Handleiding voorbereidingsopdracht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding voorbereidingsopdracht"

Transcriptie

1 Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud

2 Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek vr accuntants in business dient iedere deelnemer een self-assessment te den en vrbereidende literatuur te lezen. Dit self-assessment is ntwikkeld en wrdt aangebden dr de NBA. Het self-assessment bestaat uit een vragenset waarmee de deelnemers inzicht krijgen in hun huidige ethische stijl en achterliggende waarden, alsmede hun sterke kanten en aandachtspunten. De vragenset wrdt gedigitaliseerd aangebden en deelnemers krijgen na afrnding van de vragenset een link naar hun individuele rapprtage via de mail tegeznden. In deze mail is k een link pgenmen naar de vrbereidende literatuur die de deelnemer geacht wrdt te lezen. Als bijlage 1 is een vrbeeldrapprtage pgenmen. NB: In de vragenlijst wrdt gevraagd f de respndent leidinggevende is. Als dit het geval is, leidt dit tt een extra blk vragen dat alleen aan leidinggevenden wrdt gesteld. De uitkmsten hiervan zijn verweven in de integrale rapprtage. Deze handleiding gaat in p wat er van trainers wrdt verwacht in het prces van planning en vrbereiding van de training en biedt een inhudelijke handreiking m met deelnemers tijdens de training vanuit hun individuele rapprtage aan het werk gaan. Cmmunicatie naar deelnemer vrafgaand aan training Het uitgangspunt bij aanvang van de training is dat deelnemers hun individuele rapprtage hebben bestudeerd en van daaruit fcuspunten vr zichzelf hebben geïdentificeerd waarmee zij tijdens de bijeenkmst aan de slag kunnen gaan. Van de deelnemers wrdt verwacht dat zij vrafgaand aan de training: Het self-assessment invullen Hun rapprtage bestuderen De reflectievragen die in de rapprtage zijn pgenmen vr zichzelf beantwrden De vrbereidende literatuur bestuderen In de vraankndiging van de trainingsbijeenkmst dient de trainer aan te geven dat de reflectievragen en de uitkmsten uit het self-assessment nderdeel zullen uitmaken van de trainingsbijeenkmst. Vanuit het vertruwelijkheidgpunt is ervr gekzen de individuele rapprtages enkel aan de deelnemers zelf te verstrekken. Dit vraagt van trainers een zekere mate van flexibiliteit: u heeft namelijk geen inzicht (vraf) in de prfielen van uw deelnemers. De keuze m hier inzicht in te verschaffen en fcuspunten naar aanleiding hiervan met de trainingsgrep te delen, ligt bij de deelnemer zelf. In de vraankndiging van de trainingsbijeenkmst dient de trainer aan te geven dat het van belang is dat de deelnemers het rapprt meenemen naar de trainingsdag en dat niet aan de verplichting vr Berepsethiek vldaan wrdt indien de vrbereidingspdracht niet vrafgaand is afgernd. Kppeling met de training Het self-assessment raakt aan een aantal aspecten van de inhud van de verplichte training: Inzicht krijgen in de eigen ethiek (deugden, waarden en principes); Signaleren en hanteren van ethische dilemma's; De bevrdering en brging van ethische principes in het eigen handelen en de werkmgeving/rganisatie; en In lastige situaties "de rug recht huden" en standvastig cmmuniceren. 2

3 Handleiding vrbereidingspdracht We verwachten van trainers dat zij de dr de rapprtage verkregen inzichten integreren in de trainingsdag en deze niet enkel separaat bespreken in de geallceerde tijd vanuit het curriculum (0,5 uur). De trainers zijn vrij in de wijze waarp zij dit den. Vrbereidende literatuur Zals gezegd krijgen de deelnemers bij de rapprtage k vrbereidende literatuur aangebden. Twee verplichte artikelen behandelen achtereenvlgens: Berepsethische dilemma s en deugden van Muel Kaptein De rl van de cntrller in het bevrderen van een ethische cultuur in de rganisatie van Martijn de Kiewit. Daarnaast is een hfdstuk met additinele literatuur pgenmen ver het mdel dat aan het self-assessment ten grndslag ligt. Dit hfdstuk wrdt ter verdieping aangebden, deelnemers zijn niet verplicht dit te bestuderen. Wij verwachten van trainers dat zij zdanig kennisnemen van alle (verplicht en verdiepend) aangebden literatuur dat zij in staat zijn m tijdens trainingsbijeenkmsten met deelnemers ver de stf te discussiëren en vragen te beantwrden. Resultaat Wij verwachten dat iedere deelnemer na aflp van de trainingsbijeenkmst één f twee fcuspunten mee naar huis neemt vanuit de vrbereidingspdracht waarmee hij f zij mee aan de slag kan in de eigen berepsuitefening. De trainer is vrij in de wijze waarp hieraan invulling wrdt gegeven. 3

4 Prces: planning en vrbereiding training Deelnemers dienen het self-assessment nline in te vullen. Daarvr dient de trainer de deelnemers een persnlijke link te versturen, gebruik makend van de Online Link Generatr. De te nemen stappen wrden hiernder beschreven: 1) Aanmelden deelnemers via nline link generatr, via de vlgende stappen: a. Open de Online Link Generatr (link en inlgcdes ntvangt u van de NBA) b. Klik p nieuwe uitndigingslinks aanmaken c. Vul de trainingsnaam, datum 1 en adressen van deelnemer(s) in d. Klik p OK m een Excel bestand te penen met hierin de uitndigingslink per deelnemer. Deze uitndigingslink kunt u knippen en plakken in een en zelf aan de deelnemers testuren per , zie stap 2. Let p: De uitndigingslinks zijn uniek, eenmalig bruikbaar en gekppeld aan de deelnemer. Let erp de juiste link naar de juiste deelnemer te versturen. 2) Deelnemers per tegang geven tt het self-assessment dr middel van de persnlijke link. U kunt de uitndigingslink bijvrbeeld in uw uitndigingsmail plakken en versturen naar de deelnemer. Als tekst vr uw uitndigingsmail zu u kunnen gebruiken: Onderwerpregel: Vrbereiding Training Berepsethiek NBA Geachte heer/mevruw, Onlangs heeft u zich ingeschreven vr een training berepsethiek in het kader van het Verplichte Curriculum Permanente Educatie. Onderdeel van deze training is een vrbereidingspdracht die bestaat uit een self-assessment en aanvullende literatuur. Het self-assessment bestaat uit een vragenset die ngeveer 20 minuten van uw tijd vraagt en waarmee u inzicht krijgt in uw huidige ethische stijl en achterliggende waarden. Direct na vltiing van de vragenlijst ntvangt u p dit adres een individuele rapprtage. In deze is k een link naar de aanvullende literatuur pgenmen. We verzeken u uw rapprtage mee te nemen naar de training. U vldet niet aan de PE-verplichting indien de vrbereidingspdracht niet is afgernd. U kunt de vragenlijst starten dr p de vlgende link te klikken: <persnlijke link vragenlijst> Mcht u ng vragen hebben kunt u zich wenden tt < adres trainingsinstituut> Met vriendelijke gret, <trainingsinstituut> 3) Mnitren van de respns van deelnemers en z ndig versturen van herinneringen. U bent zelf verantwrdelijk vr het cntrleren van de deelnemers. We adviseren m drie dagen na uitndigen te cntrleren f de deelnemer de vragenlijst heeft ingevuld, en z niet, deze een herinnering te sturen. 4) Printen van een verzicht van deelnemers die het self-assessment hebben afgernd vrafgaand aan de training. De trainer dient dit verzicht tijdens de trainingsdag bij zich te hebben. Het printen kunt u den via de vlgende stappen: 1 Het is belangrijk vr de herkenbaarheid dat u bij het aanmaken van nieuwe uitndigingslinks de datum en trainingsnaam invult. 4

5 Handleiding vrbereidingspdracht a. Open de Online Link Generatr b. Klik p cmplete status pvragen c. Vul de adressen van uw deelnemers in d. U ziet nu n-screen welke deelnemers de vragenlijst vlledig hebben ingevuld e. Print dit verzicht 5) Cntact pnemen met deelnemers die niet vrafgaand aan de training het selfassessment hebben afgernd. In bijlage 1 is een uitgebreidere uitleg pgenmen ver de Online Link Generatr, met vrbeeldschermen en veel gestelde vragen. Mchten er technische prblemen ptreden met de Online Link Generatr en/f vragenlijst, kan cntact wrden pgenmen met Vr inhudelijke vragen kan cntact wrden pgenmen met 5

6 Inhud: integratie self-assessment in training De vlgende paragrafen leiden u dr de rapprtage die iedere deelnemer na het verzenden van het self-assessment in pdf ntvangt. Uw berepsethisch prfiel In dit hfdstuk is het vlledige berepsethisch prfiel weergegeven van de deelnemer. De ethische stijl (zachte hand, beschermende hand en sterke hand) is aan de bvenkant weergegeven. De nderkant van het prfiel geeft inzicht in de persnlijke kenmerken van de deelnemer. Deze wrden uitgedrukt in drie waarden: authentiek, betruwbaar en cnstructief. De elementen in de twee helften van het prfiel staan niet ls van elkaar. Vr een individu is een bepaalde mate van zwel authenticiteit, betruwbaarheid als cnstructiviteit van belang. En m effectief ethisch gedrag te bevrderen heeft iemand in enige mate zwel een zachte, een beschermende als een sterke hand ndig. Ok hebben de helften een natuurlijke pbuw van links naar rechts: Een individu heeft een bepaalde mate van authenticiteit, is vervlgens betruwbaar in he hij 2 deze authenticiteit in de praktijk brengt en wendt deze twee elementen aan m cnstructief te werk te gaan. Een individu beïnvledt zijn werkmgeving dr allereerst met zachte hand te mtiveren, vervlgens met beschermende hand de kaders te bewaken en scheppen en dan met sterke hand p te treden als er nethisch gedrag wrdt waargenmen. Bij de telichting van het berepsethisch prfiel kan desgewenst gebruik wrden gemaakt van de hand-ut die is pgenmen als bijlage 3. In de vetnt p deze pagina is aangegeven f in de antwrden van de deelnemer naar vren kmt dat hij sciaal wenselijk heeft geantwrd. De uitkmst hiervan is niet verwerkt in de verdere uitkmsten van de deelnemer. Mgelijke bespreekpunten Drlpen van de elementen van het prfiel met daarbij een uitleg van de inhud van de elementen; Uitleggen van de pbuw van het prfiel, dat wil zeggen de natuurlijke pbuw van links naar rechts; Uitleggen van het bestaan van mgelijke patrnen en het bespreken van de patrnen die in de grep van tepassing zijn. Indien van tepassing het nemen en bespreken van de sciaal-wenselijkheid scre. 2 Waar in dit dcument hij staat, kan k zij wrden gelezen 6

7 Handleiding vrbereidingspdracht Uw waarden In dit nderdeel wrdt wat de deelnemer belangrijk vindt (belang) gezet naast wat de deelnemer laat zien in gedrag (realisatie): Authentiek. Een authentiek persn weet waar hij vr gaat en staat, heeft duidelijke principes en verschuilt zich hierbij niet achter anderen (laat zijn eigen gezicht zien); Betruwbaar. Iemand die betruwbaar is det wat hij zegt en handelt cnsequent (hudt een rechte rug ); Cnstructief. Een cnstructief individu is delgericht en efficiënt, en weegt in dilemmasituaties de verschillende belangen af alvrens een keuze te maken (heeft een ged hart ). Reflectievragen vanuit de rapprtage 1 In welke situaties kmt uw sterkst ntwikkelde ABC-kenmerk tt uiting? En p welke wijze ziet u dit terug in de praktijk? 2 Welk ABC-kenmerk is vlgens de uitkmsten in de rapprtage bij u het minst ntwikkeld? In heverre herkent u deze uitkmst? Kunt u dit verklaren? 3 In welke situaties zu u het minst ntwikkelde ABC-kenmerk meer tt uiting willen laten kmen? Heeft u een idee he u dat zu kunnen ntwikkelen? Mgelijke bespreekpunten Bespreken van mgelijke invled van de resultaten p bijvrbeeld degenen waarmee f waarvr de deelnemer werkt; Uitleggen van het verschil tussen belang en realisatie en het identificeren van de verschillen tussen belang en realisatie, dat wil zeggen: Wat geeft de deelnemer aan heel belangrijk te vinden, maar brengt hij ng niet in de praktijk? Dit kan een nieuw fcuspunt pleveren. 7

8 Uw ethische stijl Dit nderdeel geeft inzicht in de ethische stijl van de deelnemer dr aan te geven welk van de drie handen (zacht, beschermend f sterk) de vrkeur geniet van de deelnemer. Hierbij wrdt wat de deelnemer belangrijk vindt (belang) gezet naast wat de deelnemer laat zien in gedrag (realisatie). Of een deelnemer vrkeur heeft vr een: Stimulerende, inspirerende; Kader stellende, mnitrende; f Cntrlerende, sturende stijl, is bepalend vr he de deelnemer het ethisch gedrag binnen zijn werkmgeving beïnvledt. Reflectievragen vanuit de rapprtage 4 Welke hand is in uw ptiek in uw functie het meest van belang? 5 In welke mate is de ntwikkeling van de drie handen in uw prfiel in balans? 6 Wat zu u kunnen den m de balans te verbeteren? 7 Op welke wijze zu dat in uw gedrag tt uiting kmen? Mgelijke bespreekpunten Bespreken van mgelijke invled van de resultaten p bijvrbeeld degenen waarmee f waarvr de deelnemer werkt; Bespreken van de mate waarin de cntext bepaald welke hand met name gebruikt wrdt; Identificeren van de verschillen tussen belang en realisatie, dat wil zeggen: Wat geeft de deelnemer aan heel belangrijk te vinden, maar brengt hij ng niet in de praktijk? Dit kan een nieuw fcuspunt pleveren. 8

9 Handleiding vrbereidingspdracht Uw mgelijke valkuilen In dit hfdstuk wrdt aangegeven welke elementen bij de deelnemer het sterkst zijn ntwikkeld. Daarbij wrdt de deelnemer gewaarschuwd vr mgelijke valkuilen. Wanneer iemand vlledig is gefcust p het naleven van een waarde kan hij daarin drschieten. Wanneer iemand bijvrbeeld graag authentiek wil handelen en zich daarp fcust, kan hij drschieten in eigenzinnigheid. Het is daarm niet alleen van belang bewust te zijn van sterke kanten, maar k van de manieren waarp deze sterke elementen van een ethisch prfiel een valkuil kunnen wrden. Bij het bespreken van dit nderdeel kan gebruik wrden gemaakt van de hand-ut die is pgenmen als bijlage 4. Reflectievragen vanuit de rapprtage 8 Welke waarde is vlgens het assessment uw sterkst ntwikkelde ABC-kenmerk? Herkent u de hierbij beschreven valkuil? 9 Kunt u zich een situatie vrstellen waarin u meite heeft deze valkuil te vermijden? 10 Wat zu u kunnen den m deze valkuil te vermijden? Mgelijke bespreekpunten Bespreken van het gevaar van drschieten. 9

10 Weerbaarheid In dit nderdeel wrdt de deelnemers inzicht verschaft in de mate waarin zij kwetsbaar zijn vr druk van buitenaf. De mate waarin de deelnemer in staat is de verleidingen die hij tegenkmt te weerstaan, bepaalt mede f de deelnemer in staat is zijn vrkeursstijl in de praktijk te brengen. In het self-assessment is de deelnemer een aantal dilemmasituaties vrgelegd. Daaruit kmt een scre die aanduidt in welke mate de deelnemer in staat is de verschillende srten druk te weerstaan. Vervlgens wrdt nderscheid gemaakt in drie verschillende vrmen van druk: carrière en status, ppulariteit, en winstgmerk. De verschillende srten druk wrden weergegeven in een rangrde waarin de deelnemer hier gevelig vr is: 1. Laagste scre 2. Middelste scre 3. Hgste scre In het laatste element in de rapprtage wrdt weergegeven welk belang de deelnemer hecht aan de drie vrmen van druk. Reflectievragen vanuit de rapprtage 11 Vr welke druk bent u vlgens deze rapprtage met name vatbaar? 12 Kmt dit vereen met het beeld dat u van uzelf heeft? 13 Welke feedback heeft u hierver weleens ntvangen? 14 Heeft u vrbeelden uit de dagelijkse praktijk waarin u het lastig vnd m met deze druk m te gaan? 15 Wat zu u kunnen den m de vatbaarheid vr deze druk te verminderen? 16 Welke andere drukfactren ervaart u in de praktijk? Mgelijke bespreekpunten Uitleggen van het begrippen weerbaarheid en druk en de kppeling aan de scre van de deelnemer; Bespreken van de inhud van de drie vrmen van druk; en Bespreken van het belang dat de deelnemer hecht aan de vrmen van druk in zijn werkmgeving. Als de deelnemer deze van belang vindt, dan is dit een extra fcuspunt. 10

11 Bijlagen Online Link Generatr Vrbeeldrapprtage Hand-ut 1 Hand-ut 2 (placemat) Verplichte en additinele literatuur

12 Bijlage 1: Online Link Generatr De Online Link Generatr biedt de mgelijkheid m een uitndigingslink vr de nline vragenlijst p te halen per deelnemer. Stap-vr-stap werkt de Online Link Generatr als vlgt: 1. Open de Online Link Generatr (zie scherm rechts). De link en inlgcdes zijn verstrekt dr de NBA. 2. Klik p nieuwe uitndigingslinks maken m adressen in te lezen. 3. Vul hier de trainingsnaam, datum en adressen van deelnemer(s) in. Klik p OK m een Excel bestand te penen met hierin een uitndigingslink vr elke deelnemer. Deze uitndigingslink kunt u knippen en plakken en zelf aan de deelnemers testuren via uw eigen prgramma. 4. U kunt p elk mment een respnse verzicht uitdraaien, waarmee u kunt zien welke deelnemers de vragenlijst al vlledig hebben ingevuld. Klik hiervr p cmplete status pvragen, en vul de adressen in. 5. Dit levert een printbaar verzicht p van welke deelnemers de nline vragenlijst al vlledig hebben ingevuld. Klik p de knp print m deze lijst uit te printen. Verder bevat de Online Link Generatr ng twee pties: Uitndigingslink phalen bij adres: Hier kunt u een eerder ingelezen adres invullen, m de bijbehrende uitndigingslink p te halen. PDF pnieuw sturen naar de respndent: Hier kunt u een adres van een deelnemer invullen, waarna (als deze de vragenlijst vlledig heeft ingevuld) de rapprtage pnieuw naar diegene wrdt verstuurd. 2

13 Handleiding vrbereidingspdracht eel gestelde vragen Er zijn enkele aandachtspunten bij het gebruik van het nline systeem. Deze wrden hiernder in de vrm van veel gestelde vragen weergegeven: V: Stuurt de Online Link Generatr k da adwerkelijk de ui tndigingslink naar de deelnemer? A: Nee, de Online Link Generatr biedt slechts een Excel bestand met hierin een uitndigingslink per deelnemer. Deze uitndigingslinks kunt u zelf kpiëren en plakken in een (bijvrbeeld via Outlk) en z handmatig naar elke deelnemer mailen. V: Dienen alle deelnemers in één keer ingelezen te wrden in de O nline Link Generatr? A: Dit is een kwestie van eigen vrkeur. U kunt ervr kiezen m iedere keer dat een nieuwe deelnemer zich aanmeldt het betreffende adres in te veren (en z de uitndigingslink te genereren en die aan de deelnemer te mailen). Maar u kunt evenged 20 adressen tegelijk inveren in de Online Link Generatr, m z in één keer vr elk van deze 20 deelnemers een uitndigingslink te genereren. V: De uitndigingslink vr de nline vragenlijst is kwijtgeraakt vr een deelnemer. A: Klik p de derde link in de Online Link Generatr ( Uitndigingslink phalen bij adres ) en vul hier het adres van de betreffende deelnemer in. De uitndigingslink vr de nline vragenlijst verschijnt nu in beeld, deze kunt u pnieuw per sturen naar de deelnemer. V: De deelnemer heeft de PDF terugkppeling niet ntvangen. A: Aan het eind van de vragenlijst wrdt autmatisch een naar de deelnemer verznden met zijn/haar rapprt. Wanneer de deelnemer niets heeft ntvangen gaat u als vlgt te werk: Laat de deelnemer eerst cntrleren f de niet in het spamfilter terecht is gekmen. De meeste mailprgramma s bieden een nderdeel ngewenste pst f spam, wellicht is de mail hier tussen terecht gekmen. Mcht dit niet het geval zijn, dan kunt u de terugkppelmail pnieuw sturen via de vierde link in de Online Link Generatr ( PDF pnieuw sturen naar de respndent ). Het kan tt twee uur duren tt de deelnemer deze ntvangt. Neem cntact p met vr technische ndersteuning wanneer de prblemen aanhuden. V: Er is een futief adres ingelezen via de Online Link Generatr. A: De hierbij behrende uitndigingslink dient NIET gebruikt te wrden. De terugkppelmail zu dan namelijk k naar het verkeerde adres wrden verznden. U kunt deze uitndigingslink negeren, en via de Online Link Generatr het juiste adres alsng inlezen. U ntvangt hiervr dan een nieuwe uitndigingslink. V: De deelnemer krijgt de melding dat deze de vragenlijst al heeft ingevuld. A: Elke uitndigingslink is slechts eenmalig invulbaar. Elk adres kan slechts eenmalig ingelezen wrden m een uitndigingslink te genereren. Het is niet mgelijk m na het invullen van de vragenlijst ng antwrden te resetten, te wijzigen f te verwijderen. V: Zijn resultaten van ingevulde nline vragenlijsten inzichtelijk via de O nline Link Generatr? A: Nee, via de Online Link Generatr is alleen te zien f een deelnemer de vragenlijst vlledig heeft ingevuld. Omwille van de privacy zijn de daadwerkelijke resultaten f ingevulde antwrden niet inzichtelijk. Wel wrden deelnemers pgerepen m hun rapprtage uitgeprint mee te nemen naar de training. 3

14 Jan Jansen Deze rapprtage 1 heeft ten del u inzicht te geven in uw ethiek als accuntant in business (AIB). U heeft als AIB niet alleen te maken met uw persnlijke ethiek en persnlijke nrmen en waarden, maar k met de ethische verantwrdelijkheid die uw rl als AIB met zich meebrengt; ndermeer het bevrderen van een p ethische principes gebaseerde cultuur, zals verwrd in de Verrdening Gedragscde (VGC). Dr middel van het dr u ingevulde self-assessment Berepsethiek wrdt in deze rapprtage ingegaan p uw ethische stijl, uw persnlijke kenmerken, uw weerbaarheid bij druk van buitenaf en mgelijke valkuilen. Bij de verwerking van gegevens is zeer zrgvuldig met uw gegevens mgesprngen. De resultaten zijn strikt persnlijk. De trainer heeft dan k geen inzicht in de resultaten van dit self-assessment. We verzeken u daarm dringend een exemplaar van deze rapprtage mee te nemen naar de training berepsethiek en de reflectievragen (die p de laatste pagina van deze rapprtage staan) vraf te beantwrden. Tijdens de training wrdt nader p de resultaten ingegaan. 1 Dit self-assessment is gebaseerd p wetenschappelijk nderzek van prf.dr. Muel Kaptein, als hgleraar bedrijfsethiek verbnden aan de Erasmus Universiteit Rtterdam. 1 / 10

15 Berepsethisch Prfiel NBA 2012/2013 Telichting berepsethisch prfiel Dit persnlijk berepsethisch prfiel kent twee kanten. Enerzijds bevat het de persnlijke kenmerken van een individu. Authenticiteit, betruwbaarheid en cnstructiviteit (de ABC-kenmerken) zijn de waarden die iemands handelen bepalen. Anderzijds bevat het de ethische stijl van een individu; deze stijl is een samenspel van drie verschillende 'handen': een zachte, een beschermende en een sterke hand. In ttaal levert dit zes elementen p die samen uw berepsethisch prfiel vrmen. De zes elementen wrden in deze rapprtage nder de lep genmen aan de hand van de antwrden die u heeft gegeven tijdens het self-assessment. U ziet he uw ethische stijl en persnlijke kenmerken in uw dagelijkse praktijk zijn ntwikkeld. Hierbij wrdt ingegaan p zwel de ABC-kenmerken als de verschillende 'handen'. Daarnaast leest u terug he belangrijk u de verschillende elementen vindt p basis van uw antwrden. Er wrdt dus een nderscheid gemaakt tussen he u reageert in praktijksituaties (huidig gedrag) en wat u belangrijk vindt aan de elementen (uw gewenste f vrkeursgedrag). Z kunt u het bijvrbeeld heel belangrijk vinden m eerlijk te zijn, terwijl u in de praktijk regelmatig zwicht vr de verleiding m niet de hele waarheid te vertellen. Uw berepsethisch prfiel ligt niet vast vr de rest van uw lpbaan en kan ng veranderen als u werkt aan de invulling van de elementen. Ok zal een veranderende cntext er vr kunnen zrgen dat er ander gedrag van u wrdt gevraagd, danwel dat u uw gedrag aanpast waardr nadruk p andere elementen kmt te liggen. In het tweede gedeelte van deze rapprtage wrdt ingegaan p de valkuilen die de bij u sterk ntwikkelde elementen met zich mee kunnen brengen. Als u zich bewust bent van deze valkuilen, is de eerste stap gezet m ze in de tekmst te kunnen vermijden, bijvrbeeld in dilemmasituaties. Tevens wrdt in deze rapprtage in beeld gebracht he gevelig u bent vr verschillende verleidingen die u van uw gewenste gedrag af kunnen huden. In het laatste hfdstuk wrden ter reflectie vragen vrgelegd, die u inzicht kunnen geven he u uw eventueel minder ntwikkelde kenmerken kunt verstevigen. Berepsethisch Prfiel 2 / 10

16 Berepsethisch Prfiel NBA 2012/ Uw berepsethisch prfiel Hiernder wrdt uw persnlijke berepsethisch prfiel weergegeven, gebaseerd p de antwrden zals u ze heeft gegeven tijdens het self-assessment Berepsethiek 2. Dit prfiel geeft een eerste inzicht in zwel uw ethische stijl als uw persnlijke kenmerken. Later zullen we de afznderlijke cmpnenten verder uitdiepen dr enerzijds nderscheid te maken naar het belang dat u aan bepaalde elementen tekent, en anderzijds dr te laten zien in heverre u bepaalde gedragingen al vertnt. Dr bij het lezen van de kmende pagina's bepaalde praktijksituaties in het achterhfd te huden, merkt u vanzelf f de invulling van nderstaand prfiel herkenbaar vr u is. He reageerde u bijvrbeeld ten u zich gecnfrnteerd zag met een dilemma in het werk? Wat was uw stijl? He pakte dit uit? Dr p deze manier dr uw prfiel heen te lpen wrdt u zich bewuster van uw gedrag in dilemmasituaties, en de vr- en nadelen die dit met zich mee kan brengen. De elementen in de twee helften van het prfiel staan niet ls van elkaar. Vr een individu is een bepaalde mate van zwel authenticiteit, betruwbaarheid als cnstructiviteit van belang. En m effectief ethisch gedrag te bevrderen heeft iemand zwel in enige mate een zachte, een beschermende als een sterke hand ndig. Ok kennen de twee helften van het prfiel een specifieke pbuw van links naar rechts. Een individu heeft een bepaalde mate van authenticiteit, is vervlgens betruwbaar in he hij f zij deze authenticiteit in de praktijk brengt en wendt deze twee elementen aan m cnstructief te werk te gaan. Een individu beïnvledt zijn werkmgeving dr allereerst met zachte hand te mtiveren, vervlgens met beschermende hand de kaders te bewaken en scheppen en dan met sterke hand p te treden als er nethisch gedrag wrdt waargenmen. Bijvrbeeld: vr een AIB kan het tegenwicht bieden in besluitvrming een belangrijk nderdeel van de dagelijkse praktijk zijn. Deze AIB zal het meest effectief zijn indien hij f zij én psitief benemt wat er ged gaat, gedurende prcessen helder aangeeft wat de kaders zijn waarbinnen men met blijven én vervlgens bespreekbaar maakt wat er niet ged gaat. Dr allereerst p deze manier naar uw persnlijk prfiel te kijken, ziet u wellicht elementen die u verder kunt ntwikkelen. 2 Uit uw antwrden kmt niet naar vren dat u sterk sciaal wenselijk heeft geantwrd. 3 / 10

17 Berepsethisch Prfiel NBA 2012/ Uw persnlijke kenmerken: het ABC Uw berepsethisch prfiel is mede gebaseerd p drie persnlijke kenmerken. Allereerst is het gebaseerd p de mate waarin u Authentiek bent. Een authentiek persn weet waar hij f zij vr gaat en staat, heeft duidelijke principes en verschuilt zich hierbij niet achter anderen. Daarnaast geeft nderstaand figuur een indicatie van he Betruwbaar u bent: f u det wat u zegt en cnsequent handelt. Ten sltte vindt u terug in heverre u Cnstructief bent. Een cnstructief individu is delgericht en efficiënt, en weegt in dilemmasituaties de verschillende belangen af alvrens een keuze te maken. Hiernder wrden krt enkele algemene resultaten betreffende deze drie elementen weergegeven. In de nderste helft van uw berepsethisch prfiel wrdt weergegeven in welke mate de ABC-kenmerken bij u zijn ntwikkeld; dus in welke mate u authentiek, betruwbaar en cnstructief bent. Uit uw antwrden blijkt dat de ABC-kenmerken gemiddeld vr de drie kenmerken bij u redelijk 3 ntwikkeld zijn. Deze kenmerken zijn bij u aanwezig en bepalen gedeeltelijk uw gedrag. Uw persnlijke kenmerken vlgens uw berepsethisch prfiel Belang van de ABC-kenmerken We hebben nu gezien in heverre de ABC-kenmerken in uw gedrag terugkmen. Ok is relevant welke van de ABC-kenmerken u belangrijk vindt; welke waarden u met name zelf wilt uitdragen, uw vrkeursgedrag. Zals eerder beschreven: ls van he eerlijk u in de praktijk bent, zult u vr uzelf hebben bepaald he belangrijk u eerlijkheid als waarde vindt. De nderstaande tabel maakt inzichtelijk in heverre uw gedrag in de praktijk past bij wat u belangrijk vindt 4. U bent tevreden ver uzelf en uw werkzaamheden als realisatie en belang in balans zijn. Bijvrbeeld: wanneer de elementen waar u veel belang aan hecht k ged bij u zijn ntwikkeld. Realisatie (zie prfiel) Belang 1 Betruwbaar Redelijk 1 Betruwbaar Zeer belangrijk 2 Cnstructief Redelijk 2 Authentiek Belangrijk 3 Authentiek Redelijk 2 Cnstructief Belangrijk 3 De uitkmst is vastgelegd in zeven verschillende niveaus, die variëren van het nauwelijks ntwikkeld zijn van uw kenmerken, via beperkt, in zekere mate, redelijk, ged en sterk naar zeer sterk. 4 De uitkmst is vastgelegd in vijf verschillende niveaus, die variëren van 'nbelangrijk', 'relatief nbelangrijk', 'enigszins belangrijk', 'belangrijk', naar 'zeer belangrijk'. De scres zijn weergegeven in vlgrde van het hgste niveau naar het laagste niveau. Bij twee exact gelijke scres ziet u dit terug in de nummering. 4 / 10

18 Berepsethisch Prfiel NBA 2012/ Uw ethische stijl: de handen Juist in uw rl als AIB hudt ethisch verantwrd gedrag niet p bij wie u als persn bent. Het kan drklinken in de manier waarp u als AIB mensen in uw werkmgeving en berepsgenten aanspreekt en stimuleert tt ethisch gedrag. U kunt hierbij inspireren tt ethisch gedrag, de werkdruk bewaken waar men aan wrdt bltgesteld en adequaat ptreden indien nethisch gedrag wrdt waargenmen. We spreken hier van een bepaalde ethische stijl: in heverre bij u respectievelijk een Zachte hand, een Beschermde hand en een Sterke hand zijn ntwikkeld. Hiernder wrden krt de algemene resultaten betreffende deze drie elementen weergegeven. In de bvenste helft van uw berepsethisch prfiel wrdt weergegeven in welke mate de handen bij u zijn ntwikkeld; dus in welke mate u een zachte, beschermende en sterke hand heeft. Uit uw antwrden blijkt dat de handen, gemiddeld vr de drie handen, bij u sterk 5 ntwikkeld zijn. Ze bepalen vr een belangrijk deel uw gedrag en zijn zeer duidelijk bij u aanwezig. De invulling van uw handen vlgens uw berepsethisch prfiel Het belang dat u tekent aan de handen We hebben nu gezien in heverre de verschillende handen in uw gedrag terugkmen. Ok is relevant welke van de handen u belangrijk vindt; welke handen u met name zelf uit wilt dragen, uw vrkeursstijl. Bijvrbeeld: ls van he bekwaam u bent in het aanspreken van cllega s, zult u vr uzelf hebben bepaald he belangrijk u aanspreken als principe vindt. De nderstaande tabel maakt inzichtelijk in heverre uw gedrag in de praktijk past bij wat u belangrijk vindt 6. U bent tevreden ver uzelf en uw werkzaamheden als realisatie en belang in balans zijn. Bijvrbeeld: wanneer de handen waar u veel belang aan hecht k ged bij u zijn ntwikkeld. Realisatie (zie prfiel) Belang 1 Zachte hand Sterk 1 Sterke hand Zeer belangrijk 2 Beschermende hand Sterk 2 Zachte hand Zeer belangrijk 3 Sterke hand Ged 3 Beschermende hand Belangrijk 5 De uitkmst is vastgelegd in zeven verschillende niveaus, die variëren van het nauwelijks ntwikkeld zijn van uw handen, via beperkt, in zekere mate, redelijk, ged en sterk naar zeer sterk. 6 De uitkmst is vastgelegd in vijf verschillende niveaus, die variëren van nbelangrijk, relatief nbelangrijk, enigszins belangrijk, belangrijk, naar zeer belangrijk. De scres zijn weergegeven in vlgrde van het hgste niveau naar het laagste niveau. Bij twee gelijke scres ziet u dit terug in de nummering. 5 / 10

19 Berepsethisch Prfiel NBA 2012/ Mgelijke valkuilen Iedere medaille heeft zijn keerzijde, z k iedere psitieve eigenschap. Wanneer iemand vlledig is gefcust p het naleven van een waarde, kan diegene daarin drschieten. Wanneer u bijvrbeeld graag betruwbaar wilt handelen en u daarp fcust, kunt u drschieten in starheid en inflexibiliteit. Het is daarm niet alleen van belang bewust te zijn van uw sterke kanten, maar k van de manieren waarp deze sterke elementen van uw berepsethisch prfiel een valkuil kunnen wrden. U bent een persn waarbij betruwbaarheid redelijk is ntwikkeld. U vindt dit zeer belangrijk. U bent iemand die zich aan afspraken hudt en waarvan anderen p aan kunnen. Waakt u er vr een persn te wrden die: inflexibel verkmt kppig is als te rechtlijnig wrdt ervaren U bent een persn waarbij de zachte hand sterk is ntwikkeld. U vindt dit zeer belangrijk. U bent een persn die anderen inspireert tt ethisch gedrag. Dit is van grte waarde bij uw verantwrdelijkheid m een p ethische principes gebaseerde rganisatie te bevrderen. Waakt u er vr een persn te wrden die: cnflicten vermijdt ver zich heen laat lpen te ged van vertruwen is Als u zich bewust bent van deze valkuilen, bent u eerder in staat uw sterke punten uit uw berepsethisch prfiel ptimaal te benutten. NB: Indien meer dan één van de elementen p hetzelfde niveau scren, bijvrbeeld wanneer twee ABC-kenmerken als sterk gekwalificeerd zijn, is gekzen vr dat element dat de hgste nderliggende scre heeft. Vrbeelden van drschieters vr iedere hand f persnlijk kenmerk zijn hiernder afgebeeld: 6 / 10

20 Berepsethisch Prfiel NBA 2012/ Weerbaarheid Iedereen is in zekere mate kwetsbaar vr druk van buitenaf. Of u in staat bent uw vrkeursgedrag in de praktijk te brengen, staat f valt bij de mate waarin u in staat bent de verleidingen die u tegenkmt te weerstaan. Bij druk van buitenaf kunt u denken aan beslissingen waarbij uw carrière f status in het geding kmt. Een ethisch verantwrde beslissing kan uw carrièreperspectief f uw aanzien binnen de rganisatie (tijdelijk) beïnvleden. Ok kan het handelen naar de waarden waar u vr staat ng wel eens ten kste gaan van uw ppulariteit bij cllega s. Sms ziet u zich namelijk gendzaakt een beslissing te nemen die precies tegengesteld is aan wat uw cllega s willen. Tt slt is een ethisch verantwrde beslissing niet altijd (p krte termijn) de meest winstgevende f gedkpe beslissing. Er kan tijd f geld mee gemeid zijn, en dan is het verleidelijk te kiezen vr een makkelijkere en/f gedkpere weg. In het self-assessment is gemeten in heverre u gevelig bent vr de vlgende drie drukfactren: carrière en status, ppulariteit en winstgmerk. Realisatie In het self-assessment zijn u negen dilemmasituaties vrgelegd. Uit uw antwrden blijkt dat u denkt in beperkte mate 7 in staat te zijn de verschillende srten druk te weerstaan. Als de verschillende srten druk wrden weergegeven in een rangrde waarin u hiervr gevelig bent, ziet dit er als vlgt uit: 1 Ppulariteit: wat anderen graag willen dat u det, bewust van de sciale cntext 2 Carrière en status: uw lpbaan binnen de rganisatie 3 Winstgmerk: financiële indicatren van de rganisatie U bent met name gevelig vr druk wat betreft uw ppulariteit. Wanneer er het gevaar is dat uw ppulariteit bij cllega s een deuk plpt, kunt u geneigd zijn m aan deze druk te te geven (in 62% van de gevallen). Belang Indien u de hierbven mschreven factren die druk kunnen uitefenen p uw ethisch gedrag belangrijk vindt, kan dit betekenen dat u extra gevelig bent m van uw ethische vrkeursgedrag af te wijken. Als u het bijvrbeeld belangrijk vindt m carrière te maken en status te hebben binnen een rganisatie, zult u eerder geneigd zijn te bezwijken nder de druk, terwijl u eigenlijk ethisch ged wilt handelen. Het is ged m bewust te zijn van de mate waarin u deze drukfactren van belang vindt bij het maken van beslissingen. Uit uw antwrden kmt naar vren dat u de drie factren die uw ethisch verantwrd gedrag nder druk kunnen zetten gemiddeld genmen in zekere mate belangrijk 8 vindt. 7 De uitkmst is vastgelegd in vijf niveaus, die variëren van het nauwelijks in staat zijn druk te weerstaan, via in beperkte mate en in zekere mate naar in sterke mate en bijna vlledig. 8 De uitkmst is vastgelegd in zes verschillende niveaus, die variëren van het nbelangrijk, in zekere mate belangrijk, mede belangrijk, belangrijk, zeer belangrijk f van drslaggevend belang vinden van de drukfactren. 7 / 10

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu De denkstijltest Wat is het? Uw manier van denken bepaalt in sterke mate he u zich velt en he u handelt. Dat geldt vr individuen, maar k vr teams en rganisaties. MindSnar is een methde waarmee denkstijlen

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw medewerker vr te bereiden. U ndigt uw medewerker

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R Pauline Siebers Caching A A N M E L D I N G H E R F S T A C T I E 2 0 1 5 Dank vr je interesse in nze aanbieding! We willen startende ndernemers niet alleen fcus maar k slagkracht meegeven. Daarm wrdt

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online Trainingspgaven Basistraining Evenementen Scuts Online Inhudspgave 1 Vrbereidingspgaven... 3 1.1 E-mailadres aanpassen... 3 1.2 Testfuncties tevegen... 3 2 Basispgaven... 4 2.1 Nieuw evenement aanmaken...

Nadere informatie

PROFESSIONELE ROL EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN

PROFESSIONELE ROL EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN ! MEDISCHE BASISKENNIS MODULE PROFESSIONELE ROL EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN 2014/2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding tt de mdule 3 2. Overzicht zelfstudiepad 5 3. Blk 1 6 Blk 2 7 Blk 3 8 4. Tetsing 10 TalenTXT

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Organisatie: Bevragingsperide: Rapprtdatum: ttaal 25/11/2014-24/12/2014 27/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Biontica Workshop Zelfredzaamheid & Zelfsturing

Biontica Workshop Zelfredzaamheid & Zelfsturing Bintica Wrkshp Zelfredzaamheid & Zelfsturing Visie p Zelfredzaamheid & Zelfsturing Lgica van het gevel, Arnld Crnelis, 1998, ISBN 90-72258- 02-9 Het verbrgen prgramma vr het menselijk leren is aangebren

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int.

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int. Vrbeeld efentypes nline e-learningmdules CmmArt Int. In dit dcument wrdt verwezen naar de specifieke inhud van een van nze e- learningmdules. De efentypes wrden echter gebruikt in alle e-learningmdules

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Van harte welkm Training Meten met! Casper van der Mst Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Prfessinele rganisatie Meten Analyseren Plannen Verbeteren Reviews

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES

HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES The literature review Het is belangrijk m te bepalen wat anderen al ver het prbleem geleerd hebben vr je het zelf bestudeerd. Het idee van een literatuurstudie

Nadere informatie

Instructie formulierenmodule

Instructie formulierenmodule Instructie frmulierenmdule De frmulierenmdule is een uitgebreide mdule en maakt het mgelijk m bepaalde infrmatie van gebruikers p een gestandaardiseerde manier binnen te krijgen per e-mail. Denk aan een

Nadere informatie

Handleiding Inschrijven bedrijfsteam. Ride for the Roses

Handleiding Inschrijven bedrijfsteam. Ride for the Roses Handleiding Inschrijven bedrijfsteam Ride fr the Rses Hiernder tref je een handleiding vr het inschrijven van een bedrijfsteam. Vr wie? De persn die de inschrijving vr de Ride fr the Rses vr het bedrijf

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning.

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning. Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwrding 2. Delstellingen 3. Mdel 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning 1 Verantwrding: Wij willen binnen het nderwijs dat wij geven rekening huden met de

Nadere informatie

Een profiel maken voor [onderwerp]

Een profiel maken voor [onderwerp] MPA MindSnar Een prfiel maken vr [nderwerp] Wat det MPA, de denkstijltest? MPA legt u vragen en keuzes vr. Z zekt het naar patrnen in he u denkt. Van die patrnen maakt het grafieken en rapprten. Bvendien

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers Mijn egv-rllenbeheer Handleiding vr Rltekenningsgebruikers Versie 1 11 december 2013 Inhud 1 Over deze handleiding... 3 1.1 Vr wie... 3 1.2 Gebruik icnen... 3 2 Veelgebruikte termen en definities... 4

Nadere informatie

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort Helpt de GGZ? Krt verslag van de 2de infrmatiebijeenkmst ver ROM ggz 12 ktber 2010, Amersfrt Op 12 ktber zijn 50 cliënten, verwanten, leden van cliënten- en familieraden en ervaringsdeskundigen in Amersfrt

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0 Versie 2.0 1. Inleiding... 3 2. Vrbereidende werkzaamheden... 3 2.1. Algemene rekeningen... 3 2.2. Leveranciersfiches... 4 3. Het pstellen van de fiches... 6 3.1. Het vrbereidingsprgramma... 6 3.2. Het

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

Gedragscode gebruik persoonsgegevens

Gedragscode gebruik persoonsgegevens Gedragscde gebruik persnsgegevens 1. Inleiding Aanleiding en del Binnen TMG wrden p een grt aantal plaatsen en p diverse wijzen persnsgegevens Verwerkt (de definities van de wrden met een hfdletter staan

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

Documentatie. KERN Timemanagement

Documentatie. KERN Timemanagement Dcumentatie KERN Timemanagement Versie 2.0 28 mei 2010 Inhud KERN en Kerninfrmatie.nl... 3 Inleiding KERN uren... 3 KERN urenregistratie: de input... 5 Aanwezigheid van medewerkers bekijken... 10 Samenvatting...

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Domeinmodel voor hypothesetoetsen Sietske 23 oktober 2015

Domeinmodel voor hypothesetoetsen Sietske 23 oktober 2015 Dmeinmdel vr hypthesetetsen Sietske 23 ktber 2015 In dit dcument wrdt een mgelijk dmeinmdel vr hypthesetetsen beschreven. Het dcument bestaat uit twee delen: het dmeinmdel zelf en de verwegingen bij het

Nadere informatie

Prospectbeheer : Te exporteren adressen

Prospectbeheer : Te exporteren adressen Prspectbeheer : Te exprteren adressen 2 Inhudstafel 1. Inleiding: Te exprteren adressen p3 2. Wat verstaan we nder een gekwalificeerd adres? p4 2.1 Particulier=eindklant 2.2 Bestuurder verbnden aan een

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden Aanvraagfrmulier vergeding individueel gedupeerden Aanvraag vergeding in natura Met dit aanvraagfrmulier verzekt u de Stichting Bevrdering Kwaliteit Leefmgeving Schiphlregi (afgekrt: Stichting Leefmgeving

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Entiteit: Bevragingsperide: Rapprtdatum: Vrbeeld 25/11/2014-24/12/2014 23/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de bttm-up

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

Career & Kids Franchise Organisatie

Career & Kids Franchise Organisatie Cliëntenaudit rapprt Blik Op Werk Caching, Re-integratie, Lpbaanadvies, Outplacement, Training 11 28 februari 2013 DNV Team Leader Audit Team Tn Berema Tn Berema Clienten Audit Rapprt Blik p Werk keurmerk

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen. VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Maatschappelijk werker

Functie- en competentieprofiel Maatschappelijk werker Functie- en cmpetentieprfiel Maatschappelijk werker 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Niveau Graad Maatschappelijk werker Sciale dienst B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Rapprteert

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Contract gedragsverandering

Contract gedragsverandering Cntract gedragsverandering Stappenplan m je delen te bereiken Tips m je delen te bereiken Cntract vr gedragsverandering (vrbeeld) Del/gedrag Om deel te nemen aan de Dam tt Dam lp met mijn vriendengrep

Nadere informatie

Gebruik Quality Manager

Gebruik Quality Manager Gebruik Quality Manager Versie 002 Datum uitgifte 2014-01-01 Gebruikershandleiding QM Versie : 002 Pagina : 1 van 15 Gebruikershandleiding Quality Manager Het Labratrium van Aqualysis maakt gebruik van

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

Gedragsprotocol Samenwerkingsschool Balans. Wat is het gedragsprotocol? Uitgangspunt. Pesten of plagen?

Gedragsprotocol Samenwerkingsschool Balans. Wat is het gedragsprotocol? Uitgangspunt. Pesten of plagen? Gedragsprtcl Samenwerkingsschl Balans Wat is het gedragsprtcl? Het gedragsprtcl vrmt de verklaring van het schlbestuur, de directie, de leerkrachten, de leerlingen en de uders waarin is vastgelegd dat

Nadere informatie

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 Pestprtcl Onderwijs Pestprtcl Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 1 Achtergrnd 1.1 Uitgangspunt Beleid tegen pesten valt binnen het veiligheidsbeleid van Yulius Onderwijs. Ons uitgangspunt is dat nze schl een

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

Toetsen omzetten van Word naar Wintoets 4.0

Toetsen omzetten van Word naar Wintoets 4.0 WinTets Tetsmzetting - Uitgeverij De Rde Planeet 2012 Tetsen mzetten van Wrd naar Wintets 4.0 Veel ude tetsen zijn ntwikkeld binnen Micrsft Wrd. Dr ze m te zetten naar een itembank binnen WinTets, kunnen

Nadere informatie

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten)

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) Evaluatie-rapprt STEP In-husedag bij Ekelmans & Meijer Advcaten (Rechten) -- INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING VÓÓR DE IN-HOUSEDAG. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING

Nadere informatie

Certificeringstraining Competentietest de Wave

Certificeringstraining Competentietest de Wave AUTUMN BUSINESS SCHOOL Certificeringstraining Cmpetentietest de Wave 11 en 25 september 8 en 22 ktber 6 en 20 nvember Leer talenten te matchen Dit is het einde Waarm certificeren? Er kmt steeds meer behefte

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

De Ultieme Sollicitatie Gids.

De Ultieme Sollicitatie Gids. De Ultieme Sllicitatie Gids. Ha Aanstaande Superheld! Hierbij een mie verzameling met nuttige infrmatie. Lees het dr en kijk wat je eruit kunt halen. Sms staan er bepaalde tips f acties dubbel in. Dat

Nadere informatie

5.2.1 Jezelf losmaken uit overtuigingen

5.2.1 Jezelf losmaken uit overtuigingen Stap 5 Deel 2 Je met niet alles gelven wat je denkt Lesje 5.2.1 Jezelf lsmaken uit vertuigingen Je hebt eerder al pgeschreven welke gedachtes zijn uitgegreid tt vertuigingen: de beelden ver jezelf en anderen

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

Matching bij de HAN Oriëntatie en verwachtingen

Matching bij de HAN Oriëntatie en verwachtingen Matching bij de HAN Oriëntatie en verwachtingen In deze vragenlijst geef je aan wat je hebt gedaan m te kmen tt je keuze vr deze studie. Ok kun je hier beschrijven waarm je denkt dat deze studie bij ju

Nadere informatie