Sociaal Plan 2012 2017 Opgesteld door : Personeelszaken Versie : 4 Vastgesteld door : Datum vaststelling : Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Verklaring... 3 Voorwoord... 4 1. Doel en uitgangspunten... 5

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Pieter van Foreest

Doorlopend Sociaal Plan Pieter van Foreest Doorlopend Sociaal Plan Pieter van Foreest Versie 6.0 (12-10-2015) 1 Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van Zorginstellingen Pieter van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De Vitalis Zorg Groep. - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden -

SOCIAAL PLAN. De Vitalis Zorg Groep. - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden - SOCIAAL PLAN Vitalis WoonZorg Groep - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden - Ten behoeve van de werknemers van De Sterren en De Vitalis Zorg Groep die ten gevolge van de fusie

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Addendum. Algemeen Sociaal Plan

Addendum. Algemeen Sociaal Plan Addendum behorende bij het Algemeen Sociaal Plan 2013 2014 bij organisatieveranderingen in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven Versie 0.4 Augustus 2016 Inhoud Pagina Inhoud 2 Overeenkomst Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO.

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Fryslân (SMO Fryslân) te Leeuwarden 2. Opvang en Ondersteuning (O&O) te Leek, bestaande uit: stichting Blijenhof te Bergum stichting

Nadere informatie

2 Algemene bepalingen

2 Algemene bepalingen Onderhandelaarsakkoord De ondergetekenden, Stichting Ambulante Fiom, gevestigd te s-hertogenbosch enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan

Nadere informatie

RA R AM S OCIA I AL P LAN

RA R AM S OCIA I AL P LAN RAAM SOCIAAL PLAN Inhoudsopgave Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 0 Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Concept sociaal plan. de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te den Haag anderzijds,

Concept sociaal plan. de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te den Haag anderzijds, Concept sociaal plan De ondergetekenden, 1. Federatie VluchtelingenWerk Midden-Nederland, gevestigd te Utrecht 2. Stichting VluchtelingenWerk Utrecht (SVU), gevestigd te Utrecht 3. Stichting VluchtelingenWerk

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 3 6. Regels bij organisatieverandering/organisatieverandering

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ten behoeve van

SOCIAAL PLAN ten behoeve van SOCIAAL PLAN ten behoeve van Groepsvorming en organisatieveranderingen bij: Stichting MTZ-Zorggroep, statutair gevestigd te Delft Stichting Thuiszorg Nieuwe Waterweg-Noord statutair gevestigd te Schiedam

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN Concept d.d. 26-03-2012 SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN In het kader van reorganisatie door bedrijfseconomische omstandigheden en het verlies van werkgelegenheid Het Sociaal Plan regelt de personele gevolgen

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen. HOOFDSTUK I: ALGEMENE

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de werknemers van Stichting ZuidZorg in verband met Windkracht 10!

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de werknemers van Stichting ZuidZorg in verband met Windkracht 10! SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de werknemers van Stichting ZuidZorg in verband met Windkracht 10! Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1 Uitgangspunten 6 Artikel 2 Werkingssfeer 6 Artikel 3 Hardheidsclausule

Nadere informatie

Sociaal Plan. De ondergetekenden, Namens de Stichting Peuterspeelzalen Boxtel gevestigd te Boxtel. Albert Habraken, voorzitter

Sociaal Plan. De ondergetekenden, Namens de Stichting Peuterspeelzalen Boxtel gevestigd te Boxtel. Albert Habraken, voorzitter Sociaal Plan Stichting Peuterspeelzalen Boxtel en Kindercentrum Kindertuin vormen per 1 januari 2011 de nieuwe organisatie Kindercentrum Kindertuin Peuterspeelzaal b.v. De ondergetekenden, Namens de Stichting

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie