CARMIGNAC EMERGENTS ICBE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CARMIGNAC EMERGENTS ICBE"

Transcriptie

1 Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG ICBE naar Frans recht Prospectus Juli

2 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming Rechtsvorm en lidstaat waar het fonds is opgericht Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht (Fonds Commun de Placement), opgericht in Frankrijk conform de Europese normen (richtlijn 2009/65/EG) Oprichtingsdatum en voorziene bestaansduur Het fonds is op 21 januari 1997 goedgekeurd door de Autorité des marchés financiers (de Franse toezichthouder, de vroegere COB). Het werd opgericht op 31 januari 1997 voor een duur van 99 jaar (negenennegentig jaar). Samenvatting van het aanbod Categorieën van deelnemingsrechten Initiële nettoinventariswaarde ISIN-code Bestemming van de uit te keren bedragen Uitdrukkingsvaluta Potentiële beleggers Minimumbedrag voor inschrijving* Minimumbedrag voor latere bijstorting* A EUR acc 152,45 EUR FR Kapitalisatie EUR Alle beleggers 1 deelnemingsrecht 1 deelnemingsrecht A EUR Ydis E EUR acc 100 EUR FR Uitkering EUR Alle beleggers 1000 EUR 1000 EUR 100 EUR FR Kapitalisatie EUR Alle beleggers 1 deelnemingsrecht 1 deelnemingsrecht F GBP acc Hdg 100 GBP FR Kapitalisatie GBP (gehedged) Voorbehouden aan beleggers die verblijf houden in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Luxemburg 1 deelnemingsrecht 1 deelnemingsrecht A CHF acc Hdg 100 CHF FR Kapitalisatie CHF (gehedged) Alle beleggers 1000 CHF 1000 CHF A USD acc Hdg 100 USD FR Kapitalisatie USD (gehedged) Alle beleggers 1000 USD 1000 USD Gehedgede deelnemingsrechten zijn tegen het wisselkoersrisico afgedekt. * Het minimumbedrag voor inschrijving is niet van toepassing voor entiteiten van de Carmignac-groep of ICBE's die de groep in beheer heeft. Plaats waar het recentste jaarverslag en het recentste periodieke verslag verkrijgbaar zijn De recentste jaarlijkse en periodieke documenten worden binnen een termijn van één week toegezonden op schriftelijk verzoek van de belegger aan: CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme, PARIS Het prospectus en de EBI (document met essentiële beleggersinformatie) zijn beschikbaar op Contact: Afdeling communicatie Tel.: 33 (0) Fax: 33 (0) De website van de AMF ( bevat aanvullende informatie over de lijst van de reglementaire documenten en alle bepalingen betreffende de bescherming van de beleggers. 2

3 2. DE PARTIJEN Beheermaatschappij CARMIGNAC GESTION, Société anonyme, 24, place Vendôme, PARIS, door de COB erkend op 13 maart 1997, met nummer GP Bewaarder en depotbank CACEIS BANK FRANKRIJK, Société anonyme à conseil d'administration, door de CECEI erkende kredietinstelling, 1-3 Place Valhubert, PARIS Centralisatie a) Centralisatie van de inschrijvings- en terugkooporders op aanwijzing van de beheermaatschappij CACEIS BANK FRANKRIJK, Société anonyme à conseil d'administration, door de CECEI erkende kredietinstelling, 1-3 Place Valhubert, PARIS b) Andere instellingen belast met de ontvangst van de inschrijvings- en terugkooporders CACEIS BANK LUXEMBOURG (pre-centralisatie) 5, Allée Scheffer L LUXEMBOURG Instellingen die belast zijn met de controle van het uiterste tijdstip voor de centralisatie CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, Paris en CARMIGNAC GESTION, Société anonyme, 24, place Vendôme, PARIS Instelling die belast is met het bijhouden van de registers van de deelnemingsrechten CACEIS BANK FRANKRIJK, Société anonyme à conseil d'administration, door de CECEI erkende kredietinstelling, 1-3 Place Valhubert, PARIS Bedrijfsrevisoren Cabinet VIZZAVONA, 22 avenue Bugeaud, PARIJS Ondertekenaar: De heer Robert MIRRI KPMG AUDIT, 1 Cours Valmy, PARIS La Défense Cedex De verdeler(s) CARMIGNAC GESTION, Société anonyme, 24, place Vendôme, PARIS, Gedelegeerde boekhoudbeheer CACEIS FUND ADMINISTRATION, Société anonyme, 1-3 Place Valhubert, PARIS 3. WERKING EN BEHEER Kenmerken van de deelnemingsrechten en aandelen ALGEMENE KENMERKEN Elke houder van deelnemingsrechten beschikt over een mede-eigendomsrecht op de activa van het fonds in verhouding tot het aantal deelnemingsrechten in zijn bezit. De boekhouding van de passiva wordt verzekerd door CACEIS BANK FRANCE. De toelating van de deelnemingsrechten gebeurt bij Euroclear France. Aangezien het fonds een GBF is, is er geen stemrecht aan de eigendom van de deelnemingsrechten verbonden en worden de besluiten door de beheermaatschappij genomen. Inschrijving en terugkoop in duizendsten van deelnemingsrechten mogelijk. De deelnemingsrechten luiden aan toonder of worden op naam beheerd. Deze worden niet op naam uitgegeven. Afsluitingsdatum Het boekjaar wordt afgesloten op de dag van de laatste netto-inventariswaarde van de maand december. Informatie over het belastingstelsel Met ingang van 1 juli 2014 zijn de bepalingen van bijlage II, rubriek II. B. van het tussen de regeringen van Frankrijk en de Verenigde Staten gesloten Akkoord van toepassing, waarin een betere naleving van fiscale verplichtingen op internationaal niveau en toepassing van de wet op de fiscale verplichtingen betreffende buitenlandse rekeningen van 14 november, wordt beoogd. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat de volgende informatie slechts een algemene samenvatting is van het toepasselijke Franse belastingstelsel, bij de huidige staat van de Franse wetgeving, voor beleggingen in een Frans GBF met kapitalisatieaandelen. De beleggers wordt dus aangeraden hun individuele situatie met hun vertrouwde fiscaal adviseur te bekijken. 3

4 Op het niveau van het GBF In Frankrijk vallen de GBF s door hun structuur van gemeenschappelijke eigendom van rechtswege buiten het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting; ze beschikken dus op zichzelf over een bepaalde transparantie. De in het kader van het beheer ontvangen en gerealiseerde inkomsten zijn niet belastbaar op niveau van het fonds. In het buitenland (in de landen waarin het fonds belegt) zijn de gerealiseerde meerwaarden op de verkoop van buitenlandse effecten en de inkomsten uit een buitenlandse bron die het fonds in het kader van het beheer ontvangt, desgevallend aan een belasting onderworpen (doorgaans in de vorm van bronheffing). De belasting in het buitenland kan in enkele beperkte gevallen worden verminderd of opgeheven krachtens de toepasselijke fiscale conventies. Op het niveau van de houders van deelnemingsrechten van het GBF: - Franse ingezetenen De door het GBF gerealiseerde meer- of minderwaarden, de door het GBF uitgekeerde inkomsten en de meer- of minderwaarden voor de belegger zijn aan het geldende belastingstelsel onderworpen. - Beleggers met fiscale woonplaats buiten Frankrijk Onder voorbehoud van de fiscale conventies is de in artikel A van de CGI bepaalde belasting niet van toepassing op meerwaarden die worden gerealiseerd bij een terugkoop of verkoop van de deelnemingsrechten van het fonds door personen met fiscale woonplaats buiten Frankrijk in de zin van artikel 4 B van de CGI of met maatschappelijke zetel buiten Frankrijk, op voorwaarde dat deze personen op geen enkel ogenblik direct of indirect meer dan 25% van de deelnemingsrechten in bezit hadden gedurende de vijf jaren voorafgaand aan de terugkoop of de verkoop van hun deelnemingsrechten (CGI, artikel 244 bis C). Beleggers met fiscale woonplaats buiten Frankrijk zijn onderworpen aan de bepalingen van de fiscale wetgeving van het land waar ze hun officiële woonplaats hebben. Terugkoop van een deelnemingsrecht gevolgd door een inschrijving De overstap tussen de zeven categorieën deelnemingsrechten van het GBF door middel van een terugkoop gevolgd door een inschrijving in een andere categorie deelnemingsrechten, geldt fiscaal als een verkoop waarop mogelijk een belastbare meerwaarde verwezenlijkt wordt. ISIN-codes BIJZONDERE BEPALINGEN Categorieën van deelnemingsrechten A EUR acc A EUR Ydis E EUR acc F GBP acc Hdg A CHF acc Hdg A USD acc Hdg ISIN-code FR FR FR FR FR FR Classificatie Internationale aandelen Beheerdoelstelling Het fonds wordt discretionair beheerd via een beleid waarbij de activa worden belegd in waarden uit de groeilanden, voornamelijk aandelen, maar eventueel ook in obligaties van opkomende landen. Het beheer streeft ernaar de referentie-indicator MSCI EM NR (USD) te verslaan en de volatiliteit lager te houden dan deze indicator. Referentie-indicator De referentie-indicator is de opkomende-marktenindex MSCI EM NR (USD), met herbelegde nettodividenden Hij wordt door MSCI berekend in dollar, en vervolgens omgerekend in euro (Bloomberg-code: NDUEEGF). Deze index vormt geen restrictieve afbakening van het beleggingsuniversum, maar geeft de belegger een idee van het rendement en het risicoprofiel die hij kan verwachten als hij in het fonds belegt. Beleggingsstrategie Gebruikte strategieën De beheerstrategie volgt een dynamische aanpak en is vooral toegespitst op aandelen in de financiële markten van de groeilanden, maar andere effecten van die landen zijn niet uitgesloten. De beleggingsstrategie is niet aan vooraf bepaalde beperkingen onderworpen op het vlak van zone, sector, type of grootteorde van de beleggingen. 4

5 De spreiding van de portefeuille over de verschillende activaklassen en categorieën van ICB s (aandelen, gediversifieerd, obligaties, geldmarkt, ) is gebaseerd op een fundamentele analyse van de internationale macro-economische situatie en vooruitzichten (groei, inflatie, deficits enz.) en kan variëren naargelang de verwachtingen van de beheerder. De aandelen worden geselecteerd met behulp van financiële studies, door de ondernemingen belegde vergaderingen, bedrijfsbezoeken en de dagelijkse berichtgeving. Naargelang de omstandigheden zijn de voornaamste criteria: de waarde van de activa, het rendement, de groei en de kwaliteit van het management. Aangezien het fonds actief en discretionair wordt beheerd, kan de assetallocatie sterk afwijken van de samenstelling van de referentie-indicator. Ook de portefeuilles die op basis van een grondige financiële analyse voor elk van de activaklassen worden samengesteld, kunnen beduidend verschillen van de wegingen in de referentie-indicator, zowel op het gebied van geografische regio, als sector, rating of looptijd. Beschrijving van de activaklassen Ten minste 2/3 van de aandelen en obligaties zijn uitgegeven door ondernemingen of uitgevende instellingen die hun statutaire zetel hebben of die een overwegend deel van hun economische activiteit uitoefenen in opkomende landen zoals gedefinieerd in de referentie-indicator MSCI EM NR (USD). Aandelen Onder voorbehoud van de reglementaire maxima is Carmignac Emergents doorlopend ten belope van 60% van de activa blootgesteld aan aandelen. Het vermogen van het GBF kan worden belegd in kleine, middelgrote en grote kapitalisaties en in alle sectoren. Schuldinstrumenten en geldmarktinstrumenten Om de beheerder de mogelijkheid te bieden de portefeuille te diversifiëren, kunnen de middelen van het GBF voor ten hoogste 40% van de netto-activa worden belegd in vastrentende obligaties, geldmarktinstrumenten, obligaties met een variabele rentevoet en obligaties die gekoppeld zijn aan de inflatie van de opkomende landen. Aangezien het fonds discretionair wordt beheerd, zijn er geen dwingende vooraf bepaalde regels van toepassing op de spreiding. De beheerder behoudt zich de mogelijkheid voor om te beleggen in obligaties met een rating onder investment grade. Het gewogen gemiddelde van de ratings van de obligaties die het fonds rechtstreeks of via ICBE's aanhoudt, die door ten minste één toonaangevende kredietbeoordelaar als "investment grade" worden beschouwd. Bij de keuze van de effecten worden geen beperkingen opgelegd met betrekking tot de duration, de gevoeligheid en de spreiding tussen de privé en de publieke sector. ICB's en beleggingsfondsen Het fonds kan tot 10% van de netto-activa in beleggen in: - deelnemingsrechten of aandelen van een ICBE naar Frans of buitenlands recht; - deelnemingsrechten of aandelen van alternatieve beleggingsfondsen naar Frans of Europees recht; - beleggingsfondsen naar Frans recht mits deze ICBE's, alternatieve beleggingsfondsen of beleggingsfondsen naar Frans of buitenlands recht aan de criteria in artikel R van de Code Monétaire et Financier (Monetair en Financieel Wetboek) voldoen. Het fonds kan beleggen in ICB's die door Carmignac Gestion worden beheerd. Het fonds kan gebruikmaken van "trackers", beursgenoteerde indexinstrumenten en "exchange traded funds". Afgeleide instrumenten De beheerder kan beleggen in swaps en in vaste en voorwaardelijke financiële termijninstrumenten, die worden verhandeld op gereglementeerde of onderhandse markten van de eurozone en/of de internationale markten. In dit kader kan de beheerder posities innemen om de portefeuille af te dekken tegen en/of bloot te stellen aan sectoren, regio's, rentevoeten, aandelen (alle types kapitalisaties), wisselkoersen, effecten en gelijkgestelde waarden, ETF's of indexen voor de in aanmerking komende activaklassen om de beheerdoelstelling te realiseren. De beheerder neemt posities in onderhands verhandelde futures in om de in andere valuta's dan de euro luidende deelnemingsrechten af te dekken tegen het wisselkoersrisico. Voor transacties op derivatenmarkten kunnen verplichtingen worden aangegaan ten belope van maximaal 100% van de activa van het fonds. Overeenkomstig haar Best Execution / Best Selection-beleid en de toelatingsprocedure voor nieuwe tegenpartijen. kan de beheermaatschappij met geselecteerde tegenpartijen derivatenovereenkomsten sluiten. Effecten met geïntegreerde derivaten De beheerder kan beleggen in converteerbare obligaties van de zone Europa en/of de internationale markten en in dit laatste geval meer bepaald van de opkomende landen. De beheerder kan beleggen in effecten met geïntegreerde derivaten (warrants, credit link notes, EMTN's, inschrijvingsrechten, p-notes) die worden 5

6 verhandeld op gereglementeerde of onderhandse markten in de eurozone en/of internationale markten. Het bedrag dat in effecten met geïntegreerde derivaten wordt belegd, mag in geen geval hoger zijn dan 20% van de netto-activa. Deposito's en liquiditeiten Het fonds kan deposito s gebruiken om het kasbeheer van het fonds te optimaliseren en om de verschillende valutadata voor inschrijving/terugkoop van de onderliggende ICB's te beheren. Tot 20% van de activa kan in deposito's bij eenzelfde kredietinstelling worden geplaatst. Dit soort transacties wordt slechts uitzonderlijk gebruikt. Het fonds kan als aanvulling liquiditeiten aanhouden, meer bepaald om aan de terugkopen van deelnemingsrechten door de beleggers te kunnen voldoen. Het uitlenen van contanten is verboden. Leningen in contanten Het fonds kan incidenteel leningen in contanten afsluiten om het kasbeheer te optimaliseren en om de verschillende valutadata voor inschrijving/terugkoop van de onderliggende ICB's te beheren. Die verrichtingen worden uitgevoerd binnen het kader van de reglementaire beperkingen. Repo- en omgekeerde repotransacties Het fonds kan repo- en omgekeerde repotransacties verrichten om zijn inkomsten te optimaliseren, haar liquiditeiten te beleggen of de portefeuille aan te passen aan schommelingen in het uitstaande bedrag. Het fonds zal de volgende transacties aangaan: - Repo- en omgekeerde repo-transacties; - (Uit)lenen van effecten. Eventuele repo- en omgekeerde repotransacties worden altijd uitgevoerd volgens de marktvoorwaarden en voorschriften. In het kader van deze transacties kan het fonds financiële garanties ontvangen / verstrekken (onderpand) waarvan de werking en kenmerken in de rubriek "Beheer van de financiële borgstellingen" worden weergegeven. Meer informatie vindt u in de rubriek "Kosten en provisies. Beheer van de financiële borgstellingen In het kader van transacties met onderhandse financiële derivaten en repo- en omgekeerde repotransacties, kan het GBF, om de blootstelling aan tegenpartijrisico te beperken, financiële activa ontvangen die als borgstelling gelden. De financiële borgstellingen bestaan voornamelijk uit cash t.b.v. transacties met onderhandse financiële derivaten, en uit cash en staatsobligaties die in aanmerking komen voor repo- en omgekeerde repotransacties. Het tegenpartijrisico bij transacties met onderhandse financiële derivaten, samen met dat van repo- en omgekeerde repotransacties, kan niet meer dan 10% van de netto-activa van het GBF bedragen wanneer de tegenpartij een kredietinstelling is zoals gedefinieerd in de geldende regelgeving, of in de overige gevallen 5% van de activa. In dit verband moet elke ter beperking van het risico dienende ontvangen financiële borgstelling (onderpand) aan de volgende eisen voldoen: - zij wordt verstrekt in de vorm van cash of van door OESO-landen, hun lokale of regionale overheden of door supranationale instellingen en organisaties met een communautair, regionaal of mondiaal karakter uitgegeven obligaties; - zij wordt aangehouden door de bewaarder van de ICBE of door één van haar tussenpersonen of derden onder toezicht van de ICBE of door een externe bewaarder onder prudentieel toezicht, die geen enkele band heeft met de verstrekker van de financiële borgstellingen; - deze voldoen te allen tijde conform de geldende wet- en regelgeving aan de liquiditeits-, waarderings- en kredietwaardigheidscriteria van de emittenten en aan de correlatie- en diversificatiecriteria, met een blootstelling van ten hoogste 20% van de netto-activa aan eenzelfde emittent. - Financiële borgstellingen in cash worden merendeels in deposito gegeven bij hiervoor in aanmerking komende instellingen en/of gebruikt t.b.v repo-transacties, en in mindere mate in hoogwaardige staatsobligaties en kortlopende geldmarkt-icbe's. Als financiële borgstelling ontvangen staatsobligaties zullen worden gewaardeerd met een disagio tussen de 1 en 10%. Risicoprofiel Het fonds zal worden belegd in financiële instrumenten en in voorkomend geval in ICB's die worden geselecteerd door de beheermaatschappij. Deze financiële instrumenten en ICBE's ondergaan de ontwikkelingen en wisselvalligheden van de markt. De hieronder beschreven risicofactoren zijn niet exhaustief. Elke belegger dient het risico dat aan deze belegging verbonden is, te analyseren en onafhankelijk van CARMIGNAC GESTION zijn eigen mening te vormen, indien nodig door advies in te winnen bij alle ter zake gespecialiseerde adviseurs, in het bijzonder om zich er van te vergewissen dat deze belegging op zijn financiële omstandigheden is afgestemd. Risico van opkomende landen: de netto-inventariswaarde kan sterk variëren, doordat minstens 2/3 is belegd in aandelen op de opkomende markten, waar de koersschommelingen heel groot kunnen zijn en waar de werking en de controle kunnen verschillen van de normen die gelden op de grote internationale beurzen. Risico van kapitaalverlies: de portefeuille wordt discretionair beheerd en geniet geen enkele garantie of bescherming van het belegde kapitaal. Het kapitaalverlies wordt geleden bij de verkoop van een participatie tegen een lagere prijs dan de prijs bij aankoop. Aandelenrisico: het fonds is voor minstens 60% blootgesteld aan aandelen. Daardoor kan de netto-inventariswaarde van het fonds dalen als de aandelenmarkten dalen. 6

7 Wisselkoersrisico: Het wisselkoersrisico is verbonden aan de blootstelling aan andere valuta s dan de waarderingsvaluta van het fonds door de beleggingen en transacties ervan in financiële termijninstrumenten. Bij deelnemingsrechten die in een andere valuta dan de euro luiden is het risico van koersschommelingen van de euro ten opzichte van de waarderingsvaluta bijkomstig doordat het stelselmatig wordt afgedekt. Deze afdekking kan een verschil in rendement tussen de in verschillende valuta's luidende deelnemingsrechten teweegbrengen. Renterisico: het fonds is voor 0% tot 40% van de netto-activa blootgesteld aan het renterisico van de opkomende markten via beleggingen in financiële instrumenten. De netto-inventariswaarde van het fonds kan dalen. Kredietrisico: De beheerder behoudt zich de mogelijkheid voor om te beleggen in obligaties met een rating onder investment grade. De gemiddelde rating van de beleggingen in obligaties door het fonds via ICBE's of rechtstreeks dient ten minste "investment grade" te zijn (d.w.z. minimaal BBB-/Baa3 toegekend door ten minste één ratingbureau (Standard and Poor's, Moody's,...)). De netto-inventariswaarde van het fonds kan dalen. Risico in verband met het gebruik van financiële termijninstrumenten: het fonds kan ten belope van ten hoogste éénmaal zijn vermogen gebruikmaken van financiële termijninstrumenten. Het fonds kan voor maximaal 200 % van zijn activa worden blootgesteld aan de aandelenmarkten, wat voor de nettoinventariswaarde van het fonds een proportioneel verhoogd risico met zich mee kan brengen op sterkere en snellere dalingen dan op de markten waarin het fonds is belegd. Indien er soms een beroep wordt gedaan op effecten met geïntegreerde derivaten, zal het risico van dit type beleggingen beperkt zijn tot het bedrag van de aankoop van effecten met geïntegreerde derivaten. Risico verbonden aan de kapitalisatie: het fonds kan beleggen in aandelen van bedrijven met een kleine of middelgrote beurswaarde. Het volume van deze beursgenoteerde effecten is beperkt, de marktschommelingen zijn dus groter en verlopen sneller dan bij ondernemingen met een grote kapitalisatie. De netto-inventariswaarde van het fonds kan dus dergelijke schommelingen ondergaan. Liquiditeitsrisico: op de markten waarop het fonds handelt, kan af en toe een tijdelijk gebrek aan liquiditeit optreden. Deze marktverstoringen beïnvloeden mogelijk de prijzen waartegen het GBF zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen. De netto-inventariswaarde van het fonds kan dus dalen. Risico van discretionair beheer: risico verbonden aan het discretionair beheer: discretionair beheer berust op het anticiperen op de ontwikkeling van de financiële markten. Het rendement van het fonds zal afhangen van de ondernemingen die de beheerder heeft geselecteerd. Het risico bestaat dat de beheermaatschappij niet de best presterende ondernemingen selecteert. Tegenpartijrisico: het tegenpartijrisico komt voort uit alle met de dezelfde tegenpartij onderhands gesloten financiële overeenkomsten zoals repo- en omgekeerde repotransacties en alle overige onderhands gesloten derivatenovereenkomsten. Het tegenpartijrisico vormt een maatstaf voor het risico dat de ICBE een verlies lijdt doordat een tegenpartij zijn verplichtingen niet kan nakomen voordat de transactie definitief is afgewikkeld met een overdracht van financiële middelen. Om de blootstelling van het GBF aan het tegenpartijrisico te beperken kan de beheermaatschappij een borgstelling verlenen ten gunste van het GBF. Potentiële beleggers De deelnemingsrechten van dit fonds zijn niet geregistreerd krachtens de "US Securities Act (Amerikaanse effectenwet) van Bijgevolg kunnen ze volgens de definitie van de Amerikaanse verordening "Regulation S" niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht voor rekening of ten voordele van een "US Person". De deelnemingsrechten van dit fonds mogen daarnaast evenmin worden aangeboden of verkocht, direct of indirect, aan "US persons" en/of aan entiteiten die in handen zijn van een of meerdere "US persons" zoals vastgelegd in de Amerikaanse "Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)". Afgezien van deze uitzondering staat het GBF open voor alle beleggers, behalve de in pond sterling luidende deelnemingsrechten, die zijn voorbehouden aan beleggers die verblijf houden in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland of Luxemburg. Het fonds is grotendeels belegd in effecten uit groeilanden (alle kapitalisatietypes) en richt zich tot alle types beleggers, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, die hun beleggingen in buitenlandse effecten willen diversifiëren. Door de blootstelling van het fonds aan de aandelenmarkt is de aanbevolen beleggingsduur meer dan 5 jaar. Welk bedrag redelijkerwijs in dit GBF kan worden belegd hangt af van de persoonlijke situatie van de belegger. Om dat te bepalen moet hij rekening houden met zijn persoonlijke vermogen, zijn behoefte aan liquiditeiten op dit ogenblik en over 5 jaar, maar ook met zijn bereidheid om al dan niet risico's te nemen. We raden de belegger aan het advies van een professioneel adviseur in te winnen om zijn beleggingen te diversifiëren en om te bepalen welk gedeelte van de financiële portefeuille of van zijn patrimonium in dit beleggingsfonds belegd wordt. Het is ook raadzaam de beleggingen voldoende te diversifiëren, zodat ze niet enkel aan de risico's van deze ICBE worden blootgesteld. Bepaling en bestemming van de uit te keren bedragen Uit te keren bedragen Deelnemingsrechten ''acc'' Deelnemingsrechten ''dis'' Bestemming van het nettoresultaat Kapitalisatie (boekingsmethode met opgelopen rente) Bij besluit van de beheermaatschappij volledige of uitgestelde uitkering Bestemming van de gerealiseerde meer- of Kapitalisatie (boekingsmethode met opgelopen Bij besluit van de beheermaatschappij volledige minderwaarden rente) of uitgestelde uitkering Uitkeringsfrequentie Voor kapitalisatierechten zijn er geen uitkeringen. Bij uitkeringsrechten wordt het gedeelte van de te verdelen bedragen waarvan de verdeling door de beheermaatschappij wordt vastgesteld, voor de deelnemingsrechten Ydis jaarlijks uitgekeerd. De jaarlijks voor uitkering beschikbare bedragen worden binnen vijf maanden na het einde van het boekjaar uitbetaald. 7

8 Kenmerken van de deelnemingsrechten De deelnemingsrechten zijn uitgedrukt in EUR. Ze kunnen worden opgesplitst in duizendsten van deelnemingsrechten. Deelnemingsrechten GBP zijn in Britse ponden, CHF in Zwitserse Frank en USD in Amerikaanse dollars uitgedrukt. Ze kunnen worden opgesplitst in duizendsten van deelnemingsrechten. "Gehedgede" deelnemingsrechten worden tegen het wisselkoersrisico afgedekt. Inschrijvings- en terugkoopprocedures Datum en frequentie van de netto-inventariswaarde De netto-inventariswaarde wordt dagelijks volgens de kalender van Euronext berekend, behalve op wettelijke feestdagen in Frankrijk. Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop De aanvragen voor inschrijving en terugkoop worden vóór 18 uur (MET/MEZT) gecentraliseerd op elke dag (D) waarop de netto-inventariswaarde wordt berekend en bekendgemaakt, en uitgevoerd op de eerstvolgende werkdag tegen de intrinsieke waarde die aan de hand van de slotkoersen van de beurs op dag D is berekend en op D+1 wordt gepubliceerd. In bepaalde landen kan op de deelnemingsrechten worden ingeschreven volgens de specifieke regels die door de toezichtautoriteit van dat land zijn goedgekeurd. Inschrijvingen en terugkopen waarvoor de orders worden doorgegeven na het in het prospectus vermelde uiterste tijdstip (late trading), zijn verboden. Inschrijvings- en terugkooporders die na 18 uur (MET/MEZT) bij de centrale ontvanger binnenkomen, worden beschouwd als ontvangen op de volgende dag waarop de netto-inventariswaarde wordt berekend en bekendgemaakt. De termijn tussen de centralisatiedatum van de inschrijvings- of terugkooporder en de datum waarop de bewaarder deze order betaalt aan de houder bedraagt 3 dagen voor alle deelnemingsrechten, behalve voor in pond sterling (GBP) luidende deelnemingsrechten, waarbij deze termijn 4 dagen bedraagt. Instellingen die belast zijn met de controle van het in de bovenstaande paragraaf vermelde uiterste tijdstip voor de centralisatie: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, Paris en CARMIGNAC GESTION 24, place Vendôme, Paris, De beleggers worden erop geattendeerd dat er in orders die doorgegeven worden aan andere tussenpersonen dan de CACEIS Bank France, rekening mee moet worden gehouden dat voor die tussenpersonen ten opzichte van CACEIS Bank France het uiterste tijdstip voor de centralisatie van de orders geldt. Daardoor is het mogelijk dat die tussenpersonen hun eigen tijdslimiet toepassen, vroeger dan het bovenstaande tijdstip, om rekening te houden met de tijd die zij nodig hebben om de orders aan CACEIS Bank France door te geven. Plaats en wijze van publicatie van de netto-inventariswaarde CARMIGNAC GESTION, Kantoren: 24, place Vendôme, Paris De netto-inventariswaarde wordt dagelijks om 15 uur (MET/MEZT) bekendgemaakt en toegepast bij de berekening van de inschrijvingen en terugkopen die de vorige dag vóór 18 uur (MET/MEZT) zijn ontvangen. De netto-inventariswaarde wordt 24 uur op 24 meegedeeld op het telefoonnummer +33 (0) en bekendgemaakt bij CARMIGNAC GESTION en op de website van CARMIGNAC GESTION: Kosten en provisies Inschrijvings- en terugkoopprovisies van de ICBE De inschrijvings- en terugkoopprovisies worden toegevoegd aan de door de belegger betaalde inschrijvingsprijs of afgetrokken van de terugkoopprijs. De door het GBF geïnde provisies worden gebruikt ter compensatie van de kosten van het GBF voor de belegging of verkoop van de toevertrouwde activa. De provisies die niet ten gunste van het GBF komen, komen ten goede aan de beheermaatschappij, de verdeler enz. Kosten voor rekening van de belegger, geïnd bij inschrijving en terugkoop Maximale inschrijvingsprovisie, niet ten gunste van de ICBE, all-in (maximumpercentage) Grondslag 8 Tarief netto-inventariswaarde aantal deelnemingsrechten A EUR acc: 4% E EUR acc: geen A EUR Ydis: 4% A CHF acc Hdg: 4% A USD acc Hdg: 4% Inschrijvingsprovisie, ten gunste van de ICBE netto-inventariswaarde aantal deelnemingsrechten Nihil Terugkoopprovisie, niet ten gunste van de ICBE netto-inventariswaarde aantal deelnemingsrechten Nihil Terugkoopprovisie, ten gunste van de ICBE netto-inventariswaarde aantal deelnemingsrechten Nihil Werkings- en beheerkosten F GBP acc Hdg: 4% Deze kosten dekken alle kosten die rechtstreeks aan het fonds worden gefactureerd, met uitzondering van de transactiekosten. De transactiekosten omvatten de kosten van tussenpersonen (makelaars, beursbelasting enz.) en de transactiecommissie die in voorkomend geval kan worden geheven, meer bepaald door de bewaarder en de beheermaatschappij. Andere mogelijke kosten naast de werkings- en beheerkosten: - prestatievergoedingen. Deze belonen de beheermaatschappij als het GBF zijn doelstellingen overtreft. Ze worden dus aan het GBF

9 gefactureerd; - aan het GBF gefactureerde transactiecommissies; - een deel van de inkomsten uit repo- en omgekeerde repotransacties. Aan de ICBE gefactureerde kosten Grondslag Tarief Werkings- en beheerkosten, all-in (maximale tarief) (maximumpercentage, inclusief alle kosten behalve transactiekosten, prestatievergoeding en kosten voor beleggingen in ICB's of beleggingsfondsen) Prestatievergoeding (2) Transactiecommissies (100% ontvangen door de beheermaatschappij) Nettoactiva A EUR acc: 1,50% E EUR acc: 2,25% (1) A EUR Ydis: 1,50% A CHF acc Hdg: 1,50% A USD acc Hdg: 1,50% F GBP acc Hdg: 0,85% Nettoactiva maximaal 20% van de outperformance, wanneer deze geleverd wordt) Maximale afhouding bij elke transactie Beurs Frankrijk: 0,3% all-in per verrichting, behalve voor obligaties (commissie van 0,05% all-in) Buitenlandse beurs: 0,4 % all-in per verrichting, behalve voor obligaties (commissie van 0,05% all-in) (1) Deze2,25% omvat een verdelerscommissie van maximaal 0,5% ten gunste van de verdeler. (2) De prestatiecommissie: De prestatiecommissie is gebaseerd op de vergelijking tussen de prestatie van het gemeenschappelijke beleggingsfonds en zijn referentie-indicator, voor het kalenderjaar. Als het rendement sinds het begin van het boekjaar positief is en hoger ligt dan dat van de MSCI EM NR (USD), wordt een dagelijkse provisie samengesteld van maximaal 20% van die meerprestatie. Als het GBF minder goed presteert dan de index, dan wordt dagelijks maximaal 20% van deze underperformance uit de provisie teruggenomen uit het bedrag van de totale dotaties sinds het begin van het jaar. In geval van terugkoop is het provisiegedeelte van de prestatievergoeding gelijk aan de teruggekochte deelnemingsrechten en wordt deze toebedeeld aan de beheermaatschappij volgens het "kristalliseringsprincipe". De volledige prestatievergoeding wordt op de sluitingsdatum van de boekingsperiode aan de beheermaatschappij uitgekeerd. Berekening en verdeling van de opbrengsten van repo- en omgekeerde repotransacties Alle door middel van deze efficiënte portefeuillebeheertechnieken gegenereerde inkomsten dienen na aftrek van de directe en indirecte operationele kosten aan de ICBE te worden teruggestort. Provisie in natura Carmignac Gestion ontvangt noch voor eigen rekening noch voor rekening van derden provisies in natura zoals gedefinieerd in het algemeen reglement van de Autorité des marchés financiers (de vroegere COB). Meer informatie vindt u in het jaarverslag van de ICBE. Keuze van de tussenpersonen Om de optimale uitvoering van beursorders te garanderen, heeft Carmignac Gestion een selectieprocedure voor tussenpersonen opgesteld op basis van verschillende criteria. Er zijn zowel kwantitatieve als kwalitatieve criteria, die zijn aangepast aan de markt waarop de tussenpersonen hun diensten aanbieden, zowel wat betreft de geografische zone als het type instrument. De analysecriteria hebben in het bijzonder betrekking op de beschikbaarheid en de proactiviteit van de contactpersonen, de financiële degelijkheid, de kwaliteit van de verwerking en uitvoering van de orders en de makelaarskosten. 4. COMMERCIËLE INFORMATIE Verspreiding van informatie betreffende de ICBE De recentste jaarlijkse en periodieke documenten worden binnen een termijn van één week toegezonden op schriftelijk verzoek van de belegger aan: CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme, PARIS Het prospectus is beschikbaar op de website Informatie over de naleving van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (ESG-criteria) beschikbaar op de website en in het jaarverslag. Sinds 1 juli 2012 is informatie over de naleving van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (ESG-criteria) beschikbaar op de website en in het jaarverslag. Contact: Afdeling communicatie Tel.: 33 (0) Fax: 33 (0) BELEGGINGSREGELS Het fonds neemt de voorgeschreven ratio s in acht die van toepassing zijn op algemene ICBE's naar Frans recht, die aan Europese richtlijn 2009/65/EG voldoen. 9

10 6. TOTAAL RISICO Het totale risico wordt berekend volgens de methode van aangegane verbintenissen. 7. REGELS VOOR DE WAARDERING VAN DE ACTIVA De jaarrekeningen voor het boekjaar van 12 maanden, dat word afgesloten op de dag van de laatste netto-inventariswaarde van het lopende jaar, worden opgesteld conform de bepalingen van het reglement van het comité voor financiële verslaglegging nr van 02 oktober 2003 betreffende het boekhoudplan van ICBE's. Waarderingsmethode voor de balansposten en de vaste en voorwaardelijke termijnverrichtingen o Effectenportefeuille De binnenkomende posities in de portefeuille worden geboekt tegen aankoopprijs exclusief kosten en de uitgaande posities tegen verkoopprijs exclusief kosten. De in vreemde valuta's uitgedrukte waarden en de vaste en voorwaardelijke financiële termijninstrumenten in de portefeuille worden omgezet in de basisvaluta tegen de wisselkoers op de waarderingsdag te Parijs De portefeuille wordt volgens de volgende methoden gewaardeerd: o De Franse waarden - contant, systeem uitgestelde betaling: op basis van de laatste koers. op basis van de laatste koers. - onderhandse (OTC-)markt: op basis van de laatste bekende koers. De OAT-staatsobligaties worden gewaardeerd tegen de middenkoers van een verdeler (primary dealer, geselecteerd door het Franse Ministerie van Financiën), op basis van door een dataprovider verstrekte informatie. Op die koers wordt nog een betrouwbaarheidscontrole uitgevoerd via een vergelijking met de koersen van verschillende andere primary dealers. o De buitenlandse waarden - genoteerd en gedeponeerd in Parijs: op basis van de laatste koers. - niet genoteerd en niet gedeponeerd in Parijs: - op basis van de laatste bekende koers voor waarden van het Europese vasteland, - op basis van de laatste bekende koers voor alle overige waarden. De effecten waarvan de koers op de waarderingsdag niet werd vastgesteld of waarvan de koers werd gecorrigeerd, worden tegen hun waarschijnlijke handelswaarde gewaardeerd op verantwoordelijkheid van de beheermaatschappij. o De ICB's tegen de laatste terugkoopprijs of tegen de laatste bekende netto-inventariswaarde. Deze worden gewaardeerd tegen de laatste terugkoopprijs of de laatste bekende netto-inventariswaarde. o De geldmarktinstrumenten en synthetische activa die bestaan uit een combinatie van een verhandelbaar schuldeffect met een of meer rente- en/of valutaswaps ("asset swaps") Instrumenten waarin grote transacties zijn uitgevoerd en met een resterende looptijd van meer dan 3 maanden: tegen de marktprijs op basis van informatie van een financiële dataprovider (Bloomberg, Reuters enz.). Instrumenten waarin geen grote transacties zijn uitgevoerd en met een resterende looptijd van meer dan 3 maanden: tegen de marktprijs op basis van informatie op een financiële dataprovider (Bloomberg, Reuters enz.) voor gelijkwaardige geldmarktinstrumenten waarvan de prijs zo nodig wordt aangepast met een representatieve marge voor de intrinsieke kenmerken van de emittent, en aan de hand van een actuariële methode. Instrumenten met een resterende looptijd van 3 maanden of minder: lineair. Als de resterende looptijd van een tegen de marktprijs gewaardeerde schuldvordering 3 maanden of minder wordt, wordt het laatste in aanmerking genomen percentage vastgelegd tot de eindvervaldatum, tenzij wegens een specifieke gevoeligheid een waardering tegen de marktprijs vereist is (zie de vorige paragraaf). o De repo- en omgekeerde repotransacties volgens de contractvoorwaarden. Deze transacties worden gewaardeerd volgens de contractvoorwaarden. Bepaalde vastrentende verrichtingen met een looptijd van meer dan drie maanden kunnen tegen de marktprijs worden gewaardeerd. o Vaste en voorwaardelijke termijnverrichtingen Voor de waardering van de aan- en verkopen van valuta's op termijn wordt rekening gehouden met de afschrijving van het agio/disagio. Niet in de balanstelling opgenomen transacties Verrichtingen op de gereglementeerde markten - Vaste termijnverrichtingen: deze transacties worden, afhankelijk van de markt, gewaardeerd op basis van de settlementkoers. De verbintenis wordt als volgt berekend: koers van het futurecontract x nominale waarde van het contract x hoeveelheid. - Voorwaardelijke termijnverrichtingen: deze transacties worden, afhankelijk van de markt, gewaardeerd op basis van de eerste koers of de settlementkoers. De verbintenis is gelijk aan de omzetting van de optie in haar equivalent in de onderliggende waarde. Ze wordt als volgt berekend: delta x hoeveelheid x quotiteit of nominale waarde x koers van de onderliggende waarde. Verrichtingen op de onderhandse markten - Renteverrichtingen: waardering tegen de marktprijs op basis van informatie van een financiële dataprovider (Bloomberg, Reuters enz.) en, indien nodig, met een actuariële methode. 10

11 - Renteswaps: Met een resterende looptijd van meer dan 3 maanden: waardering tegen de marktprijs op basis van informatie van een financiële dataprovider (Bloomberg, Reuters enz.) en aan de hand van een actuariële methode. - Gedekte of ongedekte transacties - Vaste rente / Variabele rente: nominale waarde van het contract - Variabele rente / Vaste rente: nominale waarde van het contract - Met een resterende looptijd van 3 maanden of minder: lineaire waardering. - Als de resterende looptijd van een tegen de marktprijs gewaardeerde renteswap 3 maanden of minder wordt, zal het laatste geldende percentage worden vastgelegd tot aan de eindvervaldatum, tenzij een specifieke gevoeligheid een waardering tegen de marktprijs vereist (zie de vorige paragraaf). De verbintenis wordt als volgt berekend: - Gedekte transacties : nominale waarde van het contract - Niet-gedekte transacties : nominale waarde van het contract - Andere transacties op de onderhandse markten - Transacties met staatsobligaties, valuta's of bedrijfsobligaties: waardering tegen de marktprijs op basis van informatie van een financiële dataprovider (Bloomberg, Reuters enz.) en, indien nodig, met een actuariële methode. - De verbintenis wordt als volgt voorgesteld: nominale waarde van het contract Boekingsmethode voor de rente en opbrengsten van de vastrentende effecten De opbrengsten worden geboekt volgens de methode met opgelopen coupons. Boekhoudkundige valuta De boekhouding van het GBF wordt in euro gevoerd. 11

CARMIGNAC INVESTISSEMENT

CARMIGNAC INVESTISSEMENT Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC INVESTISSEMENT ICBE naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50

CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50 Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50 ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

CARMIGNAC SÉCURITÉ ICBE

CARMIGNAC SÉCURITÉ ICBE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC SÉCURITÉ ICBE naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE

CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk

Nadere informatie

CARMIGNAC COURT TERME

CARMIGNAC COURT TERME Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC COURT TERME ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

CARMIGNAC SÉCURITÉ Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus

CARMIGNAC SÉCURITÉ Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus GBF conform de Europese normen CARMIGNAC SÉCURITÉ Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus Januari 2013 Vrije vertaling 1. ALGEMENE KENMERKEN

Nadere informatie

CARMIGNAC COURT TERME. PROSPECTUS November 2015. Vrije vertaling. ICBE naar Frans recht. 1 Vrije vertaling

CARMIGNAC COURT TERME. PROSPECTUS November 2015. Vrije vertaling. ICBE naar Frans recht. 1 Vrije vertaling CARMIGNAC COURT TERME ICBE naar Frans recht PROSPECTUS November 2015 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC COURT TERME Rechtsvorm en lidstaat

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PATRIMOINE Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus December 2011 1 Categorieen van deelnemingsrechten

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Volledig prospectus CARMIGNAC PROFIL REACTIF

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT

CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT GBF conform de Europese normen CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht (fonds commun de placement) Vereevoudigd prospectus CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan)

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS STAATSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht (EdR China) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

DORVAL MANAGEURS EUROPE

DORVAL MANAGEURS EUROPE DORVAL MANAGEURS EUROPE PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL MANAGEURS EUROPE I. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de icbe Naam: Dorval Manageurs Europe Rechtsvorm en lidstaat waar de icbe

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT

CARMIGNAC INVESTISSEMENT GBF conform de Europese normen CARMIGNAC INVESTISSEMENT Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus Juli 2012 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van

Nadere informatie

SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere)

EDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EMERGENTS

JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EMERGENTS JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EMERGENTS (Verrichtingen van het per 31 december 2014 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

DORVAL CONVICTIONS. PROSPECTUS GBF conform de Europese normen

DORVAL CONVICTIONS. PROSPECTUS GBF conform de Europese normen DORVAL CONVICTIONS PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL CONVICTIONS Vorm van de icbe: Naam Rechtsvorm Oprichtingsdatum I. ALGEMENE KENMERKEN DORVAL CONVICTIONS Gemeenschappelijk beleggingsfonds

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS BEDRIJFSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN ANDERE SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS AANDELEN WERELD VERKORT PROSPECTUS INTERNATIONALE AANDELEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE ISIN-CODE FR0010752915 NAAM

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus Februari 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude BELEGGINGSPOLITIEK VAN HET FONDS Het interne fonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude (het

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2008) 24, place Vendôme 75001 Parijs

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT

JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT (Verrichtingen van het per 31 december 2012 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris Tel.

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen SPDR AEX Index ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 DEEL A - STATUTAIRE BEPALINGEN ICBE conform de Europese normen AEXT (Code Euronext) ISIN-code: FR000001893 Classificatie: Aandelen uit de landen

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

CARMIGNAC SECURITE. Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht (fonds commun de placement) Vereenvoudigd prospectus

CARMIGNAC SECURITE. Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht (fonds commun de placement) Vereenvoudigd prospectus GBF conform de Europese normen CARMIGNAC SECURITE Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht (fonds commun de placement) Vereenvoudigd prospectus GBF CONFORM DE EUROPESE NORMEN CARMIGNAC

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN ARTIKEL 1 DEELBEWIJZEN IN MEDE-EIGENDOM De rechten van de mede-eigenaars worden uitgedrukt in deelbewijzen, waarbij elk

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

CARMIGNAC COURT TERME. PROSPECTUS Juni ICBE naar Frans recht Die onder de Europese richtlijn 2009/65/EG valt.

CARMIGNAC COURT TERME. PROSPECTUS Juni ICBE naar Frans recht Die onder de Europese richtlijn 2009/65/EG valt. CARMIGNAC COURT TERME ICBE naar Frans recht Die onder de Europese richtlijn 2009/65/EG valt PROSPECTUS Juni 2016 1 I. ALGEMENE KENMERKEN 1 Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) 2 Benaming

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC SECURITE

JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC SECURITE JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC SECURITE (Verrichtingen van het per 31 december 2012 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris Tel. : 01 42

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017.

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017. Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017... 3 HOOFDSTUK II ANDERE BEPALINGEN VOOR HET INTERNE BELEGGINGSFONDS... 6 1. Beheer van het fonds... 6

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

SAINT-HONORE CHINE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE CHINE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINTHONORE CHINE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 SAINTHONORE CHINE ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen ICBE conform de Europese normen SPDR MSCI Europe Consumer Staples SM ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 STS (Code Euronext) ISIN-code: FR0000001745 Classificatie: Internationale DEEL A - STATUTAIRE

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS ONROEREND GOED VERKORT PROSPECTUS INTERNATIONALE AANDELEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE ISIN-CODE FR0010752907 NAAM

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. AI Europe... 3 2. AI Court Terme... 3 3. AI Patrimoine... 4 4. AI Emergents... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen. Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF (AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF - EUR

Nadere informatie

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille!

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! Flexibele fondsen Inhoud Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! De voordelen van flexibele fondsen 4 Gediversifieerde gemengde fondsen 4 Een zeer flexibel actief beheer 4 Expertise en onafhankelijkheid

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 ICBE naar Frans recht die onder de Europese richtlijn 2009/65/EG valt. PROSPECTUS Januari 2017 CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 ICBE naar Frans recht die onder de Europese richtlijn 2009/65/EG valt. PROSPECTUS Januari 2017 CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 ICBE naar Frans recht die onder de Europese richtlijn 2009/65/EG valt PROSPECTUS Januari 2017 I. ALGEMENE KENMERKEN 1 Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

Edmond de Rothschild Infrasphere

Edmond de Rothschild Infrasphere Edmond de Rothschild Infrasphere (EdR Infrasphere) Vroeger Infrasphere GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MeM 18 juli 2011 ICBE conform de Europese normen

Nadere informatie

Hoge toppen scheren met uw beleggingen

Hoge toppen scheren met uw beleggingen Hoge toppen scheren met uw beleggingen September 2013 Amundi Uitsluitend bestemd voor Belgische beleggers Amundi is een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht (fonds commun de placement).

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari

Nadere informatie

EasyETF STOXX EUROPE 600

EasyETF STOXX EUROPE 600 EasyETF STOXX EUROPE 600 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAMENVATTING VEREENVOUDIGD PROSPECTUS van EasyETF STOXX EUROPE 600 GEDETAILLEERDE NOTA van EasyETF STOXX EUROPE 600 REGLEMENT VAN HET FONDS van EasyETF

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

SAINT-HONORE VIE ET SANTE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN

SAINT-HONORE VIE ET SANTE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN SAINTHONORE VIE ET SANTE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR

Nadere informatie

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 23 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE

JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE (Verrichtingen van het per 31 december 2013 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris Tel.: 01

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 19

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017... 3 HOOFDSTUK II - ANDERE BEPALINGEN VOOR HET INTERNE GELEGGINGSFONDSEN 6 2. Regels voor de evaluatie

Nadere informatie

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen. Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX UCITS ETF (FR0011020957) waar wij u hartelijk

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen. Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX UCITS ETF (FR0011020940) waar wij

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE

JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE (Verrichtingen van het per 31 december 2013 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris Tel.: 01

Nadere informatie

CARMIGNAC EMERGENTS. ICBE naar Frans recht die onder de Europese richtlijn 2009/65/EG valt

CARMIGNAC EMERGENTS. ICBE naar Frans recht die onder de Europese richtlijn 2009/65/EG valt ICBE naar Frans recht die onder de Europese richtlijn 2009/65/EG valt PROSPECTUS Juni 2016 I. ALGEMENE KENMERKEN 1 Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) 2 Benaming CARMIGNAC EMERGENTS

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2 - V834NL INHOUDSTAFEL 1. BESCHRIJVING VAN DE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1.1 Capital Secure... 3 1.2 Capital Balanced... 3 1.3 Capital Dynamic... 3 1.4 Capital Growth... 4 1.5 Capital Focus... 4 2. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 23 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

SAINT-HONORE GLOBAL HEALTHCARE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL HEALTHCARE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL HEALTHCARE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MeM 1 april 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR

Nadere informatie

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel.

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel. Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal PARVEST Agriculture werd in werking gesteld op 2 april 2008. Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Brief aan de aandeelhouder MUTATIE

Brief aan de aandeelhouder MUTATIE Brief aan de aandeelhouder MUTATIE Mevrouw, Mijnheer, Hierbij delen we u, als aandeelhouder van aandelen van het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds AMUNDI ETF GREEN TECH LIVING PLANET - (FR0010949479),

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

DEXIA LONG SHORT CREDIT

DEXIA LONG SHORT CREDIT DEXIA LONG SHORT CREDIT PERIODIEK INFORMATIEDOCUMENT OVER HET HALFJAAR per 28 juni 2012 Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht Beheersmaatschappij: DEXIA ASSET MANAGEMENT - 40 rue Washington

Nadere informatie