JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EMERGENTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EMERGENTS"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EMERGENTS (Verrichtingen van het per 31 december 2014 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme Paris - Tel.: Fax: Société anonyme. Onderneming voor portefeuillebeheer (erkenning nr. GP 9708 van 13/03/97), met een kapitaal van EUR , H.R. Parijs B Vrije vertaling Pagina 1 van 46

2 CABINET VIZZAVONA 64, boulevard Maurice Barrès Neuilly-sur Seine Tel.: KPMG AUDIT 1, Cours Valmy, Paris La défense cedex Tel.: Tel Fax GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EMERGENTS Accountantsverklaring over de jaarrekening Betreffende het per 31 december 2014 afgesloten boekjaar Vrije vertaling Pagina 2 van 46

3 Dames en heren, Ingevolge de opdracht die ons is toevertrouwd door het bestuursorgaan van de beheermaatschappij van het fonds, vindt u hierbij het verslag over het per 31 december 2014 afgesloten boekjaar, betreffende: - de controle van de jaarrekeningen van het gemeenschappelijke beleggingsfonds CARMIGNAC EMERGENTS, zoals ze bij dit verslag zijn gevoegd, - de verantwoording van onze bevindingen, - de specifieke controles en informatie die zijn voorzien door de wet. De jaarrekeningen werden opgesteld door de beheermaatschappij. Het is onze taak op basis van onze audit een oordeel te geven over deze rekeningen. I - OORDEEL OVER DE JAARREKENINGEN Wij hebben onze audit uitgevoerd conform de in Frankrijk toepasselijke professionele normen. Die normen vereisen dat onze controles zorgvuldig worden uitgevoerd zodat er met redelijke zekerheid kan worden gesteld dat de jaarrekeningen geen wezenlijke onregelmatigheden bevatten. Een audit controleert, op basis van steekproeven of door middel van andere selectiemethoden, de bewijsstukken voor de cijfers en de gegevens die in de jaarrekeningen voorkomen. De audit omvat eveneens een beoordeling van de toegepaste principes voor financiële verslaglegging, de vermelde relevante ramingen en de algemene presentatie van de rekeningen. We zijn van oordeel dat de gegevens die wij hebben verzameld een redelijke en geschikte basis vormen voor onze beoordeling. Naar onze mening zijn de jaarrekeningen regelmatig en waarheidsgetrouw opgesteld in overeenstemming met de Franse regels en grondslagen voor financiële verslaggeving, en geven zij een getrouw beeld van het resultaat van de verrichtingen van het afgelopen boekjaar en van de financiële situatie en het vermogen van de ICBE aan het einde van dit boekjaar. Zonder te tornen aan de bovenstaande beoordeling wijzen wij u erop dat de wijzigingen die zijn aangebracht in de regelgeving voor financiële verslaglegging consequenties hebben voor de presentatie van de jaarrekening. Dit staat nader beschreven in de toelichting "Boekhoudkundige regels en methoden van de bijlage. II VERANTWOORDING VAN DE BEVINDINGEN In toepassing van de bepalingen van artikel L van de Handelswet betreffende de verantwoording van onze bevindingen, brengen we u de volgende elementen ter kennis: In het kader van onze beoordeling van de boekhoudkundige principes die door de ICBE worden gehanteerd en die zijn beschreven in de toelichting Boekhoudkundige regels en methoden in de bijlage, hebben wij meer bepaald de correcte toepassing gecontroleerd van de waarderingsmethoden die zijn gebruikt Vrije vertaling Pagina 3 van 46

4 voor de financiële instrumenten in de portefeuille. Die evaluaties kaderen in onze controle van de jaarrekeningen in hun geheel, en hebben dus bijgedragen tot onze beoordeling, die in het eerste deel van dit verslag is geformuleerd. III - SPECIFIEKE CONTROLES EN INLICHTINGEN In overeenstemming met de in Frankrijk toepasselijke beroepsnormen hebben wij eveneens de specifieke controles uitgevoerd die de wetgever voorschrijft. Wij hebben geen opmerkingen met betrekking tot de oprechtheid en de overeenstemming met de jaarrekeningen van de informatie in het jaarverslag en in de documenten bestemd voor de houders van deelnemingsrechten over de financiële toestand en de jaarrekeningen. Parijs La Défense en Neuilly-sur-Seine, 16 maart 2015 KPMG Audit Afdeling van KPMG S.A. Isabelle Bousquié Partner Cabinet Vizzavona Patrice Vizzavona Partner Vrije vertaling Pagina 4 van 46

5 JAARVERSLAG 2014 VAN CARMIGNAC EMERGENTS Kenmerken van de ICB Classificatie Internationale aandelen. Vaststelling en bestemming van de voor uitkering vatbare bedragen Voor uitkering vatbare bedragen Deelnemingsrechten acc Deelnemingsrechten "dis" Bestemming van het nettoresultaat Bestemming van de gerealiseerde meer- of minderwaarden Kapitalisatie (boekingsmethode met opgelopen rente). Kapitalisatie (boekingsmethode met opgelopen rente). Uitkering of overbrenging naar het volgende boekjaar bij besluit van de beheermaatschappij Uitkering of overbrenging naar het volgende boekjaar bij besluit van de beheermaatschappij Landen waar het fonds voor verkoop is toegelaten Deelnemingsrechten A: Duitsland, België, Luxemburg, Nederland, Italië, Spanje, Frankrijk, Zwitserland en Zweden. Deelnemingsrechten GBP: Engeland en Frankrijk. Beheerdoelstelling Het fonds wordt discretionair beheerd met een beleid van activaspreiding, belegd in waarden uit de groeilanden, voornamelijk aandelen, maar op bijkomende basis ook obligaties van groeilanden. De beheerder streeft ernaar beter te presteren dan de referentie-indicator, MSCI EM NR (USD), de referentie-indicator, met een lagere volatiliteit. Referentie-indicator De referentie-indicator is de index voor opkomende markten MSCI EM NR (USD), op basis van herbelegde netto dividenden. Deze wordt door MSCI berekend in dollar en vervolgens omgezet in euro (Bloomberg-code: NDUEEGF). Deze index vormt geen restrictieve afbakening van het beleggingsuniversum, maar geeft de belegger een idee van het rendement en het risicoprofiel die hij kan verwachten als hij in het fonds belegt. Beleggingsstrategie Gebruikte strategieën De dynamische beheerstrategie is vooral toegespitst op aandelen, maar sluit andere beursgenoteerde effecten uit de opkomende landen niet uit. De beleggingsstrategie is niet aan vooraf bepaalde beperkingen onderworpen op het vlak van zone, sector, type of grootteorde van de beleggingen. De spreiding van de portefeuille over de verschillende activaklassen en categorieën van ICB s (aandelen, gediversifieerd, obligaties, geldmarkt, ) is gebaseerd op een fundamentele analyse van de internationale macro-economische situatie en vooruitzichten (groei, inflatie, deficits, enz.) en kan variëren naargelang de verwachtingen van de beheerder. De aandelen worden geselecteerd met behulp van financiële studies, door de ondernemingen belegde vergaderingen, bedrijfsbezoeken en de dagelijkse berichtgeving. Naargelang de omstandigheden zijn de voornaamste criteria: de waarde van de activa, het rendement, de groei en de kwaliteit van het management. Aangezien het fonds actief en discretionair wordt beheerd, kan de assetallocatie sterk afwijken van de samenstelling van de referentie-indicator. Ook de portefeuilles die op basis van een grondige financiële analyse voor elk van de activaklassen worden samengesteld, kunnen beduidend verschillen van de wegingen in de referentie-indicator, zowel op het gebied van geografische regio, als sector, rating of looptijd. Vrije vertaling Pagina 5 van 46

6 Beschrijving van de activaklassen Ten minste 2/3 van de aandelen en obligaties zijn uitgegeven door ondernemingen of uitgevende instellingen die hun statutaire zetel hebben of die een overwegend deel van hun economische activiteit uitoefenen in opkomende landen zoals gedefinieerd in de referentie-indicator MSCI EM NR (USD). Aandelen Onder voorbehoud van de reglementaire maxima is Carmignac Emergents doorlopend ten belope van 60% van de activa blootgesteld aan aandelen. Het nettovermogen van het GBF kan worden belegd in kleine, middelgrote en grote ondernemingen uit alle sectoren. Schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten Om de beheerder de mogelijkheid te bieden de portefeuille te diversifiëren, kan het vermogen van het GBF voor maximaal 40% van de netto-activa worden belegd in vastrentende obligaties, geldmarktinstrumenten, variabelrentende obligaties en aan de inflatie gekoppelde obligaties van de opkomende landen. Aangezien het fonds discretionair wordt beheerd, zijn er geen vooraf vastgestelde beperkingen ten aanzien van de spreiding. De beheerder behoudt zich de mogelijkheid voor om te beleggen in obligaties met een rating onder investment grade. De gewogen gemiddelde rating van de obligaties die het fonds via ICBE's of rechtstreeks aanhoudt, is minstens "investment grade" volgens de waarderingsschaal van ten minste een van de toonaangevende ratingbureaus. De keuze van de effecten is aan geen enkele beperking onderworpen ten aanzien van de modified duration, de gevoeligheid of de verdeling over bedrijfs- en staatsobligaties. ICB's en beleggingsfondsen Het fonds kan tot 10% van de netto-activa beleggen in: - deelnemingsrechten of aandelen van ICBE's naar Frans of buitenlands recht ; - deelnemingsrechten of aandelen van ABI's naar Frans of Europees recht ; - beleggingsfondsen naar buitenlands recht, op voorwaarde dat de ICBE's, ABI's en beleggingsfondsen naar buitenlands recht voldoen aan de criteria van artikel R van het Frans monetair en financieel wetboek (Code monétaire et financier). Het fonds kan beleggen in door Carmignac Gestion beheerde ICB's. Het fonds kan gebruikmaken van trackers, beursgenoteerde indexinstrumenten en exchange traded funds'. Derivaten De beheerder kan beleggen in vaste en voorwaardelijke financiële termijninstrumenten, die worden verhandeld op gereglementeerde of onderhandse markten van de eurozone en/of de internationale markten. In dit kader kan de beheerder posities innemen om de portefeuille af te dekken tegen en/of bloot te stellen aan sectoren, regio's, rentevoeten, aandelen (elke marktkapitalisatie), wisselkoersen, effecten en daarmee gelijkgestelde vermogenstitels, ETF's of indexen van bepaalde activaklassen, teneinde de beheerdoelstelling te verwezenlijken. De beheerder neemt posities in om de in andere valuta dan de euro genoteerde deelbewijzen tegen het valutarisico af te dekken via onderhandse vaste valutatermijncontracten. De maximumverplichting als gevolg van operaties op de derivatenmarkten is gebonden aan de limiet van één keer de activa van het fonds. Bij het afsluiten van derivaten worden de tegenpartijen door de beheermaatschappij geselecteerd in overeenstemming met het "Best Execution/Best Selection"-beginsel en de goedkeuringsprocedure voor nieuwe tegenpartijen. Effecten met geïntegreerde derivaten De beheerder kan beleggen in converteerbare obligaties van de zone Europa en/of de internationale markten, en meer bepaald een deel daarvan in opkomende landen. Vrije vertaling Pagina 6 van 46

7 De beheerder kan beleggen in effecten met geïntegreerde derivaten (met name warrants, credit link notes, EMTN's, p-notes en dergelijke) die worden verhandeld op gereglementeerde of onderhandse markten in de eurozone en/of daarbuiten. Het bedrag dat in effecten met geïntegreerde derivaten wordt belegd, mag in geen geval hoger zijn dan 20% van de netto-activa. Deposito's en liquide middelen Het fonds kan gebruikmaken van deposito's om het kasbeheer van het fonds te optimaliseren en de verschillende valutadata voor inschrijving/terugkoop van de onderliggende ICBE's te beheren. Maximaal 20% van het vermogen kan in deposito's bij eenzelfde kredietinstelling worden ondergebracht. Er wordt slechts bij wijze van uitzondering van dergelijke transacties gebruikgemaakt. Het fonds kan daarnaast liquide middelen aanhouden, vooral om aan verzoeken om terugkoop van deelnemingsrechten van beleggers te kunnen voldoen. Het uitlenen van contanten is verboden. Leningen in contanten Het fonds kan incidenteel leningen in contanten afsluiten om het kasbeheer te optimaliseren en om de verschillende valutadata voor inschrijving/terugkoop van de onderliggende ICBE's te beheren. Deze transacties zijn aan reglementaire limieten gebonden. Repo- en omgekeerde repotransacties Om de inkomsten van de ICBE te optimaliseren, kan het fonds niet alleen tijdelijke aan- en verkooptransacties van effecten uitvoeren, maar ook haar liquiditeiten beleggen of de portefeuille aanpassen aan schommelingen in het beheerde vermogen. Het fonds kan de volgende transacties aangaan: - Het verrichten van cessie- en retrocessietransacties ; - Effecten lenen/uitlenen. Eventuele repo- en omgekeerde repotransacties worden steeds uitgevoerd tegen de geldende marktvoorwaarden en binnen de reglementaire limieten. In het kader van deze transacties kan het fonds financiële borgstellingen (collateraal) ontvangen/betalen. Het functioneren en de kenmerken van deze borgstellingen staan beschreven in de rubriek "Beheer financiële borgstellingen". Meer informatie is te vinden in de rubriek "Kosten en Provisies". Beheer financiële borgstellingen In het kader van de uitvoering van onderhandse transacties van financiële derivaten en transacties voor het tijdelijk kopen/verkopen van effecten, kan het GBF bepaalde financiële activa ontvangen die als borgstelling worden beschouwd en die ten doel hebben om de blootstelling van het fonds aan tegenpartijrisico te reduceren. De ontvangen financiële borgstellingen zullen, in geval van onderhandse transacties van financiële derivaten, hoofdzakelijk bestaan uit contanten, en in geval van transacties voor het tijdelijk kopen/verkopen van effecten uit contanten en daarvoor in aanmerking komende staatsobligaties. Het totale tegenpartijrisico zowel bij onderhandse transacties van derivaten als bij transacties voor het tijdelijk kopen/verkopen van effecten, mag niet meer zijn dan 10% van de netto-activa van het GBF indien de tegenpartij een kredietinstelling conform de huidige regelgeving is en 5% van de activa in alle andere gevallen. Alle ontvangen financiële borgstellingen (collateral) die bedoeld zijn om de blootstelling aan tegenpartijrisico te beperken, dienen aan de volgende criteria te voldoen: - de borgstelling bestaat uit contanten of obligaties die zijn uitgegeven of gegarandeerd door lidstaten van de OESO dan wel hun territoriale publiekrechtelijke lichamen of door supranationale organisaties van gemeenschappelijke, regionale of mondiale aard. - de borgstelling is in bewaring bij de depothouder van de ICBE of bij een van zijn filialen of derden die onder zijn controle staan, dan wel bij elke willekeurige depothouder die onder prudentieel toezicht staat en die op geen enkele wijze verbonden is met de partij die de financiële borgstelling heeft afgegeven ; - de borgstellingen moeten, conform de huidige regelgeving, te allen tijde voldoen aan de gestelde criteria op het gebied van liquiditeit, waardebepaling, kredietkwaliteit van de garantiegever, correlatie en diversificatie, waarbij de blootstelling aan een enkele garantiegever maximaal 20% van de netto-activa mag bedragen ; - financiële borgstellingen in contanten zullen in de meeste gevallen bij daarvoor in aanmerking komende Vrije vertaling Pagina 7 van 46

8 entiteiten in bewaring worden gegeven en/of worden gebruikt voor repotransacties en in mindere mate voor hoogwaardige staatsobligaties en kortetermijn-geldmarkt-icbe s. De als financiële borgstelling ontvangen staatsobligaties worden tussen 1 en 10% lager gewaardeerd. Risicoprofiel Het fonds zal worden belegd in financiële instrumenten en in voorkomend geval in ICB's die worden geselecteerd door de beheermaatschappij. Deze financiële instrumenten en ICBE's ondergaan de ontwikkelingen en wisselvalligheden van de markt. De hieronder beschreven risicofactoren zijn niet exhaustief. Elke belegger dient het risico dat aan deze belegging verbonden is, te analyseren en onafhankelijk van CARMIGNAC GESTION zijn eigen mening te vormen, indien nodig door advies in te winnen bij alle ter zake gespecialiseerde adviseurs, in het bijzonder om zich er van te vergewissen dat deze belegging op zijn financiële omstandigheden is afgestemd. Opkomende-landenrisico: de netto-inventariswaarde van het fonds kan sterk variëren doordat ten minste 2/3 is belegd in aandelenmarkten van opkomende landen. De koersschommelingen kunnen hier groot zijn en de werking en het toezicht kunnen afwijken van de normen die gelden op de grote internationale beurzen. Risico van kapitaalverlies: de portefeuille wordt discretionair beheerd en geniet geen enkele garantie of bescherming van het belegde kapitaal. Het kapitaalverlies wordt geleden bij de verkoop van een participatie tegen een lagere prijs dan de prijs bij aankoop. Aandelenrisico: doordat het fonds voor ten minste 60% is blootgesteld aan aandelen, kan de netto-inventariswaarde van het fonds omlaag gaan als de aandelenmarkten dalen. Valutarisico: het valutarisico houdt verband met de blootstelling, via beleggingen en ingrepen met financiële termijninstrumenten, aan een andere valuta dan de waarderingsvaluta van het fonds. Voor deelbewijzen in een andere valuta dan de euro is het valutarisico dat voortvloeit uit de schommeling van de euro ten opzichte van de waarderingsvaluta een restrisico omdat het systematisch wordt afgedekt. Als gevolg van deze afdekking kunnen de rendementen van deelbewijzen met verschillende valuta's onderling verschillen. Renterisico: het fonds staat voor 0% tot 40% van het nettovermogen bloot aan het renterisico van de opkomende markten via beleggingen in financiële instrumenten. De netto-inventariswaarde van het fonds kan dalen. Kredietrisico: de beheerder behoudt zich de mogelijkheid voor om te beleggen in obligaties met een rating onder investment grade. De gemiddelde rating van de obligaties die het fonds via ICBE's of rechtstreeks aanhoudt, is minstens investment grade, d.w.z. minimaal BBB-/Baa3 volgens ten minste een van de ratingbureaus (Standard and Poor s, Moody s e.d.). De netto-inventariswaarde van het fonds kan dalen. Risico verbonden aan transacties in financiële termijninstrumenten: het fonds kan tot maximaal één keer het fondsvermogen gebruikmaken van financiële termijninstrumenten. Het fonds kan voor maximaal 200% van zijn activa worden blootgesteld aan de aandelenmarkten, wat voor de netto-inventariswaarde van het fonds een proportioneel verhoogd risico met zich mee kan brengen op sterkere en snellere dalingen dan op de markten waarin het fonds is belegd. Indien er soms een beroep wordt gedaan op effecten met geïntegreerde derivaten, zal het risico van dit type beleggingen beperkt zijn tot het bedrag van de aankoop van effecten met geïntegreerde derivaten. Risico verbonden aan de marktkapitalisatie: het fonds kan beleggen in aandelen van kleine en middelgrote ondernemingen. Het volume van deze beursgenoteerde effecten is beperkt, de marktschommelingen zijn dus uitgesprokener en sneller dan bij grote kapitalisaties. De liquidatiewaarde van het fonds kan dus hetzelfde gedrag vertonen. Liquiditeitsrisico: op de markten waarop het fonds actief is kan af en toe een tijdelijk gebrek aan liquiditeit optreden. Deze marktverstoringen beïnvloeden mogelijk de prijzen waartegen het GBF zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen. De netto-inventariswaarde van het fonds kan dus dalen. Risico verbonden aan het discretionair beheer: het discretionair beheer berust op het anticiperen op de ontwikkeling van de financiële markten. Het rendement van het fonds zal afhangen van de ondernemingen die de beheerder heeft geselecteerd. Het risico bestaat dat de beheermaatschappij niet de best presterende ondernemingen selecteert. Tegenpartijrisico: het tegenpartijrisico komt voort uit alle met de dezelfde tegenpartij onderhands gesloten Vrije vertaling Pagina 8 van 46

9 financiële overeenkomsten zoals repo- en omgekeerde repotransacties en alle overige onderhands gesloten derivatenovereenkomsten. Het tegenpartijrisico vormt een maatstaf voor het risico dat de ICBE een verlies lijdt doordat een tegenpartij zijn verplichtingen niet kan nakomen voordat de transactie definitief is afgewikkeld in de vorm van een overdracht van financiële middelen. Om de blootstelling van het GBF aan het tegenpartijrisico te beperken kan de beheermaatschappij een borgstelling verlenen ten gunste van het GBF. Betrokken beleggers De deelnemingsrechten van dit fonds zijn niet geregistreerd krachtens de US Securities Act (Amerikaanse effectenwet) van Ze kunnen dan ook volgens de definitie van de Amerikaanse "Regulation S" niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht of voor rekening of ten gunste van een "U.S. person". De deelnemingsrechten van dit fonds mogen daarnaast evenmin worden aangeboden of verkocht, direct of indirect, aan "US persons" en/of aan entiteiten die in handen zijn van een of meerdere "US persons" zoals vastgelegd in de Amerikaanse "Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)". Dit is de enige uitzondering. Verder staat het fonds open voor alle beleggers. Alleen de in het pond Sterling genoteerde deelbewijzen zijn uitsluitend bestemd voor beleggers in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Luxemburg. Het fonds is grotendeels belegd in waarden uit de groeilanden (alle kapitalisatietypes) en richt zich tot alle types beleggers, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, die hun beleggingen in buitenlandse waarden willen diversifiëren. Door de blootstelling van het fonds aan de aandelenmarkt is de aanbevolen beleggingsduur meer dan 5 jaar. Welk bedrag redelijkerwijs in dit GBF kan worden belegd hangt af van de persoonlijke situatie van de belegger. Om dat te bepalen moet hij rekening houden met zijn persoonlijke vermogen, zijn behoefte aan liquiditeiten op dit ogenblik en over 5 jaar, maar ook met zijn bereidheid om al dan niet risico's te nemen. We raden de belegger aan het advies van een professioneel adviseur in te winnen om zijn beleggingen te diversifiëren en om te bepalen welk gedeelte van de financiële portefeuille of van zijn patrimonium in dit beleggingsfonds belegd wordt. Het is ook raadzaam de beleggingen voldoende te diversifiëren, zodat ze niet enkel aan de risico's van deze ICBE worden blootgesteld. Vrije vertaling Pagina 9 van 46

10 Beleggingsbeleid Verslag van het beheer Na een over het algemeen moeilijk jaar voor de opkomende markten noteerde Carmignac Emergents een rendement van +5,76% (deelbewijs A EUR acc ISIN-code: FR ) en bleef daarmee voor het eerst in vijf jaar achter op zijn index (+11,38%). Begin 2014 was ondanks de negatieve consensus ten aanzien van de opkomende markten de samenstelling van de portefeuille erop gericht te profiteren van mogelijke politieke hervormingen in opkomende landen, vooral in India en Mexico. Daarnaast hadden we besloten om onze posities in cyclische waarden te handhaven. We vonden de verwachtingen voor de intussen goedkoop geworden activaklasse namelijk te pessimistisch. We gingen er weliswaar van uit dat de Chinese groei zou vertragen, maar in tegenstelling tot de markt dachten wij niet dat het tot een kredietcrisis zou komen. Bovendien verwachtten wij dat het politieke klimaat in 2014 over het algemeen zou verbeteren. Hoewel dit optimisme in bepaalde landen positief uitpakte, zoals in India, werden we benadeeld door onze beleggingen in Latijns-Amerika. In het eerste halfjaar werd het resultaat gedrukt door een daling van onze Braziliaanse en Mexicaanse waarden. Bovendien had onze portefeuille in het tweede kwartaal te lijden van de toenemende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten, die een negatieve invloed hadden op onze beleggingen in de sectoren energie en financiële dienstverlening in de Verenigde Arabische Emiraten en de Oost-Europese landen. In het tweede halfjaar hebben we onze positionering ten gunste van cyclische kwaliteitsbedrijven gehandhaafd en onze liquiditeitsnormen aangescherpt door de voorkeur te geven aan bedrijven met een sterk kasstroomgenererend vermogen die in staat zijn zichzelf te financieren. Toch was het rendement van onze portefeuille over de hele periode tegenvallend. Dit teleurstellende rendement is vooral te wijten aan de forse daling van de ruwe-olieprijs en de gelijktijdige daling van de beurzen in de olie-uitvoerende landen, vooral in de loop van het laatste kwartaal. Rusland is het beste voorbeeld, maar het Midden-Oosten en Colombia bleven evenmin gespaard. We hebben de invloed op de Russische markt, en vooral op de roebel, van deze drastische daling van de olieprijs onderschat. We gingen er namelijk van uit dat Rusland, gezien de overvloedige liquiditeit binnen het lokale bankensysteem en de hoge deviezenreserves, beter in staat zou zijn dan voorheen om deze crisis het hoofd te bieden. Zo ondervond het fonds nadeel door een terugval van zijn Russische beleggingen Yandex en Lukoil. Het fonds werd ook benadeeld door zijn beleggingen in Saoedi-Arabië, waaronder het petrochemische bedrijf Saudi Basic Industries, en de Verenigde Arabische Emiraten, zoals de projectontwikkelaar Emaar Properties. We hebben in een klimaat van dalende olieprijzen en een sterke dollar echter fors geprofiteerd van onze blootstelling aan de Aziatische markt. Onze beleggingen in India hebben het hele jaar het rendement van het fonds ondersteund. Daarbij vermelden we in het bijzonder de flinke stijging van onze waarden ICICI Bank en Tata Motors, die tot de best presterende posities van het fonds behoorden. China was de tweede Aziatische markt die aan het rendement van de portefeuille bijdroeg. Het fonds heeft vooral geprofiteerd van de lang verwachte toegang tot de binnenlandse markt van Shanghai via Hongkong, waardoor het voor het eerst in aandelen van de A-categorie kon beleggen. Onze Chinese beleggingen in Baidu, Netease en Zhengzhou Yutong hebben het resultaat positief beïnvloed. Onze derivatenstrategieën op indexen hebben het afgelopen jaar het resultaat van het fonds over het algemeen gedrukt, met een negatieve bijdrage van -0,47%. Onze derivatenstrategieën op valuta's hadden een neutraal rendement. Resultaten uit het verleden zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Vrije vertaling Pagina 10 van 46

11 Efficiënte portefeuillebeheertechnieken en financiële derivaten a) Blootstelling via efficiënte portefeuillebeheertechnieken en financiële derivaten Blootstelling via efficiënte portefeuillebeheertechnieken: Geen Blootstelling aan onderliggende waarden via financiële derivaten: ,40 - Future: ,03 - Termijnwissel: ,77 b) Identiteit van de tegenpartij(en) van deze efficiënte portefeuillebeheertechnieken en financiële derivaten Efficiënte beheertechnieken Financiële derivaten (*) UBS LIMITED LONDON MORGAN STANLEY & CO INTL LONDON CACEIS BANK (FRANCE) (*) behalve de genoteerde derivaten c) Door de ICBE ontvangen zekerheden om het tegenpartijrisico te beperken Typen instrumenten Efficiënte beheertechnieken Financiële instrumenten Contanten Bedrag in portefeuillevaluta Totaal Financiële derivaten Financiële instrumenten Contanten Totaal d) Operationele inkomsten en kosten die voortvloeien uit de efficiënte beheertechnieken Operationele inkomsten en kosten Bedrag in portefeuillevaluta Inkomsten (**) ,76 Totale inkomsten ,76 Directe operationele kosten Indirecte operationele kosten Totale kosten (**) Inkomsten uit leningen en repo-transacties Vrije vertaling Pagina 11 van 46

12 Reglementaire informatie Selectiebeleid voor tussenpersonen In haar hoedanigheid van beheermaatschappij selecteert Carmignac Gestion tussenpersonen wier uitvoeringsbeleid het best mogelijke resultaat kan opleveren bij het doorgeven van de orders voor rekening van de icbe s of de cliënten. Carmignac Gestion selecteert ook dienstverleners voor bijstand bij beleggingsbeslissingen en orderverwerking. Carmignac Gestion heeft een beleid gedefinieerd voor de selectie en evaluatie van de beide soorten tussenpersonen. Hierbij worden een aantal criteria gevolgd, waarvan u de bijgewerkte versie kunt terugvinden op de website Op diezelfde website treft u een beknopt verslag aan met betrekking tot de kosten van tussenpersonen. Criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (ESG) Wat betreft de ESG-criteria doet ons fonds het beter dan de referentie-indicator. Bovendien heeft 90% van onze portefeuille een rating van B of hoger en bijna 44% van de portefeuille heeft een rating van A tot AAA. Het fonds onderscheidt zich vooral door zijn score op de criteria milieu en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij wijzen hierbij op de zeer hoge scores op de criteria kooldioxide-emissie, efficiënt energieverbruik en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen (biodiversiteit). Wat de sectoren betreft, doen onze beleggingen in energie, basisconsumptiegoederen, duurzame consumptiegoederen, technologie en telecommunicatie het beter dan de index. Wij blijven de komende maanden veel aandacht besteden aan deze criteria op het gebied van maatschappij en milieu. Omdat ons beheerteam veelvuldig op locatie aanwezig is, kunnen wij de ondernemingen waarin wij beleggen aan een grondig onderzoek onderwerpen en de ESG-criteria nauwlettend in de gaten houden. Berekeningsmethode voor het totale risico De ICBE maakt gebruik van de methode van de aangegane verplichtingen (commitment approach) voor de berekening van het totale risico van de ICBE op financiële contracten. Gebeurtenissen betreffende de ICB Februari 2014 Toevoeging van swaps aan de toegestane activa. Alle inkomsten die voortvloeien uit efficiënte portefeuillebeheertechnieken, verminderd met de directe en indirecte operationele kosten, moeten worden terugbetaald aan de ICBE. 1 juli 2014 Opneming van het FATCA-statuut. Wijziging van het tijdpad voor de berekening van de dagelijkse liquidatiewaarde: inachtneming van het door Euronext Paris gehanteerde tijdpad. Liquidatie van het deelnemingsrecht F GBP Qdis Hdg (code ISIN : FR ). "Concretisering" van de meerprestatie behorende bij de teruggekochte deelnemingsrechten: bij terugkopen komt het deel van de prestatievergoeding bij meerprestatie dat betrekking heeft op de teruggekochte deelnemingsrechten toe aan de beheermaatschappij. Vrije vertaling Pagina 12 van 46

13 BALANS VAN CARMIGNAC EMERGENTS ACTIVA 31/12/ /12/2013 Vaste nettoactiva Deposito's Financiële instrumenten , ,04 Aandelen en daarmee gelijkgestelde waarden , ,43 Verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt , ,43 Niet verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt Obligaties en daarmee gelijkgestelde waarden Verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt Niet verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt Schuldbewijzen Verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt Verhandelbare schuldbewijzen Andere schuldbewijzen Niet verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt Instellingen voor collectieve belegging Algemene ICBE's en ABI's voor niet-professionele beleggers in andere landen Andere fondsen voor niet-professionele beleggers in andere EU-lidstaten Alternatieve beleggingsinstellingen voor professionele beleggers in andere EU-lidstaten en genoteerde entiteiten voor securitisatiedoeleinden Andere beleggingsfondsen voor professionele beleggers in andere EU-lidstaten en niet-genoteerde entiteiten voor securitisatiedoeleinden Andere niet-europese entiteiten Tijdelijke transacties met effecten Vorderingen die beleende effecten vertegenwoordigen Vorderingen uit hoofde van uitgeleende effecten Geleende effecten Uitgeleende effecten Andere tijdelijke transacties Financiële termijninstrumenten ,61 Transacties met een gereglementeerde of gelijkgestelde markt ,61 Andere transacties Andere financiële instrumenten Vorderingen , ,43 Valutatransacties met termijn , ,95 Andere , ,48 Financiële rekeningen , ,28 Liquiditeiten , ,28 Totaal van de activa , ,75 Vrije vertaling Pagina 13 van 46

14 BALANS VAN CARMIGNAC EMERGENTS PASSIVA 31/12/ /12/2013 Eigen vermogen Kapitaal , ,59 Vroegere niet-uitgekeerde netto meer- en minderwaarde (a) Overdracht (a) 131,64 Tijdens het boekjaar gerealiseerde netto meer- en minderwaarde (a,b) , ,47 Resultaat van het boekjaar (a,b) , ,09 Totaal eigen kapitaal (= Bedrag dat de nettoactiva vertegenwoordigt) , ,15 Financiële instrumenten , ,62 Overdrachttransacties met financiële instrumenten Tijdelijke transacties met effecten Schulden uit hoofde van repo-overeenkomsten Schulden uit hoofde van geleende effecten Andere tijdelijke transacties Financiële termijninstrumenten , ,62 Transacties met een gereglementeerde of gelijkgestelde markt ,62 Andere transacties ,85 Schulden , ,29 Valutatransacties met termijn , ,92 Andere , ,37 Financiële rekeningen , ,69 Lopende bancaire kredietverleningen , ,69 Leningen Totale passiva , ,75 (a) Inclusief overlopende rekeningen (b) Verminderd met de gestorte voorschotten voor het boekjaar Vrije vertaling Pagina 14 van 46

15 NIET IN DE BALANSTELLING OPGENOMEN POSTEN VAN CARMIGNAC EMERGENTS 31/12/ /12/2013 Afdekkingsverrichtingen Verplichtingen op gereglementeerde of daarmee gelijkgestelde markten Verplichtingen op de onderhandse markt Futurescontracten BS70 UBS BHAR ,94 BS73 ML BHART" ,69 Andere verplichtingen Andere transacties Verplichtingen op gereglementeerde of daarmee gelijkgestelde markten Futurescontracten HKF HS CHINA EN ,95 Verplichtingen op de onderhandse markt Andere verplichtingen Vrije vertaling Pagina 15 van 46

16 RESULTATENREKENING VAN CARMIGNAC EMERGENTS 31/12/ /12/2013 Opbrengsten uit financiële transacties Opbrengsten uit deposito's en financiële rekeningen 2.810, ,35 Opbrengsten uit aandelen en daarmee gelijkgestelde waarden , ,58 Opbrengsten uit obligaties en daarmee gelijkgestelde waarden Opbrengsten uit schuldbewijzen Opbrengsten uit tijdelijke aankopen en overdrachten van effecten ,76 Opbrengsten uit financiële termijninstrumenten Andere financiële opbrengsten Totaal (1) , ,93 Onkosten gekoppeld aan financiële transacties Onkosten gekoppeld aan tijdelijke aankopen en overdrachten van effecten Onkosten gekoppeld aan financiële termijninstrumenten Onkosten gekoppeld aan schulden , ,29 Andere financiële lasten Totaal (2) , ,29 Resultaat op financiële transacties (1-2) , ,64 Overige opbrengsten (3) Beheerkosten en dotaties aan afschrijvingen (4) , ,50 Nettoresultaat van het boekjaar (L ) ( ) , ,14 Regularisatie van de inkomsten van het boekjaar (5) , ,85 Gestorte voorschotten op het resultaat voor het boekjaar (6) -0,30-2,20 Resultaat ( ) , ,09 Vrije vertaling Pagina 16 van 46

17 Boekhoudkundige regels en methoden CRC gewijzigd. Deze regeling omvat de nieuwe AIFM-classificatie van ICB's, maar brengt geen wijziging aan in de toepasselijke boekhoudkundige principes of de methoden voor de waardering van activa en passiva. Zoals vermeld in de toelichting van de Autorité des Normes Comptables (ANC), zijn de terminologie en de toewijzing van de ICB-rubriek aan de actiefzijde van de balans als volgt gewijzigd en laten wij zich op de volgende manier omschrijven: - De subrubriek "ICBE's en alternatieve beleggingsinstellingen voor niet-professionele beleggers in andere landen" komt overeen met de oude subrubriek "Europese geharmoniseerde ICBE's en Franse algemene ICBE's". De subrubriek "Andere fondsen voor niet-professionele beleggers in andere lidstaten van de Europese Unie" komt overeen met de oude subrubriek "ICBE's voorbehouden aan bepaalde beleggers - Fondsen voor investering in risicokapitaal - Gemeenschappelijke fondsen voor interventie op de termijnmarkten". De subrubriek "Alternatieve beleggingsinstellingen voor professionele beleggers in andere lidstaten van de Europese Unie en genoteerde entiteiten voor securitisatiedoeleinden" komt overeen met de oude subrubriek "Genoteerde beleggingsfondsen en Special Purpose Vehicles". De subrubriek "Andere beleggingsfondsen voor professionele beleggers in andere lidstaten van de Europese Unie en niet-genoteerde entiteiten voor securitisatiedoeleinden" komt overeen met de oude subrubriek "Niet-genoteerde beleggingsfondsen en Special Purpose Vehicles". De subrubriek "Andere niet-europese entiteiten" is ingevoerd door Règlement nr van de ANC. De algemene boekhoudkundige principes zijn van toepassing: - getrouw beeld, vergelijkbaarheid, continuïteit van de activiteit, - regelmaat, authenticiteit, - voorzichtigheid, - continuïteit van de methoden over de verschillende boekjaren. De boekhoudkundige methode die wordt gebruikt voor het boeken van de opbrengsten van vastrentende effecten is de methode met opgelopen rente. Inkomende en uitgaande effecten wordt exclusief kosten geboekt. De referentievaluta voor de boekhouding van de portefeuille is de euro. Het boekjaar loopt over 12 maanden. A - Regels voor de waardering van de activa De financiële instrumenten worden in de boekhouding opgenomen volgens de methode van de historische kosten en op de balans ingeschreven tegen hun actuele waarde, op basis van de laatst bekende marktwaarde of, als er geen markt voor bestaat, met behulp van alle externe middelen of door middel van financiële modellen. Het verschil tussen de actuele waarde die wordt gebruikt voor de berekening van de netto-inventariswaarde, en de historische kosten voor de effecten bij hun opname in de portefeuille wordt geboekt in een rekening Ramingsverschil. De effecten die niet in de valuta van de portefeuille zijn uitgedrukt, worden gewaardeerd conform het hieronder beschreven principe en vervolgens omgezet in de valuta van de portefeuille op basis van de wisselkoersen op de waarderingsdag. 1. Deposito's: Deposito s met een resterende looptijd van drie maanden of minder worden gewaardeerd volgens de lineaire methode. 2. Aandelen, obligaties en andere waarden die op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt worden verhandeld: Voor de berekening van de netto-inventariswaarde worden aandelen en andere waarden die op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt worden verhandeld, gewaardeerd op basis van de laatste beurskoers van de dag. Obligaties en daarmee gelijkgestelde waarden worden gewaardeerd tegen de slotkoers die wordt meegedeeld door diverse verleners van financiële diensten. De opgelopen rente van de obligaties en daarmee gelijkgestelde waarden wordt berekend tot op de datum van de netto-inventariswaarde. Vrije vertaling Pagina 17 van 46

18 3. Aandelen, obligaties en andere waarden die niet op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt worden verhandeld: Waarden die niet op een gereglementeerde markt worden verhandeld, worden onder de verantwoordelijkheid van de beheermaatschappij gewaardeerd door middel van methoden op basis van de vermogenswaarde en het rendement en rekening houdend met de prijzen die bij recente belangrijke transacties zijn toegepast. 4. Verhandelbare schuldbewijzen: Verhandelbare schuldinstrumenten en daarmee gelijkgestelde instrumenten waarin geen belangrijke transacties plaatsvinden, worden actuarieel gewaardeerd op basis van een referentierente die hierna wordt gedefinieerd, eventueel vermeerderd met een marge die de intrinsieke kenmerken van de uitgevende instelling weergeeft: Verhandelbare schuldinstrumenten met een looptijd van 1 jaar of minder: Interbancaire rente in euro (Euribor), Verhandelbare schuldinstrumenten met een looptijd van meer dan 1 jaar: Rente op de schatkistcertificaten met jaarlijkse genormaliseerde rente (BTAN) of rente op de fungibele staatsobligaties (OAT) met een vergelijkbare vervaldatum voor de langste looptijden. Verhandelbare schuldinstrumenten met een resterende looptijd van 3 maanden of minder kunnen volgens de lineaire methode worden gewaardeerd. Schatkistcertificaten worden gewaardeerd tegen de marktrente die dagelijks door Banque de France wordt bekendgemaakt. 5. ICBE s in de portefeuille: Deelnemingsrechten of aandelen van ICBE s worden gewaardeerd tegen de laatste bekende netto-inventariswaarde. 6. Tijdelijke transacties met effecten: Effecten waarover een omgekeerde repo-overeenkomst is gesloten worden in de activa opgenomen onder de rubriek Vorderingen uit hoofde van omgekeerde repo-overeenkomsten tegen het in de overeenkomst vastgelegde bedrag, vermeerderd met de te ontvangen opgelopen rente. Effecten waarover een repo-overeenkomst is gesloten worden geboekt in de long portefeuille tegen hun actuele waarde. Schulden uit hoofde van repo-overeenkomsten worden geboekt in de short portefeuille tegen de in de overeenkomst vastgelegde waarde, vermeerderd met de te betalen opgelopen rente. Uitgeleende effecten worden gewaardeerd tegen hun actuele waarde en in de activa opgenomen onder de rubriek Vorderingen uit hoofde van uitgeleende effecten tegen de actuele waarde, vermeerderd met de te ontvangen opgelopen rente. Geleende effecten worden opgenomen in de activa onder de rubriek Geleende effecten voor het in de overeenkomst vastgelegde bedrag, en in de passiva onder de rubriek "Schulden uit hoofde van geleende effecten" voor het in de overeenkomst vastgelegde bedrag, vermeerderd met de te betalen opgelopen rente. 7. Financiële termijninstrumenten: 7.1 Financiële termijninstrumenten die op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt worden verhandeld: Financiële termijninstrumenten die op een gereglementeerde markt worden verhandeld, worden gewaardeerd tegen de verrekeningskoers van die dag. 7.2 Financiële termijninstrumenten die niet op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt worden verhandeld: Swaps: Renteswaps en/of valutaswaps worden gewaardeerd tegen hun marktwaarde op basis van de prijs die wordt berekend door actualisering van de toekomstige rentestromen aan de marktrente of de marktwisselkoers. Die prijs wordt gecorrigeerd voor het emittentenrisico. Indexswaps worden actuarieel gewaardeerd op basis van een referentierente die door de tegenpartij wordt verstrekt. Andere swaps worden gewaardeerd tegen hun marktwaarde of tegen een geschatte waarde op basis van door de beheermaatschappij bepaalde regels. Vrije vertaling Pagina 18 van 46

19 7.2.2 Verplichtingen buiten de balanstelling: Vaste termijncontracten worden tegen hun marktwaarde in de verplichtingen buiten de balanstelling opgenomen tegen de in de portefeuille gebruikte koers. Voorwaardelijke termijncontracten worden omgezet in het equivalent in de onderliggende waarde. Verplichtingen met betrekking tot swaps worden opgenomen tegen hun nominale waarde, of bij gebrek daaraan, tegen een equivalent bedrag. Financiële instrumenten Benaming BS70 UBS BHAR 0115 BS73 ML BHART" 0115 Beschrijving Aandelenfuture Aandelenfuture B- Beheerkosten De beheerkosten worden bij elke waardering berekend op de nettoactiva. Die kosten worden geboekt in de resultatenrekening van de ICBE. De beheerkosten worden integraal betaald aan de beheermaatschappij die de werkingskosten van de ICBE s ten laste neemt. De transactiekosten zijn niet in de beheerkosten inbegrepen. Het tarieven zijn als volgt: DEELNEMINGSRECHT A EUR acc: 1,50% all-in over de netto-activa van dezelfde dag, DEELNEMINGSRECHT F GBP acc Hdg: 0,85% all-in over de netto-activa van dezelfde dag, DEELNEMINGSRECHT E EUR acc: 2,25% all-in over de netto-activa van dezelfde dag, DEELNEMINGSRECHT A CHF acc Hdg: 1,50% all-in over de netto-activa van dezelfde dag, DEELNEMINGSRECHT A USD acc Hdg: 1,50% all-in over de netto-activa van dezelfde dag, DEELNEMINGSRECHT A EUR Ydis: 1,50% all-in over de netto-activa van dezelfde dag, De variabele beheerkosten worden berekend op basis van de volgende methode: De prestatievergoeding is gebaseerd op de vergelijking van de prestatie van het gemeenschappelijke beleggingsfonds en dat van zijn referentie-indicator, voor het kalenderjaar. Als het rendement sinds het begin van het boekjaar positief is en hoger ligt dan dat van de MSCI EM NR (USD), wordt een dagelijkse voorziening getroffen van maximaal 20% van die meerprestatie. Als het GBF minder goed presteert dan de index wordt dagelijks maximaal 20% van deze minderprestatie uit de voorziening teruggenomen tot maximaal het bedrag van de totale dotaties sinds het begin van het jaar. bij terugkopen komt het deel van de prestatievergoeding bij meerprestatie dat betrekking heeft op de teruggekochte deelnemingsrechten toe aan de beheermaatschappij volgens het "concretiseringsprincipe". De volledige prestatievergoeding bij meerprestatie wordt geïnd door de beheermaatschappij op de laatste dag van het boekjaar. Bestemming van de voor uitkering vatbare bedragen: Definitie van de voor uitkering vatbare bedragen: De voor uitkering vatbare bedragen bestaan uit: Het resultaat: Het nettoresultaat van het boekjaar is gelijk aan het bedrag van de rente, uitkeringen, premies en loten, dividenden, presentiegelden en alle overige opbrengsten uit de effecten van de portefeuille, vermeerderd met de opbrengsten van tijdelijk beschikbare bedragen en verminderd met de beheerkosten en de betaalde rente. Het bedrag wordt vermeerderd met de overdracht en vermeerderd of verminderd met het saldo van de overlopende rekeningen van de inkomsten. Meer- en minderwaarde: De tijdens het boekjaar gerealiseerde meerwaarde, na aftrek van kosten, verminderd met de gerealiseerde minderwaarde, na aftrek van kosten, en vermeerderd met de vergelijkbare netto meerwaarde die in voorgaande boekjaren is gerealiseerd en die niet is uitgekeerd of herbelegd, en verminderd of vermeerderd met het saldo van de overlopende rekening voor meerwaarde. Vrije vertaling Pagina 19 van 46

20 Bepaling van de bestemming van de voor uitkering vatbare bedragen: Voor uitkering vatbare bedragen Bestemming van het nettoresultaat Bestemming van de gerealiseerde meer- of minderwaarden Deelnemingsrechten: A EUR acc, E EUR acc, F GBP acc Hdg, A CHF acc Hdg, A USD acc Hdg Kapitalisatie (boekingsmethode met opgelopen rente). Kapitalisatie (boekingsmethode met opgelopen rente). Deelnemingsrechten: A EUR Ydis Volledige uitkering, of overbrenging naar het volgende boekjaar bij besluit van de beheermaatschappij Volledige uitkering, of overbrenging naar het volgende boekjaar bij besluit van de beheermaatschappij Vrije vertaling Pagina 20 van 46

21 ONTWIKKELING VAN DE NETTOACTIVA VAN CARMIGNAC EMERGENTS 31/12/ /12/2013 Nettoactiva aan het begin van het boekjaar , ,49 Inschrijvingen (met inbegrip van de inschrijvingsprovisies verworven voor de ICB) , ,68 Terugkopen (na aftrek van de terugkoopprovisies verworven voor de ICB) , ,96 Gerealiseerde meerwaarden op deposito's en financiële instrumenten , ,90 Gerealiseerde minderwaarden op deposito's en financiële instrumenten , ,11 Gerealiseerde meerwaarden op financiële termijninstrumenten , ,52 Gerealiseerde minderwaarden op financiële termijninstrumenten , ,20 Transactiekosten , ,29 Wisselkoersverschillen , ,32 Variatie van het ramingsverschil op de deposito's en de financiële , ,89 instrumenten Ramingsverschil boekjaar N , ,28 Ramingsverschil boekjaar N , ,17 Variaties van het ramingsverschil op de financiële termijninstrumenten , ,61 Ramingsverschil boekjaar N , ,61 Ramingsverschil boekjaar N ,61 Over het vorige boekjaar uitgekeerde netto meer- en minderwaarde Over het vorige boekjaar uitgekeerd resultaat ,89 Nettoresultaat van het boekjaar vóór overlopende rekening , ,14 Over het boekjaar betaald(e) voorschot(ten) op uitgekeerde netto meer- en minderwaarde Over het boekjaar betaald(e) voorschot(ten) op het resultaat -0,30-2,20 Andere elementen* 211,00 Nettoactiva op het einde van het boekjaar , ,15 * N-1 regularisatie rekening variabele beheerkosten. Vrije vertaling Pagina 21 van 46

22 UITSPLITSING NAAR JURIDISCHE OF ECONOMISCHE AARD VAN DE FINANCIËLE INSTRUMENTEN VAN CARMIGNAC EMERGENTS Bedrag % ACTIVA Obligaties en daarmee gelijkgestelde waarden TOTAAL obligaties en daarmee gelijkgestelde waarden Schuldbewijzen TOTAAL Schuldbewijzen PASSIVA Overdrachttransacties met financiële instrumenten TOTAAL Overdrachttransacties met financiële instrumenten NIET IN DE BALANSTELLING OPGENOMEN POSTEN Afdekkingsverrichtingen Aandelen ,63 1,86 TOTAAL Afdekkingsverrichtingen ,63 1,86 Andere transacties TOTAAL Andere transacties Vrije vertaling Pagina 22 van 46

23 UITSPLITSING NAAR AARD VAN DE RENTE VAN DE ACTIVA, PASSIVA EN NIET IN DE BALANSTELLING OPGENOMEN POSTEN VAN CARMIGNAC EMERGENTS Vaste rente % Variabele rente % Herzienbare rente % Andere % Activa Deposito's Obligaties en daarmee gelijkgestelde waarden Schuldbewijzen Tijdelijke transacties met effecten Financiële rekeningen ,8 8 6,98 Passiva Tijdelijke transacties met effecten Financiële rekeningen ,47 0,02 Niet in de balanstelling opgenomen posten Afdekkingsverrichtinge n Andere transacties Vrije vertaling Pagina 23 van 46

24 UITSPLITSING NAAR RESTERENDE LOOPTIJD VAN DE ACTIVA, PASSIVA EN NIET IN DE BALANSTELLING OPGENOMEN POSTEN VAN CARMIGNAC EMERGENTS < 3 maanden % ]3 maanden - 1 jaar] % ]1-3 jaar] % Activa Deposito's Obligaties en daarmee gelijkgestelde waarden Schuldbewijzen Tijdelijke transacties met effecten Financiële rekeningen ,88 6,98 Passiva Tijdelijke transacties met effecten Financiële rekeningen ,47 0,02 Niet in de balanstelling opgenomen posten Afdekkingsverrichtingen Andere transacties Activa Deposito's Obligaties en daarmee gelijkgestelde waarden Schuldbewijzen Tijdelijke transacties met effecten Financiële rekeningen ]3-5 jaar] % > 5 jaar % Passiva Tijdelijke transacties met effecten Financiële rekeningen Niet in de balanstelling opgenomen posten Afdekkingsverrichtingen Andere transacties Voor de termijnposities op de rentemarkt wordt de vervaldatum van de onderliggende waarde in aanmerking genomen. Vrije vertaling Pagina 24 van 46

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT

JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT (Verrichtingen van het per 31 december 2012 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris Tel.

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

CARMIGNAC EMERGENTS ICBE

CARMIGNAC EMERGENTS ICBE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG ICBE naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming Rechtsvorm en lidstaat

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE

JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE (Verrichtingen van het per 31 december 2014 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC SECURITE

JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC SECURITE JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC SECURITE (Verrichtingen van het per 31 december 2012 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris Tel. : 01 42

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE

JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE (Verrichtingen van het per 31 december 2013 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris Tel.: 01

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE

JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE (Verrichtingen van het per 31 december 2013 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris Tel.: 01

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht (EdR China) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan)

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT

CARMIGNAC INVESTISSEMENT Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC INVESTISSEMENT ICBE naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC SECURITE

JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC SECURITE JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC SECURITE (Verrichtingen van het per 31 december 2014 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2008) 24, place Vendôme 75001 Parijs

Nadere informatie

DORVAL MANAGEURS EUROPE

DORVAL MANAGEURS EUROPE DORVAL MANAGEURS EUROPE PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL MANAGEURS EUROPE I. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de icbe Naam: Dorval Manageurs Europe Rechtsvorm en lidstaat waar de icbe

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE

CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Volledig prospectus CARMIGNAC PROFIL REACTIF

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. AI Europe... 3 2. AI Court Terme... 3 3. AI Patrimoine... 4 4. AI Emergents... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017.

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017. Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017... 3 HOOFDSTUK II ANDERE BEPALINGEN VOOR HET INTERNE BELEGGINGSFONDS... 6 1. Beheer van het fonds... 6

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN ARTIKEL 1 DEELBEWIJZEN IN MEDE-EIGENDOM De rechten van de mede-eigenaars worden uitgedrukt in deelbewijzen, waarbij elk

Nadere informatie

CARMIGNAC COURT TERME. PROSPECTUS November 2015. Vrije vertaling. ICBE naar Frans recht. 1 Vrije vertaling

CARMIGNAC COURT TERME. PROSPECTUS November 2015. Vrije vertaling. ICBE naar Frans recht. 1 Vrije vertaling CARMIGNAC COURT TERME ICBE naar Frans recht PROSPECTUS November 2015 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC COURT TERME Rechtsvorm en lidstaat

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere)

EDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

CARMIGNAC COURT TERME

CARMIGNAC COURT TERME Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC COURT TERME ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50

CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50 Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50 ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

DORVAL CONVICTIONS. PROSPECTUS GBF conform de Europese normen

DORVAL CONVICTIONS. PROSPECTUS GBF conform de Europese normen DORVAL CONVICTIONS PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL CONVICTIONS Vorm van de icbe: Naam Rechtsvorm Oprichtingsdatum I. ALGEMENE KENMERKEN DORVAL CONVICTIONS Gemeenschappelijk beleggingsfonds

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

CARMIGNAC SÉCURITÉ ICBE

CARMIGNAC SÉCURITÉ ICBE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC SÉCURITÉ ICBE naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PATRIMOINE Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus December 2011 1 Categorieen van deelnemingsrechten

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

CARMIGNAC SÉCURITÉ Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus

CARMIGNAC SÉCURITÉ Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus GBF conform de Europese normen CARMIGNAC SÉCURITÉ Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus Januari 2013 Vrije vertaling 1. ALGEMENE KENMERKEN

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS 16 november 2015 Geachte aandeelhouder, De leden van de raad van bestuur (de "raad") van CARMIGNAC PORTFOLIO,

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT

CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT GBF conform de Europese normen CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht (fonds commun de placement) Vereevoudigd prospectus CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2 - V834NL INHOUDSTAFEL 1. BESCHRIJVING VAN DE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1.1 Capital Secure... 3 1.2 Capital Balanced... 3 1.3 Capital Dynamic... 3 1.4 Capital Growth... 4 1.5 Capital Focus... 4 2. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

JAARVERSLAG 2009 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE JAARVERSLAG 2009 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009) 24, place Vendôme 75001 Paris

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude BELEGGINGSPOLITIEK VAN HET FONDS Het interne fonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude (het

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen ICBE conform de Europese normen SPDR MSCI Europe Consumer Staples SM ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 STS (Code Euronext) ISIN-code: FR0000001745 Classificatie: Internationale DEEL A - STATUTAIRE

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Fondsen van De Goudse

Fondsen van De Goudse Fondsen van De Goudse Informatie voor de klant In deze brochure vindt u de verkorte jaarverslagen van de beleggingsfondsen binnen Aktief Sparen en het Flexx Vermogensplan. Als u het volledige jaarverslag

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017... 3 HOOFDSTUK II - ANDERE BEPALINGEN VOOR HET INTERNE GELEGGINGSFONDSEN 6 2. Regels voor de evaluatie

Nadere informatie

Werkprogramma statistieken (ISA 800)

Werkprogramma statistieken (ISA 800) Bijlage 2 Circulaire _2011_06-2 dd. 14 februari 2011 Werkprogramma statistieken (ISA 800) Toepassingsveld: Openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen SPDR AEX Index ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 DEEL A - STATUTAIRE BEPALINGEN ICBE conform de Europese normen AEXT (Code Euronext) ISIN-code: FR000001893 Classificatie: Aandelen uit de landen

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari

Nadere informatie

SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

DEXIA LONG SHORT CREDIT

DEXIA LONG SHORT CREDIT DEXIA LONG SHORT CREDIT PERIODIEK INFORMATIEDOCUMENT OVER HET HALFJAAR per 28 juni 2012 Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht Beheersmaatschappij: DEXIA ASSET MANAGEMENT - 40 rue Washington

Nadere informatie

Halfjaarverslag. 31 maart 2016 CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE. Rechtsvorm: Société d investissement à capital variable. Beheermaatschappij:

Halfjaarverslag. 31 maart 2016 CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE. Rechtsvorm: Société d investissement à capital variable. Beheermaatschappij: CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE Halfjaarverslag 31 maart 2016 Rechtsvorm: Beheermaatschappij: Bewaarder: Bedrijfsrevisor: Société d investissement à capital variable CamGestion 1, boulevard Haussmann -

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS STAATSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties Woordenlijst Achtergestelde obligaties Achtergestelde obligaties zijn obligaties die bij een faillissement of liquidatie van de desbetreffende onderneming pas terugbetaald worden na de andere schuldeisers

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Hoge toppen scheren met uw beleggingen

Hoge toppen scheren met uw beleggingen Hoge toppen scheren met uw beleggingen September 2013 Amundi Uitsluitend bestemd voor Belgische beleggers Amundi is een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht (fonds commun de placement).

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Verzekeringsprod uct Samenstelling van het fonds Nettoinventariswaarde van het fonds Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille!

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! Flexibele fondsen Inhoud Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! De voordelen van flexibele fondsen 4 Gediversifieerde gemengde fondsen 4 Een zeer flexibel actief beheer 4 Expertise en onafhankelijkheid

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EMERGENTS

JAARVERSLAG VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EMERGENTS JAARVERSLAG VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EMERGENTS (Verrichtingen van het per 31 december 2015 afgesloten boekjaar) CABINET VIZZAVONA 64, boulevard Maurice Barrès

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EMERGENTS

HALFJAARVERSLAG VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EMERGENTS HALFJAARVERSLAG VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EMERGENTS (Verrichtingen van het op 30 juni 2016 afgesloten boekjaar) HALFJAARVERSLAG 2016 VAN CARMIGNAC EMERGENTS Kenmerken

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Inleiding In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

WOORDENLIJST A Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS AANDELEN WERELD VERKORT PROSPECTUS INTERNATIONALE AANDELEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE ISIN-CODE FR0010752915 NAAM

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 1 januari 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

JAARVERSLAG 2009 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 JAARVERSLAG 2009 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009) 24, place Vendôme 75001 Paris Tel.

Nadere informatie

SAINT-HONORE CHINE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE CHINE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINTHONORE CHINE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 SAINTHONORE CHINE ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2014... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van het beleggingsfonds Allianz Rendement 2021 V937 NL 09/2015 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van het beleggingsfonds Allianz Rendement 2021 V937 NL 09/2015 2 Inhoudstafel 1. Intekenperiode... 3 2. Premie... 3 3. Betaaldatum... 3 4. Investeringdatum... 3 5. Investeringsperiode... 3 6. Beschrijving van het interne beleggingsfonds... 3 Oprichtingsdatum van het

Nadere informatie